Rozvojový plán Centra Kociánka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový plán Centra Kociánka 2013 2023"

Transkript

1 Rozvojový plán Centra Kociánka Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Sídlo: Centrum Kociánka Kociánka 2, Brno Královo Pole IČ: Předkládá: Mgr. Tomáš Komárek V Brně dne:

2 Obsah Úvod... 3 I. Současný stav... 3 Současné registrované služby a jejich kapacita... 3 Cílové skupiny... 4 II. Budoucí stav... 5 Vize Centra Kociánka... 5 Změny jednotlivých služeb... 5 Zdůvodnění změn... 7 Kroky k dosažení budoucího stavu... 8 Rizika změn a opatření k jejich předcházení či eliminaci Dopad změny služby na personál Dopad změny služby na materiální podmínky poskytovatele Popis současného stavu budov a zařízení Popis budoucího stavu budov a zařízení Návrhy na případné využití volných prostor Ekonomika Náklady na proces v letech nad rámec běžných provozních výdajů Plán doplňkové činnosti a její využití do rozpočtu organizace Závěr Odstraněno: 12 Odstraněno: 12 Odstraněno: 13 Odstraněno: 13 Odstraněno: 13 Odstraněno: 14 Odstraněno: 14 Odstraněno: 14 Odstraněno: 14 Odstraněno: 15 Seznam zkratek: DOZP = domovy pro osoby se zdravotním postižením DS = denní stacionář CHB = chráněné bydlení JMK Jihomoravský kraj OA = osobní asistence OS = odlehčovací služby OSPOD oddělení sociálně právní ochrany PSB = podpora samostatného bydlení SPC pro MŠ = speciálně pedagogické centrum pro mateřskou školu SPRSS JMK střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje STD = sociálně terapeutické dílny TS = týdenní stacionář ÚV= ústavní výchova 2

3 Úvod Tento rozvojový plán vychází jednak z osnovy a zadání MPSV a jednak z interních dokumentů Centra Kociánka, které byly zpracovány pro MPSV (Koncepce rozvoje, Rozvojový plán, Posuzování míry nezbytné podpory). Částečně vychází i z dalších dokumentů (Základní analýza poskytovaných sociálních služeb v rámci přímo řízených organizací MPSV a sběr dat pro potřeby projektu Podpora transformace sociálních služeb v rámci Národního centra podpory transformace), které neobsahují dostatečně přesné informace. Jedná se například o jednotlivé sběry dat v oblasti personální a ekonomické (náklady a výnosy služeb). Z tohoto důvodu z nich nelze zcela vycházet, a proto je potřeba přistupovat k tomuto materiálu s tím, že v nejbližší době budou zpracovány externí audity, které přinesou přesné údaje a prověří, kde se organizace a jí poskytované sociální služby nacházejí. K obsahu tohoto dokumentu přispěli také vedoucí sociálních služeb. Možnost zapojení měli všichni pracovníci zařízení. Pracovní verze byla projednána se zástupci Národního centra podpory transformace sociálních služeb a s metodickým pracovníkem MPSV. I. Současný stav V roce 2013 má Centrum Kociánka registrováno šest sociálních služeb. Z těchto poskytovaných služeb jsou čtyři služby pobytové a dvě ambulantní. Sociální služby v Centru Kociánka využívá 312 uživatelů. Současné registrované služby a jejich kapacita Z níže uvedené tabulky vyplývá, že kapacita většiny služeb není plně využita. V případě pobytových služeb (DOZP a TS) je nevyužití kapacit částečně dáno tím, že nebylo plánováno využívání této služby lidmi, kteří mají mechanický či elektrický vozík tj. potřebují více místa na pokoji. Tabulka 1 Přehled kapacit jednotlivých služeb a jejich aktuální naplnění Druh služby Věková struktura cílové skupiny Kapacita Aktuální stav k DOZP od 3 do 40 let 70 lůžek, 70 uživatelů 52 uživatelů, z toho 11 dětí s nařízenou ústavní výchovou TS od 3 do 40 let 91 lůžek, 91 uživatelů 83 uživatelů CHB od 18 do 45 let 13 1 lůžek 14 uživatelů OS od 3 do 40 let 10 uživatelů 7 uživatelů DS od 3 do 40 let 130 uživatelů 126 uživatelů STD od 16 do 40 let uživatelů Celkem Zdroj: registr poskytovatelů a informační systém Cygnus, data k Byla podána žádost o navýšení na 15 3

