VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů"

Transkript

1 SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, Nový Bor * IČ: Č.j.: R-10/ Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávané podle pravidel Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, s názvem Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA sídlo: náměstí Míru 1, Nový Bor zastoupen: Jiří Vosecký, předseda svazku právní forma: svazek obcí IČ: Kontaktní osoba: Petra Draboňová tel.: , kancelář: SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, Nový Bor 1

2 1. Informace o projektu V rámci projektu "Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů" dojde ke dvěma typům průzkumu: 1) Zhodnocení aktuálního stavu kompletní stromové populace na veřejně přístupných plochách obcí (na parcelách ve vlastnictví obcí). Průzkum stavu bude zahrnovat kromě zjištění orientačních a dendrometrických parametrů i komplexní analýzu stavu stromů s návrhem optimálního postupu při jejich ošetření (stabilizaci). Zjištěné parametry budou umožňovat následnou aktualizaci zástupci samosprávy vč. odborné funkčnosti (viz dále). Zásahy budou rozčleněné do tříd naléhavosti a budou umožňovat sofistikovaný způsob optimalizace zásahů v souvislosti s limitovanými zdroji, využitelnými na tuto oblast. Výstupem bude databáze s údaji o základních plochách, stromech, skupinách stromů včetně fotodokumentace a návrhu zásahů. 2) Návrh lokalit pro výsadbu stromů. Vzhledem ke skutečnosti, že výsadby stromů jsou často realizované s využíváním nevhodných taxonů a na nevhodných lokalitách, bude pro účely samospráv, vybraný seznam lokalit, které lze pro daný účel využít, spolu s doporučením vhodné druhové skladby dřevin. Rámec využívání dat: Zpřístupnění dat bude realizované na internetovém portále s následujícím seznamem funkcí, které jsou nutné pro jejich racionální kontrolu a plánování péče o ně: 1) Portál nabízí vlastníkům dat postup provádění potřebných zásahů vč. možnosti jejich odsouhlasení realizační arboristickou firmou; 2) Umožňuje evidenci speciálních typů ošetření - bezpečnostních vazeb - spolu s automatickým upozorňováním na nutnost jejich revizí a reinstalací; 3) Umožňuje průběžnou evidenci stromů nově vysazených spolu s automatickým upozorňováním na nutnost provádění výchovných řezů; 4) Generuje formulář žádosti o pokácení dřevin rostoucích mimo les dle zák. č. 114/1992 Sb. a vyhl. č. 395/1992 Sb.; 5) Umožňuje sledovat průběh správního řízení o povolení kácení dřevin v mimolesním prostředí dle zák. č. 500/2004 Sb. Výstup projektu: Po komplexní realizaci projektu "Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů" bude mít samospráva obcí k dispozici dlouhodobě využitelný podklad pro plánování zásahů na stromech, jako na jedné z nejcennějších složek životního prostředí kulturní krajiny. Současně budou mít správci k dispozici podklad pro jednoduché plánování a provádění kontrol problematických stromů. Projekt bude znamenat zásadní zlepšení v informovanosti občanů o stavu stromů v obcích a městech a bude představovat nástroj pro další zvyšování povědomí o typu a rozsahu nutné péče. 2

