3 A.H., Před zborovskou poutí. In Národní noviny, Brno, 22. června 1927.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3 A.H., Před zborovskou poutí. In Národní noviny, Brno, 22. června 1927."

Transkript

1 Adolf Hůlka Adolf Hůlka se narodil 11. září 1891 na Starém Brně jako syn poštovního zřízence. Do Brna se rodina Hůlkových přestěhovala patrně nedlouho před jeho narozením z Velké Bíteše, kde se narodil jeho o dva roky starší bratr Leopold. Od jara 1897 žili Hůlkovi v Třebíči, kde otec Adolfa Hůlky pracoval jako výpomocný sluha na poště. Bydleli na Nových Dvorech na tehdejší Poděbradově třídě, dnešní Cyrilometodějské ulici, v dnes již neexistujícím domě č. p. 30. Malý Adolf Hůlka vychodil v Třebíči obecnou školu a poté začal studovat na třebíčském gymnáziu. Za jeho třebíčských let jej významně ovlivnil jeho učitel, moravský Tyrš, Jan Máchal a na sokolském cvičišti s úctou a obdivem vzhlížel i na jednoho ze starších cvičenců Jana Syrového. Máchalova půda byla tak dobrou, že přímo lačněla po dopadu prvního símě. Rodina Syrových, jež ohromovala kdysi Třebíč ukázkami nevídaných druhů sportů, byla všemi muži Máchalovými učni. Ty údery těžkého točáku, jež dával i přijímal Starší Syrový! Připomenul jsem to generálu Syrovému v Čeljabinsku a ptal se ho, zda vzpomíná, jak s bratrem chodíval mezi námi menšími kluky s hlavou důležitě sehnutou s míčem či oštěpem, pryč na hřiště, na stadion budoucích věcí. Smál se a nepamatoval. 1 Po absolvování prvních dvou tříd byl však jeho otec přeložen roku 1904 opět do Brna a tak středoškolská studia dokončil a zkoušku dospělosti složil v Brně na prvním českém státním gymnáziu. V Brně Hůlkovi žili na Nové ulici na čísle 31. Od roku 1910 studoval práva v Praze. Stihl ještě složit první státní zkoušku a k 1. lednu 1915 získal místo prozatímního kancelářského praktikanta ve starostenském úřadě města Králova Pole (s měsíčním adjutem 50 korun). Druhou zkoušku však již složit nestačil a ani místo na královopolské radnici dlouho nezastával již v únoru 1915 byl odveden a 10. března 1915 nastoupil činnou vojenskou službu jako jednoroční dobrovolník u náhradního praporu 9. pěšího pluku rakouskouherské společné armády v Pezinku a ve škole záložních důstojníků. Atmosféru těchto dnů nám přibližuje v jedné ze svých povídek, které spolu s jinými články, zpravidla pod různými pseudonymy, publikoval především ve druhé polovině dvacátých let. Zde vystupuje jako jednoroční dobrovolník Bavlnka: Tento strach obkličoval ho z povzdálí vlastně již po dva dny, co brněnská partie válečných nováčků, zavřená v Turnhalle pod Špilberkem, očekávala svůj transport k haličskému pluku, evakuovanému z obsazeného území do Uher. Matka, sestra i nevěsta valnou část těchto dnů prostály na vnější straně železné brány, jejímž mřížovím žalostně protahovaly se oddělené ruce, procházela bez valného účinku slova povzbuzení a podávaly se poslední dary na cestu. Každé hvízdnutí a velitelský pokřik z nádvoří, svolávající k vyřízeným kufříkům, vyvolávaly paniku v srdcích za mřížemi i na ulici. Se strany na stranu motali se po chodníku příbuzní, aby vystihli včas, kdy budou vyvádět jejich chlapce. Mlhavým jitrem, okolo černých průčelí periferie, pod železničními náspy a bezlistými stromy valila se vzedmutá řeka lidí, poháněných nedobrovolnou silou k nádraží. Jednoroční dobrovolník Bavlnka se již nevzpíral, umlknul a jeho rozloučení vyšlo jakoby do prázdna, kuse a ukvapeně. 2 Před odjezdem na frontu se stačil ještě 13. června 1915 v Brně u sv. Tomáše oženit s Cecilií Křivánkovou a na Rusa odjel jako velitel čety 26. srpna 1915, ale již po pouhých sedmadvaceti dnech v poli se 22. září 1915 u Lucku vydal na druhou stranu a přeběhl k Rusům. V zajetí byl držen v důstojnickém zajateckém táboře v Caricynu (dnešní Volgograd), do kterého dorazil 10. října Tam se také 2. února 1916 přihlásil do československého vojska. O pouhých sedm dní později se ale dozvěděl smutnou zprávu o smrti svého staršího bratra Leopolda, který jako ruský zajatec zemřel 10. ledna 1916 v Laiševu u Kazaně. Avšak cesta Adolfa Hůlky do československých legií vedla oklikou přes další spojeneckou armádu. Stejně jako stovky dalších československých dobrovolců dal totiž před dlouhým čekáním na odjezd do našeho vojska přednost vstupu do bratrské srbské armády. A tak se 2. května 1916 vydal na cestu, která vedla přes Samaru, Penzu, Charkov a Poltavu do Oděsy, kam dojel 1. června 1916 a téhož dne byl jako kaplar (desátník) zařazen do 4. pluku 1. srbské dobrovolnické divize, s nímž již 9. července odjel na frontu do Dobrudže. On sám však do slavných a krvavých bojů srbské divize v 1 Třebíčské byliny, I, Legionář Jan Máchal. In Národní noviny, Brno, 26. září Igor, Desátá marška z Turnhalle. In Národní noviny, Brno, 9. června 1927.

