Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta. Studijní obor: Veřejná ekonomika"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika CO VIME O VÝVOJI SOCIÁLNÍCH A EKONOMICKÝCH NEROVNOSTÍ V ČESKÉ SPOLEČNOSTI OD ROKU 1989? What do we know about the trends in social and ekonomie inequalities in the czech society after 1989? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D Autor: Jana Hrášková Brno, červen 2006 r\ středisko Polaček) f vědeckých 2 D 0 a 0 e 6, 2, 5 informací 14:28:27+01'00' digitálně podepsáno Digitally signed

2 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Katedra veřejné ekonomie Akademický rok 2005/2006 ZADANÍ DIPLOMOVÉ PRACE Pro: Obor: HRASKOVA Veřejná ekonomika Jana Název tématu: Název v angličtine: Co víme o vývoji sociálních a ekonomických nerovností v české společnosti od roku 1989? What do we know about the trends in social and economic inequalities in the Czech society after 1989? Zásady pro vypracování: Problémová oblast: Ekonomické a sociální rozdíly jsou trvalým rysem každé společnosti, zároveň však představují pro společnost také velmi naléhavou sociální či politickou otázku. Polistopadová transformace české společnosti zasáhla různé společenské skupiny různě. Poznatků o vývoji nerovností různého charakteru je dnes již i v českém kontextu poměrně mnoho, ale často navzájem od sebe oddělených. Cíl práce: 1. Stměný rozbor postsocialistické transformace české společnosti. 2. Význam analýzy vývoje sociálních a ekonomických nerovností z pohledu veřejné ekonomie. 3. Teorie a výzkumy ekonomických a sociálních nerovností. 4. Faktory diferenciace české společnosti před a po roce Postup a použité metody: 1. Vymezení předmětu a metod práce 2. Zpracování relevantní literatury 3. Přehledová analýza výzkumných zpráv a jiných dostupných pramenů 4. Zhodnocení a závěry analýzy

3 Rozsah grafických prací: cca tabulek a grafů Rozsah práce průvodní zprávy bez príloh: stran Seznam základní literatury: MATĚJŮ, P., VLACHOVÁ, K.. Nerovnost, spravedlnost, politika: Česká republika , 1. vyd. Praha: Sociologické vydavatelství, s. ISBN MANSFELDOVA, Z.: Současná česká společnost, 1. vyd. Praha: Sociologický ústav AV ČR, s. ISBN Editor VEČERNÍK, J., vedoucí týmu MATĚJŮ, P.: Zpráva o vývoji české společnosti , 1. vyd. Praha: Academia, 1998, 364 s. ISBN MACHONIN, P., TUČEK M., GATNAR, L.: Vývoj sociální struktury v české společnosti , Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2000,63. s. MLČOCH, L., MACHONIN. P., SOJKA, M.: Ekonomické a společenské změny v české společnosti po roce 1989 (alternativní pohled), 1. vyd, Univerzita Karlova v Praze: Nakladatelství Karolinum, ISBN TUČEK, M. a kol.: Dynamika české společnosti a osudy lidí na přelomu tisíciletí, Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN MAREŠ, P.: Sociologie nerovnosti a chudoby, 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: Mgr. Laura Fónadová Datum zadání diplomové práce: Termín odevzdání diplomové práce: \) Vedoucí katedry j; [UÁA^ Děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Jana Hrášková Název diplomové práce: Co víme o vývoji sociálních a ekonomických nerovností v české společnosti od roku 1989? Název práce v angličtině: What do we know about the trends in social and ekonomie inequalities in the czech society after 1989? Katedra: Veřej ná ekonomi e Vedoucí diplomové práce: PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. Rok obhajoby: 2006 Anotace Předmětem diplomové práce je charakterizovat vývoj sociálních a ekonomických nerovností v české společnosti po roce Nejprve se stručně věnuje transformaci české ekonomiky, významu nerovností ve společnosti a definuje základní typy nerovností. V další části se zabývá vývojem nerovností v příjmech, majetku a v nerovnostech v přístupu ke vzdělání. Poslední část práce obsahuje výzkumy, které se věnují vnímání příjmových nerovností, vzdělanostními nerovnostmi a faktory, které je ovlivňují. Součástí jsou výzkumy zaznamenávající proměnu sociálního statusu a sociální struktury společnosti. Annotation The aim of diploma thesis is to characterize progress of the social and economic inequality in Czech society since First it shortly discusses the transformation of Czech economy, the meaning of inequalities in society and it defines the fundamental types of inequalities. In the next part it considers the development of inequalities in earnings, property and in inequalities in access to education. The last part contains investigations, which discuss the feeling of earning and educational inequalities and elements which affect them. Parts of the work are researches which record the transformation of social status and social structure of the society. Klíčová slova Česká společnost, transformace, nerovnosti, příjem, vzdělání, sociální status, sociální struktura společnosti Keywords Czech society, transformation, inequialities, income, education, social state, social structure of the society

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Co víme o sociálních a ekonomických nerovností v české společnosti od roku 1989? vypracovala samostatně pod vedením PhDr. Tomáše Katrňáka, Ph.D. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné zdroje. V Brně dne 30. června 2006 vlastnoruční podpis autora

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala PhDr. Tomáši Katrňákovi, Ph.D.za cenné pnpomínky a odborné rady, kterými přispěl k vypracování této diplomové práce.

