KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013 2014"

Transkript

1 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ

2 OBSAH: Úvodní slovo Plánování sociálních služeb na úrovni krajů a obcí Co je komunitní plánování sociálních služeb? Komunitní plánování v Jihomoravském kraji a ORP Tišnov Organizační struktura KPSS ORP Tišnov Socio-demografická analýza správního obvodu ORP Tišnov Analýza sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Analýza sociálních služeb se sídlem poskytovatele ve správním obvodu ORP Tišnov Analýza zdrojů financování sociálních služeb se sídlem ve správním obvodu ORP Tišnov Analýza činnost sociálních služeb se sídlem poskytovatele mimo správním obvod ORP Tišnov Analýza zadavatelů sociálních služeb ORP Tišnov Analýza potřeb cílových skupin sociálních služeb ORP Tišnov Vybrané údaje četností cílových skupin sociálních služeb Návrhy pracovních skupin ve věci rozvoje sítě sociálních služeb ve správním obvodu ORP Tišnov a souvisejících opatření Nadregionální potřeby v oblasti sociálních služeb formulované organizační strukturou KPSS ORP Tišnov Priority a opatření komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov na období Pravidla projednávání stávajících, rozšiřujících a nových projektových záměrů sociálních služeb působících ve správním obvodu ORP Tišnov Příloha č. 1 Projektový záměr pro zařazení do Akčního plánu sociálních služeb v Jihomoravském kraji Příloha č. 2 Formulář popisu projektového záměru sociální služby pro zařazení do Komunitního plánu sociálních služeb ORP Tišnov a Akčního plánu sociálních služeb Jihomoravského kraje pro rok 2015 Příloha č. 3 Struktura klientů sociální služby v roce dle místa trvalého pobytu Příloha č. 4 Vývojový graf procesu projednávání projektového záměru dle čl. I. odst. 6) písm. a) Příloha č. 5 Vývojový graf procesu projednávání projektového záměru dle čl. I. odst. 6) písm. b) c) Příloha č. 6 Vývojový graf procesu projednávání projektového záměru dle čl. I. odst. 7) bez zakázky organizační struktury Příloha č. 7 Vývojový graf procesu projednávání projektového záměru dle čl. I. odst. 7) se zakázkou organizační struktury

3 Vážení spoluobčané, dostává se Vám do rukou Komunitní plán sociálních služeb ORP Tišnov na období V pořadí jde již o třetí strategický dokument věnovaný problematice sociálních služeb v našem regionu. Nabídka sociálních služeb pro občany ve správním obvodu ORP Tišnov prošla od roku 2007 významnou proměnou směrem ke zvýšení počtu a kapacit dostupných služeb. Na začátku roku 2007 působilo na území dnešního ORP Tišnov 6 sociálních služeb. V polovině roku 2012 evidujeme ve správním obvodu ORP Tišnov již celkem 20 sociálních služeb vykonávaných ze strany místních organizací či organizací do našeho regionu dojíždějících. Naznačenému rozvoji a standardům nastaveným ze strany Jihomoravského kraje se přizpůsobil i proces plánování sociálních služeb. První výraznou změnou proti předcházejícím strategickým materiálům je důraz na analytickou stránku, druhou výraznou změnou je pak zaměření na stávající projektové záměry sociálních služeb fungujících v našem správním obvodu. Dokument si klade za cíl především systematicky zmapovat poskytované sociálních služby v našem regionu, upřesňuje současnou kapacitu služeb, stanovuje ukazatele jejich činnosti a také pravidla projednávání rozšiřujících a nových projektových záměrů. Stanovené činností předpokládají v následujících dvou letech plnohodnotné zapojení obcí správního obvodu ORP Tišnov do procesu komunitního plánování ve věci problematiky sociálních služeb, aby shromážděné výsledky reprezentovaly potřeby celého správního obvodu. Dokument je z hlediska formy a obsahu informací koncipován takovým způsobem, aby se mohl stát podkladem pro každoroční posuzování stávajících, rozvojových a nových projektových záměrů sociálních služeb, což je součástí problematiky spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí. Plán obsahuje pravidla, která usilují o zajištění systematické a kontinuální aktualizace dokumentu, to vše s cílem zajistit finančně udržitelnou síť sociálních služeb s ohledem na potřeby občanů správního obvodu ORP Tišnov. Plán má ambici plnit funkci živého dokumentu, který pomůže zadavatelům, poskytovatelům i uživatelům aktivně utvářet síť sociálních služeb v příslušné obci a správním obvodu jako celku. Nedílnou součástí komunitního plánu je taktéž Akční plán sociálních služeb správního obvodu ORP Tišnov 2013, který obsahuje především výčet a základní charakteristiku jednotlivých sociálních služeb dostupných občanům správního obvodu včetně jejich celkových kapacit pro správní obvod. S konkrétní nabídkou sociálních služeb v jednotlivých obcích poté mohou aktivně pracovat jednotlivá zastupitelstva. Jan Schneider Starosta města Tišnov 3

