do krajského zastupitelstva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "do krajského zastupitelstva"

Transkript

1 Ing. JIŘÍ ŠULC kandidát na hejtmana 2. Ing. Pavel Tošovský 3. Josef Benda 4. Ing. Jan Řehák 5. Hana Lukáčová 6. Antonín Terber 7. Robert Šatník 8. PhDr. Vlastimil Doležal 8. MUDr. Vladimír Záhorský Vaši kandidáti do krajského zastupitelstva

2 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic jiného, než krajské parlamenty. ODS se na tyto volby pøipravila velmi zodpovìdnì, protože ví, že zøízením krajù dochází k dùležité zmìnì celé naší zemì. Víme moc dobøe i to, že dosavadní diskuse k jednoznaènému pøesvìdèení veøejnosti o pøínosu nového územního uspoøádání nevedla. I to nás nutí k maximální snaze v krajských volbách uspìt. Jedinì tak mùžeme prosazovat program ODS i na regionální úrovni a pøispìt k rozumnému dokonèení reformy veøejné správy. Ta nesmí znamenat pouhý pøesun køesel. Musí znamenat pøiblížení úøedníka k obèanovi, který by mìl mít šanci pøestat být prosebníkem a zaèít být sebevìdomým klientem toho èi onoho správního orgánu. Již nyní se na kraje pøevádìjí nemalé kompetence ve zdravotnictví, sociální péèi, školství, kultuøe a dopravì a to ovlivní život každého z nás. Jak co nejlépe vyvážit vztahy mezi kraji, centrem a obcemi však zùstává úkolem pro budoucnost. Nejde ale jen o vìcnou stránku. Regionální volby, konající se v mezidobí mezi velkými parlamentními volbami, vždy zásadnì ovlivòují vývoj celé politické scény. Proto tyto volby nepodceòujeme, proto je tak dùležitá i co nejvìtší úèast volièù. I zde platí, že ti, kteøí k volebním urnám nepøijdou, pøenechávají prostor ostatním k získání laciného úspìchu. ODS do voleb pøichází s heslem Hlavou i srdcem. Chceme i touto cestou pøispìt k vyvážení pohledu na nás, na naše názory a postoje, k ukázání druhé strany naší tváøe. Pøíliš dlouho jsme byli spojováni pouze s hlavou, s rozumovým pohledem na svìt. Proto pøipomínáme i srdce, i když vím, že jsme ho mìli vždy (a vždy na pravém místì). Používejme hlavu proti populistickým slibùm tìch, kteøí nás líbivými slovy svádìjí k hledání snadných øešení. Ta obvykle skuteènými øešeními nejsou. Používejme srdce k odvaze prosadit nutné, ne vždy populární zmìny, i k respektování lidského rozmìru politiky (a politikù). Používejme hlavu i srdce souèasnì, nedopus me, aby jedno nahrazovalo druhé. Používejme obojí i pøi velké výzvì, kterou pro nás znamená zvládnutí vstupu do Evropské unie. Ten pro nás nemá alternativu hlavnì proto, že naše zemì vždy sdílela a i dnes sdílí všechny základní hodnoty západní civilizace a na Západ, nikoli na Východ, patøí. Letošní volby se uskuteèòují v složité politické dobì, kdy nìkteré konkurenèní politické strany usilují o zmìnu souèasného politického uspoøádání naší zemì, aniž by samy navrhovaly lepší a pøitom uskuteènitelnou variantu. Dobøe ale musí vìdìt, že taková varianta k dispozici není. Za naši vzájemnou politickou nesnášenlivost jsme v posledních ètyøech letech zaplatili pøíliš draze. Více než jiné zemì. Usilujme o to, aby se zvýšil respekt vùèi názoru druhého a aby neúprosný politický boj nenahrazoval oprávnìnou a tolik potøebnou diskusi o øešení vìcných problémù souèasnosti. Nehledejme v politickém oponentovi nepøítele. Respektujme výsledky demokratické diskuse. Nestavme mezi politiky, politické strany a veøejnost zbyteèné bariéry. Pøíslušnost k politické stranì nesmí být považována za handicap. Znamená spoleèné sdílení základních programových a ideových hodnot, které se dají prosadit jen týmovou prací, nikoli sólováním. Výbìru svých kandidátù vìnovala ODS mimoøádnou pozornost. Jsou schopni kvalitnì a odpovìdnì pracovat ve prospìch všech obèanù, a to i tìch, kteøí je volit nebudou. Velmi peèlivì jsme se zejména vìnovali výbìru kandidátù na hejtmany, tedy tìch, které budeme navrhovat do èela krajských zastupitelstev. Kandidáti ODS jsou lidé zkušení a jsou dobøe obeznámeni s oblastí, za kterou kandidují. Jde o lidi se znaèným kreditem, kteøí ve své profesi a èasto už i v politice na komunální úrovni leccos dokázali. Pevnì vìøím, že budou dobrými krajskými politickými reprezentanty, že budou dobøe øídit kraj a že se jim podaøí územní reformì vdechnout život natolik, aby byla obèanùm skuteènì ku prospìchu. Naši kandidáti, v èele s Ing. Jiøím Šulcem, moji osobní dùvìru mají. Pokud jim dáte svoji dùvìru i Vy, vìøím, že Vás nezklamou. Václav Klaus 2

