do krajského zastupitelstva

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "do krajského zastupitelstva"

Transkript

1 Ing. JIŘÍ ŠULC kandidát na hejtmana 2. Ing. Pavel Tošovský 3. Josef Benda 4. Ing. Jan Řehák 5. Hana Lukáčová 6. Antonín Terber 7. Robert Šatník 8. PhDr. Vlastimil Doležal 8. MUDr. Vladimír Záhorský Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva

2 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic jiného, než krajské parlamenty. ODS se na tyto volby pøipravila velmi zodpovìdnì, protože ví, že zøízením krajù dochází k dùležité zmìnì celé naší zemì. Víme moc dobøe i to, že dosavadní diskuse k jednoznaènému pøesvìdèení veøejnosti o pøínosu nového územního uspoøádání nevedla. I to nás nutí k maximální snaze v krajských volbách uspìt. Jedinì tak mùžeme prosazovat program ODS i na regionální úrovni a pøispìt k rozumnému dokonèení reformy veøejné správy. Ta nesmí znamenat pouhý pøesun køesel. Musí znamenat pøiblížení úøedníka k obèanovi, který by mìl mít šanci pøestat být prosebníkem a zaèít být sebevìdomým klientem toho èi onoho správního orgánu. Již nyní se na kraje pøevádìjí nemalé kompetence ve zdravotnictví, sociální péèi, školství, kultuøe a dopravì a to ovlivní život každého z nás. Jak co nejlépe vyvážit vztahy mezi kraji, centrem a obcemi však zùstává úkolem pro budoucnost. Nejde ale jen o vìcnou stránku. Regionální volby, konající se v mezidobí mezi velkými parlamentními volbami, vždy zásadnì ovlivòují vývoj celé politické scény. Proto tyto volby nepodceòujeme, proto je tak dùležitá i co nejvìtší úèast volièù. I zde platí, že ti, kteøí k volebním urnám nepøijdou, pøenechávají prostor ostatním k získání laciného úspìchu. ODS do voleb pøichází s heslem Hlavou i srdcem. Chceme i touto cestou pøispìt k vyvážení pohledu na nás, na naše názory a postoje, k ukázání druhé strany naší tváøe. Pøíliš dlouho jsme byli spojováni pouze s hlavou, s rozumovým pohledem na svìt. Proto pøipomínáme i srdce, i když vím, že jsme ho mìli vždy (a vždy na pravém místì). Používejme hlavu proti populistickým slibùm tìch, kteøí nás líbivými slovy svádìjí k hledání snadných øešení. Ta obvykle skuteènými øešeními nejsou. Používejme srdce k odvaze prosadit nutné, ne vždy populární zmìny, i k respektování lidského rozmìru politiky (a politikù). Používejme hlavu i srdce souèasnì, nedopus me, aby jedno nahrazovalo druhé. Používejme obojí i pøi velké výzvì, kterou pro nás znamená zvládnutí vstupu do Evropské unie. Ten pro nás nemá alternativu hlavnì proto, že naše zemì vždy sdílela a i dnes sdílí všechny základní hodnoty západní civilizace a na Západ, nikoli na Východ, patøí. Letošní volby se uskuteèòují v složité politické dobì, kdy nìkteré konkurenèní politické strany usilují o zmìnu souèasného politického uspoøádání naší zemì, aniž by samy navrhovaly lepší a pøitom uskuteènitelnou variantu. Dobøe ale musí vìdìt, že taková varianta k dispozici není. Za naši vzájemnou politickou nesnášenlivost jsme v posledních ètyøech letech zaplatili pøíliš draze. Více než jiné zemì. Usilujme o to, aby se zvýšil respekt vùèi názoru druhého a aby neúprosný politický boj nenahrazoval oprávnìnou a tolik potøebnou diskusi o øešení vìcných problémù souèasnosti. Nehledejme v politickém oponentovi nepøítele. Respektujme výsledky demokratické diskuse. Nestavme mezi politiky, politické strany a veøejnost zbyteèné bariéry. Pøíslušnost k politické stranì nesmí být považována za handicap. Znamená spoleèné sdílení základních programových a ideových hodnot, které se dají prosadit jen týmovou prací, nikoli sólováním. Výbìru svých kandidátù vìnovala ODS mimoøádnou pozornost. Jsou schopni kvalitnì a odpovìdnì pracovat ve prospìch všech obèanù, a to i tìch, kteøí je volit nebudou. Velmi peèlivì jsme se zejména vìnovali výbìru kandidátù na hejtmany, tedy tìch, které budeme navrhovat do èela krajských zastupitelstev. Kandidáti ODS jsou lidé zkušení a jsou dobøe obeznámeni s oblastí, za kterou kandidují. Jde o lidi se znaèným kreditem, kteøí ve své profesi a èasto už i v politice na komunální úrovni leccos dokázali. Pevnì vìøím, že budou dobrými krajskými politickými reprezentanty, že budou dobøe øídit kraj a že se jim podaøí územní reformì vdechnout život natolik, aby byla obèanùm skuteènì ku prospìchu. Naši kandidáti, v èele s Ing. Jiøím Šulcem, moji osobní dùvìru mají. Pokud jim dáte svoji dùvìru i Vy, vìøím, že Vás nezklamou. Václav Klaus 2

