BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Řidiči pozor uzavírka. Z dění na radnici"

Transkript

1 V y d á v á m ě s t o U h. B r o d č e r v e n e c č í s l o K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Starosta ocenil nejúspěšnější žáky a pedagogy Řidiči pozor uzavírka Z dění na radnici Informace o změnách ve vydávání cestovních dokladů Zprávy z Rady města Brodské kulturní léto 130 let sboru dobrovolných hasičů v Uherském Brodě Jaro v regionu Jubileum České zbrojovky Pozvánka na Javořinu Župní sokolský slet Sport Konec školního roku bývá na školách časem bilancování. Také město v tuto dobu oceňuje pravidelně nejlepší žáky a pedagogy základních škol. Vzdělání je jednou z důležitých věcí. Je dobře, že se vy, žáci, snažíte svou pílí kvalitního vzdělání dosáhnout. Vy, učitelé, naopak dětem kvalitní vzdělávání nabízíte, řekl starosta Ladislav Kryštof na úvod slavnostního vyhodnocení nejlepších žáků a učitelů v obřadní síni Panského domu. Oceněné žáky navrhli třídní učitelé devátých tříd, pedagogy ředitelé uherskobrodských základních škol. Ze Základní školy Mariánské náměstí získala ocenění tři děvčata. Dagmar Kohoutková za reprezentaci školy v řadě odborných soutěží a olympiád, a to i na okresní úrovni, výborný prospěch a vzorné chování, Lenka Bohmanová, která pravidelně dostávala pochvaly za výbornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích a je nositelkou titulu nejlepšího sportovce školy 2006 a podílí se na tvorbě školního časopisu, a Aneta Mikšeová za vzorné plnění povinností, ochotný a obětavý podíl na různých aktivitách školy a vedení třídní kroniky. Ze Základní školy Pod Vinohrady byli pokračování na straně 2

