PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha"

Transkript

1 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1

2 2

3 3

4 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové,

5 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizaèní schéma kliniky Léèebnì preventivní péèe Odborná a vìdecká èinnost Seznam publikací pracovníkù kliniky Pøednášky pracovníkù kliniky Vìdecké a vzdìlávací akce poøádané Psychiatrickou klinikou Úèast pracovníkù kliniky na zahranièních odborných setkáních Pedagogická èinnost pracovníkù kliniky uskuteènìná mimo Lékaøskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, osvìtová a extramurální psychoedukaèní èinnost Studium a vzdìlávání pracovníkù kliniky Èlenství ve fakultních, univerzitních a jiných øídících orgánech, ve výborech odborných spoleèností a v redakèních radách Stáže uskuteènìné na klinice v roce Ústavní soudnìznalecké posudky

6 Psychiatrická klinika v roce 2004 Produktivita práce a kvalita péče na klinice byla v r uspokojivá s tendencí k mírnému růstu. Práce byla pod vlivem probíhajících personálních změn.významným tématem dění na klinice v r byla příprava plánů nové kliniky. K výrazným změnám došlo v týmu LNN Nechanice. V létě odešel na zkušenou do zahraničí Mgr. Martin Halíř. Na jeho místo nastoupila po výběrovém řízení absolventka brněnské MU v oboru psychologie Mgr. Andrea Tibenská. Rychle se zadaptovala na podmínky práce v terapeutické komunitě, přispěla k udržení programu v léčebně a denně dojížděla do práce ze Rtyně v Podkrkonoší. Na podzim odešla z nechanického týmu také MUDr. Elena Křivková, která dokončila své psychoterapeutické vzdělání. Věnovala se vedle práce v nechanickém týmu také supervizi v Gestalt - psychoterapii a hlavní náplní její činnosti po odchodu z kliniky se stala psychoterapeutická praxe. Nadále pracuje na malý úvazek v ambulanci OAT. V začátku roku kliniku opustila dr. Holubová, krátce poté, co složila specializační zkoušku. Na podzim také opustila kliniku MUDr. Kristina Černá. Tři lékařky odešly v průběhu roku 2004 na mateřskou dovolenou: dr. Černíková, dr. Slováčková a dr. Šumberová. V souvislosti se snižováním rozpočtu klinik nebyla prodloužena smlouva Mgr. Kateřině Hvězdové, která se během práce na klinice připravila na složení specializační zkoušky a soustavně se vzdělávala v rodinné terapii, která se také stala hlavní náplní její práce v soukromém poradenském zařízení. Dr. Černíkovou vystřídal v postavení ambulantního lékaře ambulance pro afektivní poruchy dr. Hrubeš. Na kliniku nastoupil MUDr. Petr Mílek, který se do Česka přistěhoval z Německa, kde žil od dětských let. Je absolventem lékařské fakulty soukromé německé Univerzity Witten Herdecke. Má vzdělání a několikaletou praxi v psychoterapii, především adolescentů. Jeho odbornou zkušenost a zázemí klinika využila a po odchodu dr. Šumberové na mateřskou dovolenou byl dr. Mílek ustanoven vedoucím lékařem otevřeného oddělení. Na zástup za kolegyně, které odešly na mateřskou dovolenou, nastoupily absolventky LF: dr. Kalnická a dr. Zídková. Obě na klinice pracovaly již jako studentky. Koncem roku nastoupila na kliniku na místo dr. Křivkové dr. A. Hanušová, je ve specializační přípravě a v roce 2005 bude skládat atestační 6

7 zkoušku 1. stupně. Má zájem o psychoterapii a na klinice v minulosti krátce pracovala. Specializaci z klinické psychologie získala Mgr. Kateřina Kořínková. Atestaci II. stupně z psychiatrie složil v průběhu roku MUDr. Petr Mílek a na podzim MUDr. Jaromír Hons. MUDr. V. Šumberová a Mgr. K. Kořínková získaly v průběhu roku funkční specializaci v psychoterapii. K 1. březnu 2004 byl MUDr. Ladislav Hosák, PhD, jmenován docentem pro obor psychiatrie na slavnostním shromáždění v Karolinu. Do postgraduálního doktorského studia kombinovanou formou vstoupil v tomto roce dr. ing. Urban a po přerušení obnovila studium MUDr. L. Motlová (Psych. centrum Praha), která se vrátila z dvouletého studijního pobytu v USA. K dokončení studia spěje prim. MUDr. Mgr. Marek Pérez. Ukončit postgraduální studium se rozhodla MUDr. Kristina Černá. V průběhu roku se formovalo na základě rozvojového projektu také Centrum spánkové medicíny, jehož vedoucím je doc. MUDr. Petr Smolík. V současné době jsou téměř všechny úvazky na klinice smíšenými úvazky, ve kterých se kombinuje podíl zdravotnické práce pro FN a práce pro LF. Umožňuje to rovnoměrné pracovní vytížení a hladký chod výuky i v obdobích zvýšené zátěže. Takovou zátěž představuje zimní semestr s kumulací výuky Psychiatrie a Lékařské psychologie. Výuka byla v r organizačně uspokojivě zajištěná a probíhala hladce a bez mimořádných improvizací. Zlepšilo se hodnocení přednášek z Psychiatrie ze strany studentů. Větší pozornost je třeba věnovat výuce v Léčebně návykových nemocí (LNN). Ambulance pro schizofrenní pacienty obnovila v r systematickou činnost, ze které bude vycházet program péče o psychózy. Dr. Urban a dr. Masopust věnovali vybraným pacientů soustředěnou péči a vytvořili podmínky pro vznik klinické a výzkumné databáze. Klinika se podílela na přípravě Výzkumných záměrů, které podávala Fakultní nemocnice a 3. LF UK v Praze. Klinika naplnila s předstihem závazek v celoevropské studii prvních epizod schizofrenie EUFEST, do které vstoupilo 10 pacientů, a ve studii pokračuje. Na klinice probíhala farmakologická klinická studie účinnosti amisulpiridu u mánie (Solmania), organizovaná firmou Pharmnet, a studie účinnosti antipsychotika III. generace aripiprazolu, monitorovaná firmou BMS. Byla ukončena studie dlouhodobé účinnosti depotního risperidonu (Consta), jejímž zadavatelem byla firma Janssen Cilag. Na skupinové kognitivní terapii úzkostných poruch, která proběhla na oddělení CD ve čtyřech bězích, se výraznou měrou podílel Bc. Jan Bažant. Na podzim také poprvé proběhl program kognitivně-behaviorální 7

