Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce Recanati (MC) Italy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy assistenza@clementoni."

Transkript

1 Prosím uschovejte si tento návod pro příští použití! Clementoni S.p.A. Zona Ind.le Fontenoce Recanati (MC) Italy Distributor pro ČR: ALBI Česká republika a.s. Thámova 13, Praha 8 Infolinka hry:

2 doporučeno věda hrou pro mladé badatele

3 Clementoni S.p.A. Zona Industriale Fontenoce Recanati (MC) Italy Tel Fax VAROVÁNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem. UPOZORNĚNÍ! Obsahuje chemické látky považované za rizikové pro zdraví. Před použitím sady je třeba si přečíst pokyny a uschovat návod pro další konzultaci. Před zacházením s chemickými látkami je třeba si nasadit ochranné brýle a ochranné rukavice. Je třeba zabránit tomu, aby se chemické látky dostaly do styku s tělem, zejména s ústy a očima. Během provádění pokusů se musí malé děti nacházet v dostatečné vzdálenosti. Je třeba uchovávat tuto odbornou hru a připravené krystaly mimo dosah dětí. Součástí sady není ochrana očí pro dospělé osoby, které dohlížejí na mladé chemiky. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI V případě nehody je třeba okamžitě přivolat lékařskou pomoc. Poznámka: Informace o první pomoci naleznete také v pokynech pro realizaci pokusů. V případě styku s očima je třeba vypláchnout oči velkým množstvím vody a dle možností přitom nechat oči otevřené. Je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. V případě požití je třeba si umýt ústa velkým množstvím vody a napít se čerstvé vody. Nesnažte se vyvolat zvracení. Je třeba okamžitě vyhledat lékařskou pomoc. V případě vdechnutí výparů je třeba přenést postiženou osobu na čerstvý vzduch. V případě styku s pokožkou a popálenin: Je třeba umývat příslušné místo, které přišlo do styku s látkou, velkým množstvím vody po dobu 5 minut. V případě zranění je třeba nechat vytéct krev, aby došlo k vyčištění rány, a neumývat ji vodou. V případě přítomnosti kousků skla nebo částic jiné látky je třeba je nechat odstranit lékařem, aby se zabránilo vážnějším následkům. V případě, že by zranění způsobovalo další problémy nebo bolest, je třeba vyhledat lékařskou pomoc. V případě pochybností je třeba se obrátit na lékaře a vzít s sebou použité chemické látky i použitou výbavu. Zde si zapište nouzové telefonní číslo nejbližší pohotovosti, kterou v případě nouze můžete kontaktovat, budete jej mít tak vždy po ruce:... Obecné kontakty na první pomoc: linka 155 nebo linka 112. STŘEDISKA PROTIJEDŮ V ČESKé REPUBLICE PRAHA Klinika nemocí z povolání, 1. Lékařská fakulta, Univerzita Karlova Na Bojišti Praha 2 Telefon: Nouzová linka: nebo

4 Materiály ve tvé chemické laboratoři Vysvětlivky Chemické látky Vytěrák na čištění zkumavek Ochranné brýle Stojan na zkumavky Nádobka z plastu se stupnicí a s víkem Nádobka z plastu s víkem Nálevka SEZNAM CHEMICKÝCH LÁTEK Pipeta Stěrka ve tvaru lžičky Měděný drát Filtrační papír Klíč pro bezpečnostní uzávěry Míchadlo (tyčka z plastu) Zkušební zkumavka s uzávěrem Látka č. 1 Síran měďnatý CuSO 4 5 H 2 O Nebezpečný pro životní prostředí Škodlivý R 20/22 Škodlivý při inhalaci a požití. R 36/38 Dráždivý pro oči a pokožku. R 50/53 Vysoce toxický pro vodní organizmy, při dlouhodobějším působení může mít negativní vliv na vodní prostředí. R 36/37/38 Dráždivá pro oči, dýchací cesty a pokožku. R 36 Dráždivý pro oči. Látka č. 4 Jodid draselný KI Dráždivá R 36/37/38 Dráždivý pro oči, dýchací cesty a pokožku. R 42/43 Při inhalaci nebo při styku s pokožkou může vyvolat zvýšenou citlivost. S 22 Zabránit vdechování výparů. S 22 Nevdechovat výpary. S 60 Tento materiál a nádoba, ve které je uložen, se musí zlikvidovat jako nebezpečný odpad. S 61 Nezahazovat volně v prostředí. Konzultovat příslušné bezpečnostní pokyny. Látka č. 2 Kyselina vinná C 4 H 6 O 6 Dráždivá S 24/25 Zabránit styku s očima a pokožkou. S 26 V případě styku s očima okamžitě umýt velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. Látka č. 3 Uhličitan sodný Na 2 CO 3 Dráždivá S 22 Zabránit vdechování výparů. S 26 V případě styku s očima okamžitě umýt velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. S 23 Nevdechovat plyny/dým/výpary/aerosol. S 24 Zabránit styku s pokožkou. S 26 V případě styku s očima okamžitě umýt velkým množstvím vody a vyhledat lékařskou pomoc. S 38 V případě nedostatečné ventilace použít vhodný dýchací přístroj. Chemické látky N Xn Xi Xi Xi 3

5 Jak otevřít nádoby s látkami 1) Zašroubuj klíč bezpečnostního uzávěru až na doraz. 2) Zatáhni za klíč a nahýbej přitom uzávěr střídavě na jednu a na druhou stranu. 3) Vyvleč uzávěr a přitom drž zkumavku ve svislé poloze. Upozornění! Po každém odebrání látky vždy zavři zkumavku Pokyny pro použití brýlí Na začátku pokusu si nasaď brýle. Slouží k ochraně zraku během pokusu; nasaď si je pouze na dobu potřebnou pro jeho realizaci. Brýle čisti vodou a mýdlem a osuš je jemným hadříkem. V případě jejich poškození je nahraď ekvivalentním druhem. JAK ZLIKVIDOVAT ODPADOVÝ MATERIÁL V případě, že je třeba se zbavit chemických látek, je třeba postupovat v souladu s národními nebo místními předpisy a v souladu s následujícími pokyny: a) neodhazovat chemické látky do kanalizace ani do běžného odpadu; b) darovat sůl škole vybavené chemickou laboratoří nebo amatérskému chemikovi. Pro likvidaci obalového materiálu je třeba použít specifické nádoby ve sběrnách. VÝSTRAHA PRO DOSPĚLé DOHLÍŽEJÍCÍ NA MLADé CHEMIKY Tato sada pro chemické pokusy je určena pro děti od 10 let. Je třeba si přečíst a dodržovat tyto pokyny, bezpečnostní pravidla a informace týkající se poskytování první pomoci a mít je vždy po ruce. Nesprávné použití chemických produktů může způsobit poranění a ublížení na zdraví. Je třeba provádět pouze pokusy, které jsou popsány v těchto pokynech. Vzhledem k tomu, že úroveň schopností dítěte je různá, dospělí, kteří provádějí dozor, musí rozumně zhodnotit, které pokusy jsou pro něj vhodné a které pro něj představují riziko. Je třeba zhodnotit, zda je pokus vhodný pro konkrétní/-ho děvče/hocha, které/-ý je pod dozorem. Před zahájením pokusu je třeba s ním probrat výstrahy a bezpečnostní pokyny. Prostor, ve kterém se provádějí pokusy, musí být zbaven překážek a musí se nacházet v dostatečné vzdálenosti od prostor úschovy potravin. Musí být dobře osvětlen, ventilován a musí se nacházet v blízkosti přívodu vody. Dále je potřebný pevný stůl s odolným povrchem. 4

