Obsah. Prodejní cena: Počet výtisků:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Prodejní cena: Počet výtisků:"

Transkript

1

2

3 Obsah Schůdnost chodníků a odpovědnost za úraz Komplikace s prodejem bytů se podařilo vyřešit Poplatek při registraci vozidla Řidičské průkazy Regiontour Poskytování nebo zprostředkování spotř. úvěru Změna sídla Střediska pečovatelské služby Jeseník Sloučení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.. 5 Informace o stěhování odboru správního Záchytné parkoviště Zóna Za Podjezdem Výpis z událostí Městské policie Jeseník Statistiky roku Matrika Stomatologická pohotovost - únor Šetří se všude aneb Nově se stavebními odpady Rekordní výsledek sbírky Klub seniorů města Jeseník Virtuální univerzita třetího věku Jeseník (VU3V) Počítačové kurzy pro seniory Výtvarná dílna pro seniory Smyčcový orchestr Jeseník (SOJ) na Maltě Programová nabídka Kino Pohoda Priessnitzovy léčebné lázně, a. s Vlastivědné muzeum Jesenicka Plíživá Kontra Informační centrum Jeseník Akce ZUŠ Jeseník Mateřské centrum Krteček Historie Lesní správy Jeseník Koncert Ludmily Ryznarové Zemřel Antonín Kubálek Slovenské klavírní duo Pažický Solárik Mladý a neklidný únor Výstava obrazů Barky Fabiánové - Z blízka i z daleka... Letošní Projekt 100 je ve znamení lásky a vášně Úspěšné jesenické zpěvačky Co pada z něba Ztracený Jeseník Na první straně obálky: Vítání občánků má v našem městě letitou tradici. Při tomto slavnostním obřadu se přítomní rodiče podepíší do městské kroniky, obdrží věcný dar a šek na Kč - městské porodné. Spokojená rodinka Jurčákova na vítání v Kapli. Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník Řídí redakční rada: Ing. Marie Fomiczewová, Jiří Glabazňa, Miroslav Hrdlička, Eva Knoppová, Lubomíra Macháčková, Michaela Neubauerová, František Surmík Redaktor: Tomáš Vlazlo Prodejní cena: 10 Kč Počet výtisků: 900 ks Předtisková příprava: LENTILstudio - Tomáš Vlazlo, Jeseník Tisk: Studio-4 s.r.o. Povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR dne a zapsáno do evidence pod evidenčním číslem MK ČR E Uzávěrka vždy 16. den předešlého měsíce. Toto číslo vyšlo v Jeseníku Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

4 Zprávy Městského úřadu Jeseník Schůdnost chodníků v zimním období a odpovědnost za úraz Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, protože ani dokonale proplužená a posypem ošetřená komunikace nemůže být tak spolehlivě schůdná, jako komunikace suchá. Zimní údržba je prováděna v souladu se schváleným Plánem zimní údržby na období Jelikož závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích nelze odstranit, ale pouze zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento Plán zimní údržby potřebné priority údržby, a to jak časové, tak místní, které vyplývají z nestejné důležitosti jednotlivých místních komunikací. Pro účely tohoto Plánu ZÚ jsou jednotlivé komunikace (vozovky a chodníky) rozděleny podle důležitosti a dopravního významu do tří pořadí. Zajištění sjízdnosti a schůdnosti v jednotlivých pořadích je stanoveno takto: I. pořadí do 6 hodin II. pořadí do 12 hodin III. pořadí po ošetření MK zařazených do I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin Schůdnost chodníků: Komunikace je schůdná za situace, kdy umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu komunikace, dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. (zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Zákon o provozu na pozemních komunikacích (zák. č. 361/2000 Sb.) dokonce stanoví, že je přímo povinností každého účastníka provozu (tedy i chodce) přizpůsobit se stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu. Vlastník místní komunikace nebo chodníku (obec nebo jiný subjekt) odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti komunikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledkům takovou závadu zmírnit (tzn. proplužit nebo omést chodník + příp. provést posyp) ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Odpovědnost vlastníka však není neomezená a samotná skutečnost, že došlo k úrazu po pádu na chodníku, ještě neznamená, že poškozenému bude automaticky vyplaceno odškodné. Je třeba upozornit, že odpovědnost se váže na závadu ve schůdnosti, nikoliv na zhoršenou schůdnost či úplnou neschůdnost. Chodec v daném případě musí chůzi přizpůsobit povětrnostní situaci a jejím důsledkům, které musí samozřejmě předvídat - jestliže např. před sebou vidí chodník pokrytý vrstvou sněhu (i když proplužený a posypaný) musí tomu svoji chůzi přizpůsobit v tomto případě nelze hovořit o závadě ve schůdnosti, ale o zhoršené či úplné neschůdnosti. Tak, jak je uvedeno výše, ani dokonale proplužený, odmetený a posypem ošetřený chodník nemůže být tak spolehlivě schůdný jako chodník suchý. Při úrazu po pádu na chodníku v zimním období doporučujeme tudíž objektivně zvážit, zda v daném případě: 1. došlo k zavinění ze strany města (nebo jiného subjektu), tzn., že chodník nebyl ošetřen v souladu s Plánem zimní údržby došlo k zanedbání a tedy i vině. V tomto případě bude záležitost městem (jiným subjektem) řešena prostřednictvím pojišťovacího ústavu, který po prošetření případu rozhodne, zda je město (jiný subjekt) za škodu odpovědné a poškozenému vzniká nárok na náhradu škody; 2. nebo bohužel došlo k pádu a úrazu na ošetřeném chodníku a pojistné plnění si nechat uhradit z vlastního úrazového pojištění. Věra Navrátilová, odbor stavebního úřadu, majetku a investic Jeseník, město a lázně - 2 /

