COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:"

Transkript

1 OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?... 5 CAP v Ecosoc... 5 Brambory... 5 Německo podpora zemědělství... 6 Rada potravinový řetězec... 6 FNSEA před kongresem... 6 Propočty emisí pochyby... 7 Zaměstnanost sektoru... 7 COPA, COGECA Pracovní skupina ad hoc CAP Kolem svolání této skupiny byla celá řada zmatků a také samotné konání nebylo nijak jednoduché. Původně měla proběhnout jen jeden den, a to právě s tím, že pokud se nedokončí dopoledne, bude se pokračovat po celý den. S tím ale nesouhlasilo poměrně dost zástupců, a tak Pekka udělal návrh, že se o CAP bude jednat dnes ( 31.3.) dopoledne, a pokud se vše nestihne, bude na dokončení vyhrazena ještě část POCC/CCC měsíční, který bude zítra. Shelby znovu návrh upravila, ale i tak zde byla celá řada připomínek. Jedněm se zdá dokument příliš dlouhý, pro jiné zástupce v něm není vše, jiní říkají, že se tam celá řada věcí několikrát opakuje. Další by sem chtěli zařadit rozdělení PP (o tom má být později zvláštní dokument). Dnešní jednání bylo rozděleno na 3 části. První s názvem Budoucnost CAP, co je v sázce? A. Příspěvek celého zemědělského sektoru: - bezpečnost potravy a udržení produkční kapacity EU - větší stabilitu na trhu a větší stabilitu pro příjmy farmářů - zajistit, aby veškerá potrava byla bezpečná, lehce sledovatelná a vyrobena udržitelným způsobem, kdy je zároveň chráněno prostředí a zvířata - zajišťuje zaměstnanost a životaschopnost venkova - udržuje atraktivní prostředí a krajinu, pro obyvatele, návštěvníky a turisty. Tyto příspěvky jsou zajištěny přes nástroje řízení trhu a odpojené PP, vše v rámci 1. pilíře. B. Příspěvky, které dodávají farmáři dobrovolně a které vyplývají z jejich role jako správci půdy, a odměnou za to jim jsou cílové platby: - udržení biodiversity 1

2 - udržení produkčního systému/investice, tam kde je malá ziskovost, ale velká hodnota přírody - řízení půdy a vody Tyto příspěvky, z nichž většina je environmentálního charakteru, spadají většinou pod RV CAP a druhý pilíř. Zde byla řada připomínek, ale ne zásadního charakteru. Hned v první poznámce uvedl finský zástupce, že Komise zveřejnila výsledky ankety, kde velká většina obyvatelstva se vyslovila pro podporu CAP (přes 80%) i nadále, a také velká část pro jeho navýšení (72%). Větší části zástupců se zdá, že podpoře do 1. pilíře se dává velká pozornost (oprávněně), ale že to na druhé straně vede k menšímu zájmu o RV, tento problém tak vidí zejména Finsko a Rakousko. Také v rámci celého dokumentu je kritizován fakt, že otázka konkurenční pozice farmářů v potravinovém řetězci je dána až do přílohy, podle většiny by tento bod měl být součástí samotného hlavního návrhu. Po této části se přešlo k druhému oddělení návrhu: Principy a cíle CAP po Principy: - ekonomická role farmářů, dodávky potravy a role sektoru. - budoucí CAP by měl uznat, že farmáři jsou podnikatelé, kteří chtějí mít co největší podíl svých příjmů z trhu. Ale také jasně řečeno, že farmáři dodávají další služby, za které nejsou nyní buď vůbec nebo jen málo odměněni z trhu - zemědělství pomáhá k posílení EU CAP musí zůstat společnou politikou a zajistit, aby nedošlo k deformaci společného trhu EU - finanční solidarita zajistit širší ekonomickou a sociální propojenost a spojení mezi všemi EU27 zeměmi. Cíle: - zajistit trvalý a pevný rámec pro rozvoj zemědělské produkce a také EU strategickou nezávislost na dodávkách ze všech klíčových sektorů, aby měl spotřebitel zajištěny dodávky bezpečné, stabilní potravin. - zajistit a udržet vysoce kvalitní potraviny z různých oblastí EU a že je spotřebitel o tom informován. - veškerá produkce se provádí tak, že je ochráněno prostředí, zvířata - optimalizovat příspěvek zemědělství k hospodářství a zaměstnanosti venkova všude v EU - podpořit praktiky na promoci biodiversity, zdrojů a prostředí. - pomoci farmářům se přizpůsobit a bojovat proti klimatickým změnám - zajistit, aby zemědělství přispělo ke snižování emisí - zajistit slušnou úroveň životní pro farmáře a jejich rodiny a dlouhodobou udržitelnost, a udělat sektor atraktivní i pro nové generace. I k této části byla celá řada připomínek, ale opět nic zásadního. Ovšem je jasné, že na každou poznámku byly ještě další reakce, a tak i tento bod zabral poměrně dost času. Ve třetí části s názvem Návrh na orientaci politiky po 2013: I. Hlavní body přizpůsobení, měly by se soustředit především na: - zajištění bezpečnosti a stability, zvýšit ekonomickou roli farmářů - zajistit, aby farmáři dostávali dostatečný příjem z trhu To si vyžádá lepší fungování trhů, větší stabilitu a průhlednost. Zde byla diskuse o roli PO, družstev, meziprofesních organizací a dohod ve Francii, tam se jasně ukazuje nechuť severských zemí pro různé formy organizace trhu, či nabídky. Také u otázky pojištění, obecného, nebo příjmů, jako nástroje řízení trhu, se zde ještě moc neprosazuje. 2