2 aprobace český jazyk francouzština. Ve školství pracuje od roku 1970, z toho od 1977 na ZŠ Pod Vinohrady Uh. Brod, nejprve jako učitelka, od roku 1992 ve funkci zástupce ředitele. Po celou dobu své pedagogické praxe dokázala působit na žáky svým osobním příkladem, ovlivnit je svým pozitivním přístupem a předat jim své odborné znalosti. Její vztah k žákům i kolegům byl vždy vstřícný a přátelský, uměla jim vždy naslouchat, poradit a pomoct. Poslední červnový den se sice rozloučí se školou, na které působila téměř 30 let, ale žáci i kolegové na ni budou často a rádi vzpomínat. Vedoucí vychovatelka školní družiny při ZŠ Na Výsluní Alena Velartová nemohla při oceňování pedagogických pracovníků chybět. Ve školství pracuje od roku 1973, na ZŠ Na Výsluní od jejího založení, tedy od září roku Po léta je hybnou silou veškerých aktivit, které se ve školní družině dějí. Jako zkušená pedagožka metodicky vede a organizačně zajišťuje aktivity školních družin okrsku Uherský Brod. K nejznámějším a nejúspěšnějším z nich patří Brodský zpěváček a Olympiáda školních družin. Je zapálená pro práci vychovatelky a výsledky její práce ukazují na kreativní osobnost. Je náročná na děti, které vychovává, na své kolegy i podřízené, ale především sama na sebe. Žádná pracovní povinnost pro ni neznamená problém, s každou se dokáže s grácií vypořádat. Navíc je stále v perfektním fyzické i psychické kondici, takže by málokdo odhadl, že pro ni tento školní rok je rokem, kdy ukončí svoji pedagogickou kariéru odchodem do důchodu a začne se na plný úvazek věnovat rodině. Jestli je možné rozumět výroku to je pan Učitel s velkým U jako nejvyššímu druhu ocenění pedagoga a označení pedagogického mistrovství, pak si toto hodnocení zaslouží právě pan Mgr. Libor Vokšický. Jeho pedagogické začátky sahají až někam do roku Láskou a jak sám říká, nejkrásnějším předmětem ve škole se mu stala matematika, kromě ní získal aprobaci v oboru základy průmyslové výroby. Zajímavostí jeho pracovní kariéry jistě je, že v roce 1990 podnikl pedagogickou misi spolu se svou manželkou, také učitelkou, do Káhiry, kde při Ministerstvu zahraničních věcí ČR a jeho zastupitelském úřadě zastával místo ředitele školy. V současné době již 6 let spolurozhoduje ve funkci zástupce ředitelky školy o všem, co se na ZŠ Na Výsluní děje. Celé generace dětí a dnes již rodiče současných dětí rádi vzpomínají na jeho hodiny, na jeho zápal pro matematiku, který jim vštěpuje nebo vštěpoval, na jeho ryze lidský až otcovský přístup k dětem, který je však dostatečně přísný a razantní, když je toho třeba. Jeho velkou předností je schopnost neustále se učit, vstřebávat nové technologie, programy i systémy, umí rozumět potřebám svých kolegů, proto je na své škole jedním z nejváženějších učitelů. Vedení ZŠ Havřice navrhlo na ocenění starostou vychovatelku Kláru Slovákovou, která pracuje ve školní družině a část úvazku vyučuje ve škole předměty s výchovným zaměřením. Jejím cílem je rozvíjet a pěstovat lásku dětí k výtvarnému umění a praktickým činnostem. Sama je velmi zručná a podílí se velkou měrou na výzdobě školní družiny. S dětmi vyrábí nádherné věci, jako jsou upomínkové předměty pro budoucí prvňáky nebo dárky pro maminky či předměty, kterými dělají děti radost svým blízkým. Letos je to již 38 let, co pracuje ve školství, a z toho 24 let v ZŠ Havřice. Poslední letošní oceněnou je učitelka Mgr. Eva Kučerová, která pracuje na Základní škole Újezdec čtvrtým rokem. Úspěšně vede své žáky od 1. ročníku. Její třída je početná, 28 dětí, takže jsou v ní zastoupeny opravdu nejrůznější typy školáků. Všem je ve vyučování dán patřičný prostor pro vyjádření a projev své osobitosti. Slečna učitelka si postupnou cílevědomou a smysluplnou prací získala sympatie nejen svých žáků, ale také rodičů a všech spolupracovníků. Ochotně vede zájmové kurzy na škole (práce s počítačem, anglická konverzace), organizuje návštěvy dětských divadelních představení, je činným garantem pro ekologickou výchovu na škole, kolegiálně vypomáhá při potřebných zástupech za jiné vyučující a je přístupná radám i doporučením zkušenějších kolegyň. -esdokončení ze strany 1 vybráni také tři žáci. Martin Chovanec je žákem sportovní třídy a má výborné studijní i sportovní úspěchy. Dlouhodobě a pravidelně trénuje a hraje ve florbalových i fotbalových soutěžích.v těchto sportech reprezentuje školu i sportovní kluby 1. AC a ČSK. Další oceněná žákyně Markéta Maršálková je žákyně s výborných prospěchem, která aktivně pracovala pro třídní kolektiv, spolupracovala na založení a vedení webových stránek třídy a úspěšně reprezentovala školu ve výtvarných a literárních soutěžích. Také Lucie Červenková se po celou školní docházku svědomitě připravovala na vyučování, dosahovala výborných studijních výsledků a aktivně se zapojovala do všech školních činností. Poslední trojice oceněných žáků pochází ze Základní školy Na Výsluní. Monika Mičová byla vybrána za aktivitu, se kterou se zapojovala do dění třídy i celé školy, bez ní by si nešlo představit fungování třídní pokladny, svých organizačních schopností využívala i jako aktivní pořadatelka mikulášských nadílek pro I. stupeň, vánočních besídek, diskoték, školních akademií a závodů branné všestrannosti pro II. stupeň. Dobrými studijními výsledky se může pochlubit i Eva Králíková, která je žákyní jazykové třídy. Pravidelně se zúčastňovala soutěží a olympiád, v anglickém jazyce se probojovala až do krajského kola, kde získala krásné čtvrté místo. Od útlého věku se věnuje hře na klavír a je členkou hudební skupiny. Doprovázela hrou na klavír nebo na klávesy školní akademie, při příležitosti výstavky žákovských prací v muzeu, na vánočních a jiných besídkách. Vynikající prospěch po celou dobu školní docházky a úspěšná reprezentace v soutěžích předurčily k ocenění Jakuba Jedounka, žáka jazykové třídy. Zúčastňoval se různých soutěží a olympiád, nejčastěji to bylo v předmětu dějepis, kde se probojoval až do kola krajského. Nejen žáci, ale také pedagogové jednotlivých škol převzali z rukou starosty symbolické ocenění. Za obětavou práci pro děti nejen při výuce, ale i v době mimo vyučování byla oceněna Mgr. Eliška Turková, která pracuje na ZŠ Mariánské náměstí. Vyučuje předměty matematika a tělesná výchova, které vystudovala na pedagogické fakultě v Brně a Olomouci. Velké úspěchy mají její talentovaní žáci, které každoročně individuálně připravuje na matematické soutěže a olympiády. Tito žáci se pravidelně výborně umisťují v okresních i krajských kolech soutěží. Sama bývá členkou organizačního týmu okresního kola matematické olympiády. Pomáhá také zvládnout taje matematiky těm, kteří potřebují individuálně s tímto těžkým předmětem pomoct. Své zkušenosti předává neúnavně svým mladším kolegům a pomáhá jim také při přípravě přijímacích testů do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodních věd. Že může být matematika pro děti zajímavou vědou, dokazuje žákům v kroužku zajímavé matematiky, který vede v rámci školního klubu. Až do letošního roku si kolegové nedokázali představit bez paní učitelky ani lyžařský výcvikový kurz 7. tříd. Teprve letos předala žezlo a náročný úkol svým mladším kolegům. I přesto, že pracuje ve školství již 32 let, neustále hledá nové metody a formy výuky, připravuje se na každou vyučovací hodinu a tuto důslednost vyžaduje i od svých žáků. Zástupkyně ředitele ZŠ Pod Vinohrady Mgr. Marie Josefíková byla další oceněnou. Je absolventkou Karlovy univerzity v Praze, v

