Rozvojový plán Centra Kociánka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový plán Centra Kociánka 2013 2023"

Transkript

1 Rozvojový plán Centra Kociánka Název, sídlo a identifikační číslo organizace: Název: Sídlo: Centrum Kociánka Kociánka 2, Brno Královo Pole IČ: Předkládá: Mgr. Tomáš Komárek V Brně dne:

2 Obsah Úvod... 3 I. Současný stav... 3 Současné registrované služby a jejich kapacita... 3 Cílové skupiny... 4 II. Budoucí stav... 5 Vize Centra Kociánka... 5 Změny jednotlivých služeb... 5 Zdůvodnění změn... 7 Kroky k dosažení budoucího stavu... 8 Rizika změn a opatření k jejich předcházení či eliminaci Dopad změny služby na personál Dopad změny služby na materiální podmínky poskytovatele Popis současného stavu budov a zařízení Popis budoucího stavu budov a zařízení Návrhy na případné využití volných prostor Ekonomika Náklady na proces v letech nad rámec běžných provozních výdajů Plán doplňkové činnosti a její využití do rozpočtu organizace Závěr Odstraněno: 12 Odstraněno: 12 Odstraněno: 13 Odstraněno: 13 Odstraněno: 13 Odstraněno: 14 Odstraněno: 14 Odstraněno: 14 Odstraněno: 14 Odstraněno: 15 Seznam zkratek: DOZP = domovy pro osoby se zdravotním postižením DS = denní stacionář CHB = chráněné bydlení JMK Jihomoravský kraj OA = osobní asistence OS = odlehčovací služby OSPOD oddělení sociálně právní ochrany PSB = podpora samostatného bydlení SPC pro MŠ = speciálně pedagogické centrum pro mateřskou školu SPRSS JMK střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje STD = sociálně terapeutické dílny TS = týdenní stacionář ÚV= ústavní výchova 2

3 Úvod Tento rozvojový plán vychází jednak z osnovy a zadání MPSV a jednak z interních dokumentů Centra Kociánka, které byly zpracovány pro MPSV (Koncepce rozvoje, Rozvojový plán, Posuzování míry nezbytné podpory). Částečně vychází i z dalších dokumentů (Základní analýza poskytovaných sociálních služeb v rámci přímo řízených organizací MPSV a sběr dat pro potřeby projektu Podpora transformace sociálních služeb v rámci Národního centra podpory transformace), které neobsahují dostatečně přesné informace. Jedná se například o jednotlivé sběry dat v oblasti personální a ekonomické (náklady a výnosy služeb). Z tohoto důvodu z nich nelze zcela vycházet, a proto je potřeba přistupovat k tomuto materiálu s tím, že v nejbližší době budou zpracovány externí audity, které přinesou přesné údaje a prověří, kde se organizace a jí poskytované sociální služby nacházejí. K obsahu tohoto dokumentu přispěli také vedoucí sociálních služeb. Možnost zapojení měli všichni pracovníci zařízení. Pracovní verze byla projednána se zástupci Národního centra podpory transformace sociálních služeb a s metodickým pracovníkem MPSV. I. Současný stav V roce 2013 má Centrum Kociánka registrováno šest sociálních služeb. Z těchto poskytovaných služeb jsou čtyři služby pobytové a dvě ambulantní. Sociální služby v Centru Kociánka využívá 312 uživatelů. Současné registrované služby a jejich kapacita Z níže uvedené tabulky vyplývá, že kapacita většiny služeb není plně využita. V případě pobytových služeb (DOZP a TS) je nevyužití kapacit částečně dáno tím, že nebylo plánováno využívání této služby lidmi, kteří mají mechanický či elektrický vozík tj. potřebují více místa na pokoji. Tabulka 1 Přehled kapacit jednotlivých služeb a jejich aktuální naplnění Druh služby Věková struktura cílové skupiny Kapacita Aktuální stav k DOZP od 3 do 40 let 70 lůžek, 70 uživatelů 52 uživatelů, z toho 11 dětí s nařízenou ústavní výchovou TS od 3 do 40 let 91 lůžek, 91 uživatelů 83 uživatelů CHB od 18 do 45 let 13 1 lůžek 14 uživatelů OS od 3 do 40 let 10 uživatelů 7 uživatelů DS od 3 do 40 let 130 uživatelů 126 uživatelů STD od 16 do 40 let uživatelů Celkem Zdroj: registr poskytovatelů a informační systém Cygnus, data k Byla podána žádost o navýšení na 15 3

