BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor uzavírka Z dění na radnici Informace o změnách ve vydávání cestovních dokladů Zprávy z Rady města Brodské kulturní léto 130 let sboru dobrovolných hasičů v Uherském Brodě Jaro v regionu Jubileum České zbrojovky Pozvánka na Javořinu Župní sokolský slet Sport Konec školního roku bývá na školách časem bilancování. Také město v tuto dobu oceňuje pravidelně nejlepší žáky a pedagogy základních škol. Vzdělání je jednou z důležitých věcí. Je dobře, že se vy, žáci, snažíte svou pílí kvalitního vzdělání dosáhnout. Vy, učitelé, naopak dětem kvalitní vzdělávání nabízíte, řekl starosta Ladislav Kryštof na úvod slavnostního vyhodnocení nejlepších žáků a učitelů v obřadní síni Panského domu. Oceněné žáky navrhli třídní učitelé devátých tříd, pedagogy ředitelé uherskobrodských základních škol. Ze Základní školy Mariánské náměstí získala ocenění tři děvčata. Dagmar Kohoutková za reprezentaci školy v řadě odborných soutěží a olympiád, a to i na okresní úrovni, výborný prospěch a vzorné chování, Lenka Bohmanová, která pravidelně dostávala pochvaly za výbornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a je nositelkou titulu nejlepšího sportovce školy 2006 a podílí se na tvorbě školního časopisu, a Aneta Mikšeová za vzorné plnění povinností, ochotný a obětavý podíl na různých aktivitách školy a vedení třídní kroniky. Ze Základní školy Pod Vinohrady byli pokračování na straně 2