3 Řidiči pozor - uzavírka Od 26. června až do 30. října 2006 musí všichni řidiči projíždějící Uherským Brodem počítat s úplnou uzavírkou silnice III/49030 na ulici Šumická v délce cca 300 m, a to od odbočky ke garážím ČSAD až po křižovatku se silnicí k Šumicím. Objížďka pro veškerou dopravu vede obousměrně po silnici v ulicích Neradice, Dolní Valy a 26. dubna. Dále po silnici U Korečnice směr Bánov a dále do Šumic. Objížďka měří zhruba 3,5 km. Uzavírka platí i pro pravidelné spoje ČSAD Uh. Hradiště, požární a sanitní vozidla. Vjezd a výjezd z areálu ČSAD, přilehlých garáží a pozemků a z areálu firmy MIPL bude zachován. Uzavírka je nutná kvůli rekonstrukci tzv. šumického mostu, a to dvou jeho uzlových bodů. Most byl postaven v roce 1967 a jeho stávající stav je ovlivněn stářím konstrukce i vysokou intenzitou dopravy, zejména těžkých nákladních vozidel. Oprava se týká části, která přemosťuje řeku Olšavu a části nad železniční tratí z Brna do Vlárského průsmyku. Při rekonstrukci budou odstraněny všechny části mostního svršku až na horní plochu nosníků. Most bude zaizolován celoplošnou izolací s měděnými okapnicemi. Izolace bude odvodněna, budou provedeny úpravy přechodových desek a vybetonují se nové monolitické římsy s lícními prefabrikáty. Položena bude nová vrstva vozovky, náklady na obě části rekonstrukce dosáhnou zhruba 30 milionů korun. -es- Z dění na radnici Ahoj školo Veselé rozloučení se školním rokem v duchu latinskoamerického karnevalu se konalo na Masarykově náměstí. Spousta tanečních i jiných vystoupení se střídala s hudebními vstupy Rádia Zlín. Škoda jen, že většina dětí nepochopila smysl akce a aktivně se do ní nezapojila. -es- Na své cestě po České republice se v Uherském Brodě krátce zastavil bývalý starosta holandského Naardenu Jack Patijn s manželkou. Za účasti představitelů města se uskutečnila porada starostů, jejíž druhou část vyplnila prezentace euromanažera ORP k možnosti čerpání prostředků na projekty obcí. Vedení města přijalo také inline hokejisty, letošní mistry ČR v kategorii přípravky. Mladí uherskobrodští fotbalisté se přišli na radnici pochlubit svými sportovními úspěchy v letošní sezoně. w

