Speciální vzdělávací potřeby žáků ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 školní rok 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální vzdělávací potřeby žáků ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Speciální vzdělávací potřeby žáků ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 školní rok 2013/2014 Speciální vzdělávací potřeby legislativa Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v aktuálním znění (školský zákon), 16 (1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. (2) Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. (3) Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. (4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v aktuálním znění, 1 (5) Za žáky s těžkým zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky považují žáci s těžkým zrakovým postižením, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým tělesným postižením, s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením. Těmto žákům s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra podpůrných opatření. (6) Za žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely poskytování vyrovnávacích opatření podle odstavce 2 považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v aktuálním znění, 7 (1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem. (2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na: a) prevenci školní neúspěšnosti,

2 b) primární prevenci sociálně patologických jevů, c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. Úmluva o právech dítěte, článek 23 Duševně nebo tělesně postižené dítě má právo používat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti. Úmluva o právech dítěte, článek 28 Právo na vzdělání, včetně bezplatného a povinného základního vzdělání. Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte. Bílá kniha, 2001, kapitola 2 - Stěžejní tendence v oblasti speciálního školství se prioritně týkají odstraňování segregovaného vzdělávání dětí se speciálními potřebami a jejich integrace do běžného vzdělávacího proudu se zachováním alternativní volby vzdělávací cesty těchto dětí a úkolu zabezpečení rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny děti. - Výraznější roli než doposud musí sehrát poradenský systém, který by měl spoluvytvářet potřebné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci na podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy musí poradenství ve školství také směřovat k posílení prevence sociální patologie ve školách a školských zařízeních, k podpoře a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, k podpoře integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol a k tvorbě inkluzivního prostředí ve třídách a školách. Je třeba rozšiřovat vědomosti o speciálně pedagogických postupech a metodách práce mezi pedagogickými pracovníky běžných škol všech stupňů. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část D Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka; - umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků; - uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky; - zabezpečit odbornou výuku především speciálně pedagogické péče; - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání; - odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí; - spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracovišť, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů); - spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním; - podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči; přípravné třídy; - pomoc asistenta pedagoga; menší počet žáků ve třídě; - odpovídající metody a formy práce; - specifické učebnice a materiály; - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu; - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky.

3 OBSAH I. Zdravotní postižení a zdravotní znevýhodnění...chyba! Záložka není definována. A. Mentální deficit...chyba! Záložka není definována. B. Specifické poruchy učení (SPU)...Chyba! Záložka není definována. C. Poruchy chování a emocí (PCHE)...Chyba! Záložka není definována. D. Narušená komunikační schopnost (poruchy řeči)...chyba! Záložka není definována. E. Dlouhodobá onemocnění a zdravotní oslabení...chyba! Záložka není definována. F. Zanedbávání zdravotní péče a jeho následky...chyba! Záložka není definována. G. Další zdravotní postižení (tělesné, zrakové, sluchové, autismus, více vad)... Chyba! Záložka není definována. H. Shrnutí - zdravotní postižení a znevýhodnění žáků ZŠ a MŠ náměstí 28.října.. Chyba! Záložka není definována. II. Sociální znevýhodnění... 4 A. bydliště v sociálně vyloučené lokalitě (popř. kdekoliv na ubytovně)... 4 B. Postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního pr. předpisu, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova... 6 C. Nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, národnost/etnicita... 6 D. Spolupráce zákonných zástupců (popř. osobami zodpovědnými za výchovu) se školou... 6 E. Informace o zákonných zástupcích, rodině, sourozencích F. Omluvená, neomluvená absence žáků za sledované období, popř. pozdní příchody do školy G. Předškolní příprava (MŠ, přípravný ročník), průběh PŠD (migrace/pšd v zahraničí, DD, DDÚ, ) 22 H. Rizikové chování I. Hygienické problémy J. Nutnost spolupráce se subjekty mimo školu K. Další skutečnosti ovlivňující edukaci, které mají etnické či sociální souvislosti III. Další specifika...chyba! Záložka není definována. A. Talent...Chyba! Záložka není definována. B. Zájmy...Chyba! Záložka není definována. C. Postavení ve třídě...chyba! Záložka není definována. Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Kazuistika žákyně se zdravotním postižením s LMR (lehká mentální retardace) Kazuistika žáka se zdravotním postižením SPU (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) Kazuistika žákyně se zdravotním postižením narušenou komunikační schopností Kazuistika žákyně se zdravotním postižením více vad Kazuistika žáka se zdravotním znevýhodněním Kazuistika žákyně se sociálním znevýhodněním Rozdělování žáků do prvních tříd s ohledem na zjištěné speciální vzdělávací potřeby a na riziko jejich výskytu

