Dlouhodobý záměr rozvoje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dlouhodobý záměr rozvoje"

Transkript

1 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, tel., , , fax: e mail: č.j. 313 /2008 Dlouhodobý záměr rozvoje Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 na období školních r oků 2008/2009 až 2011/2012.

2 Obsah: 1. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění str Nastínění demografického vývoje v okrese Beroun a Praha západ, očekávané důsledky tohoto vývoje a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy str Vývoj počtu žáků a učitelů za poslední nejméně tři roky v denním studiu a očekávaný vývoj počtu žáků v následujících letech a s ním spojený předpokládaný vývoj počtu přepočítaných učitelských úvazků a počtu nepedagogických zaměstnanců str Vývoj počtu absolventů za poslední nejméně tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech; jejich uplatnění na trhu práce a v terciárním vzdělávání; pokles počtu žáků v průběhu studia, jeho příčiny a řešení str Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a její hodnocení v posledních nejméně třech letech; záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících letech; evaluační zdroje školy a vyhodnocení výsledků za celou školu i za jednotlivé obory vzdělávání str Integrace dětí se zdravotním postižením, podmínky pro integraci personální i materiální, navrhovaná opatření str Stručný program prevence sociálně patologických jevů, zhodnocení dosavadní činnosti v oblasti zjišťování rizikových faktorů, účinnost preventivních opatření a definování nejdůležitějších aktivit v této oblasti v následujících třech letech str Další činnosti školy, vzdělávání dospělých, mezinárodní aktivity aj.; zhodnocení činností a zamýšlený vývoj v následujících letech str Personální politika popis strategie v rozvoji profesionality sboru, jeho stabilizací, případně obměně, DVPP str Předpokládané ekonomické a personální nároky v následujících třech letech vzniklé v souvislosti se zaváděním opatření, kterými má škola v úmyslu řešit svůj další vývoj v členění podle zdrojů ve stálých cenách z roku 2005 str Přehled podaných i plánovaných žádostí školy o finanční podporu str Závěr str. 23 2

3 Dlouhodobý záměr rozvoje Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 na období školních roků 2008/2009 až 20011/2012 (dále jen DZ) je zpracován ve smyslu z. č. 561/ 2004 Sb., vyhl. č. 15/2005 Sb. a vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění Na základě Plánu dlouhodobého rozvoje Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 na období 2006/ /2010 č.j. 172/2006 ze dne 18. září 2006 můžeme konstatovat: a) Tento Plán dlouhodobého rozvoje školy byl v souladu s cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Středočeského kraje b) Byly splněny cíle stanovené předchozím dlouhodobým záměrem školy v oblasti počtu tříd a počtu studentů. Studijní obory se nezměnily, nebyl zaznamenán zájem ze strany studentů a jejich rodičů na změnu. Z hlediska budoucí orientace studentů na vysokoškolské studium se tato nabídka jeví studentům i rodičům jako dostačující. Ve směrech rozvoje školy zaměřených na zahraniční spolupráci, zapojení do grantových řízení, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT a přípravy ŠVP škola stanovené cíle splnila. c) Oblasti, ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, a oblasti, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit. Škola plní své úkoly ve vzdělávání studentů v obou studijních programech. Za silné stránky školy považujeme příjemné klima školy, pocit bezpečí studentů, velmi nadprůměrnou úroveň zahraniční spolupráce s partnerskými školami, velmi dobré výsledky studentů ve srovnávacích testech, nízkou míru neúspěšných studentů v průběhu studia i u maturitních zkoušek. Za velmi dobrou považujeme úspěšnost absolventů při přijímání na široké spektrum vysokých škol. Ve školním roce 2007/2008 se poprvé vyučovalo v primě osmiletého studia podle ŠVP Trilobit. Oblasti, kde je potřeba vzdělávání zlepšit, vidíme v dílčí změně používaných vyučovacích metod a častějšího využívání výpočetní techniky ve vyučovacích hodinách i mimo výuku IVT. Za nevhodnou považujeme skladbu vzdělávacích oborů ve školním rozvrhu, která je způsobena nabídkou doby pro výuku tělesné výchovy v pronajatých prostorách mimo budovu školy. Dále považujeme za důležité pokračovat v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zejména v oblasti cizích jazyků, ICT a dokončení ŠVP pro vyšší gymnázium. d) Zhodnocení podmínek a průběhu vzdělávání Prostorové podmínky pro vzdělávání má škola velmi dobré, kromě oblasti výuky tělesné výchovy. Podařilo se zajistit finanční prosteřdky na úpravu prostor v budově školy na výdejnu obědů. Dokončení stavby je plánování na říjen Tím se vyřeší problém stravování studentů i zaměstnanců školy. Průběh vzdělávání považujeme za velmi dobrý. 3

