Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lichva vs. půjčky nebankovních institucí v ČR. Právo a právní věda. Diplomová práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Lichva vs. půjčky nebankovních institucí v ČR. Právo a právní věda. Diplomová práce."

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Lichva vs. půjčky nebankovních institucí v ČR Vladimír Balcar 2012/2013

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma: Lichva vs. půjčky nebankovních institucí v ČR zpracoval sám. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použil k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uvedeny v seznamu použitých pramenů a literatury. Vladimír Balcar 1

3 Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí práce, Ing. Aleně Kopfové, Ph.D., za cenné rady, své přítelkyni Anně Krásenské za všestrannou pomoc a své rodině za podporu při psaní této práce. 2

4 Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou lichvy se zaměřením na poskytování půjček a úvěrů nebankovními společnostmi v České republice a dále některými nekalými praktikami, které jsou v praxi často s touto činností spojeny. Podrobně analyzuje současnou legislativu dané oblasti z hlediska práva trestního i civilního, poukazuje na její mezery, kriticky hodnotí judikaturu, jejímž prostřednictvím se snaží tyto mezery vyplnit Nejvyšší soud, a navrhuje některé změny, které by vedly k optimalizaci právní úpravy. Klíčová slova: lichva, dluh, půjčka, úvěr, spotřebitelský úvěr, úrok, úrok z prodlení, smluvní pokuta Abstract This diploma thesis deals with the usury matters focused on loans of non-banking institutions in the Czech Republic and with some related unfair activities, that are often connected to money lending. It analyses the current legislation from the point of both civil and criminal law, points out the legal gaps, critically evaluates the jurisprudence of the Supreme Court and offers suggestions that might lead to the optimization of the current legislation. Keywords: usury, debt, loan, consumer loan, interest, demurrage, penalty 3

5 Seznam použitých zkratek NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů NS Nejvyšší soud ČR OZO obecný zákoník občanský z roku 1811 RPSN roční procentní sazba nákladů 4

6 Obsah 1 ÚVOD ŽIVOT NA DLUH EKONOMICKÁ SITUACE DOMÁCNOSTÍ DŮVODY ZADLUŽOVÁNÍ SE CESTA DO ZÁHUBY LICHVA POJETÍ LICHVY PROJEVY LICHVY VE SPOLEČNOSTI LICHVA V PRŮBĚHU HISTORIE LICHVA V CIZÍCH PRÁVNÍCH ŘÁDECH PRÁVNÍ ÚPRAVA LICHVY V ČESKÉ REPUBLICE LICHVA V TRESTNÍM PRÁVU LICHVA V SOUKROMÉM PRÁVU SHRNUTÍ TRESTNÍ VS. OBČANSKOPRÁVNÍ ÚPRAVY PŮJČKA A ÚVĚR SMLOUVA O PŮJČCE SMLOUVA O ÚVĚRU ROZDÍL MEZI PŮJČKOU A ÚVĚREM SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ, ÚROK, ÚROK Z PRODLENÍ, SMLUVNÍ POKUTA ROČNÍ PROCENTNÍ SAZBA NÁKLADŮ ÚROK ÚROK Z PRODLENÍ SMLUVNÍ POKUTA POZNATKY Z PRAXE A NÁVRHY ŘEŠENÍ NEPŘEHLEDNOST VYMAHATELNOST PRÁVA FINANČNÍ ARBITR SPORNÁ JUDIKATURA NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČESKÉ REPUBLIKY NOVELA ZÁKONA O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU NÁVRHY DE LEGE FERENDA ZÁVĚR

7 1 Úvod Palčivým celospolečenským problémem se v průběhu několika posledních let stalo v České republice zadlužení jedinců a domácností. Jedná se o nežádoucí jev, který se zdá být navzdory faktu, že je velmi často kritizován nejen v denním tisku, ale i v odborných kruzích, do značné míry opomíjen státní mocí. Přestože samotný dluh nemusí být vždy nutně chápán negativně, existují meze, při jejichž překročení je konstatování škodlivosti tohoto jevu namístě. O neudržitelnosti současné situace svědčí mimo jiné i počet exekucí blížící se hranici jednoho milionu či neustále stoupající počet vyhlašovaných osobních bankrotů. Půjčování peněz se pro značnou část obyvatel České republiky stalo zcela běžnou činností, bez níž si tito lidé jen těžko dokáží svůj život představit. S rostoucí poptávkou po půjčkách či úvěrech přibylo i subjektů tyto služby nabízejících. Vedle bank tak dnes existuje i velký počet nebankovních společností a podnikatelů, kteří půjčky a úvěry poskytují. Zdaleka ne všichni se ale chovají korektně a někteří z nich přímo porušují občanskoprávní, nebo dokonce i trestněprávní předpisy. Jednou z nejhorších nekalých praktik při půjčování peněz je lichva. Ta je dle našeho právního řádu trestným činem, ale setkat se s ní lze i v právu soukromém. V této prácí se budu primárně zabývat právě lichvou, a to v konfrontaci s právní úpravou půjček a úvěrů. Protože jsem byl více než rok zaměstnán v advokátní kanceláři se specializací na správu a vymáhání pohledávek a v současné době již druhým rokem působím jako odborný právní poradce ve Sdružení obrany spotřebitelů, mám možnost na problematiku nahlížet z pohledu dlužníka i z pohledu věřitele. Práci se tak pokusím zpracovat, aniž bych se názorově uchyloval k nadměrnému preferování jedné či druhé strany. Nejdřív bude v práci obecně nastíněna ekonomická situace českých domácností s vybranými statistickými údaji týkajícími se zadlužení a dále rozeberu motivaci lidí k zadlužování z hlediska jejich psychologie. Další kapitola bude obsahovat zjištění, co to lichva je a čeho se týká, zde bude rovněž provedena časová i místní komparace její právní úpravy. Následně provedu rozbor právní úpravy lichvy z hlediska trestněprávního i soukromoprávního, kde sehraje důležitou roli především judikatura Nejvyššího soudu. Kromě toho se chci věnovat i některým změnám, jež do této oblasti přinese Nový občanský 6

