O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e 1 9 3 9-1 9 4 2 ( 1 9 4 5 )"

Transkript

1 S T Á T N Í O B L A S T N Í A R C H I V V Z Á M R S K U č. listu JAF 747 č. archivní pomůcky 8550 O b e r l a n d r á t P a r d u b i c e ( ) i n v e n t ář P h D r. V á c l a v P i t u c h a Z á m r s k

2 O b s a h Úvod... IV I. Dějiny původce fondu... V II. Dějiny fondu... VII III. Archivní charakteristika fondu... VII IV. Stručný rozbor obsahu fondu a možnosti jeho využití... VIII V. Záznam o uspořádání fondu a sestavení pomůcky... IX Seznam použitých pramenů... IX Seznam použité literatury... IX Seznam zkratek, užívaných v písemnostech fondu... IX Inventární seznam... 1

3 Ú v o d

4 I. Dějiny původce fondu Dne 15. března 1939 obsadila německá nacistická vojska zbytek Československa. Na území Čech a Moravy byl vyhlášen protektorát (1). Výkonnou moc na tomto území převzala německá armáda. Šéfové civilní správy při armádních sborech vytvářeli tzv. oberlandráty jako nástroje německé civilní administrativy. V tomto rámci vznikl také v březnu 1939 oberlandrát v Pardubicích. Správní obvod OLR Pardubice zahrnoval k (2) politické okresy: Pardubice, Chrudim, Litomyšl,Polička a V. Mýto. S platností od 1. října 1940 byl k obvodu tohoto OLR připojen také soudní okres Chotěboř (po zrušení OLR N. Brod). Úřad oberlandráta v německé správě protektorátu vykonával pravomoc po dvojí linii: 1) byl nejnižším úřadem pro záležitosti říšskoněmeckých státních příslušníků, 2) dohlížel na činnost českých úřadů tzv. autonomní správy (okresní a obecní úřady). Jako zřejmě prvního oberlandráta v Pardubicích uvádí dokument z 29. března 1939 Dr. Schillinga (3). Po něm zde působil Horst Hacker. Změna v obsazení funkce nastala , kdy se H. Hacker rozloučil s pracovním osazenstvem oberlandrátu a do funkce byl uveden Dr. Schultz von Dratzig. Úřad oberlandráta sídlil v budově městského průmyslového musea, pak se přestěhoval do budovy bývalého ředitelství pošt, tzv. budova úřadů (Behö rdenhaus), tj.dnešní budova okresního úřadu. Za oberlandráta Horsta Hackera (prosinec 1939) vypadala organizace oberlandrátu v Pardubicích následovně: Oddělení I: Hlavní kancelář Oddělení II: Protektorátní dohled Oddělení III: Němectví, wehrmacht, obrana země Oddělení IV: Policie Oddělení V: Všeobecné hospodářské záležitosti Oddělení VI: Živnostenské hospodářství Oddělení VII: Výživa a zemědělství Oddělení VIII: Pracovní a sociální záležitosti Oddělení IX: Finančnictví Samostatně: Úřední lékař Veterinář Matriční úředník Úřední pokladna

5 Podle zprávy říšskému protektorovi o plánu rozdělení agendy ze dne byla agenda na OLR Pardubice rozdělena do oddělení takto: Oddělení 0 : Personálie, pokladnictví a účetní záležitosti, nákupy věcí, domovní správa, dohled nad pokladnou. Oddělení I a: Politická policie Oddělení I b: Pasová a cizinecká policie Oddělení II: Německé školství Oddělení III: Protektorátní dohled Oddělení IV: Státní příslušnost, sociální péče, branné záležitosti Oddělení V: Zdravotnictví Oddělení VI: Stavebnictví a osídlení Oddělení VII: Výživa a zemědělství Oddělení VIII: Hospodářství Oddělení IX: Pracovní nasazení a sociální záležitosti Samostatně: Úřední pokladna Matriční úředník K 24. září 1941 lze z uvedené zprávy říšskému protektorovi zjistit také jména vedoucích jednotlivých oddělení. Nulté oddělení, kancelář, podléhalo osobně oberlandrátovi, tehdy jím byl Dr. Schultz von Dratzig. Vedoucí dalších oddělení: I a) Selge, vládní rada I b) Bosler, asesor II) Selge III) Dr. Vorbach, vládní asesor IV) Bosler V) Dr. Gröpler, úřední lékař VI) Selge VII) Erdnüss, zemědělský rada VIII) Selge IX) Heiland, vládní rada

6 Podací deník: nařídil oberlandrát založení podacího deníku a tajného podacího deníku. Zapisovat se měly veškeré výnosy říšského protektora a z ostatního jen důležité věci. Do tajného podacího deníku se měly zapisovat tajné výnosy a zvláště důležitá došlá tajná pošta. V roce 1942 prováděl zastupující říšský protektor R. Heydrich reformu správy, jež výrazně změnila postavení úřadů oberlandráta. V jejím rámci byly změněny také obvody a sídla OLR. Úřad oberlandráta v Pardubicích byl tehdy zrušen a jeho obvody přiřazeny k oberlandrátu Hradec Králové. Podle nařízení říšského protektora z s platností od (4). V dokumentech o zrušení úřadu oberlandráta z června až července 1942 v Pardubicích (5) jsou uváděny s německou přesností sestavené seznamy inventáře a předmětů předávaných podle nařízené hospodářské likvidace proti potvrzení jiným německým úřadům, nejčastěji okresnímu hejtmanovi v Pardubicích. Při okresním úřadu v Pardubicích po správní reformě v r pak fungovala tzv. "správa z příkazu říše", Reichsauftragsverwaltung. 1) Hitlerův výnos ze 16. března ) SÚA Pha, ÚŘP, kn 309 3) SÚA Pha, ÚŘP, kn 309 4) Šisler 1963, s. 77 5) SÚA Pha, ÚŘP, kn 42