3 2. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění inventarizace stromů a skupin stromů na pozemcích vybraných měst a obcí Svazku obcí Novoborska v rozsahu cca hodnocených stromů v rámci projektu "Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů" v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (dále jen "Program Cíl 3 / Ziel 3"), číslo projektu , dle níže uvedené specifikace. Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména vytvoření funkční databáze, polohové určení, návrh kontrolního systému a managementu správy dat. Toto bude odevzdáno v požadovaném datovém modelu dle zadání zadavatele a pro potřebu kontroly bude databáze (mapa a tabulky) předána i ve formátu pdf. Tištěná verze není požadována. V tištěné verzi a formátu.pdf a.doc/docx bude odevzdána průvodní zpráva s popisem metodiky hodnocení, popisem technologie ošetření a kontrolního systému a nastavení číselníků. Inventarizace představuje dendrologické posouzení jednotlivých stromů a skupin, určení jejich základních taxačních a dendrometrických údajů a vyhodnocení jejich zdravotních, fyziologických a biomechanických hodnot a navazujících atributů, které povedou k vyhodnocení stavu stromů, navržení technologie ošetření a zásahů. Výstupem bude databáze implementovaná jednak v lokálních databázových programech (instalace a licence min. na dobu 10 let je součástí plnění zakázky) a jednak na internetovém portálu s dále definovanou funkčností. Požadavky na softwarové řešení: A) Lokální GIS aplikace databáze s údaji o základních plochách, stromech, skupinách stromů včetně fotodokumentace a návrhu zásahů. Musí umožňovat evidenci více návrhů zásahů k jednomu stromu/skupině. Struktura databáze bude odpovídat metodice uvedené v oborových standardech SPPK a SPPK ; propojení s mapovou prohlížečkou, umožňující zobrazování digitálních map i ortofoto map; možnost vyhledávání, třídění informací, aktualizace dat. Součástí zakázky je 20 instalací lokální GIS aplikace vč. veškerých licenčních poplatků na 10 let. B) Internetový portál veškerá data budou automaticky synchronizovaná s internetovým portálem, změny provedené na internetovém portále či v lokální GIS aplikaci se budou synchronizovat v druhém prostředí; seznam navržených pěstebních opatření vč. tříd naléhavosti s možností evidence jejich provedení; možnost evidence kontrol ploch, instalovaných bezpečnostních vazeb; výpočet ekologické/společenské hodnoty stromů pomocí metodiky AOPK ČR (v aktuální verzi 2013); generování žádostí o pokácení dřevin rostoucích mimo les dle zák. č. 114/1992 Sb.; 3

4 diferencovaný přístup k datům jako veřejnost a správce/vlastník dat s možností sdílení přístupu s realizačními firmami. Zadavatel si vyhrazuje možnost prověření funkčnosti nabízeného řešení lokální GIS aplikace a internetového portálu před podpisem smlouvy. Zpracovaná databáze musí obsahovat všechny požadované a potřebné hodnoty pro nastavení kontrolního systému. Zadavatel si vyhrazuje právo úpravy číselníků a metodiky hodnocení v závislosti na schválení Standardu péče o přírodu a krajinu Hodnocení stavu stromů SPPK :2014, které jsou zpracovávány Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Mendlovou univerzitou v Brně. Návrh technologie ošetření a pěstebních opatření u jednotlivě hodnocených stromů musí odpovídat technologickému postupu Standardu péče o přírodu a krajinu Řez stromů SPPK :2012 vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Součástí opatření je i návrh bezpečnostní vazby stromu nebo definice potřeby přístrojového hodnocení a měření v případě zvláště hodnotných stromů. Návrh opatření pro skupiny stromů a porosty představuje doporučení pěstebních zásahů zaručujících další pozitivní vývoj a rozvoj vegetačního prvku. Technologie ošetření mimo samotného zásahu bude obsahovat naléhavost provedení a potřebu opakování zásahu pokud je předem jasná (např. u pravidelných řezů). Dodavatel je povinen spolupracovat se zadavatelem a účastnit se pracovních jednání, na kterých budou nastaveny přesné číselníky hodnocených atributů a jednotlivé hladiny výstupů. Dodavatel bude na jednání zván písemně, min. 3 pracovní dny předem. Dodavatel je dále povinen navrhnout v součinnosti se zadavatelem kontrolní systém managementu datových výstupů, zejména evidence, náplně a opakování kontrol stromů a vazeb a evidence zásahů. Dodavatel je povinen spolupracovat se správcem GIS a s GIS integrátorem. Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že dodavatel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla. Dodavatel musí zajistit publicitu dle podmínek Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko viz cil3.eu. Informační a propagační opatření musejí obsahovat zejména údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a to: 1. symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I nařízení (ES) č. 1828/2006 a odkaz na Evropskou unii (slovy vypsáno "Evropská unie"); 2. odkaz na ERDF: "Evropský fond pro regionální rozvoj"; 3. odkaz na přínos intervence Společenství za použití následujícího znění: "Investice do vaší budoucnosti". Pokud jde o malé propagační předměty, body 2. a 3. se nepoužijí. Logo Programu Cíl 3 se doporučuje. 4

