Obsah. Prodejní cena: Počet výtisků:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Prodejní cena: Počet výtisků:"

Transkript

1

2

3 Obsah Schůdnost chodníků a odpovědnost za úraz Komplikace s prodejem bytů se podařilo vyřešit Poplatek při registraci vozidla Řidičské průkazy Regiontour Poskytování nebo zprostředkování spotř. úvěru Změna sídla Střediska pečovatelské služby Jeseník Sloučení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.. 5 Informace o stěhování odboru správního Záchytné parkoviště Zóna Za Podjezdem Výpis z událostí Městské policie Jeseník Statistiky roku Matrika Stomatologická pohotovost - únor Šetří se všude aneb Nově se stavebními odpady Rekordní výsledek sbírky Klub seniorů města Jeseník Virtuální univerzita třetího věku Jeseník (VU3V) Počítačové kurzy pro seniory Výtvarná dílna pro seniory Smyčcový orchestr Jeseník (SOJ) na Maltě Programová nabídka Kino Pohoda Priessnitzovy léčebné lázně, a. s Vlastivědné muzeum Jesenicka Plíživá Kontra Informační centrum Jeseník Akce ZUŠ Jeseník Mateřské centrum Krteček Historie Lesní správy Jeseník Koncert Ludmily Ryznarové Zemřel Antonín Kubálek Slovenské klavírní duo Pažický Solárik Mladý a neklidný únor Výstava obrazů Barky Fabiánové - Z blízka i z daleka... Letošní Projekt 100 je ve znamení lásky a vášně Úspěšné jesenické zpěvačky Co pada z něba Ztracený Jeseník Na první straně obálky: Vítání občánků má v našem městě letitou tradici. Při tomto slavnostním obřadu se přítomní rodiče podepíší do městské kroniky, obdrží věcný dar a šek na Kč - městské porodné. Spokojená rodinka Jurčákova na vítání v Kapli. Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník Řídí redakční rada: Ing. Marie Fomiczewová, Jiří Glabazňa, Miroslav Hrdlička, Eva Knoppová, Lubomíra Macháčková, Michaela Neubauerová, František Surmík Redaktor: Tomáš Vlazlo Prodejní cena: 10 Kč Počet výtisků: 900 ks Předtisková příprava: LENTILstudio - Tomáš Vlazlo, Jeseník Tisk: Studio-4 s.r.o. Povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR dne a zapsáno do evidence pod evidenčním číslem MK ČR E Uzávěrka vždy 16. den předešlého měsíce. Toto číslo vyšlo v Jeseníku Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

4 Zprávy Městského úřadu Jeseník Schůdnost chodníků v zimním období a odpovědnost za úraz Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, protože ani dokonale proplužená a posypem ošetřená komunikace nemůže být tak spolehlivě schůdná, jako komunikace suchá. Zimní údržba je prováděna v souladu se schváleným Plánem zimní údržby na období Jelikož závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích nelze odstranit, ale pouze zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento Plán zimní údržby potřebné priority údržby, a to jak časové, tak místní, které vyplývají z nestejné důležitosti jednotlivých místních komunikací. Pro účely tohoto Plánu ZÚ jsou jednotlivé komunikace (vozovky a chodníky) rozděleny podle důležitosti a dopravního významu do tří pořadí. Zajištění sjízdnosti a schůdnosti v jednotlivých pořadích je stanoveno takto: I. pořadí do 6 hodin II. pořadí do 12 hodin III. pořadí po ošetření MK zařazených do I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin Schůdnost chodníků: Komunikace je schůdná za situace, kdy umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu komunikace, dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. (zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Zákon o provozu na pozemních komunikacích (zák. č. 361/2000 Sb.) dokonce stanoví, že je přímo povinností každého účastníka provozu (tedy i chodce) přizpůsobit se stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu. Vlastník místní komunikace nebo chodníku (obec nebo jiný subjekt) odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti komunikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledkům takovou závadu zmírnit (tzn. proplužit nebo omést chodník + příp. provést posyp) ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Odpovědnost vlastníka však není neomezená a samotná skutečnost, že došlo k úrazu po pádu na chodníku, ještě neznamená, že poškozenému bude automaticky vyplaceno odškodné. Je třeba upozornit, že odpovědnost se váže na závadu ve schůdnosti, nikoliv na zhoršenou schůdnost či úplnou neschůdnost. Chodec v daném případě musí chůzi přizpůsobit povětrnostní situaci a jejím důsledkům, které musí samozřejmě předvídat - jestliže např. před sebou vidí chodník pokrytý vrstvou sněhu (i když proplužený a posypaný) musí tomu svoji chůzi přizpůsobit v tomto případě nelze hovořit o závadě ve schůdnosti, ale o zhoršené či úplné neschůdnosti. Tak, jak je uvedeno výše, ani dokonale proplužený, odmetený a posypem ošetřený chodník nemůže být tak spolehlivě schůdný jako chodník suchý. Při úrazu po pádu na chodníku v zimním období doporučujeme tudíž objektivně zvážit, zda v daném případě: 1. došlo k zavinění ze strany města (nebo jiného subjektu), tzn., že chodník nebyl ošetřen v souladu s Plánem zimní údržby došlo k zanedbání a tedy i vině. V tomto případě bude záležitost městem (jiným subjektem) řešena prostřednictvím pojišťovacího ústavu, který po prošetření případu rozhodne, zda je město (jiný subjekt) za škodu odpovědné a poškozenému vzniká nárok na náhradu škody; 2. nebo bohužel došlo k pádu a úrazu na ošetřeném chodníku a pojistné plnění si nechat uhradit z vlastního úrazového pojištění. Věra Navrátilová, odbor stavebního úřadu, majetku a investic Jeseník, město a lázně - 2 /