3 PORTRÉT KANDIDÁTA NA HEJTMANA Ing. Jiří Šulc Vzpomínky na procházky starým královským mìstem Mostem mì pøivedly k pøesvìdèení, že když tolik severoèeských mìst a vesnic muselo ustoupit tìžbì uhlí, chci se podílet na stavbì nových sídel. Pøipouštím, že pøed rokem 1990 nebylo moc prostoru dìlat z betonových domù pøijatelnìjší bydlení a proto se teï snažím, aby mìsta plná šedi prokoukla. V Mostì se nám to snad daøí a vìøím, že problém by to nemìl být ani v dalších mìstech našeho kraje. K profesi stavebního inženýra jsem pøidal v posledních šesti letech starostovské starosti. Do této funkce jsme byl poprvé zvolen v roce Pøiznám, že jsem stál o to mít více šancí realizovat své pøedstavy o tom, jak by se tu dalo žít a stejný dùvod mám i pro kandidaturu do krajského zastupitelstva. Jen spoleènì, jako silný region, mùžeme vyvinout tlak na ministerstva a získat státní peníze na obnovu kraje. Proè ten dùraz právì na státní pokladnu? Protože jsem pøesvìdèen, že nám stát za desetiletí nazpìt hodnì dluží, bral odtud energii, lidem zdraví i budoucnost a když pøijde èas, dluhy se mají splácet. Nejsem workoholik, ale jako jiní, kterým nejsou lhostejné vìci veøejné, mi nezbývá mnoho èasu na rodinu. Pøesto jsem si kromì ètrnáctiletého syna poøídil letos v únoru i dceru. Možná na ni nebudu mít v pøíštích letech tolik èasu, kolik bych chtìl, ale snad se jí tady bude jednou dobøe žít, stejnì jako všem dìtem, které teï pøicházejí na svìt a kvùli nimž bychom se mìli dát bez ohledu na rùzné politické zájmy dohromady. A co mohu nabídnout po odborné stránce? Mám za sebou stavební prùmyslovou školu v Kadani, stavební fakultu Vysokého uèení technického v Praze, složil jsem odborné zkoušky zpùsobilosti a jsem autorizovaným inženýrem a soudním znalcem nemovitostí. V Mostì jsem se v roce 1958 narodil a žiji tady se svou rodinou celý život. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Profesí stavební inženýr se tímto oborem zaèal zabývat na Støední prùmyslové škole stavební v Kadani a dále na ÈVUT Fakultì stavební v Praze. Poté pracoval jako projektant v Praze, po základní vojenské službì se vrátil do rodného Mostu. Jako zamìstnanec Investorsko-inženýrské organizace v Mostì se podílel na stavbì mosteckých sídliš, pozdìji to byly úèelové stavby (napø. nemocnice v, Chomutovì, Mostì, Teplicích a Litomìøicích, rekonstrukce a dostavba divadla v ). Po zrušení zamìstnavatelské organizace pokraèoval v pøedešlé èinnosti v soukromé firmì. Od prosince roku 1989 byl èlenem pléna Mìstského národního výboru v Mostì. V tuto dobu byl jako odborník kooptován do komise výstavby. V dalším volebním období se stal èlenem Mìstského zastupitelstva v Mostì, k èlenství v komisi výstavby pøidal práci v komisích finanèní a hospodaøení s mìstským majetkem. V prosinci roku 1994 jako kandidát Obèanské demokratické strany byl novým zastupitelstvem zvolen starostou mìsta Mostu. V této funkci zúroèil své odborné znalosti v oboru stavebnictví, znalost Mostecka a jeho okolí a orientaci v komunální politice, které se již mnoho let vìnuje. Dne byl v komunálních volbách zvolen podruhé starostou mìsta Mostu. 3

4 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Rozhodování ve volbách do krajského zastupitelstva odpoví na otázku dalšího smìøování Ústeckého kraje. Právì v tìchto volbách nastane ostrý støet s pokusy o další levicové experimenty, jejichž dùsledky dodnes poci ujeme po desetiletích totalitní devastace krajiny i morálních hodnot velmi intenzivnì. Jsme proevropsky orientovaní svéprávní obèané a víme, že naše místo je názorovì, kulturnì i historicky ve svobodné a demokratické Evropì. Právì v severozápadních Èechách více než v jiných krajích poci ujeme nezbytnost zachování národní identity a naším cílem proto není rozpuštìní se v nadnárodních byrokratických strukturách. Víme, že Evropì máme co nabídnout a této pøíležitosti chceme patøiènì využít. Formou krajské samosprávy budou moci demokraticky smýšlející obèané spravovat spoleèné záležitosti a øešit problémy svého kraje. Právì v tomto regionu bude víc než jinde záležet na síle mandátu, který vedení získá od volièù. Pevný tým v èele kraje bude zárukou, že píle a schopnosti zdejších lidí ve spojení s pøírodním bohatstvím položí základy jeho opìtovné prosperity. Budoucnost kraje stavíme na aktivitì jeho obyvatel, na jeho schopnostech hledat a pøijímat nová východiska a øešení. Kraj mezi Doupovem a Lužickými horami, Èeským støedohoøím a masivem Krušných hor je znám jako kraj uhlí, chemie a energetiky, ale také jako kraj ovoce, zeleniny, chmele a vína. Základem je však pøedevším hrdý a sebevìdomý obèan s vlastním rozumem. Co tedy chceme? Vrátit kraji prosperitu, zastavit rùst nezamìstnanosti a snížit její míru alespoò na republikový prùmìr. Jak ak toho chceme dosáhnout? Lidem se musí vyplácet pracovat a zamìstnavatelùm zase práci lidem dávat. Sociální a daòový systém musí obì strany motivovat a ne naopak. Životnì dùležité je rychlé zlepšení dopravního spojení s centrem republiky a na druhé stranì s hranicemi do sousedního Saska. Tisíce pracovních pøíležitostí leží ladem v horských oblastech a na venkovì. Tyto lokality musíme oživit. Potøebujeme ještì více vzdìlaných lidí, neobejdeme se bez lidí zdravých a š astných. Musíme udìlat maximum pro to, aby se zmìnila povìst našeho kraje, abychom pøesvìdèili nejen turisty, ale i investory o jeho kráse a pøitažlivosti. Nechceme a nemùžeme èekat jen na pomoc odjinud, od státu èi od Evropské unie. Sami nejlépe víme co je pro nás nejdùležitìjší, co potøebujeme a co pro to musíme udìlat. 4