7 II. Dějiny a vývoj fondu Archivní fond Oberla ndrát Pardubice vznikl činností úřadu oberlandráta v Pardubicích v letech 1939 až Fond byl do SOA Zámrsk převzat od archivního oddělení Krajské správy MV v Pardubicích (př. č. 47/61) provedl extradici 2 kartonů písemností oberlandrátu Pardubice Státní ústřední archiv v Praze (př. č. 66/72). Další přírůstek do fondu oberlandrát Pardubice (př. č. 121/97) přibyl ze SOkA Pardubice V roce 1998 (13.10.) předal do SOA Zámrsk malou skupinu písemností patřících do fondu SOkA Ústí nad Orlicí. V únoru 2002 byl fond uspořádán a inventarizován. III. Archivní charakteristika fondu Spisový materiál pochází z let 1939 až Ve fondu bylo ponecháno i nepatrné množství spisů ze stejné agendy, kterou v návaznosti na zrušený oberlandrát v Pardubicích vyřizoval okresní úřad "správa z příkazu říše", Reichsauftragsverwaltung (RAV) v období 1943 až Fond oberlandrát Pardubice se dochoval ve velmi malém rozsahu vzhledem k tomu, že úřad v Pardubicích fungoval tři roky ( ). Registraturní pomůcky ke spisům se nedochovaly. Fond obsahuje dvě skupiny spisů: větší část spisů je označena signaturami. Signatury jsou vyznačeny na složkách, v nichž byly spisy ukládány; signatury bývají zapsány také na vlastních spisech (ne vždy). Na spisech je také podací razítko oberlandrátu a datum. Vlastní spisový plán se ve fondu nenachází. Analogicky např se spisovým plánem ve fondu OLR Hradec Králové lze vyvodit, že signatury vyjadřují hloubku podrobnosti rozdělení, a to od hlavní skupiny (Hauptgruppe), např. 01, přes skupinu (Gruppe), např. 010; číslice za lomítkem vpravo pak zřejmě vyjadřuje další stupeň dělení, např. spisový obsah (Akteninhalt), např. 010/1, značku spisového plánu (Aktenzeichen), např. 01/11 (1). Rekonstrukci schématu signatur pro potřeby pořádání bylo proto možno provést jen úměrně přesně a podrobně, jak to dovolilo malé množství dochovaného spisového materiálu. 001 Organizace německých úřadů 002 Stranické záležitosti NSDAP 030 Organizace a chod úřadu oberlandráta 040 Úřední budova oberlandrátu 050 Personální, platové záležitosti zaměstnanců 060 Bytové záležitosti zaměstnanců Menší množství písemností není označeno signaturou. Ještě v době existence oberlandrátu někdo utřídil tyto písemnosti podle druhu agendy (včetně eventuálního podčlenění) a označil složky nadpisem "Alte Akten" a vlastním obsahem agendy. Nelze však říci, že je to agenda časově předcházející spisům se signaturou (časově se totiž často překrývají).

8 Spisy bez signatur byly při pořádání utříděny rovněž podle rekonstruovaného schématu spisů označených signaturami, protože obsah jejich agendy tomu odpovídal. K několika druhům agendy ovšem neexistují předlohy signatur. Přihlédl jsem také k plánům rozvržení agendy. (001) Organizace německých úřadů (030) Organizace a chod úřadu oberlandráta (040) Úřední budova oberlandrátu (050) Personální, platové záležitosti zaměstnanců (060) Bytové zležitosti zaměstnanců Matriční věci Pasová a politická policie Sociální péče Branné záležitosti Odžidovštění a arizace židovského majetku Vnitřní skartace nebyla provedena, protože jde o materiál z období okupace. Všechny archiválie jsou v dobrém stavu. 1) viz Macek-Brzobohatý, s. 251 IV. Obsah fondu a možnosti jeho využití Fond Oberlandrát Pardubice je svým rozsahem (celkem 7 kartonů) ze všech fondů oberlandrátů uložených v SOA Zámrsk (ještě N. Brod, Jičín a Hradec Kr.) nejzachovalejší. Spisy podle svého obsahu vypovídají zejména o organizaci německých říšských i protektorátních orgánů, dále pak dokládají chod a činnost vlastního úřadu oberlandráta, jakož i otázky jeho personální správy. Situační zprávy obsažené ve fondu byly sestavovány podle předepsa ného schématu a poskytují obraz tehdejších nálad a situace českého obyvatelstva v protektorátě. Přihlášení židovského majetku ukazují zrůdné uplatnění rasových zákonů v nacistické praxi, důsledkem byly tr agédie lidských osudů židovských občanů. Rozbor tzv. problému Němců žijících rozptýleně uvnitř českého jazykového území poskytuje vh led do nacistické velkoněmecké ideologie. Poněmčování českých jmen německých státních příslušníků naznačuje až malichernost "problémů", jež vznikaly v praxi nacistického režimu.

