O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 )"

Transkript

1 S T Á T N Í O B L A S T N Í A R C H I V V Z Á M R S K U č. listu JAF 747 č. archivní pomůcky 8550 O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e ( ) i n v e n t ář P h D r. V á c l a v P i t u c h a Z á m r s k

2 O b s a h Úvod... IV I. Dějiny původce fondu... V II. Dějiny fondu... VII III. Archivní charakteristika fondu... VII IV. Stručný rozbor obsahu fondu a možnosti jeho využití... VIII V. Záznam o uspořádání fondu a sestavení pomůcky... IX Seznam použitých pramenů... IX Seznam použité literatury... IX Seznam zkratek, užívaných v písemnostech fondu... IX Inventární seznam... 1

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původce fondu Dne 15. března 1939 obsadila německá nacistická vojska zbytek Československa. Na území Čech a Moravy byl vyhlášen protektorát (1). Výkonnou moc na tomto území převzala německá armáda. Šéfové civilní správy při armádních sborech vytvářeli tzv. oberlandráty jako nástroje německé civilní administrativy. V tomto rámci vznikl také v březnu 1939 oberlandrát v Pardubicích. Správní obvod OLR Pardubice zahrnoval k (2) politické okresy: Pardubice, Chrudim, Litomyšl,Polička a V. Mýto. S platností od 1. října 1940 byl k obvodu tohoto OLR připojen také soudní okres Chotěboř (po zrušení OLR N. Brod). Úřad oberlandráta v německé správě protektorátu vykonával pravomoc po dvojí linii: 1) byl nejnižším úřadem pro záležitosti říšskoněmeckých státních příslušníků, 2) dohlížel na činnost českých úřadů tzv. autonomní správy (okresní a obecní úřady). Jako zřejmě prvního oberlandráta v Pardubicích uvádí dokument z 29. března 1939 Dr. Schillinga (3). Po něm zde působil Horst Hacker. Změna v obsazení funkce nastala , kdy se H. Hacker rozloučil s pracovním osazenstvem oberlandrátu a do funkce byl uveden Dr. Schultz von Dratzig. Úřad oberlandráta sídlil v budově městského průmyslového musea, pak se přestěhoval do budovy bývalého ředitelství pošt, tzv. budova úřadů (Behö rdenhaus), tj.dnešní budova okresního úřadu. Za oberlandráta Horsta Hackera (prosinec 1939) vypadala organizace oberlandrátu v Pardubicích následovně: Oddělení I: Hlavní kancelář Oddělení II: Protektorátní dohled Oddělení III: Němectví, wehrmacht, obrana země Oddělení IV: Policie Oddělení V: Všeobecné hospodářské záležitosti Oddělení VI: Živnostenské hospodářství Oddělení VII: Výživa a zemědělství Oddělení VIII: Pracovní a sociální záležitosti Oddělení IX: Finančnictví Samostatně: Úřední lékař Veterinář Matriční úředník Úřední pokladna

5 Podle zprávy říšskému protektorovi o plánu rozdělení agendy ze dne byla agenda na OLR Pardubice rozdělena do oddělení takto: Oddělení 0 : Personálie, pokladnictví a účetní záležitosti, nákupy věcí, domovní správa, dohled nad pokladnou. Oddělení I a: Politická policie Oddělení I b: Pasová a cizinecká policie Oddělení II: Německé školství Oddělení III: Protektorátní dohled Oddělení IV: Státní příslušnost, sociální péče, branné záležitosti Oddělení V: Zdravotnictví Oddělení VI: Stavebnictví a osídlení Oddělení VII: Výživa a zemědělství Oddělení VIII: Hospodářství Oddělení IX: Pracovní nasazení a sociální záležitosti Samostatně: Úřední pokladna Matriční úředník K 24. září 1941 lze z uvedené zprávy říšskému protektorovi zjistit také jména vedoucích jednotlivých oddělení. Nulté oddělení, kancelář, podléhalo osobně oberlandrátovi, tehdy jím byl Dr. Schultz von Dratzig. Vedoucí dalších oddělení: I a) Selge, vládní rada I b) Bosler, asesor II) Selge III) Dr. Vorbach, vládní asesor IV) Bosler V) Dr. Gröpler, úřední lékař VI) Selge VII) Erdnüss, zemědělský rada VIII) Selge IX) Heiland, vládní rada