4 2. Nastínění demografického vývoje v okrese Beroun a Praha západ, očekávané důsledky tohoto vývoje a připravovaná opatření k realizaci dlouhodobých záměrů školy a) Popis vývoje počtu uchazečů vzhledem ke kapacitě školy, doporučeným počtům a přijatým za poslední nejméně tři roky Kapacita školy je 510 studentů, rozdělena na oborové kapacity (79 41 K/ studentů a K/ studentů (změna nastala od ). Přehled počtu přihlášených a přijatých uchazečů (tab. č. 1) obor K/401 pro školní rok přihlášeno přijato obor K/801 přihlášeno/ přijato v % přihlášeno přijato přihlášeno/ přijato v % 1999/ ,3 2000/ , ,3 2002/ ,7 2003/ , ,3 2004/ , ,7 2005/ , ,0 2006/ , ,0 2007/ ,0 2008/ ,0 Škola má v současné době (k ) 486 studentů a 16 studijních tříd (8 v oboru K/401 a 8 tříd v oboru K/801). Z hlediska dlouhodobé statistiky lze konstatovat trvalý zájem o studium na gymnáziu v obou studijních oborech. b) Předpokládaný demografický vývoj ve pádové oblasti a zájem o vzdělávání Složení studentů školy k 1. září 2008 podle okresu bydliště: Počet studentů % z celkového počtu Středočeský kraj celkem: ,33 Z toho okresy: Beroun ,01 Kladno 10 2,06 Praha západ 39 8,02 Rakovník 6 1,23 Pr aha: 13 2,67 Gymnázium Joachima Barranda, Beroun vzdělává studenty ze Středočeského kraje a Prahy. Podíl studentů s trvalým bydlištěm v hlavním městě nepřekračuje 3% z celkového počtu ( v současné době 13 z Prahy, 473 ze Středočeského kraje). Z hlediska zastoupení jednotlivých okresů tvoří dlouhodobě zhruba 86% studenti z okresu Beroun a cca 8% studenti z okresu Praha západ. Poslední 3% zbývají na okresy Kladno a Rakovník (v současné době 418 z okresu Beroun, 39 z Prahy západ, 10 z Kladna a 6 z Rakovníka). 4

5 Předpokládaný počet žáků 9. a 5. tříd ZŠ v okrese Beroun (podle Dlouhodobého záměru vzdělávání ve Stř. kraji z r.2008) počet žáků 9. počet žáků 5. školní rok tříd tříd 2003/ / / / / / / Počty žáků 9.a 5. tříd na okrese Beroun 1200 žáci 9. tříd žáci 5. tříd / / / / / / /2010 Současný demografický výhled ve věkové kategorii žáků 9. a 5. tříd ZŠ na okrese Beroun je zřejmý z tabulky a grafu. Má trvale lehce klesající tendenci. Z hlediska života školy není pozitivní. Na počtu přijímaných uchazečů se zatím tento pokles neprojevil, ale je třeba si přiznat, že kvalita přijímaných studentů z hlediska znalostí každoročně klesá. Mírným optimismem z hlediska demografického vývoje je skutečnost, že přímo ve městě Beroun i v jeho okolí dochází v současné době k výstavbě nových bytových jednotek v řádu stovek a připraveny jsou další developerské projekty. Do Berouna tedy přicházejí postupně stovky nových obyvatel a logicky by se měl alespoň zastavit klesající trend možných gymnaziálních studentů. Podobná je situace v okrese Praha západ. c) Záměry a opatření, které škola navrhuje vzhledem k demografickému vývoji, vývoji na pracovním trhu a uspokojení poptávky uchazečů. Škola vzhledem k demografickému vývoji v regionu nenavrhuje zásadní změnu ani v počtu studentů, ani v počtu tříd. Vycházíme z reálného počtu žáků na ZŠ, z rozsáhlé bytové výstavby ve městě, v okrese i sousedních okresech a z mírně rostoucího zájmu uchazečů o studium. Stabilní je počet absolventů školy, kteří odcházejí na VŠ, stabilně nízký je počet nezaměstnaných absolventů. Abychom posílili uplatnění absolventů na trhu práce a pokusili se tak snížit počet nezaměstnaných absolventů, škola připraví v příštím školním roce nabídku 5

