I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011:"

Transkript

1

2

3

4 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k : Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon PhDr. Jan Sehnal, tel , Ing. Radek Blahák, tel , Webové stránky právnické osoby (současná adresa): 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Střední průmyslová škola grafická 330 žáků Vyšší odborná škola grafická 180 studentů 6. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: škola Střední škola Vyšší odborná škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu M/01 Polygrafie M/02 Užitá fotografie a média M/05 Propagační výtvarnictví M/01 Konzervátorství restaurátorství N/05 Grafický design a realizace tiskovin a poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 7. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010: a) nové obory / programy 0 b) zrušené obory / programy N/020 Grafický design a realizace tiskovin doběh ve šk. r Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

5 8. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 1 Malá Strana, Hellichova 22 (MHMP) Praha 1 Malá Strana, Maltézské náměstí 16/472 (MHMP) b) jiná Praha 5 Malá Strana, Rošického 630/8 (MHMP) 9. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 je jedinou školou v České republice, která ve svém učebním programu zahrnuje celý proces vzniku tiskoviny, tj. její navrhování, tiskové a dokončovací zpracování a renovaci. Škola spravuje 3 budovy, z nichž 2 má ve správě vlastnictví a jednu v dlouhodobém bezplatném pronájmu (otázka správy majetku ve prospěch školy je příslušným odborem MHMP řešena). Pronajímá jednu tělocvičnu (Malostranský Sokol). V hlavní budově školy v Hellichově ulici 22 se soustřeďuje zejména odborná výuka. V pobočné budově školy na Maltézském náměstí 16 je soustředěna převážná část výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a část předmětů odborných (dějiny výtvarné kultury). Malý pavilon v Praze 5, Rošického 8, slouží k výuce výtvarné přípravy, odborného kreslení a figurálního kreslení. Prostorové kapacity školy byly v letech 2004 až 2006 výrazně rozšířeny o ateliéry, učebny počítačové grafiky, kabinety učitelů, tiskové středisko, aulu, šatny a studentské respirium v budově školy v Hellichově ulici. Prostorová kapacita školy je nyní dostatečná. Nákupy moderní počítačové technologie v rámci modernizace a nutné inovace učebních pomůcek ICT jsou uskutečňovány v oblasti SW i HW uvolněním prostředků z RF a IF školy. Vybavenost moderními učebními pomůckami je na dobré úrovni. Škola dnes disponuje moderním zařízením pro výuku ve všech oborech na škole vyučovaných. 1. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů V listopadu (učitelé a rodiče žáků) a v prosinci 2005 (žáci a studenti školy) byly provedeny volby do ŠR a zvolení zástupci za učitele (SŠ,VOŠ), žáky (SŠ), rodiče (SŠ) a studenty (VOŠ). ŠR byla ustanovena k a svoji činnost vykonává od Zástupci zřizovatele byli nominováni dodatečně (viz usnesení Rady hl. města Prahy ze dne ) a byly provedeny nové volby do Školské rady. V červnu 2008 byli zvoleni zástupci zletilých žáků (1) a studentů školy (2), v srpnu 2008 zástupci učitelů pro střední (2) a vyšší odbornou školu (2) Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 358 ze dne jmenovala do Školské rady Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, následující členy: pro Střední průmyslovou školu grafickou Miloše Lešikara, pro Vyšší odbornou školu grafickou Ing. Ivana Spěváka a Petra Zajíčka. V září 2009 byly provedeny volby zletilých žáků a studentů školy, které dosadily do Školské rady zástupce zletilých žáků SŠ a studentů VOŠ, aby nahradili absolventy školy, kteří doposud byli členy Školské rady Rada HMP svým usnesením č.345