2 Dobrudži nezasáhl. Českoslovenští dobrovolci od 4. srbského pluku, kteří neměli důstojnickou hodnost, byli totiž ještě před přechodem Dunaje v Reni 28. srpna 1916 vyčleněni z pluku a odesláni do Kijeva k československé brigádě. Přeřazení do československého vojska na Rusi se tak na rozdíl od většiny Srbáků dočkal už 16. srpna, kdy byl jako střelec začíslen do 1. československého střeleckého pluku a zařazen do náhradní roty v Kijevě. Od 1. listopadu téhož roku byl převeden do 2. střeleckého pluku a jako střelec začíslen do seznamu jeho 9. roty. Již 9. prosince byl povýšen na svobodníka a stal se velitelem roje, od 13. února 1917 byl desátníkem, velitelem čety a službyvedoucím poddůstojníkem 9. roty. Jeho rota v té době operovala v Pinských blatech u Vladimirce, Běloj Volji, Kornilovky, u štábu ruského 398. pluku v N.Čarčicí... Právě u posledně jmenovaného místa na Stochodu byl Adolf Hůlka poprvé raněn. Poté již následovalo soustředění československé střelecké brigády a přesun ke Zborovu. Zborovské bitvy se Adolf Hůlka zúčastnil velitel čety 9. roty 2. střeleckého pluku. Ani z tohoto slavného boje bez úhony nevyšel, ve svém zápisníku má vedle jména Zborov poznámku kontužen, tedy omráčen. Léčil se v nemocnicích v Jezerné, Tarnopolu, Voločiskách a Kijevě a po vyléčení se vrátil k rotě v Novoselcích. S odstupem deseti let, v předvečer pouti ke Zborovu roku 1927, vzpomínal na Zborov, své padlé druhy i na cesty války, jimiž prošel: Říkávali jsme si, účastníci historických bitev za hranicemi, že jednou jistě proputujeme znova jako diváci všechna významná místa, která se nám vryla do paměti jako jizvy na těle. Že stůj co stůj musíme bez úprku, stoje nebo sedě shlédnout lucká pole, kde jsme dnem a nocí očekávali ze vzdáleného lesa vyražení ruské pěchoty, zatím co po málo dnech v pekle nočního útoku zachraňovali jsme se do tohoto lesa ze jha rakouské služby a udýcháni v ohni šrapnelů tiskli jsme na skok ruce dobráckých ruských zemljačků. Slibovali jsme si po druhé uvidět dolinu řeky Stochodu, kudy jsme vodou a močály v ruských již uniformách chodili brát rakouské zajatce jazyky, abychom se dovídali, co je nového na druhé straně, která nekonečně vlekle i beznadějně někdy přehrazovala i pouhé myšlenky na domov. Slibovali jsme si pouti po cestách přestálých osudů mezi bratry, slibovali jsme totéž později svým ženám a ještě později dětem. Ani jsme nepostřehli roku, kdy po prvé přestávali jsme obnovovat tento slib a pěstovat zamilovanou, utkvělou myšlenku. Cestovati na Ural? Jeti sibiřskou magistrálou, ještě jednou usednouti na oceánský parník a objeti půl světa jižními moři k Terstu? Nemožno! Naším bojištím a odyssei národní svobody jest se obejíti bez památníků z kamene, jakých na tucty znalo bojiště u Hradce Králové. Jediným pomníkem události, bitvy a skutečnosti, která byla vynikající episodou v tvoření a budoucnosti československých vojsk na Rusi je Zborov. Pomníkem, který ještě je takřka na dosah ruky. Pomníkem, který je opravdu z kamene a chová i vyryté, nesmazatelné i zachovalé písmo, protože země okolo něho je nám od nedávna přátelskou. A pomníkem je konečně nejen proto, že je svědectvím dějin národa svému okolí, ale že pod ním je hromadný hrob československých bojovníků. Ze sta a devadesáti padlých vítězů dvě třetiny po smrti ještě se semknuly v řady k poslednímu odpočinku mužů, kteří nemohli vykonati ve svém věku větší dílo, než že ve vítězném útoku hodili na váhu životy. Z malého návrší nad maličkou haličskou vsí Cecovou zachovávají nevidomýma očima památku zborovského bojiště nám, kdo je nenavštěvujeme a kdo nikdy po druhé nestaneme na bojišti ani zborovském ani snad druhém. S jejich místa vidíme bývalý mohutný ohyb rakouských zákopů na tak zvaném českém nose, vidíme hrozivou Mogilu v pravém boku československé brigády, vidíme dlouhé a mírné návrší na západ, kam se tratily v šeru 2. července vítězně pronikající československé roty. Ale cecovský hřbitov stále ještě již plných deset let od bitvy a devět let od zakončení války, střeží zborovský čin. Daleko na západ za mnoha sty obzorů je rodná země tak jak ji viděli v duchu v žáru červencového dne, než upadli v rozběhu k ní. Svoje, osvobozená. 3 V říjnu a listopadu 1917 absolvoval kurs učebné komandy pro praporčíky a 27. listopadu 1917 byl povýšen na podpraporčíka. Po návratu ke své mateřské rotě opět velel četě. Služba v rozvrácených ruských poměrech, zvláště po bolševické listopadové revoluci, nebyla pro naše dobrovolce ani v nejmenším lehká. Do bojů, probíhajících v Kyjevě po revoluci, se přičiněním plukovníka Mamontova zapletl i 2. střelecký pluk a s ním se do pouličních půtek na Levašovské ulici dostal i Adolf Hůlka. A o něco později, ke konci prosince sedmnáctého roku, se se svojí jednotkou zase podílel na zajištění městečka Pečanovky, které zničil katastrofální výbuch munice na nádraží. 3 A.H., Před zborovskou poutí. In Národní noviny, Brno, 22. června 1927.

