COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP OBSAH:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:"

Transkript

1 OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?... 5 CAP v Ecosoc... 5 Brambory... 5 Německo podpora zemědělství... 6 Rada potravinový řetězec... 6 FNSEA před kongresem... 6 Propočty emisí pochyby... 7 Zaměstnanost sektoru... 7 COPA, COGECA Pracovní skupina ad hoc CAP Kolem svolání této skupiny byla celá řada zmatků a také samotné konání nebylo nijak jednoduché. Původně měla proběhnout jen jeden den, a to právě s tím, že pokud se nedokončí dopoledne, bude se pokračovat po celý den. S tím ale nesouhlasilo poměrně dost zástupců, a tak Pekka udělal návrh, že se o CAP bude jednat dnes ( 31.3.) dopoledne, a pokud se vše nestihne, bude na dokončení vyhrazena ještě část POCC/CCC měsíční, který bude zítra. Shelby znovu návrh upravila, ale i tak zde byla celá řada připomínek. Jedněm se zdá dokument příliš dlouhý, pro jiné zástupce v něm není vše, jiní říkají, že se tam celá řada věcí několikrát opakuje. Další by sem chtěli zařadit rozdělení PP (o tom má být později zvláštní dokument). Dnešní jednání bylo rozděleno na 3 části. První s názvem Budoucnost CAP, co je v sázce? A. Příspěvek celého zemědělského sektoru: - bezpečnost potravy a udržení produkční kapacity EU - větší stabilitu na trhu a větší stabilitu pro příjmy farmářů - zajistit, aby veškerá potrava byla bezpečná, lehce sledovatelná a vyrobena udržitelným způsobem, kdy je zároveň chráněno prostředí a zvířata - zajišťuje zaměstnanost a životaschopnost venkova - udržuje atraktivní prostředí a krajinu, pro obyvatele, návštěvníky a turisty. Tyto příspěvky jsou zajištěny přes nástroje řízení trhu a odpojené PP, vše v rámci 1. pilíře. B. Příspěvky, které dodávají farmáři dobrovolně a které vyplývají z jejich role jako správci půdy, a odměnou za to jim jsou cílové platby: - udržení biodiversity 1