4 Cílové skupiny V našem zařízení máme děti ve věku od 3 do 18 let a dospělé do 45 let. Ve věku od 3 do 6 let máme 8 dětí, které využívají službu DS a pouze 1 dítě využívá službu DOZP. Ve věku od 6 do 10 let využívají služby TS 2 děti, služby DOZP 8 dětí, z nichž 6 dětí má nařízenou ústavní výchovu, a 36 dětí je v DS. Ve věku máme 81 dětí, z toho 8 v DOZP, 22 v TS a 51 v DS. Ve věku nad 18 let máme 169 uživatelů. Tabulka 2 Věkové rozložení uživatelů u všech služeb Centra Kociánka k Centrum Kociánka Věk počet uživatelů 3-6 let let let 81 nad 18 let % 3% 15% 27% věk 3-6 let věk 6-10 let věk let věk nad 18 let Zdroj: informační systém Cygnus, data k Cílová skupina služeb Centra Kociánky je velmi široká. Věk od 3 do 45 let, lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V minulosti byli přijímáni lidé s poruchami chování a s psychickým onemocněním. K částečným změnám v cílové skupině došlo v roce 2011, kdy byla vypuštěna cílová skupina osob se zdravotním postižením. Celkem 151 uživatelů má přiznáno III. nebo IV. stupeň příspěvku na péči. Celkem 47 uživatelů nemá přiznán žádný příspěvek na péči, z toho 6 v DOZP a 13 v TS. U služeb STD a CHB se PNP nesleduje. Tabulka 3 Přehled příspěvků na péči kromě STD a CHB Centrum Kociánka Stupeň počet uživatelů I. 26 II. 47 III. 66 IV. 85 nemá 46 IV.stupeň 32% nemá 17% I. stupeň 10% III.stupeň 24% II.stupeň 17% Zdroj: informační systém Cygnus, data k Potřeby cílové skupiny, na které mají služby reagovat: DS rodiče chtějí, aby jejich děti žily s nimi a mohly využívat ambulantních služeb (rehabilitace, hipoterapie, stravovaní, rehabilitační plavání, školní družiny); DOZP soukromí; chtějí se připravit na samostatný život; CHB přípravy na samostatné bydlení; STD pracovat; OS soukromí; TS soukromí, chtějí primárně studovat. 4

5 II. Budoucí stav Motto: Budovy přesunout neumíme, ale lidi s postižením dokážeme začlenit a Kociánku propojit s Brnem. Vize Centra Kociánka Centrum Kociánka poskytuje kvalitní sociální služby odpovídající potřebám lidí se zdravotním postižením i moderním trendům a je organizací, která má na základě dobře nastavených oceňovacích procesů stabilní finanční i personální zajištění. Centrum Kociánka je zařízení propojené nejen s komunitními službami Brna, ale i veřejnými, a je místem, kde se odborná a široká veřejnost seznamuje s problematikou lidí se zdravotním postižením. Centrum Kociánka se v rámci své vedlejší hospodářské činnosti zaměřuje na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Změny jednotlivých služeb Motto: Sociální služby mají pomáhat jejich uživatelům jen s tím, co sami nezvládnou. Cílové služby se postupně změní na základě nových analýz, posouzení míry potřebné podpory a na základě externích auditů (jejichž potřeba zpracování byla výše zmíněna). Obecným cílem pro všechny služby je minimalizovat dobu jejich využívání na co nejkratší tak, aby uživatelům byla služba poskytována pouze po nezbytně nutnou dobu. Pobytové služby budou využívat jen lidé, kteří mají III. a IV. příspěvek na péči. Postupně se Centrum Kociánka bude specializovat na takové cílové skupiny, kterým nebude možné zajistit služby v rámci běžně dostupných komunitních služeb. Tabulka 4 Změny poměru pobytových a ambulantních služeb služby Centra Kociánka kapacita 2013 kapacita 2023 Pobytové Ambulantní Terénní

