Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav archeologie a muzeologie Muzeologie Bc. Aneta Čepičková posluchačka třetího ročníku bakalářského prezenčního studia muzeologie Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Bakalářská diplomová práce Vedoucí práce: Mgr. Pavel Holman Konzultantky: Mgr. Pavla Stöhrová, Zdenka Kuželová, akad. mal. Brno 2014

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne

3 Poděkování Zde bych ráda poděkovala vedoucímu mé práce Mgr. Pavlu Holmanovi, Zdence Kuželové, akad. mal. a Mgr. Pavle Stöhrové za čas, který mi věnovali, a za cenné rady a připomínky, kterými přispěli k vypracování této práce. 3

4 OBSAH 1. Úvod Komise KRP Historie Souhrn názvů Předsedové Legislativa Výstava Vzdělávání Publikace Základní údaje o fondu a jeho inventáři Soupis archivu komise KRP Závěr...35 Summary...36 Seznam použitých pramenů a literatury...37 Seznam použitých zkratek

5 1. ÚVOD Cílem této bakalářské práce bylo sepsání soupisu dokumentů v archivu komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů. Tento archiv byl vytvořen Zdenkou Kuželovou, akad. mal., členkou vedení komise od 30. června 1981 a v letech také její předsedkyní, proto obsahuje záznamy zejména z těchto let, ale jsou zde k nalezení také některé dokumenty z dalších období, kdy nejstarší je z roku 1962 a poslední z roku Původně tyto dokumenty byly ukládány na pracovišti Zdenky Kuželové v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze a počátkem roku 2000 je přestěhovala k sobě domů, kde byl archiv uschován až do 15. března 2013, kdy jej předala do Technického muzea v Brně paní Mg. Pavle Stöhrové. 1 Aby mohl být uložen a používán k badatelským potřebám, bylo potřeba jej projít, protřídit a vytvořit soupis všeho, co obsahuje. Archiv je uložen v pěti krabicích a obsahuje celkem 41 složek, které jsou podrobně rozepsány. Při práci jsem respektovala původní strukturu archivu a řazení dokumentů postupně podle let. V archivu nalezneme kromě záznamů týkajících se přímo informací o konzervování a restaurování, historii, činnosti, zasedáních, akcích a jednotlivých sekcích komise, také další podklady, které na ní měly dopad, jako je zejména legislativa, udělování licencí, činnost zastřešující organizace a věci týkající se národního kulturního dědictví. Práce je rozdělena do pěti kapitol. Po úvodním představení následuje stručná historie a činnost komise z období vzniku archivu, počátku komise a několik důležitých informací k dnešnímu stavu komise. Třetí kapitolu tvoří základní údaje o archivu a čtvrtou již tvoří samotný soupis. Pátá kapitola se věnuje krátkému závěru. Poté následuje shrnutí v anglickém jazyce, seznam použitých pramenů a literatury a seznam použitých zkratek. Při zpracování fondu jsem se řídla zejména pokyny Mgr. Pavly Stöhrové z Technického muzea v Brně, pro jejichž potřeby byl především soupis vytvořen. Literatury k tomuto tématu je velmi málo, proto jsem pro sepsání druhé kapitoly nejvíce využila článek v publikaci vydané Asociací muzeí a galerií (v té době Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií) k výročí deseti let činnosti od Ing. Iva Štěpánka a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů a oficiální internetové stránky komise. 1 KUŽELOVÁ, Zdenka, akad. mal. Ko-ko archiv DATA převozů [online]. Message to: Aneta Čepičková [cit ]. Osobní komunikace. 5

6 2.1 HISTORIE 2. KOMISE KRP Skupina konzervátorů, která si uvědomovala potřebu vytvoření komise, jež by se věnovala problematice muzejní konzervace, se začala formovat na přelomu padesátých a šedesátých let a skládala se z konzervátorů předních pracovišť v republice. Z Národního muzea Vladimír Chocholoušek, Jiřina Matějková a ak. soch. Václav Egner; ze Státního archivu Bratislava Ivan Galamboš; za památkovou péči RNDr. Jiří Boris Pelikán a prom. hist. Ludvík Losos a později také z Archeologického ústavu ČSAV Ing. Mojmír Soudný a RNDr. Ladislav Págo a ak. soch. Jiří Ptáček z Muzea hl. města Prahy. Výsledkem snah nakonec bylo v roce 1959 ustanovení odborné Komise konzervátorů (dále jen komise) při Ústřední muzejní radě, která byla poradním orgánem Ministerstva školství a kultury. Do komise byli jmenováni nejen zástupci z muzeí a galerií, ale také Archeologického ústavu ČSAV a Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody, knihoven a archivů. Činnost komise zahájila v roce 1960, kdy Kabinet muzejní a vlastivědné práce Národního muzea a Archeologický ústav ČSAV uspořádaly první odborný seminář. Cílem komise bylo zejména vzdělávání pracovníků v muzeích pomocí odborných pracovních setkání a seminářů. Jelikož se objevily problémy spojené s neexistencí odborné školní přípravy, samostatným zařazením profese v muzejní hierarchii, kvalifikačními předpoklady, finančním ohodnocením a nebylo ani známo, kolik je v ČR pracovníků a pracovišť v tomto oboru, musela brzy komise svou činnost rozšířit o další úkoly zajistit odbornou přípravu na středních, vyšších a vysokých školách, zařadit profesi konzervátora do hierarchie muzea jako odborného pracovníka a vybudovat síť konzervátorských pracovišť od okresních po centrální. Po brzké reorganizaci byla komise převedena pod Kabinet muzejní a vlastivědné práce při Národním muzeu v Praze, kde také byla v roce 1964 otevřena první konzervátorská výstava Zachováme je dalším generacím, která přibližovala činnost konzervátorů laické i odborné veřejnosti. V průběhu šedesátých let také byla budována síť konzervátorských pracovišť. Pro vzdělávání pracovníků v oboru začala komise pořádat půlroční tzv. Konzervátorské kurzy při muzeologickém kabinetu Moravského muzea v Brně. První byl 6

