PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha"

Transkript

1 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1

2 2

3 3

4 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové,

5 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizaèní schéma kliniky Léèebnì preventivní péèe Odborná a vìdecká èinnost Seznam publikací pracovníkù kliniky Pøednášky pracovníkù kliniky Vìdecké a vzdìlávací akce poøádané Psychiatrickou klinikou Úèast pracovníkù kliniky na zahranièních odborných setkáních Pedagogická èinnost pracovníkù kliniky uskuteènìná mimo Lékaøskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, osvìtová a extramurální psychoedukaèní èinnost Studium a vzdìlávání pracovníkù kliniky Èlenství ve fakultních, univerzitních a jiných øídících orgánech, ve výborech odborných spoleèností a v redakèních radách Stáže uskuteènìné na klinice v roce Ústavní soudnìznalecké posudky

6 Psychiatrická klinika v roce 2004 Produktivita práce a kvalita péče na klinice byla v r uspokojivá s tendencí k mírnému růstu. Práce byla pod vlivem probíhajících personálních změn.významným tématem dění na klinice v r byla příprava plánů nové kliniky. K výrazným změnám došlo v týmu LNN Nechanice. V létě odešel na zkušenou do zahraničí Mgr. Martin Halíř. Na jeho místo nastoupila po výběrovém řízení absolventka brněnské MU v oboru psychologie Mgr. Andrea Tibenská. Rychle se zadaptovala na podmínky práce v terapeutické komunitě, přispěla k udržení programu v léčebně a denně dojížděla do práce ze Rtyně v Podkrkonoší. Na podzim odešla z nechanického týmu také MUDr. Elena Křivková, která dokončila své psychoterapeutické vzdělání. Věnovala se vedle práce v nechanickém týmu také supervizi v Gestalt - psychoterapii a hlavní náplní její činnosti po odchodu z kliniky se stala psychoterapeutická praxe. Nadále pracuje na malý úvazek v ambulanci OAT. V začátku roku kliniku opustila dr. Holubová, krátce poté, co složila specializační zkoušku. Na podzim také opustila kliniku MUDr. Kristina Černá. Tři lékařky odešly v průběhu roku 2004 na mateřskou dovolenou: dr. Černíková, dr. Slováčková a dr. Šumberová. V souvislosti se snižováním rozpočtu klinik nebyla prodloužena smlouva Mgr. Kateřině Hvězdové, která se během práce na klinice připravila na složení specializační zkoušky a soustavně se vzdělávala v rodinné terapii, která se také stala hlavní náplní její práce v soukromém poradenském zařízení. Dr. Černíkovou vystřídal v postavení ambulantního lékaře ambulance pro afektivní poruchy dr. Hrubeš. Na kliniku nastoupil MUDr. Petr Mílek, který se do Česka přistěhoval z Německa, kde žil od dětských let. Je absolventem lékařské fakulty soukromé německé Univerzity Witten Herdecke. Má vzdělání a několikaletou praxi v psychoterapii, především adolescentů. Jeho odbornou zkušenost a zázemí klinika využila a po odchodu dr. Šumberové na mateřskou dovolenou byl dr. Mílek ustanoven vedoucím lékařem otevřeného oddělení. Na zástup za kolegyně, které odešly na mateřskou dovolenou, nastoupily absolventky LF: dr. Kalnická a dr. Zídková. Obě na klinice pracovaly již jako studentky. Koncem roku nastoupila na kliniku na místo dr. Křivkové dr. A. Hanušová, je ve specializační přípravě a v roce 2005 bude skládat atestační 6