6 kooptovala do Školské rady SPŠG a VOŠG za zřizovatele Ing. Marii Kousalíkovou, zastupitelku HMP a náměstkyni primátora HMP, posléze starostku MČ Prahy 6, která nahradila zemřelého Petra Zajíčka, zastupitele HMP, dosavadního člena Školské rady VOŠG. Zároveň jí doplnila dosud neobsazené místo za zřizovatele ve Školské radě SPŠG. Ve školním roce 2010/2011 byl seznam členů Školské rady následující: Střední průmyslová škola grafická: Jan Čermák učitel VOŠG a SPŠG zástupce učitelů SPŠG, předseda ŠR Ing. Marie Kousalíková zastupitelka HMP, starostka MČ Praha 6 zástupkyně zřizovatele Miloš Lešikar šéfredaktor zástupce zřizovatele PhDr. Jarmila Rozehnalová učitelka VOŠG a SPŠG zástupkyně učitelů SPŠG Mgr. Miloslav Krejza podnikatel zástupce zákonných zástupců žáků SPŠG Adam Fessl žák SPŠG zástupce zletilých žáků SPŠG Vyšší odborná škola grafická: Ak. mal. Zbyněk Kočvar učitel VOŠG zástupce učitelů VOŠG, předseda ŠR Ing. Marie Kousalíková zastupitelka HMP, starostka MČ Praha 6 zástupkyně zřizovatele Ing. Ivan Spěvák důchodce, dříve místostarosta Prahy 1 zást. zřizovatele Ak. mal. Milan Erazim učitel VOŠG zástupce učitelů VOŠG Tomáš Pátek student VOŠG zástupce studentů VOŠG Elmar Taussinger student VOŠG zástupce studentů VOŠG Školská rada se sešla , aby posoudila plán práce školy na školní rok 2010/2011 a výroční zprávu ředitele školy za školní rok 2009/2010. Výroční zpráva byla bez připomínek schválena a k plánu práce na školní rok 2010/2011 nebyly vzneseny výhrady. Na konci školního roku 2010/2011 se sešla a seznámila se s přehledem činnosti školy za školní rok 2010/2011 a vzala jej na vědomí. Zároveň se vyjádřila k celkovému chodu školy a nevznesla žádné kritické připomínky k vedení a řízení školy. V červnu 2011 proběhly volby zástupců zletilých žáků SPŠG do ŠR. Zvolen byl žák V2 Zbyněk Olmer, jeho zástupkyní se stala Kateřina Bachtíková z V3.

7 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola 2 1, ,80 8 0, ,08 Vyšší odborná škola 2 1, , , ,23 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celk.počtu ped. p. Střední škola Vyšší odborná škola kvalifikovaných 37 94,60 nekvalifikovaných 2 5,40 kvalifikovaných 25 92,00 nekvalifikovaných 2 8,00 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastní ků vzdělávací instituce semináře k uč. ANJ Chill out interaktivní tabule IT SMART BOARD IT výukové mat. jak nově výuku CHE Nakladatelství Klett AV Media,a.s. VA Descartes, v.o.s. Eduwork, o.s. Eduwork, o.s. doplňkové pedagogické studium školský management 1 odborné 1 Ped.f.UK Praha 1 hodnocení ŠVP z pohledu ČŠI 2 NVI Středočeský kraj

8 rozšiřování aprobace jiné: kurz doktorand. st současná angl. lit. uměnovědné 1 1 Jazyková škola hl. m. Prahy Ped.f.UK Praha d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků z toho celkem (fyzic. osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 6 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 15 11,30 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků poč. zaměření počet účastníků semináře jiné: školení vzdělávací instituce 1 Evidence majetku (EMA) 1 Gordic s.r.o. III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd/ skupin počet žáků /stud. Střední škola Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 6 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 4 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 0

9 - jiný důvod změny (uveďte jaký): škola počet tříd /skupin počet žáků / stud. Vyšší odborná škola Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 5 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 14 - nepostoupili do vyššího ročníku: 13 z toho nebylo povoleno opakování:12 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola 30,20 10,39 Vyšší odborná škola 9,60 9,49 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Střední škola Vyšší odborná škola počet žáků celkem z toho nově přijatí počet studentů celkem z toho nově přijatí

10 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Střední škola prospělo s vyznamenáním 37 z celkového počtu žáků: neprospělo 3 opakovalo ročník 1 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 95,6 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka: 81,81 z toho neomluvených: 0,46 škola Vyšší odborná škola z celkového počtu studentů: prospělo s vyznamenáním neprospělo 15 opakovalo ročník 0 počet studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 80,95 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta z toho neomluvených 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Střední škola denní vzdělávání MATURITY vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 57 z toho konali zkoušku opakovaně 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet žáků, kteří byli hodnoceni 1 12 prospěl 41 neprospěl 4

11 škola Vyšší odborná škola ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet studentů, kteří konali zkoušku 29 z toho konali zkoušku opakovaně 0 Počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet studentů, kteří byli hodnoceni prospěl 18 neprospěl 0 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/2012 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání, kód, název M Polygrafie M Umění a užité umění N Výtvarná a um.- řem. tvorba počet přihlášek celkem Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 0 obor: M/02 0