4 Informace k cestovním dokladům s biometrickými údaji v roce 2006 V současné době probíhá na Městském úřadě Uherský Brod, odboru organizačním a vnitřních věcí, náročná příprava pracovišť na příjem a výdej žádostí o vydání cestovního pasu s biometrickými údaji. Od l. září 2006 nabývá účinnosti novela zákona o cestovních dokladech, která mimo jiné upravuje vydání cestovního pasu s biometrickými údaji. Důvodem těchto změn je snaha uvést zákon o cestovních dokladech do souladu s právem EU a Nařízením Rady Evropských společenství o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních dokladech, vydávaných členskými státy. Cestovní pasy, vydané od l. září 2006, budou obsahovat nosič dat (čip), ve kterém budou biometrické údaje uloženy. Jedná se o elektronickou podobu fotografie, informace o osobních údajích žadatele a elektronickou podobu podpisu. V budoucnu bude nosič dat obsahovat také elektronickou podobu otisků prstů. Funkčnost nosiče dat nového cestovního pasu bude možné zkontrolovat na speciálním kiosku, který bude umístěn v přízemí radnice. Je třeba počítat s tím, že v souvislosti s pořizováním biometrických údajů občanů osobně na přepážkovém pracovišti dojde ke značnému prodloužení časů k přijetí žádosti cca na 15 minut (oproti současným 3-5 minutám), proto by občané neměli nechávat vyřizování cestovních dokladů na poslední chvíli. Od nabytí účinnosti tohoto zákona, tj. od , nebude možné provést zápis občana mladšího 15 let do cestovního pasu rodičů. To znamená, že občan mladší 15 let (dítě), může vycestovat pouze s vlastním cestovním pasem. Upozorňujeme, že v případě vydání prvního cestovního pasu pro občana mladšího l5ti let je zákonný zástupce povinen předložit originál rodného listu a prokázat státní občanství České republiky tohoto občana osvědčením o státním občanství ČR. Osvědčení o státním občanství ČR vydává Krajský úřad Zlínského kraje ve lhůtě 30 dnů. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR může zákonný zástupce podat i prostřednictvím matriky na pověřeném obecním úřadě. Pokud byl zápis občana mladšího 15 let v cestovním dokladu jeho rodiče proveden před dnem l. září 2006, smí i po uvedeném datu tento občan mladší 15 let překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsán. Od se občanu mladšímu 5 let vydá cestovní pas bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 rok, správní poplatek 50,- Kč. Žádost o vydání cestovního pasu podá zákonný zástupce, který se prokáže průkazem totožnosti (OP, CD), předloží výše uvedené doklady k potvrzení pravdivosti údajů v žádosti a doloží 2 fotografie. Cestovní doklad, který je opatřen nosičem dat s biometrickými údaji, se vydá občanu nad 15 let s dobou platnosti na 10 let, občanu od 5 do 15 let s dobou platnosti na 5 let, ve lhůtě 30 dnů. K podání žádosti se občan dostaví osobně (u občanů od 5 do 18 let i zákonný zástupce). Správní poplatek od 5 do 15 let - 100,- Kč, od 15 let 600,- Kč. Žádá-li občan o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů, typu BLESK, vydá se cestovní doklad bez nosiče dat s biometrickými údaji a bez strojově čitelných údajů ve lhůtě do 15 dnů. Tento doklad se vydává s dobou platnosti 6 měsíců. Žadatel v tomto případě doloží k žádosti 2 fotografie. Správní poplatek u občana staršího 5 let a mladšího 15 let ,- Kč, u občana staršího 15 let ,- Kč. Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji lze podat u orgánu příslušného k jeho vydání podle místa trvalého pobytu žadatele nejpozději do 21. srpna Cestovní doklady, vydané před l , zůstávají v platnosti do skončení platnosti uvedené v cestovním pase. Při cestách do států EU mohou občané použít občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. Jedná se o občanský průkaz modrozelené barvy, vydaný v druhé polovině roku Dítě zapsané v občanském průkazu rodiče nemůže vycestovat do států EU bez vlastního cestovního pasu. Ing. Bohuslav Hefka, vedoucí odboru organizačního a vnitřních věcí Zpráva z 92. schůze Rady města Uherského Brodu dne dokončení z minulého čísla RM schvaluje změny v Organizačním řádu MěÚ Uherský Brod pro rok RM schvaluje hospodářský výsledek Sociálních služeb Uherský Brod, příspěvkové organizace, za rok 2005 ve výši ,- Kč a schvaluje převedení uvedených finančních prostředků do rezervního fondu organizace. Částka ,- Kč bude použita na úhradu leasingových splátek za motorové vozidlo zakoupené na základě usnesení RM č. 1906/R84/05 a částka ,- Kč na realizaci telekomunikačního propojení mezi budovami Domu s pečovatelskou službou a Domova penzionu pro důchodce Za Humny 2292, UB. RM schvaluje dle předloženého návrhu Prohlášení o partnerství včetně projektu Regionální centrum celoživotního vzdělávání s předpokladem realizace v období od do předkladatele projektu SPŠ Uherský Brod. RM schvaluje program 29. zasedání ZM. MAPY MĚSTA UHERSKÝ BROD A OKOLÍ NA INTERNETU x h t t p : / / m a p y. u b. c z Napište nám, které mapy se vám líbí. Své názory posílejte na Děkujeme. Zpráva z 93. schůze Rady města Uherského Brodu dne mimořádná RM doporučuje ZM schválit předložená rozpočtová opatření. RM schvaluje zřízení služby doručování úřední pošty a schvaluje navýšení počtu pracovníků města zařazených do MěÚ o 3. RM schvaluje umístění OŠK na Dům kultury. RM schvaluje předložené bytové záležitosti. RM schvaluje předložené majetkové záležitosti. RM schvaluje stanovení kapacity Domu dětí a mládeže, příspěvkové organizace, Přemysla Otakara II. 38, Uherský Brod na počet 1200 dětí, žáků, studentů. RM jmenuje p. Drahomíra Nevařila do funkce vedoucího organizační složky Místní hospodářství. Zpráva z 94. schůze Rady města Uherského Brodu dne RM schvaluje poskytnutí veřejné finanční podpory Gymnáziu J. A. Komenského a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod, Komenského 169, Uherský Brod, IČO , zastoupené ředitelem RNDr. Karlem Radilem, ve výši 5.000,- Kč na zajištění Výměnného pobytu studentů Uherský Brod Berlín dopravu. RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory dle předloženého návrhu a pověřuje místostarostu p. Zápecu podpisem smlouvy. pokračování na straně 12