7 zkoušku 1. stupně. Má zájem o psychoterapii a na klinice v minulosti krátce pracovala. Specializaci z klinické psychologie získala Mgr. Kateřina Kořínková. Atestaci II. stupně z psychiatrie složil v průběhu roku MUDr. Petr Mílek a na podzim MUDr. Jaromír Hons. MUDr. V. Šumberová a Mgr. K. Kořínková získaly v průběhu roku funkční specializaci v psychoterapii. K 1. březnu 2004 byl MUDr. Ladislav Hosák, PhD, jmenován docentem pro obor psychiatrie na slavnostním shromáždění v Karolinu. Do postgraduálního doktorského studia kombinovanou formou vstoupil v tomto roce dr. ing. Urban a po přerušení obnovila studium MUDr. L. Motlová (Psych. centrum Praha), která se vrátila z dvouletého studijního pobytu v USA. K dokončení studia spěje prim. MUDr. Mgr. Marek Pérez. Ukončit postgraduální studium se rozhodla MUDr. Kristina Černá. V průběhu roku se formovalo na základě rozvojového projektu také Centrum spánkové medicíny, jehož vedoucím je doc. MUDr. Petr Smolík. V současné době jsou téměř všechny úvazky na klinice smíšenými úvazky, ve kterých se kombinuje podíl zdravotnické práce pro FN a práce pro LF. Umožňuje to rovnoměrné pracovní vytížení a hladký chod výuky i v obdobích zvýšené zátěže. Takovou zátěž představuje zimní semestr s kumulací výuky Psychiatrie a Lékařské psychologie. Výuka byla v r organizačně uspokojivě zajištěná a probíhala hladce a bez mimořádných improvizací. Zlepšilo se hodnocení přednášek z Psychiatrie ze strany studentů. Větší pozornost je třeba věnovat výuce v Léčebně návykových nemocí (LNN). Ambulance pro schizofrenní pacienty obnovila v r systematickou činnost, ze které bude vycházet program péče o psychózy. Dr. Urban a dr. Masopust věnovali vybraným pacientů soustředěnou péči a vytvořili podmínky pro vznik klinické a výzkumné databáze. Klinika se podílela na přípravě Výzkumných záměrů, které podávala Fakultní nemocnice a 3. LF UK v Praze. Klinika naplnila s předstihem závazek v celoevropské studii prvních epizod schizofrenie EUFEST, do které vstoupilo 10 pacientů, a ve studii pokračuje. Na klinice probíhala farmakologická klinická studie účinnosti amisulpiridu u mánie (Solmania), organizovaná firmou Pharmnet, a studie účinnosti antipsychotika III. generace aripiprazolu, monitorovaná firmou BMS. Byla ukončena studie dlouhodobé účinnosti depotního risperidonu (Consta), jejímž zadavatelem byla firma Janssen Cilag. Na skupinové kognitivní terapii úzkostných poruch, která proběhla na oddělení CD ve čtyřech bězích, se výraznou měrou podílel Bc. Jan Bažant. Na podzim také poprvé proběhl program kognitivně-behaviorální 7

8 skupinové terapie pro pacienty s obsedantně-kompulzivní poruchou, který připravila dr. Libigerová. Prof. Libiger byl v r zvolen do poradního sboru ředitele. V únoru proběhla veřejná schůze FN, na které se diskutovalo o budoucnosti psychiatrické kliniky a probíraly se varianty časového plánu a stěhování nejen psychiatrie, ale i ostatních klinik v souvislosti s dokončením pavilonu interních oborů a odchodu nemocnice z areálu na Pospíšilově třídě. Zástupci kliniky museli opakovaně vysvětlovat, proč nepokládají přesun Psychiatrické kliniky do stávajících prostor Neurologické kliniky ve Staré nemocnici za schůdné řešení. Povzbuzujícím výsledkem veřejné schůze bylo rozhodnutí o vysoké prioritě stavby PK v areálu Nové nemocnice. Harmonogram a podrobnosti této výstavby jsou dány dostupností a toky finančních prostředků v nemocnici. Zdá se však, že nezbytnost výstavby, její umístění a z něj vyplývající pojetí povahy psychiatrické péče byly v nemocnici přijaty. Mezi úspěšnými akcemi roku 2004 nutno zmínit oslavu 70. let doc. MUDr. H. Hanuše. Klinika uspořádala odborný seminář o thymoprofylaxi, kterou se doc. Hanuš po celý život zabýval, v malém sále Adalbertina. Vystoupili na něm s původními příspěvky přední čeští a světoví odborníci: prof. Grof z Ottawy, prof. Alda z Halifaxu, prof. Švestka z Brna. Svébytný půvab dodaly akci vzpomínky na oslavence, které připravil a s velkým šarmem přednesl prim. dr. Vladimír Rule. Dobře přijatý byl výjezdní seminář v Bratislavě na Psychiatrické klinice FN, kde přednášeli doc. Hosák, dr. Masopust, prim. Tůma a přednosta kliniky. Proběhl také společný kazuistický seminář s psychiatrickým oddělením nemocnice v Pardubicích. Několikrát v roce předcházely klinickým seminářům radiologické vizity, při kterých jsou s radiology probírány patologické nálezy na CT a MRI u pacientů kliniky. Mezi výjezdy na odborná setkání je třeba zmínit účast dr. Masopusta a dr. Urbana na neurologickém semináři v Srní, na kterém přednesli referát o elektrofyziologických nálezech u pacientů se spinocerebelárními ataxiemi. Během dnů duševního zdraví nabídlo pacientům a zaměstnancům kliniky představení Sisyfos divadlo BAF z Hostinného. Na představení a na zajištění možnosti zhlédnout je v Hradci se výrazně podílel Bc. Jan Bažant. Diváků na něm bylo méně, než si jeho úroveň zasloužila, obdobně jako na koncertu studentů Pardubické konzervatoře, který letos proběhl, stejně jako v předchozím roce, ve velkém sále Nového Adalbertina. Akce byly uspořádány především pro pacienty kliniky, event. CPDZ (Centra pro duševní zdraví) a pracovníky kliniky. 8

