do krajského zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "do krajského zastupitelstva"

Transkript

1 Ing. JIŘÍ ŠULC kandidát na hejtmana 2. Ing. Pavel Tošovský 3. Josef Benda 4. Ing. Jan Řehák 5. Hana Lukáčová 6. Antonín Terber 7. Robert Šatník 8. PhDr. Vlastimil Doležal 8. MUDr. Vladimír Záhorský Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva

2 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic jiného, než krajské parlamenty. ODS se na tyto volby pøipravila velmi zodpovìdnì, protože ví, že zøízením krajù dochází k dùležité zmìnì celé naší zemì. Víme moc dobøe i to, že dosavadní diskuse k jednoznaènému pøesvìdèení veøejnosti o pøínosu nového územního uspoøádání nevedla. I to nás nutí k maximální snaze v krajských volbách uspìt. Jedinì tak mùžeme prosazovat program ODS i na regionální úrovni a pøispìt k rozumnému dokonèení reformy veøejné správy. Ta nesmí znamenat pouhý pøesun køesel. Musí znamenat pøiblížení úøedníka k obèanovi, který by mìl mít šanci pøestat být prosebníkem a zaèít být sebevìdomým klientem toho èi onoho správního orgánu. Již nyní se na kraje pøevádìjí nemalé kompetence ve zdravotnictví, sociální péèi, školství, kultuøe a dopravì a to ovlivní život každého z nás. Jak co nejlépe vyvážit vztahy mezi kraji, centrem a obcemi však zùstává úkolem pro budoucnost. Nejde ale jen o vìcnou stránku. Regionální volby, konající se v mezidobí mezi velkými parlamentními volbami, vždy zásadnì ovlivòují vývoj celé politické scény. Proto tyto volby nepodceòujeme, proto je tak dùležitá i co nejvìtší úèast volièù. I zde platí, že ti, kteøí k volebním urnám nepøijdou, pøenechávají prostor ostatním k získání laciného úspìchu. ODS do voleb pøichází s heslem Hlavou i srdcem. Chceme i touto cestou pøispìt k vyvážení pohledu na nás, na naše názory a postoje, k ukázání druhé strany naší tváøe. Pøíliš dlouho jsme byli spojováni pouze s hlavou, s rozumovým pohledem na svìt. Proto pøipomínáme i srdce, i když vím, že jsme ho mìli vždy (a vždy na pravém místì). Používejme hlavu proti populistickým slibùm tìch, kteøí nás líbivými slovy svádìjí k hledání snadných øešení. Ta obvykle skuteènými øešeními nejsou. Používejme srdce k odvaze prosadit nutné, ne vždy populární zmìny, i k respektování lidského rozmìru politiky (a politikù). Používejme hlavu i srdce souèasnì, nedopus me, aby jedno nahrazovalo druhé. Používejme obojí i pøi velké výzvì, kterou pro nás znamená zvládnutí vstupu do Evropské unie. Ten pro nás nemá alternativu hlavnì proto, že naše zemì vždy sdílela a i dnes sdílí všechny základní hodnoty západní civilizace a na Západ, nikoli na Východ, patøí. Letošní volby se uskuteèòují v složité politické dobì, kdy nìkteré konkurenèní politické strany usilují o zmìnu souèasného politického uspoøádání naší zemì, aniž by samy navrhovaly lepší a pøitom uskuteènitelnou variantu. Dobøe ale musí vìdìt, že taková varianta k dispozici není. Za naši vzájemnou politickou nesnášenlivost jsme v posledních ètyøech letech zaplatili pøíliš draze. Více než jiné zemì. Usilujme o to, aby se zvýšil respekt vùèi názoru druhého a aby neúprosný politický boj nenahrazoval oprávnìnou a tolik potøebnou diskusi o øešení vìcných problémù souèasnosti. Nehledejme v politickém oponentovi nepøítele. Respektujme výsledky demokratické diskuse. Nestavme mezi politiky, politické strany a veøejnost zbyteèné bariéry. Pøíslušnost k politické stranì nesmí být považována za handicap. Znamená spoleèné sdílení základních programových a ideových hodnot, které se dají prosadit jen týmovou prací, nikoli sólováním. Výbìru svých kandidátù vìnovala ODS mimoøádnou pozornost. Jsou schopni kvalitnì a odpovìdnì pracovat ve prospìch všech obèanù, a to i tìch, kteøí je volit nebudou. Velmi peèlivì jsme se zejména vìnovali výbìru kandidátù na hejtmany, tedy tìch, které budeme navrhovat do èela krajských zastupitelstev. Kandidáti ODS jsou lidé zkušení a jsou dobøe obeznámeni s oblastí, za kterou kandidují. Jde o lidi se znaèným kreditem, kteøí ve své profesi a èasto už i v politice na komunální úrovni leccos dokázali. Pevnì vìøím, že budou dobrými krajskými politickými reprezentanty, že budou dobøe øídit kraj a že se jim podaøí územní reformì vdechnout život natolik, aby byla obèanùm skuteènì ku prospìchu. Naši kandidáti, v èele s Ing. Jiøím Šulcem, moji osobní dùvìru mají. Pokud jim dáte svoji dùvìru i Vy, vìøím, že Vás nezklamou. Václav Klaus 2