5 Zprávy Městského úřadu Jeseník Komplikace s prodejem bytů se podařilo vyřešit Město Jeseník podepsalo v listopadu 2010 kupní smlouvy se čtyřmi nově založenými bytovými družstvy stávajících nájemníků bytů na Klicperově ulici. Bohužel se ukázalo, že podmínka, ke které se bývalé vedení města Jeseníku jako prodávající zavázalo, je nesplnitelná. Konkrétně se jednalo o výmaz zástavního práva zřízeného ve prospěch ministerstva pro místní rozvoj. Díky vstřícnosti tří bytových družstev se podařilo dosáhnout kompromisu a najít variantní řešení vzniklé patové situace. Kupní ceny byly uhrazeny v souladu s podepsanými kupními smlouvami a v tuto chvíli je velice pravděpodobné, že prodej bude v horizontu několika týdnů úspěšně ukončen. Ing. Libor Halas, místostarosta Poplatek při registraci vozidla Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku připomíná, že novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která nabyla účinnosti dne , byla uzákoněna povinnost žadatele o 1. registraci vozidel v ČR (vozidla jednotlivě dovezená ze zahraničí) a o 1. přeregistraci vozidel (po uvedené účinnosti zákona) již v registru silničních vozidel ČR registrovaných, která neplní emisní předpis minimálně v úrovni Euro 3, uhradit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (vozidla kategorií M1, N1). Poplatek se hradí před (respektive při) 1. registraci nebo 1. přeregistraci vozidla a představuje částky Kč (u vozidla, které nemá doloženo plnění limitů emisní úrovně ani Euro 1), Kč (u vozidla, které má doloženo plnění limitů emisní úrovně Euro 1) a Kč (u vozidla, které má doloženo plnění limitů emisní úrovně Euro 2). Přestože tato povinnost je v našem právním řádu zakotvena již více než 2 roky, stále dochází k situacím, kdy jsou na registru silničních vozidel někteří žadatelé o registraci nepříjemně překvapeni. K uvedeným poplatkům je samozřejmě nutno připočíst ještě poplatek za registraci vozidla dle druhu a kategorie vozidla. Je na místě zdůraznit, že výše uvedené poplatky nemají žádnou vazbu na to, zda vozidlo prošlo pravidelným měřením emisí, či nikoli, jak se někteří žadatelé domnívají. Konkrétní výši poplatku je schopen sdělit až pracovník registru po předložení technického průkazu vozidla rozkódovaním konkrétního emisního předpisu a jeho přiřazením ke konkrétní emisní úrovni. Tyto tzv. ekologické poplatky jsou příjmem státního fondu životního prostředí, nikoli úřadu, který je vybral. Město Jeseník na poplatku žádným způsobem neparticipuje. Naopak mu přibyla další agenda, spojená s vybíráním, vedením a odváděním poplatků. Řidičské průkazy K skončila platnost řidičských průkazů, vydaných v období Dle stavu k nepožádalo 1130 jejich držitelů dosud o jejich výměnu. Vycházeje z faktu, že ve vlně výměny ŘP, jejichž platnost skončila , zůstalo dosud nevyměněných cca 1200 těchto dokladů, lze důvodně předpokládat, že dále podá žádost o výměnu poměrně malé procento držitelů řidičských průkazů, kteří tyto doklady reálně potřebují. Výměna dokladu s prošlou platností není komplikovanější než výměna dokladu platného. Jediný rozdíl spočívá v tom, že je úkon zpoplatněn správním poplatkem ve výši 50 Kč. Odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje, že se v praxi začínají objevovat případy, kdy se držitel řidičského oprávnění s řidičským průkazem, jehož platnost skončila, dostaví na registr řidičů s tím, že potřebuje okamžitě vycestovat do zahraničí. Tato situace však bohužel nemá řešení, neboť nový a platný řidičský průkaz může být vydán ve zkráceném režimu žadateli nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti a mezinárodní řidičský průkaz lze vydat pouze na základě předložení platného řidičského průkazu. Řízení motorového vozidla s neplatným řidičským průkazem pak může ve svém důsledku představovat pokutu v blokovém řízení až do výše Kč a v řízení správním až Kč plus Kč náklady řízení. Těm, kdo si svůj řidičský průkaz dosud nevyměnili a k řízení jej užívají, doporučuje odbor dopravy neodkladnou návštěvu registru řidičů a podání žádosti o výměnu dokladu. Učinit tak lze v úřední dobu registru pondělí a středa hod. a pátek hod. Bc. Roman Chlapek, vedoucí oddělení dopravně správních agend 3 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