3 PORTRÉT KANDIDÁTA NA HEJTMANA Ing. Jiří Šulc Vzpomínky na procházky starým královským mìstem Mostem mì pøivedly k pøesvìdèení, že když tolik severoèeských mìst a vesnic muselo ustoupit tìžbì uhlí, chci se podílet na stavbì nových sídel. Pøipouštím, že pøed rokem 1990 nebylo moc prostoru dìlat z betonových domù pøijatelnìjší bydlení a proto se teï snažím, aby mìsta plná šedi prokoukla. V Mostì se nám to snad daøí a vìøím, že problém by to nemìl být ani v dalších mìstech našeho kraje. K profesi stavebního inženýra jsem pøidal v posledních šesti letech starostovské starosti. Do této funkce jsme byl poprvé zvolen v roce Pøiznám, že jsem stál o to mít více šancí realizovat své pøedstavy o tom, jak by se tu dalo žít a stejný dùvod mám i pro kandidaturu do krajského zastupitelstva. Jen spoleènì, jako silný region, mùžeme vyvinout tlak na ministerstva a získat státní peníze na obnovu kraje. Proè ten dùraz právì na státní pokladnu? Protože jsem pøesvìdèen, že nám stát za desetiletí nazpìt hodnì dluží, bral odtud energii, lidem zdraví i budoucnost a když pøijde èas, dluhy se mají splácet. Nejsem workoholik, ale jako jiní, kterým nejsou lhostejné vìci veøejné, mi nezbývá mnoho èasu na rodinu. Pøesto jsem si kromì ètrnáctiletého syna poøídil letos v únoru i dceru. Možná na ni nebudu mít v pøíštích letech tolik èasu, kolik bych chtìl, ale snad se jí tady bude jednou dobøe žít, stejnì jako všem dìtem, které teï pøicházejí na svìt a kvùli nimž bychom se mìli dát bez ohledu na rùzné politické zájmy dohromady. A co mohu nabídnout po odborné stránce? Mám za sebou stavební prùmyslovou školu v Kadani, stavební fakultu Vysokého uèení technického v Praze, složil jsem odborné zkoušky zpùsobilosti a jsem autorizovaným inženýrem a soudním znalcem nemovitostí. V Mostì jsem se v roce 1958 narodil a žiji tady se svou rodinou celý život. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Profesí stavební inženýr se tímto oborem zaèal zabývat na Støední prùmyslové škole stavební v Kadani a dále na ÈVUT Fakultì stavební v Praze. Poté pracoval jako projektant v Praze, po základní vojenské službì se vrátil do rodného Mostu. Jako zamìstnanec Investorsko-inženýrské organizace v Mostì se podílel na stavbì mosteckých sídliš, pozdìji to byly úèelové stavby (napø. nemocnice v, Chomutovì, Mostì, Teplicích a Litomìøicích, rekonstrukce a dostavba divadla v ). Po zrušení zamìstnavatelské organizace pokraèoval v pøedešlé èinnosti v soukromé firmì. Od prosince roku 1989 byl èlenem pléna Mìstského národního výboru v Mostì. V tuto dobu byl jako odborník kooptován do komise výstavby. V dalším volebním období se stal èlenem Mìstského zastupitelstva v Mostì, k èlenství v komisi výstavby pøidal práci v komisích finanèní a hospodaøení s mìstským majetkem. V prosinci roku 1994 jako kandidát Obèanské demokratické strany byl novým zastupitelstvem zvolen starostou mìsta Mostu. V této funkci zúroèil své odborné znalosti v oboru stavebnictví, znalost Mostecka a jeho okolí a orientaci v komunální politice, které se již mnoho let vìnuje. Dne byl v komunálních volbách zvolen podruhé starostou mìsta Mostu. 3

4 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Rozhodování ve volbách do krajského zastupitelstva odpoví na otázku dalšího smìøování Ústeckého kraje. Právì v tìchto volbách nastane ostrý støet s pokusy o další levicové experimenty, jejichž dùsledky dodnes poci ujeme po desetiletích totalitní devastace krajiny i morálních hodnot velmi intenzivnì. Jsme proevropsky orientovaní svéprávní obèané a víme, že naše místo je názorovì, kulturnì i historicky ve svobodné a demokratické Evropì. Právì v severozápadních Èechách více než v jiných krajích poci ujeme nezbytnost zachování národní identity a naším cílem proto není rozpuštìní se v nadnárodních byrokratických strukturách. Víme, že Evropì máme co nabídnout a této pøíležitosti chceme patøiènì využít. Formou krajské samosprávy budou moci demokraticky smýšlející obèané spravovat spoleèné záležitosti a øešit problémy svého kraje. Právì v tomto regionu bude víc než jinde záležet na síle mandátu, který vedení získá od volièù. Pevný tým v èele kraje bude zárukou, že píle a schopnosti zdejších lidí ve spojení s pøírodním bohatstvím položí základy jeho opìtovné prosperity. Budoucnost kraje stavíme na aktivitì jeho obyvatel, na jeho schopnostech hledat a pøijímat nová východiska a øešení. Kraj mezi Doupovem a Lužickými horami, Èeským støedohoøím a masivem Krušných hor je znám jako kraj uhlí, chemie a energetiky, ale také jako kraj ovoce, zeleniny, chmele a vína. Základem je však pøedevším hrdý a sebevìdomý obèan s vlastním rozumem. Co tedy chceme? Vrátit kraji prosperitu, zastavit rùst nezamìstnanosti a snížit její míru alespoò na republikový prùmìr. Jak ak toho chceme dosáhnout? Lidem se musí vyplácet pracovat a zamìstnavatelùm zase práci lidem dávat. Sociální a daòový systém musí obì strany motivovat a ne naopak. Životnì dùležité je rychlé zlepšení dopravního spojení s centrem republiky a na druhé stranì s hranicemi do sousedního Saska. Tisíce pracovních pøíležitostí leží ladem v horských oblastech a na venkovì. Tyto lokality musíme oživit. Potøebujeme ještì více vzdìlaných lidí, neobejdeme se bez lidí zdravých a š astných. Musíme udìlat maximum pro to, aby se zmìnila povìst našeho kraje, abychom pøesvìdèili nejen turisty, ale i investory o jeho kráse a pøitažlivosti. Nechceme a nemùžeme èekat jen na pomoc odjinud, od státu èi od Evropské unie. Sami nejlépe víme co je pro nás nejdùležitìjší, co potøebujeme a co pro to musíme udìlat. 4