12 obor: M/05 0 obor:82-42-m/01 0 obor: N/05 0 počet přijatých ke vzdělávání do 1. ročníků pro školní rok 2011/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Vyšší odborná škola: Rusko 1 student Uzbekistán 2 studenti Se začleňováním do vzdělávání nejsou žádné problémy. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Speciální výchovu ani vzdělávání žáků a studentů neprovozujeme. Žáky a studenty z problematického či znevýhodněného sociokulturního prostřední nemáme. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. Mimořádně nadaným, ale současně i pracovitým žákům a studentům škola vytváří řadu nadstandardních příležitostí k osobnímu odbornému rozvoji. Zajištěna je vysoká míra individuálního přístupu učitele k žákovi či studentovi a široká paleta možností, jak svůj talent ve spolupráci s učitelem zúročit a rozvinout. Takovíto žáci nebo studenti dostávají nabídky ke spolupráci v rámci doplňkové nebo nakladatelské činnosti školy na řadě aktivit, které škola v okruhu těchto činností vyvíjí. Vedle plnění standardního vzdělávacího programu, ve kterém výjimečně nadaní žáci nebo studenti zpracovávají svá odborná témata a realizují praktické vzdělávání ve spolupráci s mimoškolními institucemi (muzea, galerie, nadace apod.) a dostává se jim možnost (například v případě restaurátorského oddělení) podílet se na renovacích i historicky velmi cenných muzejních předmětů, se vysoce nadaní žáci nebo studenti podílejí také na realizaci zakázek pro různé subjekty v rámci individuálního smluvního vztahu se školou (její doplňkovou činností). Také se podílejí na redakční práci v Nakladatelství grafické školy, a to zpravidla formou grafických úprav vydávaných publikací. Mnozí však dostanou příležitost realizovat své mimořádně kvalitní projekty jako autorské publikace nebo zakázky pro doplňkovou činnost školy. Tato forma práce, která plynule přechází od školní činnosti do komerčních forem práce, s finanční spoluúčastí žáka nebo studenta školy, je pro

13 žáky a studenty školy vysoce motivující, a to nejen pro osobní finanční profit, ale i proto, že vidí konkrétní výsledek své práce. Žáci nebo studenti, kteří prokazují výjimečné odborné vzdělávací výsledky, se zúčastňují rovněž v rámci grantů a projektů týdenních zahraničních stáží v partnerských školách (zpravidla 1x za školní rok), kde realizují a zpravidla i prezentují výsledky své práce. Nadaní žáci a studenti školy mají také možnost své individuální projekty i mimo rámec učebního plánu představit veřejnosti v Galerii grafické školy formou autorských výstav. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO 10/10: SCIO VECTOR: ověřování 1. a 4. ročníků SŠ 10/10: Generálka MZ: ověřování 4. ročníků SŠ 11. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Výuka v prvním ročníku oborů vzdělání střední školy probíhala dle zpracovaných školních vzdělávacích programů platných od bez obtíží M/01 Polygrafie M/02 Užitá fotografie a média M/05 Grafický design M/01 Konzervátorství a restaurátorství 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích jazyků, apod. Střední škola: Ve všech oborech vzdělání střední školy probíhá výuka anglického jazyka coby hlavního cizího jazyka, ve kterém se žáci těchto oborů vzdělávají. Základní hodinová dotace v ročníku pro výuku anglického jazyka je v oboru vzdělání M/01 Polygrafie 3 hodiny v týdnu, přičemž ve třetím a čtvrtém ročníku je zařazen seminář anglického jazyka v hodinové dotaci 1 hodiny týdně. Výuka anglického jazyka ve skupině oborů 82 Umění a užité umění probíhá v hodinové dotaci 4 hodin týdně v ročníku. Také v těchto oborech je ve třetím a čtvrtém ročníku zařazen seminář anglického jazyka v hodinové dotaci 1 hodiny týdně. Výuka druhého cizího jazyka německého je realizována povinně pro žáky oboru vzdělání M/01 Polygrafie, a to v prvním a ve druhém ročníku v hodinové dotaci 2 hodin týdně v ročníku. Ve třetím a čtvrtém ročníku se mají možnost žáci toho oboru vzdělávat v nepovinném předmětu německý jazyk, který je vyučován ve stejné hodinové dotaci 2 hodin týdně v ročníku. Žáci ostatních ročníků měli možnost vzdělávat se v rámci nepovinného předmětu výuky německého jazyka v dvouhodinové dotaci týdně. Žáci 2. ročníku oboru M/01 Konzervátorství a restaurátorství se vzdělávají ve dvouhodinové dotaci v latinském jazyce. Škola se zúčastňuje Metropolitního programu hl. m. Prahy pro výuku cizích jazyků.