3 PORTRÉT KANDIDÁTA NA HEJTMANA Ing. Jiří Šulc Vzpomínky na procházky starým královským mìstem Mostem mì pøivedly k pøesvìdèení, že když tolik severoèeských mìst a vesnic muselo ustoupit tìžbì uhlí, chci se podílet na stavbì nových sídel. Pøipouštím, že pøed rokem 1990 nebylo moc prostoru dìlat z betonových domù pøijatelnìjší bydlení a proto se teï snažím, aby mìsta plná šedi prokoukla. V Mostì se nám to snad daøí a vìøím, že problém by to nemìl být ani v dalších mìstech našeho kraje. K profesi stavebního inženýra jsem pøidal v posledních šesti letech starostovské starosti. Do této funkce jsme byl poprvé zvolen v roce Pøiznám, že jsem stál o to mít více šancí realizovat své pøedstavy o tom, jak by se tu dalo žít a stejný dùvod mám i pro kandidaturu do krajského zastupitelstva. Jen spoleènì, jako silný region, mùžeme vyvinout tlak na ministerstva a získat státní peníze na obnovu kraje. Proè ten dùraz právì na státní pokladnu? Protože jsem pøesvìdèen, že nám stát za desetiletí nazpìt hodnì dluží, bral odtud energii, lidem zdraví i budoucnost a když pøijde èas, dluhy se mají splácet. Nejsem workoholik, ale jako jiní, kterým nejsou lhostejné vìci veøejné, mi nezbývá mnoho èasu na rodinu. Pøesto jsem si kromì ètrnáctiletého syna poøídil letos v únoru i dceru. Možná na ni nebudu mít v pøíštích letech tolik èasu, kolik bych chtìl, ale snad se jí tady bude jednou dobøe žít, stejnì jako všem dìtem, které teï pøicházejí na svìt a kvùli nimž bychom se mìli dát bez ohledu na rùzné politické zájmy dohromady. A co mohu nabídnout po odborné stránce? Mám za sebou stavební prùmyslovou školu v Kadani, stavební fakultu Vysokého uèení technického v Praze, složil jsem odborné zkoušky zpùsobilosti a jsem autorizovaným inženýrem a soudním znalcem nemovitostí. V Mostì jsem se v roce 1958 narodil a žiji tady se svou rodinou celý život. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Profesí stavební inženýr se tímto oborem zaèal zabývat na Støední prùmyslové škole stavební v Kadani a dále na ÈVUT Fakultì stavební v Praze. Poté pracoval jako projektant v Praze, po základní vojenské službì se vrátil do rodného Mostu. Jako zamìstnanec Investorsko-inženýrské organizace v Mostì se podílel na stavbì mosteckých sídliš, pozdìji to byly úèelové stavby (napø. nemocnice v, Chomutovì, Mostì, Teplicích a Litomìøicích, rekonstrukce a dostavba divadla v ). Po zrušení zamìstnavatelské organizace pokraèoval v pøedešlé èinnosti v soukromé firmì. Od prosince roku 1989 byl èlenem pléna Mìstského národního výboru v Mostì. V tuto dobu byl jako odborník kooptován do komise výstavby. V dalším volebním období se stal èlenem Mìstského zastupitelstva v Mostì, k èlenství v komisi výstavby pøidal práci v komisích finanèní a hospodaøení s mìstským majetkem. V prosinci roku 1994 jako kandidát Obèanské demokratické strany byl novým zastupitelstvem zvolen starostou mìsta Mostu. V této funkci zúroèil své odborné znalosti v oboru stavebnictví, znalost Mostecka a jeho okolí a orientaci v komunální politice, které se již mnoho let vìnuje. Dne byl v komunálních volbách zvolen podruhé starostou mìsta Mostu. 3

4 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Rozhodování ve volbách do krajského zastupitelstva odpoví na otázku dalšího smìøování Ústeckého kraje. Právì v tìchto volbách nastane ostrý støet s pokusy o další levicové experimenty, jejichž dùsledky dodnes poci ujeme po desetiletích totalitní devastace krajiny i morálních hodnot velmi intenzivnì. Jsme proevropsky orientovaní svéprávní obèané a víme, že naše místo je názorovì, kulturnì i historicky ve svobodné a demokratické Evropì. Právì v severozápadních Èechách více než v jiných krajích poci ujeme nezbytnost zachování národní identity a naším cílem proto není rozpuštìní se v nadnárodních byrokratických strukturách. Víme, že Evropì máme co nabídnout a této pøíležitosti chceme patøiènì využít. Formou krajské samosprávy budou moci demokraticky smýšlející obèané spravovat spoleèné záležitosti a øešit problémy svého kraje. Právì v tomto regionu bude víc než jinde záležet na síle mandátu, který vedení získá od volièù. Pevný tým v èele kraje bude zárukou, že píle a schopnosti zdejších lidí ve spojení s pøírodním bohatstvím položí základy jeho opìtovné prosperity. Budoucnost kraje stavíme na aktivitì jeho obyvatel, na jeho schopnostech hledat a pøijímat nová východiska a øešení. Kraj mezi Doupovem a Lužickými horami, Èeským støedohoøím a masivem Krušných hor je znám jako kraj uhlí, chemie a energetiky, ale také jako kraj ovoce, zeleniny, chmele a vína. Základem je však pøedevším hrdý a sebevìdomý obèan s vlastním rozumem. Co tedy chceme? Vrátit kraji prosperitu, zastavit rùst nezamìstnanosti a snížit její míru alespoò na republikový prùmìr. Jak ak toho chceme dosáhnout? Lidem se musí vyplácet pracovat a zamìstnavatelùm zase práci lidem dávat. Sociální a daòový systém musí obì strany motivovat a ne naopak. Životnì dùležité je rychlé zlepšení dopravního spojení s centrem republiky a na druhé stranì s hranicemi do sousedního Saska. Tisíce pracovních pøíležitostí leží ladem v horských oblastech a na venkovì. Tyto lokality musíme oživit. Potøebujeme ještì více vzdìlaných lidí, neobejdeme se bez lidí zdravých a š astných. Musíme udìlat maximum pro to, aby se zmìnila povìst našeho kraje, abychom pøesvìdèili nejen turisty, ale i investory o jeho kráse a pøitažlivosti. Nechceme a nemùžeme èekat jen na pomoc odjinud, od státu èi od Evropské unie. Sami nejlépe víme co je pro nás nejdùležitìjší, co potøebujeme a co pro to musíme udìlat. 4

5 PŘEDSTAVENÍ OBLASTNÍCH JEDNIČEK Ing. Pavel Tošovský Ústecko Narodil jsem se 13. èervna 1962 v Praze, odkud pocházejí moji rodièe. Od dìtství jsem ale vyrùstal v. Po maturitì na Støední prùmyslové škole dopravní v Dìèínì jsem studoval na Elektrotechnické fakultì ÈVUT v Praze, kterou jsem ukonèil v roce Ještì v dobì studií jsem se oženil a s manželkou Danou máme ètyøi dìti. Po absolvování vysoké školy jsem zaèal pracovat v Rozvodném závodì v Severoèeské energetice jako vedoucí oddìlení zakázek. Od roku 1990 až do roku 1998 jsem podnikal. Do politiky jsem se aktivnì zapojil až po událostech, které v roce 1997 vedly k pádu vlády. Po vstupu do ODS jsem se zúèastnil komunálních voleb v roce 1998 a byl jsem zvolen starostou Mìstského obvodu -Neštìmice. Od dubna roku 2000 jsem místopøedsedou oblastního sdružení ODS. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Pavel Tošovský s dětmi Josef Benda Teplicko Jsem rodák z Teplic (1946), kde žiji dodnes. Vystudoval jsem Støední prùmyslovou školu elektrotechnickou a další pomaturitní specializaèní studium prùmyslové energetiky. Pracoval jsem ve funkci vedoucího energetika Skláren Kavalier. V ODS jsem od poèátku roku 1994, vykonávám funkci místopøedsedy teplické ODS a manažera teplické oblasti. V roce 1998 jsem kandidoval do parlamentu ÈR. Jsem èlenem Mìstské rady v Teplicích. Ženatý už 28 let, manželka Jiøina podniká a zabývá se ekonomickými aktivitami a poradenstvím. Dcera Kamila (28 let) je programátorka a Olga (22 let) studuje na vysoké škole. Tak Josefa Bendu vidělo mnoho teplických novomanželů městský radní ve funkci oddávajícího 5