5 Zprávy Městského úřadu Jeseník Komplikace s prodejem bytů se podařilo vyřešit Město Jeseník podepsalo v listopadu 2010 kupní smlouvy se čtyřmi nově založenými bytovými družstvy stávajících nájemníků bytů na Klicperově ulici. Bohužel se ukázalo, že podmínka, ke které se bývalé vedení města Jeseníku jako prodávající zavázalo, je nesplnitelná. Konkrétně se jednalo o výmaz zástavního práva zřízeného ve prospěch ministerstva pro místní rozvoj. Díky vstřícnosti tří bytových družstev se podařilo dosáhnout kompromisu a najít variantní řešení vzniklé patové situace. Kupní ceny byly uhrazeny v souladu s podepsanými kupními smlouvami a v tuto chvíli je velice pravděpodobné, že prodej bude v horizontu několika týdnů úspěšně ukončen. Ing. Libor Halas, místostarosta Poplatek při registraci vozidla Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku připomíná, že novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která nabyla účinnosti dne , byla uzákoněna povinnost žadatele o 1. registraci vozidel v ČR (vozidla jednotlivě dovezená ze zahraničí) a o 1. přeregistraci vozidel (po uvedené účinnosti zákona) již v registru silničních vozidel ČR registrovaných, která neplní emisní předpis minimálně v úrovni Euro 3, uhradit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (vozidla kategorií M1, N1). Poplatek se hradí před (respektive při) 1. registraci nebo 1. přeregistraci vozidla a představuje částky Kč (u vozidla, které nemá doloženo plnění limitů emisní úrovně ani Euro 1), Kč (u vozidla, které má doloženo plnění limitů emisní úrovně Euro 1) a Kč (u vozidla, které má doloženo plnění limitů emisní úrovně Euro 2). Přestože tato povinnost je v našem právním řádu zakotvena již více než 2 roky, stále dochází k situacím, kdy jsou na registru silničních vozidel někteří žadatelé o registraci nepříjemně překvapeni. K uvedeným poplatkům je samozřejmě nutno připočíst ještě poplatek za registraci vozidla dle druhu a kategorie vozidla. Je na místě zdůraznit, že výše uvedené poplatky nemají žádnou vazbu na to, zda vozidlo prošlo pravidelným měřením emisí, či nikoli, jak se někteří žadatelé domnívají. Konkrétní výši poplatku je schopen sdělit až pracovník registru po předložení technického průkazu vozidla rozkódovaním konkrétního emisního předpisu a jeho přiřazením ke konkrétní emisní úrovni. Tyto tzv. ekologické poplatky jsou příjmem státního fondu životního prostředí, nikoli úřadu, který je vybral. Město Jeseník na poplatku žádným způsobem neparticipuje. Naopak mu přibyla další agenda, spojená s vybíráním, vedením a odváděním poplatků. Řidičské průkazy K skončila platnost řidičských průkazů, vydaných v období Dle stavu k nepožádalo 1130 jejich držitelů dosud o jejich výměnu. Vycházeje z faktu, že ve vlně výměny ŘP, jejichž platnost skončila , zůstalo dosud nevyměněných cca 1200 těchto dokladů, lze důvodně předpokládat, že dále podá žádost o výměnu poměrně malé procento držitelů řidičských průkazů, kteří tyto doklady reálně potřebují. Výměna dokladu s prošlou platností není komplikovanější než výměna dokladu platného. Jediný rozdíl spočívá v tom, že je úkon zpoplatněn správním poplatkem ve výši 50 Kč. Odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje, že se v praxi začínají objevovat případy, kdy se držitel řidičského oprávnění s řidičským průkazem, jehož platnost skončila, dostaví na registr řidičů s tím, že potřebuje okamžitě vycestovat do zahraničí. Tato situace však bohužel nemá řešení, neboť nový a platný řidičský průkaz může být vydán ve zkráceném režimu žadateli nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti a mezinárodní řidičský průkaz lze vydat pouze na základě předložení platného řidičského průkazu. Řízení motorového vozidla s neplatným řidičským průkazem pak může ve svém důsledku představovat pokutu v blokovém řízení až do výše Kč a v řízení správním až Kč plus Kč náklady řízení. Těm, kdo si svůj řidičský průkaz dosud nevyměnili a k řízení jej užívají, doporučuje odbor dopravy neodkladnou návštěvu registru řidičů a podání žádosti o výměnu dokladu. Učinit tak lze v úřední dobu registru pondělí a středa hod. a pátek hod. Bc. Roman Chlapek, vedoucí oddělení dopravně správních agend 3 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