7 Obsah Úvod 8 1. Transformace české společnosti -ekonomické aspekty Důvody a strategie transformace, výchozí podmínky společnosti Makroekonomický vývoj transformace české ekonomiky Pracovní trh, nezaměstnanost a mzdy Shrnutí Nerovnosti v teorii Pojetí nerovností a jejich význam ve společnosti Nerovnosti z historického hlediska Typy nerovností Shrnutí Nerovnosti v příjmech a majetku Příjem a spravedlnost Diferenciace mezd Diferenciace majetku Shrnutí Nerovnosti v přístupu ke vzdělání Vzdelanostní struktura české společnosti Současná situace ve vzdělání Přístup ke vzdělání Shrnutí Nerovnosti zaznamenané ve výzkumných zprávách Subjektivní vnímání příjmových nerovností Zkoumání vzdělanostních nerovností Faktory působící na diferenciaci příjmů a vzdělání Krystalizace sociálního statusu v transformaci Shrnutí 75 Závěr 77 Seznam použité literatury a dalších pramenů 79 Seznam tabulek a grafů 84 Seznam příloh 85

8 Úvod Jedním z celé řady důsledků proměny společenského uspořádání v České republice po roce 1989 byl nepochybně i rychlý nárůst sociálních a ekonomických nerovností. Naše společnost se poprvé po více než padesáti letech dostala do situace zvětšování společenské diferenciace. Spolu srůstem nerovností došlo i k proměně procesů, které jsou jejich zdrojem, zaznamenáváme tedy nejen zvětšující se diferenciaci, ale jsme svědky i její měnící se povahy [Matějů, Vlachová, 2000]. Téma sociálních nerovností a rozvrstvení pokrývá široké spektrum otázek týkajících se jednání, kterým lidé ve společnosti dosahují svých cílů: vzdělání, zaměstnání, příjmu, majetku, prestiže, úcty uznání, moci, nebo slávy. V transformujících se společnostech se musí věnovat pozornost nejen změnám v ekonomických a sociálních nerovnostech, v sociálním rozvrstvení, v politických postojích a volebních preferencích, ale i obnově souvislostí mezi různými stránkami sociální stratifikace a jejich sepětí s hodnotovými, kulturními a politickými vrstvami tektoniky společnosti [Matějů, Vlachová, 2000]. První kvalitní a rozsáhlý výzkum zabývající se tématem sociální stratifikace se uskutečnil na podzim roku 1967, několik šetření se podařilo realizovat také v sedmdesátých a osmdesátých letech. Většina výzkumů však byla provedena až po roce 1989, kdy se socialistická rovnostářská společnost začala přeměňovat na společnost tržní. Problémem sociální stratifikace se zabývá řada domácích i zahraničních odborníků Pavel Machonin, Milan Tuček, Jiří Večerník, Petr Matějů, Blanka Řeháková, Klára Vlachová, Martin Kreidl, Natalie Šimonova a mnoho dalších. Od osmdesátých let probíhají každoročně mezinárodní výzkumy zabývající se sociální stratifikací, vletech 1992 a 1999 probíhaly mezinárodní výzkumy věnované přímo tématu sociálních nerovností. Cílem mojí diplomové práce je zjistit, jak se v transformující se ekonomice vyvíjely sociální a ekonomické nerovnosti. Předpokládám, že se příjmové nerovnosti diferencovaly (hypotéza 1), očekávám růst vzdelanostní ch nerovností vlivem nerovnoměrným vývojem vzdělanostního systému (hypotéza 2). Také se domnívám, že během devadesátých let poklesla inkonzistence sociálního statusu (hypotéza 3). Toto jsou hypotézy, které se pokusím v následujícím textu potvrdit nebo vyvrátit. 8

9 Pro naplnění cíle použiji tyto metody: metoda obsahové analýzy odborné literatury, intemetových zdrojů vztahujících se k tématu, syntéza poznatku, metoda deskripce a komparace, analýza, dedukce a indukce, Diplomová práce se skládá z pěti kapitol. V první kapitole se zabývám transformací české ekonomiky, zjišťuji jaké byly důvody transformace české společnosti, jaké měla výchozí podmínky. Stručně analyzuji makroekonomický vývoj české ekonomiky v devadesátých letech. Druhá kapitola zahrnuje stručnou definici nerovností, charakterizuje jejich význam ve společnosti a rozlišuje jednotlivé typy nerovností. V třetí kapitole se zabývám příjmovými nerovnostmi. Zjišťuji jak se vyvíjely příjmy v devadesátých letech, jaké faktory je ovlivňovaly a v krátkosti se zmiňuji o nerovnosti v majetku. V následující kapitole jsou pak obsaženy nerovnosti v přístupu ke vzdělání. Zkoumám, jak se vyvíjela vzdelanostní struktura a jaká je současná situace ve vzdělávání a specifika vzdelanostní ch nerovností v české společnosti. Poslední kapitola je věnovaná výzkumům zaznamenávající výše sledované nerovnosti. Obsahuje zprávy týkající se vnímání příjmových nerovností, významu vzdělávání a šanci přijetí na vysoké školy. Také se zmiňuji o výzkumech, které se věnují problematice sociálního statusu a přeměně sociální struktury české společnosti. Při psaní diplomové práce jsem vycházela z odborné literatury, periodik, relevantních intemetových zdrojů a ze sociologických textů Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. 9

