Obsah. Prodejní cena: Počet výtisků:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah. Prodejní cena: Počet výtisků:"

Transkript

1

2

3 Obsah Schůdnost chodníků a odpovědnost za úraz Komplikace s prodejem bytů se podařilo vyřešit Poplatek při registraci vozidla Řidičské průkazy Regiontour Poskytování nebo zprostředkování spotř. úvěru Změna sídla Střediska pečovatelské služby Jeseník Sloučení příspěvkových organizací Olomouckého kraje.. 5 Informace o stěhování odboru správního Záchytné parkoviště Zóna Za Podjezdem Výpis z událostí Městské policie Jeseník Statistiky roku Matrika Stomatologická pohotovost - únor Šetří se všude aneb Nově se stavebními odpady Rekordní výsledek sbírky Klub seniorů města Jeseník Virtuální univerzita třetího věku Jeseník (VU3V) Počítačové kurzy pro seniory Výtvarná dílna pro seniory Smyčcový orchestr Jeseník (SOJ) na Maltě Programová nabídka Kino Pohoda Priessnitzovy léčebné lázně, a. s Vlastivědné muzeum Jesenicka Plíživá Kontra Informační centrum Jeseník Akce ZUŠ Jeseník Mateřské centrum Krteček Historie Lesní správy Jeseník Koncert Ludmily Ryznarové Zemřel Antonín Kubálek Slovenské klavírní duo Pažický Solárik Mladý a neklidný únor Výstava obrazů Barky Fabiánové - Z blízka i z daleka... Letošní Projekt 100 je ve znamení lásky a vášně Úspěšné jesenické zpěvačky Co pada z něba Ztracený Jeseník Na první straně obálky: Vítání občánků má v našem městě letitou tradici. Při tomto slavnostním obřadu se přítomní rodiče podepíší do městské kroniky, obdrží věcný dar a šek na Kč - městské porodné. Spokojená rodinka Jurčákova na vítání v Kapli. Vydavatel: Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, Jeseník Řídí redakční rada: Ing. Marie Fomiczewová, Jiří Glabazňa, Miroslav Hrdlička, Eva Knoppová, Lubomíra Macháčková, Michaela Neubauerová, František Surmík Redaktor: Tomáš Vlazlo Prodejní cena: 10 Kč Počet výtisků: 900 ks Předtisková příprava: LENTILstudio - Tomáš Vlazlo, Jeseník Tisk: Studio-4 s.r.o. Povoleno rozhodnutím Ministerstva kultury ČR dne a zapsáno do evidence pod evidenčním číslem MK ČR E Uzávěrka vždy 16. den předešlého měsíce. Toto číslo vyšlo v Jeseníku Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

4 Zprávy Městského úřadu Jeseník Schůdnost chodníků v zimním období a odpovědnost za úraz Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky, protože ani dokonale proplužená a posypem ošetřená komunikace nemůže být tak spolehlivě schůdná, jako komunikace suchá. Zimní údržba je prováděna v souladu se schváleným Plánem zimní údržby na období Jelikož závady ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích nelze odstranit, ale pouze zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento Plán zimní údržby potřebné priority údržby, a to jak časové, tak místní, které vyplývají z nestejné důležitosti jednotlivých místních komunikací. Pro účely tohoto Plánu ZÚ jsou jednotlivé komunikace (vozovky a chodníky) rozděleny podle důležitosti a dopravního významu do tří pořadí. Zajištění sjízdnosti a schůdnosti v jednotlivých pořadích je stanoveno takto: I. pořadí do 6 hodin II. pořadí do 12 hodin III. pořadí po ošetření MK zařazených do I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin Schůdnost chodníků: Komunikace je schůdná za situace, kdy umožňuje bezpečný pohyb chodců přizpůsobený stavebnímu stavu komunikace, dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. (zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Zákon o provozu na pozemních komunikacích (zák. č. 361/2000 Sb.) dokonce stanoví, že je přímo povinností každého účastníka provozu (tedy i chodce) přizpůsobit se stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu. Vlastník místní komunikace nebo chodníku (obec nebo jiný subjekt) odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti komunikace, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledkům takovou závadu zmírnit (tzn. proplužit nebo omést chodník + příp. provést posyp) ani na ni předepsaným způsobem upozornit. Odpovědnost vlastníka však není neomezená a samotná skutečnost, že došlo k úrazu po pádu na chodníku, ještě neznamená, že poškozenému bude automaticky vyplaceno odškodné. Je třeba upozornit, že odpovědnost se váže na závadu ve schůdnosti, nikoliv na zhoršenou schůdnost či úplnou neschůdnost. Chodec v daném případě musí chůzi přizpůsobit povětrnostní situaci a jejím důsledkům, které musí samozřejmě předvídat - jestliže např. před sebou vidí chodník pokrytý vrstvou sněhu (i když proplužený a posypaný) musí tomu svoji chůzi přizpůsobit v tomto případě nelze hovořit o závadě ve schůdnosti, ale o zhoršené či úplné neschůdnosti. Tak, jak je uvedeno výše, ani dokonale proplužený, odmetený a posypem ošetřený chodník nemůže být tak spolehlivě schůdný jako chodník suchý. Při úrazu po pádu na chodníku v zimním období doporučujeme tudíž objektivně zvážit, zda v daném případě: 1. došlo k zavinění ze strany města (nebo jiného subjektu), tzn., že chodník nebyl ošetřen v souladu s Plánem zimní údržby došlo k zanedbání a tedy i vině. V tomto případě bude záležitost městem (jiným subjektem) řešena prostřednictvím pojišťovacího ústavu, který po prošetření případu rozhodne, zda je město (jiný subjekt) za škodu odpovědné a poškozenému vzniká nárok na náhradu škody; 2. nebo bohužel došlo k pádu a úrazu na ošetřeném chodníku a pojistné plnění si nechat uhradit z vlastního úrazového pojištění. Věra Navrátilová, odbor stavebního úřadu, majetku a investic Jeseník, město a lázně - 2 /