6 Bezpečnostní pokyny SPRÁVNÝ POSTUP Zvol vhodné místo, dobře osvětlené, ventilované a nacházející se v blízkosti zdroje vody. Před provedením pokusů si přečti pokyny, dodržuj je a měj je stále po ruce pro potřebu jejich konzultace. Odveď z místa provádění pokusů všechny ty, kteří nejsou vybaveni ochrannými brýlemi. Odveď také případně přítomná zvířata. Připrav si hadr na osušení případně vylité látky. Pokaždé používej ochranné brýle. Zavři nádoby s chemickými látkami a ulož je do příslušných přihrádek v krabici. Připrav si potřebné vybavení na čištění pipety: 2 pohárky z plastu, jeden s čistou vodou a druhý prázdný, pro opláchnutí pipety bezprostředně po použití. Čistou pipetu pokaždé ulož do malých otvorů ve stojanu na zkumavky. Na čištění vybavení používej teplou vodu z vodovodu. Před zahájením pokusů, které máš v úmyslu provést, si připrav potřebné látky, které nejsou součástí sady, ale které lze snadno sehnat v domácnosti, jako např. kuchyň skou sůl, ocet, citron, destilovanou vodu, vodu z vodovodu apod. Když použiješ některé části potravin (chléb, ovoce apod.), nevracej je po skončení pokusů zpět do původních balení, ale ihned je vyhoď. Po skončení pokusů očisti použitou výbavu, ujisti se, že všechny nádoby byly řádně zavřeny a uloženy do krabice, a odlož krabici mimo dosah malých dětí. Dobře si umyj ruce vodou a mýdlem. Při likvidaci chemických látek pod dozorem dospělé osoby dodržuj národní a místní předpisy a neznečišťuj životní prostředí. ČEMU JE TŘEBA SE VYHNOUT Na místě provádění pokusu se nesmí jíst, pít ani kouřit. Nesnaž se rozeznat látky nacházející se v jednotlivých nádobách jejich očicháváním. Zabraň styku chemických látek s očima a ústy. Nikdy neochutnávej jednotlivé látky a nenasávej používané tekutiny ústy. Nezkoušej provádět tebou vymyšlené pokusy. Nesnaž se pamatovat si nazpaměť látky nacházející se ve zkumavkách, ale poznač si je do sešitu a označ je identifikačními označeními. Nesnaž se nabrat velké množství tuhé látky stěrkou. Nepoužívej jinou výbavu než tu, která byla dodána v rámci sady. Nepřeháněj množství látek použitých v pokusech a pokaždé dodržuj správná množství uvedená v pokynech. Nepokládej zkumavky na pracovní plochu, protože by se mohly rozkutálet. Pokaždé je ulož do příslušného stojanu na zkumavky. Nepoužívej oheň, protože jeho použití není potřeba v žádném druhu pokusu. Bezpečnostní pokyny použité při návrhu této sady pro chemické pokusy vycházejí z evropských bezpečnostních norem EN 71 4, ve kterých jsou uvedeny bezpečnostní požadavky pro chemické hry. 5

7 Obsah ZÁKLADNÍ POKYNY PRO POSKYTNUTÍ PRVNÍ POMOCI 2 Střediska protijedů v České republice 2 Materiály ve tvé chemické laboratoři 3 Seznam chemických látek 3 VÝSTRAHA PRO DOSPĚLé DOHLÍŽEJÍCÍ NA MLADé CHEMIKY 4 Bezpečnostní pokyny 5 Obsah 6 Začínáme v laboratoři 9 Chemie studuje hmotu 15 Kyseliny a zásady 22 Reakce: chemické proměny 25 Chemie a elektřina 29 Neviditelné inkousty 31 Laboratoř krystalů 32 Jídlo a chemie 34 Chemie ti pomůže 39 Hraj si s chemií 40 POZNÁMKA: Jak lze vidět z vysvětlení a z obrázků, v některých pokusech je třeba použít 4,5 voltovou baterii. Její napětí nesmí překročit 4,5 V. UPOZORNĚNÍ! Nevkládej elektrické dráty do zásuvek elektrického rozvodu! Používej pouze alkalické baterie. Používej pouze baterii uvedeného typu nebo baterie ekvivalentního druhu. Koncové části obvodu nesmí být uvedeny do zkratu (nespojuj póly baterie navzájem, protože by mohlo dojít k výbuchu baterie). Po ukončení každého pokusu je třeba odpojit baterii (nenechávej ji připojenou k drátům). Nesnaž se otevřít baterii. Nezahazuj baterie do ohně. V rámci ochrany životního prostředí musí být použité baterie zahozeny do příslušných sběrných nádob nebo odevzdány do specifických sběren odpadu za účelem jejich likvidace. Nedodržení tohoto pravidla může být potrestáno pokutou. Informace o střediscích pro likvidaci vám poskytnou místní úřady. Krabici je třeba mít neustále po ruce, protože jsou na ní uvedeny důležité informace. Baterie, které nejsou dobíjecí, nesmí být dobíjeny. Dobíjecí baterie se musí nabíjet pod dohledem dospělé osoby. Nepoužívej baterie odlišného druhu a nemíchej spolu nové a použité baterie. 6

8 Chemie je věda, která se zabývá studiem hmoty. Vesmír je tvořen hmotou, vše, co vidíš, je tvořeno sloučeninami, a ty sám se skládáš z atomů, molekul a iontů. Chemické látky se reakcemi vzájemně spojují a mění na jiné. Přitom vzniká spontánně řada otázek: Kde skončily původní sloučeniny? Jaký mechanismus se přitom používá? Kolik látky lze získat? Zakládá se život živých organismů na chemii? Svět vědy je světem otázek. Úkolem vědce je najít odpovědi. Tohle všechno je strhující a zábavné. POZORUJ ZAZNAMENÁVEJ SI ORGANIZUJ ZÍSKANÉ INFORMACE POKLÁDEJ OTÁZKY DLE MOŽNOSTI NAJDI ODPOVĚDI TATO SADA CHEMICKÁ LABORATOŘ BYLA SESTAVENA TAK, ABY CO NEJVÍCE OMEZILA NEBEZPEČÍ PRO OBSLUHU, DŮKAZEM ČEHOŽ JE KROMĚ JINÉHO I ÚMYSLNé VYLOUČENÍ POUŽITÍ OHNĚ. PRO ZACHÁZENÍ S LÁTKAMI BYLO ZAVEDENO POUŽITÍ PIPET, ABY DOŠLO K OMEZENÍ STYKU SE SLOUČENINAMI, A TÍM I KE SNÍŽENÍ RIZIKA. Při sestavování této sady pro chemické pokusy byla neustále brána v úvahu bezpečnost hochů/dívek, pro které je sada určena. protonové číslo symbol relativní atomová hmotnost Vysvětlivky: 20 Ca Vápník 40,08 Prvek je tvořen jediným druhem atomů se stejným protonovým číslem. Prvky byly seřazeny podle protonového čísla (počet protonů v atomu), které narůstá v řádcích, nazvaných periody, v nichž se vlastnosti prvků mění s určitou plynulostí. Prvky, které se nacházejí ve stejném sloupci, nazvaném skupina, se vyznačují podobnými vlastnostmi. 7