9 Nelze nezmínit, že v r klinika procházela z hlediska vztahů na klinice obdobím, které svou atmosférou některým z pamětníků připomněla časy dávno minulé. Soudržnost týmu celé kliniky byla leptána nepojmenovaným napětím a pěstováním nespokojené nezávislosti. Výsledky práce byly ovlivněny jen málo. S pocitem vděku těm, kteří pomáhají návratu zralejších pracovních vztahů, věřím, že se na klinice prostor pro týmovou spolupráci všech udrží a vrátí se na ni pokora a humor. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 9

10 10

11 Léčebně preventivní péče Celkový počet nemocných hospitalizovaných v letech na akutních lůžkách Počet pacientů hospitalizovaných v LNN Nechanice v letech

12 Průměrná ošetřovací doba 24,6 24,4 POČET DNÍ 24, ,8 23,6 23,4 23, Využití akutních lůžek v procentech z maximální kapacity %

13 Počet ambulantních nemocných ošetřených v letech Počet bodů na jednoho vysokoškoláka (lékaři a psychologové akutní lůžka)

14 Počet bodů na jednu hospitalizaci (akutní lůžka) Kč Výsledek hospodaření v letech LNN akutní lůžka

15 DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI HOSPITALIZOVANÝCH NEMOCNÝCH V LETECH Dojem z 1. dne 2,09 2,05 2,12 Pozn.: Hodnocení je na stupnici 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Péče lékaře Péče sestry Péče psychologa 1,23 1,25 1,29 1,22 1,27 1,36 1,29 1,25 1,39 rok 2004 rok 2003 průměr let Vnitřní prostory kliniky 1,88 1,82 1,87 Čistota a hygiena na oddělení 1,25 1,65 1,50 Denní program 1,81 1,89 2,00 počet bodů na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) počet bodů na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodů (v Kč) TAB. VYBRANÉ UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE A) KLINIKA BEZ LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok index 04/03 107,2 % 102,5 % 109,3 % 92,0 % Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2003 počet bodů na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) počet bodů na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodů (v Kč) B) LNN index 04/03 81,3 % 81,8 % 109,3 % 113,2 % 15

16 Odborná a vìdecká èinnost Poznámka: Jména a příjmení pracovníků kliniky ve výčtu klinických studií a klinického zkoušení psychofarmak jsou graficky zvýrazněna podtržením. Klinické studie Klinická studie EUFEST (The European First Episode Schizophrenia Trial). Evropská multicentrická randomizovaná studie účinnosti antipsychotik II. generace u prvních epizod schizofrenie. Zadáno v dubnu 2003, zadavatel EGRIS (European Group for Research in Schizophrenia). Časový rozsah studie: Koordinátor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Na studii se podílejí: MUDr. Jaromír Hons, MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, Mgr. Kateřina Kořínková. Cílový počet nemocných: 10. Pilotní studie k žádosti o účelovou dotaci: Výzkum osobnostních charakteristik pervitinistů v LNN Nechanice. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Na studii se podílejí: PhDr. Ladislav Csémy, Mgr. Marek Preiss, MUDr. Eva Čermáková. Výsledky přijaty k publikaci. Pilotní studie: Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií. Na studii se podílejí: MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, Mgr. Zuzana Říhová ve spolupráci s Neurogenetickým centrem 2. LF UK a FN Motol, Praha (dr. A. Zumrová), s Oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové (MUDr. Elen Urbanová), s Ústavem patologické fyziologie LF UK (Ing. Jan Kremláček). Výsledky předneseny na odb. setkání. Klinická otevřená prospektivní studie výskytu a léčby obsedantně kompulzivní symptomatiky u schizofrenních nemocných. Koordinátor, školitel: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Na studii se podíleli: Dagmar Zdeňková a Šárka Kolacíová (LF UK Hradec Králové). Cílový počet nemocných: 26. Výsledky byly prezentovány ve formě posteru na odborném setkání v červnu

