Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Muzeologie Bc. Aneta Čepičková posluchačka třetího ročníku bakalářského prezenčního studia muzeologie Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Pavel Holman Konzultantky: Mgr. Pavla Stöhrová, Zdenka Kuželová, akad. mal. Brno 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne

3 Poděkování Zde bych ráda poděkovala vedoucímu mé práce Mgr. Pavlu Holmanovi, Zdence Kuželové, akad. mal. a Mgr. Pavle Stöhrové za čas, který mi věnovali, a za cenné rady a připomínky, kterými přispěli k vypracování této práce. 3

4 OBSAH 1. Úvod Komise KRP Historie Souhrn názvů Předsedové Legislativa Výstava Vzdělávání Publikace Základní údaje o fondu a jeho inventáři Soupis archivu komise KRP Závěr...35 Summary...36 Seznam použitých pramenů a literatury...37 Seznam použitých zkratek

5 1. ÚVOD Cílem této bakalářské práce bylo sepsání soupisu dokumentů v archivu komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů. Tento archiv byl vytvořen Zdenkou Kuželovou, akad. mal., členkou vedení komise od 30. června 1981 a v letech také její předsedkyní, proto obsahuje záznamy zejména z těchto let, ale jsou zde k nalezení také některé dokumenty z dalších období, kdy nejstarší je z roku 1962 a poslední z roku Původně tyto dokumenty byly ukládány na pracovišti Zdenky Kuželové v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a počátkem roku 2000 je přestěhovala k sobě domů, kde byl archiv uschován až do 15. března 2013, kdy jej předala do Technického muzea v Brně paní Mg. Pavle Stöhrové. 1 Aby mohl být uložen a používán k badatelským potřebám, bylo potřeba jej projít, protřídit a vytvořit soupis všeho, co obsahuje. Archiv je uložen v pěti krabicích a obsahuje celkem 41 složek, které jsou podrobně rozepsány. Při práci jsem respektovala původní strukturu archivu a řazení dokumentů postupně podle let. V archivu nalezneme kromě záznamů týkajících se přímo informací o konzervování a restaurování, historii, činnosti, zasedáních, akcích a jednotlivých sekcích komise, také další podklady, které na ní měly dopad, jako je zejména legislativa, udělování licencí, činnost zastřešující organizace a věci týkající se národního kulturního dědictví. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Po úvodním představení následuje stručná historie a činnost komise z období vzniku archivu, počátku komise a několik důležitých informací k dnešnímu stavu komise. Třetí kapitolu tvoří základní údaje o archivu a čtvrtou již tvoří samotný soupis. Pátá kapitola se věnuje krátkému závěru. Poté následuje shrnutí v anglickém jazyce, seznam použitých pramenů a literatury a seznam použitých zkratek. Při zpracování fondu jsem se řídla zejména pokyny Mgr. Pavly Stöhrové z Technického muzea v Brně, pro jejichž potřeby byl především soupis vytvořen. Literatury k tomuto tématu je velmi málo, proto jsem pro sepsání druhé kapitoly nejvíce využila článek v publikaci vydané Asociací muzeí a galerií (v té době Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií) k výročí deseti let činnosti od Ing. Iva Štěpánka a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů a oficiální internetové stránky komise. 1 KUŽELOVÁ, Zdenka, akad. mal. Ko-ko archiv DATA převozů [online]. Message to: Aneta Čepičková [cit ]. Osobní komunikace. 5

6 2.1 HISTORIE 2. KOMISE KRP Skupina konzervátorů, která si uvědomovala potřebu vytvoření komise, jež by se věnovala problematice muzejní konzervace, se začala formovat na přelomu padesátých a šedesátých let a skládala se z konzervátorů předních pracovišť v republice. Z Národního muzea Vladimír Chocholoušek, Jiřina Matějková a ak. soch. Václav Egner; ze Státního archivu Bratislava Ivan Galamboš; za památkovou péči RNDr. Jiří Boris Pelikán a prom. hist. Ludvík Losos a později také z Archeologického ústavu ČSAV Ing. Mojmír Soudný a RNDr. Ladislav Págo a ak. soch. Jiří Ptáček z Muzea hl. města Prahy. Výsledkem snah nakonec bylo v roce 1959 ustanovení odborné Komise konzervátorů (dále jen komise) při Ústřední muzejní radě, která byla poradním orgánem Ministerstva školství a kultury. Do komise byli jmenováni nejen zástupci z muzeí a galerií, ale také Archeologického ústavu ČSAV a Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, knihoven a archivů. Činnost komise zahájila v roce 1960, kdy Kabinet muzejní a vlastivědné práce Národního muzea a Archeologický ústav ČSAV uspořádaly první odborný seminář. Cílem komise bylo zejména vzdělávání pracovníků v muzeích pomocí odborných pracovních setkání a seminářů. Jelikož se objevily problémy spojené s neexistencí odborné školní přípravy, samostatným zařazením profese v muzejní hierarchii, kvalifikačními předpoklady, finančním ohodnocením a nebylo ani známo, kolik je v ČR pracovníků a pracovišť v tomto oboru, musela brzy komise svou činnost rozšířit o další úkoly zajistit odbornou přípravu na středních, vyšších a vysokých školách, zařadit profesi konzervátora do hierarchie muzea jako odborného pracovníka a vybudovat síť konzervátorských pracovišť od okresních po centrální. Po brzké reorganizaci byla komise převedena pod Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, kde také byla v roce 1964 otevřena první konzervátorská výstava Zachováme je dalším generacím, která přibližovala činnost konzervátorů laické i odborné veřejnosti. V průběhu šedesátých let také byla budována síť konzervátorských pracovišť. Pro vzdělávání pracovníků v oboru začala komise pořádat půlroční tzv. Konzervátorské kurzy při muzeologickém kabinetu Moravského muzea v Brně. První byl 6