7 zahájen 21. května Na konci kurzu se konaly ústní zkoušky a odevzdávala se závěrečná práce. Pro výuku členové komise sepsali učební texty, které byly Moravským muzeem v Brně vydány jako Základy muzejní konzervace, muzeografické učební texty I. III. v letech 1970, 1976 a V oblasti výuky se dále komise podílela na zřízení výuky na Střední škole grafické v Praze v roce 1979 a v roce 1981 na vzniku dvouletého pomaturitního studia nazvaného Konzervace muzejních sbírek, které probíhalo pod Ústředním muzeologickým kabinetem Národního muzea (dále jako ÚMK-NM), což je nový název pro Kabinet muzejní a vlastivědné práce. Velká změna v činnosti komise nastala na konci sedmdesátých let, kdy se k tehdejším odborníkům z velkých muzeí připojují do činnosti další konzervátorská pracoviště, a proto vznikly krajské sekce v čele s předsedou, který v příslušném kraji měl na starost organizaci činnosti konzervátorů. Toto rozšíření práce komise vedlo k vytvoření Prognózy československého muzejnictví do roku 2000 v oboru ochrany a konzervace muzejních sbírek v roce 1979 na zasedání v Teplicích a posléze krajské sekce shromažďovali materiál pro Zhodnocení současného stavu péče o sbírky v muzeích ČSR, kdy se zjistilo, že muzea nepečují o své sbírky, tak jak bylo zákonem č. 54/1959 Sb. předepsáno. Proto bylo potřeba, aby byla konzervátorská pracoviště v muzejní struktuře začleněna na potřebnou úroveň, jako tomu bylo v případě Muzea hl. m. Prahy, kde bylo vytvořeno zastoupení ve vedení muzea díky Útvaru péče o sbírky. Dalším důležitým krokem byl vědeckovýzkumný úkol pro roky , pojmenovaný Fyzikální a chemické problémy ochrany a konzervace muzejních sbírek pod záštitou chemické laboratoře Národního muzea v Praze, jehož cílem byla spolupráce konzervátorských pracovišť při ochraně sbírek v muzeích. Komise také, z pověření ÚMK-NM v rámci Oborové struktury muzeí ČSR z roku 1980, vypracovala dokument, jenž prověřoval úroveň a stav konzervátorské a restaurátorské práce v muzeích, a to Struktura konzervátorských pracovišť muzeí ČSR, který počítal s vypracováním směrnice pro tento obor. V tehdejší době to měl ale těžké a akceptován byl ÚMK-NM teprve v letech pod změněným názvem Zabezpečení konzervátorsko- -restaurátorské práce v muzeích ČSR. Díky činnosti komise v oblasti vzdělávání se podařilo zajistit odbornou přípravu na školách a pomocí přednášek a seminářů pomaturitního studia a konzervátorského kurzu se zvýšila odborná úroveň konzervátorů. Také dosáhla svého cíle zařadit profesi konzervátora do hierarchie muzea jako odborného pracovníka. 7

8 I přes úspěchy, kterých dosáhla, se objevovaly problémy kvůli lhostejnosti nadřízených orgánů, což vedlo až k rozhodnutí ředitelky ÚMK-NM utlumit její činnost na přelomu let 1983 a Z toho důvodu na začátku roku 1985 část konzervátorů založila odbornou skupinu přírodovědců-konzervátorů kulturních památek při Městském výboru Společnosti průmyslové chemie ČSVTS v Praze, přičemž zástupce komise konzervátorů byl členem výboru odborné skupiny, aby se mezi nimi panovala koordinace. Hlavní činností komise v této době se stal zejména sběr informací a vytvoření seznamu konzervátorských pracovišť a jejich zaměstnanců, díky čemuž byla na konci 80. let požádána Státními restaurátorskými ateliéry (dále StRA) o pomoc při zjišťování údajů o chemikáliích a prostředcích, jaké a v jakém množství se používají v muzeích a galeriích za účelem vytvoření celkového přehledu jejich spotřeby v oboru. Souhrn těchto informací od sekcí a jejich další zpracování a předání StRA měla na starost Zdenka Kuželová, akad. mal. z Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Z počátku roku 1989 bylo hlavní činností komise obnovit vydávání materiálů potřebných pro studium pomaturitního studia konzervátorství a úkol týkající se návrhu pasportu uložení sbírek, který byl, vzhledem ke společenským změnám probíhajícím toho roku v naší zemi, odsunut na pozadí a pozornost mu byla věnována zejména později. Změny tohoto roku se projevily zejména v legislativních návrzích týkajících se ochrany přírodního a kulturního dědictví, které by se týkaly profesního postavení konzervátorů a restaurátorů, což mělo také vliv na činnost komise. 2 Bezprostřední vývoj po roce 1989 neměl vážnějších dopadů do základní organizační struktury Komise, která i nadále pracovala ve složení: předseda, jednatel, zástupci krajských sekcí a zástupci institucí, pod hlavičkou ÚMK-NM v Praze se sídlem na Malé Straně. 3 Ale brzy se začaly ozývat hlasy muzejníků, chtějících zrušení ÚMK-NM, které vytrvaly i po jmenování PhDr. Richarda Suka novým ředitelem a které vyvrcholily v polovině roku 1991 zlikvidováním ÚMK-NM, včetně archivu komise. Z iniciativy PhDr. Richarda Suka byl ÚMK-NM nahrazen Muzeologickým informačním a studijním střediskem (dále jako MISS), pod kterým komise nadále vykonávala svoji činnost. 4 V této době komise hledala i jinou organizaci, pod kterou by mohla pokračovat v činnosti a jako nejlepší možnost se jevila nově 2 ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str KUŽELOVÁ, Zdenka, akad. mal., konzervátorka-restaurátorka. Osobní rozhovor. Brno,

9 budovaná Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií (dále jako AMG). K přeřazení pod AMG v této době ale nedošlo, neboť členy AMG nemohly být osoby, které nepracovaly v muzeu či galerii, což by silně ovlivnilo systém komise sdružující všechny organizace zabývající se ochranou přírodního a kulturního dědictví. komise alespoň navrhla AMG změnu stanov, aby se jejími členy mohli stát rovněž jednotlivci, tento byl přijat a schválení sněmem mělo proběhnout v prosinci Na jaře 1991 se však objevily problémy na jednáních o řešení legislativních otázek týkajících se výkonu konzervátorství, restaurátorství a preparátorství kvůli neexistenci jednotně uznávané etiky a odborných pojmů, kdy si každý představoval pod jednotlivými pojmy něco jiného. Z tohoto důvodu komise jmenovala skupinu, kterou pověřila shromážděním a zpracováním národních i mezinárodních dokumentů. Jelikož český výbor ICOM již měl některé úseky mezinárodních úmluv zpracován, byl také požádán o pomoc a po jejich dokončení byly v roce 1994 vydány jako Profesní etický kodex ICOM: Doporučení UNESCO o muzeích, kulturním a přírodním dědictví. Další snahou o jednotlivé definice pojmů byla dohoda strany angažovaných v jednáních o řešení legislativy s tím, že každá strana předloží svůj návrh a ty se poté prodiskutují na jednání. Nakonec jediný materiál, který byl předložen prostřednictvím komise, byl vypracován PhDr. Zbyňkem Stránským za katedru muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která byla k jednáním nově přizvána. Bohužel tento návrh nebyl plně přijat. Pro jasný pohled na obsah práce v oboru byl pro potřeby jednání o legislativě komisí vypracován Obecný rozsah znalostí pro činnost konzervátorů-restaurátorů, který byl znám spíše jako Desatero konzervátorů-restaurátorů a brzy poté také Obecný rozsah činnosti konzervátora-restaurátora. Na podzim roku 1991 byla komise požádána Ministerstvem kultury ČR, aby navázala kontakt s preparátory a zapojila je do jednání. Jelikož tyto dva subjekty spolu spolupracovaly již dříve, bylo dne 10. října 1991 na jednání komise dohodnuto začlenění preparátorů do její struktury, čímž vznikla Komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. Velkým problémem pro komisi, zejména kvůli probíhajícím legislativním jednáním, bylo zrušení MISS v prosinci Předsedkyně komise Zdenka Kuželová okamžitě dohodla s RNDr. Milanem Stloukalem, DrSc., ředitelem Národního muzea, provizorní začlenění 5 ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str

