Kritéria výběru software pro malé a středně velké společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kritéria výběru software pro malé a středně velké společnosti"

Transkript

1 Kritéria výběru software pro malé a středně velké společnosti Petr Macák Katedra informačních technologií Vysoká škola ekonomická v Praze Abstrakt: text uvádí přehled potřebného software pro malé a střední firmy podnikající v oblasti obchodu a běžných služeb členěný do jednotlivých kategorií. Popisuje a porovnává hlavní výhody a nevýhody komerčního, open source a free software pro jednotlivé kategorie. Navrhuje kritéria pro hodnocení a výběr software v jednotlivých kategoriích. Dává doporučení managementu společností dle jakých kritérií sw vybírat a jak se orientovat na trhu sw. Klíčová slova: malé a střední podniky, software, kritéria hodnocení, Open Source Software, Free Software. Abstract: the article is about necessery software for small and middle-sized companies undertaking in business and common services area divided in several categories. The article describes and compares main advantages and disadvantages of commerce, open source and free software for each cathegory. It designs criteria for evaluation and software selection in each cathegory. It advices the companies management how to use the criteria for software choice and how to orientate in the software market. Key world: small and middle-sized companies, software, criteria of evaluation, Open Source Software, Free Software. 1. Úvod Výběr vhodného software pro malé a střední společnosti je klíčovým faktorem, který můţe v nemalé míře ovlivnit úspěšnost hospodaření celé společnosti. Pro účely této práce budeme společnosti rozdělovat podle kritéria počtu zaměstnanců, a to na mikro společnosti s maximálně 10 zaměstnanci [Vébr 1999], které jsou tvořeny často jen jedním člověkem majitelem firmy, dále malé společnosti do 25 zaměstnanců a středně velké společnosti s maximálním počtem 250 zaměstnanců. Protoţe tyto společnosti mohou podnikat v různých oborech, které mají specifické potřeby na software, jako jsou projektové kanceláře vyţadující speciální software pro tvorbu projektů, počítačové školy vyţadující software, který vyučují, atd., zaměříme se pouze na společnosti podnikající v oblasti obchodu a běţných sluţeb bez poţadavků na úzce zaměřený software. Uvedené společnosti si vzhledem ke své velikosti zpravidla nemohou dovolit zaplatit zdlouhavý a drahý vývoj software na míru nebo upravení na míru velkého ERP systému, a proto se snaţí pro své podnikatelské aktivity vyuţít jiţ hotový software typový aplikační software (TASW) [Voříšek 2008], který je na trhu běţně nabízen. V nabídce je velké mnoţství různých softwarových produktů lišících se nejen účelem uţití, funkcionalitou, snadností ovládání, cenou, ale i mnoha dalšími aspekty. Práce si klade za cíl zmapovat dostupný software pro tyto společnosti dle SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

2 Petr Macák jednotlivých kategorií, vysvětlení kladů a záporů software dle jejich licence a nabídnout moţnost, jak dle jednotlivých kritérií vybrat ten poţadovaný software. 2. Software dle licencí Software můţeme rozdělit do několika kategorií dle typu licence. Kromě moţnosti zakoupení licence, tedy tzv. Komerční software, můţeme vyuţít software šířený pomocí tzv. Open Source Licence nebo free software. Open Source nebo také Open Source Software (OSS) je specifickým případem TASW [Voříšek 2008], který je často zmiňován jako alternativa ke komerčnímu software. Jak název napovídá, jedná se o software s volně šiřitelným zdrojovým kódem. Mylnou představou je, ţe s OSS si můţe kaţdý dělat cokoliv. Open Source Iniciative definovala 54 typů smluv [OSI] definujících, co lze se software činit a za jakých podmínek. Pro všechny tyto typy smluv je společné pouze to, ţe je povoleno šířit zdrojový kód. Protoţe samotný pojem Open Source Software začal být zneuţíván [Šír 2004] a vzdálil se i od původního záměru, vytvořila Free Software Foundation tzv. Free Software, jehoţ nosnou myšlenkou je, ţe lze software pouštět, upravovat a distribuovat, a tato práva jiţ nelze dodatečně omezit např. pomocí distribuční smlouvy. To zajišťuje tzv. copyleft licence [FSF]. OSS je stále více vyuţíván nejen domácnostmi, ale i ve společnostech a můţeme se zde setkat s pojmem Corporate Open Source (COS) [Gurbani, 2010]. Od OSS a free software společnosti očekávají nízké pořizovací náklady, které se blíţící nule (cenu distribučních médií, při staţení z internetu: zdarma). Na rozdíl od komerčního sw nelze zpravidla očekávat podporu. Pro malé a středně velké firmy toto však není na škodu věci, protoţe tyto společnosti nechtějí do podpory investovat prostředky, takţe ani u software, kde je podpora moţná, není zpravidla vyuţívána. U komerčního software je situace sloţitější ve výběru správné licence produktu. Mezi nejběţnější licenční modely patří prodej na počet instalací nebo současně pracujících uţivatelů. Při uţití více počítačů mohou být zajímavé tzv. multilicence, kdy software lze nainstalovat na stanovený počet počítačů a cena je niţší, neţ stejný počet single instalací. To je zajímavé zejména pro společnosti s větším počtem instalací. Další moţností je nákup software spolu s novým počítačem - Original Equipment Manufacture (OEM), který je pevně vázán na konkrétní počítač. Počítač s touto licencí musí být sloţen z předepsaného počtu komponent. U operačních systémů Microsoft Windows je nejdůleţitější částí základní deska (Motherboard), na kterou je licence vázána. V případě prodeje počítače se licence převádí spolu s počítačem na nového majitele. Základní desku bez zániku licence lze vyměnit pouze v případě jejího poškození a nemoţnosti výměny za identickou základní desku [Microsoft]. Na OEM produkty je případná podpora (aţ na výjimky) zajišťována pouze prodejcem. U OEM licencí nebývá umoţněn ani upgrade či downgrade (přechod na novější nebo starší verzi software). Budeme-li uvaţovat o mikro firmách, kde počítač pracuje několik hodin denně, a budeme předpokládat ţivotnost počítače kolem pěti let, pak OEM licence můţe být dobrou volbou. S koupí nového počítače koupíme i novou OEM verzi s novější verzí software. 122 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

