KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ

2 OBSAH: Úvodní slovo Plánování sociálních služeb na úrovni krajů a obcí Co je komunitní plánování sociálních služeb? Komunitní plánování v Jihomoravském kraji a ORP Tišnov Organizační struktura KPSS ORP Tišnov Socio-demografická analýza správního obvodu ORP Tišnov Analýza sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Analýza sociálních služeb se sídlem poskytovatele ve správním obvodu ORP Tišnov Analýza zdrojů financování sociálních služeb se sídlem ve správním obvodu ORP Tišnov Analýza činnost sociálních služeb se sídlem poskytovatele mimo správním obvod ORP Tišnov Analýza zadavatelů sociálních služeb ORP Tišnov Analýza potřeb cílových skupin sociálních služeb ORP Tišnov Vybrané údaje četností cílových skupin sociálních služeb Návrhy pracovních skupin ve věci rozvoje sítě sociálních služeb ve správním obvodu ORP Tišnov a souvisejících opatření Nadregionální potřeby v oblasti sociálních služeb formulované organizační strukturou KPSS ORP Tišnov Priority a opatření komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období Pravidla projednávání stávajících, rozšiřujících a nových projektových záměrů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Příloha č. 1 Projektový záměr pro zařazení do Akčního plánu sociálních služeb v Jihomoravském kraji Příloha č. 2 Formulář popisu projektového záměru sociální služby pro zařazení do Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov a Akčního plánu sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok 2015 Příloha č. 3 Struktura klientů sociální služby v roce dle místa trvalého pobytu Příloha č. 4 Vývojový graf procesu projednávání projektového záměru dle čl. I. odst. 6) písm. a) Příloha č. 5 Vývojový graf procesu projednávání projektového záměru dle čl. I. odst. 6) písm. b) c) Příloha č. 6 Vývojový graf procesu projednávání projektového záměru dle čl. I. odst. 7) bez zakázky organizační struktury Příloha č. 7 Vývojový graf procesu projednávání projektového záměru dle čl. I. odst. 7) se zakázkou organizační struktury

3 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou Komunitní plán sociálních služeb ORP Tišnov na období V pořadí jde již o třetí strategický dokument věnovaný problematice sociálních služeb v našem regionu. Nabídka sociálních služeb pro občany ve správním obvodu ORP Tišnov prošla od roku 2007 významnou proměnou směrem ke zvýšení počtu a kapacit dostupných služeb. Na začátku roku 2007 působilo na území dnešního ORP Tišnov 6 sociálních služeb. V polovině roku 2012 evidujeme ve správním obvodu ORP Tišnov již celkem 20 sociálních služeb vykonávaných ze strany místních organizací či organizací do našeho regionu dojíždějících. Naznačenému rozvoji a standardům nastaveným ze strany Jihomoravského kraje se přizpůsobil i proces plánování sociálních služeb. První výraznou změnou proti předcházejícím strategickým materiálům je důraz na analytickou stránku, druhou výraznou změnou je pak zaměření na stávající projektové záměry sociálních služeb fungujících v našem správním obvodu. Dokument si klade za cíl především systematicky zmapovat poskytované sociálních služby v našem regionu, upřesňuje současnou kapacitu služeb, stanovuje ukazatele jejich činnosti a také pravidla projednávání rozšiřujících a nových projektových záměrů. Stanovené činností předpokládají v následujících dvou letech plnohodnotné zapojení obcí správního obvodu ORP Tišnov do procesu komunitního plánování ve věci problematiky sociálních služeb, aby shromážděné výsledky reprezentovaly potřeby celého správního obvodu. Dokument je z hlediska formy a obsahu informací koncipován takovým způsobem, aby se mohl stát podkladem pro každoroční posuzování stávajících, rozvojových a nových projektových záměrů sociálních služeb, což je součástí problematiky spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí. Plán obsahuje pravidla, která usilují o zajištění systematické a kontinuální aktualizace dokumentu, to vše s cílem zajistit finančně udržitelnou síť sociálních služeb s ohledem na potřeby občanů správního obvodu ORP Tišnov. Plán má ambici plnit funkci živého dokumentu, který pomůže zadavatelům, poskytovatelům i uživatelům aktivně utvářet síť sociálních služeb v příslušné obci a správním obvodu jako celku. Nedílnou součástí komunitního plánu je taktéž Akční plán sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov 2013, který obsahuje především výčet a základní charakteristiku jednotlivých sociálních služeb dostupných občanům správního obvodu včetně jejich celkových kapacit pro správní obvod. S konkrétní nabídkou sociálních služeb v jednotlivých obcích poté mohou aktivně pracovat jednotlivá zastupitelstva. Jan Schneider Starosta města Tišnov 3