6 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Ing. Jan Řehák Chomutovsko Josef Náhlovský by ze mne mohl mít radost. Jsem totiž Krušnohorec. S výjimkou pìtiletého studia na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni jsem mìl Krušné hory na obzoru od narození. U rodièù v Sokolovì, u babièky v, za studií na Støední prùmyslové škole elektrotechnické v Chomutovì a v tomto mìstì je vidím i dnes z oken bytu, kde žiji s manželkou a dvìma syny. Mám rád tuto krajinu. Zacelení jejích ran po tìžbì i její rozvoj mi leží na srdci léta. Pøed rokem 1989 jsem toho ovšem mohl ovlivnit jen velmi málo, spíše nic. Moje názory se rozcházely s názory vládnoucí strany. Na chalupě, kde jinde než v Krušných horách Zmìny po r jsem pøivítal a v r jsem se, pøesnì v Kristových létech, rozhodl vstoupit do ODS. Ucházím se o pøízeò volièù v prvních volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje, kde bych se chtìl zasadit o rozvoj dopravní infrastruktury a školských zaøízení. Krušnohorcem Hlavou i srdcem! Hana Lukáčová Děčínsko Narodila jsem se v Nové Pace. Základní školu i tzv. jedenáctiletku jsem absolvovala ve svém rodném mìstì. Po úspìšné maturitní zkoušce jsem nedostala doporuèení pro studium na vysoké škole. Proto jsem absolvovala nástavbové pomaturitní studium na Prùmyslové škole papírenské v Hostinném. V Krkonošských papírnách jsem také zaèala pracovat jako laborantka. V roce 1963 jsem se vdala a následovala manžela do papírny v Èeské Kamenici, kam musel nastoupit na umístìnku po absolvování VŠCHT. V závodì jsem pracovala kromì dvou mateøských dovolených pøi narození dcery a syna v rùzných funkcích, hlavnì jako technolog a vedoucí laboratoøe až do roku Po sametové revoluci, na jaøe 1990, jsem byla zvolena do funkce pøedsedkynì Národního výboru v Èeské Kamenici. Uspìla jsem i v dalších komunálních volbách a starostkou mìsta jsem byla po další dvì volební období. Èlenkou ODS jsem od r Od prosince 1998 jsem v penzi. S manželem na horské túře Antonín Terber Litoměřicko Pocházím z jižních Èech, vystudoval jsem Støední zemìdìlskou technickou školu v Táboøe, maturoval jsem v roce Podnikal jsem v zemìdìlství, pak jsem se pøestìhoval do Litomìøic a pracoval v pøípravì staveb pro Telecom, pozdìji ve strojírenství. Na podzim 1998 jsem se po komunálních volbách stal zástupcem starosty Litomìøic. V roce 1987 jsem se oženil. Má žena je dìtská lékaøka a máme spolu ètyøi dìti. Mým hlavním koníèkem jsou konì a jezdectví. Øíkají o mnì, že jsem workoholik. Není to pravda jen mám rád dokonèenou práci. Èím jsem starší, tím víc mi však dochází, že ta vysnìná situace, kdy si sednu, klidnì se pousmìji a v duchu si øeknu Tak a teï mám všechno hotové!, tak ta prostì nikdy nenastane Miluji svou práci a vážím si každého dne, kdy ji mohu dìlat. Nejsem fanatický filantrop, ale je mi dobøe, když se podaøí vyøešit problém, který nìkomu znepøíjemòoval život. Poøád mám na mysli, že úøady jsou tu proto, aby lidem pomáhaly. V Èechách to, bohužel, ještì není pravidlem. Vánoce s dětmi 6

7 Robert Šatník Šluknovsko Narodil jsem se ve Varnsdorfu, kde až doposud žiji. Vyuèil jsem se jako elektromontér a v této profesi jsem pozdìji také jako revizní technik elektrických zaøízení setrval 18 let. Má práce se mi stala koníèkem. Od roku 1990 podnikám. Ve firmì, jíž jsem spolumajitelem, nyní zastávám funkci vedoucího provozního zabezpeèení. Pøed nedávnem jsem oslavil 25 let š astného manželství se svou ženou Evou. Mladší syn Robert ukonèil 4.roèník osmiletého gymnázia s vyznamenáním, starší syn Michael studuje pøi zamìstnání Mediální komunikaci žurnalistiku na VŠ. Pøed vstupem do ODS jsem nebyl èlenem žádné politické strany. Mezi mé záliby patøí rybaøení. Rád se také zúèastòuji hudebních, sportovních a spoleèenských akcí, které se snažím organizaènì a finanènì podpoøit. PhDr. Vlastimil Doležal Mostecko Se starostou Jiřetína pod Jedlovou Josefem Zoserem Narodil jsem se v roce 1955, žiji v Litvínovì a podnikám v oboru organizaèní a ekonomické poradenství. Pøed deseti lety, ve svých pìtatøiceti letech, jsem pochopil, že koneènì pøišla doba, kdy zaèalo být možné uskuteèòovat øadu snù a cílù. Po tøinácti letech uèitelování jsem vstoupil do komunální politiky a v roce 1990 jsem byl zvolen starostou Litvínova. Šest let jsem pùsobil jako pøedseda Severoèeského sdružení obcí, kde jsem se uèil hájit zájmy tohoto kraje. Ty roky pro mne byly nenahraditelnou školou, musel jsem se rychle zorientovat v zákonech i v problémech mìsta a regionu. Získal jsem i øadu S generálním ředitelem Chemopetrolu cenných kontaktù a zkušeností, které bych rád zúroèil. Vìøím, že pøitom Štěpánem Peckou předává čestné občanství Martinu Ručínskému na litvínovském zimním najdu pochopení u manželky i u patnáctiletého syna a o tøi roky starší stadioně dcery. Tenhle kraj mi dal takøka všechno, èeho si v životì cením a vážím. Rodinu, pøátele i smysluplnou práci. A to je dost dùvodù proto, abych své síly vìnoval jeho prospìchu a budoucnosti. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA MUDr. Vladimír Záhorský Lounsko Narodil jsem se v roce 1953 v Podboøanech, vystudoval jsem gymnázium, pak Fakultu dìtského lékaøství Univerzity Karlovy v Praze a promoval v roce Celkem jsem získal tøi atestace, mám za sebou odborné manažerské kurzy v zahranièí. V souèasnosti pracuji jako odborný dìtský lékaø v Lounech a øeditel Polikliniky D.T.C. v Podboøanech. Jsem ženatý, manželka Eva je zdravotní sestra, máme spolu tøi dcery a jednoho syna. Èlenem ODS jsem od jejího založení, v roce 1992 jsem byl poslancem Federálního shromáždìní ÈSFR za Snìmovnu národù, èlenem Zahranièního výboru a delegátem Rady Evropy ve Štrasburku. Dnes zastávám funkci pøedsedy Oblastního sdružení ODS na okrese Louny. V diskusi se starostou Loun Emilem Volkmannem 7