7 zahájen 21. května Na konci kurzu se konaly ústní zkoušky a odevzdávala se závěrečná práce. Pro výuku členové komise sepsali učební texty, které byly Moravským muzeem v Brně vydány jako Základy muzejní konzervace, muzeografické učební texty I. III. v letech 1970, 1976 a V oblasti výuky se dále komise podílela na zřízení výuky na Střední škole grafické v Praze v roce 1979 a v roce 1981 na vzniku dvouletého pomaturitního studia nazvaného Konzervace muzejních sbírek, které probíhalo pod Ústředním muzeologickým kabinetem Národního muzea (dále jako ÚMK-NM), což je nový název pro Kabinet muzejní a vlastivědné práce. Velká změna v činnosti komise nastala na konci sedmdesátých let, kdy se k tehdejším odborníkům z velkých muzeí připojují do činnosti další konzervátorská pracoviště, a proto vznikly krajské sekce v čele s předsedou, který v příslušném kraji měl na starost organizaci činnosti konzervátorů. Toto rozšíření práce komise vedlo k vytvoření Prognózy československého muzejnictví do roku 2000 v oboru ochrany a konzervace muzejních sbírek v roce 1979 na zasedání v Teplicích a posléze krajské sekce shromažďovali materiál pro Zhodnocení současného stavu péče o sbírky v muzeích ČSR, kdy se zjistilo, že muzea nepečují o své sbírky, tak jak bylo zákonem č. 54/1959 Sb. předepsáno. Proto bylo potřeba, aby byla konzervátorská pracoviště v muzejní struktuře začleněna na potřebnou úroveň, jako tomu bylo v případě Muzea hl. m. Prahy, kde bylo vytvořeno zastoupení ve vedení muzea díky Útvaru péče o sbírky. Dalším důležitým krokem byl vědeckovýzkumný úkol pro roky , pojmenovaný Fyzikální a chemické problémy ochrany a konzervace muzejních sbírek pod záštitou chemické laboratoře Národního muzea v Praze, jehož cílem byla spolupráce konzervátorských pracovišť při ochraně sbírek v muzeích. Komise také, z pověření ÚMK-NM v rámci Oborové struktury muzeí ČSR z roku 1980, vypracovala dokument, jenž prověřoval úroveň a stav konzervátorské a restaurátorské práce v muzeích, a to Struktura konzervátorských pracovišť muzeí ČSR, který počítal s vypracováním směrnice pro tento obor. V tehdejší době to měl ale těžké a akceptován byl ÚMK-NM teprve v letech pod změněným názvem Zabezpečení konzervátorsko- -restaurátorské práce v muzeích ČSR. Díky činnosti komise v oblasti vzdělávání se podařilo zajistit odbornou přípravu na školách a pomocí přednášek a seminářů pomaturitního studia a konzervátorského kurzu se zvýšila odborná úroveň konzervátorů. Také dosáhla svého cíle zařadit profesi konzervátora do hierarchie muzea jako odborného pracovníka. 7

8 I přes úspěchy, kterých dosáhla, se objevovaly problémy kvůli lhostejnosti nadřízených orgánů, což vedlo až k rozhodnutí ředitelky ÚMK-NM utlumit její činnost na přelomu let 1983 a Z toho důvodu na začátku roku 1985 část konzervátorů založila odbornou skupinu přírodovědců-konzervátorů kulturních památek při Městském výboru Společnosti průmyslové chemie ČSVTS v Praze, přičemž zástupce komise konzervátorů byl členem výboru odborné skupiny, aby se mezi nimi panovala koordinace. Hlavní činností komise v této době se stal zejména sběr informací a vytvoření seznamu konzervátorských pracovišť a jejich zaměstnanců, díky čemuž byla na konci 80. let požádána Státními restaurátorskými ateliéry (dále StRA) o pomoc při zjišťování údajů o chemikáliích a prostředcích, jaké a v jakém množství se používají v muzeích a galeriích za účelem vytvoření celkového přehledu jejich spotřeby v oboru. Souhrn těchto informací od sekcí a jejich další zpracování a předání StRA měla na starost Zdenka Kuželová, akad. mal. z Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Z počátku roku 1989 bylo hlavní činností komise obnovit vydávání materiálů potřebných pro studium pomaturitního studia konzervátorství a úkol týkající se návrhu pasportu uložení sbírek, který byl, vzhledem ke společenským změnám probíhajícím toho roku v naší zemi, odsunut na pozadí a pozornost mu byla věnována zejména později. Změny tohoto roku se projevily zejména v legislativních návrzích týkajících se ochrany přírodního a kulturního dědictví, které by se týkaly profesního postavení konzervátorů a restaurátorů, což mělo také vliv na činnost komise. 2 Bezprostřední vývoj po roce 1989 neměl vážnějších dopadů do základní organizační struktury Komise, která i nadále pracovala ve složení: předseda, jednatel, zástupci krajských sekcí a zástupci institucí, pod hlavičkou ÚMK-NM v Praze se sídlem na Malé Straně. 3 Ale brzy se začaly ozývat hlasy muzejníků, chtějících zrušení ÚMK-NM, které vytrvaly i po jmenování PhDr. Richarda Suka novým ředitelem a které vyvrcholily v polovině roku 1991 zlikvidováním ÚMK-NM, včetně archivu komise. Z iniciativy PhDr. Richarda Suka byl ÚMK-NM nahrazen Muzeologickým informačním a studijním střediskem (dále jako MISS), pod kterým komise nadále vykonávala svoji činnost. 4 V této době komise hledala i jinou organizaci, pod kterou by mohla pokračovat v činnosti a jako nejlepší možnost se jevila nově 2 ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str KUŽELOVÁ, Zdenka, akad. mal., konzervátorka-restaurátorka. Osobní rozhovor. Brno,