14 Vyšší odborná škola: Ve všech zaměřeních vzdělávacího programu N/05 Grafický design a realizace tiskovin je vyučován ve všech vzdělávacích obdobích anglický jazyk jako hlavní cizí jazyk. Hodinová dotace pro výuku anglického jazyka je 3 hodiny týdně v každém vzdělávacím období. Studenti zaměření 04 Zpracování tiskovin a 05 Vydavatelská činnost mají ve vzdělávacím programu zařazen povinně také druhý cizí jazyk německý, který je vyučován v pěti vzdělávacích obdobích v rozsahu 3 hodin týdně. 13. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Vzdělávání v oboru vzdělání N/05 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba probíhalo v jednotlivých ročnících podle vzdělávacího programu N/05 Grafický design a realizace tiskovin, akreditovaného MŠMT s platností od do Ve školním roce 2010/2011 probíhaly práce na kreditním a modulovém systému vzdělávacího programu VOŠG. Byla stanovena koncepce a rozsah vzdělávacího programu (180 kreditů) a zástupcem ředitele pro VOŠ připraven nástin vzdělávacího programu. Konkrétní systémovou podobu získal kreditní a modulový systém VOŠG do konce srpna 2010 (vypracoval zástupce ředitele pro VOŠ), který byl analyzován ředitelem školy a po vyrovnání připomínek připraven k posouzení vedoucím oborů a předmětových komisí. Tato fáze práce na novém školním vzdělávacím programu VOŠ proběhla v 1. polovině školního roku 2010/2011 tak, aby definitivní podoba koncepce kreditního a modulového vzdělávacího systému VOŠG byla dokončena k Definitivní podoba nového vzdělávacího programu VOŠG bude předložena akreditační komisi MŠMT do konce roku 2011.

15 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Ve škole působí jeden výchovný poradce, který se věnuje jak prevenci sociálně patologických jevů, tak studijním záležitostem žáků a studentů školy. Školní psycholožka průběžně poskytovala informační a poradenský servis žákům a studentům školy a pomáhala v případě potřeby školní výchovné poradkyni s konzultacemi pro žáky a studenty školy ve výběru VŠ nebo VOŠ a v dalším kariérním vývoji. Pravidelné schůzky výchovné poradkyně se školní psycholožkou v PPP se uskutečnily 4x ve školním roce a byly věnovány státním maturitám, drogové problematice, problematice péče o žáky s poruchami učení a hodnocení školního roku. Rovněž sloužily výchovné poradkyni školy ke konzultaci nad výsledky vzdělávání a výchovy žáků a studentů školy. V listopadu 2010 proběhla přednáška školní psycholožky Dr. Čížkové na téma Umíš se učit s 1. ročníky žáků SŠ a se 4. ročníky SŠ provedla v prosinci 2010 testování a následné vyhodnocení jejich předpokladů pro další studium či budoucí povolání. V 1. pololetí školního roku probíhaly konzultace výchovné poradkyně se žáky 4. ročníků SŠ o možnostech studia na VŠ, žáci dostávali podkladové materiály o VŠ. Proběhl výchovně vzdělávací program pro dívky 3. ročníků SŠ S tebou o tobě. 2. Prevence sociálně patologických jevů Poskytujeme žákům časopisy a brožury k danému tématu Vyber si zdraví, Závislost a my aj., byla zakoupena výchovná DVD, která zpracovávají řadu témat s problematikou krádeží, šikany, drog atd. Využívají se zejména ve výuce 1. ročníků SŠ v rámci suplovaných hodin. Závažné kázeňské problémy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyskytly. Situaci ve škole v otázce konzumace drog žáky a studenty pokládám za uspokojivou. Nemáme signály o distribuci drog ve škole. Zkušenosti s drogou má však dle mínění protidrogové koordinátory více jak 50% žáků a studentů školy. Jedna studentka přerušila studium a absolvovala úspěšně léčebný program v září 2011 opět nastoupila ke studiu. V oblasti naplňování preventivního výchovného programu se žáci 3. ročníků SŠ zúčastnili besedy na téma Prevence HIV, jejíž součástí bylo dotazníkové šetření, beseda s nemocným HIV a promítání dokumentu o lidech nemocných HIV. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Uskutečňuje se prostřednictvím výuky v předmětech Ekologie a Občanská nauka. V průběhu školního roku byl využíván výukový program v ekologickém hnutí Tereza od 01/11. Byly provedeny dvě exkurze s ekologickou tématikou (Planetárium Praha 01/11, elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách 05/11).