8 skupinové terapie pro pacienty s obsedantně-kompulzivní poruchou, který připravila dr. Libigerová. Prof. Libiger byl v r zvolen do poradního sboru ředitele. V únoru proběhla veřejná schůze FN, na které se diskutovalo o budoucnosti psychiatrické kliniky a probíraly se varianty časového plánu a stěhování nejen psychiatrie, ale i ostatních klinik v souvislosti s dokončením pavilonu interních oborů a odchodu nemocnice z areálu na Pospíšilově třídě. Zástupci kliniky museli opakovaně vysvětlovat, proč nepokládají přesun Psychiatrické kliniky do stávajících prostor Neurologické kliniky ve Staré nemocnici za schůdné řešení. Povzbuzujícím výsledkem veřejné schůze bylo rozhodnutí o vysoké prioritě stavby PK v areálu Nové nemocnice. Harmonogram a podrobnosti této výstavby jsou dány dostupností a toky finančních prostředků v nemocnici. Zdá se však, že nezbytnost výstavby, její umístění a z něj vyplývající pojetí povahy psychiatrické péče byly v nemocnici přijaty. Mezi úspěšnými akcemi roku 2004 nutno zmínit oslavu 70. let doc. MUDr. H. Hanuše. Klinika uspořádala odborný seminář o thymoprofylaxi, kterou se doc. Hanuš po celý život zabýval, v malém sále Adalbertina. Vystoupili na něm s původními příspěvky přední čeští a světoví odborníci: prof. Grof z Ottawy, prof. Alda z Halifaxu, prof. Švestka z Brna. Svébytný půvab dodaly akci vzpomínky na oslavence, které připravil a s velkým šarmem přednesl prim. dr. Vladimír Rule. Dobře přijatý byl výjezdní seminář v Bratislavě na Psychiatrické klinice FN, kde přednášeli doc. Hosák, dr. Masopust, prim. Tůma a přednosta kliniky. Proběhl také společný kazuistický seminář s psychiatrickým oddělením nemocnice v Pardubicích. Několikrát v roce předcházely klinickým seminářům radiologické vizity, při kterých jsou s radiology probírány patologické nálezy na CT a MRI u pacientů kliniky. Mezi výjezdy na odborná setkání je třeba zmínit účast dr. Masopusta a dr. Urbana na neurologickém semináři v Srní, na kterém přednesli referát o elektrofyziologických nálezech u pacientů se spinocerebelárními ataxiemi. Během dnů duševního zdraví nabídlo pacientům a zaměstnancům kliniky představení Sisyfos divadlo BAF z Hostinného. Na představení a na zajištění možnosti zhlédnout je v Hradci se výrazně podílel Bc. Jan Bažant. Diváků na něm bylo méně, než si jeho úroveň zasloužila, obdobně jako na koncertu studentů Pardubické konzervatoře, který letos proběhl, stejně jako v předchozím roce, ve velkém sále Nového Adalbertina. Akce byly uspořádány především pro pacienty kliniky, event. CPDZ (Centra pro duševní zdraví) a pracovníky kliniky. 8

9 Nelze nezmínit, že v r klinika procházela z hlediska vztahů na klinice obdobím, které svou atmosférou některým z pamětníků připomněla časy dávno minulé. Soudržnost týmu celé kliniky byla leptána nepojmenovaným napětím a pěstováním nespokojené nezávislosti. Výsledky práce byly ovlivněny jen málo. S pocitem vděku těm, kteří pomáhají návratu zralejších pracovních vztahů, věřím, že se na klinice prostor pro týmovou spolupráci všech udrží a vrátí se na ni pokora a humor. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 9

10 10

11 Léčebně preventivní péče Celkový počet nemocných hospitalizovaných v letech na akutních lůžkách Počet pacientů hospitalizovaných v LNN Nechanice v letech

12 Průměrná ošetřovací doba 24,6 24,4 POČET DNÍ 24, ,8 23,6 23,4 23, Využití akutních lůžek v procentech z maximální kapacity %

