VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Společná řešení pro původní péči o krajinu 100186263 - evidence stromů"

Transkript

1 SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, Nový Bor * IČ: Č.j.: R-10/ Nový Bor, 11. dubna 2014 Počet listů: 12 Dle seznamu dodavatelů vyzvaných k podání nabídky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávané podle pravidel Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, s názvem Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA sídlo: náměstí Míru 1, Nový Bor zastoupen: Jiří Vosecký, předseda svazku právní forma: svazek obcí IČ: Kontaktní osoba: Petra Draboňová tel.: , kancelář: SVAZEK OBCÍ NOVOBORSKA náměstí Míru 1, Nový Bor 1

2 1. Informace o projektu V rámci projektu "Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů" dojde ke dvěma typům průzkumu: 1) Zhodnocení aktuálního stavu kompletní stromové populace na veřejně přístupných plochách obcí (na parcelách ve vlastnictví obcí). Průzkum stavu bude zahrnovat kromě zjištění orientačních a dendrometrických parametrů i komplexní analýzu stavu stromů s návrhem optimálního postupu při jejich ošetření (stabilizaci). Zjištěné parametry budou umožňovat následnou aktualizaci zástupci samosprávy vč. odborné funkčnosti (viz dále). Zásahy budou rozčleněné do tříd naléhavosti a budou umožňovat sofistikovaný způsob optimalizace zásahů v souvislosti s limitovanými zdroji, využitelnými na tuto oblast. Výstupem bude databáze s údaji o základních plochách, stromech, skupinách stromů včetně fotodokumentace a návrhu zásahů. 2) Návrh lokalit pro výsadbu stromů. Vzhledem ke skutečnosti, že výsadby stromů jsou často realizované s využíváním nevhodných taxonů a na nevhodných lokalitách, bude pro účely samospráv, vybraný seznam lokalit, které lze pro daný účel využít, spolu s doporučením vhodné druhové skladby dřevin. Rámec využívání dat: Zpřístupnění dat bude realizované na internetovém portále s následujícím seznamem funkcí, které jsou nutné pro jejich racionální kontrolu a plánování péče o ně: 1) Portál nabízí vlastníkům dat postup provádění potřebných zásahů vč. možnosti jejich odsouhlasení realizační arboristickou firmou; 2) Umožňuje evidenci speciálních typů ošetření - bezpečnostních vazeb - spolu s automatickým upozorňováním na nutnost jejich revizí a reinstalací; 3) Umožňuje průběžnou evidenci stromů nově vysazených spolu s automatickým upozorňováním na nutnost provádění výchovných řezů; 4) Generuje formulář žádosti o pokácení dřevin rostoucích mimo les dle zák. č. 114/1992 Sb. a vyhl. č. 395/1992 Sb.; 5) Umožňuje sledovat průběh správního řízení o povolení kácení dřevin v mimolesním prostředí dle zák. č. 500/2004 Sb. Výstup projektu: Po komplexní realizaci projektu "Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů" bude mít samospráva obcí k dispozici dlouhodobě využitelný podklad pro plánování zásahů na stromech, jako na jedné z nejcennějších složek životního prostředí kulturní krajiny. Současně budou mít správci k dispozici podklad pro jednoduché plánování a provádění kontrol problematických stromů. Projekt bude znamenat zásadní zlepšení v informovanosti občanů o stavu stromů v obcích a městech a bude představovat nástroj pro další zvyšování povědomí o typu a rozsahu nutné péče. 2