6 Zprávy Městského úřadu Jeseník Regiontour 2011 Ve dnech brněnské výstaviště žilo cestováním. Město Jeseník se tradičně účastnilo nejvýznamnějšího mezinárodního veletrhu v Brně pod názvem Go a Regiontour Prezentace probíhala na stánku Olomouckého kraje v části Jeseníky. V rámci partnerství s Polskem byli k prezentaci na stánku Olomouckého kraje přizváni zástupci okresu Nysa a Opole. Pulty jednotlivých turistických lokalit byly plně obsazeny zástupci z informačních center a zástupců z různých organizací. Pro návštěvníky veletrhu bylo připraveno oblíbené rýžování zlata, které si mohl každý sám vyzkoušet. Na své si přišli ti největší gurmáni, kteří mohli ochutnat a zakoupit si tradiční olomoucké tvarůžky, které mohli zapít litovelským pivem. Návštěvníkům byly k dispozici propagační materiály jednotlivých členů Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Poptávka ze strany návštěvníků byla nejvíce po cyklomapách, turistických mapách, ubytování v Jeseníkách, lázeňství a kulturních akcích v Olomouckém kraji na rok Letošního veletrhu Regiontour Brno se zúčastnilo několik desítek tisíc návštěvníků. Potkat jste zde mohli poslance Parlamentu ČR Ing. Jiřího Krátkého, hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka, starostu obce Lipová lázně Ing. Lubomíra Žmolíka nebo starostu obce Černá Voda Pavla Horníka. Stánek s názvem Jesenicko, Javornicko, Žulovsko reprezentovali Ing. Martina Kroupová (město Jeseník), Zdenka Šimíková (Lipová lázně) a Tomáš Kysučan (Černá Voda). Ing. Martina Kroupová Regionální wellness centrum Jeseník Srdečně zveme všechny občany na veřejné projednání výsledků odborné diskuze a stanoviska Výboru pro strategický rozvoj a investice k projektu Regionálního wellness centra Jeseník, které se uskuteční dne v hod. v kině Pohoda v Jeseníku. Za vedení města: Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru MěÚ Jeseník, odbor obecní živnostenský úřad, informuje podnikatele, že od vznikla nová vázaná živnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Obsahovou náplní této živnosti jsou činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru (zák. č. 145/2010 Sb.). Podnikatelé, kteří ke dni poskytovali nebo zprostředkovávali spotřebitelský úvěr v rámci živnosti volné, mohou v této činnosti pokračovat pouze do Pokud tito podnikatelé v průběhu roku 2011 živnostenskému úřadu oznámí, že v této činnosti hodlají pokračovat a doloží doklady prokazující odbornou způsobilost, získají oprávnění pro tuto novou živnost bez poplatku. Pro bližší informace kontaktujte živnostenský úřad (tel ). Jan Zavadil, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad Zastupitelstvo Zasedání zastupitelstva proběhne v hod. v Kapli. Jeseník, město a lázně - 2 /

7 Zprávy Městského úřadu Jeseník Změna sídla Střediska pečovatelské služby Jeseník Mezi svátky došlo k přestěhování Střediska pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Olomouckého kraje, a to na novou adresu Otakara Březiny Jedná se o areál bývalé pekárny a cukrárny v Jeseníku. Ostatní kontaktní údaje se nemění: telefon: , web: pecovatelskajesenik.wbs.cz; Kontakt na ředitelku organizace Bc. Janu Mackovou, DiS.: Jana Křivánková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Sloučení příspěvkových organizací Olomouckého kraje Dne schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/42/2010 začlenění Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Žilinská 7, PSČ , IČ: , do Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Na Vozovce 26, PSČ , IČ: , formou sloučení k Tímto příspěvková organizace Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje k zanikla bez likvidace a veškeré závazky, povinnosti a práva přebírá Středisko sociální prevence Olomouc. V Jeseníku se tato změna týká Poradny pro rodinu Jeseník, Dukelská 436, která je tímto opatřením rovněž začleněna do příspěvkové organizace Středisko sociální prevence Olomouc. Poradna pro rodinu Jeseník sídlí v budově Městského koupaliště v Jeseníku na ulici Dukelská 436. Kontaktní osoba: Mgr. Monika Novotná Kontakty: telefon: , mobil: , Poskytované služby: odborné sociální poradenství, bezplatné a kvalifikované psychologické a právní poradenství, psychoterapie, krizová intervence a diagnostika, problematika domácího násilí Jana Křivánková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Informace o stěhování odboru správního Koncem roku 2010 byl odbor správní přestěhován ze 4. patra budovy Ipos do patra druhého téže budovy blok A. Stěhování proběhlo z důvodu nedostatečné kapacity stávajících prostor vzhledem k postupnému nárůstu agendy výkonu přenesené působnosti odboru. Proběhla také kompletní výměna plechových registrů na úseku agend občanských průkazů a cestovních dokladů, byl zakoupen elektronický rotační registr. Dalším důvodem stěhování bylo přiblížení služeb občanům. Došlo ke sjednocení pracovišť občanských průkazů a cestovních dokladů v jedno pracoviště, poskytující komplexní služby. Žádost o občanský průkaz a cestovní doklad nově může občan podat přes příjmovou kabinku, naopak výdej osobních dokladů probíhá přes výdejové okýnko. Tímto je zaručena diskrétnost jednání a ochrana osobních údajů. Kancelář č Pracoviště evidence obyvatel je nově rozděleno do dvou kanceláří. V případě jednání jednoho referenta s občanem o možnosti zrušení trvalého pobytu (neveřejné jednání) již nemusí občané čekat na ukončení jednání, ale mohou požádat druhého referenta a požadavek vyřídit okamžitě. Kanceláře č. 317 a 316. Služba CzechPoint a ověření podpisu či listiny je občanům poskytována ve stávajícím rozsahu v kanceláři č V případě nepřítomnosti pracovnice CzechPointu může občan požádat o výstup z czechpointového rozhraní nebo o ověření listiny či podpisu na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů přes kabinku. Úsek přestupkový nově občané najdou v kancelářích č. 315 a č. 313 a vedoucí odboru v kanceláři č Bc. Veronika Klementová, vedoucí správního odboru 5 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