3 Ze tmy mezi staveními tlupami vycházeli ozbrojeni bratři, volaly zděšeně výkřiky obyvatel a pronikal zvučný povel šikovatele: Bratře rotný! Sem, za mnou, kluci! V patnácti minutách stála rota v plné zbroji na nástupišti. Bolševici? Kde? Kam? padaly otázky. Všechno hledělo k Pečanovce, kde krvavá záře vzrostla na půl nebe. Před očima všech vyletěl odsud k obloze nový, ohromný sloup ohně. Okolo dvaceti vteřin uplynulo v naprostém tichu. Strašná rána vlnou patrně hlavního výbuchu doletěla povrchem země, zaburácela pod nohama půdou, šlehla přívalem vichřice vzduchem, naklonila a rozechvěla stromy, stavení a zakymácela lidskými postavami. Výbuch, bylo nesporně jisto, že v Pečanovce udál se výbuch! Když po ránu korostecká rota došla na službu do Pečanovky, nalezla městečko jako po řeži. Ještě tu a tam na požářišti vybuchovaly jednotlivé, rozházené náboje a na místě skladišť zela v zemi rozsáhlá jáma. Polovina obyvatelstva za noci se rozprchla do okolí a zůstali jen žité, aby střežili svůj majetek. Tu a tam vyběhl z pusté chalupy voják lupič. Na zápražích postávali zděšení lidé s rukama i tvářemi v obvazech po řezných ranách létajícím sklem. Padali na kolena před Čechoslováky a radi boga prosili o záštitu před chuligany. Podpraporčík Hub, procházeje s hlídkou ulicí od nádraží k zámku, mimoděk vzpomněl na klasický text Caesarových análů a porovnal: Opravdu, taková byla vážnost Čechoslováků u všeho obyvatelstva, že kam přišli, všude se země a města cítily v bezpečí. 4 Ale nejvíce nenáviděny důstojníky i mužstvem československého sboru byly rekvizice, které ovšem v té době představovaly už prakticky jediný prostředek získání proviantu i materiálu. I když i taková rekvizice mohla mít alespoň pro někoho též příjemnější stránky. Bylo jasno všem o co dnes půjde, ba čekalo se den ze dne, kdy dojde řada na devátou rotu, aby poskytla ozbrojenou asistenci rekvisicím plukovního hospodáře. Že není od toho zbytí, věděli dobrovolci vojáci stejně jako jejich důstojníci, protože od tarnopolské katastrofy a rozvratu ruských štábů i vojenských ústavů zásobování I. československé brigády okolo Polonoje bylo odkázáno docela na vlastní pěst Ačkoli tedy všechno chápalo nezbytnost rekvisicí v ukrajinských osadách, byly tyto výpravy nechutny a nenáviděny. Malé asistence 1. pluku okolo Žitomiru několikrát krutě postrádaly hněvem i pomstou mužiků, k nimž rádi se připojovaly náhodné vlčí tlupy frontových desertérů, protože české jméno ruským uším od iniciativy zmařené letní ofensivy, znělo nenávistně. Proto vycházely k rekvisicím celé roty s válečnou výzbrojí, jako do boje. Tedy přes Lubar! Přes nenáviděný a obávaný Lubar k ještě nenáviděnějšímu a obávanějšímu Starokonstantinovu? Lubarem začínal temný rayon za hranicí pásma československých posádek, kterým opatrně, ale nevraživě, vyhýbaly se marodérské tlupy. Do Lubaru, kde denně třaskaly salvy výstřelů a děla se revoluční zvěrstva, nevstupovala z českých posádek dobrovolně ani noha. Tím méně ještě dál za Lubar k Starému Konstantinovu, kde bly hlavní cesty vlčích stád a nového stylu rozbroje mezi Velikorusy a Ukrajinci. Na pokraji jedné dědiny čekala stěna shromážděných mužiků, přidržovaná kordonem ozbrojených ubytovatelů. Za mužiky, nenávistně zamlklé, štěkali na vojáky vesničtí psi. Silný karaul obsadil poměščický 5 dvůr, dávno zabraný mužiky a za asistence vojáků sháněl plukovní hospodář klíče od sýpek. Sýpky konečně byly vypáčeny a vesnický správce jejich tlumeným hlasem svěřil důstojníku, že klíče nemůže vydati ani při nejlepší vůli, protože po odchodu roty jistě by propadl životem obci. Ale přece jen ne všichni hledí na nás nepřátelsky a divoce. Vidíte? Bratři viděli. Za hloučky mužů postávala, krotce i vábně dívala se višňopolská děvčata. Někde vycházeli z domů a kývali tajuplně hospodáři na vojáky. Co je tam? ptali se vcházející vycházejících. Ale než odpoví oslovení, bylo předem cíti charakteristicky odporný zápach samodělné vodky, načichlé gumovými, připálenými trubkami. šikovatel. Chlapi, pozor na noc! hrozil mezi dvěma věčnými svody děvčaty a vodkou Mužici tvrdošíjně vymáhali ponechání části odvážených zásob obci a netajeně hrozili shromážděným národem. Nepodařilo se v noci opít rotu vodkou. Plukovní hospodář konečně rázně ukončil průtahy a dal povel k odjezdu. Rota, rozdělená podél vozů na povel zarachotila závěry pušek, vložila po zásobníku a kolona s jízdními rozvědčíky se hnula. Strašný křik zaburácel z hradby 4 Igor, Výbuch v Pečanovce. In Národní noviny, Brno, 10. července Karaul=stráž, poměščický=statkářský.

4 mužiků, vyletěly malomocné pěsti, padly zběsilé nadávky. Vojáci s puškami na ruku šli poloobráceni k davu. Za zády zuřivých, hulákajících a tu a tam napřažené ráně uhýbajících mužiků usmívala se na československé chlapce ukrajinská děvčaty. Usmívala se krotce a vábně a za odcházejícími zasněženou cestou posílala smyslný horký vzdech. 6 Jako velitel čety 9. roty pak Adolf Hůlka prodělal s 2. střeleckým plukem Jiřího z Poděbrad ústup z Ukrajiny včetně boje s Němci u řetězového mostu přes Dněpr ve Slobodce, předměstí Kijeva, 2. března V 10. hod. trevoga. 9. a 10. rota zanímat flangovou posici na jižní straně cvičiště v lese proti žel. dráze. Silný boj o mosty. Partie Němců přišedší po ledě rozbity pul. ohněm a štikovým údarem na mostě. Kanonáda na město nádraží. Židé ve Slobodce střílejí. Ve 3. hod. odp. jsem raněn rikošetem kulí do čela. Lehká kontuzia. V ½ 6 pluk odchází z posice pod přikrytím 11. a 12. roty, pulemetčíků 7 a pěš. rozvědčíků na Brovari. 8 Následovala další pochod na východ, navagonování, průjezd Bachmačem a dále na Kursk a Penzu. Dne 19. března 1918 si poznamenal: Máme oficialně povolený projezd i po sibirských drahách! Kyne nám Vladivostok a Tichý oceán. 9 Do Penzy, kde jeho rota odevzdala většinu zbraní, dorazil začátkem května a 5. května ráno ji opustil. Následujícího dne jeho ešelon přejel u Batrak Volhu a následovala poměrně rychlá jízda k Uralu, 25. května byl ve Zlatoustu a následujícího dne v Poletajevu. Zde se však již dovídá o boji 6. pluku u Marianovky, o tažení na Omsk i obsazení Čeljabinska. A 27. května se již v čele své čety podílí na bílení Poletajeva, které je obsazeno. Následujícího dne si zaznamenal: Zástavy k Mijasu. K Trojicku rozrušena trať. 10. rota stojí proti 2ma očekávaným vlakům z Trojického lágru. V Čeljabinsku ohromná kořist. Z Omska není zpráv. 2. [?] bat. 2. pluku pojede do Mijasu. Ze Zlatoustu posměšná telegrama bolš. komisara o rozbití eš. 1. pluku (štáb pl.). Z Čeljab. vyjíždí 2. bat. 2. pluku jako kárná expedice do Zl. K němu se připojuje 12. naše rota. Přejímám děžurstvo 10. Večer zpráva, že Němci a Maďaři nás pravého flangu obcházejí. Všeobecná pohotovost. Z Čeljabinska žádá se pomoc. 11 O dva dny naše jednotky v Poletajevu svedly vítězný boj s přesilou rudoarmějců, další boje a operace následovaly v rychlém sledu, 18. června padl Trojick. 17. VI. Pondělí Noc prostáli na 92 verstě s I. a 2. bat. 3. pluku. V II hod. jdu směnit na 94 verstu do strážního domku Menzla, děž. důst. Před námi 2 bronirované pojezdy. Odpoledne z Trojicka obstřelují art. ohněm. Odpoledne celkem klid, step usíná za zpěvu skřivánků. Naše bataliony se za soumraku hnuly. 18. VI. Úterý Trojick dobyt. Naše ztráty 10 mrtvých. U nich povražděno na 400 chlapů a každou chvíli vytahují se noví schovaní. Noční nástup hladce proveden. Nádraží vzato bojem ve 3 hod 15 min ráno. Několik minut před tím 1. bat. 3. pluku na pravém flangu napadl město. 3. úderná rota hrozně řádila bombami. V 6 hod. všecko hotovo, několik vagonů s komisaři a železnodorož. ujelo po trati. Krasnogv. Maďaři a Němci ujeli pěšky do lesů po pravé straně trati. Zajatci noví a noví se ustavičně střílí. 3. bat. v poledne vychází za město k minovému dvorci na rozjezd 18 verst za městem Zlatá Sopka. Zaňato, vystaveny zástavy Igor, Višňopolská rekvisice; In Národní noviny, Brno, 16. června Trevoga=poplach; flangový= boční; pul.=pulemetný, tedy kulometný; pulemetčík=kulometčík; štikový=bodákový; rikošetem=odrazem; kontuzia=bezvědomí, omráčení. 8 Pozůstalost Adolfa Hůlky, Zápisky Adolfa Hůlky; kopie archiv autora. 9 Tamtéž. 10 Zástava=polní stráž; bat.=batalion, prapor; eš.=ešelon; děžurstvo=služba. 11 Pozůstalost Adolfa Hůlky, Zápisky Adolfa Hůlky; kopie archiv autora. 12 Versta=ruská délková míra, něco přes 1 km; děž.důst.=děžurný, tedy službukonající důstojník; bronirovaný pojezd=obrněný vlak; art. oheň=dělostřelecká palba; nástup=útok; flang=křídlo; bomba=ruční granát;