4 PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚROVNI KRAJŮ A OBCÍ Sociální službou rozumíme výhradně službu dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen,,zákon o sociálních službách ), tj. činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu občanům za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Jedná se o široké spektrum jednotlivých typů sociálních služeb taxativně uvedených v zákoně o sociálních službách a řádně registrovaných ve smyslu tohoto zákona. Zákon o sociálních službách v ust. 3 písm. h) definuje plán rozvoje sociálních služeb jako výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis způsobu zpracování plánu, popis a analýza existujících zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb. Zákon o sociálních službách s účinností od stanovil v ust. 95 písm. a) g) následující povinnosti krajů v oblasti plánování sociálních služeb: a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území, b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle 94 písm. e) a k údajům uvedeným v registru podle 85 odst. 5, e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb, g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb. Dle ust. 94 písm. a) e) zákona o sociálních službách je poté obsažena úprava povinností obce v oblasti plánování sociálních služeb: a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou, d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích. V souvislosti s povinnostmi ve věci plánování sociálních služeb bývá ve vztahu k obcím nejčastěji citováno taktéž ust. 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu 4

5 dále pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku. Jak vyplývá z výše uvedených ustanovení, zákon o sociálních službách ukládá krajům povinnost vypracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, obcím poté ukládá povinnost spolupracovat s krajem při přípravě a vyhodnocování tohoto plánu. Doporučovanou metodou vypracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ze strany MPSV je metoda komunitního plánování. CO JE KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB? Jedná se o metodu strategického plánování, která je založena na cyklickém zjišťování zdrojů a potřeb v oblasti sociálních služeb na straně zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů ve vymezeném regionu (ORP, kraje). Cílem je zajistit dostupnost sociálních služeb dle potřeb občanů a dlouhodobou udržitelnost těchto služeb.1) Účastníci procesu komunitního plánování sociálních služeb (dále jen,,kpss ) jsou zadavatelé (tj. obce jakožto subjekty odpovědné za zajištění dostupnosti sociálních služeb odpovídajících potřebám jejich občanů), poskytovatelé (tj. subjekty provozující sociální služby na území správního obvodu) a uživatelé (tj. zástupci občanů, kteří využívají sociální služby či jsou nositeli potřeb, na které by měl systém sociálních služeb v regionu reagovat).2). TRIÁDA 1) 2) Krausová, Anna. Komunitní plánování/strategické plánování. In. Metodické a koordinační dovednosti v sociálních službách. Ostrava: Ostravská universita v Ostravě, Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce, 2007, s Tamtéž s

6 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI A ORP TIŠNOV V rámci Jihomoravského kraje je od roku 2004 základní plánovací jednotkou správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP). Jihomoravský kraj systematicky podporuje procesy komunitního plánování sociálních služeb na úrovni všech 21 ORP, a to prostřednictvím uzavírání smluv o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností.1) Ve městě Tišnově probíhá KPSS od prosince 2006, kdy Zastupitelstvo města Tišnova zřídilo jako svůj poradní orgán pro oblast sociálních služeb a současně jako řídící skupinu v rámci metodiky KPSS Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova. Byly zřízeny 4 pracovní skupiny zaměřené na potřeby seniorů, osob zdravotně postižených, mládeže a rodin s dětmi. Klíčovými aktivitami roku 2007 byla realizace dotazníkového šetření potřeb mezi občany města Tišnova, vydefinování silných a slabých stránek systému sociálních služeb v městě Tišnově, vypracování návrhu priorit a opatření týkajících se rozvoje sociálních služeb pro příští dva roky. Výsledkem práce organizační struktury byl dokument,,komunitní plán sociálních služeb města Tišnova na období Výrazným výstupem bylo taktéž vypracování a distribuce,,informačního průvodce sociálními službami po Tišnovsku 2007 a jeho aktualizace o nové služby v roce V roce 2009 byla vypracována aktualizace prvního komunitního plánu, která byla vztažena na celý správní obvod ORP Tišnov. Výstupem činností komunitního plánování v roce 2009 byl dokument,,komunitní plán sociálních služeb správního obvodu Tišnov na období Pro oba komunitní plány byly příznačné následující charakteristiky: a) Oba komunitní plány odrážely situaci v oblasti sociálních služeb v regionu ORP Tišnov z období , tj. reagovaly na nedostatek sociálních služeb v regionu ORP Tišnov obecně. b) S ohledem na bod a) oba plány obsahovaly řečeno dnešní terminologií výhradně rozvojové a nové projektové záměry, stávající projektové záměry komunitní plány nezahrnovaly (např. Domov sv. Alžběty, Domov pro seniory Předklášteří, Pečovatelská služba Lomnice). c) Oba plány se zaměřovaly především na místní poskytovatele sociálních služeb, především Oblastní charitu Tišnov a dnešní CSS Tišnov, p.o., nemapovaly žádným způsobem sociální služby dojíždějící do regionu ORP Tišnov, což ovšem bylo dáno tehdy ještě počínajícím rozvojem jednotlivých typů sociálních služeb po roce d) Oba komunitní plány nebyly systematicky provázány na financování ze strany města Tišnova a obcí správního obvodu ORP Tišnov. Dokument byl schválen pouze Zastupitelstvem města Tišnova, a to jako,,obecný dokument. Dokument při tom nebyl podkladem pro finanční plánování města Tišnova v daném období. e) Jednotlivá zřízení nových sociálních služeb či jejich rozšíření dle obou komunitních plánů byla postavena především na financování ze strany MPSV ČR, JMK, a ESF. 1) Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období , Jihomoravský kraj, 2011, s. 8 6