5 Zprávy Městského úřadu Jeseník Komplikace s prodejem bytů se podařilo vyřešit Město Jeseník podepsalo v listopadu 2010 kupní smlouvy se čtyřmi nově založenými bytovými družstvy stávajících nájemníků bytů na Klicperově ulici. Bohužel se ukázalo, že podmínka, ke které se bývalé vedení města Jeseníku jako prodávající zavázalo, je nesplnitelná. Konkrétně se jednalo o výmaz zástavního práva zřízeného ve prospěch ministerstva pro místní rozvoj. Díky vstřícnosti tří bytových družstev se podařilo dosáhnout kompromisu a najít variantní řešení vzniklé patové situace. Kupní ceny byly uhrazeny v souladu s podepsanými kupními smlouvami a v tuto chvíli je velice pravděpodobné, že prodej bude v horizontu několika týdnů úspěšně ukončen. Ing. Libor Halas, místostarosta Poplatek při registraci vozidla Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Jeseníku připomíná, že novelou zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která nabyla účinnosti dne , byla uzákoněna povinnost žadatele o 1. registraci vozidel v ČR (vozidla jednotlivě dovezená ze zahraničí) a o 1. přeregistraci vozidel (po uvedené účinnosti zákona) již v registru silničních vozidel ČR registrovaných, která neplní emisní předpis minimálně v úrovni Euro 3, uhradit poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (vozidla kategorií M1, N1). Poplatek se hradí před (respektive při) 1. registraci nebo 1. přeregistraci vozidla a představuje částky Kč (u vozidla, které nemá doloženo plnění limitů emisní úrovně ani Euro 1), Kč (u vozidla, které má doloženo plnění limitů emisní úrovně Euro 1) a Kč (u vozidla, které má doloženo plnění limitů emisní úrovně Euro 2). Přestože tato povinnost je v našem právním řádu zakotvena již více než 2 roky, stále dochází k situacím, kdy jsou na registru silničních vozidel někteří žadatelé o registraci nepříjemně překvapeni. K uvedeným poplatkům je samozřejmě nutno připočíst ještě poplatek za registraci vozidla dle druhu a kategorie vozidla. Je na místě zdůraznit, že výše uvedené poplatky nemají žádnou vazbu na to, zda vozidlo prošlo pravidelným měřením emisí, či nikoli, jak se někteří žadatelé domnívají. Konkrétní výši poplatku je schopen sdělit až pracovník registru po předložení technického průkazu vozidla rozkódovaním konkrétního emisního předpisu a jeho přiřazením ke konkrétní emisní úrovni. Tyto tzv. ekologické poplatky jsou příjmem státního fondu životního prostředí, nikoli úřadu, který je vybral. Město Jeseník na poplatku žádným způsobem neparticipuje. Naopak mu přibyla další agenda, spojená s vybíráním, vedením a odváděním poplatků. Řidičské průkazy K skončila platnost řidičských průkazů, vydaných v období Dle stavu k nepožádalo 1130 jejich držitelů dosud o jejich výměnu. Vycházeje z faktu, že ve vlně výměny ŘP, jejichž platnost skončila , zůstalo dosud nevyměněných cca 1200 těchto dokladů, lze důvodně předpokládat, že dále podá žádost o výměnu poměrně malé procento držitelů řidičských průkazů, kteří tyto doklady reálně potřebují. Výměna dokladu s prošlou platností není komplikovanější než výměna dokladu platného. Jediný rozdíl spočívá v tom, že je úkon zpoplatněn správním poplatkem ve výši 50 Kč. Odbor dopravy a silničního hospodářství upozorňuje, že se v praxi začínají objevovat případy, kdy se držitel řidičského oprávnění s řidičským průkazem, jehož platnost skončila, dostaví na registr řidičů s tím, že potřebuje okamžitě vycestovat do zahraničí. Tato situace však bohužel nemá řešení, neboť nový a platný řidičský průkaz může být vydán ve zkráceném režimu žadateli nejdříve za 5 pracovních dnů ode dne podání žádosti a mezinárodní řidičský průkaz lze vydat pouze na základě předložení platného řidičského průkazu. Řízení motorového vozidla s neplatným řidičským průkazem pak může ve svém důsledku představovat pokutu v blokovém řízení až do výše Kč a v řízení správním až Kč plus Kč náklady řízení. Těm, kdo si svůj řidičský průkaz dosud nevyměnili a k řízení jej užívají, doporučuje odbor dopravy neodkladnou návštěvu registru řidičů a podání žádosti o výměnu dokladu. Učinit tak lze v úřední dobu registru pondělí a středa hod. a pátek hod. Bc. Roman Chlapek, vedoucí oddělení dopravně správních agend 3 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