5 Dům kultury Uherský Brod Brodské kulturní léto 2006 Sponzoři: Česká zbrojovka, a.s., Kastek UB, spol.s.r.o., Slovácké strojírny, a.s., Rumpold UHB, s.r.o., Pivovar Janáček, a.s. Do VÝSTAVA TOMÁŠ MĚŠŤÁNEK PASTELY Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč Náročné cvičení záchranného systému ve zbrojovce Dne 14. června 2006 se uskutečnilo v areálu pobočného závodu České zbrojovky, a.s., Uherský Brod na ulici Vlčnovská (veřejnosti známé spíše pod názvem pažbárna) společné cvičení složek IZS (integrovaného záchranného systému) a doplňujících složek IZS. Za město Uherský Brod se cvičení zúčastnili členové krizového štábu. Hlavním tématem cvičení bylo vyhledávání nástražného výbušného systému. Vedení České zbrojovky, a.s., umožnilo realizovat cvičení v areálu pobočného závodu. Cvičení bylo zahájeno nahlášením anonymního telefonátu na linku 158 o uložení bomby v areálu závodu. Po přijetí hlášení na lince 158 se rozběhla akce pod vedením Policie ČR. Byla nařízena okamžitá evakuace celého závodu a provedena uzávěra komunikací vedoucích kolem závodu. Byly posíleny jednotky Policie ČR o další složky z Uh. Hradiště a Městskou policii Uh. Brod. V reálné situaci by byla provedena i evakuace okolních domů včetně vlakového nádraží. Současně s jednotkami policie zahájil činnost HZS (hasičský záchranný sbor), konkrétně jednotky profesionálních hasičů posílené o SDH dle požárního plánu. Rovněž jednotky zdravotní záchranné služby vyjely k místu zásahu a možného nebezpečí. Po příjezdu policejních specialistů z Brna byla zahájena prohlídka závodu za využití psů vycvičených pro vyhledávání výbušnin. Těch bylo v závodě umístěno několik a během jejich vyhledávání došlo k aktivaci dvou, při kterých vznikl simulovaný požár, a došlo i k zranění 6 osob z řad obslužného personálu. Zde nastala práce pro zdravotníky. Nemalou pomocí postiženým byla i psychologická činnost intervenčního týmu HZS Zlínského kraje. Specialisté z policejního týmu pak pomocí dálkově ovládaného robota zneškodnili další výbušný systém, který byl v závodě nalezen. Odstraněním posledního nástražného výbušného systému bylo ukončeno po všech stránkách náročné cvičení. kov. Do VÝSTAVA DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE BYL JEDNOU JEDEN DOMEČEK ke 40. výročí zahájení činnosti Domu dětí a mládeže v Uh. Brodě foyer Domu kultury ne ADÁMEK MEZI BROUČKY Příběh neposlušného chlapce, který se po začarování stane broučkem, aby poznal cenu přátelství. Loutková pohádka v podání Divadla BROD. malý sál DK hod. 25 Kč pá HIP HOP PÁRTY zahrada Panského domu hod. 40 Kč pá PUNK ROCK SHOW zahrada Panského domu hod. 80 Kč /v případě deště kino Máj/ od do VELKOPLOŠNÉ PROMÍTÁNÍ PRO DĚTI NA HVĚZDÁRNĚ úterý a čtvrtek Hvězdárna DK 9.30 hod. vstup volný čt DOMINO Koncert folkové skupiny z Olomouce zahrada Panského domu hod. 50 Kč /v případě deště zrcadlový sál DK/ so POZOROVÁNÍ METEORICKÉHO ROJE PERSEID spojené s přednáškou Ing. Rostislava Rajchla ROMANTICKÉ TOULKY OBLOHOU Hvězdárna DK hod. 20, 10 Kč čt THE HOGS Originální irská hudba v podání jedné z nejlepších irských skupin zahrada Panského domu hod. 150 Kč /v případě deště velký sál DK/ pá až ne VÝSTAVA OLDŘICH PÁLENÍČEK EX LIBRIS, GRAFIKA, ILUSTRACE Vernisáž výstavy v pátek v hodin. Galerie DK Panský dům 10, 5 Kč ne NIVNIČANKA - Koncert dechové hudby zahrada Panského domu hod. vstup volný /v případě deště akce zrušena/ so a ne PIVOVARNICKÉ SLAVNOSTI areál a zahrada Pivovaru Janáček st TEČKA ZA PRÁZDNINAMI Zábavný podvečer pro děti na Hvězdárně. Beseda s astronomem, promítání filmů, táborák, skupina historického šermu LOS PUPKOS. Hvězdárna DK hod. vstup volný Letní kino v zahradě Panského domu od Promítá se pá, so, ne od hod. y