7 Toto pojetí komunitního plánu bylo založeno na již zmíněném nedostatku sociálních služeb v regionu ORP Tišnov, tehdejším modelu financování sociálních služeb, objemu finančních prostředků ze strany MPSV ČR a JMK ve vztahu k počtu a rozsahu sociálních služeb, které nečinily vůči obcím konkrétní nároky v oblasti financování sociálních služeb, úkolem obcí bylo především pro dané projekty kromě symbolické finanční spoluúčasti na provozních nákladech poskytovat zázemí v podobě vhodných prostor pro vybrané sociální služby. Komunitní plány byly paušálně v dané době pojímány jako rozvojové (vybízí k tomu již termín ze zákona,,plán rozvoje ) a byly koncipovány velmi optimisticky bez ohledu na možnosti obecních rozpočtů. Lze konstatovat, že za posledních 5 let se situace v oblasti sociálních služeb ve správním obvodu ORP Tišnov výrazně proměnila. V roce 2007 byla nabídka sociálních služeb v regionu relativně jednoduchá: pečovatelská služba dnešního CSS Tišnov, p.o., pečovatelská služba městyse Lomnice, do regionu dojížděla pečovatelská služba Oblastní charity Žďár nad Sázavou, od počátku roku 2007 po vyřešení majetkových poměrů v regionu působil Domov pro seniory Předklášteří a Domov sv. Alžběty. Sociální služby ORP Tišnov v následujícím období zaznamenaly rychlý rozvoj, přičemž zásadní událostí byl vstup Diecézní charity Brno Oblastní charity Tišnov do regionu v roce 2007, kdy tato postupně registrovala a začala občanům poskytovat následující služby: pečovatelská služba ( ), nízkoprahové zařízení pro mládež Klub Čas ( ), odborné sociální poradenství Poradna Porta ( ), odlehčovací služba ( ), chráněné bydlení Skryje ( ), sociální rehabilitace ( ). Centrum sociálních služeb Tišnov, p.o. zřídilo sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením ( ). Do regionu postupně začali vstupovat poskytovatelé terénních sociálních služeb s celokrajskou působností, kteří se specializují na méně početné cílové skupiny občanů (služby rané péče, osobní asistence, terénních programů). K červnu 2012 již odbor sociálních věcí MěÚ Tišnov eviduje v rámci správního obvodu ORP Tišnov celkem 20 sociálních služeb realizovaných ze strany 12 poskytovatelů. S rozvíjejícím se,,trhem sociálních služeb v letech se měnily taktéž nároky na proces komunitního plánování sociálních služeb na úrovni Jihomoravského kraje a obcí s rozšířenou působností. Jihomoravský kraj od 1. září 2009 započal realizaci dvouletého individuálního projektu s názvem,,podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, následně navázal aktuálně probíhající individuální projekt,,podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II. Oba projekty jsou nadále založeny na finanční a vzdělávací podpoře procesů komunitního plánování sociálních služeb na místní úrovni v rámci jednotlivých ORP. Výstupem plánovacích procesů na úrovni Jihomoravského kraje je aktuálně platný,,střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území Jihomoravského kraje na období , který reagoval na změny v oblasti sociálních služeb a problematiku udržitelnosti sociálních služeb následujícími zásadními změnami: a) Přinesl členění projektových záměrů sociálních služeb na stávající projektové záměry, rozšiřující projektové záměry (navýšení plánu rozpočtu na příští rok o více než 3% společně s navýšením kapacity) a nové projektové záměry sociálních služeb (nově registrované sociální služby). 7