3 2. Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění inventarizace stromů a skupin stromů na pozemcích vybraných měst a obcí Svazku obcí Novoborska v rozsahu cca hodnocených stromů v rámci projektu "Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů" v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko (dále jen "Program Cíl 3 / Ziel 3"), číslo projektu , dle níže uvedené specifikace. Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména vytvoření funkční databáze, polohové určení, návrh kontrolního systému a managementu správy dat. Toto bude odevzdáno v požadovaném datovém modelu dle zadání zadavatele a pro potřebu kontroly bude databáze (mapa a tabulky) předána i ve formátu pdf. Tištěná verze není požadována. V tištěné verzi a formátu.pdf a.doc/docx bude odevzdána průvodní zpráva s popisem metodiky hodnocení, popisem technologie ošetření a kontrolního systému a nastavení číselníků. Inventarizace představuje dendrologické posouzení jednotlivých stromů a skupin, určení jejich základních taxačních a dendrometrických údajů a vyhodnocení jejich zdravotních, fyziologických a biomechanických hodnot a navazujících atributů, které povedou k vyhodnocení stavu stromů, navržení technologie ošetření a zásahů. Výstupem bude databáze implementovaná jednak v lokálních databázových programech (instalace a licence min. na dobu 10 let je součástí plnění zakázky) a jednak na internetovém portálu s dále definovanou funkčností. Požadavky na softwarové řešení: A) Lokální GIS aplikace databáze s údaji o základních plochách, stromech, skupinách stromů včetně fotodokumentace a návrhu zásahů. Musí umožňovat evidenci více návrhů zásahů k jednomu stromu/skupině. Struktura databáze bude odpovídat metodice uvedené v oborových standardech SPPK a SPPK ; propojení s mapovou prohlížečkou, umožňující zobrazování digitálních map i ortofoto map; možnost vyhledávání, třídění informací, aktualizace dat. Součástí zakázky je 20 instalací lokální GIS aplikace vč. veškerých licenčních poplatků na 10 let. B) Internetový portál veškerá data budou automaticky synchronizovaná s internetovým portálem, změny provedené na internetovém portále či v lokální GIS aplikaci se budou synchronizovat v druhém prostředí; seznam navržených pěstebních opatření vč. tříd naléhavosti s možností evidence jejich provedení; možnost evidence kontrol ploch, instalovaných bezpečnostních vazeb; výpočet ekologické/společenské hodnoty stromů pomocí metodiky AOPK ČR (v aktuální verzi 2013); generování žádostí o pokácení dřevin rostoucích mimo les dle zák. č. 114/1992 Sb.; 3

4 diferencovaný přístup k datům jako veřejnost a správce/vlastník dat s možností sdílení přístupu s realizačními firmami. Zadavatel si vyhrazuje možnost prověření funkčnosti nabízeného řešení lokální GIS aplikace a internetového portálu před podpisem smlouvy. Zpracovaná databáze musí obsahovat všechny požadované a potřebné hodnoty pro nastavení kontrolního systému. Zadavatel si vyhrazuje právo úpravy číselníků a metodiky hodnocení v závislosti na schválení Standardu péče o přírodu a krajinu Hodnocení stavu stromů SPPK :2014, které jsou zpracovávány Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR a Mendlovou univerzitou v Brně. Návrh technologie ošetření a pěstebních opatření u jednotlivě hodnocených stromů musí odpovídat technologickému postupu Standardu péče o přírodu a krajinu Řez stromů SPPK :2012 vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR. Součástí opatření je i návrh bezpečnostní vazby stromu nebo definice potřeby přístrojového hodnocení a měření v případě zvláště hodnotných stromů. Návrh opatření pro skupiny stromů a porosty představuje doporučení pěstebních zásahů zaručujících další pozitivní vývoj a rozvoj vegetačního prvku. Technologie ošetření mimo samotného zásahu bude obsahovat naléhavost provedení a potřebu opakování zásahu pokud je předem jasná (např. u pravidelných řezů). Dodavatel je povinen spolupracovat se zadavatelem a účastnit se pracovních jednání, na kterých budou nastaveny přesné číselníky hodnocených atributů a jednotlivé hladiny výstupů. Dodavatel bude na jednání zván písemně, min. 3 pracovní dny předem. Dodavatel je dále povinen navrhnout v součinnosti se zadavatelem kontrolní systém managementu datových výstupů, zejména evidence, náplně a opakování kontrol stromů a vazeb a evidence zásahů. Dodavatel je povinen spolupracovat se správcem GIS a s GIS integrátorem. Pokud ve výše uvedených demonstrativních výčtech dílčích činností některá není uvedena, pak vždy platí, že dodavatel je povinen zajistit veškeré úkony vedoucí ke zdárnému ukončení díla. Dodavatel musí zajistit publicitu dle podmínek Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko viz cil3.eu. Informační a propagační opatření musejí obsahovat zejména údaje článku 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, a to: 1. symbol Evropské unie v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I nařízení (ES) č. 1828/2006 a odkaz na Evropskou unii (slovy vypsáno "Evropská unie"); 2. odkaz na ERDF: "Evropský fond pro regionální rozvoj"; 3. odkaz na přínos intervence Společenství za použití následujícího znění: "Investice do vaší budoucnosti". Pokud jde o malé propagační předměty, body 2. a 3. se nepoužijí. Logo Programu Cíl 3 se doporučuje. 4