3 Kritéria výběru software pro malé a středně velké společnosti 3. Popis jednotlivých kategorií potřebného SW 3.1 OS Na kaţdém osobním počítači potřebujeme nejprve mít operační systém (OS) zajišťující základní funkcionalitu. Nejvýznamnějším hráčem na poli operačních systému pro osobní počítače je společnost Microsoft, která v lednu 2009 měla dle společnosti Net Applications podíl na trhu klientských operačních systémů 88,26%. Ačkoliv toto číslo je na první pohled vysoké, podíl na trhu má dle měření Net Applications klesající tendenci. Na pomyslné druhé pozici se umístili operační systémy Mac s více neţ 9% trhu. Na třetím pomyslném místě se umístil Linux s 0,83%. Ostatní OS nezískaly významnějšího postavení na trhu. Microsoft Mezi nejrozšířenější OS na klientském počítači patří Windows XP následovaný neúspěšnými a neoblíbenými VISTAmi [Klimánek 2009] a Windows 7. Ačkoliv jsou XP nejrozšířenější, jejich prodej ustává a uţivatelé postupně přecházejí na Windows 7. Proto nemá smysl pro nová nasazení uvaţovat o jiném OS neţ Windows 7. Přehled OS je uveden v tabulce v cenách bez DPH od autorizovaného prodejce ALZA a.s. V minulosti bylo moţné koupit OEM verzi OS pouze s nákupem nového OS. Nyní jsou nabízeny tzv. legalizační sady v ceně OEM, které můţete zakoupit legitimně k jiţ staršímu počítači. Tento software je pak obdobně jako OEM vázán na konkrétní hardware. Tabulka 1 V tabulce jsou uvedeny ceny nejprodávanějších licencí OS Microsoft dle společnosti ALZA a.s.. Malé a středně velké společnosti často potřebují, aby uţivatelé byli vzájemně propojeni v počítačové síti a mohli sdílet dokumenty a data. Pro tyto účely je dodáván balík skládající se nejen z vlastního OS, ale i dalších aplikací podporující sdílení dokumentů a dat pod názvem Small Business Server. Standardně k tomuto balíku patří MS Exchange server poštovní server pro řešení firemní komunikace, Share Point Server řešení pro WEbové sdílení dokumentů, Internet Information Server WEBový server pro provoz firemní WEBové prezentace a další. V případě Standard edice je zde jednoduchý firewall pro zabezpečení přístupu zvenčí. Enterprise edice SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

4 Petr Macák nabízí navíc sofistikovaný firewall - ISA Server s celou řadou nastavení a databázi MS SQL Server. MAC OS X Ačkoliv před pár lety nikdo nedával velké naděje platformě od společnosti Apple Macintosh, která dlouhodobě ztrácela trţní podíl, tak nyní vypadá vše jinak. Neúspěšná verze OS Microsoft Vista je pravděpodobnou příčinou odklonu od OS Windows ve prospěch MAC OS X [Klimánek 2009]. OS MS Vista se ovládaly jinak neţ byli uţivatelé z předchozích verzí zvyklí. Měly velké hardwarové nároky a vyţadovaly sloţité a náročné instalace ovladačů hardware, které často nebyly dostupné nebo nefungovaly správě. To v uţivatelích vyvolalo pocit, ţe OS vyţaduje pravidelnou údrţbu. V případě potřeby instalace nového software sloţité instalování a nastavování. MAC OS X je pravým opakem. Po rozbalení zakoupeného počítače Apple stačí zapnout. OS je jiţ nainstalovaný, a vše co člověk pro svou práci potřebuje, je jiţ připravené a vše funguje. Počítače s MAC OS X jsou vyhlášené tím, ţe se nic nemusí instalovat ani udrţovat, vše funguje. Stačí jen zapnout tlačítko. Odpovědí na MAC OS X od společnosti Microsoft je Windows 7, čas ukáţe jak to dopadne. Operační systém MAC OS X vyţaduje hardware od společnosti Apple, proto se kupuje zpravidla s novým hardware. LINUX LINUX je volně šířený operační systém vytvořený Linusem Torvaldsem, který má dnes celou řadu distribucí [Negus 2010]. Některé jsou šířeny zdarma (DEBIAN, FEDORA), u některých je vyţadováno zaplacení podpory. Pro oblast malých a středně velkých společností lze předpokládat vyuţití zejména volně šířených distribucí. 3.2 Kancelářský sw Ţádná společnost se ani v dnešní době elektronické komunikace neobejde bez vyřizování korespondence, tvorby ceníků, kalkulací, propočítávání marţí či návrh reklamních letáků. Rozsah těchto činností pokrývají kancelářské balíky programů skládající se minimálně z textového editoru pro psaní textů či návrh letáků a tabulkového editoru pro různé výpočty či tvorby ceníků. Pro ukládání a zpracování dat bývají kancelářské balíky rozšířeny o databázový program a zpravidla obsahují i program pro tvorbu prezentací. Poštovní klient pro elektronickou poštu bývá také často integrován do tohoto balíku. Microsoft Office V současné době je dle analytické společnosti Gartner nejrozšířenějším kancelářským balíkem Microsoft Office s 94% podílem na trhu. Ačkoliv svůj podíl oproti předchozím letům mírně ztrácí, jedná se o nepsaný standard. Balík dle zakoupené licence můţe obsahovat tyto produkty: MS Word textový editor, MS Excel tabulkový editor pro výpočty a tvorbu tabulek, MS Outlook klient pro elektronickou poštu, PowerPoint program pro tvorbu elektronických prezentací, OneNote sofistikovaný poznámkový blok, Publisher pro tvorbu marketingových materiálů a MS Access databázový program. Kancelářský balík MS Office pro společnosti a podnikatele lze zakoupit v několika krabicových baleních a to jako: basic, standard, small business a profesional. Které produkty obsahují jednotlivá balení naleznete v následující tabulce č.2: 124 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