5 Následovala řada dalších střetnutí se sovětskými vojsky na pohled snad nekonečná, včetně bojů s jednotkami centrálních mocností prošel Adolf Hůlka ohněm bitvy celkem čtyřiačtyřicetkrát! V bojích na Urale byl ještě dvakrát raněn u Tavatuje a Nevjanska a v jejich průběhu byl také 27. srpna povýšen na praporčíka. Služba u 2. střeleckého pluku pro něj skončila 10. října 1918, kdy byl přeložen ke štábu československého vojska na Rusi, nejprve jako pomocník vyššího soudce děžurného generála štábu Československého vojska na Rusi a posléze jako pomocník náčelníka soudního oddělení a předseda plukovního soudu při štábu Československého vojska na Rusi. Dále postupoval i v hodnostech, k 1. lednu 1919 byl povýšen na podporučíka a od 1. května 1919 byl poručíkem ruských legií (hodnost odpovídající nadporučíkovi v domácí armádě). Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu (trojí zranění a trpěl též revmatismem) byl však určen k evakuaci a 23. června 1919 odjel z Irkutska do Vladivostoku, kam dorazil 2. července. Průběh této cesty stručně zaznamenal ve svém zápisníku. Od 5. července pobýval na čsl. evakuační stanici v Podnoží na Ruském ostrově ve Vladivostoku. Do vlasti odjel 13. srpna 1919 jako velitel 4. evakuační roty 14 na americké lodi Heffron. Heffron však 16. srpna poblíž Japonska najel na útes a byl po řadu týdnů v japonských loděnicích opravován. Adolf Hůlka tak měl možnost blíže poznat Japonsko a jeho obyvatele a k rodičům v Brně dorazil po cestě kolem Asie, Suezským průplavem a Středozemním mořem až na Štědrý den roku Přinášel jim však též smutnou zprávu o smrti svého bratra a sám se neshledal se sestrou, která zemřela na samém sklonku války na tuberkulózu. I osudy Heffronu a jeho pasažérů popsal po letech v jednom ze svých článků. Adolf Hůlka se rozhodl zůstat v československé armádě a po reaktivaci a povýšení na kapitána 1. ledna 1920 sloužil na Oravě, (kde tehdy probíhal plebiscit) jako velitel roty V. praporu 2. horského pluku a v témže roce si léčil ischias v Piešťanech. Dnem 30. září téhož roku byl přidělen k posádkovému velitelství v Brně jako referent pro organizační a mobilizační věci. Tutéž funkci vykonával i v době částečné mobilizace na podzim roku Koncem roku 1922 byl povýšen na štábního kapitána a dnem 1. února 1923 byl přidělen k řadové službě jako velitel roty u brněnského 43. pěšího pluku. V témže roce absolvoval ekvitační školu v Brně a informační kurs pro důstojníky-velitele rot. V letech byl též dvakrát velitelem poddůstojnické školy a roku 1926 absolvoval zkušenou u dělostřeleckého pluku 6. V roce 1926 pak absolvoval kurz pro velitele oddílů v Praze a v Milovicích. Nadřízení jej v této době viděli ve velmi příznivém světle. Tak v hodnocení za rok 1925 můžeme číst: Uzavřené povahy, přesný a svědomitý. Osvědčil se jako velitel poddůstojnické školy. Velitelství 6. pěší divise vyslovilo jemu pochvalné uznání za zásluhy o dosažení nadprůměrných výsledků při výcviku podřízených jednotek. 15 Další závažná změna a stěhování přišla v 1927, kdy byl přemístěn k Vojenské akademii v Hranicích jako velitel roty akademiků. V prosinci téhož roku byl povýšen na majora a od roku 1929 byl vedle funkce velitele roty i instruktorem teoretického a praktického vojenského výcviku. V roce 1931 se pak stal velitelem praporu akademiků. V tomto roce též předsedal redakčnímu kruhu Almanachu vydaného k 10. výročí založení akademie. To se však doba jeho hranické služby pomalu chýlila ke konci. Dnem 30. září 1932 byl již v hodnosti podplukovníka pěchoty (povýšen byl dnem 7. listopadu 1930) přidělen k pěšímu pluku 11 Františka Palackého v Písku jako velitel praporu (postupně velel III., I. a náhradnímu praporu). V době služby u píseckého pluku absolvoval též zkušenou u 4. leteckého pluku s výtečným hodnocením 16 a zejména na přelomu let 1933 a 1934 kurs pro velitele vojskových těles - u velitelské zkoušky byl 8. z 62 zkoušených. Hodnocen byl jako: Velmi dobrý důstojník. Energický a přímý. V rozhodování stručný železnodorož.=železničáři; krasnogv.=rudoarmějci; minový=důlní, těžební; rozjezd=železniční zastávka; zaňato=obsazeno. 13 Pozůstalost Adolfa Hůlky, zápisník Adolfa Hůlky z let , kopie archiv autora. 14 Uváděna i 2. evakuační rota. 15 Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, kvalifikační listina Adolfa Hůlky. 16 V době své zkušené u leteckého pluku 4 byl přítomen též ostré střelbě a bombardování z letadla v Malackách. Projevil nevšední zájem o činnost letectva. S příkladnou důkladností a horlivostí využil každé příležitosti, aby zdokonalil své znalosti v letectvu, obzvláště s ohledem na spolupráci s vlastní zbraní. Velmi rád létal. Vojenský ústřední archiv Praha, fond Kvalifikační listiny vojenských osob, kvalifikační listina Adolfa Hůlky.

