A R N S T U D I O s p o l. s r. o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A R N S T U D I O s p o l. s r. o."

Transkript

1 A R N S T U D I O s p o l. s r. o. Československé armády 219/ H R A D E C K R Á L O V É ř í j e n

2 identifikační údaje název stavby Přestavba základní školy Jana Ámose Komenského v ulici Na Náměti na knihovnu a přilehlé parkoviště místo stavby Kutná Hora ulice Na Náměti název a sídlo objednatele Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí Kutná Hora IČ DIČ CZ stupeň dokumentace architektonicko-dispoziční studie zpracovatel dokumentace ARN STUDIO spol.s r.o. Československé armády 214/ Hradec Králové IČ DIČ CZ autorský tým Ing.arch.Jiří Krejčík autorizovaný architekt, č.autorizace Ing.arch. Michal Krejčík, Ing. Katuše Krejčíková, spolupráce: Petra Chroustová

3 textová část

4 Hlavním tématem tohoto úkolu bylo prověřit kapacitní možnosti bývalé základní školy Jana Ámose Komenského v Kutné Hoře pro využití městskou knihovnou. Budova byla postavena v novorenesančním stylu kolem roku 1892 a je dobrým příkladem stavebního řemesla v kutnohorském regionu. Výchozím podkladem k řešení byl stavební program poskytnutý zadavatelem. Dále vyhodnocení současného stavu budovy a zpracování potřebných výkresových podkladů. Návrh na nové využití a jeho dopady na stávající objekt je předložen v této dokumentaci. URBANISTICKÁ KONCEPCE Ve struktuře zástavby centrální části historického centra leží areál bývalé základní školy na její východní straně. Je sevřen mezi ulicemi Na Náměti a ulicí Krupičkovu. Je součástí městské památkové rezervace, jejíž hranice prochází v její blízkosti Štefánikovou ulicí. Klidná poloha v sousedství významného kostela Panny Marie Na Náměti je vhodným předpokladem pro umístění kulturní instituce. (Kostel náleží k nejstarším kamenným svatyním, je součástí městské památkové rezervace zapsané na Seznamu světového dědictví UNESCO. Jméno kostela Na Náměti je podle pověsti odvozeno od nametené stříbrné rudy, která při obchodování na tržišti padala ze stolů prodejců a následně byla používána k financování výstavby tohoto kostela. V kostele okolo kterého se rozkládá park a dříve zde byl hřbitov, je pohřben český barokní malíř Petr Brandl.) Součástí úvah o novém využití školní budovy je také rozvaha o jejím nejbližším okolí. Vstup do budovy je umístěn na boční straně a obrací se k trojúhelníkovému prostoru, který je v současné době pokryt bujnou vegetací. Uvolnění a očištění tohoto místa od neudržované zeleně je prvním krokem k vytvoření kvalitního nástupního prostoru, který se zapojí do struktury městského parteru. Touto úpravou získá nejen nejbližší okolí, ale i vlastní budova. Významná poloha dá vyniknout její strukturované fasádě. Podél školního pozemku vedou důležité pěší a dopravní trasy, které po úpravách spojených se stavbou knihovny mohou významně přispět k oživení tohoto místa. To vnímáme jako přínosný vklad urbanizace v tomto prostoru.

5 PRINCIP ARCHITEKTONICKÉHO ŘEŠENÍ Bývalá základní škola v ulici Na Náměti v Kutné Hoře je klasickým příkladem školy, která se většině z nás vybaví, řekne-li se slovo škola. Dalo by se říci, že v našem prostředí představuje jakýsi archetyp školy. Budova z devatenáctého století se nachází v klidném prostředí historické části města v těsném sousedství parku a kostela. Po stavební stránce je poměrně zachovalá, avšak neudržovaná. Již řadu let sem žáci za vzděláním nedocházejí, ale školní atmosféra je tu stále patrná. Škola byla pojmenována po jednom z našich nejznámějších pedagogů Janu Ámosi Komenskému. Jeho odkaz jsme sledovali i my při formulování základních myšlenek pro revitalizaci této stavby. Komenského nadčasové motto škola hrou jsme použili a upravili pro nově vznikající program městské knihovny na KNIHOVNA HROU. Při návrhu interiéru jsme se nechali inspirovat klasickými knihovnami, kde hlavním interiérovým prvkem je vlastní masa knih a grafický rytmus hřbetů naskládaných knih dává detail. Hravost a barevná pestrost detailů podporují rychlou orientaci v prostoru a snadnou čitelnost informací. Půvab námi navržené knihovny spatřujeme v její vnitřní členitosti, v několika úrovňovém uspořádání (které má nejen kapacitní důvody) a také v překvapivosti otevřených průhledů mezi patry a průchodů mezi jednotlivými sekcemi. Variabilita navržených prostorů činí z tohoto interiéru místo pro rozmanité doplňkové události, jako je promítání filmů, autorské čtení, tiché studium, nebo posezení s novinami u kávy či čaje. Tato nová knihovna pro Kutnou Horu, má ambice stát se novým místem setkávání, které reaguje na aktuální potřebu společnosti a kde se přirozeně propojuje současnost s minulými příběhy Nová knihovna v jednom z nejstarších kulturních center Čech.