6 Tabulka 5 Přehled rozvoje služeb Druh sociální služby Zaměření služeb Cílová skupina Kapacita, místo poskytování DOZP Služba bude sloužit pouze pro zájemce (žáky škol), kteří nejsou schopni vzhledem ke svým dovednostem využívat služeb TS nebo CHB. V rámci tzv. tréninkových bytů připravit uživatele na službu CHB, popř. poskytovat službu mimo areál. Od 10 do 30 let Osoby s vysokou mírou podpory 32 lůžek, areál Centra Kociánky, budova C (humanizované domácnosti) 20 lůžek CHB v areálu Navázat na službu DOZP a připravit uživatele na CHB mimo areál. Bývalí uživatelé služby DOZP Centra Kociánka 13 lůžek, areál Centra Kociánky CHB mimo areál Umožnit uživatelům začlenění v komunitě a připravit je na využívání služby PSB (tzn. zkompetentnit uživatele v co nejvíce míře, aby se posunuli dále do přirozeného prostředí s co nejnižší nutnou mírou podpory). Bývalí uživatelé služby CHB v areálu Kociánky 7 lůžek mimo areál Centra Kociánka v Brně PSB Poskytovat službu bývalým uživatelům služby CHB, která byla poskytována mimo areál Centra Kociánky. Od 30 let 10 uživatelů, Brno-město TS Podpora uživatelů v průběhu doby jejich vzdělávání a přípravy na budoucí povolání. Od 10 let do lůžek, areál Centra Kociánky OS STD Zajistit nezbytný odpočinek fyzických osob starajících se o osobu s handicapem a vytvoření prostředí co nejvíce podobné prostředí domácímu. Trénink pracovních dovedností vedoucích k uplatnění na trhu práce. Pro uživatele služeb Centra Kociánky a lidé s postižením z Brna. Od 12 let, osoby s těžším postižením od 16 let do lůžek, areál Centra Kociánky 34 uživatelů, areál Centra Kociánky DS Nabídnout lidem, kteří nemohou využívat služby STD smysluplnou denní činnost; nově i lidem s vysoko a středně funkčním autismem. Od 3 do 40 let 30 uživatelů, areál Centra Kociánky, budovy DEF OA Poskytovat asistenci žákům základní (od 2. stupně) a střední školy po dobu školní výuky. Tato podpora bude poskytována pouze těm žákům, kterým nebude možné zajistit podporu a pomoc prostřednictvím asistenta pedagoga. Od 7 let do ukončení vzdělání 100 uživatelů, objekt základní a střední školy 6

7 Zdůvodnění změn Návaznost na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje 2 : - Pobytové služby DOZP a TS - podpora transformačních procesů a rozvoj kvality v zařízeních sociální péče [opatření SPRSS JMK]; - DS - zvyšování dostupnosti ambulantních služeb, které umožní uživatelům zůstat v přirozeném prostředí [opatření a a SPRSS JMK]; - OS - v kraji je nabídka odlehčovacích služeb velmi omezená, takže je po nich poptávka [opatření 4.2. a SPRSS JMK]; - STD - v rámci podpory integrace do společnosti je důležitá dostupnost nabídky služeb podporujících aktivizaci uživatelů a integraci v pracovní oblasti [opatření 4.4. a 4.5. a 5.4. a 5.5. SPRSS JMK]; - CHB - začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života jejich vrstevníků [opatření 4.5. a SPRSS JMK]. Návaznost na principy transformace pobytových sociálních služeb: - Humanizace služby DOZP a TS tj. snižování kapacity pobytové služby a vytváření obytných jednotek (max. 6 uživatelů); - Služba CHB poskytována mimo areál začleňuje osoby se zdravotním postižením do běžného života jejich vrstevníků. Souhrnné vyhodnocení potřeb uživatelů na základě provedeného mapování: Ve službách TS a CHB hodnocení míry podpory uživatelů neproběhlo. Mapování bylo provedeno pouze v rámci služby DOZP a týkalo se jen dospělých uživatelů: - skupinová domácnost navržena pro 27 uživatelů; - domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory 13 uživatelů; - individuální domácnost 9 uživatelů. Souhrnné závěry z individuálních plánů uživatelů lze shrnout do 3 základních oblastí: - samostatnost a soběstačnost; - volný čas; - práce. Zmapování zájemců o službu: Tabulka 6 Přehled zájemců o služby a odmítnutých žádostí v roce 2012 Služba Počet zájemců o službu Počet odmítnutých žádostí Důvod DOZP 1 1 Poruchy chování TS 2 1 Těžký stupeň mentálního postižení DS 6 5 Těžký stupeň mentálního postižení (4) a nízký věk (1) OS 3 3 Těžký stupeň mentálního postižení (2) a poruchy chování (1) CHB 7 0 STD