10 komise přímo pod tuto instituci. Dne 8. dubna 1992 se dostavil na jednání komise předseda AMG PhDr. František Šebek a byl přijat jeho návrh na začlenění komise do AMG jako oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. 6 V letech 1992 a 1993 komise spolupracovala... s RNDr. Milošem Klímou z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity při vývoji a zdokonalování nové metody, při níž se využívá plazmatu. [...] Spolupráce vyústila v říjnu 1993 v praktickou ukázku při ošetřování kovových archeologických nálezů s následnou konzervací a experimentálně i ošetření skla, textilu a papíru. 7 Na přelomu let 1993 a 1994 se komise začala zabývat již dříve zmíněným průzkumem uložení sbírek, který později získal název Průzkum uložení a stavu muzejních sbírek a byl součástí projektu Pasportizace sbírek. Zodpovědnou osobou se za projekt stala RNDr. Ivana Čejková z Národního muzea. Jako výsledek práce vznikl dotazník, který byl rozčleněn na pět částí, a to: Hodnocený objekt, Hodnocený vnitřní prostor, Charakteristika uložených či vystavených předmětů a jejich ochrana, Stav konzervační péče v organizaci, Závěr. Rozeslán byl všem muzeím a galeriím ČR na začátku roku 1997 a sběr informací byl uzavřen v březnu 1999 i přesto, že některé instituce neodpověděly. Na jaře roku 1994 se rozhodlo o organizačních změnách, které zahrnují vznik tříletého volebního období a vznik nových funkcí místopředseda, jednatel, pokladník a mluvčí. Administrativní práce vždy zabezpečovali zaměstnanci MISS, po jeho zrušení tyto povinnosti převzala Helena Votočková z Židovského muzea. Po jejím rozhodnutí o ukončení této činnosti se začalo jednat o spolupráci s MZM a nakonec od roku 1996 zajišťují tuto práci zaměstnanci Technického muzea v Brně. V roce 1994 se také objevily problémy související s neexistencí organizační struktury komise, proto byl na zasedání 16. února 1995 předložen návrh statutu Zdenky Kuželové, akad. mal., Ing. Iva Štěpánka a Ing. Aleny Selucké, který byl schválen k dalšímu projednávání a poté byl schválen 16. října 1995 na schůzi komise v Olomouci jako Organizační řád Oborové komise konzervátorů restaurátorů a preparátorů. Po odstoupení Zdenky Kuželové, akad. mal. z postu předsedkyně komise v roce 1995, byl novým předsedou zvolen Ing. Ivo Štěpánek z Technického muzea v Brně. 8 6 KUŽELOVÁ, Zdenka, akad. mal., konzervátorka-restaurátorka. Osobní rozhovor. Brno, ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str

11 Nový jednací řád, který byl navržen výborem komise, byl přijat na zasedání v Brně dne 9. listopadu Jelikož preparátoři nebyli v komisi dlouhodobě zastoupeni a nevykonávali odbornou činnost, bylo 3. září na zasedání ve Znojmě rozhodnuto o změně názvu na Komise konzervátorů-restaurátorů. 9 Pracovní skupina komise vypracovala Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG, jehož struktura byla schválena 4. září V roce 2010 byla struktura změněna a přepracovaný dokument byl přijat 7. září 2010 a dne 20. září 2011 byl jako doporučující dokument schválen senátem AMG pro všechny členy AMG. 10 Podle současného jednacího řádu komise je jejím posláním... přispívat svou odbornou činností především v oblasti konzervace-restaurování k záchraně a zachování kulturního a přírodního dědictví. Cílem Komise KR je dosáhnout a udržovat vysokou odbornou úroveň konzervátorsko-restaurátorské péče v muzeích, galeriích a všude tam, kde je tato činnost potřebná pro zachování, vědecké zpracování a prezentaci předmětů kulturního a přírodního dědictví. 11 Jednou z důležitých činností komise je pořádání každoročních konferencí, zasedání, diskusí, seminářů, přednášek, kurzů, exkurzí a dalších akcí, navazování spolupráce s odborníky a institucemi jak doma, tak v zahraničí nebo podpora při vydávání publikací a rozvoji oborů konzervátorství a restaurátorství. V součastné době jsou výkonnými orgány: - plenární zasedání vrcholný orgán projednávající nejdůležitější záležitosti a činnost komise; - rada skládá se ze zástupců sekcí a výboru, má na starost činnost mezi planetárními zasedáními, rozhoduje o ročním plánu a zprávě o činnosti za minulý rok; - výbor tvoří jej předseda, místopředseda, tajemník a dva členové výboru, má na starost činnost mezi zasedáními rady; 9 Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/jednaci-rad-komise>. 10 Dokument o profesi konzervátora-restaurátora. In Asociace muzeí a galerií v České republice Dokumenty [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, 2011, poslední aktualizace [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatorurestauratoru/dokumenty>. 11 Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/jednaci-rad-komise>. 11

12 - revizní komise dohlížejí na činnost, skládá se z předsedy a dvou členů. 12 Členové jsou zaměstnanci institucí, individuální členové AMG a čestní členové. 13 Komise má také krajské sekce a dvě pracovní skupiny, a to Kovy a Textil. Skupina Kovy vznikla v roce 2001 a mladší skupina Textil z podnětu pražské sekce 13. listopadu Obě vznikly za účelem zvednutí úrovně konzervování a restaurování v daném oboru a lepší komunikaci a spolupráci s pracovníky dalších profesí SOUHRN NÁZVŮ Komise konzervátorů Komise konzervátorů-restaurátorů Komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů 2007 dosud Komise konzervátorů-restaurátorů 2.3 PŘEDSEDOVÉ RNDr. Jiří Boris Pelikán prom. hist. Ludvík Losos RNDr. Leopold Zemene (Technické muzeum v Brně) Miloš Loosmann (Okresní muzeum Nový Jičín) Zdenka Kuželová, akad. mal. (Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze) 1995 dosud Ing. Ivo Štěpánek (Technické muzeum v Brně) Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/jednaci-rad-komise>. 13 Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/clenove-komise>. 14 Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/pracovni-skupiny>. 15 ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str