6 Zprávy Městského úřadu Jeseník Regiontour 2011 Ve dnech brněnské výstaviště žilo cestováním. Město Jeseník se tradičně účastnilo nejvýznamnějšího mezinárodního veletrhu v Brně pod názvem Go a Regiontour Prezentace probíhala na stánku Olomouckého kraje v části Jeseníky. V rámci partnerství s Polskem byli k prezentaci na stánku Olomouckého kraje přizváni zástupci okresu Nysa a Opole. Pulty jednotlivých turistických lokalit byly plně obsazeny zástupci z informačních center a zástupců z různých organizací. Pro návštěvníky veletrhu bylo připraveno oblíbené rýžování zlata, které si mohl každý sám vyzkoušet. Na své si přišli ti největší gurmáni, kteří mohli ochutnat a zakoupit si tradiční olomoucké tvarůžky, které mohli zapít litovelským pivem. Návštěvníkům byly k dispozici propagační materiály jednotlivých členů Sdružení cestovního ruchu Jeseníky. Poptávka ze strany návštěvníků byla nejvíce po cyklomapách, turistických mapách, ubytování v Jeseníkách, lázeňství a kulturních akcích v Olomouckém kraji na rok Letošního veletrhu Regiontour Brno se zúčastnilo několik desítek tisíc návštěvníků. Potkat jste zde mohli poslance Parlamentu ČR Ing. Jiřího Krátkého, hejtmana Olomouckého kraje Ing. Martina Tesaříka, starostu obce Lipová lázně Ing. Lubomíra Žmolíka nebo starostu obce Černá Voda Pavla Horníka. Stánek s názvem Jesenicko, Javornicko, Žulovsko reprezentovali Ing. Martina Kroupová (město Jeseník), Zdenka Šimíková (Lipová lázně) a Tomáš Kysučan (Černá Voda). Ing. Martina Kroupová Regionální wellness centrum Jeseník Srdečně zveme všechny občany na veřejné projednání výsledků odborné diskuze a stanoviska Výboru pro strategický rozvoj a investice k projektu Regionálního wellness centra Jeseník, které se uskuteční dne v hod. v kině Pohoda v Jeseníku. Za vedení města: Ing. Marie Fomiczewová, starostka města Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru MěÚ Jeseník, odbor obecní živnostenský úřad, informuje podnikatele, že od vznikla nová vázaná živnost Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Obsahovou náplní této živnosti jsou činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru (zák. č. 145/2010 Sb.). Podnikatelé, kteří ke dni poskytovali nebo zprostředkovávali spotřebitelský úvěr v rámci živnosti volné, mohou v této činnosti pokračovat pouze do Pokud tito podnikatelé v průběhu roku 2011 živnostenskému úřadu oznámí, že v této činnosti hodlají pokračovat a doloží doklady prokazující odbornou způsobilost, získají oprávnění pro tuto novou živnost bez poplatku. Pro bližší informace kontaktujte živnostenský úřad (tel ). Jan Zavadil, vedoucí odboru obecní živnostenský úřad Zastupitelstvo Zasedání zastupitelstva proběhne v hod. v Kapli. Jeseník, město a lázně - 2 /

7 Zprávy Městského úřadu Jeseník Změna sídla Střediska pečovatelské služby Jeseník Mezi svátky došlo k přestěhování Střediska pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Olomouckého kraje, a to na novou adresu Otakara Březiny Jedná se o areál bývalé pekárny a cukrárny v Jeseníku. Ostatní kontaktní údaje se nemění: telefon: , web: pecovatelskajesenik.wbs.cz; Kontakt na ředitelku organizace Bc. Janu Mackovou, DiS.: Jana Křivánková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Sloučení příspěvkových organizací Olomouckého kraje Dne schválilo Zastupitelstvo Olomouckého kraje usnesením č. UZ/17/42/2010 začlenění Poradenského centra sociálních služeb Olomouckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Olomouc, Žilinská 7, PSČ , IČ: , do Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace, Na Vozovce 26, PSČ , IČ: , formou sloučení k Tímto příspěvková organizace Poradenské centrum sociálních služeb Olomouckého kraje k zanikla bez likvidace a veškeré závazky, povinnosti a práva přebírá Středisko sociální prevence Olomouc. V Jeseníku se tato změna týká Poradny pro rodinu Jeseník, Dukelská 436, která je tímto opatřením rovněž začleněna do příspěvkové organizace Středisko sociální prevence Olomouc. Poradna pro rodinu Jeseník sídlí v budově Městského koupaliště v Jeseníku na ulici Dukelská 436. Kontaktní osoba: Mgr. Monika Novotná Kontakty: telefon: , mobil: , Poskytované služby: odborné sociální poradenství, bezplatné a kvalifikované psychologické a právní poradenství, psychoterapie, krizová intervence a diagnostika, problematika domácího násilí Jana Křivánková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Informace o stěhování odboru správního Koncem roku 2010 byl odbor správní přestěhován ze 4. patra budovy Ipos do patra druhého téže budovy blok A. Stěhování proběhlo z důvodu nedostatečné kapacity stávajících prostor vzhledem k postupnému nárůstu agendy výkonu přenesené působnosti odboru. Proběhla také kompletní výměna plechových registrů na úseku agend občanských průkazů a cestovních dokladů, byl zakoupen elektronický rotační registr. Dalším důvodem stěhování bylo přiblížení služeb občanům. Došlo ke sjednocení pracovišť občanských průkazů a cestovních dokladů v jedno pracoviště, poskytující komplexní služby. Žádost o občanský průkaz a cestovní doklad nově může občan podat přes příjmovou kabinku, naopak výdej osobních dokladů probíhá přes výdejové okýnko. Tímto je zaručena diskrétnost jednání a ochrana osobních údajů. Kancelář č Pracoviště evidence obyvatel je nově rozděleno do dvou kanceláří. V případě jednání jednoho referenta s občanem o možnosti zrušení trvalého pobytu (neveřejné jednání) již nemusí občané čekat na ukončení jednání, ale mohou požádat druhého referenta a požadavek vyřídit okamžitě. Kanceláře č. 317 a 316. Služba CzechPoint a ověření podpisu či listiny je občanům poskytována ve stávajícím rozsahu v kanceláři č V případě nepřítomnosti pracovnice CzechPointu může občan požádat o výstup z czechpointového rozhraní nebo o ověření listiny či podpisu na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů přes kabinku. Úsek přestupkový nově občané najdou v kancelářích č. 315 a č. 313 a vedoucí odboru v kanceláři č Bc. Veronika Klementová, vedoucí správního odboru 5 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

