I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011:"

Transkript

1

2

3

4 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k : Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon PhDr. Jan Sehnal, tel , Ing. Radek Blahák, tel , Webové stránky právnické osoby (současná adresa): 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Střední průmyslová škola grafická 330 žáků Vyšší odborná škola grafická 180 studentů 6. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: škola Střední škola Vyšší odborná škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu M/01 Polygrafie M/02 Užitá fotografie a média M/05 Propagační výtvarnictví M/01 Konzervátorství restaurátorství N/05 Grafický design a realizace tiskovin a poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 7. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010: a) nové obory / programy 0 b) zrušené obory / programy N/020 Grafický design a realizace tiskovin doběh ve šk. r Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

5 8. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 1 Malá Strana, Hellichova 22 (MHMP) Praha 1 Malá Strana, Maltézské náměstí 16/472 (MHMP) b) jiná Praha 5 Malá Strana, Rošického 630/8 (MHMP) 9. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 je jedinou školou v České republice, která ve svém učebním programu zahrnuje celý proces vzniku tiskoviny, tj. její navrhování, tiskové a dokončovací zpracování a renovaci. Škola spravuje 3 budovy, z nichž 2 má ve správě vlastnictví a jednu v dlouhodobém bezplatném pronájmu (otázka správy majetku ve prospěch školy je příslušným odborem MHMP řešena). Pronajímá jednu tělocvičnu (Malostranský Sokol). V hlavní budově školy v Hellichově ulici 22 se soustřeďuje zejména odborná výuka. V pobočné budově školy na Maltézském náměstí 16 je soustředěna převážná část výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a část předmětů odborných (dějiny výtvarné kultury). Malý pavilon v Praze 5, Rošického 8, slouží k výuce výtvarné přípravy, odborného kreslení a figurálního kreslení. Prostorové kapacity školy byly v letech 2004 až 2006 výrazně rozšířeny o ateliéry, učebny počítačové grafiky, kabinety učitelů, tiskové středisko, aulu, šatny a studentské respirium v budově školy v Hellichově ulici. Prostorová kapacita školy je nyní dostatečná. Nákupy moderní počítačové technologie v rámci modernizace a nutné inovace učebních pomůcek ICT jsou uskutečňovány v oblasti SW i HW uvolněním prostředků z RF a IF školy. Vybavenost moderními učebními pomůckami je na dobré úrovni. Škola dnes disponuje moderním zařízením pro výuku ve všech oborech na škole vyučovaných. 1. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů V listopadu (učitelé a rodiče žáků) a v prosinci 2005 (žáci a studenti školy) byly provedeny volby do ŠR a zvolení zástupci za učitele (SŠ,VOŠ), žáky (SŠ), rodiče (SŠ) a studenty (VOŠ). ŠR byla ustanovena k a svoji činnost vykonává od Zástupci zřizovatele byli nominováni dodatečně (viz usnesení Rady hl. města Prahy ze dne ) a byly provedeny nové volby do Školské rady. V červnu 2008 byli zvoleni zástupci zletilých žáků (1) a studentů školy (2), v srpnu 2008 zástupci učitelů pro střední (2) a vyšší odbornou školu (2) Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 358 ze dne jmenovala do Školské rady Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, následující členy: pro Střední průmyslovou školu grafickou Miloše Lešikara, pro Vyšší odbornou školu grafickou Ing. Ivana Spěváka a Petra Zajíčka. V září 2009 byly provedeny volby zletilých žáků a studentů školy, které dosadily do Školské rady zástupce zletilých žáků SŠ a studentů VOŠ, aby nahradili absolventy školy, kteří doposud byli členy Školské rady Rada HMP svým usnesením č.345

