Rozvojový plán Centra Kociánka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový plán Centra Kociánka 2013 2023"

Transkript

1 Rozvojový plán Centra Kociánka Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Sídlo: Centrum Kociánka Kociánka 2, Brno Královo Pole IČ: Předkládá: Mgr. Tomáš Komárek V Brně dne:

2 Obsah Úvod... 3 I. Současný stav... 3 Současné registrované služby a jejich kapacita... 3 Cílové skupiny... 4 II. Budoucí stav... 5 Vize Centra Kociánka... 5 Změny jednotlivých služeb... 5 Zdůvodnění změn... 7 Kroky k dosažení budoucího stavu... 8 Rizika změn a opatření k jejich předcházení či eliminaci Dopad změny služby na personál Dopad změny služby na materiální podmínky poskytovatele Popis současného stavu budov a zařízení Popis budoucího stavu budov a zařízení Návrhy na případné využití volných prostor Ekonomika Náklady na proces v letech nad rámec běžných provozních výdajů Plán doplňkové činnosti a její využití do rozpočtu organizace Závěr Odstraněno: 12 Odstraněno: 12 Odstraněno: 13 Odstraněno: 13 Odstraněno: 13 Odstraněno: 14 Odstraněno: 14 Odstraněno: 14 Odstraněno: 14 Odstraněno: 15 Seznam zkratek: DOZP = domovy pro osoby se zdravotním postižením DS = denní stacionář CHB = chráněné bydlení JMK Jihomoravský kraj OA = osobní asistence OS = odlehčovací služby OSPOD oddělení sociálně právní ochrany PSB = podpora samostatného bydlení SPC pro MŠ = speciálně pedagogické centrum pro mateřskou školu SPRSS JMK střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje STD = sociálně terapeutické dílny TS = týdenní stacionář ÚV= ústavní výchova 2

3 Úvod Tento rozvojový plán vychází jednak z osnovy a zadání MPSV a jednak z interních dokumentů Centra Kociánka, které byly zpracovány pro MPSV (Koncepce rozvoje, Rozvojový plán, Posuzování míry nezbytné podpory). Částečně vychází i z dalších dokumentů (Základní analýza poskytovaných sociálních služeb v rámci přímo řízených organizací MPSV a sběr dat pro potřeby projektu Podpora transformace sociálních služeb v rámci Národního centra podpory transformace), které neobsahují dostatečně přesné informace. Jedná se například o jednotlivé sběry dat v oblasti personální a ekonomické (náklady a výnosy služeb). Z tohoto důvodu z nich nelze zcela vycházet, a proto je potřeba přistupovat k tomuto materiálu s tím, že v nejbližší době budou zpracovány externí audity, které přinesou přesné údaje a prověří, kde se organizace a jí poskytované sociální služby nacházejí. K obsahu tohoto dokumentu přispěli také vedoucí sociálních služeb. Možnost zapojení měli všichni pracovníci zařízení. Pracovní verze byla projednána se zástupci Národního centra podpory transformace sociálních služeb a s metodickým pracovníkem MPSV. I. Současný stav V roce 2013 má Centrum Kociánka registrováno šest sociálních služeb. Z těchto poskytovaných služeb jsou čtyři služby pobytové a dvě ambulantní. Sociální služby v Centru Kociánka využívá 312 uživatelů. Současné registrované služby a jejich kapacita Z níže uvedené tabulky vyplývá, že kapacita většiny služeb není plně využita. V případě pobytových služeb (DOZP a TS) je nevyužití kapacit částečně dáno tím, že nebylo plánováno využívání této služby lidmi, kteří mají mechanický či elektrický vozík tj. potřebují více místa na pokoji. Tabulka 1 Přehled kapacit jednotlivých služeb a jejich aktuální naplnění Druh služby Věková struktura cílové skupiny Kapacita Aktuální stav k DOZP od 3 do 40 let 70 lůžek, 70 uživatelů 52 uživatelů, z toho 11 dětí s nařízenou ústavní výchovou TS od 3 do 40 let 91 lůžek, 91 uživatelů 83 uživatelů CHB od 18 do 45 let 13 1 lůžek 14 uživatelů OS od 3 do 40 let 10 uživatelů 7 uživatelů DS od 3 do 40 let 130 uživatelů 126 uživatelů STD od 16 do 40 let uživatelů Celkem Zdroj: registr poskytovatelů a informační systém Cygnus, data k Byla podána žádost o navýšení na 15 3