5 PŘEDSTAVENÍ OBLASTNÍCH JEDNIČEK Ing. Pavel Tošovský Ústecko Narodil jsem se 13. èervna 1962 v Praze, odkud pocházejí moji rodièe. Od dìtství jsem ale vyrùstal v. Po maturitì na Støední prùmyslové škole dopravní v Dìèínì jsem studoval na Elektrotechnické fakultì ÈVUT v Praze, kterou jsem ukonèil v roce Ještì v dobì studií jsem se oženil a s manželkou Danou máme ètyøi dìti. Po absolvování vysoké školy jsem zaèal pracovat v Rozvodném závodì v Severoèeské energetice jako vedoucí oddìlení zakázek. Od roku 1990 až do roku 1998 jsem podnikal. Do politiky jsem se aktivnì zapojil až po událostech, které v roce 1997 vedly k pádu vlády. Po vstupu do ODS jsem se zúèastnil komunálních voleb v roce 1998 a byl jsem zvolen starostou Mìstského obvodu -Neštìmice. Od dubna roku 2000 jsem místopøedsedou oblastního sdružení ODS. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Pavel Tošovský s dětmi Josef Benda Teplicko Jsem rodák z Teplic (1946), kde žiji dodnes. Vystudoval jsem Støední prùmyslovou školu elektrotechnickou a další pomaturitní specializaèní studium prùmyslové energetiky. Pracoval jsem ve funkci vedoucího energetika Skláren Kavalier. V ODS jsem od poèátku roku 1994, vykonávám funkci místopøedsedy teplické ODS a manažera teplické oblasti. V roce 1998 jsem kandidoval do parlamentu ÈR. Jsem èlenem Mìstské rady v Teplicích. Ženatý už 28 let, manželka Jiøina podniká a zabývá se ekonomickými aktivitami a poradenstvím. Dcera Kamila (28 let) je programátorka a Olga (22 let) studuje na vysoké škole. Tak Josefa Bendu vidělo mnoho teplických novomanželů městský radní ve funkci oddávajícího 5

6 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Ing. Jan Řehák Chomutovsko Josef Náhlovský by ze mne mohl mít radost. Jsem totiž Krušnohorec. S výjimkou pìtiletého studia na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni jsem mìl Krušné hory na obzoru od narození. U rodièù v Sokolovì, u babièky v, za studií na Støední prùmyslové škole elektrotechnické v Chomutovì a v tomto mìstì je vidím i dnes z oken bytu, kde žiji s manželkou a dvìma syny. Mám rád tuto krajinu. Zacelení jejích ran po tìžbì i její rozvoj mi leží na srdci léta. Pøed rokem 1989 jsem toho ovšem mohl ovlivnit jen velmi málo, spíše nic. Moje názory se rozcházely s názory vládnoucí strany. Na chalupě, kde jinde než v Krušných horách Zmìny po r jsem pøivítal a v r jsem se, pøesnì v Kristových létech, rozhodl vstoupit do ODS. Ucházím se o pøízeò volièù v prvních volbách do zastupitelstva Ústeckého kraje, kde bych se chtìl zasadit o rozvoj dopravní infrastruktury a školských zaøízení. Krušnohorcem Hlavou i srdcem! Hana Lukáčová Děčínsko Narodila jsem se v Nové Pace. Základní školu i tzv. jedenáctiletku jsem absolvovala ve svém rodném mìstì. Po úspìšné maturitní zkoušce jsem nedostala doporuèení pro studium na vysoké škole. Proto jsem absolvovala nástavbové pomaturitní studium na Prùmyslové škole papírenské v Hostinném. V Krkonošských papírnách jsem také zaèala pracovat jako laborantka. V roce 1963 jsem se vdala a následovala manžela do papírny v Èeské Kamenici, kam musel nastoupit na umístìnku po absolvování VŠCHT. V závodì jsem pracovala kromì dvou mateøských dovolených pøi narození dcery a syna v rùzných funkcích, hlavnì jako technolog a vedoucí laboratoøe až do roku Po sametové revoluci, na jaøe 1990, jsem byla zvolena do funkce pøedsedkynì Národního výboru v Èeské Kamenici. Uspìla jsem i v dalších komunálních volbách a starostkou mìsta jsem byla po další dvì volební období. Èlenkou ODS jsem od r Od prosince 1998 jsem v penzi. S manželem na horské túře Antonín Terber Litoměřicko Pocházím z jižních Èech, vystudoval jsem Støední zemìdìlskou technickou školu v Táboøe, maturoval jsem v roce Podnikal jsem v zemìdìlství, pak jsem se pøestìhoval do Litomìøic a pracoval v pøípravì staveb pro Telecom, pozdìji ve strojírenství. Na podzim 1998 jsem se po komunálních volbách stal zástupcem starosty Litomìøic. V roce 1987 jsem se oženil. Má žena je dìtská lékaøka a máme spolu ètyøi dìti. Mým hlavním koníèkem jsou konì a jezdectví. Øíkají o mnì, že jsem workoholik. Není to pravda jen mám rád dokonèenou práci. Èím jsem starší, tím víc mi však dochází, že ta vysnìná situace, kdy si sednu, klidnì se pousmìji a v duchu si øeknu Tak a teï mám všechno hotové!, tak ta prostì nikdy nenastane Miluji svou práci a vážím si každého dne, kdy ji mohu dìlat. Nejsem fanatický filantrop, ale je mi dobøe, když se podaøí vyøešit problém, který nìkomu znepøíjemòoval život. Poøád mám na mysli, že úøady jsou tu proto, aby lidem pomáhaly. V Èechách to, bohužel, ještì není pravidlem. Vánoce s dětmi 6