3 Také u dalšího bodu tohoto odstavce: posílení pozice farmářů v potravinovém řetězci a požadavek na revizi Evropské politiky konkurence, s e většina diskuse točila okolo role PO a coops, a také okolo současných pravidel o konkurenci, které jsou diskriminační pro farmáře a jejich organizace a velmi benevolentní k organizaci distribuce a obchodu. Jaké nástroje k zlepšení této pozice a jak se připravit na nové výzvy. Diskuse o nástrojích a opatřeních byla rovněž delší. Tam se také ukazuje, že ani Komise, ani zatím ČZ nemají žádné nové nástroje připraveny. A tak se zdá, že se vedle pokračování práce na budoucnosti CAP bude muset začít velmi vážně organizace zabývat také možnosti a srovnání starých a nových nástrojů, včetně řízení rizik, pojištění, nových forem intervence, futures a hledání nových forem spolupráce. Také u otázky jak odměnit farmáře za jejich roli a práci při službách na venkově, které provádějí pro společnost, se opět ukazuje, jak rozdílně vidí tyto služby a možnosti odměňování na severu Evropy, v jejím středu a na jihu. Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4. Druhý den zasedání začal sice přesně v 9 hodin a ještě 2 hodiny se jednalo o dalších bodech budoucnosti CAP, nedokončené na včerejším zasedání. Alespoň tato část byla vcelku normální, což se nedá vůbec říci o dnešním POCC/CCC. Ale k tomu se vrátím až později. Více pobídek pro farmáře, kteří dodávají další služby pro společnost. Stále se vracející otázka public goods, nebo-li veřejné služby, či zboží, a jaké si vlastně farmáři mohou dělat nároky na jejich proplacení. Mezi ně se považuje celá řada služeb, které si veřejnost velmi často plete jen s environmnetálními požadavky. Ale jsou tu další aspekty, především problémy klimatických změn, kde hraje zemědělství velmi důležitou úlohu, včetně skladování uhlíku. Budoucnost PP v rámci I. Pilíře. Mají za úkol dát odměny tam, kde nepřicházejí přímo z trhu: - bezpečnost potravy udržení EU produkční kapacity - zajišťuje větší stabilitu trhu a příjmů farmářů - zajišťuje také zaměstnanost na venkově a ekonomickou životnost - zajišťuje atraktivní venkov a krajinu. Příprava na nové výzvy. Klimatické změny, využití vody a další cílová opatření, vyrovnání se se snižováním emisí. Financování CAP. Finanční solidarita s odpovídajícím rozpočtem, tak aby nedocházelo k problémům konkurence v rámci CAP. Žádné další rozšiřování spolufinancování. Prostředky by měly být přiděleny jako celek, dva pilíře by měkly být zrušeny. Zjednodušení. Projednány problémy spojené s organizováním obchodu, PO, a coops. Propojení CAP a dalších EU politik. Obchodní politika. Konkurenční politika celá řada komentářů. Klimatické změny, environment a výzkum. Regionální politika. To co bylo původně v příloze 1. Role farmářů a družstev v potravinovém řetězci, se ukazuje, že většina si přeje toto téma projednat (na pokračování), jako samostatnou kapitolu, měla by doprovázet požadavky na budoucí CAP. K tomuto tématu se připravuje na Komisi na počátek června velká konzultace (všichni hráči potravinového řetězce). Pro C/C je tam podle slov Pekky již dnes vyhrazeno 27 míst 3