4 Cílové skupiny V našem zařízení máme děti ve věku od 3 do 18 let a dospělé do 45 let. Ve věku od 3 do 6 let máme 8 dětí, které využívají službu DS a pouze 1 dítě využívá službu DOZP. Ve věku od 6 do 10 let využívají služby TS 2 děti, služby DOZP 8 dětí, z nichž 6 dětí má nařízenou ústavní výchovu, a 36 dětí je v DS. Ve věku máme 81 dětí, z toho 8 v DOZP, 22 v TS a 51 v DS. Ve věku nad 18 let máme 169 uživatelů. Tabulka 2 Věkové rozložení uživatelů u všech služeb Centra Kociánka k Centrum Kociánka Věk počet uživatelů 3-6 let let let 81 nad 18 let % 3% 15% 27% věk 3-6 let věk 6-10 let věk let věk nad 18 let Zdroj: informační systém Cygnus, data k Cílová skupina služeb Centra Kociánky je velmi široká. Věk od 3 do 45 let, lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V minulosti byli přijímáni lidé s poruchami chování a s psychickým onemocněním. K částečným změnám v cílové skupině došlo v roce 2011, kdy byla vypuštěna cílová skupina osob se zdravotním postižením. Celkem 151 uživatelů má přiznáno III. nebo IV. stupeň příspěvku na péči. Celkem 47 uživatelů nemá přiznán žádný příspěvek na péči, z toho 6 v DOZP a 13 v TS. U služeb STD a CHB se PNP nesleduje. Tabulka 3 Přehled příspěvků na péči kromě STD a CHB Centrum Kociánka Stupeň počet uživatelů I. 26 II. 47 III. 66 IV. 85 nemá 46 IV.stupeň 32% nemá 17% I. stupeň 10% III.stupeň 24% II.stupeň 17% Zdroj: informační systém Cygnus, data k Potřeby cílové skupiny, na které mají služby reagovat: DS rodiče chtějí, aby jejich děti žily s nimi a mohly využívat ambulantních služeb (rehabilitace, hipoterapie, stravovaní, rehabilitační plavání, školní družiny); DOZP soukromí; chtějí se připravit na samostatný život; CHB přípravy na samostatné bydlení; STD pracovat; OS soukromí; TS soukromí, chtějí primárně studovat. 4

5 II. Budoucí stav Motto: Budovy přesunout neumíme, ale lidi s postižením dokážeme začlenit a Kociánku propojit s Brnem. Vize Centra Kociánka Centrum Kociánka poskytuje kvalitní sociální služby odpovídající potřebám lidí se zdravotním postižením i moderním trendům a je organizací, která má na základě dobře nastavených oceňovacích procesů stabilní finanční i personální zajištění. Centrum Kociánka je zařízení propojené nejen s komunitními službami Brna, ale i veřejnými, a je místem, kde se odborná a široká veřejnost seznamuje s problematikou lidí se zdravotním postižením. Centrum Kociánka se v rámci své vedlejší hospodářské činnosti zaměřuje na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Změny jednotlivých služeb Motto: Sociální služby mají pomáhat jejich uživatelům jen s tím, co sami nezvládnou. Cílové služby se postupně změní na základě nových analýz, posouzení míry potřebné podpory a na základě externích auditů (jejichž potřeba zpracování byla výše zmíněna). Obecným cílem pro všechny služby je minimalizovat dobu jejich využívání na co nejkratší tak, aby uživatelům byla služba poskytována pouze po nezbytně nutnou dobu. Pobytové služby budou využívat jen lidé, kteří mají III. a IV. příspěvek na péči. Postupně se Centrum Kociánka bude specializovat na takové cílové skupiny, kterým nebude možné zajistit služby v rámci běžně dostupných komunitních služeb. Tabulka 4 Změny poměru pobytových a ambulantních služeb služby Centra Kociánka kapacita 2013 kapacita 2023 Pobytové Ambulantní Terénní

