Speciální vzdělávací potřeby žáků ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Speciální vzdělávací potřeby žáků ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Speciální vzdělávací potřeby žáků ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 školní rok 2013/2014 Speciální vzdělávací potřeby legislativa Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v aktuálním znění (školský zákon), 16 (1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. (2) Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. (3) Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. (4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona a) rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy, b) nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo c) postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního právního předpisu. Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v aktuálním znění, 1 (5) Za žáky s těžkým zdravotním postižením se pro účely této vyhlášky považují žáci s těžkým zrakovým postižením, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým tělesným postižením, s těžkou poruchou dorozumívacích schopností, hluchoslepí, se souběžným postižením více vadami, s autismem, s těžkým tělesným nebo středně těžkým, těžkým či hlubokým mentálním postižením. Těmto žákům s ohledem na rozsah speciálních vzdělávacích potřeb náleží nejvyšší míra podpůrných opatření. (6) Za žáka se sociálním znevýhodněním se pro účely poskytování vyrovnávacích opatření podle odstavce 2 považuje zejména žák z prostředí, kde se mu nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, a žák znevýhodněný nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v aktuálním znění, 7 (1) Ředitel základní, střední a vyšší odborné školy zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole zpravidla výchovným poradcem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, učiteli výchov, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Poskytování poradenských služeb ve škole může být zajišťováno i školním psychologem nebo školním speciálním pedagogem. (2) Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na: a) prevenci školní neúspěšnosti,

2 b) primární prevenci sociálně patologických jevů, c) kariérové poradenství integrující vzdělávací, informační a poradenskou podporu vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, d) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním, e) péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, f) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi a vytváření předpokladů pro jejich snižování a g) metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy. Úmluva o právech dítěte, článek 23 Duševně nebo tělesně postižené dítě má právo používat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti. Úmluva o právech dítěte, článek 28 Právo na vzdělání, včetně bezplatného a povinného základního vzdělání. Kázeň ve škole musí být zajišťována způsobem slučitelným s lidskou důstojností dítěte. Bílá kniha, 2001, kapitola 2 - Stěžejní tendence v oblasti speciálního školství se prioritně týkají odstraňování segregovaného vzdělávání dětí se speciálními potřebami a jejich integrace do běžného vzdělávacího proudu se zachováním alternativní volby vzdělávací cesty těchto dětí a úkolu zabezpečení rovného přístupu ke vzdělávání pro všechny děti. - Výraznější roli než doposud musí sehrát poradenský systém, který by měl spoluvytvářet potřebné podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vedle již tradičního poskytování odborné pomoci na podporu vzdělávání, profesní orientaci a volbu vzdělávací dráhy musí poradenství ve školství také směřovat k posílení prevence sociální patologie ve školách a školských zařízeních, k podpoře a vytváření podmínek pro rozvoj osobnosti žáků a harmonizaci vztahu rodiny a školy, k podpoře integrace dětí se zdravotním postižením do běžných typů škol a k tvorbě inkluzivního prostředí ve třídách a školách. Je třeba rozšiřovat vědomosti o speciálně pedagogických postupech a metodách práce mezi pedagogickými pracovníky běžných škol všech stupňů. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, část D Pro úspěšné vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - uplatňovat zdravotní hlediska a respektovat individualitu a potřeby žáka; - umožnit využívat všech podpůrných opatření při vzdělávání žáků; - uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činností, při stanovování obsahu, forem i metod výuky; - zabezpečit odbornou výuku především speciálně pedagogické péče; - zohlednit druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění při hodnocení výsledků vzdělávání; - odstraňovat architektonické bariéry a provádět potřebné změny, případně úpravy školního prostředí; - spolupracovat s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka, školskými poradenskými zařízeními a odbornými pracovníky školního poradenského pracovišť, v případě potřeby spolupracovat s odborníky z jiných resortů (zejména při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů); - spolupracovat s ostatními školami, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním; - podporovat nadání a talent žáků vytvářením vhodné vzdělávací nabídky. Pro úspěšné vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním je potřebné zabezpečit tyto podmínky: - individuální nebo skupinovou péči; přípravné třídy; - pomoc asistenta pedagoga; menší počet žáků ve třídě; - odpovídající metody a formy práce; - specifické učebnice a materiály; - pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu; - spolupráci s psychologem, speciálním pedagogem etopedem, sociálním pracovníkem, případně s dalšími odborníky.

3 OBSAH I. Zdravotní postižení a zdravotní znevýhodnění...chyba! Záložka není definována. A. Mentální deficit...chyba! Záložka není definována. B. Specifické poruchy učení (SPU)...Chyba! Záložka není definována. C. Poruchy chování a emocí (PCHE)...Chyba! Záložka není definována. D. Narušená komunikační schopnost (poruchy řeči)...chyba! Záložka není definována. E. Dlouhodobá onemocnění a zdravotní oslabení...chyba! Záložka není definována. F. Zanedbávání zdravotní péče a jeho následky...chyba! Záložka není definována. G. Další zdravotní postižení (tělesné, zrakové, sluchové, autismus, více vad)... Chyba! Záložka není definována. H. Shrnutí - zdravotní postižení a znevýhodnění žáků ZŠ a MŠ náměstí 28.října.. Chyba! Záložka není definována. II. Sociální znevýhodnění... 4 A. bydliště v sociálně vyloučené lokalitě (popř. kdekoliv na ubytovně)... 4 B. Postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního pr. předpisu, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova... 6 C. Nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, národnost/etnicita... 6 D. Spolupráce zákonných zástupců (popř. osobami zodpovědnými za výchovu) se školou... 6 E. Informace o zákonných zástupcích, rodině, sourozencích F. Omluvená, neomluvená absence žáků za sledované období, popř. pozdní příchody do školy G. Předškolní příprava (MŠ, přípravný ročník), průběh PŠD (migrace/pšd v zahraničí, DD, DDÚ, ) 22 H. Rizikové chování I. Hygienické problémy J. Nutnost spolupráce se subjekty mimo školu K. Další skutečnosti ovlivňující edukaci, které mají etnické či sociální souvislosti III. Další specifika...chyba! Záložka není definována. A. Talent...Chyba! Záložka není definována. B. Zájmy...Chyba! Záložka není definována. C. Postavení ve třídě...chyba! Záložka není definována. Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Kazuistika žákyně se zdravotním postižením s LMR (lehká mentální retardace) Kazuistika žáka se zdravotním postižením SPU (dyslexie, dysortografie, dysgrafie) Kazuistika žákyně se zdravotním postižením narušenou komunikační schopností Kazuistika žákyně se zdravotním postižením více vad Kazuistika žáka se zdravotním znevýhodněním Kazuistika žákyně se sociálním znevýhodněním Rozdělování žáků do prvních tříd s ohledem na zjištěné speciální vzdělávací potřeby a na riziko jejich výskytu