7 Robert Šatník Šluknovsko Narodil jsem se ve Varnsdorfu, kde až doposud žiji. Vyuèil jsem se jako elektromontér a v této profesi jsem pozdìji také jako revizní technik elektrických zaøízení setrval 18 let. Má práce se mi stala koníèkem. Od roku 1990 podnikám. Ve firmì, jíž jsem spolumajitelem, nyní zastávám funkci vedoucího provozního zabezpeèení. Pøed nedávnem jsem oslavil 25 let š astného manželství se svou ženou Evou. Mladší syn Robert ukonèil 4.roèník osmiletého gymnázia s vyznamenáním, starší syn Michael studuje pøi zamìstnání Mediální komunikaci žurnalistiku na VŠ. Pøed vstupem do ODS jsem nebyl èlenem žádné politické strany. Mezi mé záliby patøí rybaøení. Rád se také zúèastòuji hudebních, sportovních a spoleèenských akcí, které se snažím organizaènì a finanènì podpoøit. PhDr. Vlastimil Doležal Mostecko Se starostou Jiřetína pod Jedlovou Josefem Zoserem Narodil jsem se v roce 1955, žiji v Litvínovì a podnikám v oboru organizaèní a ekonomické poradenství. Pøed deseti lety, ve svých pìtatøiceti letech, jsem pochopil, že koneènì pøišla doba, kdy zaèalo být možné uskuteèòovat øadu snù a cílù. Po tøinácti letech uèitelování jsem vstoupil do komunální politiky a v roce 1990 jsem byl zvolen starostou Litvínova. Šest let jsem pùsobil jako pøedseda Severoèeského sdružení obcí, kde jsem se uèil hájit zájmy tohoto kraje. Ty roky pro mne byly nenahraditelnou školou, musel jsem se rychle zorientovat v zákonech i v problémech mìsta a regionu. Získal jsem i øadu S generálním ředitelem Chemopetrolu cenných kontaktù a zkušeností, které bych rád zúroèil. Vìøím, že pøitom Štěpánem Peckou předává čestné občanství Martinu Ručínskému na litvínovském zimním najdu pochopení u manželky i u patnáctiletého syna a o tøi roky starší stadioně dcery. Tenhle kraj mi dal takøka všechno, èeho si v životì cením a vážím. Rodinu, pøátele i smysluplnou práci. A to je dost dùvodù proto, abych své síly vìnoval jeho prospìchu a budoucnosti. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA MUDr. Vladimír Záhorský Lounsko Narodil jsem se v roce 1953 v Podboøanech, vystudoval jsem gymnázium, pak Fakultu dìtského lékaøství Univerzity Karlovy v Praze a promoval v roce Celkem jsem získal tøi atestace, mám za sebou odborné manažerské kurzy v zahranièí. V souèasnosti pracuji jako odborný dìtský lékaø v Lounech a øeditel Polikliniky D.T.C. v Podboøanech. Jsem ženatý, manželka Eva je zdravotní sestra, máme spolu tøi dcery a jednoho syna. Èlenem ODS jsem od jejího založení, v roce 1992 jsem byl poslancem Federálního shromáždìní ÈSFR za Snìmovnu národù, èlenem Zahranièního výboru a delegátem Rady Evropy ve Štrasburku. Dnes zastávám funkci pøedsedy Oblastního sdružení ODS na okrese Louny. V diskusi se starostou Loun Emilem Volkmannem 7

8 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA 1. Ing. Jiří Šulc 42 let starosta Most 2. Ing. Pavel Tošovský 38 let starosta mìstského obvodu 3. Josef Benda 54 let manažer Teplice 4. Ing. Jan Řehák 39 let technický øeditel Chomutov 5. Hana Lukáčová 59 let technolog Èeská Kamenice 6. Antonín Terber 38 let zástupce starosty Litomìøice 7. Robert Šatník 46 let Varnsdorf 8. PhDr. Vlastimil Doležal 45 let finanèní poradce Litvínov 9. MUDr. Vladimír Záhorský 47 let dìtský lékaø Podboøany 10. Ing. Václav Jelínek 57 let Teplice 11. Ing. Miroslav Pátek 56 let primátor 12. Ing. Veronika Dlouhá 34 let ekonom Klášterec nad Ohøí 13. Ing. Oldřich Klimecký 60 let manažer Most 14. Ing. Josef Bíža 50 let starosta Mšené - láznì 15. Roman Kubr 37 let Varnsdorf 16. JUDr. Milan Franc 41 let Dìèín 17. Ing. Miloš Kolbaba 66 let pedagog dùchodce Teplice 18. Ing. Jan Kerner 36 let tajemník MìÚ Louny 19. Mgr. Helena Černá 45 let zástupkynì starosty Duchcov 20. Jitka Mondříková 26 let ka Vejprty 21. Antonín Rous 58 let starosta Roudnice nad Labem 22. Věra Řádková 53 let živnostník Mikulášovice 23. MUDr. Miroslav Šofr 32 let lékaø Chomutov 24. Ing. Luboš Motl 33 let Meziboøí 25. Mgr. Radek Reindl 29 let zástupce starosty Podboøany 26. Zdeněk Masojídek 58 let Dìèín 27. Ing. Miroslav Harciník 38 let námìstek primátora 28. Pavel Barák 37 let jednatel Lom 29. Pavel Šustáček 53 let zástupce starosty Teplice 30. MUDr. Irena Jílková 44 let lékaøka 31. Ing. Jiří Novák 64 let pedagog dùchodce Lovosice 32. Ing. René Budjač 43 let technik Kadaò 33. Lucie Chloubová 25 let studentka VŠ Žatec 34. Mgr. Dagmar Tesarčíková 43 let starostka Benešov nad Plouènicí 35. Ing. Jan Langthaler 47 let øeditel støední školy Štìtí 36. Roman Šebek 36 let Bílina 37. Drahomíra Miklošová 47 let ka Most 38. Dana Jurštaková 39 let vedoucí odboru SBD Jirkov PORTRÉTY KANDIDÁTNÍ KANDIDÁTŮLISTINA 39. Ladislav Gregor 40 let Dìèín 40. Iveta Hořejší 26 let ekonomka Postoloprty 41. Mgr. Jan Kubata 33 let 42. Andreas Stefan 45 let pojiš ovací poradce Meziboøí 43. Mgr. Miroslava Hüblová 44 let uèitelka Chomutov 44. Eva Švecová 57 let zdravotní sestra Dubí 45. MUDr. Pavel Kejř 47 let zubní lékaø Litomìøice 46. František Andrle 36 let Dìèín 47. Mgr. Milena Zikmundová 67 let dùchodce Louny 48. Ivan Charvát 53 let starosta mìstského obvodu 49. Ondřej Boehm 49 let programátor Teplice 50. Jiří Sadílek 39 let Jirkov 51. Josef Khyn 55 let Libochovice 52. Radek Hnátek 29 let finanèní referent Most 53. Mgr. Jiřina Švagrová 46 let uèitelka Bílina 54. Ing. Čestmír Žižka 70 let dùchodce Lom 55. Alexandra Kovaříková 51 let zástupkynì starosty 8