6 Příčný řez budovou se zvýrazněním provozních částí v jednotlivých podlažích PRINCIP DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ 1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ Podlaží bez přístupu veřejnosti. Je vyhrazeno výhradně pro provozní a technické zázemí jak pro knihovnu, tak pro kavárnu. Výrazného rozšíření užitkové plochy je dosaženo prohloubením části pod původní tělocvičnou (v návrhu společenský sál a počítačová učebna v 1.NP). Tyto nové prostory budou využity především pro technické zázemí a také jako prostorová rezerva pro depozitáře knih, které vyžaduje pracoviště regionálních služeb. Propojení do vyšších podlaží je zajištěno provozním nákladním výtahem a schodištěm. 1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ V tomto podlaží se nachází hlavní vstupní a společenské prostory knihovny, které jsou otevřené nejširší veřejnosti. Do těchto prostor lze vstoupit bez nutnosti navštívit čtenářskou část umístěnou ve vyšších podlažích. Pro podporu společenských kontaktů slouží kavárna s čítárnou novin a časopisů (cca 90 titulů časopisů a cca 10 titulů denního tisku). Z dalších společenských prostorů je v tomto podlaží umístěn víceúčelový sál - místo pro pořádání kulturních a kulturně výchovných akcí, přednášek, komponovaných pořadů organizovaných jak knihovnou, tak i cizími subjekty - nájemci. Sál má přímou návaznost na vstupní prostory a samostatný vchod z vestibulu. Kapacita sálu je cca 60 míst. Pro školení zaměstnanců knihovny i pro ostatní zájemce je vyhrazena učebna, která je vybavena počítačovou technikou. Kapacita učebny je 15 míst. Má samostatný vstup a také přímou vazbu na vstupní vestibul. Nezbytné hygienické zázemí je situováno v blízkosti vstupní části. Kapacita je dimenzována na maximální obsazení při pořádání souběžných akcí. Samozřejmou součástí je i toaleta pro imobilní občany. Pro zajištění bezbariérového vstupu je nutné překonat výškový rozdíl cca 1.30 m, který je daný rozdílem úrovně vstupu a niveletou 1.nadzemního podlaží. To je zajištěno plošinovým výtahem. Další pohyb po budově je pro imobilní občany již bezkonfliktní, přístup do vyšších podlaží je umožněn osobním výtahem. plošné a objemové parametry stávající budovy celková plocha učeben m² celkový objem učeben m³ celkový objem stavby bez podkroví m³ 2. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Služby pro dospělé. Tato část bude plnit funkci půjčovny. Prostor služeb se předpokládá jako otevřený funkční celek s jedním hlavním vstupem a s pultem centrálního výpůjčního protokolu osazený 4 služebními pracovními stanicemi. Zde se bude odehrávat zápis čtenářů, pokladna, vracení knih, registrace výpůjček, výdej audiovizuálních dokumentů. Je zde umístěno svazků knih v 6 policových regálech, jednotek audiovizuálních dokumentů umístěných ve speciálních regálech.

7 Typické podlaží školní budovy 19.stol. (1892) 3. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Služby pro mládež. Klidová zóna určená mládeži, volný výběr beletrie, čtiva a časopisů pro mládež, místo setkávání, odpočinku, prezentace literárních a výtvarných prací. Studium z fondu knihovny i vlastních materiálů, možnost připojení vlastních počítačů. Z knihovního fondu je k dispozici beletrie, naučná literatura, časopisy pro mládež. Služby pro mladší a starší děti. Ve volném výběru absenční a prezenční půjčování beletrie pro předškolní děti a děti mladšího školního věku, periodik pro tutéž věkovou skupinu a naučné literatury pro děti. Prostor variabilně využívaný pro individuální i skupinovou činnost dětí, kulturní akce, výstavní prostory příp. herna pro malé děti. Prostory jsou umístěné v částečně opticky i komunikačně odděleném prostoru v těsné návaznosti na služby pro dospělé. 4. NADZEMNÍ PODLAŽÍ Kanceláře zaměstnanců, denní místnost, šatna, úklidová komora, hygienické zázemí zaměstnanců (odděleno od prostoru služeb, bez možnosti přístupu veřejnosti), prostor pro jednání. Administrativní část je vestavěna do stávajícího prostoru krovu. Pracoviště a jednací místa jsou umístěna volně v prostoru. Výjimku tvoří několik samostatných kanceláří určených pro vedení knihovny, které mají možnost úplného uzavření. Pro vestavbu do krovové konstrukce se předpokládá využití technologií, které jsou obvyklé při stavbě dřevostaveb. Pohled na budovu základní školy z Krupičkovi ulice. Oplocení ohraničuje bývalý školní pozemek DVŮR Pracoviště regionálních služeb - odborné knihovnické práce určené obecním knihovnám. Nový objekt umístěný ve dvorní části, návaznost na provozní zázemí a dopravní obslužnost. Skladový prostor s kapacitou cca svazků. Pracoviště metodiček - místnost umístěná v návaznosti na skladový prostor. Předpokládá se 5 pracovních míst (3x metodik, 1x značení a balení fondu, 1x katalogizátor). Zbývající část bývalého školního dvora je využita pro parkování osobních vozidel návštěvníků knihovny. Navržená kapacita činí 31 parkovacích stání, z toho 2 stání pro občany s omezenou možností pohybu. Ve dvorní části zůstávají zachovány kvalitní vzrostlé stromy, které budou doplněny o novou výsadbu. Parkovací plochy by měly být provedeny ze zatravňovací dlažby a doplněny konstrukcemi pro popínavou zeleň. OPLOCENÍ V současné době je bývalý školní pozemek zcela uzavřený. Od Krupičkovy ulice je oddělen vysokou plnou zdí a od ulice Na Náměti průhledným kovovým plotem. V rámci nové úpravy areálu a jeho otevření veřejnosti se nabízí otázka úplného odstranění těchto plotů. To by mohlo podpořit dominantnost a význam nové knihovny.