6 Tabulka 5 Přehled rozvoje služeb Druh sociální služby Zaměření služeb Cílová skupina Kapacita, místo poskytování DOZP Služba bude sloužit pouze pro zájemce (žáky škol), kteří nejsou schopni vzhledem ke svým dovednostem využívat služeb TS nebo CHB. V rámci tzv. tréninkových bytů připravit uživatele na službu CHB, popř. poskytovat službu mimo areál. Od 10 do 30 let Osoby s vysokou mírou podpory 32 lůžek, areál Centra Kociánky, budova C (humanizované domácnosti) 20 lůžek CHB v areálu Navázat na službu DOZP a připravit uživatele na CHB mimo areál. Bývalí uživatelé služby DOZP Centra Kociánka 13 lůžek, areál Centra Kociánky CHB mimo areál Umožnit uživatelům začlenění v komunitě a připravit je na využívání služby PSB (tzn. zkompetentnit uživatele v co nejvíce míře, aby se posunuli dále do přirozeného prostředí s co nejnižší nutnou mírou podpory). Bývalí uživatelé služby CHB v areálu Kociánky 7 lůžek mimo areál Centra Kociánka v Brně PSB Poskytovat službu bývalým uživatelům služby CHB, která byla poskytována mimo areál Centra Kociánky. Od 30 let 10 uživatelů, Brno-město TS Podpora uživatelů v průběhu doby jejich vzdělávání a přípravy na budoucí povolání. Od 10 let do lůžek, areál Centra Kociánky OS STD Zajistit nezbytný odpočinek fyzických osob starajících se o osobu s handicapem a vytvoření prostředí co nejvíce podobné prostředí domácímu. Trénink pracovních dovedností vedoucích k uplatnění na trhu práce. Pro uživatele služeb Centra Kociánky a lidé s postižením z Brna. Od 12 let, osoby s těžším postižením od 16 let do lůžek, areál Centra Kociánky 34 uživatelů, areál Centra Kociánky DS Nabídnout lidem, kteří nemohou využívat služby STD smysluplnou denní činnost; nově i lidem s vysoko a středně funkčním autismem. Od 3 do 40 let 30 uživatelů, areál Centra Kociánky, budovy DEF OA Poskytovat asistenci žákům základní (od 2. stupně) a střední školy po dobu školní výuky. Tato podpora bude poskytována pouze těm žákům, kterým nebude možné zajistit podporu a pomoc prostřednictvím asistenta pedagoga. Od 7 let do ukončení vzdělání 100 uživatelů, objekt základní a střední školy 6

7 Zdůvodnění změn Návaznost na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje 2 : - Pobytové služby DOZP a TS - podpora transformačních procesů a rozvoj kvality v zařízeních sociální péče [opatření SPRSS JMK]; - DS - zvyšování dostupnosti ambulantních služeb, které umožní uživatelům zůstat v přirozeném prostředí [opatření a a SPRSS JMK]; - OS - v kraji je nabídka odlehčovacích služeb velmi omezená, takže je po nich poptávka [opatření 4.2. a SPRSS JMK]; - STD - v rámci podpory integrace do společnosti je důležitá dostupnost nabídky služeb podporujících aktivizaci uživatelů a integraci v pracovní oblasti [opatření 4.4. a 4.5. a 5.4. a 5.5. SPRSS JMK]; - CHB - začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života jejich vrstevníků [opatření 4.5. a SPRSS JMK]. Návaznost na principy transformace pobytových sociálních služeb: - Humanizace služby DOZP a TS tj. snižování kapacity pobytové služby a vytváření obytných jednotek (max. 6 uživatelů); - Služba CHB poskytována mimo areál začleňuje osoby se zdravotním postižením do běžného života jejich vrstevníků. Souhrnné vyhodnocení potřeb uživatelů na základě provedeného mapování: Ve službách TS a CHB hodnocení míry podpory uživatelů neproběhlo. Mapování bylo provedeno pouze v rámci služby DOZP a týkalo se jen dospělých uživatelů: - skupinová domácnost navržena pro 27 uživatelů; - domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory 13 uživatelů; - individuální domácnost 9 uživatelů. Souhrnné závěry z individuálních plánů uživatelů lze shrnout do 3 základních oblastí: - samostatnost a soběstačnost; - volný čas; - práce. Zmapování zájemců o službu: Tabulka 6 Přehled zájemců o služby a odmítnutých žádostí v roce 2012 Služba Počet zájemců o službu Počet odmítnutých žádostí Důvod DOZP 1 1 Poruchy chování TS 2 1 Těžký stupeň mentálního postižení DS 6 5 Těžký stupeň mentálního postižení (4) a nízký věk (1) OS 3 3 Těžký stupeň mentálního postižení (2) a poruchy chování (1) CHB 7 0 STD