4 II. Sociální znevýhodnění DEFINICE: Sociálním znevýhodněním je viz úvodní část dokumentu Kriteria sociálního znevýhodnění, která sledujeme (všechna legislativní kriteria jsou zahrnuta mezi námi sledovanými kriterii): A. bydliště v sociálně vyloučené lokalitě (popř. kdekoliv na ubytovně) B. postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního pr. předpisu, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova C. nedostatečná znalost vyučovacího jazyka D. spolupráce zákonných zástupců se školou E. omluvená, neomluvená absence žáka za sledované období (pololetí) F. předškolní příprava, průběh PŠD (migrace/pšd v zahraničí, DD, DDÚ, ) G. rizikové chování H. nutnost spolupráce se subjekty mimo školu I. další skutečnosti ovlivňující edukaci, které mají etnické či sociální souvislosti A. Bydliště v sociálně vyloučené lokalitě (popř. kdekoliv na ubytovně) o Sociálně vyloučené lokality DEFINICE: Prostorová dimenze sociálního vyloučení, které v takovém případě nabývá viditelné podoby. V tzv. ghettech či enklávách se utváří kultura odlišná od hlavního proudu společnosti, kultura chudoby spojená se sociálně patologickými jevy (zneužívání návykových látek, kompulzivní hráčství, závislost na sociálních dávkách nebo na příjmech z nelegální/trestné činnosti atd.). Nalezneme tu podniky související se sociálně patologickým chováním (zastavárny, herny). A nakonec nesmíme zapomenout na očividné zanedbávání společných prostor (vchody, chodby atd.). (volně dle: Toušek, L. Sociální vyloučení a prostorová segregace, Monitorování bydliště žáků ZŠ a MŠ nám. 28. října Brno ZŠ a MŠ, nám. 28. října je spádově spojena s nedalekou oblastí tzv. brněnského bronxu, která je odborně označována jako lokalita Zábrdovice I. Školu navštěvují i žáci z dalších brněnských sociálně vyloučených lokalit. Sociálně vyloučené lokality v Brně vnímáme v intencích výzkumu Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy ve městě Brně (VeryVision, 2008, zadavatel Úřad vlády). Bydliště žáků jsme ovšem též hodnotili subjektivně v rámci vlastního terénního výzkumu. Metoda zjišťování zastoupení sociálně vyloučených žáků vycházela z informací ve školní matrice. Místo bydliště žáka pak bylo porovnáváno se seznamem ulic sociálně vyloučených lokalit identifikovaných v projektu VeryVision (2008) a se závěry našeho výzkumu jednotlivých lokalit Seznam ulic, který vznikl na základě analýzy mentálních map pracovníků neziskových organizací zabývajících se romskou problematikou v Brně (VeryVision). Identifikované lokality (a ulice v nich) jsou: - Zábrdovice I. (Cejl, Bratislavská, Francouzská, Spolková, Příční, Stará, Hvězdova, Přádlácká, Körnerova, Soudní, Milady Horákové) - Husovice (Vranovská, Mostecká, Dukelská třída, Hálkova, Nováčkova, Dačického, Rotalova, Nám. Republiky, Lieberzeitova, Jana Svobody) - Zábrdovice II. (Vlhká, Špitálka, Plynárenská, Stavební, Podnásepní, Křenová) - Trnitá (Štěpánská, Cyrilská, Rumiště, Masná, Koželužská, Mlýnská, Přízova, Dornych, Zvonařka, Plotní, Konopná, Rosická) - Staré Brno (Leitnerova, Hybešova, Václavská, Anenská, Kopečná, Křídlovická) - Menší lokality (Ubytovna Kuncové, Kuldova a Krokova a Šámalova, Životského, Staňkova a Lidická, Křižíkova) Vybrané sociálně demografické ukazatele vztahující se k lokalitě Brno - střed: (zhruba odpovídá lokalitám Zábrdovice I. a II.)

5 - Vzdělání: 0,3% (vysokoškolské vzdělání), 96% (neukončené nebo ukončené ZŠ), ostatní bez vzdělání nebo vyučen, popř.sš - Počet osob v jednom bytě: průměrně 5 6osob - Průměrná výše nájmu: 7500,- Kč - Byty odpovídající III.a IV. kategorii: 60% - Nezaměstnanost: mezi 65% - 85% - Zadlužené domácnosti: 47% (průměrná výše zadluženosti: ,-Kč) - Problémy lokality: kriminalita (i dětská), prostituce (i dětská), návykové látky (pervitin, heroin, toluen), gamblerství, zadluženost rodin (i lichva), nedostatek relaxačních zón (parky, hřiště ), kumulace patologických služeb (herny, zastavárny), hluk, hygienické problémy (potkani, plísně v bytech, zdevastované byty, odpadky krádeže popelnic ). Závěrečná zpráva výzkumu Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy ve městě Brně, (Veryvision, zadavatel Úřad vlády ČR, 11/2008). Sociální vyloučení dle našeho dalšího terénního posouzení Některé adresy bydliště nespadající do seznamu ulic v nás vzbudily takové pochybnosti, že jsme se rozhodli sporné lokality prozkoumat v terénu. Omezili jsme se na vizuální informace o domu samotném a o jeho okolí, přičemž jsme pozorovali projevy sociálně patologických jevů. Byli jsme si vědomi toho, že je naše pozorování zatíženo jistou mírou subjektivní chybovosti. Jasné rozhodování bylo u ubytoven na všech adresách. Dále jsme do sociálně vyloučených lokalit zahrnuli některé domy na ulicích Vídeňská, Sekaninova atd. Graf II.1: Zastoupení sociálně vyloučených žáků (dle našeho terénního posouzení, 2012) Zastoupení sociálně vyloučených žáků (dle našeho terénního posouzení) Nevyloučení; 18; 6% Vyloučení; 268; 94% ZÁVĚR Na základě našeho terénního výzkumu doplňujícího srovnání míst bydliště žáků s výzkumem VeryVision (2008) můžeme označit 268 (94%) žáků naší školy za sociálně vyloučené dle místa trvalého bydliště.