8 b) Přinesl povinnost koordinátorů KPSS ORP do konce června příslušné kalendářního roku zasílat krajskému koordinátorovi rozšiřující a nové projektové záměry dle předepsané struktury schválené organizační strukturou KPSS ORP. Jedná se o záměry, které v příštím kalendářním roce budou žádat o veřejné finanční prostředky MPSV a JMK. c) Přinesl povinnost nového projektového záměru sociálních služeb doložit splnění podmínky povinné spoluúčasti obcí na financování nové sociální služby ve výši 10% u terénních služeb, 15% u ambulantních služeb a 20% u pobytových služeb. d) Přinesl v reakci na priority národní strategie trend nepodpory vzniku nových pobytových zařízení sociálních služeb mimo vybrané typy a naopak trend podpory terénních sociálních služeb. Lze zdůraznit, že zásadní změnou je stanovení míry spolufinancování nových sociálních služeb schválené Radou Jihomoravského kraje dne 6. října 2011 usnesením č. 9806/11/R 132 s cílem nastavit mechanismus prověřující potřebnost nových sociálních služeb, které chtějí vstoupit do systému financování.1) Dané opatření znamená, že každý nový projekt sociální služby musí prokázat splnění předepsané míry spolufinancování ročních provozních nákladů dané služby, jinak tato služba nebude zanesena do akčního plánu Jihomoravského kraje na příští kalendářní rok a finančně podpořena. Komunitní plánování sociálních služeb ORP Tišnov na období a procesy KPSS reagují v rámci organizační struktury ORP Tišnov na výše uvedené změny, a to především následujícími kroky: a) Zmapování stávajících projektových záměrů sociálních služeb působících v regionu ORP Tišnov, stanovením aktuální kapacity těchto služeb a jejich evidence v komunitním plánu. b) Zaměření nového komunitního plánu na stávající projekty sociálních služeb realizované ve správním obvodu ORP Tišnov. c) Vytvoření sad ukazatelů činnosti sociálních služeb evidovaných v komunitním plánu ORP Tišnov, s pomocí těchto ukazatelů bude měřena vždy činnost sociálních služeb za předcházející ukončený kalendářní rok a posuzovány rozvojové záměry sociálních služeb do budoucna. d) Na úrovni ORP nastavení monitoringu využívání sociálních služeb občany jednotlivých obcí. e) Převedením činnosti sociálních služeb do měřitelné podoby získat jednotnou strukturu informací vykazovaných ze strany poskytovatelů sociálních služeb obcím správního obvodu jako podkladu pro vyjednávání o finanční podpoře příslušné sociální služby ze strany obce. 1) Akční plán sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2012, Jihomoravský kraj, 2011, s. 8 8

9 f) Vypracování návrhu pravidel projednávání rozšiřujících a nových projektových záměrů sociálních služeb organizační strukturou KPSS ORP Tišnov se zapojením obcí správního obvodu. g) Schvalování komunitního plánu jako strategického dokumentu ze strany obcí správního obvodu ORP Tišnov bude doplněno schvalováním jednotlivých konkrétních projektů sociálních služeb vybraných ze strany obce a výše finanční spoluúčasti obce na těchto projektech za účelem provázání komunitního a akčního plánu sociálních služeb s financováním ze strany obcí a konkretizace vyjádření podpory zvoleným prioritám a opatření ze strany obcí. 9

10 SCHÉMA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV KOORDINÁTOR KPSS JMK ZASTUPITELSTVO MĚSTA TIŠNOVA Projektový tým KPSS RADA MĚSTA TIŠNOVA VÝBOR PRO KPSS Řídící skupina KOORDINÁTOR KPSS ORP TIŠNOV Nezávislý metodik KPSS Pracovní skupina č. 1 Senioři a jejich rodina (triáda) Pracovní skupina č. 2 Zdravotně postižení a jejich rodina (triáda) VEŘEJNOST uživatelé sociálních služeb Pracovní skupina č. 3 Děti a mládež (triáda) Pracovní skupina č. 4 Osoby ohrožené sociálním vyloučením (triáda) HORIZONTÁLNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SUBJEKTY 10 VERTIKÁLNÍ SPOLUPRÁCE MEZI SUBJEKTY ZASTUPITELSTVA OBCÍ SO ORP TIŠNOV JIHOMORAVSKÝ KRAJ

