I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení. 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k 31.8.2011:"

Transkript

1

2

3

4 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2010/2011 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k , případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací list. ve znění platném k : Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon PhDr. Jan Sehnal, tel , Ing. Radek Blahák, tel , Webové stránky právnické osoby (současná adresa): 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku) Střední průmyslová škola grafická 330 žáků Vyšší odborná škola grafická 180 studentů 6. Obory vzdělání a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku: škola Střední škola Vyšší odborná škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu M/01 Polygrafie M/02 Užitá fotografie a média M/05 Propagační výtvarnictví M/01 Konzervátorství restaurátorství N/05 Grafický design a realizace tiskovin a poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) 7. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2009/2010: a) nové obory / programy 0 b) zrušené obory / programy N/020 Grafický design a realizace tiskovin doběh ve šk. r Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a škol. zařízení. Dříve škola nebo školské zařízení Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává právnická osoba, v souladu se zařazením ve šk. rejstříku. Dříve součást školy. Školské zařízení = školské zařízení podle 7 zákona 561/2004 Sb., jehož činnost vykonává právnická osoba

5 8. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a) uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Praha 1 Malá Strana, Hellichova 22 (MHMP) Praha 1 Malá Strana, Maltézské náměstí 16/472 (MHMP) b) jiná Praha 5 Malá Strana, Rošického 630/8 (MHMP) 9. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Vyšší odborná škola grafická a Střední průmyslová škola grafická, Praha 1, Hellichova 22 je jedinou školou v České republice, která ve svém učebním programu zahrnuje celý proces vzniku tiskoviny, tj. její navrhování, tiskové a dokončovací zpracování a renovaci. Škola spravuje 3 budovy, z nichž 2 má ve správě vlastnictví a jednu v dlouhodobém bezplatném pronájmu (otázka správy majetku ve prospěch školy je příslušným odborem MHMP řešena). Pronajímá jednu tělocvičnu (Malostranský Sokol). V hlavní budově školy v Hellichově ulici 22 se soustřeďuje zejména odborná výuka. V pobočné budově školy na Maltézském náměstí 16 je soustředěna převážná část výuky všeobecně vzdělávacích předmětů a část předmětů odborných (dějiny výtvarné kultury). Malý pavilon v Praze 5, Rošického 8, slouží k výuce výtvarné přípravy, odborného kreslení a figurálního kreslení. Prostorové kapacity školy byly v letech 2004 až 2006 výrazně rozšířeny o ateliéry, učebny počítačové grafiky, kabinety učitelů, tiskové středisko, aulu, šatny a studentské respirium v budově školy v Hellichově ulici. Prostorová kapacita školy je nyní dostatečná. Nákupy moderní počítačové technologie v rámci modernizace a nutné inovace učebních pomůcek ICT jsou uskutečňovány v oblasti SW i HW uvolněním prostředků z RF a IF školy. Vybavenost moderními učebními pomůckami je na dobré úrovni. Škola dnes disponuje moderním zařízením pro výuku ve všech oborech na škole vyučovaných. 1. Školská rada - datum ustanovení, seznam členů V listopadu (učitelé a rodiče žáků) a v prosinci 2005 (žáci a studenti školy) byly provedeny volby do ŠR a zvolení zástupci za učitele (SŠ,VOŠ), žáky (SŠ), rodiče (SŠ) a studenty (VOŠ). ŠR byla ustanovena k a svoji činnost vykonává od Zástupci zřizovatele byli nominováni dodatečně (viz usnesení Rady hl. města Prahy ze dne ) a byly provedeny nové volby do Školské rady. V červnu 2008 byli zvoleni zástupci zletilých žáků (1) a studentů školy (2), v srpnu 2008 zástupci učitelů pro střední (2) a vyšší odbornou školu (2) Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 358 ze dne jmenovala do Školské rady Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha 1, Hellichova 22, následující členy: pro Střední průmyslovou školu grafickou Miloše Lešikara, pro Vyšší odbornou školu grafickou Ing. Ivana Spěváka a Petra Zajíčka. V září 2009 byly provedeny volby zletilých žáků a studentů školy, které dosadily do Školské rady zástupce zletilých žáků SŠ a studentů VOŠ, aby nahradili absolventy školy, kteří doposud byli členy Školské rady Rada HMP svým usnesením č.345