8 Kroky k dosažení budoucího stavu Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění 1. Oblast služeb Zrušení nařízené ústavní výchovy a humanizace DOZP DOZP - nebudou přijímány děti s nařízenou ústavní výchovou a děti do 10 let. Ve spolupráci s OSPOD najít náhradní rodinnou péči pro 11 dětí s ÚV. Změna zřizovací listiny vypuštění ÚV Změna cílové skupiny DOZP od 10-ti let Nejsou přijímány děti mladší 10 let Zřizovací listina Rozhodnutí - změna registračních údajů Do konce roku 2013 Na základě výstupu z posuzování míry nezbytné podpory dokončit humanizaci DOZP v budově C. Do konce 2013 dobudování všech rodinných (tréninkových) buněk 3 rodinné buňky jsou funkční Naformátováno: zvýrazněné Snížení kapacity služby DOZP na 50 uživatelů. Do konce roku 2013 Rozhodnutí - změna registračních údajů Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: Násobky 1,15 ř Inovace ambulantních a pobytových služeb Diferenciace uživatelů dle míry nezbytné podpory (popř. zavedení Plánování zaměřeného na člověka). Cca 3 měsíce na službu tj. do konce roku 2014 Posouzení míry podpory u všech uživatelů služeb (popř. plány zaměřené na člověka) - cílem je, aby byly služby samostatné, navazující a prostorově i personálně oddělené -přijímat jen ty uživatele, kteří vyžadují péči vzhledem k formě poskytování služby optimalizace kapacit Externí audit služeb centra vč. personálního auditu zdravotního a ekonomického úseku. Výstupy z auditů budou sloužit k vytvoření odborného a funkčního týmu pracovníků v přímé péči Zprávy z auditů, plány přijatých opatření Restrukturalizace služeb vč. přerozdělení do Kapacita DS se sníží ve Rozhodnutí - změna registračních údajů Odstraněno: Do konce roku 2013 Naformátováno: Doleva, Odsazení: Vlevo: 0 cm 8

9 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění služeb vč. snížení celkové kapacity DOZP a TS objektů (od 2015). Zajistit prostupnost služeb tj. zapojení všech služeb do procesu komunitního plánování (od 04/2013). prospěch OA 2014 TS snížení kapacity a změna cílové skupiny na 10 let v r změna registrace. Do r dvoulůžkové pokoje. Rozhodnutí změna v registru, jsou nabízeny dvojlůžkové pokoje Zrušení pokoje pro nemocné na budově DEF. Konzultace s Judr. Rážovou. Konzultace s Hygienou. 1. Zjistit využití pokoje pro nemocné 2. Konzultace s odborníky 3. Zrušení pokoje pro nemocné Květen - červen 2013 Červenec - srpen 2013 Září 2013 Sestěhování služby TS z budovy DEF na budovu B. Služba TS se bude poskytovat v budovách B a G, které jsou propojené. Kladné stránky: ekonomický provoz, efektivnější vedení služby, kvalitnější využití pracovníků TS, jednolůžkové a Stěhování služby DOZP z budovy G do budovy C. Nastěhování služby TS z budovy DEF do uvolněných prostor budovy G. 1. Úpravy budovy C pro využití služby DOZP. 2. Přestěhování služby DOZP z budovy G do budova C. 3. Pronájem budovy DEF škole. Rok 2014 Rok Rok

10 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním příslušenstvím. Pronájem budovy DEF škole. Centrum tvořivé činnosti bude poskytováno jinou formou. Najít pro uživatele možnosti využívat aktivizační činnosti mimo Centra Kociánky. Poskytovat aktivizační činnosti formou fakultativních činností pro všechny typy služeb. 1. Zjistit zájem uživatelů o Centrum tvořivé činnosti. 2. Zmapovat poskytování aktivizačních činností v rámci Brna. 3. Využívání aktivizačních činností mimo Centra Kociánky. 3. V případě, že nebudou moci uživatelé využívat aktivizačních činností, které nabízí Centrum tvořivé činnosti v rámci města Brna, poskytovat tyto činnosti formou fakultativních činností. Září 2013 Září 2013 Leden 2014 Leden 2014 STD provede průzkum, jakou dílnu uživatelé postrádají v nabídce služby a zda již případně není nebo nebude provozována jiným subjektem. V případě potřeby zvyšování kapacity služby provedeme změnu registrace a navýšíme personál. Vypracujeme projekt zácvikové kavárny možnost řešení přes o.p.s. Průzkum v r Do r otevření kavárny a rozšíření nabídky např. balení pilin Výstupy z průzkumu Zpracovaný projekt kavárny, fungující kavárna Pracovní smlouvy na otevřeném trhu práce Naformátováno: Doleva, Mezera Za: 0 b. Odstraněno: 10