6 Zprávy Městského úřadu Jeseník Regiontour 2011 Ve dnech brněnské výstaviště žilo cestováním. Město Jeseník se tradičně účastnilo nejvýznamnějšího mezinárodního veletrhu v Brně pod názvem Go a Regiontour Prezentace probíhala na stánku Olomouckého kraje v části Jeseníky. V rámci partnerství s Polskem byli k prezentaci na stánku Olomouckého kraje přizváni zástupci okresu Nysa a Opole. Pulty jednotlivých turistických lokalit byly plně obsazeny zástupci z informačních center a zástupců z různých organizací. Pro návštěvníky veletrhu bylo připraveno oblíbené rýžování zlata, které si mohl každý sám vyzkoušet. Na své si přišli ti největší gurmáni, kteří mohli ochutnat a zakoupit si tradiční olomoucké tvarůžky, které mohli zapít litovelským pivem. Návštěvníkům byly k dispozici propagační materiály jednotlivých členů Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Poptávka ze strany návštěvníků byla nejvíce po cyklomapách, turistických mapách, ubytování v Jeseníkách, lázeňství a kulturních akcích v Olomouckém kraji na rok Letošního veletrhu Regiontour Brno se zúčastnilo několik desítek tisíc návštěvníků. Potkat jste zde mohli poslance Parlamentu ČR Ing. Jiřího Krátkého, hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka, starostu obce Lipová lázně Ing. Lubomíra Žmolíka nebo starostu obce Černá Voda Pavla Horníka. Stánek s názvem Jesenicko, Javornicko, Žulovsko reprezentovali Ing. Martina Kroupová (město Jeseník), Zdenka Šimíková (Lipová lázně) a Tomáš Kysučan (Černá Voda). Ing. Martina Kroupová Regionální wellness centrum Jeseník Srdečně zveme všechny občany na veřejné projednání výsledků odborné diskuze a stanoviska Výboru pro strategický rozvoj a investice k projektu Regionálního wellness centra Jeseník, které se uskuteční dne v hod. v kině Pohoda v Jeseníku. Za vedení města: Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru MěÚ Jeseník, odbor obecní živnostenský úřad, informuje podnikatele, že od vznikla nová vázaná živnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Obsahovou náplní této živnosti jsou činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru (zák. č. 145/2010 Sb.). Podnikatelé, kteří ke dni poskytovali nebo zprostředkovávali spotřebitelský úvěr v rámci živnosti volné, mohou v této činnosti pokračovat pouze do Pokud tito podnikatelé v průběhu roku 2011 živnostenskému úřadu oznámí, že v této činnosti hodlají pokračovat a doloží doklady prokazující odbornou způsobilost, získají oprávnění pro tuto novou živnost bez poplatku. Pro bližší informace kontaktujte živnostenský úřad (tel ). Jan Zavadil, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad Zastupitelstvo Zasedání zastupitelstva proběhne v hod. v Kapli. Jeseník, město a lázně - 2 /

7 Zprávy Městského úřadu Jeseník Změna sídla Střediska pečovatelské služby Jeseník Mezi svátky došlo k přestěhování Střediska pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Olomouckého kraje, a to na novou adresu Otakara Březiny Jedná se o areál bývalé pekárny a cukrárny v Jeseníku. Ostatní kontaktní údaje se nemění: telefon: , web: pecovatelskajesenik.wbs.cz; Kontakt na ředitelku organizace Bc. Janu Mackovou, DiS.: Jana Křivánková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Sloučení příspěvkových organizací Olomouckého kraje Dne schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/42/2010 začlenění Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Žilinská 7, PSČ , IČ: , do Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Na Vozovce 26, PSČ , IČ: , formou sloučení k Tímto příspěvková organizace Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje k zanikla bez likvidace a veškeré závazky, povinnosti a práva přebírá Středisko sociální prevence Olomouc. V Jeseníku se tato změna týká Poradny pro rodinu Jeseník, Dukelská 436, která je tímto opatřením rovněž začleněna do příspěvkové organizace Středisko sociální prevence Olomouc. Poradna pro rodinu Jeseník sídlí v budově Městského koupaliště v Jeseníku na ulici Dukelská 436. Kontaktní osoba: Mgr. Monika Novotná Kontakty: telefon: , mobil: , Poskytované služby: odborné sociální poradenství, bezplatné a kvalifikované psychologické a právní poradenství, psychoterapie, krizová intervence a diagnostika, problematika domácího násilí Jana Křivánková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Informace o stěhování odboru správního Koncem roku 2010 byl odbor správní přestěhován ze 4. patra budovy Ipos do patra druhého téže budovy blok A. Stěhování proběhlo z důvodu nedostatečné kapacity stávajících prostor vzhledem k postupnému nárůstu agendy výkonu přenesené působnosti odboru. Proběhla také kompletní výměna plechových registrů na úseku agend občanských průkazů a cestovních dokladů, byl zakoupen elektronický rotační registr. Dalším důvodem stěhování bylo přiblížení služeb občanům. Došlo ke sjednocení pracovišť občanských průkazů a cestovních dokladů v jedno pracoviště, poskytující komplexní služby. Žádost o občanský průkaz a cestovní doklad nově může občan podat přes příjmovou kabinku, naopak výdej osobních dokladů probíhá přes výdejové okýnko. Tímto je zaručena diskrétnost jednání a ochrana osobních údajů. Kancelář č Pracoviště evidence obyvatel je nově rozděleno do dvou kanceláří. V případě jednání jednoho referenta s občanem o možnosti zrušení trvalého pobytu (neveřejné jednání) již nemusí občané čekat na ukončení jednání, ale mohou požádat druhého referenta a požadavek vyřídit okamžitě. Kanceláře č. 317 a 316. Služba CzechPoint a ověření podpisu či listiny je občanům poskytována ve stávajícím rozsahu v kanceláři č V případě nepřítomnosti pracovnice CzechPointu může občan požádat o výstup z czechpointového rozhraní nebo o ověření listiny či podpisu na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů přes kabinku. Úsek přestupkový nově občané najdou v kancelářích č. 315 a č. 313 a vedoucí odboru v kanceláři č Bc. Veronika Klementová, vedoucí správního odboru 5 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