6 kooptovala do Školské rady SPŠG a VOŠG za zřizovatele Ing. Marii Kousalíkovou, zastupitelku HMP a náměstkyni primátora HMP, posléze starostku MČ Prahy 6, která nahradila zemřelého Petra Zajíčka, zastupitele HMP, dosavadního člena Školské rady VOŠG. Zároveň jí doplnila dosud neobsazené místo za zřizovatele ve Školské radě SPŠG. Ve školním roce 2010/2011 byl seznam členů Školské rady následující: Střední průmyslová škola grafická: Jan Čermák učitel VOŠG a SPŠG zástupce učitelů SPŠG, předseda ŠR Ing. Marie Kousalíková zastupitelka HMP, starostka MČ Praha 6 zástupkyně zřizovatele Miloš Lešikar šéfredaktor zástupce zřizovatele PhDr. Jarmila Rozehnalová učitelka VOŠG a SPŠG zástupkyně učitelů SPŠG Mgr. Miloslav Krejza podnikatel zástupce zákonných zástupců žáků SPŠG Adam Fessl žák SPŠG zástupce zletilých žáků SPŠG Vyšší odborná škola grafická: Ak. mal. Zbyněk Kočvar učitel VOŠG zástupce učitelů VOŠG, předseda ŠR Ing. Marie Kousalíková zastupitelka HMP, starostka MČ Praha 6 zástupkyně zřizovatele Ing. Ivan Spěvák důchodce, dříve místostarosta Prahy 1 zást. zřizovatele Ak. mal. Milan Erazim učitel VOŠG zástupce učitelů VOŠG Tomáš Pátek student VOŠG zástupce studentů VOŠG Elmar Taussinger student VOŠG zástupce studentů VOŠG Školská rada se sešla , aby posoudila plán práce školy na školní rok 2010/2011 a výroční zprávu ředitele školy za školní rok 2009/2010. Výroční zpráva byla bez připomínek schválena a k plánu práce na školní rok 2010/2011 nebyly vzneseny výhrady. Na konci školního roku 2010/2011 se sešla a seznámila se s přehledem činnosti školy za školní rok 2010/2011 a vzala jej na vědomí. Zároveň se vyjádřila k celkovému chodu školy a nevznesla žádné kritické připomínky k vedení a řízení školy. V červnu 2011 proběhly volby zástupců zletilých žáků SPŠG do ŠR. Zvolen byl žák V2 Zbyněk Olmer, jeho zástupkyní se stala Kateřina Bachtíková z V3.

7 II. Pracovníci právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) a) počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Střední škola 2 1, ,80 8 0, ,08 Vyšší odborná škola 2 1, , , ,23 b) kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola počet pedagogických pracovníků celkem % z celk.počtu ped. p. Střední škola Vyšší odborná škola kvalifikovaných 37 94,60 nekvalifikovaných 2 5,40 kvalifikovaných 25 92,00 nekvalifikovaných 2 8,00 c) další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastní ků vzdělávací instituce semináře k uč. ANJ Chill out interaktivní tabule IT SMART BOARD IT výukové mat. jak nově výuku CHE Nakladatelství Klett AV Media,a.s. VA Descartes, v.o.s. Eduwork, o.s. Eduwork, o.s. doplňkové pedagogické studium školský management 1 odborné 1 Ped.f.UK Praha 1 hodnocení ŠVP z pohledu ČŠI 2 NVI Středočeský kraj

8 rozšiřování aprobace jiné: kurz doktorand. st současná angl. lit. uměnovědné 1 1 Jazyková škola hl. m. Prahy Ped.f.UK Praha d) jazykové vzdělávání a jeho podpora počet učitelů cizích jazyků z toho celkem (fyzic. osoby) s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) 6 bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) 1 rodilý mluvčí 0 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a) počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 15 11,30 b) další vzdělávání nepedagogických pracovníků poč. zaměření počet účastníků semináře jiné: školení vzdělávací instituce 1 Evidence majetku (EMA) 1 Gordic s.r.o. III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (SŠ, konzervatoře, VOŠ a ZUŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd / studijních skupin a počty žáků / studentů a) denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd/ skupin počet žáků /stud. Střední škola Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 6 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 4 z toho nebylo povoleno opakování: 3 - přestoupili z jiné školy: 1 - přestoupili na jinou školu: 0

9 - jiný důvod změny (uveďte jaký): škola počet tříd /skupin počet žáků / stud. Vyšší odborná škola Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně) - přerušili vzdělávání: 5 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 0 - sami ukončili vzdělávání: 4 - vyloučeni ze školy: 14 - nepostoupili do vyššího ročníku: 13 z toho nebylo povoleno opakování:12 - přestoupili z jiné školy: 0 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a) denní vzdělávání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Střední škola 30,20 10,39 Vyšší odborná škola 9,60 9,49 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Střední škola Vyšší odborná škola počet žáků celkem z toho nově přijatí počet studentů celkem z toho nově přijatí

10 4. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) a) denní vzdělávání škola Střední škola prospělo s vyznamenáním 37 z celkového počtu žáků: neprospělo 3 opakovalo ročník 1 počet žáků s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků 95,6 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka: 81,81 z toho neomluvených: 0,46 škola Vyšší odborná škola z celkového počtu studentů: prospělo s vyznamenáním neprospělo 15 opakovalo ročník 0 počet studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 80,95 % průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta z toho neomluvených 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií škola Střední škola denní vzdělávání MATURITY vzdělávání při zaměstnání počet žáků, kteří konali zkoušku 57 z toho konali zkoušku opakovaně 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet žáků, kteří byli hodnoceni 1 12 prospěl 41 neprospěl 4

11 škola Vyšší odborná škola ABSOLUTORIA denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání počet studentů, kteří konali zkoušku 29 z toho konali zkoušku opakovaně 0 Počet studentů závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet studentů, kteří byli hodnoceni prospěl 18 neprospěl 0 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2011/2012 a) SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání, kód, název M Polygrafie M Umění a užité umění N Výtvarná a um.- řem. tvorba počet přihlášek celkem Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 (denní vzdělávání) počet kol přijímacího řízení celkem počet přijatých celkem z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 0 obor: M/02 0