11 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění OS - změnit v registraci počet míst v Brně a na Březejci, zvýšení kapacity pobytové služby na 15 míst a zvýšení věkové hranice na 12 let, - zavedení ambulantní a terénní formy- 5 míst. Do konce roku 2014 Rozhodnutí - změna registračních údajů Pronajmutí 5ti bytů v Brně pro službu CHB Do 2015 Nájemní smlouvy 5x Změny v registraci služby CHB Do konce roku 2013 Navýšena kapacita CHB na úkor DOZB v areálu Registrace nové služby OA Do 2014 Rozhodnutí Registrace nové služby PSB Do 2016 Rozhodnutí 1.3. Stabilní rozpočet služeb Efektivnější využití všech prostor formou rozdělení služeb a pronájmů Revize nájemních smluv se školami a dalšími subjekty do konce roku 2013 Aktualizované smlouvy Pronajmout objekt Tereza od Smlouvy o pronájmu Maximální využití příspěvku na péči Postupně navyšovat sazby všech služeb (novela zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcího právního předpisu), 2014 Sazebníky úhrad Odstraněno: Pronájem budovy H v roce 2013 Zpoplatnění a nabídnutí služeb veřejnosti v rámci doplňkové činnosti Plány vypracovat do konce roku 2013 Sazebník doplňkový činností Odstraněno: fakultativních Odstraněno: služeb 11

12 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění Zapojení do grantových projektů Do 2015 Podané projekty Vytvoření pozice fundraisera Pracovní smlouva, fundrasingový plán Omezení poskytování rehabilitační péče Zvýšit čerpání fin. prostředků od zdravotních pojišťoven Postupně snížit počet fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Péče bude nastavena tak, aby se co nejvíce podobala poskytované rehabilitační péči, která je poskytována osobám mimo zařízení ve zdravotnických zařízení. Dojednat a uzavřít smlouvy se zdrav. pojišťovnami, které budou hradit zdravotní úkony Část rehabilitační péče bude od 9/2013 převedena na všeobecnou sestru a vykazována na pojišťovny Uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zdravotní péče je v plné výši hrazena od zdravotních pojišťoven Organizační schéma Výkazy na ZP Péče logopedická a psychologická bude Omezení zdravotních služeb v Centru Kociánka: Organizační schéma poskytována pouze uživatelům pobytových služeb uživatelům ambulantních služeb bude doporučována u specialistů v městě Brně. - zrušení stomatologické, ortopedické, neurologické péče, zrušení místa 1 psychologa a 1 logopeda. Do konce roku Omezení poskytování zdravotních služeb všeobecnou sestrou - - po sloučení služby DOZP na budovu C a služby TS na budovu B,G dojde k ušetření 3 všeobecných sester - Po snížení počtu všeobecných sester Do 2016 Organizační schéma Naformátováno: Mezera Za: 0 b., Řádkování: jednoduché, S odrážkami + Úroveň: 1 + Zarovnat na: 0,53 cm + Tabulátor za: 1,16 cm + Odsadit na: 1,16 cm 12

