UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Petr Červinka. Zobrazení meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Petr Červinka. Zobrazení meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra informatiky b Petr Červinka Zobrazení meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Hronek Obor: Aplikovaná informatika Zaměření: Databázové systémy OLOMOUC 2011

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně a použil jsem přitom jen uvedené prameny a literaturu. V Olomouci 8. srpna

3 Mé poděkování patří na prvním místě Bohu. Dále velmi děkuji Ing. Jiřímu Hronkovi, za odborné vedení práce, mnoho cenných rad a podnětů. V neposlední řadě děkuji Mgr. Janě Schovajsové, Ph.D., za podporu a pečlivé přečtení celé práce. 3

4 Obsah Obsah... 4 Úvod Stručný úvod do synoptické meteorologie Problematika meteorologických dat ze synoptických stanic Formát zpráv SYNOP Možnosti získávání meteorologických dat ze staniční sítě z pohledu amatérského meteorologa Zobrazení meteorologických dat Návrh řešení pro příjem, zpracování a prezentaci meteorologických dat ze staniční sítě ČHMÚ Příjem dat, jejich zpracování a ukládání Zobrazení Programátorská dokumentace Způsob řešení Struktura aplikace Soubory funkcí Soubor func_a.php Soubor func_g.php Soubor func_o.php Soubor func_p.php Skripty pro příjem dat Skripty pro prezentaci dat spouštěné na straně serveru Skripty generující graþku Skripty generující webové stránky Ostatní skripty Skripty pro prezentaci dat spouštěné na straně klienta Soubory se styly GraÞcké soubory Popis funkce Příjem dat Zobrazení dat

5 Závěr Literatura Seznam příloh Přílohy

6 Úvod Meteorologie je vědou důležitou pro hospodářství. Je taktéž vědou, která se v posledních desetiletích značně rozvíjí. Jejímu rozvoji pomohl ve velké míře také rozvoj výpočetní techniky. Díky velkému výpočetnímu výkonu současných počítačů je možné počítat velmi složité numerické modely, které jsou používány pro předpovídání počasí. Před několika lety jsem byl svědkem neuvěřitelné síly, s jakou se mnohé meteorologické jevy projevují. Začal jsem se proto zajímat o meteorologii jako amatér, jímž dosud jsem. Jelikož se také věnuji informatice, zajímalo mě, jak zkušenosti z oblasti informatiky využít v oblasti meteorologie. Tento směr uvažování sehrál významnou roli ve volbě tématu mé závěrečné práce studia aplikované informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Hned v úvodu musím zdůraznit, že nejsem studovaným odborníkem v oblasti meteorologie, proto si ani v rámci této práce nekladu vysoké cíle. Jak bude zřejmé z textu práce, téma, jemuž se budu věnovat je do jisté míry interdisciplinární záležitostí, a proto lepší práci by jistě mohl vypracovat ten, kdo by měl vzdělání jak v oboru informatiky tak v oboru meteorologie. I tak se v textu práce budu snažím důsledně rozlišovat vědecky veriþkovatelná fakta i v oblasti meteorologie, jež mohu doložit citacemi příslušné odborné literatury a čistě můj vlastní pohled. V prvním případě budu tedy psát v plurálu, jak je to obvyklé u vědeckých prací, a v druhém případě v singuláru. Již v následujícím odstavci se budu věnovat samotnému předmětu své práce. Z tohoto důvodu již přejdu do zmiňovaného plurálu. Pro uvedení do problematiky synoptické meteorologie, která bude kromě informatiky určující vědou k dalšímu promýšlení navrhované aplikace, považujeme za důležité alespoň ve stručnosti nastínit předmět a metodu synoptické meteorologie. O to se pokusíme v první kapitole. Druhá kapitola bude věnována problematice pozorování meteorologických jevů a měření měřitelných meteorologických prvků. Dotkneme se také možností, jež má amatérský meteorolog k získání výsledků pozorování z profesionální staniční sítě, kterou provozuje na konkrétním území meteorologická služba příslušného státu. Ve třetí kapitole se již budeme zabývat samotným návrhem řešení pro příjem, zpracování a prezentaci meteorologických dat ze staniční sítě. Tento návrh bude promýšlen ve světle amatérského přístupu, protože v rámci meteorologické služby existuje pochopitelně plný přístup k meteorologickým datům a tudíž námi 6

7 zvolené postupy není třeba na profesionální úrovni uplatňovat. Čtvrtá kapitola bude obsahovat stručnou programátorskou dokumentaci vyvíjené aplikace. Uživatelská dokumentace bude uvedena v příloze, jelikož bude samostatným textem, jenž bude primárně určen jiné skupině čtenářů, a z tohoto důvodu by jeho uvedení v rámci textu práce působilo poněkud heterogenně. Další přílohou bude CD-ROM, jež bude obsahovat zdrojové kódy a vše potřebné k instalaci a zprovoznění aplikace uživatelem. 7