8 Kroky k dosažení budoucího stavu Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění 1. Oblast služeb Zrušení nařízené ústavní výchovy a humanizace DOZP DOZP - nebudou přijímány děti s nařízenou ústavní výchovou a děti do 10 let. Ve spolupráci s OSPOD najít náhradní rodinnou péči pro 11 dětí s ÚV. Změna zřizovací listiny vypuštění ÚV Změna cílové skupiny DOZP od 10-ti let Nejsou přijímány děti mladší 10 let Zřizovací listina Rozhodnutí - změna registračních údajů Do konce roku 2013 Na základě výstupu z posuzování míry nezbytné podpory dokončit humanizaci DOZP v budově C. Do konce 2013 dobudování všech rodinných (tréninkových) buněk 3 rodinné buňky jsou funkční Naformátováno: zvýrazněné Snížení kapacity služby DOZP na 50 uživatelů. Do konce roku 2013 Rozhodnutí - změna registračních údajů Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: Násobky 1,15 ř Inovace ambulantních a pobytových služeb Diferenciace uživatelů dle míry nezbytné podpory (popř. zavedení Plánování zaměřeného na člověka). Cca 3 měsíce na službu tj. do konce roku 2014 Posouzení míry podpory u všech uživatelů služeb (popř. plány zaměřené na člověka) - cílem je, aby byly služby samostatné, navazující a prostorově i personálně oddělené -přijímat jen ty uživatele, kteří vyžadují péči vzhledem k formě poskytování služby optimalizace kapacit Externí audit služeb centra vč. personálního auditu zdravotního a ekonomického úseku. Výstupy z auditů budou sloužit k vytvoření odborného a funkčního týmu pracovníků v přímé péči Zprávy z auditů, plány přijatých opatření Restrukturalizace služeb vč. přerozdělení do Kapacita DS se sníží ve Rozhodnutí - změna registračních údajů Odstraněno: Do konce roku 2013 Naformátováno: Doleva, Odsazení: Vlevo: 0 cm 8

9 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění služeb vč. snížení celkové kapacity DOZP a TS objektů (od 2015). Zajistit prostupnost služeb tj. zapojení všech služeb do procesu komunitního plánování (od 04/2013). prospěch OA 2014 TS snížení kapacity a změna cílové skupiny na 10 let v r změna registrace. Do r dvoulůžkové pokoje. Rozhodnutí změna v registru, jsou nabízeny dvojlůžkové pokoje Zrušení pokoje pro nemocné na budově DEF. Konzultace s Judr. Rážovou. Konzultace s Hygienou. 1. Zjistit využití pokoje pro nemocné 2. Konzultace s odborníky 3. Zrušení pokoje pro nemocné Květen - červen 2013 Červenec - srpen 2013 Září 2013 Sestěhování služby TS z budovy DEF na budovu B. Služba TS se bude poskytovat v budovách B a G, které jsou propojené. Kladné stránky: ekonomický provoz, efektivnější vedení služby, kvalitnější využití pracovníků TS, jednolůžkové a Stěhování služby DOZP z budovy G do budovy C. Nastěhování služby TS z budovy DEF do uvolněných prostor budovy G. 1. Úpravy budovy C pro využití služby DOZP. 2. Přestěhování služby DOZP z budovy G do budova C. 3. Pronájem budovy DEF škole. Rok 2014 Rok Rok

