Zprávy od jezevčíka. Nákladové indexy pro 3. čtvrtletí Elektronický bulletin Sdružení autodopravců ČESMAD BOHEMIA listopad 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zprávy od jezevčíka. Nákladové indexy pro 3. čtvrtletí 2007. Elektronický bulletin Sdružení autodopravců ČESMAD BOHEMIA listopad 2007"

Transkript

1 Nákladové indexy pro 3. čtvrtletí 2007 Modelová souprava tahač+návěs, 40 t, EURO I Ve třetím čtvrtletí pokračoval trend zvyšování cen nafty z čtvrtletí předchozího, cena nafty opět stoupla v ČR o téměř 4%, v ostatních zemích s výjimkou Rakouska už růst nebyl tak markantní. Meziročně pak cena pohonných hmot stále nedosáhla hladiny, která zde byla v roce V zahraničí pomáhal s pořizováním pohonných hmot stále silný kurz koruny. Pomalu, ale setrvale rostoucí úrokové míry zvyšují kalkulované náklady na pořízení, resp. obnovu vozidel, do položek, kde dochází k pořizování materiálu, se částečně promítá i vliv rostoucí inflace. Meziroční míra inflace se v srpnu i září držela na úrovni 2 %. Ještě významnější vliv tohoto ekonomického indikátoru lze očekávat v roce 2008, existují odhady, že inflace v roce 2007 dosáhne 3,3 %, v roce 2008 v souvislosti s daňovou reformou ale už 4,55 %. Změny indexu v jednotlivých relacích jsou mezičtvrtletně celkem malé, korespondují se zvýšením celkového indexu o 0,8 %. Následující graf ukazuje vliv zavedení elektronického mýta v ČR na celkový index. Mýto se v nákladovém indexu (zpracovává se pro mezinárodní kamionovou dopravu, kde počet km ujetých po zpoplatněných komunikacích není tak vysoký) promítá cca 2,5 % nárůstem celkového indexu. Je vidět, že tak v 1. čtvrtletí letošního roku eliminovalo obvyklý pokles indexu v počátečním čtvrtletí roku. Vývoj nákladového indexu ČESMAD BOHEMIA (období , přírůstek v % vůči bázi 2001) 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 1Q2005 2Q2005 3Q2005 4Q2005 1Q2006 2Q2006 3Q2006 4Q2006 1Q2007 2Q2007 3Q2007 bez mýta v ČR s mýtem v ČR Nákladový index ČESMAD BOHEMIA ve 3. čtvrtletí roku 2007 vzrostl oproti 2. čtvrtletí 2007 o 0,8 %, meziročně vůči 3. čtvrtletí 2006 je vyšší o 4,7 % (bez započtení vlivu mýta v ČR je vyšší o 2,2 %). V porovnání s bází roku 2001 je index na hodnotě 121,4 % (bez započtení vlivu mýta v ČR na hodnotě 118,5 %). Vaše téma Máte téma, které Vás pálí a chcete, aby se o něm hovořilo více? Piště na

