PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha"

Transkript

1 PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1

2 2

3 3

4 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové,

5 Obsah Psychiatrická klinika v roce Organizaèní schéma kliniky Léèebnì preventivní péèe Odborná a vìdecká èinnost Seznam publikací pracovníkù kliniky Pøednášky pracovníkù kliniky Vìdecké a vzdìlávací akce poøádané Psychiatrickou klinikou Úèast pracovníkù kliniky na zahranièních odborných setkáních Pedagogická èinnost pracovníkù kliniky uskuteènìná mimo Lékaøskou fakultu v Hradci Králové Univerzity Karlovy v Praze, osvìtová a extramurální psychoedukaèní èinnost Studium a vzdìlávání pracovníkù kliniky Èlenství ve fakultních, univerzitních a jiných øídících orgánech, ve výborech odborných spoleèností a v redakèních radách Stáže uskuteènìné na klinice v roce Ústavní soudnìznalecké posudky

6 Psychiatrická klinika v roce 2004 Produktivita práce a kvalita péče na klinice byla v r uspokojivá s tendencí k mírnému růstu. Práce byla pod vlivem probíhajících personálních změn.významným tématem dění na klinice v r byla příprava plánů nové kliniky. K výrazným změnám došlo v týmu LNN Nechanice. V létě odešel na zkušenou do zahraničí Mgr. Martin Halíř. Na jeho místo nastoupila po výběrovém řízení absolventka brněnské MU v oboru psychologie Mgr. Andrea Tibenská. Rychle se zadaptovala na podmínky práce v terapeutické komunitě, přispěla k udržení programu v léčebně a denně dojížděla do práce ze Rtyně v Podkrkonoší. Na podzim odešla z nechanického týmu také MUDr. Elena Křivková, která dokončila své psychoterapeutické vzdělání. Věnovala se vedle práce v nechanickém týmu také supervizi v Gestalt - psychoterapii a hlavní náplní její činnosti po odchodu z kliniky se stala psychoterapeutická praxe. Nadále pracuje na malý úvazek v ambulanci OAT. V začátku roku kliniku opustila dr. Holubová, krátce poté, co složila specializační zkoušku. Na podzim také opustila kliniku MUDr. Kristina Černá. Tři lékařky odešly v průběhu roku 2004 na mateřskou dovolenou: dr. Černíková, dr. Slováčková a dr. Šumberová. V souvislosti se snižováním rozpočtu klinik nebyla prodloužena smlouva Mgr. Kateřině Hvězdové, která se během práce na klinice připravila na složení specializační zkoušky a soustavně se vzdělávala v rodinné terapii, která se také stala hlavní náplní její práce v soukromém poradenském zařízení. Dr. Černíkovou vystřídal v postavení ambulantního lékaře ambulance pro afektivní poruchy dr. Hrubeš. Na kliniku nastoupil MUDr. Petr Mílek, který se do Česka přistěhoval z Německa, kde žil od dětských let. Je absolventem lékařské fakulty soukromé německé Univerzity Witten Herdecke. Má vzdělání a několikaletou praxi v psychoterapii, především adolescentů. Jeho odbornou zkušenost a zázemí klinika využila a po odchodu dr. Šumberové na mateřskou dovolenou byl dr. Mílek ustanoven vedoucím lékařem otevřeného oddělení. Na zástup za kolegyně, které odešly na mateřskou dovolenou, nastoupily absolventky LF: dr. Kalnická a dr. Zídková. Obě na klinice pracovaly již jako studentky. Koncem roku nastoupila na kliniku na místo dr. Křivkové dr. A. Hanušová, je ve specializační přípravě a v roce 2005 bude skládat atestační 6

7 zkoušku 1. stupně. Má zájem o psychoterapii a na klinice v minulosti krátce pracovala. Specializaci z klinické psychologie získala Mgr. Kateřina Kořínková. Atestaci II. stupně z psychiatrie složil v průběhu roku MUDr. Petr Mílek a na podzim MUDr. Jaromír Hons. MUDr. V. Šumberová a Mgr. K. Kořínková získaly v průběhu roku funkční specializaci v psychoterapii. K 1. březnu 2004 byl MUDr. Ladislav Hosák, PhD, jmenován docentem pro obor psychiatrie na slavnostním shromáždění v Karolinu. Do postgraduálního doktorského studia kombinovanou formou vstoupil v tomto roce dr. ing. Urban a po přerušení obnovila studium MUDr. L. Motlová (Psych. centrum Praha), která se vrátila z dvouletého studijního pobytu v USA. K dokončení studia spěje prim. MUDr. Mgr. Marek Pérez. Ukončit postgraduální studium se rozhodla MUDr. Kristina Černá. V průběhu roku se formovalo na základě rozvojového projektu také Centrum spánkové medicíny, jehož vedoucím je doc. MUDr. Petr Smolík. V současné době jsou téměř všechny úvazky na klinice smíšenými úvazky, ve kterých se kombinuje podíl zdravotnické práce pro FN a práce pro LF. Umožňuje to rovnoměrné pracovní vytížení a hladký chod výuky i v obdobích zvýšené zátěže. Takovou zátěž představuje zimní semestr s kumulací výuky Psychiatrie a Lékařské psychologie. Výuka byla v r organizačně uspokojivě zajištěná a probíhala hladce a bez mimořádných improvizací. Zlepšilo se hodnocení přednášek z Psychiatrie ze strany studentů. Větší pozornost je třeba věnovat výuce v Léčebně návykových nemocí (LNN). Ambulance pro schizofrenní pacienty obnovila v r systematickou činnost, ze které bude vycházet program péče o psychózy. Dr. Urban a dr. Masopust věnovali vybraným pacientů soustředěnou péči a vytvořili podmínky pro vznik klinické a výzkumné databáze. Klinika se podílela na přípravě Výzkumných záměrů, které podávala Fakultní nemocnice a 3. LF UK v Praze. Klinika naplnila s předstihem závazek v celoevropské studii prvních epizod schizofrenie EUFEST, do které vstoupilo 10 pacientů, a ve studii pokračuje. Na klinice probíhala farmakologická klinická studie účinnosti amisulpiridu u mánie (Solmania), organizovaná firmou Pharmnet, a studie účinnosti antipsychotika III. generace aripiprazolu, monitorovaná firmou BMS. Byla ukončena studie dlouhodobé účinnosti depotního risperidonu (Consta), jejímž zadavatelem byla firma Janssen Cilag. Na skupinové kognitivní terapii úzkostných poruch, která proběhla na oddělení CD ve čtyřech bězích, se výraznou měrou podílel Bc. Jan Bažant. Na podzim také poprvé proběhl program kognitivně-behaviorální 7