8 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 1. Ing. Jiří Šulc 42 let starosta Most 2. Ing. Pavel Tošovský 38 let starosta mìstského obvodu 3. Josef Benda 54 let manažer Teplice 4. Ing. Jan Řehák 39 let technický øeditel Chomutov 5. Hana Lukáčová 59 let technolog Èeská Kamenice 6. Antonín Terber 38 let zástupce starosty Litomìøice 7. Robert Šatník 46 let Varnsdorf 8. PhDr. Vlastimil Doležal 45 let finanèní poradce Litvínov 9. MUDr. Vladimír Záhorský 47 let dìtský lékaø Podboøany 10. Ing. Václav Jelínek 57 let Teplice 11. Ing. Miroslav Pátek 56 let primátor 12. Ing. Veronika Dlouhá 34 let ekonom Klášterec nad Ohøí 13. Ing. Oldřich Klimecký 60 let manažer Most 14. Ing. Josef Bíža 50 let starosta Mšené - láznì 15. Roman Kubr 37 let Varnsdorf 16. JUDr. Milan Franc 41 let Dìèín 17. Ing. Miloš Kolbaba 66 let pedagog dùchodce Teplice 18. Ing. Jan Kerner 36 let tajemník MìÚ Louny 19. Mgr. Helena Černá 45 let zástupkynì starosty Duchcov 20. Jitka Mondříková 26 let ka Vejprty 21. Antonín Rous 58 let starosta Roudnice nad Labem 22. Věra Řádková 53 let živnostník Mikulášovice 23. MUDr. Miroslav Šofr 32 let lékaø Chomutov 24. Ing. Luboš Motl 33 let Meziboøí 25. Mgr. Radek Reindl 29 let zástupce starosty Podboøany 26. Zdeněk Masojídek 58 let Dìèín 27. Ing. Miroslav Harciník 38 let námìstek primátora 28. Pavel Barák 37 let jednatel Lom 29. Pavel Šustáček 53 let zástupce starosty Teplice 30. MUDr. Irena Jílková 44 let lékaøka 31. Ing. Jiří Novák 64 let pedagog dùchodce Lovosice 32. Ing. René Budjač 43 let technik Kadaò 33. Lucie Chloubová 25 let studentka VŠ Žatec 34. Mgr. Dagmar Tesarčíková 43 let starostka Benešov nad Plouènicí 35. Ing. Jan Langthaler 47 let øeditel støední školy Štìtí 36. Roman Šebek 36 let Bílina 37. Drahomíra Miklošová 47 let ka Most 38. Dana Jurštaková 39 let vedoucí odboru SBD Jirkov PORTRÉTY KANDIDÁTNÍ KANDIDÁTŮLISTINA 39. Ladislav Gregor 40 let Dìèín 40. Iveta Hořejší 26 let ekonomka Postoloprty 41. Mgr. Jan Kubata 33 let 42. Andreas Stefan 45 let pojiš ovací poradce Meziboøí 43. Mgr. Miroslava Hüblová 44 let uèitelka Chomutov 44. Eva Švecová 57 let zdravotní sestra Dubí 45. MUDr. Pavel Kejř 47 let zubní lékaø Litomìøice 46. František Andrle 36 let Dìèín 47. Mgr. Milena Zikmundová 67 let dùchodce Louny 48. Ivan Charvát 53 let starosta mìstského obvodu 49. Ondřej Boehm 49 let programátor Teplice 50. Jiří Sadílek 39 let Jirkov 51. Josef Khyn 55 let Libochovice 52. Radek Hnátek 29 let finanèní referent Most 53. Mgr. Jiřina Švagrová 46 let uèitelka Bílina 54. Ing. Čestmír Žižka 70 let dùchodce Lom 55. Alexandra Kovaříková 51 let zástupkynì starosty 8