11 Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova řídící skupina Mgr. Renata Pleskačová - předsedkyně, zastupitelka Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová - místopředsedkyně Ing. Mgr. Marie Sendlerová Vladimír Franta Mgr. Tomáš Laušman, B.Th. Jitka Kvíčalová Lenka Knechtová Ing. Mgr. Jana Wildová Ing. Marcela Dvořáková PhDr. Jana Hutařová Božena Suzová Mgr. Michal Kudláček, DiS. tajemník výboru, koordinátor KPSS ORP Tišnov, zpracovatel komunitního plánu Pracovní skupina č. 1,,Senioři a jejich rodina Ing. Mgr. Marie Sendlerová, (vedoucí skupiny), Ing. Marcela Dvořáková, Ing. Mgr. Jana Wildová, paní Božena Suzová, Mgr. Tomáš Franc, PhDr. Jana Hutařová, pan Vladimír Franta, paní Květoslava Katuščáková, paní Martina Sáblíková Pracovní skupina č. 2,,Zdravotně postižení a jejich rodina Ing. Marcela Dvořáková (vedoucí skupiny), Mgr. Monika Chlupová, Ing. Závišek Josef, paní Jitka Kvíčalová, pan Pavel Kadlec, paní Květoslava Kučerová, paní Emilie Krčmová, pan Oldřich Pospíšil Pracovní skupina č. 3,,Děti a mládež Mgr. Monika Chlupová Fruhwirtová (vedoucí skupiny), Mgr. Renata Pleskačová, Mgr. Michal Kudláček, DiS., Mgr. Soňa Kapellová, Bc. Šárka Ondráčková, Bc. Lenka Křehlíková, pan Libor Novotný, pan Bronislav Bauer, paní Lenka Knechtová Pracovní skupina č. 4,,Osoby ohrožené sociálním vyloučením Mgr. Tomáš Laušman, B.Th. (vedoucí skupiny), pan Miloslav Kavka, Mgr. Jana Kosmáková, Bc. Vendula Švehlová, paní Kateřina Smetanová, Mgr. Michal Kudláček, DiS. 11

12 SOCIO - DEMOGRAFICKÁ ANALÝZA SPRÁVNÍHO OBVODU ORP TIŠNOV Správní obvod obce s rozšířenou působností Tišnov (dále jen ORP Tišnov) se nachází v severo-západní části Jihomoravského kraje. Z hlediska počtu obyvatel ( v roce 2011) zaujímá ORP Tišnov 13. místo a z hlediska rozlohy ( ha) 12. místo mezi 21 ORP nacházejícími se na území Jihomoravského kraje. Z hlediska Jihomoravského kraje je ORP základní jednotkou v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Ze severo-východu správní obvod ORP Tišnov sousedí s ORP Boskovice, z východu s ORP Blansko, z jiho-východu sousedí s ORP Kuřim a z jihu s ORP Rosice. Jedná se o ORP spadající do Jihomoravského kraje. Ze západní strany sousedí ORP Tišnov s krajem Vysočina, resp. z jiho-západní strany s ORP Velké Meziříčí a ze severo-západní strany s ORP Bystřice nad Pernštejnem. Samotný správní obvod ORP Tišnov je tvořen městem Tišnovem a dalšími 58 obcemi. Těmito obcemi jsou: Běleč, Borač, Borovník, Braníškov, Brumov, Březina, Bukovice, Černvír, Deblín, Dolní Loučky, Doubravník, Drahonín, Drásov, Heroltice, Hluboké Dvory, Horní Loučky, Hradčany, Kaly, Katov, Křižínkov, Kuřimská Nová Ves, Kuřimské Jestřabí, Lažánky, Lomnice, Lomnička, Lubné, Malhostovice, Maršov, Nedvědice, Nelepeč Žernůvka, Níhov, Ochoz u Tišnova, Olší, Osiky, Pernštejnské Jestřabí, Předklášteří, Rašov, Rohozec, Rojetín, Řikonín, Sentice, Skalička, Skryje, Strhaře, Svatoslav, Synalov, Šerkovice, Štěpánovice, Tišnov, Tišnovská Nová Ves, Újezd u Tišnova, Unín, Úsuší, Vohančice, Vratislávka, Všechovice, Zhoř, Ždˇárec, Železné. Zdroj: cit , Ústav územního rozvoje. 12