9 Objemové míry ml 300 ml 300 ml 100 ml 100 ml 75 ml 50 ml 25 ml ml 150 ml 150 ml 1 litr = 1000 ml 1 ml = 1 cm 3 20 ml 10 ml 20 ml 20 ml 20 ml ml 10 ml 10 ml 20 ml 10 ml 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml 20 ml ml 10 ml 3 ml 3 ml 3 ml 1 ml 20 kapek Jak se používá kapací pipeta Jak se čistí vnitřek zkumavky Zasuň vytěrák do zkumavky, několikrát jej pootoč a potom zkumavku vypláchni. Vypusť vzduch z pipety tak, že ji stlačíš prsty. Nasaj tekutinu uvolněním prstů. Nasátou tekutinu můžeš vylít opětovným stisknutím pipety prsty. 8

10 Začínáme v laboratoři 1 NEMÍSITELNÉ KAPALINY: VODA A OLEJ Naplň zkumavku stejným množstvím kuchyňského oleje a vody (chemický vzorec H 2 O, čte se há-dvě-ó), zavři ji uzávěrem a protřepej. Po určité době si všimni téměř úplného oddělení dvou nemísitelných kapalin, přičemž olej, který je lehčí, bude nahoře. Olej Voda 2 JAK LZE PŘIPRAVIT EMULZI Znovu uchop zkumavku s olejem a vodou a dlouze jí protřepej. Vodu a olej již nelze vzájemně oddělit: Olej bude mít podobu velmi malých kapiček, které zůstanou rozptýlené ve vodě. Získal jsi emulzi oleje s vodou. ROZTOK Je směs dvou nebo více látek, které nelze vzájemně rozeznat. Když se mluví o roztocích, obvykle se mají na mysli směsi v kapalném skupenství, tvořené tekutým rozpouštědlem, které obsahuje rozpuštěnou látku. 3 PŘIPRAV ROZTOK: KAPALINA + KAPALINA Nalij do sklenice trochu červené hroznové šťávy nebo barevného nápoje (jsou lépe vidět). Do zkumavky s trochou vody přidej jednu pipetu šťávy a pozoruj barvu rozpuštěného roztoku, který jsi připravil. Přidej další pipetu šťávy a uvidíš, jak se roztok s větším množstvím rozpouštěné látky zabarví intenzivněji: je koncentrovanější. Postup pro vyčištění pipety: Připrav si 2 pohárky z plastu, jeden s čistou teplou vodou a druhý prázdný. Okamžitě po použití opláchni pipetu nejméně 2 nasátím teplé vody a jejím vyprázdněním do prázdného pohárku. ZOPAKUJ TUTO OPERACI VÍCEKRÁT. JEDNÁ SE O DOBRÝ ZPŮSOB JAK PIPETOVAT: MÁ SE NA MYSLI DÁVKOVAT S POUŽITÍM PIPETY. 4 PŘIPRAV ROZTOK: TUHÁ LÁTKA + KAPALINA 1. Stěrkou odeber trochu síranu měďnatého CuSO 4 5H 2 O, který představuje tuhou látku (rozpouštěnou látku), a vlož ji do pokusné zkumavky. 2. Z jednoho pohárku odeber pipetou trochu čisté vody (rozpouštědla) a vylij ji do zkumavky s rozpouštěnou látkou. 3. Mírně protřepej a získáš průsvitnou směs blankytné barvy (zředěný roztok) síranu měďnatého

11 5 JAK ROZPOUŠTĚNÁ LÁTKA OVLIVŇUJE ROZPOUŠTĚNÍ - (Použij dvě zkumavky) Jemná kuchyňská sůl Přidej ml vody Hrubá kuchyňská sůl (několik zrnek) Přidej ml vody VE KTERÉ ZKUMAVCE SE SŮL ROZPUSTÍ RYCHLEJI? NASYCENÝ ROZTOK Je vhodné upřesnit, že kapalina nemůže rozpustit libovolné množství rozpouštěné látky (při určité teplotě). Existuje jistá mez, po jejímž překročení již nedochází k dalšímu rozpouštění rozpouštěné látky, která zůstane v roztoku jako přebytek. Za těchto podmínek roztok dosáhl maximální koncentrace a nazývá se NASYCENÝ. 6 JAK LZE PŘIPRAVIT NASYCENÝ ROZTOK A. Odeber trochu kuchyňské soli. (Poté vrať krabici na své místo). Přidej 6 ml vody. B. Pokračuj v přidávání soli a dle potřeby ji promíchej stěrkou, dokud neuvidíš na dně nerozpuštěnou sůl; připravil jsi nasycený roztok. Přebytek ODPAŘOVÁNÍ Jedná se o jev, při kterém se částice tekuté části (rozpouštědla) ohřátého roztoku, a v menší míře i při jeho běžné teplotě, promění na PÁRU. 7 ODMĚŘ ODPAŘOVÁNÍ VODY Naplň dva pohárky stejným množstvím teplé vody, jeden z nich uzavři víčkem a poznač si úroveň hladiny kvůli následné kontrole po několika hodinách. Se zavřeným uzávěrem 8 JAK LZE ZÍSKAT SŮL Z NASYCENÉHO ROZTOKU Do pohárku odpipetuj trochu tekutiny z nasyceného roztoku (viz pokus č. 6). Všimni si výsledku po několika hodinách. Na dně pohárku se vytvoří krystaly soli. 10

12 VODNÍ LÁZEŇ Jedná se o způsob ohřevu roztoku obsaženého ve zkumavce, která není ohřívána přímo, ale je ponořena do pohárku s teplou vodou. 9 JAK LZE OHŘÍVAT VE VODNÍ LÁZNI Ponoř zkumavku obsahující roztok (voda + cukr), který hodláš ohřát jako na obrázku do pohárku s teplou vodou z vodovodu. Drž zkumavku kleštěmi (kolíčkem na prádlo). FILTRACE Tento postup umožňuje oddělit tuhou látku od kapaliny, nacházející se ve směsi, s použitím pórovitého filtračního papíru. 10 PŘÍPRAVA FILTRU 1. Vystřihni z filtračního papíru kotouč s průměrem dvakrát větším, než je průměr nálevky, a slož jej podle obrázku. 2. Vlož připravený filtr do nálevky a dobře jej přisaj kapkou čisté vody. 11 JAK LZE ODDĚLIT MOUKU OD KUCHYŇSKÉ SOLI Připrav směs mouky a soli Filtrovaná látka Kuchyňská sůl Mouka Přidej 9 ml vody 1. Míchadlo Hotovou směs nalij do nálevky s filtrem připraveným ve cvičení č. 10. Mouka zůstane na filtru a roztok soli se zachytí ve zkumavce. 2. Odpipetuj několik kapek roztoku do pohárku. Po odpaření vody budeš moci po několika dnech sesbírat z filtrátu látky krystaly soli. Filtrát 12 JAK LZE ODDĚLIT PRÁŠKOVÝ CUKR OD MOUKY Mouka Práškový cukr Přidej 9 ml vody Roztok cukru Zfiltruj DEKANTACE Tento postup umožňuje oddělit pevnou část od kapaliny ve směsi s využitím hmotnosti pevné složky. Pevná složka klesne na dno zkumavky, zatímco kapalná zůstane nad ní. 11