8 zákoník, který se pravděpodobně stane účinným 1. ledna Poté čtenáři přiblížím smlouvu o půjčce a smlouvu o úvěru s důrazem na jejich vzájemné rozdíly. Okrajově se budu věnovat i tzv. spotřebitelskému úvěru. Dále provedu srovnání institutů roční procentní sazby nákladů, úroku, smluvní pokuty a úroku z prodlení. A konečně v závěru práce budou kromě samotného hodnocení současné právní úpravy zmíněny i problémy, s nimiž se lze v praxi setkat, a které zákon neřeší. Tématem lichevních smluv se v odborné literatuře zabývá pouze hrstka autorů. Vzhledem k poměrně dynamickému vývoji judikatury Nejvyššího soudu navíc část těchto publikací nelze považovat za zcela aktuální. Tato práce by proto měla být převážně kompilačního charakteru, vyskytovat se v ní ovšem budou i prvky původní a sumarizační. Kromě několika zmíněných odborných publikací budu čerpat zejména z komentářů a z judikatury. Cílem práce je shrnutí právní úpravy lichvy se zaměřením na poskytování půjček a úvěrů a některých dalších nekalých praktik s tím spojených. Rovněž si kladu za cíl zjistit, do jaké míry se Nejvyššímu soudu daří vyplňovat mezery v zákonné úpravě pomocí judikaturního výkladu. V případě zjištěných mezer se také pokusím navrhnout některé legislativní změny, které by pomohly tyto mezery překlenout. Klíčovou metodou práce bude metoda interpretační, jejímž prostřednictvím se pokusím odhalit význam textů právních předpisů a rozhodnutí Nejvyššího soudu. Nezanedbatelné místo patří i metodě komparace - historické i mezinárodní a metodě abstrakce. 7

9 2 Život na dluh 2.1 Ekonomická situace domácností České domácnosti dlužily ke konci roku 2009 bankám 973,5 miliard korun a nebankovním institucím dalších 104,1 miliard korun. Podle stavu půjček v poměru k příjmům domácností vyjádřených jejich hrubým disponibilním důchodem byl tento dluh zhruba o polovinu nižší než v zemích eurozóny, čili nelze říci, že by samotná výše zadlužení byla nějak neúměrně vysoká. Více pozornosti je ale nutno věnovat zkoumání rychlosti zadlužování českých domácností. V roce 2000 dlužily české domácnosti bankám pouze 39,7 miliard korun, což tvořilo ve srovnání se zeměmi EU pouze 13 % jejich průměrného zadlužení. Celková výše zadlužení domácností v České republice tak za devět let stoupla osmkrát. Hlavní příčinou jejího růstu je preference spotřeby a tím pádem i spotřebních výdajů, které domácnosti pokrývaly nejen ze svých disponibilních důchodů, ale právě i z půjčených peněz. Například v roce 2008 byly výdaje na konečnou spotřebu o 59 % vyšší než v roce Jejich objem se tak blížil dvěma bilionům korun. V reálném vyjádření nejvíce za tuto dobu stouply výdaje na spotřebu telekomunikačních služeb, například v roce 2000 připadalo na sto českých domácností 42 mobilních telefonů, kdežto v roce 2008 už to bylo 188 mobilních telefonů. 1 Nutno podotknout, že zhruba 70 % (tedy největší část) výše zmíněného celkového zadlužení domácností tvoří úvěry na bydlení a oproti ostatním úvěrům domácností se tak jedná o tzv. kvalitní zadlužení. 2 1 SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010, xxii, 538 s. ISBN DUBSKÁ, Drahomíra. České domácnosti dluží bilion. Český statistický úřad [online]. Analýzy, komentáře, 2012 [cit ]. Dostupné z: 8

10 Graf 1. Vývoj jednotlivých typů úvěrů obyvatelstvu (v mil. korun) Zdroj: DUBSKÁ, Drahomíra. České domácnosti dluží bilion. Český statistický úřad [online]. Analýzy, komentáře, Dostupné z: Bankovní úvěry na spotřebu domácností činily ke konci roku 2009 celkem 185,5 miliard korun a z toho 150,4 miliard korun tvořily neúčelové spotřebitelské úvěry. Zde se už nejedná o kvalitní zadlužení. Na těchto úvěrech dosahují banky největších marží, což je způsobeno vyššími úroky a poplatky. Dalších 104,1 miliard korun poskytly ve stavech z konce roku 2009 domácnostem nebankovní subjekty, kterými jsou tzv. společnosti ostatního úvěrování (splátkový prodej) a leasingové společnosti Důvody zadlužování se V posledních dvaceti letech se poskytování spotřebitelských úvěrů v České republice postupně stalo zcela běžnou praxí. Ve světě tato skutečnost není ničím unikátní, naopak situace zde čím dál více připomíná situaci v západních zemích, ovšem s tím rozdílem, že na západě se k současnému stavu směřovalo pozvolnou a přirozenou cestou již od konce 2. světové války, v postsocialistických zemích včetně České republiky byl celý proces značně urychlen. Různé druhy půjček, které by se dnes daly chápat jako spotřebitelský úvěr, se vyskytovaly i dříve, ale v žádném případě nešlo o rozšířený jev a tyto výskyty byly spíše výjimečné. V dobách studené války byli lidé nepřetržitě konfrontováni s informací, že civilizace není nezničitelná a možnost jejího zániku každým dnem nabývá konkrétních podob. Namísto toho, aby se Evropa i Amerika řídila heslem Memento mori 4, vzala spíše za své 3 DUBSKÁ, Drahomíra. České domácnosti dluží bilion. Český statistický úřad [online]. Analýzy, komentáře, 2012 [cit ]. Dostupné z: 4 Pamatuj na smrt. 9