2 - udržení produkčního systému/investice, tam kde je malá ziskovost, ale velká hodnota přírody - řízení půdy a vody Tyto příspěvky, z nichž většina je environmentálního charakteru, spadají většinou pod RV CAP a druhý pilíř. Zde byla řada připomínek, ale ne zásadního charakteru. Hned v první poznámce uvedl finský zástupce, že Komise zveřejnila výsledky ankety, kde velká většina obyvatelstva se vyslovila pro podporu CAP (přes 80%) i nadále, a také velká část pro jeho navýšení (72%). Větší části zástupců se zdá, že podpoře do 1. pilíře se dává velká pozornost (oprávněně), ale že to na druhé straně vede k menšímu zájmu o RV, tento problém tak vidí zejména Finsko a Rakousko. Také v rámci celého dokumentu je kritizován fakt, že otázka konkurenční pozice farmářů v potravinovém řetězci je dána až do přílohy, podle většiny by tento bod měl být součástí samotného hlavního návrhu. Po této části se přešlo k druhému oddělení návrhu: Principy a cíle CAP po Principy: - ekonomická role farmářů, dodávky potravy a role sektoru. - budoucí CAP by měl uznat, že farmáři jsou podnikatelé, kteří chtějí mít co největší podíl svých příjmů z trhu. Ale také jasně řečeno, že farmáři dodávají další služby, za které nejsou nyní buď vůbec nebo jen málo odměněni z trhu - zemědělství pomáhá k posílení EU CAP musí zůstat společnou politikou a zajistit, aby nedošlo k deformaci společného trhu EU - finanční solidarita zajistit širší ekonomickou a sociální propojenost a spojení mezi všemi EU27 zeměmi. Cíle: - zajistit trvalý a pevný rámec pro rozvoj zemědělské produkce a také EU strategickou nezávislost na dodávkách ze všech klíčových sektorů, aby měl spotřebitel zajištěny dodávky bezpečné, stabilní potravin. - zajistit a udržet vysoce kvalitní potraviny z různých oblastí EU a že je spotřebitel o tom informován. - veškerá produkce se provádí tak, že je ochráněno prostředí, zvířata - optimalizovat příspěvek zemědělství k hospodářství a zaměstnanosti venkova všude v EU - podpořit praktiky na promoci biodiversity, zdrojů a prostředí. - pomoci farmářům se přizpůsobit a bojovat proti klimatickým změnám - zajistit, aby zemědělství přispělo ke snižování emisí - zajistit slušnou úroveň životní pro farmáře a jejich rodiny a dlouhodobou udržitelnost, a udělat sektor atraktivní i pro nové generace. I k této části byla celá řada připomínek, ale opět nic zásadního. Ovšem je jasné, že na každou poznámku byly ještě další reakce, a tak i tento bod zabral poměrně dost času. Ve třetí části s názvem Návrh na orientaci politiky po 2013: I. Hlavní body přizpůsobení, měly by se soustředit především na: - zajištění bezpečnosti a stability, zvýšit ekonomickou roli farmářů - zajistit, aby farmáři dostávali dostatečný příjem z trhu To si vyžádá lepší fungování trhů, větší stabilitu a průhlednost. Zde byla diskuse o roli PO, družstev, meziprofesních organizací a dohod ve Francii, tam se jasně ukazuje nechuť severských zemí pro různé formy organizace trhu, či nabídky. Také u otázky pojištění, obecného, nebo příjmů, jako nástroje řízení trhu, se zde ještě moc neprosazuje. 2

3 Také u dalšího bodu tohoto odstavce: posílení pozice farmářů v potravinovém řetězci a požadavek na revizi Evropské politiky konkurence, s e většina diskuse točila okolo role PO a coops, a také okolo současných pravidel o konkurenci, které jsou diskriminační pro farmáře a jejich organizace a velmi benevolentní k organizaci distribuce a obchodu. Jaké nástroje k zlepšení této pozice a jak se připravit na nové výzvy. Diskuse o nástrojích a opatřeních byla rovněž delší. Tam se také ukazuje, že ani Komise, ani zatím ČZ nemají žádné nové nástroje připraveny. A tak se zdá, že se vedle pokračování práce na budoucnosti CAP bude muset začít velmi vážně organizace zabývat také možnosti a srovnání starých a nových nástrojů, včetně řízení rizik, pojištění, nových forem intervence, futures a hledání nových forem spolupráce. Také u otázky jak odměnit farmáře za jejich roli a práci při službách na venkově, které provádějí pro společnost, se opět ukazuje, jak rozdílně vidí tyto služby a možnosti odměňování na severu Evropy, v jejím středu a na jihu. Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4. Druhý den zasedání začal sice přesně v 9 hodin a ještě 2 hodiny se jednalo o dalších bodech budoucnosti CAP, nedokončené na včerejším zasedání. Alespoň tato část byla vcelku normální, což se nedá vůbec říci o dnešním POCC/CCC. Ale k tomu se vrátím až později. Více pobídek pro farmáře, kteří dodávají další služby pro společnost. Stále se vracející otázka public goods, nebo-li veřejné služby, či zboží, a jaké si vlastně farmáři mohou dělat nároky na jejich proplacení. Mezi ně se považuje celá řada služeb, které si veřejnost velmi často plete jen s environmnetálními požadavky. Ale jsou tu další aspekty, především problémy klimatických změn, kde hraje zemědělství velmi důležitou úlohu, včetně skladování uhlíku. Budoucnost PP v rámci I. Pilíře. Mají za úkol dát odměny tam, kde nepřicházejí přímo z trhu: - bezpečnost potravy udržení EU produkční kapacity - zajišťuje větší stabilitu trhu a příjmů farmářů - zajišťuje také zaměstnanost na venkově a ekonomickou životnost - zajišťuje atraktivní venkov a krajinu. Příprava na nové výzvy. Klimatické změny, využití vody a další cílová opatření, vyrovnání se se snižováním emisí. Financování CAP. Finanční solidarita s odpovídajícím rozpočtem, tak aby nedocházelo k problémům konkurence v rámci CAP. Žádné další rozšiřování spolufinancování. Prostředky by měly být přiděleny jako celek, dva pilíře by měkly být zrušeny. Zjednodušení. Projednány problémy spojené s organizováním obchodu, PO, a coops. Propojení CAP a dalších EU politik. Obchodní politika. Konkurenční politika celá řada komentářů. Klimatické změny, environment a výzkum. Regionální politika. To co bylo původně v příloze 1. Role farmářů a družstev v potravinovém řetězci, se ukazuje, že většina si přeje toto téma projednat (na pokračování), jako samostatnou kapitolu, měla by doprovázet požadavky na budoucí CAP. K tomuto tématu se připravuje na Komisi na počátek června velká konzultace (všichni hráči potravinového řetězce). Pro C/C je tam podle slov Pekky již dnes vyhrazeno 27 míst 3