13 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění souběžně se změnou v pobytových službách bude sloučena pozice vedoucí zdravotní stanice a vedoucí pracovní skupiny sester. Naformátováno: Písmo: není Tučné Naformátováno: Písmo: není Tučné 2. oblast spolupráce - počet všeobecných sester bude nastaven podle počtu uživatelů a péče, kterou bude vyžadovat jejich zdravotní stav Nastavit se školami novou formu spolupráce: Do 09/2014 Smlouvy se školami Naformátováno: Mezera Za: 0 b., Řádkování: jednoduché, S odrážkami + Úroveň: 1 + Zarovnat na: 0,53 cm + Tabulátor za: 1,16 cm + Odsadit na: 1,16 cm 2.1. Školy - zařazovat rehabilitaci mimo školní výuku; - obědy bude z Kociánky odebírat škola, která je nabídne svým žákům; - využívání asistenta pedagoga Odborná a široká veřejnost Poskytovat vzdělávání v oblasti sportu zdravotně postižených a v oblasti transformace sociálních služeb Pilotní projekt vzdělávání Do 09/2013 Zpráva o realizaci projektu Požádat o akreditaci 2015 Akreditace vzdělávacího kurzu 3. Centrum Kociánka zaměstná více lidí se ZP za předpokladu, že to nebude možné v rámci jiné organizace v Brně. Navázání spolupráce s pracovními agenturami při hledání práce mimo zařízení. Rozšíření vlastních pracovních míst v rámci doplňkové činnosti, nad rámec povinného zaměstnávání osob se ZP Smlouva o spolupráci Pracovní smlouvy 13

14 Rizika změn a opatření k jejich předcházení či eliminaci Popis rizik Popis opatření Nespolupráce zaměstnanců či jejich neochota ke změnám, nedostatečná komunikace. Narušení stávající sehranosti týmů a přirozených vazeb v důsledku reorganizace. Nezvládnutí rozšířených kompetencí a tím i větší odpovědnosti zaměstnanců. Aktivní a otevřená komunikace o plánovaných změnách, získání zaměstnanců pro myšlenku změny, motivace prostřednictvím příkladů dobré praxe, vzdělávání, supervize v rámci individuálního projektu MPSV. Změny a pracovní týmy plánovat s ohledem na stávající uspořádání pracovních týmů, navázat na fungující vazby, seznámit zaměstnance s možnými změnami v uspořádání pracovních týmů. Připravovat zaměstnance na změny prostřednictvím vzdělávání, tréninku dovedností, společným plánováním podoby nového fungování ve službě, dobrý výběr zaměstnanců, dobré vedení zaměstnanců, využívání supervizí a intervizí. Zvýšená stresová zátěž zaměstnanců i uživatelů. Pravidelná a srozumitelná komunikace o plánovaných změnách, předem naplánované jednotlivé kroky, u uživatelů práce s IP, spoluvytváření exteriérů a interiérů nových cvičných domácností spolu s uživateli i zaměstnanci. Zvýšená nespokojenost uživatelů nebo rodin s kvalitou poskytovaných sociálních služeb. Podfinancování sociální služby, nutnost hledání úsporných opatření na úkor kvality (vysoké náklady na nové fungování služeb). Přetrvávání závislosti uživatelů na sociální službě i v nově vytvořených podmínkách (cvičných bytech), vytváření uměle dokonalého světa, ze kterého se těžko odchází. Pravidelná informovanost a komunikace o plánovaných změnách, příklady dobré praxe pro uživatele i rodinné příslušníky, seznámení se změnami předem, kvalitní příprava personálu. Dobré finanční plánování s ohledem na přechodně zvýšené náklady, hledání možností vícezdrojového financování, zajištění péče odpovídající nezbytné míře podpory jednotlivých uživatelů, podpora ze strany zřizovatele, využívání dobrovolníků, personální audit. Neoddalovat přechod do běžného života, posilovat nácvik dovedností vedoucích k přechodu do cvičných bytů, aktivní komunikace s uživateli o připravované změně, maximální snaha o odbourání znaků stávající služby, které vedou k budování závislosti na ní, školení zaměstnanců, stáže a dobrá praxe. Dopad změny služby na personál Bude proveden personální audit, který podle skutečné míry potřebné podpory jednotlivých uživatelů nastaví počet odborného personálu v rámci služeb a úseků. Dle trendů v sociální oblasti lze očekávat 14