8 fotografie - současný stav

9 grafická část

10 obsah příloh grafické části 1 Situace 1 : Půdorys 1.PP - současný stav 1 : Půdorys 1.PP - návrh 1 : Půdorys 1.NP - současný stav 1 : Půdorys 1.NP - návrh 1 : Půdorys 2.NP - současný stav 1 : Půdorys 2.NP - návrh 1 : Půdorys 3.NP - současný stav 1 : Půdorys 3.NP - návrh 1 : Půdorys 4.NP - současný stav 1 : Půdorys 4.PP - návrh 1 : Příčný řez schodišťovým traktem - současný stav 1 : NP perspektivní pohled 14 2.NP perspektivní pohledy 15 2.NP perspektivní pohled 16 3.NP perspektivní pohled 17 3.NP perspektivní pohledy 18 3.NP perspektivní pohled

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

Jak zklidnit dopravu v obcích

Jak zklidnit dopravu v obcích za Nadace Partnerství 2004 Nadace Partnerství Panská 7, 602 00 Brno tel.: +420 542 422 766, fax: +420 542 422 777 pship@ecn.cz, Nadace Partnerství je nejvýznamnější česká nadace podporující ekologické

Více

Textová část 1/38 1. ÚVOD

Textová část 1/38 1. ÚVOD Textová část 1/38 1. ÚVOD Cílem dokumentu je využít potenciál nezastavěných měst obce pro rozvoj krátkodobé rekreace obyvatel a zvýšit atraktivnost města pro jeho návštěvníky. Takto vymezený cíl metodicky

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: ~,ll. ;!-oicj Poslední den zveřejnění: Počet listů:o' f Čj: MCP8 154992/2014 2 v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - odbor výstavby - Zenklova 35, 18048 Praha 8 Spis. zn.: MCP8097039/2014/0V.Pet Č.jedn.: MCP8 154992/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST

S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/44 STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÁ ČÁST STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ S TRATEGICKÁ Č ÁST 1/44 OBSAH S TRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE 1 VIZE MĚSTA BECHYNĚ...3 1.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel...

Více

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD)

OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) Název úkolu : OBECNÍ RECYKLAČNÍ (SBĚRNÝ) DVŮR (OBORD) TYPOVÝ PROJEKT Objednatel : Kontaktní osoba : Zlínský kraj tř. T.Bati 21, 761 90 Zlín Ing. Tomáš Hladík tel. : 577 043 399 Odpovědný zpracovatel :

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ STUDIE SUBCENTRUM KRASICE TEXTOVÁ ČÁST ČÍSLO ZAKÁZKY 8 014 /114/02 ZADAVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (INVESTOR) Název Stavební úřad Magistrátu města Prostějova Sídlo nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov IČO 00288659 DIČ CZ00288659 Zastoupení

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M.

TEXTOVÁ ČÁST str. 1. Obecní úřad Kostomlaty pod Milešovkou Lhenická 310, 41754 Kostomlaty p. M. TEXTOVÁ ČÁST str. 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU ÚP KOSTOMLATY POD M. vydalo Číslo usnesení zastupitelstva obce Číslo jednací Datum vydání Datum nabytí účinnosti Pořizovatel Oprávněná

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018

KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 KONCEPCE ROZVOJE A ČINNOSTI MUZEA UMĚNÍ OLOMOUC 2014-2018 Olomouc 2013 1 I/ ÚVODEM Z HISTORIE Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková organizace původně Krajská galerie v Olomouci byla založena 5. dubna

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu

1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE. 1.1 Zadání úkolu 1. ZÁKLADNĺ ÚDAJE 1.1 Zadání úkolu Průzkumy a rozbory pro územní plán města Kralupy nad Vltavou byly odevzdány v březnu 1999. Následovalo zpracování, projednání a schválení "Zadání územního plánu města"

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4

Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 4 OBSAH Čl. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 3 1. Vlastník budovy NTK 3 2. Důležitá telefonní čísla 3 3. Kontaktní adresa: Zkvalitnění služeb zákazníkům 3 4. Otevírací doba budovy NTK 3 Čl. II. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více