8 1 Stručný úvod do synoptické meteorologie Dříve, než se začneme věnovat předmětu naší práce, považujeme za nutné seznámit čtenáře alespoň ve stručnosti s vědním oborem, jenž bude pro naše další snažení určující. Jelikož v rámci informatiky budeme řešit problém příjmu, zpracování a zobrazení synoptických meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu, musíme se zmínit o synoptické meteorologii. Meteorologie je vědou, jež se zabývá atmosférou. Synoptická meteorologie zkoumá neperiodické změny počasí, tedy takové změny, jež nejsou předmětem klimatologie. 1 Pojem synoptický pochází z řečtiny (synopsis přehled, uvážení) 2. Synoptická meteorologie je tedy přehlednou meteorologií, 3 zkoumá pohyby vzduchových hmot v rámci velkého území. K tomu, aby mohla zkoumat tyto děje, používá metodu vědeckého pozorování, jež je podkladem pro zhotovení synoptických map. Tyto mapy jsou pak hlavním prostředkem práce. Pozorování počasí a měření meteorologických prvků 4 je prováděno pravidelně a nepřetržitě na meteorologických stanicích, jež jsou v současné době vybudovány ve všech oblastech Země. Výsledky pozorování jsou pak zaznamenány do synoptických povětrnostních map různých druhů. 5 Úkolem meteorologa synoptika je pak analýza těchto map, na jejímž základě lze předpovídat počasí. 6 Předpověď počasí pak hraje nezanedbatelnou roli například v hospodářství, vydávání výstrah před nebezpečnými meteorologickými jevy, řízení letového provozu atd. 7 Je zřejmé, že vědecká metoda, jež je vlastní synoptické meteorologii, bude hrát významnou roli při vývoji aplikace, která má sloužit pro zobrazení synoptických meteorologických dat. Vývoj této aplikace bude tedy do jisté míry interdisciplinární záležitostí. 1 Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, Praha: Hydrometeorologický ústav, 1970, s Srov., PRACH, V. (ed.), Řecko-český slovník, Praha: Vyšehrad, 1998, ISBN , s Pojem meteorologie má také svůj původ v řeckém jazyce, jako většina věd. Jeho vysvětlením ani meteorologií se v této práci nebudeme zabývat. 4 Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, s Srov. tamtéž, s Srov. tamtéž, s Srov. tamtéž, s. 4. 8

9 2 Problematika meteorologických dat ze synoptických stanic První synoptické mapy byly sestaveny v Evropě už v letech podle pozorování z roku Je zřejmé, že jen soustředění veškerých měření a zpracování naměřených údajů bylo nelehkým úkolem, jenž zabral mnoho času. Takové mapy měly tedy pouze informativní charakter. Situace se změnila až s vynálezem radiotelegraþe, kdy bylo možné výsledky měření rychle zaslat do meteorologických center, v nichž byly soustřeďovány a následně vyhodnoceny. Teprve tehdy se mohly stát naměřené údaje podkladem pro předpověď počasí. 8 K tomu, aby mohl mít meteorolog přehled o změnách počasí, musel znát nejen poslední synoptickou situaci podle posledního měření, ale musel rovněž znát předcházející stavy. Světová meteorologická organizace proto deþnovala termíny pozorování. 9 Rovněž bylo třeba, aby jednotlivá pozorování byla prováděna všude ve stejný čas, proto bylo rozhodnuto, že termíny budou vztaženy k času GMT (dnes UTC). Vzhledem ke způsobu přenosu bylo také třeba informace zhustit. Byl tedy deþnován způsob šifrování synoptických zpráv. 10 V této kapitole si v krátkosti řekneme o problematice výměny zpráv v rámci meteorologické služby, možnostech získání informací o stavu počasí na stanicích z pohledu amatérského meteorologa a o zobrazení dat ve vhodné podobě pro potřeby meteorologů. 2.1 Formát zpráv SYNOP 11 Vzhledem k potřebě rychlého přenosu výsledků pozorování všech důležitých meteorologických prvků, došlo mezi meteorology k dohodě, jak má vypadat tvar hlášení synoptické zprávy. V synoptické zprávě jsou obsaženy následující údaje: datum v měsíci, čas pozorování v celých hodinách, indikativ oblasti, indikativ stanice, pokrytí oblohy oblačností, směr větru, rychlost větru, vodorovná dohlednost, stav počasí, průběh 8 Srov. tamtéž, s Hlavními termíny pozorování jsou 0:00, 6:00, 12:00 a 18:00 UTC. Vedlejšími termíny pozorování jsou 3:00, 9:00, 15:00 a 21:00 UTC. Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, s. 10. Srov. KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, s SYNOP jsou počáteční písmena, jimiž zpráva začíná. Srov. tamtéž. 9

