PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY"

Transkript

1 Ministerstvo zemědělství PLÁN ROZVOJE VODOVODŮ A KANALIZACÍ ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY STŘEDOČESKÝ KRAJ říjen 2007

2 OBSAH 1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Základní údaje pro výpočet a bilanci potřeby vody Počet obyvatel zásobených pitnou vodou Výpočet potřeby vody Specifická potřeba vody pro individuálně kalkulované odběratele (VFO) Specifická potřeba pro úniky z rozvodŧ (VNFú) Vodárenské soustavy a významné skupinové vodovody Středočeská vodárenská soustava Skupinový vodovod Mníšek pod Brdy Jihozápadní region Skupinový vodovod BKDZH (Beroun Králŧv Dvŧr Zdice Hořovice) Posázavský skupinový vodovod Skupinový vodovod VOVEVRA Skupinový vodovod Benešov Sedlčany Vodárenská soustava KSKM (vodovody Kladno Slaný Kralupy Mělník) Celkový popis Skupinový vodovod KSKM Vodárenská soustava Kutná Hora Kolín Skupinový vodovod Kutná Hora - Čáslav Skupinový vodovod Kolín Skupinový vodovod Poděbrady Skupinový vodovod Jevany Kostelec Skupinový vodovod Příbram Skupinový vodovod Rakovník Skupinový vodovod Mšeno Skupinový vodovod Mladá Boleslav Skupinový vodovod Benátky nad Jizerou Vodovod Dobrovice Vodovod Karlík Lety Dobřichovice Vodovod Milovice Vodovod Mníšek Skupinový vodovod Mohelsko-Koryta Vodovod Mohelsko Vodovod Koryta Zhodnocení vodárenských soustav a skupinových vodovodŧ Nouzové zásobování pitnou vodou Zdroje pro nouzového zásobování pitnou vodou KANALIZACE Základní informace Definice pojmŧ Výpočet produkce odpadních vod Přehled nadobecních kanalizačních systémŧ Přehled významných kanalizačních systémŧ Popis nadobecních kanalizačních systémŧ Středočeského kraje Kanalizační systém Poříčí n/sázavou Mrač Nespeky - Městečko Kanalizační systém Beroun Králŧv Dvŧr Zahořany Hýskov Vráţ Kanalizační systém Vrdy Dolní Bučice Semtěš Bílé Podolí - Vlačice 125 Strana 2

3 2.4.4 Kanalizační systém Tupadly - Adamov Potěhy Horky Hostovlice Drobovice - Okřesaneč Kanalizační systém Dobřichovice Karlík Lety - Všenory Kanalizační systém Roztoky Únětice Suchdol (městská část Prahy) Statenice Černý Vŧl Kanalizační systém Řevnice Lety Zadní Třebáň Kanalizační systém Kolín Sendraţice Tři Dvory Veltruby Štítary Radovesnice I Velký Osek Kanalizační systém Kralupy n/vltavou Veltrusy Nelahozeves Kanalizační systém Mělník Dolní Beřkovice Vliněves Velký Borek Skuhrov Mělnická Vrutice Kanalizační systém Mladá Boleslav Kosmonosy Josefŧv Dvŧr Bradlec Debř - Podlázky Kanalizační systém Poděbrady Kluk Polabec Velké Zboţí - Pátek - Choťánky Kanalizační systém Příbram Brod - Ţeţice - Bohutín Havírna Tisová Vysoká Pec Háje - Podlesí Popis významných kanalizačních systémŧ Středočeského kraje Zhodnocení nadobecních kanalizačních systémŧ Zhodnocení významných kanalizačních systémŧ PŘEHLEDNÉ TABULKY XV - XXIII Tabulka XV Vodovody Tabulka XVI Kanalizace a čištění odpadních vod Tabulka XVII Přehled zdrojŧ nebo úpraven vody, na výstupu ze kterých nejsou zajištěny ukazatele dle vyhlášky č.252/2004 Sb. v poţadovaných hodnotách Tabulka XVIII Aglomerace s populačním ekvivalentem větším neţ 2000 a menším neţ zajistit vybavení sběrným systémem městských odpadních vod včetně zajištění sekundárního nebo jemu ekvivalentního čištění odpadních vod Tabulka XIX Aglomerace s populačním ekvivalentem větším neţ zajistit, ţe vypouštěné odpadní vody budou splňovat příslušné poţadavky, včetně poţadavkŧ na odstranění znečištění v ukazatelích celkový fosfor a celkový dusík Tabulka XX Aglomerace s populačním ekvivalentem větším neţ 300 a menším neţ 2000 zajistit, ţe městské odpadní vody vstupující do sběrných systémŧ budou před vypouštěním přiměřeně čištěny Tabulka XXI Zlepšení technologických procesŧ k zajištění kvality pitné vody podle ukazatelŧ vyhlášky č.252/2004 Sb Tabulka XXII Zajištění pouţívání takových postupŧ a materiálŧ, aby při úpravě vody na pitnou a při její distribuci nedocházelo ke zhoršení jakosti pitné vody Tabulka XXIII Rozšíření sítě veřejných vodovodŧ nebo výstavba nových vodovodŧ, zejména v místech, kde nelze vyuţívat místních zdrojŧ v dostatečné kvalitě 176 Strana 3