9 NÁŠ DOMOV ÚSTECKÝ KRAJ Sedm okresù našeho kraje, od Chomutova pøes Teplicko až po Dìèín, od Øípu pøes Milešovku až po Krušné hory, má z pohledu lidí žijících mimo nì øadu problémù a nevýhod. Každá z nich jde ale obrátit ve výhodu a pøednost. Znièená krajina a narušené životní prostøedí jsou jedním z nejpalèivìjších. Na druhou stranu, lépe se staví v již døíve prùmyslem zasažených oblastech než tam, kde se musí kácet lesy, nièit pole, devastovat krajina. Tím, co nás rozhodnì pálí nejvíc, je ale nezamìstnanost. Investorùm, velkým domácím i zahranièním firmám jsme pøitom schopni nabídnout dostateèný poèet pracovních sil, lidí zvyklých tvrdì pracovat. Navíc, kde jinde v Evropì lze najít tolik pøipravených prùmyslových areálù a ploch k podnikání jako je napøíklad bývalé žatecké letištì a mnoho dalších lokalit se zajištìnými zdroji elektøiny, vody, plynu. Rychlé spojení s Nìmeckem a dalšími zemìmi Evropské unie jsou šancí nejen pro velké, ale i malé èeské výrobce a obchodníky. Bezmála pìt desítek let byl náš kraj drancován a vykoøis ován totalitními režimy. Teï právì je nejvyšší èas a také šance tuto situaci definitivnì zmìnit tak, aby z bohatství kraje mìli nejvíce ti, kteøí tu žijí, pracují a vychovávají dìti. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Ing. Jiří Šulc Severní Èechy patøí mezi nejohroženìjší regiony republiky a pøitom jde o krásný, mnohovrstevnatý region s velkými možnostmi. Nezamìstnanost tu ale mùže brzy dosáhnout místy i tøicetiprocentních hodnot. Dá se s tím nìco dìlat? Při jednání o ofsetových programech pro severní Čechy s velvyslancem Švédského království panem Ingmarem Karlssonem Není pravda, že cestou z krize by mìl být úbytek obyvatel v regionu, protože všichni nebudou mít šanci se zde uživit. Tato lokalita lidi uživila odjakživa a dokonce se dá tvrdit, že až do odsunu v roce 1945 jich zde žilo více, než dnes. Region se totiž pøedevším musí pøeorientovat ze stávajícího zamìøení na tìžký prùmysl, hornictví a chemii zpìt na tradièní druhy øemesel i moderní technologie. Velká budoucnost je jednoznaènì v turistické infrastruktuøe a ve službách, které s turistikou souvisejí. Je tu i mnoho vzdìlaných chemikù a kromì velkých podnikù tìžké chemie si zde dovedu pøedstavit i malé firmy farmaceutického, dermatologického, èi kosmetického zamìøení. Chemie má zázemí nejen v Litvínovì, ale také v Lovosicích a samozøejmì v. Aèkoli to mùže znít paradoxnì, èásteèným lékem na nezamìstnanost mùže být i v tak prùmyslovém kraji zemìdìlství. Vše souvisí i s rekultivacemi vytìžených území, které jsou aktuální od Ústecka až po Chomutovsko. Patøí sem i dùsledná péèe o lesní fond. To všechno by pak mìlo pøinést obnovu vesnic a ve svém dùsledku i oživení Krušných hor. Stejná péèe musí být vìnována také Polabí a Poohøí, které byly vždycky tradièními zemìdìlskými lokalitami a dodnes se jim øíká Zahrada Èech. Pøipomeòme také chmelaøství a dalším z mnoha pøíkladù je úspìšné severoèeské vinaøství, protože sklepy roudnické, žernosecké, žalhostické, litomìøické i chrámecké patøí k tomu nejlepšímu, co v celé Èeské republice je. Tvrdíte, že dalším oborem, který se musí v novém kraji radikálnì pozvednout, je úroveò vzdìlání Ústeckému kraji musíme poskytnout všechny možnosti k ekonomickému (zároveò všestrannému) rozvoji. Prosazujeme vytvoøení solidních podmínek pro místní e, chceme pøilákat investory a nepøekážet jim, ale chceme zároveò dbát na dodržování všech ekologických norem. Region má mimo prùmyslové obory velký potenciál v rozvoji moderní turistiky. 9

10 - é- o le cee - o o- b- - o- í o- h- ut KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA A další priority pro lepší budoucnost Ústeckého kraje? Region mùže prosperovat jedinì pokud bude dobøe dostupný. Jednoznaènou prioritou je tedy dostavba dálnice D-8 od Lovosic k Øehlovicím a dál ke státní hranici s Nìmeckem. Stejnì potøebná je rychlostní komunikace R-7 od Prahy na Chomutov a dál k hraniènímu pøechodu Hora Svatého Šebestiána. Chybí i dokonèení tøetí páteøní trasy a to spojnice Chomutov Most Teplice. Jistì se ale dá mluvit i o možnosti zkapacitnìní lodní dopravy, která je zajímavá svou ekologièností. A aby bylo dopravní spektrum ucelené, rozhodnì by neškodilo kvalitní malé letištì na úrovni napøíklad karlovarské, èi liberecké pøistávací dráhy. Stavba železnièního koridoru je jistì prospìšná, ale pracovní místa pøináší regionu jen v okamžiku své realizace Hodnì se mluví a píše také o severoèeském životním prostøedí. Doby, kdy na severu bylo nejvìtší hrozbou zneèištìné ovzduší, jsou naštìstí za námi. Hlavním úkolem dneška je strategie, která povede k návratu severoèeské krajiny do pùvodního stavu, nebo pøesnìji návratu k lidem. Rekultivace vytìžených území musí mít svùj øád a nesmí být jen nìjakým doplòkem èinnosti, kterou vyvíjejí tìžební spoleènosti. Co dalšího pøináší regionu možnost krajské samosprávy? Nebudou kraje pouze dalším úøednickým molochem, který spolkne zbyteènì peníze daòových poplatníkù? Právì naopak. Vìtšina penìz vybraná zde v regionu nebude zbyteènì odcházet do Prahy, kde by živila tisíce úøedníkù. Budeme o sobì moci daleko více, než dosud, rozhodovat sami. Všechno bude závislé hlavnì na tom, jak silné krajské zastupitelstvo vùbec bude. Zda sbor moudrých z kraje pod Krušnými horami bude schopen domluvit se na spoleèné øeèi. Pokud se pak tímto jednotným hlasem bude v Praze dožadovat svých potøeb a práv, pokud nebudeme všechny síly spotøebovávat na boj jednotlivých mìst a oblastí navzájem proti sobì, pak si urèitì dokážeme obhájit své místo na slunci. Ing. Pavel Tošovský Znamená Vaše kandidatura do krajského zastupitelstva, že už Vás omrzela práce na neštìmické radnici? Ale právì naopak! Práce starosty neštìmického obvodu mì ohromnì baví. Èlovìk zažívá neustále nìco nového, žádné stojaté vody. Za ty dva roky na radnici jsem získal takové množství nejrùznìjších zkušeností, které by bylo tìžké získat kdekoliv jinde. A právì tyto zkušenosti a poznatky bych rád zúroèil i v krajském zastupitelstvu. Ani dnes, po událostech kolem plotu v Matièní ulici, nelitujete, že jste šel do komunální politiky? Není èeho litovat. A naprosto jednoznaèný verdikt Ústavního soudu koneènì pøesvìdèil pochybovaèe, že právo bylo na naší stranì. O co budete usilovat, pokud budete zvolen do krajského zastupitelstva? Chceme pokraèovat ve všech pozitivních vìcech, které se již podaøily v minulosti. Rozhodnì budu usilovat o zmìny v oblasti poskytování sociálních dávek, kde podle našich poznatkù dochází ke zneužívání nedùsledné sociální politiky státu ze strany nìkterých obèanù. Neustálé financování lidí, kteøí se cílenì vyhýbají práci, mi pøipadá vùèi ostatním daòovým poplatníkùm doslova nemravné. Rozhodnì pak budu dbát na rovnost všech obèanù pøed zákonem. Nejsem pøítelem žádných tzv. pozitivních diskriminací. Josef Benda Jakého cíle chcete v tomto volebním období dosáhnout? Chod budoucího krajského zastupitelstva musí být skuteènou službou pro obèana tohoto dosud opomíjeného regionu a je pouze na budoucích krajských zastupitelích, jakou váhu v rámci celé republiky tomuto kraji vymezí a vybojují. Kraj, ve kterém žijeme, si v tomto století prožil skuteènì své, já osobnì chci svou prací 10