4 Cílové skupiny V našem zařízení máme děti ve věku od 3 do 18 let a dospělé do 45 let. Ve věku od 3 do 6 let máme 8 dětí, které využívají službu DS a pouze 1 dítě využívá službu DOZP. Ve věku od 6 do 10 let využívají služby TS 2 děti, služby DOZP 8 dětí, z nichž 6 dětí má nařízenou ústavní výchovu, a 36 dětí je v DS. Ve věku máme 81 dětí, z toho 8 v DOZP, 22 v TS a 51 v DS. Ve věku nad 18 let máme 169 uživatelů. Tabulka 2 Věkové rozložení uživatelů u všech služeb Centra Kociánka k Centrum Kociánka Věk počet uživatelů 3-6 let let let 81 nad 18 let % 3% 15% 27% věk 3-6 let věk 6-10 let věk let věk nad 18 let Zdroj: informační systém Cygnus, data k Cílová skupina služeb Centra Kociánky je velmi široká. Věk od 3 do 45 let, lidé s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením. V minulosti byli přijímáni lidé s poruchami chování a s psychickým onemocněním. K částečným změnám v cílové skupině došlo v roce 2011, kdy byla vypuštěna cílová skupina osob se zdravotním postižením. Celkem 151 uživatelů má přiznáno III. nebo IV. stupeň příspěvku na péči. Celkem 47 uživatelů nemá přiznán žádný příspěvek na péči, z toho 6 v DOZP a 13 v TS. U služeb STD a CHB se PNP nesleduje. Tabulka 3 Přehled příspěvků na péči kromě STD a CHB Centrum Kociánka Stupeň počet uživatelů I. 26 II. 47 III. 66 IV. 85 nemá 46 IV.stupeň 32% nemá 17% I. stupeň 10% III.stupeň 24% II.stupeň 17% Zdroj: informační systém Cygnus, data k Potřeby cílové skupiny, na které mají služby reagovat: DS rodiče chtějí, aby jejich děti žily s nimi a mohly využívat ambulantních služeb (rehabilitace, hipoterapie, stravovaní, rehabilitační plavání, školní družiny); DOZP soukromí; chtějí se připravit na samostatný život; CHB přípravy na samostatné bydlení; STD pracovat; OS soukromí; TS soukromí, chtějí primárně studovat. 4

5 II. Budoucí stav Motto: Budovy přesunout neumíme, ale lidi s postižením dokážeme začlenit a Kociánku propojit s Brnem. Vize Centra Kociánka Centrum Kociánka poskytuje kvalitní sociální služby odpovídající potřebám lidí se zdravotním postižením i moderním trendům a je organizací, která má na základě dobře nastavených oceňovacích procesů stabilní finanční i personální zajištění. Centrum Kociánka je zařízení propojené nejen s komunitními službami Brna, ale i veřejnými, a je místem, kde se odborná a široká veřejnost seznamuje s problematikou lidí se zdravotním postižením. Centrum Kociánka se v rámci své vedlejší hospodářské činnosti zaměřuje na zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Změny jednotlivých služeb Motto: Sociální služby mají pomáhat jejich uživatelům jen s tím, co sami nezvládnou. Cílové služby se postupně změní na základě nových analýz, posouzení míry potřebné podpory a na základě externích auditů (jejichž potřeba zpracování byla výše zmíněna). Obecným cílem pro všechny služby je minimalizovat dobu jejich využívání na co nejkratší tak, aby uživatelům byla služba poskytována pouze po nezbytně nutnou dobu. Pobytové služby budou využívat jen lidé, kteří mají III. a IV. příspěvek na péči. Postupně se Centrum Kociánka bude specializovat na takové cílové skupiny, kterým nebude možné zajistit služby v rámci běžně dostupných komunitních služeb. Tabulka 4 Změny poměru pobytových a ambulantních služeb služby Centra Kociánka kapacita 2013 kapacita 2023 Pobytové Ambulantní Terénní