9 V. Protokolární záznam o uspořádání Fond roztřídil, uspořádal a inventář sestavil ve Státním oblastním archivu v Zámrsku v únoru 2002 archivní pracovník PhDr. Václav Pitucha. Zkratky: DAF - Deutsche Arbeitsfront kn - karton NSDAP - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSV - Nationalsozialistische Volkswohlfahrt OkÚ - okresní úřad OLR - oberlandrát RAV - Reichsauftragsverwaltung SAP - Sborník archivních prací SÚA - Státní ústřední archiv ÚŘP - úřad říšského protektora Prameny: Státní ústřední archiv Praha, fond Úřad říšského protektora, kartony č. 42, 66, 90, 309, 311 a 312 Úřad říšského protektora , Praha, SÚA 1962, inventární soupis Oberlandrát Kolín, SOkA Kolín 1963, inventář Oberlandrát Prostějov, Zemský archiv Brno 1961, inventář Úřad oberlandráta ve Vsetíně, Zemský archiv v Opavě 1964, inventář Použitá literatura: Amtliches Deutsches Ortsbuch für das Protektorat Böhmen und Mähren. Prag 1940 Görner, J.: Německá terminologie z doby nacistické okupace. SAP č. 1, s Letocha, J.: Okupační veřejná správa ve Východočeském kraji. IN: Východní Čechy, 1964, s Macek, J. - Brzobohatý, J.: Spisová manipulace nacistické okupační správy - zásady a vývoj. SAP 1965, č. 1, s Semotanová, E.: Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle staletí. Praha, Libri 2001 Sládek, O.: Plán ARLZ a jeho vliv na dochovanost archiválií z období nacistické okupace Československa. SAP 1978, č. 2, s Státní ústřední archiv Praha. Průvodce I a II. Šisler, S.: Příspěvek k vývoji a organizaci okupační správy v českých zemích v letech SAP 1963, č. 2, s Šisler, S.: Studie o organizaci a působnosti nacistické okupační správy v českých zemích v letech SAP 1972, č. 1, s

10 I n v e n t á r n í s e z n a m

11 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. a) Spisový materiál Spisy označené signaturami Organizace německých úřadů 1 000/4 Výnosy vůdce o správě tzv. východních území po napadení SSSR. Výnos vůdce o dalším zjednodušení správy z 25. ledna /1 Několik oběžníků úřadu říšského protektora (např. nové členění obvodů oberlandrátů na Moravě, označení východní marka) 3 001/10 Kompetence a působnost oberlandrátů v protektorátu 4 001/11 Sdělování informací týkajících se oberlandrátů a jiných německých úřadů v protektorátu (zejm. různé změny) 5 001/13 Vyvrácení pověstí anglické propagandy o přípravě války proti Rusku. Zásilky říš. komisaři pro obsazená nizozemská území /3 Různé statistiky (stav obyvatelstva v protektorátu dle obvodů OLR v r. 1940, šetření ústředního statistického úřadu v Praze, věstník ústř. statistického úřadu, podklady pro statistiky) 7 001/4 Říšský protektor: příkazy, nařízení, pokyny a informace oberlandrátům (např. říšská pracovní služba, plán členění úřadu říšského protektora)

12 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /5 Postavení protektorátu Čechy a Morava (styk s ministerským předsednictvem) 9 001/6 Říšský protektor státnímu presidentu Háchovi: všechny zákony, nařízení, předpisy se musí před vydáním předložit protektorovi nebo jeho podřízeným /7 Nové členění oberlandrátů v Čechách od (vč. rozdělení obvodu OLR Německý Brod). Správa obvodů OLR Pardubice a Hradec Králové (vč. přidělení pracovníků) /9 Organizace, územní působnost a označení oberlandrátů v protektorátu /12 Informace od soudů a státních zástupců /4 Německé velitelství četnictva při oberlandrátu v Pardubicích (předpisy o služebních příjmech a požitcích, pokyny a příkazy k vyplácení služebních příjmů, protektor. přirážky, paušál úhrad, zdanění; organizace služby, osobní zál., telefonní přípojka) /5 Hejtmanství četnictva Kolín sděluje změnu adresy. Sdělení o zřízení pobočky kriminální policie v Pardubicích /7 Telefonní přístroje a hovory na OLR /9 Několik oběžníků z úřadu říšského protektora (např. pro písemný styk s protektorátními úřady)

13 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /1 Úřední a služební pošta: doručování a zacházení (příkazy a pokyny protektora, nadřízených, Ministerialblatt) /2 Německá služební pošta (doprava a doručování, osvobození od poplatků) Stranické záležitosti NSDAP /1 Materiály NSDAP (např. náborová činnost složek NSDAP) /13 NSDAP - vyřízení dotazu na příslušníka SS /14 Materiály NSDAP (evidence ročníku 1932 pro Hitler-Jugend) /18 NSDAP - Říšský svaz německých úředníků /2 Materiály NSDAP (zásady pro styk s úřady v protektorátu) /21 Německá pracovní fronta při úřadu OLR Pardubice, DAF (oběžníky a přípisy od krajského vedení, korespondence, člen ské knížky a známky) /22 NSDAP - zásady pro styk se stranickými úřadovnami /4 Materiály NSDAP (většinou příkazy krajského vedení v Hradci Králové organizacím)

