UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Petr Červinka. Zobrazení meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Petr Červinka. Zobrazení meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra informatiky b Petr Červinka Zobrazení meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Hronek Obor: Aplikovaná informatika Zaměření: Databázové systémy OLOMOUC 2011

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem přitom jen uvedené prameny a literaturu. V Olomouci 8. srpna

3 Mé poděkování patří na prvním místě Bohu. Dále velmi děkuji Ing. Jiřímu Hronkovi, za odborné vedení práce, mnoho cenných rad a podnětů. V neposlední řadě děkuji Mgr. Janě Schovajsové, Ph.D., za podporu a pečlivé přečtení celé práce. 3

4 Obsah Obsah... 4 Úvod Stručný úvod do synoptické meteorologie Problematika meteorologických dat ze synoptických stanic Formát zpráv SYNOP Možnosti získávání meteorologických dat ze staniční sítě z pohledu amatérského meteorologa Zobrazení meteorologických dat Návrh řešení pro příjem, zpracování a prezentaci meteorologických dat ze staniční sítě ČHMÚ Příjem dat, jejich zpracování a ukládání Zobrazení Programátorská dokumentace Způsob řešení Struktura aplikace Soubory funkcí Soubor func_a.php Soubor func_g.php Soubor func_o.php Soubor func_p.php Skripty pro příjem dat Skripty pro prezentaci dat spouštěné na straně serveru Skripty generující graþku Skripty generující webové stránky Ostatní skripty Skripty pro prezentaci dat spouštěné na straně klienta Soubory se styly GraÞcké soubory Popis funkce Příjem dat Zobrazení dat

5 Závěr Literatura Seznam příloh Přílohy

6 Úvod Meteorologie je vědou důležitou pro hospodářství. Je taktéž vědou, která se v posledních desetiletích značně rozvíjí. Jejímu rozvoji pomohl ve velké míře také rozvoj výpočetní techniky. Díky velkému výpočetnímu výkonu současných počítačů je možné počítat velmi složité numerické modely, které jsou používány pro předpovídání počasí. Před několika lety jsem byl svědkem neuvěřitelné síly, s jakou se mnohé meteorologické jevy projevují. Začal jsem se proto zajímat o meteorologii jako amatér, jímž dosud jsem. Jelikož se také věnuji informatice, zajímalo mě, jak zkušenosti z oblasti informatiky využít v oblasti meteorologie. Tento směr uvažování sehrál významnou roli ve volbě tématu mé závěrečné práce studia aplikované informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Hned v úvodu musím zdůraznit, že nejsem studovaným odborníkem v oblasti meteorologie, proto si ani v rámci této práce nekladu vysoké cíle. Jak bude zřejmé z textu práce, téma, jemuž se budu věnovat je do jisté míry interdisciplinární záležitostí, a proto lepší práci by jistě mohl vypracovat ten, kdo by měl vzdělání jak v oboru informatiky tak v oboru meteorologie. I tak se v textu práce budu snažím důsledně rozlišovat vědecky veriþkovatelná fakta i v oblasti meteorologie, jež mohu doložit citacemi příslušné odborné literatury a čistě můj vlastní pohled. V prvním případě budu tedy psát v plurálu, jak je to obvyklé u vědeckých prací, a v druhém případě v singuláru. Již v následujícím odstavci se budu věnovat samotnému předmětu své práce. Z tohoto důvodu již přejdu do zmiňovaného plurálu. Pro uvedení do problematiky synoptické meteorologie, která bude kromě informatiky určující vědou k dalšímu promýšlení navrhované aplikace, považujeme za důležité alespoň ve stručnosti nastínit předmět a metodu synoptické meteorologie. O to se pokusíme v první kapitole. Druhá kapitola bude věnována problematice pozorování meteorologických jevů a měření měřitelných meteorologických prvků. Dotkneme se také možností, jež má amatérský meteorolog k získání výsledků pozorování z profesionální staniční sítě, kterou provozuje na konkrétním území meteorologická služba příslušného státu. Ve třetí kapitole se již budeme zabývat samotným návrhem řešení pro příjem, zpracování a prezentaci meteorologických dat ze staniční sítě. Tento návrh bude promýšlen ve světle amatérského přístupu, protože v rámci meteorologické služby existuje pochopitelně plný přístup k meteorologickým datům a tudíž námi 6

7 zvolené postupy není třeba na profesionální úrovni uplatňovat. Čtvrtá kapitola bude obsahovat stručnou programátorskou dokumentaci vyvíjené aplikace. Uživatelská dokumentace bude uvedena v příloze, jelikož bude samostatným textem, jenž bude primárně určen jiné skupině čtenářů, a z tohoto důvodu by jeho uvedení v rámci textu práce působilo poněkud heterogenně. Další přílohou bude CD-ROM, jež bude obsahovat zdrojové kódy a vše potřebné k instalaci a zprovoznění aplikace uživatelem. 7