6 Tabulka 5 Přehled rozvoje služeb Druh sociální služby Zaměření služeb Cílová skupina Kapacita, místo poskytování DOZP Služba bude sloužit pouze pro zájemce (žáky škol), kteří nejsou schopni vzhledem ke svým dovednostem využívat služeb TS nebo CHB. V rámci tzv. tréninkových bytů připravit uživatele na službu CHB, popř. poskytovat službu mimo areál. Od 10 do 30 let Osoby s vysokou mírou podpory 32 lůžek, areál Centra Kociánky, budova C (humanizované domácnosti) 20 lůžek CHB v areálu Navázat na službu DOZP a připravit uživatele na CHB mimo areál. Bývalí uživatelé služby DOZP Centra Kociánka 13 lůžek, areál Centra Kociánky CHB mimo areál Umožnit uživatelům začlenění v komunitě a připravit je na využívání služby PSB (tzn. zkompetentnit uživatele v co nejvíce míře, aby se posunuli dále do přirozeného prostředí s co nejnižší nutnou mírou podpory). Bývalí uživatelé služby CHB v areálu Kociánky 7 lůžek mimo areál Centra Kociánka v Brně PSB Poskytovat službu bývalým uživatelům služby CHB, která byla poskytována mimo areál Centra Kociánky. Od 30 let 10 uživatelů, Brno-město TS Podpora uživatelů v průběhu doby jejich vzdělávání a přípravy na budoucí povolání. Od 10 let do lůžek, areál Centra Kociánky OS STD Zajistit nezbytný odpočinek fyzických osob starajících se o osobu s handicapem a vytvoření prostředí co nejvíce podobné prostředí domácímu. Trénink pracovních dovedností vedoucích k uplatnění na trhu práce. Pro uživatele služeb Centra Kociánky a lidé s postižením z Brna. Od 12 let, osoby s těžším postižením od 16 let do lůžek, areál Centra Kociánky 34 uživatelů, areál Centra Kociánky DS Nabídnout lidem, kteří nemohou využívat služby STD smysluplnou denní činnost; nově i lidem s vysoko a středně funkčním autismem. Od 3 do 40 let 30 uživatelů, areál Centra Kociánky, budovy DEF OA Poskytovat asistenci žákům základní (od 2. stupně) a střední školy po dobu školní výuky. Tato podpora bude poskytována pouze těm žákům, kterým nebude možné zajistit podporu a pomoc prostřednictvím asistenta pedagoga. Od 7 let do ukončení vzdělání 100 uživatelů, objekt základní a střední školy 6

7 Zdůvodnění změn Návaznost na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihomoravského kraje 2 : - Pobytové služby DOZP a TS - podpora transformačních procesů a rozvoj kvality v zařízeních sociální péče [opatření SPRSS JMK]; - DS - zvyšování dostupnosti ambulantních služeb, které umožní uživatelům zůstat v přirozeném prostředí [opatření a a SPRSS JMK]; - OS - v kraji je nabídka odlehčovacích služeb velmi omezená, takže je po nich poptávka [opatření 4.2. a SPRSS JMK]; - STD - v rámci podpory integrace do společnosti je důležitá dostupnost nabídky služeb podporujících aktivizaci uživatelů a integraci v pracovní oblasti [opatření 4.4. a 4.5. a 5.4. a 5.5. SPRSS JMK]; - CHB - začlenění osob se zdravotním postižením do běžného života jejich vrstevníků [opatření 4.5. a SPRSS JMK]. Návaznost na principy transformace pobytových sociálních služeb: - Humanizace služby DOZP a TS tj. snižování kapacity pobytové služby a vytváření obytných jednotek (max. 6 uživatelů); - Služba CHB poskytována mimo areál začleňuje osoby se zdravotním postižením do běžného života jejich vrstevníků. Souhrnné vyhodnocení potřeb uživatelů na základě provedeného mapování: Ve službách TS a CHB hodnocení míry podpory uživatelů neproběhlo. Mapování bylo provedeno pouze v rámci služby DOZP a týkalo se jen dospělých uživatelů: - skupinová domácnost navržena pro 27 uživatelů; - domácnost pro osoby s vysokou mírou podpory 13 uživatelů; - individuální domácnost 9 uživatelů. Souhrnné závěry z individuálních plánů uživatelů lze shrnout do 3 základních oblastí: - samostatnost a soběstačnost; - volný čas; - práce. Zmapování zájemců o službu: Tabulka 6 Přehled zájemců o služby a odmítnutých žádostí v roce 2012 Služba Počet zájemců o službu Počet odmítnutých žádostí Důvod DOZP 1 1 Poruchy chování TS 2 1 Těžký stupeň mentálního postižení DS 6 5 Těžký stupeň mentálního postižení (4) a nízký věk (1) OS 3 3 Těžký stupeň mentálního postižení (2) a poruchy chování (1) CHB 7 0 STD