10 1. Transformace české společnosti - ekonomické aspekty Ekonomické reformy probíhající v 90. letech v bývalých komunistických zemích jsou považovány za nejzásadnější změny hospodářské politiky a fungování ekonomického systému, které moderní historie zná. Představují kompletní změnu jeho fungování, změnu motivací ekonomických subjektů, změnu omezení, která vymezují mantinely jejich chování, změnu nástrojů a cílů hospodářské politiky státu, vznik nových typů ekonomických subjektů a zánik jiných ekonomických subjektů. Hlavním smyslem uskutečňování ekonomických reforem je dosažení takového stupně ekonomické výkonnosti, jakým se vyznačují vyspělé tržní ekonomiky. Jak rychle, s j akými dočasnými náklady a v j aké míře bude ovšem ekonomické výkonnosti typické pro vyspělé ekonomiky dosaženo bylo v momentě zahájení ekonomických reforem nejasné [Jonáš, 2000] Důvody a strategie transformace, výchozí podmínky společnosti Koncem 80. let se československá ekonomika nacházela ve stavu, který byl charakteristický výraznými ekonomickými deformacemi. Nepřizpůsobování se žádané úrovni spotřeby výrobním možnostem vedlo k prohlubování mezery mezi budoucí poptávkou a budoucí schopností ekonomiky tuto poptávku uspokojovat, protože neefektivní hospodářský systém nadále podrýval její budoucí produkční schopnosti. Logickým důsledkem bylo ekonomické zaostávání, protože tento systém nepřipouštěl soukromou iniciativu a nechtěl, aby v příjmech jednotlivců byly zohledněny jejich schopnosti [Jonáš, 1997]. Na konci 80. let se ukázalo, že jediným způsobem, jak zastavit prohlubující se ekonomické zaostávání, je provést přeměnu ekonomického systému. Uskutečnili se mnohé diskuse, jak tuto situaci řešit. Z nich pak vzešli závěry a způsoby jejich možných řešení. Mezi nejvýznamnější patří následující čtyři body: 1. neexistence soukromého vlastnictví v zemi, a proto je třeba provést rozsáhlou privatizaci výrobních prostředků; 2. musí se přistoupit k cenové liberalizaci a vyřešit tak problematiku neexistence efektivně fungujícího trhu kapitálu, trhu pracovních sil, trhu zboží a služeb a s nimi související nefungující cenový mechanismus; 3. odstranit monopoly, které nevznikly působením tržních sil a vytvořit konkurenční prostředí také prostřednictvím otevřené ekonomiky zahraničním investicím; 4. udržovat vyrovnané veřejné rozpočty a provádět restriktivní měnovou politiku centrální 10

11 bankou, aby nejistota související se probíhající transformací nezvyšovala neúměrně inflaci [Jonáš, 1997]. Při hledání vhodné strategie transformace ekonomiky ekonomové využívali dva různé přístupy - liberální a institucionální. Oba poskytují potřebné tržní prvky, ale jejich kombinace není možná, poněvadž se navzájem vylučují. Proto musela být vytvořena strategie, která by obsahovala prvky liberálního přístupu, ale aby neopomněla vzít v úvahu i negativní důsledky druhého přístupu. Cílem liberálního přístupu je vytvoření tržních podnětů, které by jednotlivce motivovaly k tržnímu chování (tvrdá práce, podnikání, zvyšování kvality služeb). Změny jako liberalizace trhů a privatizace, tyto podněty jsou předpokladem pro následný vývoj tržních investicí. Oproti tomu institucionální přístup se zaměřuje na vznik nových konformních institucí (formálních i neformálních pravidel chování včetně sankcí za nedodržování pravidel). Transformaci považuje za komplexní a složitou změnu vžitých vzorců chování probíhající pomalu, a proto ji nelze urychlit. Existuje zde závislost na minulém vývoji [Holman, 2000]. Československo se v porovnání s ostatními bývalými zeměmi sovětského bloku nacházelo v dobré výchozí pozici, země se vyznačovala makroekonomickou stabilitou, nízkým zahraničním zadlužením, přijatelnou životní úrovní a dlouhou tradicí průmyslového kapitalistického rozvoje před druhou světovou válkou [Jonáš, 1997]. Po roce 1989 se začalo pracovat na návrzích strategie jak přeměnit centrálně plánované hospodářství na tržní ekonomiku. Objevila se určitá shoda názorů na to, jaké vytvořit základní prvky tržního systému. Zejména následující prvky: svoboda podnikání, soukromé vlastnictví, volný systém cen vytvářených interakcí nabídky a poptávky, volný obchod. Problémem však bylo určit, jakou cestou tento cíl naplnit, jak hluboké mají být systémové změny (rychlost, prostředky, pořadí a rozsah). Mezi řadami návrhů se jako nejvíce schůdné prokázaly dva návrhy od dvou týmů odborníků, které se však podstatně lišily ekonomickými názory. Prvním zásadnějším a ucelenějším projektem je Návrh strategie přechodu k tržní ekonomice", který byl vypracován na přelomu měsíce března a dubna 1990 Hospodářskou radou ČR pod vedením místopředsedy české vlády Františkem Vlasákem. Projekt upřednostňoval pomalejší tempo transformace, standardní metody privatizace a aktivní strukturální politiku. Pracoval s dvěma variantami liberalizace. Oba scénáře doporučovaly liberalizaci cen na vnitřním trhu od roku 1991, 11

12 odlišovaly se však návrhy na liberalizaci zahraničního obchodu. V prvním scénáři měla být liberalizace zahraničního obchodu spojena s liberalizací vnitřního obchodu a v druhém se předpokládalo uskutečňování liberalizace zahraničního obchodu ve dvou etapách. V první etapě měly vedle sebe existovat svobodný trh s regulovaným trhem zahraničních měn, v druhé etapě se měl svobodný trh postupně rozšiřovat i v oblasti zahraničních měn, až by nakonec bylo dosaženo plné směnitelnosti československé koruny. Druhý návrh byl zpracován v dubnu 1990, byl vedený Václavem Klausem a znám pod názvem Strategie ekonomické reformy". Scénář zdůrazňoval nutnost rychlé privatizace, významná část české ekonomiky měla být nejdříve privatizována a poté restrukturalizována svými novými vlastníky, bez zásahu státu. Hlavní úlohou státu mělo být nastartovat proces spontánní evoluce trhů prostřednictvím privatizace a liberalizace a vytvořit právní rámec pro fungování tržní ekonomiky. Liberalizace zahraničního obchodu měla být spojena s liberalizaci vnitřního trhu a uskutečněná ihned, i s nutností devalvace československé koruny (se souhlasem Mezinárodního měnového fondu) [Mlčoch, Machonin, Sojka, 2000]. Výsledná strategie transformace československé ekonomiky byla předložena vládou a schválena v září 1990 Federálním shromážděním pod názvem Scénář ekonomické reformy". Byla kompromisním řešením založeným na částečném přijetí obou výše uvedených návrhů. Ekonomická reforma zde byla pojata poměrně komplexně a mnohostranně, jako změna institucí a jejich vzájemných vztahů Scénář" obsahoval následující hlavní části: Makroekonomický rámec ekonomické reformy, v němž měla hrát hlavní úlohu především restriktivní měnová a fiskální politika s připravovanou daňovou reformou. - Změna vlastnických poměrů v ekonomice, která měla být urychlena malou privatizací, restitucemi a následně velkou privatizací. - Liberalizace cen, stanovenou na 1. leden 1991, při níž se měla uvolnit převážná část velkoobchodních cen s přímým propojením na maloobchodní ceny. - Vnitřní směnitelnost československé měny, jako nezbytný předpoklad liberalizace dovozů. Zásadní problém zavedení vnitřní směnitelnosti představovalo stanovení výchozí úrovně kurzu československé koruny k volně směnitelným měnám. 12