12 obor: M/05 0 obor:82-42-m/01 0 obor: N/05 0 počet přijatých ke vzdělávání do 1. ročníků pro školní rok 2011/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Vyšší odborná škola: Rusko 1 student Uzbekistán 2 studenti Se začleňováním do vzdělávání nejsou žádné problémy. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Speciální třídy, integrace, personální a materiální zabezpečení, zkušenosti s integrací, pozitiva a negativa začleňování žáků. Samostatně uvést zkušenosti se začleňováním žáků ze znevýhodněného sociokulturního prostředí do výuky. Speciální výchovu ani vzdělávání žáků a studentů neprovozujeme. Žáky a studenty z problematického či znevýhodněného sociokulturního prostřední nemáme. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Jsou ve škole nadaní žáci nebo studenti, kteří se vzdělávají zvláštním způsobem? Jakými formami je zabezpečeno vzdělávání nadaných žáků a studentů. Mimořádně nadaným, ale současně i pracovitým žákům a studentům škola vytváří řadu nadstandardních příležitostí k osobnímu odbornému rozvoji. Zajištěna je vysoká míra individuálního přístupu učitele k žákovi či studentovi a široká paleta možností, jak svůj talent ve spolupráci s učitelem zúročit a rozvinout. Takovíto žáci nebo studenti dostávají nabídky ke spolupráci v rámci doplňkové nebo nakladatelské činnosti školy na řadě aktivit, které škola v okruhu těchto činností vyvíjí. Vedle plnění standardního vzdělávacího programu, ve kterém výjimečně nadaní žáci nebo studenti zpracovávají svá odborná témata a realizují praktické vzdělávání ve spolupráci s mimoškolními institucemi (muzea, galerie, nadace apod.) a dostává se jim možnost (například v případě restaurátorského oddělení) podílet se na renovacích i historicky velmi cenných muzejních předmětů, se vysoce nadaní žáci nebo studenti podílejí také na realizaci zakázek pro různé subjekty v rámci individuálního smluvního vztahu se školou (její doplňkovou činností). Také se podílejí na redakční práci v Nakladatelství grafické školy, a to zpravidla formou grafických úprav vydávaných publikací. Mnozí však dostanou příležitost realizovat své mimořádně kvalitní projekty jako autorské publikace nebo zakázky pro doplňkovou činnost školy. Tato forma práce, která plynule přechází od školní činnosti do komerčních forem práce, s finanční spoluúčastí žáka nebo studenta školy, je pro

13 žáky a studenty školy vysoce motivující, a to nejen pro osobní finanční profit, ale i proto, že vidí konkrétní výsledek své práce. Žáci nebo studenti, kteří prokazují výjimečné odborné vzdělávací výsledky, se zúčastňují rovněž v rámci grantů a projektů týdenních zahraničních stáží v partnerských školách (zpravidla 1x za školní rok), kde realizují a zpravidla i prezentují výsledky své práce. Nadaní žáci a studenti školy mají také možnost své individuální projekty i mimo rámec učebního plánu představit veřejnosti v Galerii grafické školy formou autorských výstav. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Např. Maturita na nečisto, SCIO 10/10: SCIO VECTOR: ověřování 1. a 4. ročníků SŠ 10/10: Generálka MZ: ověřování 4. ročníků SŠ 11. Školní vzdělávací programy Ověřování, stav přípravy školních vzdělávacích programů, zhodnocení situace. Výuka v prvním ročníku oborů vzdělání střední školy probíhala dle zpracovaných školních vzdělávacích programů platných od bez obtíží M/01 Polygrafie M/02 Užitá fotografie a média M/05 Grafický design M/01 Konzervátorství a restaurátorství 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Kolika jazykům se žáci učí, cizí jazyky podle četnosti výuky, jak školy motivují žáky k výuce cizích jazyků, apod. Střední škola: Ve všech oborech vzdělání střední školy probíhá výuka anglického jazyka coby hlavního cizího jazyka, ve kterém se žáci těchto oborů vzdělávají. Základní hodinová dotace v ročníku pro výuku anglického jazyka je v oboru vzdělání M/01 Polygrafie 3 hodiny v týdnu, přičemž ve třetím a čtvrtém ročníku je zařazen seminář anglického jazyka v hodinové dotaci 1 hodiny týdně. Výuka anglického jazyka ve skupině oborů 82 Umění a užité umění probíhá v hodinové dotaci 4 hodin týdně v ročníku. Také v těchto oborech je ve třetím a čtvrtém ročníku zařazen seminář anglického jazyka v hodinové dotaci 1 hodiny týdně. Výuka druhého cizího jazyka německého je realizována povinně pro žáky oboru vzdělání M/01 Polygrafie, a to v prvním a ve druhém ročníku v hodinové dotaci 2 hodin týdně v ročníku. Ve třetím a čtvrtém ročníku se mají možnost žáci toho oboru vzdělávat v nepovinném předmětu německý jazyk, který je vyučován ve stejné hodinové dotaci 2 hodin týdně v ročníku. Žáci ostatních ročníků měli možnost vzdělávat se v rámci nepovinného předmětu výuky německého jazyka v dvouhodinové dotaci týdně. Žáci 2. ročníku oboru M/01 Konzervátorství a restaurátorství se vzdělávají ve dvouhodinové dotaci v latinském jazyce. Škola se zúčastňuje Metropolitního programu hl. m. Prahy pro výuku cizích jazyků.