5 Kritéria výběru software pro malé a středně velké společnosti Tabulka 2 Ceny v tabulce jsou uvedeny bez DPH a jsou převzaty z ceníku autorizovaného prodejce ALZA a.s. Veškeré ceny jsou pro českou lokalizovanou verzi, za anglickou nebo mezinárodní verzi zaplatíte více. Zakoupením balíku Office 2007 nyní získáváte i právo upgrade na verzi Office 2010, která by dle slov Microsoftu měla být od září 2010 volně v prodeji. Microsoft Works Společnost Microsoft dodává i velmi jednoduchý balík pod názvem Works ve verzi 9.0 za cenu 920,-Kč určený pro základní práci. Balík obsahuje textový editor, kalendář, organizér a databázový systém. Tento software pro svoji jednoduchost o omezené moţnosti je určen spíše pro domácnosti, proto se jím dále nebudeme zabývat. Open Office Na rozdíl od MS Office, který lze provozovat pouze na operačních systémech Microsoft, Open Office vznikl jako OSS a je moţné ho provozovat na různých operačních systémech jako jsou MS Windows, Linux, Mac OS X a Solaris [OpenOffice 2010]. Open Office vznikl jako alternativa k MS Office a svojí funkcionalitou i ovládáním se velmi podobá svému konkurentovi. Pro ukládání souborů pouţívá nejen ISO standard, ale také mnoho dalších formátů včetně nejrozšířenějších MS Office. Výhodou OpenOffice je také moţnost přímého exportu do formátu Adobe Reader [Hájek 2008]. Balík OpenOffice obsahuje: Writer textový editor (alternativa MS Office), Calc tabulkový procesor (alternativa MS Excel), Impress nástroj pro tvorbu prezentací (alternativa MS powerpoint), Draw program pro vektorovou grafiku, Base program pro návrh jednodušších databázových aplikací s vestavěnou databází (alternativa MS ACCESS). Uvaţíme-li vyzrálost třetí verze produktu, podobnost s Microsoft Office a bezkonkurenční cenu open source zdarma, můţe tento software představovat velmi zajímavou alternativu kancelářského balíku. 602Office Jedná se o open source Open Office doplněný o českou podporu. Cena tohoto software je 998,- Kč ročně. Součástí je téţ rozsáhlá lokalizovaná dokumentace. SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

6 Petr Macák 3.3 Účetní a personální sw Jedním z klíčových programů pro vedení firemní evidence je účetní software. Je nejen důleţitý pro zákonnou povinnost vedení účetnictví, ale i proto, aby manaţer společnosti měl přehled o ekonomických ukazatelích pro další strategické rozhodování. Absence ekonomických ukazatelů nebo jejich zkreslení můţe vést ke špatnému rozhodnutí, které můţe způsobit i zánik společnosti. Proto je třeba volit takový program, který pokryje bezchybně nejen celou poţadovanou problematiku, ale z jeho výstupů lze zjistit všechny poţadované ukazatele. Účetní software je velmi provázán s legislativou, kde stále dochází ke změnám zákonů, novelizacím, změnám sazeb DPH atd., a na toto vše musí účetní software reagovat. Z těchto důvodů nepřipadá v úvahu pouţití celosvětově pouţívaného software, ale je třeba se zaměřit na software napsaný pro zákony této země. Také je u tohoto software klíčově důleţité, zda dodavatel se zavazuje upravovat aktualizovat software dle budoucích legislativních změn a za jakých podmínek. Ačkoliv všechny účetní programy uvedené v přehledové tabulce mají demoverzi na plné vyzkoušení zdarma, není to s testováním jednoduché. U textového editoru velmi snadno a rychle ověříte jak se vám píše dopis, formátuje písmo či odstavec. Po pár minutách máte představu, zda vám program vyhovuje. Pokud opomeneme vyzkoušet nějakou sloţitější funkcionalitu (jako např. styly) a dodatečně zjistíme, ţe to textový editor neumí, obejdeme se bez toho. Na vyzkoušení účetního software potřebujete vyzkoušet všechny potřebné agendy (pokladna příjem, výdej, vystavení faktury odeslané a přijaté...) a následně udělat účetní uzávěrku a zkontrolovat, ţe vše je, jak potřebujeme. Ne vše se dá dobře vyzkoušet. Např. napojení účetnictví na banku nebo platební centrálu pro platební karty vyţaduje v mnohých případech spolupráci s bankou a je časově náročnější. Teprve kdyţ jsou účetní data zadána, můţe manaţer zkoumat výstupy, zda v nich je vše, co potřebuje. Výběru účetního software je vhodné věnovat náleţitou péči a čas. Zatímco v případě kancelářského software jsou si jednotlivé produkty podobné, u účetního software jsou rozdíly aţ propastné. 126 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

7 Kritéria výběru software pro malé a středně velké společnosti Tabulka 3 - Přehled účetního software pro malé a středně velké firmy (ceny bez DPH) [Bartoš 2009] SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

8 Petr Macák 3.4 WEBové obchody Software pro WEBové obchody existuje celá řada od těch nejjednodušších aţ po velice rozsáhlé obchody s celou řadou automaticky provázaných agend (účetnictví, banka...). Ačkoliv nabídka je rozsáhlá, pokud si nevystačíme s tím nejhrubším základem, vyţaduje software úpravu na míru jako změna šablon ovlivňujících vzhled CSS, doprogramování funkcionalit, navázání na platební bránu banky, chcete-li umoţnit platby platebními kartami. Proto v tomto případě budeme spíše neţ konkrétní software volit dodavatele, z čehoţ vyplyne konkrétné software řešení. 4. Nejčastější chyby při výběru software Častou chybou při výběru software je, ţe zadavatel přesně neví co potřebuje, nedokáţe tedy definovat na co se při výběru software zaměřit. Dle diskusních fór je další často opakující se chybou podlehnutí reklamě a dobře zpracovanému marketingu. Také je vhodné slepě nedůvěřovat referencím, ale posoudit jejich relevanci. 5. Kritéria hodnocení sw Mnohá kritéria hodnocení software jsou pro všechny kategorie společná. Čím je software úţeji zaměřen, tím nabývají na významu specifická kritéria. Kritéria platná pro všechny kategorie software: Cena. Při stanovení ceny je vhodné vyuţít přístup TCO (Total Cost of Ownership) analýzu celkových nákladů vlastnictví [Voříšek 2008]. Do ceny software je třeba započíst kromě vlastní pořizovací ceny i cenu na potřebné aktualizace, odbornou literaturu nebo případná školení. Např. u účetního software ABRA se můţe zakoupit tzv. roční licenční podpora, která v sobě zahrnuje update, obsahující všechny legislativní změny, které je třeba aplikovat. Licenční model Počet instalací Počet positivních referencí Snadnost ovládání Produktivita a efektivnost Funkcionalita hodnotí jak software plní to, co se od něj očekává. Podpora zda a na jaké úrovni je dostupná podpora pro řešení nestandardních situací (WEBový portál, servisní linka...) Dostupnost aktualizací je důleţité pro OS z hlediska bezpečnostních rizik a u účetního software z hlediska legislativních změn. Funkčnost vyjadřuje, v jakém rozsahu plní software naše očekávání. Opravování chyb. V programovém vybavení se i přes veškerou snahu výrobců objevují chyby. Toto kritérium vyjadřuje, jak dlouho vzhledem k závaţnosti problému trvá, neţ je vydána záplata, která chybu opravuje. 128 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