10 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním příslušenstvím. Pronájem budovy DEF škole. Centrum tvořivé činnosti bude poskytováno jinou formou. Najít pro uživatele možnosti využívat aktivizační činnosti mimo Centra Kociánky. Poskytovat aktivizační činnosti formou fakultativních činností pro všechny typy služeb. 1. Zjistit zájem uživatelů o Centrum tvořivé činnosti. 2. Zmapovat poskytování aktivizačních činností v rámci Brna. 3. Využívání aktivizačních činností mimo Centra Kociánky. 3. V případě, že nebudou moci uživatelé využívat aktivizačních činností, které nabízí Centrum tvořivé činnosti v rámci města Brna, poskytovat tyto činnosti formou fakultativních činností. Září 2013 Září 2013 Leden 2014 Leden 2014 STD provede průzkum, jakou dílnu uživatelé postrádají v nabídce služby a zda již případně není nebo nebude provozována jiným subjektem. V případě potřeby zvyšování kapacity služby provedeme změnu registrace a navýšíme personál. Vypracujeme projekt zácvikové kavárny možnost řešení přes o.p.s. Průzkum v r Do r otevření kavárny a rozšíření nabídky např. balení pilin Výstupy z průzkumu Zpracovaný projekt kavárny, fungující kavárna Pracovní smlouvy na otevřeném trhu práce Naformátováno: Doleva, Mezera Za: 0 b. Odstraněno: 10

11 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění OS - změnit v registraci počet míst v Brně a na Březejci, zvýšení kapacity pobytové služby na 15 míst a zvýšení věkové hranice na 12 let, - zavedení ambulantní a terénní formy- 5 míst. Do konce roku 2014 Rozhodnutí - změna registračních údajů Pronajmutí 5ti bytů v Brně pro službu CHB Do 2015 Nájemní smlouvy 5x Změny v registraci služby CHB Do konce roku 2013 Navýšena kapacita CHB na úkor DOZB v areálu Registrace nové služby OA Do 2014 Rozhodnutí Registrace nové služby PSB Do 2016 Rozhodnutí 1.3. Stabilní rozpočet služeb Efektivnější využití všech prostor formou rozdělení služeb a pronájmů Revize nájemních smluv se školami a dalšími subjekty do konce roku 2013 Aktualizované smlouvy Pronajmout objekt Tereza od Smlouvy o pronájmu Maximální využití příspěvku na péči Postupně navyšovat sazby všech služeb (novela zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcího právního předpisu), 2014 Sazebníky úhrad Odstraněno: Pronájem budovy H v roce 2013 Zpoplatnění a nabídnutí služeb veřejnosti v rámci doplňkové činnosti Plány vypracovat do konce roku 2013 Sazebník doplňkový činností Odstraněno: fakultativních Odstraněno: služeb 11

12 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění Zapojení do grantových projektů Do 2015 Podané projekty Vytvoření pozice fundraisera Pracovní smlouva, fundrasingový plán Omezení poskytování rehabilitační péče Zvýšit čerpání fin. prostředků od zdravotních pojišťoven Postupně snížit počet fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Péče bude nastavena tak, aby se co nejvíce podobala poskytované rehabilitační péči, která je poskytována osobám mimo zařízení ve zdravotnických zařízení. Dojednat a uzavřít smlouvy se zdrav. pojišťovnami, které budou hradit zdravotní úkony Část rehabilitační péče bude od 9/2013 převedena na všeobecnou sestru a vykazována na pojišťovny Uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zdravotní péče je v plné výši hrazena od zdravotních pojišťoven Organizační schéma Výkazy na ZP Péče logopedická a psychologická bude Omezení zdravotních služeb v Centru Kociánka: Organizační schéma poskytována pouze uživatelům pobytových služeb uživatelům ambulantních služeb bude doporučována u specialistů v městě Brně. - zrušení stomatologické, ortopedické, neurologické péče, zrušení místa 1 psychologa a 1 logopeda. Do konce roku Omezení poskytování zdravotních služeb všeobecnou sestrou - - po sloučení služby DOZP na budovu C a služby TS na budovu B,G dojde k ušetření 3 všeobecných sester - Po snížení počtu všeobecných sester Do 2016 Organizační schéma Naformátováno: Mezera Za: 0 b., Řádkování: jednoduché, S odrážkami + Úroveň: 1 + Zarovnat na: 0,53 cm + Tabulátor za: 1,16 cm + Odsadit na: 1,16 cm 12