4 PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚROVNI KRAJŮ A OBCÍ Sociální službou rozumíme výhradně službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon o sociálních službách ), tj. činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu občanům za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Jedná se o široké spektrum jednotlivých typů sociálních služeb taxativně uvedených v zákoně o sociálních službách a řádně registrovaných ve smyslu tohoto zákona. Zákon o sociálních službách v ust. 3 písm. h) definuje plán rozvoje sociálních služeb jako výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb. Zákon o sociálních službách s účinností od stanovil v ust. 95 písm. a) g) následující povinnosti krajů v oblasti plánování sociálních služeb: a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle 85 odst. 5, e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb, g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Dle ust. 94 písm. a) e) zákona o sociálních službách je poté obsažena úprava povinností obce v oblasti plánování sociálních služeb: a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích. V souvislosti s povinnostmi ve věci plánování sociálních služeb bývá ve vztahu k obcím nejčastěji citováno taktéž ust. 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu 4

5 dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Jak vyplývá z výše uvedených ustanovení, zákon o sociálních službách ukládá krajům povinnost vypracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, obcím poté ukládá povinnost spolupracovat s krajem při přípravě a vyhodnocování tohoto plánu. Doporučovanou metodou vypracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ze strany MPSV je metoda komunitního plánování. CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB? Jedná se o metodu strategického plánování, která je založena na cyklickém zjišťování zdrojů a potřeb v oblasti sociálních služeb na straně zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů ve vymezeném regionu (ORP, kraje). Cílem je zajistit dostupnost sociálních služeb dle potřeb občanů a dlouhodobou udržitelnost těchto služeb.1) Účastníci procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen,,kpss ) jsou zadavatelé (tj. obce jakožto subjekty odpovědné za zajištění dostupnosti sociálních služeb odpovídajících potřebám jejich občanů), poskytovatelé (tj. subjekty provozující sociální služby na území správního obvodu) a uživatelé (tj. zástupci občanů, kteří využívají sociální služby či jsou nositeli potřeb, na které by měl systém sociálních služeb v regionu reagovat).2). TRIÁDA 1) 2) Krausová, Anna. Komunitní plánování/strategické plánování. In. Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce, 2007, s Tamtéž s

6 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A ORP TIŠNOV V rámci Jihomoravského kraje je od roku 2004 základní plánovací jednotkou správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP). Jihomoravský kraj systematicky podporuje procesy komunitního plánování sociálních služeb na úrovni všech 21 ORP, a to prostřednictvím uzavírání smluv o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností.1) Ve městě Tišnově probíhá KPSS od prosince 2006, kdy Zastupitelstvo města Tišnova zřídilo jako svůj poradní orgán pro oblast sociálních služeb a současně jako řídící skupinu v rámci metodiky KPSS Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Byly zřízeny 4 pracovní skupiny zaměřené na potřeby seniorů, osob zdravotně postižených, mládeže a rodin s dětmi. Klíčovými aktivitami roku 2007 byla realizace dotazníkového šetření potřeb mezi občany města Tišnova, vydefinování silných a slabých stránek systému sociálních služeb v městě Tišnově, vypracování návrhu priorit a opatření týkajících se rozvoje sociálních služeb pro příští dva roky. Výsledkem práce organizační struktury byl dokument,,komunitní plán sociálních služeb města Tišnova na období Výrazným výstupem bylo taktéž vypracování a distribuce,,informačního průvodce sociálními službami po Tišnovsku 2007 a jeho aktualizace o nové služby v roce V roce 2009 byla vypracována aktualizace prvního komunitního plánu, která byla vztažena na celý správní obvod ORP Tišnov. Výstupem činností komunitního plánování v roce 2009 byl dokument,,komunitní plán sociálních služeb správního obvodu Tišnov na období Pro oba komunitní plány byly příznačné následující charakteristiky: a) Oba komunitní plány odrážely situaci v oblasti sociálních služeb v regionu ORP Tišnov z období , tj. reagovaly na nedostatek sociálních služeb v regionu ORP Tišnov obecně. b) S ohledem na bod a) oba plány obsahovaly řečeno dnešní terminologií výhradně rozvojové a nové projektové záměry, stávající projektové záměry komunitní plány nezahrnovaly (např. Domov sv. Alžběty, Domov pro seniory Předklášteří, Pečovatelská služba Lomnice). c) Oba plány se zaměřovaly především na místní poskytovatele sociálních služeb, především Oblastní charitu Tišnov a dnešní CSS Tišnov, p.o., nemapovaly žádným způsobem sociální služby dojíždějící do regionu ORP Tišnov, což ovšem bylo dáno tehdy ještě počínajícím rozvojem jednotlivých typů sociálních služeb po roce d) Oba komunitní plány nebyly systematicky provázány na financování ze strany města Tišnova a obcí správního obvodu ORP Tišnov. Dokument byl schválen pouze Zastupitelstvem města Tišnova, a to jako,,obecný dokument. Dokument při tom nebyl podkladem pro finanční plánování města Tišnova v daném období. e) Jednotlivá zřízení nových sociálních služeb či jejich rozšíření dle obou komunitních plánů byla postavena především na financování ze strany MPSV ČR, JMK, a ESF. 1) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období , Jihomoravský kraj, 2011, s. 8 6