13 13 POZORUJ DEKANTACI BAHNA POUŽIJ DOSTATEČNĚ DLOUHOU DOBU A VYČKEJ, DOKUD NEZÍSKÁŠ PRŮZRAČNOU KAPALINU. A. Vezmi trochu hlíny z květináče. B. Přidej 6 ml vody, potřes a nechej usadit. C. Pevná složka CHROMATOGRAFIE Jedná se o velmi účinnou techniku na oddělování různých látek ze směsi. Kapalina (voda, alkohol, aceton apod.) dokáže přepravovat různé sloučeniny směsi podél proužku papíru. CHROMATOGRAFII BUDEŠ MOCI POUŽÍVAT V DALŠÍ ČÁSTI NA DŮLEŽITÉ ANALÝZY, ZATÍM SE NAUČ PŘÍSLUŠNÝ POSTUP. 14 ODDĚL SLOŽKY BAREV 1. Připrav si různá potravinářská barviva nebo barevné zvýrazňovače červený, zelený, modrý (zeptej se na ně dospělé osoby) nebo rozpusť ve vodě spolu s kapkou vody barevné bonbóny (např. lentilky). 2. Odstřihni si kus savého papíru nebo filtru se správnými rozměry na to, aby se vešel svisle do pohárku z plastu. 3. Zlomenou částí párátka udělej malé skvrny (o průměru 2 mm) zkoušených barev 1 cm od dna; do stejné skvrny můžeš dle chuti vložit i více barev, stejně budou vzájemně odděleny. 4. Prověs přes párátko proužek papíru obrácený skvrnami dolů, dobře jej upevni a ulož na okraj pohárku. 5. Do pohárku odpipetuj velmi malé množství vody (půl centimetru) tak, aby se papír sotva dotýkal vody, která nesmí sahat až po skvrny. Po určité době voda, která bude stoupat (tj. vzlínat) podél papíru, přepraví jednotlivé barvy do různé úrovně a zrealizuje tak jejich oddělení. 1 cm INDIKÁTORY KYSELOSTI A ZÁSADITOSTI Za indikátory se v chemii označují látky, které jsou schopné měnit svou barvu při styku se speciálními sloučeninami (kyselinami a zásadami): ZMĚNA BARVY, KTEROU LZE POZOROVAT, JE VÝRAZNÁ. 15 OVĚŘ TO NA ČAJI Tmavá barva čaje se přidáním citronu změní na světlou: Barvivo (indikátor) přítomné v lístcích čaje změní svou barvu, když přijde do styku s KYSELOU látkou, přítomnou v citronu. ZMĚŇ BARVU LZE ŘÍCI TAKÉ: TÓNUJ NA Zkus obnovit původní barvu tak, že do sklenice nebo do šálku se světlým čajem přidáš trochu hydrogenuhličitanu sodného, který způsobí ZÁSADITOU reakci. Hydrogenuhličitan sodný (neboli jedlá soda, soda bicarbona) lze najít v domácnosti a používá se v kuchyni. ZEPTEJ SE NA NĚJ DOSPĚLÉ OSOBY! UPOZORNĚNÍ! Po každém pokusu vyhoď použitou potravinu. 12

14 16 OVĚŘ TO LISTEM ČERVENÉHO ZELÍ Najdi doma list červeného zelí (nebo si jej kup v prodejně ovoce a zeleniny): jeho listy obsahují indikátor. Roztírej mezi dvěma kusy bílého papíru odřezanou část listu zelí, čímž dojde k vytvoření fialové skvrny. Červené zelí 1. zkouška Na jednu skvrnu přidej pár kapek citronu. Objeví se červená barva: citron způsobuje kyselou reakci. NaHCO 3 hydrogenuhličitan sodný (zeptej se na něj dospělé osoby) 2. zkouška Voda Na druhou skvrnu přidej hydrogenuhličitan. Objeví se modro-zelená skvrna: hydrogenuhličitan způsobuje zásaditou reakci. 17 PŘIPRAV INDIKÁTOR S ČERVENÝM ZELÍM Do sklenice vlož na kousky pokrájený list spolu s teplou vodou na dobu dvaceti minut. Zfiltruj Získaný produkt filtrace (filtrát) si uschovej. Tekutý indikátor z červeného zelí 18 VYZKOUŠEJ PŘIPRAVENÝ INDIKÁTOR Z ČERVENÉHO ZELÍ Indikátor z předcházejícího pokusu Přidej vodu 1. Přidej ocet Červená barva Ocet obsahuje kyselinu Fialková barva 2. Přidej uhličitan sodný Na 2 CO 3 Modro-zelená barva Uhličitan sodný Na 2 CO 3 se chová jako zásada 19 PŘIPRAV INDIKÁTOROVÉ PAPÍRKY Z ČERVENÉHO ZELÍ 1. Z filtračního nebo savého papíru připrav čtverečky s hranou 1 centimetr. 2. Na každý čtvereček aplikuj indikátor z pokusu č. 17 a nechej vyschnout. Indikátor z červeného zelí 13

15 20 ODZKOUŠEJ INDIKÁTOROVÉ PAPÍRY Z ČERVENÉHO ZELÍ Použij papírky z předcházejícího pokusu. Aplikuj 2 kapky citronu. Červený Citron obsahuje kyselinu Aplikuj trochu uhličitanu sodného Na 2 CO 3 na špičce stěrky. Modro-zelený Uhličitan sodný Na 2 CO 3 se chová jako zásada PŘIŘAĎ BARVU POUŽITÉHO INDIKÁTORU KYSELÉMU NEBO ZÁSADITÉMU CHARAKTERU LÁTKY. 21 PŘIPRAV INDIKÁTOR Z OSTRUŽINY Technika je stejná jako při pokusu č. 17 a výchozím materiálem je tentokrát ostružina. ph SLOUŽÍ K MĚŘENÍ KYSELOSTI A ZÁSADITOSTI (pé-há) Na vyjádření kyselosti a zásaditosti roztoku se z praktického hlediska dává přednost použití veličiny nazvané ph, která poukazuje na to, jak je roztok kyselý nebo zásaditý, a jeho hodnota se pohybuje v rozmezí od 0 do 14. Převaha iontů H + Rovnováha mezi ionty H + a OH Převaha iontů OH ph Chromatická stupnice indikátoru z červeného zelí stoupající kyselost neutrální bod ph 7 stoupající zásaditost 22 PŘIPRAV INDIKÁTOR S ČERVENÝM MUŠKÁTEM Do sklenice vlož na kousky pokrájený květ červeného muškátu spolu s teplou vodou na dobu dvaceti minut. ph Zfiltruj Produkt filtrace, který si uschovej. Indikátor z červeného muškátu