8 Ředitel Základní školy Jeseník stanovuje podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Z Á P I S K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ( do I. ročníku základní školy ) na čtvrtek 3.února 2011 od 14:00 do 17:00 hodin. Zápis se uskuteční na ZÁKLADNÍ ŠKOLE JESENÍK v objektu školy na ul. B.Němcové 1256 a v objektu školy na ul. Průchodní 154 K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které dovrší do 31.srpna 2011 šestý rok věku a s dítětem, jemuž byl v předchozím roce odložen začátek povinné školní docházky. RODNÝ LIST DÍTĚTE VEZMĚTE S SEBOU! Průkaz totožnosti zákonného zástupce také s sebou! ( na základě 36, odst. 4 Zákona č. 500 / 2004 Sb. správní řád ) Mgr. Roman Mrosek ředitel školy Jeseník, město a lázně - 2 /

9 Zprávy Městského úřadu Jeseník Záchytné parkoviště Zóna Za Podjezdem V minulém roce byla fyzicky ukončena realizace napojení bývalého areálu vojenských kasáren (dnes zóna služeb a nerušivé výroby Za Podjezdem) na komunikaci I/60. Součástí budovaného napojení zóny je i výstavba záchytného parkoviště pro osobní i nákladní dopravu. Celý projekt byl financován v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce s polským městem Nysa, které recipročně na svém území v blízkosti Nyského jezera vybudovalo také záchytné parkoviště. I když je již stavba fyzicky ukončena, není ještě oficiálně předána do užívání. V těchto dnech probíhají kontrolní kolaudační prohlídky tak, aby mohla být vydána kolaudační rozhodnutí. Tato činnost je administrativně náročná již z toho důvodu, že na akci bylo vydáno 6 stavebních povolení, takže souběžně musí proběhnout 6 kolaudačních řízení. Město Jeseník plánuje zahájit využívání díla v průběhu měsíce března tohoto roku. Celkové náklady na české straně činili cca 32 mil. Kč a Evropská unie přispěla na realizaci částkou ve výši téměř 85 % z celkového rozpočtu. František Chovanec, odbor stavebního úřadu, majetku a investic Projekt je spolufinancovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-PL Výpis z událostí Městské policie Jeseník Krádeže neustávají Ve čtvrtek 6. ledna 2011 v hodin vyjela hlídka městské policie do prodejny Billa na Bezručově ulici. Mladý muž se tam pokusil přivlastnit si drogerii v celkové hodnotě 3250 Kč. Pro strážníky nebyl neznámým, neboť jen u městské policie má 12 záznamů. A protože má záznam také v Rejstříku trestů ČR, a to pro krádež, byl z důvodu podezření ze spáchání přečinu krádeže podle 205 odst. 2 trestního zákoníku hlídkou MP na policejní oddělení k dalšímu zajištění a následnému vyšetřování. Podobný osud tedy vyšetřování pro přečin krádeže si svým činem v prodejně Albert na ulici Dukelská vysloužila v neděli 9. ledna odpoledne mladá žena z Jeseníku, která zboží za celkem 1506 Kč poschovávala v různých úkrytech kočárku s miminkem. Neušla však pozornosti prodavaček, které ji za pokladnou zastavily a přivolaly městskou policii. 10. ledna krátce před 14. hodinou strážníci předváděli na policii mladého muže, který nemohl a nechtěl prokázat svoji totožnost. Předtím totiž ukradl v prodejně Kaufland zboží za 422 Kč. Jeho jednání bude dále posuzovat příslušný správní orgán pro přestupek proti majetku. Rvačka ve vinárně 9. ledna v hod. byla městské policii telefonicky ohlášena rvačka v provozovně na Palackého ulici. Za deset minut nato z místa hlídka MP hlásí čtyři zraněné. Strážníci ztotožnili údajného iniciátora výtržností 31letého muže z Jeseníku. V hod. strážníky posílila hlídka státní policie, která si pak událost se zraněnými, z nichž dva byli převezeni k ošetření do nemocnice, převzala k dalšímu objasňování. Zloděj v uzamčeném domě Deset minut po pů1noci 12. ledna telefonicky oznámila obyvatelka ulice Bezručova, že její manžel v suterénu jejich domu zadržel muže, který se tam pokusil krást. Hlídka MP na místě zjistila, že podezřelý muž pronikl za dvoje uzamčené dveře a dovnitř se dostal s úmyslem přivlastnit si cizí věci. Pro 7 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