8 Ředitel Základní školy Jeseník stanovuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Z Á P I S K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ( do I. ročníku základní školy ) na čtvrtek 3.února 2011 od 14:00 do 17:00 hodin. Zápis se uskuteční na ZÁKLADNÍ ŠKOLE JESENÍK v objektu školy na ul. B.Němcové 1256 a v objektu školy na ul. Průchodní 154 K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dovrší do 31.srpna 2011 šestý rok věku a s dítětem, jemuž byl v předchozím roce odložen začátek povinné školní docházky. RODNÝ LIST DÍTĚTE VEZMĚTE S SEBOU! Průkaz totožnosti zákonného zástupce také s sebou! ( na základě 36, odst. 4 Zákona č. 500 / 2004 Sb. správní řád ) Mgr. Roman Mrosek ředitel školy Jeseník, město a lázně - 2 /

9 Zprávy Městského úřadu Jeseník Záchytné parkoviště Zóna Za Podjezdem V minulém roce byla fyzicky ukončena realizace napojení bývalého areálu vojenských kasáren (dnes zóna služeb a nerušivé výroby Za Podjezdem) na komunikaci I/60. Součástí budovaného napojení zóny je i výstavba záchytného parkoviště pro osobní i nákladní dopravu. Celý projekt byl financován v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce s polským městem Nysa, které recipročně na svém území v blízkosti Nyského jezera vybudovalo také záchytné parkoviště. I když je již stavba fyzicky ukončena, není ještě oficiálně předána do užívání. V těchto dnech probíhají kontrolní kolaudační prohlídky tak, aby mohla být vydána kolaudační rozhodnutí. Tato činnost je administrativně náročná již z toho důvodu, že na akci bylo vydáno 6 stavebních povolení, takže souběžně musí proběhnout 6 kolaudačních řízení. Město Jeseník plánuje zahájit využívání díla v průběhu měsíce března tohoto roku. Celkové náklady na české straně činili cca 32 mil. Kč a Evropská unie přispěla na realizaci částkou ve výši téměř 85 % z celkového rozpočtu. František Chovanec, odbor stavebního úřadu, majetku a investic Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL Výpis z událostí Městské policie Jeseník Krádeže neustávají Ve čtvrtek 6. ledna 2011 v hodin vyjela hlídka městské policie do prodejny Billa na Bezručově ulici. Mladý muž se tam pokusil přivlastnit si drogerii v celkové hodnotě 3250 Kč. Pro strážníky nebyl neznámým, neboť jen u městské policie má 12 záznamů. A protože má záznam také v Rejstříku trestů ČR, a to pro krádež, byl z důvodu podezření ze spáchání přečinu krádeže podle 205 odst. 2 trestního zákoníku hlídkou MP na policejní oddělení k dalšímu zajištění a následnému vyšetřování. Podobný osud tedy vyšetřování pro přečin krádeže si svým činem v prodejně Albert na ulici Dukelská vysloužila v neděli 9. ledna odpoledne mladá žena z Jeseníku, která zboží za celkem 1506 Kč poschovávala v různých úkrytech kočárku s miminkem. Neušla však pozornosti prodavaček, které ji za pokladnou zastavily a přivolaly městskou policii. 10. ledna krátce před 14. hodinou strážníci předváděli na policii mladého muže, který nemohl a nechtěl prokázat svoji totožnost. Předtím totiž ukradl v prodejně Kaufland zboží za 422 Kč. Jeho jednání bude dále posuzovat příslušný správní orgán pro přestupek proti majetku. Rvačka ve vinárně 9. ledna v hod. byla městské policii telefonicky ohlášena rvačka v provozovně na Palackého ulici. Za deset minut nato z místa hlídka MP hlásí čtyři zraněné. Strážníci ztotožnili údajného iniciátora výtržností 31letého muže z Jeseníku. V hod. strážníky posílila hlídka státní policie, která si pak událost se zraněnými, z nichž dva byli převezeni k ošetření do nemocnice, převzala k dalšímu objasňování. Zloděj v uzamčeném domě Deset minut po pů1noci 12. ledna telefonicky oznámila obyvatelka ulice Bezručova, že její manžel v suterénu jejich domu zadržel muže, který se tam pokusil krást. Hlídka MP na místě zjistila, že podezřelý muž pronikl za dvoje uzamčené dveře a dovnitř se dostal s úmyslem přivlastnit si cizí věci. Pro 7 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