4 II. Sociální znevýhodnění DEFINICE: Sociálním znevýhodněním je viz úvodní část dokumentu Kriteria sociálního znevýhodnění, která sledujeme (všechna legislativní kriteria jsou zahrnuta mezi námi sledovanými kriterii): A. bydliště v sociálně vyloučené lokalitě (popř. kdekoliv na ubytovně) B. postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního pr. předpisu, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova C. nedostatečná znalost vyučovacího jazyka D. spolupráce zákonných zástupců se školou E. omluvená, neomluvená absence žáka za sledované období (pololetí) F. předškolní příprava, průběh PŠD (migrace/pšd v zahraničí, DD, DDÚ, ) G. rizikové chování H. nutnost spolupráce se subjekty mimo školu I. další skutečnosti ovlivňující edukaci, které mají etnické či sociální souvislosti A. Bydliště v sociálně vyloučené lokalitě (popř. kdekoliv na ubytovně) o Sociálně vyloučené lokality DEFINICE: Prostorová dimenze sociálního vyloučení, které v takovém případě nabývá viditelné podoby. V tzv. ghettech či enklávách se utváří kultura odlišná od hlavního proudu společnosti, kultura chudoby spojená se sociálně patologickými jevy (zneužívání návykových látek, kompulzivní hráčství, závislost na sociálních dávkách nebo na příjmech z nelegální/trestné činnosti atd.). Nalezneme tu podniky související se sociálně patologickým chováním (zastavárny, herny). A nakonec nesmíme zapomenout na očividné zanedbávání společných prostor (vchody, chodby atd.). (volně dle: Toušek, L. Sociální vyloučení a prostorová segregace, Monitorování bydliště žáků ZŠ a MŠ nám. 28. října Brno ZŠ a MŠ, nám. 28. října je spádově spojena s nedalekou oblastí tzv. brněnského bronxu, která je odborně označována jako lokalita Zábrdovice I. Školu navštěvují i žáci z dalších brněnských sociálně vyloučených lokalit. Sociálně vyloučené lokality v Brně vnímáme v intencích výzkumu Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy ve městě Brně (VeryVision, 2008, zadavatel Úřad vlády). Bydliště žáků jsme ovšem též hodnotili subjektivně v rámci vlastního terénního výzkumu. Metoda zjišťování zastoupení sociálně vyloučených žáků vycházela z informací ve školní matrice. Místo bydliště žáka pak bylo porovnáváno se seznamem ulic sociálně vyloučených lokalit identifikovaných v projektu VeryVision (2008) a se závěry našeho výzkumu jednotlivých lokalit Seznam ulic, který vznikl na základě analýzy mentálních map pracovníků neziskových organizací zabývajících se romskou problematikou v Brně (VeryVision). Identifikované lokality (a ulice v nich) jsou: - Zábrdovice I. (Cejl, Bratislavská, Francouzská, Spolková, Příční, Stará, Hvězdova, Přádlácká, Körnerova, Soudní, Milady Horákové) - Husovice (Vranovská, Mostecká, Dukelská třída, Hálkova, Nováčkova, Dačického, Rotalova, Nám. Republiky, Lieberzeitova, Jana Svobody) - Zábrdovice II. (Vlhká, Špitálka, Plynárenská, Stavební, Podnásepní, Křenová) - Trnitá (Štěpánská, Cyrilská, Rumiště, Masná, Koželužská, Mlýnská, Přízova, Dornych, Zvonařka, Plotní, Konopná, Rosická) - Staré Brno (Leitnerova, Hybešova, Václavská, Anenská, Kopečná, Křídlovická) - Menší lokality (Ubytovna Kuncové, Kuldova a Krokova a Šámalova, Životského, Staňkova a Lidická, Křižíkova) Vybrané sociálně demografické ukazatele vztahující se k lokalitě Brno - střed: (zhruba odpovídá lokalitám Zábrdovice I. a II.)

5 - Vzdělání: 0,3% (vysokoškolské vzdělání), 96% (neukončené nebo ukončené ZŠ), ostatní bez vzdělání nebo vyučen, popř.sš - Počet osob v jednom bytě: průměrně 5 6osob - Průměrná výše nájmu: 7500,- Kč - Byty odpovídající III.a IV. kategorii: 60% - Nezaměstnanost: mezi 65% - 85% - Zadlužené domácnosti: 47% (průměrná výše zadluženosti: ,-Kč) - Problémy lokality: kriminalita (i dětská), prostituce (i dětská), návykové látky (pervitin, heroin, toluen), gamblerství, zadluženost rodin (i lichva), nedostatek relaxačních zón (parky, hřiště ), kumulace patologických služeb (herny, zastavárny), hluk, hygienické problémy (potkani, plísně v bytech, zdevastované byty, odpadky krádeže popelnic ). Závěrečná zpráva výzkumu Identifikace sociálně vyloučených lokalit a zpracování jejich mapy ve městě Brně, (Veryvision, zadavatel Úřad vlády ČR, 11/2008). Sociální vyloučení dle našeho dalšího terénního posouzení Některé adresy bydliště nespadající do seznamu ulic v nás vzbudily takové pochybnosti, že jsme se rozhodli sporné lokality prozkoumat v terénu. Omezili jsme se na vizuální informace o domu samotném a o jeho okolí, přičemž jsme pozorovali projevy sociálně patologických jevů. Byli jsme si vědomi toho, že je naše pozorování zatíženo jistou mírou subjektivní chybovosti. Jasné rozhodování bylo u ubytoven na všech adresách. Dále jsme do sociálně vyloučených lokalit zahrnuli některé domy na ulicích Vídeňská, Sekaninova atd. Graf II.1: Zastoupení sociálně vyloučených žáků (dle našeho terénního posouzení, 2012) Zastoupení sociálně vyloučených žáků (dle našeho terénního posouzení) Nevyloučení; 18; 6% Vyloučení; 268; 94% ZÁVĚR Na základě našeho terénního výzkumu doplňujícího srovnání míst bydliště žáků s výzkumem VeryVision (2008) můžeme označit 268 (94%) žáků naší školy za sociálně vyloučené dle místa trvalého bydliště.