6 Podací deník: nařídil oberlandrát založení podacího deníku a tajného podacího deníku. Zapisovat se měly veškeré výnosy říšského protektora a z ostatního jen důležité věci. Do tajného podacího deníku se měly zapisovat tajné výnosy a zvláště důležitá došlá tajná pošta. V roce 1942 prováděl zastupující říšský protektor R. Heydrich reformu správy, jež výrazně změnila postavení úřadů oberlandráta. V jejím rámci byly změněny také obvody a sídla OLR. Úřad oberlandráta v Pardubicích byl tehdy zrušen a jeho obvody přiřazeny k oberlandrátu Hradec Králové. Podle nařízení říšského protektora z s platností od (4). V dokumentech o zrušení úřadu oberlandráta z června až července 1942 v Pardubicích (5) jsou uváděny s německou přesností sestavené seznamy inventáře a předmětů předávaných podle nařízené hospodářské likvidace proti potvrzení jiným německým úřadům, nejčastěji okresnímu hejtmanovi v Pardubicích. Při okresním úřadu v Pardubicích po správní reformě v r pak fungovala tzv. "správa z příkazu říše", Reichsauftragsverwaltung. 1) Hitlerův výnos ze 16. března ) SÚA Pha, ÚŘP, kn 309 3) SÚA Pha, ÚŘP, kn 309 4) Šisler 1963, s. 77 5) SÚA Pha, ÚŘP, kn 42

7 II. Dějiny a vývoj fondu Archivní fond Oberla ndrát Pardubice vznikl činností úřadu oberlandráta v Pardubicích v letech 1939 až Fond byl do SOA Zámrsk převzat od archivního oddělení Krajské správy MV v Pardubicích (př. č. 47/61) provedl extradici 2 kartonů písemností oberlandrátu Pardubice Státní ústřední archiv v Praze (př. č. 66/72). Další přírůstek do fondu oberlandrát Pardubice (př. č. 121/97) přibyl ze SOkA Pardubice V roce 1998 (13.10.) předal do SOA Zámrsk malou skupinu písemností patřících do fondu SOkA Ústí nad Orlicí. V únoru 2002 byl fond uspořádán a inventarizován. III. Archivní charakteristika fondu Spisový materiál pochází z let 1939 až Ve fondu bylo ponecháno i nepatrné množství spisů ze stejné agendy, kterou v návaznosti na zrušený oberlandrát v Pardubicích vyřizoval okresní úřad "správa z příkazu říše", Reichsauftragsverwaltung (RAV) v období 1943 až Fond oberlandrát Pardubice se dochoval ve velmi malém rozsahu vzhledem k tomu, že úřad v Pardubicích fungoval tři roky ( ). Registraturní pomůcky ke spisům se nedochovaly. Fond obsahuje dvě skupiny spisů: větší část spisů je označena signaturami. Signatury jsou vyznačeny na složkách, v nichž byly spisy ukládány; signatury bývají zapsány také na vlastních spisech (ne vždy). Na spisech je také podací razítko oberlandrátu a datum. Vlastní spisový plán se ve fondu nenachází. Analogicky např se spisovým plánem ve fondu OLR Hradec Králové lze vyvodit, že signatury vyjadřují hloubku podrobnosti rozdělení, a to od hlavní skupiny (Hauptgruppe), např. 01, přes skupinu (Gruppe), např. 010; číslice za lomítkem vpravo pak zřejmě vyjadřuje další stupeň dělení, např. spisový obsah (Akteninhalt), např. 010/1, značku spisového plánu (Aktenzeichen), např. 01/11 (1). Rekonstrukci schématu signatur pro potřeby pořádání bylo proto možno provést jen úměrně přesně a podrobně, jak to dovolilo malé množství dochovaného spisového materiálu. 001 Organizace německých úřadů 002 Stranické záležitosti NSDAP 030 Organizace a chod úřadu oberlandráta 040 Úřední budova oberlandrátu 050 Personální, platové záležitosti zaměstnanců 060 Bytové záležitosti zaměstnanců Menší množství písemností není označeno signaturou. Ještě v době existence oberlandrátu někdo utřídil tyto písemnosti podle druhu agendy (včetně eventuálního podčlenění) a označil složky nadpisem "Alte Akten" a vlastním obsahem agendy. Nelze však říci, že je to agenda časově předcházející spisům se signaturou (časově se totiž často překrývají).

8 Spisy bez signatur byly při pořádání utříděny rovněž podle rekonstruovaného schématu spisů označených signaturami, protože obsah jejich agendy tomu odpovídal. K několika druhům agendy ovšem neexistují předlohy signatur. Přihlédl jsem také k plánům rozvržení agendy. (001) Organizace německých úřadů (030) Organizace a chod úřadu oberlandráta (040) Úřední budova oberlandrátu (050) Personální, platové záležitosti zaměstnanců (060) Bytové zležitosti zaměstnanců Matriční věci Pasová a politická policie Sociální péče Branné záležitosti Odžidovštění a arizace židovského majetku Vnitřní skartace nebyla provedena, protože jde o materiál z období okupace. Všechny archiválie jsou v dobrém stavu. 1) viz Macek-Brzobohatý, s. 251 IV. Obsah fondu a možnosti jeho využití Fond Oberlandrát Pardubice je svým rozsahem (celkem 7 kartonů) ze všech fondů oberlandrátů uložených v SOA Zámrsk (ještě N. Brod, Jičín a Hradec Kr.) nejzachovalejší. Spisy podle svého obsahu vypovídají zejména o organizaci německých říšských i protektorátních orgánů, dále pak dokládají chod a činnost vlastního úřadu oberlandráta, jakož i otázky jeho personální správy. Situační zprávy obsažené ve fondu byly sestavovány podle předepsa ného schématu a poskytují obraz tehdejších nálad a situace českého obyvatelstva v protektorátě. Přihlášení židovského majetku ukazují zrůdné uplatnění rasových zákonů v nacistické praxi, důsledkem byly tr agédie lidských osudů židovských občanů. Rozbor tzv. problému Němců žijících rozptýleně uvnitř českého jazykového území poskytuje vh led do nacistické velkoněmecké ideologie. Poněmčování českých jmen německých státních příslušníků naznačuje až malichernost "problémů", jež vznikaly v praxi nacistického režimu.