8 1 Stručný úvod do synoptické meteorologie Dříve, než se začneme věnovat předmětu naší práce, považujeme za nutné seznámit čtenáře alespoň ve stručnosti s vědním oborem, jenž bude pro naše další snažení určující. Jelikož v rámci informatiky budeme řešit problém příjmu, zpracování a zobrazení synoptických meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu, musíme se zmínit o synoptické meteorologii. Meteorologie je vědou, jež se zabývá atmosférou. Synoptická meteorologie zkoumá neperiodické změny počasí, tedy takové změny, jež nejsou předmětem klimatologie. 1 Pojem synoptický pochází z řečtiny (synopsis přehled, uvážení) 2. Synoptická meteorologie je tedy přehlednou meteorologií, 3 zkoumá pohyby vzduchových hmot v rámci velkého území. K tomu, aby mohla zkoumat tyto děje, používá metodu vědeckého pozorování, jež je podkladem pro zhotovení synoptických map. Tyto mapy jsou pak hlavním prostředkem práce. Pozorování počasí a měření meteorologických prvků 4 je prováděno pravidelně a nepřetržitě na meteorologických stanicích, jež jsou v současné době vybudovány ve všech oblastech Země. Výsledky pozorování jsou pak zaznamenány do synoptických povětrnostních map různých druhů. 5 Úkolem meteorologa synoptika je pak analýza těchto map, na jejímž základě lze předpovídat počasí. 6 Předpověď počasí pak hraje nezanedbatelnou roli například v hospodářství, vydávání výstrah před nebezpečnými meteorologickými jevy, řízení letového provozu atd. 7 Je zřejmé, že vědecká metoda, jež je vlastní synoptické meteorologii, bude hrát významnou roli při vývoji aplikace, která má sloužit pro zobrazení synoptických meteorologických dat. Vývoj této aplikace bude tedy do jisté míry interdisciplinární záležitostí. 1 Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, Praha: Hydrometeorologický ústav, 1970, s Srov., PRACH, V. (ed.), Řecko-český slovník, Praha: Vyšehrad, 1998, ISBN , s Pojem meteorologie má také svůj původ v řeckém jazyce, jako většina věd. Jeho vysvětlením ani meteorologií se v této práci nebudeme zabývat. 4 Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, s Srov. tamtéž, s Srov. tamtéž, s Srov. tamtéž, s. 4. 8

9 2 Problematika meteorologických dat ze synoptických stanic První synoptické mapy byly sestaveny v Evropě už v letech podle pozorování z roku Je zřejmé, že jen soustředění veškerých měření a zpracování naměřených údajů bylo nelehkým úkolem, jenž zabral mnoho času. Takové mapy měly tedy pouze informativní charakter. Situace se změnila až s vynálezem radiotelegraþe, kdy bylo možné výsledky měření rychle zaslat do meteorologických center, v nichž byly soustřeďovány a následně vyhodnoceny. Teprve tehdy se mohly stát naměřené údaje podkladem pro předpověď počasí. 8 K tomu, aby mohl mít meteorolog přehled o změnách počasí, musel znát nejen poslední synoptickou situaci podle posledního měření, ale musel rovněž znát předcházející stavy. Světová meteorologická organizace proto deþnovala termíny pozorování. 9 Rovněž bylo třeba, aby jednotlivá pozorování byla prováděna všude ve stejný čas, proto bylo rozhodnuto, že termíny budou vztaženy k času GMT (dnes UTC). Vzhledem ke způsobu přenosu bylo také třeba informace zhustit. Byl tedy deþnován způsob šifrování synoptických zpráv. 10 V této kapitole si v krátkosti řekneme o problematice výměny zpráv v rámci meteorologické služby, možnostech získání informací o stavu počasí na stanicích z pohledu amatérského meteorologa a o zobrazení dat ve vhodné podobě pro potřeby meteorologů. 2.1 Formát zpráv SYNOP 11 Vzhledem k potřebě rychlého přenosu výsledků pozorování všech důležitých meteorologických prvků, došlo mezi meteorology k dohodě, jak má vypadat tvar hlášení synoptické zprávy. V synoptické zprávě jsou obsaženy následující údaje: datum v měsíci, čas pozorování v celých hodinách, indikativ oblasti, indikativ stanice, pokrytí oblohy oblačností, směr větru, rychlost větru, vodorovná dohlednost, stav počasí, průběh 8 Srov. tamtéž, s Hlavními termíny pozorování jsou 0:00, 6:00, 12:00 a 18:00 UTC. Vedlejšími termíny pozorování jsou 3:00, 9:00, 15:00 a 21:00 UTC. Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, s. 10. Srov. KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, s SYNOP jsou počáteční písmena, jimiž zpráva začíná. Srov. tamtéž. 9

10 počasí, tlak vzduchu, teplota vzduchu, pokrytí oblohy nízkými oblaky, druh nízkých oblaků, výška základny nízkých oblaků od země, druh středních oblaků, druh vysokých oblaků, teplota rosného bodu, celková charakteristika tlakové tendence za poslední tři hodiny, hodnota změny tlaku vzduchu za poslední tři hodiny, množství srážek, extrémní hodnoty (maximální, minimální) teploty, pokrytí oblohy význačnými oblaky, druh význačných oblaků, výška základny význačných oblaků od země, zvláštní jevy, minimální teplota při zemi, stav půdy a výška sněhové pokrývky. 12 Vidíme, že synoptická zpráva obsahuje skutečně velké množství údajů. Ty jsou totiž důležité pro meteorologa z hlediska zhodnocení aktuální meteorologické situace. 2.2 Možnosti získávání meteorologických dat ze staniční sítě z pohledu amatérského meteorologa Uvedli jsme, jaké údaje obsahuje plnohodnotná synoptická zpráva. Vzhledem k tomu, že synoptické zprávy v podobě, v jaké jsou posílány přímo z meteorologických stanic, jsou pro amatérského meteorologa nedostupné (jsou dostupné pouze interně v rámci meteorologických služeb jednotlivých států), nebudeme se tvarem a obsahem zprávy SYNOP dále zabývat. Nyní si ukážeme, jaké má amatérský meteorolog možnosti získání synoptických meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 13 ČHMÚ zveřejňuje každou hodinu na svých webových stránkách 14 pouze aktuální meteorologická data ze své staniční sítě z poslední hodiny. K získání uceleného přehledu je třeba znát také stav počasí na blízkých stanicích v okolních zemích. Proto meteorologické služby jednotlivých států vzájemně spolupracují a meteorologická data 12 Srov. Tamtéž, s Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je příspěvková organizace Þnancovaná ze státního rozpočtu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Zřizovacími dokumenty jsou Vládní nařízení č. 96/1953 Sb. a Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav [online]. Dostupné z [citováno ]. 14 Existuje více označení pro dokumenty, jež jsou k dispozici ve formátu HTML prostřednictvím sítě Internet. Jednou ze služeb, které nabízí Internet je služba World Wide Web zkráceně WWW. V českém prostředí se můžeme setkat například s označením www-stránka, webovská stránka, webová stránka, domovská stránka, internetová stránka atd. Srov. KOSEK. J., HTML : tvorba dokonalých www stránek : podrobný průvodce, Praha: Grada Publishing, 1998, ISBN , s. 13 a 15. Srov. KOUT, P., Praktický JavaScript, Brno: Zoner Press, 2004, ISBN , s. 9. Srov. DELLWIG, E., DELLWIG, I., JavaScript : Příručka programátora, překlad LAHODA, V., Praha: Grada Publishing, 2003, ISBN , s. 11. V naší práci jsme zvolili pojem webová stránka, který se nám zdá nejvhodnější jak z hlediska české ortograþe tak z hlediska přesnosti. 10