5 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV: Sběr dat Architektonické, stavební, technické a inspekční služby Zahradní architektura Tvorba map Zahradnické služby Doba plnění - realizace předmětu zakázky bude zahájena ihned po uzavření smlouvy na plnění předmětné veřejné zakázky a ukončena nejpozději do Místem plnění jsou pozemky vybraných měst a obcí Svazku obcí Novoborska. 3. Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v (euro) bez DPH činí ,-, výše DPH (21 %) v (euro) činí ,- a hodnota celkem v (euro) vč. DPH činí ,- tj ,- Kč bez DPH při přepočtu aktuálním kurzem ČNB ke dni zahájení výběrového řízení. 4. Informace o zadávací dokumentaci 1) Zadávací dokumentaci obsahující veškeré zadávací podmínky této veřejné zakázky (dále též ZD ) tvoří: - Tato výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. - Příloha č. 1 - Čestné prohlášení - vzor. 2) Zadávací dokumentace je osloveným dodavatelům zaslána doporučenou listinnou zásilkou a em. Ostatním dodavatelům bude poskytována na základě písemné žádosti dodavatele doručené kontaktní osobě zadavatele (pí. Petra Draboňová) a to v listinné podobě, nebo em. 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu. 1) K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v rozsahu přílohy č. 1. 2) K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; 5

6 - doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (tj. výpis ze živnostenského rejstříku). Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů může uchazeč předložit i v neověřené kopii. 3) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit - seznam obdobných služeb provedených uchazečem za poslední 3 roky, a to min. 1 obdobnou službu spočívající v inventarizaci nebo hodnocení dřevin a zpracování těchto dat pro GIS aplikaci o objemu minimálně ks stromů a skupin. Seznam obdobných služeb dodavatel předloží formou čestného prohlášení s uvedením objednatele a popisu služeb (doba, rozsah, předmět plnění). Součástí seznamu budou i kontaktní údaje investorů (objednatelů), u kterých je možné předložené údaje ověřit. Čestné prohlášení je součástí přílohy č osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, a to min. rozsahu: - doklad odborné osoby prokazující ukončené vysokoškolské vzdělání (vysokoškolský diplom) nebo alespoň 3leté pomaturitní studium (příslušný doklad) v oboru biotechnickém nebo přírodovědném (např. lesnictví, zemědělství, zahradnictví, krajinné inženýrství nebo zahradní a krajinářská architektura, botanika nebo ekologie) obsahující předmět studia s názvem dendrologie nebo arboristika (doklad o vzdělání postačí předložit v prosté kopii); - profesního životopisu odborné osoby dokládající min. 5ti letou praxi v posuzování a hodnocení dřevin. 4) Uchazeč prokáže splnění ekonomických a finančních předpokladů předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení je součástí přílohy č. 1. 5) Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v rozsahu uvedeném v této výzvě (profesní kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesního kvalifikačního předpokladu, a to předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán. 6) Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (viz 125 až 132 zákona), který nahrazuje pro- 6

7 kázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu a profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu zapsaných údajů (prostá kopie, výpis nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky). 7) Prokázání kvalifikace certifikátem Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným vrámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, a údaje v něm jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky. Tento certifikát prokazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. 8) Společná nabídka více dodavatelů Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění ostatní kvalifikace, tj. prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (čestné prohlášení) a technické kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování [a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)] a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a ového spojení. Podává-li nabídku více osob (společná nabídka), musí splnění základních kvalifikačních předpokladů prokázat každá z těchto osob, u ostatních kvalifikačních předpokladů postačí, pokud splnění daného předpokladu prokážou společně, popř. prokáže jedna z osob podávajících společnou nabídku. V tomto případě (tj. je podána společná nabídka), je uchazeč v nabídce povinen předložit originál či ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen závazek ke společnému plnění předmětu zakázky a rovněž závazek, že všichni dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Uchazeč, který neprokáže splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, bude z výběrového řízení vyloučen a jeho nabídka nebude hodnocena. O vyloučení z výběrového řízení (vč. uvedení důvodů) bude uchazeč bez odkladu písemně informován. 7