8 Ředitel Základní školy Jeseník stanovuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Z Á P I S K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ( do I. ročníku základní školy ) na čtvrtek 3.února 2011 od 14:00 do 17:00 hodin. Zápis se uskuteční na ZÁKLADNÍ ŠKOLE JESENÍK v objektu školy na ul. B.Němcové 1256 a v objektu školy na ul. Průchodní 154 K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dovrší do 31.srpna 2011 šestý rok věku a s dítětem, jemuž byl v předchozím roce odložen začátek povinné školní docházky. RODNÝ LIST DÍTĚTE VEZMĚTE S SEBOU! Průkaz totožnosti zákonného zástupce také s sebou! ( na základě 36, odst. 4 Zákona č. 500 / 2004 Sb. správní řád ) Mgr. Roman Mrosek ředitel školy Jeseník, město a lázně - 2 /

9 Zprávy Městského úřadu Jeseník Záchytné parkoviště Zóna Za Podjezdem V minulém roce byla fyzicky ukončena realizace napojení bývalého areálu vojenských kasáren (dnes zóna služeb a nerušivé výroby Za Podjezdem) na komunikaci I/60. Součástí budovaného napojení zóny je i výstavba záchytného parkoviště pro osobní i nákladní dopravu. Celý projekt byl financován v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce s polským městem Nysa, které recipročně na svém území v blízkosti Nyského jezera vybudovalo také záchytné parkoviště. I když je již stavba fyzicky ukončena, není ještě oficiálně předána do užívání. V těchto dnech probíhají kontrolní kolaudační prohlídky tak, aby mohla být vydána kolaudační rozhodnutí. Tato činnost je administrativně náročná již z toho důvodu, že na akci bylo vydáno 6 stavebních povolení, takže souběžně musí proběhnout 6 kolaudačních řízení. Město Jeseník plánuje zahájit využívání díla v průběhu měsíce března tohoto roku. Celkové náklady na české straně činili cca 32 mil. Kč a Evropská unie přispěla na realizaci částkou ve výši téměř 85 % z celkového rozpočtu. František Chovanec, odbor stavebního úřadu, majetku a investic Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL Výpis z událostí Městské policie Jeseník Krádeže neustávají Ve čtvrtek 6. ledna 2011 v hodin vyjela hlídka městské policie do prodejny Billa na Bezručově ulici. Mladý muž se tam pokusil přivlastnit si drogerii v celkové hodnotě 3250 Kč. Pro strážníky nebyl neznámým, neboť jen u městské policie má 12 záznamů. A protože má záznam také v Rejstříku trestů ČR, a to pro krádež, byl z důvodu podezření ze spáchání přečinu krádeže podle 205 odst. 2 trestního zákoníku hlídkou MP na policejní oddělení k dalšímu zajištění a následnému vyšetřování. Podobný osud tedy vyšetřování pro přečin krádeže si svým činem v prodejně Albert na ulici Dukelská vysloužila v neděli 9. ledna odpoledne mladá žena z Jeseníku, která zboží za celkem 1506 Kč poschovávala v různých úkrytech kočárku s miminkem. Neušla však pozornosti prodavaček, které ji za pokladnou zastavily a přivolaly městskou policii. 10. ledna krátce před 14. hodinou strážníci předváděli na policii mladého muže, který nemohl a nechtěl prokázat svoji totožnost. Předtím totiž ukradl v prodejně Kaufland zboží za 422 Kč. Jeho jednání bude dále posuzovat příslušný správní orgán pro přestupek proti majetku. Rvačka ve vinárně 9. ledna v hod. byla městské policii telefonicky ohlášena rvačka v provozovně na Palackého ulici. Za deset minut nato z místa hlídka MP hlásí čtyři zraněné. Strážníci ztotožnili údajného iniciátora výtržností 31letého muže z Jeseníku. V hod. strážníky posílila hlídka státní policie, která si pak událost se zraněnými, z nichž dva byli převezeni k ošetření do nemocnice, převzala k dalšímu objasňování. Zloděj v uzamčeném domě Deset minut po pů1noci 12. ledna telefonicky oznámila obyvatelka ulice Bezručova, že její manžel v suterénu jejich domu zadržel muže, který se tam pokusil krást. Hlídka MP na místě zjistila, že podezřelý muž pronikl za dvoje uzamčené dveře a dovnitř se dostal s úmyslem přivlastnit si cizí věci. Pro 7 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