10 Zprávy Městského úřadu Jeseník podezření z trestného činu strážníci tohoto muže předali policistům k dalším opatřením. Bitka na veřejnosti kvůli ženě 14. ledna v hod. do Penny Marketu vyjíždí hlídka MP na údajnou rvačku bezdomovců, jak telefonicky oznámil rozrušený ženský hlas. Strážníci v prodejně pak uklidňovali dva muže, kteří byli v prodejně nakupovat a znají se z dětství, nešlo ale o bezdomovce. Příčinou intenzivních dohadů, či přímo bitky, byla ta skutečnost, že jeden z mužů se dotkl intimní části těla partnerky druhého muže a tento se zachoval natolik gentlemansky, že obhajoba partnerčiny nedotknutelnosti přerostla ve fyzickou šarvátku. Po domluvě strážníků se zúčastnění v relativním poklidu rozešli. Mgr. Pavel Šuranský, velitel městské policie Statistiky roku 2010 V minulém roce se v Jeseníku narodilo občanům Jeseníku 105 dětí a zemřelo 99 obyvatel města. Nejčastější jména, která rodiče dávali chlapcům, jsou Tomáš, Adam a Jakub. Děvčatům pak Nela, Adéla a Veronika. Objevila se také netradiční jména jako Orlando, Teodor, Maxim, Dimitrij, Matylda, Justýna, Mia, Vanesa. Zároveň se však vracejí staročeská jména Antonín, Jaromír, Rozálie či Anastázie. V roce 2010 bylo uzavřeno jesenickými občany 67 sňatků a více než polovina manželství byla uzavřena mimo obřadní síň. Snoubenci si za místo ke vstupu do manželství volili zahrady penzionů, altánek v lázních, kapli v Průchodní ulici i na Křižáku a také místa v přírodě, ke kterým mají osobní vztah. V minulém roce bylo rozvedeno 32 manželství. Z registru obyvatel také vyplývá, že do Jeseníku se přistěhovalo 292 lidí (odstěhovalo 320) a k měl Jeseník obyvatel. Pozn.: veškerá data jsou pouze pro město Jeseník Bc. Veronika Klementová a Jana Sedláková Matrika V prosinci se v jesenické porodnici narodilo celkem 44 dětí, z toho 9 dětí rodičům z Jeseníku. Adéla Benešová, Antonín Zapletal, Alexander Vilímek, Barbora Bilíková, Vanesa Chroustová, Tina Kačor, Nela Žitková, Dominka Koňariková, Veronika Burďáková Zemřeli: Ivan Bobula Olga Pírková Jan Malcher Vlasta Malinová Ignác Janovjak Antonín Hradil Eva Koubová Jana Tůmová 73 let 84 let 95 let 68 let 87 let 74 let 79 let 66 let Stomatologická pohotovost - únor MUDr. Kaňovská Sylva Velká Kraš 94, MUDr. Kolčavová Marie Dukelská 456/13, Jeseník MUDr. Kováčová Dagmar Tovární 234, Jeseník MUDr. Michálka Karel Míru č. 355, Javorník Jeseník, město a lázně - 2 /

11 Šetří se všude aneb Nově se stavebními odpady Šetřit, škrtat, upravovat ceny to jsou hesla současné doby. A nevyhýbají se žádné oblasti lidské činnosti. Tak jako my všichni i město Jeseník musí dobře zvažovat, kde na to vzít, jak rozdělit pro všechny a na všechno to, co je v peněžence, jak finančně zajistit služby svým občanům. A ať už je příjem jakýkoli, vždy v peněžence chybí minimálně jedna jeho třetina, takže se musí někde ubrat, škrtat, šetřit. Zatímco všechny náklady každoročně stoupají, zákon několik let ponechává strop pro poplatky za odpady na stejné úrovni. A tak od dubna letošního roku začne platit nová vyhláška města pro nakládání s odpady. Velkou změnou v ní je likvidace stavebních odpadů, kdy ji město přestává svým občanům hradit. Ti si budou muset od likvidaci zaplatit sami. Není však důvod věšet hlavu život je neustálá změna a co dříve nebylo Jinde to tak mají zavedené mnoho let. Takový komfort jako Jeseník nemají. Společnost Technické služby Jeseník, a. s., v návaznosti na uvedené skutečnosti připravuje pro občany službu, která jim s řešením, kam se stavebním odpadem, abych neničil životní prostředí, kde žiji, pomůže. Odpady bude možné, tak jako doposud, likvidovat na skládce odpadů u Supíkovic. Avšak cenově bude zohledněna kvalita odpadů. To znamená, že kdo si odpad roztřídí, zaplatí nejméně. Snížená cena bude za zdící materiály, omítky a betony, vše v drobnějších kusech, bez příměsí plastů, papírů, kovů, dřeva a podobně. Pro občany, kteří budou mít odpadů jen trochu (cca do 200 kg) a nechtějí s nimi na skládku, nabídneme možnost odložit odpady přímo v areálu Technických služeb Jeseník, a. s., na ulici Otakara Březiny (nikoli na sběrném dvoře!!!). I tady bude cena sledovat kvalitu, vždy však bude výrazně vyšší než na skládce. Je to dáno dalšími náklady, které se zde do ceny promítají. Provozní doba, po kterou budeme v areálu stavební odpady přijímat, bude pro zachování komfortu občanům téměř kopírovat provozní dobu sběrného dvora. Sobotní provoz však zavedeme jen v období od dubna do října. Sledujte naše www stránky. Stále jsme tady pro vás, připraveni pomoci s likvidací odpadu, aby co nejméně zatížil naše společné životní prostředí. Máme odbornost, platná povolení, certifikáty, moderní techniku a schopné pracovníky. Technické služby Jeseník, a. s., již 15 let v moderním stylu. Stanislav Jati, vedoucí provozu odpadové hospodářství Rekordní výsledek sbírky Letošní ročník Tříkrálové sbírky byl pro naši Charitu Javorník příjemným překvapením. Stejně jako v předchozích letech nezabránily ani letos rozmary počasí koledníkům a dárcům, aby otevřeli svá srdce a přispěli opět na dobrou věc. Navzdory všem odhadům se podařilo vykoledovat krásnou částku Kč. To je o Kč více než v loňském roce! Z toho přímo v Jeseníku ,- Kč. Poděkování si zaslouží nepochybně koledníci a koordinátoři letošní sbírky a rovněž vy všichni, kteří jste přispěli a pomáháte tak budovat naše charitní dílo. Ještě jednou DĚKUJEME! Po rozdělení použijeme výtěžek sbírky na nákup automobilu pro DPS sv. Hedviky Za Charitu Javorník Mgr. Helena Paschkeová, ředitelka 9 Jeseník, město a lázně - 2 / 2011