14 Vyšší odborná škola: Ve všech zaměřeních vzdělávacího programu N/05 Grafický design a realizace tiskovin je vyučován ve všech vzdělávacích obdobích anglický jazyk jako hlavní cizí jazyk. Hodinová dotace pro výuku anglického jazyka je 3 hodiny týdně v každém vzdělávacím období. Studenti zaměření 04 Zpracování tiskovin a 05 Vydavatelská činnost mají ve vzdělávacím programu zařazen povinně také druhý cizí jazyk německý, který je vyučován v pěti vzdělávacích obdobích v rozsahu 3 hodin týdně. 13. Vzdělávací programy VOŠ Stav a výsledky akreditací vzdělávacích programů VOŠ. Vzdělávání v oboru vzdělání N/05 Výtvarná a uměleckořemeslná tvorba probíhalo v jednotlivých ročnících podle vzdělávacího programu N/05 Grafický design a realizace tiskovin, akreditovaného MŠMT s platností od do Ve školním roce 2010/2011 probíhaly práce na kreditním a modulovém systému vzdělávacího programu VOŠG. Byla stanovena koncepce a rozsah vzdělávacího programu (180 kreditů) a zástupcem ředitele pro VOŠ připraven nástin vzdělávacího programu. Konkrétní systémovou podobu získal kreditní a modulový systém VOŠG do konce srpna 2010 (vypracoval zástupce ředitele pro VOŠ), který byl analyzován ředitelem školy a po vyrovnání připomínek připraven k posouzení vedoucím oborů a předmětových komisí. Tato fáze práce na novém školním vzdělávacím programu VOŠ proběhla v 1. polovině školního roku 2010/2011 tak, aby definitivní podoba koncepce kreditního a modulového vzdělávacího systému VOŠG byla dokončena k Definitivní podoba nového vzdělávacího programu VOŠG bude předložena akreditační komisi MŠMT do konce roku 2011.

15 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Uvést, zda-li na škole působí školní psycholog nebo pouze výchovný poradce, jaká je spolupráce s PPP a jaké výchovné problémy byly na škole nejčastěji řešeny. Jak na škole funguje kariérní poradenství. Ve škole působí jeden výchovný poradce, který se věnuje jak prevenci sociálně patologických jevů, tak studijním záležitostem žáků a studentů školy. Školní psycholožka průběžně poskytovala informační a poradenský servis žákům a studentům školy a pomáhala v případě potřeby školní výchovné poradkyni s konzultacemi pro žáky a studenty školy ve výběru VŠ nebo VOŠ a v dalším kariérním vývoji. Pravidelné schůzky výchovné poradkyně se školní psycholožkou v PPP se uskutečnily 4x ve školním roce a byly věnovány státním maturitám, drogové problematice, problematice péče o žáky s poruchami učení a hodnocení školního roku. Rovněž sloužily výchovné poradkyni školy ke konzultaci nad výsledky vzdělávání a výchovy žáků a studentů školy. V listopadu 2010 proběhla přednáška školní psycholožky Dr. Čížkové na téma Umíš se učit s 1. ročníky žáků SŠ a se 4. ročníky SŠ provedla v prosinci 2010 testování a následné vyhodnocení jejich předpokladů pro další studium či budoucí povolání. V 1. pololetí školního roku probíhaly konzultace výchovné poradkyně se žáky 4. ročníků SŠ o možnostech studia na VŠ, žáci dostávali podkladové materiály o VŠ. Proběhl výchovně vzdělávací program pro dívky 3. ročníků SŠ S tebou o tobě. 2. Prevence sociálně patologických jevů Poskytujeme žákům časopisy a brožury k danému tématu Vyber si zdraví, Závislost a my aj., byla zakoupena výchovná DVD, která zpracovávají řadu témat s problematikou krádeží, šikany, drog atd. Využívají se zejména ve výuce 1. ročníků SŠ v rámci suplovaných hodin. Závažné kázeňské problémy v souvislosti s užíváním návykových látek se nevyskytly. Situaci ve škole v otázce konzumace drog žáky a studenty pokládám za uspokojivou. Nemáme signály o distribuci drog ve škole. Zkušenosti s drogou má však dle mínění protidrogové koordinátory více jak 50% žáků a studentů školy. Jedna studentka přerušila studium a absolvovala úspěšně léčebný program v září 2011 opět nastoupila ke studiu. V oblasti naplňování preventivního výchovného programu se žáci 3. ročníků SŠ zúčastnili besedy na téma Prevence HIV, jejíž součástí bylo dotazníkové šetření, beseda s nemocným HIV a promítání dokumentu o lidech nemocných HIV. 3. Ekologická výchova a environmentální výchova Uskutečňuje se prostřednictvím výuky v předmětech Ekologie a Občanská nauka. V průběhu školního roku byl využíván výukový program v ekologickém hnutí Tereza od 01/11. Byly provedeny dvě exkurze s ekologickou tématikou (Planetárium Praha 01/11, elektrárna Dlouhé Stráně v Jeseníkách 05/11).

