enum - PRINCIPY, ZKUŠENOSTI A UKÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "enum - PRINCIPY, ZKUŠENOSTI A UKÁZKY"

Transkript

1 enum - PRINCIPY, ZKUŠENOSTI A UKÁZKY Ing. Jan RŮŽIČKA pracoviště: CESNET, zájmové sdružení právnických osob; mail: Abstrakt: Článek popisuje dva existující přístupy adresace v komunikačních systémech a ENUM, který může tvořit most mezi těmito světy. Následně se věnuje principu fungování ENUMu, tedy struktuře záznamů a jeho různým typům stromům. Další kapitoly popisují bezpečnost v prostředí ENUMu, jeho výhody a nevýhody a stav implementace v České republice i ve světě. Na závěr jsem připojil něco z našich poznatků z fungování systému. 1 Propojení světů Svět klasické telefonie je založen na telefonních číslech. Tato čísla jsou používána ve standardizovaném formátu E.164 [1]. Formát rozděluje číslo v zásadě na jedno až třímístný národní kód (CC) a doplněním až do patnácti číslic je národní číslo. Jde o hierarchické uspořádaní číselného prostoru. Přidělování mezinárodních kódů (například 420 v případě České republiky) zajišťuje ITU.T a na národních úrovních je za přidělování zodpovědný regulátor, což je v případě ČR Český telekomunikační úřad (ČTÚ). ČTÚ přiděluje čísla jednotlivým operátorům i koncovým účastníkům. Operátoři pak dále přidělují čísla svým zákazníkům. U subjektů, kteří nejsou operátory jde obvykle o velké instituce jako například České dráhy, Ministerstvo vnitra a podobně. CESNET a Západočeská Univerzita (ZČU) využívají takové přímo přidělené bloky (9500 a 9509) pro své vnitřní sítě. Vzhledem k tomu, že již funguje přenositelnost čísla, není s jistotou možné podle prefixů poznat, kterému operátorovi číslo patří. Informace o tom, komu je číslo regulátorem přiděleno naleznete na webu ČTU ( Směrování v telefonních sítí probíhá tedy na základě telefonních čísel a obvykle pomocí protokolu SS7. Dále v tomto světě funguje mnoho dalších subjektů jako tranzitní operátoři a podobně. Navíc se s hovory nebo spíše minutami do určitých destinací (zemí) čile obchoduje a směrování jak tak obohaceno o další prvek, který může ovlivnit cestu hovoru a nesetkáme se s plně distribuovaným směrovacím systémem jako je tomu v internetu. Je asi také vhodné připomenout že v klasické telefonii je hovor sestavován jako pevná (po dobu hovoru) cesta okruh na rozdíl od přenosu v současných datových sítích (internetu) které jsou založeny na přepínání paketů. Nicméně to, že operátor navenek ke svým koncovým zákazníkům nenabízí IP telefonii neznamená, že uvnitř přenosy po IP infrastruktuře nevyužívá. Naproti tomu svět počítačových síti, potažmo internetu spíše využívá adres symbolických. Příkladem je doménové jméno počítače (sip.cesnet.cz) nebo adresy jednotlivých služeb jako ová adresa, sip adresa a tak dále. Adresy služeb jsou obvykle uvedeny včetně schématu, tedy určení o jakou službu jde. Například u u by to bylo mailto:, nicméně v tomto konkrétním případě se s tím málokdy setkáme, protože je automaticky předpokládáno, že jde o . Nicméně stejnou adresu může použít i SIP a lišit se budou právě onou předponou, která může v tomto případě být sip:. Místo identifikátoru uživatele se může v adrese objevit i telefonní číslo. Nicméně samo, tedy bez patřičné domény není dostatečným podkladem pro směrování požadavku. Hierarchickou organizaci v těchto jménech-adresách vyčíst také, tentokrát postupujeme-li od konce. Domény první úrovně nemusí být nutně národní jako.cz ale i mezinárodní jako.com. Následuje několik úrovní, které obvykle identifikují například firmu nebo poskytovatele služeb a její organizační uspořádání až ke jménu počítače v případě doménového jména nebo uživatele (schránky) v případě u a podobných. O přidělování domén první úrovně se stará IANA (Internet Assingn Numbers Authority) a dále pak hierarchicky správci příslušné části stromu. Jak tedy vhodně provázat svět telefonních čísel a identifikátorů využívaných v sítích, aby tyto dva světy mohly spolupracovat? Samozřejmě se nabízí různá řešení v podobě lokálních nebo i sdílených databází. Přestože mohou tyto systémy mít své výhody a uzavřeným komunitám vyhovovat nejsou vhodné pro otevřené nasazení, které by mohlo sloužit v podstatě komukoliv, tak jak je tomu v dnešním internetu běžné. Pro tento případ je odpovědí na výše položenou otázkou ENUM. Sama zkratka je vykládána mnoha způsoby jako například Electronic Numbering, E.164 Number Mapping a podobně. Podstatný je však princip jeho fungování. strana 89

2 2 Princip fungování ENUMu Teorie a praxe IP telefonie - 3. dvoudenní odborný seminář Zjednodušeně si lze ENUM představit jako černou skřínku, kde na jedné straně vkládáme telefonní číslo a požadovaný typ odpovědi a na straně druhé dostáváme požadovaný identifikátor. ENUM tedy slouží k mapování prostoru telefonních číslech na libovolné prostory identifikátoru [5]. Nejčastěji jsou cílovým prostorem SIPové adresy, ale kromě nich to mohou být další identifikátory IP telefonních služeb jako H.323, IAX, ale nejen to, může jít i o ové adresy, adresu webových stránek, vcard nebo elektronickou navštívenku a mnoho dalších. V současné době existuje již několik desítek registrací takových služeb. ENUM je konkrétním příkladem DDDS (Dynamic Delegation Discovery System) popsaných v RFC [2] a sám je popsán v RFC3761 [3]. Obr. 1: ENUM jako černá skřínka Pro uložení pravidel využívá ENUM systém DNS (dle RFC3403) a to konkrétně NAPTR záznamy. Telefonní číslo však není použito v klasickém tvaru (například ), ale je transformováno následujícím způsobem: 1. Jsou vyjmuty všechny mezery pomlčky a úvodní plus. Zůstávají tedy pouze číslice. ( ) 2. Mezi číslice jsou vloženy tečky. ( ) 3. Je převráceno pořadí číslic. ( ) 4. Je přidán řetězec identifikující strom. Zde půjde o.e164.arpa. Problematice stromů se budeme věnovat později. V jmenném serveru jsou například v příslušném zónovém souboru umístěny pro e164.arpa následující záznamy : $ORIGIN e164.arpa. ;;order pref flags service regexp replacement IN NAPTR "u" "E2U+sip" IN NAPTR "u" "E2U+h323" První dvě položky, IN a NAPTR, určují typ záznamu. Pro každý záznam lze specifikovat i TTL (Time To Live). Pokud není uveden, použije se životnost určená pro celou zónu. Doporučil bych nastavovat TTL někde v rozmezí jedné hodiny a jednoho dne aby se případná změna projevila v rozumném časovém horizontu. Záleží však na konkrétní strategii. Pro testovaní je samozřejmě vhodné volit dobu kratší, třeba i jen šedesát vteřin. strana 90