13 Sociální souvislosti ekonomické reformy, které měly vyústit k předložení návrhů zákonů v oblasti sociálního zabezpečení, zaměstnanosti, kolektivního vyjednávání a státní sociální podpory. Strukturální politika, která měla především podpořit žádoucí strukturální změny, umožnit přechod na tržní mechanismus a udržet chod národního hospodářství. Scénář" také obsahoval přílohy (vnější a vnitřní podmínky ČSFR při vstupu do ekonomické reformy, scénář ekologické strategie v podmínkách ekonomické reformy a opatření na podporu účasti zahraničního kapitálu a zahraniční pomoci v československé ekonomice). A byl zpracován samostatný dokument - Scénář sociální reformy. Z obsahu Scénáře" vyplývá podcenění institucionální stránky transformace, která zahrnuje nejen budování institucí nezbytných pro fungování tržního systému, ale i vytváření odpovídajícího právního rámce s účinnými mechanismy vymahatelnosti práva. Značný důraz se kladl na makroekonomickou stabilitu, která však v Československu nebyla prvořadým problémem [Spěváček, 2002]. V programu byl stanoven směr, kterým se má transformace ubírat a také body, které mají být splněny. Hlavní úlohu v transformaci poté převzala praktická hospodářská politika, kterou již ovlivnila samotná vláda, která transformační politiku prováděla. V roce 1991 se vláda orientovala podle schváleného Scénáře", od roku 1992 se však odvrací od přijaté strategie a řídí se spíše krátkodobými úvahami. Jedním z hlavních důvodů bylo probíhající rozdělení Československa. Při zpětném pohledu na probíhající transformaci se odhaluje, že se transformační strategie vrátila zpět k původnímu návrhu, který předložil tým Václava Klause. Při porovnání podmínek transformujících se zemí existovalo v Československu mnoho specifických výhod a nevýhod, jako následek předchozího vývoje a zvláštního postavení ve světovém hospodářství. Mezi nevýhody patří: a) systém centrálně plánovaného hospodářství, byl nejdůslednější ze všech zemí RVHP, znárodnění a združstevnění bylo téměř dokonalé, soukromý sektor prakticky neexistoval; b) převážná většina cen byla centrálně řízena a plánována na nákladové bázi, teprve ve druhé polovině 80. let začaly pomalé, nesmělé a nedůsledné kroky k omezení centrální tvorby cen; c) vedení státních podniků bylo podřízeno striktní kontrole vládních a dalších orgánů (Státní plánovací komise, odvětvová ministerstva, odbory, stranické orgány) a mělo malé reálné rozhodovací pravomoci; 13

14 d) zahraniční obchod byl v převážné míře orientován na měkký" trh RVHP. Ve druhé polovině 80. let tohoto teritoria směřovalo až 70 % československého exportu. Naopak mezi výhody Československa pak patří: a) existovala dlouholetá tradice přísné monetární politiky, Československo bylo ostrovem monetární stability v hyperinflaci postižené střední Evropě po první světové válce a tuto tradici si udrželo i v desetiletích plánovaného hospodářství; b) finanční disciplína vlády i podniků byla relativně vysoká, vláda nedopustila vznik velkých deficitů státního rozpočtu ani velkých deficitů, či přebytků platební bilance; c) míra inflace byla relativně nízká, celková míra inflace v 80. letech nepřekročila 5 % ročně; d) celkové zahraniční zadlužení Československa v konvertabilních měnách bylo nízké podle všech standardních kritérií; e) kvalifikace, vzdělání a zkušenost pracovní síly byla na relativně vysoké úrovni, v tomto ohledu byla mezera v zaostávání za vyspělými tržními ekonomikami nejmenší [Slaný, 2003] Makroekonomický vývoj transformace české ekonomiky Transformační proces se rozdělil do dvou etap. V první etapě se strategie zaměřila na makroekonomickou stabilizaci, liberalizaci a deregulaci. Začaly zde zásadní systémové změny, aby se vytvořilo fungující institucionální a právní uspořádání tržní ekonomiky. Důsledky těchto změn se projevily na počátku devadesátých let v podobě hospodářské recese. Druhá etapa transformace se označuje jako etapa přizpůsobování a konsolidace. Uskutečňovali se zde rozhodující mikroekonomické a institucionální změny, z nichž je nejdůležitější rozvoj soukromého sektoru a privatizace. V průběhu této etapy by měly být vytvořeny podmínky pro dlouhotrvající hospodářské oživení a hospodářský růst. Česká ekonomika se stále nachází v druhé etapě transformace a podle předběžných odhadů může trvat do roku 2010 [Mlčoch, Machonin, Sojka, 2000]. Období let je v české ekonomice, stejně tak i v ostatních transformujících se ekonomikách, ve znamení transformační recese. Tato recese byla způsobena velkým množstvím různorodých faktorů, které souvisely s přechodem centrálního plánování na tržní systém. Všeobecně se očekával pokles HDP, překvapil však rozsah, jakým se produkt snížil. Ve všech transformujících se ekonomikách poklesl HDP minimálně 15 %, konkrétně v Československu to byl pokles jeden z nejnižších, 15,5 % [Jonáš, 2000]. 14