10 Zprávy Městského úřadu Jeseník podezření z trestného činu strážníci tohoto muže předali policistům k dalším opatřením. Bitka na veřejnosti kvůli ženě 14. ledna v hod. do Penny Marketu vyjíždí hlídka MP na údajnou rvačku bezdomovců, jak telefonicky oznámil rozrušený ženský hlas. Strážníci v prodejně pak uklidňovali dva muže, kteří byli v prodejně nakupovat a znají se z dětství, nešlo ale o bezdomovce. Příčinou intenzivních dohadů, či přímo bitky, byla ta skutečnost, že jeden z mužů se dotkl intimní části těla partnerky druhého muže a tento se zachoval natolik gentlemansky, že obhajoba partnerčiny nedotknutelnosti přerostla ve fyzickou šarvátku. Po domluvě strážníků se zúčastnění v relativním poklidu rozešli. Mgr. Pavel Šuranský, velitel městské policie Statistiky roku 2010 V minulém roce se v Jeseníku narodilo občanům Jeseníku 105 dětí a zemřelo 99 obyvatel města. Nejčastější jména, která rodiče dávali chlapcům, jsou Tomáš, Adam a Jakub. Děvčatům pak Nela, Adéla a Veronika. Objevila se také netradiční jména jako Orlando, Teodor, Maxim, Dimitrij, Matylda, Justýna, Mia, Vanesa. Zároveň se však vracejí staročeská jména Antonín, Jaromír, Rozálie či Anastázie. V roce 2010 bylo uzavřeno jesenickými občany 67 sňatků a více než polovina manželství byla uzavřena mimo obřadní síň. Snoubenci si za místo ke vstupu do manželství volili zahrady penzionů, altánek v lázních, kapli v Průchodní ulici i na Křižáku a také místa v přírodě, ke kterým mají osobní vztah. V minulém roce bylo rozvedeno 32 manželství. Z registru obyvatel také vyplývá, že do Jeseníku se přistěhovalo 292 lidí (odstěhovalo 320) a k měl Jeseník obyvatel. Pozn.: veškerá data jsou pouze pro město Jeseník Bc. Veronika Klementová a Jana Sedláková Matrika V prosinci se v jesenické porodnici narodilo celkem 44 dětí, z toho 9 dětí rodičům z Jeseníku. Adéla Benešová, Antonín Zapletal, Alexander Vilímek, Barbora Bilíková, Vanesa Chroustová, Tina Kačor, Nela Žitková, Dominka Koňariková, Veronika Burďáková Zemřeli: Ivan Bobula Olga Pírková Jan Malcher Vlasta Malinová Ignác Janovjak Antonín Hradil Eva Koubová Jana Tůmová 73 let 84 let 95 let 68 let 87 let 74 let 79 let 66 let Stomatologická pohotovost - únor MUDr. Kaňovská Sylva Velká Kraš 94, MUDr. Kolčavová Marie Dukelská 456/13, Jeseník MUDr. Kováčová Dagmar Tovární 234, Jeseník MUDr. Michálka Karel Míru č. 355, Javorník Jeseník, město a lázně - 2 /

11 Šetří se všude aneb Nově se stavebními odpady Šetřit, škrtat, upravovat ceny to jsou hesla současné doby. A nevyhýbají se žádné oblasti lidské činnosti. Tak jako my všichni i město Jeseník musí dobře zvažovat, kde na to vzít, jak rozdělit pro všechny a na všechno to, co je v peněžence, jak finančně zajistit služby svým občanům. A ať už je příjem jakýkoli, vždy v peněžence chybí minimálně jedna jeho třetina, takže se musí někde ubrat, škrtat, šetřit. Zatímco všechny náklady každoročně stoupají, zákon několik let ponechává strop pro poplatky za odpady na stejné úrovni. A tak od dubna letošního roku začne platit nová vyhláška města pro nakládání s odpady. Velkou změnou v ní je likvidace stavebních odpadů, kdy ji město přestává svým občanům hradit. Ti si budou muset od likvidaci zaplatit sami. Není však důvod věšet hlavu život je neustálá změna a co dříve nebylo Jinde to tak mají zavedené mnoho let. Takový komfort jako Jeseník nemají. Společnost Technické služby Jeseník, a. s., v návaznosti na uvedené skutečnosti připravuje pro občany službu, která jim s řešením, kam se stavebním odpadem, abych neničil životní prostředí, kde žiji, pomůže. Odpady bude možné, tak jako doposud, likvidovat na skládce odpadů u Supíkovic. Avšak cenově bude zohledněna kvalita odpadů. To znamená, že kdo si odpad roztřídí, zaplatí nejméně. Snížená cena bude za zdící materiály, omítky a betony, vše v drobnějších kusech, bez příměsí plastů, papírů, kovů, dřeva a podobně. Pro občany, kteří budou mít odpadů jen trochu (cca do 200 kg) a nechtějí s nimi na skládku, nabídneme možnost odložit odpady přímo v areálu Technických služeb Jeseník, a. s., na ulici Otakara Březiny (nikoli na sběrném dvoře!!!). I tady bude cena sledovat kvalitu, vždy však bude výrazně vyšší než na skládce. Je to dáno dalšími náklady, které se zde do ceny promítají. Provozní doba, po kterou budeme v areálu stavební odpady přijímat, bude pro zachování komfortu občanům téměř kopírovat provozní dobu sběrného dvora. Sobotní provoz však zavedeme jen v období od dubna do října. Sledujte naše www stránky. Stále jsme tady pro vás, připraveni pomoci s likvidací odpadu, aby co nejméně zatížil naše společné životní prostředí. Máme odbornost, platná povolení, certifikáty, moderní techniku a schopné pracovníky. Technické služby Jeseník, a. s., již 15 let v moderním stylu. Stanislav Jati, vedoucí provozu odpadové hospodářství Rekordní výsledek sbírky Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl pro naši Charitu Javorník příjemným překvapením. Stejně jako v předchozích letech nezabránily ani letos rozmary počasí koledníkům a dárcům, aby otevřeli svá srdce a přispěli opět na dobrou věc. Navzdory všem odhadům se podařilo vykoledovat krásnou částku Kč. To je o Kč více než v loňském roce! Z toho přímo v Jeseníku ,- Kč. Poděkování si zaslouží nepochybně koledníci a koordinátoři letošní sbírky a rovněž vy všichni, kteří jste přispěli a pomáháte tak budovat naše charitní dílo. Ještě jednou DĚKUJEME! Po rozdělení použijeme výtěžek sbírky na nákup automobilu pro DPS sv. Hedviky Za Charitu Javorník Mgr. Helena Paschkeová, ředitelka 9 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