2 Nedostatek řidičů část třetí V předchozích dvou dílech jsme pojednávali o tom, že je nedostatek řidičů, stanovili jsme, kolik jich je potřeba a zmínili nutnost speciálního učebního oboru. Jak jsme si ale řekli, je to běh na dlouhou trať, v dnešním dílu Vám nastíníme možná řešení v současné době. Combo řidič - mechanik? Jestli se na něčem většina zástupců školského systému, se kterými jsme jednali o učebním oboru pro řidiče, shodla, bylo to doporučení vyučovat řidičskou profesi v rámci již existujících učebních oborů, řidiči příbuzných. Ačkoliv nám takové řešení v první chvíli připadalo až příliš kompromisní, minimálně některé argumenty protistrany je dobré vzít v úvahu. V první řadě jde o argument, že učňů je také pouze omezený počet, dětí se kvůli nově otevřenému oboru více nenarodí. Nelze rovněž předpokládat, že se bude někdo rozmýšlet mezi profesí kuchaře a řidiče. Zřejmě si budou konkurovat obory jako automechanik a řidič. Konkrétní počty učňů ve školním roce 2005/2006 a jejich oborové rozložení viz rámeček. Počet nově přijímaných žáků na střední odborná učiliště se v posledních čtyřech letech stabilizoval na úrovni 51,8 55,6 tis. nově přijímaných do denní formy vzdělávání s výučním listem a s maturitou. V roce 2005/06 bylo do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) přijato celkem 60 tis. žáků. Žáci jsou přijímáni především do oborů vzdělání ukončených závěrečnou zkouškou (40,4 tis. žáků), 15,5 % žáků (9,3 tis.) se začíná vzdělávat ve čtyřletých oborech ukončených maturitní zkouškou. Oborová struktura nově přijímaných žáků do středních odborných učilišť se v posledních několika letech ustálila. Nejvíce žáků (17,2 %) je přijímáno do skupiny oborů gastronomie, hotelnictví a turismus a dále do oborů strojírenských (16,5 %), elektrotechnických (12,5 %) a skupiny oboru obchod (9,8 %), dohromady to činí celkem 56 % všech přijímaných žáků. Ostatní obory se každý podílí na celkovém počtu přijatých méně než 7 %. Automechaniků a příbuzných oborů (opravář zemědělských strojů, autotronik apod.) je omezené množství a studenti učebního oboru řidič by se zřejmě rekrutovali ze zájemců o tyto obory. Kolik zájemců z těchto oborů by se podařilo odlákat k oboru pro řidiče je otázka, byl by to každopádně počet v řádu jednotek procent. Také ředitelé škol by zřejmě bezhlavě nerušili učební obory pro automechaniky, ale v případě, že by se pro nový učební obor rozhodli, otevřeli by, odhaduji, jednu třídu pro řidiče. Pokud by tak učinila jedna škola v každém kraji, představovalo by to roční produkci cca 500 řidičů. I při této relativně optimistické variantě se nejedná o nijak ohromující číslo. Zastánci combo varianty tvrdí, že pokud by se pouze doplnily do osnov předměty pro řidiče u těch oborů, které mají v osnovách již dnes řidičský průkaz sk. C, tedy hlavní podmínku pro práci řidiče, roční produkce řidičů bude řádově vyšší, než u samostatného oboru pro řidiče. Nevýhodou je skutečnost, že ŘP skupin C+E, resp. D a D+E nemá v osnovách žádná ze škol a s financováním tohoto rozšíření by mohly mít školy problém. Více o aktuální situaci s ŘP u učňů viz rámeček. Některé učňovské obory, např. automechanici a opraváři zemědělských strojů, mají již tradičně ve svých osnovách ŘP sk. C. Na jaře tohoto roku, zřejmě v rámci úsporných opatření, však MŠMT řádně vyděsilo nejen nás, ale i ředitele škol. V připomínkovém řízení k novým vzdělávacím programům v tichosti vypadla ustanovení o výcviku, resp. možnosti získání ŘP při studiu učebního oboru. Takový krok by při neexistenci učebního oboru pro řidiče znamenal další ránu pro české dopravce, neboť by z pracovního trhu zmizely stovky absolventů učebních oborů, kteří při studiu získají ŘP sk. C. ČESMAD BOHEMIA v připomínkovém řízení prostřednictvím Hospodářské komory, Ministerstva dopravy a Svazu dopravy razantně odmítnul navrhovanou úpravu, a pomohl tak zachovat řidičské průkazy pro absolventy učebních oborů. Dalším argumentem pro kombinované učební obory, např. automechanik řidič je podle zastánců této varianty přílišná jednostrannost zaměření samostatného učebního oboru pro řidiče. Takový obor by zřejmě v osnovách zahrnoval i techniku, jak se ji dnes učí např. automechanici už proto, že je dnes kladen velký důraz právě na větší univerzálnost a menší specializaci studentů. Jestliže by se tedy tyto