2 aprobace český jazyk francouzština. Ve školství pracuje od roku 1970, z toho od 1977 na ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod, nejprve jako učitelka, od roku 1992 ve funkci zástupce ředitele. Po celou dobu své pedagogické praxe dokázala působit na žáky svým osobním příkladem, ovlivnit je svým pozitivním přístupem a předat jim své odborné znalosti. Její vztah k žákům i kolegům byl vždy vstřícný a přátelský, uměla jim vždy naslouchat, poradit a pomoct. Poslední červnový den se sice rozloučí se školou, na které působila téměř 30 let, ale žáci i kolegové na ni budou často a rádi vzpomínat. Vedoucí vychovatelka školní družiny při ZŠ Na Výsluní Alena Velartová nemohla při oceňování pedagogických pracovníků chybět. Ve školství pracuje od roku 1973, na ZŠ Na Výsluní od jejího založení, tedy od září roku Po léta je hybnou silou veškerých aktivit, které se ve školní družině dějí. Jako zkušená pedagožka metodicky vede a organizačně zajišťuje aktivity školních družin okrsku Uherský Brod. K nejznámějším a nejúspěšnějším z nich patří Brodský zpěváček a Olympiáda školních družin. Je zapálená pro práci vychovatelky a výsledky její práce ukazují na kreativní osobnost. Je náročná na děti, které vychovává, na své kolegy i podřízené, ale především sama na sebe. Žádná pracovní povinnost pro ni neznamená problém, s každou se dokáže s grácií vypořádat. Navíc je stále v perfektním fyzické i psychické kondici, takže by málokdo odhadl, že pro ni tento školní rok je rokem, kdy ukončí svoji pedagogickou kariéru odchodem do důchodu a začne se na plný úvazek věnovat rodině. Jestli je možné rozumět výroku to je pan Učitel s velkým U jako nejvyššímu druhu ocenění pedagoga a označení pedagogického mistrovství, pak si toto hodnocení zaslouží právě pan Mgr. Libor Vokšický. Jeho pedagogické začátky sahají až někam do roku Láskou a jak sám říká, nejkrásnějším předmětem ve škole se mu stala matematika, kromě ní získal aprobaci v oboru základy průmyslové výroby. Zajímavostí jeho pracovní kariéry jistě je, že v roce 1990 podnikl pedagogickou misi spolu se svou manželkou, také učitelkou, do Káhiry, kde při Ministerstvu zahraničních věcí ČR a jeho zastupitelském úřadě zastával místo ředitele školy. V současné době již 6 let spolurozhoduje ve funkci zástupce ředitelky školy o všem, co se na ZŠ Na Výsluní děje. Celé generace dětí a dnes již rodiče současných dětí rádi vzpomínají na jeho hodiny, na jeho zápal pro matematiku, který jim vštěpuje nebo vštěpoval, na jeho ryze lidský až otcovský přístup k dětem, který je však dostatečně přísný a razantní, když je toho třeba. Jeho velkou předností je schopnost neustále se učit, vstřebávat nové technologie, programy i systémy, umí rozumět potřebám svých kolegů, proto je na své škole jedním z nejváženějších učitelů. Vedení ZŠ Havřice navrhlo na ocenění starostou vychovatelku Kláru Slovákovou, která pracuje ve školní družině a část úvazku vyučuje ve škole předměty s výchovným zaměřením. Jejím cílem je rozvíjet a pěstovat lásku dětí k výtvarnému umění a praktickým činnostem. Sama je velmi zručná a podílí se velkou měrou na výzdobě školní družiny. S dětmi vyrábí nádherné věci, jako jsou upomínkové předměty pro budoucí prvňáky nebo dárky pro maminky či předměty, kterými dělají děti radost svým blízkým. Letos je to již 38 let, co pracuje ve školství, a z toho 24 let v ZŠ Havřice. Poslední letošní oceněnou je učitelka Mgr. Eva Kučerová, která pracuje na Základní škole Újezdec čtvrtým rokem. Úspěšně vede své žáky od 1. ročníku. Její třída je početná, 28 dětí, takže jsou v ní zastoupeny opravdu nejrůznější typy školáků. Všem je ve vyučování dán patřičný prostor pro vyjádření a projev své osobitosti. Slečna učitelka si postupnou cílevědomou a smysluplnou prací získala sympatie nejen svých žáků, ale také rodičů a všech spolupracovníků. Ochotně vede zájmové kurzy na škole (práce s počítačem, anglická konverzace), organizuje návštěvy dětských divadelních představení, je činným garantem pro ekologickou výchovu na škole, kolegiálně vypomáhá při potřebných zástupech za jiné vyučující a je přístupná radám i doporučením zkušenějších kolegyň. -esdokončení ze strany 1 vybráni také tři žáci. Martin Chovanec je žákem sportovní třídy a má výborné studijní i sportovní úspěchy. Dlouhodobě a pravidelně trénuje a hraje ve florbalových i fotbalových soutěžích.v těchto sportech reprezentuje školu i sportovní kluby 1. AC a ČSK. Další oceněná žákyně Markéta Maršálková je žákyně s výborných prospěchem, která aktivně pracovala pro třídní kolektiv, spolupracovala na založení a vedení webových stránek třídy a úspěšně reprezentovala školu ve výtvarných a literárních soutěžích. Také Lucie Červenková se po celou školní docházku svědomitě připravovala na vyučování, dosahovala výborných studijních výsledků a aktivně se zapojovala do