11 si vzájemně posílají. Na tato data se ovšem vztahují určitá omezení. ČHMÚ zveřejňuje v hlavních pozorovacích termínech data z okolních států zakreslená do synoptické mapy, 15 nicméně k získání uceleného přehledu o vývoji počasí na stanici je šestihodinový interval naprosto nevyhovující. Stav počasí za poslední hodinu je zveřejňován na webové stránce, věnované aktuálním informacím o počasí na území České republiky. 16 Aktuální meteorologická data ze staniční sítě ČHMÚ z poslední hodiny jsou k dispozici také v rámci nového prohlížeče radarových dat, 17 jenž je v provozu od března ČHMÚ neposkytuje na svých webových stránkách všechna data pro širokou veřejnost. Z poskytovaných dat je ovšem možné zjistit termín. Naopak v rámci zmiňovaného prohlížeče radarových dat jsou k dispozici téměř všechna data. Nevýhodou pak je, že z dostupných dat nelze zjistit termín pozorování. 2.3 Zobrazení meteorologických dat K tomu, aby mohl meteorolog vyhodnotit stav počasí v určitém termínu pozorování, musí mít možnost zobrazit si příslušná data přehledně. Nejčastějším způsobem zobrazení je zákres naměřených hodnot meteorologických prvků a pozorovaných meteorologických jevů do synoptických map v podobě staničních kroužků. Pozorování se zakreslují do mapy tak, že každý měřený prvek se nakreslí na přesně stanovené místo okolo kroužku stanice. 19 Na základě naměřených hodnot lze pak do map rovněž zakreslit izočáry spojující oblasti se stejnou hodnotou meteorologického prvku (například izobary, izotermy atd.) 20 Další možností je zobrazení tak zvaného meteogramu za konkrétní den, kdy například teplota, teplota rosného bodu, tlak vzduchu a vlhkost jsou zobrazeny rovinnými 15 Mapu lze nalézt například na adrese 16 Webová stránka je k dispozici na adrese a nově také na adrese 17 Jde o data z meteorologických srážkových radarů, které monitorují aktuální rozložení srážkové oblačnosti nad územím České republiky. Více o radarové síti ČHMÚ lze nalézt v SETVÁK, M., Fyzika oblaků a srážek, Praha: Academia, 2007, ISBN , s Prohlížeč je k dispozici na adrese a je společným dílem ČHMÚ a Amateur Stormchasing Society (ASS). Srov. RONGE, L., NOVÁK, P., Informace a návod k aplikaci [online]. Dostupné z [citováno ]. 19 Srov. KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, s. 14. Srov. KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s

12 křivkami a ostatní prvky, jako například pokrytí oblačnosti, směr a rychlost větru, druh nízké, střední a vysoké oblačnosti atd. jsou zobrazeny pomocí smluvených meteorologických symbolů. 21 Dále pak lze generovat nejrůznější statistiky také za delší časové období, v nichž je možné brát v úvahu například aritmetický průměr naměřených hodnot po jedné hodině, vážený klimatologický termínový průměr 22 atd. Je zřejmé, že zobrazování meteorologických dat by vydalo na samostatnou práci, proto se jím hlouběji nebudeme zabývat. 21 Příklad meteogramu lze nalézt například v SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Meteogram do 10 dní [online]. Dostupné z [citováno ]. 22 Vzorec pro výpočet váženého klimatologického termínového průměru je (t 7 + t t 21 ) / 4. Srov. KNOZOVÁ, G., ROŽNOVSKÝ J., Srovnání způsobů výpočtu průměrných denních teplot a vlhkosti vzduchu in LITSCHMANN, T., ROŽNOVSKÝ, J., Mikroklima porostů : 26. března 2003, Brno : sborník abstraktů, Praha: Česká bioklimatologická společnost v nakl. Českého hydrometeorologického ústavu, 2003, ISBN , s