13 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění souběžně se změnou v pobytových službách bude sloučena pozice vedoucí zdravotní stanice a vedoucí pracovní skupiny sester. Naformátováno: Písmo: není Tučné Naformátováno: Písmo: není Tučné 2. oblast spolupráce - počet všeobecných sester bude nastaven podle počtu uživatelů a péče, kterou bude vyžadovat jejich zdravotní stav Nastavit se školami novou formu spolupráce: Do 09/2014 Smlouvy se školami Naformátováno: Mezera Za: 0 b., Řádkování: jednoduché, S odrážkami + Úroveň: 1 + Zarovnat na: 0,53 cm + Tabulátor za: 1,16 cm + Odsadit na: 1,16 cm 2.1. Školy - zařazovat rehabilitaci mimo školní výuku; - obědy bude z Kociánky odebírat škola, která je nabídne svým žákům; - využívání asistenta pedagoga Odborná a široká veřejnost Poskytovat vzdělávání v oblasti sportu zdravotně postižených a v oblasti transformace sociálních služeb Pilotní projekt vzdělávání Do 09/2013 Zpráva o realizaci projektu Požádat o akreditaci 2015 Akreditace vzdělávacího kurzu 3. Centrum Kociánka zaměstná více lidí se ZP za předpokladu, že to nebude možné v rámci jiné organizace v Brně. Navázání spolupráce s pracovními agenturami při hledání práce mimo zařízení. Rozšíření vlastních pracovních míst v rámci doplňkové činnosti, nad rámec povinného zaměstnávání osob se ZP Smlouva o spolupráci Pracovní smlouvy 13

14 Rizika změn a opatření k jejich předcházení či eliminaci Popis rizik Popis opatření Nespolupráce zaměstnanců či jejich neochota ke změnám, nedostatečná komunikace. Narušení stávající sehranosti týmů a přirozených vazeb v důsledku reorganizace. Nezvládnutí rozšířených kompetencí a tím i větší odpovědnosti zaměstnanců. Aktivní a otevřená komunikace o plánovaných změnách, získání zaměstnanců pro myšlenku změny, motivace prostřednictvím příkladů dobré praxe, vzdělávání, supervize v rámci individuálního projektu MPSV. Změny a pracovní týmy plánovat s ohledem na stávající uspořádání pracovních týmů, navázat na fungující vazby, seznámit zaměstnance s možnými změnami v uspořádání pracovních týmů. Připravovat zaměstnance na změny prostřednictvím vzdělávání, tréninku dovedností, společným plánováním podoby nového fungování ve službě, dobrý výběr zaměstnanců, dobré vedení zaměstnanců, využívání supervizí a intervizí. Zvýšená stresová zátěž zaměstnanců i uživatelů. Pravidelná a srozumitelná komunikace o plánovaných změnách, předem naplánované jednotlivé kroky, u uživatelů práce s IP, spoluvytváření exteriérů a interiérů nových cvičných domácností spolu s uživateli i zaměstnanci. Zvýšená nespokojenost uživatelů nebo rodin s kvalitou poskytovaných sociálních služeb. Podfinancování sociální služby, nutnost hledání úsporných opatření na úkor kvality (vysoké náklady na nové fungování služeb). Přetrvávání závislosti uživatelů na sociální službě i v nově vytvořených podmínkách (cvičných bytech), vytváření uměle dokonalého světa, ze kterého se těžko odchází. Pravidelná informovanost a komunikace o plánovaných změnách, příklady dobré praxe pro uživatele i rodinné příslušníky, seznámení se změnami předem, kvalitní příprava personálu. Dobré finanční plánování s ohledem na přechodně zvýšené náklady, hledání možností vícezdrojového financování, zajištění péče odpovídající nezbytné míře podpory jednotlivých uživatelů, podpora ze strany zřizovatele, využívání dobrovolníků, personální audit. Neoddalovat přechod do běžného života, posilovat nácvik dovedností vedoucích k přechodu do cvičných bytů, aktivní komunikace s uživateli o připravované změně, maximální snaha o odbourání znaků stávající služby, které vedou k budování závislosti na ní, školení zaměstnanců, stáže a dobrá praxe. Dopad změny služby na personál Bude proveden personální audit, který podle skutečné míry potřebné podpory jednotlivých uživatelů nastaví počet odborného personálu v rámci služeb a úseků. Dle trendů v sociální oblasti lze očekávat 14