10 Zprávy Městského úřadu Jeseník podezření z trestného činu strážníci tohoto muže předali policistům k dalším opatřením. Bitka na veřejnosti kvůli ženě 14. ledna v hod. do Penny Marketu vyjíždí hlídka MP na údajnou rvačku bezdomovců, jak telefonicky oznámil rozrušený ženský hlas. Strážníci v prodejně pak uklidňovali dva muže, kteří byli v prodejně nakupovat a znají se z dětství, nešlo ale o bezdomovce. Příčinou intenzivních dohadů, či přímo bitky, byla ta skutečnost, že jeden z mužů se dotkl intimní části těla partnerky druhého muže a tento se zachoval natolik gentlemansky, že obhajoba partnerčiny nedotknutelnosti přerostla ve fyzickou šarvátku. Po domluvě strážníků se zúčastnění v relativním poklidu rozešli. Mgr. Pavel Šuranský, velitel městské policie Statistiky roku 2010 V minulém roce se v Jeseníku narodilo občanům Jeseníku 105 dětí a zemřelo 99 obyvatel města. Nejčastější jména, která rodiče dávali chlapcům, jsou Tomáš, Adam a Jakub. Děvčatům pak Nela, Adéla a Veronika. Objevila se také netradiční jména jako Orlando, Teodor, Maxim, Dimitrij, Matylda, Justýna, Mia, Vanesa. Zároveň se však vracejí staročeská jména Antonín, Jaromír, Rozálie či Anastázie. V roce 2010 bylo uzavřeno jesenickými občany 67 sňatků a více než polovina manželství byla uzavřena mimo obřadní síň. Snoubenci si za místo ke vstupu do manželství volili zahrady penzionů, altánek v lázních, kapli v Průchodní ulici i na Křižáku a také místa v přírodě, ke kterým mají osobní vztah. V minulém roce bylo rozvedeno 32 manželství. Z registru obyvatel také vyplývá, že do Jeseníku se přistěhovalo 292 lidí (odstěhovalo 320) a k měl Jeseník obyvatel. Pozn.: veškerá data jsou pouze pro město Jeseník Bc. Veronika Klementová a Jana Sedláková Matrika V prosinci se v jesenické porodnici narodilo celkem 44 dětí, z toho 9 dětí rodičům z Jeseníku. Adéla Benešová, Antonín Zapletal, Alexander Vilímek, Barbora Bilíková, Vanesa Chroustová, Tina Kačor, Nela Žitková, Dominka Koňariková, Veronika Burďáková Zemřeli: Ivan Bobula Olga Pírková Jan Malcher Vlasta Malinová Ignác Janovjak Antonín Hradil Eva Koubová Jana Tůmová 73 let 84 let 95 let 68 let 87 let 74 let 79 let 66 let Stomatologická pohotovost - únor MUDr. Kaňovská Sylva Velká Kraš 94, MUDr. Kolčavová Marie Dukelská 456/13, Jeseník MUDr. Kováčová Dagmar Tovární 234, Jeseník MUDr. Michálka Karel Míru č. 355, Javorník Jeseník, město a lázně - 2 /

11 Šetří se všude aneb Nově se stavebními odpady Šetřit, škrtat, upravovat ceny to jsou hesla současné doby. A nevyhýbají se žádné oblasti lidské činnosti. Tak jako my všichni i město Jeseník musí dobře zvažovat, kde na to vzít, jak rozdělit pro všechny a na všechno to, co je v peněžence, jak finančně zajistit služby svým občanům. A ať už je příjem jakýkoli, vždy v peněžence chybí minimálně jedna jeho třetina, takže se musí někde ubrat, škrtat, šetřit. Zatímco všechny náklady každoročně stoupají, zákon několik let ponechává strop pro poplatky za odpady na stejné úrovni. A tak od dubna letošního roku začne platit nová vyhláška města pro nakládání s odpady. Velkou změnou v ní je likvidace stavebních odpadů, kdy ji město přestává svým občanům hradit. Ti si budou muset od likvidaci zaplatit sami. Není však důvod věšet hlavu život je neustálá změna a co dříve nebylo Jinde to tak mají zavedené mnoho let. Takový komfort jako Jeseník nemají. Společnost Technické služby Jeseník, a. s., v návaznosti na uvedené skutečnosti připravuje pro občany službu, která jim s řešením, kam se stavebním odpadem, abych neničil životní prostředí, kde žiji, pomůže. Odpady bude možné, tak jako doposud, likvidovat na skládce odpadů u Supíkovic. Avšak cenově bude zohledněna kvalita odpadů. To znamená, že kdo si odpad roztřídí, zaplatí nejméně. Snížená cena bude za zdící materiály, omítky a betony, vše v drobnějších kusech, bez příměsí plastů, papírů, kovů, dřeva a podobně. Pro občany, kteří budou mít odpadů jen trochu (cca do 200 kg) a nechtějí s nimi na skládku, nabídneme možnost odložit odpady přímo v areálu Technických služeb Jeseník, a. s., na ulici Otakara Březiny (nikoli na sběrném dvoře!!!). I tady bude cena sledovat kvalitu, vždy však bude výrazně vyšší než na skládce. Je to dáno dalšími náklady, které se zde do ceny promítají. Provozní doba, po kterou budeme v areálu stavební odpady přijímat, bude pro zachování komfortu občanům téměř kopírovat provozní dobu sběrného dvora. Sobotní provoz však zavedeme jen v období od dubna do října. Sledujte naše www stránky. Stále jsme tady pro vás, připraveni pomoci s likvidací odpadu, aby co nejméně zatížil naše společné životní prostředí. Máme odbornost, platná povolení, certifikáty, moderní techniku a schopné pracovníky. Technické služby Jeseník, a. s., již 15 let v moderním stylu. Stanislav Jati, vedoucí provozu odpadové hospodářství Rekordní výsledek sbírky Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl pro naši Charitu Javorník příjemným překvapením. Stejně jako v předchozích letech nezabránily ani letos rozmary počasí koledníkům a dárcům, aby otevřeli svá srdce a přispěli opět na dobrou věc. Navzdory všem odhadům se podařilo vykoledovat krásnou částku Kč. To je o Kč více než v loňském roce! Z toho přímo v Jeseníku ,- Kč. Poděkování si zaslouží nepochybně koledníci a koordinátoři letošní sbírky a rovněž vy všichni, kteří jste přispěli a pomáháte tak budovat naše charitní dílo. Ještě jednou DĚKUJEME! Po rozdělení použijeme výtěžek sbírky na nákup automobilu pro DPS sv. Hedviky Za Charitu Javorník Mgr. Helena Paschkeová, ředitelka 9 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