3 obory v budoucnu stejně prolínaly, není důvod čekat na nový učební obor, ale lze předměty pro řidiče zakomponovat do učebních osnov už nyní, resp. při přípravě nových školních vzdělávacích programů. Takový postup by byl především o mnoho rychlejší, než schválení nového učebního oboru, což je korunním argumentem pro tuto variantu. Co na to všechno školy? Postoj ředitelů škol je o mnoho pragmatičtější, než je postoj státních úředníků. Je sympatické, že všichni zástupci škol, se kterými jsme jednali, a byly jich již desítky, mají v první řadě na mysli zájem o své absolventy. První zájem škol je přilákat ke studiu co nejvíce studentů, druhý zájem škol je, aby jejich absolventi našli uplatnění v praxi. V uplynulém roce jsme proto v regionech zprostředkovali komunikaci mezi školami a dopravci, abychom školám prezentovali zájem o jejich absolventy a aby se na druhou stranu školy měly vůbec šanci dozvědět, koho že to vlastně mají pro dopravní firmy vychovávat. V naprosté většině se ředitelé škol poté, co viděli faktický zájem o své absolventy, postavili kladně ke spolupráci s dopravci a v některých případech již výuku přizpůsobili požadavkům dopravních firem a produkují již potenciální řidiče. ČESMAD BOHEMIA v této spolupráci sehrává roli jednak zprostředkovatele, kdy komunikace probíhá na regionální úrovni prostřednictvím regionálních pracovišť ČESMAD BOHEMIA, jednak jakéhosi metodika, kdy školám předává osnovy, které je ve vztahu k povolání řidiče potřeba doplnit do standardních osnov, např. učebního oboru automechanik. Historicky první absolvovali takovéto rozšířené studium učni ve SOŠ/SOU automobilním v Praze Hostivaři ve školním roce 2005/2006. Od té doby se tímto modelem nechaly inspirovat další školy po celé republice, např. automobilní školy v Benešově, Liberci, Českých Budějovicích, Hlušicích, Vysokém Mýtě aj. Záleží samozřejmě na podmínkách konkrétního regionu, na zájmu dopravních firem apod. Pokud však zájem ze strany dopravců o absolventy učebních oborů s ŘP sk. C, příp. C+E existuje, regionální pracoviště ČESMAD BOHEMIA zprostředkuje dopravním firmám kontakt na konkrétní školy v regionu, kde může dopravce s podporou regionálního pracoviště ČESMAD BOHEMIA s vedením školy projednat možnosti spolupráce a potřebnou podporu žáků i učitelů. Tu může zčásti zajistit ČESMAD BOHEMIA (např. osnovy a učební materiály), zčásti dopravní firma (praxe). Jako nejvhodnější období pro návštěvu školy se z našeho pohledu jeví začátek školního roku, kdy by zástupci dopravních firem mohli prezentovat studentům vyšších ročníků možnost uplatnění v profesi řidiče. A jestli dopravní firmy o mladé absolventy opravdu stojí, měla by se z takových náborových akcí časem stát tradice, protože, upřímně řečeno, kdo jiný by měl budoucím řidičům vysvětlit, proč a čím je povolání řidiče v jejich dopravní firmě atraktivní? Za zvláštní zmínku stojí úspěšná spolupráce dopravních firem v Moravsko - Slezském kraji s automobilní školou v Krnově za vydatné podpory Krajského úřadu. Krnovské škole se podařilo na MŠMT prosadit modifikovanou podobu učebního oboru automechanik, a to 1,5 leté pomaturitní studium, zaměřené právě na profesi řidiče. Jedná se sice o specifické studium (pouze pro maturanty), nicméně třídu pro školní rok 2007/2008 měl pan ředitel Welna naplněnu již v dubnu. Ne ve všech regionech se však spolupráci podařilo bez problémů zahájit. Problémem může být např. financování rozšířeného studia, kdy musí škola najít dodatečné prostředky na hodiny výuky navíc, případně na rozšíření ŘP sk C+E. V některých regionech není ze strany dopravních firem ochota školy v tomto směru finančně podporovat, převládá názor, že by měla být veškerá výuka financovaná státem. V některých regionech se dopravci staví zdrženlivě k absolventům učebních oborů i kvůli známému problému s věkovým limitem. Pokud dopravce neumí využít mladého absolventa na jinou práci, případně pokud se mu nehodlá věnovat zaučováním např. na menších autech, v dílnách apod., nemá o absolventy učebních oborů zájem. V případě, že se však dopravní firma nehodlá věnovat výchově vlastních řidičů, situaci neřeší ani samostatný učební obor. Absolventi jakéhokoliv učebního oboru budou mít vždy 18 či 19 let. Leda že by Ing. Zdeněk Pikous vedoucí školicího a poradenského střediska Pokračování příště Co říká směrnice EU? Jou řešením řidiči ze zahraničí?

