U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA Okamzik sestaveni: h52m30s Strana:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:"

Transkript

1 Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA Okamzik sestaveni: h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: MS Paseka pfispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve" desetinna mista) polozky ARTIVA CEI,KEM A. STALA AKTIVA Nazev polozky Obdobi bgzne Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BHUTTO KOREKCE NETTO MIHULE licet , , , , , ,00 54,00 54,00 I. Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Mehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 2. Software 3. Ooenitelna prava 4. Povoleuky ua emiae a preferencni limity 5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 8. rispofadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho 9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 2.081, , , , nehmotneho majetku TT. D.1 ouhodoby hmotny majetek , ,00 54,00 54,00 1. Pozemky 2. Kulturni pfedmety 3. Stavby 4, Samostatneraov.ite veci a soubory movitych veci b. Pest.itelske celky trvalych porostu 6. Diobny dlouhodoby hmotny majetek 7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek , ,00 48,636, ,00 54,00 54,00 9, Ospofadaci u<5et technickeho zhodnoceni dlouhodobeho 10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek hmotneho majetku III. Dlouhodoby financni majetek I. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem 2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem 3. Dluhove cenne paplry drzene do splatnosti 5. Terminovane vklady dlouhodobe C. Ostatni dlouhodoby financni majetek IV. Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe 2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uv ril 3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 5. Dlouhodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych 6. Ostatni dlouhodobe pohledavky 7. Dlouhodobe pokkytnune zalohy na transfery ze zahranici B. OBEZNA AKTIVA , , ,21 1. Zasoby 1. Porizeni materialu 2. Material na sklad 111 j j ;

2 3. Material na ceste 4 Nedokoncena vyroba 5. Polotovary vlastni vyroby 6, Vyrobky 7, Porizeni zbozi 8, Zbozi na sklade 9., Zbozi na ceste 10, Ostatni zasoby II. Kratkodobe pohledavky 1 Odberatele 4. Kratkodobe poskytnute zalohy 5. Jine pohledavky z hlavni cinnosti 6,, Poskytnute navratrie financni vypomoci kratkodobe 10.. Pohledavky za zamestnanci 11 Zuctovarii s institucemi socialniho zapezpeceni a zdravot. pojisteni 12.. Dan z pfijmu 13, Jine prime dane 14.. Dan z pfidane hodnoty 15. Jine dane a poplatky 16. Pohledavky za vybranymi ustfednimi vladnimi institucemi 17 Pohledavky za vybranymi mistniml vladnimi institucemi 18. Pohledavky za ucastniky sdruzeni 23 Kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 24.. Kratkodobe posknute zalohy na transfery 25 Naklady pfistich obdobi 26. Pfijmy pfistich obdobi , , , , , , , ,00 770,00 748,00

3 Licence:DQWP 7,pracoval: Irona CulikovS polozky Nazev polozky 27. Dohadne ucty aktivni 28. Ostatni kratkodobe pohledavky U C R - G O R D I C Synteticky licet S O F T W A R E ***** UCRGDRPA Okamzik sestaveni: h52m30s Strana: 2 Obdobi bezne Obdobi bgzne Obdobi bezne BRDTTO KOREKCE NETTO MINULE III. Kratkodoby financni majetek 1. Majelkove cenne papiry k obchodovani 2. Dluhove cenne papiry k obchodovani 3. Jine cenne papiry 4. Terminovane vklady kratkodobe 5. Jine bezne ucty 9. Bezny ucet 10. Bezny ucet FKSP 15. Ceniny Penize na ceste Pokladna , , , , , , , , , ,87