6 B. Postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o udělení mezinárodní ochrany na území ČR podle zvláštního pr. předpisu, nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova Azylanti, žadatelé o azyl na ZŠ a MŠ nám. 28. října Jedná o jednotlivce pocházející ze zemí např.: Mongolsko, Čína, Ukrajina, Rumunsko, Bosna a Hercegovina, Kazachstán, Irák. C. Nedostatečná znalost vyučovacího jazyka, národnost/etnicita Většinu žáků na ZŠ a MŠ nám. 28. října tvoří žáci romského původu. Mnohé z těchto dětí se potýkají s nedostatečnou znalostí českého jazyka. Čeština není jejich mateřským jazykem, a protože žijí v poměrně uzavřených komunitách v sociálně vyloučených lokalitách, kde pro češtinu nemají vhodný mluvní vzor, dostávají se do kontaktu s ní intenzivněji až během docházky do MŠ, případně až v přípravném ročníku ZŠ. Rychlejšímu osvojování češtiny v tomto období ovšem brání nedostatečná docházka do výše zmíněných zařízení (některé děti je nenavštěvují vůbec) a tento trend přetrvává i v rámci povinné školní docházky. Vliv na znalost češtiny má také časté stěhování rodin těchto dětí, mnohdy i do zahraničí. Jak už bylo řečeno, před zahájením školní docházky nemají tyto děti často pro češtinu vhodný mluvní vzor. To, jak si budou češtinu osvojovat, závisí do značné míry na tom, zda je jejich mateřským jazykem romština, či romský etnolekt češtiny, což je neukončený proces jazykové směny směrem od romštiny k češtině. U dětí, které mají jako mateřský jazyk romštinu, lze při osvojování češtiny stavět na jejich původním jazyce s ucelenou gramatickou strukturou a slovní zásobou. Tyto děti jsou při dostatečné podpoře, obzvláště začnou-li s učením češtiny jako druhého jazyka již v raném věku (např. v mateřské škole), schopny velmi brzy dosáhnout bilingvismu. U dětí hovořících etnolektem je situace o to komplikovanější, že při nástupu do MŠ či ZŠ už v podstatě česky hovoří. Jejich jazykové vyjadřování se však v mnoha ohledech liší od vyjadřování rodilého mluvčího češtiny. Člověk, který hovoří etnolektem, hovoří sice česky, ale do svého projevu přenáší hloubkové struktury původního jazyka, tj. romštiny. Ke vzájemnému střetávání romského a českého jazyka, tzv. interferencím, dochází ve všech jazykových úrovních (fonetické, gramatické, sémanticko-lexikální i stylistické): a) fonetická úroveň Přízvuk se v romštině obvykle nachází na předposlední slabice, v češtině na první (pro mluvčího romského etnolektu češtiny je tedy běžný tento přízvuk: žikal sem ti, dej to nahoru na patro apod.). Intonace - melodie romštiny je jiná než melodie češtiny, odlišně se vyslovuje i délka samohlásek. Některé romské děti tak příliš nevyslovují dvojhlásky au, ou. Př.: s maminké, avtobus, má bovli. Specifické hlásky lidé hovořící romským etnolektem přenášejí do češtiny některé specifické hlásky například tzv. čípkové ch. Romština nemá české ř; některé romské děti ho nerozeznají od ž, a tak běžně píšou: žíká, pozítží. V romštině také chybí česká souhlásková skupina vz- (vzpříčený, vzchopit). b) gramatická, sémanticko-lexikální a stylistická úroveň Romština je novoindický jazyk. Stejně jako čeština je flexivní jazyk, jména se skloňují, slovesa se časují. Má 11 slovních druhů; číslo jednotné a množné; rod ženský a mužský, nemá neutrum; má osm pádů (oproti češtině má navíc ablativ). Podstatná jména specifickou oblastí podstatných jmen, ve které mívají děti problémy, jsou nadřazené pojmy (dobytek, skot, drůbež apod.). Dále pak mívají problém k některým slovům přiřadit správný rod, protože v romštině a v češtině se liší např. o kham (slunce) rod mužský. Přídavná jména specifickou roli hrají v romštině slova velký (baro) a malý (cikno), kterými lze vyjádřit širokou škálu vlastností daného objektu. Přídavné jméno baro přebírá část významového pole českých přídavných jmen dlouhý, hluboký, vysoký, která v romštině sice existují (ďinďardo, chor, učo), mají však omezenější užití. V důsledku rozdílů v užití slova velký v romštině a v češtině můžeme od romských dětí slyšet například: Jé, ta má ale velký vlasy apod.

7 Číslovky romské číslovky nerozlišují ženský a mužský rod, často se také vážou s jiným pádem (nominativem) než v češtině (genitivem). Mohou tak vznikat chyby jako: Mám dva bráchy, dva ségry. My šest bráchové. Pět rodiny. My jsme doma pět. Slovesa významové pole některých romských sloves je širší, a děti proto váhají, které české sloveso s úžeji vymezeným významem mají zvolit. Tento problém nastává například u slovesa te anel s významem 1. (při)nést 2. (při)vést 3. (při)vézt. V důsledku toho potom dochází k následujícím chybám.: Musela jsem odnést dítě do školky. Táta mě přines do Prahy. Přinesla jsem vám holku do školy. Příslovce kromě příslovce polokes, které znamená pomalu i potichu, působí dětem problémy hlavně příslovce keci (ve významu kolik i jak dlouho) a but (hodně i dlouho). Př.: Dej to pomalu! Kolik seš tady? Už hodně. Předložky romské předložky se vážou k prvnímu pádu, někdy k šestému. Předložka s/se v romštině není. V případě užití předložek dochází k dvojímu chybování: 1) Mluvčí kalkuje (přenáší gramatické struktury romštiny do češtiny), což vede k vynechání některých předložek (s/se, v/ve): Př.: Šla mym bráchou do kina. 2) Mluvčí uplatní naučená pravidla češtiny i v případech, kde se nepoužívají (vznikají tak chyby z nadměrné správnosti). Časté chybování je u předložek s/se, od, z. Př.: Bojím se jít s lesem. Namaž si to s máslem. Bouchni do toho se kladivem. On se od ní stydí. Zeptej se od mýho táty. Vzhledem k tomu, že možnosti rozvíjení jazykového kódu jsou mnohdy omezeny méně podmětným prostředím, ve kterém se děti pohybují, projevuje se etnolekt kromě kalků v jazykové oblasti také omezenou slovní zásobou a s ní spojeným zúženým pojmovým aparátem. (Zpracováno podle: Romský etnolekt češtiny jak překonávat jazykovou bariéru u dítěte. Mají na to! Jak podpořit sociálně znevýhodněné děti na ZŠ [online] [cit ]. Dostupné z: Jazyková vybavenost dětí v MŠ Ve dvou mateřských školách je celkem 53 dětí a výraznější problémy s dorozumíváním v českém jazyce nemají. Výjimku představuje chlapec vietnamského původu, který si češtinu osvojuje velmi obtížně (po intenzivní logopedické terapii ale došlo ke zlepšení jeho mluvního projevu). Jazyková vybavenost dětí v přípravných třídách a v prvním ročníku ZŠ V lednu až květnu 2014 proběhlo na naší škole rozsáhlé testování znalosti češtiny u 80 dětí navštěvujících přípravné třídy a první ročník ZŠ. Pro češtinu není standardizován žádný test jazykového vývoje, diagnostika tak do značné míry probíhá pouze intuitivně a orientačně. Stále častěji je ale využíván Heidelberský test řečového vývoje (H-S-E-T), který byl v mírně modifikované podobě použit i při testování žáků naší školy. V testu je rozlišováno šest úrovní řečového procesu, které jsou dále děleny na 13 subtestů. Hodnocení dílčích úkonů v jednotlivých subtestech pomáhá diferencovat, která ze složek řečového vývoje je dostatečně rozvinuta a kde má dítě naopak potíže. Výsledkem testu je tzv. vývojový jazykový profil dítěte. Struktura testu: A) Větná struktura 1. Porozumění větám (VS) examinátor předříkává dítěti věty a úkolem dítěte je podle jejich obsahu pohybovat figurkami. Test hodnotí schopnost dítěte porozumět větám s různou gramatickou obtížností. Př.: Dřív než bude pes utíkat, koník skočí. 2. Opakování vět (IS) dítě opakuje věty po examinátorovi. Zjišťuje se tak jeho schopnost používat syntaktická pravidla. Př.: Dnes na závodech předběhl Petra Honza. Při testování žáků naší školy byl kladen zvýšený důraz na to, zda žáci při opakování vět nevynechávají předložky. B) Morfologická struktura 3. Vytváření singuláru a plurálu (PS) v testu se hodnotí morfologicky správné rozlišení singuláru a plurálu. Používají se i tzv. pseudoslova, na kterých se pozná, nakolik dítě ovládá morfologická pravidla, např. tři tumbíci jeden V testu upraveném pro potřeby žáků naší školy byl tento test doplněn zjišťováním, zda žáci používají správné rody u číslovek.