16 4. Multikulturní výchova Prožitková pedagogika: Proběhly dvě sbírkové akce (12/10;04/11) v rámci boje proti AIDS a pro hluchoslepé. Řada akcí byla věnována tématu xenofobie a rasismu: Žáci 3.r. SŠ byli přítomni filmu a besedě o projevech intolerance (11/10), besedy a filmu o osudech české hokejové reprezentace na konci 40.let 20.st. spojené s širším pojetím různých aspektů života občanů Československa v době totality, ke 102. narozeninám Nicholase Winstona shlédli žáci SŠ film Nickyho rodina v kině Světozor (05/11). V květnu 2011 se žáci 2.a 3.r.SŠ zúčastnili filmového představení Příběh rudého zla a následné besedy se senátorem Jaromírem Štětinou. V květnu 2011 se 3. ročníky SŠ aktivně zúčastnily celodenního semináře v Terezíně na téma holocaust. V rámci projektu Jeden svět ve školách k podpoře aktivního občanství se část našich žáků SŠ zúčastnilo besedy s politiky kandidáty v podzimních volbách do Zastupitelstva hl. města Prahy (10/10). Moderátor Erik Tabery, šéfredaktor týdeníku Respekt, naše diskutující studenty ohodnotil slovy: Předvolební agitku rychle změnili v tuhou bitvu. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji V rámci výuky fyziky a chemie byly uskutečněny fyzikální procházky Prahou, uskutečněné jednak při pozorování částečného zatmění slunce, jednak pro vyhledávání a zpracování informací o osobnostech fyziky a polygrafie, a exkurze do laboratoří VŠCHT Praha (04/11), Technického muzea (06/11) a na přírodovědnou fakultu UK Praha (06/11), kde se naši žáci 1. ročníků SŠ zúčastnili pokusů a přednášek v rámci projektu Praha alchymistická. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Místo pobytu a počet žáků na škole v přírodě. Zaměření kurzu, zájezdu, místo, počet účastníků. A. Celoškolní poznávací zájezdy a kurzy: - 09/10 Adaptační kurz 1. ročníků SŠ v rekreačním zařízení Radost v Dole u Blatné pod patronací vzdělávací agentury SIGNUM Plzeň. Účast 92 žáků ze 3 tříd 1.r. a 6 pedagogů (třídních učitelů a jejich zástupců, kteří vykonávali pedagogický dozor nad žáky). Agentura SIGNUM organizovala obsahovou náplň kurzu, zaměřenou na soutěže kombinující sportovní zdatnost, vědomostní aktivity, zručnost, kreativitu, logický úsudek, organizační schopnost a týmovou spolupráci. Jiné aktivity byly zaměřeny na zaujímání a obhajobu postojů k různým společenským jevům (např. trest smrti, sebevražda, drogy, rozvod, nevěra, interrupce apod.), na sebepoznání a sebehodnocení. Moto kurzu bylo Všichni za jednoho. Kurz měl naplnit základní cíl: lépe poznat sebe, dobře poznat své spolužáky, žáky starších ročníků a třídní učitele. Kurz byl hodnocen až na připomínku jednoho rodiče zúčastněné žákyně k námětu některých témat (lidská sexualita) jako přínosný, zejména ze strany přítomných žáků, zástupců studentů vyšších ročníků (člen ŠR Adam Fessl, Kateřina Rundová) a přítomných učitelů.

17 - 10/10 Poznávací zájezd do Slovinska a Itálie Účast 43 žáků SŠ a 3 pedagogové. Cílem bylo navázat kontakt se Střední školou oděvní a fotografickou v Lublani, prohlédnout si město, prostředí školy, práce tamních studentů a seznámit se s památkami čtyř severoitalských měst: Padovy, Vicenzy, Ravenny a Benátek. Cíl zájezdu byl bezezbytku splněn a celkový průběh byl pozitivně hodnocen zúčastněnými žáky i učiteli školy. - 03/11 Lyžařský kurz v Krkonoších (Veberovy boudy) Účast 31 žáků převážně 1. ročníků SŠ a 3 vyučujících. Cílem byly sportovně vzdělávací aktivity sjezdového lyžování, zvýšení fyzické kondice žáků a jejich motivace k tělesné aktivitě. Negativní ohlasy na celkovou náplň a průběh kurzu nebyly zaznamenány. - 06/11 Cyklistický kurz v Českém lese (Trhanov u Domažlic) byl ze strany školy připraven, v důsledku malého počtu zájemců ze strany původně přihlášených žáků všech ročníků SŠ nebyl nakonec uskutečněn. B. Exkurze domácí i zahraniční ke vzdělávacímu programu školy, poznávací aktivity, vzdělávací akce, semináře / přednášky / návštěvy výstav / výstavy žáků a studentů školy výběr dle aktivit předmětových komisí: a) Předmětová komise filologická a tělovýchovná: Divadelní a filmová představení, akce pro žáky a studenty školy: - 09/10 celoškolní filmové představení (Hlídač č.47) slavnostní zahájení školního roku cca 370 žáků a studentů školy - 04/11 celoškolní divadelní představení (Kurz negativního myšlení ve Švandově divadle) 300 žáků SŠ - celoročně pravidelné návštěvy divadelních představení v rámci Klubu mladého diváka (každý měsíc 5-6 představení) celkově cca 100 žáků SŠ - 11/10 filmová noc v grafické škole cca 80 žáků ročníků SŠ (v učebnách školy Maltézské nám.16) - 11/10 Příběhy bezpráví film. představení + beseda s pamětníkem cca 80 žáků SŠ - 12/10 anglické divadlo A Christmas Carol, 32 žáků 3.r. SŠ - 12/10 vánoční jarmark organizace V4 32 žáků SŠ - 12/10 vánoční program organizace V3 cca 90 žáků a studentů školy - 03/11 filmový festival Jeden svět 3.r. 50 žáků SŠ Sociologické průzkumy a dotazníky, přednášky, charitativní sbírky: - v průběhu školního roku: a) sbírka LORM pro hluchoslepé (3.r.) 18 žáků SŠ b) přednáška o Work camps o charitativní práci v zahraničí v ANJ 65 žáků 2.,3.r. SŠ c) přednáška o sexuálním chování mládeže; o.p.s. Dobrá cesta pro 3.r. SŠ (cca 60 žáků) d) přednáška o možnostech dalšího studia 4. ročníků o.p.s. Palestra (cca 55 žáků) Exkurze, semináře, přednášky: - 10/10 poznávací zájezd do Slovinska a Itálie (viz výše) - 10/10 komentovaná prohlídka Prahy v ANJ se zaměřením na architekturu 4.r.SŠ (32 žáků) - 11/10 GASK Kutná Hora návštěva galerie spojená s přednáškou a výtvarnou dílnou 2. a 4.r. SŠ (60 žáků) - 12/10 Drážďany architektura N. Forstera exkurze žáků SŠ 2.,4.r (60 žáků)

