O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 )"

Transkript

1 S T Á T N Í O B L A S T N Í A R C H I V V Z Á M R S K U č. listu JAF 747 č. archivní pomůcky 8550 O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e ( ) i n v e n t ář P h D r. V á c l a v P i t u c h a Z á m r s k

2 O b s a h Úvod... IV I. Dějiny původce fondu... V II. Dějiny fondu... VII III. Archivní charakteristika fondu... VII IV. Stručný rozbor obsahu fondu a možnosti jeho využití... VIII V. Záznam o uspořádání fondu a sestavení pomůcky... IX Seznam použitých pramenů... IX Seznam použité literatury... IX Seznam zkratek, užívaných v písemnostech fondu... IX Inventární seznam... 1

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původce fondu Dne 15. března 1939 obsadila německá nacistická vojska zbytek Československa. Na území Čech a Moravy byl vyhlášen protektorát (1). Výkonnou moc na tomto území převzala německá armáda. Šéfové civilní správy při armádních sborech vytvářeli tzv. oberlandráty jako nástroje německé civilní administrativy. V tomto rámci vznikl také v březnu 1939 oberlandrát v Pardubicích. Správní obvod OLR Pardubice zahrnoval k (2) politické okresy: Pardubice, Chrudim, Litomyšl,Polička a V. Mýto. S platností od 1. října 1940 byl k obvodu tohoto OLR připojen také soudní okres Chotěboř (po zrušení OLR N. Brod). Úřad oberlandráta v německé správě protektorátu vykonával pravomoc po dvojí linii: 1) byl nejnižším úřadem pro záležitosti říšskoněmeckých státních příslušníků, 2) dohlížel na činnost českých úřadů tzv. autonomní správy (okresní a obecní úřady). Jako zřejmě prvního oberlandráta v Pardubicích uvádí dokument z 29. března 1939 Dr. Schillinga (3). Po něm zde působil Horst Hacker. Změna v obsazení funkce nastala , kdy se H. Hacker rozloučil s pracovním osazenstvem oberlandrátu a do funkce byl uveden Dr. Schultz von Dratzig. Úřad oberlandráta sídlil v budově městského průmyslového musea, pak se přestěhoval do budovy bývalého ředitelství pošt, tzv. budova úřadů (Behö rdenhaus), tj.dnešní budova okresního úřadu. Za oberlandráta Horsta Hackera (prosinec 1939) vypadala organizace oberlandrátu v Pardubicích následovně: Oddělení I: Hlavní kancelář Oddělení II: Protektorátní dohled Oddělení III: Němectví, wehrmacht, obrana země Oddělení IV: Policie Oddělení V: Všeobecné hospodářské záležitosti Oddělení VI: Živnostenské hospodářství Oddělení VII: Výživa a zemědělství Oddělení VIII: Pracovní a sociální záležitosti Oddělení IX: Finančnictví Samostatně: Úřední lékař Veterinář Matriční úředník Úřední pokladna

5 Podle zprávy říšskému protektorovi o plánu rozdělení agendy ze dne byla agenda na OLR Pardubice rozdělena do oddělení takto: Oddělení 0 : Personálie, pokladnictví a účetní záležitosti, nákupy věcí, domovní správa, dohled nad pokladnou. Oddělení I a: Politická policie Oddělení I b: Pasová a cizinecká policie Oddělení II: Německé školství Oddělení III: Protektorátní dohled Oddělení IV: Státní příslušnost, sociální péče, branné záležitosti Oddělení V: Zdravotnictví Oddělení VI: Stavebnictví a osídlení Oddělení VII: Výživa a zemědělství Oddělení VIII: Hospodářství Oddělení IX: Pracovní nasazení a sociální záležitosti Samostatně: Úřední pokladna Matriční úředník K 24. září 1941 lze z uvedené zprávy říšskému protektorovi zjistit také jména vedoucích jednotlivých oddělení. Nulté oddělení, kancelář, podléhalo osobně oberlandrátovi, tehdy jím byl Dr. Schultz von Dratzig. Vedoucí dalších oddělení: I a) Selge, vládní rada I b) Bosler, asesor II) Selge III) Dr. Vorbach, vládní asesor IV) Bosler V) Dr. Gröpler, úřední lékař VI) Selge VII) Erdnüss, zemědělský rada VIII) Selge IX) Heiland, vládní rada

6 Podací deník: nařídil oberlandrát založení podacího deníku a tajného podacího deníku. Zapisovat se měly veškeré výnosy říšského protektora a z ostatního jen důležité věci. Do tajného podacího deníku se měly zapisovat tajné výnosy a zvláště důležitá došlá tajná pošta. V roce 1942 prováděl zastupující říšský protektor R. Heydrich reformu správy, jež výrazně změnila postavení úřadů oberlandráta. V jejím rámci byly změněny také obvody a sídla OLR. Úřad oberlandráta v Pardubicích byl tehdy zrušen a jeho obvody přiřazeny k oberlandrátu Hradec Králové. Podle nařízení říšského protektora z s platností od (4). V dokumentech o zrušení úřadu oberlandráta z června až července 1942 v Pardubicích (5) jsou uváděny s německou přesností sestavené seznamy inventáře a předmětů předávaných podle nařízené hospodářské likvidace proti potvrzení jiným německým úřadům, nejčastěji okresnímu hejtmanovi v Pardubicích. Při okresním úřadu v Pardubicích po správní reformě v r pak fungovala tzv. "správa z příkazu říše", Reichsauftragsverwaltung. 1) Hitlerův výnos ze 16. března ) SÚA Pha, ÚŘP, kn 309 3) SÚA Pha, ÚŘP, kn 309 4) Šisler 1963, s. 77 5) SÚA Pha, ÚŘP, kn 42