9 Kritéria výběru software pro malé a středně velké společnosti Specifická kritéria pro operační systém: Funkčnost požadovaného aplikačního software. Rozhodnete-li se např. pro MS Office, budete muset zvolit OS od Microsoftu, protoţe na jiném OS tyto aplikace nefungují. Pokud zvolíte např. Open Office, ten lze nainstalovat na většinu OS. Proto aplikační software často rozhoduje o vlastním OS. Bezpečnost. Toto kritérium obsahuje rozsáhlou problematiku a někdy je vhodné ho i rozdělit do několika samostatných kritérií. Kromě zajištění bezpečnosti ve smyslu ochrany proti neoprávněnému přístupu k datům a sluţbám (šifrování souborů, firewall...) také zálohování dat všech našich aplikací (pokud neřeší aplikace samostatně). Specifická kritéria pro kancelářský software: Přenositelnost/kompatibilita souborů. Nepsaným standardem je MS Office a proto se běţně na WEBu i v elektronické poště setkáme se soubory typu.doc (MS Word),.xls (MS Excel) a.ppt (MS PowerPoint). Proto je důleţité, jak s těmito nejběţnějšími typy souborů dokáţe kancelářský software pracovat. Specifická kritéria pro účetní software: Právní forma podnikání/typ organizace (ţivnostník, právnická osoba). Povinnost vedení účetnictví/daňové evidence Plátce/neplátce DPH Rozsah vedení účetnictví (zda vše či vymezené části jako mzdové účetnictví atd.) Modularita (moţnost rozšiřování modulů o další agendy, jako např. mzdové účetnictví, skladové hospodářství, evidence investičního majetku...) Podpora banky. Bude-li velký objem transakcí veden přes běţný účet, je výhodné, kdyţ účetní software umí přebírat informace o bankovních pohybech v elektronické formě. Tato funkcionalita je závislá nejen na účetním software, ale také na konkrétní bance. Nastavení přístupových práv uživatelům, aby v případě více uţivatelů mohl kaţdý přistupovat jen k těm agendám, které k práci potřebuje, tzv. princip nejmenších práv [Mottie 2010]. Přenositelnost souborů. V případě potřeby změny účetního software je důleţitá schopnost přenosu dat z jednoho účetního software na jiný. U těchto programů ţádný standard souborů neexistuje a můţeme se spolehnout na export do textového nebo XML formátu. 6. Jak vybrat software Kaţdá společnost má jiné poţadavky na software a proto bude jednotlivým kritériím přiřazovat různé váhy. Ve všech případech výběru software je však dobré se drţet následujícího postupu: 1. Získat informace o dostupných produktech. Nejprve pro kaţdou poţadovanou kategorii software sestavíme seznam všech dostupných produktů. Informace můţeme získat z internetových recenzí, časopisů, SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

10 Petr Macák internetových obchodů prodávajících software, poptáním se po známých, zjištěním, co obdobné společnosti pouţívají za software. 2. Definovat požadavky stanovit kritéria. Kaţdá kategorie software bude mít rozdílná kritéria. Zatímco u účetního software je kladen důraz na soulad s legislativou a garance aktualizací, u textového editoru bude důleţitá snadnost psaní, editace a tisku. 3. Zúžení výběru. Není rentabilní získat informace o všech dostupných produktech, se všemi se podrobně seznámit, případně nainstalovat demoverzi a vše důkladně vyzkoušet. Proto je dobré učinit před výběr - vybrat nejnadějnější skupinu kandidátů, které následně podrobíme podrobnějšímu zkoumání. 4. Vyzkoušet demo verzi. Většina programů nabízí demo verzi moţnost vyzkoušení. Ţádná reklama či reference vám nepomůţe při výběru tak, jako kdyţ program pečlivě vyzkoušíte a poznáte jeho slabá a silná místa. Častou chybou je, ţe se nevyzkouší celá šíře poţadovaných činností. Např. při výběru účetního software nestačí jen vystavit daňový doklad (fakturu), ale udělat si i uzávěrku a daňové přiznání, abychom věděli jak bude s programem náročné dané úkony provádět. Kromě kontroly, ţe program umí vše potřebné, získáme také moţnost srovnání. 5. Provést více kriteriální analýzu. Na základě získaných informací je nyní potřeba obodovat jednotlivá kritéria, stanovit váhu kritérií a provést více kriteriální hodnocení. Více kriteriální hodnocení nám umoţňuje posuzovat software z pohledu velkého mnoţství kritérií, transparantně s vyjádřením významu jednotlivých kritérií. Nejprve je vhodné zvolit strategii vyřazování [Fotr 2010]. Začneme tím, ţe vybereme ta kritéria, která jsou pro náš software klíčová a kde nesplnění kritéria je nepřijatelné. Tím můţe dojít k vyřazení nevyhovujících programů a zúţení skupiny výběru. Metod pro více kriteriální hodnocení je hodně. Pro výběr software popíšeme metodu zaloţenou na přímém expertním stanovení dílčích ohodnocení [Fotr 2010], tedy na přímém přidělení bodů ze stanoveného rozsahu hodnotitelem ke kaţdému kritériu. Tato metoda je transparentní, snadno aplikovatelná a proto i často pouţívaná v recenzích odborných časopisů pro hodnocení software. Tato metoda umoţňuje i nelineární hodnocení jednotlivých kritérií. Na hodnotitele je však kladen velký důraz, ţe dokáţe dobře stanovit bodové hodnocení pro jednotlivá kritéria. Ukaţme si to na příkladu výběru software, kde zvaţujeme mezi třemi různými programy a stanovili jsme si 5kritérií. Pro kaţdé kritérium jsme zvolili stupnici o deseti bodech. Hodnoty tedy mohou být v intervalu 0-10, kde čím více bodů, tím lépe. Příklad bodování je uveden v tabulce č.4: 130 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