4 Předkládaný materiál je finálním výstupem projektu, který na základě smlouvy o dílo (evidenční číslo objednatele 5309, evidenční číslo zhotovitele 10/5177/01) zpracoval Hydroprojekt CZ a.s. Praha. Název projektu : Vypracování analýzy plánů rozvoje vodovodů a kanalizací v nadobecní části s vymezením souhrnných bilancí zdrojů a potřeb vody kraje Stupeň projektové dokumentace : Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území České republiky Příloha : Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací CZ021 Středočeský kraj Zadavatel : Ministerstvo zemědělství České republiky Těšnov 17 Praha 1 Zpracovatel technické části : Hydroprojekt CZ a.s., Táborská 31, Praha 4 Generální ředitel: : Ing.Miroslav Kos, Csc. Ředitel výrobního útvaru : Ing.Jiří Beneš Hlavní inţenýr projektu : Ing.Josef Drbohlav Zodpovědní projektanti profesí Vodárenská část : Ing.Josef Drbohlav Kanalizace a ČOV : Ing.Ladislav Sommer Na projektu dále spolupracovali : Ing. Milena Lesinová Ing. Marcela Votrubová Jaroslava Bláhová Ing. Vlastimil Taubr Ing. Milena Flajţíková Ing. Veronika Smaţíková Ing. Miroslav Lubas Ing. Jan Zeman Strana 4

5 Hana Kühnelová Karel Královec Alena Bušová Pavel Středa Martin Kopal Tomáš Skuček Petra Nováčková Vanda Ţipková Externí kooperace Grafická část : Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Nábřeţní 4, Praha 5 Ing.Jan Cihlář Kontrola jakosti : Ing.Ladislav Sommer zakázkové číslo : 10/5177/01 archivní číslo : 08314/05/1 Strana 5

6 1 ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU VODOU Pro PRVKÚ ČR byla vytvořena struktura vodovodŧ vycházející z běţně pouţívaných definic, které byly dále upřesněny takto: skupinový vodovod vodovod dodávající vodu odběratelŧm několika spotřebišť s jedním nebo více zdroji. Skupinový vodovod zásobuje zpravidla tři a více obcí (měst). Skupinovým vodovodem nejsou vodovody zásobující části obce (města) a to i oddělené. Skupinový vodovod vytváří samostatnou bilanční jednotku. Do PRVKÚ ČR byly zahrnuty skupinové vodovody s počtem trvale bydlících obyvatel větším neţ obyvatel (tj. s maximální denní potřebou vody nad 5 l/s). vodárenská soustava vodovod sestávající ze dvou nebo více skupinových vodovodŧ se dvěma nebo více zdroji, zajišťující zásobení rozsáhlé územní oblasti pitnou vodou. Pro potřeby zpracování dat vodárenská soustava vytváří vţdy samostatnou bilanční jednotku a je tvořena souhrnem skupinových vodovodŧ spojených do jednoho celku. Vodárenskou soustavu je moţno dělit na části. Popis vodárenských soustav a skupinových vodovodŧ a kanalizací je členěn po jednotlivých krajích a doplněn informací o zařazení do Povodích Labe, Moravy a Odry. Popis je přebírán v plném znění ze schválených plánŧ rozvoje vodovodŧ a kanalizací jednotlivých krajŧ. V případě, ţe nadregionální systém zasahuje do několika krajŧ, je popis uveden u jednoho z krajŧ a v souvisejících krajích je uveden odkaz. Popis jednotlivých skupinových vodovodŧ a vodárenských soustav je doplněn souhrnnou bilancí potřeby vody s odkazem na podrobné výpočty a údaje uvedené v Plánu rozvoje vodovodŧ a kanalizací Středočeského kraje. Strana 6