8 skupinové terapie pro pacienty s obsedantně-kompulzivní poruchou, který připravila dr. Libigerová. Prof. Libiger byl v r zvolen do poradního sboru ředitele. V únoru proběhla veřejná schůze FN, na které se diskutovalo o budoucnosti psychiatrické kliniky a probíraly se varianty časového plánu a stěhování nejen psychiatrie, ale i ostatních klinik v souvislosti s dokončením pavilonu interních oborů a odchodu nemocnice z areálu na Pospíšilově třídě. Zástupci kliniky museli opakovaně vysvětlovat, proč nepokládají přesun Psychiatrické kliniky do stávajících prostor Neurologické kliniky ve Staré nemocnici za schůdné řešení. Povzbuzujícím výsledkem veřejné schůze bylo rozhodnutí o vysoké prioritě stavby PK v areálu Nové nemocnice. Harmonogram a podrobnosti této výstavby jsou dány dostupností a toky finančních prostředků v nemocnici. Zdá se však, že nezbytnost výstavby, její umístění a z něj vyplývající pojetí povahy psychiatrické péče byly v nemocnici přijaty. Mezi úspěšnými akcemi roku 2004 nutno zmínit oslavu 70. let doc. MUDr. H. Hanuše. Klinika uspořádala odborný seminář o thymoprofylaxi, kterou se doc. Hanuš po celý život zabýval, v malém sále Adalbertina. Vystoupili na něm s původními příspěvky přední čeští a světoví odborníci: prof. Grof z Ottawy, prof. Alda z Halifaxu, prof. Švestka z Brna. Svébytný půvab dodaly akci vzpomínky na oslavence, které připravil a s velkým šarmem přednesl prim. dr. Vladimír Rule. Dobře přijatý byl výjezdní seminář v Bratislavě na Psychiatrické klinice FN, kde přednášeli doc. Hosák, dr. Masopust, prim. Tůma a přednosta kliniky. Proběhl také společný kazuistický seminář s psychiatrickým oddělením nemocnice v Pardubicích. Několikrát v roce předcházely klinickým seminářům radiologické vizity, při kterých jsou s radiology probírány patologické nálezy na CT a MRI u pacientů kliniky. Mezi výjezdy na odborná setkání je třeba zmínit účast dr. Masopusta a dr. Urbana na neurologickém semináři v Srní, na kterém přednesli referát o elektrofyziologických nálezech u pacientů se spinocerebelárními ataxiemi. Během dnů duševního zdraví nabídlo pacientům a zaměstnancům kliniky představení Sisyfos divadlo BAF z Hostinného. Na představení a na zajištění možnosti zhlédnout je v Hradci se výrazně podílel Bc. Jan Bažant. Diváků na něm bylo méně, než si jeho úroveň zasloužila, obdobně jako na koncertu studentů Pardubické konzervatoře, který letos proběhl, stejně jako v předchozím roce, ve velkém sále Nového Adalbertina. Akce byly uspořádány především pro pacienty kliniky, event. CPDZ (Centra pro duševní zdraví) a pracovníky kliniky. 8

9 Nelze nezmínit, že v r klinika procházela z hlediska vztahů na klinice obdobím, které svou atmosférou některým z pamětníků připomněla časy dávno minulé. Soudržnost týmu celé kliniky byla leptána nepojmenovaným napětím a pěstováním nespokojené nezávislosti. Výsledky práce byly ovlivněny jen málo. S pocitem vděku těm, kteří pomáhají návratu zralejších pracovních vztahů, věřím, že se na klinice prostor pro týmovou spolupráci všech udrží a vrátí se na ni pokora a humor. Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. 9

10 10

11 Léčebně preventivní péče Celkový počet nemocných hospitalizovaných v letech na akutních lůžkách Počet pacientů hospitalizovaných v LNN Nechanice v letech

12 Průměrná ošetřovací doba 24,6 24,4 POČET DNÍ 24, ,8 23,6 23,4 23, Využití akutních lůžek v procentech z maximální kapacity %

13 Počet ambulantních nemocných ošetřených v letech Počet bodů na jednoho vysokoškoláka (lékaři a psychologové akutní lůžka)

14 Počet bodů na jednu hospitalizaci (akutní lůžka) Kč Výsledek hospodaření v letech LNN akutní lůžka

15 DOTAZNÍK SPOKOJENOSTI HOSPITALIZOVANÝCH NEMOCNÝCH V LETECH Dojem z 1. dne 2,09 2,05 2,12 Pozn.: Hodnocení je na stupnici 1 (nejlepší) - 5 (nejhorší) Péče lékaře Péče sestry Péče psychologa 1,23 1,25 1,29 1,22 1,27 1,36 1,29 1,25 1,39 rok 2004 rok 2003 průměr let Vnitřní prostory kliniky 1,88 1,82 1,87 Čistota a hygiena na oddělení 1,25 1,65 1,50 Denní program 1,81 1,89 2,00 počet bodů na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) počet bodů na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodů (v Kč) TAB. VYBRANÉ UKAZATELE PRODUKTIVITY PRÁCE A) KLINIKA BEZ LNN Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok index 04/03 107,2 % 102,5 % 109,3 % 92,0 % Vybrané ukazatele rok 2000 rok 2001 rok 2002 rok 2003 rok 2003 počet bodů na 1 zdrav. pracovníka (v tis.) počet bodů na 1 lékaře a VŠ (v tis.) počet bodů na 1 hospitalizaci režie na 1 tisíc bodů (v Kč) B) LNN index 04/03 81,3 % 81,8 % 109,3 % 113,2 % 15