všech školních činností. Poslední trojice oceněných žáků pochází ze Základní školy Na Výsluní. Monika Mičová byla vybrána za aktivitu, se kterou se zapojovala do dění třídy i celé školy, bez ní by si nešlo představit fungování třídní pokladny, svých organizačních schopností využívala i jako aktivní pořadatelka mikulášských nadílek pro I. stupeň, vánočních besídek, diskoték, školních akademií a závodů branné všestrannosti pro II. stupeň. Dobrými studijními výsledky se může pochlubit i Eva Králíková, která je žákyní jazykové třídy. Pravidelně se zúčastňovala soutěží a olympiád, v anglickém jazyce se probojovala až do krajského kola, kde získala krásné čtvrté místo. Od útlého věku se věnuje hře na klavír a je členkou hudební skupiny. Doprovázela hrou na klavír nebo na klávesy školní akademie, při příležitosti výstavky žákovských prací v muzeu, na vánočních a jiných besídkách. Vynikající prospěch po celou dobu školní docházky a úspěšná reprezentace v soutěžích předurčily k ocenění Jakuba Jedounka, žáka jazykové třídy. Zúčastňoval se různých soutěží a olympiád, nejčastěji to bylo v předmětu dějepis, kde se probojoval až do kola krajského. Nejen žáci, ale také pedagogové jednotlivých škol převzali z rukou starosty symbolické ocenění. Za obětavou práci pro děti nejen při výuce, ale i v době mimo vyučování byla oceněna Mgr. Eliška Turková, která pracuje na ZŠ Mariánské náměstí. Vyučuje předměty matematika a tělesná výchova, které vystudovala na pedagogické fakultě v Brně a Olomouci. Velké úspěchy mají její talentovaní žáci, které každoročně individuálně připravuje na matematické soutěže a olympiády. Tito žáci se pravidelně výborně umisťují v okresních i krajských kolech soutěží. Sama bývá členkou organizačního týmu okresního kola matematické olympiády. Pomáhá také zvládnout taje matematiky těm, kteří potřebují individuálně s tímto těžkým předmětem pomoct. Své zkušenosti předává neúnavně svým mladším kolegům a pomáhá jim také při přípravě přijímacích testů do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd. Že může být matematika pro děti zajímavou vědou, dokazuje žákům v kroužku zajímavé matematiky, který vede v rámci školního klubu. Až do letošního roku si kolegové nedokázali představit bez paní učitelky ani lyžařský výcvikový kurz 7. tříd. Teprve letos předala žezlo a náročný úkol svým mladším kolegům. I přesto, že pracuje ve školství již 32 let, neustále hledá nové metody a formy výuky, připravuje se na každou vyučovací hodinu a tuto důslednost vyžaduje i od svých žáků. Zástupkyně ředitele ZŠ Pod Vinohrady Mgr. Marie Josefíková byla další oceněnou. Je absolventkou Karlovy univerzity v Praze, v

3 Řidiči pozor - uzavírka Od 26. června až do 30. října 2006 musí všichni řidiči projíždějící Uherským Brodem počítat s úplnou uzavírkou silnice III/49030 na ulici Šumická v délce cca 300 m, a to od odbočky ke garážím ČSAD až po křižovatku se silnicí k Šumicím. Objížďka pro veškerou dopravu vede obousměrně po silnici v ulicích Neradice, Dolní Valy a 26. dubna. Dále po silnici U Korečnice směr Bánov a dále do Šumic. Objížďka měří zhruba 3,5 km. Uzavírka platí i pro pravidelné spoje ČSAD Uh. Hradiště, požární a sanitní vozidla. Vjezd a výjezd z areálu ČSAD, přilehlých garáží a pozemků a z areálu firmy MIPL bude zachován. Uzavírka je nutná kvůli rekonstrukci tzv. šumického mostu, a to dvou jeho uzlových bodů. Most byl postaven v roce 1967 a jeho stávající stav je ovlivněn stářím konstrukce i vysokou intenzitou dopravy, zejména těžkých nákladních vozidel. Oprava se týká části, která přemosťuje řeku Olšavu a části nad železniční tratí z Brna do Vlárského průsmyku. Při rekonstrukci budou odstraněny všechny části mostního svršku až na horní plochu nosníků. Most bude zaizolován celoplošnou izolací s měděnými okapnicemi. Izolace bude odvodněna, budou provedeny úpravy přechodových desek a vybetonují se nové monolitické římsy s lícními prefabrikáty. Položena bude nová vrstva vozovky, náklady na obě části rekonstrukce dosáhnou zhruba 30 milionů korun. -es- Z dění na radnici Ahoj školo Veselé rozloučení se školním rokem v duchu latinskoamerického karnevalu se konalo na Masarykově náměstí. Spousta tanečních i jiných vystoupení se střídala s hudebními vstupy Rádia Zlín. Škoda jen, že většina dětí nepochopila smysl akce a aktivně se do ní nezapojila. -es- Na své cestě po České republice se v Uherském Brodě krátce zastavil bývalý starosta holandského Naardenu Jack Patijn s manželkou. Za účasti představitelů města se uskutečnila porada starostů, jejíž druhou část vyplnila prezentace euromanažera ORP k možnosti čerpání prostředků na projekty obcí. Vedení města přijalo také inline hokejisty, letošní mistry ČR v kategorii přípravky. Mladí uherskobrodští fotbalisté se přišli na radnici pochlubit svými sportovními úspěchy v letošní sezoně. w