4 Licence : DQWP U C R -G O R D I C S O F 1 W A R E ****** UCRGURPA Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: h52m30s Strana: 3 Synteticky Obdobi bezne Obdobi minule polozky Nazev polozky licet 1 2 PASIVA CELKEM , , 21 C. VLASTNI KAPITAL , , 21 I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky 1. Jmeni ucetni jednotky 3. Trans fery ria pofizeni dlouhodobeho majetku 4. Kurzove rozd.ily 5. Oceilovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody 6. Jine ocenovaci rozdily 7. Opravy minulych obdobi ,00 54,00 54, 00 54,00 II. Fondy ucetni jednotky 1. Fond odmen 2. Fond kulturnich a soclalnich potfeb i. Re t'lvn.i :i x j i l i vofeny ze zlepgeneho vy:.;.l c'jk u hospodafenj 4. Rezervni fond z ostatnich titulu 5. Fond reprodukce majetku, investicni fond 6. Ostatni fondy , , , , , ,38 774, ,47 III. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni bszneho ucetniho obdobi 2. VysJedek hospodafeni ve schvalovacim fizeni 3. Nerozdgleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let , ,44 D. CIZI ZDROJE , , 00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodob6 zavazky 1. Dlouhodobe uvery 2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe 4. Dlouhodobe pfijate zalohy 7. Dlouhodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 8. Ostatni dlouhodobe zavazky 9. Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery III. Kratkodobe zavazky 1. Kratkodobe uvery 4. Jine kratkodobe pujcky 5. Dodavatele 7. Kratkodobe pfijate zalohy 9. Pfijate navratne financni vypomoci kratkodobe 13. Zamestrianci 14. Jine zavazky vuci zamestnancum 15. Zuctovani s institucemi socialniho zabezpecerii a zdravotniho pojisteni 16. Dan z pfijmii 17. Jine pfime dane 18. Dan z pfidane hodnoty 19. Jine dane a poplatky 20. Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce 21. Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim 22. Zavazky k vybranym niistnim vladnim institucim 23. Zavazky k ucastnikilm sdruz'eni 29. Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 30. Kratkodobe pfijate zalohy na transfery 3.1. Vydaje pfistich obdobi , , , , , , ,00 340, , , 00

5 32. Vynosy pfistich obdobi 33. Dohadne ucty pasivni 34. Ostatni kratkodobe zavazky , , , ,00 Odeslano dne: Razitko: Podpis odpovedne osoby: Podpis osoby odpovedne za sestaveni: Okamzik sestaveni: h52rn30s Tel. : Tel. :

6 Licence:DQWP ipracoval: Irena Culikova O C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** OCRGUVPA Okamzik sestaveni: h Im37s Strana: l VYKA?, ZISKU A ZTRATY za obdobi : 12/2012 prispevkove organizace I C O : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: MS Paseka (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) polozky Nazev polozky BEZNE OBDOBI MIHULE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospoda.fska cinnost ucet A. NAKLADY CELKEM , , 74 I. Naklady z cinnosti , ,74 1. Spotfeba materialu 2. Spotfeba energie 3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek 4. Prodctiie zbozi 5. Aktivace dlouhodobeho majetku 6. Akt.Lvace obezneho majetku 7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby 8, Opravy a udrzovani 9. Cestovne 10. Naklady na reprezentacl i:. Aktivace vni troorganizacnich slu2eb 12. Ostatni sluzby 13. Mzdove naklady 14. ZaJconnc socialni poji t5ni 15. Jine socialni pojisteni 16. Zakonne socialni naklady 17. Jine socialni naklady 18. Dan silnicni 19. Dan z nemovitosti 20. Jine dane a poplatky 22. Sm.l uvni pokuty a iiroky z prodleni 23. Jine pokuty a penale 24. Dary 25. Prodany material 26. Manka a skody 27. Tvorba fondu 28. Odpisy dlouhodobeho majetku 29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek 30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek 31. Prodane pozemky 32. Tvorba a zuctovani rezerv 33. Tvorba a zuctovani opravnych polo^ek 34. Naklady z vyrazenych pohledavek 35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 36. Ostatni naklady z cinnosti , , , , , , COG. 333, , , , , , , , , 549, , , , , , , 00 II. Financni naklady 5.692,00 1. Prodane cenne papiry a podily 2. Uroky 3. Kurzove ztraty 4. Naklady z preceneni realnou hodnotou

7 Licence:DQWP r***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUVPA Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: h Im37s Strana: 2 BEZNE OBDOBf MINOLE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost po.]ozky Nazev polozky ucet Ostatni finanani naklady ,00 III. Naklady na transfery 1. Naklady vybranych ustfednich vladnich instituci na transfery NakJady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery 572 V. Dan z piijmii 1. Dan z pfijmu 591?. Dodatecne odvody dane z pfijmu 595

