Výroční zpráva. Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005"

Transkript

1 Výroční zpráva Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 školní rok 2004/2005 Nový Jičín, září 2005

2 2

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 4 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 5 A. Druhy studia 5 B. Kapacita školy 5 C. Učební plány 6 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 7 A. Pedagogové školy 7 B. Pedagogické funkce ve škole 9 C. Správní zaměstnanci 9 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 11 A. Třídy a počty žáků 11 B. Prospěch, absence a chování žáků školy 11 C. Maturitní zkouška 13 D. Výsledky přijímacího řízení na VŠ a PMS pomaturitní studia DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 14 A. Projektové aktivity 14 B. Studijní a školní nabídka 16 C. Úspěchy v soutěžích INSPEKČNÍ ČINNOST ČŠI ŠKOLNÍ JÍDELNA 20 3

4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium, Nový Jičín, Palackého 50 Sídlo školy: Nový Jičín, Palackého 50 Příspěvková organizace: IZO: IČO: Školní jídelna: IZO: Internet: Zřizovatel školy: Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava, IČ: Zřizovací listina: vydána Radou kraje usnesením č. 17/774 ze dne 11. dubna 2002 Ředitel školy: Mgr. Milan Bortel Statutární zástupce ředitele: RNDr. Jitka Hanzelková Zástupce ředitele: Mgr. Hana Maiwaelderová Školská rada: zřízena. Volby proběhly ve dnech září Za pedagogické pracovníky byli zvoleni: RNDr. Jitka Hanzelková, Mgr. Pavla Hozová a Mgr. Zdeněk Man. Za zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky: MUDr. Dušan Laskafeld, ing. Tomáš Mičulka a MUDr. Petr Vaner 4

5 2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ A. Druhy studia studium Gymnázium čtyřleté, zaměření všeobecné kód studia KKOV K/401 B. Kapacita školy Rozhodnutím MŠMT je celková kapacita školy stanovena na 660 studentů studijní obor počet tříd počet žáků počet žáků na třídu K/401 čtyřleté studium ,36 Gymnázium je střední škola, která poskytuje všeobecné vzdělání ukončené maturitou. Zaměřuje se především na přípravu vysokoškolských studentů, ale její vnitřní diferencovanost umožňuje i přípravu na nástup do zaměstnání. Vyučujeme předměty teoretické, výchovné i praktické. Na škole mohou studovat studenti, kteří úspěšně ukončili základní školu (čtyřleté studium K/401). Ke studiu jsou přijati žáci po vykonání přijímacích testů (viz Přijímací řízení). Nepřijatí žáci se mohou, v případě porušení zákona nebo podmínek daných ředitelem školy, odvolat proti rozhodnutí ředitele školy k odboru Školství, mládeže a sportu Moravskoslezského kraje. Zájemci o studium jsou informováni o možnostech studia prostřednictvím letáčků, informační brožury Úřadu práce v Novém Jičíně, na webových stránkách školy, na prezentaci GEMMA-veletrhu středních škol pořádaném SIS Nový Jičín, na dnu otevřených dveří. Během studia má student možnost požádat o opakování ročníku, o přerušení studia, o přestup na jinou školu, eventuálně požádat o změnu volitelného předmětu. Snažíme se orientovat vzdělávací proces na kvalitu získaných znalostí a dovedností s důrazem na jejich užití. Pokládáme jazykové, matematické, občanské i osobnostní základy k celoživotnímu vzdělávání. Podporujeme v žácích tvůrčí činy vědecké i umělecké.v uplynulém školním roce jsme navázali na dobré zkušenosti z roku předchozího v aktivitách, které v žácích naší školy rozvíjí jejich sociální dovednosti - kompetence ať už individuální tak skupinové. Vedeme studenty k osobní zodpovědnosti nejen při studiu, ale i při volbě dalšího povolání či zaměstnání. 5