4 Povoleni CEMT na rok 2008 Konec roku 2007 je již nedaleko a dopravci by se proto měli intenzivně zabývat úvahou, zda v blížícím se roce 2008 hodlají uskutečňovat přepravy nákladů mimo rámec EU, tzn. budou-li na příští rok potřebovat povolení CEMT či nikoliv. Obdobně jako v letošním roce se povolení CEMT i v roce 2008 mohou používat na třetizemní přepravy mezi členskými státy EU a nečlenskými státy (např. přeprava Řecko-Turecko), na třetizemní přepravy mezi nečlenskými státy EU (např. přeprava Bělorusko - Rusko), na bilaterální přepravy do nečlenských států EU (např. přeprava Česko - Ukrajina) a popř. na tranzitní přepravy přes nečlenské státy EU (např. přeprava Česko - Řecko tranzitem přes Srbsko). V souladu s vyhláškou č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 111/1994 Sb., je nezbytné odevzdat žádost o povolení CEMT na následující rok nejpozději do běžného roku výdejnímu místu, tj. příslušnému regionálnímu pracovišti Sdružení ČESMAD BOHEMIA. Žádost nemá stanovenu žádnou povinnou formu, musí však obsahovat veškeré potřebné údaje vedoucí k případnému přidělení správného typu a druhu povolení CEMT. Sdružení ČESMAD BOHEMIA proto připravilo pro všechny žadatele formulář žádosti o povolení CEMT na rok 2008, jehož řádným vyplněním jsou splněny veškeré potřebné náležitosti (formulář žádosti je zveřejněn na Jaroslava Černá vedoucí odboru informací Hodně řidičů si stěžovalo na to, že po nich maďarská policie vyžaduje, aby vozidla byla vybavena hasicími přístroji. V Maďarsku je platný zákon, který hasicí přístroje vyžaduje, ale ten by měl, v souladu s Vídeňskou úmluvou z roku 1968, platit jen pro vozidla s maďarskou registrací. Protože se ale opakuje situace, kdy přístroje při kontrole vyžadovány jsou, opakovaně jsme posílali dotaz na maďarské ministerstvo, aby se jasně vyjádřilo. Zatím bez úspěchu. Kromě toho na předpisu je pikantní ta skutečnost, že pro vozidla, která nejsou ADR, je zákon přísnější než pro vozidla s ADR. U nákladních vozidel nad 24 tun totiž jsou předepsané dva kusy přístrojů po 12 kilogramech, tzn. o hmotnosti celkem 24 kilogramů. Na důvod této zvláštnosti nám neokázali maďarští kolegové odpovědět. Rozšířily se i kontroly hmotností vozidel v Maďarsku. Zde je třeba upozornit, že pokud je při vážení ve vnitrozemí zjištěno překročení hmotnosti celkové nebo i na nápravu, řidič dostane pokutu a kromě toho musí zaplatit poplatek za zvláštní použití pozemní komunikace, který se vypočítá jako násobek hmotnosti a ujeté vzdálenosti. Celková zaplacená částka se tak může dostat až na statisíce HUF Jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů Napsali o nás Postihy dopravců v zahraničí Nejvíce problémů měli dopravci a jejich řidiči zřejmě v Maďarsku. Maďarské kontrolní orgány jsou v poslední době velice přísné a kontrol je stále více. Při zjištění přestupku např. při nedodržení dob řízení a odpočinku mají pevný sazebník, který dle závažnosti či druhu přestupku pro řidiče znamená zaplatit , nebo HUF. A možnosti odvolání nejsou nijak široké. Řidič se sice může odvolat, ale to znamená v maďarštině k příslušnému maďarskému správnímu orgánu, ale i za podání odvolání se platí částka mezi HUF.

5

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová

Ing. Jiří Vojtěch Ing. Daniela Chamoutová Mgr. Pavla Skácelová Vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků a studentů ve středním a vyšším odborném vzdělávání v ČR a v krajích ČR a postavení mladých lidí na trhu práce ve srovnání se stavem v Evropské unii 2008/09

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji

Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 1 Postup na vytvoření soustavy páteřních škol v Ústeckém kraji Aktualizace na roky 2010-2015 I. Východiska A.