4 (uvidíme, jak to bude ve skutečnosti, na mléko to bylo omezené, ale zůstala tam zhruba stovka míst neobsazených). Takže k potravinovému řetězci se připraví zvláštní dokument. Rovněž se obnoví ad hoc pracovní skupina. V připomínkách se zde mluvilo nejen o koncentraci distribuce a obchodu, ale také ze strany dodavatelů (vstupů), kde je koncentrace obdobná. Samotný POCC/CCC začal až po 11. hodině a po schválení agendy a zápisu se měla udělat příprava na presidia 22. a Program vypadal docela rozumně, jen pozdější diskuse kolem jednotlivých bodů byly tak rozsáhlé s obrovským množstvím připomínek ze strany Španělska, Itálie a Řecka, že se zdálo, jako by zde nikdo jiný nebyl a vůbec se nebral ohled na to, že návrhy na pozice u bodu 3a až 3i již byly všechny připraveny a schváleny pracovními skupinami a tudíž experty. První dva body byly relativně přehledné: CAP po 2013 a návrh C/C na revizi reformy na promoci pro zemědělské produkty. Eva Corral zde udělala krátký přehled, bylo přijato bez připomínek. Bod 3c. Ke Komunikaci Komise o lépe cílené pomoci pro farmáře v oblastech s přirozeným handicapem. Španělsko mělo celou řadu připomínek, také Finsko a Rakousko. Nella ze sekretariátu udělala souhrn a řekla, že v rámci pracovní skupiny RV byla otázka projednávána víc než rok. Jedná se zde především na reakce vůči návrhu Komise na nová kriteria. Diskuse pokračuje rovněž jak v Radě tak v EP a potrvá až do konce roku. Španělé chtějí jako jedno z nových kriterií sucho. Ale tam je velmi obtížné mít kriterium pro jednu farmu. Počítá se, že by se za postiženou oblast či region, prohlásila část (postižená) krajiny, na ní by se vyčlenila částka, a ta by se potom rozdělila na poškozené farmy v oblasti. 3d. Poziční dokument na PO v sektoru ovoce a zelenina. Zde problémy začaly, jak jsem řekl v úvodu. Třem zemím, které jsem tam jmenoval jde o udržení všech dosavadních podpor v současné výši. Naprosto odmítají možnost, že by v rámci sjednocení CMO byla zde možnost, přeřazení plateb jako část PP. I když na pracovní skupině ovoce a zelenina nebyla pozice dosažena rychle, po řadě kompromisů a jednání se k nějaké rozumné pozici dopracovala. Ale zde se vše opakovalo a v té době, již doba schůze dávno překročila 13. hodinu a zbývala ještě celá řada bodů jednání. Bod 3e. Revize direktivy o boji proti opožděným platbám v obchodě. Zde měl úvodní komentář Paulo Gouveia, řekl jen, že se sice stále jedná, ale celkové podmínky se prakticky nikde nijak nezměnily. Řekl, že toto téma by mělo být součástí požadavků vycházejících z výsledků práce ad hoc skupiny potravinový řetězec. Také zde byla diskuse zbytečně dlouhá, především proto, že se nic nového nestalo. Musí přijít konkrétní požadavky a společná pozice C/C. 3f. Poziční dokument Komise u možností označení ochrany zvířat. Diskuse pokračují jak na Komisi, tak v EP a Radě. C/C je proti této formě označení, přijala by maximálně dobrovolné označení, jinak to považuje za zbytečné. Máme nejvyšší standardy, ochranu, kontroly, další detaily označení povedou jen k horší orientaci. 3g. Poziční dokument o farmářkách v EU, přednesla Agnes Luycx. Téma, které je velmi blízké španělskému předsednictví, to chce udělat také konferenci na toto téma, zaměstnanost, úloha žen v zemědělství a pod. 3h. Stav příspěvků za Zde se nic nezměnilo od posledního presidency celkové nedoplatky ve výši okolo ( Maďarsko, Řecko, Kypr, Malta). Mléčný sektor. Standa Jaš udělal přehled jednání a závěrů z konference Tyto závěry nebudu opakovat, měli jste mé komentáře a přehled v poslední zprávě. Aktivity sekretariátu. Nebylo rozvinuto všechny aktuální informace jsou na Agriinfo. Dnešní POCC/CCC trval velmi dlouho, opět se projevuje nadměrné protahování jednání a opakování připomínek. Pro příští zasedání požádám o projednání procedur a limity 4