5 PŘEDSTAVENÍ OBLASTNÍCH JEDNIČEK Ing. Pavel Tošovský Ústecko Narodil jsem se 13. èervna 1962 v Praze, odkud pocházejí moji rodièe. Od dìtství jsem ale vyrùstal v. Po maturitì na Støední prùmyslové škole dopravní v Dìèínì jsem studoval na Elektrotechnické fakultì ÈVUT v Praze, kterou jsem ukonèil v roce Ještì v dobì studií jsem se oženil a s manželkou Danou máme ètyøi dìti. Po absolvování vysoké školy jsem zaèal pracovat v Rozvodném závodì v Severoèeské energetice jako vedoucí oddìlení zakázek. Od roku 1990 až do roku 1998 jsem podnikal. Do politiky jsem se aktivnì zapojil až po událostech, které v roce 1997 vedly k pádu vlády. Po vstupu do ODS jsem se zúèastnil komunálních voleb v roce 1998 a byl jsem zvolen starostou Mìstského obvodu -Neštìmice. Od dubna roku 2000 jsem místopøedsedou oblastního sdružení ODS. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Pavel Tošovský s dětmi Josef Benda Teplicko Jsem rodák z Teplic (1946), kde žiji dodnes. Vystudoval jsem Støední prùmyslovou školu elektrotechnickou a další pomaturitní specializaèní studium prùmyslové energetiky. Pracoval jsem ve funkci vedoucího energetika Skláren Kavalier. V ODS jsem od poèátku roku 1994, vykonávám funkci místopøedsedy teplické ODS a manažera teplické oblasti. V roce 1998 jsem kandidoval do parlamentu ÈR. Jsem èlenem Mìstské rady v Teplicích. Ženatý už 28 let, manželka Jiøina podniká a zabývá se ekonomickými aktivitami a poradenstvím. Dcera Kamila (28 let) je programátorka a Olga (22 let) studuje na vysoké škole. Tak Josefa Bendu vidělo mnoho teplických novomanželů městský radní ve funkci oddávajícího 5

6 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Ing. Jan Řehák Chomutovsko Josef Náhlovský by ze mne mohl mít radost. Jsem totiž Krušnohorec. S výjimkou pìtiletého studia na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni jsem mìl Krušné hory na obzoru od narození. U rodièù v Sokolovì, u babièky v, za studií na Støední prùmyslové škole elektrotechnické v Chomutovì a v tomto mìstì je vidím i dnes z oken bytu, kde žiji s manželkou a dvìma syny. Mám rád tuto krajinu. Zacelení jejích ran po tìžbì i její rozvoj mi leží na srdci léta. Pøed rokem 1989 jsem toho ovšem mohl ovlivnit jen velmi málo, spíše nic. Moje názory se rozcházely s názory vládnoucí strany. Na chalupě, kde jinde než v Krušných horách Zmìny po r jsem pøivítal a v r jsem se, pøesnì v Kristových létech, rozhodl vstoupit do ODS. Ucházím se o pøízeò volièù v prvních volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje, kde bych se chtìl zasadit o rozvoj dopravní infrastruktury a školských zaøízení. Krušnohorcem Hlavou i srdcem! Hana Lukáčová Děčínsko Narodila jsem se v Nové Pace. Základní školu i tzv. jedenáctiletku jsem absolvovala ve svém rodném mìstì. Po úspìšné maturitní zkoušce jsem nedostala doporuèení pro studium na vysoké škole. Proto jsem absolvovala nástavbové pomaturitní studium na Prùmyslové škole papírenské v Hostinném. V Krkonošských papírnách jsem také zaèala pracovat jako laborantka. V roce 1963 jsem se vdala a následovala manžela do papírny v Èeské Kamenici, kam musel nastoupit na umístìnku po absolvování VŠCHT. V závodì jsem pracovala kromì dvou mateøských dovolených pøi narození dcery a syna v rùzných funkcích, hlavnì jako technolog a vedoucí laboratoøe až do roku Po sametové revoluci, na jaøe 1990, jsem byla zvolena do funkce pøedsedkynì Národního výboru v Èeské Kamenici. Uspìla jsem i v dalších komunálních volbách a starostkou mìsta jsem byla po další dvì volební období. Èlenkou ODS jsem od r Od prosince 1998 jsem v penzi. S manželem na horské túře Antonín Terber Litoměřicko Pocházím z jižních Èech, vystudoval jsem Støední zemìdìlskou technickou školu v Táboøe, maturoval jsem v roce Podnikal jsem v zemìdìlství, pak jsem se pøestìhoval do Litomìøic a pracoval v pøípravì staveb pro Telecom, pozdìji ve strojírenství. Na podzim 1998 jsem se po komunálních volbách stal zástupcem starosty Litomìøic. V roce 1987 jsem se oženil. Má žena je dìtská lékaøka a máme spolu ètyøi dìti. Mým hlavním koníèkem jsou konì a jezdectví. Øíkají o mnì, že jsem workoholik. Není to pravda jen mám rád dokonèenou práci. Èím jsem starší, tím víc mi však dochází, že ta vysnìná situace, kdy si sednu, klidnì se pousmìji a v duchu si øeknu Tak a teï mám všechno hotové!, tak ta prostì nikdy nenastane Miluji svou práci a vážím si každého dne, kdy ji mohu dìlat. Nejsem fanatický filantrop, ale je mi dobøe, když se podaøí vyøešit problém, který nìkomu znepøíjemòoval život. Poøád mám na mysli, že úøady jsou tu proto, aby lidem pomáhaly. V Èechách to, bohužel, ještì není pravidlem. Vánoce s dětmi 6