15 Přechod na tržní systém znamená pro ekonomiku velkou strukturální změnu. Liberalizace cen a zahraničního obchodu změnila poptávku, chování firem i jednotlivců. Domácí nabídka se nepřizpůsobila, velká část výrob se stala nepotřebná a následkem toho poklesla výroba. Současně se snížila i spotřebitelská a investiční poptávka. Jedním z důvodů těchto problémů je volba hlavního cíle hospodářské politiky - boj s inflací. Hlavním nástrojem se stala restriktivní monetární a fiskální politika. Za další důležitý faktor, který způsobil pokles úrovně HDP se považují vnější šoky, které celkově brzdí vliv zahraničního obchodu. Asi nejvýznamnějším je rozpad RVHP, protože se tím výrazně snížil odbyt zboží na trhy postkomunistických zemí [Spěváček, 2002]. V roce 1993 česká ekonomika stagnovala následkem rozdělení Československa. Od roku 1994 začala fáze hospodářského oživení, jehož vrchol nastal v roce 1995 (růst HDP se pohyboval kolem 6 %) [Mlčoch, Machonin, Sojka, 2000]. Od roku 1996 se růst zpomaluje. V těchto letech rostou všechny základní ukazatele, ale také se začínají ukazovat první negativní důsledky strategie. Výrazně se zvyšuje vnitřní i vnější nerovnováha a předznamenává, že tato situace není dlouhodobě udržitelná. Je to následek převisu domácí poptávky před domácí nabídkou, tzn. většího růstu mezd než produktivity práce. Nižší výroba musela být kryta ze zahraničních zdrojů a to se projevilo v deficitu platební bilance. Bohužel, hospodářská politika se nepřizpůsobila této situaci. V podnikové sféře, kde se rozhoduje o vývoji nabídky, se začaly projevovat neřešené problémy transformace související s privatizací, nevyjasněnými vlastnickými vztahy, nedostatečným právním zabezpečením a mezipodnikovým zadlužením. Česká národní banka si uvědomila nebezpečí a zareagovala přitvrzením monetární politiky. Důsledkem bylo značné zpomalení růstu peněžní zásoby, vysoké úrokové míry a hospodářská recese [Spěváček, 2002]. V roce 1997 poklesla míra růstu reálného HDP, v tomto roce se změnila hospodářská politika, kde se rozhodlo o přijmutí restriktivních opatření monetární i fiskální politiky ke snížení domácí absorpce soukromých i veřejných investic a v důsledku toho k obnovení vnější rovnováhy. Tato opatření byla spojena se značným zvýšením úrokových sazeb a se dvěma balíčky opatření" České vlády, zaměřenými na omezení poptávky snížením vládních výdajů a veřejné spotřeby, ale i na vytvoření lepší legislativy v oblasti kapitálového trhu a bankovnictví a dokončení privatizace českých bank. Opatření se stala poměrně úspěšná při obnově vnější rovnováhy, ale zastavila hospodářský růst [Mlčoch, Machonin, Sojka, 2000]. 15

16 V roce 1998 byla výsledkem těchto opatření hluboká recese, která snížila HDP o více než 2 %. Mezi významné faktory patří zpomalení hospodářského růstu téměř ve všech transformujících se ekonomikách i v zemích západní Evropy v letech v důsledku cyklických změn. Při hodnocení situace české ekonomiky nacházející se v recesi se mluví o cyklických, ale i strukturálních faktorech, které vznikly jako důsledek chyb transformační strategie a jejího uplatňování. Mezi hlavní problémy patří nedokončení transformačního procesu, zanedbání vytváření standardního institucionálního prostředí a legislativního rámce tržní ekonomiky, o některých negativních důsledcích privatizačních metod a nedostatečné regulaci zejména kapitálového trhu [Spěváček, 2002]. Znovuoživení české ekonomiky nastalo v druhé polovině roku 1999, kdy růst HDP dosahoval 0,7 %, především jako důsledek růstu spotřebitelské poptávky [Spěváček, 2002]. Od roku 2000 výrazně roste investiční aktivita, ekonomický růst byl v roce podstatně vyšší než se očekávalo, v tomto roce se česká ekonomika navrátila na úroveň roku Od roku 2001 pokračuje hospodářský růst, který je u české ekonomiky vyšší než v zemích EU a většiny transformujících se ekonomik. Údaje Českého statistického úřadu z roku 2005 mluví o 6 % růstu reálného HDP (viz příloha 1). Mezi pozitiva ekonomiky se mluví o relativně rychlém růstu tvorby hrubého fixního kapitálu a jako negativum se považuje narůstání deficitu obchodní bilance a zhoršování veřejných financí Pracovní trh, nezaměstnanost a mzdy Transformace ekonomiky ovlivnila také samotné obyvatele země a jejich zaměstnání. S pádem komunistického režimu přestala existovat tzv. plná zaměstnanost a součástí trhu práce se stala nezaměstnanost. Na nezaměstnanost měl vliv již zmíněný pokles výroby, jehož důsledkem je pokles celkové zaměstnanosti vletech o více než desetinu. Na snížení se značně podíleli také pracující důchodci (v roce 1989 pracovalo 520 tisíc důchodců, ale o rok později jich bylo už necelých 300 tisíc), dále pracovníci podniků omezující výrobu, pracovníci rušených institucí a úřadů minulého režimu a také pracovníci vytlačovaní, nežádoucí či méně výkonní. Pracovní trh je rozhodujícím mechanismem alokace lidských zdrojů. Prosazuje se vněm princip soutěživosti a výběru, opírající se o kvalitu pracovníků, o jejich vzdělání a schopnosti. V období transformace se zvýšila mobilita pracovních sil ve všech podobách, tj. jako mobilita 16