10 počasí, tlak vzduchu, teplota vzduchu, pokrytí oblohy nízkými oblaky, druh nízkých oblaků, výška základny nízkých oblaků od země, druh středních oblaků, druh vysokých oblaků, teplota rosného bodu, celková charakteristika tlakové tendence za poslední tři hodiny, hodnota změny tlaku vzduchu za poslední tři hodiny, množství srážek, extrémní hodnoty (maximální, minimální) teploty, pokrytí oblohy význačnými oblaky, druh význačných oblaků, výška základny význačných oblaků od země, zvláštní jevy, minimální teplota při zemi, stav půdy a výška sněhové pokrývky. 12 Vidíme, že synoptická zpráva obsahuje skutečně velké množství údajů. Ty jsou totiž důležité pro meteorologa z hlediska zhodnocení aktuální meteorologické situace. 2.2 Možnosti získávání meteorologických dat ze staniční sítě z pohledu amatérského meteorologa Uvedli jsme, jaké údaje obsahuje plnohodnotná synoptická zpráva. Vzhledem k tomu, že synoptické zprávy v podobě, v jaké jsou posílány přímo z meteorologických stanic, jsou pro amatérského meteorologa nedostupné (jsou dostupné pouze interně v rámci meteorologických služeb jednotlivých států), nebudeme se tvarem a obsahem zprávy SYNOP dále zabývat. Nyní si ukážeme, jaké má amatérský meteorolog možnosti získání synoptických meteorologických dat ze staniční sítě Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 13 ČHMÚ zveřejňuje každou hodinu na svých webových stránkách 14 pouze aktuální meteorologická data ze své staniční sítě z poslední hodiny. K získání uceleného přehledu je třeba znát také stav počasí na blízkých stanicích v okolních zemích. Proto meteorologické služby jednotlivých států vzájemně spolupracují a meteorologická data 12 Srov. Tamtéž, s Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) je příspěvková organizace Þnancovaná ze státního rozpočtu, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí České republiky. Zřizovacími dokumenty jsou Vládní nařízení č. 96/1953 Sb. a Opatření č. 3/04 Ministerstva životního prostředí o úpravě zřizovací listiny příspěvkové organizace Český hydrometeorologický ústav [online]. Dostupné z [citováno ]. 14 Existuje více označení pro dokumenty, jež jsou k dispozici ve formátu HTML prostřednictvím sítě Internet. Jednou ze služeb, které nabízí Internet je služba World Wide Web zkráceně WWW. V českém prostředí se můžeme setkat například s označením www-stránka, webovská stránka, webová stránka, domovská stránka, internetová stránka atd. Srov. KOSEK. J., HTML : tvorba dokonalých www stránek : podrobný průvodce, Praha: Grada Publishing, 1998, ISBN , s. 13 a 15. Srov. KOUT, P., Praktický JavaScript, Brno: Zoner Press, 2004, ISBN , s. 9. Srov. DELLWIG, E., DELLWIG, I., JavaScript : Příručka programátora, překlad LAHODA, V., Praha: Grada Publishing, 2003, ISBN , s. 11. V naší práci jsme zvolili pojem webová stránka, který se nám zdá nejvhodnější jak z hlediska české ortograþe tak z hlediska přesnosti. 10

11 si vzájemně posílají. Na tato data se ovšem vztahují určitá omezení. ČHMÚ zveřejňuje v hlavních pozorovacích termínech data z okolních států zakreslená do synoptické mapy, 15 nicméně k získání uceleného přehledu o vývoji počasí na stanici je šestihodinový interval naprosto nevyhovující. Stav počasí za poslední hodinu je zveřejňován na webové stránce, věnované aktuálním informacím o počasí na území České republiky. 16 Aktuální meteorologická data ze staniční sítě ČHMÚ z poslední hodiny jsou k dispozici také v rámci nového prohlížeče radarových dat, 17 jenž je v provozu od března ČHMÚ neposkytuje na svých webových stránkách všechna data pro širokou veřejnost. Z poskytovaných dat je ovšem možné zjistit termín. Naopak v rámci zmiňovaného prohlížeče radarových dat jsou k dispozici téměř všechna data. Nevýhodou pak je, že z dostupných dat nelze zjistit termín pozorování. 2.3 Zobrazení meteorologických dat K tomu, aby mohl meteorolog vyhodnotit stav počasí v určitém termínu pozorování, musí mít možnost zobrazit si příslušná data přehledně. Nejčastějším způsobem zobrazení je zákres naměřených hodnot meteorologických prvků a pozorovaných meteorologických jevů do synoptických map v podobě staničních kroužků. Pozorování se zakreslují do mapy tak, že každý měřený prvek se nakreslí na přesně stanovené místo okolo kroužku stanice. 19 Na základě naměřených hodnot lze pak do map rovněž zakreslit izočáry spojující oblasti se stejnou hodnotou meteorologického prvku (například izobary, izotermy atd.) 20 Další možností je zobrazení tak zvaného meteogramu za konkrétní den, kdy například teplota, teplota rosného bodu, tlak vzduchu a vlhkost jsou zobrazeny rovinnými 15 Mapu lze nalézt například na adrese 16 Webová stránka je k dispozici na adrese a nově také na adrese 17 Jde o data z meteorologických srážkových radarů, které monitorují aktuální rozložení srážkové oblačnosti nad územím České republiky. Více o radarové síti ČHMÚ lze nalézt v SETVÁK, M., Fyzika oblaků a srážek, Praha: Academia, 2007, ISBN , s Prohlížeč je k dispozici na adrese a je společným dílem ČHMÚ a Amateur Stormchasing Society (ASS). Srov. RONGE, L., NOVÁK, P., Informace a návod k aplikaci [online]. Dostupné z [citováno ]. 19 Srov. KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, s. 14. Srov. KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s