6 130 LET SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ V UHERSKÉM BRODĚ Výstavou v Muzeu J. A. Komenského a prezentací staré i nové hasicí techniky zahájili oslavy 130. výročí založení sboru uherskobrodští dobrovolní hasiči. V horkém odpoledni, kdy se vernisáž výstavy konala, Nejstarší dochovaná fotografie Sboru dobrovolných hasičů v Uh. Brodě (2. pol. 19. stol.) bylo pro návštěvníky velmi příjemné svlažení historickou ruční stříkačkou, kterou hasiči přivezli. Předvedli s ní požární útok, jemuž předcházelo svolání hasičstva dobovou trubkou z věže muzea. Výstavu, na které můžete vidět první kroniku sboru z roku 1876, dobové fotografie, přilby, sekerky a další materiály, si nenechali ujít ani představitelé našeho města a velitelé hasičů z okolních obcí. Materiál o 130leté historii Sboru dobrovolných hasičů v Uh. Brodě připravil Radek Tomeček z Muzea J. A. Komenského. Sbor dobrovolných hasičů v Uherském Brodě byl zřízen z podnětu obecního zastupitelstva v roce Tato hasičská organizace se ve městě zrodila a vyrůstala na základě ušlechtilé myšlenky vzájemné pomoci jednotlivých obyvatel při vzniku požárů, povodní i jiných živelných katastrof. Založení sboru předcházela jednání, která byla započata již 13. března 1875 ve schůzi obecního výboru, svolané někdejším starostou Uherského Brodu Ludvíkem Brixem. Přítomni tomuto jednání byli členové obecní rady Filip Riwela, Václav Růžička, Jan Dillenz a členové obecního výboru Jan Fischer, Karel Matzenauer, Ignác Mazal, Jan Mück, Jan Römer, Herman Sedlář, František Sovič, Clement Steinitz, Markus Winterstein, Jan Zuzan, Adolf Pokorný, Georg Wodak a Jakob Zweigental. Úlohou této schůze bylo projednat výnos okresního hejtmanství ze dne 17. října 1874 o založení hasičského sboru ve městě a jmenování komise k ustavení hasičského sboru. V následující schůzi obecního výboru konané 29. září 1875 je jako první bod jednání zahrnuta zpráva této komise, která konstatovala nutnost ustanovení dobrovolného hasičského sboru a vyhotovení prvních stanov podle vzoru stanov hasičského sboru v Uherském Hradišti. Větší část nákladů na zřízení sboru se uhradilo z obecních prostředků, část nákladů byla financována z dobrovolných příspěvků obyvatel města a další část finanční úhrady zaplatila místní židovská obec, která se zavázala v budoucnu do pokladny Sboru platit roční příspěvek 20 zl. Zbrojnici nově vzniklého hasičského sboru umístilo pak zastupitelstvo města v Komenského ulici (dnes Bří Lužů) v bývalém farním kostele sv. Jana Křtitele (dnes Chrám M. Jana Husa). Nový obrat v činnosti a vedení Sboru nastal v souvislosti s přechodem správy města do českých rukou. Jelikož zastupitelstvo zakládající hasičský sbor bylo v 70. letech 19. století převážně německé, byl i sbor budován jako organizace hlásící se k německému živlu ve městě. Po předcházejícím vítězství české národní strany ve volbách do zastupitelstva v roce 1890 byla svolána na 12. dubna 1891 valná hromada z hasičského sboru, která odhlasovala přechod vedení Sboru do českých rukou. Nové stanovy i služební řád byly schváleny výborem Dobrovolného sboru hasičů 3. května 1891 a rada města je schválila ještě téhož roku 11. července. Současně byla čeština prohlášena za jednací řeč ve Sboru, který se záhy přihlásil k České ústřední jednotě hasičské. Nové obecní zastupitelstvo mělo pochopení pro další rozvoj a tak se Sbor stává organizací potřebnou nejen při nápravě živelných katastrof, ale i kulturně osvětovým spolkem, z jehož činnosti plynou do jeho pokladny potřebné finanční prostředky nutné ke koupi nové techniky a výzbroje. Organizují se výlety, zábavy a sbírky mezi občany, z jejichž výnosu je v roce 1907 zakoupen mechanický výsuvný žebřík nebo v roce 1912 za nezanedbatelné finanční pomoci obecního zastupitelstva nová parní stříkačka od firmy Řezáč v Praze, která je jako veterán dodnes v držení Sboru dobrovolných hasičů. Neradostné období první světové války započaté rokem 1914 přináší Sboru nemalé těžkosti spojené s odchodem mnoha jeho členů na frontu, avšak již v prvních letech Československé republiky nastává jeho nový rozvoj. Již v roce 1920 je Sbor dobrovolných hasičů nucen opustit prostory původní zbrojnice v souvislosti s předáním bývalého kostela sv. Jana Křtitele do rukou nově vznikající Československé církve. Proto Vernisáž výstavy navštívilo mnoho hostů a nenechal si ji ujít ani tiskový mluvčí IZS ze Zlína Ivo Mitáček, kterého výstavou doprovázel velitel Miloslav Michalčík. k účelům požární ochrany byly, po krátkém umístění zbrojnice na Panském domě v nevyhovujících prostorách, adaptovány budovy bývalých židovských jatek, kam se Sbor uchýlil na následující léta Současně v tomto období při budování progresivnější požární zásahové techniky a akceschopnosti byl Sbor nucen uvažovat o rychlejší dopravě k požárům. K tomuto účelu byl pořízen nový dopravní prostředek, automobil značky Škoda, přebudovaný na dopravní hasičský vůz, který uspokojivě sloužil až do roku Následující neutěšená situace vyvolaná okupací Čech a Moravy německými vojsky se nevyhnula ani uherskobrodskému hasičskému sboru, a to zejména v souvislosti s represivním zatýkáním některých z jeho členů. Zatčeni gestapem jsou především předseda Sboru Bohuslav Luža, náčelník Sboru Vilém Staněk a členové Antonín Hrubý, Oldřich Hanáček a Jan Rachůnek. I přesto si však požární sbor v této době zachoval plnou aktivitu, která se projevila především při leteckých náletech a likvidaci následných požárů na sklonku druhé světové války. V souvislosti s neustálým zvyšováním nároků na akceschopnost při požárních zásazích je v období několika desetiletí po válce neustále modernizována požární zásahová technika Sboru. V roce 1949 byl pořízen dopravní pohotovostní vůz značky Tatra s vodním čerpadlem. Mezi léty je vozový park doplněn dalšími vozidly a příslušnou technikou. Je pořízen zásahový vůz Praga RN, nákladní vůz Praga RN, závěsné motorové stříkačky DVS 12, DVS 16, světelný agregát a další. V následujících letech byla stávající výzbroj doplněna novým cisternovým vozem Praga V3S - ASC a vysouvacím žebříkem. Tento neustálý nárůst požární techniky si rovněž vyžádal vybudování nové moderní požární zbrojnice na předměstí, k jejímuž slavnostnímu převzetí došlo na podzim roku Od tohoto roku slouží tato požární zbrojnice dodnes svému účelu jak ve výcviku, tak i školení a výchově v preventivní činnosti. Na sklonku roku 1970 bylo ve zbrojnici nově zřízeno pracoviště skupiny požárníků z povolání. K první větší prověrce součinnosti obou sborů, jak dobrovolných, tak profesionálních požárníků došlo již záhy, v roce 1972, při likvidaci rozsáhlého požáru budovy Závodního klubu pracujících v Uherském Brodě v ulici Bří Lužů. V průběhu dalších let se pak posiluje základna a vybavení profesionálního útvaru a tak činnost dobrovolné organizace požární ochrany nabývá nových rozměrů ve svém působení. Důraz se klade hlavně na prevenci, osvětu a práci s mládeží. Vedle této činnosti však Sboru dobrovolných hasičů zůstává i nezanedbatelná povinnost účasti při zásazích většího rozsahu, jako jsou lesní požáry, záplavy a jiné živelné pohromy, nebo při akcích technicko-zabezpečovacích, jako je např. dálková doprava vody atd. V 80. a 90. letech 20. století se tak činnost Dobrovolného požárního sboru v Uherském Brodě i nadále vyvíjela převážně již vzpomenutou cestou požární prevence a osvěty mezi obyvatelstvem. Členové Sboru se zúčastňují různých společenských akcí, pomáhají zajišťovat po stránce požární bezpečnosti ohňostroje při mnohých oslavách a požární hlídky na plesech a zábavách. Nezanedbatelnou složkou činnosti jednotlivých členů dobrovolného sboru je v této době rovněž práce s mládeží a účast při požárních zásazích v součinnosti s profesionálním požárním útvarem. Období po roce 1989 přináší Dobrovolnému požárnímu sboru prudké změny odrážející se zejména ve spolupráci a součinnosti s jednotkou profesionálního sboru. Především dochází ke změně názvu na Sbor dobrovolných hasičů Uh. Brod, který se hlásí k celorepublikovému Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Sbor je zařazen do kategorie JPO 5, což znamená, že jednotka vyjíždí k zásahům pouze v místě, tj. v Uherském Brodě. Současně do vybavení a výstroje přichází řada nových prvků a techniky. Vzhledem ke složitější problematice ve způsobu hašení nových hořlavých materiálů, jako jsou plasty a některé chemikálie, je stále nezbytnější vybavení finančně často velmi nákladnou a tím pro Sbor i méně dostupnou dýchací technikou. I z tohoto důvodu se tak stává v současné době Sbor dobrovolných hasičů záložní jednotkou pro větší požáry, technické zásahy a prevenci. Současně je jako složka Městského úřadu Uherský Brod nápomocen při dohledu nad některými akcemi pořádanými městem. Historická hasičská technika v péči uherskobrodských hasičů stále slouží.