6 a rychlý. Velmi dobrých vojenských znalostí a dobrých velitelských schopností. 17 V následujícím roce byl na zkušené ještě u pluku útočné vozby a v pěchotní střelecké škole. Od 30. září 1935 sloužil na ministerstvu národní obrany v Praze, kde byl ustanoven přednostou výcvikové skupiny I./1. oddělení (pěchotního). Jeho bezprostředním nadřízeným tehdy byl brigádní generál Josef Zmek, na Sibiři velitel 11. střeleckého pluku. Ten svého podřízeného hodnotil v roce 1936 takto: Naprosto spolehlivý, iniciativní pracovník, možno říci s příslovečným smyslem pro povinnost a odpovědnost.... Čestné, přímé povahy, přesný, samostatný.... Velmi dobré paměti, duševně pružný, uvažuje rychle a logicky. Velmi dobré znalosti otázek týkajících se pěchoty, i spolupráce s ostatními zbraněmi. K vedení výcvikové skupiny I/1. vynikající. K velení pěšímu pluku velmi dobrý. Velmi dobře upotřebitelný jak u trupy tak i v kancelářské službě, kde je potřebí důkladná znalost pěchoty. 18 Adolf Hůlka byl v druhé polovině třicátých let též členem správní rady Zbrojovky Brno (za MNO). Byl také členem redakční rady Vojenských rozhledů. Dokladem všestrannosti, širokého rozhledu, vlasteneckého cítění a vědomí slovanské sounáležitosti této pozoruhodné osobnosti je i řada článků, které koncem dvacátých let napsal do brněnských Národních novin. Byl též činný v legionářských organizacích, konkrétně v Nezávislé jednotě československých legionářů, jejíž odbočku v Hranicích pomáhal ustavovat. A ani v době, kdy byl služebně vázán v jiných částech republiky, nezapomínal na oblíbená místa svého mládí a na prázdniny s rodinou zajížděl do malebných údolí Jihlavky a Oslavy - nejčastěji pod Mohelno. Po okupaci zbytku českých zemí 15. března 1939 byl dán v hodnosti plukovníka dán do výslužby, ale stejně jako řada dalších důstojníků československé branné moci se s nastalou situací nehodlal smířit. Rodinu - manželku se dvěma syny - usadil v Náměšti nad Oslavou, uprostřed svého nejmilejšího kraje, a sám se zapojil do odboje ve vojenské organizaci Obrana národa. Nabídku k odchodu do zahraničí odmítl a na jaře 1939 se stal jedním z prvních organizátorů ON ve středních Čechách. Stal se velitelem kraje (župy) Obrany národa Benešov. Jako takový podléhal velení generála Kraváka. Jeho hlavním úkolem bylo vybudování dokonalého rámce svých jednotek ve formě okresních a místních vedoucích v osadách tak, aby byly připraveny na stanovené heslo zahájit ozbrojené vystoupení. Vedlo toho bylo třeba se především postarat o zajištění a ukrytí zbraní, munice, trhavin, zdravotnického a jiného materiálu, udržovat na výši morálku obyvatelstva, organizovat a provádět sabotážní akce a šířit usměrněnou šeptanou propagandu. Též zprostředkoval odchod řady osob do naší zahraniční armády. Svůj hlavní úkol postavení stanoveného počtu praporů - plukovník Hůlka splnil do července Kromě toho měl těsný styk s civilním odbojem a odpovídal též za spojení na moravskou ON, za tím účelem byl ve spojení se svým krajanem plk. gšt. Václavem Lysákem, rodákem z Trnavy u Třebíče, se kterým se pravděpodobně seznámil během let své služby v Brně. Ani Adolf Hůlka však neunikl osudu většiny první garnitury velitelů této podzemní armády. Již 16. prosince 1939 byl v Praze zatčen gestapem, jako jeden z prvních členů své skupiny. Vyšetřován byl spolu s dalším příslušníky vedení středočeské ON kladenským gestapem. Vyšetřovaní byli postupně soustřeďováni v táboře, který gestapo zřídilo v kladenské sokolovně a odtud později po skupinách odesílání do Terezína a na Pankrác. Plk. Hůlka byl do Terezína dopraven 14. srpna 1941, kdy se gestapu podařilo zjistit, že vězni udržují intenzivní styk s vnějším světem. Z Terezína byl v říjnu převezen na Pankrác a v únoru 1942 následovala cesta do Německa. Počátkem roku 1943 byla skupina generála Kraváka souzena I. senátem lidového soudu v Berlíně, který 20. ledna plukovníka Hůlku odsoudil k trestu smrti. Popraven byl 10. května 1943 v Berlíně. Životem za svobodu vlasti zaplatil i jeho starší syn Jiří, který se zapojil do Slovenského národního povstání a byl v září 1944 zajat Němci a zastřelen. Po osvobození byl Adolf Hůlka, jeden z velikého zástupu vysokých důstojníků československé branné moci, kteří do posledního písmenka splnili svou přísahu republice, posmrtně povýšen do hodnosti brigádního generála a vyznamenán Československým válečným křížem Posmrtně obdržel též Zborovskou pamětní medaili. Již dříve za svou účast v 1. odboji obdržel Československý válečný kříž 1918 (se třemi citacemi), Medaili vítězství a Revoluční medaili se štítky Zborov a Sibiř a srbská vyznamenání Spomenica za rat, Řád bílého orla IV. stupně a medaili Obiličovu. 17 Tamtéž. 18 Tamtéž.