8 4. Tvoření odvozených slov (AM) subtest hodnotí schopnost dítěte vytvářet odvozená slova od základních tvarů podle určitých gramatických pravidel. Př.: Zahradník zahradnice zahrada kvítko. I v tomto případě jsou využívána pseudoslova. 5. Odvozování přídavných jmen (AD) je zjišťováno, zda dítě dokáže správně stupňovat, tedy vyjádřit odlišnosti mezi vnímanými vlastnostmi předmětů. Př.: Jablko: flekaté flekatější nejflekatější. C) Větný význam 6. Oprava významově nesprávných vět (KS) examinátor zjišťuje schopnost dětí najít a opravit nesmyslná spojení, např. Maminka položila vázu s květinami pod stůl. 7. Tvoření vět (SB) při tomto subtestu má dítě za úkol vytvořit smysluplné věty ze dvou nebo tří slov. Př.: Dvůr ležet pes. D) Slovní význam 8. Hledání slov (WF) dítě vymýšlí ke třem slovům čtvrté, které je k nim významově blízké. Examinátor zjišťuje, nakolik děti dokáží odhalit společné významy slov a z nich poté vytvořit logické vztahy nadřazování a přiřazování. Př.: Kostel chata vila 9. Klasifikace pojmů (BK) úkolem dítěte je k nadřazenému pojmu vyhledat konkrétní obrázky, které se hodí do konkrétní kategorie, např. potraviny, hračky. E) Interakční význam 10. Flexibilita pojmenování (BF) děti mají pojmenovat osobu na základě jejího vztahu k různým lidem. Testuje se tak rozlišování struktur mezilidských vztahů pomocí oslovení. Př.: Tento pán se jmenuje Petr Novák. Jak mu říká jeho dcera? Jak mu říká jeho žena? Jak mu říká pan ředitel v práci? 11. Spojování verbálních a neverbálních informací (VN) dítě má k dispozici obrázky čtyř pánů s různými výrazy v obličeji. Dítě k jednotlivým obrázkům přiřazuje věty, které mu examinátor předčítá. Je hodnocena schopnost empatie dítěte. Př.: Který pán říká: To jsem si mohl myslet. Na tebe se člověk vůbec nemůže spolehnout. 12. Dekódování a kódování záměrů (ER) dítě si má představit, že je v situaci určitého člověka, a podle toho slovně reagovat. Je zjišťováno, nakolik dítě rozumí obsahu výpovědi, nakolik se dokáže ztotožnit s danou osobou, vcítit se do její situace. Př.: Smutný pán se dozvěděl, že musí na delší dobu odcestovat, a proto teď dlouho neuvidí své dítě. A teď mu to musí říct. Co myslíš, že mu řekne? Řekne: F) Integrační úroveň 13. Paměť pro text (TG) úkolem dítěte je udržet v paměti text a potom jej s větším časovým odstupem rekonstruovat. Kvůli velké časové náročnosti a také proto, že obdobný test je součástí screeningového vyšetření NKS, které proběhlo jen o několik měsíců dříve, nebyl tento subtest v rámci testování jazykové znalosti realizován. (Zpracováno podle: GRIMMOVÁ, H., SCHŐLER, H., MIKULAJOVÁ, M. Heidelberský test vývoje řeči H-S-E- T. Brno: Psychodiagnostika, 1997.) Výsledky testování: Žáci všech sledovaných tříd dosáhli nejlepších výsledků v subtestu Klasifikace pojmů (BK). Bez větších obtíží dokázali přiřazovat obrázky k nadřazeným pojmům, 45 % dětí ani jednou nechybovalo. Zároveň ale tento test ukázal, že testované děti mají problém se znalostí nadřazených pojmů (např. bylo nutné jim vysvětlit, co znamená slovo potraviny) i s pojmenováním konkrétních věcí v češtině v důsledku chudší slovní zásoby buď neznaly správný termín (a tak např. žirafu pojmenovaly kůň), nebo název zkomolily (např. karkulka = kačena). Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci i u subtestu Spojování verbálních a neverbálních informací (VN). Svědčí to o tom, že žáci romského původu mnohdy češtině poměrně dobře rozumí, ačkoliv produkce řeči neodpovídá normě.

9 Při vytváření singuláru a plurálu (PS) byl testový úkol rozšířen a kromě morfologicky správného vytváření jednotného a množného čísla podstatných jmen bylo sledováno i to, jak žáci používají číslovky. Potvrdil se původní předpoklad, že děti mají velký problém přiřadit správný rod číslovky k podstatnému jménu. Nejméně úspěšní byli žáci v subtestech, které se zabývaly větným významem. Při Opravě významově nesprávných vět (KS) získalo 50 % žáků nula bodů a jen dva žáci (2,5 %) měli v tomto testu více než padesátiprocentní úspěšnost. Obdobné jsou i výsledky testů Tvoření vět (SB) a Hledání slov (WF). Graf II.2: Srovnání znalosti češtiny u žáků přípravných a prvních tříd ZŠ Srovnání přípravných a prvních tříd celkový počet bodů získaný počet bodů (průměr za přípravné třídy C, D, E) získaný počet bodů (průměr za třídy 1.A + 1.B) VS IS PS AM AD KS SB WF BK BF VN ER 2,3 3,6 10,6 5,6 2,6 1,2 1,8 1,9 22,3 1,7 8,5 3,4 3,1 3,3 15,4 6,9 3,3 2,1 2,7 3,3 25,6 3,3 9,6 5,4 Až na jedinou výjimku (Opakování vět) dosáhli žáci prvních tříd ve všech subtestech lepších výsledků než žáci přípravných ročníků. ZÁVĚR Testování znalosti češtiny u žáků přípravných tříd a prvního ročníku ZŠ přineslo poměrně zajímavé výsledky. Potvrdilo se, že recepce češtiny je u žáků naší školy na vyšší úrovni než její produkce. Test zároveň zdokumentoval, jaké typické chyby plynoucí z romského etnolektu naši žáci dělají a v jakých oblastech osvojování a používání češtiny selhávají (jedná se především o práci s větným a slovním významem). Na rozvoj těchto oblastí tak může být od příštího školního roku jednak důsledněji zacílena logopedická péče, jednak podle těchto zjištění může být upravena výuka češtiny.