7 II. Dějiny a vývoj fondu Archivní fond Oberla ndrát Pardubice vznikl činností úřadu oberlandráta v Pardubicích v letech 1939 až Fond byl do SOA Zámrsk převzat od archivního oddělení Krajské správy MV v Pardubicích (př. č. 47/61) provedl extradici 2 kartonů písemností oberlandrátu Pardubice Státní ústřední archiv v Praze (př. č. 66/72). Další přírůstek do fondu oberlandrát Pardubice (př. č. 121/97) přibyl ze SOkA Pardubice V roce 1998 (13.10.) předal do SOA Zámrsk malou skupinu písemností patřících do fondu SOkA Ústí nad Orlicí. V únoru 2002 byl fond uspořádán a inventarizován. III. Archivní charakteristika fondu Spisový materiál pochází z let 1939 až Ve fondu bylo ponecháno i nepatrné množství spisů ze stejné agendy, kterou v návaznosti na zrušený oberlandrát v Pardubicích vyřizoval okresní úřad "správa z příkazu říše", Reichsauftragsverwaltung (RAV) v období 1943 až Fond oberlandrát Pardubice se dochoval ve velmi malém rozsahu vzhledem k tomu, že úřad v Pardubicích fungoval tři roky ( ). Registraturní pomůcky ke spisům se nedochovaly. Fond obsahuje dvě skupiny spisů: větší část spisů je označena signaturami. Signatury jsou vyznačeny na složkách, v nichž byly spisy ukládány; signatury bývají zapsány také na vlastních spisech (ne vždy). Na spisech je také podací razítko oberlandrátu a datum. Vlastní spisový plán se ve fondu nenachází. Analogicky např se spisovým plánem ve fondu OLR Hradec Králové lze vyvodit, že signatury vyjadřují hloubku podrobnosti rozdělení, a to od hlavní skupiny (Hauptgruppe), např. 01, přes skupinu (Gruppe), např. 010; číslice za lomítkem vpravo pak zřejmě vyjadřuje další stupeň dělení, např. spisový obsah (Akteninhalt), např. 010/1, značku spisového plánu (Aktenzeichen), např. 01/11 (1). Rekonstrukci schématu signatur pro potřeby pořádání bylo proto možno provést jen úměrně přesně a podrobně, jak to dovolilo malé množství dochovaného spisového materiálu. 001 Organizace německých úřadů 002 Stranické záležitosti NSDAP 030 Organizace a chod úřadu oberlandráta 040 Úřední budova oberlandrátu 050 Personální, platové záležitosti zaměstnanců 060 Bytové záležitosti zaměstnanců Menší množství písemností není označeno signaturou. Ještě v době existence oberlandrátu někdo utřídil tyto písemnosti podle druhu agendy (včetně eventuálního podčlenění) a označil složky nadpisem "Alte Akten" a vlastním obsahem agendy. Nelze však říci, že je to agenda časově předcházející spisům se signaturou (časově se totiž často překrývají).

8 Spisy bez signatur byly při pořádání utříděny rovněž podle rekonstruovaného schématu spisů označených signaturami, protože obsah jejich agendy tomu odpovídal. K několika druhům agendy ovšem neexistují předlohy signatur. Přihlédl jsem také k plánům rozvržení agendy. (001) Organizace německých úřadů (030) Organizace a chod úřadu oberlandráta (040) Úřední budova oberlandrátu (050) Personální, platové záležitosti zaměstnanců (060) Bytové zležitosti zaměstnanců Matriční věci Pasová a politická policie Sociální péče Branné záležitosti Odžidovštění a arizace židovského majetku Vnitřní skartace nebyla provedena, protože jde o materiál z období okupace. Všechny archiválie jsou v dobrém stavu. 1) viz Macek-Brzobohatý, s. 251 IV. Obsah fondu a možnosti jeho využití Fond Oberlandrát Pardubice je svým rozsahem (celkem 7 kartonů) ze všech fondů oberlandrátů uložených v SOA Zámrsk (ještě N. Brod, Jičín a Hradec Kr.) nejzachovalejší. Spisy podle svého obsahu vypovídají zejména o organizaci německých říšských i protektorátních orgánů, dále pak dokládají chod a činnost vlastního úřadu oberlandráta, jakož i otázky jeho personální správy. Situační zprávy obsažené ve fondu byly sestavovány podle předepsa ného schématu a poskytují obraz tehdejších nálad a situace českého obyvatelstva v protektorátě. Přihlášení židovského majetku ukazují zrůdné uplatnění rasových zákonů v nacistické praxi, důsledkem byly tr agédie lidských osudů židovských občanů. Rozbor tzv. problému Němců žijících rozptýleně uvnitř českého jazykového území poskytuje vh led do nacistické velkoněmecké ideologie. Poněmčování českých jmen německých státních příslušníků naznačuje až malichernost "problémů", jež vznikaly v praxi nacistického režimu.