16 Chemie studuje hmotu V Řecku před 2500 lety filozofové nabídli své pohledy na hmotu... Podle Empedokla z Agrigenta: Hmota je tvořena čtyřmi prvky Oheň Podle Demokrita: Hmota je tvořena atomy Země Vzduch Voda Atomy se tvoří ve hvězdách Vědci z oboru chemie: Obrázek atomu Model atomu Atom Atom je tvořen protony a neutrony, které jsou společně v jádru, a elektrony, které krouží kolem nich. Proton Elektrický náboj +1 Neutron Elektron Elektrický náboj -1 Atom obsahuje stejný počet protonů a elektronů. A. Lavoiser Iont Když atom* ztratí elektrony, přemění se na iont a nabije se kladně, když přijme elektrony, přemění se na záporný iont. Označení iont je řeckého původu a znamená jdoucí, protože částice v roztoku se přibližuje nebo vzdaluje od elektrických pólů. Ionty jsou atomy*, které neobsahují stejný počet elektronů a protonů. R. Boyle * nebo skupiny atomů Schéma atomu vodíku. J. Dalton Schéma iontu vodíku. 15

17 Molekula Molekula je nejmenší částí látky, která si udržuje její chemické vlastnosti, a představují ji spojené (vázané) atomy s přesným uspořádáním. Malé množství vody je tvořeno: malým množstvím molekul Nejmenší část je tvořena: jednou molekulou vody Velké množství vody je tvořeno: velkým množstvím molekul Chemický vzorec Chemický vzorec představuje symbolické vyjádření molekuly, protože používá symboly atomů prvků, které ji tvoří, a počet jednotlivých atomů. PŘÍKLAD: VODA Informuje tě o tom, které prvky obsahuje voda H = symbol atomu vodíku Index 2 = poukazuje na počet atomů vodíku Vzorec vody čte se há-dvě-ó H 2 O O = symbol atomu kyslíku Index 1, který je vynechán, tě informuje o vazbách mezi prvky a o tom, jak jsou uspořádány v prostoru. Strukturální vzorec a a t o m t o m a t o m Chemická vazba: představuje sílu, která drží spojené atomy v molekule. Atomy existující v přírodě se vzájemně různě shlukují, aby z nich vznikly miliony a miliony látek, čímž potvrzují existenci chemických vazeb. Chemická vazba je síla, která drží spojené atomy v molekule, a na tomto spojení (příp. vazbě) se podílejí elektrony atomů vzdálené nejvíc od středu atomu. Z kyslíku vycházejí dvě vazby, protože kyslík přijímá dva elektrony vodíku (oxidační číslo O je -II), a z vodíku vychází jedna vazba, protože vodík dává k dispozici pouze 1 elektron (oxidační číslo H je +I). Oxidační číslo slouží k vyjádření schopnosti prvku vázat se s jinými prvky. Oxidační číslo představuje počet elektronů, které prvek postoupí, získá nebo poskytne k dispozici pro společnou vazbu s jiným prvkem. 16

18 Hmota Hmota je všechno, co má určitou hmotnost a zabírá určitý prostor. ČISTÁ LÁTKA Látka má stejné složení ve všech svých částech a čisté látky obsahují prvky a sloučeniny SMĚS Směs je celek tvořený dvěma nebo více látkami s proměnlivým složením PRVEK Prvek je tvořen jediným druhem atomů SLOUČENINA Sloučenina je tvořena z více druhů atomů HOMOGENNÍ SMĚS Homogenní směs je celek tvořený různými látkami, které nelze rozeznat ani s pomocí lupy HETEROGENNÍ SMĚS Heterogenní směs je celek tvořený dvěma látkami, které lze rozeznat volným okem nebo s pomocí lupy. Měď Uhlík Hliník Vodík Kyslík Voda Oxid uhličitý Cukr Kuchyňská sůl Voda a cukr Perlivá (sycená) voda Vzduch Horniny Žula Mléko Mýdlová pěna Modely hmoty: fyzikální skupenství PEVNÉ Částice, které tvoří hmotu, jsou bez pohybu a seřazené. KAPALNÉ Teplem částice získávají více volnosti pohybu. PLYNNÉ S velkým množstvím tepla se částice stávají ještě pohyblivějšími. 17

19 Znalost prvků Můžeš konzultovat Periodickou soustavu prvků na str MĚĎ V PODOBĚ DRÁTŮ Vezmi z materiálů sady měděný drát, obalený izolací z plastu. Pozoruj pod lupou kov načervenalé barvy a rukama zkus, jak jej lze snadno ohýbat. Vyhledej v Periodické soustavě prvků měď. chemický symbol: Cu? Měď je kov VLASTNOSTI KOVŮ Odrážejí světlo; vedou elektrický proud a teplo; jsou kujné, tj. mohou být zpracovány do podoby tenkých plechů a drátů. Snadno se slévají - vytváří slitiny. 24 UHLÍK V TUZE TUŽKY Vezmi tužku a naškrábej trochu tuhy na bílý papír a pozoruj ji pod lupou. Černavý materiál je minerál zvaný grafit, který je tvořen téměř výhradně čistým uhlíkem. Grafit vede elektrický proud. Nejtvrdší tuhy obsahují více jílu. Vyhledej v Periodické soustavě prvků uhlík.? chemický symbol: C Uhlík je nekov VLASTNOSTI NEKOVŮ Nekovy mají obvykle vlastnosti opačné než kovy. Odborné poznámky ohledně grafitu Tuha zůstává na papíře, protože vrstvy uhlíku, které jsou vázány pouze slabě (přerušované čáry), se uvolňují a zůstávají na papíře. Odborná poznámka ohledně diamantu Také diamant představuje čistý uhlík. Jedná se o nejtvrdší existující minerál. Dnes je již možné získat umělé diamanty z velmi čistého uhlíku v podobě prachu, který je podroben velmi vysokým teplotám a tlakům. Grafit Diamant 18

20 25 KOVOVÝ HLINÍK (v podobě potravinářských fólií) Požádej dospělou osobu o malý čtvereček hliníku z potravinářské fólie. Pozoruj vlastnosti tohoto kovového materiálu. Vyhledej v Periodické soustavě prvků, mezi kovy, hliník. chemický symbol: Al? Hliník je kov 26 ŽELEZO S HLINÍKEM: VODÍK Ponoř železný hřebík do zkumavky s octem. Po určité době dojde k vytvoření bublinek vodíku. Pozoruj vše pod lupou. chemický symbol: H POMALÁ REAKCE 27 ROSTLINY A MOŘSKÉ ŘASY PRODUKUJÍ KYSLÍK Pokus můžeš provést s VODNÍM MOREM KANADSKÝM (latinsky: Elodea canadensis), rostlinkou, kterou je možné získat za pár korun v akva ris tických prodejnách. S pomocí pinzety ponoř rostlinku VODNÍ MOR KANADSKÝ a pár kamínků do skleničky s minerální vodou (také mírně perlivou). Pozoruj s pomocí lupy bublinky kyslíku vyprodukované lístky při jejich vystavení slunci. Občas vyměň vodu (ne z vodovodu) a přidej trochu perlivé minerálky nebo hydrogenuhličitan sodný (NaHCO 3 ) na hrotu lžičky pro zásobování rostlinky oxidem uhličitým. Vyhledej pozici kyslíku v Periodické soustavě prvků? chemický symbol: O Odborné poznámky ohledně piva Pivo je roztok obsahující slad, glukózu, ethanol, bublinky oxidu uhličitého a aromata. Jedná se o výsledný produkt kvašení cereálií. Odborná poznámka ohledně vína Víno je roztokem ethanolu, glukózy a množství jiných látek, které se mohou měnit podle místa, na kterém vyrostla vinná réva. 19