11 Carpe diem 5. Kromě toho sehrála svou roli i neudržitelná neustále se zvyšující životní úroveň všech obyvatel západního světa, která byla navíc podporována samotnými státy a jejich podporou kvalitního bydlení dostupného každému. Tyto příčiny pak ještě dotvářel psychologický efekt méně bohatých vrstev spočívající v tom, že tito lidé, aniž by si to mohli dovolit, dostali do rukou prostředek, jak si splnit své tužby a vyrovnat se ve spotřebě bohatým, a rozhodli se jej plně využívat. 6 Za dob socialismu u nás úvěry pro domácnosti v podstatě neexistovaly. Výjimku představovaly pouze tzv. novomanželské půjčky, které byly ale silně regulovány co do okruhu zboží, které se dalo za tyto půjčené prostředky pořídit. Není tedy divu, že podobně jako do jiných oblastí i do prostředí úvěrů přišla naše postsocialistická společnost absolutně nepřipravená a bez jakýchkoliv zkušeností. Pomalý příchod zahraničních společností pak způsobil, že vlna spotřebitelských úvěrů se v devadesátých letech pouze nastartovala, ale svého vrcholu dosáhla až po roce Ve srovnání s rokem 1990 (dluh něco přes 30 miliard korun) se do konce roku 2005 (dluh něco přes 410 miliard korun) objem poskytnutých úvěrů znásobil zhruba třináctkrát a do konce roku 2008 (dluh něco přes 850 miliard korun) dokonce skoro třicetkrát. Zde došlo k nastartování onoho začarovaného kruhu, který dnes tolik sužuje společnost Cesta do záhuby Jednu z hlavních příčin zadlužení nalezneme v psychologii samotných dlužníků. Vždy a všude na světě existovala sociální nerovnost. Všude lze najít bohatší a chudší vrstvy obyvatel. Spolu s rostoucí životní úrovní, globalizací a rychlým technickým pokrokem se otevíraly stále nové, doposud netušené spotřební možnosti. Od cestování přes luxusní automobily a elektrotechniku až po z dnešního pohledu obyčejné věci jako například čerstvé ovoce po celý rok. Tyto vymoženosti ovšem nebyly určeny pro všechny, dovolit si je mohli pouze bohatí, což se chudším vrstvám samozřejmě nemohlo líbit. Spotřební úvěr však 5 Užívej dne. 6 SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010, xxii, 538 s. ISBN tamtéž 10

12 všechny tyto možnosti zpřístupnil všem. Každý si bez ohledu na to, zda si to může dovolit, začal uměle zvyšovat svou životní úroveň zadlužováním. Růst dluhu vedl k růstu spotřeby, růst spotřeby k prosperitě, prosperita k příjmům státu, příjmy státu k jeho výdajům atd. Takový systém ale nemůže fungovat do nekonečna. Dluh nemůže nikdy generovat nový produkt, který by odpovídal původnímu úvěru nebo ho dokonce převýšil, a celý systém tak nutně musí dříve nebo později narazit na problémy. Tím spíš, že kromě čím dál víc zřejmého faktu, že tudy cesta k prosperitě nevede, je systém zatížen negativními a často protiprávními jevy ve formě různých nekalých praktik a lichvy, na nichž poměrně bezpracně bohatne úzká skupina lidí na úkor dlužníků a de facto i celého systému. 8 Dluh se tak postupně stal z něčeho zavrženíhodného, co se dříve týkalo pouze lidí na okraji společnosti, něčím, co patří ke každodennímu životu, dokonce něčím módním. Člověk chtěl dát ostatním najevo svou úspěšnost, nezávisle na tom, zda úspěšný opravdu byl. Zprvu to takovým jedincům zdánlivě procházelo, čímž podnítili ostatní k obdobnému jednání. Tento konzum dospěl do absurdních situací, se kterými se lze setkat i dnes. Lidé si kupují věci, které nepotřebují, za peníze, které nemají. Tito lidé se pod psychologickými vlivy okolí přestali chovat racionálně, vůbec si neuvědomovali, že dluh jim navzdory jejich přesvědčení nepomůže k bohatství, ale naopak od něj. Ovlivňováni všudypřítomnou reklamou bagatelizující rizika nepřemýšleli o tom, že dluh budou jednou muset splatit, nepočítali velikost úroků. Jeden dluh se většinou dařilo splácet a dlužník s oslabeným racionálním uvažováním si nadšeně přibral další úvěry, které splácel souběžně, až se dostal na hranici svých možností. Nezřídka se stávalo, že rodina splácela zboží, které už dávno neměla. Nebo v horším případě třeba dovolenou. Je psychicky neuvěřitelně frustrující dlouhodobě splácet dovolenou, na které už člověk byl, namísto šetření na dovolenou budoucí. Namísto toho, aby však v tomto okamžiku, který by se s jistou mírou nadsázky dal nazvat jako situace za pět minut dvanáct, přišlo vystřízlivění, převážila nad zdravým rozumem touha nevzdat se zakušených možností a radši vyřešit situaci dalším a větším úvěrem. Dříve nebo později se takový dlužník dostane do situace, kdy už mu banka prostě nepůjčí a jemu nezbude než hledat úvěr u nebankovního subjektu, většinou za horších podmínek. Protože perpetuum 8 SMRČKA, Luboš. Rodinný rozpočet a společnost spotřeby: (staronový pohled na osobní finance a bohatství). 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2008, 313 s. ISBN

13 mobile neexistuje ani ve fyzice, ani v ekonomii, bylo vystřízlivění pouze na čas odloženo, ale o to tvrději muselo dopadnout. Nutně musí opět přijít stav, kdy už dlužníkovi nepůjčí skutečně nikdo a je zahájena soudní a následně exekuční mašinérie, při nichž k samotnému dluhu a úrokům přirostou ještě znatelné částky za náklady těchto řízení. Dlužník tak procitne teprve ve chvíli, kdy mu exekutor zabaví majetek v ceně mnohanásobně vyšší, než byla cena původního úvěru, a to už je pro jakoukoliv nápravu pozdě. 9 Každým rokem narůstá alarmujícím tempem počet exekucí. Jenom v roce 2011 bylo v České republice nařízeno přes 900 tisíc exekucí. Data pro rok 2012 ještě nejsou známa, ale očekává se, že se konečné číslo vyšplhá přes milion. V těchto počtech dále nejsou zahrnuty soudní výkony rozhodnutí, které lze rovněž každoročně počítat na statisíce. Přitom exekuci lze nařídit pouze na základě pravomocného a vykonatelného exekučního titulu. To znamená, že další stovky tisíc aktuálních dlužníků-neplatičů tato zkušenost teprve potká, neboť na ně podaná žaloba čeká, až na ni přijde u soudu řada. 10 Představu celé situace potom dotváří osobní bankroty, kterých bylo pouze za rok 2012 v insolvenčním řízení vyhlášeno přes 17 tisíc a jen v lednu 2013 bylo dosaženo rekordních 1700 osobních bankrotů SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010, xxii, 538 s. ISBN LAZAREVIČ, Arsen. Počet exekucí roste, v letošním roce jich nejspíše bude více než 1 milión. Měšec.cz [online]. Finanční gramotnost, 2012 [cit ]. Dostupné z: 11 KAMENÍČKOVÁ, Věra. V lednu bylo vyhlášeno 1695 osobních a 417 firemních bankrotů. Czech Credit Bureau [online]. Novinky, 2013 [cit ]. Dostupné z: 12