13 Počet ambulantních nemocných ošetřených v letech Počet bodů na jednoho vysokoškoláka (lékaři a psychologové akutní lůžka)

14 Počet bodů na jednu hospitalizaci (akutní lůžka) Kč Výsledek hospodaření v letech LNN akutní lůžka

15 DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI HOSPITALIZOVANÝCH NEMOCNÝCH V LETECH Dojem z 1. dne 2,09 2,05 2,12 Pozn.: Hodnocení je na stupnici 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Péče lékaře Péče sestry Péče psychologa 1,23 1,25 1,29 1,22 1,27 1,36 1,29 1,25 1,39 rok 2004 rok 2003 průměr let Vnitřní prostory kliniky 1,88 1,82 1,87 Čistota a hygiena na oddělení 1,25 1,65 1,50 Denní program 1,81 1,89 2,00 počet bodů na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) počet bodů na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodů (v Kč) TAB. VYBRANÉ UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE A) KLINIKA BEZ LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok index 04/03 107,2 % 102,5 % 109,3 % 92,0 % Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2003 počet bodů na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) počet bodů na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodů (v Kč) B) LNN index 04/03 81,3 % 81,8 % 109,3 % 113,2 % 15

16 Odborná a vìdecká èinnost Poznámka: Jména a příjmení pracovníků kliniky ve výčtu klinických studií a klinického zkoušení psychofarmak jsou graficky zvýrazněna podtržením. Klinické studie Klinická studie EUFEST (The European First Episode Schizophrenia Trial). Evropská multicentrická randomizovaná studie účinnosti antipsychotik II. generace u prvních epizod schizofrenie. Zadáno v dubnu 2003, zadavatel EGRIS (European Group for Research in Schizophrenia). Časový rozsah studie: Koordinátor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Na studii se podílejí: MUDr. Jaromír Hons, MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, Mgr. Kateřina Kořínková. Cílový počet nemocných: 10. Pilotní studie k žádosti o účelovou dotaci: Výzkum osobnostních charakteristik pervitinistů v LNN Nechanice. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Na studii se podílejí: PhDr. Ladislav Csémy, Mgr. Marek Preiss, MUDr. Eva Čermáková. Výsledky přijaty k publikaci. Pilotní studie: Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií. Na studii se podílejí: MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, Mgr. Zuzana Říhová ve spolupráci s Neurogenetickým centrem 2. LF UK a FN Motol, Praha (dr. A. Zumrová), s Oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové (MUDr. Elen Urbanová), s Ústavem patologické fyziologie LF UK (Ing. Jan Kremláček). Výsledky předneseny na odb. setkání. Klinická otevřená prospektivní studie výskytu a léčby obsedantně kompulzivní symptomatiky u schizofrenních nemocných. Koordinátor, školitel: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Na studii se podíleli: Dagmar Zdeňková a Šárka Kolacíová (LF UK Hradec Králové). Cílový počet nemocných: 26. Výsledky byly prezentovány ve formě posteru na odborném setkání v červnu

17 Klinické zkoušení psychofarmak Risperidone depot (microspheres) pokračující studie. Číslo studie: RIS-INT-87 Janssen. Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. A multicenter, double-blind randomized; comparative study of Aripiprazole and Olanzapine in the treatment of patients with acute schizophrenia. Protocol Number: CN Zadáno: , fa Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute. Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Investigátor: MUDr. Jaromír Hons. Studie byla ukončena. SOLMANIA výzkum léčby mánie v rámci bipolární afektivní poruchy amisulpridem. Protokol: C Zadáno: , CRO Pharmnet. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spolupracovníci: MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Jiří Masopust. Studie pokračuje. Multicentrická dvojitě slepá šestiměsíční studie s flexibilním dávkováním srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných nemocných s převládajícími přetrvávajícími negativními příznaky schizofrenie. Protokol Zadáno: 2004, Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Na studii se podílejí: MUDr. Dita Kalnická, MUDr. Jaromír Hons. Studie před zahájením. A Randomised, Double-Blind Comparison of the Efficacy and Safety of Aripiprazole Intramuscular Formula, Haloperidol, or Placebo in the Treatment of Acutely Agitated Patients with a Diagnosis of Schizophrenia or Schizoaffective Disorder. fa Bristol- -Myers Squibb. Protokol CN , Hlavní investigátor: MUDr. Jaromír Hons, investigátor: MUDr. Jiří Masopust. 17

18 Odborné posudky a redakční recenze Posudky pro grantové agentury: Zpracovali: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (3), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. (1), MUDr. Ivan Tůma, CSc. (1). Oponentské posudky ke klinickým studiím pro SÚKL: MUDr. Ivan Tůma, CSc., zpracoval tři posudky k farmakologickým klinickým studiím pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha. Oponentské posudky k disertačním pracím: MUDr. Ivan Tůma, CSc., zpracoval posudek k habilitační práci MUDr. Pavla Mohra, Ph.D. (3. lékařská fakulta UK Praha). Redakční recenze pro odborné časopisy: Zpracovali: Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. (4), MUDr. Jaromír Hons (1), doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (8), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (2 + 3 publ. komentáře), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. (3), MUDr. Ivan Tůma, CSc. (8). Recenze monografií: MUDr. Ivan Tůma, CSc., recenzoval monografii autorů Seifertová, D., Praško, J., Höschl, C. (editoři) Postupy v léčbě psychických poruch. Praha : Academia Medica Pragensis, 2004, 472 s. 18