21 Znalost sloučenin 28 PEVNÁ, KAPALNÁ, PLYNNÁ: VODA VŽDY ODPOVÍDÁ H 2 O Nejdůležitější sloučeninou kyslíku a vodíku je voda se vzorcem molekuly H 2 O, nevyhnutelná pro život. Voda se na naší planetu s největší pravděpodobností dostala z vnějšího prostoru prostřednictvím komet, které jsou z ledu, a z vnitřního prostoru Země prostřednictvím sopek. Voda je tvořena 3 vzájemně spojenými atomy, z nichž 2 jsou atomy vodíku a 1 kyslíku Strukturální vzorec 29 VODÍK + KYSLÍK = VODA Dvě molekuly vodíku Jedna molekula kyslíku H 2 O H 2 H 2 + O 2 Molekuly se rozčlení za účelem vytvoření atomů. H 2 O Dvě molekuly vody Atomy se spojí za účelem vytvoření nových molekul. ZACHOVÁNÍ ATOMŮ Všechny výchozí atomy Všechny konečné atomy 4 atomy H 4 atomy H 2 atomy O 2 atomy O Při reakci mezi H 2 a O 2 za účelem vytvoření H 2 O nedochází ke vzniku ani ke zničení atomů, ale pouze k jejich odlišnému uspořádání. 30 OXID UHLIČITÝ K vytváření oxidu uhličitého dochází při hoření organické hmoty za přítomnosti vzduchu a také při dýchání. Oxid uhličitý je rozpustný ve vodě. Molekula CO 2 je tvořena 3 atomy, jedním atomem uhlíku a dvěma atomy kyslíku. 31 CUKR Nasyp do pohárku se stupnicí půl lžičky kuchyňského cukru a lupou pozoruj krystaly. Cukr z cukrové třtiny nebo z cukrové řepy, který často používáš, se odborně nazývá sacharóza. UPOZORNĚNÍ! Po každém pokusu vyhoď použitou potravinu. 20

22 Znalost homogenních (stejnorodých) směsí 32 CUKR VE VODĚ: VODNÍ ROZTOK (pevná + kapalina) V pohárku z plastu naplněném vodou rozmíchej trochu cukru, potřes a pozoruj také pod lupou směs vyznačující se jedinou průsvitnou průzračností. Nezískal jsi novou chemickou látku, došlo pouze k fyzické přeměně cukru. Roztok je směs tvořená rozpouštědlem, kterým je v tomto případě voda, a rozpouštěnou látkou, kterou je cukr. Cukr v tuhém skupenství (krystal) Molekula sacharózy Molekuly vody 33 PERLIVÁ VODA: VODNÍ ROZTOK (kapalina + plyn) Uchop do jedné ruky zavřenou láhev s perlivým nápojem a po zoruj, jak je průzračná není vidět bublinky. Odšroubuj uzávěr a náhle uvnitř kapaliny uvidíš bublinky, které stoupají nahoru, protože tlak vzduchu na povrchu vody poklesl a nedrží je již uvnitř kapaliny. 34 VZDUCH V TRUBIČCE: ROZTOK PLYNU (plyn + plyn) Trubičkou nasaj vzduch a prstem ji ucpi. Uvnitř se nachází směs plynů, konkrétně: kyslík, dusík, oxid uhličitý apod. Znalost heterogenních (různorodých) směsí 35 ČERSTVĚ NADOJENÉ MLÉKO: EMULZE (kapalina + kapalina) Jedná se o neprůhlednou kapalinu obsahující kapky tuku smíšeného s jinými nemísitelnými látkami. UPOZORNĚNÍ! Po každém pokusu vyhoď použitou potravinu. 36 MÝDLOVÁ PĚNA: PĚNA (kapalina + plyn) Pozoruj také pod lupou mýdlovou pěnu, najdeš bublinky vzduchu v kapalině. 21

věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem.

věda hrou VAROVÁNÍ! UPOZORNĚNÍ! Určeno pro děti od 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby, která se seznámila s návodem. DOPORUČENO věda hrou PRO MLADÉ BADATELE Clementoni S.p.A. Zona Industriale Fontenoce 62019 Recanati (MC) Italy Tel. +39 071-75811 Fax +39 071-7581234 www.clementoni.com VAROVÁNÍ! Určeno pro děti od 10

Více

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Chemie. Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Chemie Mgr. Petra Drápelová Mgr. Jaroslava Vrbková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Složení látek VY_32_INOVACE_03_3_02_CH Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou SLOŽENÍ LÁTEK Fyzikálním kritériem

Více

1.CVIČENÍ OXID UHLIČITÝ. 2. Pokus: Šumivý prášek. Pomůcky: víčko od lahve, sklenice, inkoust, talíř, kyselina citronová (prášek), jedlá soda

1.CVIČENÍ OXID UHLIČITÝ. 2. Pokus: Šumivý prášek. Pomůcky: víčko od lahve, sklenice, inkoust, talíř, kyselina citronová (prášek), jedlá soda 1.CVIČENÍ OXID UHLIČITÝ Oxid uhličitý je bezbarvý plyn, bez zápachu a bez chuti. Vzniká při dokonalém spalování uhlíku, při dýchání, tlení, hnití. Používá se při výrobě nápojů, cukru, sody. Jako kapalný

Více

Kapalina, pevná látka, plyn

Kapalina, pevná látka, plyn Obsah Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina, zásada K čemu je chemie dobrá? Jak to vypadá v laboratoři? Bezpečnost práce Chemické pokusy Co je to chemie? Kapalina, pevná látka, plyn Kyselina,

Více

UPOZORNĚNÍ! Odborný poradce: Prof. Giuliano Menghini. Návod po přečtení uschovej pro případnou potřebu.

UPOZORNĚNÍ! Odborný poradce: Prof. Giuliano Menghini. Návod po přečtení uschovej pro případnou potřebu. Odborný poradce: Prof. Giuliano Menghini UPOZORNĚNÍ! Nevhodné pro děti do 10 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Obsahuje chemikálie, které mohou být nebez peč né. Před použitím si přečtěte

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

UPOZORNĚNÍ. Návod po přečtení uschovej pro případnou potřebu.

UPOZORNĚNÍ. Návod po přečtení uschovej pro případnou potřebu. UPOZORNĚNÍ. Nevhodné pro děti do 8 let. Používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Obsahuje některé chemikálie, které představují nebezpečí pro zdraví. Před použitím si přečtěte návod, dodržujte jej a

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015

VYPRACOVAT DO 22. 10. 2015 Máte před sebou PRACOVNÍ LIST Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky: - pracovní list

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh

1. Chemický turnaj. kategorie mladší žáci 30.11. 2012. Zadání úloh 1. Chemický turnaj kategorie mladší žáci 30.11. 2012 Zadání úloh Vytvořeno v rámci projektu OPVK CZ.1.07/1.1.26/01.0034,,Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO spolufinancovaného Evropským sociálním

Více

Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.7250

Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.7250 Návody na pokusy SEG Chemie pro začátečníky 103.720 OBSAH 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 16 17 18 Obsah sady... Látky potřebné pro některé pokusy... Příprava indikačních roztoků... Příprava a použití

Více

VYPRACOVAT DO 23. 10. 2015

VYPRACOVAT DO 23. 10. 2015 Máte před sebou PRACOVNÍ LIST č. 1 Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky: - pracovní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1

Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Složení látek a chemická vazba Číslo variace: 1 Zkoušecí kartičku si PODEPIŠ a zapiš na ni ČÍSLO VARIACE TESTU (číslo v pravém horním rohu). Odpovědi zapiš na zkoušecí kartičku, do testu prosím nepiš.