5 Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na služby. Klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV: Sběr dat Architektonické, stavební, technické a inspekční služby Zahradní architektura Tvorba map Zahradnické služby Doba plnění - realizace předmětu zakázky bude zahájena ihned po uzavření smlouvy na plnění předmětné veřejné zakázky a ukončena nejpozději do Místem plnění jsou pozemky vybraných měst a obcí Svazku obcí Novoborska. 3. Předpokládaná hodnota zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky v (euro) bez DPH činí ,-, výše DPH (21 %) v (euro) činí ,- a hodnota celkem v (euro) vč. DPH činí ,- tj ,- Kč bez DPH při přepočtu aktuálním kurzem ČNB ke dni zahájení výběrového řízení. 4. Informace o zadávací dokumentaci 1) Zadávací dokumentaci obsahující veškeré zadávací podmínky této veřejné zakázky (dále též ZD ) tvoří: - Tato výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. - Příloha č. 1 - Čestné prohlášení - vzor. 2) Zadávací dokumentace je osloveným dodavatelům zaslána doporučenou listinnou zásilkou a em. Ostatním dodavatelům bude poskytována na základě písemné žádosti dodavatele doručené kontaktní osobě zadavatele (pí. Petra Draboňová) a to v listinné podobě, nebo em. 5. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace uchazečů Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikačních předpokladů v následujícím rozsahu. 1) K prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit čestné prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče v rozsahu přílohy č. 1. 2) K prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; 5

6 - doklad prokazující oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (tj. výpis ze živnostenského rejstříku). Doklady k prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů může uchazeč předložit i v neověřené kopii. 3) K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů zadavatel požaduje předložit - seznam obdobných služeb provedených uchazečem za poslední 3 roky, a to min. 1 obdobnou službu spočívající v inventarizaci nebo hodnocení dřevin a zpracování těchto dat pro GIS aplikaci o objemu minimálně ks stromů a skupin. Seznam obdobných služeb dodavatel předloží formou čestného prohlášení s uvedením objednatele a popisu služeb (doba, rozsah, předmět plnění). Součástí seznamu budou i kontaktní údaje investorů (objednatelů), u kterých je možné předložené údaje ověřit. Čestné prohlášení je součástí přílohy č osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb, a to min. rozsahu: - doklad odborné osoby prokazující ukončené vysokoškolské vzdělání (vysokoškolský diplom) nebo alespoň 3leté pomaturitní studium (příslušný doklad) v oboru biotechnickém nebo přírodovědném (např. lesnictví, zemědělství, zahradnictví, krajinné inženýrství nebo zahradní a krajinářská architektura, botanika nebo ekologie) obsahující předmět studia s názvem dendrologie nebo arboristika (doklad o vzdělání postačí předložit v prosté kopii); - profesního životopisu odborné osoby dokládající min. 5ti letou praxi v posuzování a hodnocení dřevin. 4) Uchazeč prokáže splnění ekonomických a finančních předpokladů předložením čestného prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Čestné prohlášení je součástí přílohy č. 1. 5) Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v rozsahu uvedeném v této výzvě (profesní kvalifikační předpoklady a technické kvalifikační předpoklady) v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění profesního kvalifikačního předpokladu, a to předložení výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisu z jiné evidence, pokud je v ní zapsán. 6) Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů Uchazeč může k prokázání kvalifikace předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný provozovatelem seznamu (viz 125 až 132 zákona), který nahrazuje pro- 6