9 V. Protokolární záznam o uspořádání Fond roztřídil, uspořádal a inventář sestavil ve Státním oblastním archivu v Zámrsku v únoru 2002 archivní pracovník PhDr. Václav Pitucha. Zkratky: DAF - Deutsche Arbeitsfront kn - karton NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSV - Nationalsozialistische Volkswohlfahrt OkÚ - okresní úřad OLR - oberlandrát RAV - Reichsauftragsverwaltung SAP - Sborník archivních prací SÚA - Státní ústřední archiv ÚŘP - úřad říšského protektora Prameny: Státní ústřední archiv Praha, fond Úřad říšského protektora, kartony č. 42, 66, 90, 309, 311 a 312 Úřad říšského protektora , Praha, SÚA 1962, inventární soupis Oberlandrát Kolín, SOkA Kolín 1963, inventář Oberlandrát Prostějov, Zemský archiv Brno 1961, inventář Úřad oberlandráta ve Vsetíně, Zemský archiv v Opavě 1964, inventář Použitá literatura: Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren. Prag 1940 Görner, J.: Německá terminologie z doby nacistické okupace. SAP č. 1, s Letocha, J.: Okupační veřejná správa ve Východočeském kraji. IN: Východní Čechy, 1964, s Macek, J. - Brzobohatý, J.: Spisová manipulace nacistické okupační správy - zásady a vývoj. SAP 1965, č. 1, s Semotanová, E.: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha, Libri 2001 Sládek, O.: Plán ARLZ a jeho vliv na dochovanost archiválií z období nacistické okupace Československa. SAP 1978, č. 2, s Státní ústřední archiv Praha. Průvodce I a II. Šisler, S.: Příspěvek k vývoji a organizaci okupační správy v českých zemích v letech SAP 1963, č. 2, s Šisler, S.: Studie o organizaci a působnosti nacistické okupační správy v českých zemích v letech SAP 1972, č. 1, s

10 I n v e n t á r n í s e z n a m

11 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. a) Spisový materiál Spisy označené signaturami Organizace německých úřadů 1 000/4 Výnosy vůdce o správě tzv. východních území po napadení SSSR. Výnos vůdce o dalším zjednodušení správy z 25. ledna /1 Několik oběžníků úřadu říšského protektora (např. nové členění obvodů oberlandrátů na Moravě, označení východní marka) 3 001/10 Kompetence a působnost oberlandrátů v protektorátu 4 001/11 Sdělování informací týkajících se oberlandrátů a jiných německých úřadů v protektorátu (zejm. různé změny) 5 001/13 Vyvrácení pověstí anglické propagandy o přípravě války proti Rusku. Zásilky říš. komisaři pro obsazená nizozemská území /3 Různé statistiky (stav obyvatelstva v protektorátu dle obvodů OLR v r. 1940, šetření ústředního statistického úřadu v Praze, věstník ústř. statistického úřadu, podklady pro statistiky) 7 001/4 Říšský protektor: příkazy, nařízení, pokyny a informace oberlandrátům (např. říšská pracovní služba, plán členění úřadu říšského protektora)

12 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /5 Postavení protektorátu Čechy a Morava (styk s ministerským předsednictvem) 9 001/6 Říšský protektor státnímu presidentu Háchovi: všechny zákony, nařízení, předpisy se musí před vydáním předložit protektorovi nebo jeho podřízeným /7 Nové členění oberlandrátů v Čechách od (vč. rozdělení obvodu OLR Německý Brod). Správa obvodů OLR Pardubice a Hradec Králové (vč. přidělení pracovníků) /9 Organizace, územní působnost a označení oberlandrátů v protektorátu /12 Informace od soudů a státních zástupců /4 Německé velitelství četnictva při oberlandrátu v Pardubicích (předpisy o služebních příjmech a požitcích, pokyny a příkazy k vyplácení služebních příjmů, protektor. přirážky, paušál úhrad, zdanění; organizace služby, osobní zál., telefonní přípojka) /5 Hejtmanství četnictva Kolín sděluje změnu adresy. Sdělení o zřízení pobočky kriminální policie v Pardubicích /7 Telefonní přístroje a hovory na OLR /9 Několik oběžníků z úřadu říšského protektora (např. pro písemný styk s protektorátními úřady)

13 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /1 Úřední a služební pošta: doručování a zacházení (příkazy a pokyny protektora, nadřízených, Ministerialblatt) /2 Německá služební pošta (doprava a doručování, osvobození od poplatků) Stranické záležitosti NSDAP /1 Materiály NSDAP (např. náborová činnost složek NSDAP) /13 NSDAP - vyřízení dotazu na příslušníka SS /14 Materiály NSDAP (evidence ročníku 1932 pro Hitler-Jugend) /18 NSDAP - Říšský svaz německých úředníků /2 Materiály NSDAP (zásady pro styk s úřady v protektorátu) /21 Německá pracovní fronta při úřadu OLR Pardubice, DAF (oběžníky a přípisy od krajského vedení, korespondence, člen ské knížky a známky) /22 NSDAP - zásady pro styk se stranickými úřadovnami /4 Materiály NSDAP (většinou příkazy krajského vedení v Hradci Králové organizacím)