8 Kroky k dosažení budoucího stavu Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění 1. Oblast služeb Zrušení nařízené ústavní výchovy a humanizace DOZP DOZP - nebudou přijímány děti s nařízenou ústavní výchovou a děti do 10 let. Ve spolupráci s OSPOD najít náhradní rodinnou péči pro 11 dětí s ÚV. Změna zřizovací listiny vypuštění ÚV Změna cílové skupiny DOZP od 10-ti let Nejsou přijímány děti mladší 10 let Zřizovací listina Rozhodnutí - změna registračních údajů Do konce roku 2013 Na základě výstupu z posuzování míry nezbytné podpory dokončit humanizaci DOZP v budově C. Do konce 2013 dobudování všech rodinných (tréninkových) buněk 3 rodinné buňky jsou funkční Naformátováno: zvýrazněné Snížení kapacity služby DOZP na 50 uživatelů. Do konce roku 2013 Rozhodnutí - změna registračních údajů Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 0 cm, Řádkování: Násobky 1,15 ř Inovace ambulantních a pobytových služeb Diferenciace uživatelů dle míry nezbytné podpory (popř. zavedení Plánování zaměřeného na člověka). Cca 3 měsíce na službu tj. do konce roku 2014 Posouzení míry podpory u všech uživatelů služeb (popř. plány zaměřené na člověka) - cílem je, aby byly služby samostatné, navazující a prostorově i personálně oddělené -přijímat jen ty uživatele, kteří vyžadují péči vzhledem k formě poskytování služby optimalizace kapacit Externí audit služeb centra vč. personálního auditu zdravotního a ekonomického úseku. Výstupy z auditů budou sloužit k vytvoření odborného a funkčního týmu pracovníků v přímé péči Zprávy z auditů, plány přijatých opatření Restrukturalizace služeb vč. přerozdělení do Kapacita DS se sníží ve Rozhodnutí - změna registračních údajů Odstraněno: Do konce roku 2013 Naformátováno: Doleva, Odsazení: Vlevo: 0 cm 8

9 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění služeb vč. snížení celkové kapacity DOZP a TS objektů (od 2015). Zajistit prostupnost služeb tj. zapojení všech služeb do procesu komunitního plánování (od 04/2013). prospěch OA 2014 TS snížení kapacity a změna cílové skupiny na 10 let v r změna registrace. Do r dvoulůžkové pokoje. Rozhodnutí změna v registru, jsou nabízeny dvojlůžkové pokoje Zrušení pokoje pro nemocné na budově DEF. Konzultace s Judr. Rážovou. Konzultace s Hygienou. 1. Zjistit využití pokoje pro nemocné 2. Konzultace s odborníky 3. Zrušení pokoje pro nemocné Květen - červen 2013 Červenec - srpen 2013 Září 2013 Sestěhování služby TS z budovy DEF na budovu B. Služba TS se bude poskytovat v budovách B a G, které jsou propojené. Kladné stránky: ekonomický provoz, efektivnější vedení služby, kvalitnější využití pracovníků TS, jednolůžkové a Stěhování služby DOZP z budovy G do budovy C. Nastěhování služby TS z budovy DEF do uvolněných prostor budovy G. 1. Úpravy budovy C pro využití služby DOZP. 2. Přestěhování služby DOZP z budovy G do budova C. 3. Pronájem budovy DEF škole. Rok 2014 Rok Rok

10 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění dvojlůžkové pokoje s vlastním sociálním příslušenstvím. Pronájem budovy DEF škole. Centrum tvořivé činnosti bude poskytováno jinou formou. Najít pro uživatele možnosti využívat aktivizační činnosti mimo Centra Kociánky. Poskytovat aktivizační činnosti formou fakultativních činností pro všechny typy služeb. 1. Zjistit zájem uživatelů o Centrum tvořivé činnosti. 2. Zmapovat poskytování aktivizačních činností v rámci Brna. 3. Využívání aktivizačních činností mimo Centra Kociánky. 3. V případě, že nebudou moci uživatelé využívat aktivizačních činností, které nabízí Centrum tvořivé činnosti v rámci města Brna, poskytovat tyto činnosti formou fakultativních činností. Září 2013 Září 2013 Leden 2014 Leden 2014 STD provede průzkum, jakou dílnu uživatelé postrádají v nabídce služby a zda již případně není nebo nebude provozována jiným subjektem. V případě potřeby zvyšování kapacity služby provedeme změnu registrace a navýšíme personál. Vypracujeme projekt zácvikové kavárny možnost řešení přes o.p.s. Průzkum v r Do r otevření kavárny a rozšíření nabídky např. balení pilin Výstupy z průzkumu Zpracovaný projekt kavárny, fungující kavárna Pracovní smlouvy na otevřeném trhu práce Naformátováno: Doleva, Mezera Za: 0 b. Odstraněno: 10