7 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRO VÝPOČET A BILANCI POTŘEBY VODY Základní a vstupní údaje pro výpočet vývoje potřeby vody byly převzaty ze schváleného Plánu rozvoje vodovodŧ a kanalizací Středočeského kraje. Z uvedených předpokladŧ vycházíme při bilancování a vyhodnocování potřeby vody v uváděných významných skupinových vodovodech Počet obyvatel zásobených pitnou vodou Při určování počtu obyvatel zásobených pitnou vodou se vychází z podkladŧ vlastníkŧ a provozovatelŧ vodovodŧ. Pro stanovení počtu obyvatel zásobených pitnou vodou v obcích, kde v současné době není vodovod nebo kde nejsou k dispozici dostatečné podklady, se ve výpočtu vycházelo ze schématu, který je uveden v tabulce č. 1. Podíl obyvatel zásobených pitnou vodou v závislosti na velikosti obce ve Středočeském kraji Tabulka č. 1 velikost obce % do 150 obyv. 65,7 70, obyv 75,5 92, obyv. 70,6 94,7 nad 2000 obyv. 85,4 100, Výpočet potřeby vody Specifická potřeba vody obyvatel (VFD) Při výpočtu se vychází ze specifické potřeby vody v roce 2002 a v předchozích letech. V závislosti na velikosti obce bylo stanoveno pásmo (min - max), ve kterém by se měla pohybovat v roce 2015 specifická potřeba vody u obyvatel. Údaje jsou uvedeny v tabulce č. 2 Specifická potřeba z VFD v roce 2015 v Středočeském kraji Tabulka č. 2 počet obyvatel v obci Specifická potřeba VFD v l/osxden min max do Strana 7

8 Specifická potřeba VFD v l/osxden počet obyvatel v obci min max nad Specifická potřeba vody pro individuálně kalkulované odběratele (VFO) Při výpočtu specifické potřeby vody pro individuálně kalkulované spotřebitele se vychází z předpokladu, ţe hodnota potřeby vody v m3/rok pro individuálně kalkulované spotřebitele zŧstává v roce 2015 na úrovni roku Při výpočtu se kontroluje, zda nedošlo k výraznému poklesu nebo nárŧstu specifické potřeby vody v období let 2002 aţ V případě výrazných změn je specifická potřeba u obcí do 5000 obyvatel korigována tak, aby odpovídala přibliţně hodnotě l/os den. Při výpočtu se přihlíţí k podkladŧm jednotlivých odběratelŧ Specifická potřeba pro úniky z rozvodů (VNFú) Základem výpočtu je stanovení specifického úniku na jednotku náhradní délky potrubí o prŧměru 150 mm. Náhradní délka potrubí (LN) je definována jako taková délka potrubí o DN 150, jehoţ vnitřní povrch se rovná součtu povrchŧ všech skutečných potrubí rozvodných řadŧ a sítí. Tento pojem byl zaveden, aby mělo hodnocení únikŧ srovnatelnou bázi. Při výpočtu se vychází z objemu únikŧ v roce 2002, které byly uvedeny v podkladech provozovatele. Rekonstrukce vodovodní sítě se do výpočtu v daném roce promítnou sníţením celkového objemu únikŧ ze starého potrubí v poměru existující celkové délky starého potrubí a délky rekonstruovaného potrubí v daném roce. To znamená, ţe rekonstrukcí potrubí se sníţí celkový objem únikŧ za rok. Sniţování objemu je ovlivňováno zvoleným tempem rekonstrukce. U rekonstruovaného potrubí dochází opět k nárŧstu únikŧ, ale ve velikosti, která odpovídá novému potrubí. Strana 8