12 křivkami a ostatní prvky, jako například pokrytí oblačnosti, směr a rychlost větru, druh nízké, střední a vysoké oblačnosti atd. jsou zobrazeny pomocí smluvených meteorologických symbolů. 21 Dále pak lze generovat nejrůznější statistiky také za delší časové období, v nichž je možné brát v úvahu například aritmetický průměr naměřených hodnot po jedné hodině, vážený klimatologický termínový průměr 22 atd. Je zřejmé, že zobrazování meteorologických dat by vydalo na samostatnou práci, proto se jím hlouběji nebudeme zabývat. 21 Příklad meteogramu lze nalézt například v SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Meteogram do 10 dní [online]. Dostupné z [citováno ]. 22 Vzorec pro výpočet váženého klimatologického termínového průměru je (t 7 + t t 21 ) / 4. Srov. KNOZOVÁ, G., ROŽNOVSKÝ J., Srovnání způsobů výpočtu průměrných denních teplot a vlhkosti vzduchu in LITSCHMANN, T., ROŽNOVSKÝ, J., Mikroklima porostů : 26. března 2003, Brno : sborník abstraktů, Praha: Česká bioklimatologická společnost v nakl. Českého hydrometeorologického ústavu, 2003, ISBN , s

13 3 Návrh řešení pro příjem, zpracování a prezentaci meteorologických dat ze staniční sítě ČHMÚ Získávání meteorologických dat pro amatérského meteorologa není právě snadnou záležitostí. V této kapitole se budeme podrobněji věnovat konkrétnímu řešení, jenž je z hlediska amatérského meteorologa schůdné. 3.1 Příjem dat, jejich zpracování a ukládání Co se týče příjmu dat, pro účely naší aplikace budeme využívat jako zdroje dat webové stránky ČHMÚ a webové stránky nového prohlížeče radarových dat vyvíjeného společně ČHMÚ a Amateur Stormchasing Society. 23 Data je třeba nejprve přijmout z webových stránek ČHMÚ. Jednotlivé hodnoty budou uloženy do relační databáze MySQL, kdy jednomu záznamu v tabulce bude odpovídat soubor naměřených hodnot a pozorovaných jevů z konkrétní stanice a termínu pozorování. Tato data je možné získat z webových stránek ČHMÚ nejdříve 15 minut po termínu pozorování. Jak jsme již uvedli, data nejsou kompletní a jsou k dispozici jen ze 34 meteorologických stanic. Protože však tato data lze jednoznačně identiþkovat z hlediska termínu pozorování, považujme je za primární data pro naši aplikaci. V rámci již zmiňovaného nového prohlížeče radarových dat jsou k dispozici úplnější data a navíc z celkem 37 meteorologických stanic. Tato data jsou k dispozici nejdříve 20 minut po termínu. Vzhledem k tomu, že tato data neobsahují informaci o termínu pozorování, jsou pro naši aplikaci vlastně pouze doplňkovými (sekundárními) daty. V praxi to znamená, že pokud nedojde ke stažení primárních dat z webových stránek ČHMÚ, nedojde pak ani ke stažení těchto sekundárních dat. Tato skutečnost ovšem není na škodu, protože pokud například dojde k výpadku dat ze staniční sítě, dojde k němu jak v rámci webových stránek ČHMÚ, tak také v rámci zmiňovaného prohlížeče radarových dat Amateur Stormchasing Society (ASS) sdružuje amatérské meteorology, specializuje se hlavně na pozorování konvektivních bouří a dlouhodobě spolupracuje s ČHMÚ. Srov. AMATEUR STORMCHASING SOCIETY, O nás [online]. Dostupné z [citováno ]. 24 Tato skutečnost byla empiricky ověřena. 13