12 Aktivity určené seniorům města Jeseníku Klub seniorů města Jeseník Vás zve na přátelskou návštěvu a posezení v nově vybavených prostorách klubu seniorů na Dukelské ulici v Jeseníku (budova sídla městské policie) - možnost využití počítače a internetu zdarma - nabídka zájezdů do divadel, poznávací zájezdy - přednášky, besedy, vzdělávací a kulturní akce - návštěvy bazénu, solné jeskyně, divadla - posezení a popovídání v příjemné společnosti - společenské a karetní hry Kde: Klub seniorů města Jeseníku, Dukelská 718 Kdy: pondělí a čtvrtek od 13:00 hodin do 17:00 hodin Kontaktní osoba: Věra Vymětalová (tel.: , do klubu: ) Virtuální univerzita třetího věku Jeseník (VU3V) V říjnu loňského roku byl Penzionem pro seniory Jeseník ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze zahájen nový projekt vedoucí ke zvyšování kvality života seniorů prostřednictvím studia Virtuální univerzity třetího věku (VU3V). Pilotní semestr studijního programu na téma Astronomie jsme v lednu již zdárně ukončili zahajujeme další blok (letní semestr) studia virtuální univerzity třetího věku tentokráte na téma Etika jako východisko z krize společnosti. Kde: Klub seniorů města Jeseníku, Dukelská 718 Kdy: v 9:00 hod. Kontaktní osoba: Bc. Alice Macečková (tel.: , Počítačové kurzy pro seniory Zájem o počítačovou gramotnost není jen výsadou lidí v produktivním věku. V poslední době je o počítače a internet zájem v seniorské generaci stále větší. Naše organizace ve spolupráci s MěÚ Jeseník v posledních pěti letech uspořádala několik kurzů počítačové gramotnosti, které byly určeny pro seniory města Jeseníku. Byly to kurzy pro začátečníky a mírně pokročilé v rozsahu cca 20 vyučovacích hodin. Podařilo se nám zajistit kurzy dotované (národní program počítačové gramotnosti NPPG, nadační program Senioři komunikují nebo počítačové vzdělávání v rámci česko-polského projektu Senioři v Schengenu ). Vždy nám šlo o to vyhovět stálému zájmu seniorů o tuto problematiku, kterou jsme se snažili předat takovou formou, aby senioři mohli se základními znalostmi počítače pracovat s internetem a em, komunikovat pomocí počítače se svými známými a příbuznými, a tak rozšířit své možnosti. Realizovali jsme rovněž kurzy, které si částečně hradili senioři sami. Ty proběhly např. v učebnách Soukromé střední odborné školy Jeseník na Dukelské ulici nebo ten zatím poslední v učebně Integrované střední škole strojírenské (hotel M), který byl ukončen v prosinci loňského roku. V letošním roce počítáme s pokračováním kurzů, protože zájem o tento typ vzdělávání senioři stále projevují. Našim cílem je mimo jiné zajistit pro absolventy kurzů možnost dalšího vzdělávání a poradenství pro stálé udržení znalostí a schopností počítačové gramotnosti. K tomuto účelu může sloužit i nově otevřené počítačové a internetové pracoviště v Klubu seniorů na Dukelské ulici, které bylo pořízeno z projektu Senioři v Schengenu. V současné době hledáme vhodné dobrovolníky, kteří by byli ochotni seniorům věnovat svůj čas a pomáhat jim nabyté znalosti aplikovat v praktických činnostech u počítače. Kde: Penzion pro seniory Jeseník, Beskydská 1298/6 Kontaktní osoba: Ing. Jan Rotter (tel: , mob ) Jeseník, město a lázně - 2 /

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV

MATRIKA VELKÝ OŘECHOV MATRIKA VELKÝ OŘECHOV A/ vyřizuje a zapisuje matriční události, které se staly v jejím obvodu B/ provádí i další úkony pro občany Matriční obvod tvoří 6 obcí: Dobrkovice, Doubravy, Hřivínův Újezd, Kaňovice,

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA

SENIORSKÁ AKADEMIE. GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek NABÍDKA STUDIA GOODWILL vyšší odborná škola, s. r. o. Městská policie Frýdek-Místek SENIORSKÁ AKADEMIE NABÍDKA STUDIA 1 Obsah 1. Představení GOODWILL vyšší odborné školy, s. r. o.... 3 2. Seniorská akademie... 3 3. Organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová

Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová Informace pro obyvatele a podnikatele s trvalým pobytem a sídlem v obcích Poličná a Krhová 1. Obecná informace k výkonu veřejné správy pro nové obce Krhová a Poličná Na základě rozhodnutí Krajského úřadu

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně

ic@jesenicko.eu www.jesenik.org ATIC Lázeňské informační centrum - Prieesnitzovy léčebné lázně Město ATIC Název Adresa PSČ Telefon E-mail, www Bělá pod Pradědem Obecní knihovna a Informační centrumdomašov 4 790 85 584 452 834 mic@bela.cz www.bela.cz Bludov MIS - Kulturní dům Bludov Tř. A. Kašpara

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í

AKTUÁLNÍ INFORMACE: O Z N Á M E N Í AKTUÁLNÍ INFORMACE: 1. VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje Starostka obce Pazderna podle 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování

Komponovaná kulturní krajina. a možnosti její obnovy a zachování Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu Český národní komitét ICOMOS ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci Vás zvou na odborný seminář

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let

PROGRAM BŘEZEN 2015. 23. 3. Baranyi Vojtěch 75 let 30. 3. Pachta Pavel 65 let. Své narozeniny oslaví: 10. 3. Konečný Stanislav 83 let Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel: 541 245 321, 725 605 216, IČO:

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Více možností. Přihlásit

Více možností. Přihlásit 1 z 7 10.7.2013 12:47 Více možností Přihlásit Kam pojedete? Praha Střední Čechy Jižní Čechy Šumava Plzeňsko a Český les Západočeské lázně Severozápadní Čechy Českolipsko a Jizerské hory Český ráj Krkonoše

Více

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013

ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ NABÍDKOVÝ LIST PRO TURISTICKOU SEZONU 2013 Vážení návštěvníci, obchodní partneři, dovolujeme si Vám představit program prohlídek, který jsme pro Vás připravili na rok 2013, rozdělený

