O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 )"

Transkript

1 S T Á T N Í O B L A S T N Í A R C H I V V Z Á M R S K U č. listu JAF 747 č. archivní pomůcky 8550 O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e ( ) i n v e n t ář P h D r. V á c l a v P i t u c h a Z á m r s k

2 O b s a h Úvod... IV I. Dějiny původce fondu... V II. Dějiny fondu... VII III. Archivní charakteristika fondu... VII IV. Stručný rozbor obsahu fondu a možnosti jeho využití... VIII V. Záznam o uspořádání fondu a sestavení pomůcky... IX Seznam použitých pramenů... IX Seznam použité literatury... IX Seznam zkratek, užívaných v písemnostech fondu... IX Inventární seznam... 1

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původce fondu Dne 15. března 1939 obsadila německá nacistická vojska zbytek Československa. Na území Čech a Moravy byl vyhlášen protektorát (1). Výkonnou moc na tomto území převzala německá armáda. Šéfové civilní správy při armádních sborech vytvářeli tzv. oberlandráty jako nástroje německé civilní administrativy. V tomto rámci vznikl také v březnu 1939 oberlandrát v Pardubicích. Správní obvod OLR Pardubice zahrnoval k (2) politické okresy: Pardubice, Chrudim, Litomyšl,Polička a V. Mýto. S platností od 1. října 1940 byl k obvodu tohoto OLR připojen také soudní okres Chotěboř (po zrušení OLR N. Brod). Úřad oberlandráta v německé správě protektorátu vykonával pravomoc po dvojí linii: 1) byl nejnižším úřadem pro záležitosti říšskoněmeckých státních příslušníků, 2) dohlížel na činnost českých úřadů tzv. autonomní správy (okresní a obecní úřady). Jako zřejmě prvního oberlandráta v Pardubicích uvádí dokument z 29. března 1939 Dr. Schillinga (3). Po něm zde působil Horst Hacker. Změna v obsazení funkce nastala , kdy se H. Hacker rozloučil s pracovním osazenstvem oberlandrátu a do funkce byl uveden Dr. Schultz von Dratzig. Úřad oberlandráta sídlil v budově městského průmyslového musea, pak se přestěhoval do budovy bývalého ředitelství pošt, tzv. budova úřadů (Behö rdenhaus), tj.dnešní budova okresního úřadu. Za oberlandráta Horsta Hackera (prosinec 1939) vypadala organizace oberlandrátu v Pardubicích následovně: Oddělení I: Hlavní kancelář Oddělení II: Protektorátní dohled Oddělení III: Němectví, wehrmacht, obrana země Oddělení IV: Policie Oddělení V: Všeobecné hospodářské záležitosti Oddělení VI: Živnostenské hospodářství Oddělení VII: Výživa a zemědělství Oddělení VIII: Pracovní a sociální záležitosti Oddělení IX: Finančnictví Samostatně: Úřední lékař Veterinář Matriční úředník Úřední pokladna

5 Podle zprávy říšskému protektorovi o plánu rozdělení agendy ze dne byla agenda na OLR Pardubice rozdělena do oddělení takto: Oddělení 0 : Personálie, pokladnictví a účetní záležitosti, nákupy věcí, domovní správa, dohled nad pokladnou. Oddělení I a: Politická policie Oddělení I b: Pasová a cizinecká policie Oddělení II: Německé školství Oddělení III: Protektorátní dohled Oddělení IV: Státní příslušnost, sociální péče, branné záležitosti Oddělení V: Zdravotnictví Oddělení VI: Stavebnictví a osídlení Oddělení VII: Výživa a zemědělství Oddělení VIII: Hospodářství Oddělení IX: Pracovní nasazení a sociální záležitosti Samostatně: Úřední pokladna Matriční úředník K 24. září 1941 lze z uvedené zprávy říšskému protektorovi zjistit také jména vedoucích jednotlivých oddělení. Nulté oddělení, kancelář, podléhalo osobně oberlandrátovi, tehdy jím byl Dr. Schultz von Dratzig. Vedoucí dalších oddělení: I a) Selge, vládní rada I b) Bosler, asesor II) Selge III) Dr. Vorbach, vládní asesor IV) Bosler V) Dr. Gröpler, úřední lékař VI) Selge VII) Erdnüss, zemědělský rada VIII) Selge IX) Heiland, vládní rada