9 NÁŠ DOMOV ÚSTECKÝ KRAJ Sedm okresù našeho kraje, od Chomutova pøes Teplicko až po Dìèín, od Øípu pøes Milešovku až po Krušné hory, má z pohledu lidí žijících mimo nì øadu problémù a nevýhod. Každá z nich jde ale obrátit ve výhodu a pøednost. Znièená krajina a narušené životní prostøedí jsou jedním z nejpalèivìjších. Na druhou stranu, lépe se staví v již døíve prùmyslem zasažených oblastech než tam, kde se musí kácet lesy, nièit pole, devastovat krajina. Tím, co nás rozhodnì pálí nejvíc, je ale nezamìstnanost. Investorùm, velkým domácím i zahranièním firmám jsme pøitom schopni nabídnout dostateèný poèet pracovních sil, lidí zvyklých tvrdì pracovat. Navíc, kde jinde v Evropì lze najít tolik pøipravených prùmyslových areálù a ploch k podnikání jako je napøíklad bývalé žatecké letištì a mnoho dalších lokalit se zajištìnými zdroji elektøiny, vody, plynu. Rychlé spojení s Nìmeckem a dalšími zemìmi Evropské unie jsou šancí nejen pro velké, ale i malé èeské výrobce a obchodníky. Bezmála pìt desítek let byl náš kraj drancován a vykoøis ován totalitními režimy. Teï právì je nejvyšší èas a také šance tuto situaci definitivnì zmìnit tak, aby z bohatství kraje mìli nejvíce ti, kteøí tu žijí, pracují a vychovávají dìti. KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Ing. Jiří Šulc Severní Èechy patøí mezi nejohroženìjší regiony republiky a pøitom jde o krásný, mnohovrstevnatý region s velkými možnostmi. Nezamìstnanost tu ale mùže brzy dosáhnout místy i tøicetiprocentních hodnot. Dá se s tím nìco dìlat? Při jednání o ofsetových programech pro severní Čechy s velvyslancem Švédského království panem Ingmarem Karlssonem Není pravda, že cestou z krize by mìl být úbytek obyvatel v regionu, protože všichni nebudou mít šanci se zde uživit. Tato lokalita lidi uživila odjakživa a dokonce se dá tvrdit, že až do odsunu v roce 1945 jich zde žilo více, než dnes. Region se totiž pøedevším musí pøeorientovat ze stávajícího zamìøení na tìžký prùmysl, hornictví a chemii zpìt na tradièní druhy øemesel i moderní technologie. Velká budoucnost je jednoznaènì v turistické infrastruktuøe a ve službách, které s turistikou souvisejí. Je tu i mnoho vzdìlaných chemikù a kromì velkých podnikù tìžké chemie si zde dovedu pøedstavit i malé firmy farmaceutického, dermatologického, èi kosmetického zamìøení. Chemie má zázemí nejen v Litvínovì, ale také v Lovosicích a samozøejmì v. Aèkoli to mùže znít paradoxnì, èásteèným lékem na nezamìstnanost mùže být i v tak prùmyslovém kraji zemìdìlství. Vše souvisí i s rekultivacemi vytìžených území, které jsou aktuální od Ústecka až po Chomutovsko. Patøí sem i dùsledná péèe o lesní fond. To všechno by pak mìlo pøinést obnovu vesnic a ve svém dùsledku i oživení Krušných hor. Stejná péèe musí být vìnována také Polabí a Poohøí, které byly vždycky tradièními zemìdìlskými lokalitami a dodnes se jim øíká Zahrada Èech. Pøipomeòme také chmelaøství a dalším z mnoha pøíkladù je úspìšné severoèeské vinaøství, protože sklepy roudnické, žernosecké, žalhostické, litomìøické i chrámecké patøí k tomu nejlepšímu, co v celé Èeské republice je. Tvrdíte, že dalším oborem, který se musí v novém kraji radikálnì pozvednout, je úroveò vzdìlání Ústeckému kraji musíme poskytnout všechny možnosti k ekonomickému (zároveò všestrannému) rozvoji. Prosazujeme vytvoøení solidních podmínek pro místní e, chceme pøilákat investory a nepøekážet jim, ale chceme zároveò dbát na dodržování všech ekologických norem. Region má mimo prùmyslové obory velký potenciál v rozvoji moderní turistiky. 9