6 volitelných seminářů zaměřených k praktickým činnostem využitelným přímo v praxi. Nabídneme posílení výuky v oblasti praktických činností při práci s výpočetní technikou, i výuku cizích jazyků zaměříme k praktickým životním situacím, v českém jazyce, v základech společenských věd i v mediální výchově se soustředíme mj. na přípravu situací, s nimiž se absolvent může setkat při hledání zaměstnání. Škola se nechystá měnit oborovou strukturu a nevidí v regionu školu na sestavení společného kurikula Škola se bude i nadále snažit zvyšovat atraktivitu pro uchazeče důrazem na výuku cizích jazyků a ICT a zvýšením podpory dlouhodobé mezinárodní spolupráce se školami ve Francii a Itálii s možností výměnných pobytů. Vzhledem k všeobecnému typu studia škola nepředpokládá těsnější spojení se zaměstnavateli. 3. Vývoj počtu žáků a učitelů za poslední nejméně tři roky v denním studiu a očekávaný vývoj počtu žáků v následujících letech a s ním spojený předpokládaný vývoj počtu přepočítaných učitelských úvazků a počtu nepedagogických zaměstnanců. Přehled počtu studentů, pedagogických i nepedagogických pracovníků za období 2002/2003 až 2008/2009 (tab.č. 3) počet počet přepočtených počet přepočtených školní rok studentů ped. prac. neped. prac 2002/ ,42 5, / ,22 6, / ,13 6, / , / ,749 6, / ,48 6, /2009 (1.pol.) ,627 7,187 a) Předpokládaný vývoj v oblasti hospodaření školy s ohledem na případný pokles počtu žáků Přehled počtu studentů, pedagogických a nepedagogických pracovníků za období 02/03 až 08/09 je uveden v tabulce č. 3. Je vidět, že počet studentů a pracovníků je stabilní. Z hlediska vývoje v dalších letech předpokládáme i nadále stabilní stav studentů i pedagogických pracovníků. 4. Vývoj počtu absolventů za poslední nejméně tři roky a předpokládaný počet absolventů v následujících letech; jejich uplatnění na trhu práce a v terciárním vzdělávání; pokles počtu žáků v průběhu studia, jeho příčiny a řešení a) Popis metody zjišťování dalšího uplatnění absolventů Metody zjišťování dalšího uplatnění absolventů jsou založeny na dobré vůli absolventů, kteří dosud sdělovali svým třídním učitelům, zda a na jaké škole pokračují ve studiu. Z těchto informací je také sestavena tabulka č. 5 (str.8). 6

7 b) Nezaměstnaní absolventi a vývoj jejich počtu v posledních nejméně třech letech, opatření přijatá ke snižování jejich počtu Vývoj počtu nezaměstnaných absolventů je zřejmý z tabulky č.4. Data jsme čerpali ze zdrojů MPSV ČR (Podle statistiky MPSV ČR Počet nezaměstnaných absolventů do dvou let po ukončení studia po pololetích (tab. č. 4) Podle statistiky MPSV ČR (http://portal.mpsv.cz/sz/stat/abs) (vždy 1.pololetí do a 2. pololetí od 1.5. do 30.9 ) počet nezaměstnaných z toho do 2 let po ukončení poslední rok celkem absolventi 1.pol pol pol pol pol pol pol pol pol pol pol Nezaměstnaní absolventi jsou ze skupiny absolventů, kteří nepokračují v dalším studiu. Můžeme konstatovat, že o studium nemají momentálně zájem, protože nabídka studijních možností převyšuje poptávku. Opatření přijatá k snižování počtu nezaměstnaných zaměřujeme na : 1) zvýšení zájmu maturantů o další studium spolupráce s VŠ ( Masarykova univerzita Brno, VŠ J.A.Komenského v Praze, návštěvy na dnech otevřených dveří na VŠ, exkurze do laboratoří VŠ a výzkumných pracovišť,...) 2) osvojování si praktických znalostí a dovedností, které umožní prosazení se na trhu práce posilování praktických komunikačních dovedností ve dvou cizích jazycích posilování praktických dovedností v práci s výpočetní technikou posilování komunikačních dovedností, zvládnutí situace uchazeče o zaměstnání 3) rozšíření informovanosti o možnostech uplatnění na trhu práce v jiných členských zemích EU zahraniční výměnné zájezdy besedy s odborníky na ÚP besedy s odborníky z pracovišť EU v Bruselu (naši absolventi) 7