9 1.2 VODÁRENSKÉ SOUSTAVY A VÝZNAMNÉ SKUPINOVÉ VODOVODY Středočeská vodárenská soustava V následující tabulce č.3 uvádíme přehled obcí zásobených pitnou vodou ze Středočeské vodárenské soustavy. Přehled obcí napojených na Středočeskou vodárenskou soustavu Tabulka č.3 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * SV Mníšek skupinový vodovod Mníšek (Jihozápadní region) 1 CZ Čisovice CZ Bojov CZ Jíloviště CZ Klínec CZ Kytín CZ Líšnice Poznámka Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje * Počet zásobovaných obyvatel s uvedeným rokem připojením představuje předpokládaný počet napojených obyvatel na vodovod v roce připojení. 1 Část obcí je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu Mníšek viz tabulka č.29 a část obcí má zásobení pitnou vodou z individuálních zdrojŧ. Strana 9

10 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * CZ Mníšek pod Brdy CZ Řitka CZ Trnová CZ Všenory CZ Zahořany CZ Nová Ves pod Pleší BKDZH skupinový vodovod BKDZH CZ Bavoryně CZ Beroun-Centrum CZ Bubovice CZ Hudlice CZ Chodouň 250 CZ Chrustenice 600 CZ Malé Přílepy CZ Koněprusy CZ Králŧv Dvŧr 3061 CZ Křiţatky CZ Levín 105 CZ Zahořany 218 CZ Loděnice 1256 CZ Luţce CZ Mezouň CZ Mořina CZ Trněný Újezd Poznámka Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje CZ Mořinka Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje CZ Nenačovice Vodovody u obcí, které Strana 10

11 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * CZ Stašov 344 CZ Svatá 126 CZ Tetín CZ Tmaň 750 CZ Lounín 59 CZ Trubín 169 CZ Trubská CZ Vráţ 860 CZ Vysoký Újezd CZ Kozolupy CZ Kuchař CZ Zdice 3212 CZ Černín 75 CZ Kníţkovice 122 CZ Ţelezná CZ Dobříč CZ Drahelčice 305 CZ Chrášťany 513 CZ Jinočany 750 CZ Nučice CZ Rudná 3034 CZ Tachlovice CZ Hořovice 6281 CZ Chlustina 195 CZ Komárov 2390 CZ Kleštěnice 30 CZ Kotopeky CZ Tihava CZ Lhotka CZ Libomyšl 440 CZ Lochovice 818 CZ Netolice 78 CZ Obora 137 CZ Osek 687 CZ Otmíče CZ Podluhy 587 Poznámka budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje V obci je vybudován místní vodovod Strana 11

12 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * CZ Praskolesy 795 CZ Rpety 423 CZ Tlustice 798 CZ Záluţí 460 CZ Ţebrák CZ Sedlec PSV Posázavský skupinový vodovod CZ Bukovany 483 CZ Chářovice CZ Krhanice 373 CZ Prosečnice 141 CZ Týnec nad Sázavou 2718 CZ Brodce 79 CZ Chrást nad Sázavou 520 CZ Pecerady CZ Podělusy CZ Zbořený Kostelec CZ Davle 677 CZ Sázava 116 CZ Sloup 195 CZ Hradištko 900 CZ Pikovice CZ Hvozdnice 301 CZ Jílové u Prahy 2317 CZ Borek 9 CZ Luka pod Medníkem 159 CZ Radlík 360 CZ Studené 78 CZ Ţampach 3 CZ Kamenný Přívoz 258 CZ Kamenný Újezdec 50 CZ Měchenice 570 CZ Petrov 282 CZ Bohuliby 22 VOVEVRA skupinový vodovod VOVEVRA CZ Březová 8 CZ Oleško CZ Libeř CZ Libeň 66 CZ Ohrobec 401 CZ Vrané nad Vltavou 1375 CZ Zvole _8289 Poberounský vodovod CZ Černošice 3100 Poznámka Strana 12