14 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Organizace a chod úřadu oberlandráta /1 Organizace a chod úřadu oberlandráta (organizace úřadu OLR, jednací řád, kancelářský řád kanceláře OLR, zastupování OLR) /16 Různé vnitřní výnosy a spisy vnitřní služby OLR (zavedení podacích deníků, zjednodušení správy, styk s Čechy, chování úředníků ve službě) /3 Plány rozdělení agendy úřadu oberlandráta /4 Otázky vnitřní služby OLR (zásady vyřizování úředních podání) /6 Pracovní doba - nařízení a pokyny (úřední a služební hodiny, svátky a pracovní dny) /1 Porady oberlandrátů v Praze (zejm. pozvání) /4 Účast na kulturních, veřejných a společenských akcích (zejm. pozvání) /5 Účast na kulturních, veřejných a společenských akcích (zejm. pozvání) /1 Účetní záležitosti - úřední pokladna (zásady a vedení rozpočtu, roční výkazy a uzávěrky, platy úředníků podle tabulkové klasifikace spravovaných míst, zaúčtování a přeúčtování, cestovní a jiné náklady úředníků, zálohy,)

15 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /5 Účetní záležitosti - úřední pokladna (přezkoušení účtů, příkazy k platbě, vyúčtování záloh zaměstnanců, užití prostředků šéfa civilní správy, upomínky plateb) Úřední budova oberlandrátu /2 Různé stavební úpravy v budově OLR (obsaženy plánky) /3 Zásobování oberlandrátu palivy (koks, uhlí) /1 Telefonní zařízení v budově OLR (zejm. vybudování ohlašovny pro říšskou poštu, přípojky služebních linek) Personální, platové záležitosti zaměstnanců /15 Personální záležitosti zaměstnanců OLR (udělování dovolených - příkazy, předpisy, omezení) /9 Personální záležitosti zaměstnanců OLR (povolávání úředníků do wehrmachtu, status nepostradatelnosti pro úředníky, Unabkömmlichkeit-Stellung) /12 Personální záležitostizaměstnanců OLR (zejm. přihlášky do koloniální služby, osobní dotazníky) /5 Příjmy zaměstnanců OLR (povyšování úředníků, služební věk a doba, odlučné, dětské přídavky) /8 Osobní spisy úředníků OLR /1 Osobní kartotéka neúředníků OLR

16 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn /10 Několik pokynů k personálním věcem (např. zaměstnávání mladistvých žen) /5 Platové záležitosti neúředníků, referentů OLR /9 Pojištění zaměstnanců OLR (nemocenská pokladna, invalidní záležitosti, starobní věci, seznamy lékařů) /4 Platové záležitosti řidiče na úřadu OLR /1 Několik pokynů k personálním záležitostem (např. přidělování pracovníků ke službě na OLR, vykazování personálního stavu) /1 Zveřejňování vyhlášek a jiné všeobecné informace /2 Společný poslech rozhlasu (Německá pracovní fronta, DAF) /3 Společenské akce zaměstnanců OLR (výlety, oslavy) /7 Společenské příležitosti zaměstnanců OLR (svatba, narozeniny, přání) /4 Příprava pracovníků oberlandrátu na vyšší správní službu (další odborné vzdělávání, kursy, školení, zkoušky zaměstnanců OLR). Bytové záležitosti zaměstnanců OLR /1 Bytové záležitosti zaměstnanců OLR (seznam bytů, nahlášení bytů, předpisy, výstřižky z věstníků)

17 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Spisy bez signatury Organizace německých úřadů 57 Německé úřadovny v protektorátě (Stranické úřadovny, branná moc, soudy, zplnomocněnci německých drah a NSV, pověřenci, inspektor německých obecních a měšťan ských škol, němečtí notáři.) 58 Německé úřady v protektorátě (Organizace, adresy, rozkazy: všeobecná správa, velitel bezpečnostní policie, velitel pořádkové policie, bezpečnostní služba.) 59 Zvláštní říšské úřady mimo protektorát (Generální zplnomocněnci říšské správy, říš. ministerstvo vnitra, generální zplnomocnněnec obsazených polských území, říšský místodržitel v Hamburku, říšská župa Wartheland, vládní sídla a vládní okresy - hlášení změn.) 60 Přehled služeben oberlandrátů podle okresních úřadů Organizace a chod úřadu oberlandráta 61 Opatřování služebních potřeb ) 5 (Sbírka zákonů, časopisy, úřední knihovna, formuláře, tiskopisy, předtisky, úřední vyhlášky, mapy, vlajky, čistící prostředky, toaletní potřeby, služební kolo.) 62 Všeobecný služební styk: korespondence rozmanitého obsahu. Telefonní styk. (Např.: osovobození od daně z obratu, pro dodávky do protektorátu, pátrání o léčení A. Glasera v nemocnic v Chrudimi, úspora papíru, dodržování termínů, písemný styk, nemocnice v Litomyšli žádá o pomoc při získání oceli pro dostavbu hospodářské budovy, dopisy místních skupin NSDAP.)