8 c) Uplatnění absolventů v dalším studiu vysoké školy, VOŠ a vývoj jejich počtu nejméně v posledních třech letech, opatření přijatá k vyšší úspěšnosti absolventů při vstupu do terciéru. resp. do dalšího vzdělávání Z tabulky č. 5 je zřejmé, že počet absolventů, kteří odcházejí studovat na VŠ, se pohybuje kolem 76%, na VOŠ kolem 14 % a do praxe zhruba 10%. Ve srovnání absolventů čtyřletého a osmiletého studia jsou v příjímání na VŠ poměrně významně úspěšnější absolventi osmiletého studia. Složení přijímaných uchazečů na jednotlivé typy VŠ je poměrně různorodé. Významné jsou směry ekonomický, zemědělský s orientací na ekonomiku, technický a humanitní se zaměřením na cizí jazyky. Vzdělávací obory, které dominují pro potřeby absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ jsou cizí jazyky a matematika. Úspěšnost přijetí na VŠ u maturantů ve šk. rocích 2002/2003 až 2007/2008 (tab. č. 5) celkem čtyřleté celkem čtyřleté osmileté celkem čtyřleté osmileté celkem čtyřleté osmileté celkem čtyřleté osmileté celkem čtyřleté osmileté Ukončilo studium Přijato bylo Přijato ze všech matur. v % 69,0 69,0 77,0 63,0 95,0 76,0 69,0 83,0 74,0 68,0 87,0 84,0 64,0 78,0 79,0 80,0 78,6 Přijato na typ studia Ekonomické fakulty Pedagogické fakulty Právnické fakulty Přírodovědecké fakulty Mat. fyz. fakulta Zemědělské fakulty Farmaceutické fakulty Lékařské fakulty Veterinární fak. 1 Humanitní fakulty Filosofické fak Policejní akademie Technické fakulty VOŠ a jazykové školy na VOŠ ze všech matur. v % 12,0 20,0 2,0 12,0 11,0 14,0 16,0 8,0 7,0 13,0 28,0 11,0 11,0 10,0 14,2 Praxe do praxe ze všech matur. v % 11,0 18,0 2,0 9,0 15,0 3,0 11,0 2,0 7,0 11,0 23,0 11,0 7,9 8,2 7,1 5. Důraz na kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a její hodnocení v posledních nejméně třech letech; záměry školy v oblasti zjišťování kvality v následujících letech; evaluační zdroje školy a vyhodnocení výsledků za celou školu i za jednotlivé obory vzdělávání (v členění na čtyřleté a osmileté) a) Účast v přijímacích zkouškách organizovaných Středočeským krajem v rámci programu Kvalita 2004, 2005,2006,2007 a 2008 kritéria přijímání žáků do 1. ročníku, výsledky, vyhodnocení výsledků pro řídící práci 8

9 Gymnázium Joachima Barranda Beroun se při přijímacích zkouškách do 4 letého studia KKOV K/401 pravidelně od roku 2004 do roku 2007 zapojovalo do programu Kvalita organizovaného Středočeským krajem. V roce 2008 se již v přijímacích zkouškách pro 4 leté studium do tohoto programu škola nezapojila, uchazeči se přijímali podle prospěchu na ZŠ. Je to logická reakce na populační pokles 15letých a postup ostatních středních škol v regionu při přijímání nových uchazečů. Z výsledků přijímacích testů ve čtyřletém oboru KKOV K/401 je za období zřejmý pokles percentilu v OSP, českém jazyce i matematice v souboru uchazečů o studium na naší škole. Přitom počet uchazečů o studium zůstává stabilní. Stejný je rozsah souboru uchazečů sledovaných v programu Kvalita ve Středočeském kraji. Zajímavé je, že pokles v testech OSP je pouze 2,5%, v matematice 9% a českém jazyce 10,5%. Všeobecné předpoklady tedy uchazeči mají, ale nepřicházejí ze ZŠ se stejnými znalostmi a dovednostmi jako jejich předchůdci. V roce 2006 se v rámci škol Středočeského kraje řadí výsledky uchazečů o studium na naší škole v testech OSP na 6. místo ze 84 škol, v testech z českého jazyka na 21. místo ze 74 škol a v testech z matematiky 16. místo ze 70 škol. I zde tedy výsledky OSP testů nekorespondují s výsledky testů z matematiky a českého jazyka (viz tabulka a grafy na str. 8). V roce 2007 se změnily výstupní sestavy výsledků přijímacích zkoušek, které společnost SCIO poskytuje škole (nedostali jsme přehledné grafy ani srovnání v kraji). Výsledky uchazečů při přijímacích testech v hodnotě čistá úspěšnost byly: OSP 65 (v ČR 52,1), ČJL 62 (v ČR 61,7), MAT 51 (v ČR 56). Z těchto výsledků je vidět, že se rozdíly mezi OSP a ČJL s matematikou ještě zvyšují. V roce 2008 byli přijímáni studenti podle studijního půměru na ZŠ. Výsledky uchazečů o studium v období jsou zřejmé z následujících grafů a tabulek. Na základě vyhodnocení výsledků přijímacích testů v prvních ročnících čtyřletého studia zaměříme pozornost: 1) ve výuce českého jazyka na tématický okruh větný rozbor, zintenzivníme využití a rozvoj obecných dovedností a posílíme rozvoj komplexních dovedností na úkor objemu faktických znalostí. 2) v matematice na tématický okruh aritmetika a schopnost aplikace získaných vědomostí Výsledky přijímacích testů v osmiletém oboru KKOV K/801 je od roku 2004 do 2006 zřejmý nárůst percentilu v OSP, českém jazyce i matematice v souboru uchazečů o studium na naší škole. Přitom počet uchazečů o studium je stabilní (viz tabulka na str.2). Stejný je rozsah souboru uchazečů sledovaných v programu Kvalita ve Středočeském kraji. Zajímavé je, že nárůst v testech OSP je 7%, v matematice 4,% a českém jazyce 7%. V roce 2006 se v rámci škol Středočeského kraje řadí výsledky uchazečů o studium na naší škole v testech OSP na 5. místo, z českého jazyka na 6. místo a v testech z matematiky na 3. místo ze 24 škol (viz tabulka a grafy) V roce 2007 se změnily výstupní sestavy výsledků přijímacích zkoušek, které společnost SCIO poskytuje škole (nedostali jsme přehledné grafy ani srovnání v kraji). Výsledky uchazečů při přijímacích testech v hodnotě čistá úspěšnost byly: OSP 49 (v ČR 52), ČJL 67 (v ČR 69), MAT 67 (v ČR 69). V roce 2008 byly výstupní sestavy výsledků přijímacích zkoušek, které společnost SCIO poskytuje škole stejné jako v roce Výsledky uchazečů při přijímacích testech v hodnotě čistá úspěšnost byly: OSP 50 (v ČR 51), ČJL 65 (v ČR 65), MAT 64 (v ČR 63). V roce 2007 a 2008 se výsledky uchazečů z 5. tříd ZŠ pohybují kolem průměrných hodnot v ČR. Je však třeba poznamenat, že počty uchazečů překračují trojnásobek přijímaných a v hodnocení se promítá celý soubor uchazečů, ne uchazeči přijatí. 9