11 udìlat vše pro to, aby se tu lidem žilo co nejlépe a souèasnì se pøièinit o to, aby se vnímání tohoto kraje stalo pøimìøeným jeho historickému i skuteènému významu, nejen z pohledu souèasné Èeské republiky, ale i z budoucího pohledu rozšíøené Evropské unie. Ing. Jan Řehák Jak Vy chcete øešit zvyšující se nezamìstnanost v regionu? Chtìl bych podpoøit a zajistit vznik a rozvoj školských zaøízení, která vychovávají odborníky. Zároveò také podpoøit projekty, které zajistí modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury. Hana Lukáčová Na kterou problematiku se chcete v krajském zastupitelstvu zamìøit? Vzhledem k osmiletému tréninku ve funkci starostky mohu pracovat ve více oblastech, ale jako jedna z nejožehavìjších otázek se mi jeví sociální problematika. V této práci bych chtìla pokraèovat. Naše motto zní: Sociální dávky pouze tìm potøebným. Antonín Terber Co mùže krajský zastupitel udìlat pro svùj okres? Práce krajského zastupitele bude pøedevším spoèívat v zajištìní rovných podmínek pro život všech obèanù kraje, což ovšem neznamená bohatým brát a chudým dávat! Znamená to vytváøet podmínky pro to, aby se i chudý mohl stát bohatým. Možností je spousta KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Robert Šatník Jaké výhody vidíte v rozdìlení republiky na kraje? V kraji jako menším celku, by mìla být snadnìjší, prùhlednìjší i pružnìjší možnost rozdìlovat finanèní zdroje. Dosud jsme mohli jen jezdit breèet do Prahy, nyní máme krajské instituce na dosah ruky. Vydala Obèanská demokratická strana, grafické zpracování PRAAM Písek, tisk Graspo Zlín PhDr. Vlastimil Doležal Proè si myslíte, že nám kraje k nìèemu budou? Protože se už koneènì musíme dát dohromady a tomu pomùže jedinì pevné vedení kraje. Nebude to ale levný krok, nedaly by se ty peníze použít lépe? Chci prosazovat, aby reforma byla dotažena do konce, aby došlo k úèelnému pøenesení jednotlivých pravomocí èásteènì na kraje a èásteènì na obce. Pak se systém veøejné správy výraznì zlevní. MUDr. Vladimír Záhorský Dá se pøedpokládat, že v krajském zastupitelstvu byste se chtìl zamìøit na zdravotnictví. Je to tak? Pochopitelnì, vždy je to obor, o kterém vím nejvíc a zabývám se jím celý život. Stejnì tak mì ale zajímá nezamìstnanost a její øešení, kriminalita a její prevence, podpora vzdìlávání, rozvoj škol, ale také spolupráce s pøedstaviteli místních samospráv na rozvoji mìst a obcí. 11

12 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA STOJÍ ZA NÁMI Emil Volkmann starosta Loun Starostu Jiøího Šulce znám šest let od té doby, co usedl na køeslo hlavy mìsta Mostu. Hejtman by byl více než povolaný, je jako jeden z mála schopen s ohledem na své zkušenosti tuhle funkci zvládnout. Jaroslav Kubera starosta Teplic Mosteckého starostu znám natolik dobøe, že mohu bez obav tvrdit, že se názorovì shodujeme. Spoleènì se mnou trval i na tom, aby pøed jejich zøízením nejprve byly stanoveny kompetence krajù. Když už tu ale kraje jsou, je pro mne právì on zárukou, že v pøípadì zvolení budu prosazovat to, aby tenhle úøad nebyl jen zbyteèný byrokratický moloch. Ing. Ivan Ottis generální ředitel České rafinérské a.s. Velmi pracovitý, razantnì prosazující zájmy okresu i regionu, schopný øešit problémy, aniž by bral nejprve v potaz politické aspekty, pøitom schopný pøijatelných kompromisù. Tak jsem poznal starostu Mostu Jiøího Šulce. Právì takový by mìl být hejtman, který by byl pro všechny pøínosem. Ing. Miroslav Kuliha generální ředitel Chemopetrolu Litvínov Starostu Mostu znám jako pøímoèarého a racionálního èlovìka, který si vidí dál než na špièku vlastního nosu, dál než jeden rok dopøedu. Schopnost uvažování v dlouhodobé perspektivì pro mne znamená, že na místì hejtmana Ústeckého kraje mùže obstát a postarat se o region. Petr Jonáš ředitel Městského divadla v Vítìzství ODS ve volbách by pro mne znamenalo nadìji na renezanci našeho kraje. To i proto, že její program prosazují kandidáti, o jejichž schopnostech nepochybuji. Starostu Šulce znám osobnì, stejnì jako pøední ústecké kandidáty. A vím, proè jim vìøím. Antonín Rous předseda Rady Severočeského sdružení obcí a starosta Roudnice nad Labem Velice si vážím kvalit, odborného pøístupu a schopností Jiøího Šulce pøi øešení problémù severozápadních Èech. Je pro mì zárukou maximálního úsilí pøi zabezpeèení lepší budoucnosti celého regionu severozápadních Èech. Ivan Vilím ředitel Úřadu práce v Litoměřicích Pøi spolupráci s ing. Šulcem na regionálním øešením politiky zamìstnanosti jsem nabyl pøesvìdèení, že pan starosta je vhodným kandidátem pro funkci hejtmana. Petr Hladký majitel Galerie H z Vejprt Mostecký starosta na rozdíl od jiných dokáže sledovat dìní jak v mìstì, které vede, ale také to, co se odehrává mimo nìj i mimo Mostecko. Není tolik tìch, kteøí by v dnešní dobì byli ochotni podpoøit mezinárodní humanitární projekty i projekty kulturní. To i pøesto, že se Most i celý okres potýká s takovým problémem jako je nejvyšší nezamìstnanost v Èeské republice. Lukáš Konečný jeden z nejúspěšnějších boxerů současnosti, olympionik a reprezentant České republiky Politika ODS je pro mne zárukou stabilního a dobrého vývoje naší zemì smìrem k západní civilizaci. Proto budu v krajských volbách podporovat kandidáty ODS. INFORMACE, SPOJENÍ Mítink s Václavem Klausem se koná 10. listopadu v v hodin Na vaše dotazy vám naši kandidáti rádi odpoví Jiøí Šulc, 0602/ , Pavel Tošovský, 0603/ Josef Benda, 0603/ , Jan Øehák, 0602/ Hana Lukáèová, 0412/ Antonín Terber, 0603/ Robert Šatník, 0604/ Vlastimil Doležal, 035/ , 0603/ Vladimír Záhorský, 0604/ Regionální kanceláø ODS , Revoluèní 8, tel/fax 047/ ,