6 C. Učební plány Ve školním roce 2004/2005 se na škole vyučovalo podle učebních plánů MŠMT ČR, které vstoupily v platnost Jejich platná konkretizace pro školní rok 2004/2005: 1. ročník Předmět I. II. Ročník III. IV. Celkem Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Cvičení z přírodovědných předmětů Volitelný předmět I Volitelný předmět II Volitelný předmět III 2 2 Celkem předepsaných hodin Disponibilní hodiny Celkem ročník Předmět I. II. Ročník III. IV. Celkem Český jazyk Cizí jazyk I Cizí jazyk II Latina 0 0 2* 2* 4* Základy společenských věd Dějepis Zeměpis Matematika * 2+2* 10+4* Fyzika Chemie Biologie Informatika a výpočetní technika Estetická výchova Tělesná výchova Cvičení z přírodovědných předmětů Volitelný předmět I Volitelný předmět II Celkem předepsaných hodin Disponibilní hodiny Celkem

7 Volitelné předměty byly vypsány s ohledem na přání studentů, ale také jsme přihlíželi k možnostem školy. Studenti si je mohli vybírat (podle vlastního zájmu o předmět a s ohledem na další studijní záměr) z každé skupiny těchto volitelných předmětů: 1. volitelný předmět Cvičení z přírodovědných předmětů ( fyzika, chemie, biologie) 2. volitelný předmět ( dvouletý ) seminář z psychologie, dějepisný seminář, seminář z německého jazyka, seminář v anglickém jazyce, francouzština, seminář a cvičení z biologie, seminář z analytické chemie a biochemie, geografie, informatika a výpočetní technika, matematicko-fyzikální seminář, deskriptivní geometrie 3. volitelný předmět ( jednoletý ) literární seminář, seminář z anglického jazyka, dějepisný seminář, seminář z politologie, biologie, somatologie a biologie člověka, biochemie, obecná chemie, matematika 3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY A. Pedagogové školy Na Gymnáziu, Nový Jičín, Palackého 50, vyučovalo ve školním roce 2004/2005 celkem 52 pedagogů. Od srpna 2004 nastoupili: Grygarová Jana ( Nj-D), Hoduláková Gabriela (Aj-Rj), Sedoník Tomáš (D-L) Na zkrácený úvazek pracovali na škole Hermanová Mahulena ( Frj), Hromádková Marie (Vv), Palacký Jiří (Dg), Zeithammer Jan ( M F), Žemlička Petr (ZSV) a Syrovátka Ondřej (Aj). Během šk.roku na vlastní žádost odešla Zimmermann Constanze (Nj) a na konci roku Kubičík Zbyněk (M-F), v pololetí do starobního důchodu Majkusová Eva (Čj-Hv). Od února 2004 nastoupily na školu Vítková Jana ( Nj) a Dostálová Andrea (Čj-Hv). Od počátku šk.roku externě sportovní hry vedl Zdražil Martin, od pololetí pěvecký sbor školy externě spoluvedl Zajíček Josef ( sbormistr ZUŠ Nový Jičín). jméno, příjmení zařazení aprobace na škole od na škole do Bajer Lubomír interní Tv - ZSV 1984 dosud Bortel Milan ředitel M F 2002 dosud Cvíčková Petra interní Čj Frj 1998 dosud Cyprová Eva interní 1. st Aj 1995 dosud Danihelová Svatava interní M - F 1995 dosud Davidová Marta interní Tv Z 1970 dosud Dejmek Dalibor interní Čj - Aj 2001 dosud Dostálová Andrea interní Čj - Hv dosud El Houcine Imider interní Frj Nj 2001 dosud Grygarová Jana interní Nj - D 2004 dosud Hajná Dalimila interní Čj Rj 1979 dosud Halmazňa Jiří interní D - M - Bi 2000 dosud Hanzelková Jitka st.zřš Bi Ch 1992 dosud Hermanová Mahulena interní Frj - ZSV 1994 dosud 7