14 Zajímavý náhled do myšlení jednotlivců přináší následující průzkum, z něhož vyplývá, že lidé si vesměs jsou vědomi rizik, ale zároveň berou půjčky jako něco, co k životu patří a není důvod se za to stydět. Rovněž si jsou vědomi, že půjčování si se jim nakonec moc nevyplatí, a přesto to dělají. 12 Graf 2. (Ne)souhlas s výroky o zadlužování lidí (v%) Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR. Názory obyvatel na přijatelnost půjček. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR [online]. Tisková zpráva Dostupné z: 12 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR. Názory obyvatel na přijatelnost půjček. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR [online]. Tisková zpráva 2012 [cit ]. Dostupné z: 13

15 Z téhož průzkumu dále vyplývá i to, že pro absolutní většinu lidí je přijatelné půjčovat si na bydlení, pro podstatnou část dotázaných pak na podnikání a na studium, ale poměrně nerozumně i na spotřební zboží a na automobil. Nepřijatelné je se zadlužit kvůli dovolené. 13 Graf 3. Přijatelnost či nepřijatelnost půjčování si peněz v následujících případech (v %) Zdroj: Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR. Názory obyvatel na přijatelnost půjček. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR [online]. Tisková zpráva Dostupné z: 13 Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR. Názory obyvatel na přijatelnost půjček. Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR [online]. Tisková zpráva 2012 [cit ]. Dostupné z: 14

16 3 Lichva 3.1 Pojetí lichvy Laik si pod pojmem lichva nejspíš představí pochybné půjčování peněz na vysoký úrok a jejich následné vymáhání. V této podobě se lichva skutečně vyskytuje ve společnosti nejčastěji a mluvíme zde o tzv. užším pojetí lichvy. V širším významu lichvu definuje i náš současný trestní zákoník: Kdo zneužívaje něčí rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti. 14 Ze zákonné definice tak vyplývá, že se lichva vůbec nemusí týkat půjčování peněz, a dokonce ve sporu peníze nemusí vůbec figurovat. Tento širší výklad je jak z hlediska úpravy ostatních trestných činů, tak z hlediska historického vývoje úpravy lichvy poměrně specifický tím, že jeho podstata neleží pouze v samotném obsahu závazku, ale i v subjektivních okolnostech existujících při uzavírání smlouvy. Je tedy možné, že jedna a ta samá smlouva uzavřená v různých případech či mezi různými subjekty bude jednou považována za smlouvu lichevní a jindy nikoliv. Ani pro právníka tak není možné bez skutečně podrobného prozkoumání případu a často ani s ním, ještě před začátkem případného soudního sporu určit, zda se v konkrétním případě o lichvu jedná či nikoliv. Soud totiž musí přistupovat ke každému případu individuálně a lze jen velmi těžko předjímat, jak soudce rozhodne, neboť výsledek bude do značné míry záviset na jeho uvážení. I přes snahu vyšších soudů, které se prostřednictvím své judikatury pokouší rozhodování nižších soudů sjednotit, je stále jejich rozhodnutí jen velmi těžko předvídatelné. Právní úprava v současném znění už na první pohled jistě není zcela ideální, neboť je značně omezena právní jistota obou dotčených stran, s čímž souvisí i nadměrné zatížení soudu, který by měl podrobně zkoumat všechny okolnosti, které jsou navíc pro dlužníka Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. In: ASPI [právní informační systém]. Wolters Kluwer ČR [cit ]. 15

17 často velmi těžko prokazatelné. Nabízí se úvaha, zda by nebylo vhodnější lichvu v užším pojetí, které se vyskytuje nejčastěji, zjednodušit například stanovením maximální přípustné výše úrokové sazby. Nepochybně by se tím zjednodušila práce soudů, došlo by k odlivu mnoha případů, a dokonce i právní jistota by byla v určitém slova smyslu vyšší; přesto je nutno vzít v potaz samotný účel regulace lichevních smluv. Jedním ze základních principů našeho soukromého práva je respektování římskoprávní zásady pacta sunt servanda 15 a nelze ani opomenout princip smluvní svobody. Každý se může rozhodnout, zda právní úkon učiní, s kým ho učiní i co bude jeho obsahem. Právní úprava lichvy by při stanovení pevné hranice maximální úrokové sazby bez nutnosti zkoumat další okolnosti v soukromoprávním hledisku chování v souladu s těmito zásadami zakazovala pod sankcí neplatnosti, a v hledisku trestněprávním dokonce kriminalizovala. Regulace ze strany státu je nutná právě a pouze proto, aby chránila slabší subjekty proti takovým smlouvám, které naopak nejsou uzavřeny v souladu se zásadou smluvní svobody, tedy například těm, které jsou uzavřeny ve stavu rozumové slabosti, tísně, nezkušenosti, lehkomyslnosti nebo rozrušení. Pokud někdo jedná nepostižen žádným takovým stavem, není žádoucí, aby stát zasahoval. Stanovení maximální přípustné hranice úroku by navíc samo o sobě problém nevyřešilo, neboť úrok není jediným nástrojem, jehož pomocí lze lichvu praktikovat. 3.2 Projevy lichvy ve společnosti Lichvu chápeme ve světle společenských souvislostí jako prostředek morální nespravedlnosti. Modelově se zde projevuje ekonomické pravidlo, že za statek, který někdo v konkrétní situaci nutně potřebuje, je ochoten zaplatit mnohem více než ten, kdo v takové situaci není. Právě nouze je nejčastější příčinou upadnutí dlužníka do dluhové pasti. Jelikož peníze nejvíce potřebuje ten, komu se jich nedostává, je ochoten za ně zaplatit více než ti, kterým v daný okamžik neschází. Jedinec, který peníze nepotřebuje pro nějakou svou nadstandardní spotřebu, ale pro holé přežití, tak má značně omezenou možnost smluvní svobody a prakticky se dostává do natolik slabého postavení, že mu nezbývá než souhlasit s téměř jakýmikoliv podmínkami. 16 A to i s vědomím obou stran, že tyto podmínky jsou pro 15 Smlouvy se mají dodržovat. 16 SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010, xxii, 538 s. ISBN