16 Odborná a vìdecká èinnost Poznámka: Jména a příjmení pracovníků kliniky ve výčtu klinických studií a klinického zkoušení psychofarmak jsou graficky zvýrazněna podtržením. Klinické studie Klinická studie EUFEST (The European First Episode Schizophrenia Trial). Evropská multicentrická randomizovaná studie účinnosti antipsychotik II. generace u prvních epizod schizofrenie. Zadáno v dubnu 2003, zadavatel EGRIS (European Group for Research in Schizophrenia). Časový rozsah studie: Koordinátor: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. Na studii se podílejí: MUDr. Jaromír Hons, MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, Mgr. Kateřina Kořínková. Cílový počet nemocných: 10. Pilotní studie k žádosti o účelovou dotaci: Výzkum osobnostních charakteristik pervitinistů v LNN Nechanice. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Na studii se podílejí: PhDr. Ladislav Csémy, Mgr. Marek Preiss, MUDr. Eva Čermáková. Výsledky přijaty k publikaci. Pilotní studie: Kognitivní a emoční změny u pacientů se spinocerebelární ataxií. Na studii se podílejí: MUDr. Jiří Masopust, MUDr. Ing. Aleš Urban, Mgr. Zuzana Říhová ve spolupráci s Neurogenetickým centrem 2. LF UK a FN Motol, Praha (dr. A. Zumrová), s Oddělením nukleární medicíny FN Hradec Králové (MUDr. Elen Urbanová), s Ústavem patologické fyziologie LF UK (Ing. Jan Kremláček). Výsledky předneseny na odb. setkání. Klinická otevřená prospektivní studie výskytu a léčby obsedantně kompulzivní symptomatiky u schizofrenních nemocných. Koordinátor, školitel: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Na studii se podíleli: Dagmar Zdeňková a Šárka Kolacíová (LF UK Hradec Králové). Cílový počet nemocných: 26. Výsledky byly prezentovány ve formě posteru na odborném setkání v červnu

17 Klinické zkoušení psychofarmak Risperidone depot (microspheres) pokračující studie. Číslo studie: RIS-INT-87 Janssen. Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. A multicenter, double-blind randomized; comparative study of Aripiprazole and Olanzapine in the treatment of patients with acute schizophrenia. Protocol Number: CN Zadáno: , fa Bristol-Myers Squibb Pharmaceutical Research Institute. Koordinátor: prim. MUDr. Ivan Tůma, CSc. Investigátor: MUDr. Jaromír Hons. Studie byla ukončena. SOLMANIA výzkum léčby mánie v rámci bipolární afektivní poruchy amisulpridem. Protokol: C Zadáno: , CRO Pharmnet. Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Spolupracovníci: MUDr. Ing. Aleš Urban, MUDr. Jiří Masopust. Studie pokračuje. Multicentrická dvojitě slepá šestiměsíční studie s flexibilním dávkováním srovnávající účinnost a bezpečnost asenapinu s olanzapinem u stabilizovaných nemocných s převládajícími přetrvávajícími negativními příznaky schizofrenie. Protokol Zadáno: 2004, Koordinátor: doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. Na studii se podílejí: MUDr. Dita Kalnická, MUDr. Jaromír Hons. Studie před zahájením. A Randomised, Double-Blind Comparison of the Efficacy and Safety of Aripiprazole Intramuscular Formula, Haloperidol, or Placebo in the Treatment of Acutely Agitated Patients with a Diagnosis of Schizophrenia or Schizoaffective Disorder. fa Bristol- -Myers Squibb. Protokol CN , Hlavní investigátor: MUDr. Jaromír Hons, investigátor: MUDr. Jiří Masopust. 17

18 Odborné posudky a redakční recenze Posudky pro grantové agentury: Zpracovali: prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (3), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. (1), MUDr. Ivan Tůma, CSc. (1). Oponentské posudky ke klinickým studiím pro SÚKL: MUDr. Ivan Tůma, CSc., zpracoval tři posudky k farmakologickým klinickým studiím pro Státní ústav pro kontrolu léčiv Praha. Oponentské posudky k disertačním pracím: MUDr. Ivan Tůma, CSc., zpracoval posudek k habilitační práci MUDr. Pavla Mohra, Ph.D. (3. lékařská fakulta UK Praha). Redakční recenze pro odborné časopisy: Zpracovali: Doc. MUDr. Herbert Hanuš, CSc. (4), MUDr. Jaromír Hons (1), doc. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D. (8), prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (2 + 3 publ. komentáře), doc. MUDr. Petr Smolík, CSc. (3), MUDr. Ivan Tůma, CSc. (8). Recenze monografií: MUDr. Ivan Tůma, CSc., recenzoval monografii autorů Seifertová, D., Praško, J., Höschl, C. (editoři) Postupy v léčbě psychických poruch. Praha : Academia Medica Pragensis, 2004, 472 s. 18

19 Seznam publikací pracovníkù kliniky Poznámka: Publikace jsou řazeny v abecedním pořadí podle příjmení autora, resp. prvního autora. U publikací, kde jedním z autorů je pracovník jiné organizace, je příjmení autora(ů) či spoluautora(ů) pracovníka(ů) kliniky graficky zvýrazněno. Publikace jednotlivých autorů jsou řazeny v časové posloupnosti dle doby vydání. VÌDECKÉ PUBLIKACE Kapitoly v monografiích ALDA, M., HÖSCHL, C., LIBIGEROVÁ, E. Psychologie a sociologie deprese. In HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. Psychiatrie. 2. dopl. a oprav. vydání. Praha : Tigis, 2004, s SEIFERTOVÁ, D., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J., MOHR, P., PRAŠKO, J. Schizofrenie. In SEIFERTOVÁ, D., PRAŠKO, J., HÖSCHL, C. Postupy v léèbì psychických poruch. 1. vydání. Praha : Academia Medica Pragensis, 2004, s Publikace v èasopisech, pùvodní práce, pøehledové èlánky, kasuistiky GROF, P., TÙMA, I. Bipolární stabilizátory nálady: jaký pro koho, kdy a jak dlouho? Psychiatrie, 2004, roè. 8, è. X, s (Pøehledový èlánek). HONS, J. Glutamátergní neurotransmise a její role v patofyziologii schizofrenie. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 4, s (Pøehledový èlánek). HOSÁK, L., ČERNÍKOVÁ, L., ČÁP, J., ČERMÁKOVÁ, E. Tyroidální abnormity u nemocných dlouhodobě léčených lithiem. Praktický lékař, 2004, 84, 9, s (Původní práce). HOSÁK, L., PREISS, M., HALÍŘ, M., ČERMÁKOVÁ, E., CSÉMY, L. Temperament and Character Inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: A controlled study. European Psychiatry, 2004, 19, (4), s (Původní práce). 19