10 Gymnázium Joachima Barranda Talichova 824, Beroun ABGKN, KKOV K/801 Počet účastníků : šk. rok počet uchazečů škola Středočeský kraj rok 2004 rok 2005 rok (7585) 86 (7846) 90 (7896) Český jazyk gymnázia osmileté studium Matematika gymnázia osmileté studium OSP gymnázia osmileté studium 10

11 Počet účastníků : šk. rok počet uchazečů škola Středočeský kraj, KKOV K/401 rok (7917) rok (8662) rok (8119) Matematika skupina Gymnázia / Gymnázia čtyřleté studium Český jazyk skupina Gymnázia / Gymnázia čtyřleté studium OSP skupina Gymnázia / Gymnázia čtyřleté studium 11

12 b) Obsah, nástroje a průběh přijímacího řízení, kritéria přijímání žáků do 1. ročníku, výsledky, vyhodnocení výsledků Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku osmiletého studia KKOV K/81 byla v posledních letech určena součtem bodových výsledků v jednotlivých testech. Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku čtyřletého studia KKOV K/401 byla dána součtem bodových výsledků v jednotlivých testech, výsledky studia na ZŠ (studijní průměr) a výsledky v naukových soutěžích a olympiádách a od roku 2006 i hodnocením uchazeče ze strany ZŠ. Váhy mezi výsledky testů a výsledky vzdělávání na ZŠ jsou každým rok upravovány podle předpokládaného zájmu a podle podmínek pro přijímání ze strany jiných středních škol v regionu. V roce 2008 byli přijímáni studenti podle studijního průměru na ZŠ a výsledků v naukových soutěžích a olympiádách. Předpokládáme, že podmínky pro přijímání v typech studia budou i nadále obdobné jako v roce c) Počet přihlášených (z toho 1. kolo zvlášť), počet přijatých, nejlepší, nejhorší a průměrný prospěch přijatých na ZŠ, profil žáka přijatého do 1. ročníku Počet přihlášených a počet přijatých je uveden v tabulce č.1 na str. 4. Přijímací řízení probíhalo v posledních letech pouze v 1. kole. Průměrný prospěch přijímaných uchazečů se pohyboval v oboru KKOV K/401 v roce 2006 od 1,00 do 1,64 v pololetí 9.ročníku ZŠ, v roce 2007 od 1,00 do 1,62 v pololetí 9.ročníku ZŠ, v roce 2008 od 1,00 do 1,65 v pololetí 9.ročníku ZŠ. Průměrný prospěch přijímaných uchazečů se pohyboval v oboru KKOV K/801 v roce 2006 od 1,00 do 1,24 v pololetí 5. ročníku ZŠ, v roce 2007 od 1,00 do 1,28 v pololetí 5. ročníku ZŠ, v roce 2008 od 1,00 do 1,30 v pololetí 5. ročníku ZŠ. Profil přijatých žáků do I. ročníku přijatí uchazeči jsou ze strany ZŠ, odkud přicházejí, ve svém výstupním hodnocení charakterizováni jako žáci, kteří splnili výchovně vzdělávací cíle a mají zvládnuté klíčové kompetence na výborné nebo velmi dobré úrovni. Výsledky přijímacích zkoušek to většinou potvrzují. d) Nástroje pro vnitřní evaluaci využité v posledních třech letech (testování 2. ročníků v rámci krajského programu Kvalita, testy SCIO používané mimo program Kvalita, testy a dotazníky Kalibro, vlastní testy, dotazníky, výsledky, vyhodnocení výsledků pro řídící práci) Škola se zúčastňuje testování studentů v programech SCIO a Kalibro již více než 12 let, v posledních třech letech programu Kvalita zajišťovaného Středočeským krajem a testování společností Cermat. V roce 2007 a 2008 již škola se společností Kalibro nespolupracovala. Dlouhodobě škola používá vnitroškolní sebeevaluační dotazníky pro studenty, učitele i rodiče. V roce 04/05 zakoupila škola od společnosti Kalibro zpracování dotazníku v projektu Škola a já. Od té doby takovéto šetření škola neprováděla, tvoří si vlastní dotazníky. 12