18 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. 63 Účast na kulturních a společenských akcích Povinnosti politické a společenské reprezentace oberlandráta a úřadu OLR. (zejm. pozvání) 64 Zvláštní referenti při oberlandrátech (mzdová, komunální politika) 65 Transporty vězňů v protektorátě a náklady na ně (předpisy a vyúčtování) Úřední budova oberlandrátu 66 Služební budova oberlandrátu Pardubice (Získání budovy, stavební změny, stavební údržba, zabezpečení budovy, vrátný, protiletecká obrana, vytápění, zásobování palivem, osvětlení, čištění, cizí úřadovny.) 67 Telefonní zařízení v budově německých úřadů (mj. oberlandrát), schéma účastníků. Dálnopisná síť říšského protektora. Budova německých úřadů: označení orgánů v budově sídlících (vč. oberlandrátu). Personální, platové záležitosti zaměstnanců 68 Všeobecné záležitosti zaměstnanců OLR (Zaměstnanecká pokladna, společný poslech rozhlasu, lékaři pro personál, branné záležitosti, Říšský svaz německých úředníků, pensionování a výpověď něm. zaměstnanců ze strany protek.tor. úřadů, těžce postižení ve veřejné službě, německá zimní pomoc, předměty denní potřeby, další vzdělávání zaměstnanců.) 69 Personální záležitosti rozmanitého obsahu (Úřednická uniforma, tvorba mezd ve veřejné službě, daň ze mzdy, omezení při stěhování, uvolnění ze služby pro potřeby NSDAP, přísahy úředníků, skládání slibu, služební průkazy.)

19 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. 70 Zaměstnanecké záležitosti různého druhu (Např.: chování protektorátních úředníků ve službě, výslechy úředníků německých úřadů protektorátními úřady, stěhování úředníků, celní odbavení na hranicích protektorátu, zákaz přijímání dárků.) 71 Personální záležitosti oberlandrátu (Nábor stenotypistek a kancelářských sil, výkazy a seznamy úředníků a zaměstnanců pro úřad protektora.) 72 Vyplácení a vedlejší příjmy úředníků (Výnosy a předpisy: denní mzda zaměstnance, různé vedlejší příjmy, např. přídavky na děti, protektorátní přirážky.) 73 Pojištění zaměstnanců OLR (Nemocenské pojištění - závodní nemocenská pokladna, sociální pojištění.) 74 Vystavování pracovních knížek pro zaměstnance OLR Pardubice 75 Vedlejší činnost úředníků a zaměstnanců OLR (předpisy a vyřízení žádostí) 76 Stažení služebních průkazů na slevu do kina Bytové záležitosti zaměstnanců OLR 77 Bytové záležitosti zaměstnanců OLR (Služební byt oberlandrátu, říšské nájemné byty - zvláštní záležitosti zaměstnanců.) Matriční věci 78 Změny jména německých státních příslušníků (poněmčení českých jmen v průkazech)

20 Inv.jedn. sign. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Pasová a politická policie 79 Výnosy říšského protektora o podávání správních a situačních zpráv. Několik zpráv expozitury OkÚ Pardubice v Přelouči. 80 Situační zprávy Správní zprávy (na 1 listu razítko RAV, "správa z příkazu říše"). Seznam německých zemědělských provozů v obvodu OLR Pardubice. 81 Problém Němců žijících rozptýleně uvnitř českého jazykového území: Litomyšl, Polička, Vysoké Mýto (rozbor situace z pohledu nacistické ideologie) 82 Záznam stížnosti německého úředníka na nevlídné jednání české úřednice při telefonování 83 Josefa Zirklerová, rozená Stehlíková, ze Svítkova - dotazníky a materiály ke zjišťování německé národnosti 84 Ověřování domovské příslušnosti vdovy po cestovateli E. Holubovi Rosy, protektorátní příslušnice, do Holic, žijící ve Vídni (pro žádost o podporu) Sociální péče 85 Žádosti o poskytnutí běžného příspěvku na děti v početných rodinách. Žádosti o příspěvek na obživu rodiny příslušníků povolaných na vojnu apod. Sociální dávky. (Agenda vyřizovaná OLR a pak okresním úřadem "správou z příkazu říše" RAV.)

21 Inv.jedn. inventární záznam čas. rozsah evid. jedn. Branné záležitosti 86 Evidenční lístky vojenské evidence branců z obvodu oberlandrátu Pardubice (Agenda vyřizovaná od r okresním úřadem "správou z příkazu říše", RAV.) Odžidovštění a arizace židovského majetku 87 Přihlášení provozního majetku židovských podniků. Přihlášení židovských pozemků, pozemkových práv a hypoték. Přihlášení židovských akcií, židovských podílnických práv a účastenství. Konfiskace židovských nemovitostí vůbec (situační a stavební plány). (T. Humburgerová, E. Löblová, J. Luftman, A. a J. Lustigová, J. Ledererová, F. Mesany, A. Löwitová)

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU Jan Eneš, továrna na čepice, Chrudim 1927-1950 Chrudim 2012 O b s a h Úvod 3 4 4 4 5 5 6 Inventární seznam 7 8 10 11 IV. Obchod 12 13 13 Tiráž 14 Ú v o d Firmu Jan Eneš,

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové

Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU 2877 1 Revoluční odborové hnutí - základní organizace Krajská prokuratura Hradec Králové 1964-1990 OBSAH ÚVOD 3 I 4 4 4 4 5 Seznam zkratek 5 6 INVENTÁRNÍ SEZNAM 7 8 8 II.

Více

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č.

Inventáře Archivu hlavního města Prahy OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948. Inventář. (NAD č.: 2652) (Č. Inventáře Archivu hlavního města Prahy 090400/03 OBECNÁ ŠKOLA PRAHA XI. - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 1932-1948 Inventář (NAD č.: 2652) (Č. pomůcky: 496) Petra Krátká Praha 2009 Obecná škola Praha XI. Hrdlořezy,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s životem českých lidí během druhé

Více

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961

Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 Základní devítiletá škola Terešov (1862) 1867-1961 EL NAD 416 209 I. Vývoj původce archivního souboru Před zřízením školy byl Terešov přiškolen k Drahoňově Újezdu, zdejší škola byla založena v roce 1845

Více

Čl. 3 Archivace a skartace písemností

Čl. 3 Archivace a skartace písemností Základní umělecká škola J. B. Foerstera,Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín SPISOVÝ, ARCHIVAČNÍ A SKARTAČNÍ ŘÁD Čl. 1 Úvodní ustanovení Pro zajištění řádného nakládání s písemnostmi ve smyslu zákona č.