14 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Organizace a chod úřadu oberlandráta /1 Organizace a chod úřadu oberlandráta (organizace úřadu OLR, jednací řád, kancelářský řád kanceláře OLR, zastupování OLR) /16 Různé vnitřní výnosy a spisy vnitřní služby OLR (zavedení podacích deníků, zjednodušení správy, styk s Čechy, chování úředníků ve službě) /3 Plány rozdělení agendy úřadu oberlandráta /4 Otázky vnitřní služby OLR (zásady vyřizování úředních podání) /6 Pracovní doba - nařízení a pokyny (úřední a služební hodiny, svátky a pracovní dny) /1 Porady oberlandrátů v Praze (zejm. pozvání) /4 Účast na kulturních, veřejných a společenských akcích (zejm. pozvání) /5 Účast na kulturních, veřejných a společenských akcích (zejm. pozvání) /1 Účetní záležitosti - úřední pokladna (zásady a vedení rozpočtu, roční výkazy a uzávěrky, platy úředníků podle tabulkové klasifikace spravovaných míst, zaúčtování a přeúčtování, cestovní a jiné náklady úředníků, zálohy,)

15 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /5 Účetní záležitosti - úřední pokladna (přezkoušení účtů, příkazy k platbě, vyúčtování záloh zaměstnanců, užití prostředků šéfa civilní správy, upomínky plateb) Úřední budova oberlandrátu /2 Různé stavební úpravy v budově OLR (obsaženy plánky) /3 Zásobování oberlandrátu palivy (koks, uhlí) /1 Telefonní zařízení v budově OLR (zejm. vybudování ohlašovny pro říšskou poštu, přípojky služebních linek) Personální, platové záležitosti zaměstnanců /15 Personální záležitosti zaměstnanců OLR (udělování dovolených - příkazy, předpisy, omezení) /9 Personální záležitosti zaměstnanců OLR (povolávání úředníků do wehrmachtu, status nepostradatelnosti pro úředníky, Unabkömmlichkeit-Stellung) /12 Personální záležitostizaměstnanců OLR (zejm. přihlášky do koloniální služby, osobní dotazníky) /5 Příjmy zaměstnanců OLR (povyšování úředníků, služební věk a doba, odlučné, dětské přídavky) /8 Osobní spisy úředníků OLR /1 Osobní kartotéka neúředníků OLR

16 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /10 Několik pokynů k personálním věcem (např. zaměstnávání mladistvých žen) /5 Platové záležitosti neúředníků, referentů OLR /9 Pojištění zaměstnanců OLR (nemocenská pokladna, invalidní záležitosti, starobní věci, seznamy lékařů) /4 Platové záležitosti řidiče na úřadu OLR /1 Několik pokynů k personálním záležitostem (např. přidělování pracovníků ke službě na OLR, vykazování personálního stavu) /1 Zveřejňování vyhlášek a jiné všeobecné informace /2 Společný poslech rozhlasu (Německá pracovní fronta, DAF) /3 Společenské akce zaměstnanců OLR (výlety, oslavy) /7 Společenské příležitosti zaměstnanců OLR (svatba, narozeniny, přání) /4 Příprava pracovníků oberlandrátu na vyšší správní službu (další odborné vzdělávání, kursy, školení, zkoušky zaměstnanců OLR). Bytové záležitosti zaměstnanců OLR /1 Bytové záležitosti zaměstnanců OLR (seznam bytů, nahlášení bytů, předpisy, výstřižky z věstníků)

17 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Spisy bez signatury Organizace německých úřadů 57 Německé úřadovny v protektorátě (Stranické úřadovny, branná moc, soudy, zplnomocněnci německých drah a NSV, pověřenci, inspektor německých obecních a měšťan ských škol, němečtí notáři.) 58 Německé úřady v protektorátě (Organizace, adresy, rozkazy: všeobecná správa, velitel bezpečnostní policie, velitel pořádkové policie, bezpečnostní služba.) 59 Zvláštní říšské úřady mimo protektorát (Generální zplnomocněnci říšské správy, říš. ministerstvo vnitra, generální zplnomocnněnec obsazených polských území, říšský místodržitel v Hamburku, říšská župa Wartheland, vládní sídla a vládní okresy - hlášení změn.) 60 Přehled služeben oberlandrátů podle okresních úřadů Organizace a chod úřadu oberlandráta 61 Opatřování služebních potřeb ) 5 (Sbírka zákonů, časopisy, úřední knihovna, formuláře, tiskopisy, předtisky, úřední vyhlášky, mapy, vlajky, čistící prostředky, toaletní potřeby, služební kolo.) 62 Všeobecný služební styk: korespondence rozmanitého obsahu. Telefonní styk. (Např.: osovobození od daně z obratu, pro dodávky do protektorátu, pátrání o léčení A. Glasera v nemocnic v Chrudimi, úspora papíru, dodržování termínů, písemný styk, nemocnice v Litomyšli žádá o pomoc při získání oceli pro dostavbu hospodářské budovy, dopisy místních skupin NSDAP.)