13 Zpracování evaluačních testů a dotazníků je poměrně nákladné a při současných rozpočtových možnostech školy nelze šetření provádět každoročně. Výsledky testů jsou pro vedení školy, předmětové komise a jednotlivé vyučující významným kriteriem výsledků pro vzdělávání studentů v následujícím období a tvoří významnou zpětnou vazbu pro práci školy. Škola je zapojena do projektu Vektor společnosti SCIO, kde se testují studenti 1. ročníku a kvinty a po dvou letech se budou ověřovat výsledky přidané hodnoty ve třetích ročnících. Máme zatím vstupní hodnoty 1. ročníků a kvint ve školním roce 2005/2006, 2006/2007 a 2007/2008 (hodnoty v tabulkách). Výsledky testů ve třetím ročníku a septimě v roce 2008 nejsou v době zpracování tohoto plánu známé. Vidíme, že se v průměru za všechny sledované obory řadíme do první poloviny, u kvinty jsou výsledky výrazně lepší. Přehled je zřejmý z tabulky a ukázky jednoho sloupcového diagramu pro testovaný obor za školu (OSP). TESTY SCIO VEKTOR pro 1. ročníky a kvintu v roce 2005/2006 Průměrná úspěšnost v jednotlivých předmětech ČJL OSP MAT Př.tech. zákl. Obč. základ ANJ NEJ Celá ČR 46,99% 59,47% 51,86% 43,68% 47,66% 44,85% 41,58% ČR / gym. 59,03% 71,18% 63,92% 49,41% 54,63% 57,95% 50,51% 1.A 60% 73% 61% 44% 54% 53% 1.B 57% 69% 58% 37% 51% 39% 53% Kvinta 67% 88% 75% 57% 61% 78% 13

14 Testy SCIO VEKTOR pro 1. ročníky a kvintu šk. rok 2006/2007 Tyto testy popisují studijní potenciál, s jakým vstupují studenti ke studiu na gymnáziu. Percentil v jednotlivých předmětech ČJL Obecní studijní předpoklady MAT Přírodovědný základ Občanský základ ANJ NEJ Výsledky v rámci celé republiky Celá ČR všechny školy 49,5 49,9 49,4 49,2 49,3 49,5 49,5 ČR / gym 8 letá 72,1 77,1 67,6 69,4 68,2 78,9 71 ČR / gym 4 letá 68,4 54,1 65,1 52,9 54,8 57,2 54,1 Výsledky našich studentů 1. A 4leté studium B 4leté studium Kvinta 8 leté studium Percentil uvádí, kolik procent ostatních účastníků testovaní student (třída) svým výsledkem předstihl. TESTY SCIO VEKTOR pro 1. ročníky a kvintu 2007/2008 ČJL Obecní studijní předpoklady MAT ANJ NEJ Výsledky v rámci celé republiky Celá ČR všechny školy 49,2 49,9 48,86 49,36 49,15 ČR / gym 8 letá 75,68 77,13 75,24 80,07 67,93 ČR / gym 4 letá 66,77 68, ,82 54,95 Výsledky našich studentů 1. A 4leté studium B 4leté studium Kvinta 8 leté studium Průměr za Gymnázium J.B.Beroun Hodnoty vstupních testů Vektor za poslední tři školní roky vykazují většinou nadprůměrné výsledky, zejména u kvint osmiletého studia ve srovnání s průměrem v ČR. Ve školním roce 2005/2006 psali studenti 2.A, 2.B a Sexty testy Scio v programu Kvalita. Studenti 2.A a 2.B se řadí svými výsledky v testech OSP na 9. místo, v matematice na 20. a v českém jazyce na 22. místo ze 75 škol Středočeského kraje. Můžeme konstatovat, že studenti nevyužívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Studenti sexty se řadí svými výsledky v testech OSP na 5. místo, v matematice na 12. a v českém jazyce na 12. místo ze 75 škol Středočeského kraje. Můžeme konstatovat, že ani studenti sexty nevyužívají svůj studijní potenciál v jednotlivých předmětech. Konkrétní hodnoty jsou zřejmé z následující tabulky. 14