6 kooptovala do Školské rady SPŠG a VOŠG za zřizovatele Ing. Marii Kousalíkovou, zastupitelku HMP a náměstkyni primátora HMP, posléze starostku MČ Prahy 6, která nahradila zemřelého Petra Zajíčka, zastupitele HMP, dosavadního člena Školské rady VOŠG. Zároveň jí doplnila dosud neobsazené místo za zřizovatele ve Školské radě SPŠG. Ve školním roce 2010/2011 byl seznam členů Školské rady následující: Střední průmyslová škola grafická: Jan Čermák učitel VOŠG a SPŠG zástupce učitelů SPŠG, předseda ŠR Ing. Marie Kousalíková zastupitelka HMP, starostka MČ Praha 6 zástupkyně zřizovatele Miloš Lešikar šéfredaktor zástupce zřizovatele PhDr. Jarmila Rozehnalová učitelka VOŠG a SPŠG zástupkyně učitelů SPŠG Mgr. Miloslav Krejza podnikatel zástupce zákonných zástupců žáků SPŠG Adam Fessl žák SPŠG zástupce zletilých žáků SPŠG Vyšší odborná škola grafická: Ak. mal. Zbyněk Kočvar učitel VOŠG zástupce učitelů VOŠG, předseda ŠR Ing. Marie Kousalíková zastupitelka HMP, starostka MČ Praha 6 zástupkyně zřizovatele Ing. Ivan Spěvák důchodce, dříve místostarosta Prahy 1 zást. zřizovatele Ak. mal. Milan Erazim učitel VOŠG zástupce učitelů VOŠG Tomáš Pátek student VOŠG zástupce studentů VOŠG Elmar Taussinger student VOŠG zástupce studentů VOŠG Školská rada se sešla , aby posoudila plán práce školy na školní rok 2010/2011 a výroční zprávu ředitele školy za školní rok 2009/2010. Výroční zpráva byla bez připomínek schválena a k plánu práce na školní rok 2010/2011 nebyly vzneseny výhrady. Na konci školního roku 2010/2011 se sešla a seznámila se s přehledem činnosti školy za školní rok 2010/2011 a vzala jej na vědomí. Zároveň se vyjádřila k celkovému chodu školy a nevznesla žádné kritické připomínky k vedení a řízení školy. V červnu 2011 proběhly volby zástupců zletilých žáků SPŠG do ŠR. Zvolen byl žák V2 Zbyněk Olmer, jeho zástupkyní se stala Kateřina Bachtíková z V3.

7 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola 2 1, ,80 8 0, ,08 Vyšší odborná škola 2 1, , , ,23 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celk.počtu ped. p. Střední škola Vyšší odborná škola kvalifikovaných 37 94,60 nekvalifikovaných 2 5,40 kvalifikovaných 25 92,00 nekvalifikovaných 2 8,00 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastní ků vzdělávací instituce semináře k uč. ANJ Chill out interaktivní tabule IT SMART BOARD IT výukové mat. jak nově výuku CHE Nakladatelství Klett AV Media,a.s. VA Descartes, v.o.s. Eduwork, o.s. Eduwork, o.s. doplňkové pedagogické studium školský management 1 odborné 1 Ped.f.UK Praha 1 hodnocení ŠVP z pohledu ČŠI 2 NVI Středočeský kraj

8 rozšiřování aprobace jiné: kurz doktorand. st současná angl. lit. uměnovědné 1 1 Jazyková škola hl. m. Prahy Ped.f.UK Praha d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků z toho celkem (fyzic. osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 6 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 15 11,30 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků poč. zaměření počet účastníků semináře jiné: školení vzdělávací instituce 1 Evidence majetku (EMA) 1 Gordic s.r.o. III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd/ skupin počet žáků /stud. Střední škola Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 6 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 4 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 0

9 - jiný důvod změny (uveďte jaký): škola počet tříd /skupin počet žáků / stud. Vyšší odborná škola Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 5 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 14 - nepostoupili do vyššího ročníku: 13 z toho nebylo povoleno opakování:12 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola 30,20 10,39 Vyšší odborná škola 9,60 9,49 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Střední škola Vyšší odborná škola počet žáků celkem z toho nově přijatí počet studentů celkem z toho nově přijatí

10 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Střední škola prospělo s vyznamenáním 37 z celkového počtu žáků: neprospělo 3 opakovalo ročník 1 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 95,6 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka: 81,81 z toho neomluvených: 0,46 škola Vyšší odborná škola z celkového počtu studentů: prospělo s vyznamenáním neprospělo 15 opakovalo ročník 0 počet studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 80,95 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta z toho neomluvených 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Střední škola denní vzdělávání MATURITY vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 57 z toho konali zkoušku opakovaně 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet žáků, kteří byli hodnoceni 1 12 prospěl 41 neprospěl 4

11 škola Vyšší odborná škola ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet studentů, kteří konali zkoušku 29 z toho konali zkoušku opakovaně 0 Počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet studentů, kteří byli hodnoceni prospěl 18 neprospěl 0 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/2012 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání, kód, název M Polygrafie M Umění a užité umění N Výtvarná a um.- řem. tvorba počet přihlášek celkem Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 0 obor: M/02 0