12 Aktivity určené seniorům města Jeseníku Klub seniorů města Jeseník Vás zve na přátelskou návštěvu a posezení v nově vybavených prostorách klubu seniorů na Dukelské ulici v Jeseníku (budova sídla městské policie) - možnost využití počítače a internetu zdarma - nabídka zájezdů do divadel, poznávací zájezdy - přednášky, besedy, vzdělávací a kulturní akce - návštěvy bazénu, solné jeskyně, divadla - posezení a popovídání v příjemné společnosti - společenské a karetní hry Kde: Klub seniorů města Jeseníku, Dukelská 718 Kdy: pondělí a čtvrtek od 13:00 hodin do 17:00 hodin Kontaktní osoba: Věra Vymětalová (tel.: , do klubu: ) Virtuální univerzita třetího věku Jeseník (VU3V) V říjnu loňského roku byl Penzionem pro seniory Jeseník ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájen nový projekt vedoucí ke zvyšování kvality života seniorů prostřednictvím studia Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Pilotní semestr studijního programu na téma Astronomie jsme v lednu již zdárně ukončili zahajujeme další blok (letní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku tentokráte na téma Etika jako východisko z krize společnosti. Kde: Klub seniorů města Jeseníku, Dukelská 718 Kdy: v 9:00 hod. Kontaktní osoba: Bc. Alice Macečková (tel.: , Počítačové kurzy pro seniory Zájem o počítačovou gramotnost není jen výsadou lidí v produktivním věku. V poslední době je o počítače a internet zájem v seniorské generaci stále větší. Naše organizace ve spolupráci s MěÚ Jeseník v posledních pěti letech uspořádala několik kurzů počítačové gramotnosti, které byly určeny pro seniory města Jeseníku. Byly to kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé v rozsahu cca 20 vyučovacích hodin. Podařilo se nám zajistit kurzy dotované (národní program počítačové gramotnosti NPPG, nadační program Senioři komunikují nebo počítačové vzdělávání v rámci česko-polského projektu Senioři v Schengenu ). Vždy nám šlo o to vyhovět stálému zájmu seniorů o tuto problematiku, kterou jsme se snažili předat takovou formou, aby senioři mohli se základními znalostmi počítače pracovat s internetem a em, komunikovat pomocí počítače se svými známými a příbuznými, a tak rozšířit své možnosti. Realizovali jsme rovněž kurzy, které si částečně hradili senioři sami. Ty proběhly např. v učebnách Soukromé střední odborné školy Jeseník na Dukelské ulici nebo ten zatím poslední v učebně Integrované střední škole strojírenské (hotel M), který byl ukončen v prosinci loňského roku. V letošním roce počítáme s pokračováním kurzů, protože zájem o tento typ vzdělávání senioři stále projevují. Našim cílem je mimo jiné zajistit pro absolventy kurzů možnost dalšího vzdělávání a poradenství pro stálé udržení znalostí a schopností počítačové gramotnosti. K tomuto účelu může sloužit i nově otevřené počítačové a internetové pracoviště v Klubu seniorů na Dukelské ulici, které bylo pořízeno z projektu Senioři v Schengenu. V současné době hledáme vhodné dobrovolníky, kteří by byli ochotni seniorům věnovat svůj čas a pomáhat jim nabyté znalosti aplikovat v praktických činnostech u počítače. Kde: Penzion pro seniory Jeseník, Beskydská 1298/6 Kontaktní osoba: Ing. Jan Rotter (tel: , mob ) Jeseník, město a lázně - 2 /

PROGRAM BŘEZEN 2010 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU

PROGRAM BŘEZEN 2010 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU PROGRAM BŘEZEN 2010 Úterý 2. března ve 13 hodin...kaple SOUTĚŽ V KOMORNÍ HŘE SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ Okresní kolo soutěže MŠMT ČR. Pátek 5. března v 17 hodin...kaple

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ŘÍJEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V KIOSKU V LÁZEŇSKÝCH DOMECH Neděle 1.10.2017 8:30 17:00 *VÝLET DO OLOMOUCE. NÁVŠTĚVA KATEDRÁLY SV. VÁCLAVA, ARCIDIÉCÉZNÍHO