18 dlužníka reálně nesplnitelné. Pokud tato situace nastane, je pravděpodobné, že dlužník bude svůj neustále rostoucí dluh splácet celý život, aniž by ho kdy zcela splatil. I když samotnou jistinu dluhu mnohonásobně přeplatí, lichevní úrok mu nedovolí z dluhové spirály uniknout a dlužník bude po zbytek života vykořisťován. Na druhé straně stojí věřitel-lichvář, který na zneužití postavení dlužníka snadně a bezpracně profituje. Lichvář má zpravidla svých dlužníků více a jeho bohatství tak na jejich úkor čím dál více roste a mezi oběma stranami se otevírají pomyslné nůžky zvětšující sociální propast, chudí dlužníci dále chudnou, bohatý lichvář zvětšuje své impérium, roste společenská nebezpečnost a z obyčejného zločinu se snadno může stát zločin organizovaný. Všechny tyto jevy jsou samozřejmě maximálně nežádoucí a je nutné jim předcházet. 3.3 Lichva v průběhu historie V minulosti se lichva týkala téměř výhradně půjčování peněz, při němž se projevovala nepřiměřeně vysokými úroky. Původně byla patrna snaha lichvu definovat pomocí objektivní metody, která spočívala pouze v posouzení výše úrokové sazby. Tato metoda se ale ukázala jako nedostatečná, a proto k ní byl s postupem času přidán i subjektivní prvek. Bylo tedy nutno zkoumat i okolnosti, za nichž k uzavření smlouvy došlo, a každý konkrétní případ tak posuzovat jednotlivě. Není cílem této práce podrobně rozebírat jednotlivé historické právní úpravy úrokování a lichvy, ale je podstatné si uvědomit, že tento jev byl už v dobách starověku předmětem regulace mnoha normativních řádů. Regulaci úroků najdeme například v babylonském Chamurappiho zákoníku, v židovském Starém zákoně, v islámském Koránu, v indických Védách, v dílech antických filozofů a samozřejmě i v předpisech starého Říma, jehož právní nauka položila základy i pro náš současný právní systém Starověk Ve starověku vycházela právní regulace půjčování peněz a výše úroků na jedné straně z obchodních vztahů a na druhé straně z tehdejšího chápání spravedlnosti. Na rozdíl od středověkého chápání lichvy, které bylo značně ovlivňováno křesťanskou ideologií, se tak 17 URFUS, Valentin. Právo, úvěr a lichva v minulosti: uvolnění úvěrových vztahů na přechodu od feudalismu ke kapitalismu a právní věda recipovaného římského práva. 1. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1975, 170 s. 17

19 jeho starověká podoba více blížila pojetí současnému. Snad v žádném starověkém kodexu, vyjma Starého zákona a Koránu, nebyl zakázán úrok jako takový. Zakázána byla pouze lichva, která v té době nebyla synonymem pro jakýkoliv úrok, ale pouze pro úrok příliš vysoký. Nerozlišování úroku a lichvy může vést k interpretačně chybným závěrům. 18 Ve Starém zákoně je židům zakázána lichva vůči jiným židům, ostatním ale půjčovat mohli. Např: Nebudeš od něho (od bratra) brát lichvářský úrok, ale budeš se bát svého Boha. Tvůj bratr bude žít s tebou. Své stříbro mu nepůjčuj lichvářsky, na poskytované potravě nechtěj vydělávat. 19 nebo Svému bratru nebudeš půjčovat na úrok, na žádný úrok ani za stříbro ani za pokrm ani za cokoliv, co se půjčuje na úrok. Cizinci můžeš půjčovat na úrok, ale svému bratru na úrok půjčovat nesmíš, aby ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal ve všem, k čemu přiložíš svou ruku na zemi, kterou jdeš obsadit. 20 Tento poslední citát přímo vybízí židy, aby na úrok půjčovali ostatním. Zde je důležité si uvědomit, že Starý zákon není pro židy pouze náboženským textem, ale zároveň i kodexem, který má platnost zákona. A opět je potřeba zdůraznit, že Bible chápe pojmy lichva a úrok jako synonyma. Pojetí lichvy jako půjčování za přemrštěný úrok vymožený z dlužníka kvůli jeho aktuální tíživé situaci, a tedy jako jednání odlišné od obyčejného půjčování peněz je relativně moderní a Bibli neznámé Středověk Zcela klíčovým obdobím pro lichvu je středověk a nástup křesťanství. V tomto období byla přetržena kontinuita názorového vývoje starověku a vše bylo ovlivněno křesťanskou ideologií. Křesťané si zákazy lichvy ze Starého zákona vztáhli i na sebe a úrokování tak bylo odsuzováno a trestáno. Protože se ale téměř každý občas dostal do situace, kdy si musel půjčit, a věřitelů, kteří nepožadovali úrok, nebylo z pragmatických důvodů dostatek, byl 18 BALOUN, Vladimír. Lichva: definiční vymezení. Kriminalistika. 2002, č. 4, s ISSN Leviticus kap. 25,36 [online] [cit ]. Dostupné z: fp=suujncwbub80gizfctleiq%3d%3d 20 Deuteronomium kap. 23,20-21 [online] [cit ]. Dostupné z: fp=suujncwbub80gizfctleiq%3d%3d 21 SMRČKA, Luboš. Rodinné finance: ekonomická krize a krach optimismu. 1. vyd. Praha: C.H.Beck, 2010, xxii, 538 s. ISBN