Více

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář

Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář Čefid s.r.o. 1930 1931 (1947) Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Čefid s.r.o. Časový rozsah pomůcky: 1930 1931 (1947) Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090400/03 NÁRODNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1932) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2653) (Č. pomůcky: 530) Petra Krátká Praha 2012 I Národní škola

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Film-Klub. (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) Inventář NFA 2008

Film-Klub. (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) Inventář NFA 2008 Film-Klub (Gefolgschaftsheim der Filmschaffenden in Böhmen und Mähren Domov filmových pracovníků v Čechách a na Moravě) 1939 1956 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Spisový a skartační řád

Spisový a skartační řád Spisový a skartační řád vychází ze zákona o archivnictví a spisové službě č. 499/2004 Sb. a vyhlášky č. 646/2004 Sb. Schválen usnesením obecní rady ve Staré Huti ze dne 1.2.2006 (po posouzení Státním okresním

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Živanský Bohdan, Dr. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Živanský Bohdan, Dr. (1900-1947) Inventář NAD č. 434 evidenční pomůcka č. 155 Čakrtová Eva Praha 1955 Dr. Bohdan Živanský Narodil se v Brně

Více

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha

Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha 1943 1945 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Filmkreditbank, G.m.b.H. filiálka Praha Časový rozsah pomůcky: 1943

Více

Státní statek Bystré, národní podnik

Státní statek Bystré, národní podnik STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU. ev. listu NAD: 445. archivní pom cky: 894 Státní statek Bystré, národní podnik 949-952 inventá Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 204 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj p vodce

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Obce Batňovice. Část I. 1. Úvodní ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obce Batňovice Část I 1. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Obce Batňovice i obecního úřadu. Je statutární organizační normou, která určuje jeho vnitřní

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 5. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Územně-správní členění ČR

Územně-správní členění ČR Územně-správní členění ČR Vývoj územně-správní členění ČR 1. etapa: počátky od poloviny 13. stol. stavovské zřízení Čechy rozděleny na 12 krajů s rozsáhlými pravomocemi správními i soudními hejtmané zpravidla

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU

STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 1035 č. archivní pomůcky 8808 Východočeské pekárny a cukrárny P a r d u b i c e (1955) 1963-1990 (1992) inventář Hana Machatová Zámrsk 2010 O b s a h Úvod

Více

Československá filmová společnost I

Československá filmová společnost I Československá filmová společnost I 1936 1938 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Československá filmová společnost I Časový rozsah pomůcky: 1936 1938

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTYSE STAŘEČ SMĚRNICE Č. 3/2011 PLATNOST 31.10.2011 ÚČINNOST 1.11.2011 AUTOR Jiřina Hanáková Podpis autora SCHVALUJÍCÍ Rada městyse Datum schválení 31.10.2011 Datum a podpis schvalujícího

Více

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 0, verze 20 SMĚRNICE K ARCHIVACI, SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD č.j. 2/20-Koc Sestavil: Mgr. Renáta Kočová Platnost.9.20

Více

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy STŘEDNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1921) 1948-1953. Inventář

Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy STŘEDNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1921) 1948-1953. Inventář Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 090500/03 STŘEDNÍ ŠKOLA PRAHA 9 - HRDLOŘEZY, POD TÁBOREM 300 (1921) 1948-1953 Inventář (NAD č.: 2654) (Č. pomůcky: 531) Petra Krátká Praha 2012 I Střední škola

Více

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze

Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze Tobis, půjčovna filmů spol. s r. o., filiálka v Praze (1937) 1939 1950 Inventář NFA 2008 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Tobis, půjčovna filmů spol. s r.o., filiálka

Více

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013

Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze. za rok 2013 Výroční zpráva Archivu Židovského muzea v Praze za rok 2013 Sídlo archivu a kontakty: Stroupežnického 32, 150 00 Praha 5 tel. +420 222 749 211, + 420 257 311 492 Zřizovatel: Židovské muzeum v Praze, U

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2007/2008 Název práce: Spisový a skartační řád Farní charity Starý Knín Jméno a příjmení autora: Jitka Šafářová Rok:2008 OBSAH Čl. 1.

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SPISOVÝ SKRTČNÍ ŘÁD ODBOROVÉHO SVZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ ORGNIZCÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1. Tento spisový a skartační řád se vztahuje na základní (místní) organizace a (podnikové) koordinační výbory Odborového

Více

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5.