9 budovaná Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií (dále jako AMG). K přeřazení pod AMG v této době ale nedošlo, neboť členy AMG nemohly být osoby, které nepracovaly v muzeu či galerii, což by silně ovlivnilo systém komise sdružující všechny organizace zabývající se ochranou přírodního a kulturního dědictví. komise alespoň navrhla AMG změnu stanov, aby se jejími členy mohli stát rovněž jednotlivci, tento byl přijat a schválení sněmem mělo proběhnout v prosinci Na jaře 1991 se však objevily problémy na jednáních o řešení legislativních otázek týkajících se výkonu konzervátorství, restaurátorství a preparátorství kvůli neexistenci jednotně uznávané etiky a odborných pojmů, kdy si každý představoval pod jednotlivými pojmy něco jiného. Z tohoto důvodu komise jmenovala skupinu, kterou pověřila shromážděním a zpracováním národních i mezinárodních dokumentů. Jelikož český výbor ICOM již měl některé úseky mezinárodních úmluv zpracován, byl také požádán o pomoc a po jejich dokončení byly v roce 1994 vydány jako Profesní etický kodex ICOM: Doporučení UNESCO o muzeích, kulturním a přírodním dědictví. Další snahou o jednotlivé definice pojmů byla dohoda strany angažovaných v jednáních o řešení legislativy s tím, že každá strana předloží svůj návrh a ty se poté prodiskutují na jednání. Nakonec jediný materiál, který byl předložen prostřednictvím komise, byl vypracován PhDr. Zbyňkem Stránským za katedru muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která byla k jednáním nově přizvána. Bohužel tento návrh nebyl plně přijat. Pro jasný pohled na obsah práce v oboru byl pro potřeby jednání o legislativě komisí vypracován Obecný rozsah znalostí pro činnost konzervátorů-restaurátorů, který byl znám spíše jako Desatero konzervátorů-restaurátorů a brzy poté také Obecný rozsah činnosti konzervátora-restaurátora. Na podzim roku 1991 byla komise požádána Ministerstvem kultury ČR, aby navázala kontakt s preparátory a zapojila je do jednání. Jelikož tyto dva subjekty spolu spolupracovaly již dříve, bylo dne 10. října 1991 na jednání komise dohodnuto začlenění preparátorů do její struktury, čímž vznikla Komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. Velkým problémem pro komisi, zejména kvůli probíhajícím legislativním jednáním, bylo zrušení MISS v prosinci Předsedkyně komise Zdenka Kuželová okamžitě dohodla s RNDr. Milanem Stloukalem, DrSc., ředitelem Národního muzea, provizorní začlenění 5 ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str

10 komise přímo pod tuto instituci. Dne 8. dubna 1992 se dostavil na jednání komise předseda AMG PhDr. František Šebek a byl přijat jeho návrh na začlenění komise do AMG jako oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. 6 V letech 1992 a 1993 komise spolupracovala... s RNDr. Milošem Klímou z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity při vývoji a zdokonalování nové metody, při níž se využívá plazmatu. [...] Spolupráce vyústila v říjnu 1993 v praktickou ukázku při ošetřování kovových archeologických nálezů s následnou konzervací a experimentálně i ošetření skla, textilu a papíru. 7 Na přelomu let 1993 a 1994 se komise začala zabývat již dříve zmíněným průzkumem uložení sbírek, který později získal název Průzkum uložení a stavu muzejních sbírek a byl součástí projektu Pasportizace sbírek. Zodpovědnou osobou se za projekt stala RNDr. Ivana Čejková z Národního muzea. Jako výsledek práce vznikl dotazník, který byl rozčleněn na pět částí, a to: Hodnocený objekt, Hodnocený vnitřní prostor, Charakteristika uložených či vystavených předmětů a jejich ochrana, Stav konzervační péče v organizaci, Závěr. Rozeslán byl všem muzeím a galeriím ČR na začátku roku 1997 a sběr informací byl uzavřen v březnu 1999 i přesto, že některé instituce neodpověděly. Na jaře roku 1994 se rozhodlo o organizačních změnách, které zahrnují vznik tříletého volebního období a vznik nových funkcí místopředseda, jednatel, pokladník a mluvčí. Administrativní práce vždy zabezpečovali zaměstnanci MISS, po jeho zrušení tyto povinnosti převzala Helena Votočková z Židovského muzea. Po jejím rozhodnutí o ukončení této činnosti se začalo jednat o spolupráci s MZM a nakonec od roku 1996 zajišťují tuto práci zaměstnanci Technického muzea v Brně. V roce 1994 se také objevily problémy související s neexistencí organizační struktury komise, proto byl na zasedání 16. února 1995 předložen návrh statutu Zdenky Kuželové, akad. mal., Ing. Iva Štěpánka a Ing. Aleny Selucké, který byl schválen k dalšímu projednávání a poté byl schválen 16. října 1995 na schůzi komise v Olomouci jako Organizační řád Oborové komise konzervátorů restaurátorů a preparátorů. Po odstoupení Zdenky Kuželové, akad. mal. z postu předsedkyně komise v roce 1995, byl novým předsedou zvolen Ing. Ivo Štěpánek z Technického muzea v Brně. 8 6 KUŽELOVÁ, Zdenka, akad. mal., konzervátorka-restaurátorka. Osobní rozhovor. Brno, ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str