20 KLUSOÑOVÁ, H., ŠTÌPÁNOVÁ, V., ÈÍŽEK, J. Virové hepatitidy u problémových uživatelù návykových látek v ÈR. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie, roè. 53, è. 2, s (Pøehledový èlánek). LENDEROVÁ, Z. Poruchy kognitivních funkcí u nemocných schizofrenií. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 2, s (Pøehledový èlánek). LIBIGER, J. Psychóza a její pøíznaky u neurologických onemocnìní. Neurologie pro praxi, 2004, roè. 5, è. 4, s (Pøehledový èlánek). LIBIGEROVÁ, E., BAŽANT, J. KBT hrou skupinová kognitivní léèba úzkosti. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 1, s (Pùvodní práce). MASOPUST, J., GRIM, J., HOSÁK, L., LENDEROVÁ, Z., URBAN, A., ŽIŽKA, J. Amnestický syndrom. Psychiatrie, 2004, roè. 8, è. 1, s (Kasuistika) MASOPUST, J., VALIŠ, M. Psychofarmakoterapie psychických komplikací Parkinsonovy nemoci. Neurologie pro praxi, 2004, roè. 5, è. 3, s (Pøehledový èlánek) PÉREZ, M. Cholinergní neuropøenos a kognitivní funkce ve vztahu k schizofrenii. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 8, s (Pozn.: postgraduální student doktorského studia OR Psychiatrie na LF UK). SLOVÁÈEK, L., SLOVÁÈKOVÁ, B., BLAŽEK, M., JEBAVÝ, L. Kvalita života jeden z dùležitých parametrù komplexního hodnocení léèby. Vojenské zdravotnické listy, 2004, roè. 73, è. 1, s SMOLÍK, P. II. Historické ohlédnutí. 1. Èeské lékaøské písemnictví koncem 19. a zaèátkem 20. století. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). SMOLÍK, P. III. Výbìr z archiválií. 1. Roèníky Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). 20

21 SMOLÍK, P. IV. Historické pøedìly. 1. První svìtová válka a vznik Èeskoslovenské republiky. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s. 42. (Pøehledový èlánek). SMOLÍK, P. V. Velká témata. 1. Eugenika. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). SMOLÍK, P. V. Velká témata. 2. Vznik neurologie jako samostatného oboru, rozdìlení neurologie a psychiatrie. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, Supplementum 2, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I., CHOU, J. C. Y. Antipsychotika druhé generace v léèbì mánie. Psychiatrie, 2004, roè. 8, è. 1, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I. Diagnostika a léèba demencí. Semináø z vnitøního lékaøství XIV. Hradec Králové : Credit spol. s r.o., 2004, s ISBN (Pøehledový èlánek). TÙMA, I. Syndrom z vysazení SSRI komentáø. Medicína pro promoci, 2004, roè. 5, è. 3, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I., PÉREZ, M., LENDEROVÁ, Z., ZEMANOVÁ, M., KADLECO- VÁ, E. Léèba kognitivní dysfunkce u schizofrenie donepezilem: dvojitì slepá, placebem kontrolovaná klinická studie. Psychiatrie, 2004; roè. 8, è. 2, s (Pùvodní práce). TÙMA, I. Deprese v ordinaci praktického lékaøe. Causa Subita, 2004, roè. 7, è. 3, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I. Poruchy pamìti u nemocných se schizofrenií. Èeská a slovenská psychiatrie, 2004, roè. 100, è. 7, s (Pøehledový èlánek). TÙMA, I., PÉREZ, M. Farmakologické pøístupy ke kognitivnímu deficitu u schizofrenie. Remedia, 2004, roè. 6, s (Pøehledový èlánek). 21

22 URBAN, A., MASOPUST, J. Münchhausenùv syndrom. Psychiatrie pro praxi, 2004, roè. 5, è. 1, s (Dále citováno v èasopisu Interní medicína pro praxi, 2004, roè. 6, è. 3, s a v èasopisu Medicína pro praxi, 2004, roè. 2. s ). Abstrakta ČERNÍKOVÁ, L., HOSÁK, L., HANUŠ, H., ČERMÁKOVÁ, E. Tyreoidální abnormity u nemocných dlouhodobě léčených lithiem. Česká psychiatrie a svět, (Sborník přednášek a abstrakt 5. sjezdu České psychiatrické společnosti s mezinárodní účastí ). Praha: Galén, 2004, s ISBN HOSÁK, L., PREISS, M., HALÍŘ, M., ČERMÁKOVÁ, E., CSÉMY, L. Temperament and Character Inventory (TCI) personality profile in metamphetamine abusers: A controlled study. European Psychiatry, 2004, 19,(Suppl. 1), s. S156-S156. KALNICKÁ, D. Kouøení pacientù na udržovací léèbì antipsychotiky: kumulace kardiovaskulárních rizikových faktorù pøi léèbì depotními preparáty. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s. 27. KREMLÁÈEK, J., URBAN, A., KUBOVÁ, Z., KUBA, M., LANGROVÁ, J., LIBIGER, J. Zrakovì vyvolaná mismatch negativita: metodika a pilotní studie u schizofrenie. 51. neurofyziologický kongres. Sborník anotací. Èeské Budìjovice : Neurofyziologická laboratoø Nemocnice Èeské Budìjovice, 2004, s. 60. LIBIGER, J. Antiepileptika v terapii psychóz schizofrenního okruhu. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s. 18. LIBIGER, J. Neuroleptická dysforie v éøe antipsychotik: nové otázky. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s. 25. LIBIGER, J., TÙMA, I., SKALSKÁ, H. Porucha lipidového metabolizmu u pacientù léèených depotními antipsychotiky. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Supplementum 1, s