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1

Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborná škola EKONOM, o. p. s. Litoměřice, Palackého 730/1 DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-20 Téma: Test obecná chemie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Test obecná chemie Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Otázka 1 OsO 4 je

Více

Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny.

Hydroxidy se vyznačují louhovitou chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. Hydroxidy se vyznačují louhovitou" chutí. Ochutnávat je však nesmíte nikdy, protože mají stejné leptavé účinky jako kyseliny. K nejvýznamnějším z nich patří hydroxid sodný, hydroxid draselný a hydroxid

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

Prvky,směsi -pracovní list

Prvky,směsi -pracovní list Prvky,směsi -pracovní list VY_52_INOVACE_194 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8,9 Prvky,směsi -pracovní list 1) Co platí pro železo a sodík? (ke každému tvrzení napište

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9

ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Téma: Bílkoviny, enzymy ORGANICKÁ CHEMIE Laboratorní práce č. 9 Úkol 1: Dokažte, že mléko obsahuje bílkovinu kasein. Kasein je hlavní bílkovinou obsaženou v savčím mléce. Výroba řady mléčných výrobků je

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015

VYPRACOVAT NEJPOZDĚJI DO 16. 12. 2015 Máte před sebou pracovní list. Téma : CHEMICKÝ DĚJ Jestliže ho zpracujete, máte možnost získat známku, která má nejvyšší hodnotu v elektronické žákovské knížce. Ovšem je nezbytné splnit následující podmínky:

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole...

FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso _Vlastnosti látek _Vzájemné působení těles _Gravitační síla... 4 Gravitační pole... FYZIKA 6. ročník 1_Látka a těleso... 2 2_Vlastnosti látek... 3 3_Vzájemné působení těles... 4 4_Gravitační síla... 4 Gravitační pole... 5 5_Měření síly... 5 6_Látky jsou složeny z částic... 6 7_Uspořádání

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Bílkoviny (laboratorní práce)

Bílkoviny (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Bílkoviny (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-9-08 Předmět: chemie Cílová skupina: 9. třída Autor: Mgr. Simona

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi

HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi RISKUJ HRA Mícháme si Najdi Sumární Otázky Bezpečnost Příroda směsi mě vzorce praxe 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie - tercie Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) určí společné a rozdílné vlastnosti látek pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje.

Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. ÚSTAV LÉKAŘSKÉ BIOCHEMIE A LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY 1. LF UK Pufry, pufrační kapacita. Oxidoredukce, elektrodové děje. Praktické cvičení z lékařské biochemie Všeobecné lékařství Martin Vejražka, Tomáš Navrátil

Více

Směsi a čisté látky, metody dělení

Směsi a čisté látky, metody dělení Směsi a čisté látky, metody dělení LÁTKY Chemicky čisté látky Sloučeniny Chemické prvky Homogenní Roztoky pevné kapalné plynné Směsi Heterogenní Suspenze Emulze Pěna Aerosol Chemicky čisté látky: prvky

Více

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku

Otázka: Voda a její roztoky. Předmět: Chemie. Přidal(a): Urbánek Matěj VODA. - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku Otázka: Voda a její roztoky Předmět: Chemie Přidal(a): Urbánek Matěj VODA - nejrozšířenější a nejvýznamnější sloučenina vodíku - výjimečnost vody je dána vlastnostmi jejích molekul - ve 3 skupenstvích:

Více

13 MŮŽE BÝT KOPRETINA MODRÁ?

13 MŮŽE BÝT KOPRETINA MODRÁ? 13 MŮŽE BÝT KOPRETINA MODRÁ? Můžeme změnit barvu květu? Ano. Rostliny svými kořeny přijímají vodu a minerální látky ze země. Když kytku utrhneme a dáme do vázy, tak vodu přijímá stonkem. Voda se z kořenů

Více

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. STEJNOSMĚRNÝ PROUD Galvanické články TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Galvanické články Většina kovů ponořených do vody nebo elektrolytu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. KRAJSKÉ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 KRAJSKÉ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (60 bodů) Úloha 1 Vlastnosti prvků 26

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (ZŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek

některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek ADSORPCE některé pórovité látky s obrovským povrchem jsou schopny vázat (adsorbovat) do svých pórů velké množství vody, organických a anorganických látek jsou to například aktivní uhlí (uměle vyrobená

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Důkaz C, H, N a halogenů v organických sloučeninách autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

Otázka: Základní chemické pojmy. Předmět: Chemie. Přidal(a): berushka. Základní chemické pojmy

Otázka: Základní chemické pojmy. Předmět: Chemie. Přidal(a): berushka. Základní chemické pojmy Otázka: Základní chemické pojmy Předmět: Chemie Přidal(a): berushka Základní chemické pojmy ATOM nejmenší částice běžné hmoty částice, kterou nemůžeme chemickými prostředky dále dělit (fyzickými ale ano

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU

C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU Experiment C-1 ELEKTŘINA Z CITRONU CÍL EXPERIMENTU Praktické ověření, že z citronu a také jiných potravin standardně dostupných v domácnosti lze sestavit funkční elektrochemické články. Měření napětí elektrochemického

Více

Měření ph nápojů a roztoků

Měření ph nápojů a roztoků Měření ph nápojů a roztoků vzorová úloha (SŠ) Jméno Třída.. Datum.. 1 Teoretický úvod Kyselý nebo zásaditý roztok? Proč je ocet považován za kyselý roztok? Ocet obsahuje nadbytek (oxoniových kationtů).

Více

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak

Obecná a anorganická chemie. Zásady a jejich neutralizace, amoniak Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Téma Zásady a jejich neutralizace, amoniak Ročník 9. Anotace Aktivita slouží

Více

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý

LP č. 6 - BÍLKOVINY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013. Ročník: devátý LP č. 6 - BÍLKOVINY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 28. 2. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Organické sloučeniny 1 Anotace: Žáci prakticky ověří

Více

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení monosacharidů a oligosacharidů (metoda titrace po inverzi) Garant úlohy: Ing. Lucie Drábová, Ph.D. OBSAH Základní požadované znalosti pro vstupní

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Oddělování složek směsí autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu.