3 Jednotlivé sloupce mají následujíc význam: Teorie a praxe IP telefonie - 3. dvoudenní odborný seminář ORDER: Pořadí záznamu. Podle této hodnoty jsou vzestupně seřazeny všechny záznamy, které dotazující strana obdrží. PREFERENCE: Určuje pořadí při shodě položky ORDER. FLAG: V případě ENUMU nabývá pouze jedné hodnoty a tou je "u", což označuje terminální záznam. SERVICE: Popisuje typ služby. Počáteční E2U je opět specifický identifikátor ENUMu, který je následován typem případně podtypem ENUM služby (napr sip, voice:sip). Každý identifikátor služby musí být zaregistrován. Upozorňuji, že v průběhu vývoje došlo k otočení zápisu tohoto pole. Původně se používal zápis například sip+e2u, ale v současnosti se používá E2U+sip. REGEXP: regulární výraz který je aplikován na původní telefonní číslo (bez mezer a pomlček ale s úvodním plus). Výsledkem aplikace v případě prvního záznamu tak bude Regulární výraz může vypadat také například výsledek je pak zřejmý. REPLACEMENT: není v tomto kontextu využit. Jak bylo již řečeno, registrovaných služeb je několik desítek a jejich počet se zvyšuje. Seznam lze nalézt na ftp://ftp.iana.org/assignments/enum-services. Upozorňuji, že jméno ENUM služby nemusí být totožné se schématem identifikátoru. Dotazující se jednotka, ať již je to například SIP server nebo klient. Provede zmíněnou transformaci a položí DNS dotaz a obdrží zpět sadu záznamů, pokud existují. Tyto seřadí a postupuje podle seznamu. Zjistí, zda je schopen použít službu popsanou v servisním poli a v souhlasném případě aplikuje regulární výraz. Výsledný identifikátor použije pro navázaní spojení pomocí příslušného protokolu. 3 Různé typy ENUMu Mohlo by se zdát že ENUM je jen jeden, ale z jistého pohledu tomu tak není. Pravděpodobně všichni se setkali s různými pojmenováními jako uživatelský ENUM, operátorský ENUM, infrastrukturní, privátní a podobně. Ve skutečnosti je ENUM jako mechanismus pouze jeden, ale zmíněná pojmenování vycházejí z toho jaký strom - jaká přípona je použita a jaká politika se k použití ono stromu váže. Základní rozdělení popisuje následující tabulka. Veřejný Privátní Uživatelský e164.arpa e164.org, nrenum.net Infrastrukturní Není definován e164.info Tab. 1: Typy ENUMu příklady stromů 3.1 Veřejný uživatelský ENUM Veřejný uživatelský ENUM, který je identifikovatelný podle přípony e164.arpa, bývá někdy označován jako jediný správný ENUM. Nicméně především politika jeho použití dala vzniknou i dalším stromům. Existence záznamů v tomto stromě je regulována několika opatřeními. Jde o veřejný strom, tedy do přidělování jednotlivých větví (zón) zasahuje v nejvyšší úrovní ITU.T. Nejvyšší úrovní, kde se strom dělí, obvykle rozumíme národní kódy zemí. Pro přidělení národního kódu je potřeba získat souhlas odpovědné národní instituce, kterou je obvykle regulátor. Už tento krok v mnoha zemích znamená problém, protože pro regulátory je to poměrně nová oblast. Kromě toho se vyskytují i geopolitické problémy jako například u kódu +1, který sdílí přes 20 zemí a oblastí včetně USA a Kanady v rámci takzvaného NANP (North American Numbering Plan). Tyto země by se pro přidělení zóny musely dohodnout, k čemuž nedošlo. Následně i v rámci národní zóny je potřeba prokazovat oprávněnost vložení záznamů validačním procesem, který vyjadřuje zda je žadatel oprávněným uživatelem čísla. Zde je další specifikum veřejného uživatelského ENUMu, záznamy do něj může vkládat pouze uživatel nikoliv operátor. I když existuje výjimka a tou je situace strana 91