23 LIBIGEROVÁ, E., BAŽANT, J. Skupinová kognitivní léèba úzkosti KBT hrou. Èeská psychiatrie a svìt. (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Praha: Galén, 2004, s MALÝ, R., MASOPUST, J., URBAN, A., KONUPÈÍKOVÁ, K. Riziko žilní tromboembolické nemoci pøi terapii antipsychotiky. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Suppl. 1, s MALÝ, R., URBAN, A., MASOPUST, J. Prolaktin jako faktor zvýšené agregace destièek. Laboratorní hematologie. HK Credit 2004: Hradec Králové. PÉREZ, M., TÙMA, I. Intervence do cholinergního neuropøenosu, jeden ze smìrù výzkumu léèby schizofrenie. In Èeská psychiatrie a svìt. Praha : (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Galén, 2004, s ISBN SLOVÁÈEK, L., BLAŽEK, M., SLOVÁÈKOVÁ, B., BARTOÒ, P., JEBA- VÝ, L. Hematologické paraneoplastické syndromy. Paraneoplastická leukocytóza diferenciálnì diagnostický pøístup. Sborník abstrakt ze 4. konference odborné spoleènosti vojenských lékaøù a farmaceutù ÈLS JEP na téma: Organizaèní zabezpeèení zdrav. služby, léèebnì preventivní èinnost ve VN a POŠ. Vojenský zdravotnický výzkum a výuka, VLA JEP Hradec Králové, záøí 2004, s SLOVÁÈEK, L., SLOVÁÈKOVÁ, B., JEBAVÝ, L.K, BLAŽEK, M. Transplantace krvetvorných bunìk a kvalita života. Sborník abstrakt ze 4. konference odborné spoleènosti vojenských lékaøù a farmaceutù ÈLS JEP na téma: Organizaèní zabezpeèení zdrav. služby, léèebnì preventivní èinnost ve VN a POŠ. Vojenský zdravotnický výzkum a výuka, VLA JEP Hradec Králové, záøí 2004, s SMOLEJ, L., MAISNAR, V., DOSTÁL, V., PLÍŠEK, S., HONS, J., SLA- BÁ, L., MALÝ, J. Listeriová meningitis u nemocného s mnohoèetným myelomem. XVIII. olomoucké hematologické dny. Sborník abstrakt, 2004, s

24 TÙMA, I. Diagnostika a léèba deprese. Zborník prednášok a posterov z XXIX. lékárnických dní (Košice ), 2004, s. 5. TÙMA, I., PÉREZ, M., LENDEROVÁ, Z., ZEMANOVÁ, M., KADLE- COVÁ, E. Donepezil in the treatment of cognitive dysfunction in schizophrenia. The International Journal of Neuropsychopharmacology, 2004, vol. 7, suppl. 1, p TÙMA, I., PÉREZ, M., ZEMANOVÁ, M., LENDEROVÁ, Z., KADLECO- VÁ, E. Kombinace risperidonu a donepezilu v léèbì kognitivní dysfunkce u schizofrenie dvojitì slepá placebem kontrolovaná klinická studie. Èeská psychiatrie a svìt. (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Praha : Galén, 2004, s ISBN URBAN, A., KREMLÁÈEK, J., CHLUBNOVÁ, J., MASOPUST, J. Objektivizace vnímání pohybu u pacientù se schizofrenií studie VEP. Psychiatrie, 2004, roè. 8, Suppl 1, s ZDEÒKOVÁ, D., KOLACÍOVÁ, Š., TÙMA, I. Obsedantní a kompulzivní symptomatika u schizofrenie otevøená prospektivní klinická studie. In Èeská psychiatrie a svìt. (Sborník pøednášek a abstrakt 5. sjezdu Èeské psychiatrické spoleènosti s mezinárodní úèastí ). Praha : Galén, 2004, s ISBN ZUMROVÁ, A., KRILOVÁ, S., HAVLOVICOVÁ, M., MUŠOVÁ, Z., MA- SOPUST, J. Syndrom premutace fragilního X chromosomu s tremorem/ ataxií (FXTAS) nové možnosti diferenciální diagnostiky hereditárních ataxií. 32. Šerclovy dny, Sborník abstrakt, 2004, s. 24. ZUMROVÁ, A., MASOPUST, J., URBAN, A. Spinocerebelární ataxie a demence (cerebelární kognitivnì afektivní syndrom). Sborník abstrakt 19. èeského a slovenského neurologického sjezdu a 26. èeského a slovenského epileptologického sjezdu. Neurologie pro praxi, 2004, roè. 5., è. 2, s

25 Publikace SZP vìnované ošetøovatelské péèi HABROVÁ, V. Ošetøovatelský proces u dg. støednì tìžká deprese. Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s HABROVÁ, V. Ošetøovatelský proces u klientky s diagnózou støednì tìžká deprese. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s HORÁÈKOVÁ, I. Jaká je spokojenost s programem na našem uzavøeném oddìlení? Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s. 38. HORÁÈKOVÁ, I. Spokojenost s programem na uzavøeném oddìlení. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s MALÁT, Z. Diagnóza: úzkost. Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s ŠLAISOVÁ, I. Máme se bát syndromu vyhoøení? Výzkumná sonda. Sestra (Tematický sešit: Psychiatrie), 2004, roè. 14, è. 10, s ŠLAISOVÁ, I. Výsledky hodnocení pracovníkù v kategorii SZP na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s ŠLAISOVÁ, I., HOSÁK, L., MICHÁLKOVÁ, V. Ošetøovatelství v psychiatrii. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, 92 s. ŠLAISOVÁ, I., MÍÈKOVÁ, E. Dezinfekèní program lùžkových oddìlení a ambulancí Psychiatrické kliniky FN Hradec Králové. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s ZDRAŽILOVÁ, V. Ošetøovatelský proces u pacienta s anxiozní poruchou. X. královéhradecké ošetøovatelské dny. Sborník pøednášek. Hradec Králové : Nucleus HK, 2004, s

26 ZDRAŽILOVÁ, V., MALÁT, Z. Spánková deprivace ošetøovatelský proces. Sestra, 2004, roè. 14, è. 7 8, s OSTATNÍ PUBLIKACE HANUŠ, H. Optimistická oslava osmdesátin profesora Malce. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 2, s. 8. HANUŠ, H. Armstrong. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 3, s. 11. HOSÁK, L. 12. kongres Asociace evropských psychiatrů (Švýcarsko, Ženeva, dubna 2004). Česká a Slovenská psychiatrie, 2004, 100, 5, s HVÌZDOVÁ, K. Jak (ne)mluvíte s pacienty o sexu? Psychosom elektronický bulletin Psychosomatické sekce Psychiatrické spoleènosti ÈLS JEP, 2004, è. 2, s LIBIGER, J. Komentáø k èlánku: Dimenze životních událostí ztráty, ponížení, pocitu bezvýchodnosti a pocitu ohrožení a jejich vliv na pøedpovìï zaèátku velké depresivní poruchy a generalizované úzkostné poruchy. Arch Gen Psychiatry CS, 2004, roè. 2, è. 1, s. 41. LIBIGER, J. Komentáø k èlánku:hypotéza opoždìného nástupu úèinku antipsychotik. Testovaná a odmítnutá hypotéza. Arch Gen Psychiatry CS, 2004, roè. 2, è. 2, s LIBIGER, J. Komentáø k èlánku: Zkrácení neléèeného období u pacientù s první epizodou psychotického onemocnìní: vliv na klinické projevy. Arch Gen Psychiatry CS, 2004, roè. 2, è. 3, s MASOPUST, J. Obèanské sdružení rodièù. Esprit, 2004, roè. 7, è. 11, s PANOUŠEK, V. O porozumìní a sdílení. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 1, s