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

kandidát na hejtmana 2. Ing. Karel jakobec 3. Ing. Jiří Červenka do krajského zastupitelstva

kandidát na hejtmana 2. Ing. Karel jakobec 3. Ing. Jiří Červenka do krajského zastupitelstva JUDr. JOSEF PAVEL kandidát na hejtmana 2. Ing. Karel jakobec 3. Ing. Jiří Červenka Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva Ing. FRANTIŠEK POLÁCH kandidát na hejtmana 2. RNDr. Igor Poledňák 3. Ing. Milan Venclík 4. Ing. Jaroslav Pospíšil 5. Ing. Jiří Kadrnka 6. Ing. arch. Dušan Jakoubek 7. Ing. František Sivera 8. Libor Kosour

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH PRACOVNÌPRÁVNÍ VZTAHY V ODVÌTVÍ OBCHODU Manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Realizátorem

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Kniha I. Nevážné pojednání o tom jak nalézt štìstí a klid v sobì aneb jak pohlédnout pravdì do oèí Kateøina Zitová Krize šance pro Vás? A proè ne! Autorská

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

do krajského zastupitelstva

do krajského zastupitelstva MUDr. PETR ZIMMERMANN kandidát na hejtmana 2. Mgr. Olga Kalčíková 3. Ing. Vladislav Vilímec 4. Jan Toman 5. Ing. Miroslav Jaroš 6. Ing. Jiří Kalista 7. Mgr. Jiří Pospíšil 8. Věra Platzová Vaši kandidáti

Více

kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník do krajského zastupitelstva

kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník do krajského zastupitelstva RNDr. PAVEL PAVLÍK kandidát na hejtmana 2. Vlasta Pokorná 3. Ing. Eva Bartoňová 4. Jaromír Malý 5. Ing. Jaroslav Zámečník Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Alexandr Novák moji osobní důvěru má. Pokud mu dáte svoji důvěru i Vy, věřím, že Vás nezklame.

Alexandr Novák moji osobní důvěru má. Pokud mu dáte svoji důvěru i Vy, věřím, že Vás nezklame. Slovo předsedy ODS Vážení spoluobčané, volby do Senátu, i když se týkají pouze jedné třetiny senátních obvodů, jsou pro naši zemi a její budoucnost velmi důležité. Doufám, že to všichni víte. Náš Senát

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s.

Ústav pro ekopolitiku, o. p. s. Územní plán Prahy Územní plán Prahy - úèast veøejnosti a otevøená debata Øešitel projektu: Ústav pro ekopolitiku, o.p.s. Vedoucí projektu: Michaela Valentová Asistence projektu: Leona Kupèíková Partner

Více

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany

Kandidátní listina. Česká strana sociálně demokratická... Název politické strany Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Libereckého kraje konané ve dnech 7. a 8.října 2016 (viz rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 21.dubna 2016, č. 138/2016 Sb.) Česká strana sociálně demokratická...

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2

Copyright 1996, 2003 SAMUEL, Biblická práce pro děti ISBN 80-239-0735-2 první kapitola Nejúrodnìjší misijní pole svìta 0 Nejúrodnìjší misijní pole svìta není na nìjakém zvláštním místì. Není to nìjaká urèitá zemì. Je to urèitý druh lidí jsou to dìti! Žádná skupina lidí není

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15

Ikarùv pád. Ústa místo rukou. 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Ikarùv pád Ústa místo rukou 20. 10. 2010 31. 1. 2011 galerie Teiresiás, Šumavská 15 Jiøina Kalabisová o Šárce Dvorské Obrázky Šárky Dvorské dýchají radostí. Vyjadøují dùvìru a dík životu. Jasné odstíny

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

MUDr. Luděk Sefzig moji osobní důvěru má. Pokud mu dáte svoji důvěru i Vy, věřím, že Vás nezklame.

MUDr. Luděk Sefzig moji osobní důvěru má. Pokud mu dáte svoji důvěru i Vy, věřím, že Vás nezklame. Slovo předsedy ODS Vážení spoluobčané, volby do Senátu, i když se týkají pouze jedné třetiny senátních obvodů, jsou pro naši zemi a její budoucnost velmi důležité. Doufám, že to všichni víte. Náš Senát

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu

magazín senátní magazín senátní senátní volební obvod 78 Zlín Jen mluvit nestačí! MUDr. Miroslav Šindlář kandidát do Senátu senátní volební obvod 78 Zlín senátní 2008 Jen mluvit nestačí! kandidát do Senátu 1 Úvodní slovo Dopis kandidáta Velmi vítám, když do Senátu kandiduje výrazná osobnost daného regionu a za takového člověka

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

Volební program sdružení ML100

Volební program sdružení ML100 Volební program sdružení ML100 verze 20. 8. 2014 ML100 Město na 100% www.ml100.cz strana 1 z 5 Transparentní radnice spolupracující s občany Radnice by měla fungovat jako živá organizace, kde všichni pracují

Více

Cesta pojistné smlouvy

Cesta pojistné smlouvy Cesta pojistné smlouvy 1 Proc je dulezité mít zivotní a úrazové pojištení? Životní a úrazové pojištìní pomáhají Vám a Vašim blízkým zmírnit nepøíjemné finanèní dùsledky nahodilých životních událostí, jako