6 Podací deník: nařídil oberlandrát založení podacího deníku a tajného podacího deníku. Zapisovat se měly veškeré výnosy říšského protektora a z ostatního jen důležité věci. Do tajného podacího deníku se měly zapisovat tajné výnosy a zvláště důležitá došlá tajná pošta. V roce 1942 prováděl zastupující říšský protektor R. Heydrich reformu správy, jež výrazně změnila postavení úřadů oberlandráta. V jejím rámci byly změněny také obvody a sídla OLR. Úřad oberlandráta v Pardubicích byl tehdy zrušen a jeho obvody přiřazeny k oberlandrátu Hradec Králové. Podle nařízení říšského protektora z s platností od (4). V dokumentech o zrušení úřadu oberlandráta z června až července 1942 v Pardubicích (5) jsou uváděny s německou přesností sestavené seznamy inventáře a předmětů předávaných podle nařízené hospodářské likvidace proti potvrzení jiným německým úřadům, nejčastěji okresnímu hejtmanovi v Pardubicích. Při okresním úřadu v Pardubicích po správní reformě v r pak fungovala tzv. "správa z příkazu říše", Reichsauftragsverwaltung. 1) Hitlerův výnos ze 16. března ) SÚA Pha, ÚŘP, kn 309 3) SÚA Pha, ÚŘP, kn 309 4) Šisler 1963, s. 77 5) SÚA Pha, ÚŘP, kn 42

7 II. Dějiny a vývoj fondu Archivní fond Oberla ndrát Pardubice vznikl činností úřadu oberlandráta v Pardubicích v letech 1939 až Fond byl do SOA Zámrsk převzat od archivního oddělení Krajské správy MV v Pardubicích (př. č. 47/61) provedl extradici 2 kartonů písemností oberlandrátu Pardubice Státní ústřední archiv v Praze (př. č. 66/72). Další přírůstek do fondu oberlandrát Pardubice (př. č. 121/97) přibyl ze SOkA Pardubice V roce 1998 (13.10.) předal do SOA Zámrsk malou skupinu písemností patřících do fondu SOkA Ústí nad Orlicí. V únoru 2002 byl fond uspořádán a inventarizován. III. Archivní charakteristika fondu Spisový materiál pochází z let 1939 až Ve fondu bylo ponecháno i nepatrné množství spisů ze stejné agendy, kterou v návaznosti na zrušený oberlandrát v Pardubicích vyřizoval okresní úřad "správa z příkazu říše", Reichsauftragsverwaltung (RAV) v období 1943 až Fond oberlandrát Pardubice se dochoval ve velmi malém rozsahu vzhledem k tomu, že úřad v Pardubicích fungoval tři roky ( ). Registraturní pomůcky ke spisům se nedochovaly. Fond obsahuje dvě skupiny spisů: větší část spisů je označena signaturami. Signatury jsou vyznačeny na složkách, v nichž byly spisy ukládány; signatury bývají zapsány také na vlastních spisech (ne vždy). Na spisech je také podací razítko oberlandrátu a datum. Vlastní spisový plán se ve fondu nenachází. Analogicky např se spisovým plánem ve fondu OLR Hradec Králové lze vyvodit, že signatury vyjadřují hloubku podrobnosti rozdělení, a to od hlavní skupiny (Hauptgruppe), např. 01, přes skupinu (Gruppe), např. 010; číslice za lomítkem vpravo pak zřejmě vyjadřuje další stupeň dělení, např. spisový obsah (Akteninhalt), např. 010/1, značku spisového plánu (Aktenzeichen), např. 01/11 (1). Rekonstrukci schématu signatur pro potřeby pořádání bylo proto možno provést jen úměrně přesně a podrobně, jak to dovolilo malé množství dochovaného spisového materiálu. 001 Organizace německých úřadů 002 Stranické záležitosti NSDAP 030 Organizace a chod úřadu oberlandráta 040 Úřední budova oberlandrátu 050 Personální, platové záležitosti zaměstnanců 060 Bytové záležitosti zaměstnanců Menší množství písemností není označeno signaturou. Ještě v době existence oberlandrátu někdo utřídil tyto písemnosti podle druhu agendy (včetně eventuálního podčlenění) a označil složky nadpisem "Alte Akten" a vlastním obsahem agendy. Nelze však říci, že je to agenda časově předcházející spisům se signaturou (časově se totiž často překrývají).