11 Nový jednací řád, který byl navržen výborem komise, byl přijat na zasedání v Brně dne 9. listopadu Jelikož preparátoři nebyli v komisi dlouhodobě zastoupeni a nevykonávali odbornou činnost, bylo 3. září na zasedání ve Znojmě rozhodnuto o změně názvu na Komise konzervátorů-restaurátorů. 9 Pracovní skupina komise vypracovala Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG, jehož struktura byla schválena 4. září V roce 2010 byla struktura změněna a přepracovaný dokument byl přijat 7. září 2010 a dne 20. září 2011 byl jako doporučující dokument schválen senátem AMG pro všechny členy AMG. 10 Podle současného jednacího řádu komise je jejím posláním... přispívat svou odbornou činností především v oblasti konzervace-restaurování k záchraně a zachování kulturního a přírodního dědictví. Cílem Komise KR je dosáhnout a udržovat vysokou odbornou úroveň konzervátorsko-restaurátorské péče v muzeích, galeriích a všude tam, kde je tato činnost potřebná pro zachování, vědecké zpracování a prezentaci předmětů kulturního a přírodního dědictví. 11 Jednou z důležitých činností komise je pořádání každoročních konferencí, zasedání, diskusí, seminářů, přednášek, kurzů, exkurzí a dalších akcí, navazování spolupráce s odborníky a institucemi jak doma, tak v zahraničí nebo podpora při vydávání publikací a rozvoji oborů konzervátorství a restaurátorství. V součastné době jsou výkonnými orgány: - plenární zasedání vrcholný orgán projednávající nejdůležitější záležitosti a činnost komise; - rada skládá se ze zástupců sekcí a výboru, má na starost činnost mezi planetárními zasedáními, rozhoduje o ročním plánu a zprávě o činnosti za minulý rok; - výbor tvoří jej předseda, místopředseda, tajemník a dva členové výboru, má na starost činnost mezi zasedáními rady; 9 Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/jednaci-rad-komise>. 10 Dokument o profesi konzervátora-restaurátora. In Asociace muzeí a galerií v České republice Dokumenty [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, 2011, poslední aktualizace [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatorurestauratoru/dokumenty>. 11 Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/jednaci-rad-komise>. 11

12 - revizní komise dohlížejí na činnost, skládá se z předsedy a dvou členů. 12 Členové jsou zaměstnanci institucí, individuální členové AMG a čestní členové. 13 Komise má také krajské sekce a dvě pracovní skupiny, a to Kovy a Textil. Skupina Kovy vznikla v roce 2001 a mladší skupina Textil z podnětu pražské sekce 13. listopadu Obě vznikly za účelem zvednutí úrovně konzervování a restaurování v daném oboru a lepší komunikaci a spolupráci s pracovníky dalších profesí SOUHRN NÁZVŮ Komise konzervátorů Komise konzervátorů-restaurátorů Komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů 2007 dosud Komise konzervátorů-restaurátorů 2.3 PŘEDSEDOVÉ RNDr. Jiří Boris Pelikán prom. hist. Ludvík Losos RNDr. Leopold Zemene (Technické muzeum v Brně) Miloš Loosmann (Okresní muzeum Nový Jičín) Zdenka Kuželová, akad. mal. (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze) 1995 dosud Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně) Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/jednaci-rad-komise>. 13 Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/clenove-komise>. 14 Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/pracovni-skupiny>. 15 ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str

13 2.4 LEGISLATIVA Po roce 1990 došlo k velkým legislativním změnám. Konzervátoři a restaurátoři se řídí dle toho, jestli chtějí pracovat na živnost nebo jako zaměstnanci firmy či organizace a při práci s památkami buď podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v případě, že se jedná o nemovité památky, nebo podle zákona 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, v případě památek movitých. Dne 12. července 1990 obdržela komise dopis určený všem konzervátorům a restaurátorům muzeí, informující o možnosti zažádat o udělení povolení k restaurování nebo konzervování. Součástí archivu jsou také různé verze souhrnné zprávy o historii legislativních prací na přípravě právní úpravy konzervování, restaurování a preparování v letech 1991 až Tento dokument můžeme rozdělit na tři části. První se týkala výkonu profese (licencí), druhá návrhu zákona o výkonu povolání konzervátorů, restaurátorů a preparátorů a třetí živnostenského zákona. Dále komise spolupracovala při připomínkování kapitol týkajících se práce konzervátorů a restaurátorů v zákoně č. 29/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů VÝSTAVA Pro představení práce konzervátorů, restaurátorů a preparátorů veřejnosti i odborníkům se komise rozhodla uspořádat výstavu, která by tuto činnost dokumentovala. Výstava dostala název Rozmluvy s minulostí pro budoucnost: Kultura a příroda očima konzervátorů, restaurátorů a preparátorů a konala se od 12. listopadu 1996 do 16. února 1997 v Národním muzeu v Praze, kde byla umístěna do sálu Hollareum. Umožnila běžnému návštěvníkovi nahlédnout do zákulisí muzeí, galerií, archivů a dalších institucí, které shromažďují kulturní a přírodní sbírkové předměty. Cílem výstavy bylo upozornit širokou veřejnost na význam práce KRP, její širokou problematiku a seznámit ji s metodami a výsledky této práce. Návštěvníkovi byl umožněn celkový pohled nejen 16 ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str