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Slavnostní ocenění deváťáků V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem. Oslavy v knihovně. Comenius opět úspěšný V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d č e r v e n e c 2 0 0 4 č í s l o 1 3 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Ohlédnutí za Brodským jarmarkem Slavnostní ocenění deváťáků

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Informace k volbám. Gymnázium zve na oslavy výročí V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 6 č í s l o 1 0 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Dům dětí a mládeže slavil čtyřicítku Informace k volbám Gymnázium

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Cenu města získal Jiří Rosenfeld V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Podrobné výsledky komunálních a senátních voleb v Uherském Brodě V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 6 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Cenu města získal Jiří Rosenfeld Podrobné výsledky komunálních

Více

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu:

Číslo 6 červen 2001. Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci. Z obsahu: Číslo 6 červen 2001 Kojetínská poliklinika má novou rehabilitaci Z obsahu: * Informace pro občany * Rozhovor s Ing. Droběnou * Významné osobnosti města * Zprávy z mikroregionu - Záříčí a Uhřičice * Anketa

Více

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká

7 8 / 2014. REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká VYDÁVÁ MĚSTO UHERSKÝ BROD ČERVENEC A SRPEN 2014 ZDARMA WWW.UB.CZ 7 8 / 2014 BRODSKÝ ZPRAVODAJ REDAKCE BRODSKÉHO ZPRAVODAJE PŘEJE SVÝM ČTENÁŘŮM KRÁSNÉ LÉTO foto: Elen Sladká KULTURNÍ FOTOGALERIE Vlasta

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny

BRODSKÝ ZPRAVODAJ. Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín. Setkání Brodů podeváté. Pozvánka do knihovny V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 5 č í s l o 1 9 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Novinky v CPA Delfín Výstavba bytů nad nádražím se rozbíhá Setkání

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3)

SLOVO STAROSTKY. (pokračování na straně č. 3) www.svinov.ostrava.cz SLOVO STAROSTKY Vážení spoluobčané, v říjnu 2014 proběhly volby do obecního zastupitelstva a vy už myslím po půl roce máte právo hodnotit, zda jste volili, či nevolili správně. Nová

Více

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Odborníci na zbraně zahájili další studium. Je Uherský Brod městem sportu? Novinky v CPA Delfín

BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Odborníci na zbraně zahájili další studium. Je Uherský Brod městem sportu? Novinky v CPA Delfín V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d ř í j e n 2 0 0 4 č í s l o 2 1 5 K č w w w. u b. c z BRODSKÝ ZPRAVODAJ V TOMTO ČÍSLE NAJDETE: Je Uherský Brod městem sportu? Odborníci na zbraně zahájili další

Více

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli

Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Zpravodaj Města Litomyšle 9 5. září 2006 Ročník XVI. Animátoři z řad katolické mládeže se setkali v Litomyšli Maraton přednášek doplnily slavnostní mše, sportovní akce či zábavný program v Orion Areně.