7 Toto pojetí komunitního plánu bylo založeno na již zmíněném nedostatku sociálních služeb v regionu ORP Tišnov, tehdejším modelu financování sociálních služeb, objemu finančních prostředků ze strany MPSV ČR a JMK ve vztahu k počtu a rozsahu sociálních služeb, které nečinily vůči obcím konkrétní nároky v oblasti financování sociálních služeb, úkolem obcí bylo především pro dané projekty kromě symbolické finanční spoluúčasti na provozních nákladech poskytovat zázemí v podobě vhodných prostor pro vybrané sociální služby. Komunitní plány byly paušálně v dané době pojímány jako rozvojové (vybízí k tomu již termín ze zákona,,plán rozvoje ) a byly koncipovány velmi optimisticky bez ohledu na možnosti obecních rozpočtů. Lze konstatovat, že za posledních 5 let se situace v oblasti sociálních služeb ve správním obvodu ORP Tišnov výrazně proměnila. V roce 2007 byla nabídka sociálních služeb v regionu relativně jednoduchá: pečovatelská služba dnešního CSS Tišnov, p.o., pečovatelská služba městyse Lomnice, do regionu dojížděla pečovatelská služba Oblastní charity Žďár nad Sázavou, od počátku roku 2007 po vyřešení majetkových poměrů v regionu působil Domov pro seniory Předklášteří a Domov sv. Alžběty. Sociální služby ORP Tišnov v následujícím období zaznamenaly rychlý rozvoj, přičemž zásadní událostí byl vstup Diecézní charity Brno Oblastní charity Tišnov do regionu v roce 2007, kdy tato postupně registrovala a začala občanům poskytovat následující služby: pečovatelská služba ( ), nízkoprahové zařízení pro mládež Klub Čas ( ), odborné sociální poradenství Poradna Porta ( ), odlehčovací služba ( ), chráněné bydlení Skryje ( ), sociální rehabilitace ( ). Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. zřídilo sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( ). Do regionu postupně začali vstupovat poskytovatelé terénních sociálních služeb s celokrajskou působností, kteří se specializují na méně početné cílové skupiny občanů (služby rané péče, osobní asistence, terénních programů). K červnu 2012 již odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov eviduje v rámci správního obvodu ORP Tišnov celkem 20 sociálních služeb realizovaných ze strany 12 poskytovatelů. S rozvíjejícím se,,trhem sociálních služeb v letech se měnily taktéž nároky na proces komunitního plánování sociálních služeb na úrovni Jihomoravského kraje a obcí s rozšířenou působností. Jihomoravský kraj od 1. září 2009 započal realizaci dvouletého individuálního projektu s názvem,,podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, následně navázal aktuálně probíhající individuální projekt,,podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. Oba projekty jsou nadále založeny na finanční a vzdělávací podpoře procesů komunitního plánování sociálních služeb na místní úrovni v rámci jednotlivých ORP. Výstupem plánovacích procesů na úrovni Jihomoravského kraje je aktuálně platný,,střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje na období , který reagoval na změny v oblasti sociálních služeb a problematiku udržitelnosti sociálních služeb následujícími zásadními změnami: a) Přinesl členění projektových záměrů sociálních služeb na stávající projektové záměry, rozšiřující projektové záměry (navýšení plánu rozpočtu na příští rok o více než 3% společně s navýšením kapacity) a nové projektové záměry sociálních služeb (nově registrované sociální služby). 7