6 B. Postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního pr. předpisu, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova Azylanti, žadatelé o azyl na ZŠ a MŠ nám. 28. října Jedná o jednotlivce pocházející ze zemí např.: Mongolsko, Čína, Ukrajina, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstán, Irák. C. Nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, národnost/etnicita Většinu žáků na ZŠ a MŠ nám. 28. října tvoří žáci romského původu. Mnohé z těchto dětí se potýkají s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Čeština není jejich mateřským jazykem, a protože žijí v poměrně uzavřených komunitách v sociálně vyloučených lokalitách, kde pro češtinu nemají vhodný mluvní vzor, dostávají se do kontaktu s ní intenzivněji až během docházky do MŠ, případně až v přípravném ročníku ZŠ. Rychlejšímu osvojování češtiny v tomto období ovšem brání nedostatečná docházka do výše zmíněných zařízení (některé děti je nenavštěvují vůbec) a tento trend přetrvává i v rámci povinné školní docházky. Vliv na znalost češtiny má také časté stěhování rodin těchto dětí, mnohdy i do zahraničí. Jak už bylo řečeno, před zahájením školní docházky nemají tyto děti často pro češtinu vhodný mluvní vzor. To, jak si budou češtinu osvojovat, závisí do značné míry na tom, zda je jejich mateřským jazykem romština, či romský etnolekt češtiny, což je neukončený proces jazykové směny směrem od romštiny k češtině. U dětí, které mají jako mateřský jazyk romštinu, lze při osvojování češtiny stavět na jejich původním jazyce s ucelenou gramatickou strukturou a slovní zásobou. Tyto děti jsou při dostatečné podpoře, obzvláště začnou-li s učením češtiny jako druhého jazyka již v raném věku (např. v mateřské škole), schopny velmi brzy dosáhnout bilingvismu. U dětí hovořících etnolektem je situace o to komplikovanější, že při nástupu do MŠ či ZŠ už v podstatě česky hovoří. Jejich jazykové vyjadřování se však v mnoha ohledech liší od vyjadřování rodilého mluvčího češtiny. Člověk, který hovoří etnolektem, hovoří sice česky, ale do svého projevu přenáší hloubkové struktury původního jazyka, tj. romštiny. Ke vzájemnému střetávání romského a českého jazyka, tzv. interferencím, dochází ve všech jazykových úrovních (fonetické, gramatické, sémanticko-lexikální i stylistické): a) fonetická úroveň Přízvuk se v romštině obvykle nachází na předposlední slabice, v češtině na první (pro mluvčího romského etnolektu češtiny je tedy běžný tento přízvuk: žikal sem ti, dej to nahoru na patro apod.). Intonace - melodie romštiny je jiná než melodie češtiny, odlišně se vyslovuje i délka samohlásek. Některé romské děti tak příliš nevyslovují dvojhlásky au, ou. Př.: s maminké, avtobus, má bovli. Specifické hlásky lidé hovořící romským etnolektem přenášejí do češtiny některé specifické hlásky například tzv. čípkové ch. Romština nemá české ř; některé romské děti ho nerozeznají od ž, a tak běžně píšou: žíká, pozítží. V romštině také chybí česká souhlásková skupina vz- (vzpříčený, vzchopit). b) gramatická, sémanticko-lexikální a stylistická úroveň Romština je novoindický jazyk. Stejně jako čeština je flexivní jazyk, jména se skloňují, slovesa se časují. Má 11 slovních druhů; číslo jednotné a množné; rod ženský a mužský, nemá neutrum; má osm pádů (oproti češtině má navíc ablativ). Podstatná jména specifickou oblastí podstatných jmen, ve které mívají děti problémy, jsou nadřazené pojmy (dobytek, skot, drůbež apod.). Dále pak mívají problém k některým slovům přiřadit správný rod, protože v romštině a v češtině se liší např. o kham (slunce) rod mužský. Přídavná jména specifickou roli hrají v romštině slova velký (baro) a malý (cikno), kterými lze vyjádřit širokou škálu vlastností daného objektu. Přídavné jméno baro přebírá část významového pole českých přídavných jmen dlouhý, hluboký, vysoký, která v romštině sice existují (ďinďardo, chor, učo), mají však omezenější užití. V důsledku rozdílů v užití slova velký v romštině a v češtině můžeme od romských dětí slyšet například: Jé, ta má ale velký vlasy apod.

7 Číslovky romské číslovky nerozlišují ženský a mužský rod, často se také vážou s jiným pádem (nominativem) než v češtině (genitivem). Mohou tak vznikat chyby jako: Mám dva bráchy, dva ségry. My šest bráchové. Pět rodiny. My jsme doma pět. Slovesa významové pole některých romských sloves je širší, a děti proto váhají, které české sloveso s úžeji vymezeným významem mají zvolit. Tento problém nastává například u slovesa te anel s významem 1. (při)nést 2. (při)vést 3. (při)vézt. V důsledku toho potom dochází k následujícím chybám.: Musela jsem odnést dítě do školky. Táta mě přines do Prahy. Přinesla jsem vám holku do školy. Příslovce kromě příslovce polokes, které znamená pomalu i potichu, působí dětem problémy hlavně příslovce keci (ve významu kolik i jak dlouho) a but (hodně i dlouho). Př.: Dej to pomalu! Kolik seš tady? Už hodně. Předložky romské předložky se vážou k prvnímu pádu, někdy k šestému. Předložka s/se v romštině není. V případě užití předložek dochází k dvojímu chybování: 1) Mluvčí kalkuje (přenáší gramatické struktury romštiny do češtiny), což vede k vynechání některých předložek (s/se, v/ve): Př.: Šla mym bráchou do kina. 2) Mluvčí uplatní naučená pravidla češtiny i v případech, kde se nepoužívají (vznikají tak chyby z nadměrné správnosti). Časté chybování je u předložek s/se, od, z. Př.: Bojím se jít s lesem. Namaž si to s máslem. Bouchni do toho se kladivem. On se od ní stydí. Zeptej se od mýho táty. Vzhledem k tomu, že možnosti rozvíjení jazykového kódu jsou mnohdy omezeny méně podmětným prostředím, ve kterém se děti pohybují, projevuje se etnolekt kromě kalků v jazykové oblasti také omezenou slovní zásobou a s ní spojeným zúženým pojmovým aparátem. (Zpracováno podle: Romský etnolekt češtiny jak překonávat jazykovou bariéru u dítěte. Mají na to! Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ [online] [cit ]. Dostupné z: Jazyková vybavenost dětí v MŠ Ve dvou mateřských školách je celkem 53 dětí a výraznější problémy s dorozumíváním v českém jazyce nemají. Výjimku představuje chlapec vietnamského původu, který si češtinu osvojuje velmi obtížně (po intenzivní logopedické terapii ale došlo ke zlepšení jeho mluvního projevu). Jazyková vybavenost dětí v přípravných třídách a v prvním ročníku ZŠ V lednu až květnu 2014 proběhlo na naší škole rozsáhlé testování znalosti češtiny u 80 dětí navštěvujících přípravné třídy a první ročník ZŠ. Pro češtinu není standardizován žádný test jazykového vývoje, diagnostika tak do značné míry probíhá pouze intuitivně a orientačně. Stále častěji je ale využíván Heidelberský test řečového vývoje (H-S-E-T), který byl v mírně modifikované podobě použit i při testování žáků naší školy. V testu je rozlišováno šest úrovní řečového procesu, které jsou dále děleny na 13 subtestů. Hodnocení dílčích úkonů v jednotlivých subtestech pomáhá diferencovat, která ze složek řečového vývoje je dostatečně rozvinuta a kde má dítě naopak potíže. Výsledkem testu je tzv. vývojový jazykový profil dítěte. Struktura testu: A) Větná struktura 1. Porozumění větám (VS) examinátor předříkává dítěti věty a úkolem dítěte je podle jejich obsahu pohybovat figurkami. Test hodnotí schopnost dítěte porozumět větám s různou gramatickou obtížností. Př.: Dřív než bude pes utíkat, koník skočí. 2. Opakování vět (IS) dítě opakuje věty po examinátorovi. Zjišťuje se tak jeho schopnost používat syntaktická pravidla. Př.: Dnes na závodech předběhl Petra Honza. Při testování žáků naší školy byl kladen zvýšený důraz na to, zda žáci při opakování vět nevynechávají předložky. B) Morfologická struktura 3. Vytváření singuláru a plurálu (PS) v testu se hodnotí morfologicky správné rozlišení singuláru a plurálu. Používají se i tzv. pseudoslova, na kterých se pozná, nakolik dítě ovládá morfologická pravidla, např. tři tumbíci jeden V testu upraveném pro potřeby žáků naší školy byl tento test doplněn zjišťováním, zda žáci používají správné rody u číslovek.