8 6. Obchodní (smluvní) podmínky 1) Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat následující smluvní podmínky: a) cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky vrozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky vnabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze v případě změny daňových předpisů; b) právo objednatele v průběhu plnění veřejné zakázky upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků při zachování povinností vyplývajících z ust. 82 odst. 7 zákona; c) právo objednatele odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě neobdržení finančních prostředků na realizaci předmětu plnění zakázky; d) pokud zhotovitel zadá část plnění předmětu smlouvy jiným osobám, jednoznačně stanovit, že jediným garantem plnění smlouvy je zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce; e) zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku vlastníka, tak i třetím osobám; f) věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel; g) jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy; h) zhotovitel musí zajistit publicitu dle podmínek Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko viz tj. informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU; i) zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 2) Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat úpravu záručních podmínek. Záruční doby uvede uchazeč v návrhu smlouvy v měsících. Zadavatel požaduje minimální záruční dobu na celé dílo v délce 24 měsíců. 3) Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat úpravu sankčních podmínek. Zadavatel požaduje minimální smluvní pokutu při nesplnění termínu dokončení plnění dle smlouvy vinou uchazeče ve výši odpovídající min. 0,05% z nabízené ceny předmětu plnění vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž výše smluvní pokuty bude stanovena konkrétní částkou v euro ( ). 4) Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat samostatný bod v tomto znění: Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 8

9 této smlouvy vjejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 5) Zadavatel požaduje tyto platební podmínky: a) poskytnuté služby budou hrazeny dle platebního kalendáře dotačního programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko; b) nedílnou součástí faktury musí být oboustranně potvrzený protokol o předání a převzetí fakturovaného předmětu plnění (dodací list). V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Objednatel je oprávněn vrátit vadnou fakturu zhotoviteli, a to až do lhůty její splatnosti; c) faktura bude obsahovat mimo jiných náležitostí název projektu tj. Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko" a číslo projektu tj. č ; d) minimální splatnost faktur je 30 kalendářních dnů; e) objednatel nebude poskytovat zálohové platby; f) veškeré platby budou probíhat v euro ( ). 6) Výši nabídkové ceny je možno překročit pouze dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny. 7. Lhůta, místo a způsob podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu JUDr. Ladislav Renč, Gončarenkova 1491/11, Praha 4 - Braník nebo na této adrese předat osobně po domluvě s JUDr. Ladislavem Renčem (tel , e- mail. v pracovních dnech v době od 09:00 hod. do 14:00 hodin. Nabídky se podávají písemně v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem "NEOTVÍRAT", na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. 8. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy, přičemž je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky dle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 9

10 9. Požadavky na zpracování nabídky 1) Nabídka musí být zpracována písemně v českém nebo slovenském jazyce v jednom vyhotovení. Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého nebo slovenského jazyka. 2) Zadavatel doporučuje nabídku svázat nebo jinak upravit nerozebíratelným způsobem a jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Bude-li takové úpravy nebo opravy nabídka obsahovat, musí být tyto podepsány a opatřeny datem provedení opravy osobou, resp. osobami podepisujícími nabídku. 3) Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré obchodní a jiné zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky a smluvní úpravu všech obchodních podmínek, které bude uchazeč požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami požadovanými zadavatelem nebo musí být pro zadavatele jednoznačně výhodnější. 4) Nabídka musí obsahovat prohlášení uchazeče, že podáním nabídky uchazeč plně respektuje zadávací podmínky zadavatele uvedené v této výzvě a pokud podmínky předložené v návrhu smlouvy v rámci nabídky uchazeče by byly nejasné, neúplné či v nesouladu s podmínkami zadavatele, pak uchazeč plně akceptuje podmínky zadavatele a souhlasí, že do případně uzavírané smlouvy budou tyto zadávací podmínky doplněny. Prohlášení je součástí přílohy č. 1. 5) Součástí nabídky musí být veškeré doklady k prokázání splnění kvalifikace (viz čl. 5 výzvy k podání nabídky). 6) Nabídka musí obsahovat a) identifikační a kontaktní údaje uchazeče (tj. obchodní firma, sídlo či místo podnikání, IČ, osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, kontaktní osoba, její tel. a ); b) písemné prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty - prohlášení je součástí přílohy č. 1; c) prohlášení uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou - prohlášení je součástí přílohy č. 1; d) prohlášení uchazeče, ve kterém uvede seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele - prohlášení je součástí přílohy č. 1. 7) Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 10