11 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění OS - změnit v registraci počet míst v Brně a na Březejci, zvýšení kapacity pobytové služby na 15 míst a zvýšení věkové hranice na 12 let, - zavedení ambulantní a terénní formy- 5 míst. Do konce roku 2014 Rozhodnutí - změna registračních údajů Pronajmutí 5ti bytů v Brně pro službu CHB Do 2015 Nájemní smlouvy 5x Změny v registraci služby CHB Do konce roku 2013 Navýšena kapacita CHB na úkor DOZB v areálu Registrace nové služby OA Do 2014 Rozhodnutí Registrace nové služby PSB Do 2016 Rozhodnutí 1.3. Stabilní rozpočet služeb Efektivnější využití všech prostor formou rozdělení služeb a pronájmů Revize nájemních smluv se školami a dalšími subjekty do konce roku 2013 Aktualizované smlouvy Pronajmout objekt Tereza od Smlouvy o pronájmu Maximální využití příspěvku na péči Postupně navyšovat sazby všech služeb (novela zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcího právního předpisu), 2014 Sazebníky úhrad Odstraněno: Pronájem budovy H v roce 2013 Zpoplatnění a nabídnutí služeb veřejnosti v rámci doplňkové činnosti Plány vypracovat do konce roku 2013 Sazebník doplňkový činností Odstraněno: fakultativních Odstraněno: služeb 11

12 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění Zapojení do grantových projektů Do 2015 Podané projekty Vytvoření pozice fundraisera Pracovní smlouva, fundrasingový plán Omezení poskytování rehabilitační péče Zvýšit čerpání fin. prostředků od zdravotních pojišťoven Postupně snížit počet fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Péče bude nastavena tak, aby se co nejvíce podobala poskytované rehabilitační péči, která je poskytována osobám mimo zařízení ve zdravotnických zařízení. Dojednat a uzavřít smlouvy se zdrav. pojišťovnami, které budou hradit zdravotní úkony Část rehabilitační péče bude od 9/2013 převedena na všeobecnou sestru a vykazována na pojišťovny Uzavřené smlouvy se zdravotními pojišťovnami, zdravotní péče je v plné výši hrazena od zdravotních pojišťoven Organizační schéma Výkazy na ZP Péče logopedická a psychologická bude Omezení zdravotních služeb v Centru Kociánka: Organizační schéma poskytována pouze uživatelům pobytových služeb uživatelům ambulantních služeb bude doporučována u specialistů v městě Brně. - zrušení stomatologické, ortopedické, neurologické péče, zrušení místa 1 psychologa a 1 logopeda. Do konce roku Omezení poskytování zdravotních služeb všeobecnou sestrou - - po sloučení služby DOZP na budovu C a služby TS na budovu B,G dojde k ušetření 3 všeobecných sester - Po snížení počtu všeobecných sester Do 2016 Organizační schéma Naformátováno: Mezera Za: 0 b., Řádkování: jednoduché, S odrážkami + Úroveň: 1 + Zarovnat na: 0,53 cm + Tabulátor za: 1,16 cm + Odsadit na: 1,16 cm 12

13 Budoucí stav Rámcové kroky Harmonogram kroků Indikátory naplnění souběžně se změnou v pobytových službách bude sloučena pozice vedoucí zdravotní stanice a vedoucí pracovní skupiny sester. Naformátováno: Písmo: není Tučné Naformátováno: Písmo: není Tučné 2. oblast spolupráce - počet všeobecných sester bude nastaven podle počtu uživatelů a péče, kterou bude vyžadovat jejich zdravotní stav Nastavit se školami novou formu spolupráce: Do 09/2014 Smlouvy se školami Naformátováno: Mezera Za: 0 b., Řádkování: jednoduché, S odrážkami + Úroveň: 1 + Zarovnat na: 0,53 cm + Tabulátor za: 1,16 cm + Odsadit na: 1,16 cm 2.1. Školy - zařazovat rehabilitaci mimo školní výuku; - obědy bude z Kociánky odebírat škola, která je nabídne svým žákům; - využívání asistenta pedagoga Odborná a široká veřejnost Poskytovat vzdělávání v oblasti sportu zdravotně postižených a v oblasti transformace sociálních služeb Pilotní projekt vzdělávání Do 09/2013 Zpráva o realizaci projektu Požádat o akreditaci 2015 Akreditace vzdělávacího kurzu 3. Centrum Kociánka zaměstná více lidí se ZP za předpokladu, že to nebude možné v rámci jiné organizace v Brně. Navázání spolupráce s pracovními agenturami při hledání práce mimo zařízení. Rozšíření vlastních pracovních míst v rámci doplňkové činnosti, nad rámec povinného zaměstnávání osob se ZP Smlouva o spolupráci Pracovní smlouvy 13