17 Klinické zkoušení psychofarmak Risperidone depot (microspheres) pokračující studie. Číslo studie: RIS-INT-87 Janssen. Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. A multicenter, double-blind randomized; comparative study of Aripiprazole and Olanzapine in the treatment of patients with acute schizophrenia. Protocol Number: CN Zadáno: , fa Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute. Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Investigátor: MUDr. Jaromír Hons. Studie byla ukončena. SOLMANIA výzkum léčby mánie v rámci bipolární afektivní poruchy amisulpridem. Protokol: C Zadáno: , CRO Pharmnet. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spolupracovníci: MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Jiří Masopust. Studie pokračuje. Multicentrická dvojitě slepá šestiměsíční studie s flexibilním dávkováním srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných nemocných s převládajícími přetrvávajícími negativními příznaky schizofrenie. Protokol Zadáno: 2004, Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Na studii se podílejí: MUDr. Dita Kalnická, MUDr. Jaromír Hons. Studie před zahájením. A Randomised, Double-Blind Comparison of the Efficacy and Safety of Aripiprazole Intramuscular Formula, Haloperidol, or Placebo in the Treatment of Acutely Agitated Patients with a Diagnosis of Schizophrenia or Schizoaffective Disorder. fa Bristol- -Myers Squibb. Protokol CN , Hlavní investigátor: MUDr. Jaromír Hons, investigátor: MUDr. Jiří Masopust. 17

18 Odborné posudky a redakční recenze Posudky pro grantové agentury: Zpracovali: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (3), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. (1), MUDr. Ivan Tůma, CSc. (1). Oponentské posudky ke klinickým studiím pro SÚKL: MUDr. Ivan Tůma, CSc., zpracoval tři posudky k farmakologickým klinickým studiím pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha. Oponentské posudky k disertačním pracím: MUDr. Ivan Tůma, CSc., zpracoval posudek k habilitační práci MUDr. Pavla Mohra, Ph.D. (3. lékařská fakulta UK Praha). Redakční recenze pro odborné časopisy: Zpracovali: Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. (4), MUDr. Jaromír Hons (1), doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (8), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (2 + 3 publ. komentáře), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. (3), MUDr. Ivan Tůma, CSc. (8). Recenze monografií: MUDr. Ivan Tůma, CSc., recenzoval monografii autorů Seifertová, D., Praško, J., Höschl, C. (editoři) Postupy v léčbě psychických poruch. Praha : Academia Medica Pragensis, 2004, 472 s. 18

19 Seznam publikací pracovníkù kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení autora, resp. prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů) pracovníka(ů) kliniky graficky zvýrazněno. Publikace jednotlivých autorů jsou řazeny v časové posloupnosti dle doby vydání. VÌDECKÉ PUBLIKACE Kapitoly v monografiích ALDA, M., HÖSCHL, C., LIBIGEROVÁ, E. Psychologie a sociologie deprese. In HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. 2. dopl. a oprav. vydání. Praha : Tigis, 2004, s SEIFERTOVÁ, D., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J., MOHR, P., PRAŠKO, J. Schizofrenie. In SEIFERTOVÁ, D., PRAŠKO, J., HÖSCHL, C. Postupy v léèbì psychických poruch. 1. vydání. Praha : Academia Medica Pragensis, 2004, s Publikace v èasopisech, pùvodní práce, pøehledové èlánky, kasuistiky GROF, P., TÙMA, I. Bipolární stabilizátory nálady: jaký pro koho, kdy a jak dlouho? Psychiatrie, 2004, roè. 8, è. X, s (Pøehledový èlánek). HONS, J. Glutamátergní neurotransmise a její role v patofyziologii schizofrenie. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 4, s (Pøehledový èlánek). HOSÁK, L., ČERNÍKOVÁ, L., ČÁP, J., ČERMÁKOVÁ, E. Tyroidální abnormity u nemocných dlouhodobě léčených lithiem. Praktický lékař, 2004, 84, 9, s (Původní práce). HOSÁK, L., PREISS, M., HALÍŘ, M., ČERMÁKOVÁ, E., CSÉMY, L. Temperament and Character Inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: A controlled study. European Psychiatry, 2004, 19, (4), s (Původní práce). 19