8 jméno, příjmení zařazení aprobace na škole od na škole do Hlosta Michal interní IVT 1999 dosud Hoduláková Gabriela interní Aj - Rj 2004 dosud Holubová Martina interní M - F 2000 dosud Hozová Pavla interní Bi Tv 1969 dosud Hromádková Marie interní Vv důch. do Hyvnar Oldřich interní M Vv 1977 dosud Chuchma Zbyněk interní Aj-Tv-IVT 1998 dosud Jiřík Tomáš interní Bi Ch 1999 dosud Juchelková Hana interní M - Z 1999 dosud Kelnarová Miroslava interní Čj Aj 1995 dosud Kočí Patrik interní F - Ch 2004 dosud Kokavcová Yweta interní Tv Z 1981 dosud Kramoliš Přemysl interní Bi D 1984 dosud Kubičík Zbyněk interní M F 1984 do Kubiszová Michaela interní M - Ch 2003 dosud Kutáčová Kateřina interní Bi - Ch 2000 dosud Majkusová Eva interní Čj Hv důch. do Maiwaelderová Hana ZŘŠ Tv ZSV 2004 dosud Man Zdenek interní Aj - ZSV 2000 dosud Maňásková Lia interní Aj Tv 2000 dosud Mynářová Hana interní Čj - Fj 2002 dosud Nováková Zdenka interní Čj - Aj důch. do Pavelková Yveta interní Č Nj 2001 dosud Pernická Dagmar interní Čj - D 2000 dosud Pokludová Božena interní Nj L - TA 1979 dosud Přáda Daniel interní Z - Tv 2000 dosud Syrovátka Ondřej interní Aj - M 2004 dosud Ševečka Milan interní Bi Tv 1995 dosud Šilarová Liběna interní Čj - D 1995 dosud Šípek Jaromír interní M F 2001 dosud Špica Luděk interní Ch - F 1970 dosud Tomečková Radomíra interní Čj Nj 1991 dosud Trutmanová Hana interní IVT 2000 dosud Vítková Jana interní Nj dosud Zeithammer Jan interní M - F 1970 dosud Zeithammerová Jiřina interní M - F 1970 dosud Žemlička Petr interní ZSV 2000 dosud 8

9 B. Pedagogické funkce ve škole komise, funkce Jazyk český a literatura Základy společenských věd Cizí jazyky (AJ, NJ, FrJ, RJ, L) Zeměpis Dějepis Informatika a výpočetní technika Biologie Chemie Matematika Fyzika Tělesná výchova Estetická výchova Výchovný poradce Preventista sociáně-patologických jevů Koordinátor poradenského pracoviště ICT koordinátor odpovědný pracovník Hajná Dalimila Bajer Lubomír Pokludová Božena německá sekce Kelnarová Miroslava anglická sekce Cvíčková Petra FrJ, LJ, RJ Davidová Marta Kramoliš Přemysl Hlosta Michal Hozová Pavla Špica Luděk Zeithammerová Jiřina Holubová Martina Kokavcová Yweta Majkusová Eva Hyvnar Oldřich Špica Luděk Jiřík Tomáš Žemlička Petr Hlosta Michal C. Správní zaměstnanci jméno, příjmení pracovní zařazení úvazek pracovní smlouva do Baroňová Lenka vedoucí kuchařka 1 dosud Baroňová Xenie pom. síla a uklizečka 0,9 MD Bayerová Josefína ekonomka 1 dosud Boháčová Iveta pom.síla ŠJ a uklizečka 0,9 zástup za MD Bedáňová Magda kuchařka 1 dosud David Jaroslav knihovník 0,5 dosud Fárková Jana uklízečka 1 dosud Frýbortová Anna uklízečka 0,7 dosud Genzerová Jiřina uklízečka 1 dosud Hlostová Iveta uklízečka 1 do Konvičková Radka Sekretariát školy 0,9 dosud Malíková Alena vrátná, skladnice 0,8 dosud Michálková Miluše uklízečka 1 dosud Nedvěd Stanislav školník-údržbář, topič 1 do Pavlíková Jiřina vedoucí šk.kuchyně 0,8 dosud Rajman Zdeněk uklízeč 0,5 dosud Rajman Zdeněk ml. školník-údržbář, topič 1 dosud Rajmanová Jana uklízečka 1 dosud Žlebek Ladislav správce sítě 0,5 dosud 9