11 10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 1) Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky. 2) Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla. 3) Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 4) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Zadavatel nepřipouští žádné podmínky pro zvýšení nabídkové ceny, mimo změny sazby DPH. 5) Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v (euro) v členění cena celkem bez DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH. 6) Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu svého nepřesného, nebo neúplného ocenění předmětu plnění veřejné zakázky. 11. Dodatečné informace 1) Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě písemné nebo ové žádosti doručené zadavateli nejpozději 4 kalendářní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručte zadavateli na adresu kontaktní osoby (pí. Petra Draboňová). 2) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám bezodkladně ode dne doručení žádosti všem známým zájemcům. 12. Ostatní podmínky 1) Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje do ) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku i bez udání důvodu zrušit a neuzavřít smlouvu na plnění zakázky s žádným uchazečem. 3) Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výběrové řízení je realizováno podle pravidel Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 11

12 4) Zadavatel si vyhrazuje právo z výběrového řízení vyřadit nabídky, které nebudou splňovat zadávací podmínky stanovené v této výzvě. 5) Zadavatel si v souladu s čl Přílohy č. 8b Příručky pro české kooperační partnery Doplňující výklad k postupům pro zadávání VZ vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Jiří Vosecký předseda svazku 12

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Evidenční systém a publikační portál muzejních sbírek Pardubického

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku zadávanou v režimu otevřeného podlimitního řízení v souladu se Zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen ZVZ ), v souladu se Směrnicí

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Polygrafický IS včetně HW VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zpracovaná v souladu s Pokyny pro zadávací řízení na dodavatele u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu Praha Konkurenceschopnost k veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle dle 21,

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu Výkon funkce Technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP na staveništi: OPPI - Prosperita 5.1 PP02/015 - Technologický park Holešov

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

Zhotovení marketingové strategie a související služby

Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zhotovení marketingové strategie a související služby Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY. Zadavatel: Město Klobouky u Brna ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POSKYTNUTÍ ÚVĚRU ZATEPLENÍ MĚSOŠ A DALŠÍ PROJEKTY Zadavatel: Město Klobouky u Brna Obsah 1. Identifikační údaje veřejné zakázky... 3 Identifikační údaje zadavatele... 3 Společnost

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD

Vzdělávání v MPM-QUALITY ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE. Petr Hanko, prokura Pavel Hanko, prokura ČÁST II ÚVOD VÝZVA K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A PODÁNÍ NABÍDKY VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce zadávané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním

Více

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče

Programové vybavení pro výkon státní správy v oblasti památkové péče ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) k otevřenému řízení na veřejnou zakázku s názvem Programové vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDEK PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, ředitelem ústavu Telefon: 475 309 222 IČ/DIČ:

Více

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno

Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby Poskytnutí uživatelských práv k softwarovým produktům Enterprise

Více

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí Jihomoravský kraj Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Zhotovitel stavby Archeopark Mikulčice část Předhradí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky. Konsolidace IT a nové služby Kolín ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na dodávky Konsolidace IT a nové služby Kolín Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen "ZVZ")

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Centrum služeb pro seniory Kyjov - rozšíření, interiér SVAZEK 1 PODMÍNKY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Vnitřní integrace úřadu obce s rozšířenou působností Ivančice Stránka 1 z 31 Obsah zadávací dokumentace Základní informace... 3 Kvalifikační předpoklady... 15 Způsob

Více

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky

Zařízení pro pracoviště chromatografie v rámci projektu Pracoviště pro výzkum inovací techniky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zařízení pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) nadlimitní veřejné zakázky na služby Pojištění motorových vozidel Evidenční číslo

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více