13 3 Návrh řešení pro příjem, zpracování a prezentaci meteorologických dat ze staniční sítě ČHMÚ Získávání meteorologických dat pro amatérského meteorologa není právě snadnou záležitostí. V této kapitole se budeme podrobněji věnovat konkrétnímu řešení, jenž je z hlediska amatérského meteorologa schůdné. 3.1 Příjem dat, jejich zpracování a ukládání Co se týče příjmu dat, pro účely naší aplikace budeme využívat jako zdroje dat webové stránky ČHMÚ a webové stránky nového prohlížeče radarových dat vyvíjeného společně ČHMÚ a Amateur Stormchasing Society. 23 Data je třeba nejprve přijmout z webových stránek ČHMÚ. Jednotlivé hodnoty budou uloženy do relační databáze MySQL, kdy jednomu záznamu v tabulce bude odpovídat soubor naměřených hodnot a pozorovaných jevů z konkrétní stanice a termínu pozorování. Tato data je možné získat z webových stránek ČHMÚ nejdříve 15 minut po termínu pozorování. Jak jsme již uvedli, data nejsou kompletní a jsou k dispozici jen ze 34 meteorologických stanic. Protože však tato data lze jednoznačně identiþkovat z hlediska termínu pozorování, považujme je za primární data pro naši aplikaci. V rámci již zmiňovaného nového prohlížeče radarových dat jsou k dispozici úplnější data a navíc z celkem 37 meteorologických stanic. Tato data jsou k dispozici nejdříve 20 minut po termínu. Vzhledem k tomu, že tato data neobsahují informaci o termínu pozorování, jsou pro naši aplikaci vlastně pouze doplňkovými (sekundárními) daty. V praxi to znamená, že pokud nedojde ke stažení primárních dat z webových stránek ČHMÚ, nedojde pak ani ke stažení těchto sekundárních dat. Tato skutečnost ovšem není na škodu, protože pokud například dojde k výpadku dat ze staniční sítě, dojde k němu jak v rámci webových stránek ČHMÚ, tak také v rámci zmiňovaného prohlížeče radarových dat Amateur Stormchasing Society (ASS) sdružuje amatérské meteorology, specializuje se hlavně na pozorování konvektivních bouří a dlouhodobě spolupracuje s ČHMÚ. Srov. AMATEUR STORMCHASING SOCIETY, O nás [online]. Dostupné z [citováno ]. 24 Tato skutečnost byla empiricky ověřena. 13

14 Pro případy výpadku spojení musí být systém příjmu dat řešen tak, aby po neúspěšném pokusu o stažení dat, zopakoval po určité nastavené době požadavek na servery s daty a pokusil se o jejich opětovné stažení. 3.3 Zobrazení Komplexní řešení zobrazování meteorologických dat je problematika nad rámec naší práce. Proto se pro účel naší aplikace spokojíme pouze s vybranými způsoby zobrazení. Jako základní zobrazení jsme zvolili textový výpis stavu počasí ze zvoleného termínu. Jako další způsoby jsme pak zvolili zobrazení na letecké mapě 25 České republiky, do níž budou zakreslovány staniční kroužky jednotlivých meteorologických stanic, zobrazení dat v meteogramu z konkrétní stanice a nakonec zobrazení staničních kroužků s daty z vybraných stanic v přehledné tabulce za zvolený časový úsek. V následujícím textu se budeme jednotlivými zvolenými způsoby zobrazení podrobněji zabývat. a) Zobrazení staničních kroužků na letecké mapě Není snadné zvolit rozlišení mapy. Na jedné straně je třeba, aby zobrazovaná mapa byla dostatečně velká, aby se staniční kroužky blízkých stanic nepřekrývaly. Na straně druhé musí být zajištěno, že mapa nebude extrémně velká jednak z důvodu, aby se vešla pokud možno na monitor uživatele aplikace bez nutnosti rolování a také aby byla zajištěna přiměřená velikost souboru s vygenerovanou animací. Uvažovali jsme jak o zjednodušeném staničním kroužku, v němž by ale mnohé informace chyběly, tak o extrémně velké mapě v rozlišení například 250 m/px, 26 která by se ovšem nevešla na většinu monitorů. Po důkladném zvážení výhod a nevýhod jsme nakonec usoudili, že pro účel naší aplikace plně postačí mapa v rozlišení 500 m/px v gnomonické projekci se souřadnicemi středu mapy 15 východní délky a 50 severní šířky. 27 Tato projekce je používaná rovněž v ČHMÚ v družicovém oddělení pro detailní zobrazení družicových 25 Pojem letecká mapa v meteorologii znamená mapu většího měřítka, jež zobrazuje menší území. Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, s Jednotka px znamená pixel, což je obrazový bod. Rozlišení mapy je vyjádřeno jako skutečná délka, jíž odpovídá 1 px na mapě. Uvedené rozlišení platí ve středu mapy. Se vzdáleností od středu hodnota roste. 27 Vzorce pro výpočet souřadnic v gnomonické projekci lze nalézt v PYŠEK, J., Matematická kartograþe : Třída jednoduchých zobrazení, Plzeň: Západočeská univerzita Pedagogická fakulta, 1995, s Srov. WEISSTEIN, E. W., Gnomonic Projection [online]. Dostupné z [citováno ]. 14

15 produktů NOAA. 28 V tomto případě se ale nevyhneme překrývání staničních kroužků blízkých stanic. Problém vyřešíme možností volby stanic, z nichž budou staniční kroužky do mapy zakresleny. b) Zobrazení dat v meteogramu V případě meteogramu jsme se rozhodli pro zobrazení teploty, teploty rosného bodu, tlaku a vlhkosti jako rovinných křivek, jež budou vykresleny odlišnými barvami z důvody rychlé orientace. Pomocí meteorologických symbolů 29 bude zobrazeno celkové pokrytí oblohy oblačností, rychlost a směr větru, stav počasí, druh nízké, střední a vysoké oblačnosti. Vodorovná dohlednost, náraz větru a kroupy budou zobrazeny výpisem číselné hodnoty. c) Zobrazení staničních kroužků v tabulce Pro tabulku se staničními kroužky jsme se rozhodli z praktického důvodu. Je v ní totiž přehledně vidět stav počasí na poměrně malé ploše z většího množství stanic i termínů pozorování současně. Jednotlivé řádky budou představovat zvolené meteorologické stanice a sloupce budou reprezentovat jednotlivé termíny pozorování. d) Detailní výpis naměřených hodnot s popisem Jde o textový popis počasí v souladu s meteorologickými zvyklostmi. 30 Hodnoty budou vypsány čísly, následovanými měrnými jednotkami. Meteorologické symboly budou popsány slovy. Pod slovním popisem stavu počasí na stanici bude zobrazen také odpovídající staniční kroužek. Stránka s detailním výpisem bude obsahovat i klimatologické údaje, jež ČHMÚ také poskytuje. Tyto údaje budou umístěny ve spodní části jako doplňující informace z hlediska dlouhodobějšího vývoje počasí na meteorologické stanici. 28 Srov. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, JSAVHRRView [online]. Dostupné z [citováno ]. 29 Symboly používané v synoptické meteorologii lze najít v KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s Jejich vysvětlení tamtéž, s Srov. VAŠÍČEK, J., Zákres počasí z kódu SYNOP [online]. Dostupné z [citováno ]. 30 Zobrazovaný popis je vytvořen podle VAŠÍČEK, J., Zákres počasí z kódu SYNOP [online]. Dostupné z [citováno ]. Rovněž jsme přihlíželi k textu uvedenému v KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s