10 D. Spolupráce zákonných zástupců (popř. osobami zodpovědnými za výchovu) se školou o o Zákonný zástupce je povinen: zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školy nebo školského zařízení na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v aktuálním znění, 22 Další skutečnosti dokládající (ne)efektivitu spolupráce (popř. komunikace) ZZ se školou (příklady): aktivní zájem o výsledky dítěte ve škole dodržování dohod (termíny, splátkové kalendáře, domluvené postupy, ) ochota aktivně řešit problémy (hygienické, náprava logopedických, speciálně pedagogických a dalších obtíží, vybavenost pomůckami,.) Spolupráce zákonných zástupců žáků na ZŠ a MŠ nám. 28. října Oficiální pohovory (existuje písemný výstup) zákonných zástupců s třídními učiteli Pozvánky na pohovory s třídními učiteli jsou většinou rodičům doručovány našimi asistenty, často nejsou při doručování úspěšní (chybějící schránky na dopisy, uzamčené vchody ). Do některých rodin odmítají naši asistenti doručovat z důvodu špatných zkušeností s verbálními a fyzickými útoky rodičů. Ve školním roce 2013/2014 bylo celkem domluveno 439 pohovorů s třídním učitelem (na 1. stupni 209 pohovorů, na druhém stupni 220). K pohovorům se nedostavilo 33 zákonných zástupců (30 z 2. st., 3 z 1. st.). Tabulka II.1 Počty pohovorů s třídním učitelem během posledních 4 let 2010/ / / /2014 Celkový počet pohovorů se ZZ Počet pohovorů se ZZ na 1. st Počet pohovorů se ZZ na 2. st Počet rodičů, kteří se nedostavili Výchovné komise Při nespolupráci rodiny se školou zve škola zákonné zástupce žáků na výchovnou komisi, výchovné komise probíhají pravidelně každé úterý (i mimořádně závažné případy) ve složení zákonný zástupce žáka (pokud je to vhodné, bývá přítomen i žák), výchovná poradkyně, speciální pedagog, sociální pedagog, psycholog,, třídní učitel, v závažných případech jsou přítomni kurátoři OSPOD, zástupci Policie ČR a vedení školy. Výchovné komise řeší: - záškoláctví

11 - výchovné problémy, nekázeň ve výuce - agresivní chování žáků mezi sebou verbální i fyzické - agresivní chování žáků k vyučujícím, vyhrožování učitelům - výukové obtíže, zapomínání pomůcek, nedůslednou přípravu na výuku - dlužné částky - přijímací řízení, pohovory s rodiči ohledně volby povolání - souhlasy rodičů s vyšetřením v PPP, s prací členů ŠPP Ve školním roce 2013/2014 řešila výchovná komise 131 případů, (84 na 2. stupni, 47 na 1. stupni). ZZ se nedostavili na 39 výchovných komisí (37%). Jednalo se celkem o 29 rodičů - 13 ZZ z 2. st., 16ZZ z 1. st.. Tabulka II.2 Počty výchovných komisí během posledních 4 let (šk. roky 2010/ /2014) 2010/ / / /2014 Celkový počet výchovných komisí Počet VK na 1. st Počet VK na 2. st Počet rodičů, kteří se nedostavili 75 (45%) 46 (40%) 33 (25%) 29 (37%) ZÁVĚR Vlastní zájem rodičů sociálně znevýhodněných dětí o spolupráci se školou se zlepšil. Na vyzvání k návštěvě školy k pohovoru s třídním učitelem se dostaví průměrně 80% rodičů, na výchovnou komisi se dostavuje průměrně 63% rodičů. Počet výchovných komisí se pohybuje kolem za rok, měsíčně se koná průměrně 15 výchovných komisí. Není výjimkou, že zákonní zástupci našich žáků opakovaně, popř. soustavně porušují povinnosti stanovené školským zákonem (viz úvod kapitoly).

12 Informace o zákonných zástupcích, rodině, sourozencích Dalším z klíčových faktorů, které ovlivňují možnosti vzdělávání a pedagogické výchovy dětí, je rodinné zázemí, ze kterého jednotlivé děti vycházejí. Právě toto rodinné zázemí totiž zakládá návyky jak v oblasti vzdělání, tak v oblasti chování a společenské gramotnosti. Z výše uvedeného důvodu se tak v této kapitole zabýváme statistikami, na základě kterých lze formou hlubší analýzy a komparace vysledovat některé z příčin problémů s učením a objevujícího se patologického chování žáků. Formální struktura kapitoly vychází ze čtyř oddílů rozdělených do dvou paralelních částí; první tabulky a grafy mapují údaje na prvním stupni, druhé tabulky a grafy, následně údaje na stupni druhém. Každý z těchto oddílů analyzuje rodinné zázemí dětí podle konkrétního kritéria. Prvním kritériem je úplnost rodiny, druhým dočasná, případně skrytá absence jednoho z rodičů, třetím přítomnost sourozenců a čtvrtým pracovní stav rodičů. 1 Údaje o úplnosti rodin Na vývoj dítěte a jeho následné studijní i společenské počínání ve škole má značný vliv úplnost rodiny, ze které pochází. Například absence mužského vzoru, či mužské autority může vést k samovolnému vývoji mladého jedince, který později odmítá respektovat autority institucionální. V prvním oddílu tedy hledáme odpověď na otázku, zda dítě pochází z úplné rodiny, tedy má otce i matku, případně pěstouna i pěstounku. 2 Nutno poznamenat, že odpověď na tuto otázku je spíše formální, protože mnozí rodiče sice existují, ale buď s rodinou vůbec nežijí, nebo neplní své výchovné funkce. Přesnější odpověď na otázku, zda dítě pochází z úplné rodiny by vyžadovala hlubší analýzu a především data, která často nejsou k dispozici, protože rodiče jsou v některých případech těžko dohledatelní. Tabulka II.3: Statistické údaje o počtu rodičů, případně zákonných zástupců (ZZ) 1. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 182 Jeden rodič Dva rodiče Počet sledovaných žáků Graf II.3: Statistické údaje o počtu rodičů, případně zákonných zástupců (ZZ) 1. stupeň 11% Graf II.3 Jeden rodič (ZZ) Dva rodiče (ZZ) 89% 1 Ve čtvrtém oddíle je zvlášť mapována zaměstnanecká situace v rodinách s jedním rodičem a zvlášť zaměstnanecká situace v rodinách se dvěma rodiči. 2 V některých případech jsou jako rodiče uváděni zákonní zástupci (dále též ZZ), kteří jsou zpravidla jinými příbuznými dítěte (např. prarodiče, nebo sourozenci rodičů). Tito jsou v níže uvedené statistice také zahrnuti.