20 KLUSOÑOVÁ, H., ŠTÌPÁNOVÁ, V., ÈÍŽEK, J. Virové hepatitidy u problémových uživatelù návykových látek v ÈR. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, roè. 53, è. 2, s (Pøehledový èlánek). LENDEROVÁ, Z. Poruchy kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 2, s (Pøehledový èlánek). LIBIGER, J. Psychóza a její pøíznaky u neurologických onemocnìní. Neurologie pro praxi, 2004, roè. 5, è. 4, s (Pøehledový èlánek). LIBIGEROVÁ, E., BAŽANT, J. KBT hrou skupinová kognitivní léèba úzkosti. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 1, s (Pùvodní práce). MASOPUST, J., GRIM, J., HOSÁK, L., LENDEROVÁ, Z., URBAN, A., ŽIŽKA, J. Amnestický syndrom. Psychiatrie, 2004, roè. 8, è. 1, s (Kasuistika) MASOPUST, J., VALIŠ, M. Psychofarmakoterapie psychických komplikací Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi, 2004, roè. 5, è. 3, s (Pøehledový èlánek) PÉREZ, M. Cholinergní neuropøenos a kognitivní funkce ve vztahu k schizofrenii. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 8, s (Pozn.: postgraduální student doktorského studia OR Psychiatrie na LF UK). SLOVÁÈEK, L., SLOVÁÈKOVÁ, B., BLAŽEK, M., JEBAVÝ, L. Kvalita života jeden z dùležitých parametrù komplexního hodnocení léèby. Vojenské zdravotnické listy, 2004, roè. 73, è. 1, s SMOLÍK, P. II. Historické ohlédnutí. 1. Èeské lékaøské písemnictví koncem 19. a zaèátkem 20. století. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). SMOLÍK, P. III. Výbìr z archiválií. 1. Roèníky Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). 20

21 SMOLÍK, P. IV. Historické pøedìly. 1. První svìtová válka a vznik Èeskoslovenské republiky. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s. 42. (Pøehledový èlánek). SMOLÍK, P. V. Velká témata. 1. Eugenika. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). SMOLÍK, P. V. Velká témata. 2. Vznik neurologie jako samostatného oboru, rozdìlení neurologie a psychiatrie. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I., CHOU, J. C. Y. Antipsychotika druhé generace v léèbì mánie. Psychiatrie, 2004, roè. 8, è. 1, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I. Diagnostika a léèba demencí. Semináø z vnitøního lékaøství XIV. Hradec Králové : Credit spol. s r.o., 2004, s ISBN (Pøehledový èlánek). TÙMA, I. Syndrom z vysazení SSRI komentáø. Medicína pro promoci, 2004, roè. 5, è. 3, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I., PÉREZ, M., LENDEROVÁ, Z., ZEMANOVÁ, M., KADLECO- VÁ, E. Léèba kognitivní dysfunkce u schizofrenie donepezilem: dvojitì slepá, placebem kontrolovaná klinická studie. Psychiatrie, 2004; roè. 8, è. 2, s (Pùvodní práce). TÙMA, I. Deprese v ordinaci praktického lékaøe. Causa Subita, 2004, roè. 7, è. 3, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I. Poruchy pamìti u nemocných se schizofrenií. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 7, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I., PÉREZ, M. Farmakologické pøístupy ke kognitivnímu deficitu u schizofrenie. Remedia, 2004, roè. 6, s (Pøehledový èlánek). 21

22 URBAN, A., MASOPUST, J. Münchhausenùv syndrom. Psychiatrie pro praxi, 2004, roè. 5, è. 1, s (Dále citováno v èasopisu Interní medicína pro praxi, 2004, roè. 6, è. 3, s a v èasopisu Medicína pro praxi, 2004, roè. 2. s ). Abstrakta ČERNÍKOVÁ, L., HOSÁK, L., HANUŠ, H., ČERMÁKOVÁ, E. Tyreoidální abnormity u nemocných dlouhodobě léčených lithiem. Česká psychiatrie a svět, (Sborník přednášek a abstrakt 5. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí ). Praha: Galén, 2004, s ISBN HOSÁK, L., PREISS, M., HALÍŘ, M., ČERMÁKOVÁ, E., CSÉMY, L. Temperament and Character Inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: A controlled study. European Psychiatry, 2004, 19,(Suppl. 1), s. S156-S156. KALNICKÁ, D. Kouøení pacientù na udržovací léèbì antipsychotiky: kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorù pøi léèbì depotními preparáty. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s. 27. KREMLÁÈEK, J., URBAN, A., KUBOVÁ, Z., KUBA, M., LANGROVÁ, J., LIBIGER, J. Zrakovì vyvolaná mismatch negativita: metodika a pilotní studie u schizofrenie. 51. neurofyziologický kongres. Sborník anotací. Èeské Budìjovice : Neurofyziologická laboratoø Nemocnice Èeské Budìjovice, 2004, s. 60. LIBIGER, J. Antiepileptika v terapii psychóz schizofrenního okruhu. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s. 18. LIBIGER, J. Neuroleptická dysforie v éøe antipsychotik: nové otázky. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s. 25. LIBIGER, J., TÙMA, I., SKALSKÁ, H. Porucha lipidového metabolizmu u pacientù léèených depotními antipsychotiky. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s