10 - é- o le cee - o o- b- - o- í o- h- ut KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA A další priority pro lepší budoucnost Ústeckého kraje? Region mùže prosperovat jedinì pokud bude dobøe dostupný. Jednoznaènou prioritou je tedy dostavba dálnice D-8 od Lovosic k Øehlovicím a dál ke státní hranici s Nìmeckem. Stejnì potøebná je rychlostní komunikace R-7 od Prahy na Chomutov a dál k hraniènímu pøechodu Hora Svatého Šebestiána. Chybí i dokonèení tøetí páteøní trasy a to spojnice Chomutov Most Teplice. Jistì se ale dá mluvit i o možnosti zkapacitnìní lodní dopravy, která je zajímavá svou ekologièností. A aby bylo dopravní spektrum ucelené, rozhodnì by neškodilo kvalitní malé letištì na úrovni napøíklad karlovarské, èi liberecké pøistávací dráhy. Stavba železnièního koridoru je jistì prospìšná, ale pracovní místa pøináší regionu jen v okamžiku své realizace Hodnì se mluví a píše také o severoèeském životním prostøedí. Doby, kdy na severu bylo nejvìtší hrozbou zneèištìné ovzduší, jsou naštìstí za námi. Hlavním úkolem dneška je strategie, která povede k návratu severoèeské krajiny do pùvodního stavu, nebo pøesnìji návratu k lidem. Rekultivace vytìžených území musí mít svùj øád a nesmí být jen nìjakým doplòkem èinnosti, kterou vyvíjejí tìžební spoleènosti. Co dalšího pøináší regionu možnost krajské samosprávy? Nebudou kraje pouze dalším úøednickým molochem, který spolkne zbyteènì peníze daòových poplatníkù? Právì naopak. Vìtšina penìz vybraná zde v regionu nebude zbyteènì odcházet do Prahy, kde by živila tisíce úøedníkù. Budeme o sobì moci daleko více, než dosud, rozhodovat sami. Všechno bude závislé hlavnì na tom, jak silné krajské zastupitelstvo vùbec bude. Zda sbor moudrých z kraje pod Krušnými horami bude schopen domluvit se na spoleèné øeèi. Pokud se pak tímto jednotným hlasem bude v Praze dožadovat svých potøeb a práv, pokud nebudeme všechny síly spotøebovávat na boj jednotlivých mìst a oblastí navzájem proti sobì, pak si urèitì dokážeme obhájit své místo na slunci. Ing. Pavel Tošovský Znamená Vaše kandidatura do krajského zastupitelstva, že už Vás omrzela práce na neštìmické radnici? Ale právì naopak! Práce starosty neštìmického obvodu mì ohromnì baví. Èlovìk zažívá neustále nìco nového, žádné stojaté vody. Za ty dva roky na radnici jsem získal takové množství nejrùznìjších zkušeností, které by bylo tìžké získat kdekoliv jinde. A právì tyto zkušenosti a poznatky bych rád zúroèil i v krajském zastupitelstvu. Ani dnes, po událostech kolem plotu v Matièní ulici, nelitujete, že jste šel do komunální politiky? Není èeho litovat. A naprosto jednoznaèný verdikt Ústavního soudu koneènì pøesvìdèil pochybovaèe, že právo bylo na naší stranì. O co budete usilovat, pokud budete zvolen do krajského zastupitelstva? Chceme pokraèovat ve všech pozitivních vìcech, které se již podaøily v minulosti. Rozhodnì budu usilovat o zmìny v oblasti poskytování sociálních dávek, kde podle našich poznatkù dochází ke zneužívání nedùsledné sociální politiky státu ze strany nìkterých obèanù. Neustálé financování lidí, kteøí se cílenì vyhýbají práci, mi pøipadá vùèi ostatním daòovým poplatníkùm doslova nemravné. Rozhodnì pak budu dbát na rovnost všech obèanù pøed zákonem. Nejsem pøítelem žádných tzv. pozitivních diskriminací. Josef Benda Jakého cíle chcete v tomto volebním období dosáhnout? Chod budoucího krajského zastupitelstva musí být skuteènou službou pro obèana tohoto dosud opomíjeného regionu a je pouze na budoucích krajských zastupitelích, jakou váhu v rámci celé republiky tomuto kraji vymezí a vybojují. Kraj, ve kterém žijeme, si v tomto století prožil skuteènì své, já osobnì chci svou prací 10

11 udìlat vše pro to, aby se tu lidem žilo co nejlépe a souèasnì se pøièinit o to, aby se vnímání tohoto kraje stalo pøimìøeným jeho historickému i skuteènému významu, nejen z pohledu souèasné Èeské republiky, ale i z budoucího pohledu rozšíøené Evropské unie. Ing. Jan Řehák Jak Vy chcete øešit zvyšující se nezamìstnanost v regionu? Chtìl bych podpoøit a zajistit vznik a rozvoj školských zaøízení, která vychovávají odborníky. Zároveò také podpoøit projekty, které zajistí modernizaci a rozvoj dopravní infrastruktury. Hana Lukáčová Na kterou problematiku se chcete v krajském zastupitelstvu zamìøit? Vzhledem k osmiletému tréninku ve funkci starostky mohu pracovat ve více oblastech, ale jako jedna z nejožehavìjších otázek se mi jeví sociální problematika. V této práci bych chtìla pokraèovat. Naše motto zní: Sociální dávky pouze tìm potøebným. Antonín Terber Co mùže krajský zastupitel udìlat pro svùj okres? Práce krajského zastupitele bude pøedevším spoèívat v zajištìní rovných podmínek pro život všech obèanù kraje, což ovšem neznamená bohatým brát a chudým dávat! Znamená to vytváøet podmínky pro to, aby se i chudý mohl stát bohatým. Možností je spousta KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA Robert Šatník Jaké výhody vidíte v rozdìlení republiky na kraje? V kraji jako menším celku, by mìla být snadnìjší, prùhlednìjší i pružnìjší možnost rozdìlovat finanèní zdroje. Dosud jsme mohli jen jezdit breèet do Prahy, nyní máme krajské instituce na dosah ruky. Vydala Obèanská demokratická strana, grafické zpracování PRAAM Písek, tisk Graspo Zlín PhDr. Vlastimil Doležal Proè si myslíte, že nám kraje k nìèemu budou? Protože se už koneènì musíme dát dohromady a tomu pomùže jedinì pevné vedení kraje. Nebude to ale levný krok, nedaly by se ty peníze použít lépe? Chci prosazovat, aby reforma byla dotažena do konce, aby došlo k úèelnému pøenesení jednotlivých pravomocí èásteènì na kraje a èásteènì na obce. Pak se systém veøejné správy výraznì zlevní. MUDr. Vladimír Záhorský Dá se pøedpokládat, že v krajském zastupitelstvu byste se chtìl zamìøit na zdravotnictví. Je to tak? Pochopitelnì, vždy je to obor, o kterém vím nejvíc a zabývám se jím celý život. Stejnì tak mì ale zajímá nezamìstnanost a její øešení, kriminalita a její prevence, podpora vzdìlávání, rozvoj škol, ale také spolupráce s pøedstaviteli místních samospráv na rozvoji mìst a obcí. 11