8 Licence:DQWP Zpracoval: 1'rena Culikova polozky Nazev polozky U C R - G O R D I C 0 F T W A R E ****** UCRGUVPA Okamzik sestaveni: h Im37s Strana: 3 BEZNE OBDOBI MIN0LE ODBODI Synteticky Hlavrii cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost ucet B. VYNOSY CEbKKM , ,74 I. Vynosy z cinnosti 1. Vynosy z prodeje vlastnich vyrobku 2. Vynosy z prodeje sluzeb 3. Vynosy z pronajmu 4. Vynosy z prodaneho zbozi 8. Jine vynosy z vlastnich vykonu 9. SmJuvni pokuty a uroky z prodleni 10. Jine pokuty a penale 11. Vynosy z vyfazenych pohledavek 12. Vynosy z prodeje inaterialu 13. Vynosy z prod.eje dlouhodobeho nehmotneho majetku 14. Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho majetku krome pozemkii 15. Vynosy z prodeje pozemku 16. Cerpani fondu 17. Ostatni vynosy z cinnosti , , ,00 II. Financni vynosy 4.054,93 1 Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu 2,, Droky 3, Kurzove zisky 4. Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou 6 Ostatni financni vynosy , , ,21 IV. Vynosy z transferu , , Vynosy vybj:anych ustfednich vladnich instituci z transferu Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu , ,00 C. Vys]edek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim 2. Vyslcdek hospodafeni bezneho licetniho obdobi , ,44 Odeslano dne: Ra z i t ko: Podpis odpovedne osoby: Podpis osoby odpovedn za sestaveni: Okamzik sestaveni: h Im37s Tel. : Tel. :

9 Licence:DQWP Zpracoval: Irena CulikovS U C R - G O R D I C SOFTWARE ****** Okamzik sestaveni: h47m31s UCRGORPA Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: ZS Paseka prispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BRUTTO KOREKCE polozky Nazev polozky ucet 1 2 AKTIVA CELKEM A. STALA AKTIVA I. Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 2. Software 3. Ocenitelna prava 4. Povolenky na emise a preferencni limity 5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 8. Osporadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho nehmotneho majetku 9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek , , , , , , , , Obdobi bezne NETTO MINOLE , , , ,90 II. Dlouhodoby hmotny majetek 1. Pozemky 2. Kulturni pf edmety 3. Stavby 4. Samostatne movite veci a soubory movitych veci 5. Pestitelske celky trvalych porostu 6. Drobny dlouhodoby hmotny majetek 7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 9. Ospofadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku 10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek III. Dlouhodoby financni majetek 1. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem 2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem 3. Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti 5. Terminovane vklady dlouhodobe 6. Ostatni dlouhodoby financni majetek IV. Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe 2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveru 3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 5. Dlouhodobe pohledavky z nastroju spoluf inancovanych ze zahranici 6. Ostatni dlouhodobe pohledavky 7. Dlouhodobe poskytnune zalohy na transfery , , , , , , , , , ,90 B. OBEZNA AKTIVA , , ,74 I. Zasoby 1. Pofizeni materialu 2. Material na sklade

10 II. 1, Material na ceste Nedokoncena vyroba Polotovary vlastni vyroby Vyrobky Pofizeni zbozi Zbozi na sklade Zbozi na ceste Ostatni zasoby Kratkodobe pohledavky Odberatele Kratkodobe poskytnute zalohy Jine pohledavky z hlavni cinnosti Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe Pohledavky za zamestnanci Zuctovani s institucemi socialniho zapezpeceni a zdravot. pojisteni Dan z pfijmu Jine prime dane Dan z pfidane hodnoty 15. Jine dane a poplatky 16. Pohledavky za vybranymi listrednimi vladnimi institucemi 17. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi 18. Pohledavky za ucastniky sdruzeni 23. Kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 24. Kratkodobe posknute zalohy na transfery 25. Naklady pfistich obdobi 26. Prijmy pfistich obdobi , , , , , ,00