23 LIBIGEROVÁ, E., BAŽANT, J. Skupinová kognitivní léèba úzkosti KBT hrou. Èeská psychiatrie a svìt. (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Praha: Galén, 2004, s MALÝ, R., MASOPUST, J., URBAN, A., KONUPÈÍKOVÁ, K. Riziko žilní tromboembolické nemoci pøi terapii antipsychotiky. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Suppl. 1, s MALÝ, R., URBAN, A., MASOPUST, J. Prolaktin jako faktor zvýšené agregace destièek. Laboratorní hematologie. HK Credit 2004: Hradec Králové. PÉREZ, M., TÙMA, I. Intervence do cholinergního neuropøenosu, jeden ze smìrù výzkumu léèby schizofrenie. In Èeská psychiatrie a svìt. Praha : (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Galén, 2004, s ISBN SLOVÁÈEK, L., BLAŽEK, M., SLOVÁÈKOVÁ, B., BARTOÒ, P., JEBA- VÝ, L. Hematologické paraneoplastické syndromy. Paraneoplastická leukocytóza diferenciálnì diagnostický pøístup. Sborník abstrakt ze 4. konference odborné spoleènosti vojenských lékaøù a farmaceutù ÈLS JEP na téma: Organizaèní zabezpeèení zdrav. služby, léèebnì preventivní èinnost ve VN a POŠ. Vojenský zdravotnický výzkum a výuka, VLA JEP Hradec Králové, záøí 2004, s SLOVÁÈEK, L., SLOVÁÈKOVÁ, B., JEBAVÝ, L.K, BLAŽEK, M. Transplantace krvetvorných bunìk a kvalita života. Sborník abstrakt ze 4. konference odborné spoleènosti vojenských lékaøù a farmaceutù ÈLS JEP na téma: Organizaèní zabezpeèení zdrav. služby, léèebnì preventivní èinnost ve VN a POŠ. Vojenský zdravotnický výzkum a výuka, VLA JEP Hradec Králové, záøí 2004, s SMOLEJ, L., MAISNAR, V., DOSTÁL, V., PLÍŠEK, S., HONS, J., SLA- BÁ, L., MALÝ, J. Listeriová meningitis u nemocného s mnohoèetným myelomem. XVIII. olomoucké hematologické dny. Sborník abstrakt, 2004, s

24 TÙMA, I. Diagnostika a léèba deprese. Zborník prednášok a posterov z XXIX. lékárnických dní (Košice ), 2004, s. 5. TÙMA, I., PÉREZ, M., LENDEROVÁ, Z., ZEMANOVÁ, M., KADLE- COVÁ, E. Donepezil in the treatment of cognitive dysfunction in schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 2004, vol. 7, suppl. 1, p TÙMA, I., PÉREZ, M., ZEMANOVÁ, M., LENDEROVÁ, Z., KADLECO- VÁ, E. Kombinace risperidonu a donepezilu v léèbì kognitivní dysfunkce u schizofrenie dvojitì slepá placebem kontrolovaná klinická studie. Èeská psychiatrie a svìt. (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Praha : Galén, 2004, s ISBN URBAN, A., KREMLÁÈEK, J., CHLUBNOVÁ, J., MASOPUST, J. Objektivizace vnímání pohybu u pacientù se schizofrenií studie VEP. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Suppl 1, s ZDEÒKOVÁ, D., KOLACÍOVÁ, Š., TÙMA, I. Obsedantní a kompulzivní symptomatika u schizofrenie otevøená prospektivní klinická studie. In Èeská psychiatrie a svìt. (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Praha : Galén, 2004, s ISBN ZUMROVÁ, A., KRILOVÁ, S., HAVLOVICOVÁ, M., MUŠOVÁ, Z., MA- SOPUST, J. Syndrom premutace fragilního X chromosomu s tremorem/ ataxií (FXTAS) nové možnosti diferenciální diagnostiky hereditárních ataxií. 32. Šerclovy dny, Sborník abstrakt, 2004, s. 24. ZUMROVÁ, A., MASOPUST, J., URBAN, A. Spinocerebelární ataxie a demence (cerebelární kognitivnì afektivní syndrom). Sborník abstrakt 19. èeského a slovenského neurologického sjezdu a 26. èeského a slovenského epileptologického sjezdu. Neurologie pro praxi, 2004, roè. 5., è. 2, s