Více

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ

1/2015 OBSAH. TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců WWW. PRODOPRAVCE. CZ Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 1/2015 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Olomouckého kraje duben 2012 OBSAH ÚVOD... 4 1. EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ CHARAKTERISTIKA KRAJE VE VZTAHU KE VZDĚLÁVÁNÍ... 5 1.1 ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013

Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2013 III. Výroční zpráva o stavu veřejných zakázek Vypracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí Praha, květen 2014 Obsah Úvod... 3 1. Legislativní a nelegislativní

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství

Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Srovnání norského a českého systému vzdělávání vypracované v rámci projektu FM EHP/Norska Spolupráce při rozvoji učňovského školství Zpracovala: Mgr. Lenka Bílková 30. 6. 2010, Praha Podpořeno grantem

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020

Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 OBSAH ÚVOD...4 ANALYTICKÁ ČÁST...6 1 ANALÝZA VÝVOJE NEHODOVOSTI V ČR...8 1.1 Celkový vývoj nehodovosti... 8 1.2 Plnění Národní strategie na národní

Více

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013

8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz. Akceschopnost hasičů v roce 2013 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY INFORMAČNÍ SERVIS 20. ROČNÍK 8 9/2012 http://www.smocr.cz e-mail: smocr@smocr.cz Z OBSAHU: Novela RUD má i svá rizika Akceschopnost hasičů v roce 2013 Příprava

Více

EKONOMIKA &LEGISLATIVA

EKONOMIKA &LEGISLATIVA TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 9/2014 Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012

o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Jihočeském kraji za školní rok 2011/2012 Zpracoval Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v souladu s 10 zákona č.

Více

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality

Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Autoevaluace jako součást systému managementu kvality Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s. r. o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod

Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců. Úvod Vzdělávací systémy v zemích původu dětí-cizinců Úvod Během dvou a půl let trvání projektu Středisek pro integraci menšin nasbírali naši pracovníci během své práce s učiteli a dětmi mnoho cenných zkušeností.

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006

Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním 2006 ing. Jeny Festová ing. Jiří Vojtěch Praha 2006 OBSAH 1. Úvodní poznámky...3 2. Nezaměstnanost absolventů škol a politika zaměstnanosti...4

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji

Obsah Úvod Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji Stav v jednotlivých oblastech vzdělávací soustavy a změny proti minulému vývoji Obsah 1. Úvod... 3 2. Rozvoj a stav vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji. 3 2.1. Zákonná úprava, úvod do problematiky.. 3 2.1.1. Druhy škol a školských zařízení 3 2.1.2. Zřizovatelé škol a školských zařízení...

Více

O B S A H Minimální mzda je opět na pořadu dne... str. 1 Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti... str. 3

O B S A H Minimální mzda je opět na pořadu dne... str. 1 Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti... str. 3 O B S A H Minimální mzda je opět na pořadu dne... str. 1 Jaké změny přinese novela zákona o zaměstnanosti... str. 3 Rozhodnutí MPSV o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně... str. 6 Možnost

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2005 Roční zpráva o plnění regionálních funkcí krajských knihoven na území ČR za rok 2005 Zpracovaná na základě Ročních zpráv o výkonu regionálních funkcí v

Více

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM

Jak čerpání předdůchodu ovlivní starobní důchod? FOTO: ALEXANDER RATHS DREAMSTIME.COM Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 9 11. 9. 2013 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA PORADNA MY A SVĚT Změny, které zlepší situaci handicapovaných

Více

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová

Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín. Bc. Lenka Malinová Evaluace efektivity středních škol v okrese Vsetín Bc. Lenka Malinová Diplomová práce 2014 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá evaluací efektivity středních škol v okrese Vsetín. Práce je rozdělena

Více

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení...

8/2013 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ. Aktivity Sdružení... WWW. PRODOPRAVCE. CZ 8/2013 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců Vydává Sdružení ČESMAD BOHEMIA Redakční rada Šéfredaktor Martin Felix Tel: +420 731 131 331 E mail: martin.felix@cesmad.com

Více

Obsah. www.unihostostrava.cz

Obsah. www.unihostostrava.cz Obsah 1. Úvodní slovo 1 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-4 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 5 4. Gastro festival Ostrava 2012 7-8 5. Národní soustava kvalifikací 8-9 6. Klasifikace hotelů

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Pedagogicko-psychologická poradna Česká Lípa, Havlíčkova 443, příspěvková organizace Telefon: 487 522 179, Mobil: 728 541 505, Mail: simankova@pppcl.cz, Web: www.pppcl.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ

Více