7 Jeho památku připomíná nápis na rodinném hrobě na hřbitově v Náměšti nad Oslavou (do něj byly po osvobození uloženy i ostatky jeho staršího syna převezené ze Slovenska), jeho jméno je uvedeno též na pamětní desce ve zdi staré náměšťské radnice a jeho fotografie nechybí na tablu obětí okupace, které visí v hale dnešní radnice na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 01. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_07_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec

Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Historie SOKOLA: Ruské legie a plk. Josef Jiří Švec Naše Sokolská župa nese název Župa plk. Švece. Kdo vlastně byl Josef Jiří Švec /1883-1918/? Ano, skoro zapomenutý plukovník československých legií v

Více

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU

TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU TAJEMSTVÍ VOJENSKÉHO KUFŘÍKU RUSKÝ LEGIONÁŘ JMÉNO: Antonín Dimitrij Martinec RODINNÝ STAV: svobodný DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 24. listopad 1894, Račice,okres Roudnice nad Labem VZDĚLÁNÍ: střední hospodářská

Více

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014

75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 75 let policejních pyrotechnických činností 1939-2014 Potřeba zajišťování likvidace nalezené válečné munice vznikla ihned po skončení první světové války zároveň se vznikem samostatného československého

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš

Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Československé vojenské ikony 20. století plk. Švec a kpt. Jaroš Kult osobnosti v perspektivě výuky dějepisu Masarykovo muzeum v Hodoníně - 25. července 2013 Mgr. František Štambera Josef Jiří Švec (19.7.1883

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s největšími a rozhodujícími bitvami

Více

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY

LEGIOVLAK LEGIOVLAK PRO ŠKOLY LEGIOVLAK U příležitosti 100. výročí boje československých legií za samostatný stát zahájila Československá obec legionářská v loňském roce dlouho připravovaný projekt Legie 100, který je realizován za

Více

Od Čeljabinsku k válce - Historicky Kaleidoskop - Historicky Kaleidoskop Pondělí, 25 Leden 2010 18:37

Od Čeljabinsku k válce - Historicky Kaleidoskop - Historicky Kaleidoskop Pondělí, 25 Leden 2010 18:37 Po incidentu v Čeljabinsku a přepadení částí 6. střeleckého pluku Hanáckého bolševiky u Marianovky koncem května 1918 došlo i následně k dalším přepadením československých částí. Trockého telegram sovětům

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL

OH OÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV ZÁLOÁL AKTIVNÍ ZÁLOH AKTIV OH ZÁL OÁL ZÁLOÁL Proč jsem se přihlásil do aktivní zálohy? Abych pravdu řekl, rád vzpomínám na dva roky strávené v zeleném, když jsem byl záklaďák. Vojna pro mě byla školou, v tom

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Konec druhé světové války v Satalicích

Konec druhé světové války v Satalicích Konec druhé světové války v Satalicích Druhá světová válka si vyžádala oběti i mezi občany Satalic. V koncentračních táborech přišlo o život 8 občanů naší obce. O květnové neděli 25. 3. 1945 od 12 do13

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Legionáři a vznik Československa

Legionáři a vznik Československa Vzdělávací materiál pro žáky 9. třídy ZŠ a SŠ Objekt: Národní památník na Vítkově, expozice: Křižovatky české a československé státnosti Legionáři a vznik Československa Československé legie ve Francii

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ III. volební období REPUBLIKY 40 Vládní návrh ZÁKON ze dne kterým se mění a doplňuje branný zákon Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce

FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A. I. Paradoxy české účasti v první světové válce FRANTIŠEK PAROLEK Úroveň A I. Paradoxy české účasti v první světové válce První světová válka vypukla v létě roku 1914. Na rozdíl od všech předpokladů trvala dlouhé čtyři roky (čeští vojáci v Rusku bojovali

Více

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU

MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU MUDr. Olga Gimunová, Ph.D KARIM FN Brno, LF MU Podle Theodora Billrothajeden z nejvíce prakticky zaměřených humanistů 19. století. Narozen v roce 1822 jako čtvrtý syn v rodině barona Jana von Mundyho

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Velká válka Češi na bojištích Evropy

Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy k putovní výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy Pracovní listy jsou zpracovány jako doplňková vzdělávací pomůcka k výstavě Velká válka Češi na bojištích Evropy. Pracovní listy lze

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Sovětská vláda V. I. Lenina schválila přesun

Sovětská vláda V. I. Lenina schválila přesun Sovětská vláda V. I. Lenina schválila přesun tří divizí Československého armádního sboru po transsibiřské magistrále v březnu 1918. Více než 42.000 vojáků a propuštěných zajatců se smělo v 63 vlakových

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_98 Jméno autora: Mgr. Lukáš Židek Třída/ročník:

Více

Putovní výstavy Československé obce legionářské

Putovní výstavy Československé obce legionářské Putovní výstavy Československé obce legionářské Podmínky zapůjčení a manipulace s panely V současné době disponuje Československá obec legionářská sedmnácti výstavami o různém rozsahu a zaměření. Všechny

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti.

S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. (2012) S m ě r n i c e ČsOL pro udělování ocenění a jmenování do vyšší hodnosti. Část I. Udělování ocenění I. Udělování. Československá obec legionářská (dále jen ČsOL) uděluje čestné uznání, minci ČsOL,

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie I. Označení materiálu: Datum vytvoření: 5.9.2013

Více

205 Jednalo se o příslušníky 20. Waffen-Grenadier Division der SS (estnische Nr. 1), tedy nikoliv o Němce, ale o Estonce.

205 Jednalo se o příslušníky 20. Waffen-Grenadier Division der SS (estnische Nr. 1), tedy nikoliv o Němce, ale o Estonce. Krvavé léto 1945 31 Nymburk okres Nymburk O 9. května se pokusila jednotka Waffen-SS 205 projet Nymburkem na západ, ale vojáci byli zajati. Sedm jich bylo druhý den dopoledne popraveno po krátkém lidovém

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

RUDOLF MEDEK (1890 1940)

RUDOLF MEDEK (1890 1940) RUDOLF MEDEK (1890 1940) Pracovní list úroveň B Číňánek Li Když v roce 1914 začala válka, mnoho Čechů se dívalo s nadějí na Rusko. Doufali, že tato veliká slovanská země je osvobodí od rakouské nadvlády.