Těleso. Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Těleso a látka Těleso Těleso je osoba, rostlina, zvíře nebo věc, které můžeme přisoudit tvar, rozměry, polohu. Z více těles, z více látek.. domácí úkol - 2 experimenty difuze v chladné vodě krystalizace

Více

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie

Klíč k vyhodnocení variace učebnice Chemie Dokažte pohyb částic látek! Na zpětný projektor umístíme 2 Petriho misky s vodou. Na hladinu vody v misce vložíme zrnko kafru a do středu druhé ponoříme několik krystalků manganistanu draselného. Co to

Více

Název: Nenewtonovská kapalina

Název: Nenewtonovská kapalina Název: Nenewtonovská kapalina Autor: Mgr. Jiří Vozka, Ph.D. Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie, biologie, fyzika Ročník: 5. Tématický celek:

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH36

DUM VY_52_INOVACE_12CH36 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH36 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 8. a 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

P + D PRVKY Laboratorní práce

P + D PRVKY Laboratorní práce Téma: Reakce sloučenin zinku P + D PRVKY Laboratorní práce Pozn: Výsledky úkolu 1 zapisujte až po 14 dnech. Úkol 4 provádějte pouze pod dohledem učitele. Úkol 1: Připravte 5 gramů bílé skalice. Bílá skalice

Více

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c)

Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c) OPAKOVÁNÍ Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) b) c) Vyjmenujte tři základní stavební částice látek: a) atom b) molekula c) ion Vyjmenujte skupenství, ve kterých se může látka nacházet: a)

Více

různorodé suspenze (pevná látka v kapalné) emulze (nemísitelné kapaliny) pěna (plynná l. v kapalné l.) mlha (kapalná l. v plynné l.

různorodé suspenze (pevná látka v kapalné) emulze (nemísitelné kapaliny) pěna (plynná l. v kapalné l.) mlha (kapalná l. v plynné l. Obsah: 6_Směsi... 2 7_Roztoky, složení roztoku... 3 8_PL_Složení roztoku - příklady... 4 9_Rozpustnost látky... 8 10_ PL_Rozpustnost ve vodě... 9 11_ Dělení směsí... 11 1 6_ Směsi - jsou látky složené

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Ultragranitové a ultrametalové dřezy

Ultragranitové a ultrametalové dřezy Ultragranitové a ultrametalové dřezy Ultragranit a ultrametal se skládá z vysoce kvalitních přírodních surovin žuly a acrylu. Speciální vlastnosti tohoto materiálu dělají dřez odolný proti: Nárazu, poškrábání,

Více

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku

Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Pracovní list: Opakování učiva 8. ročníku Komentář ke hře: 1. Třída se rozdělí do čtyř skupin. Vždy spolu soupeří dvě skupiny a vítězné skupiny se pak utkají ve finále. 2. Každé z čísel skrývá otázku.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu Číslo projektu Škola Šablona klíčové aktivity V/2 Sada Fyzika 6+7 CZ.1.07/1.4.00/21.1825 Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy, Teplice, Koperníkova

Více

DOCELA OBYČEJNÁ VODA

DOCELA OBYČEJNÁ VODA Skupina č. Pracovali: Téma : DOCELA OBYČEJNÁ VODA Úloha č.1 Příprava destilované vody. Sestavte destilační aparaturu, do baňky nalijte vodu (s trochou modré skalice) a zahřívejte. Popište získaný destilát.

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

VY_52_INOVACE_O6 _ Krystalizace

VY_52_INOVACE_O6 _ Krystalizace Základní škola a mateřská škola J. A. Komenského v Novém Strašecí Komenského nám. 209, 271 01 Nové Strašecí tel. 311 240 401, 311 240 400, email: zsnovstra@email.cz AUTOR: Hana Růžičková NÁZEV: VY_52_INOVACE_O6

Více

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ)

KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) KONTROLNÍ TEST ŠKOLNÍHO KOLA (70 BODŮ) Úloha 1 Ic), IIa), IIId), IVb) za každé správné přiřazení po 1 bodu; celkem Úloha 2 8 bodů 1. Sodík reaguje s vodou za vzniku hydroxidu sodného a dalšího produktu.

Více

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ

POKYNY FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ POKYNY Prostuduj si teoretický úvod a následně vypracuj postupně všechny zadané úkoly zkontroluj si správné řešení úkolů podle řešení FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RYCHLOST REAKCÍ 1) Vliv koncentrace reaktantů čím

Více

Ch - Chemie - úvod VARIACE

Ch - Chemie - úvod VARIACE Ch - Chemie - úvod Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen,

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy.

PERIODICKÁ TABULKA. Všechny prvky v tabulce můžeme rozdělit na kovy, nekovy a polokovy. PERIODICKÁ TABULKA Je známo více než 100 prvků 90 je přirozených (jsou v přírodě) 11 plynů 2 kapaliny (brom, rtuť) Ostatní byly připraveny uměle. Dmitrij Ivanovič Mendělejev uspořádal 63 tehdy známých

Více

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek

3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt Trojlístek 3. Separační metody 3.02 Dělení směsí, aneb i separace může být legrace (filtrace). Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2.

Více

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek

2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt Trojlístek 2. Vlastnosti látek a chemické reakce 2.12 Vyvíjení CO 2 bublinky kolem nás. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová

Více

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU

PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU PRACOVNÍ LIST: OPAKOVÁNÍ UČIVA 6. ROČNÍKU STAVBA LÁTEK, ROZDĚLENÍ, VLASTNOSTI. NEUSPOŘÁDANÝ POHYB ČÁSTIC. ČÁSTIC. SLOŽENÍ LÁTEK. VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ TĚLES. SÍLA, GRAV. SÍLA A GRAV. POLE. Základní pojmy:

Více

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO.

CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ UČIVA + ZÁPIS DO ŠKOLNÍHO SEŠITU část 03 VNITŘNÍ ENERGIE, TEPLO. 01) Složení látek opakování učiva 6. ročníku: Všechny látky jsou složeny z částic nepatrných rozměrů (tj. atomy, molekuly,

Více

Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo

Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo Korespondenční seminář Chemie, 8.kolo Milí žáci kvarty a 9. ročníku ZŠ, na následujících stránkách najdete 8. kolo korespondenčního semináře, ve kterém opět můžete změřit své síly v oboru chemie se svými

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

Pracovní list číslo 01

Pracovní list číslo 01 Téma Teplota plamene plynového kahanu Pracovní list číslo 01 Notebook NB, EdLab, termočlánek, plynový kahan 1. Proveď pokus a doplň tabulku: Oblast Teplota ( o C) 1 2 3 4 Postup práce: 1. Spustíme EdLab

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

!STUDENTI DONESOU! PET

!STUDENTI DONESOU! PET Důkaz prvků v organických sloučeninách (C, H, N, S, halogeny), vlastnosti organických sloučenin, pokusy se svíčkou sacharosa oxid měďnatý, pentahydrát síranu měďnatého oxid vápenatý hydroxid sodný, hydrogenuhličitan

Více

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora

Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) 1. Identifikace přípravku, výrobce, dovozce, prvního distributora nebo distributora Bezpečnostní list zpracovaný podle směrnice EU 1907/2006 (REACH) Datum vydání: 14.10. 2008 Datum revize: 06.02. 2004 Název výrobku: NV4500 TRANSMISSION LUBRICANT (75W85) K04874459EA 1. Identifikace přípravku,

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie -ukázka chem. skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce)

Zjišťování vlastností různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Zjišťování í různorodých látek pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-01 Předmět:

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii

Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.128/02.0055 Oddělování složek směsí filtrace pomocí žákovské soupravy pro chemii (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-Ch-8-03

Více

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj 12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník

Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Očekávané ročníkové výstupy z chemie 8. ročník Pomůcky: kalkulačka, tabulky, periodická tabulka prvků Témata ke srovnávací písemné práci z chemie (otázky jsou pouze orientační, v testu může být zadání

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_ZPV-CH 1/04/02/3 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více