8 Spisy bez signatur byly při pořádání utříděny rovněž podle rekonstruovaného schématu spisů označených signaturami, protože obsah jejich agendy tomu odpovídal. K několika druhům agendy ovšem neexistují předlohy signatur. Přihlédl jsem také k plánům rozvržení agendy. (001) Organizace německých úřadů (030) Organizace a chod úřadu oberlandráta (040) Úřední budova oberlandrátu (050) Personální, platové záležitosti zaměstnanců (060) Bytové zležitosti zaměstnanců Matriční věci Pasová a politická policie Sociální péče Branné záležitosti Odžidovštění a arizace židovského majetku Vnitřní skartace nebyla provedena, protože jde o materiál z období okupace. Všechny archiválie jsou v dobrém stavu. 1) viz Macek-Brzobohatý, s. 251 IV. Obsah fondu a možnosti jeho využití Fond Oberlandrát Pardubice je svým rozsahem (celkem 7 kartonů) ze všech fondů oberlandrátů uložených v SOA Zámrsk (ještě N. Brod, Jičín a Hradec Kr.) nejzachovalejší. Spisy podle svého obsahu vypovídají zejména o organizaci německých říšských i protektorátních orgánů, dále pak dokládají chod a činnost vlastního úřadu oberlandráta, jakož i otázky jeho personální správy. Situační zprávy obsažené ve fondu byly sestavovány podle předepsa ného schématu a poskytují obraz tehdejších nálad a situace českého obyvatelstva v protektorátě. Přihlášení židovského majetku ukazují zrůdné uplatnění rasových zákonů v nacistické praxi, důsledkem byly tr agédie lidských osudů židovských občanů. Rozbor tzv. problému Němců žijících rozptýleně uvnitř českého jazykového území poskytuje vh led do nacistické velkoněmecké ideologie. Poněmčování českých jmen německých státních příslušníků naznačuje až malichernost "problémů", jež vznikaly v praxi nacistického režimu.

9 V. Protokolární záznam o uspořádání Fond roztřídil, uspořádal a inventář sestavil ve Státním oblastním archivu v Zámrsku v únoru 2002 archivní pracovník PhDr. Václav Pitucha. Zkratky: DAF - Deutsche Arbeitsfront kn - karton NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSV - Nationalsozialistische Volkswohlfahrt OkÚ - okresní úřad OLR - oberlandrát RAV - Reichsauftragsverwaltung SAP - Sborník archivních prací SÚA - Státní ústřední archiv ÚŘP - úřad říšského protektora Prameny: Státní ústřední archiv Praha, fond Úřad říšského protektora, kartony č. 42, 66, 90, 309, 311 a 312 Úřad říšského protektora , Praha, SÚA 1962, inventární soupis Oberlandrát Kolín, SOkA Kolín 1963, inventář Oberlandrát Prostějov, Zemský archiv Brno 1961, inventář Úřad oberlandráta ve Vsetíně, Zemský archiv v Opavě 1964, inventář Použitá literatura: Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren. Prag 1940 Görner, J.: Německá terminologie z doby nacistické okupace. SAP č. 1, s Letocha, J.: Okupační veřejná správa ve Východočeském kraji. IN: Východní Čechy, 1964, s Macek, J. - Brzobohatý, J.: Spisová manipulace nacistické okupační správy - zásady a vývoj. SAP 1965, č. 1, s Semotanová, E.: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha, Libri 2001 Sládek, O.: Plán ARLZ a jeho vliv na dochovanost archiválií z období nacistické okupace Československa. SAP 1978, č. 2, s Státní ústřední archiv Praha. Průvodce I a II. Šisler, S.: Příspěvek k vývoji a organizaci okupační správy v českých zemích v letech SAP 1963, č. 2, s Šisler, S.: Studie o organizaci a působnosti nacistické okupační správy v českých zemích v letech SAP 1972, č. 1, s