7 Robert Šatník Šluknovsko Narodil jsem se ve Varnsdorfu, kde až doposud žiji. Vyuèil jsem se jako elektromontér a v této profesi jsem pozdìji také jako revizní technik elektrických zaøízení setrval 18 let. Má práce se mi stala koníèkem. Od roku 1990 podnikám. Ve firmì, jíž jsem spolumajitelem, nyní zastávám funkci vedoucího provozního zabezpeèení. Pøed nedávnem jsem oslavil 25 let š astného manželství se svou ženou Evou. Mladší syn Robert ukonèil 4.roèník osmiletého gymnázia s vyznamenáním, starší syn Michael studuje pøi zamìstnání Mediální komunikaci žurnalistiku na VŠ. Pøed vstupem do ODS jsem nebyl èlenem žádné politické strany. Mezi mé záliby patøí rybaøení. Rád se také zúèastòuji hudebních, sportovních a spoleèenských akcí, které se snažím organizaènì a finanènì podpoøit. PhDr. Vlastimil Doležal Mostecko Se starostou Jiřetína pod Jedlovou Josefem Zoserem Narodil jsem se v roce 1955, žiji v Litvínovì a podnikám v oboru organizaèní a ekonomické poradenství. Pøed deseti lety, ve svých pìtatøiceti letech, jsem pochopil, že koneènì pøišla doba, kdy zaèalo být možné uskuteèòovat øadu snù a cílù. Po tøinácti letech uèitelování jsem vstoupil do komunální politiky a v roce 1990 jsem byl zvolen starostou Litvínova. Šest let jsem pùsobil jako pøedseda Severoèeského sdružení obcí, kde jsem se uèil hájit zájmy tohoto kraje. Ty roky pro mne byly nenahraditelnou školou, musel jsem se rychle zorientovat v zákonech i v problémech mìsta a regionu. Získal jsem i øadu S generálním ředitelem Chemopetrolu cenných kontaktù a zkušeností, které bych rád zúroèil. Vìøím, že pøitom Štěpánem Peckou předává čestné občanství Martinu Ručínskému na litvínovském zimním najdu pochopení u manželky i u patnáctiletého syna a o tøi roky starší stadioně dcery. Tenhle kraj mi dal takøka všechno, èeho si v životì cením a vážím. Rodinu, pøátele i smysluplnou práci. A to je dost dùvodù proto, abych své síly vìnoval jeho prospìchu a budoucnosti. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA MUDr. Vladimír Záhorský Lounsko Narodil jsem se v roce 1953 v Podboøanech, vystudoval jsem gymnázium, pak Fakultu dìtského lékaøství Univerzity Karlovy v Praze a promoval v roce Celkem jsem získal tøi atestace, mám za sebou odborné manažerské kurzy v zahranièí. V souèasnosti pracuji jako odborný dìtský lékaø v Lounech a øeditel Polikliniky D.T.C. v Podboøanech. Jsem ženatý, manželka Eva je zdravotní sestra, máme spolu tøi dcery a jednoho syna. Èlenem ODS jsem od jejího založení, v roce 1992 jsem byl poslancem Federálního shromáždìní ÈSFR za Snìmovnu národù, èlenem Zahranièního výboru a delegátem Rady Evropy ve Štrasburku. Dnes zastávám funkci pøedsedy Oblastního sdružení ODS na okrese Louny. V diskusi se starostou Loun Emilem Volkmannem 7

8 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 1. Ing. Jiří Šulc 42 let starosta Most 2. Ing. Pavel Tošovský 38 let starosta mìstského obvodu 3. Josef Benda 54 let manažer Teplice 4. Ing. Jan Řehák 39 let technický øeditel Chomutov 5. Hana Lukáčová 59 let technolog Èeská Kamenice 6. Antonín Terber 38 let zástupce starosty Litomìøice 7. Robert Šatník 46 let Varnsdorf 8. PhDr. Vlastimil Doležal 45 let finanèní poradce Litvínov 9. MUDr. Vladimír Záhorský 47 let dìtský lékaø Podboøany 10. Ing. Václav Jelínek 57 let Teplice 11. Ing. Miroslav Pátek 56 let primátor 12. Ing. Veronika Dlouhá 34 let ekonom Klášterec nad Ohøí 13. Ing. Oldřich Klimecký 60 let manažer Most 14. Ing. Josef Bíža 50 let starosta Mšené - láznì 15. Roman Kubr 37 let Varnsdorf 16. JUDr. Milan Franc 41 let Dìèín 17. Ing. Miloš Kolbaba 66 let pedagog dùchodce Teplice 18. Ing. Jan Kerner 36 let tajemník MìÚ Louny 19. Mgr. Helena Černá 45 let zástupkynì starosty Duchcov 20. Jitka Mondříková 26 let ka Vejprty 21. Antonín Rous 58 let starosta Roudnice nad Labem 22. Věra Řádková 53 let živnostník Mikulášovice 23. MUDr. Miroslav Šofr 32 let lékaø Chomutov 24. Ing. Luboš Motl 33 let Meziboøí 25. Mgr. Radek Reindl 29 let zástupce starosty Podboøany 26. Zdeněk Masojídek 58 let Dìèín 27. Ing. Miroslav Harciník 38 let námìstek primátora 28. Pavel Barák 37 let jednatel Lom 29. Pavel Šustáček 53 let zástupce starosty Teplice 30. MUDr. Irena Jílková 44 let lékaøka 31. Ing. Jiří Novák 64 let pedagog dùchodce Lovosice 32. Ing. René Budjač 43 let technik Kadaò 33. Lucie Chloubová 25 let studentka VŠ Žatec 34. Mgr. Dagmar Tesarčíková 43 let starostka Benešov nad Plouènicí 35. Ing. Jan Langthaler 47 let øeditel støední školy Štìtí 36. Roman Šebek 36 let Bílina 37. Drahomíra Miklošová 47 let ka Most 38. Dana Jurštaková 39 let vedoucí odboru SBD Jirkov PORTRÉTY KANDIDÁTNÍ KANDIDÁTŮLISTINA 39. Ladislav Gregor 40 let Dìèín 40. Iveta Hořejší 26 let ekonomka Postoloprty 41. Mgr. Jan Kubata 33 let 42. Andreas Stefan 45 let pojiš ovací poradce Meziboøí 43. Mgr. Miroslava Hüblová 44 let uèitelka Chomutov 44. Eva Švecová 57 let zdravotní sestra Dubí 45. MUDr. Pavel Kejř 47 let zubní lékaø Litomìøice 46. František Andrle 36 let Dìèín 47. Mgr. Milena Zikmundová 67 let dùchodce Louny 48. Ivan Charvát 53 let starosta mìstského obvodu 49. Ondřej Boehm 49 let programátor Teplice 50. Jiří Sadílek 39 let Jirkov 51. Josef Khyn 55 let Libochovice 52. Radek Hnátek 29 let finanèní referent Most 53. Mgr. Jiřina Švagrová 46 let uèitelka Bílina 54. Ing. Čestmír Žižka 70 let dùchodce Lom 55. Alexandra Kovaříková 51 let zástupkynì starosty 8