4 (uvidíme, jak to bude ve skutečnosti, na mléko to bylo omezené, ale zůstala tam zhruba stovka míst neobsazených). Takže k potravinovému řetězci se připraví zvláštní dokument. Rovněž se obnoví ad hoc pracovní skupina. V připomínkách se zde mluvilo nejen o koncentraci distribuce a obchodu, ale také ze strany dodavatelů (vstupů), kde je koncentrace obdobná. Samotný POCC/CCC začal až po 11. hodině a po schválení agendy a zápisu se měla udělat příprava na presidia 22. a Program vypadal docela rozumně, jen pozdější diskuse kolem jednotlivých bodů byly tak rozsáhlé s obrovským množstvím připomínek ze strany Španělska, Itálie a Řecka, že se zdálo, jako by zde nikdo jiný nebyl a vůbec se nebral ohled na to, že návrhy na pozice u bodu 3a až 3i již byly všechny připraveny a schváleny pracovními skupinami a tudíž experty. První dva body byly relativně přehledné: CAP po 2013 a návrh C/C na revizi reformy na promoci pro zemědělské produkty. Eva Corral zde udělala krátký přehled, bylo přijato bez připomínek. Bod 3c. Ke Komunikaci Komise o lépe cílené pomoci pro farmáře v oblastech s přirozeným handicapem. Španělsko mělo celou řadu připomínek, také Finsko a Rakousko. Nella ze sekretariátu udělala souhrn a řekla, že v rámci pracovní skupiny RV byla otázka projednávána víc než rok. Jedná se zde především na reakce vůči návrhu Komise na nová kriteria. Diskuse pokračuje rovněž jak v Radě tak v EP a potrvá až do konce roku. Španělé chtějí jako jedno z nových kriterií sucho. Ale tam je velmi obtížné mít kriterium pro jednu farmu. Počítá se, že by se za postiženou oblast či region, prohlásila část (postižená) krajiny, na ní by se vyčlenila částka, a ta by se potom rozdělila na poškozené farmy v oblasti. 3d. Poziční dokument na PO v sektoru ovoce a zelenina. Zde problémy začaly, jak jsem řekl v úvodu. Třem zemím, které jsem tam jmenoval jde o udržení všech dosavadních podpor v současné výši. Naprosto odmítají možnost, že by v rámci sjednocení CMO byla zde možnost, přeřazení plateb jako část PP. I když na pracovní skupině ovoce a zelenina nebyla pozice dosažena rychle, po řadě kompromisů a jednání se k nějaké rozumné pozici dopracovala. Ale zde se vše opakovalo a v té době, již doba schůze dávno překročila 13. hodinu a zbývala ještě celá řada bodů jednání. Bod 3e. Revize direktivy o boji proti opožděným platbám v obchodě. Zde měl úvodní komentář Paulo Gouveia, řekl jen, že se sice stále jedná, ale celkové podmínky se prakticky nikde nijak nezměnily. Řekl, že toto téma by mělo být součástí požadavků vycházejících z výsledků práce ad hoc skupiny potravinový řetězec. Také zde byla diskuse zbytečně dlouhá, především proto, že se nic nového nestalo. Musí přijít konkrétní požadavky a společná pozice C/C. 3f. Poziční dokument Komise u možností označení ochrany zvířat. Diskuse pokračují jak na Komisi, tak v EP a Radě. C/C je proti této formě označení, přijala by maximálně dobrovolné označení, jinak to považuje za zbytečné. Máme nejvyšší standardy, ochranu, kontroly, další detaily označení povedou jen k horší orientaci. 3g. Poziční dokument o farmářkách v EU, přednesla Agnes Luycx. Téma, které je velmi blízké španělskému předsednictví, to chce udělat také konferenci na toto téma, zaměstnanost, úloha žen v zemědělství a pod. 3h. Stav příspěvků za Zde se nic nezměnilo od posledního presidency celkové nedoplatky ve výši okolo ( Maďarsko, Řecko, Kypr, Malta). Mléčný sektor. Standa Jaš udělal přehled jednání a závěrů z konference Tyto závěry nebudu opakovat, měli jste mé komentáře a přehled v poslední zprávě. Aktivity sekretariátu. Nebylo rozvinuto všechny aktuální informace jsou na Agriinfo. Dnešní POCC/CCC trval velmi dlouho, opět se projevuje nadměrné protahování jednání a opakování připomínek. Pro příští zasedání požádám o projednání procedur a limity 4