8 4. Tvoření odvozených slov (AM) subtest hodnotí schopnost dítěte vytvářet odvozená slova od základních tvarů podle určitých gramatických pravidel. Př.: Zahradník zahradnice zahrada kvítko. I v tomto případě jsou využívána pseudoslova. 5. Odvozování přídavných jmen (AD) je zjišťováno, zda dítě dokáže správně stupňovat, tedy vyjádřit odlišnosti mezi vnímanými vlastnostmi předmětů. Př.: Jablko: flekaté flekatější nejflekatější. C) Větný význam 6. Oprava významově nesprávných vět (KS) examinátor zjišťuje schopnost dětí najít a opravit nesmyslná spojení, např. Maminka položila vázu s květinami pod stůl. 7. Tvoření vět (SB) při tomto subtestu má dítě za úkol vytvořit smysluplné věty ze dvou nebo tří slov. Př.: Dvůr ležet pes. D) Slovní význam 8. Hledání slov (WF) dítě vymýšlí ke třem slovům čtvrté, které je k nim významově blízké. Examinátor zjišťuje, nakolik děti dokáží odhalit společné významy slov a z nich poté vytvořit logické vztahy nadřazování a přiřazování. Př.: Kostel chata vila 9. Klasifikace pojmů (BK) úkolem dítěte je k nadřazenému pojmu vyhledat konkrétní obrázky, které se hodí do konkrétní kategorie, např. potraviny, hračky. E) Interakční význam 10. Flexibilita pojmenování (BF) děti mají pojmenovat osobu na základě jejího vztahu k různým lidem. Testuje se tak rozlišování struktur mezilidských vztahů pomocí oslovení. Př.: Tento pán se jmenuje Petr Novák. Jak mu říká jeho dcera? Jak mu říká jeho žena? Jak mu říká pan ředitel v práci? 11. Spojování verbálních a neverbálních informací (VN) dítě má k dispozici obrázky čtyř pánů s různými výrazy v obličeji. Dítě k jednotlivým obrázkům přiřazuje věty, které mu examinátor předčítá. Je hodnocena schopnost empatie dítěte. Př.: Který pán říká: To jsem si mohl myslet. Na tebe se člověk vůbec nemůže spolehnout. 12. Dekódování a kódování záměrů (ER) dítě si má představit, že je v situaci určitého člověka, a podle toho slovně reagovat. Je zjišťováno, nakolik dítě rozumí obsahu výpovědi, nakolik se dokáže ztotožnit s danou osobou, vcítit se do její situace. Př.: Smutný pán se dozvěděl, že musí na delší dobu odcestovat, a proto teď dlouho neuvidí své dítě. A teď mu to musí říct. Co myslíš, že mu řekne? Řekne: F) Integrační úroveň 13. Paměť pro text (TG) úkolem dítěte je udržet v paměti text a potom jej s větším časovým odstupem rekonstruovat. Kvůli velké časové náročnosti a také proto, že obdobný test je součástí screeningového vyšetření NKS, které proběhlo jen o několik měsíců dříve, nebyl tento subtest v rámci testování jazykové znalosti realizován. (Zpracováno podle: GRIMMOVÁ, H., SCHŐLER, H., MIKULAJOVÁ, M. Heidelberský test vývoje řeči H-S-E- T. Brno: Psychodiagnostika, 1997.) Výsledky testování: Žáci všech sledovaných tříd dosáhli nejlepších výsledků v subtestu Klasifikace pojmů (BK). Bez větších obtíží dokázali přiřazovat obrázky k nadřazeným pojmům, 45 % dětí ani jednou nechybovalo. Zároveň ale tento test ukázal, že testované děti mají problém se znalostí nadřazených pojmů (např. bylo nutné jim vysvětlit, co znamená slovo potraviny) i s pojmenováním konkrétních věcí v češtině v důsledku chudší slovní zásoby buď neznaly správný termín (a tak např. žirafu pojmenovaly kůň), nebo název zkomolily (např. karkulka = kačena). Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci i u subtestu Spojování verbálních a neverbálních informací (VN). Svědčí to o tom, že žáci romského původu mnohdy češtině poměrně dobře rozumí, ačkoliv produkce řeči neodpovídá normě.