9 NÁŠ DOMOV ÚSTECKÝ KRAJ Sedm okresù našeho kraje, od Chomutova pøes Teplicko až po Dìèín, od Øípu pøes Milešovku až po Krušné hory, má z pohledu lidí žijících mimo nì øadu problémù a nevýhod. Každá z nich jde ale obrátit ve výhodu a pøednost. Znièená krajina a narušené životní prostøedí jsou jedním z nejpalèivìjších. Na druhou stranu, lépe se staví v již døíve prùmyslem zasažených oblastech než tam, kde se musí kácet lesy, nièit pole, devastovat krajina. Tím, co nás rozhodnì pálí nejvíc, je ale nezamìstnanost. Investorùm, velkým domácím i zahranièním firmám jsme pøitom schopni nabídnout dostateèný poèet pracovních sil, lidí zvyklých tvrdì pracovat. Navíc, kde jinde v Evropì lze najít tolik pøipravených prùmyslových areálù a ploch k podnikání jako je napøíklad bývalé žatecké letištì a mnoho dalších lokalit se zajištìnými zdroji elektøiny, vody, plynu. Rychlé spojení s Nìmeckem a dalšími zemìmi Evropské unie jsou šancí nejen pro velké, ale i malé èeské výrobce a obchodníky. Bezmála pìt desítek let byl náš kraj drancován a vykoøis ován totalitními režimy. Teï právì je nejvyšší èas a také šance tuto situaci definitivnì zmìnit tak, aby z bohatství kraje mìli nejvíce ti, kteøí tu žijí, pracují a vychovávají dìti. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Ing. Jiří Šulc Severní Èechy patøí mezi nejohroženìjší regiony republiky a pøitom jde o krásný, mnohovrstevnatý region s velkými možnostmi. Nezamìstnanost tu ale mùže brzy dosáhnout místy i tøicetiprocentních hodnot. Dá se s tím nìco dìlat? Při jednání o ofsetových programech pro severní Čechy s velvyslancem Švédského království panem Ingmarem Karlssonem Není pravda, že cestou z krize by mìl být úbytek obyvatel v regionu, protože všichni nebudou mít šanci se zde uživit. Tato lokalita lidi uživila odjakživa a dokonce se dá tvrdit, že až do odsunu v roce 1945 jich zde žilo více, než dnes. Region se totiž pøedevším musí pøeorientovat ze stávajícího zamìøení na tìžký prùmysl, hornictví a chemii zpìt na tradièní druhy øemesel i moderní technologie. Velká budoucnost je jednoznaènì v turistické infrastruktuøe a ve službách, které s turistikou souvisejí. Je tu i mnoho vzdìlaných chemikù a kromì velkých podnikù tìžké chemie si zde dovedu pøedstavit i malé firmy farmaceutického, dermatologického, èi kosmetického zamìøení. Chemie má zázemí nejen v Litvínovì, ale také v Lovosicích a samozøejmì v. Aèkoli to mùže znít paradoxnì, èásteèným lékem na nezamìstnanost mùže být i v tak prùmyslovém kraji zemìdìlství. Vše souvisí i s rekultivacemi vytìžených území, které jsou aktuální od Ústecka až po Chomutovsko. Patøí sem i dùsledná péèe o lesní fond. To všechno by pak mìlo pøinést obnovu vesnic a ve svém dùsledku i oživení Krušných hor. Stejná péèe musí být vìnována také Polabí a Poohøí, které byly vždycky tradièními zemìdìlskými lokalitami a dodnes se jim øíká Zahrada Èech. Pøipomeòme také chmelaøství a dalším z mnoha pøíkladù je úspìšné severoèeské vinaøství, protože sklepy roudnické, žernosecké, žalhostické, litomìøické i chrámecké patøí k tomu nejlepšímu, co v celé Èeské republice je. Tvrdíte, že dalším oborem, který se musí v novém kraji radikálnì pozvednout, je úroveò vzdìlání Ústeckému kraji musíme poskytnout všechny možnosti k ekonomickému (zároveò všestrannému) rozvoji. Prosazujeme vytvoøení solidních podmínek pro místní e, chceme pøilákat investory a nepøekážet jim, ale chceme zároveò dbát na dodržování všech ekologických norem. Region má mimo prùmyslové obory velký potenciál v rozvoji moderní turistiky. 9

10 - é- o le cee - o o- b- - o- í o- h- ut KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA A další priority pro lepší budoucnost Ústeckého kraje? Region mùže prosperovat jedinì pokud bude dobøe dostupný. Jednoznaènou prioritou je tedy dostavba dálnice D-8 od Lovosic k Øehlovicím a dál ke státní hranici s Nìmeckem. Stejnì potøebná je rychlostní komunikace R-7 od Prahy na Chomutov a dál k hraniènímu pøechodu Hora Svatého Šebestiána. Chybí i dokonèení tøetí páteøní trasy a to spojnice Chomutov Most Teplice. Jistì se ale dá mluvit i o možnosti zkapacitnìní lodní dopravy, která je zajímavá svou ekologièností. A aby bylo dopravní spektrum ucelené, rozhodnì by neškodilo kvalitní malé letištì na úrovni napøíklad karlovarské, èi liberecké pøistávací dráhy. Stavba železnièního koridoru je jistì prospìšná, ale pracovní místa pøináší regionu jen v okamžiku své realizace Hodnì se mluví a píše také o severoèeském životním prostøedí. Doby, kdy na severu bylo nejvìtší hrozbou zneèištìné ovzduší, jsou naštìstí za námi. Hlavním úkolem dneška je strategie, která povede k návratu severoèeské krajiny do pùvodního stavu, nebo pøesnìji návratu k lidem. Rekultivace vytìžených území musí mít svùj øád a nesmí být jen nìjakým doplòkem èinnosti, kterou vyvíjejí tìžební spoleènosti. Co dalšího pøináší regionu možnost krajské samosprávy? Nebudou kraje pouze dalším úøednickým molochem, který spolkne zbyteènì peníze daòových poplatníkù? Právì naopak. Vìtšina penìz vybraná zde v regionu nebude zbyteènì odcházet do Prahy, kde by živila tisíce úøedníkù. Budeme o sobì moci daleko více, než dosud, rozhodovat sami. Všechno bude závislé hlavnì na tom, jak silné krajské zastupitelstvo vùbec bude. Zda sbor moudrých z kraje pod Krušnými horami bude schopen domluvit se na spoleèné øeèi. Pokud se pak tímto jednotným hlasem bude v Praze dožadovat svých potøeb a práv, pokud nebudeme všechny síly spotøebovávat na boj jednotlivých mìst a oblastí navzájem proti sobì, pak si urèitì dokážeme obhájit své místo na slunci. Ing. Pavel Tošovský Znamená Vaše kandidatura do krajského zastupitelstva, že už Vás omrzela práce na neštìmické radnici? Ale právì naopak! Práce starosty neštìmického obvodu mì ohromnì baví. Èlovìk zažívá neustále nìco nového, žádné stojaté vody. Za ty dva roky na radnici jsem získal takové množství nejrùznìjších zkušeností, které by bylo tìžké získat kdekoliv jinde. A právì tyto zkušenosti a poznatky bych rád zúroèil i v krajském zastupitelstvu. Ani dnes, po událostech kolem plotu v Matièní ulici, nelitujete, že jste šel do komunální politiky? Není èeho litovat. A naprosto jednoznaèný verdikt Ústavního soudu koneènì pøesvìdèil pochybovaèe, že právo bylo na naší stranì. O co budete usilovat, pokud budete zvolen do krajského zastupitelstva? Chceme pokraèovat ve všech pozitivních vìcech, které se již podaøily v minulosti. Rozhodnì budu usilovat o zmìny v oblasti poskytování sociálních dávek, kde podle našich poznatkù dochází ke zneužívání nedùsledné sociální politiky státu ze strany nìkterých obèanù. Neustálé financování lidí, kteøí se cílenì vyhýbají práci, mi pøipadá vùèi ostatním daòovým poplatníkùm doslova nemravné. Rozhodnì pak budu dbát na rovnost všech obèanù pøed zákonem. Nejsem pøítelem žádných tzv. pozitivních diskriminací. Josef Benda Jakého cíle chcete v tomto volebním období dosáhnout? Chod budoucího krajského zastupitelstva musí být skuteènou službou pro obèana tohoto dosud opomíjeného regionu a je pouze na budoucích krajských zastupitelích, jakou váhu v rámci celé republiky tomuto kraji vymezí a vybojují. Kraj, ve kterém žijeme, si v tomto století prožil skuteènì své, já osobnì chci svou prací 10