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM SRPEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI Úterý 1.8.2017 14:00 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE SRAZ NA RECEPCI 19:00

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010

INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, v záři světel stromečku, ať zavítají láska, klid a zdraví, do vašeho domečku. přeje Zastupitelstvo obce a Obecní úřad Borová INFORMAČNÍ LETÁK - PROSINEC 2010 * 13. ročník *

Více

Odbor vnitřních věcí

Odbor vnitřních věcí Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy. Na těchto úsecích bylo v roce 2012 vyřizováno 2472 podání. Součástí odboru je dále sekretariát a informační středisko.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí

Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010. Volby jsou už minulostí MORAVâAN Informaãní zpravodaj Obecního úfiadu Morávka www.moravka.info V Morávce 15. listopadu 2010 ã. 6/2010 Volby jsou už minulostí Vážení spoluobčané, děkuji všem, kteří jste přišli k volbám, a svými

Více

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník.

Čtvrtek 7. května v 17.00 hodin divadelní sál MKD VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK Absolventský a ročníkový koncert žáků tanečního oboru ZUŠ Mělník. PROGRAM MEKUC KVĚTEN 2015 Pondělí 4. května v 17.00 MKD KVĚTEN 1945 NA MĚLNÍKU Přednáška vojenského historika pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka doplněná výstavou dobových fotografií a plakátů ze Státního archivu

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

GWYN ASHTON (GB) PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (HU, SK, CZ)

GWYN ASHTON (GB) PETRA BÖRNEROVÁ TRIO (HU, SK, CZ) DŮM KULTURY ŠUMPERK, s. r. o. Fialova 3, 787 01 Šumperk, tel: 583 214276, tel./fax: 583 214287 tel.č. předprodeje vstupenek: 583 214279 /od 14 do 18 h/ e-mail: dksumperk@dksumperk.cz, www.dksumperk.cz,

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice,

připojí s nabídkou programů, jak elektronicky, tak i do Zpravodaje Konice, červen 2017 DEN KONICKÉHO MUZEA SE SKVĚLE VYDAŘIL Chci poděkovat návštěvníkům za finanční příspěvky a všem ochotným spolupracovníkům včetně pohostinských podniků za jejich pracovní nedělní odpoledne. Velký

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016

Životický portál. Od 18. dubna do 24. dubna 2016 Životický portál Od 18. dubna do 24. dubna 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 JÍDELNÍ

Více

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 137. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 28.4.2014 v 8:00 hodin na radnici v Jeseníku 4165. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 101/2014-109/2014, dle upravené

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM ČERVENEC 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Sobota 1.7.2017 15:00 17:00 LÁZEŇSKÝ JARMARK, HUDEBNÍ HALA, VIZ PLAKÁT Neděle

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9.

ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU. KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. ZÁŘÍ NA FRÝDLANTSKU KDY KDE AKCE POŘÁDÁ 1.9. 30.9. MCDO Hejnice Lomová Dagmar Obrazy + fotografie MCDO Hejnice 1.9. 30.9. výstavní síň frýdlantské Miloš Smolný Blízkost výstava fotografií, vernisáž 1.9.

Více

K trvalému vyřazení vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo.

K trvalému vyřazení vozidla dochází, pokud vlastník vozidla nechce dále vozidlo provozovat, nebo pokud vozidlo zaniklo. Napsal uživatel Mgr. Filip Matějka 03. Pojmenování (název) životní situace Trvalé vyřazení vozidla z registru vozidel 04. Základní informace k životní situaci K trvalému vyřazení vozidla dochází, pokud

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA ŘÍJEN 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DNY SENIORŮ V JESENÍKU OD 2. DO 7.

Více

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17%

2/ Volby do Evropského parlamentu výsledky hlasování v Nošovicích Počet zapsaných voličů 807 Počet vydaných obálek 135 % účasti 17% Oběžník č. 4/2014 1/ Soutěž mladých hasičů V sobotu 7. června 2014 se koná na hřišti za základní školou soutěž mladých hasičů O pohár starosty obce. Začátek v 9.00 hodin. Přijďte povzbudit naše malé hasiče.

Více

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ

VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Mělnické kulturní PROGRAM 12/2015 Úterý 1. 12. 17.00 20.00 hodin hudební sál MKD VÁNOČNÍ KURZ ARANŽOVÁNÍ Kurz výroby vánočních dekorací s lektorkami SOU Liběchov. Rezervace na tel. 606 613 406 nebo na

Více

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013

Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Obecní úřad Řenče Řenče 54, 334 01 377 985 594 M. Loudová 603 810 622 E-mail: ou_rence@volny.cz www.rence.cz SRPEN 2013 Vážení spoluobčané, zdravím Vás v krásných letních dnech a přináším informace o aktuálním

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny MACÍČKOVÁ Anna č.p. 21 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 22.9. do 29.9. 2013 Pondělí Polévka nočková s bramborem Vepřové maso na rajčatech, těstoviny Úterý

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení

Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení Sdružení pro rozvoj Soláně občanské sdružení 1. Projekt Informační centrum a galerie Zvonice Soláň 2. Projekt Galerie v přírodě, valašská zahrada a valašská krajina na Soláni Sdružení pro rozvoj Soláně,o.s.