Více

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011

1 Základní údaje o zadavateli : Svaz venkovské turistiky. Datum: 20. 07. 2011 Datum: 20. 07. 2011 Ev.č. SVT-2011-02 Vyřizuje: Ing. Petr Novák Tel. 777 317 111 E-mail: info@svazvt.cz Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky s vyšší hodnotou na služby, nespadající do režimu

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014

Destinační management turistické oblasti Jeseníky III. Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 Destinační management turistické oblasti Jeseníky III Konference Vrbno pod Pradědem 23.4. 2014 1 PROGRAM KONFERENCE Zahájení konference Mgr. Renata Ramazanová, předsedkyně Rady pro cestovní ruch Ing. Ivan

Více

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba

1963-2013. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace. kresba. učitelé. prostorové vyjadřování. akční tvorba kresba malba grafika prostorové vyjadřování akce festivaly akční tvorba příprava na SŠ, VŠ za uměním, za vzděláním učitelé 1963-2013 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA, SOLNÁ 8, příspěvková organizace 1963

Více

...festival folkové hudby. 8. ročník

...festival folkové hudby. 8. ročník ...festival folkové hudby 8. ročník 2014 Vážení obchodní partneři, v sobotu 30. srpna 2014 se bude konat v Brně-Útěchově pod záštitou starosty městské části PhDr. Zdeňka Drahoše již osmý ročník festivalu

Více

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.)

TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) TISKOVÉ ZPRÁVY (vydané organizátorem veletrhu, společností MP-Soft, a.s.) EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS 2014 Tiskové zprávy vydané 26. října 2014 (zaměření veletrhu)

Více

Dobrý den ze Zlatých Hor

Dobrý den ze Zlatých Hor Dobrý den ze Zlatých Hor Prezentace projektu města Zlatých Hor Rekonstrukce centrálního vytápění sídliště ve Zlatých Horách 1 Přehled prezentace Místopis Historie a současnost města Správní začlenění Představení

Více

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky

Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Uzavření manželství státního občana České republiky s cizincem na území České republiky 04. Základní informace k životní situaci Občan

Více

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona

Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Základní povinnosti podnikatele podle živnostenského zákona Následující přehled není úplným výčtem povinností podnikatele plynoucích z živnostenského zákona. Pro potřeby rychlého přehledu a základní orientace

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz

SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41 Znojmo. Tel: 537 020 555 E-mail: hanzal.libor@sousoszn.cz www.sousoszn.cz Držitel certifikátu dle ISO 9001 Držitel Zlatého certifikátu kvality uděleného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska Kontaktní údaje SOU a SOŠ SČMSD Znojmo, s.r.o. Přímětická 1812/50 669 41

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009

Zakázka Zadavatel Termín plnění. Jindřichův Hradec. Spokojený senior II Ledax o.p.s. 2010. Územní plán obce Ktiš Obec Ktiš 2009 PROJEKTY DO GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Zpracováno LISTOPAD Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění Pečovatelská služba Ledax Ledax Farmářské trhy R51 Setkání

Více

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel

Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel Město Česká Skalice,třída T. G. Masaryka č.80,552 03 Česká Skalice,IČ:00272591 Předkladatel (gestor) : Pavel Blatník, velitel městské policie Směrnice č. 5 /2009 pro postup při odtažení vozidel 1) Strážník

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně

Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Zápis z valné hromady Místní akční skupiny Šumperský venkov konané dne 16. 12. 2010 v Novém Malíně Jednání zahájeno v 15:15 hod. Přítomni: viz prezenční listina, která tvoří nedílnou přílohu tohoto zápisu

Více

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta

PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 Základní umělecká škola J. P. Koubka 4 388 01 Blatná Ředitel: Martin Škanta - 2 - Plán práce ZUŠ v Blatné pro školní rok 2009/2010 Úkoly v plánu práce jsou koncipovány dosahováním

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 8 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 1.Maletínský zpravodaj-leden 2006 vytvořeno: 7.2.2006 změněno:

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program

dotační rozcestník LAST MINUTE (výzvy končící v červnu a červenci 2008) (uzávěrka podkladů 30. 5. 2008) Operační program do_056-1_l_minute.qxd 12.6.20 12:36 Stránka 56 56 Operační program (Pod)Oblast podpory Oblast intervence Oprávněný žadatel Ukončení příjmu Další informace /Program/GS (registrační) Operační program Přeshraniční

Více

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE

Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz. OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE Kulturní informační turistická a cestovní agentura - www.kita.cz OTROKOVICE Výrobce a provozovatel OLOMOUC HODONÍN LUHAČOVICE OLOMOUC - město s nejvíce památek na Moravě - Vláček v provozu květen-srpen

Více

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s.

LÁZNĚ LUHAČOVICE, a.s. 17. - 18. 4. 2013 Hospitality & Tourism Summit - Hotel Aquapalace Praha TVORBA PRODUKTOVÉ NABÍDKY NA ROK 2013 Ing. Jiří Dědek, MBA obchodní ředitel Lázně Luhačovice, a.s. Spa & Wellness Nature Resorts

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE

POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE POKYNY PRO MONTÁŽ, DEMONTÁŽ A KONÁNÍ AKCE PVA EXPO PRAHA Beranových 667 190 00 Praha 9 Letňany GPS: Loc: 50 7'46.54"N,14 30'51.48"E Pořádá M.I.P. Group, a.s. a ABF, a. s. cedikova@abf.cz www.eventday.cz

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 1. Identifikační číslo: 2. Kód: 3. Pojmenování životní situace: Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 4. Základní informace k životní situaci: Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice,

Více

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Bilance za rok 2013 Odbor vnitřních věcí Odbor tvoří matrika, evidence obyvatel, oddělení přestupkové agendy, sekretariát a informační středisko. Vedoucí odboru je paní Anna Klímová, spolu s ní na odboru