4 kdy operátor používá tato čísla pro vlastní potřebu. Uživatel zde sám vyjadřuje jakým způsobem chce být kontaktován a je tedy zcela na něm zda zde uveřejní například svou ovou adresu či nikoliv. 3.2 Infrastrukturní ENUM Veřejný infrastrukturní ENUM [6] by měl být prostředím, kam vkládají své záznamy naopak operátoři. Existují nástiny dvou možností. Prvním je definovat vlastní strom, který bude zcela oddělený od veřejného uživatelského e164.arpa [4]. Takový strom by opět podléhal regulaci ITU.T a zkušenost s tím jak dlouho trvalo než vznikl strom e164.arpa je asi tou hlavní nevýhodou tohoto postupu. Jinak totiž jde o řešení systémově čistší než takzvaný kombinovaný ENUM, který navrhuje využít strom e164.arpa pro uživatelské i operátorské záznamy. Rozlišení těchto částí by proběhlo na úrovni národních čísel, tedy vřazením rozlišujícího znaku mezi národní kód a číslo. Tento přístup pro svou funkci potřebuje poměrně zásadní modifikaci dotazovacího mechanismu, kterou je například tabulka pozice rozlišovacího znaku, protože národní kód má proměnlivou délku jeden až tři čísla. 3.3 Privátní ENUM Problémy spojené s neexistencí nebo špatnou dostupností stromu oficiálního se snaží řešit stromy privátní. V tomto případě je zcela na držiteli kořenové delegace jaká určí pravidla pro vkládání záznamů. Na jedné straně se tu setkáváme s náhradou veřejného uživatelského ENUMu, kterou se snaží být například strom e164.org. Pak tu máme strom e164.info, který se snaží o funkcionalitu operátorskou. Kromě toho je bezpočet dalších stromů. Dalším příkladem, tentokrát v akademické komunitě, je privátní strom nrenum.net ( kam se například po zrušení švýcarské delegace přesunuly záznamy švýcarských akademických institucí. V současné době tento strom plní sedm zemí a převážně akademické instituce dalších zemí se do něj dotazují. Kromě toho lze privátní ENUM využít i uvnitř distribuovaných firemních sítí nebo skupin firemních sítí. 4 Bezpečnost v ENUMu Bezpečnost je v současné době velmi žhavým tématem a je proto logické, že zasahuje i do oblasti ENUMu. V zásadě zde můžeme na bezpečnostní problematiku pohlížet ze dvou rozdílných rovin. První je oblast ochrany osobních údajů a dolování údajů a druhou oblastí je vlastní bezpečnost přenášených dat. V první oblasti je třeba vycházet z toho, že uživatel je ten, kdo řídí zveřejňování údajů v uživatelském ENUMu. Pokud si tedy nepřeje nějaký údaj zveřejnit, tak ho do ENUMu neuvede. Opodstatněnou námitkou, pro kterou bývá někdy ENUM označován jako spamerský zlatý důl je fakt, že ho lze velmi dobře prohledávat. To vychází ze samé podstaty jakým jsou záznamy ukládány a z použití telefonního čísla. Jak bylo popsáno výše ENUM má stromovou strukturu stejně jako celé DNS. Zásadní výhodou pro prohledávaní je fakt, že každá úroveň je identifikována jedinou číslicí má tedy pevnou délku a malý počet hodnot (deset). Další výhodu při prohledávaní nese možnost odřezávat větve pokud zjistíme, že nejsou delegovány. Druhou sledovanou oblastí je přenos dat. Jak zajistit jejich autenticitu? DNS je protokol jednoduchý a pro podvržení záznamů může stačit odpovědět rychleji než server, který byl dotazován. Zabránit podvržení záznamu může nasazení DNSSECu. Současný stav implementace DNSSEC, kdy je zatím podporován v několika serverech (například BIND, Unbound), ale implementace v klientských v podstatě chybí, zatím není zcela uspokojivá. Nicméně lze podniknout alespoň první krok, kdy podepsaný záznam lze ověřit v DNS serveru v domácí síti. Odstraníme tím možnost, že bude záznam pozměněn cestou, obvykle internetem. Stále tu zůstává možnost, že bude záznam pozměněn uvnitř domácí sítě. Hranici lze posunout ještě blíže dotazující aplikaci tím, že nainstalujeme validující DNS server přímo na server aplikace. Nicméně stále nám chybí ten poslední krok kdy sama aplikace má k dispozici informaci zda záznam byl validován a následně může podle toho i rozhodnout o alternativním způsobu směrování. Navíc instalovat validující DNS server na každý aplikační server může být zbytečnou zátěží pro administrátora. strana 92

5 5 Výhody a nevýhody ENUMu Teorie a praxe IP telefonie - 3. dvoudenní odborný seminář Tou asi nejzásadnější výhodou je, že údaje spravuje uživatel čísel a záznamy jsou uložené v distribuovaném systému DNS, který je dobře dostupný a zvládnutý v aplikacích. Pokud zúžíme použití na IP telefonii a představíme si situace několik ostrůvků IP telefonie, které mezi sebou chtějí komunikovat a stále ještě používají jako identifikátory telefonní čísla. Jak si budou vyměňovat informace o směrování? Jednou možností je, že si budou navzájem posílat maily se změnami druhou možností je že vlastními silami vybudují nějakou databázi na sdílení těchto údajů. U firem se nepředpokládají časté změny, ale například u poskytovatelů ano. Jak ale do klubu přibrat dalšího účastníka. Všichni by si museli nováčka přidat do svých seznamů a při každé změně nezapomenout upravit své lokální záznamy. Jednoduchou a dobře dostupnou infrastrukturou pro sdílení informací je ale právě DNS a ENUM záznamy v něm. Jednoduše jsou tak dostupné i informace o subjektech, se kterými dopředu nemusel iniciátor spojení mít žádnou vazbu. Na druhou stranu, zvláště z pohledu operátora, je pochopitelné záznamy ve veřejném uživatelském ENUMu nemusejí mít důvěryhodnost z hlediska fungování spojení. Operátor je zvyklý se svými partnery uzavírat propojovací smlouvy, které mu zajišťují definované parametry služby a především kontakty kam se může obrátit v případě problému a i uživatel od něj očekává, že hovor vždy spojí. To mu záznam obzvláště v uživatelském ENUMu neposkytne. Na druhou stranu to nijak nebrání použití privátních stromů, kde součástí politiky může být povinnost definovat servisní kontakty popřípadě použití certifikátu pro TLS od dané certifikační autority. Existence více stromu však použití služby komplikuje. Jednak se ztrácí ona idea jednoduchosti, kdy se aplikace obrátí s dotazem na jedno místo a pokud záznam existuje použiji ho. Pro některé operátory může být i problémem, že nemohou definovat odpověď v závislosti na dotazujícím. Je však otázkou, zda je něco takového třeba. Možná celkový odklon od sytému jakým funguje klasická telefonie a přesun k filozofii fungování služeb v internetu by takovou potřebu zrušil. Záměrně neuvádím jako výhodu telefonování zadarmo. ENUM to tiž nic o telefonování zadarmo neříká. ENUM sám ani o telefonii nic neví. Slouží jen jako distribuované úložiště a o tom jak bude naloženo s výsledky získanými na základě transformačních pravidel rozhoduje dotazující aplikace. O tom zda bude hovor zpoplatněn či ne rozhoduje dohoda mezi poskytovatelem a jeho zákazníkem, potažmo mezi příjemce a iniciátorem hovoru. Nevšiml jsem si sice, že by někdo hovory vedené prostřednictvím ENUMu zpoplatňoval, ale uživatel se především ani nemusí dovědět, zda pro směrování hovoru byl či nebyl ENUM použit. 6 ENUM v ČR a ve světě ENUM se sice dostal do povědomí poskytovatelů i uživatelů, ale jeho rozšíření stále není dostatečné především pokud mluvíme o veřejném uživatelském ENUMu. Operátoři, i ti kteří jsou poskytovateli IP telefonie, stále váhají. V některých případech jsou také vedeni svou ekonomickou rozvahou, protože jejich stávající vybavení ENUM nepodporuje. Zde můžeme doufat v jediné a to že pod tlakem svých uživatelů se rozhodnout zařízení modernizovat. Nepředpokládám, že by se dostatečným podnětem byl zájem pouze o ENUM, ale dohromady s požadavky na bezpečnou komunikaci a rozšířené služby jako je prezence, krátké textové zprávy, sdílení obsahu (pracovní plochy a aplikací) a video už by mohl přesvědčit poskytovatele povýšení či výměně svých zařízení. V takovém případě se dá předpokládat, že nový sytém bude podporovat i ENUM. Stav delegací národních kódů (jakýchsi domén první úrovně) je možné najít na stránce Je patrné, že v operačním stavu je jich poměrně málo, což bohužel odráží největší bolest ENUMu a tou je právě pomalý rozjezd. Co je však zajímavé, je fakt, že Česká republika a všichni naši sousedé kromě Slovenska mají ENUM v provozním stavu. Dále mají tento status i Holandsko, Finsko, Irsko a Rumunsko. Ve Velké Británii byl v trial fázi zvolen zajímavý postup, kdy v rámci stimulace používání jsou automaticky záznamy vyplňovány a namířeny na operátora, jedná se o takzvaný CRUE (Carrier Registration in User Enum). Samozřejmě pokud oprávněný uživatel zažádá o registraci, tak má přednost. Velmi potěšující informací je fakt, že sdružení CZ.NIC, jako držitel delegace české ENUM zóny, byl vůbec prvním ze správců národních domén, který zajistil podepsání národní zóny a úpravu delegace tak, aby odrážela fakt podpory DNSSEC. Jako druhé dospělo do tohoto stádia Polsko, opět jeden z našich sousedů. To lze považovat za jasný signál pro uživatele aby technologii začali podporovat a/nebo vyžadovat od svých poskytovatelů. Kromě toho CZ.NIC spustil i program podpory softwarových projektů, kde jedním z témat je zlepšení podpory DNSSEC směrem ke koncovým aplikacím. Přesto však cesta rozhodně nebude jednoduchá, protože bude třeba upravit přímo aplikační kód. Podpora DNSSECu se netýká jen ENUM zóny ale i.cz a je možné si všimnout už proklamované podpory u prvních registrátoru a poskytovatelů DNS služeb. strana 93