16 4 Programátorská dokumentace Nyní se budeme věnovat popisu aplikace z pohledu programátora. Uvedeme důvody zvoleného řešení, popíšeme jednotlivé soubory zdrojových kódů, uvedeme jejich význam pro jednotlivé funkcionality 31 aplikace a zdokumentujeme důležité funkce Způsob řešení Nejprve bylo třeba zvolit platformu, na které aplikace pro zobrazení meteorologických dat ze staniční sítě ČHMÚ poběží. Pokud se jednalo o volbu druhu aplikace, je zřejmé, že aplikace musí primárně běžet na serveru, jež má trvalé připojení do sítě Internet, protože musí být zajištěn trvalý příjem dat. Odtud byl už jen krůček k volbě druhu prezentační vrstvy, jež byla zvolena jako webová. Tento způsob zajišťuje jednoduchý přístup k datům bez nutnosti dalšího speciálního klienta na straně uživatele. Z hlediska dostupnosti i stability jsme zvolili HTTP server Apache, 33 databázi MySQL. 34 Zvolená databáze by měla postačovat pro účely vyvíjené aplikace. Na straně serveru byl zvolen skriptovací jazyk PHP, 35 který nabízí velké množství jednoduše použitelných funkcí mimo jiné i pro práci s graþkou. Výstupem PHP budou dokumenty HTML a graþka ve formátech PNG a GIF. 36 Pokud jde o použitou webovou technologii, zvolili jsme formát HTML 4.01 Transitional, 37 k dosažení požadovaného vzhledu jsme použili CSS Jako skriptovací jazyk na straně klienta jsme zvolili 31 Vzhledem k tomu, že pojem funkce má v informatice speciþcký význam, pro označení funkce aplikace ve smyslu určité její využitelnosti uživatelem budeme k tomuto účelu používat termín funkcionalita. 32 Funkce v informatice je část programového kódu, kterou lze volat na různých místech programu. Srov. KOSEK, J., PHP : tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce, Praha: Grada Publishing, 1999, ISBN , s O webovém serveru Apache lze nalézt více v Srov. KOSEK, J., PHP : tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce, s O databázovém serveru MySQL lze nalézt více informací v Srov. tamtéž, s O skriptovacím jazyce PHP lze nalézt více informací v Srov. tamtéž, s Více o graþckých formátech vhodných k použití na webových stránkách lze najít například v KOSEK. J., HTML : tvorba dokonalých www stránek : podrobný průvodce, s Dokumentace je dostupná v W3C, HTML 4.01 SpeciÞcation [online]. Dostupné z [citováno ]. 38 Dokumentace je dostupná v W3C, Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) SpeciÞcation [online]. Dostupné z [citováno ]. 16

17 JavaScript, 39 jenž zajistí jak kontrolu webových formulářů tak animaci zobrazovaných prvků. Kódování webových stránek je UTF Struktura aplikace Nyní se budeme věnovat samotné struktuře aplikace. Popíšeme jednotlivé soubory, jež jsou potřebné pro správné fungování aplikace. Jde o soubory, v nichž jsou soustředěny funkce volané na jiných místech programu, soubory obsahující skripty pro výstup graþky (PNG a GIF) a webových stránek (HTML). Zvláštní kategorii tvoří skript main.php, jenž je načítán vždy při spouštění každého skriptu na straně serveru. Nesmíme opomenout ani graþcké soubory, které obsahují jednotlivé meteorologické symboly a hranice České republiky. Adresářová struktura aplikace je velmi jednoduchá. Pracovní adresář aplikace, v němž jsou všechny skripty, obsahuje dva podadresáře: img a temp. Adresář img obsahuje graþcké soubory a temp slouží k ukládání pomocných dočasných dat, jež jsou potřebné ke správné funkci příjmu meteorologických dat Soubory funkcí Nyní popíšeme jednotlivé soubory funkcí, jež jsou potřebné pro správné fungování aplikace, důvody rozdělení funkcí do skupin a jejich využití v rámci aplikace. Funkce jsou sdruženy v rámci naší aplikace do čtyř souborů podle svého významu: func_a.php soubor obsahuje obecné funkce, které jsou využívány na většině míst aplikace a tudíž soubor s těmito funkcemi je načítán vždy, func_g.php funkce pro práci s graþkou, func_o.php funkce pro zobrazování (výstup) dat, func_p.php funkce pro příjem dat. 39 JavaScript je jazyk, jenž se zpočátku používal v rámci webových stránek nejčastěji pro kontrolu formulářů. Srov. KOSEK, J., PHP : tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce, s. 19. Vidíme, že v psaném názvu jazyka JavaScript není dodržena česká ortograþe psaní velkých písmen. Nicméně jsme se rozhodli pro zažitý způsob psaní, který je běžný také v česky psané odborné literatuře. 40 Jde o druh kódování znakové sady. Zkratka znamená Unicode Transformation Format. Srov. UTF-8 and Unicode Standards, [online]. Dostupné z [citováno ]. Srov. KOSEK, J., PHP : tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce, s. 176, poznámka 4. 17