9 Při vytváření singuláru a plurálu (PS) byl testový úkol rozšířen a kromě morfologicky správného vytváření jednotného a množného čísla podstatných jmen bylo sledováno i to, jak žáci používají číslovky. Potvrdil se původní předpoklad, že děti mají velký problém přiřadit správný rod číslovky k podstatnému jménu. Nejméně úspěšní byli žáci v subtestech, které se zabývaly větným významem. Při Opravě významově nesprávných vět (KS) získalo 50 % žáků nula bodů a jen dva žáci (2,5 %) měli v tomto testu více než padesátiprocentní úspěšnost. Obdobné jsou i výsledky testů Tvoření vět (SB) a Hledání slov (WF). Graf II.2: Srovnání znalosti češtiny u žáků přípravných a prvních tříd ZŠ Srovnání přípravných a prvních tříd celkový počet bodů získaný počet bodů (průměr za přípravné třídy C, D, E) získaný počet bodů (průměr za třídy 1.A + 1.B) VS IS PS AM AD KS SB WF BK BF VN ER 2,3 3,6 10,6 5,6 2,6 1,2 1,8 1,9 22,3 1,7 8,5 3,4 3,1 3,3 15,4 6,9 3,3 2,1 2,7 3,3 25,6 3,3 9,6 5,4 Až na jedinou výjimku (Opakování vět) dosáhli žáci prvních tříd ve všech subtestech lepších výsledků než žáci přípravných ročníků. ZÁVĚR Testování znalosti češtiny u žáků přípravných tříd a prvního ročníku ZŠ přineslo poměrně zajímavé výsledky. Potvrdilo se, že recepce češtiny je u žáků naší školy na vyšší úrovni než její produkce. Test zároveň zdokumentoval, jaké typické chyby plynoucí z romského etnolektu naši žáci dělají a v jakých oblastech osvojování a používání češtiny selhávají (jedná se především o práci s větným a slovním významem). Na rozvoj těchto oblastí tak může být od příštího školního roku jednak důsledněji zacílena logopedická péče, jednak podle těchto zjištění může být upravena výuka češtiny.

10 D. Spolupráce zákonných zástupců (popř. osobami zodpovědnými za výchovu) se školou o o Zákonný zástupce je povinen: zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, 22 Další skutečnosti dokládající (ne)efektivitu spolupráce (popř. komunikace) ZZ se školou (příklady): aktivní zájem o výsledky dítěte ve škole dodržování dohod (termíny, splátkové kalendáře, domluvené postupy, ) ochota aktivně řešit problémy (hygienické, náprava logopedických, speciálně pedagogických a dalších obtíží, vybavenost pomůckami,.) Spolupráce zákonných zástupců žáků na ZŠ a MŠ nám. 28. října Oficiální pohovory (existuje písemný výstup) zákonných zástupců s třídními učiteli Pozvánky na pohovory s třídními učiteli jsou většinou rodičům doručovány našimi asistenty, často nejsou při doručování úspěšní (chybějící schránky na dopisy, uzamčené vchody ). Do některých rodin odmítají naši asistenti doručovat z důvodu špatných zkušeností s verbálními a fyzickými útoky rodičů. Ve školním roce 2013/2014 bylo celkem domluveno 439 pohovorů s třídním učitelem (na 1. stupni 209 pohovorů, na druhém stupni 220). K pohovorům se nedostavilo 33 zákonných zástupců (30 z 2. st., 3 z 1. st.). Tabulka II.1 Počty pohovorů s třídním učitelem během posledních 4 let 2010/ / / /2014 Celkový počet pohovorů se ZZ Počet pohovorů se ZZ na 1. st Počet pohovorů se ZZ na 2. st Počet rodičů, kteří se nedostavili Výchovné komise Při nespolupráci rodiny se školou zve škola zákonné zástupce žáků na výchovnou komisi, výchovné komise probíhají pravidelně každé úterý (i mimořádně závažné případy) ve složení zákonný zástupce žáka (pokud je to vhodné, bývá přítomen i žák), výchovná poradkyně, speciální pedagog, sociální pedagog, psycholog,, třídní učitel, v závažných případech jsou přítomni kurátoři OSPOD, zástupci Policie ČR a vedení školy. Výchovné komise řeší: - záškoláctví

11 - výchovné problémy, nekázeň ve výuce - agresivní chování žáků mezi sebou verbální i fyzické - agresivní chování žáků k vyučujícím, vyhrožování učitelům - výukové obtíže, zapomínání pomůcek, nedůslednou přípravu na výuku - dlužné částky - přijímací řízení, pohovory s rodiči ohledně volby povolání - souhlasy rodičů s vyšetřením v PPP, s prací členů ŠPP Ve školním roce 2013/2014 řešila výchovná komise 131 případů, (84 na 2. stupni, 47 na 1. stupni). ZZ se nedostavili na 39 výchovných komisí (37%). Jednalo se celkem o 29 rodičů - 13 ZZ z 2. st., 16ZZ z 1. st.. Tabulka II.2 Počty výchovných komisí během posledních 4 let (šk. roky 2010/ /2014) 2010/ / / /2014 Celkový počet výchovných komisí Počet VK na 1. st Počet VK na 2. st Počet rodičů, kteří se nedostavili 75 (45%) 46 (40%) 33 (25%) 29 (37%) ZÁVĚR Vlastní zájem rodičů sociálně znevýhodněných dětí o spolupráci se školou se zlepšil. Na vyzvání k návštěvě školy k pohovoru s třídním učitelem se dostaví průměrně 80% rodičů, na výchovnou komisi se dostavuje průměrně 63% rodičů. Počet výchovných komisí se pohybuje kolem za rok, měsíčně se koná průměrně 15 výchovných komisí. Není výjimkou, že zákonní zástupci našich žáků opakovaně, popř. soustavně porušují povinnosti stanovené školským zákonem (viz úvod kapitoly).