14 Rizika změn a opatření k jejich předcházení či eliminaci Popis rizik Popis opatření Nespolupráce zaměstnanců či jejich neochota ke změnám, nedostatečná komunikace. Narušení stávající sehranosti týmů a přirozených vazeb v důsledku reorganizace. Nezvládnutí rozšířených kompetencí a tím i větší odpovědnosti zaměstnanců. Aktivní a otevřená komunikace o plánovaných změnách, získání zaměstnanců pro myšlenku změny, motivace prostřednictvím příkladů dobré praxe, vzdělávání, supervize v rámci individuálního projektu MPSV. Změny a pracovní týmy plánovat s ohledem na stávající uspořádání pracovních týmů, navázat na fungující vazby, seznámit zaměstnance s možnými změnami v uspořádání pracovních týmů. Připravovat zaměstnance na změny prostřednictvím vzdělávání, tréninku dovedností, společným plánováním podoby nového fungování ve službě, dobrý výběr zaměstnanců, dobré vedení zaměstnanců, využívání supervizí a intervizí. Zvýšená stresová zátěž zaměstnanců i uživatelů. Pravidelná a srozumitelná komunikace o plánovaných změnách, předem naplánované jednotlivé kroky, u uživatelů práce s IP, spoluvytváření exteriérů a interiérů nových cvičných domácností spolu s uživateli i zaměstnanci. Zvýšená nespokojenost uživatelů nebo rodin s kvalitou poskytovaných sociálních služeb. Podfinancování sociální služby, nutnost hledání úsporných opatření na úkor kvality (vysoké náklady na nové fungování služeb). Přetrvávání závislosti uživatelů na sociální službě i v nově vytvořených podmínkách (cvičných bytech), vytváření uměle dokonalého světa, ze kterého se těžko odchází. Pravidelná informovanost a komunikace o plánovaných změnách, příklady dobré praxe pro uživatele i rodinné příslušníky, seznámení se změnami předem, kvalitní příprava personálu. Dobré finanční plánování s ohledem na přechodně zvýšené náklady, hledání možností vícezdrojového financování, zajištění péče odpovídající nezbytné míře podpory jednotlivých uživatelů, podpora ze strany zřizovatele, využívání dobrovolníků, personální audit. Neoddalovat přechod do běžného života, posilovat nácvik dovedností vedoucích k přechodu do cvičných bytů, aktivní komunikace s uživateli o připravované změně, maximální snaha o odbourání znaků stávající služby, které vedou k budování závislosti na ní, školení zaměstnanců, stáže a dobrá praxe. Dopad změny služby na personál Bude proveden personální audit, který podle skutečné míry potřebné podpory jednotlivých uživatelů nastaví počet odborného personálu v rámci služeb a úseků. Dle trendů v sociální oblasti lze očekávat 14

15 snižování středního zdravotního a pomocného personálu ve prospěch pracovníků v přímé péči (pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci). Pracovníkům bude nabídnuta možnost rekvalifikace na pracovníky v sociálních službách. Nepředpokládáme výrazné navýšení nákladů na mzdové prostředky. Dopad změny služby na materiální podmínky poskytovatele Popis současného stavu budov a zařízení Na nemovitý majetek Centra Kociánka je zpracována podrobná pasportizace. Z níže uvedené tabulky je patrné, že v objektech se prolínají sociální služby ambulantní a pobytové se školskými zařízeními. Tabulka 7 Stávající využití nemovitého majetku Centra Kociánky A, A1 vedení Centra Kociánka, stravovací provoz, CHB B, B1 STD, TS budova dílen budova hipoterapie C DEF a přístavby G Garáže H objekt Březejc objekt Tereza objekt zahrady otevřená hala V stolařské dílny hipoterapie vč. stájí pro domácí zvířata a skladovací prostory poskytována služba DOZP, zdravotní služba (vedoucí lékař, dětský lékař, stomatolog, zdravotní odd.), rehabilitace, škola, OS DS,TS, pronájem prostor pro mateřskou a základní školu, centrum tvořivé činnosti, kinosál logopedie, prádelna poskytována služba DOZP, v přízemí budova provozována dvě oddělení DS, OS-4 místa, V I. p. pronájem škola (elektrodílna) stání pro osobní auta a autobus objekt pracovní rehabilitace - STD, výukový sál, kantýna, pracoviště SPC pro MŠ poskytována služba TS a OS. V současné době využívají sociální služby žáci Speciální školy pro žáky s více vadami Březejc pronájem jedné poloviny objektu Centru sociálních služeb města Brno pracoviště a učebny zahrady, skleníky, dílny údržby zastřešený prostor jízdárny rehabilitační bazén Popis budoucího stavu budov a zařízení V druhé polovině tohoto roku bude dokončena III. etapa rekonstrukce budovy A. Rekonstrukce nabídne nové možnosti pro realizaci školení a vzdělávání v podobě 2 výukových sálů s celkovou kapacitou 90 míst. Pro další zvýšení užitné hodnoty budovy A bude možné realizovat půdní vestavbu v podkroví. 15