9 V. Protokolární záznam o uspořádání Fond roztřídil, uspořádal a inventář sestavil ve Státním oblastním archivu v Zámrsku v únoru 2002 archivní pracovník PhDr. Václav Pitucha. Zkratky: DAF - Deutsche Arbeitsfront kn - karton NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSV - Nationalsozialistische Volkswohlfahrt OkÚ - okresní úřad OLR - oberlandrát RAV - Reichsauftragsverwaltung SAP - Sborník archivních prací SÚA - Státní ústřední archiv ÚŘP - úřad říšského protektora Prameny: Státní ústřední archiv Praha, fond Úřad říšského protektora, kartony č. 42, 66, 90, 309, 311 a 312 Úřad říšského protektora , Praha, SÚA 1962, inventární soupis Oberlandrát Kolín, SOkA Kolín 1963, inventář Oberlandrát Prostějov, Zemský archiv Brno 1961, inventář Úřad oberlandráta ve Vsetíně, Zemský archiv v Opavě 1964, inventář Použitá literatura: Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren. Prag 1940 Görner, J.: Německá terminologie z doby nacistické okupace. SAP č. 1, s Letocha, J.: Okupační veřejná správa ve Východočeském kraji. IN: Východní Čechy, 1964, s Macek, J. - Brzobohatý, J.: Spisová manipulace nacistické okupační správy - zásady a vývoj. SAP 1965, č. 1, s Semotanová, E.: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha, Libri 2001 Sládek, O.: Plán ARLZ a jeho vliv na dochovanost archiválií z období nacistické okupace Československa. SAP 1978, č. 2, s Státní ústřední archiv Praha. Průvodce I a II. Šisler, S.: Příspěvek k vývoji a organizaci okupační správy v českých zemích v letech SAP 1963, č. 2, s Šisler, S.: Studie o organizaci a působnosti nacistické okupační správy v českých zemích v letech SAP 1972, č. 1, s

10 I n v e n t á r n í s e z n a m

11 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. a) Spisový materiál Spisy označené signaturami Organizace německých úřadů 1 000/4 Výnosy vůdce o správě tzv. východních území po napadení SSSR. Výnos vůdce o dalším zjednodušení správy z 25. ledna /1 Několik oběžníků úřadu říšského protektora (např. nové členění obvodů oberlandrátů na Moravě, označení východní marka) 3 001/10 Kompetence a působnost oberlandrátů v protektorátu 4 001/11 Sdělování informací týkajících se oberlandrátů a jiných německých úřadů v protektorátu (zejm. různé změny) 5 001/13 Vyvrácení pověstí anglické propagandy o přípravě války proti Rusku. Zásilky říš. komisaři pro obsazená nizozemská území /3 Různé statistiky (stav obyvatelstva v protektorátu dle obvodů OLR v r. 1940, šetření ústředního statistického úřadu v Praze, věstník ústř. statistického úřadu, podklady pro statistiky) 7 001/4 Říšský protektor: příkazy, nařízení, pokyny a informace oberlandrátům (např. říšská pracovní služba, plán členění úřadu říšského protektora)

12 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /5 Postavení protektorátu Čechy a Morava (styk s ministerským předsednictvem) 9 001/6 Říšský protektor státnímu presidentu Háchovi: všechny zákony, nařízení, předpisy se musí před vydáním předložit protektorovi nebo jeho podřízeným /7 Nové členění oberlandrátů v Čechách od (vč. rozdělení obvodu OLR Německý Brod). Správa obvodů OLR Pardubice a Hradec Králové (vč. přidělení pracovníků) /9 Organizace, územní působnost a označení oberlandrátů v protektorátu /12 Informace od soudů a státních zástupců /4 Německé velitelství četnictva při oberlandrátu v Pardubicích (předpisy o služebních příjmech a požitcích, pokyny a příkazy k vyplácení služebních příjmů, protektor. přirážky, paušál úhrad, zdanění; organizace služby, osobní zál., telefonní přípojka) /5 Hejtmanství četnictva Kolín sděluje změnu adresy. Sdělení o zřízení pobočky kriminální policie v Pardubicích /7 Telefonní přístroje a hovory na OLR /9 Několik oběžníků z úřadu říšského protektora (např. pro písemný styk s protektorátními úřady)