13 2.4 LEGISLATIVA Po roce 1990 došlo k velkým legislativním změnám. Konzervátoři a restaurátoři se řídí dle toho, jestli chtějí pracovat na živnost nebo jako zaměstnanci firmy či organizace a při práci s památkami buď podle zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, v případě, že se jedná o nemovité památky, nebo podle zákona 54/1959 Sb., o muzeích a galeriích, v případě památek movitých. Dne 12. července 1990 obdržela komise dopis určený všem konzervátorům a restaurátorům muzeí, informující o možnosti zažádat o udělení povolení k restaurování nebo konzervování. Součástí archivu jsou také různé verze souhrnné zprávy o historii legislativních prací na přípravě právní úpravy konzervování, restaurování a preparování v letech 1991 až Tento dokument můžeme rozdělit na tři části. První se týkala výkonu profese (licencí), druhá návrhu zákona o výkonu povolání konzervátorů, restaurátorů a preparátorů a třetí živnostenského zákona. Dále komise spolupracovala při připomínkování kapitol týkajících se práce konzervátorů a restaurátorů v zákoně č. 29/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů VÝSTAVA Pro představení práce konzervátorů, restaurátorů a preparátorů veřejnosti i odborníkům se komise rozhodla uspořádat výstavu, která by tuto činnost dokumentovala. Výstava dostala název Rozmluvy s minulostí pro budoucnost: Kultura a příroda očima konzervátorů, restaurátorů a preparátorů a konala se od 12. listopadu 1996 do 16. února 1997 v Národním muzeu v Praze, kde byla umístěna do sálu Hollareum. Umožnila běžnému návštěvníkovi nahlédnout do zákulisí muzeí, galerií, archivů a dalších institucí, které shromažďují kulturní a přírodní sbírkové předměty. Cílem výstavy bylo upozornit širokou veřejnost na význam práce KRP, její širokou problematiku a seznámit ji s metodami a výsledky této práce. Návštěvníkovi byl umožněn celkový pohled nejen 16 ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str

14 na různorodost materiálů, ale i na celkový postup zpracování sbírkového předmětu od jeho nalezení či získání do sbírek, přes jeho analýzy a hodnocení z hlediska historického, až po jeho vlastní konzervování-restaurování či preparování. Výstava byla rozdělena do tří samostatných celků. V první části byly prezentovány předměty před a po zásahu KRP. [...] V druhé části výstavy byl stručně charakterizován průzkum sbírkových předmětů a výzkum v oblasti konzervace. [...] Třetí část výstavy pak byla věnována vlastnímu konzervátorsko- -restaurátorskému či preparátorskému zásahu. 17 Při příležitosti otevření výstavy proběhl také seminář Zajímavosti a novinky z konzervátorsko-restaurátorské a preparátorské praxe, který připravila komise, Národní muzeum a Technické muzeum v Brně. Konal se ve dnech listopadu 1996 a přednášky se zaobíraly zejména prací s jednotlivými materiály, postupy, metodami a používanými přípravky. Z České republiky se ho zúčastnilo 180 pracovníků KRP, ze Slovenské republiky 15 a dále hosté z německé pracovní skupiny restaurátorů (Arbeitsgemeinschaft der Restauratoren) VZDĚLÁVÁNÍ Komise se také velmi angažovala v podpoře vzdělávání a školení v oborech KRP. Z toho důvodu dne 26. února 1993 založila pracovní skupinu pro školství, jejímž úkolem bylo navazovat kontakty se školami a spolupracovat s nimi či zajišťovat stáže. V roce 1994 proběhlo setkání této skupiny se zástupci nových středních škol, které ale nemělo valné výsledky kvůli nedostatečné výměně informací. Výrazně lepší výsledky měla spolupráce s brněnskou Střední školou uměleckých řemesel a Moravským zemským muzeem u pomaturitního studia Laboratorního zpracování muzejních sbírek a s pražskou Střední průmyslovou školou grafickou a Národním muzeem u pomaturitního oboru Konzervátorství. Zde měla komise přímý vliv na výuku i organizaci studia. V roce 1995 bylo novelou školského zákona pomaturitní studium zrušeno a místo něj vznikly vyšší odborné školy. Snaha změnit pomaturitní studium Laboratorního zpracování muzejních sbírek na dálkově studovanou Vyšší odbornou školu oboru konzervátorství 17 ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str

15 a restaurátorství nebyla úspěšná, ale z iniciativy Střední školy uměleckých řemesel byla alespoň založena denní Vyšší odborná škola restaurování nábytku, keramiky a skla, výuka byla zahájena v roce O zavedení vysokoškolské výuky v oboru se jednalo od roku 1994 s Technickým muzeem v Brně, Katedrou muzeologie Filozofické fakulty a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Snaha ale nakonec z více důvodů úspěšná nebyla PUBLIKACE - Fórum pro konzervátory-restaurátory vydávané od roku 2011 jako odborně recenzované periodikum komisí ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace TMB v Brně, navazuje na Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů ( ), Sborník z konzervátorského a restaurátorského semináře ( ) a do roku 1997 vydávaný Metodický list, jehož vznik se datuje k počátku komise Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Brno: Technické muzeum v Brně, s. ISBN vydala pracovní skupina Kovy. - Textil v muzeu sborníky z odborných seminářů Textil v muzeu ŠTĚPÁNEK, Ivo a kol. Historie oborové komise konzervátorů-restaurátorů a preparátorů. In Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií: Deset let činnosti Praha: Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií, 2000, str Konference konzervátorů-restaurátorů (2009) [online]. Brno: Technické muzeum v Brně, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz/2009/>. 21 Asociace muzeí a galerií v České republice Komise konzervátorů-restaurátorů [online]. Praha: Asociace muzeí a galerií v České republice, [cit ]. Dostupný z WWW: <http://www.czmuseums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-konzervatoru-restauratoru/oborova-literatura>. 15

16 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ARCHIVU Název fondu: Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Časový rozsah fondu: Počet složek: 41 Počet krabic: 5 Místo uložení fondu: Archiv vytvořila: Technické muzeum v Brně Metodické centrum konzervace Zdenka Kuželová, akad. mal. Archiv uspořádala a sepsala soupis: Bc. Aneta Čepičková Stav ke dni:

17 SOUPIS ARCHIVU KOMISE KRP Číslo Název Čas. rozsah Uložení 1 Průzkum uložení sbírek Výzkumný úkol StRA/SVÚOM Běchovice: projekt Agresivita prostředí 1991 při uložení nebo vystavení historických a kulturních objektů - Dotazníky Projekt AMG dotazníky, připomínky k dotazníkům, vysvětlivky k dotazníku, 1994 pošta, adresy, jednání 2 Klíčové informace 1979, 83, 89, Státní seznam evidence konzervátorů-restaurátorů 1979, 83, 90, 92 - Seznam restaurátorů 1979, 83, 90 - Klíč seznamy institucí a počet jejich pracovníků a druhy sbírek Souhrn muzea, seznam, lidi, chemikálie ICOM pracovní skupina 9 textilie KRP počty pracovníků galerií, muzeí, archivů, knihoven, archeologie a soukromníci 1990, Asociace restaurátorů 1990, 92 - Stanovy Obce restaurátorů pracovní návrh Stanovy Asociace restaurátorů Zásady restaurování výtvarných uměleckých děl malířství, sochařství a užitého umění Informace k semináři Reforma památkové péče konaného dne v Praze Zápisky z valné hromady AR na Smíchově Korespondence Historie komise Korespondence k ukončení činnosti komise pod MISS a začátek pod NM Činnost komise 1991, 94, Pozvánka s přílohami na zasedání komise Chronologicky datovaný seznam činností komise s počtem kusů podkladů Zápis z jednání komise v Písku z Oznámení o ukončení činnosti zástupce ÚPM (Zdenky Kuželové, akad. mal.) v komisi 2000 dnem Pozvánka a program na 2. jednání pracovní skupiny komise KRP Kovy v Poděbradech Podklady ke konceptu výkonu povolání 1989, 91, 93, Statut ICOMu (anglicky) Evropská konfederace konservátorských a restaurátorských spolků statut Podmínky pro konzervování a restaurování Informace k prvnímu evropskému fóru o zachování, ochraně a zhodnocení společného 1993 evropského kulturního dědictví Conservare 93 - Část smlouvy mezi Českým výborem ICOMu a žadatelem Milanem Hlavešem Výkon povolání legislativa 1990, 92, 95/6 - Odpověď na návrh na zařazení muzejních konzervátorů do evidence MK ČSR Podmínky vzdělání a praxe Článek Kateřiny Perknerové Občan nepotřebuje státní dozor nad profesemi [1995/6] 2.7 Výkon povolání ČNR 1990, 92 - Korespondence 1990, 92 - Dvě usnesení k návrhu zásad zákona ČNR o zřízení restaurátorské komory výtvarných 1992 umění a výkonu restaurátorské činnosti jejích členů (tisk 548) - Stanovisko AMG k návrhu zákona ČNR o zřízení restaurátorské komory výtvarných 1992 umění a o výkonu restaurátorské činnosti jejích členů - K zápisu mimořádné rady AR dne

18 3 Struktura konzervátorských pracovišť Podklady pro Strukturu konzervátorských pracovišť Struktura konzervátorských pracovišť. Praha: Národní muzeum Ústřední muzeologický 1983 kabinet, Průzkum uložení sbírkových předmětů 1981, 88 9, 91, Jmenovitě sledovaný úkol NM č. 11/ Jmenovitě sledovaný úkol NM č. 11/1981 podkladový materiál (dotazník) Podklady a návrhy pro vytvoření formuláře k pasportu uložení sbírek 1989, 91 - Molliérův diagram pro teplotu a relativní vlhkost - - Pasport uložení sbírek z hlediska jejich ochrany 1989, Průzkum uložení sbírkových předmětů podklady Ruční poznámky a kontakty [1994] - Adresy Plán činnosti pro rok Zápis z rozšířeného zasedání komise konzervátorů-restaurátorů v Praze dne Zápis z jednání senátu Korespondence, poznámky a připomínky k dotazníku StRA/SVUOM a dotazníku [1994] Stav archívního fondu SUA Praha - Průzkum druhů objektů, místností, uložených předmětů a poškození předmětů [1994] v jednotlivých institucích Pardubice, Ostrava, Teplice, Mělník - Návrh formuláře AMG komise KRP: Průzkum uložení muzejních sbírek Struktura sbírkových fondů muzeí ČR s ručními poznámkami Pozvánka na jednání v Praze Průzkum uložení úkoly, termíny Zápis a presenční listina z jednání pracovní skupiny dne v Praze ve věci průzkumu 1994 umístění a stavu sbírkových fondů ČR 4.4 Analýza a průzkum stavu a strktury uložení muzejních sbírek 1988, Pasport uložení sbírek z hlediska jejich konzervační ochrany Analýza skladby a stavu sbírkových fondů v muzeích ČR Struktura sbírkových fondů muzeí ČR [199?] - Pokyny k vyplnění dotazníku Struktura sbírkových fondů muzeí ČR [199?] - Průzkum stavu uložení a stavu sbírkových předmětů [199?] - Smlouva o dílo mezi AMG a INTAX spol. s r. o. [199?] - Ručně psané poznámky [1994] - Průzkum uložení stavu a struktury muzejních sbírek Vysvětlivky k dotazníku [1994] - Podklady pro dotazník ohledně průzkumu depozitářů Struktura a uložení sbírkových fondů v muzeích ČR Červenák UPM, Mikroklima Protokol o měření mikroklimatu (Rožnov pod Radhoštěm) ze dne Letáky přístrojů AMG komise KRP: Průzkum uložení sbírek Zápis ze zasedání senátu AMG Ruční poznámky Pomaturitní studium Administrativa, osnova výuky, předchozí výuky (seznam) 6 Státní restaurátorské ateliéry MK Pozvánka na Celooborový aktiv všech restaurátoru dne 15. března 1989 v Praze Státní restaurátorské ateliéry informace Výzkum a podklady proti likvidaci StRA Podklady, stanoviska a poznámky k rozpravě Výzkum v oblasti péče o kulturní památky

19 7 Chemikálie Chemikálie používané v institucích spravujících předměty kulturního dědictví (nejen muzeí) Seznam institucí a konzervátorů s jejich materiálovou specifikací podklady Chemikálie v Umělecko-průmyslovém muzeum v Praze Korespondence s muzei, StRA a ÚMK týkající se centrálního nákupu a distribuce chemikálií v roce Telefony na vedoucí pracovníky StRA [1990 1] - Seznam výrobků pro konzervování a restaurování a seznam výrobců StRA Zákony a návrhy zákonů Registrace v oboru KRP Informace o registraci v oboru restaurování v pražských obvodech Žádost o registraci soukromého podnikání podle zákona č. 105/90 Sb., poučení k vyplnění, 1991 pokyny, podmínky a další informace 8.2 Návrhy Památková péče: Návrh zásad zákona ČNR o ochraně památek Informativní zpráva komise pro poslance ČNR o otázkách ochrany a správy národního 1992 kulturního dědictví v České republice - Návrh novely zákona ČSFR č. 455/1992 Sb., o živnostenském podnikání Návrh zákona ČNR o způsobilosti k výkonu konzervátorských, restaurátorských 1992 a preparátorských činností, o jejich autorizaci a o zřízení Komory konzervátorů, restaurátorů a preparátorů a Komory restaurátorů výtvarných umění + důvodová zpráva - Návrh na řešení Komory konzervátorů, restaurátorů a preparátorů Zákony Zákon č. 20/1987 o státní památkové péči ruční poznámky Zákon č. 353/1991 o soukromých školách obory konzervátor, restaurátor Zákon č. 354/1991 o středních školách obory konzervátor, restaurátor Živnostenský zákon č. 445/1991 ze dne výpis poznámek Zákon č. 242/1992 ČNR, kterým se doplňuje zákon 20/1987 o státní pam. péči Komise ÚMK seznamy 1983, 85, 87, 90, Seznam členů komise konzervátoru ÚMK Adresy konzervátorských pracovišť, lidí a muzeí 1985, 87, 89 - Počet konzervátorů v jednotlivých institucí v sekcích Zařazení muzejních konzervátorů-restaurátorů do evidence MK ČR Seznam konzervátorů z UPM a galeriích Seznam konzervátorů a zaměření materiálů Cechy konzervátoři papíru z muzeí a archeologických pracovišť ČR všech sekcí Seznam soukromníků ze sekce VČ [1991] 10 Seznamy Přehled přírodovědných sbírkových fondů v muzeích ČSFR UPM Praha Restaurátoři adresy pro muzeologický kabinet pro vydání seznamu 1990 konzervátorů a restaurátorů v muzeích ČR - Adresář přírodovědců z celé ČR (paleontologové, geologové, mykologové, botanici, 1990 entomologové, zoologové, antropologové, preparátoři) - Kontakty na preparátory Ručně psaný souhrn pracovišť a preparátorů v ČSFR Adresář přírodovědných pracovníků v muzeích ČSFR Adresář komise konzervátorů-restaurátorů Adresář komise konzervátorů-restaurátorů při Národním muzeu v Praze Seznam konzervátorů-restaurátorů v institucích Licence Licence pro komisi Dopis určený všem konzervátorům a restaurátorům muzeí, informující o možnosti zažádat 1990 o udělení povolení k restaurování nebo konzervování ze dne