16 Návrhy na případné využití volných prostor Objekt Tereza - alternativně je uvažováno o využití buď jako místo pro poskytování ucelené rehabilitace v režii Centra Kociánka nebo pronájem zbývající poloviny stávajícímu nájemníkovi Centru sociálních služeb města Brno nebo pronájem jinému subjektu na jeho sociální projekt. Objekt H - bychom primárně chtěli pronajímat subjektu, který v rámci své činnosti pracuje se širokou veřejností, ta by tak měla příležitost seznámit se s lidmi s postižením. Objekt A v suterénu vzniknou místnosti, které by bylo možné využít pro potřeby běžné mateřské či firemní školky. Ekonomika Náklady na proces v letech nad rámec běžných provozních výdajů Kromě již zmíněných nákladů na nově vytvořenou pozici fundraisera, předpokládáme náklady spojené s dokončením humanizačních kroků. Rovněž předpokládáme náklady spojené s pronájmem respektive vybavením bytů pro službu chráněné bydlení. Dále předpokládáme náklady spojené s realizací nezbytných auditů. V níže uvedené tabulce jsou uvedeny plánované investice. Tabulka 8 Přehled potřebných investic stavební investice Budova B Celková rekonstrukce vnitřních prostor v souladu s koncepcí užití 25 až 30 mil. Kč Budova C Rekonstrukce výtahu na evakuační 3 mil. Kč Budova DEF Objekt Březejc Rekonstrukce a dokončení zateplení ½ budov a kompletní zateplení přístavby vč. oken Zateplení budov, výměna oken a dveří 20 mil. Kč 4 mil. Kč strojní investice Víceúčelový automobil pro přepravu osob Kompletní výměna počítačové sítě 1 mil. Kč 1 mil. Kč Plán doplňkové činnosti a její využití do rozpočtu organizace a) Pokračování v pronájmech (současný výnos z pronájmů cca 1,14 mil. Kč), optimalizací využití budov bude vytvářen další prostor pro rozšíření této činnosti, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. b) Nově plánujeme - autodoprava, ubytovací činnost, stravování, hipoterapie, rehabilitace, chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů, výroba hnojiv, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností, zahradnická činnost. Nezbytným předpokladem realizace je připravení byznys plánů pro jednotlivé doplňkové činnosti. Plány vypracuje do konce roku 2013 ekonom Centra Kociánka, případně bude vyžádána nezávislá externí analýza. 16

17 Závěr Tento rámcový rozvojový plán bude na základě nových analýz, auditů a posuzování míry nezbytné podpory uživatelů doplněn a následně rozpracován v rámci strategického řízení na tříletý taktický a roční operativní plán. V rámci individuálního projektu MPSV Transformace sociálních služeb bude ustanovena pracovní skupina, která se bude systematicky věnovat přípravě a implementaci strategického plánu Centra Kociánky v rámci transformačních aktivit. 17

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Dragounská 38, Cheb Plán rozvoje kvality poskytovaných

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

STRATEGIE ROZVOJE CENTRA KOCIÁNKA na r. 2015 až 2018

STRATEGIE ROZVOJE CENTRA KOCIÁNKA na r. 2015 až 2018 Ministerstvo práce a sociálních věcí STRATEGIE ROZVOJE CENTRA KOCIÁNKA na r. 2015 až 2018 V Brně dne10. 12. 2015 Zpracoval: Tomáš Komárek ředitel Centra Kociánka Organizace: Centrum Kociánka příspěvková

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež

EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež EHP Fondy 2009 2014 Program CZ04 - Ohrožené děti a mládež Transformace péče o ohrožené děti a mládež Krajský úřad Pardubického kraje, sál J. Kašpara 16. 10. 2015 Ing. Kateřina Budínská, projektová manažerka

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV 1 Transformační tým Mgr. Eva Žůrková, ředitelka DDaZŠ Liptál Mgr. Renata Trčková, zástupkyně ředitelky Pavla Spilková, ekonomka Mgr. Lukáš Diatka, vedoucí vychovatel Mgr. Petr Netočný, podporovatel týmu

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003. Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0003 Nositel projektu: Univerzita Palackého v Olomouci Partner projektu: Člověk v tísni, o. p. s. 1 Východiska: o Právní

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 596, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz STRATEGICKÝ PLÁN Centra sociálních služeb Naděje Broumov