13 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /1 Úřední a služební pošta: doručování a zacházení (příkazy a pokyny protektora, nadřízených, Ministerialblatt) /2 Německá služební pošta (doprava a doručování, osvobození od poplatků) Stranické záležitosti NSDAP /1 Materiály NSDAP (např. náborová činnost složek NSDAP) /13 NSDAP - vyřízení dotazu na příslušníka SS /14 Materiály NSDAP (evidence ročníku 1932 pro Hitler-Jugend) /18 NSDAP - Říšský svaz německých úředníků /2 Materiály NSDAP (zásady pro styk s úřady v protektorátu) /21 Německá pracovní fronta při úřadu OLR Pardubice, DAF (oběžníky a přípisy od krajského vedení, korespondence, člen ské knížky a známky) /22 NSDAP - zásady pro styk se stranickými úřadovnami /4 Materiály NSDAP (většinou příkazy krajského vedení v Hradci Králové organizacím)

14 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Organizace a chod úřadu oberlandráta /1 Organizace a chod úřadu oberlandráta (organizace úřadu OLR, jednací řád, kancelářský řád kanceláře OLR, zastupování OLR) /16 Různé vnitřní výnosy a spisy vnitřní služby OLR (zavedení podacích deníků, zjednodušení správy, styk s Čechy, chování úředníků ve službě) /3 Plány rozdělení agendy úřadu oberlandráta /4 Otázky vnitřní služby OLR (zásady vyřizování úředních podání) /6 Pracovní doba - nařízení a pokyny (úřední a služební hodiny, svátky a pracovní dny) /1 Porady oberlandrátů v Praze (zejm. pozvání) /4 Účast na kulturních, veřejných a společenských akcích (zejm. pozvání) /5 Účast na kulturních, veřejných a společenských akcích (zejm. pozvání) /1 Účetní záležitosti - úřední pokladna (zásady a vedení rozpočtu, roční výkazy a uzávěrky, platy úředníků podle tabulkové klasifikace spravovaných míst, zaúčtování a přeúčtování, cestovní a jiné náklady úředníků, zálohy,)

15 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /5 Účetní záležitosti - úřední pokladna (přezkoušení účtů, příkazy k platbě, vyúčtování záloh zaměstnanců, užití prostředků šéfa civilní správy, upomínky plateb) Úřední budova oberlandrátu /2 Různé stavební úpravy v budově OLR (obsaženy plánky) /3 Zásobování oberlandrátu palivy (koks, uhlí) /1 Telefonní zařízení v budově OLR (zejm. vybudování ohlašovny pro říšskou poštu, přípojky služebních linek) Personální, platové záležitosti zaměstnanců /15 Personální záležitosti zaměstnanců OLR (udělování dovolených - příkazy, předpisy, omezení) /9 Personální záležitosti zaměstnanců OLR (povolávání úředníků do wehrmachtu, status nepostradatelnosti pro úředníky, Unabkömmlichkeit-Stellung) /12 Personální záležitostizaměstnanců OLR (zejm. přihlášky do koloniální služby, osobní dotazníky) /5 Příjmy zaměstnanců OLR (povyšování úředníků, služební věk a doba, odlučné, dětské přídavky) /8 Osobní spisy úředníků OLR /1 Osobní kartotéka neúředníků OLR

16 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /10 Několik pokynů k personálním věcem (např. zaměstnávání mladistvých žen) /5 Platové záležitosti neúředníků, referentů OLR /9 Pojištění zaměstnanců OLR (nemocenská pokladna, invalidní záležitosti, starobní věci, seznamy lékařů) /4 Platové záležitosti řidiče na úřadu OLR /1 Několik pokynů k personálním záležitostem (např. přidělování pracovníků ke službě na OLR, vykazování personálního stavu) /1 Zveřejňování vyhlášek a jiné všeobecné informace /2 Společný poslech rozhlasu (Německá pracovní fronta, DAF) /3 Společenské akce zaměstnanců OLR (výlety, oslavy) /7 Společenské příležitosti zaměstnanců OLR (svatba, narozeniny, přání) /4 Příprava pracovníků oberlandrátu na vyšší správní službu (další odborné vzdělávání, kursy, školení, zkoušky zaměstnanců OLR). Bytové záležitosti zaměstnanců OLR /1 Bytové záležitosti zaměstnanců OLR (seznam bytů, nahlášení bytů, předpisy, výstřižky z věstníků)