12 obor: M/05 0 obor:82-42-m/01 0 obor: N/05 0 počet přijatých ke vzdělávání do 1. ročníků pro školní rok 2011/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Vyšší odborná škola: Rusko 1 student Uzbekistán 2 studenti Se začleňováním do vzdělávání nejsou žádné problémy. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Speciální výchovu ani vzdělávání žáků a studentů neprovozujeme. Žáky a studenty z problematického či znevýhodněného sociokulturního prostřední nemáme. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. Mimořádně nadaným, ale současně i pracovitým žákům a studentům škola vytváří řadu nadstandardních příležitostí k osobnímu odbornému rozvoji. Zajištěna je vysoká míra individuálního přístupu učitele k žákovi či studentovi a široká paleta možností, jak svůj talent ve spolupráci s učitelem zúročit a rozvinout. Takovíto žáci nebo studenti dostávají nabídky ke spolupráci v rámci doplňkové nebo nakladatelské činnosti školy na řadě aktivit, které škola v okruhu těchto činností vyvíjí. Vedle plnění standardního vzdělávacího programu, ve kterém výjimečně nadaní žáci nebo studenti zpracovávají svá odborná témata a realizují praktické vzdělávání ve spolupráci s mimoškolními institucemi (muzea, galerie, nadace apod.) a dostává se jim možnost (například v případě restaurátorského oddělení) podílet se na renovacích i historicky velmi cenných muzejních předmětů, se vysoce nadaní žáci nebo studenti podílejí také na realizaci zakázek pro různé subjekty v rámci individuálního smluvního vztahu se školou (její doplňkovou činností). Také se podílejí na redakční práci v Nakladatelství grafické školy, a to zpravidla formou grafických úprav vydávaných publikací. Mnozí však dostanou příležitost realizovat své mimořádně kvalitní projekty jako autorské publikace nebo zakázky pro doplňkovou činnost školy. Tato forma práce, která plynule přechází od školní činnosti do komerčních forem práce, s finanční spoluúčastí žáka nebo studenta školy, je pro

13 žáky a studenty školy vysoce motivující, a to nejen pro osobní finanční profit, ale i proto, že vidí konkrétní výsledek své práce. Žáci nebo studenti, kteří prokazují výjimečné odborné vzdělávací výsledky, se zúčastňují rovněž v rámci grantů a projektů týdenních zahraničních stáží v partnerských školách (zpravidla 1x za školní rok), kde realizují a zpravidla i prezentují výsledky své práce. Nadaní žáci a studenti školy mají také možnost své individuální projekty i mimo rámec učebního plánu představit veřejnosti v Galerii grafické školy formou autorských výstav. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO 10/10: SCIO VECTOR: ověřování 1. a 4. ročníků SŠ 10/10: Generálka MZ: ověřování 4. ročníků SŠ 11. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Výuka v prvním ročníku oborů vzdělání střední školy probíhala dle zpracovaných školních vzdělávacích programů platných od bez obtíží M/01 Polygrafie M/02 Užitá fotografie a média M/05 Grafický design M/01 Konzervátorství a restaurátorství 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích jazyků, apod. Střední škola: Ve všech oborech vzdělání střední školy probíhá výuka anglického jazyka coby hlavního cizího jazyka, ve kterém se žáci těchto oborů vzdělávají. Základní hodinová dotace v ročníku pro výuku anglického jazyka je v oboru vzdělání M/01 Polygrafie 3 hodiny v týdnu, přičemž ve třetím a čtvrtém ročníku je zařazen seminář anglického jazyka v hodinové dotaci 1 hodiny týdně. Výuka anglického jazyka ve skupině oborů 82 Umění a užité umění probíhá v hodinové dotaci 4 hodin týdně v ročníku. Také v těchto oborech je ve třetím a čtvrtém ročníku zařazen seminář anglického jazyka v hodinové dotaci 1 hodiny týdně. Výuka druhého cizího jazyka německého je realizována povinně pro žáky oboru vzdělání M/01 Polygrafie, a to v prvním a ve druhém ročníku v hodinové dotaci 2 hodin týdně v ročníku. Ve třetím a čtvrtém ročníku se mají možnost žáci toho oboru vzdělávat v nepovinném předmětu německý jazyk, který je vyučován ve stejné hodinové dotaci 2 hodin týdně v ročníku. Žáci ostatních ročníků měli možnost vzdělávat se v rámci nepovinného předmětu výuky německého jazyka v dvouhodinové dotaci týdně. Žáci 2. ročníku oboru M/01 Konzervátorství a restaurátorství se vzdělávají ve dvouhodinové dotaci v latinském jazyce. Škola se zúčastňuje Metropolitního programu hl. m. Prahy pro výuku cizích jazyků.