18 Soubor func_a.php Soubor obsahuje základní funkce pro práci s datem a časem: data_timestamp($timestamp, $interval) data_time($timestamp, $interval_min, $dif = 0, $delay = 0) data_times($interval_min, $range_minutes, $delay = 0) archive_data_times($datetime, $interval_min, $range_minutes, $ignore_invalid_date = false) data_times_range($datetime_from, $datetime_to = null, $ignore_invalid_date = false) synop_times($range_days, $delay_min, $datetime = null, $ignore_invalid_date = false) utcstr2time($utc) Interní formát data a času, jenž je používán například při volání skriptů byl zvolen YYYYMMDDhhmmss. 41 Pro práci s datem a časem a zvoleným formátem byly naprogramovány následující funkce: times2fnbase($times) list_fnbases($fnbases) Þlename2time($Þlename) Pro úpravu rozsahu stupnice grafu slouží funkce: adjust_range($min, $max, $y_levels, $decimal_places) Pokud budeme chtít vykreslovat text s českou diakritikou do obrázků, je třeba aby byly v kódování ISO K převodu z použitého kódování UTF-8 slouží následující funkce: utf82iso($str) utf82iso_uc($str) Pro práci s dočasnými soubory slouží funkce: write_tmp($tmp) check_tmp($tmp, $age) 41 Význam jednotlivých písmen je následující: Y číslice roku, M číslice měsíce, D číslice dne, h číslice hodiny, m číslice minuty, s číslice sekundy. 42 Český text s diakritikou, jenž PHP vykreslí do obrázků pomocí funkce imagestring, je zobrazen správně jen tehdy, když je v kódování ISO Tato skutečnost byla empiricky ověřena na serverech s operačními systémy Linux i Windows. 18

19 Ke zjištění kořenového adresáře aplikace pro hypertextové odkazy slouží funkce: index_þlepath() K usnadnění programátorské práce byly naprogramovány funkce pro generování začátku a konce dokumentu HTML a jednoduchá funkce pro výpis chybového hlášení: hlava($title, $nocache, $stylesheet, $no_img_toolbar = false) pata($data_copyright = "") vypis_ch($str) Soubor func_g.php Tento soubor obsahuje funkce pro práci s graþkou. Přitom jsou využívány funkce PHP, jež poskytuje knihovna PHP GD2. Uveďme nyní jednotlivé funkce pro práci s graþkou, jež jsou ve vyvíjené aplikaci použity společně s krátkým popisem: frame_image($image) orámuje obrázek, send_image_header($imagetype = IMAGETYPE_PNG, $last_modiþed = 0, $expires = 0) pošle hlavičky HTTP potřebné pro zaslání obrazových dat, send_output_image($image, $imagetype = IMAGETYPE_PNG, $last_modiþed = 0, $expires = 0, $jpeg_quality = 92) pošle předaný obrázek včetně potřebných hlaviček HTTP a ukončí běh skriptu, imagestring_ext($im, $font, $x, $y, $str, $color, $pos = 0) je funkcí pro vykreslení textu do obrázku rozšířenou o možnost nastavení různých pozic textu; syntaxe vychází z funkce PHP imagestring, imagestring_multiline_ext($im, $font, $x, $y, $str, $color, $h_pos = 0, $v_pos = 0, $wrap = 0, $cut = false, $line_space = 0) jde opět o rozšířenou funkci pro vykreslení textu do obrázku s podporou víceřádkového textu, imageboldline($img, $x1, $y1, $x2, $y2, $color) vykreslí tučnou linku, popisek($im, $str) funkce pro zobrazení majitele autorských práv k zobrazeným datům Soubor func_o.php Jde o soubor funkcí, které jsou potřeba ke zobrazování meteorologických dat: 19

20 draw_dd_ff($image, $dd, $ff, $color) funkce vykreslí meteorologický symbol pro znázornění velikosti a směru vanoucího větru, 43 st_krouzek($tt, $td, $n, $cc, $nh, $h, $dd, $ff, $fm, $pp, $dp, $a, $vv, $ww, $w, $rr, $hail, $symbols_dir, $bold_temp = false) vykreslí staniční kroužek, vitr_pokryti($dd, $ff, $n, $symbols_img) vykreslí symbol větru a pokrytí oblohy oblačností, show_synop($time, $stations) vygeneruje mapu České republiky v gnomonické projekci a rozlišení 500 m/px se zakreslenými staničními kroužky, prehled_synop_st() vygeneruje mapu České republiky v gnomonické projekci a rozlišení 500 m/px se zakreslenými meteorologickými stanicemi ČHMÚ a jejich názvy, synop_summary_table($stations, $datetime_from, $datetime_to = null) vygeneruje přehlednou tabulku staničních kroužků, meteogram($station, $date) vykreslí meteogram stanice, lonlat2xy($dlon, $dlat) funkce pro převod zeměpisných souřadnic (délky a šířky) na kartézské souřadnice mapy v gnomonické projekci a rozlišení 500 m/px se souřadnicemi středu mapy 15 východní délky a 50 severní šířky a kartézskými souřadnicemi středu mapy x = 440,5 px, y = 340,5 px. stupne_minuty_vteriny($stupne, $zaokrouhlit_vteriny = true) převod úhlových stupňů na stupně, minuty a vteřiny, zobraz_uhlovou_hodnotu($stupne, $zaokrouhlit_vteriny = true) zobrazení úhlové hodnoty, prevod_na_stupne($stupne, $minuty, $vteriny) převod úhlových stupňů, minut a vteřin na stupně, read_cookies($index, $count) funkce pro čtení cookies, 44 v nichž jsou uložena nastavení zobrazení meteorologických dat na mapě České republiky, Þltr($hodnota, $min, $max, $vychozi) funkce ke kontrole nastavení s možností nastavení výchozí hodnoty. 43 Velikost a směr vanoucího větru se do synoptických map zakresluje pomocí větrných háčků. Srov. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Symboly větru na mapách [online]. Dostupné z [citováno ]. Srov. KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s. 19 a Cookies jsou malé textové soubory, které slouží k ukládání pomocných stavových informací. Srov. KOSEK. J., HTML : tvorba dokonalých www stránek : podrobný průvodce, s Srov. KOSEK, J., PHP : tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce, s