Skartační znak/lhůta. Dokumenty starosty a místostarosty V/10. Spolupráce se státními orgány a jinými organizacemi V/5. Vzorový skartační plán pro obce, které nemají pověřený obecní úřad nebo nejsou obcí s rozšířenou působností, městské obvody a městské části statutárních měst Heslo Skartační znak/lhůta VŠEOBECNÉ Dokumenty

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922)

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Paulus Jan (13. 5. 1855 8. 2. 1922) (1865-1921 [1977]) INVENTÁŘ NAD č. 756 evidenční pomůcka č. 306 PhDr. Zdeněk Vácha Praha 2008-2009 Obsah:

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Hrušky. Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Hrušky Vypracovala: Ing. Božena Kratochvílová Čl. 1 Základní ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační strukturu orgánů obce Hrušky, dělbu práce mezi nimi, jejich vzájemné

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy

Ubytovny a ubytování: viz Internáty, Péče o zaměstnance a Byty Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy U Ubytovny a ubytování: viz "Internáty", "Péče o zaměstnance" a "Byty" Účasti finanční a kapitálové (smlouvy) Učební plány, pomůcky, osnovy, programy (ukázky) viz též "Školení" Účetnictví: účetní doklady:

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář

NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947. Inventář NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost 1940 1947 Inventář NFA 2011 I Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha NÁSTUP, slovenská filmová akciová společnost Časový rozsah

Více

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají

Kategorie osobních údajů a kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají V souladu s ustanovením 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Městský úřad informace týkající se zejména účelu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ RADA Nad Olšinami 31, 100 00 Praha 10 www.rybsvaz.cz Metodický pokyn k archivaci dokumentů Zpracovali: Ing. Václav Jiřinec Český rybářský svaz, Západočeský uzemní svaz Mgr. David Zdvořáček,

Více

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách,

normativy zásob (stanovení, změny) S 5 objednací knihy a záznamy objednávek S 3 protokoly o poškození, zničení a ztrátě zásob S 5 protokoly o vadách, M Magnetické disky, diskety, kazety, pásky: viz příslušná hesla podle povahy a obsahu informace Magnetofonové záznamy: pořízené jako dokumentace o činnosti organizace a životě jeho zaměstnanců Majetkoprávní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo náměstka ministra vnitra pro státní službu Vláda České republiky vyhlašuje výběrové řízení na služební místo náměstka pro státní službu. Posuzovány

Více

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV

VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV Státní oblastní archiv v Praze Státní okresní archiv Beroun VZÁJEMNĚ SE PODPORUJÍCÍ SPOLEK LIDUMIL KOMÁROV 1882 1950 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 742 Evidenční číslo pomůcky: 822 Kateřina Fryaufová Beroun

Více

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO

Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Účinnost dokumentu od: 16. 5. 2014 Podpisové právo a systém razítek na VŠB-TUO Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/10 Účelem směrnice

Více

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy

Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Rozsah zpracování osobních údajů kancelář tajemníka Programový systém pro řízení a zpracování mzdové a personální agendy Účel zpracování: zajištění pracovně-právních vztahů a všech povinností s nimi spojených

Více

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov

Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Osobní údaje zpracovávané Městským úřadem Adamov Podle ust. 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů, Městský úřad Adamov je povinen zajistit, aby informace týkající se zejména účelu zpracování, kategorií

Více

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy

Úvod do obchodní korespondence. Obchodní a úřední dopisy Úvod do obchodní korespondence Obchodní a úřední dopisy Obsah: 1. Písemný styk a jeho význam 2. Rozdělení korespondence 3. Rozdělení písemností 4. Manipulace s písemnostmi Písemný styk a jeho význam Písemný

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH

Věstník vlády. proorgánykrajů aorgányobcí. Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH Věstník vlády proorgánykrajů aorgányobcí Ročník 12 Vydán dne 30. prosince 2014 Částka 5 OBSAH 4. Směrnice Ministerstva vnitra ze dne 19. prosince 2014 č.j.: MV 151468/VS 2014 k jednotnému vedení evidence

Více

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009)

Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Pedagogická dokumentace ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (platné ke dni 15. 2. 2009) Školskými zařízeními pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny.

Více

Velitelství četnického oddělení Chrudim

Velitelství četnického oddělení Chrudim STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD 3516 č. archivní pomůcky 8892 Velitelství četnického oddělení Chrudim 1868-1945 inventář Mgr. Jana Černínová Zámrsk 2013 O b s a h Úvod 3 I. Vývoj původce

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: zstr 39/2011 Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 25..2011 Směrnice nabývá platnosti

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD

ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ a ZUŠ, Liberec, Jabloňová 564/43, p. o. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Vypracoval Mgr. Iva Havlenová Schválil Mgr. Iva Havlenová Na provozní poradě projednáno dne 28. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti dne 2. 9. 2013

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

Hospodářská správa Pražského hradu z let 1918 1948 sg. Hs

Hospodářská správa Pražského hradu z let 1918 1948 sg. Hs INVENTÁŘ FONDU ARCHIVU PRAŽSKÉHO HRADU Hospodářská správa Pražského hradu z let 1918 1948 sg. Hs inventárních čísel: 442 počet stran inventáře: pořádala: Věra Malá, prom. hist. schválil: Archiv Pražského

Více

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU

ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU METODICKÝ LIST ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ Sněmovní 1, 746 22 OPAVA ZABEZPEČENÍ DOKUMENTŮ V SOUVISLOSTI SE ZÁNIKEM ORGANIZACE A PROHLÁŠENÍM KONKURSU Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví

V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E. Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť. Směrnice pro vedení účetnictví Obecní úřad Stará Huť Karla Čapka 430, 262 02 Stará Huť V N I T ŘNÍ O R G A N I Z A Č N Í č.5 S M Ě R N I C E Směrnice pro vedení účetnictví Touto organizační směrnicí se stanovují základní pravidla pro

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6

V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 V ý r o č n í z p r á v a zák. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím R O K 2 0 0 6 Město Sokolov je povinným subjektem, který má podle výše uvedeného zákona povinnost poskytovat informace vztahující

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Ing. dr. Josef Rybák Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Ing. dr. Josef Rybák (1885-1938) INVENTÁŘ NAD č. 700 evidenční pomůcka č. 257 Miroslav Balcar Praha 2004 Ing. dr. Josef Rybák Od roku 1904 vrchní

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O.