13 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * CZ Kosoř 647 SVBS skupinový vodovod Benešov - Sedlčany CZ Benešov CZ Mariánovice CZ Bystřice CZ Drachkov CZ Jírovice CZ Líšno CZ Mokrá Lhota CZ Nesvačily CZ Čerčany 1601 CZ Vysoká Lhota CZ Čtyřkoly 215 CZ Javorník 60 CZ Lštění CZ Mrač 488 CZ Nespeky CZ Městečko CZ Pětihosty CZ Senohraby 750 CZ Dublovice CZ Kosova Hora CZ Příčovy CZ Sedlčany CZ Olbramovice Ves CZ Podolí CZ Slavkov CZ Vojkov CZ Vrchotovy Janovice Kochánky vodovod Kochánky (MB) Poznámka V obci je vybudován místní vodovod Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Strana 13

14 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * CZ Kochánky 369 Boranov. vodovod Bořanovice (BnL) CZ Bořanovice 437 Celakov. vodovod Čelákovice (BnL) CZ Čelákovice 8230 CZ Císařská Kuchyně 72 CZ Sedlčánky 358 CZ Záluţí 260 CZ Mochov 740 CZ Nehvizdy 815 CZ Vyšehořovice CZ Kozovazy CZ Mstětice 43 Drevcice vodovod Dřevčice (PVS) CZ Popovice 50 CZ Dřevčice 466 Úval.vod Úvalský vodovod CZ Horoušany 229 CZ Horoušánky 171 CZ Jirny 803 CZ Nové Jirny 506 CZ Úvaly 3729 Karany vodovod Káraný (BnL) CZ Káraný 380 NVestec vodovod Nový Vestec (BnL) CZ Nový Vestec 273 Radonic. vodovod Radonice (BnL) CZ Radonice 100 Sestaj vodovod Šestajovice (BnL) CZ Šestajovice 1148 Skvorec vodovod Škvorec - Tuklaty (BnL, KO) CZ Dobročovice CZ Květnice CZ Sibřina CZ Škvorec 684 Poznámka V obci je vybudován místní vodovod Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje V obci je vybudován místní vodovod Strana 14

15 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * CZ Třebohostice 90 CZ Břeţany II CZ Český Brod CZ Štolmíř CZ Rostoklaty CZ Nová Ves II CZ Tuklaty CZ Tlustovousy Zelenec vodovod Zeleneč (BnL) CZ Zeleneč 1300 Hodkovice vodovod Safina - Hodkovice (Čer) CZ Dolní Břeţany 799 CZ Lhota 62 CZ Hodkovice 200 CZ Zlatníky 264 Jesenice vodovod Jesenice Jirčany (Čer CZ Jesenice 1438 CZ Horní Jirčany 389 CZ Nupaky 47 CZ Hlubočinka 72 Osnice vodovod Jesenice Osnice (Čer) CZ Osnice 408 CZ Zdiměřice CZ Dobřejovice 412 CZ Herink 40 Průhonice vodovod Průhonice (Čer) CZ Prŧhonice 1767 CZ Rozkoš CZ Čestlice 280 Roztoky vodovod Roztoky Velké Přílepy (Čer) CZ Horoměřice 1900 CZ Roztoky 5246 CZ Černý Vŧl 45 CZ Úholičky 491 CZ Únětice CZ Velké Přílepy 750 Kněţeves vodovod Kněţeves - Tuchoměřice (Čer) CZ Kněţeves 522 CZ Statenice 305 CZ Tuchoměřice 946 Ořech vodovod Ořech - Zbuzany (Čer) CZ Ořech 580 Vestec vodovod Vestec (Čer) CZ Vestec _6176 vodovod Brandýs nad Labem Poznámka V obci je vybudován místní vodovod V obci je vybudován místní vodovod V obci je vybudován místní vodovod V obci je vybudován místní vodovod Strana 15

16 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * CZ Borek CZ Brandýs nad Labem 7000 CZ Stará Boleslav 3525 CZ Lázně Toušeň 889 CZ Zápy 570 Vsechl vodovod Všechlapy Divišov (BN) CZ Divišov 986 CZ Dalovy 54 CZ Všechlapy 76 Popovi vodovod Popovice (BN) CZ Popovice 136 Sojovice vodovod Sojovice (MB) CZ Sojovice Štěpa vodovod Štěpánka (VL) CZ Pavlovice CZ Rataje CZ Řimovice CZ Tehov 145 CZ Trhový Štěpánov 805 CZ Vlašim 9847 CZ Domašín 176 Mladá vodovod Milovice Mladá - vojenský (MB) CZ Čachovice CZ Struhy CZ Libichov CZ Charvatce CZ Jabkenice CZ Kosořice CZ Lipník CZ Luštěnice CZ Voděrady CZ Zelená CZ Němčice CZ Smilovice CZ Bratronice CZ Rejšice CZ Újezd CZ Újezdec CZ Vlkava CZ Všejany Předměřice vodovod Předměřice (MB) CZ Předměřice nad Jizerou CZ Tuřice CZ Sobětuchy Přezletice vodovod Přezletice (BL) Poznámka V obci je vybudován místní vodovod V obci je vybudován místní vodovod V obci je vybudován místní vodovod V obci je vybudován místní vodovod Strana 16