4 Informace k cestovním dokladům s biometrickými údaji v roce 2006 V současné době probíhá na Městském úřadě Uherský Brod, odboru organizačním a vnitřních věcí, náročná příprava pracovišť na příjem a výdej žádostí o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji. Od l. září 2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech, která mimo jiné upravuje vydání cestovního pasu s biometrickými údaji. Důvodem těchto změn je snaha uvést zákon o cestovních dokladech do souladu s právem EU a Nařízením Rady Evropských společenství o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech, vydávaných členskými státy. Cestovní pasy, vydané od l. září 2006, budou obsahovat nosič dat (čip), ve kterém budou biometrické údaje uloženy. Jedná se o elektronickou podobu fotografie, informace o osobních údajích žadatele a elektronickou podobu podpisu. V budoucnu bude nosič dat obsahovat také elektronickou podobu otisků prstů. Funkčnost nosiče dat nového cestovního pasu bude možné zkontrolovat na speciálním kiosku, který bude umístěn v přízemí radnice. Je třeba počítat s tím, že v souvislosti s pořizováním biometrických údajů občanů osobně na přepážkovém pracovišti dojde ke značnému prodloužení časů k přijetí žádosti cca na 15 minut (oproti současným 3-5 minutám), proto by občané neměli nechávat vyřizování cestovních dokladů na poslední chvíli. Od nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od , nebude možné provést zápis občana mladšího 15 let do cestovního pasu rodičů. To znamená, že občan mladší 15 let (dítě), může vycestovat pouze s vlastním cestovním pasem. Upozorňujeme, že v případě vydání prvního cestovního pasu pro občana mladšího l5ti let je zákonný zástupce povinen předložit originál rodného listu a prokázat státní občanství České republiky tohoto občana osvědčením o státním občanství ČR. Osvědčení o státním občanství ČR vydává Krajský úřad Zlínského kraje ve lhůtě 30 dnů. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR může zákonný zástupce podat i prostřednictvím matriky na pověřeném obecním úřadě. Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden před dnem l. září 2006, smí i po uvedeném datu tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. Od se občanu mladšímu 5 let vydá cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 rok, správní poplatek 50,- Kč. Žádost o vydání cestovního pasu podá zákonný zástupce, který se prokáže průkazem totožnosti (OP, CD), předloží výše uvedené doklady k potvrzení pravdivosti údajů v žádosti a doloží 2 fotografie. Cestovní doklad, který je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, se vydá občanu nad 15 let s dobou platnosti na 10 let, občanu od 5 do 15 let s dobou platnosti na 5 let, ve lhůtě 30 dnů. K podání žádosti se občan dostaví osobně (u občanů od 5 do 18 let i zákonný zástupce). Správní poplatek od 5 do 15 let - 100,- Kč, od 15 let 600,- Kč. Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, typu BLESK, vydá se cestovní doklad bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů ve lhůtě do 15 dnů. Tento doklad se vydává s dobou platnosti 6 měsíců. Žadatel v tomto případě doloží k žádosti 2 fotografie. Správní poplatek u občana staršího 5 let a mladšího 15 let ,- Kč, u občana staršího 15 let ,- Kč. Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 21. srpna Cestovní doklady, vydané před l , zůstávají v platnosti do skončení platnosti uvedené v cestovním pase. Při cestách do států EU mohou občané použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. Jedná se o občanský průkaz modrozelené barvy, vydaný v druhé polovině roku Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče nemůže vycestovat do států EU bez vlastního cestovního pasu. Ing. Bohuslav Hefka, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí Zpráva z 92. schůze Rady města Uherského Brodu dne dokončení z minulého čísla RM schvaluje změny v Organizačním řádu MěÚ Uherský Brod pro rok RM schvaluje hospodářský výsledek Sociálních služeb Uherský Brod, příspěvkové organizace, za rok 2005 ve výši ,- Kč a schvaluje převedení uvedených finančních prostředků do rezervního fondu organizace. Částka ,- Kč bude použita na úhradu leasingových splátek za motorové vozidlo zakoupené na základě usnesení RM č. 1906/R84/05 a částka ,- Kč na realizaci telekomunikačního propojení mezi budovami Domu s pečovatelskou službou a Domova penzionu pro důchodce Za Humny 2292, UB. RM schvaluje dle předloženého návrhu Prohlášení o partnerství včetně projektu Regionální centrum celoživotního vzdělávání s předpokladem realizace v období od do předkladatele projektu SPŠ Uherský Brod. RM schvaluje program 29. zasedání ZM. MAPY MĚSTA UHERSKÝ BROD A OKOLÍ NA INTERNETU x h t t p : / / m a p y. u b. c z Napište nám, které mapy se vám líbí. Své názory posílejte na Děkujeme. Zpráva z 93. schůze Rady města Uherského Brodu dne mimořádná RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM schvaluje zřízení služby doručování úřední pošty a schvaluje navýšení počtu pracovníků města zařazených do MěÚ o 3. RM schvaluje umístění OŠK na Dům kultury. RM schvaluje předložené bytové záležitosti. RM schvaluje předložené majetkové záležitosti. RM schvaluje stanovení kapacity Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizace, Přemysla Otakara II. 38, Uherský Brod na počet 1200 dětí, žáků, studentů. RM jmenuje p. Drahomíra Nevařila do funkce vedoucího organizační složky Místní hospodářství. Zpráva z 94. schůze Rady města Uherského Brodu dne RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, Uherský Brod, IČO , zastoupené ředitelem RNDr. Karlem Radilem, ve výši 5.000,- Kč na zajištění Výměnného pobytu studentů Uherský Brod Berlín dopravu. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy. pokračování na straně 12