11 Kritéria výběru software pro malé a středně velké společnosti Tabulka 4 Nyní provedeme normování pro kaţdé kritérium (sloupec). Hodnoty po normování (součet sloupce je jedna) vypadají takto: Tabulka 5 Celkové ohodnocení variant jako váţený součet dílčích variant vzhledem k jednotlivým kritériím vyjadřuje vztah [Fotr 2010]: H j = n i 1 v i*h j i j=1,2...m kde H j je celkové ohodonocení j-té varianty v i váha i-tého kritéria h j i dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu n počet kritérií hodnocení m počet variant Nyní bude potřeba stanovit váhy kritérií. Za čím významnější kritérium je hodnotitelem povaţováno, tím je kritérium významnější a jeho váha vyšší. Můţeme zvolit metodu pro stanovení vah kritérií na základě dopadů variant [Fotr 2010]. Kritériím přiřadíme pořadí dle důleţitosti. Kritériu s největší důleţitostí přiřadíme 1, druhému nejvýznamnějšímu 2 a takto postupujeme aţ ke kritériu s nejmenší důleţitostí, které dostane nejvyšší pořadové číslo. V následujícím kroku přiřadíme kaţdému kritériu procentuelně vyjádřenou váhu kritéria. V tomto procentuelním vyjádření nelineárně ohodnotíme významnost jednotlivých kritérií, které následně převedeme na normované váhy viz tabulka č.6: Tabulka 6 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

12 Petr Macák 6. Vybrat vítězný produkt. Na základě výsledků více kriteriálního hodnocení vybereme vítěze. Po vynásobení normovaných hodnot z tabulky 5 s normovanými váhami z tabulky 6 dostáváme výsledné pořadí, kde v hodnocení dopadl nejlépe software B. 7. Závěr Tabulka 7 Přehled dostupného sw hodnoceného dle kritérií Práce poskytuje ucelený přehled software uţívaného v malých a středně velkých firmách s návrhem kritérií pro hodnocení. Dále je popsán způsob více kriteriálního hodnocení umoţňující vyhodnotit jednotlivé software a rozhodnout se pro nejvhodnější. 8. Literatura [Bartoš 2009] Bartoš, J.: Jak vybrat nejlepší účetní program do firmy, , dostupné on-line na adrese: [Elmblad 2010] Elmblad, S.: 6 Tips for Choosing Small Business Acounting Software, dostupné on-line na adrese: [Fotr 2010] Fotr, J., Švecová, L. a kolektiv: Manažerské rozhodování postupy, metody a nástroje, 2010, ISBN [FSF] The Free Software Definition. Free Software Foundation, dostupné on-line na adrese [Gurbani, 2010] Gurbani, V.K.: Managing a corporate open source software asset, Communications of the ACM, Association for Computing Machinery, Inc. Feb 1, 2010 [Hájek, 2008] Hájek, P.: Jak zvolit správný kancelářský balík, aneb alternativy k Microsoft Office, , dostupné on-line na adrese: [Karels, 2003]. Karels,M.J.: Commercializing Open Source Software, Queue, pages 46-55, ISSN: , 2003 [Klimánek 2009] Klimánek, O.: Microsoft dále ztrácí uţivatele. Podíl Windows klesá. dostupné on-line na adrere: [Microsoft] Nákup software s počítačem (OEM), dostupné on-line na adrese 132 SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/2011

13 Kritéria výběru software pro malé a středně velké společnosti [Mottie 2010] Motiee,S., Hawkey,K., Beznosov, K.: Do Windows Users Follow the Principle of Least Privilege? ISBN: [Negus 2010] Negus, Ch., Johnson, E.F.: Fedora Bible 2010 Edition: Featuring Fedora Linux 12, 2010, ISBN: [OpenOffice 2010] Open Office Org Authors Team: Team Getting Started with Open Office.org 3: OpenOffice.org 3.0, 2010, ISBN: [OSI] The Approved Licenses. Open Source Initiative, dostupné on-line na adrese [Šír 2004] Šír, I.: Moţnosti vyuţití technologií Open Source a Free Software v malých a středních podnicích, Systémová Integrace 3/2004. [Vebr 1999] Veber, J. a kolektiv: Podnikání v malé a střední firmě. Vysoká škola ekonomická, [Voříšek 2008] Voříšek, J. a kolektiv: Principy a modely řízení podnikové informatiky. Vysoká škola ekonomická 2008, ISBN: SYSTÉMOVÁ INTEGRACE 1/

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace

9. Software: programové vybavení počítače, aplikace 9. Software: programové vybavení počítače, aplikace Software (SW) je programové vybavení počítače, které nám umožňuje faktickou práci na počítači tvorbu dokumentů, tabulek, úpravy obrázků, elektronickou

Více

SOFTWARE. Programové vybavení počítače

SOFTWARE. Programové vybavení počítače SOFTWARE Programové vybavení počítače Obsah Software Operační systém (OS) Aplikační software Licence Software Softwarem rozumíme veškeré programové vybavení počítače Program Obsahuje instrukce, podle kterých

Více

Aplikační programové vybavení

Aplikační programové vybavení Aplikační software Aplikační software Programy z nejrůznějších oblastí využití počítače. Dnes existují stovky programů a u každého druhu pak často desítky konkrétních programů, které s větším nebo menším

Více

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň

Software. Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Software Placený, nebo zdarma? Ing. Simona Martínková Masarykovo gymnázium, Plzeň Obsah Co je to software Základní dělení software Počítačový program a autorský zákon Užitečné adresy a zdroje informací

Více

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost.

Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Co je to program? Program je posloupnost určitých pokynů (příkazů) sestavených k tomu, aby počítač vykonal námi požadovanou činnost. Programové vybavení 1. Systémové programy 2. Uživatelské aplikační programy

Více

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6

Software. Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Software Mgr. Krejčí Jan 23. října 2011 Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23. října 2011 1 / 6 Osnova 1 Software Co je to software Systémový software Aplikační software Mgr. Krejčí Jan (UJEP) Software 23.