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9. Kapitola 1 Než začneme 11. Kapitola 2 Dynamické zobrazování obsahu 25. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017

Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 Zadání maturitní práce ve školním roce 2016/2017 vydané podle 15 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších

Více

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011

SYLABUS IT V. Jiří Kubica. Ostrava 2011 P MODULU SYLABUS IT V DÍLČÍ ČÁST PROGRAMOVÁNÍ BUSINESS APLIKACÍ PODNIKU Bronislav Heryán Jiří Kubica Ostrava 20 : Autoři: Vydání: Počet stran: Tisk: Vydala: Sylabus modulu IT v podniku Programování business

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Středoškolská technika 2010 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM S PODPOROU MAP Karel Soukup Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Varnsdorf Mariánská

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

PRO K206 Kompletní letecký elektronický systém

PRO K206 Kompletní letecký elektronický systém PRO K206 Kompletní letecký elektronický systém pro UAS Evidenční list software Název FV - Program pro evidenci naměřených dat a výsledků analýzy chování člověka při řízení letu letounu Datum realizace

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Metodický

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice

Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Strategie ochrany před negativními dopady povodní a erozními jevy přírodě blízkými opatřeními v České republice Návod k prezentačnímu mapovému portálu Obsah: 1. Úvod... 3 2. Obecná část mapového portálu...

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM VIDIUM A VYUŽITÍ MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ Michal Brožek, Dominik Svěch, Jaroslav Štefaník MEDIUM SOFT a.s., Cihelní 14, 702 00 Ostrava, ČR Abstrakt Neustále rostoucí význam sběru dat, možnost

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Název bakalářské práce v ČJ Název bakalářské práce v AJ Bakalářská práce Vypracoval: Jméno Příjmení Vedoucí práce: Vedoucí

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka

[1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka [1] ICAReNewZEP v1.2 Uživatelská příručka 06.10.2011 [2] Obsah 1 - ÚVOD... 3 2 - POUŽITÉ ZKRATKY... 3 3 POŽADAVKY... 4 3.1 POŽADAVKY PRO SPRÁVNÝ CHOD APLIKACE... 4 3.2 POŽADAVKY NA OBNOVOVANÝ CERTIFIKÁT...

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a

Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze BK12 - Informatika, osvěta a Autor Bc. Radek Jareš Organizace ATEM - Ateliér ekologických modelů Název textu Vyhodnocení informačních zdrojů o kvalitě ovzduší v Praze Blok BK12 - Informatika, osvěta a práce s veřejností Datum Červenec

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009

Webové rozhraní pro datové úložiště. Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Webové rozhraní pro datové úložiště Obhajoba bakalářské práce Radek Šipka, jaro 2009 Úvod Cílem práce bylo reimplementovat stávající webové rozhraní datového úložiště MU. Obsah prezentace Úložiště nasazené

Více

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ

MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ MATLABLINK - VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ A MONITOROVÁNÍ TECHNOLOGICKÝCH PROCESŮ M. Sysel, I. Pomykacz Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká republika

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

APS Administrator.ST

APS Administrator.ST APS Administrator.ST Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Webové rozhraní sledování docházky studentů Instalační a uživatelská příručka 2004 2016,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz,

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery

Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Měření průtoku kapaliny s využitím digitální kamery Mareš, J., Vacek, M. Koudela, D. Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Ústav počítačové a řídicí techniky, Technická 5, 166 28, Praha 6 e-mail:

Více

Ovládání programu Měření délky

Ovládání programu Měření délky Ovládání programu Měření délky Program Měření délky je jednoduchý program pro měření rozměrů na fotografii podle předem známého měřítka. Tento program umožňuje zjistit rozměry jednotlivých objektů (velikost

Více

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ

Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ Zápočtová úloha z předmětu KIV/ZSWI DOKUMENT SPECIFIKACE POŽADAVKŮ 10. 5. 2011 Tým: Simplesoft Členové: Zdeněk Malík Jan Rada Ladislav Račák Václav Král Marta Pechová malikz@students.zcu.cz jrada1@students.zcu.cz

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Webová aplikace. Ing. Jiří Kapička Mgr. Daniel Žížala Školení 2016

MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Webová aplikace. Ing. Jiří Kapička Mgr. Daniel Žížala Školení 2016 MONITORING EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY Webová aplikace Ing. Jiří Kapička Mgr. Daniel Žížala Školení 2016 Úvodní stránka Úvodní stránka Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy Úvodní stránka

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček

Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček Maturitní projekt do IVT Pavel Doleček CO FILMBOOK JE Filmbook je uzavřená webová aplikace pro celkovou správu informací a dat souvisejících se sledováním filmů. Primárně je zaměřen na uchovávání a spravování

Více

INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE

INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE INSTALACE PRODUKTU ONTOPIA KNOWLEDGE SUITE profesionální verze 1 Obsah Požadavky... 3 Instalace... 3 Proměnná CLASSPATH... 3 Zpřístupnění licenčního klíče... 3 Ověřování komponent OKS. 3 Spouštíme aplikaci

Více

On-line dražební systém EDEN návod k použití

On-line dražební systém EDEN návod k použití On-line dražební systém EDEN návod k použití Obsah dokumentu 1. Registrace uživatele...2 2. Verifikace (ověření) e-mailu...3 3. Zapomenuté heslo...3 4. Přihlášení uživatele...4 5. Změna hesla...5 6. Přehled

Více

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot

Univerzální prohlížeč naměřených hodnot Návod na používání autorizovaného software Univerzální prohlížeč naměřených hodnot V Ústí nad Labem 14. 8. 2009 Vytvořil: doc. Ing., Ph.D. 1 z 10 Obsah 1Úvod...3 2Instalace...3 3Spuštění programu...3 3.1Popis