15 snižování středního zdravotního a pomocného personálu ve prospěch pracovníků v přímé péči (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci). Pracovníkům bude nabídnuta možnost rekvalifikace na pracovníky v sociálních službách. Nepředpokládáme výrazné navýšení nákladů na mzdové prostředky. Dopad změny služby na materiální podmínky poskytovatele Popis současného stavu budov a zařízení Na nemovitý majetek Centra Kociánka je zpracována podrobná pasportizace. Z níže uvedené tabulky je patrné, že v objektech se prolínají sociální služby ambulantní a pobytové se školskými zařízeními. Tabulka 7 Stávající využití nemovitého majetku Centra Kociánky A, A1 vedení Centra Kociánka, stravovací provoz, CHB B, B1 STD, TS budova dílen budova hipoterapie C DEF a přístavby G Garáže H objekt Březejc objekt Tereza objekt zahrady otevřená hala V stolařské dílny hipoterapie vč. stájí pro domácí zvířata a skladovací prostory poskytována služba DOZP, zdravotní služba (vedoucí lékař, dětský lékař, stomatolog, zdravotní odd.), rehabilitace, škola, OS DS,TS, pronájem prostor pro mateřskou a základní školu, centrum tvořivé činnosti, kinosál logopedie, prádelna poskytována služba DOZP, v přízemí budova provozována dvě oddělení DS, OS-4 místa, V I. p. pronájem škola (elektrodílna) stání pro osobní auta a autobus objekt pracovní rehabilitace - STD, výukový sál, kantýna, pracoviště SPC pro MŠ poskytována služba TS a OS. V současné době využívají sociální služby žáci Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc pronájem jedné poloviny objektu Centru sociálních služeb města Brno pracoviště a učebny zahrady, skleníky, dílny údržby zastřešený prostor jízdárny rehabilitační bazén Popis budoucího stavu budov a zařízení V druhé polovině tohoto roku bude dokončena III. etapa rekonstrukce budovy A. Rekonstrukce nabídne nové možnosti pro realizaci školení a vzdělávání v podobě 2 výukových sálů s celkovou kapacitou 90 míst. Pro další zvýšení užitné hodnoty budovy A bude možné realizovat půdní vestavbu v podkroví. 15

16 Návrhy na případné využití volných prostor Objekt Tereza - alternativně je uvažováno o využití buď jako místo pro poskytování ucelené rehabilitace v režii Centra Kociánka nebo pronájem zbývající poloviny stávajícímu nájemníkovi Centru sociálních služeb města Brno nebo pronájem jinému subjektu na jeho sociální projekt. Objekt H - bychom primárně chtěli pronajímat subjektu, který v rámci své činnosti pracuje se širokou veřejností, ta by tak měla příležitost seznámit se s lidmi s postižením. Objekt A v suterénu vzniknou místnosti, které by bylo možné využít pro potřeby běžné mateřské či firemní školky. Ekonomika Náklady na proces v letech nad rámec běžných provozních výdajů Kromě již zmíněných nákladů na nově vytvořenou pozici fundraisera, předpokládáme náklady spojené s dokončením humanizačních kroků. Rovněž předpokládáme náklady spojené s pronájmem respektive vybavením bytů pro službu chráněné bydlení. Dále předpokládáme náklady spojené s realizací nezbytných auditů. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny plánované investice. Tabulka 8 Přehled potřebných investic stavební investice Budova B Celková rekonstrukce vnitřních prostor v souladu s koncepcí užití 25 až 30 mil. Kč Budova C Rekonstrukce výtahu na evakuační 3 mil. Kč Budova DEF Objekt Březejc Rekonstrukce a dokončení zateplení ½ budov a kompletní zateplení přístavby vč. oken Zateplení budov, výměna oken a dveří 20 mil. Kč 4 mil. Kč strojní investice Víceúčelový automobil pro přepravu osob Kompletní výměna počítačové sítě 1 mil. Kč 1 mil. Kč Plán doplňkové činnosti a její využití do rozpočtu organizace a) Pokračování v pronájmech (současný výnos z pronájmů cca 1,14 mil. Kč), optimalizací využití budov bude vytvářen další prostor pro rozšíření této činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. b) Nově plánujeme - autodoprava, ubytovací činnost, stravování, hipoterapie, rehabilitace, chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, výroba hnojiv, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností, zahradnická činnost. Nezbytným předpokladem realizace je připravení byznys plánů pro jednotlivé doplňkové činnosti. Plány vypracuje do konce roku 2013 ekonom Centra Kociánka, případně bude vyžádána nezávislá externí analýza. 16

17 Závěr Tento rámcový rozvojový plán bude na základě nových analýz, auditů a posuzování míry nezbytné podpory uživatelů doplněn a následně rozpracován v rámci strategického řízení na tříletý taktický a roční operativní plán. V rámci individuálního projektu MPSV Transformace sociálních služeb bude ustanovena pracovní skupina, která se bude systematicky věnovat přípravě a implementaci strategického plánu Centra Kociánky v rámci transformačních aktivit. 17