Více

Spoleènì pro Suché Lazce

Spoleènì pro Suché Lazce davedesign - program str 12., 1. Volte è. 2. Volte è. 2. Spoleènì pro Suché Lazce Suché Lazce Spoleènì jist, že každý státní zamìstnanec je tu pro nás, slovo nejde neznám, diktát z moci úøední pro mì není

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 1 5 U doc. PhDr. Štefan Vendel,

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková

KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery. PhDr. Michaela Daòková PhDr. Michaela Daòková KOUÈOVÁNÍ KDY, JAK A PROÈ Rady pro všechny manažery Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz jako svou

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy konané ve dnech 10. a 11. října 2014 V Praze dne 4.8. 2014 Česká strana sociálně demokratická název volební strany Kandidáti: politická

Více

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14

Obsah. Vìnování...12 Úvod...14 PENÍZE, SPIRITUALITA A REALITA 5 Obsah Vìnování...12 Úvod...14 Èást první CO PØITAHUJE A CO NEPØITAHUJE PENÍZE...17 1. Poulièní koumáci 21. století...18 Posun jako za Gutenberga...18 Kde jsou ty peníze?...19

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Mgr. Tereza Beníšková KDYŽ DÍTÌ LŽE Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386 401, fax: +420 220 386 400 www.grada.cz

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC

Letní sezóna. Letní sezóna - intenzivní. Zimní sezóna. Zimní sezóna - intenzivní KUBOVA HUT CHROBOLY ZBYTINY KTIŠ KØIŠTANOV VOLARY CHVALŠINY STOŽEC LIPENSKO - DOVOLENÁ BEZ STRESU 01 VÝCHOZÍ SITUACE - TURISTICKÝ RUCH KUBOVA HUT Letní sezóna Letní sezóna - intenzivní Zimní sezóna Zimní sezóna - intenzivní Turistický ruch je intenzivnìji rozvinut pouze

Více

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc

Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem (tak jako kdysi Ježíš), je tøeba si øíc Pavel Grulich Zeptejte se Boha, která cesta je správná????? Univerzální cesta Božích dìtí Láska je dar Boží a je možno ji chápat také jako cestu. Tedy Cesta Lásky. Chceme-li rozdávat lásku sobì i všem

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

* Prùmìrný meziroèní rùst HDP (%) Poèet uživatelù internetu na 10 000 lidí (logaritmicky) Poèet poèítaèù na 1000 lidí (logaritmicky) 10 5 Index osobního rozvoje Celní a podobné bariéry Poèet telefonù na

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Střednědobé plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Ústí nad Labem, 2016 Střednědobé plánování 3. plán SPRSS v ÚK na období 2016 2018 Akční plán

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Jak sladit. práci a rodinu. ... a nezapomenout na sebe Renata Rydvalová, Blanka Junová

Jak sladit. práci a rodinu. ... a nezapomenout na sebe Renata Rydvalová, Blanka Junová práci a rodinu... a nezapomenout na sebe Renata Rydvalová, Blanka Junová Renata Rydvalová, Blanka Junová Jak sladit práci a rodinu Jak sladit SLAĎOVÁNÍ: ROVNOVÁHA A ŽIVOTNÍ SPOKOJENOST JAK SLADIT ZDÁNLIVĚ

Více

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology

Èinnost nadace. Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Èinnost nadace Organizace regionálních setkání onkologù, klinických semináøù a doškolovacích kurzù pro mladé onkology Spolupráce s èeskými a zahranièními onkologickými centry vèetnì studijních pobytù Zabezpeèení

Více

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz

CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ. aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE. www.icm-kladno.cz www.icm-kladno.cz CO TI BRÁNÍ V PODNIKÁNÍ aneb NEBOJTE SE PODNIKAT DESATERO ÚSPÌŠNÉHO PODNIKATELE Projekt "Právo na informace právì teï! Co ti brání v podnikání? je financován MŠMT v rámci mimoøádného

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 6 5 U k á z k a k n i h

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Vlivy na utváření sídelní struktury kraje... z pohledu historie, nedávné minulosti Rozmístění stva na určitém území je zákonitě spjato s dlouhodobým

Více

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307

pořadí jméno příjmení oddíl celkem 394 390 358 317 310 263 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 370 363 360 350 319 318 307 pořadí jméno příjmení oddíl celkem 1 Iva Šípová TJ Sokol Duchcov 394 2 Dominika Nováková SK Plaston Šluknov 390 3 Dominika Hemerková SK Plaston Šluknov 358 4 Petra Schovánková TJ Glaverbel Czech Teplice

Více

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830

HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo Most, Budovatelů 2830 HSR-ÚK Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje Předsednictvo 434 37 Most, Budovatelů 2830 U S N E S E N Í ze 41. řádného jednání Předsednictva Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje dne 16. 9.

Více

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D.

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku 1991 Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu OPM na krajské a státní úrovni v období 1991-2001 pokles počtu OPM

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz

Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí, rádiovým posluchaèùm a všem, kteøí se pøipravují ke zkouškám pro povolení provoz Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm v èástech vìnovaných VKV jsou použity materiály od Antonína Køíže, OK1MG a Františka Loose, OK2QI 1998 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit okruh vìdomostí,

Více

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn

BlendingApproaches.doc. Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Oznaèení dokumentu Autor Verze 1.0 Nadpis BlendingApproaches.doc Pave Zídek, technický øeditel Kontis, Doug Foster, Vice President Click2Learn Mixování tradièního pøístupu s novými technikami pro zvýšení

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 20115/2014-51 38770/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 5. 6.

Více

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení

Prostor. pro rychlé a úsporné øešení Vybudovat bezpeèné a kvalitní stropní, schodiš ové a balkónové nosné konstrukce znamená hodnì organizaèních, èasových a finanèních výdajù. Železobetonový stavební systém STROPSYSTEM GOLDBECK nabízí výstavbu

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 9 5 5 PhDr. Michaela Daòková

Více

FAIR TRADE MÁ SMYSL!

FAIR TRADE MÁ SMYSL! Zdroj: NaZemi FAIR TRADE MÁ SMYSL! Farmáøi z kostarického družstva Llano Bonito se zapojili do fair trade. To jim garantuje minimální výkupní cenu, díky které si mohou dovolit investovat do moderních zpracovatelských

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 0 1 6 Doc. Ing. Jiøí Dìdina,

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více