18 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. 63 Účast na kulturních a společenských akcích Povinnosti politické a společenské reprezentace oberlandráta a úřadu OLR. (zejm. pozvání) 64 Zvláštní referenti při oberlandrátech (mzdová, komunální politika) 65 Transporty vězňů v protektorátě a náklady na ně (předpisy a vyúčtování) Úřední budova oberlandrátu 66 Služební budova oberlandrátu Pardubice (Získání budovy, stavební změny, stavební údržba, zabezpečení budovy, vrátný, protiletecká obrana, vytápění, zásobování palivem, osvětlení, čištění, cizí úřadovny.) 67 Telefonní zařízení v budově německých úřadů (mj. oberlandrát), schéma účastníků. Dálnopisná síť říšského protektora. Budova německých úřadů: označení orgánů v budově sídlících (vč. oberlandrátu). Personální, platové záležitosti zaměstnanců 68 Všeobecné záležitosti zaměstnanců OLR (Zaměstnanecká pokladna, společný poslech rozhlasu, lékaři pro personál, branné záležitosti, Říšský svaz německých úředníků, pensionování a výpověď něm. zaměstnanců ze strany protek.tor. úřadů, těžce postižení ve veřejné službě, německá zimní pomoc, předměty denní potřeby, další vzdělávání zaměstnanců.) 69 Personální záležitosti rozmanitého obsahu (Úřednická uniforma, tvorba mezd ve veřejné službě, daň ze mzdy, omezení při stěhování, uvolnění ze služby pro potřeby NSDAP, přísahy úředníků, skládání slibu, služební průkazy.)

19 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. 70 Zaměstnanecké záležitosti různého druhu (Např.: chování protektorátních úředníků ve službě, výslechy úředníků německých úřadů protektorátními úřady, stěhování úředníků, celní odbavení na hranicích protektorátu, zákaz přijímání dárků.) 71 Personální záležitosti oberlandrátu (Nábor stenotypistek a kancelářských sil, výkazy a seznamy úředníků a zaměstnanců pro úřad protektora.) 72 Vyplácení a vedlejší příjmy úředníků (Výnosy a předpisy: denní mzda zaměstnance, různé vedlejší příjmy, např. přídavky na děti, protektorátní přirážky.) 73 Pojištění zaměstnanců OLR (Nemocenské pojištění - závodní nemocenská pokladna, sociální pojištění.) 74 Vystavování pracovních knížek pro zaměstnance OLR Pardubice 75 Vedlejší činnost úředníků a zaměstnanců OLR (předpisy a vyřízení žádostí) 76 Stažení služebních průkazů na slevu do kina Bytové záležitosti zaměstnanců OLR 77 Bytové záležitosti zaměstnanců OLR (Služební byt oberlandrátu, říšské nájemné byty - zvláštní záležitosti zaměstnanců.) Matriční věci 78 Změny jména německých státních příslušníků (poněmčení českých jmen v průkazech)

20 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Pasová a politická policie 79 Výnosy říšského protektora o podávání správních a situačních zpráv. Několik zpráv expozitury OkÚ Pardubice v Přelouči. 80 Situační zprávy Správní zprávy (na 1 listu razítko RAV, "správa z příkazu říše"). Seznam německých zemědělských provozů v obvodu OLR Pardubice. 81 Problém Němců žijících rozptýleně uvnitř českého jazykového území: Litomyšl, Polička, Vysoké Mýto (rozbor situace z pohledu nacistické ideologie) 82 Záznam stížnosti německého úředníka na nevlídné jednání české úřednice při telefonování 83 Josefa Zirklerová, rozená Stehlíková, ze Svítkova - dotazníky a materiály ke zjišťování německé národnosti 84 Ověřování domovské příslušnosti vdovy po cestovateli E. Holubovi Rosy, protektorátní příslušnice, do Holic, žijící ve Vídni (pro žádost o podporu) Sociální péče 85 Žádosti o poskytnutí běžného příspěvku na děti v početných rodinách. Žádosti o příspěvek na obživu rodiny příslušníků povolaných na vojnu apod. Sociální dávky. (Agenda vyřizovaná OLR a pak okresním úřadem "správou z příkazu říše" RAV.)

21 Inv.jedn. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Branné záležitosti 86 Evidenční lístky vojenské evidence branců z obvodu oberlandrátu Pardubice (Agenda vyřizovaná od r okresním úřadem "správou z příkazu říše", RAV.) Odžidovštění a arizace židovského majetku 87 Přihlášení provozního majetku židovských podniků. Přihlášení židovských pozemků, pozemkových práv a hypoték. Přihlášení židovských akcií, židovských podílnických práv a účastenství. Konfiskace židovských nemovitostí vůbec (situační a stavební plány). (T. Humburgerová, E. Löblová, J. Luftman, A. a J. Lustigová, J. Ledererová, F. Mesany, A. Löwitová)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)

Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885) Společenstvo hostinských a výčepníků Klatovy (1885)1891-1952 EL NAD č.: 1172 24 I. Vývoj původce archivního fondu První poradní schůze hostinských a výčepníků z Klatov a soudního okresu klatovského se

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Místní školní rada Žerovice (1950)

Místní školní rada Žerovice (1950) Státní okresní archiv Plzeň-jih se sídlem v Blovicích Místní školní rada Žerovice 1937-1949 (1950) Inventář EL NAD č.: 473 AP č.: 400 Jana Mašková Blovice 2003 Obsah Obsah 2 Úvod 3-4 Příloha č. 1 5 Inventární