12 Informace o zákonných zástupcích, rodině, sourozencích Dalším z klíčových faktorů, které ovlivňují možnosti vzdělávání a pedagogické výchovy dětí, je rodinné zázemí, ze kterého jednotlivé děti vycházejí. Právě toto rodinné zázemí totiž zakládá návyky jak v oblasti vzdělání, tak v oblasti chování a společenské gramotnosti. Z výše uvedeného důvodu se tak v této kapitole zabýváme statistikami, na základě kterých lze formou hlubší analýzy a komparace vysledovat některé z příčin problémů s učením a objevujícího se patologického chování žáků. Formální struktura kapitoly vychází ze čtyř oddílů rozdělených do dvou paralelních částí; první tabulky a grafy mapují údaje na prvním stupni, druhé tabulky a grafy, následně údaje na stupni druhém. Každý z těchto oddílů analyzuje rodinné zázemí dětí podle konkrétního kritéria. Prvním kritériem je úplnost rodiny, druhým dočasná, případně skrytá absence jednoho z rodičů, třetím přítomnost sourozenců a čtvrtým pracovní stav rodičů. 1 Údaje o úplnosti rodin Na vývoj dítěte a jeho následné studijní i společenské počínání ve škole má značný vliv úplnost rodiny, ze které pochází. Například absence mužského vzoru, či mužské autority může vést k samovolnému vývoji mladého jedince, který později odmítá respektovat autority institucionální. V prvním oddílu tedy hledáme odpověď na otázku, zda dítě pochází z úplné rodiny, tedy má otce i matku, případně pěstouna i pěstounku. 2 Nutno poznamenat, že odpověď na tuto otázku je spíše formální, protože mnozí rodiče sice existují, ale buď s rodinou vůbec nežijí, nebo neplní své výchovné funkce. Přesnější odpověď na otázku, zda dítě pochází z úplné rodiny by vyžadovala hlubší analýzu a především data, která často nejsou k dispozici, protože rodiče jsou v některých případech těžko dohledatelní. Tabulka II.3: Statistické údaje o počtu rodičů, případně zákonných zástupců (ZZ) 1. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 182 Jeden rodič Dva rodiče Počet sledovaných žáků Graf II.3: Statistické údaje o počtu rodičů, případně zákonných zástupců (ZZ) 1. stupeň 11% Graf II.3 Jeden rodič (ZZ) Dva rodiče (ZZ) 89% 1 Ve čtvrtém oddíle je zvlášť mapována zaměstnanecká situace v rodinách s jedním rodičem a zvlášť zaměstnanecká situace v rodinách se dvěma rodiči. 2 V některých případech jsou jako rodiče uváděni zákonní zástupci (dále též ZZ), kteří jsou zpravidla jinými příbuznými dítěte (např. prarodiče, nebo sourozenci rodičů). Tito jsou v níže uvedené statistice také zahrnuti.

13 Tabulka II.4: Statistické údaje o počtu rodičů, případně zákonných zástupců (ZZ) 2. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 100 Jeden rodič Dva rodiče Počet sledovaných žáků Graf II.4: Statistické údaje o počtu rodičů, případně zákonných zástupců (ZZ) 2. stupeň 11% Graf II.4 Jeden rodič (ZZ) Dva rodiče (ZZ) 89% Údaje o dočasně (skrytě) absentujících rodičích V některých případech oficiálně úplné či alespoň částečně zaopatřené rodiny fungují ve skutečnosti jako rodiny neúplné či přímo nezaopatřené vlivem dočasné nepřítomnosti jednoho rodičů, která je způsobena například skutečností, že se otec, matka, či přímo oba rodiče nacházejí ve vězení. Ne zcela výjimečné jsou také případy, kdy formálně úplná rodina je trvale rodinou neúplnou, protože má dítě v rodném listě uvedené falešné jméno otce, který v rodině figuruje pouze pro úřady a není s ní nijak fakticky spojen. Z toho důvodu sledujeme kromě formální existence rodičů (viz předcházející část) také faktickou přítomnost rodičů (viz Tabulky II.5, II.6 a Grafy II.5, II.6). Tabulka II.5: Statistické údaje o rodičích ve výkonu trestu a neznámých rodičích 1. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 182 I II III IV V VI Počet sledovaných žáků Počet případů řešených v dané kategorii Legenda II.5: I jeden rodič ze dvou ve výkonu trestu II oba rodiče ve výkonu trestu III jediný rodič ve výkonu trestu IV ZZ není rodič, ale jiný příbuzný V falešné (vietnamské) jméno otce v rodném listě VI otec neuveden v rodném listě

14 Graf II.5: Statistické údaje o rodičích ve výkonu trestu a neznámých rodičích 1. stupeň Graf II.5 Pozitivní výsledek Počet případů řešených v dané kategorii 0 I II III IV V VI Tabulka II.6: Statistické údaje o rodičích ve výkonu trestu a neznámých rodičích 2. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 100 I II III IV V VI Počet sledovaných žáků Počet případů řešených v dané kategorii Legenda II.6: I jeden rodič ze dvou ve výkonu trestu II oba rodiče ve výkonu trestu III jediný rodič ve výkonu trestu IV ZZ není rodič, ale jiný příbuzný V falešné (vietnamské) jméno otce v rodném listě VI otec neuveden v rodném listě Graf II.6: Statistické údaje o rodičích ve výkonu trestu a neznámých rodičích 2. stupeň I II III IV V VI Graf II.6 Pozitivní výsledek Počet případů řešených v dané kategorii Údaje o sourozencích žáků Na chování i vzdělání dítěte má vliv také počet sourozenců, se kterými vyrůstá. Údaje, které presentuje třetí oddíl (viz Tabulky II.7; II.8 a Grafy II.7; II.8), mohou být směrodatné například pro analýzu do jaké míry lze spojovat nevhodné, arogantní chování nebo fixaci na rodiče s absencí sourozenců, nebo pro zkoumání souvislostí počtu sourozenců s nedostatečným materiálním zázemím a špatnými životními podmínkami žáků. Tabulka II.7: Statistické údaje o počtu sourozenců 1. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem > 4 Počet sledovaných žáků Bez údajů

15 Graf II.7: Statistické údaje o počtu sourozenců 1. stupeň 7% 5% 19% 20% Graf II.7 10% 13% 26% > 4 Bez údajů Tabulka II.8: Statistické údaje o počtu sourozenců 2. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem > 4 Počet sledovaných žáků Bez údajů Graf II.8: Statistické údaje o počtu sourozenců 2. stupeň 29% 13% 6% 11% 10% 12% 19% Graf II > 4 Bez údajů Údaje o pracovní situaci rodičů (ZZ) Do materiálního zázemí a životních podmínek žáků se silně promítá také zaměstnanecká situace rodičů. V posledním oddíle této kapitoly se proto zabýváme údaji o pracovním stavu obou rodičů, odděleně potom presentujeme statistiku v rodinách s jedním rodičem. U rodičů byly sledovány kombinace tří základních zaměstnaneckých stavů mateřská dovolená, pracující a úřad práce. Tabulka II.9: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí se dvěma rodiči (ZZ) 1. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 182 I II III IV V VI 3 VII Počet sledovaných žáků Kategorie VI jiná kombinace zahrnuje kombinace jednoho ze tří základních stavů (mateřská dovolená, pracující, úřad práce) s ojedinělými stavy jako výkon trestu, invalidní důchod, nebo absence údajů u jednoho rodiče, případně kombinaci těchto ojedinělých stavů.