25 Publikace SZP vìnované ošetøovatelské péèi HABROVÁ, V. Ošetøovatelský proces u dg. støednì tìžká deprese. Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s HABROVÁ, V. Ošetøovatelský proces u klientky s diagnózou støednì tìžká deprese. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s HORÁÈKOVÁ, I. Jaká je spokojenost s programem na našem uzavøeném oddìlení? Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s. 38. HORÁÈKOVÁ, I. Spokojenost s programem na uzavøeném oddìlení. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s MALÁT, Z. Diagnóza: úzkost. Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s ŠLAISOVÁ, I. Máme se bát syndromu vyhoøení? Výzkumná sonda. Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s ŠLAISOVÁ, I. Výsledky hodnocení pracovníkù v kategorii SZP na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s ŠLAISOVÁ, I., HOSÁK, L., MICHÁLKOVÁ, V. Ošetøovatelství v psychiatrii. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, 92 s. ŠLAISOVÁ, I., MÍÈKOVÁ, E. Dezinfekèní program lùžkových oddìlení a ambulancí Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s ZDRAŽILOVÁ, V. Ošetøovatelský proces u pacienta s anxiozní poruchou. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s

26 ZDRAŽILOVÁ, V., MALÁT, Z. Spánková deprivace ošetøovatelský proces. Sestra, 2004, roè. 14, è. 7 8, s OSTATNÍ PUBLIKACE HANUŠ, H. Optimistická oslava osmdesátin profesora Malce. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 2, s. 8. HANUŠ, H. Armstrong. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 3, s. 11. HOSÁK, L. 12. kongres Asociace evropských psychiatrů (Švýcarsko, Ženeva, dubna 2004). Česká a Slovenská psychiatrie, 2004, 100, 5, s HVÌZDOVÁ, K. Jak (ne)mluvíte s pacienty o sexu? Psychosom elektronický bulletin Psychosomatické sekce Psychiatrické spoleènosti ÈLS JEP, 2004, è. 2, s LIBIGER, J. Komentáø k èlánku: Dimenze životních událostí ztráty, ponížení, pocitu bezvýchodnosti a pocitu ohrožení a jejich vliv na pøedpovìï zaèátku velké depresivní poruchy a generalizované úzkostné poruchy. Arch Gen Psychiatry CS, 2004, roè. 2, è. 1, s. 41. LIBIGER, J. Komentáø k èlánku:hypotéza opoždìného nástupu úèinku antipsychotik. Testovaná a odmítnutá hypotéza. Arch Gen Psychiatry CS, 2004, roè. 2, è. 2, s LIBIGER, J. Komentáø k èlánku: Zkrácení neléèeného období u pacientù s první epizodou psychotického onemocnìní: vliv na klinické projevy. Arch Gen Psychiatry CS, 2004, roè. 2, è. 3, s MASOPUST, J. Obèanské sdružení rodièù. Esprit, 2004, roè. 7, è. 11, s PANOUŠEK, V. O porozumìní a sdílení. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 1, s

27 PANOUŠEK, V. K sedmdesátinám MUDr. Ivana Drašnera. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 1, s PANOUŠEK, V. Prof. RNDr. František Ulrich, rodák z Boharynì. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 1, s PANOUŠEK, V. Zemøela MUDr. Alena Finková. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 2, s. 10. PANOUŠEK, V. Kontrolní den. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 2, s. 24. PANOUŠEK, V. E-learning. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 4, s. 24. PANOUŠEK, V. Ohlédnutí za rokem Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s PANOUŠEK, V. Subpolitika medicíny fikce nebo skuteènost? Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 9. PANOUŠEK, V. Školné studentù v cizojazyèném studijním programu. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 11. PANOUŠEK, V. K osmdesátinám PhMr. Milana Dvoøáèka. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 12. PANOUŠEK, V. K životnímu jubileu docenta Herberta Hanuše. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s PANOUŠEK, V. O historii královéhradecké kaple sv. Klimenta. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s PANOUŠEK, V. Nad knihou Královéhradeètí lékaøi v Kuvajtu. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 18. PANOUŠEK, V. Thomas Quincey: Vražda jako krásné umìní. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP A Všeobecné požadavky na vzdělávací programy 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍHO STŘEDISKA PRO INTEGROVANOU PSYCHOTERAPII