10 4. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Přijímací řízení bylo připraveno pro zájemce o studium na čtyřletém gymnáziu, kteří navštěvovali ve školním roce 2004/ ročník základní školy resp. 1.ročník SŠ a pro zájemce o šestileté studium, kteří navštěvovali 7. ročník. Všichni zájemci museli splnit tyto požadavky: administrativní náležitosti (včas podaná přihláška, rodný list a dotazník) v rámci projektu Moravskoslezského kraje Kvalita 2005 písemné testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů Přihlášky ke studiu Přijímacího řízení ke studiu na čtyřletém gymnáziu se přihlásilo do 1. kola 175 a 2. kola se zúčastnilo 18 žáků. Ke studiu ve školním roce 2004/2005 bylo přijato 146 žáků. Na šestileté studium se v prvním kole přihlásilo 49 uchazečů a bylo přijato 30. Kritérium pro přijetí O pořadí uchazečů rozhodoval součet vážených percentilů z jednotlivých částí zkoušky : percentil ZŠ (váha 20%) - pořadí podle počtu bodů, které žák získal přepočtem za průměr známek za 1. a 2. pololetí 8. třídy a 1.pololetí 9. třídy (resp. 6. a 7. třídy) - max. 22 bodů za průměr 1,0, za každou desetinu průměru dva body mínus. Dodatečné body získal uchazeč za úspěšné umístění v okresním kole naukové soutěže v 8, 9. ročníku ZŠ resp. 6. a 7. ročníku ZŠ ( 5,3 resp.1 bod za 1., 2. resp.3. místo) percentil OSP ( váha 40%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test obecné studijní předpoklady percentil matematika ( váha 20%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test - matematika percentil český jazyk ( váha 20%) - pořadí podle počtu bodů za přijímací test český jazyk Výsledky přijímacího řízení 1. kolo přijímacího řízení 2. kolo přijímacího řízení celkem přihlášení přijatí přihlášení přijatí přijatí K/ K/

11 5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ A. Třídy a počty žáků třída kód třídní učitel žáci hoši dívky 1. A K/401 Man Zdeněk B K/401 Kočí Patrik C K/401 Danihelová Svatava D K/401 Přáda Daniel E K/401 Kokavcová Yveta A K/401 Šilarová Liběna B K/401 Holubová Martina C K/401 Juchelková Hana D K/401 Jiřík Tomáš E K/401 Hajná Dalimila F K/401 Ševečka Milan A K/401 Pernická Dagmar B K/401 Cvíčková Petra C K/401 Bajer Lubomír D K/401 Špica Luděk E K/401 Hyvnar Oldřich F K/401 Kramoliš Přemysl A K/401 Šípek Jaromír B K/401 Zeithammerová Jiřina C K/401 Hozová Pavla D K/401 Halmazňa Jiří E K/401 Kutáčová Kateřina B. Prospěch, absence a chování žáků školy Prospěch : vyznamenání prospělo neprospělo neklasifikován I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol 1.A B C D E A B C D

12 2.E F A B C D E F A B C D E celkem Absence: absence omluvená absence neomluvená součty průměry součty průměry I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol I.pol II.pol 1.A ,21 40, ,00 0,00 1.B ,90 47, ,00 0,00 1.C ,76 47, ,00 0,00 1.D ,79 39, ,00 0,00 1.E ,03 60, ,03 0,00 2.A ,17 64, ,00 0,00 2.B ,34 46, ,00 0,07 2.C ,38 57, ,00 0,17 2.D ,14 33, ,00 0,00 2.E ,69 53, ,00 0,00 2.F ,38 48, ,00 0,14 3.A ,52 40, ,00 0,00 3.B ,86 51, ,00 0,00 3.C ,24 51, ,00 0,00 3.D ,17 75, ,00 0,00 3.E ,62 42, ,00 0,00 3.F ,59 44, ,00 0,00 4.A ,10 40, ,00 0,00 4.B ,72 48, ,03 0,00 4.C ,52 40, ,03 0,00 4.D ,21 34, ,00 0,00 4.E ,07 44, ,00 0,00 Hodnocení chování: chování uspokojivé I.pol II.pol