16 4. Multikulturní výchova Prožitková pedagogika: Proběhly dvě sbírkové akce (12/10;04/11) v rámci boje proti AIDS a pro hluchoslepé. Řada akcí byla věnována tématu xenofobie a rasismu: Žáci 3.r. SŠ byli přítomni filmu a besedě o projevech intolerance (11/10), besedy a filmu o osudech české hokejové reprezentace na konci 40.let 20.st. spojené s širším pojetím různých aspektů života občanů Československa v době totality, ke 102. narozeninám Nicholase Winstona shlédli žáci SŠ film Nickyho rodina v kině Světozor (05/11). V květnu 2011 se žáci 2.a 3.r.SŠ zúčastnili filmového představení Příběh rudého zla a následné besedy se senátorem Jaromírem Štětinou. V květnu 2011 se 3. ročníky SŠ aktivně zúčastnily celodenního semináře v Terezíně na téma holocaust. V rámci projektu Jeden svět ve školách k podpoře aktivního občanství se část našich žáků SŠ zúčastnilo besedy s politiky kandidáty v podzimních volbách do Zastupitelstva hl. města Prahy (10/10). Moderátor Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, naše diskutující studenty ohodnotil slovy: Předvolební agitku rychle změnili v tuhou bitvu. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji V rámci výuky fyziky a chemie byly uskutečněny fyzikální procházky Prahou, uskutečněné jednak při pozorování částečného zatmění slunce, jednak pro vyhledávání a zpracování informací o osobnostech fyziky a polygrafie, a exkurze do laboratoří VŠCHT Praha (04/11), Technického muzea (06/11) a na přírodovědnou fakultu UK Praha (06/11), kde se naši žáci 1. ročníků SŠ zúčastnili pokusů a přednášek v rámci projektu Praha alchymistická. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. A. Celoškolní poznávací zájezdy a kurzy: - 09/10 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ v rekreačním zařízení Radost v Dole u Blatné pod patronací vzdělávací agentury SIGNUM Plzeň. Účast 92 žáků ze 3 tříd 1.r. a 6 pedagogů (třídních učitelů a jejich zástupců, kteří vykonávali pedagogický dozor nad žáky). Agentura SIGNUM organizovala obsahovou náplň kurzu, zaměřenou na soutěže kombinující sportovní zdatnost, vědomostní aktivity, zručnost, kreativitu, logický úsudek, organizační schopnost a týmovou spolupráci. Jiné aktivity byly zaměřeny na zaujímání a obhajobu postojů k různým společenským jevům (např. trest smrti, sebevražda, drogy, rozvod, nevěra, interrupce apod.), na sebepoznání a sebehodnocení. Moto kurzu bylo Všichni za jednoho. Kurz měl naplnit základní cíl: lépe poznat sebe, dobře poznat své spolužáky, žáky starších ročníků a třídní učitele. Kurz byl hodnocen až na připomínku jednoho rodiče zúčastněné žákyně k námětu některých témat (lidská sexualita) jako přínosný, zejména ze strany přítomných žáků, zástupců studentů vyšších ročníků (člen ŠR Adam Fessl, Kateřina Rundová) a přítomných učitelů.

17 - 10/10 Poznávací zájezd do Slovinska a Itálie Účast 43 žáků SŠ a 3 pedagogové. Cílem bylo navázat kontakt se Střední školou oděvní a fotografickou v Lublani, prohlédnout si město, prostředí školy, práce tamních studentů a seznámit se s památkami čtyř severoitalských měst: Padovy, Vicenzy, Ravenny a Benátek. Cíl zájezdu byl bezezbytku splněn a celkový průběh byl pozitivně hodnocen zúčastněnými žáky i učiteli školy. - 03/11 Lyžařský kurz v Krkonoších (Veberovy boudy) Účast 31 žáků převážně 1. ročníků SŠ a 3 vyučujících. Cílem byly sportovně vzdělávací aktivity sjezdového lyžování, zvýšení fyzické kondice žáků a jejich motivace k tělesné aktivitě. Negativní ohlasy na celkovou náplň a průběh kurzu nebyly zaznamenány. - 06/11 Cyklistický kurz v Českém lese (Trhanov u Domažlic) byl ze strany školy připraven, v důsledku malého počtu zájemců ze strany původně přihlášených žáků všech ročníků SŠ nebyl nakonec uskutečněn. B. Exkurze domácí i zahraniční ke vzdělávacímu programu školy, poznávací aktivity, vzdělávací akce, semináře / přednášky / návštěvy výstav / výstavy žáků a studentů školy výběr dle aktivit předmětových komisí: a) Předmětová komise filologická a tělovýchovná: Divadelní a filmová představení, akce pro žáky a studenty školy: - 09/10 celoškolní filmové představení (Hlídač č.47) slavnostní zahájení školního roku cca 370 žáků a studentů školy - 04/11 celoškolní divadelní představení (Kurz negativního myšlení ve Švandově divadle) 300 žáků SŠ - celoročně pravidelné návštěvy divadelních představení v rámci Klubu mladého diváka (každý měsíc 5-6 představení) celkově cca 100 žáků SŠ - 11/10 filmová noc v grafické škole cca 80 žáků ročníků SŠ (v učebnách školy Maltézské nám.16) - 11/10 Příběhy bezpráví film. představení + beseda s pamětníkem cca 80 žáků SŠ - 12/10 anglické divadlo A Christmas Carol, 32 žáků 3.r. SŠ - 12/10 vánoční jarmark organizace V4 32 žáků SŠ - 12/10 vánoční program organizace V3 cca 90 žáků a studentů školy - 03/11 filmový festival Jeden svět 3.r. 50 žáků SŠ Sociologické průzkumy a dotazníky, přednášky, charitativní sbírky: - v průběhu školního roku: a) sbírka LORM pro hluchoslepé (3.r.) 18 žáků SŠ b) přednáška o Work camps o charitativní práci v zahraničí v ANJ 65 žáků 2.,3.r. SŠ c) přednáška o sexuálním chování mládeže; o.p.s. Dobrá cesta pro 3.r. SŠ (cca 60 žáků) d) přednáška o možnostech dalšího studia 4. ročníků o.p.s. Palestra (cca 55 žáků) Exkurze, semináře, přednášky: - 10/10 poznávací zájezd do Slovinska a Itálie (viz výše) - 10/10 komentovaná prohlídka Prahy v ANJ se zaměřením na architekturu 4.r.SŠ (32 žáků) - 11/10 GASK Kutná Hora návštěva galerie spojená s přednáškou a výtvarnou dílnou 2. a 4.r. SŠ (60 žáků) - 12/10 Drážďany architektura N. Forstera exkurze žáků SŠ 2.,4.r (60 žáků)