27 PANOUŠEK, V. K sedmdesátinám MUDr. Ivana Drašnera. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 1, s PANOUŠEK, V. Prof. RNDr. František Ulrich, rodák z Boharynì. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 1, s PANOUŠEK, V. Zemøela MUDr. Alena Finková. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 2, s. 10. PANOUŠEK, V. Kontrolní den. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 2, s. 24. PANOUŠEK, V. E-learning. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 4, s. 24. PANOUŠEK, V. Ohlédnutí za rokem Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s PANOUŠEK, V. Subpolitika medicíny fikce nebo skuteènost? Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 9. PANOUŠEK, V. Školné studentù v cizojazyèném studijním programu. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 11. PANOUŠEK, V. K osmdesátinám PhMr. Milana Dvoøáèka. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 12. PANOUŠEK, V. K životnímu jubileu docenta Herberta Hanuše. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s PANOUŠEK, V. O historii královéhradecké kaple sv. Klimenta. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s PANOUŠEK, V. Nad knihou Královéhradeètí lékaøi v Kuvajtu. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s. 18. PANOUŠEK, V. Thomas Quincey: Vražda jako krásné umìní. Scan (èas. FN a LF UK v Hradci Králové), 2004, roè. 14, è. 5 6, s

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití

Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Nástavbový obor PSYCHOSOAMTIKA: návod k použití Od května 2015 je možno žádat MZ o zařazení do nástavbového oboru PSYCHOSOMATIKA. Zájemci o zařazení do oboru Psychosomatika se mohou obracet na paní Stanislavu

Více

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky

Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky vypracoval: Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Psychiatrické ošetřovatelství v zemích Visegrádské čtyřky V posledních 3 letech došlo k navázání spolupráce

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2007 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář

Osobní informace. Vzdělání. Pracovní zkušenosti. Ondřej Sklenář: Profesní životopis. Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Osobní informace Jméno a příjmení: Ondřej Sklenář Trvalé bydliště: Za Poštou 904/11, 10000 Praha Datum narození: 27. 6. 1983 Národnost: Česká Telefonní číslo: +420 737105448 E-mail: sklenar.ondra@seznam.cz

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR

Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Pregraduální výuka a specializační příprava VPL v ČR Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., MUDr. Rudolf Červený PhD., MUDr.Helena Hovorová, MUDr. Oto Košta, PhD., prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc., Doc. MUDr.

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Eli Lilly ČR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2003 UNIVERZITA KARLOVA

Více

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková

E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů. Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková E learning v projektech Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Mefanet, Brno 24. 25.11. 2011 Mgr. Vendula Bílková Projekt Prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Projekt financován z ESF a rozpočtu

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Práce sestry na úseku domácí péče

Práce sestry na úseku domácí péče Program Práce sestry na úseku domácí péče Certifikovaný kurz MZ ČR 1. kurz 2014 Praha Česká republika Pořádá Aesculap Akademie ve spolupráci se smluvními zařízeními Úvod Studijní plán V rámci celoživotního

Více

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1

rehabilitace -seminář 938 Funkční problematika m. piriformis - seminář Dana Šperlíková; NsP Česká Lípa 21.6.2007 1 Souhlasná stanoviska k 9.2.2007 č. akce název akce organizátor datum akce počet kr. 934 Fyzikální terapie I.- seminář Jarmila Wonková, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. 15.2.2007 1 935 Fyzikální terapie

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci. PhDr. Eva Maierová. Ke dni: 3. 2. 2013 Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci PhDr. Eva Maierová Ke dni: 3. 2. 2013 Publikace chronologicky Články v odborných časopisech: Maierová, E. (2012). Patologické hráčství

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru VEŘEJNÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání je získání teoretických a praktických znalostí v oboru veřejné zdravotnictví (Public

Více

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.

Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje. Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6. Proces nastavení sítě služeb péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 5.6.2012 Karlovy Vary, 5.6.2012 Termín realizace: červen 2012 prosinec

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM RADIOLOGICKÝCH FYZIKŮ A TECHNIKŮ DŮSLEDKY ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Tomáš Čechák 1, Pavel Dvořák 1, Lubomír Frencl 2, Ladislav Musílek 1, Libor Judas 3, Ivan Kuželka

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o.

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila firma Eli Lilly ÈR, spol. s r. o. 1 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA PSYCHIATRICKÉ KLINIKY V HRADCI KRÁLOVÉ ZA ROK 2002 UNIVERZITA KARLOVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany

XIV. Opařanské dny. Dětská psychiatrická léčebna Opařany XIV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 21. 9. - 22. 9. 2007 Dětská psychiatrická léčebna ve spolupráci se Subsekcí dětské a dorostové psychiatrie ČLS J. E. Purkyně pořádají celostátní odbornou

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA Velká zasedací síň Magistrátu hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1. 29. března 2014 Když se mluví o tom, jak se člověk stane bezdomovcem,

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D.

Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. Mgr. Lucie Křeménková, Ph.D. FUNKCE: členka akademického senátu PdF, UP; prezenční rozvrh; koordinátorka webových stránek TELEFON: 585635201 E-MAIL: lucie.kremenkova@gmail.com ČÍSLO PRACOVNY: 4.27 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁVYKOVÉ NEMOCI VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru NÁVYKOVÉ NEMOCI 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru návykové nemoci je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických

Více

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ

PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ INTERVENCE VE ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Lukáš Humpl Mgr. Marie Marková, PhD. Hana Vraspírová OBSAH PREZENTACE Systém psychosociální intervenční služby ve zdravotnictví = péče dovnitř První psychická

Více

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT

ODYSSEA Mezinárodní institut KBT ODYSSEA Mezinárodní institut KBT Základní informace o výcviku Název výcviku: Výcvik je určen: Výcvik v kognitivně behaviorální terapii zdravotnickým pracovníkům (zdravotním sestrám, lékařům, psychologům,

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky:

Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006. I. Přednášky: Přednáškové, publikační a výukové aktivity Kliniky dětské neurologie za rok 2006 I. Přednášky: A) Regionální akce Cyklus seminářů pro praktické lékaře Nejčastější poruchy spánku, jejich diagnostika a léčba

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Onkologická onemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 18. dubna 2012 Havlíčkův Brod Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou a ve

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Situace ve VPL a organizací praxí v ČR. Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc Situace ve VPL a organizací praxí v ČR Doc MUDr. Svatopluk Býma, CSc WHO a primární péče O tom, že primární péče zůstává po roce 2000 jednou z priorit WHO, svědčí program Health 21 V tomto dokumentu se

Více

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE JUBILEJNÍ XXX. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Ohlédnutí do minulosti a pohled do budoucna v sociální psychiatrii 20. listopadu 22.listopadu 2008 Ostravice, Beskydy, Hotel Sepetná 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně,

Více

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert)

2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) Obsah OBECNÁ ČÁST 1. Úvod (Bohumil Seifert) 2. Primární péče 2.1. Primární péče a její místo ve zdravotnickém systému (Bohumil Seifert) 2.2. Historie a perspektivy primární péče v České republice (Svatopluk

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru psychiatrie je získání specializované způsobilosti osvojením potřebných teoretických znalostí

Více

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení

Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení Možnosti a limity skupinové psychoterapie v podmínkách lůžkového psychiatrického zařízení MUDr. Miroslav Sekot 1. Konference integrativní psychoterapie EMAUZY 8.6.2014 Psychiatrická klinika 1 LF VFN a

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci

Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Grantová, projektová a VaV činnost na FZV UP v Olomouci Petra Bastlová, Fakulta zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci 15. 11. 2012 Zapojení FZV UP v Olomouci 1) Fond rozvoje vysokých škol

Více

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise

Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Úkoly a cíle České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP, výboru a revizní komise Současná situace a východiska: Českou gerontologii a geriatrii nepěstujeme dosud v příznivých podmínkách, a

Více

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno

Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému. Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Vzdělávání sester v elektrodiagnostice nervového systému Bc.. Miluše Vacušková Katedra ošetřovatelství NCO NZO Brno Historie 1973 speciální příprava v úsecích EEG, EMG dlouhodobá příprava v úsecích EEG,

Více

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D.

doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: Zpracoval: Garant oboru Schválil PLASTICKÁ CHIRURGIE doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. doc. MUDr. Leo KLEIN, CSc. prof. MUDr. Roman PRYMULA, CSc., Ph.D. Platnost od 1. 3. 2008 Poslední změna

Více

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3

Diplom prvních absolventek. Období tzv.první republiky 1. Období tzv.první republiky 2. Období tzv.první republiky 3 Vývoj ošetřovatelského školství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové 1860 Florence Nightingal založila v Londýně první ošetřovatelskou školu. 1862 založen Spolek lékařů českých, předseda J. E.

Více

Ohlédnutí za jubilejní 50. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferencí v Jeseníku

Ohlédnutí za jubilejní 50. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferencí v Jeseníku Ohlédnutí za jubilejní 50. česko-slovenskou psychofarmakologickou konferencí v Jeseníku Ve dnech 9. 13. ledna 2008 proběhla v Lázních Jeseník 50. česko-slovenská psychofarmakologická konference. Jednalo

Více

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc

Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice Olomouc pořádají 11. multidisciplinární kurz (podporovaný D.E.S.G.) na téma: Základy moderní diagnostiky a léčby diabetu Ošetřovatelská péče a edukace pacienta akreditovaný

Více

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová

Specializovaná nemocnice a knihovna. Daniela Tumpachová Specializovaná nemocnice a knihovna Daniela Tumpachová Nemocnice Na Homolce státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR akreditovaná nemocnice od r. 2005 červen

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D.

PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. PhDr. et Mgr. Jitka Tomanová, Ph.D. Funkce: odborná asistentka, garantka oborů Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání, Učitelství sociálně zdravotních předmětů pro střední odborné školy a

Více

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4.

Program konference. X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí. Roční setkání. České myelomové skupiny. Mikulov 13. 14.4. Program konference X. workshop mnohočetný myelom s mezinárodní účastí a Roční setkání České myelomové skupiny Mikulov CZECH CMG M Y E L O M A GROUP ČESKÁ MYELOMOVÁ SKUPINA PROGRAM Čtvrtek 12.4.2012 19.00

Více

Psychoterapie deprese v České republice: Komparace odborné literatury a praxe v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic

Psychoterapie deprese v České republice: Komparace odborné literatury a praxe v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních nemocnic MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Magisterská diplomová práce (obor psychologie) Psychoterapie deprese v České republice: Komparace odborné literatury a praxe v psychiatrických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2010 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2010 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Březen 2011 Děkujeme Reprografickému centru

Více

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. Akreditovaný obor: CHIRURGIE Zpracoval prof. MUDr. Alexander FERKO, CSc., doc. MUDr. Dušan ŠIMKOVIČ, CSc. Garant oboru Schválil prof.. MUDr. Alexander FERKO, CSc. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Více

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi

XXII. konference. Asociace klinických logopedů ČR. Hradec Králové 24. 25. 10. 2014. Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi XXII. konference Asociace klinických logopedů ČR Hradec Králové 24. 25. 10. 2014 Opožděný vývoj řeči a syndrom vývojové dysfázie v klinické praxi Varia Budova A univerzitního kampusu Na Soutoku aula objektu

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče

PODPOROVÁNO EU. Pozvánka a program. Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění. z pohledu ošetřovatelské péče Pozvánka a program PODPOROVÁNO EU Konference a semináře pro nelékařské obory Kardio vaskulárníonemocnění z pohledu ošetřovatelské péče 17. května 2012 Mladá Boleslav Pořádá Aesculap Akademie pod záštitou