15 Výsledky testování studentů 2. ročníků ve školním roce Program KVALITA provádělo SCIO financoval Středočeský kraj Testy psalo v ČR žáků, na G a na G žáků ve Středočeském kraji na G a G žáků úspěšnost v % OSP Mat ČJ 2.A B Střed. kraj gym4 letá 61,1 27,9 59,7 ČR gymn. 4 letá 71,1 32,2 59,8 ČR všichni 59,9 26,9 58,5 Sexta 8 leté 74,1 35,1 64,9 Střed. kraj gym 8 letá 69,2 37,7 65,2 ČR gymn. 8 letá 68,7 36,3 64,8 ČR všichni 59,9 26,9 58,5 V roce 2008 se zúčastnili studenti Kvarty osmiletého studia testování společnosti Cermat. Testování probíhalo v 9. třídách ZŠ a kvartách víceletých gymnázií v celé ČR. Testovaly se dovednosti v matematice, českém jazyce a obecné dovednosti. Z výsledků v tabulce je možné vidět, že studenti kvarty zvládli testy v porovnání se svými kolegy z gymnázií v ČJL průměrně a v matematice a obecných dovednostech nadprůměrně. Souhrnné výsledky školy testy Cermat 9. třídy kvarta psalo psalo úspěšnost úspěšnost žáků Mat žáků psalo žáků úspěšnost žáků žáků ČJL žáků Obecné dov. ČJL dov. Obecné dov. Mat dovednosti dovednosti dovednosti Třída kvarta ,6 76,1 76,4 Kraj ,7 55,3 47,9 ČR ZŠ ,6 54,3 46,6 ČR Gym ,1 76,6 70,2 ČR celkem ,1 56,3 48,7 Testování klíčových kompetencí v 7. a 8. ročnících ZŠ (sekunda a tercie) Klíčové kompetence jsou jakési metadovednosti, které se u žáků projevují v jejich chování, schopnostech, dovednostech a postojích. Tři testy klíčových kompetencí (KK1 komunikativní a sociální, KK2 k učení a řešení problému, KK3 občanské a pracovní) zjišťovaly předpoklady žáků k těmto jednotlivým kompetencím. Testy psalo v celé ČR žáků, na gymnázií V tabulce jsou hodnoty čisté úspěšnosti (podíl mezi získanými body a maximálním možným počtem bodů) v jednotlivých testech. KK1 KK2 KK3 ČR ZŠ 7. třída 33,32 24,78 27,05 8. třída 41,16 32,13 35,89 ČR Gymnázia sekunda 56,24 50,62 50,12 tercie 65,44 60,43 60,34 Gymnázium Beroun sekunda tercie

16 Škola provedla v roce dotazníkové šetření metodou SWOT analýzy mezi vyučujícími. Dotazy směřovaly na podmínky, průběh a výsledky vzdělávání. Z výsledků šetření nevyplynuly pro vedení školy neočekávané závěry. Je potřeba zaměřit práci vyučujících na prezentaci výsledků žákovských prací a posun v oblasti používání moderních vyučovacích metod, na samostatnou práci žáků s informacemi (slovníky, encyklopedie, internet,..). Konkrétní výsledky šetření jsou zpracovány takto: Výsledky dotazníku pro pedagogické pracovníky červen 2006 odevzdáno 25 dotazníků (ne všechny zcela vyplněné) 1/ PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ /SWOT analýza/ Silné stránky školy Slabé stránky Příležitosti, perspektivy budova její poloha ve městě i v regionu pedagogický sbor kvalifikace učitelů, stabilita velikost školy úspěšnost při přijímání na VŠ přátelské klima tradice školy ve městě zahraniční spolupráce škola poskytuje všeobecné vzdělání chybí vybavenost (laboratoře, TEV, jídelna) nepříznivá demografická a nejasná ekonomická situace málo výchovy přílišná benevolence ke studentům komunikace mezi učiteli zvl. mimo vlastní předměty kvalita učitelů a jejich jazykové vzdělání snižování nároků na žáky možnosti všeobecné vzdělávání jako jedna z mála škol v okrese připravuje na VŠ zahraniční spolupráce dále rozšiřovat, zapojit se do programů EU spolupráce s veřejností kurzy, pomaturitní studium, prázdninové, víkendové kurzy zapojení do nabízených grantů výuka v blocích, projektová výuka spolupráce s jinými školami v ČR SŠ, VŠ více volitelných předmětů spolupráce s odborníky mimo školu Hrozby problémy, nebezpečí do budoucna doplňování pedagogického sboru nedostatek uchazečů konkurence škol v okolí chování studentů dodržování společenských norem malá prezentace školy na veřejnosti finanční problémy dovybavení školy věk pedagogického sboru 2/ PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ (ped. pracovníkům bylo položeno 5 otázek, s možností odpovědi rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne) VNÍMÁNÍ SOUVISLOSTÍ Navazuješ na předchozí učivo a podporuješ vnímání souvislostí: rozhodně ano 22, spíše ano 2, spíše ne 0, rozhodně ne 0 MOTIVACE ŽÁKA Dbáš na porozumění a pochopení vysvětlíš, čemu se mají studenti naučit a proč. rozhodně ano 19, spíše ano 5, spíše ne 0, rozhodně ne 0 SAMOSTATNÁ ŘEŠENÍ, TVŮRČÍ PŘÍSTUP ŽÁKŮ Zařazuješ metody, při kterých docházejí žáci k řešení a k závěrům sami: rozhodně ano 5, spíše ano 17, spíše ne 1, rozhodně ne 0 SPOLUPRÁCE PEDAGOGA SE ŽÁKY, ZÁJEM O JEJICH NÁMĚTY Zajímáš se o náměty, názory a zkušenosti žáků: rozhodně ano 15, spíše ano 7, spíše ne 0, rozhodně ne 0 PRÁCE S ODBORNÝMI PŘÍRUČKAMI, SPOLUPRÁCE MEZI PŘEDMĚTY Pracují žáci v tvých hodinách s odbornou literaturou, encyklopediemi, internetem apod., zadáváš úkoly, při kterých uplatňují žáci znalosti z více předmětů zároveň: rozhodně ano 5, spíše ano 12, spíše ne 6, rozhodně ne 0 16