14 Vyšší odborná škola: Ve všech zaměřeních vzdělávacího programu N/05 Grafický design a realizace tiskovin je vyučován ve všech vzdělávacích obdobích anglický jazyk jako hlavní cizí jazyk. Hodinová dotace pro výuku anglického jazyka je 3 hodiny týdně v každém vzdělávacím období. Studenti zaměření 04 Zpracování tiskovin a 05 Vydavatelská činnost mají ve vzdělávacím programu zařazen povinně také druhý cizí jazyk německý, který je vyučován v pěti vzdělávacích obdobích v rozsahu 3 hodin týdně. 13. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Vzdělávání v oboru vzdělání N/05 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba probíhalo v jednotlivých ročnících podle vzdělávacího programu N/05 Grafický design a realizace tiskovin, akreditovaného MŠMT s platností od do Ve školním roce 2010/2011 probíhaly práce na kreditním a modulovém systému vzdělávacího programu VOŠG. Byla stanovena koncepce a rozsah vzdělávacího programu (180 kreditů) a zástupcem ředitele pro VOŠ připraven nástin vzdělávacího programu. Konkrétní systémovou podobu získal kreditní a modulový systém VOŠG do konce srpna 2010 (vypracoval zástupce ředitele pro VOŠ), který byl analyzován ředitelem školy a po vyrovnání připomínek připraven k posouzení vedoucím oborů a předmětových komisí. Tato fáze práce na novém školním vzdělávacím programu VOŠ proběhla v 1. polovině školního roku 2010/2011 tak, aby definitivní podoba koncepce kreditního a modulového vzdělávacího systému VOŠG byla dokončena k Definitivní podoba nového vzdělávacího programu VOŠG bude předložena akreditační komisi MŠMT do konce roku 2011.

15 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Ve škole působí jeden výchovný poradce, který se věnuje jak prevenci sociálně patologických jevů, tak studijním záležitostem žáků a studentů školy. Školní psycholožka průběžně poskytovala informační a poradenský servis žákům a studentům školy a pomáhala v případě potřeby školní výchovné poradkyni s konzultacemi pro žáky a studenty školy ve výběru VŠ nebo VOŠ a v dalším kariérním vývoji. Pravidelné schůzky výchovné poradkyně se školní psycholožkou v PPP se uskutečnily 4x ve školním roce a byly věnovány státním maturitám, drogové problematice, problematice péče o žáky s poruchami učení a hodnocení školního roku. Rovněž sloužily výchovné poradkyni školy ke konzultaci nad výsledky vzdělávání a výchovy žáků a studentů školy. V listopadu 2010 proběhla přednáška školní psycholožky Dr. Čížkové na téma Umíš se učit s 1. ročníky žáků SŠ a se 4. ročníky SŠ provedla v prosinci 2010 testování a následné vyhodnocení jejich předpokladů pro další studium či budoucí povolání. V 1. pololetí školního roku probíhaly konzultace výchovné poradkyně se žáky 4. ročníků SŠ o možnostech studia na VŠ, žáci dostávali podkladové materiály o VŠ. Proběhl výchovně vzdělávací program pro dívky 3. ročníků SŠ S tebou o tobě. 2. Prevence sociálně patologických jevů Poskytujeme žákům časopisy a brožury k danému tématu Vyber si zdraví, Závislost a my aj., byla zakoupena výchovná DVD, která zpracovávají řadu témat s problematikou krádeží, šikany, drog atd. Využívají se zejména ve výuce 1. ročníků SŠ v rámci suplovaných hodin. Závažné kázeňské problémy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyskytly. Situaci ve škole v otázce konzumace drog žáky a studenty pokládám za uspokojivou. Nemáme signály o distribuci drog ve škole. Zkušenosti s drogou má však dle mínění protidrogové koordinátory více jak 50% žáků a studentů školy. Jedna studentka přerušila studium a absolvovala úspěšně léčebný program v září 2011 opět nastoupila ke studiu. V oblasti naplňování preventivního výchovného programu se žáci 3. ročníků SŠ zúčastnili besedy na téma Prevence HIV, jejíž součástí bylo dotazníkové šetření, beseda s nemocným HIV a promítání dokumentu o lidech nemocných HIV. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Uskutečňuje se prostřednictvím výuky v předmětech Ekologie a Občanská nauka. V průběhu školního roku byl využíván výukový program v ekologickém hnutí Tereza od 01/11. Byly provedeny dvě exkurze s ekologickou tématikou (Planetárium Praha 01/11, elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách 05/11).