12 Aktivity určené seniorům města Jeseníku Klub seniorů města Jeseník Vás zve na přátelskou návštěvu a posezení v nově vybavených prostorách klubu seniorů na Dukelské ulici v Jeseníku (budova sídla městské policie) - možnost využití počítače a internetu zdarma - nabídka zájezdů do divadel, poznávací zájezdy - přednášky, besedy, vzdělávací a kulturní akce - návštěvy bazénu, solné jeskyně, divadla - posezení a popovídání v příjemné společnosti - společenské a karetní hry Kde: Klub seniorů města Jeseníku, Dukelská 718 Kdy: pondělí a čtvrtek od 13:00 hodin do 17:00 hodin Kontaktní osoba: Věra Vymětalová (tel.: , do klubu: ) Virtuální univerzita třetího věku Jeseník (VU3V) V říjnu loňského roku byl Penzionem pro seniory Jeseník ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájen nový projekt vedoucí ke zvyšování kvality života seniorů prostřednictvím studia Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Pilotní semestr studijního programu na téma Astronomie jsme v lednu již zdárně ukončili zahajujeme další blok (letní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku tentokráte na téma Etika jako východisko z krize společnosti. Kde: Klub seniorů města Jeseníku, Dukelská 718 Kdy: v 9:00 hod. Kontaktní osoba: Bc. Alice Macečková (tel.: , Počítačové kurzy pro seniory Zájem o počítačovou gramotnost není jen výsadou lidí v produktivním věku. V poslední době je o počítače a internet zájem v seniorské generaci stále větší. Naše organizace ve spolupráci s MěÚ Jeseník v posledních pěti letech uspořádala několik kurzů počítačové gramotnosti, které byly určeny pro seniory města Jeseníku. Byly to kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé v rozsahu cca 20 vyučovacích hodin. Podařilo se nám zajistit kurzy dotované (národní program počítačové gramotnosti NPPG, nadační program Senioři komunikují nebo počítačové vzdělávání v rámci česko-polského projektu Senioři v Schengenu ). Vždy nám šlo o to vyhovět stálému zájmu seniorů o tuto problematiku, kterou jsme se snažili předat takovou formou, aby senioři mohli se základními znalostmi počítače pracovat s internetem a em, komunikovat pomocí počítače se svými známými a příbuznými, a tak rozšířit své možnosti. Realizovali jsme rovněž kurzy, které si částečně hradili senioři sami. Ty proběhly např. v učebnách Soukromé střední odborné školy Jeseník na Dukelské ulici nebo ten zatím poslední v učebně Integrované střední škole strojírenské (hotel M), který byl ukončen v prosinci loňského roku. V letošním roce počítáme s pokračováním kurzů, protože zájem o tento typ vzdělávání senioři stále projevují. Našim cílem je mimo jiné zajistit pro absolventy kurzů možnost dalšího vzdělávání a poradenství pro stálé udržení znalostí a schopností počítačové gramotnosti. K tomuto účelu může sloužit i nově otevřené počítačové a internetové pracoviště v Klubu seniorů na Dukelské ulici, které bylo pořízeno z projektu Senioři v Schengenu. V současné době hledáme vhodné dobrovolníky, kteří by byli ochotni seniorům věnovat svůj čas a pomáhat jim nabyté znalosti aplikovat v praktických činnostech u počítače. Kde: Penzion pro seniory Jeseník, Beskydská 1298/6 Kontaktní osoba: Ing. Jan Rotter (tel: , mob ) Jeseník, město a lázně - 2 /

Derniéra jako posun. Obsah

Derniéra jako posun. Obsah Obsah Skupina Priessnitz obdržela Cenu města Jeseník... 2 Matrika... 2 Stomatologická pohotovost... 3 Technické služby není to tak jednoduché.... 4 Tříkrálová sbírka opět rekordní... 5 Karneval v kalamitě...