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI LISTOPAD 2013 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby

Úvod. Kontext vzniku Kritérií. Východiska pro kritéria komunitní sociální služby Kritéria komunitní sociální služby aktivita 5.01 Zpracování indikátorů hodnocení Kritérií transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče a metodiky jejich naplňování Úvod

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi

Priorita II. - Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi Opatření II. 1.: Podpora prostupného rozptýleného bydlení pro osoby v krizi V Mladé Boleslavi nyní chybí motivující systém nabídky prostupného bydlení. Systém prostupného bydlení lze rozdělit do tří stupňů:

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Statutární město Ostrava TRANSFORMAČNÍ ZÁMĚRY POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČTYŘLÍSTEK CENTRUM PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE KVĚTEN 2015 ZPRACOVAL: odbor sociálních

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny

Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Příloha č. 6 Stručný obsah projektu Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Aktivita 01: Návrh optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené děti a rodiny

Více

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli):

Formulář závěrů ze SWOT analýzy. Zpracovatelé analýzy (seznam členů pracovní skupiny, kteří se na zpracování SWOT analýzy podíleli): Formulář závěrů ze SWOT analýzy Název pracovní skupiny: Osoby s mentálním a kombinovaným postižením Moderátor: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zapisovatel: PaedDr. Zdenka Šándorová, Ph.D. Zpracovatelé

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA Priorita 1 Opatření 1.1. Rozvoj nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Rozšíření sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve Znojmě o

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2010 Organizace: Sídlo: Právní forma: Pístina domov pro osoby se zdravotním postižením Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou příspěvková organizace IČO:

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova

Střednědobý plán rozvoje. sociálních služeb. města Chodova Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Chodova na období 2014 2017 Obsah ÚVOD... 4 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb...4 Způsob tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb...5

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením

ZAHRADA2000 o.s., Jeseník. Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením ZAHRADA2000 o.s., Jeseník Komplexní model péče o osoby se zdravotním postižením 2014 Sociálně rehabilitační centrum založeno 1998 pro potřeby zdravotně hendikepovaných, především duševně nemocných lidí,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY

PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY PŘÍLOHA Č. 1 TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 16 OBSAH TECHNICKÉ A FINANČNÍ LIMITY... 3 1. Sociální služby... 1.1. Pobytové služby... 1.1.1. Azylový dům...

Více

Průběžné vyhodnocení realizace plánu

Průběžné vyhodnocení realizace plánu Síť sociálních služeb Zlínského kraje - rozvojové záměry zařazené do kategorie B pro období 2012-2015 Příloha č. 2 Typ sociální SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY Průběžné vyhodnocení plánu Centra denních služeb

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: ČÁST 2 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 2.1 Udržení

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov.

O společnosti. Chráněné bydlení Pastelky., o.p.s., Vilémov 39, 407 80 Vilémov. Slovo úvodem Mílí přátelé, rádi bychom vás seznámili s činností naší organizace. Po dlouholetých zkušenostech s poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením jsme se rozhodli

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Zápis setkání Termín konání: pondělí 8. 10. 2012 Časové rozvržení: 9:00 11:00 (občerstvení zajištěno) Místo konání: budova Magistrátu města Brna, Malinovského

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví.

Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Odlišné resorty, jeden člověk. Nutnost propojení transformačních procesů v sociálních službách a ve zdravotnictví. Milan Šveřepa Centrum podpory transformace, o.p.s. Konference sociální psychiatrie, Přerov,

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením

Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Priorita 1 Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Opatření 1.4. Podpora sociálního začleňování osob se zdravotním postižením Udržení a rozšíření

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 D u h a - centrum sociálních služeb Vikýřovice, příspěvková organizace IČ:75004089 zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Pr vložce č.776. Výroční zpráva o činnosti

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci, o.p.s. Society for Augmentative and Alternative Communication VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 SAAK - společnost pro augmentativní a alternativní komunikaci,

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Informace. Sociální služby

Informace. Sociální služby Informace Sociální služby Sociální služby Sociální služby jsou služby, které nějakým způsobem pomáhají a poskytují podporu lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým. Je to například osobní asistence,

Více