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R.O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO:045270082) Tel.: 222516437, fax: 271776971 SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘAD Čl.I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro zajištění řádného

Více

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů

140/1996 Sb. ZÁKON. ze dne 26. dubna 1996. Účel zákona. Výklad pojmů Změna: 107/2002 Sb. Změna: 107/2002 Sb. (část) Změna: 342/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 227/2009 Sb. 140/1996 Sb. ZÁKON ze dne 26. dubna 1996 o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní

Více

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU

PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU PŘÍLOHA Č. 5 ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 1010 ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Počet 23 +1 Ekonomika, stížnosti ODD. OCHR. PŘÍRODY A KRAJINY ODD. VODNÍHO HOSP. ODD. OCHRANY LESA A ZPF ODD. OCHRANY OVZDUŠÍ A ODP.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

6. Nařízení vlády č. 56/2013 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách 2013 1. Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 3/2013 Sb., o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 2.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI Česká republika Nejvyšší kontrolní úřad PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NEJVYŠŠÍHO KONTROLNÍHO ÚŘADU NA ROK 2014 ŘÍJEN 2013 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2014 14/01 Majetek a peněžní

Více

Sbor pro školní film (1921) 1937 1940 (1942) Inventář

Sbor pro školní film (1921) 1937 1940 (1942) Inventář Sbor pro školní film (1921) 1937 1940 (1942) Inventář NFA 2010 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Sbor pro školní film Časový rozsah pomůcky: (1921) 1937 1940 (1942) Druh

Více

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11

Obsah. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12. Obsah. Předmluva...11 Obsah Předmluva...11 Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník...12 ČÁST PRVNÍ Obecná část...12 Hlava I Působnost trestních zákonů...12 Díl 1 Žádný trestný čin bez zákona...12 Díl 2 Časová působnost...12 Díl

Více

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země):

- Historický úvod hlavní vývojové etapy SSL (s důrazem na české země): N_SAS / VŠFS / LS 2012 / KS Přednáška č. 4 Správa dokumentů jako důležitá součást veřejné správy v ČR Hlavní okruhy problémů: I. Spisová služba (správa dokumentů) obecný základ II. Skartační řízení a výběr

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o.

Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. 1917 1929 Inventář NFA 2006 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Kinematografické družstvo v Praze s.r.o. Časový rozsah pomůcky:

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností

Základní pojmy. Příjem, třídění a zapisování písemností. Doručování a oběh písemností. Vyřizování písemností. Podepisování a odesílání písemností Jakub Řehounek 3. B Základní pojmy Příjem, třídění a zapisování písemností Doručování a oběh písemností Vyřizování písemností Podepisování a odesílání písemností Podepisování a odesílání písemností - příklady

Více

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava

Arizace v Protektorátu Čechy a Morava Arizace v Protektorátu Čechy a Morava VY_32_INOVACE_DEJ_25 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: prosinec 2012 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: České země za druhé světové války Předmět: dějepis,

Více

Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků

Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků Věstník NKÚ, kontrolní závěry 251 11/21 Evidence a účtování daňových příjmů a souvisejících nákladů a výnosů, pohledávek a závazků Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního

Více

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD

SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD SPISOVÝ A SKARTAČNÍ ŘÁD Úvodní ustanovení Spisový a skartační řád je souhrn předpisů pro vedení spisové služby. Cílem spisového a skartačního řádu je sjednotit manipulaci s dokumenty, vzniklými nebo vyřízenými

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 12 Vydán dne 28. července 2014 Částka 3 OBSAH 2. Směrnice Ministerstva zemědělství č.j.: 45820/2014-MZE-16221 ze dne 13. června 2014 o postupu krajských

Více

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností

Podrobnosti o označování písemností a jiných materiálů obsahujících zvláštní skutečnosti. Stanovení režimu evidence písemností 462/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 22. listopadu 2000 k provedení 27 odst. 8 a 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) ve znění nařízení vlády č.

Více

Policejní přihlášky. Stručná pomůcka pro první seznámení s konskripcemi. Sestavila Pavla Lutovská

Policejní přihlášky. Stručná pomůcka pro první seznámení s konskripcemi. Sestavila Pavla Lutovská Policejní přihlášky Stručná pomůcka pro první seznámení s konskripcemi. Sestavila Pavla Lutovská Každou policejní přihlášku můžeme rozdělit do tří částí: 2. Informace o přednostovi domácnosti a jeho rodině

Více

Č.K.V. Král. Vinohrady

Č.K.V. Král. Vinohrady Archiv sportu a tv inventář č. 97 NAD č. 242 Č.K.V. Král. Vinohrady (Cyklistický oddíl: TJ Sokol Vinohrady, TJ Spartak Praha Stalingrad, TJ Bohemians ČKD) 1882 1972 V Praze 2011 Lucie Swierczeková Ú v

Více

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010

9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 Věstník NKÚ, plán kontrolní činnosti 343 9. Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2010 schválený Kolegiem NKÚ usnesením 7/XVII/2009 na XVII. zasedání, konaném dne 19. 10. 2009 Číslo kontrolní akce: 10/01

Více

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Ochrana Informace dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Město Kojetín provádí následující zpracování, které mu ukládá zvláštní zákon,

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více