12 KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA STOJÍ ZA NÁMI Emil Volkmann starosta Loun Starostu Jiøího Šulce znám šest let od té doby, co usedl na køeslo hlavy mìsta Mostu. Hejtman by byl více než povolaný, je jako jeden z mála schopen s ohledem na své zkušenosti tuhle funkci zvládnout. Jaroslav Kubera starosta Teplic Mosteckého starostu znám natolik dobøe, že mohu bez obav tvrdit, že se názorovì shodujeme. Spoleènì se mnou trval i na tom, aby pøed jejich zøízením nejprve byly stanoveny kompetence krajù. Když už tu ale kraje jsou, je pro mne právì on zárukou, že v pøípadì zvolení budu prosazovat to, aby tenhle úøad nebyl jen zbyteèný byrokratický moloch. Ing. Ivan Ottis generální ředitel České rafinérské a.s. Velmi pracovitý, razantnì prosazující zájmy okresu i regionu, schopný øešit problémy, aniž by bral nejprve v potaz politické aspekty, pøitom schopný pøijatelných kompromisù. Tak jsem poznal starostu Mostu Jiøího Šulce. Právì takový by mìl být hejtman, který by byl pro všechny pøínosem. Ing. Miroslav Kuliha generální ředitel Chemopetrolu Litvínov Starostu Mostu znám jako pøímoèarého a racionálního èlovìka, který si vidí dál než na špièku vlastního nosu, dál než jeden rok dopøedu. Schopnost uvažování v dlouhodobé perspektivì pro mne znamená, že na místì hejtmana Ústeckého kraje mùže obstát a postarat se o region. Petr Jonáš ředitel Městského divadla v Vítìzství ODS ve volbách by pro mne znamenalo nadìji na renezanci našeho kraje. To i proto, že její program prosazují kandidáti, o jejichž schopnostech nepochybuji. Starostu Šulce znám osobnì, stejnì jako pøední ústecké kandidáty. A vím, proè jim vìøím. Antonín Rous předseda Rady Severočeského sdružení obcí a starosta Roudnice nad Labem Velice si vážím kvalit, odborného pøístupu a schopností Jiøího Šulce pøi øešení problémù severozápadních Èech. Je pro mì zárukou maximálního úsilí pøi zabezpeèení lepší budoucnosti celého regionu severozápadních Èech. Ivan Vilím ředitel Úřadu práce v Litoměřicích Pøi spolupráci s ing. Šulcem na regionálním øešením politiky zamìstnanosti jsem nabyl pøesvìdèení, že pan starosta je vhodným kandidátem pro funkci hejtmana. Petr Hladký majitel Galerie H z Vejprt Mostecký starosta na rozdíl od jiných dokáže sledovat dìní jak v mìstì, které vede, ale také to, co se odehrává mimo nìj i mimo Mostecko. Není tolik tìch, kteøí by v dnešní dobì byli ochotni podpoøit mezinárodní humanitární projekty i projekty kulturní. To i pøesto, že se Most i celý okres potýká s takovým problémem jako je nejvyšší nezamìstnanost v Èeské republice. Lukáš Konečný jeden z nejúspěšnějších boxerů současnosti, olympionik a reprezentant České republiky Politika ODS je pro mne zárukou stabilního a dobrého vývoje naší zemì smìrem k západní civilizaci. Proto budu v krajských volbách podporovat kandidáty ODS. INFORMACE, SPOJENÍ Mítink s Václavem Klausem se koná 10. listopadu v v hodin Na vaše dotazy vám naši kandidáti rádi odpoví Jiøí Šulc, 0602/ , Pavel Tošovský, 0603/ Josef Benda, 0603/ , Jan Øehák, 0602/ Hana Lukáèová, 0412/ Antonín Terber, 0603/ Robert Šatník, 0604/ Vlastimil Doležal, 035/ , 0603/ Vladimír Záhorský, 0604/ Regionální kanceláø ODS , Revoluèní 8, tel/fax 047/ ,

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA

SLOVO PŘEDSEDY ODS KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA KANDIDÁTI DO KRAJSKÉHO ZASTUPITELSTVA SLOVO PŘEDSEDY ODS Václav Klaus Vážení spoluobèané, v blížících se podzimních volbách budou v naší zemi poprvé volena krajská zastupitelstva, což v podstatì není nic

Více

Úvod do. kolektiv autorù

Úvod do. kolektiv autorù Úvod do terénní sociální práce kolektiv autorù Brno 2002 Úvod do terénní sociální práce www.tspweb.cz Obsah Úvod Roman Krištof...1 Sociální vylouèení Mgr. Štìpán Moravec...3 Chudoba - globální problém

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Šest desítek let boje o kvalitu

Šest desítek let boje o kvalitu 14 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 18. srpna 2014 CENA: 6 KÈ 7 9 Odbory 11 12 Zdravotní Regiony Co se dìje na severu Èech plus Pøedstavujeme program plný výhod Výmìna zkušeností Jak získávat