10 I n v e n t á r n í s e z n a m

11 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. a) Spisový materiál Spisy označené signaturami Organizace německých úřadů 1 000/4 Výnosy vůdce o správě tzv. východních území po napadení SSSR. Výnos vůdce o dalším zjednodušení správy z 25. ledna /1 Několik oběžníků úřadu říšského protektora (např. nové členění obvodů oberlandrátů na Moravě, označení východní marka) 3 001/10 Kompetence a působnost oberlandrátů v protektorátu 4 001/11 Sdělování informací týkajících se oberlandrátů a jiných německých úřadů v protektorátu (zejm. různé změny) 5 001/13 Vyvrácení pověstí anglické propagandy o přípravě války proti Rusku. Zásilky říš. komisaři pro obsazená nizozemská území /3 Různé statistiky (stav obyvatelstva v protektorátu dle obvodů OLR v r. 1940, šetření ústředního statistického úřadu v Praze, věstník ústř. statistického úřadu, podklady pro statistiky) 7 001/4 Říšský protektor: příkazy, nařízení, pokyny a informace oberlandrátům (např. říšská pracovní služba, plán členění úřadu říšského protektora)

12 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /5 Postavení protektorátu Čechy a Morava (styk s ministerským předsednictvem) 9 001/6 Říšský protektor státnímu presidentu Háchovi: všechny zákony, nařízení, předpisy se musí před vydáním předložit protektorovi nebo jeho podřízeným /7 Nové členění oberlandrátů v Čechách od (vč. rozdělení obvodu OLR Německý Brod). Správa obvodů OLR Pardubice a Hradec Králové (vč. přidělení pracovníků) /9 Organizace, územní působnost a označení oberlandrátů v protektorátu /12 Informace od soudů a státních zástupců /4 Německé velitelství četnictva při oberlandrátu v Pardubicích (předpisy o služebních příjmech a požitcích, pokyny a příkazy k vyplácení služebních příjmů, protektor. přirážky, paušál úhrad, zdanění; organizace služby, osobní zál., telefonní přípojka) /5 Hejtmanství četnictva Kolín sděluje změnu adresy. Sdělení o zřízení pobočky kriminální policie v Pardubicích /7 Telefonní přístroje a hovory na OLR /9 Několik oběžníků z úřadu říšského protektora (např. pro písemný styk s protektorátními úřady)

13 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /1 Úřední a služební pošta: doručování a zacházení (příkazy a pokyny protektora, nadřízených, Ministerialblatt) /2 Německá služební pošta (doprava a doručování, osvobození od poplatků) Stranické záležitosti NSDAP /1 Materiály NSDAP (např. náborová činnost složek NSDAP) /13 NSDAP - vyřízení dotazu na příslušníka SS /14 Materiály NSDAP (evidence ročníku 1932 pro Hitler-Jugend) /18 NSDAP - Říšský svaz německých úředníků /2 Materiály NSDAP (zásady pro styk s úřady v protektorátu) /21 Německá pracovní fronta při úřadu OLR Pardubice, DAF (oběžníky a přípisy od krajského vedení, korespondence, člen ské knížky a známky) /22 NSDAP - zásady pro styk se stranickými úřadovnami /4 Materiály NSDAP (většinou příkazy krajského vedení v Hradci Králové organizacím)