5 (opakovaně) doby příspěvků zástupců. Nemá cenu z toho dělat debatní klub, ve kterém se projevují vždy jen některé země a ostatní přihlíží. Členské země potřeba nástrojů na překonání krize Většina zemí chce zachovat všechny zbývající nástroje na řízení trhu i po 2013, jak se má vyjádřit Rada tento týden. Celá řada delegací chce ještě další nástroje jako příjmy - pojištění a daleko lepší regulace v potravinovém řetězci. Vedle toho je podstatná část ČZ pro nové odpovědi na současnou krizi a také zařazení těchto opatření do finančních perspektiv po Podle zpráv z připravované Rady má být tento přístup schválen dalším triumvirátem předsednictví pod dnešním Španělskem, následované Belgií a po ní Maďarskem. Diskuse o budoucnosti CAP má být na Radě v průběhu května a španělské předsednictví se bude snažit dokončit práci na tržních opatřeních. Sarkozy návrat CAP? Ve svém posledním projevu v Paříži, který následoval po propadu jeho pravicové strany v regionálních volbách, začal president velmi ostře hájit CAP a jeho cíle. K výsledku voleb jen řekl, že veřejnost chce vyjádřit znepokojení ze současné krize a jejich dopadů. V projevu, kde se obrátil k farmářům řekl, že udělá vše aby se zachovaly všechny podpory, které znamenají tolik pro uchování činnosti na venkově. K tomu řekl, že je ochoten vyvolat krizi v Evropě, než aby přijal rozdrobení CAP, nebo spekulace okolo cen a další úkazy, které nedovolují farmářům mít důstojné příjmy ze své práce. Nenechám zemědělství umřít v době, kdy jsou zde otázky soběstačnosti a bezpečnosti potravy, které se ukazují jako zásadní. CAP v Ecosoc Také v Ekonomickém a sociálním výboru se debatuje budoucnost CAP a podle většinové podpory je nutné zajistit všechna podpůrná opatření, nejen kvůli současné nestabilitě trhu, ale také kvůli budoucnosti evropského hospodářství. Výbor téměř jednomyslně schválil zprávu německého poslance Lutz Rubbe o vizi výboru o budoucím CAP. Ve zprávě se kritizuje současný stav, v EU, kdy se dopustily tak velké výkyvy cen a také velká spekulace a ve stejné době praktická neexistence řídících nástrojů. Ve zprávě se dále říká, že současný model nepředstavuje stejné schéma zemědělských podpor a jejich výši se velmi podstatně liší jak celkovou částkou, tak způsobem, jak je prováděna kalkulace mezi EU15 a EU12. Dále se ve zprávě žádá o daleko větší investice do sektoru a také větší průhlednost operací v rámci potravinového řetězce. Brambory Celé měsíce se zdálo, že velké zásoby brambor ve Francii, jsou hlavní příčinou propadu cen. Ale nedávný náhlý růst cen brambor ve Španělsku byl příčinou velkého nárůstu francouzského exportu a také silnému růstu cen brambor na francouzském trhu. Dopad je cítit prakticky v celé Evropě, producenti jsou s vývojem spokojen, protože to vede k omezení 5