11 udìlat vše pro to, aby se tu lidem žilo co nejlépe a souèasnì se pøièinit o to, aby se vnímání tohoto kraje stalo pøimìøeným jeho historickému i skuteènému významu, nejen z pohledu souèasné Èeské republiky, ale i z budoucího pohledu rozšíøené Evropské unie. Ing. Jan Řehák Jak Vy chcete øešit zvyšující se nezamìstnanost v regionu? Chtìl bych podpoøit a zajistit vznik a rozvoj školských zaøízení, která vychovávají odborníky. Zároveò také podpoøit projekty, které zajistí modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury. Hana Lukáčová Na kterou problematiku se chcete v krajském zastupitelstvu zamìøit? Vzhledem k osmiletému tréninku ve funkci starostky mohu pracovat ve více oblastech, ale jako jedna z nejožehavìjších otázek se mi jeví sociální problematika. V této práci bych chtìla pokraèovat. Naše motto zní: Sociální dávky pouze tìm potøebným. Antonín Terber Co mùže krajský zastupitel udìlat pro svùj okres? Práce krajského zastupitele bude pøedevším spoèívat v zajištìní rovných podmínek pro život všech obèanù kraje, což ovšem neznamená bohatým brát a chudým dávat! Znamená to vytváøet podmínky pro to, aby se i chudý mohl stát bohatým. Možností je spousta KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Robert Šatník Jaké výhody vidíte v rozdìlení republiky na kraje? V kraji jako menším celku, by mìla být snadnìjší, prùhlednìjší i pružnìjší možnost rozdìlovat finanèní zdroje. Dosud jsme mohli jen jezdit breèet do Prahy, nyní máme krajské instituce na dosah ruky. Vydala Obèanská demokratická strana, grafické zpracování PRAAM Písek, tisk Graspo Zlín PhDr. Vlastimil Doležal Proè si myslíte, že nám kraje k nìèemu budou? Protože se už koneènì musíme dát dohromady a tomu pomùže jedinì pevné vedení kraje. Nebude to ale levný krok, nedaly by se ty peníze použít lépe? Chci prosazovat, aby reforma byla dotažena do konce, aby došlo k úèelnému pøenesení jednotlivých pravomocí èásteènì na kraje a èásteènì na obce. Pak se systém veøejné správy výraznì zlevní. MUDr. Vladimír Záhorský Dá se pøedpokládat, že v krajském zastupitelstvu byste se chtìl zamìøit na zdravotnictví. Je to tak? Pochopitelnì, vždy je to obor, o kterém vím nejvíc a zabývám se jím celý život. Stejnì tak mì ale zajímá nezamìstnanost a její øešení, kriminalita a její prevence, podpora vzdìlávání, rozvoj škol, ale také spolupráce s pøedstaviteli místních samospráv na rozvoji mìst a obcí. 11