14 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Organizace a chod úřadu oberlandráta /1 Organizace a chod úřadu oberlandráta (organizace úřadu OLR, jednací řád, kancelářský řád kanceláře OLR, zastupování OLR) /16 Různé vnitřní výnosy a spisy vnitřní služby OLR (zavedení podacích deníků, zjednodušení správy, styk s Čechy, chování úředníků ve službě) /3 Plány rozdělení agendy úřadu oberlandráta /4 Otázky vnitřní služby OLR (zásady vyřizování úředních podání) /6 Pracovní doba - nařízení a pokyny (úřední a služební hodiny, svátky a pracovní dny) /1 Porady oberlandrátů v Praze (zejm. pozvání) /4 Účast na kulturních, veřejných a společenských akcích (zejm. pozvání) /5 Účast na kulturních, veřejných a společenských akcích (zejm. pozvání) /1 Účetní záležitosti - úřední pokladna (zásady a vedení rozpočtu, roční výkazy a uzávěrky, platy úředníků podle tabulkové klasifikace spravovaných míst, zaúčtování a přeúčtování, cestovní a jiné náklady úředníků, zálohy,)

15 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /5 Účetní záležitosti - úřední pokladna (přezkoušení účtů, příkazy k platbě, vyúčtování záloh zaměstnanců, užití prostředků šéfa civilní správy, upomínky plateb) Úřední budova oberlandrátu /2 Různé stavební úpravy v budově OLR (obsaženy plánky) /3 Zásobování oberlandrátu palivy (koks, uhlí) /1 Telefonní zařízení v budově OLR (zejm. vybudování ohlašovny pro říšskou poštu, přípojky služebních linek) Personální, platové záležitosti zaměstnanců /15 Personální záležitosti zaměstnanců OLR (udělování dovolených - příkazy, předpisy, omezení) /9 Personální záležitosti zaměstnanců OLR (povolávání úředníků do wehrmachtu, status nepostradatelnosti pro úředníky, Unabkömmlichkeit-Stellung) /12 Personální záležitostizaměstnanců OLR (zejm. přihlášky do koloniální služby, osobní dotazníky) /5 Příjmy zaměstnanců OLR (povyšování úředníků, služební věk a doba, odlučné, dětské přídavky) /8 Osobní spisy úředníků OLR /1 Osobní kartotéka neúředníků OLR

16 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /10 Několik pokynů k personálním věcem (např. zaměstnávání mladistvých žen) /5 Platové záležitosti neúředníků, referentů OLR /9 Pojištění zaměstnanců OLR (nemocenská pokladna, invalidní záležitosti, starobní věci, seznamy lékařů) /4 Platové záležitosti řidiče na úřadu OLR /1 Několik pokynů k personálním záležitostem (např. přidělování pracovníků ke službě na OLR, vykazování personálního stavu) /1 Zveřejňování vyhlášek a jiné všeobecné informace /2 Společný poslech rozhlasu (Německá pracovní fronta, DAF) /3 Společenské akce zaměstnanců OLR (výlety, oslavy) /7 Společenské příležitosti zaměstnanců OLR (svatba, narozeniny, přání) /4 Příprava pracovníků oberlandrátu na vyšší správní službu (další odborné vzdělávání, kursy, školení, zkoušky zaměstnanců OLR). Bytové záležitosti zaměstnanců OLR /1 Bytové záležitosti zaměstnanců OLR (seznam bytů, nahlášení bytů, předpisy, výstřižky z věstníků)