11 Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova polozky III Nazev polozky Dohadne ucty aktivni Ostatni kratkodobe pohledavky Kratkodoby financni majetek Majetkove cenne papiry k obchodovani Dluhove cenne papiry k obchodovani Jine cenne papiry Terminovane vklady kratkodobe Jine bezne ucty Bezny ucet Bezny ucet FKSP Ceniny Penize na ceste Pokladna U C R - G O R D I C SOFTWARE UCRGURPA Okamzik sestaveni: h47m31s Strana: 2 Obdobi bezne Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULE ucet , , , , , , , , , , , , , ,00

12 Licence:DQWP :***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURPA Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: h47m31s Strana: 3 Synteticky Obdobi bezne Obdobi minule polozky Nazev polozky licet 1 2 PASIVA CELKEM C. VLASTNI KAPITAL , , , ,64 I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky 1. Jmeni ucetni jednotky 3. Transfery na porizeni dlouhodobeho majetku 4. Kurzove rozdily 5. Ocenovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody 6. Jine ocenovaci rozdily 7. Opravy minulych obdobi II. Fondy ucetni jednotky 1. Fond odmen 2. Fond kulturnich a socialnich potf eb 3. Rezervni fond tvofeny ze zlepseneho vysledku hospodafeni 4. Rezervni fond z ostatnich titulu 5. Fond reprodukce majetku, investicni fond 6. Ostatni fondy III. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi 2. Vysledek hospodafeni ve schvalovacim fizeni 3. Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let D. CIZI ZDROJE I. Rezervy 1. Rezervy II. Dlouhodobe zavazky 1. Dlouhodobe uvery 2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe 4. Dlouhodobe pfijate zalohy 7. Dlouhodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 8. Ostatni dlouhodobe zavazky 9. Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery , , , , , , , , , , , , , ,00 III. Kratkodobe zavazky 1. Kratkodobe uvery 4. Jine kratkodobe pujcky 5. Dodavatele 7. Kratkodobe pfijate zalohy 9. Pfijate navratne financni vypomoci kratkodobe 13. Zamestnanci 14. Jine zavazky vuci zamestnancum 15. Zuctovani s institucemi socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni 16. Dan z pfijmu 17. Jine pfime dane 18. Dan z pfidane hodnoty 19. Jine dane a poplatky 20. Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce 21. Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim 22. Zavazky k vybranym mistnim vladnim institucim 23. Zavazky k ucastnikum sdruzeni 29. Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 30. Kratkodobe pfijate zalohy na transfery 31. Vydaje pfistich obdobi , , , , , , , , , ,00

13 32. Vynosy pfistich obdobi 33. Dohadnfe ucty pasivni 34. Ostatni kratkodobe zavazky , , , ,00 Odeslano dne,;:). J4. Razitko: Podpis odpovedne osoby: _ Podpis osoby odpovedne za sastaveni: OkamSik sestaveni: h47m31s 6

14 Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova U C R - G O R D I C SOFTWARE UCRGUVPA Okamzik sestaveni: h48m 5s Strana: 1 VYKAZ ZISKU A ZTRATY za obdobi : 12/2012 pfispevkove organizace ICO : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: ZS Paseka (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) polozky Nazev polozky Synteticky ucet BEZNE OBDOBI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 1 2 MINOLE ODBODI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 3 4 A. NAKLADY CELKEM , ,50 I. Naklady z cinnosti , ,50 1. Spotf eba materialu 2. Spotf eba energie 3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek 4. Prodane zbozi 5. Aktivace dlouhodobeho majetku 6. Aktivace obezneho majetku 7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby 8. Opravy a udrzovani 9. Cestovne 10. Naklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroorganizacnich sluzeb 12. Ostatni sluzby 13. Mzdove naklady 14. Zakonne socialni pojisteni 15. Jine socialni pojisteni 16. Zakonne socialni naklady 17. Jine socialni naklady 18. Dan silnicni 19. Dan z nemovitosti 20. Jine dane a poplatky 22. Smluvni pokuty a uroky z prodleni 23. Jine pokuty a penale 24. Dary 25. Prodany material 26. Manka a skody 27. Tvorba fondu 28. Odpisy dlouhodob6ho majetku 29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek 30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek 31. Prodane pozemky 32. Tvorba a zuctovani rezerv 33. Tvorba a zuctovani opravnych polozek 34. Naklady z vyfazenych pohledavek 35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 36. Ostatni naklady z cinnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 00 II. Financni naklady 2.948, Prodane cenne papiry a podily 2. Uroky 3. Kurzove ztraty 4. Naklady z pfecengni realnou hodnotou