8 b) Přinesl povinnost koordinátorů KPSS ORP do konce června příslušné kalendářního roku zasílat krajskému koordinátorovi rozšiřující a nové projektové záměry dle předepsané struktury schválené organizační strukturou KPSS ORP. Jedná se o záměry, které v příštím kalendářním roce budou žádat o veřejné finanční prostředky MPSV a JMK. c) Přinesl povinnost nového projektového záměru sociálních služeb doložit splnění podmínky povinné spoluúčasti obcí na financování nové sociální služby ve výši 10% u terénních služeb, 15% u ambulantních služeb a 20% u pobytových služeb. d) Přinesl v reakci na priority národní strategie trend nepodpory vzniku nových pobytových zařízení sociálních služeb mimo vybrané typy a naopak trend podpory terénních sociálních služeb. Lze zdůraznit, že zásadní změnou je stanovení míry spolufinancování nových sociálních služeb schválené Radou Jihomoravského kraje dne 6. října 2011 usnesením č. 9806/11/R 132 s cílem nastavit mechanismus prověřující potřebnost nových sociálních služeb, které chtějí vstoupit do systému financování.1) Dané opatření znamená, že každý nový projekt sociální služby musí prokázat splnění předepsané míry spolufinancování ročních provozních nákladů dané služby, jinak tato služba nebude zanesena do akčního plánu Jihomoravského kraje na příští kalendářní rok a finančně podpořena. Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tišnov na období a procesy KPSS reagují v rámci organizační struktury ORP Tišnov na výše uvedené změny, a to především následujícími kroky: a) Zmapování stávajících projektových záměrů sociálních služeb působících v regionu ORP Tišnov, stanovením aktuální kapacity těchto služeb a jejich evidence v komunitním plánu. b) Zaměření nového komunitního plánu na stávající projekty sociálních služeb realizované ve správním obvodu ORP Tišnov. c) Vytvoření sad ukazatelů činnosti sociálních služeb evidovaných v komunitním plánu ORP Tišnov, s pomocí těchto ukazatelů bude měřena vždy činnost sociálních služeb za předcházející ukončený kalendářní rok a posuzovány rozvojové záměry sociálních služeb do budoucna. d) Na úrovni ORP nastavení monitoringu využívání sociálních služeb občany jednotlivých obcí. e) Převedením činnosti sociálních služeb do měřitelné podoby získat jednotnou strukturu informací vykazovaných ze strany poskytovatelů sociálních služeb obcím správního obvodu jako podkladu pro vyjednávání o finanční podpoře příslušné sociální služby ze strany obce. 1) Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012, Jihomoravský kraj, 2011, s. 8 8

9 f) Vypracování návrhu pravidel projednávání rozšiřujících a nových projektových záměrů sociálních služeb organizační strukturou KPSS ORP Tišnov se zapojením obcí správního obvodu. g) Schvalování komunitního plánu jako strategického dokumentu ze strany obcí správního obvodu ORP Tišnov bude doplněno schvalováním jednotlivých konkrétních projektů sociálních služeb vybraných ze strany obce a výše finanční spoluúčasti obce na těchto projektech za účelem provázání komunitního a akčního plánu sociálních služeb s financováním ze strany obcí a konkretizace vyjádření podpory zvoleným prioritám a opatření ze strany obcí. 9

10 SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV KOORDINÁTOR KPSS JMK ZASTUPITELSTVO MĚSTA TIŠNOVA Projektový tým KPSS RADA MĚSTA TIŠNOVA VÝBOR PRO KPSS Řídící skupina KOORDINÁTOR KPSS ORP TIŠNOV Nezávislý metodik KPSS Pracovní skupina č. 1 Senioři a jejich rodina (triáda) Pracovní skupina č. 2 Zdravotně postižení a jejich rodina (triáda) VEŘEJNOST uživatelé sociálních služeb Pracovní skupina č. 3 Děti a mládež (triáda) Pracovní skupina č. 4 Osoby ohrožené sociálním vyloučením (triáda) HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SUBJEKTY 10 VERTIKÁLNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SUBJEKTY ZASTUPITELSTVA OBCÍ SO ORP TIŠNOV JIHOMORAVSKÝ KRAJ