Více

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ B 278. Oberlandrát Tišnov. Inventář. NAD č.: 115. AP č.: PhDr. Jiří Radimský. Brno 1961

MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ B 278. Oberlandrát Tišnov. Inventář. NAD č.: 115. AP č.: PhDr. Jiří Radimský. Brno 1961 MORAVSKÝ ZEMSKÝ ARCHIV V BRNĚ B 278 Oberlandrát Tišnov 1939 Inventář NAD č.: 115 AP č.: 1457 PhDr. Jiří Radimský Brno 1961 Úvodní poznámka Vrchní zemský rada (Oberlandrát) v Tišnově působil od 16. března

Více

Základní devítiletá škola Boněnov

Základní devítiletá škola Boněnov Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Boněnov 1951-1963 Inventář Číslo listu NAD: 868 Evidenční pomůcka č. 29 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3 II. Vývoj

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Místní školní rada Míšov Inventář

Místní školní rada Míšov Inventář Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Míšov 1877-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 929 Evidenční pomůcka č. 390 Jana Mašková Blovice

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Místní školní rada Libákovice

Místní školní rada Libákovice Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Libákovice 1908 1949 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 846 Evidenční pomůcka č. 382 Jana Mašková Blovice

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Pedagogická škola pro vzdělání učitelek mateřských škol Stříbro 1950-1959 Inventář Číslo EL NAD: 335 Evidenční číslo pomůcky: 150 Dana Bízová

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)

Společenstvo obuvníků Klatovy (1863) Společenstvo obuvníků Klatovy (1863)1898-1951 EL NAD č.: 1180 66 I. Vývoj původce archivního fondu Výnosem c. k. místodržitelství ze dne 21. července 1886 č. 58157 byl stanoven rozsah živnostenských společenstev,

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Základní devítiletá škola Benešovice

Základní devítiletá škola Benešovice Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Benešovice 1946-1977 Inventář Číslo listu NAD: 495 Evidenční pomůcka č. 27 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3-5 I. Vývoj původce fondu...3-4

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77

Místní školní rada Dnešice. Číslo evidenčního listu NAD: 77 Místní školní rada Dnešice 1909 1949 Číslo evidenčního listu NAD: 77 18 I. Vývoj původce archivního souboru Existence školy v Dnešicích je doložena archiváliemi uloženými ve fondu ZŠ Dnešice už od roku

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod

Volné sdružení lesních správ pro severovýchodní Čechy, Náchod Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8996 NAD č. 3538 Volné sdružení lesních správ pro, Náchod 1921-1944 Zpracoval: Mgr. Jiří Kuba

Více

Místní školní rada Roupov

Místní školní rada Roupov Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Místní školní rada Roupov 1897-1950 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 344 Evidenční pomůcka č. 392 Jana Mašková Blovice

Více

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy

Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy Společenstvo zahradníků a sadařů Klatovy 1924-1948 EL NAD č.: 1187 102 I. Vývoj původce archivního fondu Mimořádná ustavující valná hromada spolku zahradnicko-štěpařského o utvoření Společenstva zahradníků-pěstitelů

Více

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508

Základní devítiletá škola Červená EL NAD č.: AP č.: 508 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Červená 1946-1976 Inventář EL NAD č.: 1992 AP č.: 508 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950)

Společenstvo pekařů Sušice (1918) (1950) Společenstvo pekařů Sušice (1918)1920-1947(1950) EL NAD č.: 629 63 I. Vývoj původce archivního fondu Odborné společenstvo mistrů pekařů v Sušici vzniklo odloučením od Živnostenského společenstva potravního

Více

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Velké Dvorce Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Velké Dvorce 1950-1965 Inventář Číslo EL NAD: 916 Evidenční číslo pomůcky: 127 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Jedenáctiletá střední škola Tachov (1945) 1958-1961 Inventář Číslo EL NAD: 1028 Evidenční číslo pomůcky: 153 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah

Více

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205

Záložna - Kampelička Hřešihlavy EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Záložna - Kampelička Hřešihlavy 1908-1953 Inventář EL NAD č.: 455 AP č.: 205 Petr Zárobský, Mgr. Hana Hrachová Rokycany 2007 Obsah Úvod:

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

2. devítiletá škola Stříbro

2. devítiletá škola Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov 2. devítiletá škola Stříbro 1951-1953 Inventář Číslo EL NAD: 1048 Evidenční číslo pomůcky: 114 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Místní národní výbor Smědčice

Místní národní výbor Smědčice Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Rokycany Místní národní výbor Smědčice (1915) 1945 1960 (1980) Dílčí inventář EL NAD č.: 160 AP č.: 203 ROKYCANY 2007 Obsah Úvod: II. Vývoj a dějiny

Více

Základní devítiletá škola Skapce (1936)

Základní devítiletá škola Skapce (1936) Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Skapce (1936) 1945-1978 Inventář Číslo EL NAD: 662 Evidenční číslo pomůcky: 110 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Základní devítiletá škola Maršovy Chody Inventář. Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní okresní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní devítiletá škola Maršovy Chody 1946-1978 Inventář Číslo EL NAD: 877 Evidenční číslo pomůcky: 87 Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3

Více

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553

Základní odborná škola zemědělská Štěpanice EL NAD č.: AP č.: 553 Státní okresní archiv Klatovy Základní odborná škola zemědělská Štěpanice 1950-1951 Inventář EL NAD č.: 1959 AP č.: 553 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj

Více

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486

Základní devítiletá škola Věckovice EL NAD č.: AP č.: 486 Státní okresní archiv Klatovy Základní devítiletá škola Věckovice 1898-1963 Inventář EL NAD č.: 1406 AP č.: 486 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č.