15 Licence:DQWP ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUVPA Zpracoval: Irena Culikovi Okamzik sestaveni: h48m 5s Strana: 2 BEZNE OBDOBI MINULE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodarska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost polozky Nazev polozky licet Ostatni financni naklady ,00 III. Naklady na transfery 1. Naklady vybranych ustfednich vladnich instituci na transfery Naklady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery 572 V. Dan z pfijmii 1. Dan z pfijmu Dodatecne odvody dang z pfijmu 595

16 Licence:DQWP ****** u C R - G 0 F(DIG SOFTWARE ****** UCRGUVPA Zpracoval : Irena Culikova Okamzik sestaveni: BEZNE OBDOBI 14h48m 5s MINULE ODBODI Strana: 3 Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost polozky Nazev polozky ucet B. VYNOSY CELKEM I. Vynosy z cinnosti 1. Vynosy z prodeje vlastnich vyrobkii 2. Vynosy z prodeje sluzeb 3. Vynosy z pronajmu 4. Vynosy z prodaneho zbozi 8. Jine vynosy z vlastnich vykonu 9. Smluvni pokuty a uroky z prodleni 10. Jine pokuty a penale 11. Vynosy z vyfazenych pohledavek 12. Vynosy z prodeje materialu 13. Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehmotneho majetku 14. Vynosy z prodeje dlouhodob^ho hmotneho majetku krome pozemku 15. Vynosy z prodeje pozemku 16. Cerpani fondu 17. Ostatni vynosy z cinnosti II. Financni vynosy 1. Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu 2. Oroky 3. Kurzove zisky 4. Vynosy z pf eceneni realnou hodnotou 6. Ostatni financni vynosy IV. Vynosy z transferu 1. Vynosy vybranych ustfednich vladnich instituci z transferu 2. Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu , , , , , , , , , , , , , , ,00 C. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim 2. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi Odeslano dne: Razitko: 3k!. Giomouc Podpis odpovedne osoby: i W \J Podpis osoby odpovedne za sestaveni: Okamzik sestaveni: h48m 5s

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

Licence: D9ZR XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D9ZR XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253804 Název: Obec Tlumacov 80 AKTIVA CELKEM 26

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

ROZVAHA - BILANCE ICO:

ROZVAHA - BILANCE ICO: -icence: DE74 XCRGURXA/RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE uzemni samospravne celky, svazky obci, regionalni rady regionu soudrznosti (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) : 13/2013 ICO: 47884665

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 00253332 Název: Obec Drazenov 23 8522-321 AKTIVA

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 00572641 Název: Obec Chrastavice 34 23220-321 AKTIVA

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 423 677,93 3 212 421,96 3 211 255,97 2 426 163,98 A.

Více

Licence: DI0E XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DI0E XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70983283 Název: ZS a MS Svetla pod Jestedem 2499 AKTIVA CELKEM 1 370 733,72 1 370 733,72 1 318 352,93

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 68730799 Název: Základní umělecká škola Ivanovice na Hané AKTIVA CELKEM 6 107 237,59 4 144 706,70 1

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 083267 Název: Oblastní galerie v Liberci, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 43 387 863,19 29 711

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 150 927

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 198 053 419,78 30 237

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 64202313 Název: Základní škola 5.května Dvůr Králové AKTIVA CELKEM 8 227 873,54 4 562 585,50 3 665 288,04

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 60 747 571,69 22 670 193,74 38 077 377,95

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 599

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXC ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXC ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 38 230 895,26 18 938 871,66 19 292