7 kázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu a profesních kvalifikačních předpokladů v rozsahu zapsaných údajů (prostá kopie, výpis nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání nabídky). 7) Prokázání kvalifikace certifikátem Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným vrámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v 139 zákona, a údaje v něm jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro podání nabídky. Tento certifikát prokazuje splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů. 8) Společná nabídka více dodavatelů Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů a profesního kvalifikačního předpokladu, tj. výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, v plném rozsahu. Splnění ostatní kvalifikace, tj. prokázání ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku (čestné prohlášení) a technické kvalifikační předpoklady musí prokázat všichni dodavatelé společně. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou tito dodavatelé zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato listina musí současně určit jednoho pověřeného dodavatele (vedoucí účastník sdružení), způsob jeho jednání, rozsah jeho oprávnění jednat za ostatní dodavatele, kteří podávají společnou nabídku, kontaktní adresu pro doručování [a to i v případě, že taková adresa bude shodná se sídlem pověřeného dodavatele (vedoucího účastníka sdružení)] a kontaktní fyzickou osobu včetně telefonického a ového spojení. Podává-li nabídku více osob (společná nabídka), musí splnění základních kvalifikačních předpokladů prokázat každá z těchto osob, u ostatních kvalifikačních předpokladů postačí, pokud splnění daného předpokladu prokážou společně, popř. prokáže jedna z osob podávajících společnou nabídku. V tomto případě (tj. je podána společná nabídka), je uchazeč v nabídce povinen předložit originál či ověřenou kopii smlouvy, ve které je obsažen závazek ke společnému plnění předmětu zakázky a rovněž závazek, že všichni dodavatelé podávající společnou nabídku budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze zakázky. Uchazeč, který neprokáže splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, bude z výběrového řízení vyloučen a jeho nabídka nebude hodnocena. O vyloučení z výběrového řízení (vč. uvedení důvodů) bude uchazeč bez odkladu písemně informován. 7

8 6. Obchodní (smluvní) podmínky 1) Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat následující smluvní podmínky: a) cena díla se sjednává jako cena maximální zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky vrozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky vnabízeném termínu a kvalitě a její změnu lze provést pouze v případě změny daňových předpisů; b) právo objednatele v průběhu plnění veřejné zakázky upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků při zachování povinností vyplývajících z ust. 82 odst. 7 zákona; c) právo objednatele odstoupit bez jakýchkoliv sankcí od smlouvy v případě neobdržení finančních prostředků na realizaci předmětu plnění zakázky; d) pokud zhotovitel zadá část plnění předmětu smlouvy jiným osobám, jednoznačně stanovit, že jediným garantem plnění smlouvy je zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce; e) zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku vlastníka, tak i třetím osobám; f) věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel; g) jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy; h) zhotovitel musí zajistit publicitu dle podmínek Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko viz tj. informování veřejnosti o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU; i) zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 2) Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat úpravu záručních podmínek. Záruční doby uvede uchazeč v návrhu smlouvy v měsících. Zadavatel požaduje minimální záruční dobu na celé dílo v délce 24 měsíců. 3) Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat úpravu sankčních podmínek. Zadavatel požaduje minimální smluvní pokutu při nesplnění termínu dokončení plnění dle smlouvy vinou uchazeče ve výši odpovídající min. 0,05% z nabízené ceny předmětu plnění vč. DPH za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž výše smluvní pokuty bude stanovena konkrétní částkou v euro ( ). 4) Návrh smlouvy o dílo musí obsahovat samostatný bod v tomto znění: Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 8