11 Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova řídící skupina Mgr. Renata Pleskačová - předsedkyně, zastupitelka Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová - místopředsedkyně Ing. Mgr. Marie Sendlerová Vladimír Franta Mgr. Tomáš Laušman, B.Th. Jitka Kvíčalová Lenka Knechtová Ing. Mgr. Jana Wildová Ing. Marcela Dvořáková PhDr. Jana Hutařová Božena Suzová Mgr. Michal Kudláček, DiS. tajemník výboru, koordinátor KPSS ORP Tišnov, zpracovatel komunitního plánu Pracovní skupina č. 1,,Senioři a jejich rodina Ing. Mgr. Marie Sendlerová, (vedoucí skupiny), Ing. Marcela Dvořáková, Ing. Mgr. Jana Wildová, paní Božena Suzová, Mgr. Tomáš Franc, PhDr. Jana Hutařová, pan Vladimír Franta, paní Květoslava Katuščáková, paní Martina Sáblíková Pracovní skupina č. 2,,Zdravotně postižení a jejich rodina Ing. Marcela Dvořáková (vedoucí skupiny), Mgr. Monika Chlupová, Ing. Závišek Josef, paní Jitka Kvíčalová, pan Pavel Kadlec, paní Květoslava Kučerová, paní Emilie Krčmová, pan Oldřich Pospíšil Pracovní skupina č. 3,,Děti a mládež Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová (vedoucí skupiny), Mgr. Renata Pleskačová, Mgr. Michal Kudláček, DiS., Mgr. Soňa Kapellová, Bc. Šárka Ondráčková, Bc. Lenka Křehlíková, pan Libor Novotný, pan Bronislav Bauer, paní Lenka Knechtová Pracovní skupina č. 4,,Osoby ohrožené sociálním vyloučením Mgr. Tomáš Laušman, B.Th. (vedoucí skupiny), pan Miloslav Kavka, Mgr. Jana Kosmáková, Bc. Vendula Švehlová, paní Kateřina Smetanová, Mgr. Michal Kudláček, DiS. 11

12 SOCIO - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV Správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov (dále jen ORP Tišnov) se nachází v severo-západní části Jihomoravského kraje. Z hlediska počtu obyvatel ( v roce 2011) zaujímá ORP Tišnov 13. místo a z hlediska rozlohy ( ha) 12. místo mezi 21 ORP nacházejícími se na území Jihomoravského kraje. Z hlediska Jihomoravského kraje je ORP základní jednotkou v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Ze severo-východu správní obvod ORP Tišnov sousedí s ORP Boskovice, z východu s ORP Blansko, z jiho-východu sousedí s ORP Kuřim a z jihu s ORP Rosice. Jedná se o ORP spadající do Jihomoravského kraje. Ze západní strany sousedí ORP Tišnov s krajem Vysočina, resp. z jiho-západní strany s ORP Velké Meziříčí a ze severo-západní strany s ORP Bystřice nad Pernštejnem. Samotný správní obvod ORP Tišnov je tvořen městem Tišnovem a dalšími 58 obcemi. Těmito obcemi jsou: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Řikonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strhaře, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Ždˇárec, Železné. Zdroj: cit , Ústav územního rozvoje. 12

13 Počet obyvatel ORP Tišnov, přírůstek, struktura obyvatelstva dle věku a pohlaví Vývoj ukazatele počet obyvatel celkem v obcích SO ORP Tišnov v období znázorňuje následující tabulka. Z časové řady je v rámci dekády patrný mírný nárůst počtu obyvatel. Jedná se o evidenci dle kriteria trvalého pobytu. Tab. č. 1 Počet obyvatel SO ORP Tišnov Tabulka č. 1 Zdroj: cit , ČSÚ Brno Výše uvedené údaje o počtu obyvatel je užitečné doplnit ukazatelem přirozeného přírůstku obyvatelstva, který zohledňuje bilanci narození a úmrtí obyvatel správního obvodu dle kriteria trvalého pobytu. V rámci dekády je v posledních letech patrný příklon ke kladné bilanci. Tab. č. 2 Přirozený přírůstek obyvatelstva SO ORP Tišnov Tabulka č. 2 Zdroj: cit , ČSÚ Brno Ukazatel přírůstek obyvatel stěhováním zohledňuje bilanci přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel v rámci správního obvodu dle kriteria trvalého pobytu. Tab. č. 3 Přírůstek obyvatel stěhováním SO ORP Tišnov Tabulka č. 3 Zdroj: cit , ČSÚ Brno Z údajů týkajících se přirozeného přírůstku obyvatel a přírůstku stěhováním vyplývá, že mírný nárůst počtu obyvatel v regionu se děje převážně na základě migrace obyvatel, nikoliv cestou přirozeného přírůstku. Pokud srovnáme výsledky sčítání lidu z roku 2001 a 2011 za obce ORP Tišnov z hlediska věkové struktury tří statisticky sledovaných věkových skupin, je zapotřebí si všimnout především snížení počtu osob v kategorii 0 14 let a naopak výraznější zvýšení počtu osob ve věkové kategorii 65 let a starší, což prokazuje stárnutí populace. Tab. č. 4 Věková struktura obyvatelstva ORP Tišnov dle výsledků sčítání lidu 2001 a 2011 Rok Počet obyvatel 0-14 let let 65 a více let včetně nezjištěno celkem muži ženy Celkem muži ženy celkem muži ženy Tabulka č. 4 Zdroj: cit , ČSÚ Brno 13