18 - 03/11 Clam-Gallasův palác, ukázky barokního divadla,hudby, zpěvu a tance Segredo r.SŠ (30 žáků) - 04/11 Velvyslanectví USA přednáška o historii amerického umění s následnou diskusí (v ANJ) 1.-3.r.SŠ, 1.r.VOŠ (cca 80 žáků a studentů) Projekty: - 10/10 Památník národního písemnictví literatura bez hranic 2.r.SŠ (32 záků) Návštěvy výstav: - v průběhu celého školního roku v rámci výuky DVK, DKK, DEK, s jednotlivými třídami SŠ i VOŠ - například: - Královský sňatek (Lucemburkové) 1.r.SŠ(33ž.) - Po sametu 1.r.SŠ (33ž.) - Muzeum Kampa: František Kupka 3.r.VOŠ(15st.) - Rudolfinum: Mutující medium 2.r.VOŠ (20 st.) - Muzeum hudby: Beatlemania písemné zpracování námětu v ANJ- 2.,3.r.SŠ (64 žáků) - Valdštejnská jízdárna:rožmberkové-3.r.sš (32ž.) Průběžné návštěvy Anežského kláštera, Sbírek moderního umění NG, galerií DOX, GAMU aj. Sportovní akce: - 10/10 utkání chlapců v kopané s G Dopplera (14 ž. SŠ) - 11/10 utkání dívek ve volejbalu se SPŠ oděvní Praha 7 (10 ž. SŠ) - 01/11 lyžařský výcvikový kurz (viz výše) - 04/11 utkání v kopané chlapců s G Dopplera (12 ž. SŠ) - 04/11 utkání dívek ve volejbalu se SPŠ oděvní Praha 7 (10 ž. SŠ) - 06/11 sportovní den školy 1.-3.r.SŠ (cca 120 žáků) b) Předmětová komise přírodních věd: Exkurze, semináře, přednášky: - 01/11 Planetárium Praha 1.r.SŠ (33 žáků) - 01/11 Policejní muzeum 1.r. SŠ (33 žáků) - 01/11 Praha fyzikální, komentovaná prohlídka 4.r. SŠ (31 žáků) - 04/11 VŠCHT Praha návštěva laboratoří s přednáškou 2.SŠ (11 žáků) - 05/11 Velké Losiny, Dlouhé Stráně návštěva muzea, papírny a elektrárny s odborným komentářem 1.r.SŠ (36 žáků) - 06/11 Česká národní banka 1.r.SŠ (40 žáků) - 06/11 Národní technické muzeum (expozice polygrafie) 2.r. SŠ (30 žáků) Projekty: - 06/11 Přírodovědecká fakulta UK Praha: Praha alchymistická přednášky a praktická cvičení 1.r.SŠ (15 žáků) c) Předmětová komise výpočetní techniky: Exkurze, semináře, přednášky, studijní stáže/workshopy: - 11/10 exkurze vydavatelství Bauer Media 1.r. VOŠ (10 studentů) - 12/10 workshop na téma signmaking 2.r.VOŠ (12 studentů) - 03/11 Finish Dačice: exkurze a worshop potisku reklamního textilu 2.r.VOŠ (3 studenti) d) Předmětová komise polygrafie: Exkurze, studijní stáže/workshopy, konference: - 10/10 tiskárna Frances 3.r. SŠ (19 žáků) - 10/10 Openhouse Heidelberg 4.r.SŠ (52 žáků)