12 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA STOJÍ ZA NÁMI Emil Volkmann starosta Loun Starostu Jiøího Šulce znám šest let od té doby, co usedl na køeslo hlavy mìsta Mostu. Hejtman by byl více než povolaný, je jako jeden z mála schopen s ohledem na své zkušenosti tuhle funkci zvládnout. Jaroslav Kubera starosta Teplic Mosteckého starostu znám natolik dobøe, že mohu bez obav tvrdit, že se názorovì shodujeme. Spoleènì se mnou trval i na tom, aby pøed jejich zøízením nejprve byly stanoveny kompetence krajù. Když už tu ale kraje jsou, je pro mne právì on zárukou, že v pøípadì zvolení budu prosazovat to, aby tenhle úøad nebyl jen zbyteèný byrokratický moloch. Ing. Ivan Ottis generální ředitel České rafinérské a.s. Velmi pracovitý, razantnì prosazující zájmy okresu i regionu, schopný øešit problémy, aniž by bral nejprve v potaz politické aspekty, pøitom schopný pøijatelných kompromisù. Tak jsem poznal starostu Mostu Jiøího Šulce. Právì takový by mìl být hejtman, který by byl pro všechny pøínosem. Ing. Miroslav Kuliha generální ředitel Chemopetrolu Litvínov Starostu Mostu znám jako pøímoèarého a racionálního èlovìka, který si vidí dál než na špièku vlastního nosu, dál než jeden rok dopøedu. Schopnost uvažování v dlouhodobé perspektivì pro mne znamená, že na místì hejtmana Ústeckého kraje mùže obstát a postarat se o region. Petr Jonáš ředitel Městského divadla v Vítìzství ODS ve volbách by pro mne znamenalo nadìji na renezanci našeho kraje. To i proto, že její program prosazují kandidáti, o jejichž schopnostech nepochybuji. Starostu Šulce znám osobnì, stejnì jako pøední ústecké kandidáty. A vím, proè jim vìøím. Antonín Rous předseda Rady Severočeského sdružení obcí a starosta Roudnice nad Labem Velice si vážím kvalit, odborného pøístupu a schopností Jiøího Šulce pøi øešení problémù severozápadních Èech. Je pro mì zárukou maximálního úsilí pøi zabezpeèení lepší budoucnosti celého regionu severozápadních Èech. Ivan Vilím ředitel Úřadu práce v Litoměřicích Pøi spolupráci s ing. Šulcem na regionálním øešením politiky zamìstnanosti jsem nabyl pøesvìdèení, že pan starosta je vhodným kandidátem pro funkci hejtmana. Petr Hladký majitel Galerie H z Vejprt Mostecký starosta na rozdíl od jiných dokáže sledovat dìní jak v mìstì, které vede, ale také to, co se odehrává mimo nìj i mimo Mostecko. Není tolik tìch, kteøí by v dnešní dobì byli ochotni podpoøit mezinárodní humanitární projekty i projekty kulturní. To i pøesto, že se Most i celý okres potýká s takovým problémem jako je nejvyšší nezamìstnanost v Èeské republice. Lukáš Konečný jeden z nejúspěšnějších boxerů současnosti, olympionik a reprezentant České republiky Politika ODS je pro mne zárukou stabilního a dobrého vývoje naší zemì smìrem k západní civilizaci. Proto budu v krajských volbách podporovat kandidáty ODS. INFORMACE, SPOJENÍ Mítink s Václavem Klausem se koná 10. listopadu v v hodin Na vaše dotazy vám naši kandidáti rádi odpoví Jiøí Šulc, 0602/ , Pavel Tošovský, 0603/ Josef Benda, 0603/ , Jan Øehák, 0602/ Hana Lukáèová, 0412/ Antonín Terber, 0603/ Robert Šatník, 0604/ Vlastimil Doležal, 035/ , 0603/ Vladimír Záhorský, 0604/ Regionální kanceláø ODS , Revoluèní 8, tel/fax 047/ ,

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník do krajského zastupitelstva

kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník do krajského zastupitelstva RNDr. PAVEL PAVLÍK kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Spoleènì pro Suché Lazce

Spoleènì pro Suché Lazce davedesign - program str 12., 1. Volte è. 2. Volte è. 2. Spoleènì pro Suché Lazce Suché Lazce Spoleènì jist, že každý státní zamìstnanec je tu pro nás, slovo nejde neznám, diktát z moci úøední pro mì není

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò.

Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Nadaèní fond Zelený poklad vznikl již v roce 1999 z Nadace životního prostøedí mìsta Plznì - Zelený poklad, zøizovatelem je mìsto Plzeò. Posláním Nadaèního fondu Zelený poklad je podporovat projekty zamìøené

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice

Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie. II. díl. partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Prùvodce neziskovým sektorem Evropské unie II. díl partnerství sociální ekonomika úèast obèanù ve veøejné politice Oldøich Èepelka Vydáno s podporou Nadace rozvoje obèanské spoleènosti z programu PHARE

Více

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací

je spoluzakladatelem a podílí se na èinnosti Asociace nestátních neziskových organizací Obèanské sdružení Omega Liberec podporuje neziskový sektor a malé obce a pùsobí na tøech úrovních: a) místní: ve spolupráci s obcemi pøipravuje rozvojové strategie venkovských mikroregionù a projekty pro

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE

MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE MEZINÁRODNÍ MIGRACE A MIGRACE V ÈESKÉ REPUBLICE Jana Veselá Ústav veøejné správy a práva, FES, Univerzita Pardubice Abstrakt: Tento èlánek je vìnován problematice mezinárodní migrace, typùm pracovních

Více

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy

ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy CEEC LOGON Sí místních a regionálních samospráv středoevropských a východoevropských států ZPRÁVA LOGON 2000 Nová výzva pro místní samosprávy Zkušenosti asociací místních a regionálních orgánů Finska,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková PRVNÍ TØÍDOU BEZ PLÁÈE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region.

ÚVOD. Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. ÚVOD Naší vizí je dynamicky se rozvíjející region. Moravská vysoká škola Olomouc byla založena v roce 2005. Hlavním impulsem jejího vzniku byl nedostatek specializovaných odborníkù s ekonomickým a manažerským

Více

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE

POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE SOUHRN C. ZDRAVÉ STÁRNUTÍ POLITIKA PŘÍPRAVY NA STÁRNUTÍ V ČESKÉ REPUBLICE AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC PETR WIJA Ministerstvo práce a sociálních vìcí, Praha Autor podává pøehled stavu a vývoje demografických

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády

ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády CEEC LOGON Sí samosprávných územních celků středoevropských a východoevropských zemí ZPRÁVA LOGON 2002 lobování v Evropě Úkol pro samosprávné územní celky a regionální vlády Ministerstvo zahraničních věcí

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010

Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 Příprava žádostí o dotace - reference 2008-2010 V průběhu více jak 15-ti letého působení pomohla Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s. svým klientům k získání dotací na projekty přesahující

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Klasické námìty ve výtvarném umìní

Klasické námìty ve výtvarném umìní Narození Ježíše Krista VV-1 Námìty DUM è. 4 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvoøen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdìlávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice 1- Kde a kdy se