18 - 03/11 Clam-Gallasův palác, ukázky barokního divadla,hudby, zpěvu a tance Segredo r.SŠ (30 žáků) - 04/11 Velvyslanectví USA přednáška o historii amerického umění s následnou diskusí (v ANJ) 1.-3.r.SŠ, 1.r.VOŠ (cca 80 žáků a studentů) Projekty: - 10/10 Památník národního písemnictví literatura bez hranic 2.r.SŠ (32 záků) Návštěvy výstav: - v průběhu celého školního roku v rámci výuky DVK, DKK, DEK, s jednotlivými třídami SŠ i VOŠ - například: - Královský sňatek (Lucemburkové) 1.r.SŠ(33ž.) - Po sametu 1.r.SŠ (33ž.) - Muzeum Kampa: František Kupka 3.r.VOŠ(15st.) - Rudolfinum: Mutující medium 2.r.VOŠ (20 st.) - Muzeum hudby: Beatlemania písemné zpracování námětu v ANJ- 2.,3.r.SŠ (64 žáků) - Valdštejnská jízdárna:rožmberkové-3.r.sš (32ž.) Průběžné návštěvy Anežského kláštera, Sbírek moderního umění NG, galerií DOX, GAMU aj. Sportovní akce: - 10/10 utkání chlapců v kopané s G Dopplera (14 ž. SŠ) - 11/10 utkání dívek ve volejbalu se SPŠ oděvní Praha 7 (10 ž. SŠ) - 01/11 lyžařský výcvikový kurz (viz výše) - 04/11 utkání v kopané chlapců s G Dopplera (12 ž. SŠ) - 04/11 utkání dívek ve volejbalu se SPŠ oděvní Praha 7 (10 ž. SŠ) - 06/11 sportovní den školy 1.-3.r.SŠ (cca 120 žáků) b) Předmětová komise přírodních věd: Exkurze, semináře, přednášky: - 01/11 Planetárium Praha 1.r.SŠ (33 žáků) - 01/11 Policejní muzeum 1.r. SŠ (33 žáků) - 01/11 Praha fyzikální, komentovaná prohlídka 4.r. SŠ (31 žáků) - 04/11 VŠCHT Praha návštěva laboratoří s přednáškou 2.SŠ (11 žáků) - 05/11 Velké Losiny, Dlouhé Stráně návštěva muzea, papírny a elektrárny s odborným komentářem 1.r.SŠ (36 žáků) - 06/11 Česká národní banka 1.r.SŠ (40 žáků) - 06/11 Národní technické muzeum (expozice polygrafie) 2.r. SŠ (30 žáků) Projekty: - 06/11 Přírodovědecká fakulta UK Praha: Praha alchymistická přednášky a praktická cvičení 1.r.SŠ (15 žáků) c) Předmětová komise výpočetní techniky: Exkurze, semináře, přednášky, studijní stáže/workshopy: - 11/10 exkurze vydavatelství Bauer Media 1.r. VOŠ (10 studentů) - 12/10 workshop na téma signmaking 2.r.VOŠ (12 studentů) - 03/11 Finish Dačice: exkurze a worshop potisku reklamního textilu 2.r.VOŠ (3 studenti) d) Předmětová komise polygrafie: Exkurze, studijní stáže/workshopy, konference: - 10/10 tiskárna Frances 3.r. SŠ (19 žáků) - 10/10 Openhouse Heidelberg 4.r.SŠ (52 žáků)