6 Ne všechny správy jsou však pozitivní. Jak bylo napsáno výše delegace veřejného uživatelského ENUMu může mít i politickou rovinu. Po ztroskotaní jednání je téměř jasné, že k delegaci kódu +1 (NANP) rozhodně v brzké době nedojde. Bohužel jsou již jsou známy i dva případy kdy došlo ke zrušení delegace (Švýcarsko a Austrálie) přestože v případě Švýcarska vypadala situace velmi slibně. Celkově je však problémem nízký objem záznamů, tedy pokrytých čísel. Situaci ilustruje prohledávací systém, který provozuje držitel rakouské ENUM zóny. Aplikaci naleznete na adrese a je z ní patrné, že Česká republika je momentálně devátém místě s více jak patnácti sty záznamy. Toto číslo však může být zavádějící, protože hvězdičkové záznamy jsou počítány jako jeden přesto, že mohou pokrývat i například deset tisíc čísel. Na druhou stranu započítat celých deset tisíc také nemusí odrážet reálně dostupná čísla, protože nemusí být přidělena koncovým zařízením-uživatelům. 7 Postřehy a praktické zkušenosti Sdružení CESNET se zapojilo již do testovacího provozu, kdy dopomohlo svým členům zapojeným do projektu IP telefonie zaregistrovat ENUM domény přímo u CZ.NICu. Jednalo se o několik desítek domén, z nichž většina pokrývala sto a více čísel. Jedním z našich záměrů bylo stimulovat zájem i ostatních subjektů o tuto technologii. Doufali jsme, že pokud se objeví v českém ENUMu deseti tisíce čísel akademických institucí, které se takto stanou lépe dostupné pomocí IP telefonie, bude to dostatečný podnět pro další instituce a uživatele. Následně při přechodu do ostrého provozu si své domény členové přenesly k registrátorům. Proces to nebyl jednoduchý a bohužel stále nejsou všechny záznamy v takovém pořádku, jak bychom si přáli. Do jisté míry je pro nás politika veřejného uživatelského ENUMu svazující, protože nám neumožňuje se o domény školám postarat i kdybychom chtěli. Nemyslím provozní stránku věci, protože stále hostujeme ENUM domény většiny členů na jmenných serverech CESNETu, ale jde o administrativní otázku především validací. Právě fakt, že je třeba každého půl roku třeba validaci obnovit je poněkud omezující i když pro ty, jenž znají pravidla a fungování systému ENUM pochopitelný. Mnozí však zřejmě stále nechápu ten rozdíl proti klasickým doménám, tedy že se tu objevuje další periodický termín kromě registrace (validace), který je třeba hlídat a reagovat na něj složitěji než jen platbou. Myslím, že by věci mohla pomoci elektronická forma validace, která by na uživatele kladla minimální nároky. U jednotlivých čísel je například získání validační SMS poměrně jednoduchý proces, ale v případě bloků čísel, kdy je třeba zasílat faktury, může jít o zbytečnou zátěž. Zaměřímeli se čistě na technické řešení, bylo by jistě příjemné, aby uživatel nemusel do procesu téměř zasáhnout. Registrátor, který zná identitu uživatele (ať již jde o společnost nebo jednotlivce) provede dotaz do centrální databáze přidělených (a i přenesených) čísel, podle které bude kontaktován odpovědný operátor a ten by následně potvrdil-validoval požadavek automatizovanou cestou. Je však pochopitelné, že sami operátoři nemají velký zájem na fungování takové aplikace, protože by bylo třeba i na jejich straně implementace a přitom by nepřinášela pravděpodobně výdělek. Nemají zatím zájem ani na fungování samotného ENUMu, protože by mohl znamenat úbytek jejich výdělku z hovorného. I zde si však dovolím malou poznámku, doufám, že i když třeba pomalu, tak postupně zmizí minutové hovorné a zůstane pouze paušální poplatek stejně tak jako je tomu stalo u samotného připojení k internetu. Nakonec totiž bude telefonie kompletně jen další službou na internetu. To, co momentálně platíme, jsou především minuty do klasických telefonních sítí. Vrátím se ale ještě ke stavu ENUMu v ČR. Pozitivní je přístup některých registrátorů, kteří zatím poskytují registraci a validaci bezplatně. Na druhou stranu například cena pěti set korun za validaci domény pomocí dokumentu, tedy tisíc korun ročně, je poměrně nepříjemná. Otázkou je tedy na jaké ceně registrace a validace se ENUM vzhledem k uživateli ustálí. Zatímco minimální cena registrace může být dána poplatkem CZ.NICu, tak v případě validace jde přímo o kalkulaci registrátora. Zároveň je třeba si uvědomit, že běžný uživatel bude velmi rozvažovat potřebu si číslo registrovat v momentě i kdyby jej to ročně mělo stát jen sto korun. Na první pohled jemu samotnému jeho záznam mnoho nepřinese. Trochu jiná je snad situace u podniků a úřadů, které budou chtít tímto vyjít vstříc svým zákazníkům, partnerů a občanům. Ti si také obvykle registrují celý rozsah čísel. Pravděpodobně i oni ale zváží zda registrovat i několik desítek firemních mobilních telefonů, jejichž čísla nejsou v řadě za sebou a každé je tedy samostatnou doménou. Na samotném sytému ENUMu v České republice oceňujeme především velmi aktivní přístup CZ.NICu, který implementoval vlastní registrační systém (nejen pro ENUM). V rámci něho také funguje zasílání oznámení o vypršení validace a registrace doručované přímo koncovým uživatelům registrujícím domény. Registrátoři zatím tento systém sami, pokud vím, nemají. CZ.NIC vylepšil i svůj whois systém pro ENUM ( který poskytuje dodatečné informace specifické pro ENUM, především o datu validace. Nově je v systému i informace o stavu zabezpečení konkrétní domény pomocí DNSSECu. Sami se v nejbližší době chystáme minimálně zóny patřící přímo CESNETu podepsat, tak jako je tomu u zóny cesnet.cz. strana 94