Více

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR

Autor: Jiří Sehnal. Bělohradské listy FOTOGRAFIE NA OBÁLCE STR. 1 - PAVEL ŠUBR: ANNAMARIÁNSKÝ PRAMEN STR. 24 - JIŘÍ KRAUS: POŽÁR Bělohradské listy Autor: Jiří Sehnal 2 OBJEKTIVEM BĚLOHRADSKÝCH LISTŮ 3 FEJETON (JIŘÍ SEHNAL) 4 ZEPTALI JSME SE ZA VÁS 5 STAROSTA ODPOVÍDÁ, MÚ INFORMUJE 6 SALON LÁZEŇSTVÍ (PAVEL ŠUBR) 7 HODNOCENÍ ROKU

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 2 0 Vydání odborné knihy

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Registraèní èíslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 2012/ 12 / 2 PROJEKTOVÁ PØÍLOHA Síťování vìdecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veøejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Hlavním cílem

Více

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù

Návrh na konání místního referenda. podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Mìstský úøad Hostinné Námìstí 69 543 71 Hostinné V Hostinném, 29. 7. 2014 Návrh na konání místního referenda podle zákona è. 22/2004 Sb., o místním referendu a o zmìnì nìkterých zákonù Pøípravný výbor

Více

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011

Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Junák-svaz skautù a skautek ÈR, støedisko Kopøivnice, ev.è. 814.04 Zpráva o èinnosti za oddílový rok 2010-2011 Pár slov úvodem Další z významných oddílových rokù je za námi a to nejdùležitìjší a nejvýznamnìjší

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO

1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO 1 PROBLEMATIKA ZAMÌSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PRÁVNÍ HLEDISKO Vìra Vojtová Klíèová slova aktivní politika zamìstnanosti, èásteèná invalidita, diskriminace v zamìstnání, kratší pracovní doba,

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 0 2 PhDr. Irena Wagnerová,

Více

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci.

O technických firmách Deset krokù k akreditaci 1) Kontakt GS1 Czech Republic, pøedstavení zapojené technické firmy - uchazeèe o akreditaci. Partnerský program Partnerský program GS1 Czech Republic pøedstavuje, v souladu s celosvìtovými vývojovými trendy v oblasti obchodnì-technických vztahù, pokroèilý stupeò spolupráce mezi nositelem standardù

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy

Projektový pracovník veøejné správy. Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Projektový pracovník veøejné správy Informace o akreditovaném vzdìlávání pro úøedníky a zamìstnance veøejné správy Obsah 1. Úvodní slovo 2 2. Popis vzniku projektu 4 2.1 Zjiš ování potøeb cílové skupiny

Více

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb

Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Spektrum centrum primární prevence a drogových služeb Žižkova 16, 591 01 Žïár nad Sázavou +420 566 620 098, +420 608 816 721 spektrum@kolping.cz http://www.spektrum.kolping.cz IÈO: 433 79 729 Bankovní

Více

Spolupracující regiony

Spolupracující regiony Pøedstavení projektu MATEO MATEO (Matching Technologies and Opportunities) je souèástí programu Evropské unie Interreg IIIC. Jedná se o unikátní projekt, který se zaslouží o to, že do Jihoèeského a Plzeòského

Více

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D.

Mgr. Hana Bartoòková, Ph.D. Podìkování Ráda bych na tomto místì podìkovala Helenì Varšavské a Milanu Vokálovi, bez jejichž peèlivého, vstøícného a místy obdivuhodného pøístupu by knížka nemohla mít stávající podobu. Dále bych chtìla

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo

Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo Jak jsme již avizovali na našich webových stránkách, ve ètvrtek 21. 12. 06 se konalo zasedání zastupitelstva našeho mìsta. Na programu jednání bylo schválení zdánlivì nudných položek - zmìny územního plán

Více

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb.

155_1995_Sb-1.txt. Zmìna: 132/2000 Sb., 118/2000 Sb. (èást), 220/2000 Sb., 375/2000 Sb. 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. èervna 1995 o dùchodovém pojištìní Zmìna: 19/1996 Sb. Zmìna: 218/1996 Sb. Zmìna: 255/1996 Sb. Zmìna: 134/1997 Sb. (èást) Zmìna: 129/1997 Sb. Zmìna: 289/1997 Sb. Zmìna: 134/1997

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdìlávání PUBLIKACE Tento dokument byl vytvoøen a publikován Evropskou agenturou pro rozvoj speciálního vzdìlávání. Citace z tìchto materiálù mohou být použity,

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA

REVOLUÈN? PERSPEKTIVA REVOLUÈN? PERSPEKTIVA Nejbezpeènìji, proti smìru jízdy, od narození do 18kg (cca do 4 let) Pøevratná novinka v dìtských autosedaèkách ECE R-44/04 kategorie 0+/I, 0-18KG Cestování zády proti smìru jízdy,

Více

Edgar Cayce. Eko konzult

Edgar Cayce. Eko konzult Edgar Cayce JÍDLO A ZDRAVÍ Eko konzult Co jsou to vitaminy? Co jsou to aminokyseliny? Jakýsi hudební vìdec jednou poznamenal, že vitamin je jednotou ignorance nikdo neví, co to je. Pouze se ví k èemu slouží.

Více

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ

doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ doc. PhDr. Štefan Vendel, CSc. KARIÉRNÍ PORADENSTVÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou 3234. publikaci Odpovìdná

Více

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe

PROGRAMU VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI. 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe VŠICHNI JSME NA JEDNÉ LODI 10 let nadnárodní spolupráce pøi zvládání povodòových rizik na Labi-ELbe Závìreèná konference 21.-22. èervna 2012 V Saském zemském snìmu Foto: Steffen Giersch POZADÍ PROJEKT

Více

COJEHIPOREHABILITACE?

COJEHIPOREHABILITACE? VÝROÈNÍZPRÁVA SDRUŽENÍAMBRA 2004 Vysoèina je o pøírodì a pøíroda je také o lidech, kteøí v ní žijí. Jsou tvrdí a houževnatí jako ona, ale nìkdy není možné odolat nepøízni osudu bez podpory druhých. A proto

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù

Aplikace moderních informaèních technologií v øízení firmy Nástroje ke zvyšování kvality informaèních systémù Edice Management v informaèní spoleènosti Edièní rada: Prof. Ing. Josef Basl, CSc. Vysoká škola ekonomická v Praze pøedseda Ing. Kateøina Drongová Grada Publishing, a.s. místopøedseda Prof. Ing. Jan Ehleman,

Více