17 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Spisy bez signatury Organizace německých úřadů 57 Německé úřadovny v protektorátě (Stranické úřadovny, branná moc, soudy, zplnomocněnci německých drah a NSV, pověřenci, inspektor německých obecních a měšťan ských škol, němečtí notáři.) 58 Německé úřady v protektorátě (Organizace, adresy, rozkazy: všeobecná správa, velitel bezpečnostní policie, velitel pořádkové policie, bezpečnostní služba.) 59 Zvláštní říšské úřady mimo protektorát (Generální zplnomocněnci říšské správy, říš. ministerstvo vnitra, generální zplnomocnněnec obsazených polských území, říšský místodržitel v Hamburku, říšská župa Wartheland, vládní sídla a vládní okresy - hlášení změn.) 60 Přehled služeben oberlandrátů podle okresních úřadů Organizace a chod úřadu oberlandráta 61 Opatřování služebních potřeb ) 5 (Sbírka zákonů, časopisy, úřední knihovna, formuláře, tiskopisy, předtisky, úřední vyhlášky, mapy, vlajky, čistící prostředky, toaletní potřeby, služební kolo.) 62 Všeobecný služební styk: korespondence rozmanitého obsahu. Telefonní styk. (Např.: osovobození od daně z obratu, pro dodávky do protektorátu, pátrání o léčení A. Glasera v nemocnic v Chrudimi, úspora papíru, dodržování termínů, písemný styk, nemocnice v Litomyšli žádá o pomoc při získání oceli pro dostavbu hospodářské budovy, dopisy místních skupin NSDAP.)

18 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. 63 Účast na kulturních a společenských akcích Povinnosti politické a společenské reprezentace oberlandráta a úřadu OLR. (zejm. pozvání) 64 Zvláštní referenti při oberlandrátech (mzdová, komunální politika) 65 Transporty vězňů v protektorátě a náklady na ně (předpisy a vyúčtování) Úřední budova oberlandrátu 66 Služební budova oberlandrátu Pardubice (Získání budovy, stavební změny, stavební údržba, zabezpečení budovy, vrátný, protiletecká obrana, vytápění, zásobování palivem, osvětlení, čištění, cizí úřadovny.) 67 Telefonní zařízení v budově německých úřadů (mj. oberlandrát), schéma účastníků. Dálnopisná síť říšského protektora. Budova německých úřadů: označení orgánů v budově sídlících (vč. oberlandrátu). Personální, platové záležitosti zaměstnanců 68 Všeobecné záležitosti zaměstnanců OLR (Zaměstnanecká pokladna, společný poslech rozhlasu, lékaři pro personál, branné záležitosti, Říšský svaz německých úředníků, pensionování a výpověď něm. zaměstnanců ze strany protek.tor. úřadů, těžce postižení ve veřejné službě, německá zimní pomoc, předměty denní potřeby, další vzdělávání zaměstnanců.) 69 Personální záležitosti rozmanitého obsahu (Úřednická uniforma, tvorba mezd ve veřejné službě, daň ze mzdy, omezení při stěhování, uvolnění ze služby pro potřeby NSDAP, přísahy úředníků, skládání slibu, služební průkazy.)

19 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. 70 Zaměstnanecké záležitosti různého druhu (Např.: chování protektorátních úředníků ve službě, výslechy úředníků německých úřadů protektorátními úřady, stěhování úředníků, celní odbavení na hranicích protektorátu, zákaz přijímání dárků.) 71 Personální záležitosti oberlandrátu (Nábor stenotypistek a kancelářských sil, výkazy a seznamy úředníků a zaměstnanců pro úřad protektora.) 72 Vyplácení a vedlejší příjmy úředníků (Výnosy a předpisy: denní mzda zaměstnance, různé vedlejší příjmy, např. přídavky na děti, protektorátní přirážky.) 73 Pojištění zaměstnanců OLR (Nemocenské pojištění - závodní nemocenská pokladna, sociální pojištění.) 74 Vystavování pracovních knížek pro zaměstnance OLR Pardubice 75 Vedlejší činnost úředníků a zaměstnanců OLR (předpisy a vyřízení žádostí) 76 Stažení služebních průkazů na slevu do kina Bytové záležitosti zaměstnanců OLR 77 Bytové záležitosti zaměstnanců OLR (Služební byt oberlandrátu, říšské nájemné byty - zvláštní záležitosti zaměstnanců.) Matriční věci 78 Změny jména německých státních příslušníků (poněmčení českých jmen v průkazech)

20 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Pasová a politická policie 79 Výnosy říšského protektora o podávání správních a situačních zpráv. Několik zpráv expozitury OkÚ Pardubice v Přelouči. 80 Situační zprávy Správní zprávy (na 1 listu razítko RAV, "správa z příkazu říše"). Seznam německých zemědělských provozů v obvodu OLR Pardubice. 81 Problém Němců žijících rozptýleně uvnitř českého jazykového území: Litomyšl, Polička, Vysoké Mýto (rozbor situace z pohledu nacistické ideologie) 82 Záznam stížnosti německého úředníka na nevlídné jednání české úřednice při telefonování 83 Josefa Zirklerová, rozená Stehlíková, ze Svítkova - dotazníky a materiály ke zjišťování německé národnosti 84 Ověřování domovské příslušnosti vdovy po cestovateli E. Holubovi Rosy, protektorátní příslušnice, do Holic, žijící ve Vídni (pro žádost o podporu) Sociální péče 85 Žádosti o poskytnutí běžného příspěvku na děti v početných rodinách. Žádosti o příspěvek na obživu rodiny příslušníků povolaných na vojnu apod. Sociální dávky. (Agenda vyřizovaná OLR a pak okresním úřadem "správou z příkazu říše" RAV.)