14 Pro případy výpadku spojení musí být systém příjmu dat řešen tak, aby po neúspěšném pokusu o stažení dat, zopakoval po určité nastavené době požadavek na servery s daty a pokusil se o jejich opětovné stažení. 3.3 Zobrazení Komplexní řešení zobrazování meteorologických dat je problematika nad rámec naší práce. Proto se pro účel naší aplikace spokojíme pouze s vybranými způsoby zobrazení. Jako základní zobrazení jsme zvolili textový výpis stavu počasí ze zvoleného termínu. Jako další způsoby jsme pak zvolili zobrazení na letecké mapě 25 České republiky, do níž budou zakreslovány staniční kroužky jednotlivých meteorologických stanic, zobrazení dat v meteogramu z konkrétní stanice a nakonec zobrazení staničních kroužků s daty z vybraných stanic v přehledné tabulce za zvolený časový úsek. V následujícím textu se budeme jednotlivými zvolenými způsoby zobrazení podrobněji zabývat. a) Zobrazení staničních kroužků na letecké mapě Není snadné zvolit rozlišení mapy. Na jedné straně je třeba, aby zobrazovaná mapa byla dostatečně velká, aby se staniční kroužky blízkých stanic nepřekrývaly. Na straně druhé musí být zajištěno, že mapa nebude extrémně velká jednak z důvodu, aby se vešla pokud možno na monitor uživatele aplikace bez nutnosti rolování a také aby byla zajištěna přiměřená velikost souboru s vygenerovanou animací. Uvažovali jsme jak o zjednodušeném staničním kroužku, v němž by ale mnohé informace chyběly, tak o extrémně velké mapě v rozlišení například 250 m/px, 26 která by se ovšem nevešla na většinu monitorů. Po důkladném zvážení výhod a nevýhod jsme nakonec usoudili, že pro účel naší aplikace plně postačí mapa v rozlišení 500 m/px v gnomonické projekci se souřadnicemi středu mapy 15 východní délky a 50 severní šířky. 27 Tato projekce je používaná rovněž v ČHMÚ v družicovém oddělení pro detailní zobrazení družicových 25 Pojem letecká mapa v meteorologii znamená mapu většího měřítka, jež zobrazuje menší území. Srov. MOLNÁR, F., Synoptická meteorologie : Učební text pro pomaturitní studium, s Jednotka px znamená pixel, což je obrazový bod. Rozlišení mapy je vyjádřeno jako skutečná délka, jíž odpovídá 1 px na mapě. Uvedené rozlišení platí ve středu mapy. Se vzdáleností od středu hodnota roste. 27 Vzorce pro výpočet souřadnic v gnomonické projekci lze nalézt v PYŠEK, J., Matematická kartograþe : Třída jednoduchých zobrazení, Plzeň: Západočeská univerzita Pedagogická fakulta, 1995, s Srov. WEISSTEIN, E. W., Gnomonic Projection [online]. Dostupné z [citováno ]. 14

15 produktů NOAA. 28 V tomto případě se ale nevyhneme překrývání staničních kroužků blízkých stanic. Problém vyřešíme možností volby stanic, z nichž budou staniční kroužky do mapy zakresleny. b) Zobrazení dat v meteogramu V případě meteogramu jsme se rozhodli pro zobrazení teploty, teploty rosného bodu, tlaku a vlhkosti jako rovinných křivek, jež budou vykresleny odlišnými barvami z důvody rychlé orientace. Pomocí meteorologických symbolů 29 bude zobrazeno celkové pokrytí oblohy oblačností, rychlost a směr větru, stav počasí, druh nízké, střední a vysoké oblačnosti. Vodorovná dohlednost, náraz větru a kroupy budou zobrazeny výpisem číselné hodnoty. c) Zobrazení staničních kroužků v tabulce Pro tabulku se staničními kroužky jsme se rozhodli z praktického důvodu. Je v ní totiž přehledně vidět stav počasí na poměrně malé ploše z většího množství stanic i termínů pozorování současně. Jednotlivé řádky budou představovat zvolené meteorologické stanice a sloupce budou reprezentovat jednotlivé termíny pozorování. d) Detailní výpis naměřených hodnot s popisem Jde o textový popis počasí v souladu s meteorologickými zvyklostmi. 30 Hodnoty budou vypsány čísly, následovanými měrnými jednotkami. Meteorologické symboly budou popsány slovy. Pod slovním popisem stavu počasí na stanici bude zobrazen také odpovídající staniční kroužek. Stránka s detailním výpisem bude obsahovat i klimatologické údaje, jež ČHMÚ také poskytuje. Tyto údaje budou umístěny ve spodní části jako doplňující informace z hlediska dlouhodobějšího vývoje počasí na meteorologické stanici. 28 Srov. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, JSAVHRRView [online]. Dostupné z [citováno ]. 29 Symboly používané v synoptické meteorologii lze najít v KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s Jejich vysvětlení tamtéž, s Srov. VAŠÍČEK, J., Zákres počasí z kódu SYNOP [online]. Dostupné z [citováno ]. 30 Zobrazovaný popis je vytvořen podle VAŠÍČEK, J., Zákres počasí z kódu SYNOP [online]. Dostupné z [citováno ]. Rovněž jsme přihlíželi k textu uvedenému v KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s