17 mezipodniková, odvětvová, profesní i prostorová. Nej častěji odcházeli ze státních a privatizovaných podniků schopní zaměstnanci z vlastního rozhodnutí, aby našli lepší příležitost a uplatnění, které jim starý systém neposkytl. Po roce 1990 se přesunula velká část pracovníků do soukromého sektoru nebo sektoru služeb. Podíl zaměstnaných osob ve službách se od roku 1997 zvýšil zhruba o 11 % [Večerník, Matějů, 1998]. Oproti západním státům máme malý podíl zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje, ve veřejných sociálních službách a také veřejné správě a v sociálním zabezpečení. Česká republika má ve srovnání se zeměmi EU nízkou úroveň mezd. U dlouhodobě nezaměstnaných se výše očekávané mzdy ze zaměstnání přibližuje hladině životního minima. Analýzy ukazují, že rozdíl mezi očekávanou mzdou a sociálními dávkami není často považován za dostatečný podnět k přijetí nového zaměstnání. Při nízké úrovni mezd je část málo placených nekvalifikovaných pracovníků chytána do pasti nezaměstnanosti", kterou se rozumí nezájem o zaměstnání vyvolaný malým nebo i nulovým příjmovým přilepšením při přechodu ze sociálních dávek na mzdu. V roce došlo ke snížení životního minima v relaci k průměrné mzdě, zároveň ale klesla podpora v nezaměstnanosti a minimální mzda se propadla ještě níže. V roce 1997 činila minimální mzda v relaci k průměrné mzdě 23 %, podpora v nezaměstnanosti 24 %, životní minimum jednotlivce 29 % a životní minimum čtyřčlenné domácnosti dokonce 90 % [Večerník, Matějů, 1998]. Od roku 1997 (viz příloha 1) dochází krustu nezaměstnanosti signalizující dlouhodobější trend. V současné době je míra nezaměstnanosti 8,3 % l, z toho přibližně 50 % tvoří dlouhodobě nezaměstnaní. Velké změny na trhu práce probíhající po celé období devadesátých let se projevily nejen ve přeměně zaměstnaneckých vztahů, ale také se odrazily ve zrychlené dynamice nominálních a reálných mezd a v prohloubení mzdové diferenciace. Přes výrazné změny mzdy zůstaly nejvýznamnější složkou příjmů domácností a také hlavním příjmovým zdrojem domácností zaměstnanců [Spěváček, 2002]. Transformace ekonomiky podstatně ovlivnila vývoj průměrné nominální i reálné mzdy 2. V základních mzdových vztazích došlo k výraznému rozkolísání jako důsledek změny mezi 1 Data z stránek Ministerstva práce a sociálních věci, duben Dle zákona č. 1/1992 Sb., 17 o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku průměrná měsíční nominální mzda zahrnuje všechny pracovní příjmy (základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, prémie a odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy 17

18 vývojem nominálních mezd a spotřebitelských cen. Tyto změny systému probíhaly v krátkodobém horizontu. Byly odrazem křehkosti a neustálenosti vznikajících struktur ve společnosti a také projevem absence vládních konceptů, které by ovlivňovaly oblast mezd v delším časovém období a zároveň stabilizovaly vzniklou situaci. Prudký nárůst spotřebitelských cen výrazně ovlivnil mzdový vývoj. Způsobila to zejména liberalizace cen z počátku devadesátých let, ale také zavedení daně z přidané hodnoty v souvislosti se zavedením daňové reformy a současné snížení výkonnosti ekonomiky. Nominální mzdy na konci osmdesátých let rostly, avšak došlo k poklesu reálné kupní síly mezd o čtvrtinu. Následkem výrazné disproporce mezi růstem spotřebitelských cen a nominálních mezd vletech se vytvořila tzv. transformační rezerva" v reálné úrovni mezd. V následujících letech došlo k tlaku na výrazný růst nominálních mezd. Výsledkem byl růst reálné úrovně mezd v období , přestože v té době došlo k poklesu výkonnosti ekonomiky [Spěváček, 2002]. Tabulka 1 Vývoj průměrné nominální a reálné mzdy v letech Nominální mzdy - index 1} , , , , , , , , , , ,6 Spotřebitelské ceny - index 1} ,7 156,6 111,1 120, ,1 108,8 108,5 110,7 102,1 103,9 Reálné mzdy - index 1} ,5 73,7 110,3 103,7 107,7 108,6 108,8 101,9 98, ,6 Pozn.: :) stejné období minulého roku = 100 % Pramen: Spěváček, V. Transformace české ekonomiky. Praha: LINDE, V polovině devadesátých let dochází k vyrovnání reálné kupní síly mezd na úroveň roku V roce 1997 vláda přijímá úsporná výdajová opatření (tzv. balíčky), které se staly příčinou politické a vládní krize. V této době roste nominální mzda jen minimálně, reálné hodnoty z roku 1998 ukazují dokonce mírný pokles, jak ukazuje výše uvedená tabulka. nebo platu), které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě a představuje podíl připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na všeobecné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky. 18

19 Od roku 1999 se průměrná mzda stabilizuje a znovu roste i přes pokles výkonu ekonomiky [ČSÚ] Shrnutí Transformace české ekonomiky začala na počátku 90. let. Reagovala tak nejen na události listopadu 1989, ale také na nutnost změny ekonomického systému - centrálně plánovaného hospodářství na systém tržní. Ze země, která se po druhé světové válce řadila mezi nejvyspělejší země světa se za čtyřicet let komunismu stala země s ekonomikou zaostalou, deformovanou. Scénář ekonomické reformy byl předložen vládou a schválen Federálním shromážděním v roce Mezi základní pilíře transformace patřilo: privatizace, cenová liberalizace, liberalizace vnějších ekonomických vztahů, obnovení a udržení makroekonomické rovnováhy. Strategie byla určitým kompromisem mezi návrhy dvou týmů (Františka Vlasáka, Václava Klause). Následkem transformace na počátku devadesátých let dochází k hlubokému poklesu FIDP, současně s ním k poklesu poptávky, k snížení výrob v podnicích. Oživení ekonomiky začalo během roku 1993, kdy rostly všechny základní makroukazatele a zároveň se začaly projevovat negativní důsledky transformace. Z důvodu pozdního přijetí restriktivních opatření a vlivem cyklických změn, které ovlivnily i zahraničí ekonomiky, se české hospodářství v roce 1997 nacházelo znovu v recesi. Hospodářský růst se obnovil až v roce 1999, který pokračuje do současné doby. Transformace ovlivnila i zaměstnanost obyvatelstva, po roce 1989 přestala existovat plná zaměstnanost a vznikla nezaměstnanost, která ovlivnila většinu obyvatel, ať už přímo či nepřímo. Devadesátá léta ovlivnila také mzdovou úroveň, kromě roku 1998 můžeme hovořit o mzdovém růstu jak v reálných, tak v nominálních hodnotách. 19