21 Inv.jedn. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Branné záležitosti 86 Evidenční lístky vojenské evidence branců z obvodu oberlandrátu Pardubice (Agenda vyřizovaná od r okresním úřadem "správou z příkazu říše", RAV.) Odžidovštění a arizace židovského majetku 87 Přihlášení provozního majetku židovských podniků. Přihlášení židovských pozemků, pozemkových práv a hypoték. Přihlášení židovských akcií, židovských podílnických práv a účastenství. Konfiskace židovských nemovitostí vůbec (situační a stavební plány). (T. Humburgerová, E. Löblová, J. Luftman, A. a J. Lustigová, J. Ledererová, F. Mesany, A. Löwitová)

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice

Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 50 č. archivní pomůcky: 8951 Obchodní a živnostenská komora Praha - expozitura Pardubice /1935/ 1945-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a

Více

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/

Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3079 č. archivní pomůcky: 8987 Inspektorát státních škol národních s vyučovacím jazykem československým Trutnov /Hradec Králové/ 1938-1940 inventář Mgr.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí

Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3353 č. archivní pomůcky: 8985 Okresní úřad ochrany práce Ústí nad Orlicí 1945-1949 (1950) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod

Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:1039 č. archivní pomůcky: 8950 Československá ovocnická jednota - krajský odbor Havlíčkův Brod 1925-1948 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2014 O b s a h

Více

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800

Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800. Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938. Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//3800 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku Inventář archivní pomůcka č. 8936 NAD č. 3800 Rozhodčí soud bratrských pokladen Trutnov 1925-1938 Zpracoval: Mgr. Jiří

Více

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava

Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Fond 134: Německé soudy v Protektorátu Čechy a Morava Archivní fond 134: Německé soudy v protektorátě vznikl spojením písemností německý soudů, státních zastupitelství a věznic působících v Protektorátě

Více

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564

Jedenáctiletá střední škola Sušice EL NAD č.: AP č.: 564 Státní okresní archiv Klatovy Jedenáctiletá střední škola Sušice 1953-1961 Inventář EL NAD č.: 2463 AP č.: 564 Eva Ulrichová Klatovy 2015 Obsah Úvod: I. Vývoj původce archivního fondu 3 II. Vývoj a dějiny

Více

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové

Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 433 č. archivní pomůcky: 8920 Jednota československých právníků - krajská odbočka Hradec Králové 949-952 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 204 O b s a h

Více

Okresní úřad ochrany práce Trutnov

Okresní úřad ochrany práce Trutnov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3232 č. archivní pomůcky: 8973 Okresní úřad ochrany práce Trutnov (1905) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e

O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3355 č. archivní pomůcky: 8972 O k r e s n í ú ř a d o c h r a n y p r á c e P a r d u b i c e (1913) 1945-1949 (1951) inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D.

Více

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ

ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 73 č. archivní pomůcky: 8912 ČESKÁ SOCIÁLNÍ POMOC - KRAJSKÝ TAJEMNÍK HRADEC KRÁLOVÉ 1946-1948(1949) inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3

Více

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové

Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4149 č. archivní pomůcky: 8943 Český svaz házené a ženských sportů - severovýchodočeská župa Hradec Králové 1938-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Velitelství četnického oddělení Náchod

Velitelství četnického oddělení Náchod STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3514 č. archivní pomůcky 8889 Velitelství četnického oddělení Náchod 1906-1943 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 4153 č. archivní pomůcky: 8953 Revoluční odborové hnutí - základní organizace, Státní statek Hajnice 1965-1990 (1995) inventář Pavlína Janíková Zámrsk

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 1. část: Říšská župa Sudety Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy OBDOBÍ OD FEUDALISMU KE KAPITALISMU (1740 1848) 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr. Daniel Kubát V/2_Inovace a zkvalitnění

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové

Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č.ev. listu NAD: 543 č. archivní pomůcky: 8913 Ústřední svaz obchodu pro Čechy a Moravu, územní úřadovna Hradec Králové 1944-1947 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008

Grand Bio Koubek. Inventář NFA 2008 Grand Bio Koubek 1930 1936 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Grand Bio Koubek Časový rozsah pomůcky: 1930 1936 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3354 č. archivní pomůcky: 8963 Úřad práce Pardubice (1929) 1939-1945 inventář PhDr. Aleš Valenta, PhD. Zámrsk 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949

Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ215000010//2903 Inventář archivní pomůcka č. 8933 NAD č. 2903 Pracovní soud (odvolací) Chrudim 1932-1949 Zpracoval: Mgr.