6 velké síly zpracovatelů, kteří doposud diktovali podmínky na trhu. Zpracovatelé mohli vzhledem k situaci silně stlačit ceny, ale obrat ve Španělsku a Portugalsku by tento trend měl zcela obrátit. Zpracovatelé a výrobci hranolků a dalších produktů měli po dobu víc než 3 let velmi výhodné podmínky, opakovaně dobrou úrodu a velmi nízké ceny za brambory. EU export hranolků a ostatních produktů vzrostl vloni na t a tento trend pokračuje, jak se oslabuje euro. Největšími odběrateli je Saudská Arábie a Rusko, to dostává především dodávky z Polska. Německo podpora zemědělství Program podpor, který oznámila v listopadu ministryně Ilse Aigner byl zahrnut do zákonu o federálních financích. Podpora, která je rozložena do 2 let ve výši 750m celkem, má pomoci farmám, které mají velmi nízké finanční rezervy v důsledků krize. Zákon má několik oddělení včetně prémií na pastvu a na krávy, což má pomoci především sektoru mléka. V sektoru byl zaznamenán propad příjmů v průběhu 2009 o 45%. Podpora je rozdělena na 500 m pro pastviny, 200m na pojistné prémie a 50m na finanční podporu přímo. Podpora na pastviny je nyní 37 /ha a je doprovázena prémií na krávu ve výši 20 na zvíře. Tato opatření jsou doprovázena snížení poplatků za pojištění nehod o 45% v průběhu 2010 a Rada potravinový řetězec Na poslední Radě, koncem března byla hlavní témata, řízení trhu, strategický plán CAP 2013 a evropská strategie Vedle těchto tří otázek také zlepšení funkce potravinového řetězce. Španělské předsednictví si dalo za úkol schválit a uplatnit podmínky pro řetězec dodávající potraviny výkonnější pro Evropu. Ministryně Espinosa později předloží ke schválení závěry k budoucímu vývoji CAP. Francouzský ministr Le Maire chce dále předložit návrh na regulaci evropských trhů, který dostane - jak doufá - podporu většiny zemí EU i Komisaře Ciolos. FNSEA před kongresem Zlepšit výkonnost, a to bude velmi obtížný úkol, který měl před sebou kongres FNSEA, který skončil 2.4. v Auxerre (Yonne). V rámci kongresu se rovněž měli diskutovat evropské aktuality a vývoj francouzské zemědělské politiky. Na poslední den kongresu byla rovněž naplánována debata u kulatého stolu, kde se kromě řady francouzských zástupců, měl sejít Gerd Sonnleitner (DBV), Peter Kendall a zástupce ze Španělska a Irska. Původně zde měl být rovněž zástupce Maďarska, ten odmítnul, a tak požadovali někoho z ČR. To jsme odmítli, protože nikdo ze zemi EU15 nepřijel na zasedání nových členských zemí do Brna a tak jak se zdá, roztržka pokračuje. Původně měl přijet i Komisař Ciolos, ale ten sem poslal jen natočené video. Lemétayer ve svém projevu chtěl dát především důraz na zvýšení aktivit všech odborů v departmentech a lepší propojení na asociace a oblastní svazy. 6