5 Dům kultury Uherský Brod Brodské kulturní léto 2006 Sponzoři: Česká zbrojovka, a.s., Kastek UB, spol.s.r.o., Slovácké strojírny, a.s., Rumpold UHB, s.r.o., Pivovar Janáček, a.s. Do VÝSTAVA TOMÁŠ MĚŠŤÁNEK PASTELY Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč Náročné cvičení záchranného systému ve zbrojovce Dne 14. června 2006 se uskutečnilo v areálu pobočného závodu České zbrojovky, a.s., Uherský Brod na ulici Vlčnovská (veřejnosti známé spíše pod názvem pažbárna) společné cvičení složek IZS (integrovaného záchranného systému) a doplňujících složek IZS. Za město Uherský Brod se cvičení zúčastnili členové krizového štábu. Hlavním tématem cvičení bylo vyhledávání nástražného výbušného systému. Vedení České zbrojovky, a.s., umožnilo realizovat cvičení v areálu pobočného závodu. Cvičení bylo zahájeno nahlášením anonymního telefonátu na linku 158 o uložení bomby v areálu závodu. Po přijetí hlášení na lince 158 se rozběhla akce pod vedením Policie ČR. Byla nařízena okamžitá evakuace celého závodu a provedena uzávěra komunikací vedoucích kolem závodu. Byly posíleny jednotky Policie ČR o další složky z Uh. Hradiště a Městskou policii Uh. Brod. V reálné situaci by byla provedena i evakuace okolních domů včetně vlakového nádraží. Současně s jednotkami policie zahájil činnost HZS (hasičský záchranný sbor), konkrétně jednotky profesionálních hasičů posílené o SDH dle požárního plánu. Rovněž jednotky zdravotní záchranné služby vyjely k místu zásahu a možného nebezpečí. Po příjezdu policejních specialistů z Brna byla zahájena prohlídka závodu za využití psů vycvičených pro vyhledávání výbušnin. Těch bylo v závodě umístěno několik a během jejich vyhledávání došlo k aktivaci dvou, při kterých vznikl simulovaný požár, a došlo i k zranění 6 osob z řad obslužného personálu. Zde nastala práce pro zdravotníky. Nemalou pomocí postiženým byla i psychologická činnost intervenčního týmu HZS Zlínského kraje. Specialisté z policejního týmu pak pomocí dálkově ovládaného robota zneškodnili další výbušný systém, který byl v závodě nalezen. Odstraněním posledního nástražného výbušného systému bylo ukončeno po všech stránkách náročné cvičení. kov. Do VÝSTAVA DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK ke 40. výročí zahájení činnosti Domu dětí a mládeže v Uh. Brodě foyer Domu kultury ne ADÁMEK MEZI BROUČKY Příběh neposlušného chlapce, který se po začarování stane broučkem, aby poznal cenu přátelství. Loutková pohádka v podání Divadla BROD. malý sál DK hod. 25 Kč pá HIP HOP PÁRTY zahrada Panského domu hod. 40 Kč pá PUNK ROCK SHOW zahrada Panského domu hod. 80 Kč /v případě deště kino Máj/ od do VELKOPLOŠNÉ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI NA HVĚZDÁRNĚ úterý a čtvrtek Hvězdárna DK 9.30 hod. vstup volný čt DOMINO Koncert folkové skupiny z Olomouce zahrada Panského domu hod. 50 Kč /v případě deště zrcadlový sál DK/ so POZOROVÁNÍ METEORICKÉHO ROJE PERSEID spojené s přednáškou Ing. Rostislava Rajchla ROMANTICKÉ TOULKY OBLOHOU Hvězdárna DK hod. 20, 10 Kč čt THE HOGS Originální irská hudba v podání jedné z nejlepších irských skupin zahrada Panského domu hod. 150 Kč /v případě deště velký sál DK/ pá až ne VÝSTAVA OLDŘICH PÁLENÍČEK EX LIBRIS, GRAFIKA, ILUSTRACE Vernisáž výstavy v pátek v hodin. Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč ne NIVNIČANKA - Koncert dechové hudby zahrada Panského domu hod. vstup volný /v případě deště akce zrušena/ so a ne PIVOVARNICKÉ SLAVNOSTI areál a zahrada Pivovaru Janáček st TEČKA ZA PRÁZDNINAMI Zábavný podvečer pro děti na Hvězdárně. Beseda s astronomem, promítání filmů, táborák, skupina historického šermu LOS PUPKOS. Hvězdárna DK hod. vstup volný Letní kino v zahradě Panského domu od Promítá se pá, so, ne od hod. y