13 Počet obyvatel ORP Tišnov, přírůstek, struktura obyvatelstva dle věku a pohlaví Vývoj ukazatele počet obyvatel celkem v obcích SO ORP Tišnov v období znázorňuje následující tabulka. Z časové řady je v rámci dekády patrný mírný nárůst počtu obyvatel. Jedná se o evidenci dle kriteria trvalého pobytu. Tab. č. 1 Počet obyvatel SO ORP Tišnov Tabulka č. 1 Zdroj: cit , ČSÚ Brno Výše uvedené údaje o počtu obyvatel je užitečné doplnit ukazatelem přirozeného přírůstku obyvatelstva, který zohledňuje bilanci narození a úmrtí obyvatel správního obvodu dle kriteria trvalého pobytu. V rámci dekády je v posledních letech patrný příklon ke kladné bilanci. Tab. č. 2 Přirozený přírůstek obyvatelstva SO ORP Tišnov Tabulka č. 2 Zdroj: cit , ČSÚ Brno Ukazatel přírůstek obyvatel stěhováním zohledňuje bilanci přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel v rámci správního obvodu dle kriteria trvalého pobytu. Tab. č. 3 Přírůstek obyvatel stěhováním SO ORP Tišnov Tabulka č. 3 Zdroj: cit , ČSÚ Brno Z údajů týkajících se přirozeného přírůstku obyvatel a přírůstku stěhováním vyplývá, že mírný nárůst počtu obyvatel v regionu se děje převážně na základě migrace obyvatel, nikoliv cestou přirozeného přírůstku. Pokud srovnáme výsledky sčítání lidu z roku 2001 a 2011 za obce ORP Tišnov z hlediska věkové struktury tří statisticky sledovaných věkových skupin, je zapotřebí si všimnout především snížení počtu osob v kategorii 0 14 let a naopak výraznější zvýšení počtu osob ve věkové kategorii 65 let a starší, což prokazuje stárnutí populace. Tab. č. 4 Věková struktura obyvatelstva ORP Tišnov dle výsledků sčítání lidu 2001 a 2011 Rok Počet obyvatel 0-14 let let 65 a více let včetně nezjištěno celkem muži ženy Celkem muži ženy celkem muži ženy Tabulka č. 4 Zdroj: cit , ČSÚ Brno 13

14 Proces stárnutí populace ORP Tišnov můžeme z hlediska poslední dekády detailněji sledovat v datech následující tabulky č. 5, která vyjadřuje hodnoty tzv. indexu stáří, který je definován jako počet osob ve věku 65 a více let na 100 dětí ve věku 0-14 let. Právě narůstající hodnota indexu stáří je hlavním indikátorem stárnutí populace. Hodnota 115,8 udává, že na 100 dětí ve věku 0 14 let připadá 115,8 osob ve věku 65 a starším. Tab. č. 5 Index stáří SO ORP Tišnov ,1 94,8 95,7 97,9 99,9 103,3 106,0 108,1 110,8 113,9 116,8 115,8 Tabulka č. 5 Zdroj: cit , ČSÚ Brno, hodnota za rok 2011 získána u zdroje cit , Veřejná databáze ČSÚ. Struktura obyvatelstva SO ORP Tišnov dle dosaženého vzdělání Porovnání výsledků sčítání lidu 2001 a 2011 z hlediska struktury obyvatelstva ORP Tišnov vzhledem k nejvyššímu dosaženému vzdělání ve věkové skupině osob 15 a více let potvrzuje trend zvyšujícího se počtu osob s dosaženým úplným středním vzděláním s maturitou a vyšším odborným vzděláním a také zvyšující se počet osob s dosaženým vysokoškolským vzděláním v regionu. Tab. č. 6 Struktura obyvatelstva SO ORP Tišnov dle dosaženého vzdělání z toho nejvyšší ukončené vzdělání Rok Obyvatelstvo ve věku 15 a více let základní vč. neukončeného střední vč. vyučení (bez maturity) úplné střední (maturita) a vyšší odborné vysokoškolské bez vzdělání Tabulka č. 6 Zdroj: cit , ČSÚ Brno Struktura obyvatelstva SO ORP Tišnov dle národnosti Vymezení pojmu národnostní menšina a příslušník národnostní menšiny stanoví zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Národnostní menšina je společenství občanů České republiky žijících na území současné České republiky, kteří se odlišují od ostatních občanů zpravidla společným etnickým původem, jazykem, kulturou a tradicemi, tvoří početní menšinu obyvatelstva a zároveň projevují vůli být považováni za národnostní menšinu za účelem společného úsilí o zachování a rozvoj vlastní svébytnosti, jazyka a kultury a zároveň za účelem vyjádření a ochrany zájmů jejich společenství, které se historicky utvořilo.1) Příslušníkem národnostní menšiny je občan České republiky, který se hlásí k jiné než české národnosti a projevuje přání být považován za příslušníka národnostní menšiny spolu s dalšími, kteří se hlásí ke stejné národnosti. Důležitou poznámkou je to, že národnost je v rámci sčítání lidu nepovinným údajem a jde o deklarovanou skutečnost.2) Z níže uvedených výsledků však vyplývá, že region ORP Tišnov je z národnostního hlediska v podstatě homogenní. Dané údaje neodrážení např. přítomnost cizinců na území ORP Tišnov. 1) 2) Zdroj: Rada vlády pro národnostní menšiny, cit