13 C. Maturitní zkouška Maturitní zkouška měla dvě části - písemnou a ústní. Písemná maturitní zkouška se konala Psali ji všichni studenti, kteří si mohli vybrat jedno ze čtyř stanovených témat. Témata navrhovali vyučující jazyka českého a literatury a konečná čtyři témata vybral ředitel školy. Ústní maturitní zkoušky se konaly , resp a příslušnými krajskými úřady byli na školu jmenováni tito předsedové maturitních komisí: 4. A RNDr. Jiří Šeiner, Gymnázium, Hranice n.m. 4. B Mgr. Milada Maindová, Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek 4. C Mgr. Petr Solanský, Gymnázium, Rožnov p.r. 4. D Mgr. Tomáš Tkadlec, Gymnázium, Rožnov p.r. 4. E Mgr. Jiří Horký, Gymnázium, Hranice n.m. Výsledky ústních maturitních zkoušek - jarní termín vyznamenání prospělo neprospělo 4.A B C D E celkem Jeden žák neuspěl ze dvou předmětů a opakuje celou maturitní zkoušku. Výsledky ústních maturitních zkoušek - podzimní termín třída počet žáků prospělo neprospělo 4. A C D Jedna žákyně neuspěla a opakuje celou maturitní zkoušku. D. Výsledky přijímacího řízení na VŠ a PMS pomaturitní studia třída žáci přijati VŠ přijati PMS nepřijati 4. A B C D E celkem

14 6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Sborovna Krizová komunikace ve škole 28 účastníků TOŠ trvalá obnova školy seminář zaměřený na tvorbu ŠVP 2 účastníci Prevence sociálně patologických jevů dokončení studia (UP Olomouc) 1 účastník Seminář Globe příprava zapojení do projektu 1 účastník Škola molekulární genetiky UK Praha 1 účastník Genetika a molekulární biologie PřF MU Brno 1 účastník Ekologie PřF UK Praha 1 účastník Embo proškolení k projektu 1 účastník Jazykové kurzy 3 AJ, 1 NJ Sokrates jazykový studijní pobyt 2 účastníci ( Rakousko, Německo) Seminář v Centre français v Olomouci - 2 účastníci SIPVZ Z 1 účastník P úvodní 5 účastníků P rozšiřující 17 účastníků 7. AKTIVITY ŠKOLY A PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI A. Projektové aktivity Pro zájemce pořádáme nebo umožňujeme a zprostředkováváme tematické zahraniční zájezdy, stáže (evropské galerie - Anglie, Vídeň, Osvětim, výměnné pobyty a stáže do Německa). Studenti se mohou účastnit práce na mezinárodních projektech třetím, závěrečným rokem pokračoval projekt Comenius Demokracie ve škole. Během roku proběhlo setkání účastníků projektu na naší škole, učitelské výměny a závěrečná schůzka projektu ve Wadowici v Polsku. Společně s Domgymnasiem ve Freisingu se uskutečnil převážně výtvarný projekt Město, ve kterém studuji s výměnným pobytem německých studentů u nás a našich žáků v Německu. Na obou školách proběhly prezentace prací žáků, které se setkaly s velkým zájmem i publicitou. Navázali jsme první kontakty se střední školou z Dreieichu. Letos druhým rokem se škola zapojila do projektu Globe Tereza. Ve výuce se stále častěji objevují prvky projektového vyučování studenti spolupracují na realizaci konkrétních zadání - výsledkem jsou seminární práce, prezentace, výzdoba školy, třídy apod. Druhým rokem pokračovala práce týmu tvořeného učiteli školy, žáky školy a studenty fakulty rekreologie UP Olomouc pro netradiční školní i mimoškolní aktivity Outdoor adventure - nabízí žákům i dalším zájemcům pobyty v přírodě s komplexním programem (základem je vodácká turistika, cykloturistika, vysokohorská turistika apod.), turnaje v netradičních sportech atd. Letos byl tým poprvé úspěšný i při podávání žádostí o granty v rámci MŠMT, Moravskoslezského kraje i města Nový Jičín. Pro snazší přístup ke grantovým prostředkům tým založil občanské sdružení Prameny. 14