16 Graf II.9: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí se dvěma rodiči 1. stupeň 20% 32% Graf II.9 16% 1% 20% 3% 8% I mateřská dovolená a úřad práce II mateřská dovolená a pracující III úřad práce a pracující IV úřad práce a úřad práce V pracující a pracující VI jiná kombinace VII oba rodiče bez údajů Tabulka II.10: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí s jedním rodičem 4 1. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 182 I II III IV V VI Počet sledovaných žáků Graf II.10: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí s jedním rodičem 1. stupeň 10% 35% 0% 5% 30% 20% Graf II.10 I důchod II mateřská dovolená III úřad práce IV pracující V výkon trestu VI bez údajů Tabulka II.11: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí se dvěma rodiči 2. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 100 I II III IV V VI 5 VII Počet sledovaných žáků Ojedinělým rodičem je na 1. stupni ve všech případech matka. 5 Kategorie VI jiná kombinace zahrnuje kombinace jednoho ze tří základních stavů (mateřská dovolená, pracující, úřad práce) s ojedinělými stavy jako žena v domácnosti, invalidní důchod, nebo absence údajů u jednoho rodiče, případně kombinace těchto ojedinělých stavů.

17 Graf II.11: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí se dvěma rodiči 2. stupeň 8% 27% 3% 17% 6% 11% Graf II.11 I mateřská dovolená a úřad práce II mateřská dovolená a pracující III úřad práce a pracující IV úřad práce a úřad práce V pracující a pracující VI jiná kombinace VII oba rodiče bez údajů 28% Tabulka II.12: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí s jedním rodičem 6 2. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 100 I II III IV V VI Počet sledovaných žáků Graf II.12: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí s jedním rodičem 2. stupeň 0% 18% Graf II.12 46% 27% I důchod II mateřská dovolená III úřad práce IV pracující V výkon trestu VI bez údajů 0% 9% ZÁVĚR Valná většina žáků vychází z rodin s oběma rodiči (ZZ), případy kdy otec formálně absentuje, nebo je v rodném listě uveden otec falešný jsou ojedinělé. Ze zkušenosti s rodiči ovšem vyplývá, že přítomnost a fungování v rámci rodiny bývá často alespoň u jednoho z rodičů spíše sporadická a takový rodič se fakticky nezapojuje do výchovy svého dítěte. Téměř polovina dětí z prvního stupně a necelé dvě třetiny dětí z druhého stupně mají alespoň 3 sourozence. Téměř 23% dětí naší školy má více než 4 sourozence. Tato čísla ukazující početné rodiny v mnohem větší míře než loňská statistika jsou ovšem do značné míry způsobena aktualizací dat o sourozencích (minulá statistika často vycházela pouze z informace o sourozencích studujících na naší škole, nikoliv o sourozencích obecně). Toto relativně vysoké číslo potvrzuje potřebnost poradenských pracovníků zabývajících se nejen speciálními vzdělávacími potřebami žáků, ale také sociálním prostředím, ze kterého žáci vycházejí. V oblasti zaměstnanosti zhruba polovina rodičů na obou stupních spadá do kategorií dva nepracující, nebo jeden nepracující a jeden na mateřské dovolené. Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že přinejmenším každý druhý rodič dětí z naší školy je plně finančně závislý na dávkách od státu, což mnohdy vede ke špatnému materiálnímu zajištění dětí. 6 Ojedinělým rodičem je u dětí na 2. stupni v sedmi případech matka, pouze jednou otec.

18 E. Omluvená, neomluvená absence žáků za sledované období, popř. pozdní příchody do školy Absence žáků na ZŠ a MŠ nám. 28. října Důvodem pro vyhodnocování fenoménu vysoké absence žáků je jeho dosah založený na předpokladu, že při zvyšující se absenci se zvyšuje riziko výskytu školní neúspěšnosti žáka a zároveň, že vysoká absence pozitivně indikuje zvýšené riziko vývoje poruchy chování. Žák chybějící ve škole nemůže být adresátem inkluzivních opatření vytvořených školou. Absence jako jeden z nejdůležitějších indikátorů školní úspěšnosti se na ZŠ a MŠ nám. 28. října vyhodnocuje v půlročních cyklech. Vzhledem k zavedení elektronického systému zaznamenávání absence (učitel vypisuje do excelové tabulky údaje, které se v podstatě shodují s údaji o absenci v třídní knize) můžeme vyhodnotit situaci mnohem objektivněji a můžeme použít statistické nástroje, které nám nebyly při vypisování hodin z vysvědčení tak snadno dostupné. Nejlepším příkladem tohoto je medián, míra centrální tendence, která v porovnání s průměrem určuje šikmost rozdělení. Jinými slovy: Medián nám říká, zda a nakolik je míra absence ve třídě ovlivněna extrémními nechodiči anebo naopak extrémními chodiči Absence počet omluvených a neomluvených hodin v jednotlivých třídách Absenci v jednotlivých třídách ilustruje graf II.13 Když je hodnota mediánu nižší než průměr, naznačuje to, že výsledný průměr je ovlivněn směrem nahoru vysoce absentujícími žáky. Naopak, když je hodnota mediánu vyšší, situace je opačná a průměr je ovlivněn málo absentujícími žáky. Graf II.13 Absence - 2. pololetí 2013/ ,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A Průměr neoml. / žák Průměr abs. / žák Medián Z grafu lze vyčíst, že celkově je průměr absence spíše zvyšován často absentujícími jedinci a docházka je tedy u většiny žáků lepší, než by se dalo z prostého průměru odhadovat. Tento jev je nejvýraznější v 3.A, 4.A a 7.B, kde je medián výrazně nižší, tedy zde je malá skupinka žáků, kteří svou malou docházkou výrazně ovlivňují celkový pohled na třídu. V menší míře tento jev pozorujeme také jinde. Naopak málo absentující žáci v tomto pololetí celkové pohledy na třídy neovlivňují. Velký počet neomluvených hodin ve 3.A a 6.A si můžeme vysvětlit obtížnými zde řešenými jedinci.