15 snižování středního zdravotního a pomocného personálu ve prospěch pracovníků v přímé péči (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci). Pracovníkům bude nabídnuta možnost rekvalifikace na pracovníky v sociálních službách. Nepředpokládáme výrazné navýšení nákladů na mzdové prostředky. Dopad změny služby na materiální podmínky poskytovatele Popis současného stavu budov a zařízení Na nemovitý majetek Centra Kociánka je zpracována podrobná pasportizace. Z níže uvedené tabulky je patrné, že v objektech se prolínají sociální služby ambulantní a pobytové se školskými zařízeními. Tabulka 7 Stávající využití nemovitého majetku Centra Kociánky A, A1 vedení Centra Kociánka, stravovací provoz, CHB B, B1 STD, TS budova dílen budova hipoterapie C DEF a přístavby G Garáže H objekt Březejc objekt Tereza objekt zahrady otevřená hala V stolařské dílny hipoterapie vč. stájí pro domácí zvířata a skladovací prostory poskytována služba DOZP, zdravotní služba (vedoucí lékař, dětský lékař, stomatolog, zdravotní odd.), rehabilitace, škola, OS DS,TS, pronájem prostor pro mateřskou a základní školu, centrum tvořivé činnosti, kinosál logopedie, prádelna poskytována služba DOZP, v přízemí budova provozována dvě oddělení DS, OS-4 místa, V I. p. pronájem škola (elektrodílna) stání pro osobní auta a autobus objekt pracovní rehabilitace - STD, výukový sál, kantýna, pracoviště SPC pro MŠ poskytována služba TS a OS. V současné době využívají sociální služby žáci Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc pronájem jedné poloviny objektu Centru sociálních služeb města Brno pracoviště a učebny zahrady, skleníky, dílny údržby zastřešený prostor jízdárny rehabilitační bazén Popis budoucího stavu budov a zařízení V druhé polovině tohoto roku bude dokončena III. etapa rekonstrukce budovy A. Rekonstrukce nabídne nové možnosti pro realizaci školení a vzdělávání v podobě 2 výukových sálů s celkovou kapacitou 90 míst. Pro další zvýšení užitné hodnoty budovy A bude možné realizovat půdní vestavbu v podkroví. 15