15 Obr. Tvorba společné prezentace Pro žáky partnerských škol z projektu Comenius uspořádal týdenní komplexní program Interference 2005 (účastnili se žáci naší školy, lycea z Wadowic - Polsko a gymnázia Novo mesto Slovinsko). obr. Mosty

16 Poprvé připravili týmovou soutěž pro žáky základních škol z Nového Jičína Mosty Skupina byla jádrem přípravného týmu pro adaptační kurzy 1.ročníků, které jsme v roce 2004 poprvé začali připravovat. Se zájmem žáků školy se setkaly projektové exkurze do Alp a Roháčů. Mezi žáky i zaměstnanci školy získalo velkou oblibu volné využití tenisového areálu v blízkosti školy. V rámci projektu tenis byli pořádány volnočasové i prázdninové aktivity soutěžního, tréninkového i zábavního charakteru. Projekt Nobeliáda dospěl k závěru dvouletého cyklu na školním kole byly všechny práce prezentovány a nejlepší vyhodnoceny. Chemii popularizovala výtvarně-chemická soutěž o bláznivou aparaturu. Bedna 2005 svedla dohromady 14 družstev ( jedno učitelské) luštících logické hlavolamy. S velkým zájmem žáků školy byly připraveny maturitní ples v lednu 2005 a Juniáles v červnu U příležitosti Juniálesu byl vydán sborník žákovských prací Co Mácha nenapsal.. obr. Juniáles průvod městem v čele s královnou a králem V rámci projektu Zakarpatská Ukrajina proběhla 1 beseda a promítání filmu. V tomto školním roce zahájil činnost filmový klub. Ve spolupráci s místní organizací tělesně postižených byl připraven základní kurz IVT B. Studijní a školní nabídka Všichni studenti po celou dobu studia studují dva cizí jazyky dle vlastního výběru. Mezi nabízené jazyky patří: jazyk anglický, jazyk německý, jazyk francouzský, jazyk ruský. Dělení do skupin se uskutečňuje podle zájmu a jazykové úrovně studentů. V případě zahraničních studijních pobytů umožňujeme studentům přerušení studia. Studenti v případě osobních či studijních těžkostí mají možnost využít služeb poradenského pracoviště, které vede zkušený psycholog. 16

17 Byla zřízena učebna s aktivní tabulí, data-projektorem, rychlým připojením na internet, která umožňuje využívat nejmodernější zdroje informací přímo ve výuce. Začala se vytvářet knihovna prezentací, využitelných ve výuce. Škola má připojení na Internet, který mohou využívat všichni studenti stejně jako přístup k elektronické poště. Pro studenty je organizován lyžařský a turistický kurz. Turistický kurz pořádáme ve dvou variantách, studenti se mohou hlásit podle zájmu. Pro pokročilé lyžaře nabízíme doplňkový lyžařský zájezd. Studenti mají k dispozici také knihovnu a studovnu, sportovní areál, které jsou přístupné i mimo vyučování. Škola má bezbariérový interiér, což umožňuje přijímat ke studiu žáky tělesně postižené i žáky s menšími smyslovými vadami. Studenti mají, kromě výtahu, k dispozici místnost pro uložení učebnic, odpočívárnu a sociální zařízení. Na gymnáziu ve školním roce 2004/2005 studovali dva žáci, kteří jsou trvale odkázáni na invalidní vozík. Pro studenty je zavedena zdravotní tělesná výchova. Pravidelná informační odpoledne se konají pro rodiče. V případě nutnosti (při studijních a kázeňských problémech) jsou rodiče informováni okamžitě. Součástí školy je školní jídelna, která studentům poskytuje pravidelné stravování. V budově školy je bufet soukromého provozovatele a nápojový automat. C. Úspěchy v soutěžích Jazyk český a literatura Olympiáda v českém jazyce - školní kolo Škarková Kateřina 3. A 1. místo Majerová Eva 3. E 2. místo Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo Škarková Kateřina 3. A místo Majerová Eva 3. E 7. místo Cizí jazyky - anglická sekce Okresní kolo soutěže v anglické konverzaci Šafár Miroslav 3. C 1. místo Krajské kolo soutěže v anglické konverzaci Šafár Miroslav 3. C 5. místo 17