7 Propočty emisí pochyby Kolem propočtů emisí plynů tak, jak jej provádí Komise, je nová polemika. Bureau Européen du Biodiesel (EEB) říká, že tento propočet je výhodnější pro naftový průmysl a nevýhodný pro sektor biodiesel. Podle EEB ve svých propočtech Komise nepočítá se zvýšením emisí spojených s těžby (naftová pole, jak na souši tak v moři) a především u ložisek nekonvečních (písky, těžké oleje, syntetické produkty z uhlí či plynu). Zde dosahují emise podle EEB rekordních hodnot. Studie provedená v Německu Federací obnovitelných zdrojů (BEE) a Asociací německých producentů biopaliv (VDB), ukazuje právě na tyto problémy. V závěru studie se říká, že fosilní zdroje a obnovitelné jsou nyní spravovány a řízeny odlišným způsobem. Brusel by měl změnit přístup a udělat jednotný přístup pro oba typy paliv a odstranit diskriminaci biopaliv. Zaměstnanost sektoru Krize celková poznamenala rovněž zaměstnanost v sektoru. Ale ani zde nejsou dopady rovnoměrné. Podle posledních statistik, které byly zveřejněny v únoru, je nejvíce postiženo Španělsko, kde se zvýšila zemědělské nezaměstnanost o víc než 6%. Nejen situace na trhu v průběhu 2009, ale také klimatické podmínky byly příčinou dalšího propadu příjmů. Do sektoru se také vrátili ti pracovníci, kteří nedávno odešli do stavebního sektoru, který je v ještě větší krizi. Ale krize nemá stejné dopady v celé Evropě. Na severu je dopad podstatně menší, alespoň co se týče zaměstnanosti. UK například hlásí prakticky stejné stavy od roku K tomu zde pochopitelně pomohla nízká hodnota libry v průběhu posledních let, což pomohlo zemí podstatně zvýšit její exporty a další severské země více diversifikovaly než země jižní části Evropy. 7

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.... 1 Pracovní příprava na zasedání Komise k CAP 2013. 11.1.... 3 POCC/CCC 14.1... 5 Trhy-finance... 6 Termínové trhy jak dále?... 6 G20 FNSEA...

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.5.... 1 POCC/CCC 13.5... 2 UK příjmy klesly i v 2010... 4 Chorvatsko... 4 Obilí... 4 Sucho USA, Německo... 4 Počasí ničí produkci drůbeže... 5 Francie

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Brusel 01.07.1999 COM(1999) 323 final SDĚLENÍ KOMISE RADĚ FINANČNÍ INFORMACE O EVROPSKÝCH ROZVOJOVÝCH FONDECH Dokument je přiložen k návrhu rozpočtu na rok 2000 Obsah Předmluva...2

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace 1) Co je v období 2014-2020 nového pro rozvoj venkova v

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa

NĚMECKO Více Evropy. VELKÁ BRITÁNIE Méně Evropy. FRANCIE Pevnost Evropa. RAKOUSKO Zelená Evropa. ŠPANĚLSKO Otevřená Evropa. ŠVÉDSKO Sociální Evropa NĚMECKO Více Evropy Prosazuje zavedení: Evropská armáda, Evropská federace, Cesta na Mars, Evropská deklarace, Jazyk EU, Minimální mzda, Monitoring občanů, Sociální dávky, Ekonomická vláda, Regulace bank

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010

Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách automobilů dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Antimonopolní opatření: Zpráva o cenách dokládá trend snižování cenových rozdílů u nových vozů v roce 2010 Brusel, 26. července 2011 nejnovější zpráva Evropské komise o cenách

Více

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky

Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Analýzy sladěnosti -přednosti a nedostatky Vladimír r Tomší šík člen bankovní rady ČNB SeminářČeské společnosti ekonomické a ŠkodyAuto Vysoké školy Pozice nových zemí EU v rámci evropské integrace 12.