13 Tabulka II.4: Statistické údaje o počtu rodičů, případně zákonných zástupců (ZZ) 2. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 100 Jeden rodič Dva rodiče Počet sledovaných žáků Graf II.4: Statistické údaje o počtu rodičů, případně zákonných zástupců (ZZ) 2. stupeň 11% Graf II.4 Jeden rodič (ZZ) Dva rodiče (ZZ) 89% Údaje o dočasně (skrytě) absentujících rodičích V některých případech oficiálně úplné či alespoň částečně zaopatřené rodiny fungují ve skutečnosti jako rodiny neúplné či přímo nezaopatřené vlivem dočasné nepřítomnosti jednoho rodičů, která je způsobena například skutečností, že se otec, matka, či přímo oba rodiče nacházejí ve vězení. Ne zcela výjimečné jsou také případy, kdy formálně úplná rodina je trvale rodinou neúplnou, protože má dítě v rodném listě uvedené falešné jméno otce, který v rodině figuruje pouze pro úřady a není s ní nijak fakticky spojen. Z toho důvodu sledujeme kromě formální existence rodičů (viz předcházející část) také faktickou přítomnost rodičů (viz Tabulky II.5, II.6 a Grafy II.5, II.6). Tabulka II.5: Statistické údaje o rodičích ve výkonu trestu a neznámých rodičích 1. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 182 I II III IV V VI Počet sledovaných žáků Počet případů řešených v dané kategorii Legenda II.5: I jeden rodič ze dvou ve výkonu trestu II oba rodiče ve výkonu trestu III jediný rodič ve výkonu trestu IV ZZ není rodič, ale jiný příbuzný V falešné (vietnamské) jméno otce v rodném listě VI otec neuveden v rodném listě

14 Graf II.5: Statistické údaje o rodičích ve výkonu trestu a neznámých rodičích 1. stupeň Graf II.5 Pozitivní výsledek Počet případů řešených v dané kategorii 0 I II III IV V VI Tabulka II.6: Statistické údaje o rodičích ve výkonu trestu a neznámých rodičích 2. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 100 I II III IV V VI Počet sledovaných žáků Počet případů řešených v dané kategorii Legenda II.6: I jeden rodič ze dvou ve výkonu trestu II oba rodiče ve výkonu trestu III jediný rodič ve výkonu trestu IV ZZ není rodič, ale jiný příbuzný V falešné (vietnamské) jméno otce v rodném listě VI otec neuveden v rodném listě Graf II.6: Statistické údaje o rodičích ve výkonu trestu a neznámých rodičích 2. stupeň I II III IV V VI Graf II.6 Pozitivní výsledek Počet případů řešených v dané kategorii Údaje o sourozencích žáků Na chování i vzdělání dítěte má vliv také počet sourozenců, se kterými vyrůstá. Údaje, které presentuje třetí oddíl (viz Tabulky II.7; II.8 a Grafy II.7; II.8), mohou být směrodatné například pro analýzu do jaké míry lze spojovat nevhodné, arogantní chování nebo fixaci na rodiče s absencí sourozenců, nebo pro zkoumání souvislostí počtu sourozenců s nedostatečným materiálním zázemím a špatnými životními podmínkami žáků. Tabulka II.7: Statistické údaje o počtu sourozenců 1. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem > 4 Počet sledovaných žáků Bez údajů

15 Graf II.7: Statistické údaje o počtu sourozenců 1. stupeň 7% 5% 19% 20% Graf II.7 10% 13% 26% > 4 Bez údajů Tabulka II.8: Statistické údaje o počtu sourozenců 2. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem > 4 Počet sledovaných žáků Bez údajů Graf II.8: Statistické údaje o počtu sourozenců 2. stupeň 29% 13% 6% 11% 10% 12% 19% Graf II > 4 Bez údajů Údaje o pracovní situaci rodičů (ZZ) Do materiálního zázemí a životních podmínek žáků se silně promítá také zaměstnanecká situace rodičů. V posledním oddíle této kapitoly se proto zabýváme údaji o pracovním stavu obou rodičů, odděleně potom presentujeme statistiku v rodinách s jedním rodičem. U rodičů byly sledovány kombinace tří základních zaměstnaneckých stavů mateřská dovolená, pracující a úřad práce. Tabulka II.9: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí se dvěma rodiči (ZZ) 1. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 182 I II III IV V VI 3 VII Počet sledovaných žáků Kategorie VI jiná kombinace zahrnuje kombinace jednoho ze tří základních stavů (mateřská dovolená, pracující, úřad práce) s ojedinělými stavy jako výkon trestu, invalidní důchod, nebo absence údajů u jednoho rodiče, případně kombinaci těchto ojedinělých stavů.

16 Graf II.9: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí se dvěma rodiči 1. stupeň 20% 32% Graf II.9 16% 1% 20% 3% 8% I mateřská dovolená a úřad práce II mateřská dovolená a pracující III úřad práce a pracující IV úřad práce a úřad práce V pracující a pracující VI jiná kombinace VII oba rodiče bez údajů Tabulka II.10: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí s jedním rodičem 4 1. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 182 I II III IV V VI Počet sledovaných žáků Graf II.10: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí s jedním rodičem 1. stupeň 10% 35% 0% 5% 30% 20% Graf II.10 I důchod II mateřská dovolená III úřad práce IV pracující V výkon trestu VI bez údajů Tabulka II.11: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí se dvěma rodiči 2. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 100 I II III IV V VI 5 VII Počet sledovaných žáků Ojedinělým rodičem je na 1. stupni ve všech případech matka. 5 Kategorie VI jiná kombinace zahrnuje kombinace jednoho ze tří základních stavů (mateřská dovolená, pracující, úřad práce) s ojedinělými stavy jako žena v domácnosti, invalidní důchod, nebo absence údajů u jednoho rodiče, případně kombinace těchto ojedinělých stavů.