17 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Spisy bez signatury Organizace německých úřadů 57 Německé úřadovny v protektorátě (Stranické úřadovny, branná moc, soudy, zplnomocněnci německých drah a NSV, pověřenci, inspektor německých obecních a měšťan ských škol, němečtí notáři.) 58 Německé úřady v protektorátě (Organizace, adresy, rozkazy: všeobecná správa, velitel bezpečnostní policie, velitel pořádkové policie, bezpečnostní služba.) 59 Zvláštní říšské úřady mimo protektorát (Generální zplnomocněnci říšské správy, říš. ministerstvo vnitra, generální zplnomocnněnec obsazených polských území, říšský místodržitel v Hamburku, říšská župa Wartheland, vládní sídla a vládní okresy - hlášení změn.) 60 Přehled služeben oberlandrátů podle okresních úřadů Organizace a chod úřadu oberlandráta 61 Opatřování služebních potřeb ) 5 (Sbírka zákonů, časopisy, úřední knihovna, formuláře, tiskopisy, předtisky, úřední vyhlášky, mapy, vlajky, čistící prostředky, toaletní potřeby, služební kolo.) 62 Všeobecný služební styk: korespondence rozmanitého obsahu. Telefonní styk. (Např.: osovobození od daně z obratu, pro dodávky do protektorátu, pátrání o léčení A. Glasera v nemocnic v Chrudimi, úspora papíru, dodržování termínů, písemný styk, nemocnice v Litomyšli žádá o pomoc při získání oceli pro dostavbu hospodářské budovy, dopisy místních skupin NSDAP.)

18 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. 63 Účast na kulturních a společenských akcích Povinnosti politické a společenské reprezentace oberlandráta a úřadu OLR. (zejm. pozvání) 64 Zvláštní referenti při oberlandrátech (mzdová, komunální politika) 65 Transporty vězňů v protektorátě a náklady na ně (předpisy a vyúčtování) Úřední budova oberlandrátu 66 Služební budova oberlandrátu Pardubice (Získání budovy, stavební změny, stavební údržba, zabezpečení budovy, vrátný, protiletecká obrana, vytápění, zásobování palivem, osvětlení, čištění, cizí úřadovny.) 67 Telefonní zařízení v budově německých úřadů (mj. oberlandrát), schéma účastníků. Dálnopisná síť říšského protektora. Budova německých úřadů: označení orgánů v budově sídlících (vč. oberlandrátu). Personální, platové záležitosti zaměstnanců 68 Všeobecné záležitosti zaměstnanců OLR (Zaměstnanecká pokladna, společný poslech rozhlasu, lékaři pro personál, branné záležitosti, Říšský svaz německých úředníků, pensionování a výpověď něm. zaměstnanců ze strany protek.tor. úřadů, těžce postižení ve veřejné službě, německá zimní pomoc, předměty denní potřeby, další vzdělávání zaměstnanců.) 69 Personální záležitosti rozmanitého obsahu (Úřednická uniforma, tvorba mezd ve veřejné službě, daň ze mzdy, omezení při stěhování, uvolnění ze služby pro potřeby NSDAP, přísahy úředníků, skládání slibu, služební průkazy.)

19 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. 70 Zaměstnanecké záležitosti různého druhu (Např.: chování protektorátních úředníků ve službě, výslechy úředníků německých úřadů protektorátními úřady, stěhování úředníků, celní odbavení na hranicích protektorátu, zákaz přijímání dárků.) 71 Personální záležitosti oberlandrátu (Nábor stenotypistek a kancelářských sil, výkazy a seznamy úředníků a zaměstnanců pro úřad protektora.) 72 Vyplácení a vedlejší příjmy úředníků (Výnosy a předpisy: denní mzda zaměstnance, různé vedlejší příjmy, např. přídavky na děti, protektorátní přirážky.) 73 Pojištění zaměstnanců OLR (Nemocenské pojištění - závodní nemocenská pokladna, sociální pojištění.) 74 Vystavování pracovních knížek pro zaměstnance OLR Pardubice 75 Vedlejší činnost úředníků a zaměstnanců OLR (předpisy a vyřízení žádostí) 76 Stažení služebních průkazů na slevu do kina Bytové záležitosti zaměstnanců OLR 77 Bytové záležitosti zaměstnanců OLR (Služební byt oberlandrátu, říšské nájemné byty - zvláštní záležitosti zaměstnanců.) Matriční věci 78 Změny jména německých státních příslušníků (poněmčení českých jmen v průkazech)

