Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Body celkem. Øešitel BLOK 2. Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha 15. prosinec 2012"

Transkript

1 Øešitel Body celkem Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice Praha. prosinec 0 BLK Køížky a koleèka Zrcadla Padouši a poctivci Tykadla Bludištì / Mrakodrapy Hvìzdy a mìsíce Lev a Jednorožec Nejbližší úseèka Blíženci Pøemís ování Cesta podle šipek Souèty + body + bodù + + body body - N bodù + bod + bodù + body + 9 bodù + 7 bodù body bodù + bodù CELKEM 9 - N bodù Autor: Zdenìk Vodièka Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice -. blok - Praha prosinec 0 /

2 Køížky a koleèka Doplòte do všech políèek tabulky obsahujících èíslici buï køížek nebo koleèko. Èíslice obsažená v políèku udává poèet opaèných sousedù v okolních políèkách tohoto pole se dotýkajících (by jen rohem). Tedy pro políèko s køížkem je èíslice poètem sousedních políèek s koleèkem a opaènì. Políèka bez èíslic jsou prázdná. x x Zrcadla Každý ètverec obsahuje buï osobu v zrcadlové místnosti nebo diagonální zrcadlo. Èísla vnì rastru udávají, kolik lidí mùže být z tohoto místa viditelných, díváme-li se dovnitø vertikálnì nebo horizontálnì. (soba mùže být poèítána nìkolikrát - pøesnì tolikrát, kolikrát pøes ní projde paprsek pozorovatele). Vaším úkolem je nalézt správnou polohu osob a zrcadel Padouši a poctivci byvatelé jednoho ostrova zvaní poctivci, mluví vždy pravdu, ostatní, nazývaní padouchy, vždy lžou. ) Jsou dva obyvatelé, A a B, každý z nich je poctivec nebo padouch. A prohlásí: "Aspoò jeden z nás je padouch." Co jsou A a B? A: B: ) A øekne: "Buï já jsem padouch, nebo B je poctivec." Co jsou A a B? ) A øekne: "Já jsem padouch, ale B ne." Co jsou A a B? A: B: A: B: Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice -. blok - Praha prosinec 0 /

3 Tykadla Z každého políèka s èíslem veïte jednu nebo více vodorovných nebo svislých èar (tykadel). Tykadla pøíslušející rùzným èíslùm se nesmìjí køížit ani dotýkat a ani procházet jinými èíslovanými políèky. Èíslo v políèku udává, kolik dalších políèek je s ním spojeno pomocí tykadel. Políèka s èísly do tohoto poètu zahrnuta nejsou. Každý prázdné (neèíslované) políèko pøísluší právì jednomu tykadlu Bludištì / ( - N bodù, kde N je poèet tahù) Vaším úkolem je projít bludištìm z políèka START v levém horním rohu do políèka CÍL v pravém dolním rohu. Pohybovat se mùžete jen vodorovnì nebo svisle. Startujete s délkou kroku do chvíle, než vstoupíte na políèko. Zde zmìníte délku kroku na a naopak: pøi vstupu na políèko s délkou kroku ji zmìníte na. Po každém kroku mùžete další pohyb provést v jednom ze všech ètyøech povolených smìrù. Pøi pøekroèení políèka se nic nemìní. Nesmíte vstoupit na èerné políèko ani jej pøekroèit. Jako øešení zapište nejdøíve poèet krokù a pak smìry vašich krokù podle orientace svìtových stran, tj. S(ever), V(ýchod), J(ih) a Z(ápad). Napø. VVJZJV. START S Øešení: Poèet tahù Tahy Z CÍL V? J Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice -. blok - Praha prosinec 0 /