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946)

Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové nad Labem 1940-1943 (1946) Česká republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní oblastní archiv v Zámrsku CZ 215000010//717 Inventář archivní pomůcka č. 9003 NAD č. 717 Vlajka - župní vedení Hradec Králové, sídlo Dvůr Králové

Více

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz "Obchodní činnost" a "Zásoby, zásobování"

činnosti výrobní záznamy S 3 Nákup: viz Obchodní činnost a Zásoby, zásobování N Nabídky: viz "Obchodní činnost" Nábor, náborové akce (veškeré písemnosti) S 5 Nábytek a kancelářské zařízení (veškeré písemnosti) S 5 Náčrty a náčrtky (výrobních postupů apod.) S 5 Nadnormativní a nepotřebné

Více

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí

F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 443 č. archivní pomůcky: 8863 F. A. Rotter & synové, jutovna a přádelna, Hořejší Vrchlabí 860-940 inventář Alžběta Langová Chrudim 202 O b s a h Úvod

Více

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice

Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1131 č. archivní pomůcky: 8964 Český svaz válečníků - krajské vedení Pardubice 1941-1945 /1950/ inventář Mgr. Jiří Kuba, Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2015 O

Více

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí

C. Lorenz, a. s., Vrchlabí STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8862 NAD č.: 1093 C. Lorenz, a. s., Vrchlabí 1940-1946 (1952) Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního souboru 4

Více

Evidence a ochrana archiválií

Evidence a ochrana archiválií N_SAS / VŠFS / LS 2016 / DS Přednáška č. 17 + 18 Evidence a ochrana archiválií I. Evidence archiválií II. Ochrana archiválií Ad I. Evidence archiválií Hlavní legislativní předpis = Vyhláška MV č. 213/2012

Více

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F.

Kategorie osobních Kategorie subjektu údajů. Kategorie příjemců Doba uchování A. B. C. D. E. F. Úsek tajemníka Městského úřadu Oslavany Informace o zpracování osobních údajů dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších P. č. Účel

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Okresní úřad ochrany práce Jičín

Okresní úřad ochrany práce Jičín STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3359 č. archivní pomůcky: 8984 Okresní úřad ochrany práce Jičín (1940) 1945-1949 inventář PhDr. Aleš Valenta, Ph.D. Zámrsk 2015 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj

Více

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U

S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U S T Á T N Í O K R E S N Í A R C H I V V C H E B U Název archivní pomůcky: Úřední soud Skalná Časové rozmezí: (1920) 1938-1945 Druh archivní pomůcky: inventář Číslo listu JAF: 603 Evidenční číslo pomůcky:

Více

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi

Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Organizační řád obecního úřadu ve Vraclavi Podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen zákon) Čl. 1 Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení obecního úřadu Vraclav, dělbu práce mezi jeho pracovníky,

Více

I. Fondy města Plzně

I. Fondy města Plzně I. Fondy města Plzně I. 1. Městský úřad Plzeň - registratura A (nález) 2. Intendance městského divadla 3. Renovační císařská komise v Plzni 4. Národní výbor (1910) 1918-1919 5. Správa lesů, statků a rybníků

Více

Obec Bednárec spisový a skartační plán

Obec Bednárec spisový a skartační plán Obec Bednárec spisový a skartační plán Spisový znak heslo Skartační znak/lhůta A. OBECNÍ ÚŘAD 1. Všeobecné dokumenty, nelze-li je zařadit jinam A.11 dokumenty starosty a místostarosty V/10 A.12 spolupráce

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3512 č. archivní pomůcky 8902 Protektorátní kriminální policie, úřadovna Hradec Králové 1942-1945 (1947) inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2015 O b s

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II

KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. listu NAD: 4132 č. archivní pomůcky: 8911 KRAJSKÉ SDRUŽENÍ ADVOKÁTŮ HRADEC KRÁLOVÉ II 1965-1990 inventář Mgr. Tomáš Lána Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ústní zkouška 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba, úředníci územích samosprávných celků 4. Jednání

Více

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946)

ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV ROKYCANY ARCHIV OBCE PŘÍKOSICE 1838-1945 (1946) Inventář Číslo listu JAF 66 Evidenční číslo pomůcky 108 Zpracovala: Mgr. Hana Hrachová ROKYCANY 2003 OBSAH ÚVOD I. Vývoj původce fondu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 52 Rozeslána dne 7. května 2012 Cena Kč 90, O B S A H : 141. Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků

ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU PERSONÁLNÍCH PROCESŮ VE SPRÁVNÍCH ÚŘADECH PŘÍLOHA 1 Přehled služebních úřadů a termínů jimi dodaných dotazníků SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ Datum odevzdání 1 Úřad vlády ČR 10.7.2015

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení

Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Státní oblastní archiv v Plzni 5. oddělení Velkostatek Kozolupy 1915 1948 Inventář č. EL NAD: 20060 Číslo. AP: 600 Ladislava Váňová Klatovy 2006 2 OBSAH Str. Úvod I. Vývoj původce archivního souboru...