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb

Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Domov pro osoby se zdravotním postižením Hliňany Řehlovice 1, 400 02 Ústí nad Labem Zpráva o realizaci projektu Podpora transformace sociálních služeb Rozhodnutím Rady Ústeckého kraje č.93/74r/2007 ve

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice Zřizovatel: Ústecký kraj Adresa: Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem Vznik: v roce 1995 jako příspěvková organizace Statutárního města Ústí nad

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI DUBEN 2011 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, oddělení

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov

MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU. 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov MODEL KOMUNITNÍ PÉČE O CHRONICKY DUŠEVNĚ NEMOCNÉ V JESENICKÉM REGIONU 33. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 20. 22. listopad 2014 Přerov CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Zahrada 2000 vznikla v roce 1998 jako sociálně

Více

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI

INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI Statutární město Ostrava INFORMATIVNÍ ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ KONCEPCE TRANSFORMACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZAJIŠŤOVANÝCH PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI LISTOPAD 2013 ZPRACOVAL: Odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008

Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Projekt: Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele č. OPLZZ-ZS22-14/2008 Kulatý stůl na téma Uplatnitelnost lidí s mentálním postižením na trhu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence

Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence Oblastní spolek ČČK Hradec Králové Veřejný závazek sociální služby Osobní asistence (výtah z Vnitřních pravidel poskytované služby Osobní asistence Oblastního spolku Českého červeného kříže Hradec Králové)

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra

Institut pro veřejnou diskusi. Integrace zdravotní a sociální péče. MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Institut pro veřejnou diskusi Integrace zdravotní a sociální péče MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D. náměstek ministra Zákon o zdravotních službách Bez získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb je možné

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne..

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče č./ze dne.. Smluvní strany: Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 zastoupená MUDr. Ing. Robertem Plachým

Více

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI

Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI Projekt PODPORA ODBORNÝCH PARTNERSTVÍ ZAMĚŘENÝCH NA PODPORU SENIORŮ V PLZEŇSKÉM KRAJI NÁVRHY KLÍČOVÝCH DOPORUČENÍ/CÍLŮ A OPATŘENÍ Následující doporučení vycházejí z analýz a jednání odborných koalic, které

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb

Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Co vyplynulo z procesu sebehodnocení kvality sociálních služeb Ostrava duben květen 2014 lektoři Mgr. Jaroslava Krömerová Mgr. Květa Staňková Zpráva Shrnuje výsledky spolupráce 14 poskytovatelů sociálních

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany

Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Domovy pro osoby se zdravotním postižením Poslání sociální služby Motto: Domov je tam,

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově Kyselka,část Radošov č.p. 137,363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2008 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie, ředitelka e mail: reditelka@usp-radosov.cz

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je

250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010. zřizovatelem organizace je DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ROK 2010 zřizovatelem organizace je

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.1

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.1 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.1 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 13 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Domov bez zámku. Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina. Život uživatelů v malých domácnostech

Domov bez zámku. Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina. Život uživatelů v malých domácnostech Domov bez zámku Transformace z pohledu kraje Kraj Vysočina Život uživatelů v malých domácnostech Okres Třebíč Ústav sociální péče Jinošov, příspěvková organizace Počet lůžek: 70 Registrované sociální služby:

Více

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015

Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Zámek Břežany, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany 1, 671 65 Břežany Příloha č.2 Společné Krátkodobé cíle služby pro rok 2015 Důraz na spolupráci úseků jasné podíly

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI Ing. David Fresar Střední odborná škola stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1 Krátce o škole: hlavní areál budov Učňovská 1, Praha 9 (Jarov) škola teorie a OV stavebních

Více

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 MELA o.p.s. Statutární orgány společnosti Mela o.p.s. je řízena: Členové dozorčí rady společnosti Ředitelem, statutárním zástupcem obecně prospěšné společnosti, Správní

Více

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.

Podpora hospodářské činnosti v komunitách. Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora hospodářské činnosti v komunitách Pokročilá komunitní práce KSP FF UK PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D. Podpora komunitních aktivit Podporované zaměstnávání Veřejně prospěšné práce Sociální ekonomika

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce

Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce Schválené projekty Programu švýcarsko-české spolupráce V říjnu až prosinci 2012 byly podepsány Dohody o projektu mezi zástupci švýcarské strany a Ministerstva financí Národní koordinační jednotky Programu

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb

Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji. Zlín, 14. 5. 2009. Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Výstupy a poznatky z provedených inspekcí ve Zlínském kraji Zlín, 14. 5. 2009 Bc. Šárka Vrbková Inspektor kvality sociálních služeb Osnova: 1. Právní zakotvení inspekcí 2. Provedené inspekce v ZK v roce

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více