20 - Zápis z jednání konzervátorské sekce středočeského kraje v Roztokách u Prahy Třídník restaurátorských a konzervátorských prací Návrh kritérií pro udělení licencí na restaurátorské, konzervátorské a řemeslné práce 1990 v oboru obnovy památek - Zápis z porady restaurátorů týkající se udělování restaurátorských licencí Dopis komise ze dne pro konzervátory s informacemi k vyplnění žádosti Povolení 1990 k restaurátorské a konzervátorské činnosti - Evidenční dotazník a poučení Souhrn jednání a odpověď MK na dopis Seznam držitelů povolení MK ČR restaurovat umělecká a uměleckořemeslná díla Licence a legislativa Zásadní podněty ze semináře Reforma památkové péče konaného dne v Praze Stanovy Asociace restaurátorů Návrh na legislativní úpravu oblasti restaurování Návrh zákona o zřízení a působnosti České restaurátorské komory [1990] - Restaurování památek (zásady č ) Licence lidi Seznam pražských konzervátorů připravených pro licenční řízení Seznam držitelů povolení MK ČR restaurovat umělecká a uměleckořemeslná díla ke dni Seznam držitelů povolení MK ČR provádět rekonstrukční a reprodukční práce, 1991 při restaurátorské akci jsou povinni spolupracovat s restaurátorem ke dni Informace o způsobu získání licence Rozhodnutí o povolení provádění restaurátorských prací Licence mimo muzea Konzultace s Dr. Nejedlým Konzultace s Dr. Martincem Definice Konzultace restaurátorů s Ing. Janem Josefem, členem poradní rest. komise MK Licence pro kulturní památky, zřízence, podnikatele Dopis ze s návrhem členů komise pro přípravu Státního seznamu restaurátorů Odpověď na návrh na zařazení muzejních konzervátorů do evidence MK ČSR ze dne Dopis s poznámkami k právní podstatě existence a činnosti komise ze Poznámky k výzkumu v oblasti péče o kulturní památky ze Korespondence Návrh koncepce instituce zabývající se ochranou kulturních památek ze Zápis z jednání komise konané v Praze část týkající se právní problematiky Kopie navíc Formulář údajů pro ÚMK-NM k vydání seznamu konzervátorů-restaurátorů v muzeích ČR Slovenský návrh směrnice Stanovy Asociace restaurátorů Podklady pro licenci evidenční dotazník, poučení a informace od ÚMK Zápis z jednání konzervátorské sekce středočeského kraje v Roztokách u Prahy Dopis komise ze dne pro konzervátory s informacemi k vyplnění žádosti Povolení 1990 k restaurátorské a konzervátorské činnosti 12 Komise konzervát., restaurát. a historiků, VTS, Muzeologická spol Komise konzervátorů, restaurátorů a historiků při SÚA Organizační řád smíšené komise konzervátorů, restaurátorů a historiků při SÚA v Praze Pozvánka na ustavující zasedání , program, poznámky ze zasedání, zápis a zpráva 1990 pro komisi konzervátorů při ÚMK - Seznam členů Komise konzervátorů, restaurátorů a historiků při SÚA [1990] - Pozvánka na setkání odborné skupiny konzervace a restaurování pobočky VTS při SÚA 1990 konané v Praze 20

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK

ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK ABSOLVENTSKÉ ZKOUŠKY SLUŽBY MUZEÍ A GALERIÍ OKRUHY OTÁZEK 1. Základní vývojové etapy dějin muzeí (muzejnictví) v Evropě a jejich charakteristika Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce

Více

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze

I. Kabinet muzejní a vlastivědné práce, při Národním muzeu v Praze, resp. Ústřední muzeologický kabinet při Národním muzeu v Praze 1 interní pomůcka č. 2: Metodické listy Knihovna Oddělení muzeologie a památkové péče vypracoval David Váhala (aktualizace dokumentu: 16. 10. 2008) (uvedené publikace jsou půjčovány pouze k prezenčnímu

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII

OBSAH. Seznam použitých zkratek... XIII Předmluva...XVII O autorech... XXI Úvod... XXIII OBSAH Seznam použitých zkratek............................................ XIII Předmluva........................................................XVII O autorech........................................................

Více

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012

Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Výroční zpráva Archivu Moravské galerie v Brně za rok 2012 Základní a kontaktní údaje instituce Název: Moravská galerie v Brně Adresa: Husova 18, 66226 Brno Zřizovatel: Ministerstvo kultury ČR IČO 00094871

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let.

Studium. Forma denního řádného vyššího odborného studia na VOŠ/ UP v Písku, je rozvržena na období 6 semestrů, tedy 3 let. Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová v Písku, nabízí studentům jedinečnou možnost vzdělání v akreditovaných oborech Konzervování a restaurování nábytku a nepolychromované dřevořezby a Restaurování kovů.

Více

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016

SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 SMĚRNICE DĚKANA S - 2/2016 Vnitřní předpisy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: I. Úvodní ustanovení II. Pravomoc k vydávání vnitřních předpisů III. Působnost pověřeného proděkana

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI AKADEMICKÉHO SENÁTU FCH VUT V BRNĚ za období od 15. března 2014 do 15. března 2015 Protože v průběhu období, za které je zpráva podávána, skončilo funkční období AS FCH ve složení vzešlém

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s.

Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Stanovy spolku Slovanský kruh, z. s. Čl. 1 Název, forma a sídlo Spolek Slovanský kruh, z.s. (dále jen spolek ) je právnickou osobou založenou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu?

Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Metodický pokyn NPÚ Jak je chráněn předmět v galerii, muzeu? Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy Jak chránit sbírky Jak vést evidenci Jaké jsou sankce za porušení povinností Co je to

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Filozofická fakulta Na Mlýnské stoce 35, 370 01 České Budějovice, tel.: (+420) 38 777 1111, 38 777 4801 fax: (+420) 38 777 4812 e-mail: dekan@ff.jcu.cz OPATŘENÍ

Více

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference

ZÁPIS. z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference ZÁPIS z 1. ustavujícího jednání Regionální stálé konference Termín: 12.11.2014 Místo: zasedací místnost č. 326, Krajský úřad Libereckého kraje Čas zahájení jednání: 12:00 hodin Čas ukončení jednání: Přítomni

Více

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny

Knihovny typy a počty. Paměťové instituce 2. Muzejní knihovny. Galerijní knihovny Knihovny typy a počty Paměťové instituce 2 (knihovny muzeí, galerií a archivů, knihovny ve zdravotnictví, knihovny Akademie věd ČR) 1 Veřejné 5415 Školní 3896 Muzeí a galerií - 236 Zdravotnické 109 Vysokoškolské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka

JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka JISTOTY A NEJISTOTY KNIHOVEN MUZEÍ A GALERIÍ V ČESKÉ REPUBLICE Štěpánka Běhalová Komise knihovníků AMG Muzeum Jindřichohradecka I. Z dávnověku muzejních knihoven Nejstarší muzea a jejich knihovny SLEZSKÉ

Více

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013

Z á p i s. z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Z á p i s z 54. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 12. března 2013 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 53. zasedání Akademické rady

Více

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ CENTRUM PRO PREZENTACI KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Nové možnosti prezentace předmětů kulturního dědictví METODICKÁ CENTRA MINISTERSTVA KULTURY ČR 1 Metodické pracoviště pro otázky evidence a inventarizace sbírek

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR

Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR Osnova kurzu Přípravný kurz k obecné části úřednické zkoušky 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Právní předpisy ČR 01. Ústava České republiky 01. Historické souvislosti

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC

Dotační program MK ČR pro spolky NOSTICKÝ PALÁC Dotační program MK ČR pro spolky M INISTERSTVO KULTURY NOSTICKÝ PALÁC 2 0. 10. 2016 Dotační program pro spolky pro spolky a pobočné spolky ve smyslu ustanovení 214 a násl. a 3045 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech

Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech Dějiny a organizace archivnictví v českých zemích v letech 1918-2004 1/ Období let 1918-1945 - 20. 11. 1918: tzv. archivní anketa = porada ved. představitelů českých archivů o jejich nové organizaci: většina

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV

N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV. č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV N A Ř Í Z E N Í STAROSTY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV č. VS 10.7 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ SOKOLOV 2016 verze 3 strana 1/8 OBSAH: ČÁST PRVNÍ Statut Bezpečnostní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA EKONOMICKÁ FAKULTA STATUT Ústavu oceňování majetku při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava 1 Děkan Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity

Více

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí

Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Stanovy Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí Tyto Stanovy plně vycházejí z původních Stanov Muzejní společnosti ve Valašském Meziříčí z let 1883/84 a jejich modifikované verze z konce 20. let 20.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 15. prosince 2014 č. 1062 STATUT Rady vlády pro stavebnictví České republiky Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Rada vlády pro stavebnictví České republiky

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

P R A C O V N Í P O S T U P. P_0105 rev.00. Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY P R A C O V N Í P O S T U P P_0105 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Datum vydání: 15.09.2014 Datum účinnosti: 19.09.2014 Doba platnosti: Bez omezení, revize

Více

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s.

Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Stanovy občanského sdružení ProWaldorf Karviná, o. s. Čl. I Základní ustanovení Název sdružení: ProWaldorf Karviná, o. s. Sídlo: Na Kopci 2108/48, Karviná Mizerov, 734 01 Čl. II Právní postavení sdružení

Více

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna

Služby nejen na webu NLK. Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Služby nejen na webu NLK Vladimíra Procházková Národní lékařská knihovna Doporučená literatura pro studium pregraduální, postgraduální, k atestaci, pro praxi... Doporučená literatura Doporučená literatura

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD FOTBALOVÉ ASOCIACE ČESKÉ REPUBLIKY I. SPISOVÝ ŘÁD Článek 1 Účel Účelem spisového řádu Fotbalové asociace České republiky je stanovit zásady nakládání s písemnostmi ve FAČR tak,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1064/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 989 ze dne 17.12.2014 Směrnice rady městské části k rozdělení kompetencí ve vztahu k příspěvkovým organizacím zřízeným městskou

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Statut Výboru pro média Rady vlády České republiky pro lidská práva a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Výbor pro média (dále jen Výbor ) je poradním orgánem Rady

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Z á p i s. ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Z á p i s ze 6. zasedání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Datum a místo zasedání: Dne 17. června 2005 v budově Ministerstva práce a sociálních věcí od 10.00 hod. do 14.00 hod. Přítomni:

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku

CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Stanovy Zapsaného spolku Podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Čl. 1 Název a sídlo Název: CYKLISTÉ LIBERECKA z.s. Sídlo: Zámecký vrch 1400, Liberec Vratislavice

Více

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích?

Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Kdo stál v čele vysoké školy v Pardubicích? Vysoká škola chemická v Pardubicích vznikla Vládním nařízením č. 81 z 27. června 1950. Výuka byla zahájena 15. října 1950 v adaptovaných prostorách pekařské

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ ČÁST II ČINNOST A ORGANIZACE Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu

UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou formální úpravu Věc: Působnost pro: Účinnost od: 1. října 2007 Číslo jednací: Předkládá: UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 13/2007 ve znění dodatku č. 1 Pravidla pro zveřejňování závěrečných prací a jejich základní jednotnou

Více

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem

Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Zpráva o činnosti Akademického senátu Fakulty sociálně ekonomické UJEP v Ústí nad Labem Funkční období AS FSE UJEP: od 4. 12. 2013 do 3. 12. 2016 1. rok funkčního období: prosinec 2013 říjen 2014 Ustavující

Více

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005

Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Zpráva o činnosti Městského muzea v Čelákovicích za rok 2005 Hlavní sídlo muzea: Čelákovice, Na Hrádku 464 (Tvrz), tel. 326991556, tel./fax 326991192 e-mail: cmm@volny.cz, www.muzeum-celakovice.com zde:

Více

Moravská galerie v Brně Husova Brno

Moravská galerie v Brně Husova Brno Moravská galerie v Brně Husova 18 622 26 Brno Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2015 a 2016 úkol č. 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů Poradní orgány Název orgánu Člen orgánu Předmět

Více

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009

Z á p i s. ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Z á p i s ze 6. zasedání Akademické rady AV ČR, konaného dne 14. července 2009 Zasedání Akademické rady AV ČR zahájil a řídil předseda AV ČR Jiří Drahoš. I. Ověření zápisu z 5. zasedání Akademické rady

Více

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková

Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika v Bibliografii dějin Českých zemí Václava Horčáková Regionální vlastivědná periodika a jejich místo v historiografii Vlašim 24. 25. listopadu 2011 Bibliografie dějin Českých