19 Seznam publikací pracovníkù kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení autora, resp. prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů) pracovníka(ů) kliniky graficky zvýrazněno. Publikace jednotlivých autorů jsou řazeny v časové posloupnosti dle doby vydání. VÌDECKÉ PUBLIKACE Kapitoly v monografiích ALDA, M., HÖSCHL, C., LIBIGEROVÁ, E. Psychologie a sociologie deprese. In HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. 2. dopl. a oprav. vydání. Praha : Tigis, 2004, s SEIFERTOVÁ, D., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J., MOHR, P., PRAŠKO, J. Schizofrenie. In SEIFERTOVÁ, D., PRAŠKO, J., HÖSCHL, C. Postupy v léèbì psychických poruch. 1. vydání. Praha : Academia Medica Pragensis, 2004, s Publikace v èasopisech, pùvodní práce, pøehledové èlánky, kasuistiky GROF, P., TÙMA, I. Bipolární stabilizátory nálady: jaký pro koho, kdy a jak dlouho? Psychiatrie, 2004, roè. 8, è. X, s (Pøehledový èlánek). HONS, J. Glutamátergní neurotransmise a její role v patofyziologii schizofrenie. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 4, s (Pøehledový èlánek). HOSÁK, L., ČERNÍKOVÁ, L., ČÁP, J., ČERMÁKOVÁ, E. Tyroidální abnormity u nemocných dlouhodobě léčených lithiem. Praktický lékař, 2004, 84, 9, s (Původní práce). HOSÁK, L., PREISS, M., HALÍŘ, M., ČERMÁKOVÁ, E., CSÉMY, L. Temperament and Character Inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: A controlled study. European Psychiatry, 2004, 19, (4), s (Původní práce). 19

20 KLUSOÑOVÁ, H., ŠTÌPÁNOVÁ, V., ÈÍŽEK, J. Virové hepatitidy u problémových uživatelù návykových látek v ÈR. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, roè. 53, è. 2, s (Pøehledový èlánek). LENDEROVÁ, Z. Poruchy kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 2, s (Pøehledový èlánek). LIBIGER, J. Psychóza a její pøíznaky u neurologických onemocnìní. Neurologie pro praxi, 2004, roè. 5, è. 4, s (Pøehledový èlánek). LIBIGEROVÁ, E., BAŽANT, J. KBT hrou skupinová kognitivní léèba úzkosti. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 1, s (Pùvodní práce). MASOPUST, J., GRIM, J., HOSÁK, L., LENDEROVÁ, Z., URBAN, A., ŽIŽKA, J. Amnestický syndrom. Psychiatrie, 2004, roè. 8, è. 1, s (Kasuistika) MASOPUST, J., VALIŠ, M. Psychofarmakoterapie psychických komplikací Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi, 2004, roè. 5, è. 3, s (Pøehledový èlánek) PÉREZ, M. Cholinergní neuropøenos a kognitivní funkce ve vztahu k schizofrenii. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 8, s (Pozn.: postgraduální student doktorského studia OR Psychiatrie na LF UK). SLOVÁÈEK, L., SLOVÁÈKOVÁ, B., BLAŽEK, M., JEBAVÝ, L. Kvalita života jeden z dùležitých parametrù komplexního hodnocení léèby. Vojenské zdravotnické listy, 2004, roè. 73, è. 1, s SMOLÍK, P. II. Historické ohlédnutí. 1. Èeské lékaøské písemnictví koncem 19. a zaèátkem 20. století. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). SMOLÍK, P. III. Výbìr z archiválií. 1. Roèníky Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). 20

21 SMOLÍK, P. IV. Historické pøedìly. 1. První svìtová válka a vznik Èeskoslovenské republiky. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s. 42. (Pøehledový èlánek). SMOLÍK, P. V. Velká témata. 1. Eugenika. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). SMOLÍK, P. V. Velká témata. 2. Vznik neurologie jako samostatného oboru, rozdìlení neurologie a psychiatrie. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I., CHOU, J. C. Y. Antipsychotika druhé generace v léèbì mánie. Psychiatrie, 2004, roè. 8, è. 1, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I. Diagnostika a léèba demencí. Semináø z vnitøního lékaøství XIV. Hradec Králové : Credit spol. s r.o., 2004, s ISBN (Pøehledový èlánek). TÙMA, I. Syndrom z vysazení SSRI komentáø. Medicína pro promoci, 2004, roè. 5, è. 3, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I., PÉREZ, M., LENDEROVÁ, Z., ZEMANOVÁ, M., KADLECO- VÁ, E. Léèba kognitivní dysfunkce u schizofrenie donepezilem: dvojitì slepá, placebem kontrolovaná klinická studie. Psychiatrie, 2004; roè. 8, è. 2, s (Pùvodní práce). TÙMA, I. Deprese v ordinaci praktického lékaøe. Causa Subita, 2004, roè. 7, è. 3, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I. Poruchy pamìti u nemocných se schizofrenií. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 7, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I., PÉREZ, M. Farmakologické pøístupy ke kognitivnímu deficitu u schizofrenie. Remedia, 2004, roè. 6, s (Pøehledový èlánek). 21