15 Tab. č. 7 Struktura obyvatelstva SO ORP Tišnov dle národnosti z toho národnost Obyvatelstv o celkem Rok čes. mor. slez slov. pol. něm rom. neuvedeno Tabulka č. 7 Zdroj: cit , ČSÚ Brno Nezaměstnanost V níže uvedené tabulce uvádíme míru nezaměstnanosti ve správním obvodu v období Míra nezaměstnanosti je v časové řadě do roku 2004 včetně vypočtena jako podíl registrovaných uchazečů o zaměstnání celkem a obyvatel ekonomicky aktivních dle hodnoty získané při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 (tj ekonomicky aktivních). Od roku 2005 se míra nezaměstnanosti počítá pouze z uchazečů dosažitelných, tj. jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.1) Tab. č. 8 Míra nezaměstnanosti SO ORP Tišnov ,39 6,64 8,57 9,00 8,81 7,86 7,15 5,15 5,82 10,54 12,02 10,45 Tabulka č. 8 Zdroj: , ČSÚ Brno, 1) cit , ČSU 15

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV

Příloha č. 2 zápisu ze zasedání Výboru pro KPSS Zastupitelstva města Tišnov 5/2012 ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PŮSOBÍCÍCH V REGIONOU ORP TIŠNOV Základní právní normou upravující oblast sociálních služeb je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDADOPČNÍ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předadopční péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předadopční péče je upraveno

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace SVĚŘENÍ DÍTĚTE DO PŘEDPĚSTOUNSKÉ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Svěření dítěte do předpěstounské péče 02. Základní informace k životní situaci Řízení o svěření dítěte do předpěstounské péče

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU

ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU ZAŘAZENÍ DO EVIDENCE ŽADATELŮ O OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKOU PÉČI, PĚSTOUNSKOU PÉČI NA PŘECHODNOU DOBU 01. Pojmenování (název) životní situace Zařazení do evidence žadatelů o osvojení, pěstounskou péči, pěstounskou

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 1/2013 ze zasedání výboru dne 3. 6. 2013 Termín 3. 6. 2013, 17:00 zahájení 18:30 závěr Místo

Více

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014

Příloha č. 3 Priority a opatření veřejné finanční podpory města Tišnova pro oblast sociálních služeb na období 2013-2014 Priorita č. 1 Opatření 1. 1 Opatření 1. 2 PLÁN VEŘEJNÉ FINANČNÍ PODPORY MĚSTA TIŠNOVA - oblast sociálních služeb 2013 2014 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

05. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace ZMĚNA VÝŠE VÝŽIVNÉHO K NEZLETILÉMU DÍTĚTI 01. Pojmenování (název) životní situace Změna výše výživného k nezletilému dítěti 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2006 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení.

Návrh na úpravu styku rodiče s nezl. dítětem podává zpravidla jeden z rodičů. Soud posuzuje situaci především s ohledem na níže uvedená ustanovení. ÚPRAVA STYKU RODIČE S DÍTĚTEM 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava styku rodiče s dítětem 02. Základní informace k životní situaci Úprava styku rodiče s dítětem je v České republice obsažena

Více

M ě s t o T i š n o v

M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2007 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v Interní informace 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb.

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace ÚPRAVA VÝCHOVY A VÝŽIVY NEZLETILÉHO DÍTĚTE 01. Pojmenování (název) životní situace Úprava výchovy a výživy nezletilého dítěte 02. Základní informace k životní situaci Úprava výchovy a výživy nezletilého

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Sociální a zdravotní služby 2011

Sociální a zdravotní služby 2011 Sociální a zdravotní služby 2011 Hlavní činností Charity ČR je pomoc potřebným na celém území České republiky prostřednictvím zdravotních a sociálních služeb. Tyto služby jsou poskytovány spoluobčanům

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v

Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet. M ě s t o T i š n o v Zpráva o hospodaření za rok 2004 - Závěrečný účet M ě s t o T i š n o v 1) Vznik právního subjektu Právní subjekt město Tišnov vznikl ze zákona o obcích, toho času zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice

Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Analýza sociálních služeb obce Kobeřice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Vyhodnocení Analýzy potřeb v oblasti

Více

Zásady Plzeňského kraje

Zásady Plzeňského kraje Zásady Plzeňského kraje k řízení o poskytnutí vyrovnávací platby formou neinvestiční dotace (dotační řízení) nebo formou neinvestičního příspěvku na provoz poskytovateli sociální služby, který je příspěvkovou

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 16.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 75058944 název Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko ulice, č.p. Radniční

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb

Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Průběžná informace o dotačním řízení MPSV ČR v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Tato informace je zpracována na základě usnesení č. 27 výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová

Vybraná data z analytické části RPSS ČB. Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Vybraná data z analytické části RPSS ČB Zpracovatelé: Mgr. Aleš Novotný Mgr. Hana Francová Obsah prezentace Sociodemografická data Socioekonomická data nezaměstnanost sociální dávky Výskyt kriminality