7 V řídících prvcích IP telefonní infrastruktury využíváme dotazů nejen do stromu e164.arpa, ale také do privátního stromu nrenum.net. Kromě toho jsem si zřídili vlastní privátní ENUM strom. Do tohoto stromu jsou vloženy seznamy čísel, která nám poskytli VoIP operátoři. V jistém smyslu tento strom simuluje infrastrukturní ENUM. S největší pravděpodobností by však pokud by to byl infrastrukturní ENUM ve svém plném významu, tak bychom do něj neměli přístup, protože sdružení není operátorem. Tato zóna však může fungovat minimálně jako jednoduchý zdroj směrovacích dat pro další řídící prvky v síti sdružení bez nutnosti distribuovat informace až přímo k řídícímu prvku manuálně. Rádi bychom navázali v tomto směru i spolupráci s VoIP operátory, ale se zájmem jsem se zatím nesetkali. Zásadní nevýhodou této privátní zóny je fakt, že informace do něj vkládáme my za jiné subjekty. To znamená, že hlavní výhoda ENUMu, kterou je správa záznamů vlastníkem je nevyužita. Statistiku o tom, kolik hovorů pro spojení využije dotazu do ENUMu, si nevedeme. Co se týče konfigurace řídících prvků je vhodné počítat se záložní cestou v případě, že hovor není možné sestavit směrem primárním. Za záložní cestu je možné považovat například připojení k poskytovateli (přes IP nebo ISDN) Samotný ENUM nemusí být na vině, ale výhodou může být možnost v rámci IP telefonní aplikace nastavit specifický timeout pro DNS dotazy nižší než obvyklý třicet vteřin. Také je pozoruhodné chování některých uživatelů kteří při použití IP telefonie nejsou schopni čekat několik vteřin než dostanou vyzváněcí tón a přitom při použitím mobilního telefonu se jistě setkali s velmi dlouhými prodlevami. Literatura [1] ITU-T, "The International Public Telecommunication Number Plan", Recommendation E.164, May Dostupné z: [2] Mealling, M., "Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Part One to Four, RFC Dostupné z: < [3] Faltstrom, P. and M. Mealling, The E.164 to Uniform Resource Identifiers (URI) Dynamic Delegation Discovery System (DDDS) Application (ENUM), RFC 3761, April Dostupné z: < [4] J. Rudinský, Telefonní sítě a VoIP sblíží I-ENUM, Stránky serveru Lupa [online, cit ]. Dostupné z: < [5] J.Peterka: Co je ENUM?, Stránky serveru Lupa [online, cit ]. Dostupné z: < [6] P.Satrapa: ENUM pro operátory, Stránky serveru Lupa [online, cit ]. Dostupné z: < strana 95

8 strana 96

ENUM Nová dimenze telefonování. CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz

ENUM Nová dimenze telefonování. CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz ENUM Nová dimenze telefonování CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma / pavel.tuma@nic.cz 22. 11. 2006 http://enum.nic.cz 1 Obsah Co je ENUM Jak funguje User ENUM Infrastructure ENUM Co je potřeba Výhody a přínosy

Více

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha dne 4. září 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 22780/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

Číslování a číslovací plány v telefonní síti

Číslování a číslovací plány v telefonní síti EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Číslování a číslovací plány v telefonní síti PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206

Více

Případová studie - Slezská univerzita v Opavě

Případová studie - Slezská univerzita v Opavě Případová studie - Slezská univerzita v Opavě Ing. Lukáš Macura Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné CESNET VoIP team http://sip.cesnet.cz/ Phonyx team http://phonyx.eu/

Více

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu

Statutární město Most. Odbor informačního systému. Oddělení správy PC sítě. Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Statutární město Most Odbor informačního systému Oddělení správy PC sítě Systém ENUM pro bezplatné telefonování na Magistrát města Mostu Radim M lejnek 2009 Osnova Úvod...3 Co je vlastně ENUM?...4 Jak

Více

Provozní manuál DNSSec pro registr.cz a 0.2.4.e164.arpa

Provozní manuál DNSSec pro registr.cz a 0.2.4.e164.arpa Provozní manuál DNSSec pro registr.cz a 0.2.4.e164.arpa verze 1.9., platná od 1.1.2010 Úvod Tento materiál určuje provozní pravidla, kterými se řídí sdružení CZ.NIC při správě DNSSEC klíčů, konkrétně postupy

Více

Pravidla registrace doménových jmen v ENUM

Pravidla registrace doménových jmen v ENUM Pravidla registrace doménových jmen v ENUM V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé a dalších úrovní pod doménou.0.2.4.e164.arpa

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

Federativní přístup k autentizaci

Federativní přístup k autentizaci Federativní přístup k autentizaci Milan Sova * sova@cesnet.cz 1 Úvod Abstrakt: Příspěvek předkládá stručný úvod do problematiky autentizace a autorizace a seznamuje s koncepcí autentizačních federací.