18 Cizí jazyky - německá sekce Konverzační soutěž - okresní kolo Lazecký Vladan 2. C 1. místo Konverzační soutěž krajské kolo Lazecký Vladan 2. C 2. místo Zeměpis Zeměpisná olympiáda školní kolo 62 účastníků, 29 úspěšných řešitelů Zeměpisná olympiáda okresní kolo Rubina David 4. C 5.místo Polách Vladislav 3. B 6.místo Dějepis Čtenice Hodslavice místo v celostátní přehlídce sourozenci Chobotovi ( 4.C, 3.F) Matematika Klauzurní kolo řešili 2 studenti kat. C, Švecová Marcela Matematický klokan školní kolo kat. Junior řešilo 17 žáků, kat. Student 12 Fyzika Regionální kolo olympiády Hlinka Josef 1.B 12.místo Štecová Marcela 1.B 20.místo Biologie školního kola se v obou kategoriích zúčastnilo 74 žáků 1. a 2. roč. v kat. B a 27 v kat. A Biologická olympiáda - školní kolo Eitler Jiří, kat.a 3. B 1. místo Kocián Jiří, kat.b 2. B 1. místo Biologická olympiáda krajské kolo Eitler Jiří, kat.a 3. B 3. místo, postup do celostátního kola úspěšný řešitel Kocián Jiří, kat.b 2. B 7. místo 18

19 SOČ Okresní kolo Turek Dušan 4.D 1.místo Gajdová Lenka 4.C 1.místo Jurčíková Z., Pavlicová K. 4.B 1.místo Šrubař David 4.C 2.místo Tomanová T. Šetková K. 4.E 2.místo Krajské kolo Gajdová Lenka 4.C 2.místo Jurčíková Z., Pavlicová K. 4.B 2.místo Turek Dušan 4.D 3.místo Tomanová T., Šetková K. 4.E 3.místo Výtvarná a Hudební výchova Poznávání světa Julese Vernea výtvarná a znalostní soutěž z Fj soutěž organizovaná ministerstvy zahraničních věcí a školství, zúčastnily se 4 skupiny 3. E, F 15. místo Kabinet Vv spolupracuje s regionálním tiskem a celý školní rok byla otevřena pravidelná středeční rubrika v Moravskoslezském deníku, kde jsou prezentovány ilustrované texty žáků prvních ročníků z romantického projektu Za strašidly novojičínska Sdružení Detašé vydalo své první CD Sdružení úspěšně reprezentovalo školu na přehlídce Cantant 2005 Tělesná výchova atletika atletický pohár dívky 1. místo okresní kolo 2. místo krajské kolo hoši 3. místo okresní kolo přespolní běh dívky 3.místo okresní kolo hoši 4.místo okresní kolo plavání dívky 2. místo okresní kolo hoši 3. místo okresní kolo volejbal dívky 1. místo okresní kolo 1. místo krajské kolo 19