6 130 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V UHERSKÉM BRODĚ Výstavou v Muzeu J. A. Komenského a prezentací staré i nové hasicí techniky zahájili oslavy 130. výročí založení sboru uherskobrodští dobrovolní hasiči. V horkém odpoledni, kdy se vernisáž výstavy konala, Nejstarší dochovaná fotografie Sboru dobrovolných hasičů v Uh. Brodě (2. pol. 19. stol.) bylo pro návštěvníky velmi příjemné svlažení historickou ruční stříkačkou, kterou hasiči přivezli. Předvedli s ní požární útok, jemuž předcházelo svolání hasičstva dobovou trubkou z věže muzea. Výstavu, na které můžete vidět první kroniku sboru z roku 1876, dobové fotografie, přilby, sekerky a další materiály, si nenechali ujít ani představitelé našeho města a velitelé hasičů z okolních obcí. Materiál o 130leté historii Sboru dobrovolných hasičů v Uh. Brodě připravil Radek Tomeček z Muzea J. A. Komenského. Sbor dobrovolných hasičů v Uherském Brodě byl zřízen z podnětu obecního zastupitelstva v roce Tato hasičská organizace se ve městě zrodila a vyrůstala na základě ušlechtilé myšlenky vzájemné pomoci jednotlivých obyvatel při vzniku požárů, povodní i jiných živelných katastrof. Založení sboru předcházela jednání, která byla započata již 13. března 1875 ve schůzi obecního výboru, svolané někdejším starostou Uherského Brodu Ludvíkem Brixem. Přítomni tomuto jednání byli členové obecní rady Filip Riwela, Václav Růžička, Jan Dillenz a členové obecního výboru Jan Fischer, Karel Matzenauer, Ignác Mazal, Jan Mück, Jan Römer, Herman Sedlář, František Sovič, Clement Steinitz, Markus Winterstein, Jan Zuzan, Adolf Pokorný, Georg Wodak a Jakob Zweigental. Úlohou této schůze bylo projednat výnos okresního hejtmanství ze dne 17. října 1874 o založení hasičského sboru ve městě a jmenování komise k ustavení hasičského sboru. V následující schůzi obecního výboru konané 29. září 1875 je jako první bod jednání zahrnuta zpráva této komise, která konstatovala nutnost ustanovení dobrovolného hasičského sboru a vyhotovení prvních stanov podle vzoru stanov hasičského sboru v Uherském Hradišti. Větší část nákladů na zřízení sboru se uhradilo z obecních prostředků, část nákladů byla financována z dobrovolných příspěvků obyvatel města a další část finanční úhrady zaplatila místní židovská obec, která se zavázala v budoucnu do pokladny Sboru platit roční příspěvek 20 zl. Zbrojnici nově vzniklého hasičského sboru umístilo pak zastupitelstvo města v Komenského ulici (dnes Bří Lužů) v bývalém farním kostele sv. Jana Křtitele (dnes Chrám M. Jana Husa). Nový obrat v činnosti a vedení Sboru nastal v souvislosti s přechodem správy města do českých rukou. Jelikož zastupitelstvo zakládající hasičský sbor bylo v 70. letech 19. století převážně německé, byl i sbor budován jako organizace hlásící se k německému živlu ve městě. Po předcházejícím vítězství české národní strany ve volbách do zastupitelstva v roce 1890 byla svolána na 12. dubna 1891 valná hromada z hasičského sboru, která odhlasovala přechod vedení Sboru do českých rukou. Nové stanovy i služební řád byly schváleny výborem Dobrovolného sboru hasičů 3. května 1891 a rada města je schválila ještě téhož roku 11. července. Současně byla čeština prohlášena za jednací řeč ve Sboru, který se záhy přihlásil k České ústřední jednotě hasičské. Nové obecní zastupitelstvo mělo pochopení pro další rozvoj a tak se Sbor stává organizací potřebnou nejen při nápravě živelných katastrof, ale i kulturně osvětovým spolkem, z jehož činnosti plynou do jeho pokladny potřebné finanční prostředky nutné ke koupi nové techniky a výzbroje. Organizují se výlety, zábavy a sbírky mezi občany, z jejichž výnosu je v roce 1907 zakoupen mechanický výsuvný žebřík nebo v roce 1912 za nezanedbatelné finanční pomoci obecního zastupitelstva nová parní stříkačka od firmy Řezáč v Praze, která je jako veterán dodnes v držení Sboru dobrovolných hasičů. Neradostné období první světové války započaté rokem 1914 přináší Sboru nemalé těžkosti spojené s odchodem mnoha jeho členů na frontu, avšak již v prvních letech Československé republiky nastává jeho nový rozvoj. Již v roce 1920 je Sbor dobrovolných hasičů nucen opustit prostory původní zbrojnice v souvislosti s předáním bývalého kostela sv. Jana Křtitele do rukou nově vznikající Československé církve. Proto Vernisáž výstavy navštívilo mnoho hostů a nenechal si ji ujít ani tiskový mluvčí IZS ze Zlína Ivo Mitáček, kterého výstavou doprovázel velitel Miloslav Michalčík. k účelům požární ochrany byly, po krátkém umístění zbrojnice na Panském domě v nevyhovujících prostorách, adaptovány budovy bývalých židovských jatek, kam se Sbor uchýlil na následující léta Současně v tomto období při budování progresivnější požární zásahové techniky a akceschopnosti byl Sbor nucen uvažovat o rychlejší dopravě k požárům. K tomuto účelu byl pořízen nový dopravní prostředek, automobil značky Škoda, přebudovaný na dopravní hasičský vůz, který uspokojivě sloužil až do roku Následující neutěšená situace vyvolaná okupací Čech a Moravy německými vojsky se nevyhnula ani uherskobrodskému hasičskému sboru, a to zejména v souvislosti s represivním zatýkáním některých z jeho členů. Zatčeni gestapem jsou především předseda Sboru Bohuslav Luža, náčelník Sboru Vilém Staněk a členové Antonín Hrubý, Oldřich Hanáček a Jan Rachůnek. I přesto si však požární sbor v této době zachoval plnou aktivitu, která se projevila především při leteckých náletech a likvidaci následných požárů na sklonku druhé světové války. V souvislosti s neustálým zvyšováním nároků na akceschopnost při požárních zásazích je v období několika desetiletí po válce neustále modernizována požární zásahová technika Sboru. V roce 1949 byl pořízen dopravní pohotovostní vůz značky Tatra s vodním čerpadlem. Mezi léty je vozový park doplněn dalšími vozidly a příslušnou technikou. Je pořízen zásahový vůz Praga RN, nákladní vůz Praga RN, závěsné motorové stříkačky DVS 12, DVS 16, světelný agregát a další. V následujících letech byla stávající výzbroj doplněna novým cisternovým vozem Praga V3S - ASC a vysouvacím žebříkem. Tento neustálý nárůst požární techniky si rovněž vyžádal vybudování nové moderní požární zbrojnice na předměstí, k jejímuž slavnostnímu převzetí došlo na podzim roku Od tohoto roku slouží tato požární zbrojnice dodnes svému účelu jak ve výcviku, tak i školení a výchově v preventivní činnosti. Na sklonku roku 1970 bylo ve zbrojnici nově zřízeno pracoviště skupiny požárníků z povolání. K první větší prověrce součinnosti obou sborů, jak dobrovolných, tak profesionálních požárníků došlo již záhy, v roce 1972, při likvidaci rozsáhlého požáru budovy Závodního klubu pracujících v Uherském Brodě v ulici Bří Lužů. V průběhu dalších let se pak posiluje základna a vybavení profesionálního útvaru a tak činnost dobrovolné organizace požární ochrany nabývá nových rozměrů ve svém působení. Důraz se klade hlavně na prevenci, osvětu a práci s mládeží. Vedle této činnosti však Sboru dobrovolných hasičů zůstává i nezanedbatelná povinnost účasti při zásazích většího rozsahu, jako jsou lesní požáry, záplavy a jiné živelné pohromy, nebo při akcích technicko-zabezpečovacích, jako je např. dálková doprava vody atd. V 80. a 90. letech 20. století se tak činnost Dobrovolného požárního sboru v Uherském Brodě i nadále vyvíjela převážně již vzpomenutou cestou požární prevence a osvěty mezi obyvatelstvem. Členové Sboru se zúčastňují různých společenských akcí, pomáhají zajišťovat po stránce požární bezpečnosti ohňostroje při mnohých oslavách a požární hlídky na plesech a zábavách. Nezanedbatelnou složkou činnosti jednotlivých členů dobrovolného sboru je v této době rovněž práce s mládeží a účast při požárních zásazích v součinnosti s profesionálním požárním útvarem. Období po roce 1989 přináší Dobrovolnému požárnímu sboru prudké změny odrážející se zejména ve spolupráci a součinnosti s jednotkou profesionálního sboru. Především dochází ke změně názvu na Sbor dobrovolných hasičů Uh. Brod, který se hlásí k celorepublikovému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor je zařazen do kategorie JPO 5, což znamená, že jednotka vyjíždí k zásahům pouze v místě, tj. v Uherském Brodě. Současně do vybavení a výstroje přichází řada nových prvků a techniky. Vzhledem ke složitější problematice ve způsobu hašení nových hořlavých materiálů, jako jsou plasty a některé chemikálie, je stále nezbytnější vybavení finančně často velmi nákladnou a tím pro Sbor i méně dostupnou dýchací technikou. I z tohoto důvodu se tak stává v současné době Sbor dobrovolných hasičů záložní jednotkou pro větší požáry, technické zásahy a prevenci. Současně je jako složka Městského úřadu Uherský Brod nápomocen při dohledu nad některými akcemi pořádanými městem. Historická hasičská technika v péči uherskobrodských hasičů stále slouží.