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 448 č. archivní pomůcky: 8930 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Státní statek Pardubicko, s.p. Pardubice 959-990 (99) inventář Pavlína Janíková

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 52 Sbírka zákonů č. 142 / 2012 Strana 2251 142 ZÁKON ze dne 11. dubna 2012 o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech, jímž se mimo jiné novelizoval zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci

Více

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy

Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy Osnova kurzu Vstupní vzdělávání následné 00. Úvodní kapitola 01. Informace o kurzu 02. Informace ke studiu 01. Organizace a činnosti veřejné správy 01. Pojem veřejná správa 02. Vymezení veřejné správy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10

VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 VÝROČNÍ ZPRÁVA zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 10 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jeho

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ

ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ ODDÍL IX EVROPSKÝ INSPEKTOR OCHRANY ÚDAJŮ PŘÍJMY VLASTNÍ ZDROJE Hlava Název Rozpočet 2015 Rozpočet 2014 Plnění 2013 4 Různé daně, dávky a poplatky unie 966 000 1 000 000 662 025,74 9 Různé příjmy Celkem

Více

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov

Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Archivní pomůcka č.: 8881 NAD č.: 360 Roman Žid a synové, tkalcovna, Hronov 1928-1948 (1949) Mgr. Alžběta Langová Chrudim 2012 Obsah Úvod 3 I. Vývoj původce archivního

Více

převody ZP S 5 sestavy ZP (podle středisek, inventarizačních čísel aj.) S 10 souhrnná evidence zaměstnanců včetně funkcí

převody ZP S 5 sestavy ZP (podle středisek, inventarizačních čísel aj.) S 10 souhrnná evidence zaměstnanců včetně funkcí Z Zabezpečení výroby materiálové S 5 Zabezpečování mezinárodní normalizační činnosti S 10 Zábrany úrazové: viz "Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" Zahraniční: obchod: viz "Obchodní činnost" stáže:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Archivační a skartační řád

Archivační a skartační řád Český volejbalový svaz směrnice č. 2/2008 směrnice kategorie: C Archivační a skartační řád Úvod Ve smyslu platného zákona o archivnictví a spisové službě, příslušné prováděcí vyhlášky a zákona o účetnictví,

Více

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA

ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA ŠABLONY INOVACE OBSAH UČIVA Číslo a název projektu CZ.1.07/1.5.00/34. 0185 Moderní škola 21. století Číslo a název šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných klíčové aktivity

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství

Krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Matriční úřady. Ohlašovny. Soudy. Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Krajské úřady Nabytí státního občanství Pozbytí státního občanství Obecní úřady obcí s rozšířenou působností Matriční úřady K nově zavedenému občanu při nabytí státního občanství související údaje Přidělení

Více

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS

N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS N_SAS_A / VŠFS / LS 2011 / PS Přednáška č. 7+8 Spisová služba Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba historický úvod, obecný základ II. Hlavní fáze spisové služby III. Další související problémy Hlavní

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949. Inventář. (NAD č.: 312) (Č.

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949. Inventář. (NAD č.: 312) (Č. Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 040601/03 SPOLEČENSTVO HOTOVITELŮ HUDEBNÍCH NÁSTROJŮ V PRAZE 1851-1949 Inventář (NAD č.: 312) (Č. pomůcky: 537) Jiří Vlasák Praha 2012 Společenstvo hotovitelů

Více

Finanční zpravodaj 6/2009

Finanční zpravodaj 6/2009 Strana 59 18 Pokyn č. D 328 Postup pro vyřešení problematiky pokutových bloků předaných Oblastními ředitelstvími služby cizinecké policie ČR krajským ředitelstvím policie ČR v souvislosti s účinností zákona

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 4. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč

Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 998 č. archivní pomůcky: 8928 Jaromír Brzokoupil, továrna na obuv Skuteč 1943-1952 inventář Jana Vinklerová Zámrsk, 2014 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce

1. Základní ustanovení. 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce. 4. Samospráva obce OBSAH : 1. Základní ustanovení 2. Organizační struktura obecního úřadu 3. Postavení a činnost pracovníků obce - pracovní doba - pracovní řád zaměstnanců obce 4. Samospráva obce 5. Organizační řád obslužných

Více

Digitalizace ve státních archivech

Digitalizace ve státních archivech Digitalizace ve státních archivech PhDr. Jiří Úlovec Ministerstvo vnitra odbor archivní správy a spisové služby Tel.: 974 847 601 E-mail: jiri.ulovec@mvcr.cz Právní předpisy Zákon č. 499/2004 Sb. 46 odst.

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující

Více

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle 5, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 1. Název Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, 2. května 500, okres

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více