16 4 Programátorská dokumentace Nyní se budeme věnovat popisu aplikace z pohledu programátora. Uvedeme důvody zvoleného řešení, popíšeme jednotlivé soubory zdrojových kódů, uvedeme jejich význam pro jednotlivé funkcionality 31 aplikace a zdokumentujeme důležité funkce Způsob řešení Nejprve bylo třeba zvolit platformu, na které aplikace pro zobrazení meteorologických dat ze staniční sítě ČHMÚ poběží. Pokud se jednalo o volbu druhu aplikace, je zřejmé, že aplikace musí primárně běžet na serveru, jež má trvalé připojení do sítě Internet, protože musí být zajištěn trvalý příjem dat. Odtud byl už jen krůček k volbě druhu prezentační vrstvy, jež byla zvolena jako webová. Tento způsob zajišťuje jednoduchý přístup k datům bez nutnosti dalšího speciálního klienta na straně uživatele. Z hlediska dostupnosti i stability jsme zvolili HTTP server Apache, 33 databázi MySQL. 34 Zvolená databáze by měla postačovat pro účely vyvíjené aplikace. Na straně serveru byl zvolen skriptovací jazyk PHP, 35 který nabízí velké množství jednoduše použitelných funkcí mimo jiné i pro práci s graþkou. Výstupem PHP budou dokumenty HTML a graþka ve formátech PNG a GIF. 36 Pokud jde o použitou webovou technologii, zvolili jsme formát HTML 4.01 Transitional, 37 k dosažení požadovaného vzhledu jsme použili CSS Jako skriptovací jazyk na straně klienta jsme zvolili 31 Vzhledem k tomu, že pojem funkce má v informatice speciþcký význam, pro označení funkce aplikace ve smyslu určité její využitelnosti uživatelem budeme k tomuto účelu používat termín funkcionalita. 32 Funkce v informatice je část programového kódu, kterou lze volat na různých místech programu. Srov. KOSEK, J., PHP : tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce, Praha: Grada Publishing, 1999, ISBN , s O webovém serveru Apache lze nalézt více v Srov. KOSEK, J., PHP : tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce, s O databázovém serveru MySQL lze nalézt více informací v Srov. tamtéž, s O skriptovacím jazyce PHP lze nalézt více informací v Srov. tamtéž, s Více o graþckých formátech vhodných k použití na webových stránkách lze najít například v KOSEK. J., HTML : tvorba dokonalých www stránek : podrobný průvodce, s Dokumentace je dostupná v W3C, HTML 4.01 SpeciÞcation [online]. Dostupné z [citováno ]. 38 Dokumentace je dostupná v W3C, Cascading Style Sheets Level 2 Revision 1 (CSS 2.1) SpeciÞcation [online]. Dostupné z [citováno ]. 16

17 JavaScript, 39 jenž zajistí jak kontrolu webových formulářů tak animaci zobrazovaných prvků. Kódování webových stránek je UTF Struktura aplikace Nyní se budeme věnovat samotné struktuře aplikace. Popíšeme jednotlivé soubory, jež jsou potřebné pro správné fungování aplikace. Jde o soubory, v nichž jsou soustředěny funkce volané na jiných místech programu, soubory obsahující skripty pro výstup graþky (PNG a GIF) a webových stránek (HTML). Zvláštní kategorii tvoří skript main.php, jenž je načítán vždy při spouštění každého skriptu na straně serveru. Nesmíme opomenout ani graþcké soubory, které obsahují jednotlivé meteorologické symboly a hranice České republiky. Adresářová struktura aplikace je velmi jednoduchá. Pracovní adresář aplikace, v němž jsou všechny skripty, obsahuje dva podadresáře: img a temp. Adresář img obsahuje graþcké soubory a temp slouží k ukládání pomocných dočasných dat, jež jsou potřebné ke správné funkci příjmu meteorologických dat Soubory funkcí Nyní popíšeme jednotlivé soubory funkcí, jež jsou potřebné pro správné fungování aplikace, důvody rozdělení funkcí do skupin a jejich využití v rámci aplikace. Funkce jsou sdruženy v rámci naší aplikace do čtyř souborů podle svého významu: func_a.php soubor obsahuje obecné funkce, které jsou využívány na většině míst aplikace a tudíž soubor s těmito funkcemi je načítán vždy, func_g.php funkce pro práci s graþkou, func_o.php funkce pro zobrazování (výstup) dat, func_p.php funkce pro příjem dat. 39 JavaScript je jazyk, jenž se zpočátku používal v rámci webových stránek nejčastěji pro kontrolu formulářů. Srov. KOSEK, J., PHP : tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce, s. 19. Vidíme, že v psaném názvu jazyka JavaScript není dodržena česká ortograþe psaní velkých písmen. Nicméně jsme se rozhodli pro zažitý způsob psaní, který je běžný také v česky psané odborné literatuře. 40 Jde o druh kódování znakové sady. Zkratka znamená Unicode Transformation Format. Srov. UTF-8 and Unicode Standards, [online]. Dostupné z [citováno ]. Srov. KOSEK, J., PHP : tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce, s. 176, poznámka 4. 17