20 košíková hoši 1. místo okresní kolo 3. místo krajské kolo organizace krajského kola stolní tenis dívky 3. místo okresní kolo hoši 5. místo okresní kolo šplh dívky 2. místo okresní kolo hoši 1. místo okresní kolo organizace okresního kola ve sportovní gymnastice dívky 1. místo organizace okresního kola v atletice červen 2005 družstvo dívek 1. místo družstvo chlapců 4. místo Jiří Eitler byl za vzornou reprezentaci oceněn pochvalou ředitele školy a knižní odměnou. 8. INSPEKČNÍ ČINNOST ČŠI Ve školním roce 2004/2005 proběhly ve škole dvě kontroly České školní inspekce. První provedli ve dnech listopadu inspektoři ČŠI a zaměřili se na: personální a materiálně-technické podmínky, průběh a výsledky vzdělávání v českém jazyce a literatuře, základech společenských věd, cizích jazycích (německý, francouzský, ruský a latinský) a v matematice. Škola byla hodnocena celkově velmi dobře jen v oblasti materiálních podmínek výuky jako dobrá. Druhou provedli dne 17.června inspektoři ČŠI se zaměřením na přijímací řízení. Kontrolou nebylo zjištěno porušení právních předpisů. 9. ŠKOLNÍ JÍDELNA Součástí školy je školní kuchyně a jídelna, která poskytuje pravidelné stravování zájemcům z řad studentů a zaměstnanců školy. Pracují zde vedoucí stravování, vedoucí a pomocná kuchařka a na částečný úvazek pomocná síla. 20

21 Jídla ve školní jídelně odpovídají normám o školním stravování. Jídelníček je zveřejňován na týden dopředu. Pravidelně jsou připravovány dvě hlavní jídla, z nichž jedno je upravováno i pro vegetariány. Pro studenty je cena jednoho obědu 20 Kč. Školní kuchyně a jídelna jsou pravidelně kontrolovány hygieniky, případné závady jsou okamžitě odstraňovány. Z poslední kontroly vyplývají nedostatky, které škola vlastními prostředky nedokáže řešit investiční náklad v řádu 1 milionu. Proto byl dán požadavek na tuto investici na zřizovatele. Organizačními opatřeními i trvale vysokou kvalitou stravy se podařilo zastavit trend úbytku stravovaných tím stabilizovat finanční základnu pro fungování školní jídelny. Výroční zpráva byla schválena na zasedání Školské rady dne Mgr. Milan Bortel ředitel školy 21

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů vzdělávání... 5 3. Přehled pracovníků školy... 10 4. Údaje o

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012

nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011 2012 nám. T. G. Masaryka 6, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok ZÁŘÍ Podle zákona č. 56/ Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace

Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová Lutyně, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Obsah: A) Základní údaje o škole... 3 B) Přehled oborů vzdělání... 5 C)

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Gymnázium, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled učebních

Více

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010

GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 GYMNÁZIUM, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2009/2010 září 2010 OBSAH Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1. Základní údaje o škole... 4 2. Přehled

Více

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN

GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN GYMNÁZIUM, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY HODONÍN IČ 00559130 VÝROČNÍ ZPRÁVA 20j07/2008 OBSAH K A P I T O L A 1 Identifikační údaje školy 1 K A P I T O L A 8 Další

Více

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace. Výroční zpráva Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 OBSAH A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 VEDENÍ ŠKOLY... 3 ŠKOLSKÁ RADA...

Více

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy

5.4. Docházka 5.5. Hodnocení výsledků výchovného působení 5.6. Prospěch žáků u maturitní zkoušky 5.7. Absolventi školy Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Zpracovala: PaedDr. Hana Kožíšková (kapitoly 1 9) Ladislava Hutníková (kapitola 10) V Kadani dne 30.9. 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Výroční zpráva 07/08. 1 Výroční zpráva 2007/2008 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2007/2008 07/08 Slavnostní přijetí žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2008/2009 se konalo 23. září

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Zpráva o činnosti školy

Zpráva o činnosti školy Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 15. 9. 2010 ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147 IČO: 62540041 Ulice, číslo:

Více

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín 08/09. Výroční zpráva. 1 Výroční zpráva 2008/2009 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín Výroční zpráva 1 Výroční zpráva 2008/2009 08/09 Slavnostní imatrikulace žáků primy a prvního ročníku pro školní rok 2009/2010 2 Výroční

Více

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 OBSAH A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 1 B. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE GYMNÁZIUM, FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2005/2006 Obsah Obsah... 2 Slovo ředitelky... 3 1 INFORMACE O ŠKOLE... 4 2 PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ... 6 3 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více