16 Návrhy na případné využití volných prostor Objekt Tereza - alternativně je uvažováno o využití buď jako místo pro poskytování ucelené rehabilitace v režii Centra Kociánka nebo pronájem zbývající poloviny stávajícímu nájemníkovi Centru sociálních služeb města Brno nebo pronájem jinému subjektu na jeho sociální projekt. Objekt H - bychom primárně chtěli pronajímat subjektu, který v rámci své činnosti pracuje se širokou veřejností, ta by tak měla příležitost seznámit se s lidmi s postižením. Objekt A v suterénu vzniknou místnosti, které by bylo možné využít pro potřeby běžné mateřské či firemní školky. Ekonomika Náklady na proces v letech nad rámec běžných provozních výdajů Kromě již zmíněných nákladů na nově vytvořenou pozici fundraisera, předpokládáme náklady spojené s dokončením humanizačních kroků. Rovněž předpokládáme náklady spojené s pronájmem respektive vybavením bytů pro službu chráněné bydlení. Dále předpokládáme náklady spojené s realizací nezbytných auditů. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny plánované investice. Tabulka 8 Přehled potřebných investic stavební investice Budova B Celková rekonstrukce vnitřních prostor v souladu s koncepcí užití 25 až 30 mil. Kč Budova C Rekonstrukce výtahu na evakuační 3 mil. Kč Budova DEF Objekt Březejc Rekonstrukce a dokončení zateplení ½ budov a kompletní zateplení přístavby vč. oken Zateplení budov, výměna oken a dveří 20 mil. Kč 4 mil. Kč strojní investice Víceúčelový automobil pro přepravu osob Kompletní výměna počítačové sítě 1 mil. Kč 1 mil. Kč Plán doplňkové činnosti a její využití do rozpočtu organizace a) Pokračování v pronájmech (současný výnos z pronájmů cca 1,14 mil. Kč), optimalizací využití budov bude vytvářen další prostor pro rozšíření této činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. b) Nově plánujeme - autodoprava, ubytovací činnost, stravování, hipoterapie, rehabilitace, chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, výroba hnojiv, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností, zahradnická činnost. Nezbytným předpokladem realizace je připravení byznys plánů pro jednotlivé doplňkové činnosti. Plány vypracuje do konce roku 2013 ekonom Centra Kociánka, případně bude vyžádána nezávislá externí analýza. 16

17 Závěr Tento rámcový rozvojový plán bude na základě nových analýz, auditů a posuzování míry nezbytné podpory uživatelů doplněn a následně rozpracován v rámci strategického řízení na tříletý taktický a roční operativní plán. V rámci individuálního projektu MPSV Transformace sociálních služeb bude ustanovena pracovní skupina, která se bude systematicky věnovat přípravě a implementaci strategického plánu Centra Kociánky v rámci transformačních aktivit. 17

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGIE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V JIHOMORAVSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2014 2020 1 OBSAH Předmluva... 3 Vysvětlení pojmů... 5 Úvod... 9 Právní a koncepční rámec...

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Návrh cílů a opatření 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2.KPSS ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování Návrh cílů a 2. Komunitního plánu sociálních a souvisejících služeb ve městě Český Krumlov na léta 2009 2011 k připomínkování

Více

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace:

Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015. Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Návrh koncepce rozvoje organizace na období roků: 2011 2015 Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach - příspěvková organizace Sídlo: č.p. 1, Žampach, 564 01 Žamberk

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 204 být ohlášena krajské pobočce úřadu práce. Úřad má oprávnění kontrolovat využití příspěvku na péči, což znamená, že sleduje i kvalitu péče, takže by nemělo dojít například k zanedbání

Více

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE

4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 4. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LITOMĚŘICE 2014 2017 Vážení spoluobčané, psát úvodní slovo ke čtvrtému komunitnímu plánu, hodnotit a rekapitulovat práci lidí, kteří se na jeho vzniku podíleli

Více

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017

Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku PRO ROKY 2013 2017 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA Materiál je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA BEZ ZÁMKU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 98 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 2016 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 2010 Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107

PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV. Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 PŘÍLOHA Č. 1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN ÚSP JINOŠOV Řízená kopie elektronická Číslo vydání: 1.0 Strana 1 z 107 Obsah 1. Základní údaje o zařízení... 4 1.1 Identifikace zařízení... 4 1.2 Poslání, cíle, cílová skupina

Více

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012

Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012 Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok Prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ (VÝROČNÍ ZPRÁVA) za rok: 2010 Název, druh, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Domov pod hradem Žampach příspěvková organizace, domov pro osoby se zdravotním

Více

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Marta Teplá, Hana Šmejkalová ZÁKLADNÍ INFORMACE K ZAJIŠŤOVÁNÍ ASISTENTA PEDAGOGA DO TŘÍDY, V NÍŽ JE VZDĚLÁVÁN ŽÁK NEBO ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Institut pedagogicko-psychologickèho poradenstvì»r,

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolína: Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

Výroční zpráva rok 2014

Výroční zpráva rok 2014 D Ů M K N Ě Ž N Y E M M Y domov pro seniory příspěvková organizace města Neratovice Výroční zpráva rok 2014 OBSAH ÚVOD... 4 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH... 5 1.1 Principy poskytování

Více