Více

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy

ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy ATEUS - OMEGA Komunikační řešení pro malé a střední firmy 2 varianty: - ATEUS - OMEGA Business - ATEUS - OMEGA Basic Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé propojení do sítí ISDN, GSM a VoIP

Více

Adresování v internetu

Adresování v internetu IP adresa Domény Program ping Adresování v internetu Následující text popisuje adresování v internetu, kterému jsou věnovány obě části. První část věnovanou internetovému protokolu lze však aplikovat na

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_02_18 IKT DNS domény. Radomír Soural. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 Název klíčové aktivity III/2 Inovace

Více

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK

Historie prvního milionu. Jiří Peterka KSI MFF UK Historie prvního milionu Jiří Peterka KSI MFF UK 24.11.2012 možná to už víte, možná ještě ne 19.11.2012 byla zaregistrována milióntá doména (druhé úrovně pod TLD.cz) když se (kolem Internetu) hovoří o

Více

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen.

9. Systém DNS. Počítačové sítě I. 1 (6) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. 9. Systém DNS Studijní cíl Představíme si problematiku struktury a tvorby doménových jmen. Doba nutná k nastudování 1,5 hodiny Uvedená kapitola vychází ze zdroje [1]. Celý Internet je z hlediska pojmenovávání

Více

DNSSEC. Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009

DNSSEC. Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009 DNSSEC Proč je důležité chránit internetové domény? CZ.NIC z.s.p.o. Pavel Tůma pavel.tuma@nic.cz 11. 2. 2009 1 Systém doménových jmen Proč vlastně doménová jména? IP adresa 124.45.10.231 2001:1488:800:200:217:a4ff:fea7:49fe

Více

Číslování a adresace telefonních VoIP sítí

Číslování a adresace telefonních VoIP sítí Číslování a adresace telefonních VoIP sítí Pavel TROLLER GTS Novera a.s., Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Abstrakt: Příspěvek se zabývá problematikou číslování VoIP telefonních sítí v návaznosti na

Více

Pravidla komunikace LRR

Pravidla komunikace LRR Pravidla komunikace LRR Verze 20040801 V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY

PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY PŘÍLOHA 1 SMLOUVY O PROPOJENÍ SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SLUŽBY A CENY Část A Služby poskytované společností OLO Podmínky uvedené v obecné části platí pro všechny služby poskytované společností OLO,

Více

Některá úskalí liberalizace domácí telefonie

Některá úskalí liberalizace domácí telefonie Některá úskalí liberalizace domácí telefonie účelově poněkud přehnané upozornění na různá negativa demonopolizace telefonie Ing. Ivo Fišer ředitel společnosti ProTel engineering, spol.s r.o. 1. problém

Více

Pravidla komunikace registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610

Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad Praha 31. ledna 2003 se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 Č.j.: 6569/2003-610 Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 95 bodu 6 písm.

Více

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP)

OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) OSOBA JEDNAJÍCÍ ZA SPRÁVCE ČÍSELNÍKU NÁVOD K OBSLUZE INFORMAČNÍHO SYSTÉMU O DATOVÝCH PRVCÍCH (ISDP) Obsah Úvod...2 Co je ISDP...2 Jaké jsou funkce ISDP...2 Slovník pojmů...2 Dílčí DP...2 DS...2 ISDP...2

Více

Domain Name System (DNS)

Domain Name System (DNS) Domain Name System (DNS) Co je DNS RFC 1034, 1035 řeší vzájemné převody mezi jmény a IP adresami rozšířeno na distribuovanou databází informací jména nemají žádnou vazbu s topologií sítě hierarchická struktura

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

Podpora technologie ENUM v

Podpora technologie ENUM v VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Podpora technologie ENUM v opensource VoIP řešeních Semestrální práce 2008 Buchta Tomáš, Hájek Jakub, Hanus

Více

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o.

Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. Pravidla komunikace registrátora Web4u s.r.o. V platnosti od 24.10.2003 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 2. Subjekty 3. Registrace Doménového jména 4. Prodloužení registrace Doménového jména 5. Změna údajů subjektů

Více

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace Úvod Internet jsou vlastně propojené počítače, jeho využití k přenosu zpráv se tedy okamžitě nabízí. E-mail vznikl dávno před webem, zasílání zpráv bylo možné téměř od počátku existence počítačových sítí.

Více

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti

Komunikace mezi uživateli: možnost posílání dat na velké vzdálenosti 1 očítačová síť Je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. 1.1 Důvody vytváření sítí Sdílení zdrojů: HW (hardwarové zdroje): V/V

Více

Pavel Martinec 4.A 2011/2012

Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Pavel Martinec 4.A 2011/2012 Tato úloha se skládala z několika částí: 1) Získávání informací 2) Instalace operačního systému 3) Konfigurace serverů 4) Testování propojení Bod 1: Získávání informací I když

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Zákaznická SW řešení Obecný úvod

Zákaznická SW řešení Obecný úvod Zákaznická SW řešení Obecný úvod Verze 2015-04-10 Obsah 1 Úvod...3 2 Tisk přepravních štítků z vlastního SW...4 2.1 Přepravní štítek...4 2.2 Datový soubor MPSEXPDATA...4 2.3 Identifikace klienta...5 2.4

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 1.10.2007 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel

Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel 1. Úvodní ustanovení Tyto Podmínky služby přenositelnost telefonních čísel upravují práva a povinnosti společnosti Roman Růžička, se sídlem Dobešov 73,

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace )

Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) Obchodní podmínky společnosti GTS Czech s.r.o. pro registraci doménových jmen v síti Internet (dále jen Pravidla registrace ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tato Pravidla registrace stanoví pravidla pro registraci

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456

SOU Valašské Klobouky. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Název školy SOU Valašské Klobouky, Brumovská 456 SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_02_16_IKT_Počítačové sítě Komunikace v reálném čase -Skype Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

Ekonomické aspekty přechodu na. ochrana vašich investic

Ekonomické aspekty přechodu na. ochrana vašich investic Vodafone OneNet Product Management Ekonomické aspekty přechodu na VoIP aneb ochrana vašich investic Ronald Bayer 16th September 2010 1 Trendy a paradoxy v oblasti firemní telefonie Dle aktuálních výzkumů

Více

Poskytovatel telekomunikačních služeb pro. Jihomoravský kraj

Poskytovatel telekomunikačních služeb pro. Jihomoravský kraj INTERNET HLAS DATA Poskytovatel telekomunikačních služeb pro Jihomoravský kraj Obsah 1. VoIP telefonie telefon přes internet... 2 1.1. Popis funkce... 2 1.2. Hodí se pro Vás služba VoIP?... 2 1.3. VoIP

Více

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz

Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz Pravidla registrace doménových jmen v cctld.cz V platnosti od 30.9.2008 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tento dokument stanoví pravidla pro registraci a delegaci Doménových jmen druhé úrovně pod cctld.cz. 1.2.