18 Soubor func_a.php Soubor obsahuje základní funkce pro práci s datem a časem: data_timestamp($timestamp, $interval) data_time($timestamp, $interval_min, $dif = 0, $delay = 0) data_times($interval_min, $range_minutes, $delay = 0) archive_data_times($datetime, $interval_min, $range_minutes, $ignore_invalid_date = false) data_times_range($datetime_from, $datetime_to = null, $ignore_invalid_date = false) synop_times($range_days, $delay_min, $datetime = null, $ignore_invalid_date = false) utcstr2time($utc) Interní formát data a času, jenž je používán například při volání skriptů byl zvolen YYYYMMDDhhmmss. 41 Pro práci s datem a časem a zvoleným formátem byly naprogramovány následující funkce: times2fnbase($times) list_fnbases($fnbases) Þlename2time($Þlename) Pro úpravu rozsahu stupnice grafu slouží funkce: adjust_range($min, $max, $y_levels, $decimal_places) Pokud budeme chtít vykreslovat text s českou diakritikou do obrázků, je třeba aby byly v kódování ISO K převodu z použitého kódování UTF-8 slouží následující funkce: utf82iso($str) utf82iso_uc($str) Pro práci s dočasnými soubory slouží funkce: write_tmp($tmp) check_tmp($tmp, $age) 41 Význam jednotlivých písmen je následující: Y číslice roku, M číslice měsíce, D číslice dne, h číslice hodiny, m číslice minuty, s číslice sekundy. 42 Český text s diakritikou, jenž PHP vykreslí do obrázků pomocí funkce imagestring, je zobrazen správně jen tehdy, když je v kódování ISO Tato skutečnost byla empiricky ověřena na serverech s operačními systémy Linux i Windows. 18

19 Ke zjištění kořenového adresáře aplikace pro hypertextové odkazy slouží funkce: index_þlepath() K usnadnění programátorské práce byly naprogramovány funkce pro generování začátku a konce dokumentu HTML a jednoduchá funkce pro výpis chybového hlášení: hlava($title, $nocache, $stylesheet, $no_img_toolbar = false) pata($data_copyright = "") vypis_ch($str) Soubor func_g.php Tento soubor obsahuje funkce pro práci s graþkou. Přitom jsou využívány funkce PHP, jež poskytuje knihovna PHP GD2. Uveďme nyní jednotlivé funkce pro práci s graþkou, jež jsou ve vyvíjené aplikaci použity společně s krátkým popisem: frame_image($image) orámuje obrázek, send_image_header($imagetype = IMAGETYPE_PNG, $last_modiþed = 0, $expires = 0) pošle hlavičky HTTP potřebné pro zaslání obrazových dat, send_output_image($image, $imagetype = IMAGETYPE_PNG, $last_modiþed = 0, $expires = 0, $jpeg_quality = 92) pošle předaný obrázek včetně potřebných hlaviček HTTP a ukončí běh skriptu, imagestring_ext($im, $font, $x, $y, $str, $color, $pos = 0) je funkcí pro vykreslení textu do obrázku rozšířenou o možnost nastavení různých pozic textu; syntaxe vychází z funkce PHP imagestring, imagestring_multiline_ext($im, $font, $x, $y, $str, $color, $h_pos = 0, $v_pos = 0, $wrap = 0, $cut = false, $line_space = 0) jde opět o rozšířenou funkci pro vykreslení textu do obrázku s podporou víceřádkového textu, imageboldline($img, $x1, $y1, $x2, $y2, $color) vykreslí tučnou linku, popisek($im, $str) funkce pro zobrazení majitele autorských práv k zobrazeným datům Soubor func_o.php Jde o soubor funkcí, které jsou potřeba ke zobrazování meteorologických dat: 19