22 URBAN, A., MASOPUST, J. Münchhausenùv syndrom. Psychiatrie pro praxi, 2004, roè. 5, è. 1, s (Dále citováno v èasopisu Interní medicína pro praxi, 2004, roè. 6, è. 3, s a v èasopisu Medicína pro praxi, 2004, roè. 2. s ). Abstrakta ČERNÍKOVÁ, L., HOSÁK, L., HANUŠ, H., ČERMÁKOVÁ, E. Tyreoidální abnormity u nemocných dlouhodobě léčených lithiem. Česká psychiatrie a svět, (Sborník přednášek a abstrakt 5. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí ). Praha: Galén, 2004, s ISBN HOSÁK, L., PREISS, M., HALÍŘ, M., ČERMÁKOVÁ, E., CSÉMY, L. Temperament and Character Inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: A controlled study. European Psychiatry, 2004, 19,(Suppl. 1), s. S156-S156. KALNICKÁ, D. Kouøení pacientù na udržovací léèbì antipsychotiky: kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorù pøi léèbì depotními preparáty. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s. 27. KREMLÁÈEK, J., URBAN, A., KUBOVÁ, Z., KUBA, M., LANGROVÁ, J., LIBIGER, J. Zrakovì vyvolaná mismatch negativita: metodika a pilotní studie u schizofrenie. 51. neurofyziologický kongres. Sborník anotací. Èeské Budìjovice : Neurofyziologická laboratoø Nemocnice Èeské Budìjovice, 2004, s. 60. LIBIGER, J. Antiepileptika v terapii psychóz schizofrenního okruhu. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s. 18. LIBIGER, J. Neuroleptická dysforie v éøe antipsychotik: nové otázky. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s. 25. LIBIGER, J., TÙMA, I., SKALSKÁ, H. Porucha lipidového metabolizmu u pacientù léèených depotními antipsychotiky. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s

23 LIBIGEROVÁ, E., BAŽANT, J. Skupinová kognitivní léèba úzkosti KBT hrou. Èeská psychiatrie a svìt. (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Praha: Galén, 2004, s MALÝ, R., MASOPUST, J., URBAN, A., KONUPÈÍKOVÁ, K. Riziko žilní tromboembolické nemoci pøi terapii antipsychotiky. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Suppl. 1, s MALÝ, R., URBAN, A., MASOPUST, J. Prolaktin jako faktor zvýšené agregace destièek. Laboratorní hematologie. HK Credit 2004: Hradec Králové. PÉREZ, M., TÙMA, I. Intervence do cholinergního neuropøenosu, jeden ze smìrù výzkumu léèby schizofrenie. In Èeská psychiatrie a svìt. Praha : (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Galén, 2004, s ISBN SLOVÁÈEK, L., BLAŽEK, M., SLOVÁÈKOVÁ, B., BARTOÒ, P., JEBA- VÝ, L. Hematologické paraneoplastické syndromy. Paraneoplastická leukocytóza diferenciálnì diagnostický pøístup. Sborník abstrakt ze 4. konference odborné spoleènosti vojenských lékaøù a farmaceutù ÈLS JEP na téma: Organizaèní zabezpeèení zdrav. služby, léèebnì preventivní èinnost ve VN a POŠ. Vojenský zdravotnický výzkum a výuka, VLA JEP Hradec Králové, záøí 2004, s SLOVÁÈEK, L., SLOVÁÈKOVÁ, B., JEBAVÝ, L.K, BLAŽEK, M. Transplantace krvetvorných bunìk a kvalita života. Sborník abstrakt ze 4. konference odborné spoleènosti vojenských lékaøù a farmaceutù ÈLS JEP na téma: Organizaèní zabezpeèení zdrav. služby, léèebnì preventivní èinnost ve VN a POŠ. Vojenský zdravotnický výzkum a výuka, VLA JEP Hradec Králové, záøí 2004, s SMOLEJ, L., MAISNAR, V., DOSTÁL, V., PLÍŠEK, S., HONS, J., SLA- BÁ, L., MALÝ, J. Listeriová meningitis u nemocného s mnohoèetným myelomem. XVIII. olomoucké hematologické dny. Sborník abstrakt, 2004, s