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí

9/2007. Dirt Jump Roztoky. Zašlá sláva AFK Žalov. Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí 9/2007 Zašlá sláva AFK Žalov Rekonstrukce Masarykova nádraží nekonèí Støedoèeskému muzeu v Roztokách je 50 let! (rozhovor s nastupující øeditelkou PhDr. Zitou Zemanovou) Historické repetitorium (2. èást)

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem

Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Filip Fuchs a kol. Pøelet nad hypermarketovým hnízdem Deset let budování hypermarketù v ÈR Filip Fuchs a kol. 4 N ESEHNUTÍ Vydání publikace bylo podpoøeno Nadací Open Society Fund Praha a Ministerstvem

Více

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení

Problémy Úøadù práce zavinilo šetøení 1 TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 13. ledna 2014 CENA: 6 KÈ 3 4 6 10 Tipy Naše anketa Co vše oèekáváme od roku 2014 Seriál Jaké zmìny pøinese nový obèanský zákoník Oddlužení Pomáhají èlenùm

Více

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18

Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Roèník VIII - èíslo 6: èerven - èervenec 2002 Noviny mìstské èásti Praha 18 Vážení spoluobèané, tento rok probíhaly volby klidnì. Pøesto jsme nebyli ušetøeni nìkterých neobvyklých postupù od nìkterých

Více

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí

Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 4 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 23. února 2015 CENA: 6 KÈ Plastovým kovákùm se v Liberci daøí 2 Conta 5 Podboøany Stávka pomohla propouštìným zamìstnancùm BOZP Zamìstnavatel a osobní

Více

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší

Jednání na úøadì bude pohodlnìjší ZPRAVODAJ č. 3/2006 Děčín Město čtrnáctideník DISTRIBUUJE SE ZDARMA DO VŠECH SCHRÁNEK V DĚČÍNĚ A JEHO OKOLÍ NEPRODEJNÝ VÝTISK - VYTIŠTĚNO V NÁKLADU 25 000 KS Jednání na úøadì bude pohodlnìjší Nová pravidla

Více

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA!

AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! PROSINEC 2013 www.top09.cz Pražský kurýr AŤ JE LETOŠNÍ ZIMA PRIMA! UVNITŘ: ROZHOVOR S TOMÁŠEM BÖHMEM O NÁRODNÍ KNIHOVNĚ SOUTĚŽ O CENY OBSAH MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1 A MĚSTSKÁ POLICIE OBVODNÍ ŘEDITELSTVÍ PRAHA

Více

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè

Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè Králický zpravodaj 11/2003-1 Listopad 2003/èíslo 11 Roèník I. (Králicko XIII.) Cena 7 Kè BUNKR V OBLEŽENÍ Redakce KZ byla upozornìna na zavážení vchodu a støílen betonového bunkru (K S 16 U DRÁHY) z 2.

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti

Téma: Dialog s vládou o nezamìstnanosti TÝDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 25. ÚNORA 2013 CENA: 6 KÈ 3 7 2 ZDRAVOTNICTVÍ 1. bøezna opìt protesty SOUTÌŽ Vyhrajte pobyt v hotelu Dìvín SOCIÁLNÍ PORADNA Lze zastavit nemocenskou? PRÁVO SPOTØEBITELE

Více

místostarostka Marie Valachová,

místostarostka Marie Valachová, ZRCADLO ZRCADLO6 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ

ROMANTICKÁ NOC V GALERII. Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ ČÍSLO 6 - ČERVEN 2013 - CENA 15 KČ Kompozitní obraz. Vyobrazené postavy lze najít na obrazech v rámci výstavy Osvobozování sentimentu v AJG. www.janpirgl.net Zámecká jízdárna AJG, 8. června 2013 ROMANTICKÁ

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice

Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice ØÍJEN 2005 èíslo 10 III. roèník Vojenská škola v Moravské Tøebové bude jediná v republice Ministerstvo obrany Èeské republiky rozhodlo, že jedinou støední vojenskou školou, která bude vzdìlávat profesionální

Více

7Podpora v nezamìstnanosti

7Podpora v nezamìstnanosti 15 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 8. záøí 2014 CENA: 6 KÈ 2 5 6 Dialog Pøedsednictvo k jednání s odbory KOVO MB Regiony Co je nového v Jihomoravském kraji Kolektivní vyjednávání Uèíme

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně

LISTOPAD 2000. na VUT v Brně LISTOPAD 2000 na VUT v Brně Na pùdì ÈTP pøivítal následníka britského trùnu, prince Charlese (uprostøed) také rektor Vysokého uèení technického Jan Vrbka (vlevo). Princ Charles v Českém technologickém

Více

Ku ch a řská posi l a

Ku ch a řská posi l a číslo 2 - únor 2012 - cena 15 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Jan Hejna, nový kuchař v hotelu Záviš. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. rozh ovor Ku ch a řská posi l a u Zá vi še WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA S L O V A K ZAMYŠLENÍ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS AKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ AKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 4 2002 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Krkonoše - pohled z cesty nad Martinovou boudou na jihovýchod. oto Jiøí Bruník PROMÌNY SVÌTA A NAŠEHO ŽIVOTA

Více

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce

www.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Zdražování od ledna 2008 Úspìšná rekonstrukce Zwww.sbdcv.cz prosinec 2007, roèník 7, èíslo 3 pravodaj SBD Chomutov NEPØEHLÉDNÌTE Informace o nové budovì SBD Na stranì 4 se mùžete podívat, co se dìje s novou správní budovou, kam se bude družstvo stìhovat.

Více

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí:

mimoøádná 7. schùze dne 12.4. 2001 Vzala na vìdomí: Roèník VII - èíslo 5: kvìten 2001 Noviny mìstské èásti Praha - Letòany Poslední dobou se stále více zamýšlím nad morální úrovní èeské politické scény na všech stupních. Pamatuji èasy krátce po prvních

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více