16 4. Multikulturní výchova Prožitková pedagogika: Proběhly dvě sbírkové akce (12/10;04/11) v rámci boje proti AIDS a pro hluchoslepé. Řada akcí byla věnována tématu xenofobie a rasismu: Žáci 3.r. SŠ byli přítomni filmu a besedě o projevech intolerance (11/10), besedy a filmu o osudech české hokejové reprezentace na konci 40.let 20.st. spojené s širším pojetím různých aspektů života občanů Československa v době totality, ke 102. narozeninám Nicholase Winstona shlédli žáci SŠ film Nickyho rodina v kině Světozor (05/11). V květnu 2011 se žáci 2.a 3.r.SŠ zúčastnili filmového představení Příběh rudého zla a následné besedy se senátorem Jaromírem Štětinou. V květnu 2011 se 3. ročníky SŠ aktivně zúčastnily celodenního semináře v Terezíně na téma holocaust. V rámci projektu Jeden svět ve školách k podpoře aktivního občanství se část našich žáků SŠ zúčastnilo besedy s politiky kandidáty v podzimních volbách do Zastupitelstva hl. města Prahy (10/10). Moderátor Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, naše diskutující studenty ohodnotil slovy: Předvolební agitku rychle změnili v tuhou bitvu. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji V rámci výuky fyziky a chemie byly uskutečněny fyzikální procházky Prahou, uskutečněné jednak při pozorování částečného zatmění slunce, jednak pro vyhledávání a zpracování informací o osobnostech fyziky a polygrafie, a exkurze do laboratoří VŠCHT Praha (04/11), Technického muzea (06/11) a na přírodovědnou fakultu UK Praha (06/11), kde se naši žáci 1. ročníků SŠ zúčastnili pokusů a přednášek v rámci projektu Praha alchymistická. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. A. Celoškolní poznávací zájezdy a kurzy: - 09/10 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ v rekreačním zařízení Radost v Dole u Blatné pod patronací vzdělávací agentury SIGNUM Plzeň. Účast 92 žáků ze 3 tříd 1.r. a 6 pedagogů (třídních učitelů a jejich zástupců, kteří vykonávali pedagogický dozor nad žáky). Agentura SIGNUM organizovala obsahovou náplň kurzu, zaměřenou na soutěže kombinující sportovní zdatnost, vědomostní aktivity, zručnost, kreativitu, logický úsudek, organizační schopnost a týmovou spolupráci. Jiné aktivity byly zaměřeny na zaujímání a obhajobu postojů k různým společenským jevům (např. trest smrti, sebevražda, drogy, rozvod, nevěra, interrupce apod.), na sebepoznání a sebehodnocení. Moto kurzu bylo Všichni za jednoho. Kurz měl naplnit základní cíl: lépe poznat sebe, dobře poznat své spolužáky, žáky starších ročníků a třídní učitele. Kurz byl hodnocen až na připomínku jednoho rodiče zúčastněné žákyně k námětu některých témat (lidská sexualita) jako přínosný, zejména ze strany přítomných žáků, zástupců studentů vyšších ročníků (člen ŠR Adam Fessl, Kateřina Rundová) a přítomných učitelů.

17 - 10/10 Poznávací zájezd do Slovinska a Itálie Účast 43 žáků SŠ a 3 pedagogové. Cílem bylo navázat kontakt se Střední školou oděvní a fotografickou v Lublani, prohlédnout si město, prostředí školy, práce tamních studentů a seznámit se s památkami čtyř severoitalských měst: Padovy, Vicenzy, Ravenny a Benátek. Cíl zájezdu byl bezezbytku splněn a celkový průběh byl pozitivně hodnocen zúčastněnými žáky i učiteli školy. - 03/11 Lyžařský kurz v Krkonoších (Veberovy boudy) Účast 31 žáků převážně 1. ročníků SŠ a 3 vyučujících. Cílem byly sportovně vzdělávací aktivity sjezdového lyžování, zvýšení fyzické kondice žáků a jejich motivace k tělesné aktivitě. Negativní ohlasy na celkovou náplň a průběh kurzu nebyly zaznamenány. - 06/11 Cyklistický kurz v Českém lese (Trhanov u Domažlic) byl ze strany školy připraven, v důsledku malého počtu zájemců ze strany původně přihlášených žáků všech ročníků SŠ nebyl nakonec uskutečněn. B. Exkurze domácí i zahraniční ke vzdělávacímu programu školy, poznávací aktivity, vzdělávací akce, semináře / přednášky / návštěvy výstav / výstavy žáků a studentů školy výběr dle aktivit předmětových komisí: a) Předmětová komise filologická a tělovýchovná: Divadelní a filmová představení, akce pro žáky a studenty školy: - 09/10 celoškolní filmové představení (Hlídač č.47) slavnostní zahájení školního roku cca 370 žáků a studentů školy - 04/11 celoškolní divadelní představení (Kurz negativního myšlení ve Švandově divadle) 300 žáků SŠ - celoročně pravidelné návštěvy divadelních představení v rámci Klubu mladého diváka (každý měsíc 5-6 představení) celkově cca 100 žáků SŠ - 11/10 filmová noc v grafické škole cca 80 žáků ročníků SŠ (v učebnách školy Maltézské nám.16) - 11/10 Příběhy bezpráví film. představení + beseda s pamětníkem cca 80 žáků SŠ - 12/10 anglické divadlo A Christmas Carol, 32 žáků 3.r. SŠ - 12/10 vánoční jarmark organizace V4 32 žáků SŠ - 12/10 vánoční program organizace V3 cca 90 žáků a studentů školy - 03/11 filmový festival Jeden svět 3.r. 50 žáků SŠ Sociologické průzkumy a dotazníky, přednášky, charitativní sbírky: - v průběhu školního roku: a) sbírka LORM pro hluchoslepé (3.r.) 18 žáků SŠ b) přednáška o Work camps o charitativní práci v zahraničí v ANJ 65 žáků 2.,3.r. SŠ c) přednáška o sexuálním chování mládeže; o.p.s. Dobrá cesta pro 3.r. SŠ (cca 60 žáků) d) přednáška o možnostech dalšího studia 4. ročníků o.p.s. Palestra (cca 55 žáků) Exkurze, semináře, přednášky: - 10/10 poznávací zájezd do Slovinska a Itálie (viz výše) - 10/10 komentovaná prohlídka Prahy v ANJ se zaměřením na architekturu 4.r.SŠ (32 žáků) - 11/10 GASK Kutná Hora návštěva galerie spojená s přednáškou a výtvarnou dílnou 2. a 4.r. SŠ (60 žáků) - 12/10 Drážďany architektura N. Forstera exkurze žáků SŠ 2.,4.r (60 žáků)