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku

Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku EVROPSKÁ KOMISE TISKOVÁ ZPRÁVA Brusel 12. prosince 2013 Členské státy vrátí Komisi 335 milionů EUR z výdajů na společnou zemědělskou politiku Evropská komise dnes v rámci tzv. schválení účetní závěrky

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Den malých obcí - Program rozvoje venkova

Den malých obcí - Program rozvoje venkova Den malých obcí - Program rozvoje venkova 1 Obsah: Program rozvoje venkova ČR 2007 2013 Program rozvoje venkova na období 2014 2020 2 Program rozvoje venkova ČR 2007-2013 PRV je podpůrný nástroj k zvýšení

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek Obsah: COPA, COGECA... 1 Paříž 22 EU - komentář... 6 Socialisté Francie jeden pilíř: potrava, zemědělství, prostředí... 6 FNSEA po 2013... 6 Francie Dánsko... 7 FAO růst cen... 7 Mléko... 7 COPA, COGECA

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny EU Office ČS ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU Jan Jedlička, analytik 7. dubna 2010 Ohlédnutí za obdobím 2004-2006 Alokace pro Českou republiku v tis. OP/JPD

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 7.12.2007 PE398.537v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 7.12.2007 PE398.537v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-15 Návrh stanoviska Werner Langen Udržitelné zemědělství a bioplyn: Potřeba přezkoumání

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Vývoj reformy SZP 2014-2020

Vývoj reformy SZP 2014-2020 Vývoj reformy SZP 2014-2020 10. května 2012, Větrný Jeníkov Ing. Bohumil BELADA, viceprezident AK ČR Osnova prezentace Reforma SZP Současný stav dotací do skotu Odhad vývoje dotací v období 2014-2020 Aktuální

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod

nedostatku vody v kontextu ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Možnosti zvládání sucha a nedostatku vody v kontextu adaptačních opatřen ení Ing. Václav Dvořák, PhD. odbor ochrany vod Sucho & Nedostatek vody Sucho -dočasné snížení dostupného množství je způsobené například

Více

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ prosinec 2015 ZPRÁVY Z MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ Co se nám letos povedlo STR. 06 MILIARDY NA KOMODITY STR. 03 VZESTUP ČESKÉHO VÝVOZU STR. 04 PROGRAMY PRO ROK 2016 STR. 05 01 ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA: VÁŽENÍ

Více

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016

TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 TÝDENÍK EKONOMICKÝCH AKTUALIT 10. týden 7. až 11. března 2016 Lednová bilance zahraničního obchodu sáhla na rekord Lednové výsledky zahraničního obchodu nepřekvapily, když nejenže navázaly na pozitivní

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023

Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Strategie a integrovaný akční program ke zvýšení zaměstnanosti a lepšímu vzdělávání v Moravskoslezském kraji na roky 2015 2023 Verze březen 2015 1 STRUČNÝ SOUHRN MS Pakt je strategickou komunikační platformou

Více

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU?

Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Pomůže Lisabonská smlouva udržet hospodářskou, sociální a územní soudržnost v zemích EU? Ing. Petr Zahradník, MSc. EU Office České spořitelny a New York University, člen EuroTeam při Evropské komisi Vědeckopopularizační

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE

ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE ČERPÁNÍ DOTACÍ Z EU VE VZTAHU KE SPOLEČNÉ ZEMĚDĚLSKÉ POLITICE Ing. Václav Suchan, CSc., MBA FOODSERVIS s.r.o., Potravinářská komora ČR Školení pracovníků masného průmyslu Hotel Best Western Grand Beroun

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010

Řecké problémy a dopady na Česko. Praha, 29. dubna 2010 Řecké problémy a dopady na Česko Praha, 29. dubna 2010 Proč se zabývat Řeckem Obviňují nás, že strašíme Řeckem Odborníci i novináři upozorňují, že situace může být horší, než se zdálo V EU se vážně uvažuje,

Více

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR

Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Možnosti energetické soběstačnosti regionu v podmínkách ČR Seminář Biomasa jako zdroj energie II Rožnov p.r., 29.2.2008 Jaroslav Jakubes, ENVIROS, s.r.o. Obsah prezentace 1.Energetická soběstačnost regionu

Více

Proč potřebujeme důchodovou reformu?

Proč potřebujeme důchodovou reformu? Proč potřebujeme důchodovou reformu? V roce 2008 byl důchodový účet vyrovnaný. Dnes chybí ročně 30 40 mld. Kč. o Přibylo 80 000 důchodců (~ 10 mld. Kč) o Ubylo 180 000 zaměstnanců (~ 15 mld. Kč) o Mimořádná

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu

Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Investice do přepravních a distribučních sítí plynu Vladimír Štěpán Jiří Gavor Únor 2009 ENA s.r.o. stepan@ena.cz Plynárenské a elektrárenské sítě: - Plynárenské sítě jsou výrazně odolnější než elektrárenské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP

Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP IP/09/1375 V Bruselu dne 29. září 2009 Komise požaduje od členských států, aby vrátily 214,6 milionů EUR z výdajů na SZP Evropská komise rozhodla, že bude požadovat zpět celkem 214,6 milionů EUR, jež neoprávněně

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství

Stávající a budoucí podpora venkova. Ministerstvo zemědělství Stávající a budoucí podpora venkova Ministerstvo zemědělství 1. 10. 2012 Národní konference Venkov 2012 Program rozvoje venkova a jeho implementace Rozpočet PRV na období 2007-2013: 3,6 mld. EUR celkových

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník

Budoucnost teplárenství 21.6.2013. Konference Mělník Budoucnost teplárenství 21.6.2013 Konference Mělník MÁ CENTRALIZOVANÉ TEPLÁRENSTVÍ ŠANCI V DECENTRALIZOVANÉ, LIBERALIZOVANÉ A PŘEREGULAVANÉ VÝROBĚ ELEKTŘINY? Historicky byly perfektně nastaveny korelace

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

Budoucnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Bdocnost společné zemědělské politiky EU a rozvoje venkova Jan Březina Bdocnost SZP úvod V sočasnosti běží naplno diskse o bdocnosti SZP důležitost lobbying v institcích EU prezident Sarkozy (2010): vyvolám

Více

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR

Regulace nájemného a vstup České republiky do EU. L. Havlíček, MF ČR Regulace nájemného a vstup České republiky do EU L. Havlíček, MF ČR Bytová politika EU V EU není jednotná bytová politika EU ani její orgány nemají přímé kompetence v oblasti bytové politiky Nepřímé vlivy

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 28/07 Číslo materiálu: Název materiálu: Evropská unie - tvorba portfolia Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Pavel Šulák Tvorba portfolia Pracuj s učebnicí na straně 66-68, připravenými texty

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí

RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek ministra financí Spotřební daň z minerálních olejů v České republice - prezentace k diskusnímu fóru Spotřební daň z motorové nafty 1. března 2011 Liberální institut - Praha RNDr. Ladislav Minčič, CSc., MBA I. náměstek

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Potraviny 23.01... 1 POCC/CCC 26/1.... 4 Pracovní skupina ad hoc Produkty z mé farmy, 27/1... 6 Drůbež Brazílie... 7 Ceny vepřového Německo... 7 Ceny hnojiv...

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více