14 na různorodost materiálů, ale i na celkový postup zpracování sbírkového předmětu od jeho nalezení či získání do sbírek, přes jeho analýzy a hodnocení z hlediska historického, až po jeho vlastní konzervování-restaurování či preparování. Výstava byla rozdělena do tří samostatných celků. V první části byly prezentovány předměty před a po zásahu KRP. [...] V druhé části výstavy byl stručně charakterizován průzkum sbírkových předmětů a výzkum v oblasti konzervace. [...] Třetí část výstavy pak byla věnována vlastnímu konzervátorsko- -restaurátorskému či preparátorskému zásahu. 17 Při příležitosti otevření výstavy proběhl také seminář Zajímavosti a novinky z konzervátorsko-restaurátorské a preparátorské praxe, který připravila komise, Národní muzeum a Technické muzeum v Brně. Konal se ve dnech listopadu 1996 a přednášky se zaobíraly zejména prací s jednotlivými materiály, postupy, metodami a používanými přípravky. Z České republiky se ho zúčastnilo 180 pracovníků KRP, ze Slovenské republiky 15 a dále hosté z německé pracovní skupiny restaurátorů (Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren) VZDĚLÁVÁNÍ Komise se také velmi angažovala v podpoře vzdělávání a školení v oborech KRP. Z toho důvodu dne 26. února 1993 založila pracovní skupinu pro školství, jejímž úkolem bylo navazovat kontakty se školami a spolupracovat s nimi či zajišťovat stáže. V roce 1994 proběhlo setkání této skupiny se zástupci nových středních škol, které ale nemělo valné výsledky kvůli nedostatečné výměně informací. Výrazně lepší výsledky měla spolupráce s brněnskou Střední školou uměleckých řemesel a Moravským zemským muzeem u pomaturitního studia Laboratorního zpracování muzejních sbírek a s pražskou Střední průmyslovou školou grafickou a Národním muzeem u pomaturitního oboru Konzervátorství. Zde měla komise přímý vliv na výuku i organizaci studia. V roce 1995 bylo novelou školského zákona pomaturitní studium zrušeno a místo něj vznikly vyšší odborné školy. Snaha změnit pomaturitní studium Laboratorního zpracování muzejních sbírek na dálkově studovanou Vyšší odbornou školu oboru konzervátorství 17 ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str

15 a restaurátorství nebyla úspěšná, ale z iniciativy Střední školy uměleckých řemesel byla alespoň založena denní Vyšší odborná škola restaurování nábytku, keramiky a skla, výuka byla zahájena v roce O zavedení vysokoškolské výuky v oboru se jednalo od roku 1994 s Technickým muzeem v Brně, Katedrou muzeologie Filozofické fakulty a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Snaha ale nakonec z více důvodů úspěšná nebyla PUBLIKACE - Fórum pro konzervátory-restaurátory vydávané od roku 2011 jako odborně recenzované periodikum komisí ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace TMB v Brně, navazuje na Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů ( ), Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře ( ) a do roku 1997 vydávaný Metodický list, jehož vznik se datuje k počátku komise Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Brno: Technické muzeum v Brně, s. ISBN vydala pracovní skupina Kovy. - Textil v muzeu sborníky z odborných seminářů Textil v muzeu ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str Konference konzervátorů-restaurátorů (2009) [online]. Brno: Technické muzeum v Brně, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz/2009/>. 21 Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/oborova-literatura>. 15

16 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ARCHIVU Název fondu: Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Časový rozsah fondu: Počet složek: 41 Počet krabic: 5 Místo uložení fondu: Archiv vytvořila: Technické muzeum v Brně Metodické centrum konzervace Zdenka Kuželová, akad. mal. Archiv uspořádala a sepsala soupis: Bc. Aneta Čepičková Stav ke dni:

17 SOUPIS ARCHIVU KOMISE KRP Číslo Název Čas. rozsah Uložení 1 Průzkum uložení sbírek Výzkumný úkol StRA/SVÚOM Běchovice: projekt Agresivita prostředí 1991 při uložení nebo vystavení historických a kulturních objektů - Dotazníky Projekt AMG dotazníky, připomínky k dotazníkům, vysvětlivky k dotazníku, 1994 pošta, adresy, jednání 2 Klíčové informace 1979, 83, 89, Státní seznam evidence konzervátorů-restaurátorů 1979, 83, 90, 92 - Seznam restaurátorů 1979, 83, 90 - Klíč seznamy institucí a počet jejich pracovníků a druhy sbírek Souhrn muzea, seznam, lidi, chemikálie ICOM pracovní skupina 9 textilie KRP počty pracovníků galerií, muzeí, archivů, knihoven, archeologie a soukromníci 1990, Asociace restaurátorů 1990, 92 - Stanovy Obce restaurátorů pracovní návrh Stanovy Asociace restaurátorů Zásady restaurování výtvarných uměleckých děl malířství, sochařství a užitého umění Informace k semináři Reforma památkové péče konaného dne v Praze Zápisky z valné hromady AR na Smíchově Korespondence Historie komise Korespondence k ukončení činnosti komise pod MISS a začátek pod NM Činnost komise 1991, 94, Pozvánka s přílohami na zasedání komise Chronologicky datovaný seznam činností komise s počtem kusů podkladů Zápis z jednání komise v Písku z Oznámení o ukončení činnosti zástupce ÚPM (Zdenky Kuželové, akad. mal.) v komisi 2000 dnem Pozvánka a program na 2. jednání pracovní skupiny komise KRP Kovy v Poděbradech Podklady ke konceptu výkonu povolání 1989, 91, 93, Statut ICOMu (anglicky) Evropská konfederace konservátorských a restaurátorských spolků statut Podmínky pro konzervování a restaurování Informace k prvnímu evropskému fóru o zachování, ochraně a zhodnocení společného 1993 evropského kulturního dědictví Conservare 93 - Část smlouvy mezi Českým výborem ICOMu a žadatelem Milanem Hlavešem Výkon povolání legislativa 1990, 92, 95/6 - Odpověď na návrh na zařazení muzejních konzervátorů do evidence MK ČSR Podmínky vzdělání a praxe Článek Kateřiny Perknerové Občan nepotřebuje státní dozor nad profesemi [1995/6] 2.7 Výkon povolání ČNR 1990, 92 - Korespondence 1990, 92 - Dvě usnesení k návrhu zásad zákona ČNR o zřízení restaurátorské komory výtvarných 1992 umění a výkonu restaurátorské činnosti jejích členů (tisk 548) - Stanovisko AMG k návrhu zákona ČNR o zřízení restaurátorské komory výtvarných 1992 umění a o výkonu restaurátorské činnosti jejích členů - K zápisu mimořádné rady AR dne

18 3 Struktura konzervátorských pracovišť Podklady pro Strukturu konzervátorských pracovišť Struktura konzervátorských pracovišť. Praha: Národní muzeum Ústřední muzeologický 1983 kabinet, Průzkum uložení sbírkových předmětů 1981, 88 9, 91, Jmenovitě sledovaný úkol NM č. 11/ Jmenovitě sledovaný úkol NM č. 11/1981 podkladový materiál (dotazník) Podklady a návrhy pro vytvoření formuláře k pasportu uložení sbírek 1989, 91 - Molliérův diagram pro teplotu a relativní vlhkost - - Pasport uložení sbírek z hlediska jejich ochrany 1989, Průzkum uložení sbírkových předmětů podklady Ruční poznámky a kontakty [1994] - Adresy Plán činnosti pro rok Zápis z rozšířeného zasedání komise konzervátorů-restaurátorů v Praze dne Zápis z jednání senátu Korespondence, poznámky a připomínky k dotazníku StRA/SVUOM a dotazníku [1994] Stav archívního fondu SUA Praha - Průzkum druhů objektů, místností, uložených předmětů a poškození předmětů [1994] v jednotlivých institucích Pardubice, Ostrava, Teplice, Mělník - Návrh formuláře AMG komise KRP: Průzkum uložení muzejních sbírek Struktura sbírkových fondů muzeí ČR s ručními poznámkami Pozvánka na jednání v Praze Průzkum uložení úkoly, termíny Zápis a presenční listina z jednání pracovní skupiny dne v Praze ve věci průzkumu 1994 umístění a stavu sbírkových fondů ČR 4.4 Analýza a průzkum stavu a strktury uložení muzejních sbírek 1988, Pasport uložení sbírek z hlediska jejich konzervační ochrany Analýza skladby a stavu sbírkových fondů v muzeích ČR Struktura sbírkových fondů muzeí ČR [199?] - Pokyny k vyplnění dotazníku Struktura sbírkových fondů muzeí ČR [199?] - Průzkum stavu uložení a stavu sbírkových předmětů [199?] - Smlouva o dílo mezi AMG a INTAX spol. s r. o. [199?] - Ručně psané poznámky [1994] - Průzkum uložení stavu a struktury muzejních sbírek Vysvětlivky k dotazníku [1994] - Podklady pro dotazník ohledně průzkumu depozitářů Struktura a uložení sbírkových fondů v muzeích ČR Červenák UPM, Mikroklima Protokol o měření mikroklimatu (Rožnov pod Radhoštěm) ze dne Letáky přístrojů AMG komise KRP: Průzkum uložení sbírek Zápis ze zasedání senátu AMG Ruční poznámky Pomaturitní studium Administrativa, osnova výuky, předchozí výuky (seznam) 6 Státní restaurátorské ateliéry MK Pozvánka na Celooborový aktiv všech restaurátoru dne 15. března 1989 v Praze Státní restaurátorské ateliéry informace Výzkum a podklady proti likvidaci StRA Podklady, stanoviska a poznámky k rozpravě Výzkum v oblasti péče o kulturní památky