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií v letech v Rusku

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií v letech v Rusku Historie a tradice ozbrojených sil ČR Vznik a působení čs. legií v letech 1914-1918 v Rusku Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ

SOUČÁSTI RESORTNÍHO ZAŘÍZENÍ 144 Nese historický název Hranických akademiků. Škola je resortním vzdělávacím zařízením AČR, byla zřízena rozkazem ministra obrany č. 20 ze dne 7. května 1996. POSLÁNÍ Vojenská akademie ve Vyškově (VAV)

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

VAGONY LEGIOVLAKU. ve výstavním pořadí. 1. Plošinový vůz s obrněným automobilem

VAGONY LEGIOVLAKU. ve výstavním pořadí. 1. Plošinový vůz s obrněným automobilem VAGONY LEGIOVLAKU ve výstavním pořadí 1. Plošinový vůz s obrněným automobilem Plošinový vagon sloužil jako pojízdné stanoviště obrněného automobilu. Byl to jediný způsob, jak transportovat obrněné automobily

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové

Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové Maturant František Fajtl. Foto sbírka Hany Fajtlové FRANTIŠEK Když se v srpnu roku 1912 narodil manželům Fajtlovým vytoužený mužský potomek, bylo dopředu určeno čím bude. Zatím co se dvě starší dcery pokud

Více

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 8. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 343 8. funkční období 343 Návrh senátního návrhu zákona senátorů Miroslava Nenutila, Milana Štěcha, Přemysla Sobotky a dalších, kterým se navrhuje zákon č. /2012 Sb., o Českém národním povstání, a mění

Více

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674.

20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. 20. 6. 1956 vláda Československé republiky schválila výstavbu letiště v Náměšti nad Oslavou svým usnesením číslo 1674. Historie vzniku letecké základny v Náměšti nad Oslavou je úzce spojena se založením

Více

Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva

Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva Exkurze na 22. základnu Vrtulníkového letectva Ve čtvrtek ráno čekalo na autobusové zastávce v Plumlově 33 žáků 8. A a 8. B pod dohledem pánů učitelů Pavla Majoršina a Tomáše Poláka. Konečně se v 7:30

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013.

Zdroj: KUPKA, František a Dana MIKULEJSKÁ. František Frank Frantík François Kupka. Praha: Národní galerie, 2013. FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871 1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky

Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš Brčil z vodní Třináctky Zbyněk Bureš, skautskou přezdívkou Brčil, se narodil 15. července 1924 v Praze. Maturoval na Vančurově gymnázium na Smíchově, později studoval Filozofickou fakultu

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken

Ztroskotané sny. České školy po německé okupaci. www.step21.de/weisseflecken Ztroskotané sny České školy po německé okupaci Píše se říjen roku 1938. Na území dnešní Ostravy nastává historický zvrat. Německá armada zabírá části dnešní Ostravy. Drastickou změnou prochází i školství.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest

Aktivní záloha. odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha odpovědnost obětavost odvaha věrnost čest Aktivní záloha Aktivní záloha (AZ) je částy zálohy ozbrojených sil (OS ČR) a tvoří ji vojáci zařazení do AZ na základě dobrovolného převzetí výkonu

Více

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K UDÁLOSTEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JANA ŽELEZNÉHO V PROSTĚJOVĚ Autorský tým: Veronika Jurčíková, Martin Němec, Lucie Jakubcová, Lukáš Pospíšil Pedagogické vedení: Mgr. Dita Krpcová DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1946 Vyhlásené: 07.03.1946 Časová verzia predpisu účinná od: 07.03.1946 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 41. V y h l á š k a m i n i s t r a

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii

1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu do československé armády ve Francii Kamil Cipra varianta A František Kupka: Br. Cipra, in: Čs. legie ve Francii/Malířské dokumenty 1914-1918, Památník odboje, 1923 I. MLÁDÍ A 1. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. Z Plzně přes Vladivostok a tuniskou Bizertu

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

Kgl.Sächs. 3.Infanterie-Rgt König Ludwig III von Bayern Nr Kontakt na jednotku Ladislav Ottl

Kgl.Sächs. 3.Infanterie-Rgt König Ludwig III von Bayern Nr Kontakt na jednotku Ladislav Ottl 1914-1918 Kgl.Sächs. 3.Infanterie-Rgt König Ludwig III von Bayern Nr. 102 Kontakt na jednotku Ladislav Ottl l.ottl@seznam.cz 1914-1918 Naším zájmem v rámci první světové války je 102. pěší pluk saského

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Bc. Miloslav Holub Název materiálu: Historie policie II. Označení materiálu: Datum vytvoření: 6.9.2013

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova

ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY. vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého návrhu pamětní stříbrné 500 Kč mince ke 100. výročí bitvy u Zborova V Praze v dubnu 2016 PODMÍNKY vypsání ceny za předložení uměleckého

Více

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech Obr. č. 1: č. 1: Rodný 1: Rodný domek domek Vincence Koutníka na na samotě na samotě Jalovčí Jalovčí u u Dolní u Dolní Rožínky. Zdroj: autor Obr. 2: Lihovar v Rozsochách, kde Koutníkovi bydleli v letech

Více

Osudové roky české státnosti. Stručný průvodce českou historií 20. století. Jindra Svitáková. 2. rozšířené vydání

Osudové roky české státnosti. Stručný průvodce českou historií 20. století. Jindra Svitáková. 2. rozšířené vydání U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 2 4 9 4 5 2. rozšířené vydání Osudové roky české státnosti Stručný průvodce českou historií

Více

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014

Pracovní list Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. - 28. 12. 2014 Pracovní sešit Výstava První světová válka a Vyškov 7. 5. 28. 12. 2014 V tomto pracovním listě tě čeká příběh, který mohla prožít jedna z vyškovských rodin za 1. světové války. Některé informace však chybí

Více

Oslavy založení Klopotovic

Oslavy založení Klopotovic Oslavy založení Klopotovic Uplynul rok, co Klopotovice slavily založení vesnice. Pozvali všechny rodáky a přátele a hudba Věrovanka vyhrávala vesele. Že tady lišky nedávají dobrou noc, zažili hosté překvapení

Více

Generálmajor Josef Buršík

Generálmajor Josef Buršík Generálmajor Josef Buršík * 11. 9. 1911 Starý Postřekov 30. 6. 2002 Northampton, Velká Británie PERSONÁLIE Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 2, s. 219 223, ISSN 1210-3292 Hovoří-li se o perzekuci

Více

Autor.Pavla Ondřichová Jazyk : Čeština Očekávaný výstup :seznámit se s pojmy legie,legionář, bolševik, sibiřská magistrála

Autor.Pavla Ondřichová Jazyk : Čeština Očekávaný výstup :seznámit se s pojmy legie,legionář, bolševik, sibiřská magistrála Československé legie základní vzdělávání lehké mentální postižení > Člověk a společnost > Dějepis >čtenářská gramotnost Anotace Pracovní list, seznamující žáky s autentickou výpovědí příslušníka československých

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove.