4 Mrakodrapy Ètvercový pùdorys je rozdìlen na menších ètvercových ploch. Na každé ploše stojí jeden mrakodrap. Mrakodrapy mají celkem pìt velikostí (výšek), oznaèených od do. je nejmenší, je vyšší až je nejvyšší. V každém sloupci, v každém øádku i na obou úhlopøíèkách jsou mrakodrapy všech velikostí od do, tedy každý právì jednou. Èísla na stranách tabulky udávají poèet viditelných mrakodrapù z pøíslušného smìru (Nižší za vyšším není vidìt). Umístìte mrakodrapy (0 bodù), urèete èísla A, B, C a D a udejte jejich souèet A+B+C+D ( bodù). A B A+B+C+D C D Hvìzdy a mìsíce Zakreslete do rastru hvìzdy a bloky, aby osvìtlení souhlasilo podle následujících pravidel: ) Každý z pøedem zakreslených mìsícù je buï neosvìtlený, nebo osvìtlený z jedné èi více stran ) Hvìzda svítí horizontálnì a vertikálnì, nikoliv diagonálnì. Kamenné bloky svit hvìzd blokují. ) V každém øádku i sloupci je právì jedna hvìzda a jeden blok. Lev a Jednorožec Jistì znáte Alenku v øíši divù. Do Lesa zapomínání chodí také Lev a Jednorožec. Lev každé pondìlí, úterý a støedu lže, ostatní dny mluví pravdu. Jednorožec lže vždy ve ètvrtek, v pátek a v sobotu, ostatní dny mluví pravdu. ) Jednou Alenka potkala oba pod stromem. Ti dva prohlásili: Lev: Vèera jsem mìl lhací den. Jednorožec: Já mìl vèera taky lhací den. Který den v týdnu byl? ) Alenka potkala Lva samotného. Prohlásil: Vèera jsem lhal. Popozítøí budu lhát zas. Který den v týdnu byl? Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice -. blok - Praha prosinec 0 /

5 Nejbližší úseèka Sestrojte lomenou uzavøenou èáru, která se nekøižuje ani nedotýká sama sebe a prochází po liniích rastru. Èíslo udává délku nejbližšího úseku lomené èáry kolmého na šipku, u níž èíslo leží. 9 Blíženci Rozdìlte rastr na pravoúhlé bloky (obdélníky nebo ètverce) se stranami na liniích rastru. Èíslo na hranicích blokù je souètem ploch tìchto obou pravoúhelníkù. Každé políèko rastru leží v nìjakém pravoúhlém bloku. Každý pravoúhlý blok obsahuje minimálnì jednu hranièní linii s èíslem. 7 Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice -. blok - Praha prosinec 0 /

6 Pøemís ování V hracím plánu s deseti poli máte umístìno kamenù, støídavì èerných a bílých. Tøemi tahy pøemístìte kameny tak, aby byly vedle sebe tøi bílé a tøi èerné kameny. V každém tahu smíte vzít vedle sebe ležící dva kameny a bez zámìny poøadí je pøemístit na volná místa v hracím plánu. Pozor: nelze vzít sousední kameny, mezi nimiž je mezera. základní postavení po. tahu po. tahu po. tahu Cesta podle šipek Veïte cestu všemi buòkami rastru z levého horního do pravého dolního rohu. Z každé buòky je do další možno pøejít pouze ve smìru šipky o tolik bunìk, kolik je zapotøebí. V øešení zapište do bunìk èísla oznaèující poøadí, v nìmž jsou buòky navštíveny. Napø. z buòky s èíslem 8 vycházíte dále v osmém kroku. 8 Souèty Do volných ètvercù umístìte èísla od do (každé právì jednou) tak, aby èíslo v každé šedé buòce bylo souètem èísel v buòkách s ní sousedících stranou buòky Vánoèní turnaj HALAS ligy v logice -. blok - Praha prosinec 0 /

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky

Tabulka pro zaèáteèníky. Tabulka. zaèáteèníky. Zaèínáme s poèítaèem. Windows pro zaèáteèníky. Windows pro pokroèilé. Text pro zaèáteèníky Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Univerzální mìøicí program EfLab

Univerzální mìøicí program EfLab Univerzální mìøicí program EfLab Pøíruèka uživatele tel./fax. (02) 75 59 26, (02) 71 00 52 62-3 http//www.ippmeasure.com e-mail : info@ippmeasure.com Práèská 53 106 00 Praha 10 Czech Obsah i O kapitolách

Více

Text pro pokroèilé. Text

Text pro pokroèilé. Text Zaèínáme s poèítaèem Windows pro zaèáteèníky Windows pro pokroèilé Text pro zaèáteèníky Text pro pokroèilé Tabulka pro zaèáteèníky Tabulka pro pokroèilé Internet Internetová komunikace Grafika pro zaèáteèníky

Více

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu:

Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: Zaèínáme s Money S3 V pøípadì potíží: Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací, èi provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: ON-Line zdroje informací: Rozcestník technické

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz

Doplòující komerèní materiály vhodné pro výuku v základním kurzu vèetnì cvièného testu najdete napø. na http://vyuka.ceskaskola.cz Copyright Ing. Pavel Roubal, Bratøice 67, 395 01 Pacov. Žádná èást této publikace nesmí být bez souhlasu autora kopírována, tištìna, reprodukována, uchovávána na elektronických médiích nebo rozesílána.