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla.

Při prvním přihlášení Vás program vyzve ke změně úvodního hesla. Návod na používání helpdeskového systému HELP.i. Požadavky směrované na podporu produktů firmy DATACENTRUM systems & consulting, a.s., jsou evidovány v aplikaci HELP.i. V systému jsou evidovány požadavky,

Více

Certifikační protokol

Certifikační protokol Certifikační protokol Registrátor Webové stránky ACTIVE 24, s.r.o. www.active24.cz Certifikace platná k datu : 1.9.2013 Získaný počet hvězdiček ***** Výsledky certifikace Kategorie Max. možný počet Získaný

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek

DNS, DHCP DNS, Richard Biječek DNS, DHCP Richard Biječek DNS (Domain Name System) Překlady názvů hostname Informace o službách (např. mail servery) Další služby (zpětné překlady, rozložení zátěže) Hlavní prvky DNS: DNS server(y) DNS

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Internetové služby isenzor

Internetové služby isenzor Internetové služby isenzor Aktuální snímek z webové kamery nebo aktuální teplota umístěná na vašich stránkách představují překvapivě účinný a neotřelý způsob, jak na vaše stránky přilákat nové a zejména

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů www.i.cz Czech Republic Aktualizováno: 23. 11. 2012 1 Preambule Tento dokument popisuje

Více

Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna. Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr

Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna. Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr Stav implementace perzistentních identifikátorů v NK ČR a výhled do budoucna Jan Hutař Marek Melichar Ladislav Cubr Osnova 1. Perzistentní identifikátory (PID) obecně 2. PID v digitálním světě 3. Současná

Více

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP

Počítačové sítě. Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Počítačové sítě Lekce 4: Síťová architektura TCP/IP Co je TCP/IP? V úzkém slova smyslu je to sada protokolů používaných v počítačích sítích s počítači na bázi Unixu: TCP = Transmission Control Protocol

Více

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí).

Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). Semestrální práce do předmětu TPS (Technologie Počítačových Sítí). VoIP Telefonie Provozování protokolu SIP mezi softwarovou ústřednou Asterisk a Cisco 2811 Vypracoval: Pavel Jeníček, JEN022 Martin Milata,

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Konfigurace webového prohlížeče Verze 01-04 2013 e-utilityreport - vyjadřování k existenci sítí OBSAH OBSAH... 2 1. O SLUŽBĚ E-UTILITYREPORT... 2 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ... 3 2.1

Více

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace

Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Akční nabídka marketingového řešení pro neziskové organizace Varianta BASIC Obsahem balíčku je: webová stránka včetně: redakčního systému umožňujícího snadnou úpravu obsahu i neprofesionálním uživatelům,

Více

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA SPRÁVY POČÍTAČOVÉ SÍTĚ BIOFYZIKÁLNÍHO ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Základní ustanovení 1. Počítačová síť Biofyzikálního ústavu AV ČR (dále jen BFÚ) je součástí Brněnské akademické počítačové sítě (BAPS).

Více

Moderní telefonní ústředna

Moderní telefonní ústředna Moderní telefonní ústředna ATEUS Omega - Profesionální - Efektivní - Dostupné ATEUS Omega Business Komunikační řešení pro malé a střední firmy Propojení všech telekomunikačních služeb firmy Přímé připojení

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení

DNS. Počítačové sítě. 11. cvičení DNS Počítačové sítě 11. cvičení Úvod k DNS (Domain Name System) Jmenná služba používaná v Internetu Mapuje doménová jména na IP adresy a naopak Komunikace probíhá nad UDP (port 53), pro velké požadavky/odpovědi

Více

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE

Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE Datum převzetí: Příloha ke smlouvě č.: Služba IP VPN FORTE TECHNICKÁ SPECIFIKACE SLUŽBY (TSS) BVPN FORTE SPECIFIKACE SLUŽBY: Služba IP VPN Forte umožňuje připojení centrály nebo poboček zákazníka k privátní

Více

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních

KSRZIS. Příručka pro externí žádost CHLAP. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 11 KSRZIS Příručka pro externí žádost CHLAP Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů

Více

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution

Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Internetový obchod ES Pohoda Web Revolution Uživatelský manuál propojení na ES Pohoda Verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2010 Internetový obchod ES Pohoda Uživatelský manuál na propojení na ES Pohoda Přehled

Více

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity2 Brno, 24. 11. 2007. Co je ENUM? Jaroslav Kresta

Studentská konference InfoKon Filosofická fakulta Masarykovy univerzity2 Brno, 24. 11. 2007. Co je ENUM? Jaroslav Kresta Co je ENUM? Jaroslav Kresta Abstrakt: ENUM je poměrně nový nástroj, který propojuje svět tradičních telefonních čísel se světem Internetu. Toto propojení přináší běžným uživatelům nové možnosti a výhody

Více

Počítačové sítě. IKT pro PD1

Počítačové sítě. IKT pro PD1 Počítačové sítě IKT pro PD1 Počítačová síť Je to soubor technických prostředků umožňujících komunikaci a výměnu dat mezi počítači. První počítačové sítě armádou testovány v 60. letech 20.století. Umožňuje

Více

EXTRAKT z české technické normy

EXTRAKT z české technické normy EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním 35.240.60 materiálem o normě. Dopravní telematika Dopravní telematika Elektronický výběr poplatků Směrnice

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Pravidla registrace doménových jmen prostřednictvím RegZone.cz, registrátora ZONER software, a.s. V platnosti od 1.8.2004 OBSAH 1. Úvodní ustanovení 1 2. Definice pojmů 1 3. Registrace Doménového jména

Více

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy

Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Pokyny pro zájemce o doškolovací kurzy Doškolovací kurz pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí připravila Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále

Více

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě

SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě SEMESTRÁLNÍ PROJEKT Směrové přepínané sítě Téma: Nástroj BGPLAY OBSAH 1. Protokol BGP 1.1. Popis protokolu BGP 1.2. Slabiny protokolu BGP 2. Nástroj BGPlay 2.1. Přestavení nástroje BGPlay 2.2. Popis činnosti

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS)

Počítačové sítě Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) Aplikační vrstva Domain Name System (DNS) DNS je distribuovaná databáze, kterou používají TCP/IP aplikace k mapování doménových jmen do IP adres (a naopak) DNS informace jsou rozprostřeny po množině DNS

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7.