Více

Obsah. Milé čtenářky, milí čtenáři,

Obsah. Milé čtenářky, milí čtenáři, Obsah Matrika...2 Stomatologická pohotovost...2 Také Jeseník má své skvosty. Hlasujme pro ně!...3 5 x tradice v soutěži O Priessnitzův dortík...4 MKZ Jeseník mají nový design internetových stránek...7

Více

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %)

Vybíráme z obsahu. 6. Nezáv. starostové pro kraj 49 hlasů (1,30 %) 7. Děln. str. - zrušení popl. ve zdr. 37 hlasů (0,98 %) L I S T O P A D 0 0 8 č í s l o 1 1 V I. r o č n í k ČSSD suverénně vyhrála volby do pardubického krajského zastupitelstva. Získala téměř třicet šest procent hlasů a v 45členném krajském zastupitelstvu

Více

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů

Radniční listy. Majetkový odbor informuje UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ. Setkání ve Staré radnici ve znamení 40 let Klubu železničních modelářů Majetkový odbor informuje Radniční listy M Ě S T S K É N O V I N Y T R U T N O V A ročník 19 ÚNOR 23.2.2011 UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali

Více

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník

Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO. 19. ročník Zahájení 2 168. Lázeňské sezóny 15.5. 17. 5. 2015 Informační měsíčník města Jeseník NAŠE MĚSTO www.jesenik.org Návštěva prezidenta v Jeseníku dopadla úspěšně, i vrtkavé počasí se nakonec umoudřilo! Prezident

Více

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních

Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí z Otrokovic i okolních Měsíčník obyvatel města Otrokovice 24. srpna 2012 číslo 8 - ročník 22 zdarma - neprodejné Rekordní sumec strana 3 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Letní slavnosti navštívilo 10 tisíc lidí Tisíce lidí

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice.

Radniční list. Starostův sloupek. Prachatice opět usilují o celostátní titul. Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) www.prachatice. Měsíčník Města Prachatice, XVII. ročník, číslo 3 (březen 2015) Starostův sloupek P ř e d p á r t ý d n y uběhlo 100 dní, kdy bylo zvoleno nové v e d e n í n a š e h o města. V této chvíli často přicházejí

Více

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu

Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva. Mikulovští gymnazisté uctili památku obětí holocaustu Z P R A V O D A J M Ě S T A 10. února 2010 ČÍSLO 3 ROČNÍK XI ZDARMA Některé chodníky v Mikulově stále pokrývá ledová vrstva Údržba mikulovských chodníků a silnic se v letošní zimě nedá označit za ideální.

Více

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky

NOVINY MĚSTSKÉ. Nejvýznamnější investice v roce 2009. XI. reprezentační ples města Česká Lípa. 5/březen/2009. Z bloku starostky MĚSTSKÉ 5/březen/2009 NOVINY vydává město Česká Lípa - čtrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 13. března 2009 Nejvýznamnější investice v roce 2009 Pro rok 2009 je v rozpočtu města

Více

POLŠTÍ FILMAŘI NATÁČELI V CENTRU KARVINÉ. str. 5 ROČNÍK 2011 ČÍSLO 1

POLŠTÍ FILMAŘI NATÁČELI V CENTRU KARVINÉ. str. 5 ROČNÍK 2011 ČÍSLO 1 ZASTÁVKA V KARVINÉ- -DOLECH SE NA JAŘE BUDE STĚHOVAT POLŠTÍ FILMAŘI NATÁČELI V CENTRU KARVINÉ MOST PŘES OLŠI PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ str. 2 str. 5 str. 7 ROČNÍK 2011 ČÍSLO 1 KARVINSKÝ ZPRAVODAJ...město,

Více

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX

Milevský. zpravodaj ZDARMA 11. Ročník: XIX Milevský zpravodaj ZDARMA Ročník: XIX 11. 1. listopadu 2011 Den Sociálních služeb Města Milevska v Domě kultury v Milevsku Ve středu 12. října 2011 se v Domě kultury v Milevsku uskutečnil Den Sociálních

Více

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006)

Radniční list. Starostův sloupek. Příděl sněhu dal zabrat lidem i technice. Měsíčník Města Prachatice. VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Měsíčník Města Prachatice VIII. ročník, číslo 2 (únor 2006) Starostův sloupek Průběžné informace o projektu Léčebné centrum sv. Markéty zaznívají pravidelně na jednáních zastupitelstva města, nicméně ne

Více

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města

hlučínskénoviny Ing. Bernard Ostárek starosta města hlučínskénoviny Vážení spoluobčané, v Hlučíně máme jedinečný a jediný útvar svého druhu v ČR, a to Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru ČR. Važme si toho! Specialisté i speciální technika přešli