19 - 10/10 seminář NPJ 3.r.VOŠ (9 studentů) - 10/10 Veletržní palác: Manet-Warhol 1.r.SŠ (30 žáků) - 10/10 KBA-Grafitec Dobruška: studijní stáž 3.r.VOŠ (9 studentů) - 11/10 Mafraprint 4.r.SŠ (25 žáků) - 11/10 konference kvality v polygrafii 1.r.VOŠ (11 studentů) - 11/10 Mafra, novinové centrum 3.r.VOŠ (8 studentů) - 11/10 Mafraprint 3.r.VOŠ (9 studntů) - 11/10 seminář Zvýšení ziskovosti 2.r.VOŠ (10 studentů) - 11/10 Bienále grafického designu Brno 3.r.SŠ (35 žáků) - 12/10 Europrint 1.r.SŠ (32 žáků) - 01/11 Poštovní tiskárna cenin 3.r.SŠ (37 žáků) - 01/11 Europrint 2x 1., 4.r.SŠ (59 žáků) - 02/11 Botanická zahrada (papyrus) 2.r.SŠ (32 žáků) - 02/11 Svoboda 4.r.SŠ (27 žáků) - 03/11 OTK Kolín 3.r.SŠ (42 žáků) - 05/11 seminář 3.r.P 3.r.SŠ (43 žáků) - 05/11 Národní technické muzeum, expozice polygrafie 1.r.SŠ (60 žáků) - 06/11 seminář KSP 1.r.VOŠ (11 studentů) - 06/11 Print Forum konference 1.r.VOŠ (7 studentů) Přednášky: Všechny přednášky byly otevřeny pro žáky (SPŠG) a studenty (VOŠG) školy bez udání ročníků a stupně vzdělávání, přítomnost kolísala mezi přítomných. - 09/10 Kudy vede cesta: budoucnost polygrafie (Ing. Pop) - 09/10 Repetitorium typografie (p. Hora) - 10/10 Tiskové techniky: srovnání a aplikace (Dr. Peřinka, p. Lukeš) - 10/10 Fyzikální principy barevnosti a měření barev (Ing. Blahák) - 11/10 Předtisková příprava a technologie sítotisku (Dr. Peřinka) - 11/10 Statistické zpracování dat (Prof. Fabián) - 11/10 Principy předtiskové přípravy (p. Lukeš) - 12/10 Ekologie polygrafické výroby I. (Ing. Pop) - 01/11 Technologie tisku ofsetový tisk (Ing. Král, p. Lešikar, DiS.) - 02/11 Principy správy barev v předtiskové přípravě (p. Žáček) - 03/11 Technologie tisku hlubotisk, flexotisk, sítotisk (p. Lešikar, DiS.) - 04/11 Informační systémy v polygrafii I. Prinect (p. Lukeš) - 04/11 Ekologie II.- toxikologie a ochrana živ.prostř. v polygrafii (Ing. Blahák) - 04/11 Digitální tiskové technologie /Konica Minolta/ (p. Škoda) - 05/11 Současné trendy v signmakingu /Multiexpo/ (p. Hubka) - 05/11 Současné trendy v dokončovacím zpracování (p. Kutheil) e) předmětová komise fotografické tvorby a médií: Exkurze/přednášky, studijní stáže/workshopy, projekty, návštěvy výstav:, - 09/11 mezioborový projekt Památné stromy ž. SŠ (40) i st. VOŠ (20) - 10/10 exkurze AVU ateliér restaurování prohlídka spojená s odbornou přednáškou 2.r.SŠ (11 ž.) - 10/10 exkurze st. VOŠ v Západočeské galerii v Plni s komentovanou prohlídkou (15 st.) - 10/10 návštěva výstavy: A. Kotzmanová (Galerie J. Sudka) st. VOŠ (17 st.) - 12/10 návštěva výstavy: Dekadence (Rudolfinum) 1.-3.r.SŠ (33 ž.) - 12/10 návštěva výstavy: V. Jirásek (Galerie J. Sudka) 1.-2.r.VOŠ (15 st.) - 12/10 komentovaná prohlídka: Galerie Langhans ž. a st. odd. (cca 50 ž. a st.)