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury)

Bleskový výsadek MOA v Anglii. (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Bleskový výsadek MOA v Anglii (aneb Londýn-Cambridge-Canterbury) Rakovník jsme opouštěli ve středu 12. 9. kolem třetí hodiny odpolední. Přijel pro nás zájezdový autobus, kterým jsme po chvíli dorazili

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Města Desná č. 2/2006 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA DESNÁ Zastupitelstvo města Desná se na svém zasedání dne 22.2.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!!

Velká Británie - Londýn. již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Velká Británie - Londýn již od Kč 5.690,-!!! Výlet do Windsoru zdarma!!! Budovy Parlamentu s věží Big Ben, Westminsterské opatství, Buckinghamský palác, Tower of London, Tower Bridge, Katedrála Sv. Pavla,

Více

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A

Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A Náš třídní výlet do Jeseníků - 9.A 9.5.2016 v pondělí ráno jsme se sešli spolu s našimi učitelkami R. Svobodovou a J. Hanzlíkovou ve vestibulu Hlavního nádraží města Brna. Až jsme se všichni sešli, přesunuli

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo Města Planá nad Lužnicí vydává podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Vavřinec se na svém zasedání dne 3. září 2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

L I T O M Ě Ř I C E. Článek 1 Úvodní ustanovení

L I T O M Ě Ř I C E. Článek 1 Úvodní ustanovení M Ě S T O L I T O M Ě Ř I C E Obecně závazná vyhláška č. 6/2013 Požární řád města Litoměřice Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 14.3. 2013 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

Událost minulého měsíce

Událost minulého měsíce Událost minulého měsíce Letní sportovní rekondiční tábor pro děti se sluchovým postižením Od 23. 7. - 31. 7. 2011 OUN Olomouc pořádal s podporou Krajského úřadu Olomouckého kraje, v rekreačním komplexu

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce

OBEC HUTISKO-SOLANEC. Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce. Požární řád obce OBEC HUTISKO-SOLANEC Obecně závazná vyhláška obce Hutisko-Solanec č. 01/2008, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec se na svém zasedání dne 9. prosince 2008 usnesením č.

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ

Sbor dobrovolných hasičů Braník. školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ Sbor dobrovolných hasičů Braník ve spolupráci s Městskou částí Praha 4 PROPOZICE školního kola výtvarné a literární soutěže r. 2015 na téma POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ I. Základní informace o soutěži Vyhlašovatelem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Kornatice č.3/2004 požární řád obce Zastupitelstvo obce Kornatice se na svém zasedání dne 12.5.2004 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka

{jathumbnail off} V kategorii Společenské vědy, humanitní obory a kultura ocenění NF GB získala kvintánka Na Staré radnici v Broumově se 24. listopadu se sešli Správní rada Nadačního fondu Gymnázia Broumov, studenti, vedení školy, sponzoři, rodiče a další přátelé školy u příležitosti předávání Ocenění NF GB

Více

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně.

Během pěti dnů, včetně cesty autobusem, jsme toho stihli vidět a zažít docela hodně. Jazykový pobyt v Anglii Vybraní žáci 2. stupně naší školy spolu s žáky ZŠ Horní Suchá se ve dnech 15.11. 20.11.2015 zúčastnili jazykového pobytu v Anglii. Celkem se jednalo o 40 žáků a 4 pedagogy (Mgr.

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 19. 12. 2016 12 Věc: Dotační program Program 2017 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně

Více

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Vyšehořovice. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Vyšehořovice Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Vyšehořovice se na svém zasedání dne 27.2.2008 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE ŠVÁBENICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Švábenice na svém zasedání konaném dne 13.5.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce

OBEC VILÉMOV. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává. Požární řád obce OBEC VILÉMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce se na svém zasedání konaném dne 23. února 2017 usnesením č. 318/2017 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1/2015 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 23.4.2015 usnesením č. Z- 2015/2/24 usneslo

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN

Londýn 1. Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Nabídka poznávacího a vzdělávacího zájezdu pro žáky ZŠ Školní 2 LONDÝN Vážení rodiče, Nabízíme Vašim dětem cestování za poznáním a zdokonalením jazykových znalostí do Anglie. Jedná se o 6-denní zájezd

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2011

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /20 Obec Bánov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 5.2.20 podle 29 odst. písm o) bod. zákona č. 33/985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, odst. 3 písm.

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA ZÁŘÍ 2016 ŠKOLNÍ DRUŽINA Po prázdninách jsme se všichni setkali a natěšeně v naší školní družině zahájili novou celoroční

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE O B E C B Y S T Ř A N Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Zastupitelstvo obce Bystřany se na svém zasedání dne 13. června 2012 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bodu 1. zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany

Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany Zaměření preventivně výchovné činnosti na úseku požární ochrany MV generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR stanoví v souladu s 24 odst. 1 písm. l) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Obec Ublo POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec Ublo POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Ublo Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se vydává požární řád obce Ublo Zastupitelstvo obce Ublo se na svém 8. zasedání dne 19. 12. 2011 usnesením č.43/12/11 usneslo vydat na základě ustanovení

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí

P R A V I D L A. pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí P R A V I D L A pro úhradu výdajů jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňský kraj v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje tato pravidla pro

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Rabí Zastupitelstvo města Rabí Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává požární řád města Zastupitelstvo Města Rabí se na svém zasedání dne 18.11. 2015 usnesením č. 8/2015, usneslo vydat

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015

Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 OBEC HLAVEČNÍK Obecně závazná vyhláška OBCE HLAVEČNÍK č.1/2015 Požární řád obce Hlavečník Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Hlavečník dne : Účinnost od : OBEC HLAVEČNÍK Zastupitelstvo obce Hlavečník

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny)

Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Třídní schůzky, konzultační hodiny (termíny) Čt 22. září 2016 16:00 17:00 Seznámení zákonných zástupců s řády a důležitými směrnicemi školy, plán práce na školní rok 2016/2017. Út 15. listopad 2016 16:00

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov

POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD Města Broumov Zastupitelstvo města Broumov se na svém zasedání dne 12. 12. 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003. obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce. Ostrožská Nová Ves POŽÁRNÍ ŘÁD

Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003. obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce. Ostrožská Nová Ves POŽÁRNÍ ŘÁD Obecně závazná vyhláška č.1 / 2003 obce Ostrožská Nová Ves, kterou se vydává požární řád obce Ostrožská Nová Ves Obecní zastupitelstvo v Ostrožské Nové Vsi se na svém zasedání dne 14.10.2003 usneslo vydat

Více

Ocenění žáků Městem Třebíč

Ocenění žáků Městem Třebíč Ocenění žáků Městem Třebíč V termínu 22. června 2015 byli níže uvedení žáci přijati představiteli třebíčské radnice a odměněni za příkladnou reprezentaci školy a města Třebíče. Jan Vavřínek (5. A) za reprezentaci