19 - 10/10 seminář NPJ 3.r.VOŠ (9 studentů) - 10/10 Veletržní palác: Manet-Warhol 1.r.SŠ (30 žáků) - 10/10 KBA-Grafitec Dobruška: studijní stáž 3.r.VOŠ (9 studentů) - 11/10 Mafraprint 4.r.SŠ (25 žáků) - 11/10 konference kvality v polygrafii 1.r.VOŠ (11 studentů) - 11/10 Mafra, novinové centrum 3.r.VOŠ (8 studentů) - 11/10 Mafraprint 3.r.VOŠ (9 studntů) - 11/10 seminář Zvýšení ziskovosti 2.r.VOŠ (10 studentů) - 11/10 Bienále grafického designu Brno 3.r.SŠ (35 žáků) - 12/10 Europrint 1.r.SŠ (32 žáků) - 01/11 Poštovní tiskárna cenin 3.r.SŠ (37 žáků) - 01/11 Europrint 2x 1., 4.r.SŠ (59 žáků) - 02/11 Botanická zahrada (papyrus) 2.r.SŠ (32 žáků) - 02/11 Svoboda 4.r.SŠ (27 žáků) - 03/11 OTK Kolín 3.r.SŠ (42 žáků) - 05/11 seminář 3.r.P 3.r.SŠ (43 žáků) - 05/11 Národní technické muzeum, expozice polygrafie 1.r.SŠ (60 žáků) - 06/11 seminář KSP 1.r.VOŠ (11 studentů) - 06/11 Print Forum konference 1.r.VOŠ (7 studentů) Přednášky: Všechny přednášky byly otevřeny pro žáky (SPŠG) a studenty (VOŠG) školy bez udání ročníků a stupně vzdělávání, přítomnost kolísala mezi přítomných. - 09/10 Kudy vede cesta: budoucnost polygrafie (Ing. Pop) - 09/10 Repetitorium typografie (p. Hora) - 10/10 Tiskové techniky: srovnání a aplikace (Dr. Peřinka, p. Lukeš) - 10/10 Fyzikální principy barevnosti a měření barev (Ing. Blahák) - 11/10 Předtisková příprava a technologie sítotisku (Dr. Peřinka) - 11/10 Statistické zpracování dat (Prof. Fabián) - 11/10 Principy předtiskové přípravy (p. Lukeš) - 12/10 Ekologie polygrafické výroby I. (Ing. Pop) - 01/11 Technologie tisku ofsetový tisk (Ing. Král, p. Lešikar, DiS.) - 02/11 Principy správy barev v předtiskové přípravě (p. Žáček) - 03/11 Technologie tisku hlubotisk, flexotisk, sítotisk (p. Lešikar, DiS.) - 04/11 Informační systémy v polygrafii I. Prinect (p. Lukeš) - 04/11 Ekologie II.- toxikologie a ochrana živ.prostř. v polygrafii (Ing. Blahák) - 04/11 Digitální tiskové technologie /Konica Minolta/ (p. Škoda) - 05/11 Současné trendy v signmakingu /Multiexpo/ (p. Hubka) - 05/11 Současné trendy v dokončovacím zpracování (p. Kutheil) e) předmětová komise fotografické tvorby a médií: Exkurze/přednášky, studijní stáže/workshopy, projekty, návštěvy výstav:, - 09/11 mezioborový projekt Památné stromy ž. SŠ (40) i st. VOŠ (20) - 10/10 exkurze AVU ateliér restaurování prohlídka spojená s odbornou přednáškou 2.r.SŠ (11 ž.) - 10/10 exkurze st. VOŠ v Západočeské galerii v Plni s komentovanou prohlídkou (15 st.) - 10/10 návštěva výstavy: A. Kotzmanová (Galerie J. Sudka) st. VOŠ (17 st.) - 12/10 návštěva výstavy: Dekadence (Rudolfinum) 1.-3.r.SŠ (33 ž.) - 12/10 návštěva výstavy: V. Jirásek (Galerie J. Sudka) 1.-2.r.VOŠ (15 st.) - 12/10 komentovaná prohlídka: Galerie Langhans ž. a st. odd. (cca 50 ž. a st.)

20 - 01/11 návštěva výstavy: J. Horázná (Galerie J. Sudka) r.VOŠ (17 st.) - 02/11 návštěva výstavy: T. Kabůrková (Galerie J. Sudka) 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 02/11 návštěva výstavy: Mutující médium (Rudolfinum) celé odd. (50 ž. a st.) - 03/11 komentovaná prohlídka s diskusí s autorkou: P. Malá Miller (J.Svestka Gallery) 1.-2.r. VOŠ (17 st.) - 03/11 návštěva výstavy: D. Tománek (Galerie J. Sudka) 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 03/11 návštěva galerie DOX: Beier, Kovanda, Lund 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 03/11 exkurze Fotonova, profesionální fotolaboratoř prohlídka a beseda 1.-2.r.VOŠ (15 st.) - 04/11 návštěva galerie Langhans: Foto virus 1.-3.r.SŠ (30 ž.) - 04/11 návštěva galerie DOX: M. Paar 1.-2.r.VOŠ (15 st.) - 04/11 výstava a studijní stáž žáků SŠ v Halmstadu, Švédsko (13 ž.) - 05/11 návštěva výstavy: J. Thýn (Staroměstská radnice) 1.,3.r.SŠ,1.,2.r.VOŠ (cca 40 ž. a st.) - 06/11 výstava, pracovní pobyt studentů VOŠ v Henneferu, Německo na festivalu Europawoche (6 studentů) Přednášky/besedy: - 11/10 2 besedy (s učiteli FAMU Bártou, Steckerem; s fotografem R. Brousilem) - žáci SŠ, studenti VOŠ (cca 50 ž. a st.) - 12/10 přednáška fotografa O. Přibyla - 04/11 přednáška (V.Kopasz: autorská dílna) 1.-2.r.VOŠ (17 st.) - 04/11 beseda s fotografkou I. Stehli 1.-2.r.VOŠ (17 st.) Výstavy: - 09/11 práce 4.r. žáků SŠ v budově školy (11 ž.) - 11/10 výstava oddělení v GAMU (Galerie Akademie múzických umění) v Praze k 90. výročí založení školy (12 ž. SŠ, 11 st. VOŠ) - 02/11 dvě výstavy (1.r., 2.r.SŠ) na určená témata v Galerii grafické školy (22 ž.) f) předmětová komise grafického designu: Exkurze, studijní stáže/workshopy, projekty, návštěvy výstav:, - 10/10 exkurze Bienále Brno ž. a st. SŠ a VOŠ (cca 30 ž. a st.) - 10/10-04/11 workshopy v rámci grantového projektu MHMP Vidění je porozumění, porozumění je vidění 2.-4.r.SŠ (20 ž.) a) Zapomenutí mistři (techniky deskové malby) b) Umění bát se (baroko v Čechách) c) Proměny figurace - 11/10 návštěva výstavy Jubilanti SVU Mánes 1.r.SŠ (11 ž.) - 03/11 návštěva výstavy FIGURAMA 3.-4.r.SŠ, 1.r.VOŠ (35 ž. a st.) - 04/11 návštěva výstavy Jubilanti Hollaru (G. Hollar) 1.r.SŠ (11 ž.) Přednášky: - 04/11 přednáška o grafickém designu v Holandsku (M. Klemešová, ASK design), žáci a studenti SŠ i VOŠ (cca 90 ž. a st.) Výstavy: - 12/10 Galerie grafické školy (GGŠ): výběr z výtvarné přípravy 1.,2.r.SŠ, (15 ž.) - 01/11 GGŠ: figurální kresba 2.r.VOŠ (cca 8 st.) - 03/11 výstava prací ateliérů propagační a knižní grafiky VOŠ ve výstavní síni Univerzity Ostrava k 90. výročí založení grafické školy (25 st.) - 04/11-06/11 GGŠ: výstava plesových plakátů VOŠG a SPŠG v GGŠ k 90.výročí založení grafické školy (z archivu grafické školy) - 05/11 GGŠ: figurální kresba instalace prací z nepovinných maturitních zkoušek