20 draw_dd_ff($image, $dd, $ff, $color) funkce vykreslí meteorologický symbol pro znázornění velikosti a směru vanoucího větru, 43 st_krouzek($tt, $td, $n, $cc, $nh, $h, $dd, $ff, $fm, $pp, $dp, $a, $vv, $ww, $w, $rr, $hail, $symbols_dir, $bold_temp = false) vykreslí staniční kroužek, vitr_pokryti($dd, $ff, $n, $symbols_img) vykreslí symbol větru a pokrytí oblohy oblačností, show_synop($time, $stations) vygeneruje mapu České republiky v gnomonické projekci a rozlišení 500 m/px se zakreslenými staničními kroužky, prehled_synop_st() vygeneruje mapu České republiky v gnomonické projekci a rozlišení 500 m/px se zakreslenými meteorologickými stanicemi ČHMÚ a jejich názvy, synop_summary_table($stations, $datetime_from, $datetime_to = null) vygeneruje přehlednou tabulku staničních kroužků, meteogram($station, $date) vykreslí meteogram stanice, lonlat2xy($dlon, $dlat) funkce pro převod zeměpisných souřadnic (délky a šířky) na kartézské souřadnice mapy v gnomonické projekci a rozlišení 500 m/px se souřadnicemi středu mapy 15 východní délky a 50 severní šířky a kartézskými souřadnicemi středu mapy x = 440,5 px, y = 340,5 px. stupne_minuty_vteriny($stupne, $zaokrouhlit_vteriny = true) převod úhlových stupňů na stupně, minuty a vteřiny, zobraz_uhlovou_hodnotu($stupne, $zaokrouhlit_vteriny = true) zobrazení úhlové hodnoty, prevod_na_stupne($stupne, $minuty, $vteriny) převod úhlových stupňů, minut a vteřin na stupně, read_cookies($index, $count) funkce pro čtení cookies, 44 v nichž jsou uložena nastavení zobrazení meteorologických dat na mapě České republiky, Þltr($hodnota, $min, $max, $vychozi) funkce ke kontrole nastavení s možností nastavení výchozí hodnoty. 43 Velikost a směr vanoucího větru se do synoptických map zakresluje pomocí větrných háčků. Srov. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Symboly větru na mapách [online]. Dostupné z [citováno ]. Srov. KUNIC, A. V., Synoptická meteorologie, Praha: Přírodovědecké vydavatelství, 1952, s. 19 a Cookies jsou malé textové soubory, které slouží k ukládání pomocných stavových informací. Srov. KOSEK. J., HTML : tvorba dokonalých www stránek : podrobný průvodce, s Srov. KOSEK, J., PHP : tvorba interaktivních internetových aplikací : podrobný průvodce, s

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský

Analýza struktury webu a její optimalizace. Jan Koldinský České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Analýza struktury webu a její optimalizace Jan Koldinský Vedoucí práce: Ing. David Toth Studijní program:

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více

Návrhy webových internetových aplikací

Návrhy webových internetových aplikací Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Návrhy webových internetových aplikací Bakalářská práce Autor: Jiří Nachtigall Informační technologie,

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Návrh webového obchodu

Návrh webového obchodu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Návrh webového obchodu Bakalářská práce Autor: Alyabyev Alexandr Informační technologie Vedoucí práce: Ing. Bohuslav Růžička,

Více

Školní interaktivní web

Školní interaktivní web Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání Školní interaktivní web Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová Mgr. Otmar Němec Brno 2007 Zadání závěrečné práce

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Jakub Vrána Obnovení diakritiky v českém textu Ústav formální a aplikované lingvistiky Vedoucí diplomové práce: RNDr. Jan Hajič,

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Metodika tvorby webových aplikací

Metodika tvorby webových aplikací BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Metodika tvorby webových aplikací Bakalářská páce Stanislav Němec březen/2009 BANKOVNÍ INSTITUT VYSOKÁ ŠKOLA Katedra informačních technologií Metodika tvorby webových aplikací

Více

HTML javascript css PHP DOM

HTML javascript css PHP DOM HTML javascript css PHP DOM ZÁKLADY TVORBY WWW STRÁNEK A JEDNODUCHÝCH WWW APLIKACÍ Studijní text Kristýna Kubrická Jan Kubrický OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 4 1 ÚVOD DO STUDIA... 6 INTERNET... 6 PRINCIP ČINNOSTI

Více

Principy webové analytiky

Principy webové analytiky Principy webové analytiky Web Analytics Principles Bc. Jaroslav Janéska Diplomová práce 2013 I. ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na principy a aplikaci webové analytiky. Práce se dělí na teoretickou

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Webové stránky jako archiválie? David Kakrda Bakalářská práce 2009 Souhrn Tato práce se zabývá dlouhodobým uchováváním webových stránek jako archivních dokumentů.

Více

Metodický pokyn. Verze 1.10

Metodický pokyn. Verze 1.10 Metodický pokyn k vyhlášce č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER

NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT AND REALISATION OF PUBLICITY SERVER VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH A REALIZACE INZERTNÍHO SERVERU CONCEPT

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Jan Bursa Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Bursa Zavedení systému pro evidenci strojů ve firmě Doosan Bobcat Bakalářská práce 2012

Více

Webová aplikace pro zpracování statistických dat

Webová aplikace pro zpracování statistických dat Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Webová aplikace pro zpracování statistických dat Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Haluza, PhD. Josef Jelínek Brno 2015 2 Velmi rád bych

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy. PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra technické a informační výchovy PETR VITÁSEK IV. ročník prezenční studium Obor: přírodopis technická a informační výchova INTERNET A WORLD WIDE

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Roman Gažák Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce 2013 Návrh internetových stránek s rezervačním systémem Diplomová práce

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES

ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU PRO MONITORING ISIR A VYBRANÝCH REGISTRŮ ARES Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program : Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie ANALÝZA A ŘEŠENÍ SYSTÉMU

Více