Více

Platební systém XPAY [www.xpay.cz]

Platební systém XPAY [www.xpay.cz] Platební systém XPAY [www.xpay.cz] implementace přenosu informace o doručení SMS verze 166 / 1.3.2012 1 Obsah 1 Implementace platebního systému 3 1.1 Nároky platebního systému na klienta 3 1.2 Komunikace

Více

Úvodem Seznámení s HTML Rozhraní Canvas... 47

Úvodem Seznámení s HTML Rozhraní Canvas... 47 Stručný obsah Úvodem... 17 1. Seznámení s HTML5... 21 2. Rozhraní Canvas... 47 3. Práce s audiem a videem v HTML5... 85 4. Geolokační rozhraní... 109 5. Komunikační rozhraní... 137 6. Rozhraní WebSocket...

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server.

Na vybraném serveru vytvoříme MySQL databázi. Soubory scratch.jpa, kickstart.php a en-gb.kickstart.ini nahrajeme na vybraný server. 1 Práce se systémem Tento dokument popíše způsob instalace a základy práce se systémem Joomla!, ve kterém je učebnice jazyka Scratch vytvořena. Podrobný návod k systému Joomla! je popsán v dokumentaci

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2

MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 MAPA OBCHODU A SLUŽEB IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje, že zobrazení stránky

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o.

Představenstvo, kontrolní komise, vedení. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Představenstvo, kontrolní komise, vedení Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1.

Více

Postup. Úvodem. Hlavní myšlenka frameworku. application. system. assets. uploads

Postup. Úvodem. Hlavní myšlenka frameworku. application. system. assets. uploads Postup Úvodem Můj úkol při tomto projektu byl vytvořit model pro data, dle návrhového vzoru MVC. Jelikož v poslední době pracuji spíše s návrhovým vzorem HMVC (http://en.wikipedia.org/wiki/hmvc) ve frameworku

Více

Základní práce v souborovém manažeru

Základní práce v souborovém manažeru Základní práce v souborovém manažeru 18-20-M/01 Informační technologie Základní pojmy a prostředky pro programování webových stránek Zvládnutí nástrojů typických pro programování webových aplikací Základní

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.07 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 07 Vytvoření šablony webové stránky pro výuku PHP DUM dává žákům k dispozici jednotnou výukovou šablonu pro psaní

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Angličtina program k procvičování slovní zásoby

Angličtina program k procvičování slovní zásoby Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT Angličtina program k procvičování slovní zásoby Kamil Hanus Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních

Více

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty

Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Studijní informační systém KOS ikos přístup pro referenty Pro práci se studijním informačním systémem AMU se používají dvě různé aplikace, které však pracují se společnými daty. Studenti a učitelé pracují

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.17 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 17 PHP- komplexní úloha Výpočet obsahu trojúhelníku pomocí Heronova vzorce DUM prohloubí dovednosti žáků v postupu

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

6. blok část B Vnořené dotazy

6. blok část B Vnořené dotazy 6. blok část B Vnořené dotazy Studijní cíl Tento blok je věnován práci s vnořenými dotazy. Popisuje rozdíl mezi korelovanými a nekorelovanými vnořenými dotazy a zobrazuje jejich použití. Doba nutná k nastudování

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Měření teploty na RaspberryPi

Měření teploty na RaspberryPi Gymnázium, Brno, Vídeňská 47 Předmět: programování Maturitní práce Měření teploty na RaspberryPi Technická specifikace; dokumentace ; jan.horacek@seznam.cz 15. dubna 2015 Obsah 1 Úvod 3 1.1 Zadaní maturitní

Více

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz

Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapa Česka: www.mapa-ceska.cz Mapový portál Mapa Česka, který je dostupný na internetové adrese www.mapa-ceska.cz, byl vytvořen v roce 2014 v rámci bakalářské práce na Přírodovědecké fakultě Univerzity

Více

31 APZ Organizace. Popis modulu

31 APZ Organizace. Popis modulu 31 APZ Organizace Uživatelský modul APZ Organizace náleží k modulům řešícím agendu agentury podporovaného zaměstnávání se zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Modul umožňuje evidenci organizací

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Osobní stránky uživatele CIS

Osobní stránky uživatele CIS Osobní stránky uživatele CIS 2016 ALTRON Business Solutions, a.s. Uživatelský manuál 1 Verze manuálu: OSU- Uživatelská příručka -1.30.6 Tisk ze dne: 2. prosince 2016 Obsah Obsah...2 Změny ve verzi 1.30.6...3

Více

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití

Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Struktura e-learningových výukových programù a možnosti jejího využití Jana Šarmanová Klíčová slova: e-learning, programovaná výuka, režimy učení Abstrakt: Autorská tvorba výukových studijních opor je

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Český hydrometeorologický ústav

Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Průvodce operativními hydrologickými informacemi na webu ČHMÚ Vaše vstupní brána do sítě webových stránek Českého hydrometeorologického ústavu, které mají za úkol informovat

Více

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX

MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX MAPA PARKOVÁNÍ A BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU IMPLEMENTOVANÁ DO MOBILNÍHO MAPOVÉHO KLIENTA SPINBOX ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2, NÁMĚSTÍ MÍRU 600/20, 120 39, PRAHA 2 RESPONZIVNÍ DESIGN - tento design zaručuje,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Konečně-automatový model křižovatky Slovanská x nájezd na Most Milénia (Plzeň) Samostatná práce z předmětu

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Informatika pro ekonomy

Informatika pro ekonomy BA (Hons) in Business Management Bc. Ekonomika a management Double Degree 2. ročník Informatika pro ekonomy (learning package) doc. Ing. Jiří Rybička, Dr. 2012/2013 2 BIBS vysoká škola Autor tohoto studijního

Více