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Karel Dvořák Vzdělávací oblast předmět: Informatika Ročník, cílová skupina: 7. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_IN7DV_05_01_19

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2

Obsah. Úroveň I - Přehled. Úroveň II - Principy. Kapitola 1. Kapitola 2 Úroveň I - Přehled Úroveň II - Principy Kapitola 1 Kapitola 2 1. Základní pojmy a souvislosti 27 1.1 Zpráva vs. dokument 27 1.2 Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu 27 1.3 Podpis, elektronický

Více

Zásobník protokolů TCP/IP

Zásobník protokolů TCP/IP Zásobník protokolů TCP/IP Základy počítačových sítí Lekce 3 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Vysvětlení základních pojmů a principů v protokolovém zásobníku TCP/IP Porovnání s modelem ISO/OSI Adresování v Internetu

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER

Obsah. Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Nastavení elektronické komunikace v IS PREMIER Obsah Elektronický podpis... 2 Další možnosti... 4 Registrace knihoven... 6 Modul epodání... 7 Komunikace s ČSSZ přes rozhraní VREP... 8 Komunikace s MFCR

Více

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR

PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR PRAVIDLA PROVOZU ELEKTRONICKÉ POŠTY V BIOFYZIKÁLNÍM ÚSTAVU AV ČR Článek 1 Obecná ustanovení 1. Elektronická pošta slouží pro výměnu krátkých sdělení a dokumentů formou elektronických dopisů. 2. Přístup

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz

Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz Pravidla registrace doménových jmen v doméně.cz V platnosti od 1.8.2004 0. OBSAH 1.Úvodní ustanovení...1 2.Definice pojmů... 1 3.Registrace Doménového jména...2 4.Prodloužení registrace Doménového jména...

Více

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze dokumentů Autorizovaná konverze Konverze z pohledu občana a úředníka CzechPOINT@office Principy konverze, centrální evidence doložek Poplatky za konverzi, digitální podpis Zkoušky

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

Persistentní identifikátory pro NUŠL rozhodovací kritéria

Persistentní identifikátory pro NUŠL rozhodovací kritéria Persistentní identifikátory pro NUŠL rozhodovací kritéria Úvod Webové technologie otevřely obrovské možnosti v oblasti dostupnosti elektronických informací a způsobily tak revoluční změny ve způsobech,

Více

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.

Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6. Co je doma, to se počítá, aneb Jak ušetřit na komunikaci. Petr SOLNAŘ / Liberecká IS, a.s. Michal NOVÁK / SOITRON CZ, s.r.o. 12.6.2008 VoIP Liberec Proč by se o telefony mělo starat IT? Případová studie

Více

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services

Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Sekce informatiky Odbor projektování a správy IS Vykazování dat prostřednictvím SDNS Web Services Uživatelská příručka (procesní pohled) verze 1.1 Autoři: Michal Wokoun Jiří Smolík 15. února 2008 Verze

Více

Emaily s garantovaným odesílatelem a obsahem v praxi s využitím DKIM. Ing. Tomáš Hála ACTIVE 24, s.r.o. www.active24.cz

Emaily s garantovaným odesílatelem a obsahem v praxi s využitím DKIM. Ing. Tomáš Hála ACTIVE 24, s.r.o. www.active24.cz Emaily s garantovaným odesílatelem a obsahem v praxi s využitím DKIM Ing. Tomáš Hála ACTIVE 24, s.r.o. www.active24.cz Obecně o DKIM využívá asymetrické kryptografie veřejná část klíče uložena v DNS garantuje

Více

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě

Obsah. web: http://www.ecomp.eu - 1 - telefon: +420 469 775 800 email: obchod@ecomp.eu Internetové a datové služby Hlasové služby Mikrovlnné sítě Obsah Obsah... 1 1. Zřizování, změny a rušení služeb... 2 1.1. Zřízení služby... 2 1.1.1. Typická doba zřízení služeb... 2 1.1.2. Garantovaná doba zřízení služeb... 2 1.2. Změna služby... 2 1.3. Zrušení

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r.

Ředitel odboru archivní správy a spisové služby PhDr. Jiří ÚLOVEC v. r. VMV čá. 65/2012 (část II) Oznámení Ministerstva vnitra, kterým se zveřejňuje vzorový provozní řád archivu oprávněného k ukládání archiválií v digitální podobě Ministerstvo vnitra zveřejňuje na základě

Více

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht.

mhtml:http://www.celnisprava.cz/cz/clo/e-customs/glz/documents/informace/informace%20- Elektronická%20komunikace%20s%20CÚ%20záruky.mht. Registrace sekundárního kódu záruky V rámci připravované verze systému e-dovoz bude realizována funkčnost validace sekundárních přístupových kódů jistot. Držitel povolení má povinnost přidělit jistotám

Více

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš

Datová úložiště v MetaCentru a okolí. David Antoš Datová úložiště v MetaCentru a okolí David Antoš Přehled úložiště v MetaCentru proč (většinou) nemám počítat nad daty ze /storage? proč je v Brně plné pole? jak mám přesouvat větší data? úložiště v okolí

Více

Sdílení uživatelských identit. Petr Žabička, Václav Rosecký Moravská zemská knihovna v Brně

Sdílení uživatelských identit. Petr Žabička, Václav Rosecký Moravská zemská knihovna v Brně Sdílení uživatelských identit Petr Žabička, Václav Rosecký Moravská zemská knihovna v Brně Obsah 1. Proč sdílet identity 2. Koncepce rozvoje knihoven 3. Současný stav 4. Implementace 5. Závěr Proč sdílet

Více

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra

Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Postup nastavení bezpečné E-mailové schránky pro zákazníky Logicentra Důvod přidělování speciálních schránek. Podle posledních statistik kolem 90 % všech E-mailů na Internetu tvoří nevyžádaná pošta. Patří

Více