19 7 Chemikálie Chemikálie používané v institucích spravujících předměty kulturního dědictví (nejen muzeí) Seznam institucí a konzervátorů s jejich materiálovou specifikací podklady Chemikálie v Umělecko-průmyslovém muzeum v Praze Korespondence s muzei, StRA a ÚMK týkající se centrálního nákupu a distribuce chemikálií v roce Telefony na vedoucí pracovníky StRA [1990 1] - Seznam výrobků pro konzervování a restaurování a seznam výrobců StRA Zákony a návrhy zákonů Registrace v oboru KRP Informace o registraci v oboru restaurování v pražských obvodech Žádost o registraci soukromého podnikání podle zákona č. 105/90 Sb., poučení k vyplnění, 1991 pokyny, podmínky a další informace 8.2 Návrhy Památková péče: Návrh zásad zákona ČNR o ochraně památek Informativní zpráva komise pro poslance ČNR o otázkách ochrany a správy národního 1992 kulturního dědictví v České republice - Návrh novely zákona ČSFR č. 455/1992 Sb., o živnostenském podnikání Návrh zákona ČNR o způsobilosti k výkonu konzervátorských, restaurátorských 1992 a preparátorských činností, o jejich autorizaci a o zřízení Komory konzervátorů, restaurátorů a preparátorů a Komory restaurátorů výtvarných umění + důvodová zpráva - Návrh na řešení Komory konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Zákony Zákon č. 20/1987 o státní památkové péči ruční poznámky Zákon č. 353/1991 o soukromých školách obory konzervátor, restaurátor Zákon č. 354/1991 o středních školách obory konzervátor, restaurátor Živnostenský zákon č. 445/1991 ze dne výpis poznámek Zákon č. 242/1992 ČNR, kterým se doplňuje zákon 20/1987 o státní pam. péči Komise ÚMK seznamy 1983, 85, 87, 90, Seznam členů komise konzervátoru ÚMK Adresy konzervátorských pracovišť, lidí a muzeí 1985, 87, 89 - Počet konzervátorů v jednotlivých institucí v sekcích Zařazení muzejních konzervátorů-restaurátorů do evidence MK ČR Seznam konzervátorů z UPM a galeriích Seznam konzervátorů a zaměření materiálů Cechy konzervátoři papíru z muzeí a archeologických pracovišť ČR všech sekcí Seznam soukromníků ze sekce VČ [1991] 10 Seznamy Přehled přírodovědných sbírkových fondů v muzeích ČSFR UPM Praha Restaurátoři adresy pro muzeologický kabinet pro vydání seznamu 1990 konzervátorů a restaurátorů v muzeích ČR - Adresář přírodovědců z celé ČR (paleontologové, geologové, mykologové, botanici, 1990 entomologové, zoologové, antropologové, preparátoři) - Kontakty na preparátory Ručně psaný souhrn pracovišť a preparátorů v ČSFR Adresář přírodovědných pracovníků v muzeích ČSFR Adresář komise konzervátorů-restaurátorů Adresář komise konzervátorů-restaurátorů při Národním muzeu v Praze Seznam konzervátorů-restaurátorů v institucích Licence Licence pro komisi Dopis určený všem konzervátorům a restaurátorům muzeí, informující o možnosti zažádat 1990 o udělení povolení k restaurování nebo konzervování ze dne

20 - Zápis z jednání konzervátorské sekce středočeského kraje v Roztokách u Prahy Třídník restaurátorských a konzervátorských prací Návrh kritérií pro udělení licencí na restaurátorské, konzervátorské a řemeslné práce 1990 v oboru obnovy památek - Zápis z porady restaurátorů týkající se udělování restaurátorských licencí Dopis komise ze dne pro konzervátory s informacemi k vyplnění žádosti Povolení 1990 k restaurátorské a konzervátorské činnosti - Evidenční dotazník a poučení Souhrn jednání a odpověď MK na dopis Seznam držitelů povolení MK ČR restaurovat umělecká a uměleckořemeslná díla Licence a legislativa Zásadní podněty ze semináře Reforma památkové péče konaného dne v Praze Stanovy Asociace restaurátorů Návrh na legislativní úpravu oblasti restaurování Návrh zákona o zřízení a působnosti České restaurátorské komory [1990] - Restaurování památek (zásady č ) Licence lidi Seznam pražských konzervátorů připravených pro licenční řízení Seznam držitelů povolení MK ČR restaurovat umělecká a uměleckořemeslná díla ke dni Seznam držitelů povolení MK ČR provádět rekonstrukční a reprodukční práce, 1991 při restaurátorské akci jsou povinni spolupracovat s restaurátorem ke dni Informace o způsobu získání licence Rozhodnutí o povolení provádění restaurátorských prací Licence mimo muzea Konzultace s Dr. Nejedlým Konzultace s Dr. Martincem Definice Konzultace restaurátorů s Ing. Janem Josefem, členem poradní rest. komise MK Licence pro kulturní památky, zřízence, podnikatele Dopis ze s návrhem členů komise pro přípravu Státního seznamu restaurátorů Odpověď na návrh na zařazení muzejních konzervátorů do evidence MK ČSR ze dne Dopis s poznámkami k právní podstatě existence a činnosti komise ze Poznámky k výzkumu v oblasti péče o kulturní památky ze Korespondence Návrh koncepce instituce zabývající se ochranou kulturních památek ze Zápis z jednání komise konané v Praze část týkající se právní problematiky Kopie navíc Formulář údajů pro ÚMK-NM k vydání seznamu konzervátorů-restaurátorů v muzeích ČR Slovenský návrh směrnice Stanovy Asociace restaurátorů Podklady pro licenci evidenční dotazník, poučení a informace od ÚMK Zápis z jednání konzervátorské sekce středočeského kraje v Roztokách u Prahy Dopis komise ze dne pro konzervátory s informacemi k vyplnění žádosti Povolení 1990 k restaurátorské a konzervátorské činnosti 12 Komise konzervát., restaurát. a historiků, VTS, Muzeologická spol Komise konzervátorů, restaurátorů a historiků při SÚA Organizační řád smíšené komise konzervátorů, restaurátorů a historiků při SÚA v Praze Pozvánka na ustavující zasedání , program, poznámky ze zasedání, zápis a zpráva 1990 pro komisi konzervátorů při ÚMK - Seznam členů Komise konzervátorů, restaurátorů a historiků při SÚA [1990] - Pozvánka na setkání odborné skupiny konzervace a restaurování pobočky VTS při SÚA 1990 konané v Praze 20