5 (opakovaně) doby příspěvků zástupců. Nemá cenu z toho dělat debatní klub, ve kterém se projevují vždy jen některé země a ostatní přihlíží. Členské země potřeba nástrojů na překonání krize Většina zemí chce zachovat všechny zbývající nástroje na řízení trhu i po 2013, jak se má vyjádřit Rada tento týden. Celá řada delegací chce ještě další nástroje jako příjmy - pojištění a daleko lepší regulace v potravinovém řetězci. Vedle toho je podstatná část ČZ pro nové odpovědi na současnou krizi a také zařazení těchto opatření do finančních perspektiv po Podle zpráv z připravované Rady má být tento přístup schválen dalším triumvirátem předsednictví pod dnešním Španělskem, následované Belgií a po ní Maďarskem. Diskuse o budoucnosti CAP má být na Radě v průběhu května a španělské předsednictví se bude snažit dokončit práci na tržních opatřeních. Sarkozy návrat CAP? Ve svém posledním projevu v Paříži, který následoval po propadu jeho pravicové strany v regionálních volbách, začal president velmi ostře hájit CAP a jeho cíle. K výsledku voleb jen řekl, že veřejnost chce vyjádřit znepokojení ze současné krize a jejich dopadů. V projevu, kde se obrátil k farmářům řekl, že udělá vše aby se zachovaly všechny podpory, které znamenají tolik pro uchování činnosti na venkově. K tomu řekl, že je ochoten vyvolat krizi v Evropě, než aby přijal rozdrobení CAP, nebo spekulace okolo cen a další úkazy, které nedovolují farmářům mít důstojné příjmy ze své práce. Nenechám zemědělství umřít v době, kdy jsou zde otázky soběstačnosti a bezpečnosti potravy, které se ukazují jako zásadní. CAP v Ecosoc Také v Ekonomickém a sociálním výboru se debatuje budoucnost CAP a podle většinové podpory je nutné zajistit všechna podpůrná opatření, nejen kvůli současné nestabilitě trhu, ale také kvůli budoucnosti evropského hospodářství. Výbor téměř jednomyslně schválil zprávu německého poslance Lutz Rubbe o vizi výboru o budoucím CAP. Ve zprávě se kritizuje současný stav, v EU, kdy se dopustily tak velké výkyvy cen a také velká spekulace a ve stejné době praktická neexistence řídících nástrojů. Ve zprávě se dále říká, že současný model nepředstavuje stejné schéma zemědělských podpor a jejich výši se velmi podstatně liší jak celkovou částkou, tak způsobem, jak je prováděna kalkulace mezi EU15 a EU12. Dále se ve zprávě žádá o daleko větší investice do sektoru a také větší průhlednost operací v rámci potravinového řetězce. Brambory Celé měsíce se zdálo, že velké zásoby brambor ve Francii, jsou hlavní příčinou propadu cen. Ale nedávný náhlý růst cen brambor ve Španělsku byl příčinou velkého nárůstu francouzského exportu a také silnému růstu cen brambor na francouzském trhu. Dopad je cítit prakticky v celé Evropě, producenti jsou s vývojem spokojen, protože to vede k omezení 5