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70986771 Název: Mateřská škola Chvojenec Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 195 772 810,92 25 539 282,24 170 233 528,68 172 179 857,17

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

Licence: DXWZ XYKGURXA / RXA (12032012 / 01012012) cký. Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXWZ XYKGURXA / RXA (12032012 / 01012012) cký. Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DXWZ XYKGURXA / RXA (00 / 000) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : / 0 IČO: Název: Střední průmslová škola textilní, Liberec, Tršova, po Snteti

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 29 577 891.50 9 633 014.09 19 944 877.41 12 809 000.00 A. Stálá aktiva 27 474 140.72 9 633 014.09 17 841 126.63 10 933 000.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 84 169.00

Více

Licence: D1HZ XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Statutární zástupce ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková Podpisový záznam statutárního orgánu

Licence: D1HZ XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) Statutární zástupce ředitelka, Mgr. Jarmila Mikulíková Podpisový záznam statutárního orgánu ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 70983437 Název: Základní škola a Mateřská škola, příspěvková organizace, Loukov 119 Sestavená

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

- 1 - Syntetický účet. Brutto

- 1 - Syntetický účet. Brutto - ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základni škola a Mateřská škola Rymice l okres Kroměřiž, Rymice 39 76901 Holešov, Příspěvková organizaace, IČ:70985065 Sestavená k : 31.12012 za obdobi: 12/2012 v Kč, s

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 71013032 Název: Základní škola Vranov nad Dyjí Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2011

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Číslo položky Název položky Syntetický OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM Chlum č.p. 16 Nalžovice 26293 IČ 71000461 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Volenice; IČO 75000539; Volenice 112, 387 16 Volenice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 11 747

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00064564 Název: DIVADLO GONG-KVS CENTRUM 253 AKTIVA CELKEM 61 422 633,10 23 339 428,31 38 083 204,79

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Církvice; IČO 75034930; Církvice, 285 33 Církvice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Stránka č.: 1 Příloha č. 1 - Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Stránka č.: 1 AKTIVA AKTIVA CELKEM 5 710 102.02 3 591 581.90 2 118 520.12 1 956 661.44 A. Stálá aktiva 3 867 681.40 3 591 581.90 276 099.50 328 836.00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0.00 0.00 0.00 0.00

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75004402 Název: Domov důchodců Červenka, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 77 548 318,09 44 144 300,53

Více

Licence: D6QW XCRGURXA / RYA ( / )

Licence: D6QW XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 49056972 Název: Základní umělecká škola Žirovnice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 3 048 785,81 2 372 960,79 675

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70695288; Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Zbýšov; IČO 75033569; Zbýšov 23, 286 01 Zbýšov Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín; IČO 70999864; Radim 74, 507 12 Radim Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Licence: W0IB XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: W0IB XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72547839 Název: Mateřská škola Horní Domaslavice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 1 869 763,39

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Kulturní a informační centrum města Sadská; IČO 70881324; Palackého nám. 257, 289 12 Sadská Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k 31.12.2013

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Název účetní jednotky: Mateřská škola, Mladějov na Moravě, okres Svitavy Sídlo: čp. 39 569 35 Mladějov na Moravě Právní forma: příspěvková organizace

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71005234; Horní Dunajovice 184, 671 34 Horní Dunajovice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín; IČO 70981868; Lužany 155, 507 06 Lužany Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75023369; Velkomoravská 220, 696 18 Lužice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2015 IČO: 00083232 Název: Severoč.muzeum Liberec 1702 AKTIVA CELKEM 206 884 986,18 49 768 934,32 157 116 051,86

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Mateřská škola Štítná nad Vláří, okres Zlín; IČO 71005595; Záhumenní 460, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Příloha č. 1 - Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Statutární město Plzeň, 00075370 sestavená (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) 1 2 3 4 Číslo Název

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní škola a Mateřská škola Liběšice, Liběšice Liběšice, Příspěvková organizace, IČ:

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní škola a Mateřská škola Liběšice, Liběšice Liběšice, Příspěvková organizace, IČ: R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola a Mateřská škola Liběšice, Liběšice 170 41146 Liběšice, Příspěvková organizace, IČ:75019639 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více