18 - 03/11 Clam-Gallasův palác, ukázky barokního divadla,hudby, zpěvu a tance Segredo r.SŠ (30 žáků) - 04/11 Velvyslanectví USA přednáška o historii amerického umění s následnou diskusí (v ANJ) 1.-3.r.SŠ, 1.r.VOŠ (cca 80 žáků a studentů) Projekty: - 10/10 Památník národního písemnictví literatura bez hranic 2.r.SŠ (32 záků) Návštěvy výstav: - v průběhu celého školního roku v rámci výuky DVK, DKK, DEK, s jednotlivými třídami SŠ i VOŠ - například: - Královský sňatek (Lucemburkové) 1.r.SŠ(33ž.) - Po sametu 1.r.SŠ (33ž.) - Muzeum Kampa: František Kupka 3.r.VOŠ(15st.) - Rudolfinum: Mutující medium 2.r.VOŠ (20 st.) - Muzeum hudby: Beatlemania písemné zpracování námětu v ANJ- 2.,3.r.SŠ (64 žáků) - Valdštejnská jízdárna:rožmberkové-3.r.sš (32ž.) Průběžné návštěvy Anežského kláštera, Sbírek moderního umění NG, galerií DOX, GAMU aj. Sportovní akce: - 10/10 utkání chlapců v kopané s G Dopplera (14 ž. SŠ) - 11/10 utkání dívek ve volejbalu se SPŠ oděvní Praha 7 (10 ž. SŠ) - 01/11 lyžařský výcvikový kurz (viz výše) - 04/11 utkání v kopané chlapců s G Dopplera (12 ž. SŠ) - 04/11 utkání dívek ve volejbalu se SPŠ oděvní Praha 7 (10 ž. SŠ) - 06/11 sportovní den školy 1.-3.r.SŠ (cca 120 žáků) b) Předmětová komise přírodních věd: Exkurze, semináře, přednášky: - 01/11 Planetárium Praha 1.r.SŠ (33 žáků) - 01/11 Policejní muzeum 1.r. SŠ (33 žáků) - 01/11 Praha fyzikální, komentovaná prohlídka 4.r. SŠ (31 žáků) - 04/11 VŠCHT Praha návštěva laboratoří s přednáškou 2.SŠ (11 žáků) - 05/11 Velké Losiny, Dlouhé Stráně návštěva muzea, papírny a elektrárny s odborným komentářem 1.r.SŠ (36 žáků) - 06/11 Česká národní banka 1.r.SŠ (40 žáků) - 06/11 Národní technické muzeum (expozice polygrafie) 2.r. SŠ (30 žáků) Projekty: - 06/11 Přírodovědecká fakulta UK Praha: Praha alchymistická přednášky a praktická cvičení 1.r.SŠ (15 žáků) c) Předmětová komise výpočetní techniky: Exkurze, semináře, přednášky, studijní stáže/workshopy: - 11/10 exkurze vydavatelství Bauer Media 1.r. VOŠ (10 studentů) - 12/10 workshop na téma signmaking 2.r.VOŠ (12 studentů) - 03/11 Finish Dačice: exkurze a worshop potisku reklamního textilu 2.r.VOŠ (3 studenti) d) Předmětová komise polygrafie: Exkurze, studijní stáže/workshopy, konference: - 10/10 tiskárna Frances 3.r. SŠ (19 žáků) - 10/10 Openhouse Heidelberg 4.r.SŠ (52 žáků)