14 Proces stárnutí populace ORP Tišnov můžeme z hlediska poslední dekády detailněji sledovat v datech následující tabulky č. 5, která vyjadřuje hodnoty tzv. indexu stáří, který je definován jako počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let. Právě narůstající hodnota indexu stáří je hlavním indikátorem stárnutí populace. Hodnota 115,8 udává, že na 100 dětí ve věku 0 14 let připadá 115,8 osob ve věku 65 a starším. Tab. č. 5 Index stáří SO ORP Tišnov ,1 94,8 95,7 97,9 99,9 103,3 106,0 108,1 110,8 113,9 116,8 115,8 Tabulka č. 5 Zdroj: cit , ČSÚ Brno, hodnota za rok 2011 získána u zdroje cit , Veřejná databáze ČSÚ. Struktura obyvatelstva SO ORP Tišnov dle dosaženého vzdělání Porovnání výsledků sčítání lidu 2001 a 2011 z hlediska struktury obyvatelstva ORP Tišnov vzhledem k nejvyššímu dosaženému vzdělání ve věkové skupině osob 15 a více let potvrzuje trend zvyšujícího se počtu osob s dosaženým úplným středním vzděláním s maturitou a vyšším odborným vzděláním a také zvyšující se počet osob s dosaženým vysokoškolským vzděláním v regionu. Tab. č. 6 Struktura obyvatelstva SO ORP Tišnov dle dosaženého vzdělání z toho nejvyšší ukončené vzdělání Rok Obyvatelstvo ve věku 15 a více let základní vč. neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) úplné střední (maturita) a vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání Tabulka č. 6 Zdroj: cit , ČSÚ Brno Struktura obyvatelstva SO ORP Tišnov dle národnosti Vymezení pojmu národnostní menšina a příslušník národnostní menšiny stanoví zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.1) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Důležitou poznámkou je to, že národnost je v rámci sčítání lidu nepovinným údajem a jde o deklarovanou skutečnost.2) Z níže uvedených výsledků však vyplývá, že region ORP Tišnov je z národnostního hlediska v podstatě homogenní. Dané údaje neodrážení např. přítomnost cizinců na území ORP Tišnov. 1) 2) Zdroj: Rada vlády pro národnostní menšiny, cit

15 Tab. č. 7 Struktura obyvatelstva SO ORP Tišnov dle národnosti z toho národnost Obyvatelstv o celkem Rok čes. mor. slez slov. pol. něm rom. neuvedeno Tabulka č. 7 Zdroj: cit , ČSÚ Brno Nezaměstnanost V níže uvedené tabulce uvádíme míru nezaměstnanosti ve správním obvodu v období Míra nezaměstnanosti je v časové řadě do roku 2004 včetně vypočtena jako podíl registrovaných uchazečů o zaměstnání celkem a obyvatel ekonomicky aktivních dle hodnoty získané při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (tj ekonomicky aktivních). Od roku 2005 se míra nezaměstnanosti počítá pouze z uchazečů dosažitelných, tj. jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.1) Tab. č. 8 Míra nezaměstnanosti SO ORP Tišnov ,39 6,64 8,57 9,00 8,81 7,86 7,15 5,15 5,82 10,54 12,02 10,45 Tabulka č. 8 Zdroj: , ČSÚ Brno, 1) cit , ČSU 15

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov

Návrh ukazatelů činnosti sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Návrh ukazatelů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Obecná ustanovení 1) Ukazatele se vztahují na služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění

Více

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne

Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2012 ze zasedání výboru dne 12. 6. 2012 Termín Místo Zapisovatel Ověřovatel Přítomni Omluveni

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 1/2014 ze zasedání výboru dne 25. 2. 2014 Termín 25. 2. 2014, 17:00 zahájení 19.30 závěr

Více

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV Základní právní normou upravující oblast sociálních služeb je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření obcí správního obvodu ORP Tišnov ve věci sociálních služeb (duben 2012) Mgr. Michal Kudláček, DiS.

Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření obcí správního obvodu ORP Tišnov ve věci sociálních služeb (duben 2012) Mgr. Michal Kudláček, DiS. Souhrnná zpráva z dotazníkového šetření obcí správního obvodu ORP Tišnov ve věci sociálních služeb (duben 2012) Mgr. Michal Kudláček, DiS. Odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov v rámci aktivit komunitního plánování

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDPĚSTOUNSKÉ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předpěstounské péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předpěstounské péče

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice

Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy. Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice Když to doopravdy funguje aneb symbióza zřizovatele a školy Josef Hanák ZŠ a MŠ Ratíškovice ORP Hodonín Správní obvod obce s rozšířenou působností Hodonín (vyhláška č. 388/2002 Sb.): HODONÍN je vymezen

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Systém sociálních služeb v České republice

Systém sociálních služeb v České republice WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA SYSTÉM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Systém sociálních služeb Otrokovice 10. září 2009 Ing. Alena Havlíková vedoucí oddělení sociálních služeb sociální odbor MěÚ Otrokovice Co rozumíme pod pojmem

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 1/2013 ze zasedání výboru dne 3. 6. 2013 Termín 3. 6. 2013, 17:00 zahájení 18:30 závěr Místo

Více

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU 01. Pojmenování (název) životní situace Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou

Více

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová

Sociální služby v ČR. Mirka Wildmannová Sociální služby v ČR Mirka Wildmannová 12.11.2010 19.11.2010 Sociální služby - definice Nástroj sociálního zabezpečení sociální pomoci Poskytovány lidem společensky znevýhodněným, a to s cílem zlepšit

Více

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů

Zásobník projektů. Komunitní plánování sociálních služeb na Horšovskotýnsku Zásobník projektů Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Obsah: I. O zásobníku projektů...

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014 OBSAH: Úvodní slovo 3 Plánování sociálních sluţeb na úrovni krajů a obcí 4 Co je komunitní plánování sociálních sluţeb?

Více

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace ZMĚNA VÝŠE VÝŽIVNÉHO K NEZLETILÉMU DÍTĚTI 01. Pojmenování (název) životní situace Změna výše výživného k nezletilému dítěti 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014

MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 MODEL FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI V ROCE 2014 Nastavení modelové struktury financování (nastavení maximálních nákladů na jednotku a % podíl jednotlivých zdrojů financování na těchto

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2016 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

Analýza sociálních služeb obce Sudice

Analýza sociálních služeb obce Sudice Analýza sociálních služeb obce Sudice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH podpořeného z prostředků EU a českého státního rozpočtu. 0 Obsah Úvod... 2 1. Základní informace... 2 2. Informace

Více

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN

NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN NÁVRH OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍTĚ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2017 ORP HODONÍN Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť služeb nezbytných pro sociální stabilitu

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb.

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí

Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Strategické cíle Strategický cíl č.1 Zajistit uživatelům potřebnou péči v jejich přirozeném sociálním prostředí Cílová skupina lidé se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, duševního

Více

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN

OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Individuální projekt Jihomoravského kraje Z.1.04/3.1.00/9.00002 s názvem OKRESNÍ MINIMÁLNÍ SÍŤ SOIÁLNÍH SLUŽEB PRO ROK 2016 OKRES HODONÍN Okresní multidisciplinární tým (dále MT) vznikl z iniciativy Jihomoravského

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2009 - Závěrečný účet Zpracovaný na základě zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava

Příloha č. 1. Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava 2017 ÚVOD Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP LITOVEL 2015 ZPRACOVÁNO PRO STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA LITOVELSKU Zpracovala: Ing. Ludmila Zavadilová 1. PŘEDMĚT A CÍL ANALÝZY POSKYTOVATELŮ

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu

Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Možnosti podpory pečujících o seniory se sníženou soběstačností ze strany obce a státu Mgr. Petr Wija, Ph.D. Institut důstojného stárnutí, Diakonie ČCE Možnosti zlepšení podpory pečujících o Zpracovat

Více

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení.