Základní devítiletá škola postupný ročník Nechanice Inventář. Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka č. Inventáře a katalogy fondů Státního okresního archivu Plzeň - jih v Blovicích Základní devítiletá škola 1. 5. postupný ročník Nechanice 1892-1963 Inventář Číslo evidenčního listu JAF: 240 Evidenční pomůcka

Více

Gymnázium Stříbro II. (1947)

Gymnázium Stříbro II. (1947) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Gymnázium Stříbro II. (1947) 1961-1980 Inventář Číslo EL NAD: 350 Evidenční číslo pomůcky: 149 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479

Základní škola Těšov EL NAD č.: AP č.: 479 Státní okresní archiv Klatovy Základní škola Těšov 1923-1982 Inventář EL NAD č.: 1789 AP č.: 479 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Černošín (1924) 1925-1938 Inventář Číslo EL NAD: 212 Evidenční číslo pomůcky: 136 Dana Bízová

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Základní odborná škola rolnická Stříbro

Základní odborná škola rolnická Stříbro Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Základní odborná škola rolnická Stříbro 1949-1952 Inventář Číslo EL NAD: 510 Evidenční číslo pomůcky: 160 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Střední pedagogická škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Střední pedagogická škola Stříbro 1977-1991 Inventář Číslo EL NAD: 1027 Evidenční číslo pomůcky: 151 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Stříbro Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Stříbro 1956-1960 Inventář Číslo EL NAD: 1049 Evidenční číslo pomůcky: 158 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Místní školní rada Dolany EL NAD č.: AP č.: 561

Místní školní rada Dolany EL NAD č.: AP č.: 561 Státní okresní archiv Klatovy Místní školní rada Dolany 1870-1949 Inventář EL NAD č.: 1532 AP č.: 561 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archiválií 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7

(1953) EL NAD č.: 18 AP.: 7 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Archiv obce Borek - Obecní úřad Borek u Rokycan 1807-1945 (1953) Inventář EL NAD č.: 18 AP.: 7 prom. hist. Petros Cironis Rokycany 1962 Obsah

Více

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945)

Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927) (1945) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//144 Inventář archivní pomůcka č. 9005 NAD č. 144 Národní obec fašistická - župní vedení Pardubice (1927)

Více

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 73 č. archivní pomůcky: 8912 ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ 1946-1948(1949) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3

Více

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká státní škola národní Planá (1919) Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká státní škola národní Planá (1919) 1921-1938 Inventář Číslo EL NAD: 864 Evidenční číslo pomůcky: 140 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

ARCHIV OBCE BEZDĚKOV. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy (1951) Prozatímní inventární seznam

ARCHIV OBCE BEZDĚKOV. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy (1951) Prozatímní inventární seznam Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy ARCHIV OBCE BEZDĚKOV 1837 1945 (1951) Prozatímní inventární seznam Číslo evidenčního listu NAD: 707 Evidenční číslo pomůcky: 69 Jana Sýkorová

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632

Živnostenská škola pokračovací Čížkov Číslo listu NAD: 632 Živnostenská škola pokračovací Čížkov 1910-1946 Číslo listu NAD: 632 19 I. Vývoj původce archivního souboru S přípravou otevření Živnostenské školy pokračovací v Čížkově bylo započato již v roce 1910 na

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Jednotné zemědělské družstvo Vlastislav Táborská Časové rozmezí: 1950-1960 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 668

Více

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy

Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy Veřejná odborná škola pro ženská povolání Klatovy 1912 1949 (1950) Číslo evidenčního listu NAD: 1324-663 - Úvod I. Vývoj původce archivního fondu Z důvodu potřeby výchovy dorůstajících dívek byla v roce

Více

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.:

Obecná škola (česká), Nové Sedlo. EL NAD č.: Obecná škola (česká), Nové Sedlo 1919 1927 EL NAD č.: 648-79 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Novém Sedle otevřena 15. prosince 1919. V loketském

Více

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Obecná škola s československým jazykem vyučovacím Rozvadov 1933-1938 Inventář Číslo EL NAD: 663 Evidenční číslo pomůcky: 141 Dana Bízová Tachov

Více

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku

Inventář. Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) Státní oblastní archiv v Zámrsku Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8997 NAD č. 4170 Inspektorát lidových škol zemědělských Havlíčkův Brod (1933) 1945-1948 Zpracoval:

Více

EL NAD č.: AP č.: 548

EL NAD č.: AP č.: 548 Státní okresní archiv Klatovy Česká obecná škola Hůrka 1926-1938 Inventář EL NAD č.: 2086 AP č.: 548 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393

Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín EL NAD č.: AP č.: 393 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Klatovy Všeobecná živnostenská škola pokračovací Strašín 1909-1939 Inventář EL NAD č.: 1378 AP č.: 393 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Americká vojenská správa Cheb Časové rozmezí: 1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 573 Evidenční číslo pomůcky: 1440