19 - 10/10 seminář NPJ 3.r.VOŠ (9 studentů) - 10/10 Veletržní palác: Manet-Warhol 1.r.SŠ (30 žáků) - 10/10 KBA-Grafitec Dobruška: studijní stáž 3.r.VOŠ (9 studentů) - 11/10 Mafraprint 4.r.SŠ (25 žáků) - 11/10 konference kvality v polygrafii 1.r.VOŠ (11 studentů) - 11/10 Mafra, novinové centrum 3.r.VOŠ (8 studentů) - 11/10 Mafraprint 3.r.VOŠ (9 studntů) - 11/10 seminář Zvýšení ziskovosti 2.r.VOŠ (10 studentů) - 11/10 Bienále grafického designu Brno 3.r.SŠ (35 žáků) - 12/10 Europrint 1.r.SŠ (32 žáků) - 01/11 Poštovní tiskárna cenin 3.r.SŠ (37 žáků) - 01/11 Europrint 2x 1., 4.r.SŠ (59 žáků) - 02/11 Botanická zahrada (papyrus) 2.r.SŠ (32 žáků) - 02/11 Svoboda 4.r.SŠ (27 žáků) - 03/11 OTK Kolín 3.r.SŠ (42 žáků) - 05/11 seminář 3.r.P 3.r.SŠ (43 žáků) - 05/11 Národní technické muzeum, expozice polygrafie 1.r.SŠ (60 žáků) - 06/11 seminář KSP 1.r.VOŠ (11 studentů) - 06/11 Print Forum konference 1.r.VOŠ (7 studentů) Přednášky: Všechny přednášky byly otevřeny pro žáky (SPŠG) a studenty (VOŠG) školy bez udání ročníků a stupně vzdělávání, přítomnost kolísala mezi přítomných. - 09/10 Kudy vede cesta: budoucnost polygrafie (Ing. Pop) - 09/10 Repetitorium typografie (p. Hora) - 10/10 Tiskové techniky: srovnání a aplikace (Dr. Peřinka, p. Lukeš) - 10/10 Fyzikální principy barevnosti a měření barev (Ing. Blahák) - 11/10 Předtisková příprava a technologie sítotisku (Dr. Peřinka) - 11/10 Statistické zpracování dat (Prof. Fabián) - 11/10 Principy předtiskové přípravy (p. Lukeš) - 12/10 Ekologie polygrafické výroby I. (Ing. Pop) - 01/11 Technologie tisku ofsetový tisk (Ing. Král, p. Lešikar, DiS.) - 02/11 Principy správy barev v předtiskové přípravě (p. Žáček) - 03/11 Technologie tisku hlubotisk, flexotisk, sítotisk (p. Lešikar, DiS.) - 04/11 Informační systémy v polygrafii I. Prinect (p. Lukeš) - 04/11 Ekologie II.- toxikologie a ochrana živ.prostř. v polygrafii (Ing. Blahák) - 04/11 Digitální tiskové technologie /Konica Minolta/ (p. Škoda) - 05/11 Současné trendy v signmakingu /Multiexpo/ (p. Hubka) - 05/11 Současné trendy v dokončovacím zpracování (p. Kutheil) e) předmětová komise fotografické tvorby a médií: Exkurze/přednášky, studijní stáže/workshopy, projekty, návštěvy výstav:, - 09/11 mezioborový projekt Památné stromy ž. SŠ (40) i st. VOŠ (20) - 10/10 exkurze AVU ateliér restaurování prohlídka spojená s odbornou přednáškou 2.r.SŠ (11 ž.) - 10/10 exkurze st. VOŠ v Západočeské galerii v Plni s komentovanou prohlídkou (15 st.) - 10/10 návštěva výstavy: A. Kotzmanová (Galerie J. Sudka) st. VOŠ (17 st.) - 12/10 návštěva výstavy: Dekadence (Rudolfinum) 1.-3.r.SŠ (33 ž.) - 12/10 návštěva výstavy: V. Jirásek (Galerie J. Sudka) 1.-2.r.VOŠ (15 st.) - 12/10 komentovaná prohlídka: Galerie Langhans ž. a st. odd. (cca 50 ž. a st.)