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Koncepce rozvoje školy (2012-2014)

Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy (2012-2014) Úvod : Předložený návrh koncepce školy vychází z předchozích koncepcí školy

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická, Dukelská 13, České Budějovice, 371 45 Koncepce rozvoje školy Úvod : Předložený návrh koncepce školy na období 2010 2011 vychází z předchozích koncepcí

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola J. Š Baara, České Budějovice. Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 640 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola J. Š Baara, České Budějovice Adresa: Jírovcova 967/9/a, 370 01 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 640 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100. Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč. Identifikátor: 600 037 151 Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100 Horáčkova 1100, 140 00 Praha 4 - Krč Identifikátor: 600 037 151 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258. Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pardubice, Josefa Ressla 2258 Josefa Ressla 2258, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí Identifikátor školy: 600 096 106 Termín

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1489/09-P. příspěvková organizace. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1489/09-P Název školy: Základní škola Tachov, Hornická 1325, příspěvková organizace Adresa: Hornická 1325, 347 01 Tachov Identifikátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98. Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jablonné v Podještědí, Markvartice 98 Adresa: Markvartice 98, 471 25 Jablonné v Podještědí Identifikátor školy: 600 074 561 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-70/10 U. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-70/10 U Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem, Stavbařů 5, příspěvková organizace Adresa: Stavbařů 5, 400 11 Ústí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Praha 10, Chotouňská 476 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8

II. Pracovníci právnické osoby. interní. externí. přepočtení na plně zaměstnané. fyzické osoby celkem 2 1,8 20 13,6 2 0,2 24 13,8 1. Taneční centrum Praha konzervatoř, obecně prospěšná společnost identifikátor právnické osoby: 600 005 780 IČ: 25 106 121 2. Ředitel a statutární zástupce: PhDr. Vlasta Schneiderová, Mgr. Pavla Königsmarková,

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Mateřské školy Janákova za školní rok 2009/2010 Slouží jako podklad k výroční zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl. m. Prahy (i pro MŠ z MČ spadajících pod správní obvod Prahy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace. Poděbradova 661, 440 62 Louny Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Václava Hlavatého, Louny, Poděbradova 661, příspěvková organizace Poděbradova 661, 440 62 Louny Identifikátor: 600 010 929 Termín konání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Jihomoravský inspektorát. Masarykova základní škola. Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 571 Termín konání inspekce: 5. 6. duben 2006 Čj: ČŠI

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400. Tyršova 400, 667 01 Židlochovice. Identifikátor školy: 600 014 100 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Židlochovice, Tyršova 400 Tyršova 400, 667 01 Židlochovice Identifikátor školy: 600 014 100 Termín konání inspekce: 9. a 10. leden

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mgr. Kamila Venháčová Město Hlučín Městský úřad, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín Příslušný školský úřad: Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 145 097/99-011102 Signatura: an5cs107 Oblastní pracoviště č. 14 - Ostrava Okresní pracoviště Opava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Hlučín, Tyršova 2 Tyršova

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIM-365/10-M. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIM-365/10-M Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 Adresa: Hlavní

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků

*přehledy o pracovnících školy *sebehodnocení a zdokonalování pracovníků Příloha ŠVP (Autoevaluace) AUTOEVALUACE V ROVINĚ ŠKOLY Oblast Cíl Kritéria, Indikátory kvality školy Dílčí cíl Nástroje Četnost Podmínky Lidské zdroje Složení ped. sboru a dalších pracov. Zajistit ke vzdělávání

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více