Více

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ, CSc. S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 2004 ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 3 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Pohled na vstup do pavilonu interních oborů. Foto Ing. Jiří Bobr PAVILON INTERNÍCH OBORŮ RNDr. JOSEF ŽIDŮ,

Více

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu

Cholesterol, Tuk a Cukr znovu ovládly nemocniční školu 1 2014 Z OBSAHU ČÍSLA Časopis SCAN dnes a zítra Quo vadis SCAN? Nový rektor Univerzity Karlovy Ústav hygieny a preventivního lékařství Chirurgická klinika Poděkování prof. Procházkovi XVIII. vědecká konference

Více

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4

obsah Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Úvodník ředitele...2 Úvodník děkana...3 Společné tiskové prohlášení...4 Týden vědy a techniky na 1. LF UK...5 Recertifikace Lékárny VFN...6 Křest knihy Laboratorní diagnostika...6 XIX. světový kongres

Více

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka

Z OBSAHU ČÍSLA. Noví vedoucí pracovníci. Diabetologické centrum. Ústav histologie a embryologie. Vzpomínání na prof. Ondráčka 3 2012 Z OBSAHU ČÍSLA Noví vedoucí pracovníci Diabetologické centrum Ústav histologie a embryologie Vzpomínání na prof. Ondráčka Stáž na největší kožní klinice na světě Promoce na lékařské fakultě Graduates

Více

Fakulta veřejných politik v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty veřejných politik v Opavě za rok 2011 OPAVA 2012 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Fakulta veřejných politik v Opavě Ročenka Fakulty

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006

V ROâNÍ ZPRÁVA. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Brno 2006 V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Brno 2006 Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně IČ: 00159816 právní forma: státní příspěvková organizace poštovní adresa: Fakultní nemocnice u sv.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc U n i v e r z i t y P a l a c k é h o v O l o m o u c i 30 Placeno převodem 706008 r o č n í k 2 0 1. července 2011 V čísle: Univerzita má

Více

Svatoanenské listy 3/11

Svatoanenské listy 3/11 Svatoanenské listy MK ČR E 19677 3/11 II. interní klinika patří k největším klinickým pracovištím ČR Jednobalónková enteroskopie Odborné kurzy výukového centra Oddělení vzdělávání Svatá Anna slaví 225

Více

Informační bulletin ČAE

Informační bulletin ČAE 2 2013 Informační bulletin ČAE ERGOTERAPEUTŮ ISSN 1804-1558 ERGOTERAPEUTŮ Informační Bulletin ČAE ISSN 1804-1558 Vydavatel: Česká asociace ergoterapeutů, Kloboučnická 1627/7, Praha 4, 140 00 Tel.: (+420)

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ

20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ XVII. Opařanské dny Dětská psychiatrická nemocnice 20. 21. 9. 2013 SOUHRN PŘEDNÁŠEK, WORKSHOPŮ, POSTERŮ Dětská psychiatrická nemocnice ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Vysoké školy zdravotnické, o.p.s., Duškova 7 150 00 Praha 5 V Praze dne 20. června 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Základní údaje o vysoké škole... 4 3 Studijní programy,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Olomouc červen 2012 1 1. Úvod V únoru roku 2011 uplynulo 65 let od znovuobnovení univerzitního učení v Olomouci. Druhá nejstarší univerzita

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Abstrakta přednášek a posterů

Abstrakta přednášek a posterů Sborník X. celostátní sjezd České společnosti klinické biochemie ČLS JEP s mezinárodní účastí 25. 27. září 2011 Plzeň Abstrakta přednášek a posterů Seřazeno podle programu, o zařazení abstraktu do sborníku

Více

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4

2. Základní identifi kační údaje 4. 3. Řídicí orgány a struktura 4. 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 Výroční zpráva 2012 obsah 1. Úvodní slovo ředitele 3 2. Základní identifi kační údaje 4 3. Řídicí orgány a struktura 4 3.1. Vedení nemocnice k 31. 12. 2012 4 3.2. Poradní orgány a komise k 31. 12. 2012

Více

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel

Zdravotnípolitika. o e. Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel Zdravotnípolitika politika Zdravotní aje r k o h é k c k e r o e h é LLib k c ibere 2 0 1 0 Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatel OBSAH ÚVODNÍ SLOVO 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kladno, Havířská 1141 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 53 41 N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA 1 Identifikační údaje Název školy: Střední zdravotnická škola

Více