Více

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 7/2014. město a lázně. kulturní přehled. Devatero pohádek Karla Čapka. Cena 12 Kč

Jeseník. a další. měsíční zpravodaj 7/2014. město a lázně. kulturní přehled. Devatero pohádek Karla Čapka. Cena 12 Kč měsíční zpravodaj Jeseník město a lázně 7/2014 Devatero pohádek Karla Čapka V Jeseníku zahraje famózní Demeterová Prázdniny s Brontosaurem kulturní přehled Cena 12 Kč a další Obsah Matrika...2 Stomatologická

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Nabízíme Vám palivové štípané dříví délky 30, popřípadě 50 cm. www.pomocpro.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? DLUHY? Pomůžeme Vám z dluhové pasti volejte: 724 680 736 Nezávislý regionální čtrnáctideník Z RCA DLO Ročník XI. Číslo 1 13. ledna 2012 Distribuční

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci:

V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1 V sobotu 8. března 2014 byli v obřadní síni našeho úřadu slavnostně uvítáni do života a zapsáni do pamětní knihy tito noví občánci: 1. foto - manželé Schulzovi s dcerou Nelou prvním občánkem našeho města

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 03 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Den Země 2015 Místostarostka Mgr. Petra Neubergerová s ředitelkou knihovny Mgr. Kateřinou Pechovou slavnostně otevřely přístavbu bezbariérového vstupu a

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu LEDEN 2008 Slovo starosty k Novému roku Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych úvodem vyjádřil přesvědčení, že jste adventní čas, svátky vánoční i konec roku

Více

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj

Prosinec 2014 / www.svitavy.cz. nebe, peklo, s krůčkem ráj Prosinec 2014 / www.svitavy.cz letošní vánoční bohoslužby 2 novinky ve vodárenském lese 5 nebe, peklo, s krůčkem ráj 6 vánoce a advent v muzeu 11 David Šimek staronovým starostou Ve středu 5. listopadu

Více

Milé čtenářky, vážení čtenáři,

Milé čtenářky, vážení čtenáři, zdarma www.mestotynec.cz noviny města Týnec nad Sázavou ročník XXII únor 2012 číslo 1 Milé čtenářky, vážení čtenáři, únorové Týnecké listy Vám přináší nové informace: zastupitelstvo schválilo rozpočet

Více

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24

www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 www.prostejov.eu Radnièní listy Ročník 11/číslo 11 24. listopadu 2010 ZDARMA Kulturní měsíčník na stranách 13-24 Před půlstoletím přesídlili paragáni do Prostějova...... dnes elitní speciální síly Nově

Více

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní

Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Zpravodaj Města Litomyšle 10 6. října 2008 Ročník XVIII. Mladá Smetanova Litomyšl - multikulturní Již 35. festival Hudební mládeže ČR s názvem Mladá Smetanova Litomyšl proběhl ve dnech 18. až 21. září.

Více

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012

Ročník XXII. č. 2 20. ledna 2012 Koncert a výstava ZUŠ ČTRNÁCTIDENÍK KADAŇSKÝCH OBČANŮ Příští KN Uzávěrka příspěvků a inzerátů je ve středu 25. ledna 3. února 2012... 5. strana Pozvánka Kam za kulturou... 3. strana Ročník XXII. č. 2 20.

Více

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít!

NOVINY. Pelhřimovské. Nenechte si ujít! Číslo 1 Ročník XVI Zdarma 17. ledna 2014 Pelhřimovské NOVINY Zpravodaj Městského úřadu Pelhřimov, kulturních zařízení a technických služeb e-mail: noviny@kzpe.cz, telefon: 564/103 303, 777/012 396, www.pelhrimovsko.cz

Více

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni

04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA. NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor. PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni 04/2015 STUDIE REKONSTRUKCE GYMNÁZIA NOVÝ ŘEDITEL LÁZNÍ» rozhovor PAUL NURSE» nositel Nobelovy ceny v Třeboni SPRÁVNÝ ČAS PRO SEZÓNNÍ SERVIS Dopřejte svému vozu péči v autorizovaném servisu Nezapomeňte

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Vize Muchy: Epopej v Krumlově 300 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÍCE NEŽ. Nezávislý regionální čtrnáctideník

Z RCA DLO Z RCA DLO. Vize Muchy: Epopej v Krumlově 300 DRUHŮ KOPAČEK A OBUVI AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÍCE NEŽ. Nezávislý regionální čtrnáctideník www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 EXEKUCE? Dluhy? Finanční tíseň? Řešte svoji situaci ještě dnes! volejte: 724 680 736 www.vrata-zaluzie.cz AKCE 2011: 4 rozměry - 10 dekorů CENA 23.950,-

Více

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list

Vybíráme z obsahu. Cena města... 2 Cyklobus... 5 Výzkum mumií... 7 Sportovní pozvánka cyklistika... 12 Bramborák... vkladný list Č E R V E N E C 2 0 0 9 č í s l o 7 V I I. r o č n í k Město musí díky dopadům finanční krize upravit rozpočet na rok 2009 Dopady hospodářské krize se promítají i do rozpočtu měst a obcí. Jednou z nejvýznamnějších

Více