20 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Pasová a politická policie 79 Výnosy říšského protektora o podávání správních a situačních zpráv. Několik zpráv expozitury OkÚ Pardubice v Přelouči. 80 Situační zprávy Správní zprávy (na 1 listu razítko RAV, "správa z příkazu říše"). Seznam německých zemědělských provozů v obvodu OLR Pardubice. 81 Problém Němců žijících rozptýleně uvnitř českého jazykového území: Litomyšl, Polička, Vysoké Mýto (rozbor situace z pohledu nacistické ideologie) 82 Záznam stížnosti německého úředníka na nevlídné jednání české úřednice při telefonování 83 Josefa Zirklerová, rozená Stehlíková, ze Svítkova - dotazníky a materiály ke zjišťování německé národnosti 84 Ověřování domovské příslušnosti vdovy po cestovateli E. Holubovi Rosy, protektorátní příslušnice, do Holic, žijící ve Vídni (pro žádost o podporu) Sociální péče 85 Žádosti o poskytnutí běžného příspěvku na děti v početných rodinách. Žádosti o příspěvek na obživu rodiny příslušníků povolaných na vojnu apod. Sociální dávky. (Agenda vyřizovaná OLR a pak okresním úřadem "správou z příkazu říše" RAV.)

21 Inv.jedn. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Branné záležitosti 86 Evidenční lístky vojenské evidence branců z obvodu oberlandrátu Pardubice (Agenda vyřizovaná od r okresním úřadem "správou z příkazu říše", RAV.) Odžidovštění a arizace židovského majetku 87 Přihlášení provozního majetku židovských podniků. Přihlášení židovských pozemků, pozemkových práv a hypoték. Přihlášení židovských akcií, židovských podílnických práv a účastenství. Konfiskace židovských nemovitostí vůbec (situační a stavební plány). (T. Humburgerová, E. Löblová, J. Luftman, A. a J. Lustigová, J. Ledererová, F. Mesany, A. Löwitová)

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr.

Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104. Místní národní výbor Újezd 1946-1990. I n v e n t á ř. Zpracoval: Mgr. Inventáře a katalogy Státního okresního archivu Olomouc Š 1-104 Místní národní výbor Újezd 1946-1990 I n v e n t á ř Zpracoval: Mgr. Tomáš Sedlář O l o m o u c 2 0 0 8 str. Obsah 2 Úvod 2 I. Vývoj původce

Více

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku

Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 1945-1950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní (resp.pořádkovou a kriminální) složku Přehled organizačního vývoje SNB v letech 19451950... Internetová verze Sborníku AMV 1/2003 Přehled organizačního vývoje Sboru národní bezpečnosti v letech 19451950 se zaměřením na veřejně bezpečnostní

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 050400/22 OBECNÍ ÚŘAD, MĚSTSKÝ A MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR PRAHA-ZBRASLAV (1682) 1850 1990 Inventář (NAD č.: 137) (Č. pomůcky: 539) Otakara Řebounová, Martin Omelka

Více

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově

Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Radkov 58, 747 83 Radkov, IČO 00635 383, TEL., FAX. 556/309067, E-MAIL-ouradkov@guick.cz Spisový a skartační řád Obecního úřadu v Radkově Úvodní ustanovení

Více

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář

Viktoriafilm (1936) 1939 1953. Inventář Viktoriafilm (1936) 1939 1953 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Viktoriafilm Časový rozsah pomůcky: (1936) 1939 1953 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec

OBEC SULKOVEC. Spisový a skartační řád obce Sulkovec OBEC SULKOVEC Spisový a skartační řád obce Sulkovec Obec Sulkovec, Sulkovec 50, 592 65 Rovečné IČO: 00489476, DIČ: CZ 00489476 Řád zpracoval starosta obce Ing. Petr Tomášek Datum zpracování: 1.12.2014

Více

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací

Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový a skartační řád zdravotních a sociálních organizací Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné

Více

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín

Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Příloha č.1 Organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín Působnost a rámcová náplň činnosti odborů Magistrátu města Děčín Obsah přílohy: str. č. a) 29 Primátor 1 b) 30 Tajemník