9 této smlouvy vjejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít. 5) Zadavatel požaduje tyto platební podmínky: a) poskytnuté služby budou hrazeny dle platebního kalendáře dotačního programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko; b) nedílnou součástí faktury musí být oboustranně potvrzený protokol o předání a převzetí fakturovaného předmětu plnění (dodací list). V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Objednatel je oprávněn vrátit vadnou fakturu zhotoviteli, a to až do lhůty její splatnosti; c) faktura bude obsahovat mimo jiných náležitostí název projektu tj. Společná řešení pro původní péči o krajinu evidence stromů v rámci Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko" a číslo projektu tj. č ; d) minimální splatnost faktur je 30 kalendářních dnů; e) objednatel nebude poskytovat zálohové platby; f) veškeré platby budou probíhat v euro ( ). 6) Výši nabídkové ceny je možno překročit pouze dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny. 7. Lhůta, místo a způsob podání nabídek Lhůta pro podání nabídek končí dne v 10:00 hodin. Nabídky lze zaslat poštou na adresu JUDr. Ladislav Renč, Gončarenkova 1491/11, Praha 4 - Braník nebo na této adrese předat osobně po domluvě s JUDr. Ladislavem Renčem (tel , e- mail. v pracovních dnech v době od 09:00 hod. do 14:00 hodin. Nabídky se podávají písemně v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a nápisem "NEOTVÍRAT", na níž bude uvedena kontaktní adresa uchazeče. 8. Hodnotící kritéria a způsob hodnocení nabídek Nabídky budou hodnoceny podle hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny uvedená v návrhu smlouvy, přičemž je rozhodná její výše bez daně z přidané hodnoty. Hodnotící komise seřadí hodnocené nabídky dle výše nabídkové ceny vzestupně od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Nejvýhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 9

10 9. Požadavky na zpracování nabídky 1) Nabídka musí být zpracována písemně v českém nebo slovenském jazyce v jednom vyhotovení. Veškeré cizojazyčné doklady a texty musí být opatřeny překladem do českého nebo slovenského jazyka. 2) Zadavatel doporučuje nabídku svázat nebo jinak upravit nerozebíratelným způsobem a jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou. Texty v nabídce nesmí obsahovat žádné vsuvky mezi řádky, výmazy nebo přepisy. Bude-li takové úpravy nebo opravy nabídka obsahovat, musí být tyto podepsány a opatřeny datem provedení opravy osobou, resp. osobami podepisujícími nabídku. 3) Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jménem či za uchazeče. Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré obchodní a jiné zadávací podmínky uvedené v této výzvě k podání nabídky a smluvní úpravu všech obchodních podmínek, které bude uchazeč požadovat zakotvit do smlouvy uzavírané na plnění této veřejné zakázky, přičemž tyto nesmí být v rozporu se smluvními podmínkami požadovanými zadavatelem nebo musí být pro zadavatele jednoznačně výhodnější. 4) Nabídka musí obsahovat prohlášení uchazeče, že podáním nabídky uchazeč plně respektuje zadávací podmínky zadavatele uvedené v této výzvě a pokud podmínky předložené v návrhu smlouvy v rámci nabídky uchazeče by byly nejasné, neúplné či v nesouladu s podmínkami zadavatele, pak uchazeč plně akceptuje podmínky zadavatele a souhlasí, že do případně uzavírané smlouvy budou tyto zadávací podmínky doplněny. Prohlášení je součástí přílohy č. 1. 5) Součástí nabídky musí být veškeré doklady k prokázání splnění kvalifikace (viz čl. 5 výzvy k podání nabídky). 6) Nabídka musí obsahovat a) identifikační a kontaktní údaje uchazeče (tj. obchodní firma, sídlo či místo podnikání, IČ, osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče, kontaktní osoba, její tel. a ); b) písemné prohlášení uchazeče, z něhož vyplývá, že uchazeč je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty - prohlášení je součástí přílohy č. 1; c) prohlášení uchazeče, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou - prohlášení je součástí přílohy č. 1; d) prohlášení uchazeče, ve kterém uvede seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele - prohlášení je součástí přílohy č. 1. 7) Varianty nabídek zadavatel nepřipouští. 10

11 10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 1) Nabídková cena musí zohledňovat veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky. 2) Nabídková cena musí být zpracována v cenové úrovni k datu předání díla. 3) Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy. 4) Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění zadávacími podmínkami specifikovaného předmětu veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě. Zadavatel nepřipouští žádné podmínky pro zvýšení nabídkové ceny, mimo změny sazby DPH. 5) Celková nabídková cena bude uvedena v návrhu smlouvy v (euro) v členění cena celkem bez DPH, výše DPH a cena celkem včetně DPH. 6) Uchazeč nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodu svého nepřesného, nebo neúplného ocenění předmětu plnění veřejné zakázky. 11. Dodatečné informace 1) Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám, a to na základě písemné nebo ové žádosti doručené zadavateli nejpozději 4 kalendářní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám doručte zadavateli na adresu kontaktní osoby (pí. Petra Draboňová). 2) Zadavatel odešle dodatečné informace k zadávacím podmínkám bezodkladně ode dne doručení žádosti všem známým zájemcům. 12. Ostatní podmínky 1) Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje do ) Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku i bez udání důvodu zrušit a neuzavřít smlouvu na plnění zakázky s žádným uchazečem. 3) Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Výběrové řízení je realizováno podle pravidel Programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. 11