Více

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK

STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK Čtyřleté denní studium INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2009-2010 010 www.zas-me.cz Informace o studiu Střední zahradnická škola v Mělníku (SZaŠ) je největší a nejstarší

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012

OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK. Výroční zpráva O.p.s. rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk za rok 2012 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST RODIČŮ A PŘÍZNIVCŮ GYMNÁZIA ŠTERNBERK Horní náměstí č. 5, 785 01 Šternberk tel.: 588 001 080, Fax: 588 001 059 e-mail: visnovska@sternberk.cz, novakova@gymst.cz Bankovní spojení:

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne

ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne ZPRÁVA z 95. schůze Rady města Uherského Brodu dne 26. 4. 2006 RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM doporučuje ZM schválit přijetí překlenovacího úvěru na realizaci investičních

Více

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011

HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICKÝ HISTORICKÝ KALENDÁŘ 2011 HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Připravil Jiří Kučera HOSTIVICE OBJEKTIVEM MILOŠE ŠRÁMKA Miloš Šrámek patří k nejvýznamnějším hostivickým osobnostem. Narodil se 6.

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E

Obec Radimovice u Želče. Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Obec Radimovice u Želče Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2004, kterou se vydává P O Ž Á R N Í Ř Á D O B C E Zastupitelstvo obce Radimovice u Želče vydává podle ustanovení 29, odst. 1, písm. o ) zákona č.

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka

Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané v v hostinci U Šodka Zápis z volební výroční valné hromady SDH Vratimov Konané 17. 1. 2015 v 17 00 v hostinci U Šodka 1. Zahájení, uvítání hostů, minuta ticha, program schůze Vedením schůze byl pověřen Ing. Dalibor Vlček.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 1/2009

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Město Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 Zastupitelstvo města se na svém zasedání dne 7. 5. 2009 usneslo vydat na základě ust. 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny

Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Obecně závazná vyhláška Obce Křtiny č. 7/2005 Požární řád Obce Křtiny Zastupitelstvo Obce Křtiny se na svém zasedání dne 12. 12. 2005 usneslo vydat na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve

Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve 1 Dům dětí a mládeže ASTRA Zlín, příspěvková organizace, je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Činnost realizuje v době mimo vyučování, ve volných dnech, v době svátků a prázdnin. Naším cílem je,

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014...

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3. Charakteristika... 3. Základní údaje o hospodaření SPGK... 4. Aktivity roku 2013/2014... Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2013/2014... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2010 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 1/2010 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2010 Zastupitelstvo obce Všelibice se na svém zasedání dne 21. července 2010 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009. Čl.1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 OBEC BŘEZOLUPY OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2009 obce Březolupy o požárním řádu Zastupitelstvo obce Březolupy se na svém zasedáni dne 22.7.2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBEC SVĚTLÍK OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 Požární řád obce OBEC SVĚTLÍK POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 Zastupitelstvo obce Světlík na svém zasedání dne 1.2. 2008 (usnesení číslo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE NÍŽKOVICE č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Nížkovice na svém zasedání konaném dne 28.4.2005 vydává podle ustanovení 10 písm.d) a 84 odst.2 písm. i) zákona č.128/2000

Více

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu

D O K U M E N T. k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu Zastupitelstvo obce Nové Dvory v souladu s 29, odst. 3, písm. b), zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o PO ), v návaznosti na 16 Nařízení vlády č. 498

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 Obec Staré Hradiště OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště se na svém zasedání dne 26. srpna 2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň Charakteristika Základní údaje o hospodaření SPGK Aktivity roku 2012/

Obsah. Sdružení přátel Gymnázia Kadaň Charakteristika Základní údaje o hospodaření SPGK Aktivity roku 2012/ Obsah Sdružení přátel Gymnázia Kadaň... 3 Charakteristika... 3 Základní údaje o hospodaření SPGK... 4 Aktivity roku 2012/2013... 5 2 Sdružení přátel Gymnázia Kadaň IČO: 26585472 Sídlo: 5. května 620, 432

Více

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne

Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne Návrh programu na 4. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 30. 04. 2013 1. Zahájení zasedání, informace o schválení zápisu z 3. zasedání Zastupitelstva Libereckého kraje konaného dne 26.

Více

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád

= 1 = O B E C P U S T I N A. Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád = 1 = O B E C P U S T I N A Obecně závazná vyhláška obce Pustina č. 1/2005, kterou se vydává Požární řád Zastupitelstvo obce Pustina se na svém zasedání dne 3.6.2005 usneslo usnesením č. 2/2005 vydat na

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2012, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚSTO ROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ROKOVICE č. 1/01, KTEROU SE VYDÁVÁ POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA ve znění OZV č. 4/015 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 01.1.015 (zpracovalo oddělení KST) Zastupitelstvo města rozhodlo

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

OBEC VRANOVICE - KELČICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBEC VRANOVICE - KELČICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBEC VRANOVICE - KELČICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 Zastupitelstvo obce Vranovice - Kelčice se na svém zasedání dne 17. 3. 2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2 zákona č. 133/1985

Více

Jednání Rady města Broumov č. 97 dne 9. července 2014

Jednání Rady města Broumov č. 97 dne 9. července 2014 Jednání Rady města Broumov č. 97 dne 9. července 2014 Přítomni: Milan Kotrnec, Kamil Slezák, Pavel Fröde, Arnold Vodochodský, Mgr. Jiří Ringel, Arnošt Obst, MUDr. Jiří Veselý, Ing. Eva Blažková, MPA -

Více