Více

Správní odbor a obecní živnostenský úřad

Správní odbor a obecní živnostenský úřad Správní odbor a obecní živnostenský úřad Vedoucí odboru Oddělení matriky Oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů vedoucí oddělení Oddělení přestupkové Oddělení obecní živnostenský

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVENEC 2013 DÍLNA INSPIRACE

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

PROGRAM DUBEN 2010. Sobota 3. dubna v 19 hodin. Zimní zahrada TANEČNÍ VEČER SE SKUPINOU TONIGHT Vstupné 50 Kč bez předprodeje.

PROGRAM DUBEN 2010. Sobota 3. dubna v 19 hodin. Zimní zahrada TANEČNÍ VEČER SE SKUPINOU TONIGHT Vstupné 50 Kč bez předprodeje. KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU PROGRAM DUBEN 2010 Pátek 2. dubna v 15 hodin Kongresový sál DIVADLO DĚTEM Divadlo dětem souboru Pohádková babička s názvem Hrajeme si na pohádku. Vstupné 30 Kč,

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč

pátek 5. 9. 19.00 velký sál účastníci kurzů vstup na průkazky, ostatní vstup 30 Kč DŮM KULTURY Nádražní 846 Provozní doba pokladny: PO PÁ: 7:00-11:30 a 12:15-15:30 tel.: 383 809 200, info@dkmilevsko.cz pondělí 1. 9. 15.00 17.00 taneční sál NÁBOR DO TANEČNÍ SKUPINY EFK pondělí 1. 9. 18.45

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Účast na veletrzích a dalších akcích v září

Účast na veletrzích a dalších akcích v září Účast na veletrzích a dalších akcích v září CIAF, 2. -3. 9. Hradec Králové CIAF je největší leteckou přehlídkou a soutěží špičkových vojenských bojových letounů v České republice. Královéhradecké letiště

Více

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016

PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 PROGRAM MEKUC ŘÍJEN 2016 Neděle 2. října v 10.00 19.00 MKD, města DEN ARCHITEKTURY MĚLNÍK 10.00 12.00 tvůrčí program pro děti 13.30 procházka po městě s městským architektem (sraz u věže chrámu sv. Petra

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LEDEN 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje

KARLOVARSKÝ KRAJ. Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Zastupitelstva Karlovarského kraje KARLOVARSKÝ KRAJ Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského kraje U s n e s e n í z 1. zasedání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Karlovarského

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN

ČESKÉ LÁZEŇSTVÍ JAKO EVROPSKÝ FENOMÉN Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s agenturou CzechTourism, Svazem léčebných lázní, Lázněmi Luhačovice a městem Luhačovice pořádají 14.KONFERENCI SLM ČR Hotel Společenský dům, Lázně Luhačovice

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015

Životický portál. Od 12. října do 18. října 2015 Životický portál Od 12. října do 18. října 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci říjnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk Jméno Č.p. Věk ŠKORŇA Michal MACÍČEK Stanislav ŠPUNAR Robert KUNC Jan 170 165 154 189 92 80 70

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 79. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 14. 11. 2005 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 MINISTERSTVO VNITRA ČR Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 Č.j. MV-6694-1/PO-2009 V Praze dne 3. února 2009 Počet listů: 5 Příloha: 1/4 Podmínky pro poskytování a použití účelové neinvestiční dotace z rozpočtu

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2017 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. Oblastní odbočka OPAVA Časopis vychází pro vnitřní potřebu členů Oblastní odbočky SONS ČR, zapsaný spolek OPAVA a jejich příznivců.

Více

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619

Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 Informační leták Obecního úřadu Volfartice 3. číslo Volfartický občasník č. e. MK ČR E 18619 vydává Obec Volfartice, se sídlem Volfartice č. p. 59, IČ: 00261076 občasník - distribuováno zdarma - neprodejné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE KULTURNÍ A SPORTOVNÍ PROGRAM KVĚTEN 2017 NA AKCE OZNAČENÉ * JE NUTNO PROVÉST REZERVACI V REZERVAČNÍ KNIZE NA RECEPCI LIBUŠE Pondělí 1.5.2017 STÁTNÍ SVÁTEK 13:30 18:00 *VYJÍŽĎKA NA KONÍCH - FARMA KARLOVICE

Více

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník)

Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Soupis kronik, pamětních knih, rukopisů a fotoalb (výběr z mezifondové sbírky kronik SOkA Jeseník) Stav ke dni 31. 5. 2006 Údaje jsou rozděleny do kapitol I. Kroniky městské a obecní, II. Kroniky farní,

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013

HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 HARMONOGRAM ZAHÁJENÍ LÁZEŇSKÉ SEZÓNY 2013 PÁLENÍ ČARODĚJNIC 30.4. 2013 úterý Sokolský vrch 17:00 22:00 Skákací hrad pro děti (vstupné zdarma) 17:00 Soutěže pro děti 17:30 Divadelní představení pro děti

Více

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015

PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 PROGRAM MENS SANA o.p.s. Prosinec 2015 Aktivity (řazeno podle abecedy): Akce plánované v prosinci 2015 více u jednotlivých dnů: o Prodej na vánočním jarmarku Vyšší odborné školy sociální 1.12. 2015 o Návštěva

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015

Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Novinky pro běžce dobré vůle č. 3/2015 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Vážení a milí běžci Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, noční běh Prahou se blíží, proto Vám přejeme, abyste poslední letní

Více