Více

2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or

2006 Microsoft Corporation. All rights reserved. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or OEM MICROSOFT OFFICE 2007 This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary. 1 Disclaimer Tato presentace shrnuje základní informace

Více

1.2 Operační systémy, aplikace

1.2 Operační systémy, aplikace Informační a komunikační technologie 1.2 Operační systémy, aplikace Studijní obor: Sociální činnost Ročník: 1 Programy (Software - SW) V informatice se takto označují všechny samospustitelné soubory které

Více

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring

Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Přehled sluţby Specifikace nabídky Sluţba Remote Infrastructure Monitoring Tato sluţba poskytuje sluţby Remote Infrastructure Monitoring (dále jen sluţba RIM, sluţba nebo sluţby ) v souladu s podrobným

Více

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost Software Software (též programové vybavení) Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost První teorie softwaru byla navržena Alanem Turingem v eseji Computable Numbers with an Application

Více

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství

28. 11. 2013 Otrokovice. Licence pro školství 28. 11. 2013 Otrokovice Licence pro školství MÁTE NOČNÍ MŮRY? ZODPOVĚDNOST ZA LICENCOVÁNÍ Statutární zástupce organizace Smlouva Vedoucí ICT / zodpovědná osoba Předpis Koncový uživatel Za správnost licencování

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta

VirtualBox desktopová virtualizace. Zdeněk Merta VirtualBox desktopová virtualizace Zdeněk Merta 15.3.2009 VirtualBox dektopová virtualizace Stránka 2 ze 14 VirtualBox Multiplatformní virtualizační nástroj. Částečně založen na virtualizačním nástroji

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software

VY_32_INOVACE_INF.18. Otevřený software VY_32_INOVACE_INF.18 Otevřený software Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Otevřený software (anglicky open-source

Více

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy

Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Ing. Mgr. Jiří Svoboda Ing. Mgr. Jiří Svoboda Kurzy Soft skills Manažerské a marketingové kurzy Manažerské dovednosti Moderní marketingová komunikace Efektivní komunikace Komunikace se zákazníkem Péče

Více

OFFICE 365 popis služeb

OFFICE 365 popis služeb OFFICE 365 popis služeb Obsah OFFICE 365... 3 Office Professional Plus... 3 Exchange Online... 4 SharePoint Online... 4 Lync Online... 4 Office 365 pro každého... 5 Office 365 pro Small Business a Professional...

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav).

Plán je zpracován na období od 1. 9. 2010 (stávající stav) do 31. 8. 2011 (cílový stav). ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standart ICT sluţeb ve škole a náleţitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na období od 1. 9.

Více

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter

Výpočetní technika. PRACOVNÍ LIST č. 5. Ing. Luděk Richter Výpočetní technika PRACOVNÍ LIST č. 5 Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM

PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM PRAKTICKÝ PRŮVODCE LICENCOVÁNÍM MARCELA KUCBELOVÁ, JARKA TRNKOVÁ, MIRO ROGUĽA License Specialist Malčánek Zdeněk Partner Account Manager Account Manager Ždárská Marie Plechata Otto License Specialist

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? Aplikace umožňující snadnou a efektivní práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty. Online Pro všechna zařízení

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft

Tomáš Kantůrek. IT Evangelist, Microsoft Tomáš Kantůrek IT Evangelist, Microsoft Správa a zabezpečení PC kdekoliv Jednoduchá webová konzole pro správu Správa mobilních pracovníků To nejlepší z Windows Windows7 Enterprise a další nástroje Cena

Více

SW pro odpadové a obalové hospodářství

SW pro odpadové a obalové hospodářství SW pro odpadové a obalové hospodářství Liberecká společnost INISOFT s.r.o. koncem srpna 2007 uvedla na trh nové verze programů pro evidenci obalů OBAL 8 ( verze 8.4.3.2 ), pro evidenci odpadů EVI 8 ( v

Více

Helios Easy. integrované řešení pro řízení

Helios Easy. integrované řešení pro řízení integrované řešení pro řízení Skupina ASSECO je jedním z nejvýznamnějších softwarových domů ve střední Evropě. Chcete držet své náklady více pod kontrolou? Potřebujete, aby vaše investice měly rychlou

Více

Programové vybavení počítačů

Programové vybavení počítačů Pátá kapitola Programové vybavení počítačů Učební text Mgr. Radek Hoszowski Programové vybavení počítačů Programové vybavení počítačů Programové vybavení počítačů neboli software je velmi důležitým faktorem

Více

Licence software. Přednáška číslo 10

Licence software. Přednáška číslo 10 Licence software Přednáška číslo 10 Přehled softwarových licencí Snaha odstranit zmatení pojmů free software X public domain Nelze podat úplný výčet objevují se nové druhy licencí lišící se v detailech

Více

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace

Prodejna SQL je maloobchodní pokladní software určený pro široké spektrum prodejen.komplet určený k propojení s Money S3 pomocí XML komunikace Pokladní software o Prodejna SQL o SW Euro SQL o Conto Pokladní software od CÍGLER SOFTWARE zahrnuje paletu nástrojů pro náročnější zákazníky. Oproti běžným pokladnám nabízí širší míru přizpůsobení uživateli

Více

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o.

Workshop DSP 2013. Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Workshop DSP 2013 Jan Medek, DiS. Data Agentura INFOPHARM s.r.o. Co je to imos? CRM aplikace se specializací na farmaceutický segment umožňující práci s výsledky zpracovaných dat Datové sběrné pošty a

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN 2.1 Vývoj nabídky ekonomického softwaru a současné trendy ERP systems (Enterprise Ressource Planning) = komplexnější podnikové informační systémy - v ČR patřil

Více

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010.

Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Ceník licencí a služeb od 01.01.2010. Všechny zde uvedené ceny a sazby jsou uvedeny v Kč a bez DPH. 1. Licence 1.1 Základní ceny licencí - XENON Ceník licence. MODULY EKONOMIKA A 1 uživatel 0101 Účetnictví

Více

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0

Telelogic Focal Point využití pro řízení a optimalizaci projektového portfolia Verze 1.0 DISTRIBUTOR White Paper Verze 1.0 Ing. Jiří Gryc 26.4.2007 Tento dokument ve stručnosti představuje možnost využití špičkového Telelogic Focal Point pro řízení a optimalizaci projektového portfolia. Další

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz

Acronis. Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Lukáš Valenta lukas.valenta@acronis.cz www.acronis.cz Acronis Kdo jsme? Společnost se sídlem v USA Zálohovací software Software pro ochranu proti haváriím Nástroje pro správu disků Nástroje pro

Více

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY

POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY POČÍTAČOVÉ KURZY PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY Tyto kurzy jsou určeny lidem, kteří nemají žádnou, nebo naprosto minimální zkušenost s obsluhou PC. Školení vedou zkušení a trpěliví lektoři s mnohaletou zkušeností

Více

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory

Programy pro psaní textů. textové editory, textové procesory Programy pro psaní textů textové editory, textové procesory Terminologie Pojmy textový editor a textový procesor se často nerozlišují, proto nejdříve trocha teorie. Textový editor: program, který používáme

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs)

On-line textové editory. Google Dokumenty (Google Docs) On-line textové editory Google Dokumenty (Google Docs) ÚVOD K psaní textů můžeme používat: a) software nainstalovaný na počítači Mezi nejznámější pokročilejší textové editory patří například: MS Word (součást

Více

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o.

S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. S-KLAD vnitropodnikový informační systém DATAMIX Solutions s.r.o. Obsah: Komu je systém určen...3 Architektura, hardwardová náročnost, platformy...3 Stručný souhrn funkcí...3 Ceník...6 Časový harmonogram

Více

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování

SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování SharePoint 2010 produktové portfolio a licencování Kamil Juřík SharePoint MVP Lead Consultant & Platform Architect Kamil.Jurik@ProSharePoint.cz Systémové požadavky software Aneb co potřebujeme? 64-bit

Více

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM

PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM PŘÍLOHA Č. 1 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM PRODUKTŮ MICROSOFT VČETNĚ VÝŠE SLEV Z CEN ZA LICENCE STANOVENÉ DOPORUČENÝM CENÍKEM 1. ENTERPRISE - licenční balíčky: - jednotlivé komponenty: - základní servery: - specializované

Více

Svět svobodného softwaru

Svět svobodného softwaru Svět svobodného softwaru Jinonický informační pondělek 15. října 2012 Václav Jansa ÚISK FF UK vaclav.jansa@gmail.com Vznik svobodného softwaru Podmíněn komunikací a sdílením informací Počátky v univerzitních

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost

Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost Software Software (též programové vybavení) Sada (všech) počítačových programů, které provádějí nějakou činnost První teorie softwaru byla navržena Alanem Turingem v eseji Computable Numbers with an Application

Více

ICT plán školy na školní rok 2011/2012

ICT plán školy na školní rok 2011/2012 1. Základní charakteristika Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 ICT plán školy na školní rok 2011/2012 Základní škola, Teplice, U Nových lázní 1102 je úplnou základní školou s 19 třídami a 4 odděleními

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Microsoft Partneři ve vzdělávání

Microsoft Partneři ve vzdělávání Microsoft Partneři ve vzdělávání aktivity pro základní a střední školy ČR Jan Martínek Academic Audience Manager, Microsoft Jan.Martinek@microsoft.com Stávající aktivity programu Microsoft Partneři ve

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU LINUXU? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e.

Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. Podnikáte a chcete mít vlastní internetový obchod? Je to mnohem jednodušší a levnější než si myslít e. popis produktu Návrh a cíl e-commerce řešení ( eshop) pro elektronické obchodování typu B2C a B2B

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

PŘÍLOHA Č. 2 RÁMCOVÉ SMLOUVY SEZNAM SLUŽEB A JEJICH CEN 1. Rozložení subjektů Počet počítačů Počet organizací % malé subjekty 100 6200 97 střední subjekty 1000 180 2.5 velké subjekty 10000 30 0.5 Úroveň

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků

Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7. AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Institut elektronických aplikací, s.r.o. Stránka 1 z 7 AVEPOP - Automatický Výdej a Evidence Pracovních a Ochranných Prostředků Automaty na výdej a evidenci osobních ochranných a pracovních prostředků

Více

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011

Ochrana software. Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Ochrana software Katedra softwarového inženýrství Fakulta informačních technologií ČVUT Alžběta Krausová, 2011 Právo a Informatika, BI-PAI, 09/2011, Přednáška 5 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-pai

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

Licencování: Serverové OS

Licencování: Serverové OS Licencování: Serverové OS Licencování Serverových OS a) serverová licence + CAL + možný External Connector b) procesorové licence + CAL + možný External Connector nutno zakoupit procesorovou licenci pro

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky produktu BUILDpower. Článek I. Úvodní ustanovení platné od 1. 9. 2009 Článek I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky upravují obchodní vztah mezi společností (dále zhotovitelem) a zákazníky či klienty společnosti (dále objednatelem). Obecným

Více

Ceník SW pro duben 2007

Ceník SW pro duben 2007 Strana 1 Ceník SW pro duben 2007 Ceny jsou uvedené s DPH. Změna cen vyhrazena Korac s.r.o., Netušilova 3, 796 01 Prostějov, tel.582 342258, korac@korac.cz., www.korac.cz S O F T W A R E ADOBE 0801001 Adobe

Více

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux

VY_32_INOVACE_INF.20. OS Linux VY_32_INOVACE_INF.20 OS Linux Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Linux je označení pro unixový operační systém

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7. TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 CZ 7. října 2003 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE OPENOFFICE.ORG 1.1.0 Český lokalizační tým počešťující OpenOffice.org

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2013 3 6/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 11 0:40 Legální a nelegální operační systém a software Počítačové

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ

KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ KOMPLEXNÍ PÉČE V OBLASTI MOBILNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO VAŠI FIRMU VOLBA / NEZÁVISLOST / ŠIRŠÍ MOŽNOSTI PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI Jsme distributor s přidanou hodnotou působící v oboru informačních a komunikačních

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy:

MATCOMP s.r.o. Nabídka počítačových kurzů. Akreditované kurzy: Nabídka počítačových kurzů Akreditované kurzy: 1. Word... 1 2. Word pokročilí... 1 3. Excel... 1 4. Excel pokročilí... 2 5. PowerPoint... 2 6. Access... 2 7. OpenOffice.org Writer... 2 8. OpenOffice.org

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6

Učební plán. Celkový počet vyučovacích hodin 50. Počet hodin teoretické přípravy 22 Počet hodin praktická přípravy 22 Počet hodin zkoušek 6 Učební plán Modul č. 1 Legislativní Cílem tohoto modulu je vymezení podnikání a právních norem, praktické seznámení posluchačů s otázkami legislativními, poukázat na možnosti podnikání v ČR. Naučit jej