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2007 2008 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 312 /2008 Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 za školní rok 2006-2007 Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. 223 /2007 Výroční zpráva o činnosti

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Gymnázium, Čelákovice, J. A. Komenského 414 KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY (příloha k výroční zprávě 2005/06) 1. Cíle, stanovené v předchozím období, a jejich plnění 1.1. Plnění cílů stanovených předchozím dlouhodobým

Více

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany

Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Gymnázium a SOŠ ekonomická Sedlčany Koncepční záměr školy 2012 Obsah: 1. Cíle stanovené v předchozím období a jejich plnění... 3 2. Nastínění demografického vývoje v regionu, očekávané důsledky tohoto

Více

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia

Školní vzdělávací program Gymnázia Joachima Barranda Beroun pro nižší stupeň osmiletého studia Gymnázium Joachima Barranda Beroun, Talichova 824, Beroun 2, 26601 tel., 311 623435, 311 621232, fax: 311 623435 e-mail: lidinsky@mail.gymberoun.cz, www.gymberoun.cz č.j. GJB 462 /2014 Školní vzdělávací

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí Střední odborné učiliště Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a Koncepční záměr rozvoje školy 2012 2011 2012 1 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí, Sportovní 1135,

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Dvořákovo gymnázium a Střední odborná škola ekonomická v Kralupech nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon: 387 319 358 Fax: 387

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 školní rok 2008/2009 a) Základní údaje o škole Charakteristika školy Název: Gymnázium Pierra de Coubertina,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce /4 čj.: /4 GYMNÁZIUM KARLA ČAPKA Dobříš, Školní 5, 68, IČO . Základní údaje o škole Název školy: Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 5 Adresa: Školní 5.

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-546/08-09. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-546/08-09 Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27

ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ŠVP GYMNÁZIA LIBEREC JERONÝMOVA 425/27 ČTYŘLETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM (VYŠŠÍ STUPEŇ KVINTA OKTÁVA) zpracováno podle RVP G Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec, Jeronýmova

Více

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.

Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc. Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace Telefon/fax: 483 320 086 E-mail: gymnazium@gymjbc.cz WWW.gymjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracoval:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1470/08-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1470/08-02 Název školy: Masarykovo klasické gymnázium, s. r. o. Adresa: Táborská 1685, 251 01 Říčany u Prahy Identifikátor: 610 451

Více

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz

1.2 Kontakty: číslo telefonu Číslo faxu e-mailová adresa www stránky 321 620 410 fax 321 622 347 gc_brod@iol.cz www.gcbrod.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

školní inspekce Královéhradecký inspektorát

školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce INSPEKČNÍ Čj. ČŠIH-951113-H ZPRÁ VA Název právnické osoby Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková vykonávající činnost školy škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec

Více

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860

Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka 860 Školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor, Náměstí Františka Křižíka

Více

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 209, 271 80 Nové Strašecí. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium J. A. Komenského Nové Strašecí Komenského nám. 29, 271 8 Nové Strašecí VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 213/214 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa Gymnázium J. A. Komenského,

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje jsou uváděny podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Gymnázium Františka Palackého, Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Obsah výroční zprávy 1) 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy: 3) Součásti školy 4) Obory vzdělání a údaje o žácích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Název organizace: GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Identifikátor školy: 600 008 002 IČO: 60 076 101 Adresa: 371 61 České Budějovice, Jírovcova 8 Telefon:

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více