20 2. Nerovnosti v teorii Společnost si můžeme představit jako hierarchii určitých segmentů společnosti, kde na vrcholu nalézáme privilegované, tj. mocné a bohaté, kteří bývají zpravidla váženi a ctěni, a u dna ty nejchudší, kteří žijí na okraji společnosti, tj. neprivilegované. Názory na to, zda takové hierarchické uspořádání je nezbytnou charakteristikou každé složitější společnosti, se liší. Shoda však panuje vtom, že sociální stratifikace je jednou ze základních sociálních struktur společnosti a je výrazem nerovného rozdělení vzácných statků, materiální i nemateriálni povahy bohatství a moci, případně prestiže. Problematice sociální stratifikace se nelze vyhnout, poněvadž její typ a charakter ovlivňuje život všech členů společnosti. V teorii panuje značná nejednotnost, která vede někdy až k protikladným popisům a interpretaci nerovností." [Sanderová, 2000 : 9] 2.1. Pojetí nerovností a jejich význam ve společnosti Zkoumání nerovností začíná tam, kde se určitá skupina lidí s nějakými společnými vlastnostmi odlišuje od skupiny jiné. Předmětem je sledování proměn těchto rozdílů v čase. Jen mezi rozdílnými skupinami lidí vznikají vztahy sociální povahy. V soudobé tzv. informační společnosti, založené na vědění, se nejčastěji za rozdíly zakládající sociální nerovnosti považují: a) stupeň vzdělání, informovanosti a kvalifikace; b) rozdíly mezi zaměstnáními a povoláními podle stupně složitosti, kvalifikovanosti, společenského uznání významu a jiných podobných charakteristik vykonávané práce; c) rozdíly v postavení na mocenském žebříčku, ať už ve sféře, nebo v hierarchii ekonomického řízení a rozhodování; d) rozdíly v úrovni příjmů, objemu majetku, životní úrovni; e) diference v kulturnosti a jiných vlastnostech životního stylu, měřené například úrovní aktivit volného času; f) odlišnosti v intenzitě kontaktů s jinými lidmi, zvláště těch, které jsou pro člověka či rodiny nějak důležité. Tyto nerovnosti Tuček nazývá jako dílčí. Různé dílčí nerovnosti se často navzájem sdružují a vytvářejí dvojice nebo i trojice vertikálních diferenciací orientovaných víceméně shodným směrem, a proto vzájemně spjatým. Příkladem toho je těsná vzájemná souvislost stupně dosaženého vzdělání a složitost práce, ke kterým se často přidružuje i kulturnost trávení volného času [Tuček, 2003] 20

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009

ský ČNB Miroslav Singer viceguvernér, V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Aktuáln lní hospodářský ský vývoj v ČR R očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka V. Finanční fórum Zlaté koruny Praha, 23. září 2009 Krize ve světě Příčiny krize: dlouhodobý souběh

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ KATEDRA EKONOMICKÝCH TEORIÍ PLATEBNÍ BILANCE Teze diplomové práce Vypracovala: : Bc. Kristýna Jandová Vedoucí diplomové práce: Ing. Eva Kaňková

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice

4. 3. Váha nefinančních firem pod zahraniční kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4. 3. Váha nefinančních firem kontrolou na investicích sektoru nefinančních podniků a v české ekonomice 4.3.1. Spojitost s přílivem přímých investic Odlišnost pojmů Je třeba rozlišovat termín příliv přímých

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR ÚNOR Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY ÚNOR ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (ÚNOR ) SHRNUTÍ Výsledky aktuálních zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Ministerstvo financí pořádá již od roku 1996 dvakrát ročně průzkum prognóz makroekonomického vývoje České republiky, tzv. Kolokvium. Cílem Kolokvia je získat představu

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ MĚŘENÍ VÝKONU NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ALENA KERLINOVÁ ALENA.KERLINOVA@LAW.MUNI.CZ VÝKON NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Založen na využívání výrobních faktorů: půda vnitřně nehomogenní faktor (liší se kvalitou),

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

Teze k diplomové práci

Teze k diplomové práci Teze k diplomové práci Kapitálový trh v Č eské republice Autor: Matouš Trajhan Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Ivana Boháčková, CSc. Praha 2002 Cílem diplomové práce Kapitálový trh v České republice

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha

10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) Krátkodobá fiskální nerovnováha Dlouhodobá fiskální nerovnováha 10. téma: Krátkodobá a dlouhodobá fiskální nerovnováha*) **) 10.1. Krátkodobá fiskální nerovnováha 10.2. Dlouhodobá fiskální nerovnováha *) Viz 10. kap. učebnice; Dodatek J P (povinně); X. případová studie

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR: VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ Teze k diplomové práci na téma: Statistického hodnocení průměrných měsíčních mezd v jednotlivých

Více

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků

Cíl: analýza další makroekonomické poruchy, jejích příčin a důsledků Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 4 10) Nezaměstnanost. 11) Inflace a Phillipsovy křivky

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko

Ot O e t vř e e vř n e á n á eko e n ko o n m o i m ka Pavel Janíčko Otevřená ekonomika Pavel Janíčko Mezinárodní obchod Otevřená ekonomika - mezinárodní obchod a mezinárodní kapitálové trhy Míra otevřenosti ekonomiky bývá nejčastěji vyjádřena pomocí poměru exportu výrobků

Více

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011

Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Politika zaměstnanosti České republiky v letech 2004 až 2011 Teoretický úvod Politika zaměstnanosti je jedním z nejdůležitějších segmentů každého vyspělého státu. V České republice je upravena především

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Národní hospodářství 3 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora:

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9.

ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU. Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM. www.cesvsem.cz. Bratislava, 9. ALTERNATIVNÍ UKAZATELÉ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI A BLAHOBYTU Vojtěch Spěváček Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Bratislava, 9. února 2007 Obsah: 1. Hrubý domácí produkt (HDP) a růstová výkonnost

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH

STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 2007 A V DALŠÍCH LETECH STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ V ROCE 27 A V DALŠÍCH LETECH Mirek Topolánek předseda vlády ČR Stav veřejných financí vládní deficit Trvale deficitní hospodaření -1-2 -3 % HDP -4-5 -6-7 -8 Saldo vládního sektoru

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Ekonomický výhled ČR

Ekonomický výhled ČR Ekonomický výhled ČR Miroslav Singer guvernér, Česká národní banka Den otevřených dveří České národní banky Praha, 8. června 2013 Finanční a dluhová krize v eurozóně Podobně jako povodně neznají hranic,

Více

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr

Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Spotřeba domácností má významný sociální rozměr Výdaje domácností výrazně přispívají k celkové výkonnosti ekonomiky. Podobně jako jiné sektory v ekonomice jsou i ony ovlivněny hospodářským cyklem. Jejich

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Univerzita Karlova v Praze Fakulta sociálních věd Institut sociologických studií Katedra sociologie PŘEDPOKLÁDANÝ NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE: PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A JEHO VZTAH K MOBILITĚ

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. Lekce Doprovodné jevy tržního mechanismu Struktura lekce:

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012

NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 NÁVRH NA ÚPRAVU MINIMÁLNÍ MZDY od 1. ledna 2012 Vláda má podle zákoníku práce možnost stanovit nařízením vlády výši základní sazby minimální mzdya dalších jejích sazeb odstupňovaných podle míry vlivů omezujících

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie?

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie? Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Přednáška 1. HLADKÝ,

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika

Šetření prognóz. makroekonomického vývoje ČR. Ministerstvo financí odbor Hospodářská politika šetření prognóz makroekonomického vývoje v ČR, HDP zemí EA9, cena ropy Brent, M PRIBOR, výnos do splatnosti R státních dluhopisů, měnový kurz CZK/EUR, měnový kurz USD/EUR, hrubý domácí produkt, příspěvek

Více

2. setkání. Peníze, inflace, nezaměstnanost

2. setkání. Peníze, inflace, nezaměstnanost 2. setkání Peníze, inflace, nezaměstnanost PENÍZE OBSAH Funkce peněz Historie peněz Soudobý bankovní systém a regulace banky Nabídka peněz Podstata nabídky peněz a peněžní agregáty Celkové množství peněz,

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje.. OPAKOVÁNÍ A 1. Státní rozpočet sestavuje.. 2. Hlavní zdroj příjmové části státního rozpočtu představují... 3. Napiš tři složky výdajové části státního rozpočtu: 4. Pojmenuj rozpočet: příjmová část je vyšší

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele

Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Dopadová studie Význam obchodu jako zaměstnavatele Zpracovaná v rámci projektu Posilování bipartitního dialogu v odvětvích číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní tendence,

Více

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman

Základy ekonomie II. Zdroj Robert Holman Základy ekonomie II Zdroj Robert Holman Omezování konkurence Omezování konkurence je způsobeno překážkami vstupu na trh. Intenzita konkurence nezávisí na počtu existujících konkurentů, ale také na počtu

Více

Konvergence a růst: ČR a sousedé

Konvergence a růst: ČR a sousedé Konvergence a růst: ČR a sousedé Eva Zamrazilová členka bankovní rady Česká národní banka Ekonomický růst : očekávání a nástroje Mezinárodní vědecká konference Bankovní institut vysoká škola Praha, Kongresové

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ Jaromír Kalmus a kol. Tisková konference, ČSÚ Praha, 28. května 2014 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz ÚVOD Výběrové šetření ČSÚ odráží

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky:

Ekonomika je předmětem zkoumání Ekonomie. Každá ekonomika musí řešit 3 základní ekonomické otázky: Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): skutr 1) Pojem: Ekonomie je společenskou vědou o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti ekonomie zkoumá, jak se chová

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB

Domácí a světový ekonomický vývoj. Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 19. října 2016

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Předmluva k 3. vydání 11

Předmluva k 3. vydání 11 Předmluva k 3. vydání 11 I. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 13 1. Bankovní systém 15 1.1 Vymezení a charakteristika bankovního systému 15 1.2 Univerzální a specializované bankovní systémy v tržních

Více

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY

POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY POPTÁVKA A STABILITA ČESKÉ EKONOMIKY Vojtěch Spěváček, CES VŠEM (vojtech.spevacek@vsem.cz) Seminář MF, 6. června 2007 Obsah: 1. Význam a pojetí makroekonomické rovnováhy. 2. Jaké změny nastaly na poptávkové

Více

Produktivita práce v zemědělství České republiky

Produktivita práce v zemědělství České republiky Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra zemědělské ekonomiky Teze k diplomové práci Produktivita práce v zemědělství České republiky Vedoucí diplomové práce : Doc. Ing.

Více

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010

republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Přijetí eura Českou republikou očima o ČNB Miroslav Singer viceguvernér, r, Česká národní banka Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 22. června 2010 Obsah O čem vypovídají analýzy sladěnosti Vybrané

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky

Makroekonomie I. Model Agregátní nabídky Agregátní poptávky Přednáška 4. Model AS -AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova přednášky: Souhrnné opakování předchozí přednášky : Hospodářské cykly a sektory ekonomiky Agregátní poptávka

Více