17 Graf II.11: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí se dvěma rodiči 2. stupeň 8% 27% 3% 17% 6% 11% Graf II.11 I mateřská dovolená a úřad práce II mateřská dovolená a pracující III úřad práce a pracující IV úřad práce a úřad práce V pracující a pracující VI jiná kombinace VII oba rodiče bez údajů 28% Tabulka II.12: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí s jedním rodičem 6 2. stupeň třída Sledované kategorie Počet žáků celkem 100 I II III IV V VI Počet sledovaných žáků Graf II.12: Statistické údaje o zaměstnání rodičů u dětí s jedním rodičem 2. stupeň 0% 18% Graf II.12 46% 27% I důchod II mateřská dovolená III úřad práce IV pracující V výkon trestu VI bez údajů 0% 9% ZÁVĚR Valná většina žáků vychází z rodin s oběma rodiči (ZZ), případy kdy otec formálně absentuje, nebo je v rodném listě uveden otec falešný jsou ojedinělé. Ze zkušenosti s rodiči ovšem vyplývá, že přítomnost a fungování v rámci rodiny bývá často alespoň u jednoho z rodičů spíše sporadická a takový rodič se fakticky nezapojuje do výchovy svého dítěte. Téměř polovina dětí z prvního stupně a necelé dvě třetiny dětí z druhého stupně mají alespoň 3 sourozence. Téměř 23% dětí naší školy má více než 4 sourozence. Tato čísla ukazující početné rodiny v mnohem větší míře než loňská statistika jsou ovšem do značné míry způsobena aktualizací dat o sourozencích (minulá statistika často vycházela pouze z informace o sourozencích studujících na naší škole, nikoliv o sourozencích obecně). Toto relativně vysoké číslo potvrzuje potřebnost poradenských pracovníků zabývajících se nejen speciálními vzdělávacími potřebami žáků, ale také sociálním prostředím, ze kterého žáci vycházejí. V oblasti zaměstnanosti zhruba polovina rodičů na obou stupních spadá do kategorií dva nepracující, nebo jeden nepracující a jeden na mateřské dovolené. Na základě těchto výsledků lze konstatovat, že přinejmenším každý druhý rodič dětí z naší školy je plně finančně závislý na dávkách od státu, což mnohdy vede ke špatnému materiálnímu zajištění dětí. 6 Ojedinělým rodičem je u dětí na 2. stupni v sedmi případech matka, pouze jednou otec.

18 E. Omluvená, neomluvená absence žáků za sledované období, popř. pozdní příchody do školy Absence žáků na ZŠ a MŠ nám. 28. října Důvodem pro vyhodnocování fenoménu vysoké absence žáků je jeho dosah založený na předpokladu, že při zvyšující se absenci se zvyšuje riziko výskytu školní neúspěšnosti žáka a zároveň, že vysoká absence pozitivně indikuje zvýšené riziko vývoje poruchy chování. Žák chybějící ve škole nemůže být adresátem inkluzivních opatření vytvořených školou. Absence jako jeden z nejdůležitějších indikátorů školní úspěšnosti se na ZŠ a MŠ nám. 28. října vyhodnocuje v půlročních cyklech. Vzhledem k zavedení elektronického systému zaznamenávání absence (učitel vypisuje do excelové tabulky údaje, které se v podstatě shodují s údaji o absenci v třídní knize) můžeme vyhodnotit situaci mnohem objektivněji a můžeme použít statistické nástroje, které nám nebyly při vypisování hodin z vysvědčení tak snadno dostupné. Nejlepším příkladem tohoto je medián, míra centrální tendence, která v porovnání s průměrem určuje šikmost rozdělení. Jinými slovy: Medián nám říká, zda a nakolik je míra absence ve třídě ovlivněna extrémními nechodiči anebo naopak extrémními chodiči Absence počet omluvených a neomluvených hodin v jednotlivých třídách Absenci v jednotlivých třídách ilustruje graf II.13 Když je hodnota mediánu nižší než průměr, naznačuje to, že výsledný průměr je ovlivněn směrem nahoru vysoce absentujícími žáky. Naopak, když je hodnota mediánu vyšší, situace je opačná a průměr je ovlivněn málo absentujícími žáky. Graf II.13 Absence - 2. pololetí 2013/ ,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A Průměr neoml. / žák Průměr abs. / žák Medián Z grafu lze vyčíst, že celkově je průměr absence spíše zvyšován často absentujícími jedinci a docházka je tedy u většiny žáků lepší, než by se dalo z prostého průměru odhadovat. Tento jev je nejvýraznější v 3.A, 4.A a 7.B, kde je medián výrazně nižší, tedy zde je malá skupinka žáků, kteří svou malou docházkou výrazně ovlivňují celkový pohled na třídu. V menší míře tento jev pozorujeme také jinde. Naopak málo absentující žáci v tomto pololetí celkové pohledy na třídy neovlivňují. Velký počet neomluvených hodin ve 3.A a 6.A si můžeme vysvětlit obtížnými zde řešenými jedinci.

19 Zastoupení problémových žáků ve třídách Na grafu II.14 můžeme ilustrovat poměr žáků, kteří mají s absencí problémy. Termín hříšníci, který označuje žáky s omluvenou absencí nad 150h nebo s jakoukoli neomluvenou absencí, zde srovnáváme s podílem žáků, kteří splňují kritéria pro svolání výchovné komise (tzn. 150 omluvených hodin či 10 neomluvených hodin). Graf II.14 Zastoupení "hříšníků" ve třídě - 2. pololetí 2013/ ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A Zastoupení "hříšníků" ve třídě Zastoupení žáků splňujících kritéria pro svolání VK Křivky se zde ve většině bodů shodují. Vidíme zde výrazné rozdíly hlavně u 6.A a u 7.A, menší pak u 3.B, 3.A, 6.B a 7.B. Tyto rozdíly jsou způsobené žáky s neomluvenou absencí od 1 do 9 hodin. Pro tento jev existuje několik vysvětlení. Žáci v daných třídách mohou mít problémy s omlouváním pozdních příchodů do ranních hodin či s omlouváním absence v odpolední výuce. Rozdíl může vznikat i na straně odlišného přístupu jednotlivých TU k hodnocení pozdních příchodů žáků, popřípadě i odlišného přístupu k hodnocení omluvenek. Absence vzhledem k odučeným hodinám Vzhledem k objektivitě při srovnávání absence mezi ročníky jsme vztáhli celkovou absenci k počtu odučených hodin. Graf II.15 popisuje procentuální zastoupení hodin absence na celku odučených hodin. Graf II.15 Absence vzhledem k odučeným hodinám: Srovnání 2. pol. 12/13 a 13/14 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A 9.B Absence vzhledem k odučeným hodinám 13/14 Absence vzhledem k odučeným hodinám 12/13 Pohled na tento graf napovídá, že největší problémy s absencí má jedna první třída a devátá třídy. Lze říci, že křivka absence má tvar velmi jemně zaobleného zubatého U. Také zde vidíme, které třídy naopak takové problémy s absencí nemají (1.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A).