20 nalezen způsob, jak tento zákon obejít. Paradoxem dějin křesťané považovali právě židy za nečistý národ, proto pro ně bylo od čtvrtého lateránského koncilu, který se konal roku 1215, půjčování křesťanům na úrok povoleno či spíše přiřknuto, neboť se jednalo o jednu z mála činností, kterou mohli židé ve středověké Evropě vykonávat. 22 Výsledek byl takový, že židé si nesměli půjčovat na úrok mezi sebou navzájem, křesťané si také nesměli půjčovat mezi sebou navzájem, ale židé mohli půjčovat křesťanům a naopak. I tento systém se ale později začal obcházet. Když chtěl křesťan půjčit na úrok křesťanovi, věrouka mu to přímo zakazovala. Pokud si ale našel prostředníka-žida, kterému půjčil, a který tyto půjčené peníze následně půjčil dále, nebylo porušeno žádné existující pravidlo. Samotná ochrana chudých před lichvou se tak paradoxně obrátila proti nim samotným, neboť v tomto případě musel dlužník zaplatit úroky hned dvakrát. Tento jev později velmi kritizoval např. Jan Ámos Komenský ve svých dílech Panarthosia nebo Listové do nebe, ve kterých zdůrazňoval, že bohatí by chudým měli půjčovat bezúročně, což ale bohatí z ekonomických důvodů odmítali. Poměrně zajímavou skutečností je, že například vysoké poplatky za pronájem půdy v té době nikomu nevadily, ač se jedná o jev půjčování peněz na úrok velmi podobný a z jistého pohledu dokonce ještě více problematický, protože na rozdíl od půjčování peněz, u pronájmu pozemku nehrozí vůbec žádné riziko ztráty původního statku. Z dnešního chápání lichvy by přitom přemrštěné nájemné lichvou být mohlo, neboť, jak již bylo zmíněno, záběr skutkové podstaty trestného činu lichvy podle našeho trestního zákoníku je širší než pouhé přemrštěné úročení u půjčky, a tím spíše musí být širší i záběr úpravy soukromoprávní Novověk V období novověku došlo k výraznému rozvoji peněžnictví, od středověkého pojetí lichvy bylo upuštěno a úrok byl navzdory křesťanské věrouce světskou mocí zlegalizován. Přípustná výše úroku byla zprvu nastavena na 6 %, z čehož je patrna snaha zákonodárců navázat na římskoprávní tradici. V českých zemích bylo roku 1484 zemským soudem rozhodnuto, že maximální limit přípustné úrokové míry bude činit 10 %. Tato hranice byla 22 SEDLÁČEK, Tomáš. Ekonomie dobra a zla: po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi. 2. vyd. Praha: 65. pole, 2012, 367 s. ISBN tamtéž 19

Obsah. Použité zkratky...xiv. O autorovi...

Obsah. Použité zkratky...xiv. O autorovi... Použité zkratky...xiv O autorovi... XV Úvod... XVII KAPITOLA 1 Vymezení problému historický a filozofický pohled na lichvu... 1 1.1 Výklad pojmu lichva... 1 1.2 Starověk nejstarší civilizace... 2 1.2.1

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právní jednání a obecná část závazkového práva Obsah Právní jednání

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku)

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Předmluva.......................... 11 Seznam použitých zkratek............. 13 IV. URČITOST VYMEZENÍ ZAJIŠŤOVANÉ

Více

Pracovní list Předlužení

Pracovní list Předlužení Pracovní list Předlužení Úkol č. 1: Jaký je vztah mezi pojmy : Dluhová past Zadlužení Předlužení Úkol č. 2: Půjčování peněz je podnikání jehož výnosem je úrok. Mohou takto podnikat pouze banky? Jaké jsou

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Sjednocení smluvního práva Koncepční změny občanský zákoník,

Více

Odpovědnost statutárního zástupce společnosti za způsobení úpadku JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce

Odpovědnost statutárního zástupce společnosti za způsobení úpadku JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce Odpovědnost statutárního zástupce společnosti za způsobení úpadku JUDr. Pavel Berger, advokát, insolvenční správce Jako insolvenční správce se s úpadkem společnosti, k němuž došlo poté, co na základě rozhodnutí

Více

ÚVĚRY, ÚROKY, RPSN, LICHVA

ÚVĚRY, ÚROKY, RPSN, LICHVA ÚVĚRY, ÚROKY, RPSN, LICHVA Zpracovala: T. Pondikasová Výprosa, výpůjčka, zápůjčka a úvěr V běžném životě často dochází k situacím, kdy člověk potřebuje užívat věc, která není jeho, například potřebuje

Více

Základy práva, 23. dubna 2014

Základy práva, 23. dubna 2014 Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 23. dubna 2014 Přehled přednášky Jaké smlouvy jsou využívány k poskytnutí peněz Výpůjčka půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

Porušení zákona o ochraně spotřebitele

Porušení zákona o ochraně spotřebitele G PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE Porušení zákona o ochraně spotřebitele G STRANA 1 Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je vedle občanského zákoníku základním právním předpisem v oblasti

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů

Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Dopad rekodifikace soukromého práva na trestní postih úpadkových deliktů Podklad pro konferenci Insolvence 2014 pořádanou VŠE v Praze dne 20. 5. 2014 JUDr. František Púry Nejvyšší soud České republiky

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura

problematika Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Dluhová problematika Daniel Bartoň problematika Prameny a literatura Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta instituty, Základy práva, 9. května 2016 Přehled přednášky instituty, instituty, Důvody pro jejich psaní Informace druhé strany o jejích povinnostech

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Kontraktační dovednosti

Kontraktační dovednosti Kontraktační dovednosti 4. TOP TEN v NOZ (nejdůležitější změny u smluvních vztahů) VOŠ SOKRATES letní semestr 2014 Ing. Martina Jiříková Nejdůležitější změny u smluvních vztahů Sjednocení právní úpravy

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163.

IČO 28784294 Společnost zapsaná Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 27163. Vážení klienti, dovolujeme si Vám prezentovat novinky na poli práva, kdy v rámci Legislativy došlo k průlomovému rozhodnutí Ústavního soudu České republiky. V tomto čísle si Vás dovolujeme upozornit zejména

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání JUDIKATURA Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 3-4/2010 Rozhodnutí č. 23 vydírání Jinou těžkou újmou ve smyslu znaku trestného činu vydírání podle 235 odst. 1 tr. zák. může být i zahájení trestního

Více

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst.

pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud Ústavy a čl. 40 odst. 1 LPS, 37 odst. PRÁVO Trestní sankce 1. Pojem a účel trestu I. pojem zákonem stanovený právní následek za určité protiprávní jednání pachatele činu na svobodě, majetkových nebo jiných právech), který může uložit jen soud

Více

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice

Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice Aktuality trestní odpovědnosti pr. osob v České republice JUDr. František Púry prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. Nejvyšší soud České republiky Obsah vystoupení Základní principy trestní odpovědnosti právnických

Více

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů.