19 Zastoupení problémových žáků ve třídách Na grafu II.14 můžeme ilustrovat poměr žáků, kteří mají s absencí problémy. Termín hříšníci, který označuje žáky s omluvenou absencí nad 150h nebo s jakoukoli neomluvenou absencí, zde srovnáváme s podílem žáků, kteří splňují kritéria pro svolání výchovné komise (tzn. 150 omluvených hodin či 10 neomluvených hodin). Graf II.14 Zastoupení "hříšníků" ve třídě - 2. pololetí 2013/ ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A Zastoupení "hříšníků" ve třídě Zastoupení žáků splňujících kritéria pro svolání VK Křivky se zde ve většině bodů shodují. Vidíme zde výrazné rozdíly hlavně u 6.A a u 7.A, menší pak u 3.B, 3.A, 6.B a 7.B. Tyto rozdíly jsou způsobené žáky s neomluvenou absencí od 1 do 9 hodin. Pro tento jev existuje několik vysvětlení. Žáci v daných třídách mohou mít problémy s omlouváním pozdních příchodů do ranních hodin či s omlouváním absence v odpolední výuce. Rozdíl může vznikat i na straně odlišného přístupu jednotlivých TU k hodnocení pozdních příchodů žáků, popřípadě i odlišného přístupu k hodnocení omluvenek. Absence vzhledem k odučeným hodinám Vzhledem k objektivitě při srovnávání absence mezi ročníky jsme vztáhli celkovou absenci k počtu odučených hodin. Graf II.15 popisuje procentuální zastoupení hodin absence na celku odučených hodin. Graf II.15 Absence vzhledem k odučeným hodinám: Srovnání 2. pol. 12/13 a 13/14 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A 9.B Absence vzhledem k odučeným hodinám 13/14 Absence vzhledem k odučeným hodinám 12/13 Pohled na tento graf napovídá, že největší problémy s absencí má jedna první třída a devátá třídy. Lze říci, že křivka absence má tvar velmi jemně zaobleného zubatého U. Také zde vidíme, které třídy naopak takové problémy s absencí nemají (1.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A).

20 Pozdní příchody Ze statistik zaznamenaných učiteli jsme vypracovali i graf II.16 zachycující počet pozdních příchodů vztažený jako průměr na žáka. Graf II.16 Pozdní příchody - průměr na žáka: Srovnání 2. pol. 12/13 a 13/14 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A 9.B PP na žáka (průměr)13/14 PP na žáka (průměr) 12/13 Zdálo by se, že problémy s pozdními příchody vznikají až na druhém stupni. To je jistě do velké míry pravda. Děti začínají do školy chodit samy, mění se prostředí, vzdálenost od centra spádové oblasti je větší. Na druhou stranu při srovnání dat poskytnutých vrátnicemi s daty učitelů jsme dospěli k závěru, že údaje o pozdních příchodech dětí na 1. stupni jsou podhodnocené. Respektive zde chybí jednotná strategie učitelů při vyhodnocování pozdních příchodů. Dlouhodobé srovnání absence Následný graf (graf II.17) popisuje srovnání celkové absence za celý školní rok v pěti letech. Graf II.17 Porovnání celkové absence v pěti školních rocích 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 První stupeň Druhý stupeň Celkem Průměr abs./žák Průměr abs./žák Průměr abs./žák Průměr abs./žák Průměr abs./žák Všechny indikátory (zde pro ilustraci pouze absolutní počet hodin absence) se shodují v poklesu absence meziročně přibližně o jednu desetinu. Můžeme to interpretovat jako důsledek posílení kompetencí role sociálního pedagoga, zlepšení monitoringu absence TU i ŠPP apod. Zřejmě i dlouhodobý trend je klesající.

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství

Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ. Zabezpečení výchovného poradenství Organizační směrnice č. 14/2013/SŘ Zabezpečení výchovného poradenství Čj.: SŠNM/434/2013 Zpracovala: Mgr. Stanislava Bílková, výchovná poradkyně Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73/2005 Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

VYHLÁŠKA. ze dne 9. února 2005. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných 73 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

Máma mě sem přinesla, aneb co můžeme slyšet od romských dětí v klubech a proč?

Máma mě sem přinesla, aneb co můžeme slyšet od romských dětí v klubech a proč? Máma mě sem přinesla, aneb co můžeme slyšet od romských dětí v klubech a proč? Romština a její interference s češtinou Protože školní čtenářské kluby navštěvují i romské děti, jejichž českojazyčný projev

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje

Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ. E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje Podkladová data pro zpracování ANALÝZY POTŘEB V ÚZEMÍ E) Podpora inkluze a další specifická témata Ústeckého kraje 1. Charakteristika podpory inkluze Inkluzivní vzdělávání je přístup ke vzdělávání, kde

Více

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED

MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-STŘED bod jednání číslo 15 Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015

TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR. Langhans, Praha, 26. 8. 2015 TISKOVÁ KONFERENCE PROJEKTU SYSTÉMOVÁ PODPORA INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR Langhans, Praha, 26. 8. 2015 1 Co je předmětem TK: Co si myslí o a co potřebují pedagogové pro vzdělávání žáků se SVP? Kde jsou

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 67. Směrnice o poskytování poradenské služby Č.j.: 028/2016 A.1.2.9 A10 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1

Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Integrace žáka s PAS do MŠ, ZŠ nebo SŠ žák se speciálními vzdělávacími potřebami 20. 4. 2015 1 Edukace žáka s PAS Vzdělávání žáků s PAS (v ČR 5tis.) - Zkušenosti MŠ, ZŠ, SŠ tradice - Co po ukončení školy????

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky

ŠSP se věnují: Individuální práci se žáky Skupinové práci se žáky Komunikaci s rodiči žáků Práci s pedagogickými pracovníky ŠPP poskytuje pedagogicko-psychologickou pomoc žákům, učitelům i rodičům ve škole. Zapojení školní psychologové a školní speciální pedagogové se zaměřují na problémy žáků ve školním prostředí. Odborníci

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014

PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 PhDr. Jitka Kendíková ZŠ J. Gutha-Jarkovského G Jiřího Gutha-Jarkovského Praha, 6. 11. 2014 ZÁKONY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OPVK (Praha, )

VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OPVK (Praha, ) Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ S REALIZACÍ PROJEKTŮ OPVK (Praha, 3.12.2013) projekt OPVK: Inkluzivní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více