První chvíle Československé republiky byly plné horečných změn. Že je všechno jinak, poznal hned ráno 29. října 1918 místodržící hrabě Coudenhove. První roky republiky Samostatný československý stát vznikl po skončení první světové války s přispěním vítězných mocností Spojených států, Anglie a Francie na troskách rakousko-uherského císařství. I když

Více

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu

Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu Sovětský voják vítězně vztyčil vlajku. FOTO - Bundesarchiv Sedmdesát let od bitvy u Stalingradu»A jak začala válka? Na všech strategických směrech na naše vojska neočekávaně dolehly mimořádně silné údery

Více

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO

NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO NEOBYČEJNÝ PŘÍBĚH OBYČEJNÉHO ČLOVĚKA KARLA SUCHÉHO Tamara Čopová Jiří Čechák Natálie Havlová Filip Wlodarczyk a Mgr. Zdeněk Brila Náš žákovský tým osmé třídy Základní a mateřské školy Jaroslava Seiferta

Více

Tragický osud dvou kamarádek

Tragický osud dvou kamarádek Tragický osud dvou kamarádek Když jsme počátkem května připravovali články o blovických obětech 2. světové války, popisovali jsme osudy mnoha lidí. Vůbec jsme tenkrát netušili, že dvě zemřelé dívky se

Více

Ivan Stěpanovič Mirenkov

Ivan Stěpanovič Mirenkov Ivan Stěpanovič Mirenkov *05. 06. 1924 Nikolajevka 28. 09. 2010 Minsk Držitel nejvyššího vyznamenání SSSR Hrdina Sovětského Svazu Čestný občan obce Starovičky Ivan Stěpanovič Mirenkov - životopis Narodil

Více

Za svobodu a demokracii

Za svobodu a demokracii Za svobodu a demokracii (Příběh jednoho masarykovského důstojníka z doby nacistické okupace) Těsně po okupaci Československa důstojníci generálního štábu pečlivě zvažovali, kdo odejde a kdo zůstane. A

Více

Československý zahraniční odboj proti nacismu

Československý zahraniční odboj proti nacismu Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Československý

Více

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí

Zajímavosti: Proč se na podzim zbarvuje listí Jarošovky ZŠ Jarošova Havířov Šumbark 15. 11. 2010, ročník: 2., č. 5 Šéfredaktor: Zdeňka Šubová Redaktoři: Veronika Vavrušková, Daniela Mlčúchová, Pavel Vavruška, Lucie Vavrušková 1 Zajímavosti: Proč se

Více

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám

První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám První světová válka ve filmu pracovní list k filmovým ukázkám 1. Přiřaďte žánr k uvedeným filmovým ukázkám: a) Den, kdy začala první světová válka (2012). b) Atentát na vévodu Františka Ferdinanda d Este

Více

Téma: První světová válka

Téma: První světová válka Téma: První světová válka Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Počátek konfliktu 28. června 1914

Více

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf

Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Deváté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než bychom jim dali naše hranice, to si ještě

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Rudolf Medek: ZBOROV

Rudolf Medek: ZBOROV Rudolf Medek: ZBOROV Vìnováno památce bojovníkù a muèedníkù, kteøí v této válce položili svùj život za svobodu èeskoslovenského národa. I. Èeské i slovenské dìti, synové národa, omlazeného hrdinskou krví,

Více

Moje zápisky. Antonín Coufal. Nakladatelství NOOS, s.r.o. ISBN

Moje zápisky. Antonín Coufal. Nakladatelství NOOS, s.r.o. ISBN Antonín Coufal Moje zápisky Nakladatelství NOOS, s.r.o. ISBN 987-80-88117-04-9 Tomáš Martinec, Praha 2016. Veškerá práva si vyhrazuje autor. Opisování a jakékoliv rozmnožování bez jeho svolení není dovoleno

Více

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo

H T-W. Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H T-W Helena Tomanová-Weisová Výhled z Hradčan Argo H el e na Tom a nová-weisová Spisovatelka, herečka a rozhlasová redaktorka Helena Tomanová-Weisová své mládí prožila v dnes už zaniklém světě česko-

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

První republika.notebook. January 23, 2014

První republika.notebook. January 23, 2014 VY_32_INOVACE_VL_116 Téma hodiny: První republika Předmět: Vlastivěda Ročník: 5. třída Klíčová slova: demokracie, hospodářský rozmach, vzdělání, Skaut, Sokol, Tomáš Baťa Autor: Mgr. Renata Čuková Podzimková,

Více

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101

Literární soutěž Pomníky s příběhem. Příběh rodiny Fafkových. Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Literární soutěž Pomníky s příběhem Příběh rodiny Fafkových Jindřich Novotný, 21 let 27.4.2101 Úvod Procházím-li čtvrtí, ve které bydlím - Vinohrady, není pro mne problém narazit na pomníčky či pamětní

Více

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím

Očekávaný výstup: Žáci dostanou do povědomí pojem holocaust s historickými souvislostmi. Seznámí se s osudem Židů za 2. sv. války prostřednictvím Anna Franková Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_17 Tématický celek: Historie a umění Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor.

Po vyhrané bitvě u Sudoměře husité pod velení Jana Žižky vypalují Sezimovo Ústí a v roce 1420 zakládají město Tábor. Jan Hus byl sice upálen, ale jeho učení se šířilo dále. Lidé se snažili žít podle jeho myšlenek. Začali si říkat husité. K husitství se hlásila část šlechty a měšťanstva, ale nejvíc chudina. Do svého čela

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY TEST ČEŠI ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY 1. Který císař vládl v Rakousko-Uhersku na počátku války? a) Karel I. b) František I. c) František Josef I. d) Karel II. 2. Jaký politický systém zavedl císař v monarchii

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

První světová válka bitva u Hradce Králové

První světová válka bitva u Hradce Králové První světová válka přelom 19. a 20. století napjaté vztahy mezi velmocemi 1866 bitva u Hradce Králové Habsb. monarchie oslabuje, 1867 vznik Rakouska-Uherska 1870 prusko-francouzská válka území Alsaska

Více

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna

Druhá světová válka Rok 1939 17. dubna Druhá světová válka Rysy oběma válkám společné 1. snaha po světovládě na úkor jiných zemí 2. boj o rozdělení světa, nově rozdělit a dobýt v něm převahu pro fašistické mocnosti Nové rysy 1. likvidace SSSR

Více