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Republiky. Komunitní plánování Komunitní plánování Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály obce pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce, kraje a která výrazně posiluje principy zastupitelské

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: Exportováno z právního informačního systému CODEXIS 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákon... - znění dle 389/13 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Analýza cílových skupin sociálních služeb

Analýza cílových skupin sociálních služeb Analýza cílových skupin sociálních služeb Zpracováno v rámci zakázky Zpracování analytických podkladů pro projekt Podpora zavádění, realizace a vyhodnocování procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních

Více

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV

PLÁN PRÁCE ORGANIZAČNÍ STRUKTURY KPSS ORP TIŠNOV úroveň činnost trvání datum zahájení datum ukončení zodpovědnost Výstup Akceptace (počet číslic) (popis) (ve dnech) (jméno) (jméno) 2012 1 1.1 1.2 1.3 1.4 Smluvní zajištění organizační struktury PLÁN PRÁCE

Více

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI METODIKA HODNOCENÍ REGISTROVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V NÁVAZNOSTI NA OPTIMALIZACI SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI 2. vydání Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno,

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova

M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova M Ě S T O T I Š N O V Výbor pro komunitní plánování sociálních služeb Zastupitelstva města Tišnova Z á p i s č. 2/2014 ze zasedání výboru dne 15. 4. 2014 Termín 15. 4. 2014, 17:00 zahájení 20:30 závěr

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Komunitní rozvoj Bakalářské kombinované studium Test: Orientace v předepsané oborové literatuře 60 otázek za 60 bodů, časový limit 30 minut

Komunitní rozvoj Bakalářské kombinované studium Test: Orientace v předepsané oborové literatuře 60 otázek za 60 bodů, časový limit 30 minut Komunitní rozvoj Bakalářské kombinované studium Test: Orientace v předepsané oborové literatuře 60 otázek za 60 bodů, časový limit 30 minut Otázka 1 Jsou povinni všichni poskytovatelé sociálních služeb

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI ZA OBDOBÍ 1.1.2012-31.12.2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI 2. ČINNOST SPOLEČNOSTI KRÁSA POMOCI OD 1.1. 2012 DO 31.12.

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby

Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby ZLÍNSKÝ KRAJ Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby Příloha č. 4 Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 Jakékoliv

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová

IP Podpora vzdělávání v sociální oblasti v MSK III CZ.1.04/3.1.00/A9.00011. lektor: Mgr. Jaroslava Krömerová Proces střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji v letech 2015 2020 v kontextu návaznosti na rozvoj a strategii komunitního plánování sociálních služeb v Ostravě IP Podpora

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU TURNOVSKO 2011-2015 Akční plán pro rok 2014 Obsah 1 Úvod 3 2 Východiska 4 3 Organizační a finanční zajištění pro plnění AP 5 4 Přílohy - 1 - Úvod Důvod zpracování

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017

Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Návrh cílů a opatření do strategickéčásti Střednědobého plánu sociálních služeb ve Zlíně na období 2013-2017 Pracovní skupina č. 1 Děti, mládež, rodina 1. Priorita: Slabá finanční gramotnost občanů Cíl:

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči Informace obsažené v materiálu jsou vybraným souborem dat, kterými disponuje MPSV z vlastních

Více

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová

Zásobník projektů. Komunitní střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Rokycansku pro období 2008-2011. Autorka: Mgr. Naďa Kratochvílová Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Zásobník projektů Komunitní

Více

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ

VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ VYHODNOCENÍ REALIZACE CÍLŮ A OPATŘENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB BLANSKO PRO ROK 2013 Úvod Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013-2016, schválený Zastupitelstvem města Blansko, definuje priority

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zřizovací listina příspěvkové organizace úplná verze, včetně Dodatku č. 1 Město Lipník nad Bečvou, IČ 00301493, vydává na základě usnesení Zastupitelstva města Lipník nad Bečvou

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo

Městský úřad Znojmo odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska nám. Armády 8, 669 02 Znojmo Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska název akce: datum: místo: Pracovní skupina Senioři - zápis 4.11.2014, 14.00-17.00 hod. Domov pro seniory Plaveč, p.o. Program: 1)Přivítání, prezence, zahájení

Více

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015

OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 OPZ IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) Podklad ŘO OPZ k využití na semináři ASZ pro MAS dne 25.6.2015 NÁSTROJ CLLD POSTUP IMPLEMENTACE Nástroj komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) poprvé

Více

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny

Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU SENIOŘI Priorita 1 Rozvoj odborného právního poradenství pro specifické cílové skupiny Opatření 1.1. Zajištění právního poradenství pro seniory Priorita 2. Opatření 2.1 Udržení

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více