K uzavírání smluv nedochází prostřednictvím zprostředkovatelů. Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (pro všechny varianty poskytovaných zápůjček Novacredit) 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel Adresa Telefonní

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Finanční gramotnost zaměstnance.

Finanční gramotnost zaměstnance. Finanční gramotnost zaměstnance Rozsah a cíl kurzu Rozsah: 2 bloky (dny) po 8 hodinách, tj. 16 hodin celkem (dle přání je možno rozdělit do více bloků např. po 4 hodinách) Cíl kurzu: Účastníci si osvojí

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty 1 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k novému občanskému zákoníku) Sestavil

Více

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru K postoupení pohledávky, postoupení smlouvy a uzavírání tzv. splátkových dohod podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Předpis zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (ZSÚ) směrnice

Více

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice

Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice Asistovaná sebevražda Právní úprava v České Republice JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK FHS UK, IPVZ Praha Členění situací 1. Aktivní

Více

(Zá)půjčka, nebo úvěr?

(Zá)půjčka, nebo úvěr? (Zá)půjčka, nebo úvěr? Přestože v hovorové češtině běžně zaměňujeme slova půjčka a úvěr, nejedná se o pojmy totožné. Smlouvou o půjčce, resp. zápůjčce (jak ji nazývá nový občanský zákoník-zákon č. 89/2012

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3

Nejvyšší soud. Burešova Brno. prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. V Praze dne Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 prof. JUDr. HELENA VÁLKOVÁ, CSc. MINISTRYNĚ SPRAVEDLNOSTI ČR V Praze dne 9.1.2015 Čj. MSP-744/2014-OD-SPZ/3 Nejvyšší soud Burešova 20 657 37 Brno Obv. A. K. stížnost pro porušení zákona Příloh: tr. spis

Více

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy

Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Bezpečná plavba v nestabilních vodách, aneb pojďte s námi na palubu českého zadávání Problematické momenty z aplikace NOZ dopady NOZ na zakázkové vztahy Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D. MT Legal s.r.o.,

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného

č. 334/2012 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného Strana 1874 Sbírka zákonů č. 139 / 2015 Částka 59 139 ZÁKON ze dne 27. května 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

22 Cdo 2939/2012 ze dne

22 Cdo 2939/2012 ze dne 22 Cdo 2939/2012 ze dne 22.10.2013 PR 8/2014 str. 292 1. Pravidlo, že při vypořádání SJM se věci ze zaniklého SJM mají mezi rozvedené manžele rozdělit tak, aby částka, kterou je jeden z manželů povinen

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Blok č. 1 - předluženost

Blok č. 1 - předluženost Blok č. 1 - předluženost Odborné sociální poradenství v Charitě ČR 69 registrovaných poraden (zahrnuje i migrační poradny) Kontaktů v roce více jak 80 tisíc Více jak 27 tisíc fyzických osob Fotografie

Více

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY KYBERNETICKÁ KRIMINALITA ÚSTAVNÍ ZÁKLADY KYBERNETICKÉ KRIMINALITY MGR. RADIM VIČAR UNIVERZITA OBRANY, FAKULTA EKONOMIKY A MANAGEMENTU radim.vicar@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

Obsah závazku Základní zásady: Závazek musí obsahovat právní povinnost Mechanismus stanovení obsahu DOHODA DŮVOD ZÁVAZKU (CAUSA) Z jakého titulu má dl

Obsah závazku Základní zásady: Závazek musí obsahovat právní povinnost Mechanismus stanovení obsahu DOHODA DŮVOD ZÁVAZKU (CAUSA) Z jakého titulu má dl Obsah a změna závazku JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. Katedra práva ESF Obsah závazku Základní zásady: Závazek musí obsahovat právní povinnost Mechanismus stanovení obsahu DOHODA DŮVOD ZÁVAZKU (CAUSA) Z jakého

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) Česká televize Vážený pan generální ředitel Mgr. Jiří Janeček Kavčí hory 140 70 Praha 4 PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

Více

Pojmy právo seminář společenské vědy

Pojmy právo seminář společenské vědy Pojmy právo seminář společenské vědy 1. Zákonnost 2. Základní zásady práva 3. Právní vědomí 4. Právní jistota 5. Právo 6. Objektivní a subjektivní právo 7. Právní předpisy 8. Soudní precedens 9. Normativní

Více

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec

Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad. 1. Obecný právní rámec Spotřebitelské úvěry Právně metodický výklad 1. Obecný právní rámec Právní úprava tzv. spotřebitelského úvěru spočívá plně v zákoně č. 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy)

Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Právo jako věda ( funkce práva, prameny, spravedlnost, právní systémy) Ing. Lenka Hřibová, 2015 Právo, právní vědomí Právo systém pravidel, které mají určitou formu a dle kterých se organizuje a řídí lidské

Více

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011

ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 ZÁKON O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU V ROCE 2011 8.12.2010 JUDr. Ivana Seifertová www.koncimsdluhy.cz Základní údaje zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a změně některých zákonů vyhlášen 20. května

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu

PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar. Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu PRŮVODCE STUDIEM PŘEDMĚTU KYBERNETICKÁ KRIMINALITA (CYBERCRIME) Mgr. Radim Vičar Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu radim.vicar@unob.cz Tento předmět se zaměřuje na právní aspekty kybernetické

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem

PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem PRÁVO a) Vysvětlete, co je to právo, jaký je vztah mezi objektivním a subjektivním právem Právo soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život lidské společnosti. Právní předpisy závazně určují,

Více

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

TRESTNÍ PRÁVO. Pojem trestního práva. Mgr. Petr Čechák, Ph.D. TRESTNÍ PRÁVO Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz Trestní právo Odvětví veřejného práva Ochrana společnosti před kriminalitou - určuje, které společensky nebezpečné činy jsou trestné - stanoví tresty

Více

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi

Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi Právní aspekty vymahatelnosti pohledávek obcemi JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Duben 2012 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem na samosprávu Veřejnoprávní korporace vlastní majetek

Více

Zásady standardu finanční gramotnosti

Zásady standardu finanční gramotnosti Zásady standardu finanční gramotnosti 1. východiska revize a. stávající standard finanční gramotnosti b. standardy OECD/INFE c. slovenský standard d. nové skutečnosti na finančním trhu e. vyšší vyspělost

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru:

Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Úvod do Předsmluvního formuláře - Vysvětlení některých pojmů používaných v Předsmluvním formuláři o spotřebitelském úvěru: Celková výše spotřebitelského úvěru, nebo také jistina: Znamená částku, kterou

Více

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy

Kromě shora zmíněné působnosti existují ještě specifická oprávnění nejvyššího státního zástupce. Mezi ty patří zejména: Vydávání pokynů obecné povahy Působnost Nejvyššího státního zastupitelství v Brně je v souladu s působností Nejvyššího soudu. Nejvyšší státní zastupitelství vykonává dohled nad činností vrchních státních zastupitelství, je činné při

Více

PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s.

PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova v Praze EEIP, a.s. Inovativní přístupy v oblasti zvyšování finanční gramotnosti uchazečů o zaměstnání - uro

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2012 VI. volební období Návrh poslanců Romana Sklenáka, Vladimíry Lesenské, Dany Váhalové a Jeronýma Tejce na vydání zákona kterým se mění zákon č. 329/2011

Více

OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE

OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE OMEZENÍ SANKCÍ OBCHODNÍ SMLUV VE VZTAHU K PRÁVŮM SPOTŘEBITELE KAREL ŠEMÍK Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Abstract in original language Příspěvek se zabývá aktuálními limitacemi

Více

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně

Usnesení. Rady vlády pro lidská práva. ze dne 18. června 2009. k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně Usnesení Rady vlády pro lidská práva ze dne 18. června 2009 Rada vlády pro lidská práva (dále jen Rada ) I. s c h v a l u j e podnět Výboru proti diskriminaci k požadavku bezúhonnosti v živnostenském zákoně,

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to Judikatura Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2006 Rozhodnutí č. 51 spolupachatelství 9 odst. 2 vs. účastenství ve formě pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. Spolupachatelství ve smyslu

Více

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 duben 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Ústavní soud zrušil tzv. přísudkovou vyhlášku o odměnách advokátů Nález Ústavního soudu ČR ze dne 17. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 25/12 Ústavní soud

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

společně dále také jen převodce

společně dále také jen převodce Smlouva o bezúplatném podmíněném zajišťovacím převodu družstevního podílu v družstvu, se sídlem, IČO, dle 2040 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. a 736 zák. č. 90/2012 Sb. Smluvní strany:, r.č., trvale bytem,

Více

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Dohledový benchmark č. 1/2017. Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru Dohledový benchmark č. /07 Způsob generování testů při pořádání odborných zkoušek dle zákona č. 57/06 Sb., o spotřebitelském úvěru. Relevantní právní úprava Předpis Zákon č. 57/06 Sb., o spotřebitelském

Více

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I.

PODMÍNKY A RIZIKA PŘI ZÍSKÁVÁNÍ PŮJČEK I. I. Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 16. května 2016 Přehled přednášky soubor právních norem stanovujících, co je trestným činem a jaké sankce za něj lze ukládat procesní

Více

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému

Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému Právo ve financích a finančních službách JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základní organizace a změny v oblasti přenechání věci k užití jinému 22.10.2014 Jana Zelinková OBSAH PREZENTACE 1. Úvod 2.

Více

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě. 2011 Hana Chalupská Masarykova univerzita Právnická fakulta Bakalářská práce Dělená správa ve finanční správě 2011 Hana Chalupská Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor finanční právo Katedra finančního práva a národního

Více

Aktuální právní informace

Aktuální právní informace Aktuální právní informace Únor 2012 Novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů: posílení ochrany spotřebitele ve sporech ze spotřebitelských smluv Dne 1.4.2012 vstoupí v účinnost významná

Více

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů

Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů Praktické zkušenosti z prověřování a vyšetřování úvěrových a pojistných podvodů pplk. MVDr. Ilona ROCHOVÁ Policejní prezidium ČR, Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Úvěrový podvod v trestním

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. takto: Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 5 Azs 25/2007-72 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudců JUDr. Ludmily Valentové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

FA/SU/319/2016 N á l e z Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. O d ů v o d n ě n í :

FA/SU/319/2016 N á l e z Návrh se podle 15 odst. 1 zákona o finančním arbitrovi zamítá. O d ů v o d n ě n í : Finanční arbitr Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, ID datové schránky: qr9ab9x, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.finarbitr.cz Evidenční číslo: FA/12576/2016 Spisová značka (uvádějte

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o.

Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh. Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. Dobrovolně přijímané závazky z aukcí a jejich dopad na trh Tomáš Nielsen NIELSEN MEINL, advokátní kancelář, s.r.o. O čem se budeme bavit? Vybrané povinnosti mobilních operátorů jako součást výběrového

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění

Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Zvláštnosti řízení o přestupcích podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších změn a doplnění Řízení o přestupcích je zvláštním druhem správního řízení. Je upraveno v zákoně č. 200/1990

Více

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne , sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 16. 11. 1999, sp. zn.: 32 Cdo 2016/98 Právní vztahy, na něž dopadá ust. 1 obch. zákoníku, které vznikly po 1. 1. 1992, se podle 763 odst. 1 obch. zákoníku řídí tímto

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Závazkové právo Obecná část Obsah vznik závazků smlouva obsah

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové povinnosti by podle judikatury

Více

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc.

Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Insolvence českých subjektů a vybrané aspekty insolvenčního zákonodárství některých států SNS Doc. Ing. Marianna Dražanová, CSc. Akademie STING 7.11.2012 1 Současná doba může být považována za náročnou,

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením

Způsobilost k právním úkonům. Právní ochrana lidí s postižením Způsobilost k právním úkonům Právní ochrana lidí s postižením 1 Rozhodování lidí s postižením Autonomní - Člověk rozhoduje samostatně, nese důsledky svých rozhodnutí sám a je za ně odpovědný. Náhradní

Více

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze

Trestněprávní limity výkonu účetní profese. Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Trestněprávní limity výkonu účetní profese Jan Molín katedra finančního účetnictví a auditingu Vysoká škola ekonomická v Praze Problémové okruhy Jaké jsou limity zveřejňování nepravdivých účetních informací

Více