17 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * CZ Přezletice Jenšt. vodovod Jenštejn (BnL) CZ Jenštejn Ţel-Brt vodovod Ţelivka - Brtnice (Ří) CZ Kaliště CZ Kamenice CZ Ládví CZ Nová Hospoda CZ Olešovice CZ Skuheř Poznámka Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského Strana 17

18 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * Poznámka kraje CZ Struhařov Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje CZ Štiřín Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje CZ Těptín Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje CZ Všedobrovice Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje CZ Klokočná Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje CZ Kostelec u Kříţkŧ Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje CZ Kříţkový Újezdec Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje CZ Čenětice Vodovody u obcí, které Strana 18

19 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * CZ Dolní Lomnice CZ Horní Lomnice CZ Všešímy CZ Mirošovice 300 CZ Ondřejov CZ Třemblat CZ Petříkov CZ Radimovice CZ Olešky Poznámka budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Strana 19

20 Kód PRVKUK Název Rok připojení na vodovod ve výhledu Počet zásobených obyvatel * CZ Strančice CZ Svojšovice CZ Všechromy CZ Struhařov CZ Kostelní Střimelice CZ Sulice CZ Nechánice CZ Ţelivec CZ Svojetice CZ Tehov CZ Tehovec CZ Velké Popovice 408 CZ Brtnice 290 CZ Lojovice 67 CZ Všestary CZ Zvánovice Veleň vodovod Veleň Polerady (BnL) CZ Nový Brázdim CZ Veliký Brázdim CZ Polerady CZ Sluhy CZ Veleň CZ Mírovice _5342 vodovod Ţelivka - Ledeč (KH) CZ Dolní Pohleď CZ Čejtice CZ Onšovec CZ Chabeřice CZ Holšice CZ Řendějov CZ Jiřice CZ Nový Samechov CZ Starý Samechov CZ Kounice CZ Milošovice CZ Zruč nad Sázavou 4550 Poznámka Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje Vodovody u obcí, které budou připojeny po roce 2015, nejsou zakresleny v grafické části na poţadavek Krajského úřadu Středočeského kraje V obci je vybudován místní vodovod Strana 20

4 Samostatné výkresy, které jsou součástí vyhodnocení podkladů pro rozbor

4 Samostatné výkresy, které jsou součástí vyhodnocení podkladů pro rozbor PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 4 Samostatné výkresy, které jsou součástí vyhodnocení podkladů pro rozbor V etapě zpracování podkladů pro rozbor byla zpracována

Více

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA

VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA VYHLÁŠKA Č. 428/2001 SB. 428 VYHLÁ KA Ministerstva zemûdûlství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon ã. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro vefiejnou potfiebu a o zmûnû nûkter ch

Více

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce

Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Daniel Kovalovský Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod vybrané obce Project of Drainage and a Sewage Treatment of a Selected Community Bakalářská práce

Více

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE B. CHARAKTERISTIKA OBCE B.1 DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Javorník. Mapa A: Území obce A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Javorník Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: 7102_002_01_41464 Název obce: Javorník Kód obce (IČOB): 536148 (536148) Číslo ORP3 (ČSÚ): 2062 (7102)

Více

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů územního plánu Újezdu na udržitelný rozvoj území (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb.) ČÁST C - F květen 2015 Pořizovatel: Obecní úřad Újezd Újezd 34, 267 61 Cerhovice v zastoupení:

Více

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky

Vodovod HLUČÍN -Darkovičky TITULNÍ LIST (dle vyhl.č. 195/2002 Sb.) Název vodovodu: Investor: (vlastník) Provozovatel: (správce) Projektant: Vodovod HLUČÍN -Darkovičky Vodovody a kanalizace Hlučín s.r.o. Ostravská 18, 748 01 Hlučín

Více

A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. INTEGROVANÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE AKTUALIZACE 2012

A T E M Ateliér ekologických modelů, s. r. o. INTEGROVANÝ PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE AKTUALIZACE 2012 A T E M Ateliér ekologických modelů, INTEGOVANÝ POGAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ STŘEDOČESKÉHO KAJE AKTUALIZACE Červen Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Středočeského kraje Aktualizace ZADAL:

Více

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace

AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace Červenec 2008 AP AKČNÍ HLUKOVÝ PLÁN pro hlavní pozemní komunikace STŘEDOČESKÝ KRAJ Pořizovatel: Ministerstvo dopravy ČR nábř. L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1 Pověřená org. zpracováním: Ředitelství silnic

Více

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz

FITE a.s. Vstavní 2224/8, Ostrava Mar.Hory, 709 51 http://www.fite.cz, email: fite@fite.cz Návrh vytvoření integrovaného systému nakládání s odpady v jednotlivých regionech kraje za účelem zvyšování využití směsného komunálního odpadu a snižování podílu skládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO)

Více

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území

linek 300-399 a 600-620 na území hl.m. Prahy, stanovené úseky železničních linek 300-399 a 600-620 na okraji území Tabulka cen jednotlivého plnocenného jízdného Platnost: ZÁKLADNÍ INFORMACE O TARIFU od 10. června 2012 VYSVĚTLIVKY: 4 p/90 min jízdenky (počet pásem/ v minutách) do pásma dvojpásmo z pásma P O B 1 2 3

Více

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528

Anastázova 22, Praha 6 IČO 4430 4528 ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OBEC DOBŠÍN ZAHRNUJÍCÍ KATASTR - DOBŠÍN ÚZEMNÍ PLÁN DOBŠÍN TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel Obec Dobšín Správní orgán Zastupitelstvo obce Dobšín číslo jednací.... datum

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP OMLENICE ÚP Omlenice vydalo: Zastupitelstvo obce Omlenice Číslo usnesení zastupitelstva obce: Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Oprávněná úřední

Více

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010

ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 8, 150 24 Praha 5 ZPRÁVA O HODNOCENÍ VYPOUŠTĚNÍ VOD DO VOD POVRCHOVÝCH V OBLASTI POVODÍ DOLNÍ VLTAVY ZA ROK 2010 Zpracoval: Vypracoval: Vedoucí oddělení bilancí:

Více

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby

3.10 Bydlení. 3.10.1 Intenzita bytové výstavby PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ČERVEN 2013 3.10 Bydlení 3.10.1 Intenzita bytové výstavby V následujícím textu porovnáváme údaje před rokem 2000 a pozdější. Období 2001-2011

Více

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel

2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel 1 Zneškodňování odpadních vod v obcích do 2 000 ekvivalentních obyvatel METODICKÁ PŘÍRUČKA Ministerstvo životního prostředí České republiky březen 2009 2 Metodická příručka zneškodňování odpadních vod

Více

VÁŠ GRAND REALITNÍ SERVER GRANDREALITY.CZ. více na str. 14 NABÍDKA NEMOVITOSTÍ PRO PRAHU A STŘEDOČESKÝ KRAJ / ZDARMA

VÁŠ GRAND REALITNÍ SERVER GRANDREALITY.CZ. více na str. 14 NABÍDKA NEMOVITOSTÍ PRO PRAHU A STŘEDOČESKÝ KRAJ / ZDARMA Č. 14, ROČNÍK 12, VYCHÁZÍ 29. ŘÍJNA 2013 GRAND NABÍDKA NEMOVITOSTÍ PRO PRAHU A STŘEDOČESKÝ KRAJ / ZDARMA GRANDREALITY.CZ VÁŠ REALITNÍ SERVER více na str. 14 www.grandreality.cz Poptávky byty Byt do 20

Více

B) Oblast kvantity vod

B) Oblast kvantity vod B) Oblast kvantity vod Obsah části B) str. 1. Úvod 4 2. Základní pojmy, legislativní vymezení a stanovení cílů 5 3. Vývoj v zásobování vodou 8 4. Vodohospodářská soustava povodí Odry 9 4.1 Manipulační

Více

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje A.3. Popis vodovodů a kanalizací v obcích a jejich administrativních částech CZ051.3608.5104.0076 Jablonec nad Jizerou.0076.01 Jablonec nad Jizerou.0076.02 Blansko.0076.06 Dolní Tříč Změna PRVKUK 2012 identifikační číslo obce 05592 identifikační číslo obce 41509 identifikační číslo

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

MAS Karlštejnsko, o.s.