Více

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová

Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku. Iva Kvapilová Organizační vývoj SNB v 50. letech se zaměřením na jeho veřejněbezpečnostní složku Iva Kvapilová Politická situace v Československu po únorovém vítězství komunistů a s tím související působení sovětských

Více

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948

TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Masarykova univerzita v Brně Filozofická fakulta Historický ústav TÁBORY PRO NĚMCE V BRNĚ V LETECH 1945 1948 Magisterská diplomová práce Dagmar Viceníková Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Státní oblastní archiv v Zámrsku Výroční zpráva za rok 2006 Petr Zimmermann, prom.hist. ředitel Č.j.: SOA-243/HK-2007 Počet listů: 62 Počet příloh: 8 / listů příloh 42 Spisový znak: 006.4 Skartační znak:

Více

Kinofilm, Helena Metzgerová

Kinofilm, Helena Metzgerová Kinofilm, Helena Metzgerová 1939 1943 (1946) Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Kinofilm, Helena Metzgerová Časový rozsah pomůcky: 1939 1943 (1946) Druh

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy

Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy Část I. Úvod, pojmy, zkratky a výčet legislativy 1 Úvodní ustanovení 1) Spisový řád je vnitřní předpis stanovící základní pravidla pro manipulaci s dokumenty doručenými Ústavnímu soudu (dále jen ÚS ) nebo

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád Spisový řád 1. Úvodní ustanovení 1.1. Řád spisové služby organizace /název a adresa organizace/ dále jen /zkratka organizace/ obsahuje závazné normy pro práci s dokumenty a předarchivní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY Rada města Vimperk schvaluje v souladu s ustanovením 102 odst. 2, písm. o) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění ( dále je zákon o obcích), tento ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. HLAVNÍ ZÁSADY l. Úvod

Více

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají

Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají František Hrdlička Rozhlas v okupaci 1939 1945 Okupace okleštěné republiky a vznik Protektorátu Čechy a Morava znamenají okamžité personální zásahy také v rozhlase. Zostřující se kontrola se proměňuje

Více

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby.

Spisový řád VZOR. I. Úvodní ustanovení. 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. Spisový řád VZOR I. Úvodní ustanovení 1. Spisový řád je souhrn předpisů, který upravuje vedení spisové služby. 2. Účelem spisového řádu je zabezpečit odbornou správu dokumentů, tj. sjednotit manipulaci

Více

9/2011 SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Archivu bezpečnostních složek Sborník

9/2011 SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Sborník Archivu bezpečnostních složek 9/2011 Archivu bezpečnostních složek Sborník SBORNÍK Archivu bezpečnostních složek 9/2011 SBORNÍK ARCHIVU BEZPEČNOSTNÍCH SLOŽEK 9/2011 Redakční rada: PhDr. Zlatuše Kukánová, předsedkyně Mgr. Daniel Běloušek, tajemník Členové: PhDr. Zdeňka Kokošková,

Více

Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů

Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů 935 956 Inventář NFA 200 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Fr. Lepka, maj. Josef Burda, obchod a půjčovna filmů Časový

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

Artur Heller-Film 1936 1941 (1946) Inventář

Artur Heller-Film 1936 1941 (1946) Inventář Artur Heller-Film 1936 1941 (1946) Inventář NFA 2005 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Artur Heller-Film Časový rozsah pomůcky: 1936 1941 (1946) Druh archivní pomůcky:

Více

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989

Martin Pulec. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Martin Pulec Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945 1989 Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006 ISBN 80-86621-18-9 Udělali

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

ODBOR: Kancelář tajemníka MMO

ODBOR: Kancelář tajemníka MMO ODBOR: Kancelář tajemníka MMO vedoucí odboru: Ing. Martina Věntusová, pověřena řízením sekretaritát (asistent/ka): do 4. 11. 2014 Lenka Štáblová, DiS, od 5.11.2014 p. Martina Vítková STRUKTURA ODBORU :

Více

Poskytování služeb v SRN

Poskytování služeb v SRN Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Euro Info Centrum Plzeň Poskytování služeb v SRN Příručka pro samostatné podnikání českých OSVČ Zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,

Více