Více

EL NAD č.: 1320 AP.: 216

EL NAD č.: 1320 AP.: 216 Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Rokycany Československá konfederace odborových svazů - Základní organizace Tělovýchovná a rekreační zařízení města Rokycany 1980-1991 Inventář EL

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 2244 č. archivní pomůcky: 9025 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Hlinsko 1970-1990 (1997) inventář Hana Machatová Zámrsk 2016

Více

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B

ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B ČR Státní oblastní archiv v Plzni S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V C H E B Název archivní pomůcky: Buhl Emil, Ing. Časový rozsah: 1930-1943 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo evidenčního listu

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502

Národní škola Zhůří EL NAD č.: AP č.: 502 Státní okresní archiv Klatovy Národní škola Zhůří 1946-1952 Inventář EL NAD č.: 1421 AP č.: 502 Eva Ulrichová Klatovy 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Archiv obce Chotiměř (1948) EL NAD č.: AP č.: 435

Archiv obce Chotiměř (1948) EL NAD č.: AP č.: 435 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Chotiměř 1923 1945 (1948) Inventář EL NAD č.: 1476 AP č.: 435 Mgr. Miroslava Hladíková Horšovský Týn 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26

Státní okresní archiv Tachov. Obecná škola (německá) Benešovice Inventář. Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Státní okresní archiv Tachov Obecná škola (německá) Benešovice 1918-1945 Inventář Číslo listu NAD: 496 Evidenční pomůcka č. 26 Jan Edl, Dana Bízová Tachov 2005 Obsah Úvod...3 I. Vývoj původce fondu...3

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova)

Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) Státní oblastní archiv v Plzni Státní okresní archiv Tachov Místní národní výbor Bezděkov (u Damnova) 1945 1957 Inventář Číslo listu NAD: 36 Evidenční pomůcka č. 54 Jana Zímová, Jan Edl Tachov 2005 Obsah

Více

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Zemědělská mistrovská škola Tachov Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Zemědělská mistrovská škola Tachov 1953-1960 Inventář Číslo EL NAD: 539 Evidenční číslo pomůcky: 161 Dana Bízová Tachov 2007 Obsah Úvod...3

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460

Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) Číslo listu NAD: 460 Základní devítiletá škola Žákava (1824 ) 1869-1976 Číslo listu NAD: 460 294 I. Vývoj a původce archivního souboru Kdy přesně škola v Žákavě vznikla, se z dochovaných dokumentů nepodařilo zjistit. Až do

Více

EL NAD č.: AP č.: 557

EL NAD č.: AP č.: 557 Státní okresní archiv Klatovy Zemědělská účetnická škola Sušice 1952-1955 Inventář EL NAD č.: 1393 AP č.: 557 Eva Ulrichová Klatovy 2014 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov

Česká obecná škola Sulislav Inventář. Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Státní oblastní archiv v Plzni - Státní okresní archiv Tachov Česká obecná škola Sulislav 1882-1914 Inventář Číslo EL NAD: 951 Evidenční číslo pomůcky: 142 Dana Bízová Tachov 2006 Obsah Úvod...3 I. Vývoj

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Nickel Emil Časové rozmezí: 1906-1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 718 Evidenční číslo pomůcky: 1386 Zpracovala:

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Lippert Walter Časové rozmezí: (1908) 1930 1946 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 827 Evidenční číslo pomůcky: 1369

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou

Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//805 Inventář archivní pomůcka č. 9013 NAD č. 805 Státní ovocná školka Chlumec nad Cidlinou 1919-1927 Zpracoval:

Více

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č.ev. listu NAD: 543 č. archivní pomůcky: 8913 Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové 1944-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O

Více

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405

Obecná škola Soběšice EL NAD č.: AP č.: 405 Státní okresní archiv Klatovy Obecná škola Soběšice 1853-1944 Inventář EL NAD č.: 1375 AP č.: 405 Eva Ulrichová Klatovy 2010 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Bardachzi Franz, MUDr. Časové rozmezí: (1880) 1931-1944 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 817 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Archiv obce Drahotín. EL NAD č.: AP č.: 390

Archiv obce Drahotín. EL NAD č.: AP č.: 390 Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovském Týně Archiv obce Drahotín 1924 1938 Inventář EL NAD č.: 1595 AP č.: 390 Mgr. Jana Hrušková Horšovský Týn 2012 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního

Více

(1965) EL NAD č.: 278

(1965) EL NAD č.: 278 Obecná škola (česká), Královské Poříčí 1929 1938 (1965) EL NAD č.: 278-47 - I. Vývoj původce archivního fondu Úvod Obecná škola s vyučováním v českém jazyku byla v Královském Poříčí zřízena až v roce 1929,

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3354 č. archivní pomůcky: 8963 Úřad práce Pardubice (1929) 1939-1945 inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422

Pedagogická škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 422 Státní okresní archiv Klatovy Pedagogická škola Sušice 1950-1966 Inventář EL NAD č.: 1390 AP č.: 422 Klatovy 2011 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny archivního fondu 3 III.

Více

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008 Grand Bio Koubek 1930 1936 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Grand Bio Koubek Časový rozsah pomůcky: 1930 1936 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_103 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více