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz

číslo 4 ročník 14 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 4 ročník 14 Téma: Spolky přátel muzeí Evropské muzejní ceny www.cz-museums.cz Adresář muzeí a galerií ČR Navštivte muzea a galerie! Adresář

Více

Nová expozice přírody v Rokycanech

Nová expozice přírody v Rokycanech v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 2 ročník 13 Nová expozice přírody v Rokycanech Téma: Dokumentace současnosti Doporučení pro zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací www.cz-museums.cz

Více

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz

VĚSTNÍK. Republika Techmania science centre. Muzejní toulky po východní Francii. číslo 1. ročník. www.cz-museums.cz VĚSTNÍK ASOCIACE MUZEÍ A GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY Republika Techmania science centre Muzejní toulky po východní Francii www.cz-museums.cz číslo 1 ročník 09 Nabídka publikací vydaných Asociací muzeí a galerií

Více

Ministerstvo kultury České republiky

Ministerstvo kultury České republiky Ministerstvo kultury České republiky Věc : Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v České republice na léta 2003-2008 (koncepce rozvoje muzejnictví) 1 Předmluva Usnesením vlády České republiky

Více

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie

FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie ( 1 ) 24. září 2002 FF: MUI_01 Úvod do studia muzeologie a muzeografie Ukončení: zkouška - zapisuje se počítačem, odhlašování 3 dny před zkouškou (v nemoci i 1 den nebo v den zkoušky) - 1. termín, 1 opravný

Více

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz

číslo 3 ročník 13 asociace muzeí a galerií české republiky Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz v ě s t n í k asociace muzeí a galerií české republiky číslo 3 ročník 13 Téma: Gloria musaealis 2012 Zpráva o systému Demus www.cz-museums.cz Vlastivědné muzeum Jesenicka a Arnošt Goldflam zvou do nové

Více

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM v roce 2003 Při loňských volbách bylo zvoleno předsednictvo Českého výboru ICOM v tomto složení: Katka Tlachová (předsedkyně), Pavla Seitlová (tajemnice), Vlastimil

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Mgr. Ilja Šedo Systémy muzejních digitálních informací na WWW Rigorózní práce Konzultant rigorózní práce PhDr. Eva

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost

Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Marek Blažka a kol. 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost Nástin historie státní podpory výzkumu v ČR v letech 1989 až 2014 Citace: Blažka Marek a kol.: 1989 + 25 = Výzkum užitečný pro společnost.

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013, únor 2014 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 PRAHA ÚNOR 2014 výroční zpráva

Více

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa.

3 Central Museological Cabinet 1955-1989. 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989. 2 Editorial 3 topica. 2 Editorial 3 témaa. Obsah Contents 2 Editorial 3 témaa 3 Ústřední Muzeologický kabinet 1955-1989 Pavel Douša 15 Změna koncepce Národního muzea pod vlivem Františka Palackého Iveta Fürstová 22 muzejní pedagogikaa 22 Česká

Více

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013

Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 Příloha č. 1: Vyhodnocení úkolů Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007 2013 A) POSÍLENÍ ROLE UMĚNÍ VE SPOLEČNOSTI 1. Zpracovat postup, podmínky a způsoby kooperativního financování. Zajistí: MK

Více

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127

4. 5. listopadu 2014. Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 VIII. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 4. 5. listopadu 2014 Brno, Univerzitní kino Scala, Moravské náměstí 3/127 Přednášející a resumé příspěvků: (řazeno dle časového plánu

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Poznámka: SHS ČMS jako nezisková organizace není povinna de iure vydávat výroční zprávy; pro účely informování široké veřejnosti tak činí podle vlastního konceptu OBSAH: VII

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ RADY GALERIÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Úlohou Rady galerií je reprezentovat sbírkotvorné galerie (muzea umění) s cílem napomáhat jejich rozvoji jako speciální části českého

Více

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014

Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Koncepce Muzea hlavního města Prahy se zaměřením na období 2009-2014 Zpracovala: PhDr. Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hlavního města Prahy ve spolupráci s členy vedení muzea - 1 - Obsah: 1. Úvod 2.

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2005 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2006 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147)

Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) PŘÍLOHA VČELAŘSTVÍ č. 7 Včelařství Časopis Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 66 (147) Obsah Změna Stanov ČSV, o. s. 2 Zpráva o činnosti a hospodaření ČSV, o. s. v roce 2012 3 I. Charakteristika

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010

Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2010 Úřad vlády České republiky Sekretariát Rady vlády pro národnostní menšiny Praha 2011 Zpráva o situaci národnostních menšin v České republice

Více

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků

téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků 3 2009 téma tohoto čísla zprávy a informace České komory autorizovaných inženýrů a techniků Titul stavba roku karlovarského kraje získala stavba letištní terminál karlovy vary Končí III. běh celoživotního

Více

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316

Hodnocení. Akreditační komisí. Václav Vinš. Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Hodnocení Akreditační komisí Zpracováno v rámci řešení výzkumného projektu Hodnocení kvality vysokých škol identifikační kód LS 0316 Václav Vinš Praha, 2004 Obsah 1. Úvodem, z historie 2. Statut Akreditační

Více