24 TÙMA, I. Diagnostika a léèba deprese. Zborník prednášok a posterov z XXIX. lékárnických dní (Košice ), 2004, s. 5. TÙMA, I., PÉREZ, M., LENDEROVÁ, Z., ZEMANOVÁ, M., KADLE- COVÁ, E. Donepezil in the treatment of cognitive dysfunction in schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 2004, vol. 7, suppl. 1, p TÙMA, I., PÉREZ, M., ZEMANOVÁ, M., LENDEROVÁ, Z., KADLECO- VÁ, E. Kombinace risperidonu a donepezilu v léèbì kognitivní dysfunkce u schizofrenie dvojitì slepá placebem kontrolovaná klinická studie. Èeská psychiatrie a svìt. (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Praha : Galén, 2004, s ISBN URBAN, A., KREMLÁÈEK, J., CHLUBNOVÁ, J., MASOPUST, J. Objektivizace vnímání pohybu u pacientù se schizofrenií studie VEP. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Suppl 1, s ZDEÒKOVÁ, D., KOLACÍOVÁ, Š., TÙMA, I. Obsedantní a kompulzivní symptomatika u schizofrenie otevøená prospektivní klinická studie. In Èeská psychiatrie a svìt. (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Praha : Galén, 2004, s ISBN ZUMROVÁ, A., KRILOVÁ, S., HAVLOVICOVÁ, M., MUŠOVÁ, Z., MA- SOPUST, J. Syndrom premutace fragilního X chromosomu s tremorem/ ataxií (FXTAS) nové možnosti diferenciální diagnostiky hereditárních ataxií. 32. Šerclovy dny, Sborník abstrakt, 2004, s. 24. ZUMROVÁ, A., MASOPUST, J., URBAN, A. Spinocerebelární ataxie a demence (cerebelární kognitivnì afektivní syndrom). Sborník abstrakt 19. èeského a slovenského neurologického sjezdu a 26. èeského a slovenského epileptologického sjezdu. Neurologie pro praxi, 2004, roè. 5., è. 2, s

25 Publikace SZP vìnované ošetøovatelské péèi HABROVÁ, V. Ošetøovatelský proces u dg. støednì tìžká deprese. Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s HABROVÁ, V. Ošetøovatelský proces u klientky s diagnózou støednì tìžká deprese. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s HORÁÈKOVÁ, I. Jaká je spokojenost s programem na našem uzavøeném oddìlení? Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s. 38. HORÁÈKOVÁ, I. Spokojenost s programem na uzavøeném oddìlení. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s MALÁT, Z. Diagnóza: úzkost. Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s ŠLAISOVÁ, I. Máme se bát syndromu vyhoøení? Výzkumná sonda. Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s ŠLAISOVÁ, I. Výsledky hodnocení pracovníkù v kategorii SZP na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s ŠLAISOVÁ, I., HOSÁK, L., MICHÁLKOVÁ, V. Ošetøovatelství v psychiatrii. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, 92 s. ŠLAISOVÁ, I., MÍÈKOVÁ, E. Dezinfekèní program lùžkových oddìlení a ambulancí Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s ZDRAŽILOVÁ, V. Ošetøovatelský proces u pacienta s anxiozní poruchou. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s

26 ZDRAŽILOVÁ, V., MALÁT, Z. Spánková deprivace ošetøovatelský proces. Sestra, 2004, roè. 14, è. 7 8, s OSTATNÍ PUBLIKACE HANUŠ, H. Optimistická oslava osmdesátin profesora Malce. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 2, s. 8. HANUŠ, H. Armstrong. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 3, s. 11. HOSÁK, L. 12. kongres Asociace evropských psychiatrů (Švýcarsko, Ženeva, dubna 2004). Česká a Slovenská psychiatrie, 2004, 100, 5, s HVÌZDOVÁ, K. Jak (ne)mluvíte s pacienty o sexu? Psychosom elektronický bulletin Psychosomatické sekce Psychiatrické spoleènosti ÈLS JEP, 2004, è. 2, s LIBIGER, J. Komentáø k èlánku: Dimenze životních událostí ztráty, ponížení, pocitu bezvýchodnosti a pocitu ohrožení a jejich vliv na pøedpovìï zaèátku velké depresivní poruchy a generalizované úzkostné poruchy. Arch Gen Psychiatry CS, 2004, roè. 2, è. 1, s. 41. LIBIGER, J. Komentáø k èlánku:hypotéza opoždìného nástupu úèinku antipsychotik. Testovaná a odmítnutá hypotéza. Arch Gen Psychiatry CS, 2004, roè. 2, è. 2, s LIBIGER, J. Komentáø k èlánku: Zkrácení neléèeného období u pacientù s první epizodou psychotického onemocnìní: vliv na klinické projevy. Arch Gen Psychiatry CS, 2004, roè. 2, è. 3, s MASOPUST, J. Obèanské sdružení rodièù. Esprit, 2004, roè. 7, è. 11, s PANOUŠEK, V. O porozumìní a sdílení. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 1, s

27 PANOUŠEK, V. K sedmdesátinám MUDr. Ivana Drašnera. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 1, s PANOUŠEK, V. Prof. RNDr. František Ulrich, rodák z Boharynì. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 1, s PANOUŠEK, V. Zemøela MUDr. Alena Finková. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 2, s. 10. PANOUŠEK, V. Kontrolní den. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 2, s. 24. PANOUŠEK, V. E-learning. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 4, s. 24. PANOUŠEK, V. Ohlédnutí za rokem Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s PANOUŠEK, V. Subpolitika medicíny fikce nebo skuteènost? Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 9. PANOUŠEK, V. Školné studentù v cizojazyèném studijním programu. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 11. PANOUŠEK, V. K osmdesátinám PhMr. Milana Dvoøáèka. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 12. PANOUŠEK, V. K životnímu jubileu docenta Herberta Hanuše. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s PANOUŠEK, V. O historii královéhradecké kaple sv. Klimenta. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s PANOUŠEK, V. Nad knihou Královéhradeètí lékaøi v Kuvajtu. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 18. PANOUŠEK, V. Thomas Quincey: Vražda jako krásné umìní. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE

PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE PLÁNOVANÉ MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ AKCE Redakce DMEV vítá veškerá oznámení o vědeckých a postgraduálních seminářích konaných v České republice i upozornění na mezinárodní akce. Oznámení o plánovaných akcích

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. ŢIVOTOPIS doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc. * 3.10. 1957 MORAVSKÁ OSTRAVA PROFESIONÁLNÍ PRAXE A FUNKCE VZDĚLÁNÍ A VĚDECKÝ RŮST JAZYKOVÉ ZNALOSTI 2005- dosud děkan Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity

Více

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě

Lékařská fakulta. Ostravské university v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské Ostravská universita v Ostravě Založena 28. září 1991. Základy pro její vznik byly položeny již v roce 1953. Tehdy byla v Opavě otevřena Vyšší pedagogická škola. Její náplní

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru dětská

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011. Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 18. ledna 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. dopravní psychologie 3. primární

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 6) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 2. září 2011.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 6) Oblasti vědeckého zájmu 1. psychologie práce, organizace a řízení 2. koučink a manažerské poradenství

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7)

Matúš Šucha: Profesní životopis. Profesní životopis. PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července Matúš Šucha. Strana 1 (celkem 7) Profesní životopis PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Ke dni: 5. července 2012.. Matúš Šucha Strana 1 (celkem 7) Oblasti vědeckého zájmu 1. Dopravní psychologie, lidský faktor v dopravě, 2. koučink a manažerské

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Katedra ošetřovatelství a porodní asistence. Sborník příspěvků Západočeská univerzita v Plzni Fakulta zdravotnických studií Sborník příspěvků Celostátní konference s mezinárodní účastí pro studenty programu Ošetřovatelství a Porodní asistence, všeobecné sestry a porodní

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 14 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 15. dubna 2015 OBĚŽNÍK č. 14 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení s gratulací

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ

Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Postgraduální výuka na akreditovaných pracovištích a v IPVZ Koordinátor: prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc. doc. MUDr. Filip Růžička, PhD V. Výroční zasedání společnosti pro lékařskou mikrobiologii České

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2007 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Návrh na jmenování docentem

Návrh na jmenování docentem Návrh na jmenování docentem Podle 72 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /zákon o vysokých školách/ Vysoká škola: Fakulta: Uchazeč: rodné číslo: stav: trvalé bydliště:

Více

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice

Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj. MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice Reforma psychiatrie a Jihočeský kraj MUDr. Jan Tuček, Ph.D. Nemocnice České Budějovice preambule Záměrem celé Strategie reformy psychiatrické péče je naplňovat lidská práva duševně nemocných v nejširším

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha

Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Co jsme podědili aneb čísla a data z historie psychiatrické péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK & Psychiatrické centrum Praha Období do r. 1918 České země součástí Rakousko-Uherska (Rakouského

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014

NÁDORY HLAVY A KRKU 2014 MEZIOBOROVÁ KONFERENCE CHIRURGIE HLAVY A KRKU, PATOLOGIE & ONKOLOGIE HRADEC KRÁLOVÉ 28. - 29. března 2014 Organizátoři: Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové a Onkologická sekce

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017

Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 Národní akční plán pro vzácná onemocnění na léta 2015-2017 1. Zlepšení informovanosti o Cíle Úkoly Termín Výstupy Gestor Spolupráce Předpoklady 1.1. Provoz, rozvoj a aktualizace webových portálů pro ;

Více

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda

Besedy pro zdraví Rakovina není náhoda Besedy pro zdraví Besedy pro zdraví je projekt osvětových přednášek a besed, který v základních a středních školách v celé ČR realizuje Agentura J.L.M. s podporou Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Přednášky

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Studijní program ZDRAVOTNICKÁ BIOANALYTIKA obor Odborný pracovník v laboratorních metodách MAGISTERSKÉ STUDIUM NAVAZUJÍCÍ KOMBINOVANÁ FORMA

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI PROJEV PŘI PŘÍLEŽITOSTI INAUGURACE DĚKANA LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Aula Právnické fakulty UP, tř. 17. listopadu, Olomouc 23. června 2011 Vaše Magnificence, vážený pane rektore,

Více

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST

PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST OZNÁMENÍ /1/ 1. oznámení - XXI. Konferenci sociální psychiatrie Sekce sociální psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP pořádá ve spolupráci s Karlovarským krajem, Centrem

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV

Platnost akreditace (čj.rozhodnutí) od 15.3.2010 do 14.3.2016 60153/2009/VZV. od 1.5.2011 do 30.4.2017 30621/2011/VZV Obor Aplikovaná fyzioterapie 1. (praktická část specializačního vzdělávacího programu), odborná praxe v rámci speciální části programu, odborná praxe na: odd. násl. péče nebo oš. lůžek / odd. neurologie

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog)

Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné. Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) Role klinického psychologa v komplexní péči o duševně nemocné Mgr. Anna Vaněčková (psycholog) 12. 11. 2013 O čem to dnes bude? Co vlastně psycholog v léčebně dělá? Proč děláme vyšetření, v čem se to liší

Více

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ?

JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? JAK ZÍSKAT ZPŮSOBILOST K VÝKONU POVOLÁNÍ? PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D., 1. LF UK Seminář Přírodovědecké fakulty UK Praha 30. května 2016 Způsobilost k výkonu povolání Dle 3 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění

Více

1. INTERNÍ KLINIKA KLINIKA HEMATOLOGIE. Přednosta: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

1. INTERNÍ KLINIKA KLINIKA HEMATOLOGIE. Přednosta: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. UNIVERZITA KARLOVA, 1. LÉKAŘSKÁ FAKULTA 1. INTERNÍ KLINIKA KLINIKA HEMATOLOGIE Přednosta: Prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. 128 08 PRAHA 2, U NEMOCNICE 2, TEL. 224 96 2527, FAX 224 96 3556 Titl. Jeseniova

Více

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP. Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc Historické poznámky Dne 29. ledna 1979 byla na poradě ČLS JEP, které se zúčastnili zástupci Spolku lékařů a obvodních lékařů, projednána

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru klinická

Více

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost Mgr. Martin Kupka, Ph. D. Ke dni: 14. března 2011 Strana 1 (celkem 6) Zaměstnání v oboru Diagnostický ústav pro mládež Žulová (psycholog) 2001-2002 Pedagogicko psychologická poradna

Více

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti.

Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. Jan Lata OSOBNÍ ÚDAJE VZDĚLÁNÍ POSTGRADUÁLNÍ VZDĚLÁNÍ KVALIFIKACE ZAMĚSTNÁNÍ AKADEMICKÉ FUNKCE Členství v odborných společnostech Narozen 31.8.1953 v Brně, ženatý, 3 děti. 1968 1971 Střední všeobecně vzdělávací

Více

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb.

VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA č. 321/2008 Sb. ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 2. kurz 2015 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví FZV - 1 Fakulta zdravotnických věd (FZV) byla zřízena jako 8. fakulta UP v Olomouci. Její vznik byl schválen Akademickým senátem UP v Olomouci dne 27. února 2008 na základě kladného vyjádření Akreditační

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD.

KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. KLINICKÁ FARMACIE - základ pro péči farmaceuta orientovanou na pacienta PharmDr. Fialová Daniela, PhD. Katedra sociální a klinické farmacie Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Universita Karlova v

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny Kurs: Dušnost a bolest na hrudníku (psychiatrie) Zodpovědný pedagog za část psychiatrie: Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová,

Více

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc. Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod

Děkan: prof. MUDr. Zdeněk Kolář, CSc.   Úřední hodiny: Út: 13:00 14:00 hod Čt: 13:00 15:00 hod Cíl: seznámit nové studenty Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) se základními informacemi, souvisejícími se studiem na LF UP. Prezentace: zásady kreditového systému základní normy

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ. OBĚŽNÍK č. 3 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ V Hradci Králové dne 30. října 2015 OBĚŽNÍK č. 3 OBSAH: Archiv oběžníků: www.lfhk.cuni.cz/fakulta/dokumenty/obezniky-lf/ 1. Oznámení 2. Ocenění

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni:

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 9.2.2014 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E., Charvát, M. (2013). Motivace

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají

Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP ve spolupráci s Fakultou vojenského zdravotnictví UO pořádají 13. konferenci pod záštitou ředitele Agentury vojenského zdravotnictví

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu

C Charakteristika studijního předmětu nebo tématického bloku Název studijního předmětu Psychiatrie / P Zkouška Soustavné zapojení do přednáškové a výukové činnosti Zapojení do vědecko-výzkumné činnosti dle zaměření pracoviště Prof. MUDr. Eva Češková, CSc. Prof. MUDr. Ivana Drtílková, CSc.

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách

s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách s Jedničkou Na Bojišti Výchova lékařů v Čechách 3. června 2014 Hosté: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. MUDr. Jana Mašková Moderují: Lenka Petrášová Lucie Vopálenská Proč MEDialogy? Jsme fakulta, která ročně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program

INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : Bakalářský studijního program INSTITUT ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ÚSTAV OŠETŘOVATELSTVÍ VYPSÁNÍ TÉMAT PRO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE AKADEMICKÝ ROK : 2009-2010 Bakalářský studijního program OŠETŘOVATELSTVÍ 53-41 - OBOR VŠEOBECNÁ SESTRA prezenční

Více

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015

OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 OTÁZKY KE SPECIALIZAČNÍ ZKOUŠCE Z PSYCHIATRIE pro rok 2015 ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII,

Více

Sympozium poruch polykání

Sympozium poruch polykání Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Pardubická krajská nemocnice, Česká společnost otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku ČLS JEP Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE. Klinický psycholog

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE. Klinický psycholog RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI V OBORU KLINICKÁ PSYCHOLOGIE Klinický psycholog dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb., kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání

Více

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan

Centra pro duševní zdraví. Mgr. Pavel Říčan Centra pro duševní zdraví Mgr. Pavel Říčan Cílová skupina V rámci uspořádání péče je třeba rámcově ohraničit skupinu osob se závažným duševním onemocněním Diagnosticky se jedná o osoby s psychózami, afektivními

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Verze: 1.0 Datum: 03.05.2006 PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ CO je to CEBO? KDO FINANCUJE CEBO? PROČ je CEBO? CO DĚLÁ CEBO? Co a komu přinese CEBO? PACIENTI LÉKAŘI ČESKÁ REPUBLIKA Kvalitnější

Více