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení. ÚPRAVA STYKU RODIČE S DÍTĚTEM 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava styku rodiče s dítětem 02. Základní informace k životní situaci Úprava styku rodiče s dítětem je v České republice obsažena

Více

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011

Příloha č.1. Zjednodušená analýza financování. pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj , Aktualizace 2011 Příloha č.1 Zjednodušená analýza financování pro Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, Liberecký kraj 2009 2013, Aktualizace 2011 Zjednodušenou analýzou financí sociálních služeb rozumíme sumarizaci

Více

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka)

Diplomová práce. Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Seznam příloh Příloha č. 1: Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP Jihočeského kraje (tabulka) Příloha č. 2: Složení obyvatelstva ORP J. Hradec podle věku a pohlaví k 31. 12. 2010 (tabulka) Příloha

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Leden 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014

Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Komentář ke stanovení výše optimálního a reálného návrhu dotace na sociální služby v Pardubickém kraji na rok 2014 Pardubický kraj stanovil pro výpočet optimálního a reálného návrhu kritérium pro každý

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

Výbor pro komunitní plánování sociálních sluţeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 4/2011 ze zasedání výboru dne 6. 9.

Výbor pro komunitní plánování sociálních sluţeb Zastupitelstva města Tišnova. Z á p i s č. 4/2011 ze zasedání výboru dne 6. 9. M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních sluţeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 4/2011 ze zasedání výboru dne 6. 9. 2011 Termín 6. 9. 2011, 16:00 zahájení 18:30 závěr Místo

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Únor 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 166/2007 Sb. a č. 340/2007 Sb. Ministerstvo práce a

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Příloha č. 1 Popis podporovaných aktivit výzvy 034/03_16_047/CLLD_15_01_271 Podpora odlehčovacích služeb pro osoby se sníženou soběstačností, sociální rehabilitace a sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne

Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Dodatek č. 1. ze dne Zastupitelstvo Kraje Vysočina Dodatek č. 1 ze dne 2. 2. 2016 k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15 pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016 Čl. 1 Změnové ustanovení 1) Článek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Prosinec 2014 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Výbor pro Komunitní plánování sociálních služeb. Z á p i s č. 1/2011 z jednání výboru, konaném dne 16. 2. 2011

Výbor pro Komunitní plánování sociálních služeb. Z á p i s č. 1/2011 z jednání výboru, konaném dne 16. 2. 2011 M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro Komunitní plánování sociálních služeb Z á p i s č. 1/2011 z jednání výboru, konaném dne 16. 2. 2011 Termín Místo Zapisovatel Ověřovatel Přítomni Omluveni 16.2. 2011, 17:00

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná

Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Analýza sociálních služeb obce Chuchelná Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi

Střednědobé plánování. sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Střednědobé plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji v praxi Setkání s poskytovateli sociálních služeb, Ústí nad Labem, 2016 Střednědobé plánování 3. plán SPRSS v ÚK na období 2016 2018 Akční plán

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 14. 8. 2014 15. 1. 2015 16. 4. 2015 Metodika pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2015 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Vyhláška 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Duben 2013 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně

Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Podpora lidí v tom, v čem opravdu potřebují s využitím komunitního plánování aneb Systémově, společně a statečně Mgr. Šárka Hlisnikovská únor 2015, Ostrava Pár tezí a otázek na počátek S kým spoluprac

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce Středočeský kraj Prosinec 2012 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Č.j /ENV/ /630/14-ZS8 V Praze dne

Č.j /ENV/ /630/14-ZS8 V Praze dne Komu: Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel.: +420 267 122 700 fax: +420 267 311 096 www.mzp.cz, info@mzp.cz d l e r o z d ě l o v n í k u Č.j. 36561/ENV/14-2013/630/14-ZS8 V Praze dne 23. 5. 2014 Věc: Oznámení

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Listopad 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Říjen 2012 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15

Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje 17. 9. 2015. Schváleno Radou Zlínského kraje dne 29. 9. 2015, č. usnesení 0787/R19/15 Program a Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 Zpracoval: Odbor sociálních věcí Krajského

Více

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období

Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období Vyhodnocení I. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících na území správního obvodu města Frenštát pod Radhoštěm na období let 2010 2014 1 MOTTO: Smyslem plánování je.. aby lidé

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace ÚPRAVA VÝCHOVY A VÝŽIVY NEZLETILÉHO DÍTĚTE 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram

Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Příbrami Měsíční zpráva o situaci na trhu práce okres Příbram Březen 2015 Zpracoval: Petr Šindelář, tel.: 950 156 486 http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/stc/statistiky/mesicni/pb_okres

Více