20 - 01/11 návštěva výstavy: J. Horázná (Galerie J. Sudka) r.VOŠ (17 st.) - 02/11 návštěva výstavy: T. Kabůrková (Galerie J. Sudka) 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 02/11 návštěva výstavy: Mutující médium (Rudolfinum) celé odd. (50 ž. a st.) - 03/11 komentovaná prohlídka s diskusí s autorkou: P. Malá Miller (J.Svestka Gallery) 1.-2.r. VOŠ (17 st.) - 03/11 návštěva výstavy: D. Tománek (Galerie J. Sudka) 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 03/11 návštěva galerie DOX: Beier, Kovanda, Lund 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 03/11 exkurze Fotonova, profesionální fotolaboratoř prohlídka a beseda 1.-2.r.VOŠ (15 st.) - 04/11 návštěva galerie Langhans: Foto virus 1.-3.r.SŠ (30 ž.) - 04/11 návštěva galerie DOX: M. Paar 1.-2.r.VOŠ (15 st.) - 04/11 výstava a studijní stáž žáků SŠ v Halmstadu, Švédsko (13 ž.) - 05/11 návštěva výstavy: J. Thýn (Staroměstská radnice) 1.,3.r.SŠ,1.,2.r.VOŠ (cca 40 ž. a st.) - 06/11 výstava, pracovní pobyt studentů VOŠ v Henneferu, Německo na festivalu Europawoche (6 studentů) Přednášky/besedy: - 11/10 2 besedy (s učiteli FAMU Bártou, Steckerem; s fotografem R. Brousilem) - žáci SŠ, studenti VOŠ (cca 50 ž. a st.) - 12/10 přednáška fotografa O. Přibyla - 04/11 přednáška (V.Kopasz: autorská dílna) 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 04/11 beseda s fotografkou I. Stehli 1.-2.r.VOŠ (17 st.) Výstavy: - 09/11 práce 4.r. žáků SŠ v budově školy (11 ž.) - 11/10 výstava oddělení v GAMU (Galerie Akademie múzických umění) v Praze k 90. výročí založení školy (12 ž. SŠ, 11 st. VOŠ) - 02/11 dvě výstavy (1.r., 2.r.SŠ) na určená témata v Galerii grafické školy (22 ž.) f) předmětová komise grafického designu: Exkurze, studijní stáže/workshopy, projekty, návštěvy výstav:, - 10/10 exkurze Bienále Brno ž. a st. SŠ a VOŠ (cca 30 ž. a st.) - 10/10-04/11 workshopy v rámci grantového projektu MHMP Vidění je porozumění, porozumění je vidění 2.-4.r.SŠ (20 ž.) a) Zapomenutí mistři (techniky deskové malby) b) Umění bát se (baroko v Čechách) c) Proměny figurace - 11/10 návštěva výstavy Jubilanti SVU Mánes 1.r.SŠ (11 ž.) - 03/11 návštěva výstavy FIGURAMA 3.-4.r.SŠ, 1.r.VOŠ (35 ž. a st.) - 04/11 návštěva výstavy Jubilanti Hollaru (G. Hollar) 1.r.SŠ (11 ž.) Přednášky: - 04/11 přednáška o grafickém designu v Holandsku (M. Klemešová, ASK design), žáci a studenti SŠ i VOŠ (cca 90 ž. a st.) Výstavy: - 12/10 Galerie grafické školy (GGŠ): výběr z výtvarné přípravy 1.,2.r.SŠ, (15 ž.) - 01/11 GGŠ: figurální kresba 2.r.VOŠ (cca 8 st.) - 03/11 výstava prací ateliérů propagační a knižní grafiky VOŠ ve výstavní síni Univerzity Ostrava k 90. výročí založení grafické školy (25 st.) - 04/11-06/11 GGŠ: výstava plesových plakátů VOŠG a SPŠG v GGŠ k 90.výročí založení grafické školy (z archivu grafické školy) - 05/11 GGŠ: figurální kresba instalace prací z nepovinných maturitních zkoušek

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680

Výroční zpráva. Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Výroční zpráva Gymnázium Praha 4 Budějovická 680 Školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Gymnázium,

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014

o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 podle stavu k 31. 8. 2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Praha Čakovice Ke Stadionu 623, 196 00 Praha 9 19. listopadu 2014 Pojmy a jejich

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Praha 2011 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Údaje se uvádějí podle stavu k 31. 8. 2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Údaje se uvádějí podle stavu k. 8. I. Základní údaje o škole, školském zařízení Gymnázium, Praha, Přípotoční 7. Přesný název školy:. Ředitel a statutární

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Praha 1, Masná 18 Masná 1000/18 110 00 Praha 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha, říjen 2014 OBSAH str. Výroční zpráva

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3

Střední průmyslová škola sdělovací techniky. Praha 1, Panská 856/3 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Praha, Panská 856/3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 203/204 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Název školy: Střední průmyslová škola

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA

AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM ŠKOLA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ŠTĚPÁNSKÁ 22, PRAHA 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 201-2014 Obsah: Základní údaje o škole, školském zařízení... Pracovníci, právnické osoby... 6 Údaje o žácích

Více

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Gymnázium, Praha 2, Botičská 1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Gymnázium, Praha 2, Botičská 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Praha 2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM J. SEIFERTA o. p. s. fakultní škola při PedF UK Vysočanské nám. 500, 190 00 Praha 9 Tel/fax (+420) 266310724, 266313753-55 http://www.gymjs.net e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Č.j.: 1083 / 2012 / 1213 Praha, 22. října 2012 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Praha, říjen 2013 I. Základní údaje o škole 1) Název školy: Střední odborné učiliště obchodní, Praha 2, Belgická 29 2) Ředitel: Mgr. Jindřich Brtnický, tel. 222521908

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010.

I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31.8.2010. 775351347 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, 190 00 PRAHA 9 Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010,

Více