6 velké síly zpracovatelů, kteří doposud diktovali podmínky na trhu. Zpracovatelé mohli vzhledem k situaci silně stlačit ceny, ale obrat ve Španělsku a Portugalsku by tento trend měl zcela obrátit. Zpracovatelé a výrobci hranolků a dalších produktů měli po dobu víc než 3 let velmi výhodné podmínky, opakovaně dobrou úrodu a velmi nízké ceny za brambory. EU export hranolků a ostatních produktů vzrostl vloni na t a tento trend pokračuje, jak se oslabuje euro. Největšími odběrateli je Saudská Arábie a Rusko, to dostává především dodávky z Polska. Německo podpora zemědělství Program podpor, který oznámila v listopadu ministryně Ilse Aigner byl zahrnut do zákonu o federálních financích. Podpora, která je rozložena do 2 let ve výši 750m celkem, má pomoci farmám, které mají velmi nízké finanční rezervy v důsledků krize. Zákon má několik oddělení včetně prémií na pastvu a na krávy, což má pomoci především sektoru mléka. V sektoru byl zaznamenán propad příjmů v průběhu 2009 o 45%. Podpora je rozdělena na 500 m pro pastviny, 200m na pojistné prémie a 50m na finanční podporu přímo. Podpora na pastviny je nyní 37 /ha a je doprovázena prémií na krávu ve výši 20 na zvíře. Tato opatření jsou doprovázena snížení poplatků za pojištění nehod o 45% v průběhu 2010 a Rada potravinový řetězec Na poslední Radě, koncem března byla hlavní témata, řízení trhu, strategický plán CAP 2013 a evropská strategie Vedle těchto tří otázek také zlepšení funkce potravinového řetězce. Španělské předsednictví si dalo za úkol schválit a uplatnit podmínky pro řetězec dodávající potraviny výkonnější pro Evropu. Ministryně Espinosa později předloží ke schválení závěry k budoucímu vývoji CAP. Francouzský ministr Le Maire chce dále předložit návrh na regulaci evropských trhů, který dostane - jak doufá - podporu většiny zemí EU i Komisaře Ciolos. FNSEA před kongresem Zlepšit výkonnost, a to bude velmi obtížný úkol, který měl před sebou kongres FNSEA, který skončil 2.4. v Auxerre (Yonne). V rámci kongresu se rovněž měli diskutovat evropské aktuality a vývoj francouzské zemědělské politiky. Na poslední den kongresu byla rovněž naplánována debata u kulatého stolu, kde se kromě řady francouzských zástupců, měl sejít Gerd Sonnleitner (DBV), Peter Kendall a zástupce ze Španělska a Irska. Původně zde měl být rovněž zástupce Maďarska, ten odmítnul, a tak požadovali někoho z ČR. To jsme odmítli, protože nikdo ze zemi EU15 nepřijel na zasedání nových členských zemí do Brna a tak jak se zdá, roztržka pokračuje. Původně měl přijet i Komisař Ciolos, ale ten sem poslal jen natočené video. Lemétayer ve svém projevu chtěl dát především důraz na zvýšení aktivit všech odborů v departmentech a lepší propojení na asociace a oblastní svazy. 6

7 Propočty emisí pochyby Kolem propočtů emisí plynů tak, jak jej provádí Komise, je nová polemika. Bureau Européen du Biodiesel (EEB) říká, že tento propočet je výhodnější pro naftový průmysl a nevýhodný pro sektor biodiesel. Podle EEB ve svých propočtech Komise nepočítá se zvýšením emisí spojených s těžby (naftová pole, jak na souši tak v moři) a především u ložisek nekonvečních (písky, těžké oleje, syntetické produkty z uhlí či plynu). Zde dosahují emise podle EEB rekordních hodnot. Studie provedená v Německu Federací obnovitelných zdrojů (BEE) a Asociací německých producentů biopaliv (VDB), ukazuje právě na tyto problémy. V závěru studie se říká, že fosilní zdroje a obnovitelné jsou nyní spravovány a řízeny odlišným způsobem. Brusel by měl změnit přístup a udělat jednotný přístup pro oba typy paliv a odstranit diskriminaci biopaliv. Zaměstnanost sektoru Krize celková poznamenala rovněž zaměstnanost v sektoru. Ale ani zde nejsou dopady rovnoměrné. Podle posledních statistik, které byly zveřejněny v únoru, je nejvíce postiženo Španělsko, kde se zvýšila zemědělské nezaměstnanost o víc než 6%. Nejen situace na trhu v průběhu 2009, ale také klimatické podmínky byly příčinou dalšího propadu příjmů. Do sektoru se také vrátili ti pracovníci, kteří nedávno odešli do stavebního sektoru, který je v ještě větší krizi. Ale krize nemá stejné dopady v celé Evropě. Na severu je dopad podstatně menší, alespoň co se týče zaměstnanosti. UK například hlásí prakticky stejné stavy od roku K tomu zde pochopitelně pomohla nízká hodnota libry v průběhu posledních let, což pomohlo zemí podstatně zvýšit její exporty a další severské země více diversifikovaly než země jižní části Evropy. 7

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment 22.02.... 1 Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum 25.2. a kongres Coag 26.2. (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní

Více

Evropa pro všechny generace

Evropa pro všechny generace KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 21.5.1999 COM(1999)221 final SDĚLENÍ KOMISE Evropa pro všechny generace Podpora prosperity a mezigenerační solidarity Obsah Stručné shrnutí... 2 1. Úvod: Demografický

Více

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009

Volební program Strany zelených. pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Volební program Strany zelených pro předčasné volby do Poslanecké sněmovny 2009 Úvod... 1 Tři roky práce pro kvalitu života... 2 Zelená cesta z krize... 5 Cesta z krize vede po zelené... 6 Efektivní hospodaření

Více

Regionální politika EU a v ČR

Regionální politika EU a v ČR Regionální politika EU a v ČR Ing. Martin Pělucha, Ph.D. RNDr. Jana Kouřilová, Ph.D. Prof. RNDr. René Wokoun, CSc. 1 Obsah Úvod/předmluva... 4 1. Geneze a vývoj politiky soudržnosti... 7 1.1 Evropský integrační

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR

CS 2014. Ustavení Evropské služby pro vnější činnost. Zvláštní zpráva EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR CS 2014 č. 11 Zvláštní zpráva Ustavení Evropské služby pro vnější činnost EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Lucemburk LUCEMBURSKO Tel. +352 4398-1 E-mail: eca-info@eca.europa.eu

Více

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka

Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy. Odborová příručka Evropská cesta BOZP Základy, fungování a současné výzvy Odborová příručka HESA Oddělení pro zdraví a bezpečnost Evropského odborového institutu pro výzkum, vzdělávání a BOZP (ETUI-REHS) má za cíl podporovat

Více

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost

Bilance byla pozitivní. Těšíme se na budoucnost Bulletin č.11-12 listopad - prosinec 9. 12. 2014 Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR www.zdravotnickeodbory.cz POZOR: Mění se výše a termíny plateb příspěvků strana 16 Začátek since je už ve

Více

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020

Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 Státní politika životního prostředí České republiky 2012-2020 září 2012 Dokument stažen z portálu www.tretiruka.cz Obsah: I. Co je naším cílem?... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis

SPEKTRUM 01 2013. Svazu průmyslu a dopravy. České republiky. časopis SPEKTRUM 01 2013 časopis Svazu průmyslu a dopravy České republiky Úvodní slovo... 03 Téma: Změny v EU v roce 2013 Čas nejistot a dluhů... 04 Evropské fondy na přelomu roku.... 06 Velké podniky v ohrožení...

Více

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje

Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje Odbory, zaměstnavatelé, sociální partneři - odborová organizovanost v ČR a hlavní faktory jejího vývoje A. Kroupa, J. Hála, R. Vašková, Z. Mansfeldová, P. Šimoník VÚPSV Praha 2004 Tato studie je 1. dílem

Více

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz

Česká republika. v Evropě a ve světě. sborník příspěvků. www.vize2020.cz Česká republika v Evropě a ve světě sborník příspěvků www.vize2020.cz Úvodní slovo Zahraniční politika musí důsledně vycházet ze zájmů státu. Tyto zájmy jsou dlouhodobé a společné všem občanům. Jejich

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. Mezinárodní měnový fond ve 21. století. Tereza Mňuková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Mezinárodní měnový fond ve 21. století Tereza Mňuková Bakalářská práce 2008 Souhrn Tato práce je věnována Mezinárodnímu měnovému fondu ve 21. století,

Více

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final}

PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE. Zpráva o České republice 2015. {COM(2015) 85 final} EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.2.2015 SWD(2015) 23 final PRACOVNÍ DOKUMENT ÚTVARŮ KOMISE Zpráva o České republice 2015 {COM(2015) 85 final} Tento dokument je pracovním dokumentem útvarů Komise. Nepředstavuje

Více

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu

Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Finanční řešení pro čistou energii pro střední a východní Evropu Cambridgeský program pro vedení v udržitelnosti (CPSL) ve spolupráci s Regionálním centrem pro výzkum energetické politiky (REKK) na Korvínově

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu

Důvodová zpráva. I. Obecná část. Zhodnocení platného právního stavu Důvodová zpráva I. Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Platnou právní úpravu v oblasti audiovize představuje zákon č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních

Více

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25

Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 NOVINKY 3 / 2011 Je Amerika po krizi stejně dravá, jako byla před ní? str. 18 25 Vítěz kybernetických válek má na prsou lvíčka str. 14 15 Dnešní Švédsko je neformální, ale vysoce profesionální str. 28

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více