Více

Kaspersky Lab. Unikátní bezpečnostní technologie. Jan Sekera, Channel Manager CZ/SK Kaspersky Lab Eastern Europe

Kaspersky Lab. Unikátní bezpečnostní technologie. Jan Sekera, Channel Manager CZ/SK Kaspersky Lab Eastern Europe Kaspersky Lab Unikátní bezpečnostní technologie Jan Sekera, Channel Manager CZ/SK Kaspersky Lab Eastern Europe Kaspersky Lab Čím oslovit stávající i nové zákazníky Novinky pro domácnosti a malé firmy Endpoint

Více

3 roky Open Source Software. Ing. Michal Miklenda stek generálního inspektora ní inspekce

3 roky Open Source Software. Ing. Michal Miklenda stek generálního inspektora ní inspekce 3 roky Open Source Software na Drá ž ní inspekci Č R Ing. Michal Miklenda nám ě stek generálního inspektora Drá ž ní inspekce Drá ž ní inspekce Č R orgán státní správy vznik 1. 1. 2003 podle modelu EU

Více

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365

SPECIFICKÉ IT KURZY Windows XP na Seven Office 2003 na Office 2007 2010 nebo Office 365 SPECIFICKÉ IT KURZY Specifické IT kurzy jsou určeny uživatelům, kteří jsou z nejrůznějších důvodů (výměna počítače, změna firemní politiky) nuceni přejít na odlišný software, než s jakým byli dosud zvyklí

Více

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ

POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ POŘÍZENÍ A IMPLEMENTACE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ ŽIVOTNÍ CYKLUS IS Stejně jako stroje a technologické linky, které jsou pořízeny, provozovány a následně, po opotřebování vyřazeny, má i informační systém svůj

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

POPTÁVKOVÝ DOKUMENT NA DODAVATELE IS/IT Předmět poptávky Integrovaný IS, podložený podrobnou studií, pro částečné řízení výroby, správy zakázek dodavatelů, subdodavatelů, výrobních dokumentů a vnitropodnikovou

Více

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP

Příloha č. 1. Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa. Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP Příloha č. 1 Informační systém pro Městskou policii Česká Lípa Specifikace požadavků minimálního plnění pro IS MP 1. Způsob prokázání splnění požadavků minimálního plnění 1.1. Zadavatel požaduje, aby uchazečem

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA

SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA SOFTWARE OD MICROSOFTU ZDARMA Díky aktivitám Evropského fóra mládeže můžete pro svou organizaci získat software od Microsoftu zdarma. Nabídka platí pro členské organizace Evropského fóra mládeže (YFJ)

Více

JáchymovJ. Mgr. Tomáš. Lechner, Triada, spol. s r. o.

JáchymovJ. Mgr. Tomáš. Lechner, Triada, spol. s r. o. Případová studie komplexního informačního systému na MěÚM Jáchymov Ingeborg Štiková,, Město M JáchymovJ Mgr. Tomáš Lechner, Triada, spol. s r. o. Obsah prezentace Představení města a městského úřadu Představení

Více

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com

Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client. daniela.liskova@microsoft.com DESKTOP: Windows Vista Daniela Lišková Solution Specialist Windows Client daniela.liskova@microsoft.com TCO desktopů analýzy spol. Gartner Téměř 80% všech nákladů v IT vzniká po nákupu tj. na správě, opravě,

Více

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Informatika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Osobní počítač hardwarová konfigurace IX. /OPAKOVÁNÍ/ /základní jednotka / /externí zařízení počítače / F: hromadná M:samostatná práce žák zná princip činnosti a stavbu osobního počítače /komponenty/ (skříně

Více

Operační systém osobního počítače

Operační systém osobního počítače Operační systém osobního počítače Studijní materiál pro žáky SŠ Začlenění dle RVP G Vzdělávací obsah: Očekávaný výstup: Digitální technologie ovládá, propojuje a aplikuje dostupné prostředky ICT využívá

Více

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová

Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Spisová služba a zákon 300/2008 Ladislav Kleman, Petra Benediktová Hradec Králové, 7. dubna 2009 Proč spisová služba EZOP a produkty Asseco Elektronická spisová služba ze zákona povinnost pro všechny obecní

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část

Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010. I. Obecná část Obchodní podmínky poskytování služeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine platné od 1.12.2010 I. Obecná část 1. Tyto obchodní podmínky poskytování sluţeb hostování softwarové aplikace Škola OnLine

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování

2.16 Právo v oblasti počítačů, licencování Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010

ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 ICT plán školy pro školní rok 2009 / 2010 1 Údaje o škole Název školy: Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s. Ulice: nám. Jana z Dražic 169 Město: Roudnice nad Labem

Více

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o.

Seminář Office 365. Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. Seminář Tomáš Mirošník a Pavel Trnka COMPUTER HELP, spol. s r.o. O nás Na trhu od roku 1993 Komplexní služby v IT Dodávky software a hardware Vzdělávání a certifikace IT řešení, podpora Vývoj aplikací

Více

Testy a písemky v informatice a open source

Testy a písemky v informatice a open source Testy a písemky v informatice a open source Petr Naske, učitel a předseda Jednoty školských informatiků ************ další témata vstupu ************ Jednota školských informatiků Aktivity WIKIMEDIA ČR

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa

Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS. Lukáš Dubina. Vedoucí práce. PaedDr. Petr Pexa Tvorba webových aplikací s využitím Open Source CMS Lukáš Dubina Vedoucí práce PaedDr. Petr Pexa Školní rok: 2009-2010 Abstrakt Cílem této práce je popsat problematiku tvorby webových stránek s využitím

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o.

JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. JAK SE DAŘÍ KOMERČNÍMU OPEN SOURCE? Ondřej Suchý Enlogit s.r.o. Část 1 O Enlogit Enlogit: o nás IT pro firmy primární zaměření: služby významný implementátor Linux & open source v ČR řešení serverové infrastruktury,

Více

1. Základní pojmy a číselné soustavy

1. Základní pojmy a číselné soustavy 1. Základní pojmy a číselné soustavy 1.1. Základní pojmy Hardware (technické vybavení počítače) Souhrnný název pro veškerá fyzická zařízení, kterými je počítač vybaven. Software (programové vybavení počítače)

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více