Více

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví

Program. CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví. PA 27-1 Psychiatrická péče. Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Program CZ 11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví PA 27-1 Psychiatrická péče Výsledek programu zlepšení péče o duševní zdraví Registrační číslo projektu NF-CZ11-OV-02-032-2015 Název projektu: Psychiatrická

Více

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE

SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE SYMPOSIUM SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE PŘED KONFERENCÍ SVĚTOVÉ ASOCIACE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Duševní nemoc a vztahy 19. října 20.října 2007 Praha, Konferenční centrum InGarden 2. OZNÁMENÍ Vážené kolegyně, kolegové,

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014

Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 Výroční zpráva Nadačního fondu Pomoc lidem s leukémií při Interní hematoonkologické klinice FN Brno za rok 2014 I.Úvod Sídlo: Jihlavská 20, 625 00, Brno Registrace: zapsaný od 2. března 1999 v nadačním

Více

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta

Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta PŘÍJÍMACÍŘÍZENÍ Prof. MUDr. Jana Dušková, DrSc. proděkanka pro studijní problematiku Kateřinská 32 121 08 Praha 2 tel: 22496 4201 fax: 22496 4178 www.lf1.cuni.cz Fakulta je součástí Univerzity Karlovy

Více

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY?

PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? PROČ JE OBTÍŽNÉ LIDEM S AUTISMEM POSKYTOVAT ZDRAVOTNÍ SLUŽBY? aneb téma pro Reformu psychiatrické péče Marek Páv AGENDA Strana 2 Něco málo o psychiatrii a psychiatrické nemocnici v Bohnicích Lidé s autismem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Základní údaje Název organizace: Česká asociace adiktologů, o.s. Právní forma: občanské sdružení (od 1. 1. 2014 dle Občanského zákoníku přechází právní forma na spolek) Registrace

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz

PRVNÍ OZNÁMENÍ. 16. 18. 10. 2014 Olomouc. pořádá. www.ob2014.cz www.obesitas.cz BARIATRICKÁ SEKCE ČCHS A ČOS, ČLS JEP ZALOŽENO 3. 3. 2005 Česká obezitologická společnost Česká obezitologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s Traumatologicko-ortopedickou a Interní sekcí České asociace

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester

Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Historická fakta a mezníky v činnosti profesní organizace sester Jindřiška Pavlicová Členka prezidia České asociace sester Jindra Kracíková předsedkyně nefrologické sekce ČAS 33. Kongres ČNS 11. června

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM v oboru INTERVENČNÍ RADIOLOGIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru intervenční radiologie je získání specializované způsobilosti osvojením teoretických

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

Profesní životopis a publikační činnost: MUDr. Jana Novotná. Profesní životopis a publikační činnost. MUDr. Jana Novotná

Profesní životopis a publikační činnost: MUDr. Jana Novotná. Profesní životopis a publikační činnost. MUDr. Jana Novotná Profesní životopis a publikační činnost MUDr. Jana Novotná Vzdělání: 1955 1961 Lékařská fakulta MU v Brně všeobecné lékařství V průběhu studia jsem pracovala na farmakologickém ústavu, v 6. ročníku jako

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ 37 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE LÉKA SKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ Adresa: Šimkova 870, poštovní p ihrádka 38, 500 38 Hradec Králové 1 Telefon: +420 495 816 111 Fax: +420 495 513 597 Internet: http://www.lfhk.cuni.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2013 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2014 výtvarná práce nemocné se schizofrenií

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J.

Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. J. Potomková, J. Marečková, J. Informační výuka v rámci doktorandských studií na Fakultě zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci J. Potomková, J. Marečková, J.Gallo SKIP-KLK : Knihovník učitelem, Praha 7.10.2010 1 Fakulta

Více

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.

MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3. Akreditovaný obor: CÉVNÍ CHIRURGIE Zpracoval MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D. doc. MUDr. Dušan Šimkovič, CSc. Garant oboru Schválil MUDr. Daniel Dobeš, Ph.D.. doc. MUDr. Leoš HEGER, CSc. Platnost od 1.3.2008

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Výročníí zpráva za r.. 2010 Základní údaje: Název organizace: Adresa organizace: Telefonní kontakt: e- mail: Webové stránky: Zřizovatel: Vedoucí registru: Zástupce vedoucího registru: Finanční záležitosti:

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma :

Odborný léčebný ústav Jevíčko. Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976. adresa: Jevíčko, 569 43. zřizovatel: právní forma : Odborný léčebný ústav Jevíčko Výroční zpráva za rok 2005 IČO : 193976 adresa: Jevíčko, 569 43 zřizovatel: právní forma : Pardubický kraj příspěvková organizace tel.: 461 550 606, 461 550 712 fax : 461

Více

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008

Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Vzdělávací programy katedry hygieny a epidemiologie IPVZ Praha v prvním pololetí roku 2008 Zájemci o vzdělávací akce pro lékaře, zubní lékaře a ostatní pracovníky se hlásí: - elektronickou cestou www.portal.ipvz.cz

Více

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice

Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky seminář 25.9.2014 Urgentní příjmy Vstupní brána do nemocnice MUDr. Petr Hubáček, MBA Neodkladná péče 3 etapy 1. Přednemocniční péče (ZZS) 2. Neodkladná nemocniční

Více

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR

Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Postgraduální vzdělávání odborných pracovníků ve zdravotnictví v ČR Doc. PhDr. Vladimír Kebza, CSc., MUDr. Věra Kernová, MUDr. Miloslav Kodl, Státní zdravotní ústav Praha Postgraduální vzdělávání odborných

Více

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ

VII. ročník KONGRESU NEMOCÍ Z POVOLÁNÍ S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ I. INFORMACE Společnost nemocí z povolání České lékařské společnosti J. E. Purkyně a Lázně Luhačovice, a.s. ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví České republiky, Univerzitou Karlovou v Praze, 3.

Více

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D.

Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství. as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Diagnostika a léčba plicních nemocí v těhotenství as. MUDr. Olga Růžičková Kirchnerová doc. MUDr. Milan Teřl, Ph.D. Poděkování a věnování Autoři děkují svým kolegům z plzeňské lékařské fakulty jmenovitě

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ČERVEN 2008 LISTOPAD 2009 výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP pro valnou hromadu PS. Kongres PS v Karlových Varech, 5. 8. 11. 2009 Do června 2009 výbor Psychiatrické společnosti

Více