20 Pozdní příchody Ze statistik zaznamenaných učiteli jsme vypracovali i graf II.16 zachycující počet pozdních příchodů vztažený jako průměr na žáka. Graf II.16 Pozdní příchody - průměr na žáka: Srovnání 2. pol. 12/13 a 13/14 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 5.A 5.B 6.A 6.B 7.A 7.B 8.A 9.A 9.B PP na žáka (průměr)13/14 PP na žáka (průměr) 12/13 Zdálo by se, že problémy s pozdními příchody vznikají až na druhém stupni. To je jistě do velké míry pravda. Děti začínají do školy chodit samy, mění se prostředí, vzdálenost od centra spádové oblasti je větší. Na druhou stranu při srovnání dat poskytnutých vrátnicemi s daty učitelů jsme dospěli k závěru, že údaje o pozdních příchodech dětí na 1. stupni jsou podhodnocené. Respektive zde chybí jednotná strategie učitelů při vyhodnocování pozdních příchodů. Dlouhodobé srovnání absence Následný graf (graf II.17) popisuje srovnání celkové absence za celý školní rok v pěti letech. Graf II.17 Porovnání celkové absence v pěti školních rocích 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 0,00 První stupeň Druhý stupeň Celkem Průměr abs./žák Průměr abs./žák Průměr abs./žák Průměr abs./žák Průměr abs./žák Všechny indikátory (zde pro ilustraci pouze absolutní počet hodin absence) se shodují v poklesu absence meziročně přibližně o jednu desetinu. Můžeme to interpretovat jako důsledek posílení kompetencí role sociálního pedagoga, zlepšení monitoringu absence TU i ŠPP apod. Zřejmě i dlouhodobý trend je klesající.

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 MODEL KOMUNITNÍHO A INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ individualizace vzdělávací péče o žáky s

Více

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje

Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Analýza změny po zavedení terénní sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách Jihomoravského kraje Vážení přátelé, držíte v rukou materiál, ve kterém formou analýzy shrnujeme realizaci projektu Romodrom

Více

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165

Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Základní škola a mateřská škola Brno, nám.28.října 22, příspěvková organizace info@osmec.cz, www.osmec.cz, 545212165 Logický a evaluační rámec Číslo výzvy: 01 Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.17 Název

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Upravená verze platná pro školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 9 Černý Most, Gen. Janouška 1006 Gen. Janouška 1006, Praha 9 Č.Most II, 198 00, Tel.: 281 912 168, 776 355 564, Fax: 281 912 159 info@zsgenjanouska.cz, www.zsgenjanouska.cz ŠKOLNÍ

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV )

Od hraní k vědění. Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ( ŠVP ZV ) Základní škola Hradec Králové, M. Horákové 258 Od hraní k vědění Nikdo se moudrým nerodí, ale stává se jím. Seneca Obsah: 1. Identifikační údaje

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky. Diplomová práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Diplomová práce LEGISLATIVNÍ RÁMEC VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZŠ: VÝVOJ OD ROKU 1984 A SOUČASNÁ

Více

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE

METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE METODIKA PRÁCE SE ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Název projektu: Podpora žáků základních škol Prahy 14, CZ.2.17/3.1.00/36325, Operační program Praha Adaptabilita. Projekt

Více

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY

SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY SOCIOLOGICKÁ ANALÝZA PŘECHODŮ ROMSKÝCH DĚTÍ ZE SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉHO PROSTŘEDÍ ZE ZÁKLADNÍCH NA STŘEDNÍ ŠKOLY ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, prosinec 2010 www.gac.cz PROJEKT BYL FINANČNĚ ZAJIŠTĚN Z PROSTŘEDKŮ

Více

Analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem

Analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem Analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem Zpráva je jedním z výstupů projektu Cesta k rovným příležitostem možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných

Více

Individualizací vzdělávání k inkluzi

Individualizací vzdělávání k inkluzi Individualizací vzdělávání k inkluzi Kolektiv pedagogů ZŠ a MŠ Červený vrch Únor 2010 Březen 2012 1 Individualizací vzdělávání k inkluzi I. Úvodem... 4 II. Výsledky a význam projektu Individualizací k

Více

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí

Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Možnosti integrace a vzdělávání autistických dětí Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala: Lenka Najmanová Čelákovice

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce

Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta. Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Obor: Sociální a humanitární práce Jana Kijovská Projekt nízkoprahového zařízení pro děti a mládež

Více

Karolína Ranglová. Romana Sapoušková, Michaela Píšová, Irena Šulcová

Karolína Ranglová. Romana Sapoušková, Michaela Píšová, Irena Šulcová Karolína Ranglová Romana Sapoušková, Michaela Píšová, Irena Šulcová Obsah Preambule 4 A. TEORETICKÁ ČÁST 5 1. Dítě předškolního věku v nepodnětném prostředí 5 2. Nízkoprahové předškolní kluby 9 2.1. Poslání

Více

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže

Analýza postojů a vzdělávacích potřeb romských dětí a mládeže Závěrečná zpráva výzkumného projektu Praha, listopad 2007 www.gac.cz byla zpracována za finanční pomoci Evropské unie. Obsah 1. Úvod...4 1.1 Předmět a cíle analýzy...5 1.2 Strategie výzkumu...5 2. Statistická

Více

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb

Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb Postupy a doporučení jejího rozvoje Gabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková (eds.) a kol. METODICKÁ ZPRÁVA Č. 7 RAMPS-VIP III, Rozvoj a metodická

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2005 Karel Mach 1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Pedagogická fakulta KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V růžovém sadu Diplomová práce Vedoucí

Více

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE

PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE PLÁN PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE (2013 2016) OBSAH ÚVOD... 3 1 DEMOGRAFICKÝ POPIS KRAJE... 4 1.1 PLZEŇSKÝ KRAJ A VEŘEJNÁ SPRÁVA... 7 1.2 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI V PLZEŇSKÉM KRAJI...

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/

Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Návrh koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole /úpravy na základě realizace projektu RŠPP-VIP II/ Zpracovala: PhDr. Jana Zapletalová, 2011 1 Obsah: Úvod 1. Základní charakteristika poradenských

Více

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky V rámci projektu PREVENT Zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Zpracoval v období červen říjen

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Pojďte do školy! Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí

Pojďte do školy! Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí Pojďte do školy! NE Rovné šance na vzdělávání znevýhodněných dětí Tento materiál vznikl v rámci projektu Pojďte do školy! Podpora vzdělávání a doučování dětí ze sociálně vyloučených domácností, který je

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Škola do života, život do školy.

Škola do života, život do školy. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola do života, život do školy. Předkladatel: Základní škola Sokolov Běžecká 55 Sokolov 356 IČ: 6945994 Ředitelka školy: Koordinátor : Mgr. Hana Peterová

Více

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA

VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA VYBRANÉ KLÍČOVÉ DOKUMENTY VÝSLEDKY AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ PŘÍČINY A VÝVOJ UŽÍVÁNÍ DROG MOTIVACE KE ZMĚNĚ A LÉČBA MODERNÍ METODY PRO NÁCVIK PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ZVYŠUJÍCÍCH SEBEDŮVĚRU Roman Pešek, Kateřina

Více