MAS Karlštejnsko, o.s. MAS Karlštejnsko, o.s, Všeradice 100, 267 26 Všeradice Doručovací adresa / kancelář: Mořina 124, 267 17 Mořina IČ: 226 89 001, DIČ: CZ 26689001, tel: +420739364039, +420724786840, e-mail: maskarlstejnsko@gmail.com

Více

NOVÉ BYTY V PRAZE NA PRODEJ

NOVÉ BYTY V PRAZE NA PRODEJ Č. 8, ROČNÍK 10, VYCHÁZÍ 14. ČERVNA 2011 GRAND NABÍDKA NEMOVITOSTÍ PRO PRAHU A STŘEDOČESKÝ KRAJ / ZDARMA NOVÉ BYTY V PRAZE NA PRODEJ www.bytynaprodej.cz (více na straně 26, 42) ATDK Real spol. s.r.o. klientské

Více

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení )

Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy na udržitelný rozvoj území (dále jen vyhodnocení ) (podle přílohy 5 vyhlášky 500/2006 Sb., včetně Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Mníšek

Více

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: stokové sítě města Beroun a města Králův Dvůr po dokončených stavbách projektů Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun a Kanalizace obce Hýskov Provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu: Vodovody a

Více

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16)

ÚSTÍ NAD LABEM - DOBĚTICE D O BĚT I C E S L U N EČNÁ P L ÁŇ ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) ÚZEMNÍ STUDIE Strana 1 (celkem 16) OBSAH A. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 A.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ÚZEMÍ... 3 A.2. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 A.3. ZDŮVODNĚNÍ ZADÁNÍ A CÍLE ŘEŠENÍ... 3 A.4. POUŽITÉ PODKLADY...

Více

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2

PROJEKTANT ÚZEMNÍHO PLÁNU KUBIŠTOVA 6/1101, PRAHA 4, IČ 66473021 KANCELÁŘ TROJICKÁ 1/386, 128 00 PRAHA 2 OBJEDNATEL A POŘIZOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU OBECNÍ ÚŘAD NUČICE KUBROVA 31, 252 16 NUČICE, IČ 00233668 STAROSTA OBCE VLADIMÍR KUBÍK TEL. 311 678 715, FAX 311 670 123 e-mail obec.nucice@volny.cz ZHOTOVITEL A

Více

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010)

1) Vyhodnocení a stanovení priorit budoucích komunikací dle ZÚR Stč.kraje (SUDOP a.s., CityPlan, 03.2010) 3.6 Veřejná dopravní infrastruktura 3.6.1 Vyhodnocení podkladů předaných od poskytovatelů a studií zpracovaných v období od poslední verse ÚAP předané podklady od ŘSD - silnice I/16 upřesnění záměru ZÚR

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) 2004 Obsah A: PROFIL MIKROREGIONU... 3 1. Úvod... 3 1.1 Charakteristika projektu... 3 1.2 Zpracovatel... 3 2. Obecné charakteristiky mikroregionu

Více

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj

SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru. Oznámení. Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa. Středočeský kraj SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. umístění záměru Oznámení Ekologické centrum Mníšek pod Brdy I. etapa Středočeský kraj Mníšek pod Brdy srpen 2010 SOM s.r.o. Středisko odpadů Mníšek s.r.o. Oznámení

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Obec Libomyšl. Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4. 1. Textová část

Obec Libomyšl. Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4. 1. Textová část Název dokumentace: Územní plán Libomyšl Projektant: Obec Libomyšl. Středočeský kraj Zpracovatel: Ladislav Komrska, Mladenovova 3234, 143 00 Praha 4 Územní plán Libomyšl 1. Textová část Korekce ÚP po společném

Více