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace

Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA. Článek 1. Název a sídlo organizace Stanovy občanského sdružení VIA TEMPORA NOVA Článek 1 Název a sídlo organizace 1. Název organizace: VIA TEMPORA NOVA, o.s. 2. VIA TEMPORA NOVA má sídlo ve Václavské ulici 1526, Roztoky u Prahy Článek 2

Více

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013

JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 JEDNACÍ ŘÁD MONITOROVACÍHO VÝBORU OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 2013 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikáni a inovace (dále jen Jednací řád

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy

Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Knihovní fond, muzejní sbírka a archivní fond z pohledu české legislativy Vít Richter Seminář CASLIN 2004 7.9. 2004 Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Mobil: 603 223 627 1 Hlavní témata Definice knihovního

Více

DOPORUČENÍ KOMISE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ AMG PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA KONZERVÁTORSKO- RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH

DOPORUČENÍ KOMISE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ AMG PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA KONZERVÁTORSKO- RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH DOPORUČENÍ KOMISE KONZERVÁTORŮ-RESTAURÁTORŮ AMG PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA KONZERVÁTORSKO- RESTAURÁTORSKÝ ZÁSAH Ivo Štěpánek, Alena Selucká, Jan Josef, Alena Komendová Aranka Součková - Daňková,

Více

Metodické centrum pro tvorbu, správu a zprostředkování veřejnosti sbírek muzejní povahy z oboru výtvarného umění

Metodické centrum pro tvorbu, správu a zprostředkování veřejnosti sbírek muzejní povahy z oboru výtvarného umění Staroměstské náměstí 12 110 15 Praha 1 Č.j.: NG 2098/2007/SOČ Metodické centrum pro tvorbu, správu a zprostředkování veřejnosti sbírek muzejní povahy z oboru výtvarného umění - P R O J E K T Předkládá:

Více

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012

Usnesení. z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií. Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 Usnesení z 3. zasedání Vědecké rady Ústavu zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 17. května 2012 1. Vědecká rada schválila tento program jednání: - program jednání, - schválení materiálů

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava

Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Účinnost dokumentu od: 30.6.2006 Volební a jednací řád Akademického senátu VŠB-TU Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Volební

Více

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ

Organizační odbor. 5 - zajišťuje spolupráci a informovanost mezi městem (MMB) a MČ (ÚMČ), zejména v oblasti jednání orgánů města a MČ Organizační odbor 1 - zajišťuje organizačně zasedání ZMB a schůze RMB 2 - provádí právní pomoc ZMB a RMB 3 - zabezpečuje oblast organizace a řízení MMB 4 - poskytuje právní garance primátorovi města Brna

Více

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková

Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost. MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Asociace profesionálních divadel ČR a její činnost MgA. Eva Kejkrtová Měřičková Co je Asociace profesionálních divadel ČR Je registrovaným zaměstnavatelským svazem Sdružuje většinu profesionálních divadel

Více

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce

Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce Požadované doklady pro výplatu náhrad vkladů oprávněným osobám na pobočce 1. Oprávněná osoba: Fyzická osoba Fyzická osoba prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti: a) osoba se státní příslušností

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo

Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha. Institute of Technology, Sligo Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo Projekt k ročníkové práci Dokumentace přírůstků v Národním technickém muzeu Autor: Veronika Hovorková Vedoucí práce: MgA. Petr

Více

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb.

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se pro školy a školská zařízení č. 2/2006 Sb. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY A) Právní předpisy 1. Školy a školská zařízení, pedagogičtí pracovníci 2. Vysoké školy, věda a výzkum 3. Uznávání výsledků dalšího vzdělávání, uznávání odborné

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y

V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1323 S t a t u t Vládního výboru pro zdravotně postižené občany Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Vládní výbor

Více

Ochrana sbírek v muzeu, mezinárodní standardy, legislativa, informační zdroje

Ochrana sbírek v muzeu, mezinárodní standardy, legislativa, informační zdroje Ochrana sbírek v muzeu, mezinárodní standardy, legislativa, informační zdroje Základní funkce moderního muzea Role muzejní konzervace v moderním muzeu Muzejní konzervace a restaurování usiluje o uchování

Více

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Klatovy JEDNACÍ ŘÁD BEZPEČNOSTNÍ RADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ KLATOVY Klatovy 2011 1 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Bezpečnostní rada obce s rozšířenou

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE. ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem Schváleno radou kraje usnesením č. 51/2700 ze dne 17.

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků

ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ORGANIZAČNÍ A JEDNACÍ ŘÁD Českého národního komitétu historiků ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Organizační a jednací řád Českého národního komitétu historiků (dále jen komitét) vymezuje poslání a úkoly komitétu,

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Zápis z Plenárního zasedání Českého výboru ICOM ze dne 25. 2. 2014 místo konání: přednáškový sál Muzea Hlavního města Prahy

Zápis z Plenárního zasedání Českého výboru ICOM ze dne 25. 2. 2014 místo konání: přednáškový sál Muzea Hlavního města Prahy Zápis z Plenárního zasedání Českého výboru ICOM ze dne 25. 2. 2014 místo konání: přednáškový sál Muzea Hlavního města Prahy Plenární zasedání ČV ICOM bylo vzhledem k potřebnému množství přítomných členů

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Sportovní gymnázium a Gymnázium Kladno Plzeňská 3103 Plzeňská ul. č. 3103 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 171 728 Zřizovatel:

Více

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy

Administrativní zázemí a archivace Zánik EK administrativa, postup při převzetí agendy FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S T A N D A R D N Í O P E R AČNÍ POSTUP S O P _10000_05 rev.00 Administrativní zázemí a archivace Úroveň dokumentu: IV Datum vydání: 01.06.2011 Datum účinnosti: 01.06.2011

Více

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky

Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Stanovy Spolku pro obnovu venkova České republiky Preambule Vědomi si potřeby a odpovědnosti za obnovu a rozvoj duchovního a společenského života na venkově, ve kterém spatřujeme historické kořeny národní

Více

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP

Alternativa B. I. Kontrola plnění usnesení z předchozích jednání RVKPP I. Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání RVKPP Materiál obsahuje přehled plnění usnesení z posledního jednání Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP ) dne 8. března 2012.

Více

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení

Kontrolní výbor 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU. Markéta Secká. Vlastimil Jech předseda kontrolního výboru. Návrh usnesení Kontrolní výbor 10. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. dne 19. 12. 2011 Bod pořadu jednání: 17. INFORMACE KONTROLNÍHO VÝBORU Věc: Informace kontrolního výboru Důvod předložení:

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka pro řízení sekce zahraničních vztahů Č.j.: 51785/8/2015-MZE-11130 Datum: 25. září 2015 Státní tajemník v Ministerstvu zemědělství jako

Více

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí

STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Příloha k č. j.: 83/M/15, 2385/ENV/15 STATUT Řídicího výboru Operačního programu Životní prostředí Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Řídicí výbor Operačního programu Životní prostředí (dále jen Řídicí výbor

Více