Více

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014

Pozvánka na 16. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 Pozvánka na 16. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 16. 24. srpna 2014 1) O šachového krále seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) O šachového krále seniorů nad 70

Více

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE

REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE REKONSTRUKCE VODNÍ TVRZE Vodní tvrz stav a perspektivy 1. Z historie Vodní tvrze na místě dnešní stavby stála již v pol.13.st.gotická věžová tvrz, která byla jedinou záštitou města, jež nikdy nemělo městské

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

LÁZEŇSKÉ MĚSTO JESENÍK PROGRAM PROSINEC 2012 a více na www.jesenik.org www.mkzjes.cz

LÁZEŇSKÉ MĚSTO JESENÍK PROGRAM PROSINEC 2012 a více na www.jesenik.org www.mkzjes.cz LÁZEŇSKÉ MĚSTO JESENÍK PROGRAM PROSINEC 2012 a více na www.jesenik.org www.mkzjes.cz sobota 1. prosince ve 14.30 hodin...kongresový sál ODPOLEDNÍ KONCERT Účinkuje Dechový orchestr mladých ZUŠ Jeseník,

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky.

ZPRAVODAJ č.1. XII. Český zimní sraz turistů. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby. z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky. Klub českých turistů oblast Valašsko Chřiby z pověření ÚV KČT a sekce lyžařské turistiky Vás zve na XII. Český zimní sraz turistů do Velkých Karlovic ve dnech 10. 13. 2. 2011 ZPRAVODAJ č.1 Vážení příznivci

Více

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

v příměstské obci Měšice

v příměstské obci Měšice Věc: Výzva k podání nabídky č. 18/2012 Veřejná zakázka malého rozsahu ZADAVATEL: Technické služby Tábor s.r.o. Sídlem: Kpt. Jaroše 2418 390 03 Tábor Zastoupený: Zdeňkem Novákem, jednatelem společnosti

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013

I. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích účinnost od 19. 3. 2013 Informace o novelách zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2000 Sb., o získávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU LISTOPAD 2010

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU LISTOPAD 2010 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÁ NABÍDKA V JESENÍKU LISTOPAD 2010 Sobota 6.listopadu v 17 hodin IRSKÁ TANEČNÍ SHOW FANTASY OF DANCE - taneční soubor Merlin (SK) Vstupné 270 Kč a v den konání akce 290 Kč. Pořádají

Více

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ

AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ AHOJ TANEČNÍCI, VEDOUCÍ KLUBŮ A CHOREOGRAFOVÉ Ahoj tanečníci, vedoucí klubů a choreografové... Už za chvíli se uvidíme v Bohumíně na MČR ART. Po úspěšné ligové soutěži v lednu je tady soutěž v královských

Více

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015

CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 CENTRUM ROSA PROGRAM NA BŘEZEN 2015 Od 5. 3. je otevřeno Café Rosa kavárna 2. 3. 2015 (pondělí) 3. 3. 2015 (úterý) 13:30 14:30 Zdravá záda pod vedením fyzioterapeutky Mgr. Kristýny 4. 3. 2015 (středa)

Více

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah

GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE. výtah GRANTOVÉ PROGRAMY JIHOČESKÉHO KRAJE výtah Aktualizováno leden 2014 Stručný výčet zpracovaných zakázek: Zakázka Zadavatel Termín plnění ský divadelní festival 2014 ská rozvojová 2014 Rekonstrukce sportovních

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ

CK BUS TOUR-FOLTÝNOVÁ PROVENCE 2011 Vážení rodiče, milí studenti! V letošním školním roce máte poprvé možnost volby komplexní zahraniční exkurze. Po několika rocích, kdy se nabízelo pouze Chorvatsko, tedy destinace relativně

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 9. 1. 2009 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Hana Kopecká, Mgr. Dagmar Pivková Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Tonda obal na cestách Beseda Dopoledne byla pro 6. a 7. třídy

Více

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.

Turistické aktivity. Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur. Turistické aktivity Miniuni (pozemek za Divadlem A. Dvořáka) areál Výstaviště Černá louka 702 00 Ostrava tel.: +420 596 119 900 www.svetminiatur.cz Otevírací doba : leden, únor ZAVŘENO - březen květen

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín

270 Č. Třebová Zábřeh Olomouc Přerov Hranice Bohumín Novinky v jízdním řádu vlaků 2014 025 Dolní Lipka Hanušovice - Na základě požadavku Pardubického kraje jsou objednány o víkendu 4 páry vlaků, jeden je veden také v pátek (v Hanušovicích nově příjezd v

Více

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10.

charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. charitativní organizace DEBRA ČR Vás srdečně zve na benefiční golfový turnaj Jamka pro motýlí křídla Oslavte s námi 10. jubilejní ročník Jako jediná organizace u nás pomáháme výhradně pacientům s EB, tzv.

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41)

Seriál o Schengenu na stránkách týdeníku Veřejná správa. Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Díl III. vyšlo 11.10.2007 (č. 41) Schengen: volný pohyb osob bez kontrol na vnitřních hranicích 31. prosince 2007 1 by měly odpadnout kontroly při překračování hranic České republiky se všemi sousedními

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny KUDĚLKOVÁ Anna č.p. 217 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 6.10. do 13.10. 2013 Pondělí Polévka čočková Vepřové maso na paprice, rýže Úterý Polévka rýžová

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA

VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA VNITŘNÍ ŘÁD SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉHO CENTRA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ, ŠAFAŘÍKOVA 991, 436 01 LITVÍNOV 476 755 509 Vnitřní řád je součástí organizačního řádu ZŠ speciální Litvínov, kterému zaměstnanci

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení

Město Kolín. Článek 1 Základní ustanovení Město Kolín Nařízení města Kolína č. 6/2014 O placeném stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích ve vymezených oblastech města Kolína určující úseky místních komunikací ve vymezených

Více