20 - 01/11 návštěva výstavy: J. Horázná (Galerie J. Sudka) r.VOŠ (17 st.) - 02/11 návštěva výstavy: T. Kabůrková (Galerie J. Sudka) 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 02/11 návštěva výstavy: Mutující médium (Rudolfinum) celé odd. (50 ž. a st.) - 03/11 komentovaná prohlídka s diskusí s autorkou: P. Malá Miller (J.Svestka Gallery) 1.-2.r. VOŠ (17 st.) - 03/11 návštěva výstavy: D. Tománek (Galerie J. Sudka) 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 03/11 návštěva galerie DOX: Beier, Kovanda, Lund 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 03/11 exkurze Fotonova, profesionální fotolaboratoř prohlídka a beseda 1.-2.r.VOŠ (15 st.) - 04/11 návštěva galerie Langhans: Foto virus 1.-3.r.SŠ (30 ž.) - 04/11 návštěva galerie DOX: M. Paar 1.-2.r.VOŠ (15 st.) - 04/11 výstava a studijní stáž žáků SŠ v Halmstadu, Švédsko (13 ž.) - 05/11 návštěva výstavy: J. Thýn (Staroměstská radnice) 1.,3.r.SŠ,1.,2.r.VOŠ (cca 40 ž. a st.) - 06/11 výstava, pracovní pobyt studentů VOŠ v Henneferu, Německo na festivalu Europawoche (6 studentů) Přednášky/besedy: - 11/10 2 besedy (s učiteli FAMU Bártou, Steckerem; s fotografem R. Brousilem) - žáci SŠ, studenti VOŠ (cca 50 ž. a st.) - 12/10 přednáška fotografa O. Přibyla - 04/11 přednáška (V.Kopasz: autorská dílna) 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 04/11 beseda s fotografkou I. Stehli 1.-2.r.VOŠ (17 st.) Výstavy: - 09/11 práce 4.r. žáků SŠ v budově školy (11 ž.) - 11/10 výstava oddělení v GAMU (Galerie Akademie múzických umění) v Praze k 90. výročí založení školy (12 ž. SŠ, 11 st. VOŠ) - 02/11 dvě výstavy (1.r., 2.r.SŠ) na určená témata v Galerii grafické školy (22 ž.) f) předmětová komise grafického designu: Exkurze, studijní stáže/workshopy, projekty, návštěvy výstav:, - 10/10 exkurze Bienále Brno ž. a st. SŠ a VOŠ (cca 30 ž. a st.) - 10/10-04/11 workshopy v rámci grantového projektu MHMP Vidění je porozumění, porozumění je vidění 2.-4.r.SŠ (20 ž.) a) Zapomenutí mistři (techniky deskové malby) b) Umění bát se (baroko v Čechách) c) Proměny figurace - 11/10 návštěva výstavy Jubilanti SVU Mánes 1.r.SŠ (11 ž.) - 03/11 návštěva výstavy FIGURAMA 3.-4.r.SŠ, 1.r.VOŠ (35 ž. a st.) - 04/11 návštěva výstavy Jubilanti Hollaru (G. Hollar) 1.r.SŠ (11 ž.) Přednášky: - 04/11 přednáška o grafickém designu v Holandsku (M. Klemešová, ASK design), žáci a studenti SŠ i VOŠ (cca 90 ž. a st.) Výstavy: - 12/10 Galerie grafické školy (GGŠ): výběr z výtvarné přípravy 1.,2.r.SŠ, (15 ž.) - 01/11 GGŠ: figurální kresba 2.r.VOŠ (cca 8 st.) - 03/11 výstava prací ateliérů propagační a knižní grafiky VOŠ ve výstavní síni Univerzity Ostrava k 90. výročí založení grafické školy (25 st.) - 04/11-06/11 GGŠ: výstava plesových plakátů VOŠG a SPŠG v GGŠ k 90.výročí založení grafické školy (z archivu grafické školy) - 05/11 GGŠ: figurální kresba instalace prací z nepovinných maturitních zkoušek

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola K. V. Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín Adresa: Komenského 95, 507 81 Lázně Bělohrad Identifikátor: 600 092 143 Vedoucí

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 010 1832/98-4016 Inspektorát č. 1 Signatura: aa3fs303 Praha 1, Jeruzalémská 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Michael - Soukromá střední škola reklamní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Praha, Holečkova ul. 5. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 5. 2. Evaluační činnosti Evaluační (sebehodnotící, autoevaluační) činnosti

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-561/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-561/13-A Název právnické osoby Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 vykonávající činnost školy: Sídlo: Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620. Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Integrovaná střední škola technická a ekonomická, Sokolov, Jednoty 1620 Jednoty 1620, 356 11 Sokolov Identifikátor školy:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13. Slovanská alej 13, Plzeň. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 Slovanská alej 13, 326 00 Plzeň Identifikátor školy: 600 069 788 Termín konání inspekce: 14. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov. 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola 5. května, Dvůr Králové nad Labem, 28. října 731, okres Trutnov 28. října 731, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Identifikátor

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, Zlín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zlínská soukromá vyšší odborná škola umění, o.p.s. Dřevnická 1788, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600 020 495 Termín konání inspekce: 11. a

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace. Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno. Identifikátor: 600 108 023 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Brno, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Bakalovo nábřeží 8, 639 000 Brno Identifikátor: 600 108 023 Termín konání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více