12 4) Zadavatel si vyhrazuje právo z výběrového řízení vyřadit nabídky, které nebudou splňovat zadávací podmínky stanovené v této výzvě. 5) Zadavatel si v souladu s čl Přílohy č. 8b Příručky pro české kooperační partnery Doplňující výklad k postupům pro zadávání VZ vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyřazení nabídky na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/ V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky a případné oznámení o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele. Jiří Vosecký předseda svazku 12

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK

FNUSA ICRC Tisk učebních textů pro projekt OP VK Název projektu OP VK: Nový systém dalšího vzdělávání pedagogů SZŠ a VOŠ v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.02/03.0013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU s názvem KONVEKTOMAT PRO ŠKOLNÍ JÍDELNU NA POSTUP ZADAVATELE PŘI ZADÁVÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY SE NEAPLIKUJÍ POSTUPY PODLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace 2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, příspěvková organizace se sídlem Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKONA ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: likvidace

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Registrační číslo projektu: Název projektu: Zajištění doplňkových služeb (ubytování) projektu ADAM CZ.1.04/1.1.06/52.00053 ADAptabilita zaměstnanců - ADAM Identifikační

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ

Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor. RNDr. Véle Michal jednatel společnosti VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: Sídlem: Tělovýchovná zařízení města Tábora s.r.o. V.Soumara 2300, 390 03 Tábor Zastoupený: RNDr. Véle Michal jednatel společnosti IČ: 25171127 NÁZEV ZAKÁZKY: Digitalizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika, Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4 tel. 244 024 570, fax. 244 024 575, IČ: 00212423, DIČ: CZ00212423, bankovní spojení ČNB Praha 1 č.ú. 2901881/0710

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk

Veřejná zakázka malého rozsahu. Rekonstrukce dětského hřiště ZŠ Vojtěcha Kováře, Rumburk Veřejná zakázka malého rozsahu Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 40801 Rumburk IČ: 00261602, DIČ: CZ00261602 Darkem Švábem, místostarostou města Vyzývá uchazeče k předložení

Více

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Konská 63, 739 61 Třinec IČO: 27779882 medica@seznam.cz Název projektu: Číslo projektu: Rozšíření služeb a dostupnosti péče mobilního hospice při MEDICA zdravotní péče, s.r.o.

Více

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na služby Zajištění

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ:

Tyršova 1832/9, 70200 Ostrava Moravská Ostrava IČ: 27857255 DIČ: Výzva k podání cenových nabídek Pro výběrové řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku a instalaci. Výzva k podání cenových nabídek (dále jen Výzva ) byla zpracována mimo režim zákona č.137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email.

Oprava místních komunikací, chodníků a odstavných ploch v obci Příšovice. tel./fax. 485 177 025, mobil 602 112 037 e-mail: prisovice@email. Výzva k podání nabídky, prokázání splnění kvalifikace a zadávací dokumentace Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. j.: MR01/2014-II na akci: Sběr, svoz, přeprava, třídění, využívání a likvidace odpadu v objektech Českého rozhlasu Ostrava Český rozhlas, Vinohradská 12 Praha 2 120 99 strana:

Více

Stěhovací a manipulační práce

Stěhovací a manipulační práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů Zadavatel: Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Pekařská 53, 656 91 Brno, Česká

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.0831 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.

Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56. Příloha č. 5 Zadávací dokumentace veřejné zakázky Zahraniční pobyt žáků a výuka cizích jazyků Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1113 1. Identifikační údaje veřejného zadavatele 1.1. Základní

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Střední průmyslová škola Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Výměna oken na Střední průmyslové škole Hranice V Hranicích dne 21. 2. 2014 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zadavatel Střední průmyslová škola Hranice se

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obsah zadávací dokumentace:

Obsah zadávací dokumentace: Název veřejné zakázky: Č.veřejné zakázky: Úřední název: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Navýšení kapacity sběrného dvora Hořice Identifikační údaje zadavatele

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky SD11/2013 Název zakázky: Stavební práce Předmět zakázky: Výměna střešní krytiny a klempířských prvků na budově ŠD Typ zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu (dále

Více

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

CZ.1.07/1.1.00/56.2091

CZ.1.07/1.1.00/56.2091 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace Zadavatel: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ: 70888337 Výzva k podání nabídek včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby Zajištění grafických prací

Více

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Základní škola a mateřská škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace 407 01 Jílové, Školní ul. 287 tel.: 412 550 267 email:zsjilovedc@zsjilovedc.cz Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci akce

Více

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice

Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na službu Úvěr Pohořelice na realizaci akce Infrastruktura pro inovativní a ekologické vzdělávání na ZŠ Pohořelice Zadavatel: Město Pohořelice, Vídeňská 699, 691

Více

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek

Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Kontaktní osoba: Ján Ondík Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: Jan.ondik@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství při kontrole veřejných zakázek Zadávací dokumentace dle ustanovení 44

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Užitkové vozidlo Skříňová dodávka Zadavatel: Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen VZMR ) je zadávána dle 6 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Více

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení V Ý Z V A k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění pro veřejnou zakázku s názvem Dodávka pracovní

Více

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice

Oprava sociálních zařízení v ZŠ Příšovice Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace dle 7 odst. 3) a dle 18 odst. 5) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Vyzýváme Vás v rámci výběrového

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Oprava místních komunikací v obci Borovnice

Oprava místních komunikací v obci Borovnice OBEC BOROVNICE Přestavlky čp. 1, 517 41 Kostelec nad Orlicí vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a Zásadami zadávání veřejných zakázek

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dostavby ZŠ Spořická 400, Dolní Chabry zadávané ve zjednodušeném

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů SSMT 2015/2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZADÁVACÍ PODMÍNKY 1. Identifikační údaje zadavatele Název zakázky: Studie proveditelnosti webových stránek Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A

Více

Odborné učiliště a Praktická škola,

Odborné učiliště a Praktická škola, Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, tel. 499524139 Vyřizuje : J. Pilousová Odborné učiliště a Praktická škola, Mládežnická 329, 543 71 Hostinné, dále jen zadavatel, vyhlašuje

Více

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb

leos.karasek@itt.cz - dotazy pouze emailovou formou 3. Druh zakázky (dodávka zboží, nákup služeb nebo nákup stavebních prací) Zakázka na nákup služeb VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Program rozvoje zaměstnanců společnosti ITTechnik, s. r. o. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele ITTechnik, s.r.o.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL. vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Výzva k podání nabídek Regionální operační program CZ.1.10/2.1.00/08.00762 SÍŤ SPECIALIZOVANÝCH UČEBEN A LABORATOŘÍ SPŠ BRUNTÁL

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Registrační čísla projektů: Název projektů: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA

DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ OTEVŘENÁ VÝZVA DOKUMENTACE K ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH Z MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Zadávání zakázek mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ

Více

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21

Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ 140 21 Kontaktní osoba: Lucie Barešová Tel.: 267 994 392 Fax: 272 936 597 E-mail: Č.j.: Č. VZ: lucie.baresova@sfzp.cz SFZP 105518/2013 11/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Výzva k podání alternativních nabídek

Výzva k podání alternativních nabídek Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo zemědělství Název veřejné zakázky: Identifikace společenských výzev, požadavků, potřeb a funkcí, návrh vizí architektury a koncepce IS resortu zemědělství Sídlem:

Více

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb

Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Dobrovolný svazek obcí,,vedrovice a Kubšice ČOV a tlaková kanalizace Vedrovice 326, 671 75 Vedrovice dále též DSO a rovněž zadavatel Výzva k podávání nabídek na akci výběr dodavatele služeb Poskytnutí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více