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Změny v nemocnici. Ze společnosti Roztančené kino. Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Ročník 54. / / ZDARMA / www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Změny v nemocnici Ze společnosti Roztančené kino Ze společnosti Znovuobjevené Českobrodsko Píšete nám Železný Brod láká k návštěvě

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč

ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 11 / ROČNÍK XV LISTOPAD 2013 Cena 8 Kč V galerii Konírna byla ve čtvrtek 24. října zahájena poslední letošní výstava. Potrvá až do 5. ledna 2014, jmenuje se NOE 20, nejvíc se

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 2/09 Vážení spoluobčané, máme za sebou polovinu roku a řada z nás se chystá prožít zaslouženou dovolenou. Dovolte mi, abych Vás v kostce seznámil s projektem, který se týká naší

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 9/2012 1 2 9/2012 Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz Vážení a mílí spoluobčané! Asi nejenom děti školou povinné a jejich pedagogové, ale i my všichni tak trochu pociťujeme nostalgii v

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Poradna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d p r o s i n e c 2 0 0 9 č í s l o 1 2 Z D A R M A w w w. u b.

Více

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů

Mìstský zpravodaj 12/2014 ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE. Ing. Jiří Deml 74 let, kandidát NKK 1 108 hlasů. Radek Lůčný 36 let, kandidát NKK 884 hlasů Mìstský zpravodaj ROÈNÍK 25 12/2014 CENA 10 Kè ZASTUPITELSTVO MĚSTA KUNOVICE Ing. Pavel Vardan 44 let, kandidát NKK 1 256 hlasů Mgr. Ivana Majíčková, MBA 53 let, kandidátka NKK 1 142 hlasů Ing. Jiří Deml

Více

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny

Vydává město Uherský Brod únor 2012 číslo 02 zdarma www.ub.cz. Brodský zpravodaj. Panský dům čekají velké změny Vydává město Uherský Brod únor číslo zdarma www.ub.cz Brodský zpravodaj Panský dům čekají velké změny Formace Please The Trees hrající indie-rock vystoupila v kině Máj. Více str. 1 Foto: Jiří Zerzáň Monumentální

Více

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč

07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč 07 / 2004 / červenec www.broumov-mesto.cz cena 8 Kč Dne 15. 6. proběhla na broumovském náměstí oslava Dne daňové svobody. Někteří daňoví poplatníci, zdá se, neměli pro samou práci na oslavu tohoto památného

Více

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji

http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji http://poradna.ub.cz > Podadna pro náctileté > nejlepší internetová aplikace ve Zlínském kraji V y d á v á m ě s t o U h e r s k ý B r o d k v ě t e n 2 0 0 9 č í s l o 5 Z D A R M A w w w. u b. c z BRODSKÝ

Více

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem

Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Zpravodaj Města Litomyšle 5 5. května 2008 Ročník XVIII. Oslavy Majáles letos s deštníkovým rekordem Čelo průvodu tvořili sličné vězeňkyně ze Zahradnické školy Největší dramaturgickou novinkou v pořadí

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz Podzimní měsíce přinášejí do našeho města dvě dlouhodobě avizované aktivity. Jednou z aktivit je likvidace statku v dolní Stráži a druhou aktivitou je výstavba

Více

zpravodaje, Vambereckého

zpravodaje, Vambereckého Vamberecký zpravodaj 7-8 2015 52. ročník Vážené čtenářky a čtenáři Vambereckého zpravodaje, léto je v pl né síle a vám se do- stává do rukou prázdni ninon vé dvojčíslo, ve kter ém věř ěřím e, že najdete

Více

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní

6/2012. Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví. Darujte krev. Prázdniny budou atraktivní Kdo ukradne háček na ryby, je popraven. Kdo ukradne zemi, stane se ministrem. čínské přísloví 6/2012 Prázdniny budou atraktivní 4 Darujte krev 6 Okénko z útulku 8 staré fotky Vážení přátelé starých fotek,

Více

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje

M A G A Z Í N. zlín. Stavba roku 2008 Zlínského kraje M A G A Z Í N zlín 7 â E R V E N E C 2 0 0 9 R O â N Í K X V Stavba roku 2008 Zlínského kraje VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, rok se s rokem sešel a já mám opět milou, a pro mne i tak trochu vzácnou příležitost vás

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách

Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách Zpravodaj Města Litomyšle 1 4. ledna 2008 Ročník XVIII. Mistr Olbram Zoubek vyprávěl o sochách Bezmála dvaaosmdesátiletý sochař Olbram Zoubek žije střídavě v Litomyšli a v Praze, kde pracuje ve svém ateliéru.

Více