Více

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior

Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Matematický KLOKAN 2005 kategorie Junior Vážení přátelé, v následujících 75 minutách vás čeká stejný úkol jako mnoho vašich vrstevníků v řadě dalších evropských zemí. V níže uvedeném testu je zadáno čtyřiadvacet

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK

Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK Úvod Po pøíznivém pøijetí naší elektronické stavebnice VOLTÍK I., urèené pøedevším dìtem bez zkušeností s elektronikou, vám pøinášíme stavebnici VOLTÍK II. - Elektronická laboratoø, která, jak sami poznáte,

Více

B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O.

B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd pøi B.R.N.O. Vizuální pozorování promìnných hvìzd - malá pøíruèka pro zaèáteèníky - B.R.N.O. - sekce pozorovatelù promìnných hvìzd Èeské Astronomické Spoleènosti MEDÚZA - skupina pozorovatelù fyzických promìnných hvìzd

Více

Hrací potřeby. Cíl hry

Hrací potřeby. Cíl hry Hrací potřeby 1 hrací plán - představuje mapu pralesa rozdělenou na šestiúhelníková pole. První čtyři pole už jsou odkrytá, ostatní pokrývá prales a budou odkrývána v jednotlivých tazích tím, že se na

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých

HELE HOŠI, HOØÍ! z nejfrekventovanéjší trasy na vnìjší obvod mìsta. Budova prohoøela z obou stran do nìkolika oken zèernalých ZRCADLO Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník I. èíslo 16 SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.500 ks Miroslav - 1.100 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks A další 4.000 ks

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio

NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NaviDrive Palubní poèítaè Systém audio NAVIDRIVE S MÌNIÈEM CD* A B C D E X F G H I J L V U T S R Q W P N O M Y 1 2 4 5 Z * Podle verze nebo vybavení. 6 3 SYSTÉM AUDIO RDS S KOMPAKTNÍM DISKEM S MÌNIÈEM

Více

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4

Návod pro GMV Selector. Verze 5.4 Návod pro GMV Selector Verze 5.4 OBSAH Základní požadavky pro instalaci...3 Pøedstavení GMV Selectoru...4 Rozhraní a menu...5 Kurz povelù...9 Výbìr chlazení/topení...9 Konfigurace elektrického propojení...21

Více

Roèník II èíslo 1 leden 2000

Roèník II èíslo 1 leden 2000 Roèník II èíslo 1 leden 2000 DUCHOVNÍ SLOVO Øada lidí se ptá, co jim tento rok pøinese: Je jisté, že pøinese vìci pøíjemné a nepøíjemné a nic nám celkem nepomùže, když budeme dopøedu vìdìt, kolik bude

Více

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA pro žáky základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 64. ROČNÍK, 2014/2015 http://math.muni.cz/mo Milí mladí přátelé, máte rádi zajímavé matematické úlohy a chtěli byste

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE

ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE ZÁVĚSNÉ PLYNOVÉ KOTLE MORA 5106.100 MORA 5107.100 MORA 5108.100 MORA 5109.100 MORA 5110.100 MORA 5111.100 MORA 511.100 MORA 511.100 (18 KK) (18 SK) (18 KT) (18 ST) ( KK) ( SK) ( KT) ( ST) Servisní manuál

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Mìsto Nové Mìsto pod Smrkem www.nmps.cz èíslo 1, roèník 15 leden únor 2009 cena 10 Kè Vážení ètenáøi, dostalo se Vám do ruky první èíslo Novomìstských novin v roce 2009. Snad je na první pohled vidìt,

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00

NÁVOD K POU ITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 NÁVOD K POUŽITÍ PLATEBNÍHO TERMINÁLU OMERO HS / OMERO X / OMERO GSM verze ÈIP 5.00 Obsah POPIS TERMINÁLU DIONICA OMERO HS...2 Popis tiskárny, displeje a klávesnice...2 Obecné pokyny k používání terminálu...3

Více

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. O b s a h region A - Praha a okolí... str. 2 1. RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. 4 2. RZ Koøenov... str. 5 3. Lesní chata Koøenov... str. 6 4. RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str.

Více

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka

Notebook Acer TravelMate série 730. Uživatelská pøíruèka Notebook Acer TravelMate série 730 Uživatelská pøíruèka Copyright 2000 Acer Incorporated Všechna práva vyhrazena Uživatelská pøíruèka k notebooku TravelMate série 730 Spoleènost Acer si vyhrazuje právo

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více