U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA Okamzik sestaveni: h52m30s Strana:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:"

Transkript

1 Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA Okamzik sestaveni: h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: MS Paseka pfispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve" desetinna mista) polozky ARTIVA CEI,KEM A. STALA AKTIVA Nazev polozky Obdobi bgzne Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BHUTTO KOREKCE NETTO MIHULE licet , , , , , ,00 54,00 54,00 I. Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Mehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 2. Software 3. Ooenitelna prava 4. Povoleuky ua emiae a preferencni limity 5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 8. rispofadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho 9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 2.081, , , , nehmotneho majetku TT. D.1 ouhodoby hmotny majetek , ,00 54,00 54,00 1. Pozemky 2. Kulturni pfedmety 3. Stavby 4, Samostatneraov.ite veci a soubory movitych veci b. Pest.itelske celky trvalych porostu 6. Diobny dlouhodoby hmotny majetek 7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek , ,00 48,636, ,00 54,00 54,00 9, Ospofadaci u<5et technickeho zhodnoceni dlouhodobeho 10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek hmotneho majetku III. Dlouhodoby financni majetek I. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem 2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem 3. Dluhove cenne paplry drzene do splatnosti 5. Terminovane vklady dlouhodobe C. Ostatni dlouhodoby financni majetek IV. Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe 2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uv ril 3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 5. Dlouhodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych 6. Ostatni dlouhodobe pohledavky 7. Dlouhodobe pokkytnune zalohy na transfery ze zahranici B. OBEZNA AKTIVA , , ,21 1. Zasoby 1. Porizeni materialu 2. Material na sklad 111 j j ;

2 3. Material na ceste 4 Nedokoncena vyroba 5. Polotovary vlastni vyroby 6, Vyrobky 7, Porizeni zbozi 8, Zbozi na sklade 9., Zbozi na ceste 10, Ostatni zasoby II. Kratkodobe pohledavky 1 Odberatele 4. Kratkodobe poskytnute zalohy 5. Jine pohledavky z hlavni cinnosti 6,, Poskytnute navratrie financni vypomoci kratkodobe 10.. Pohledavky za zamestnanci 11 Zuctovarii s institucemi socialniho zapezpeceni a zdravot. pojisteni 12.. Dan z pfijmu 13, Jine prime dane 14.. Dan z pfidane hodnoty 15. Jine dane a poplatky 16. Pohledavky za vybranymi ustfednimi vladnimi institucemi 17 Pohledavky za vybranymi mistniml vladnimi institucemi 18. Pohledavky za ucastniky sdruzeni 23 Kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 24.. Kratkodobe posknute zalohy na transfery 25 Naklady pfistich obdobi 26. Pfijmy pfistich obdobi , , , , , , , ,00 770,00 748,00

3 Licence:DQWP 7,pracoval: Irona CulikovS polozky Nazev polozky 27. Dohadne ucty aktivni 28. Ostatni kratkodobe pohledavky U C R - G O R D I C Synteticky licet S O F T W A R E ***** UCRGDRPA Okamzik sestaveni: h52m30s Strana: 2 Obdobi bezne Obdobi bgzne Obdobi bezne BRDTTO KOREKCE NETTO MINULE III. Kratkodoby financni majetek 1. Majelkove cenne papiry k obchodovani 2. Dluhove cenne papiry k obchodovani 3. Jine cenne papiry 4. Terminovane vklady kratkodobe 5. Jine bezne ucty 9. Bezny ucet 10. Bezny ucet FKSP 15. Ceniny Penize na ceste Pokladna , , , , , , , , , ,87

4 Licence : DQWP U C R -G O R D I C S O F 1 W A R E ****** UCRGURPA Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: h52m30s Strana: 3 Synteticky Obdobi bezne Obdobi minule polozky Nazev polozky licet 1 2 PASIVA CELKEM , , 21 C. VLASTNI KAPITAL , , 21 I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky 1. Jmeni ucetni jednotky 3. Trans fery ria pofizeni dlouhodobeho majetku 4. Kurzove rozd.ily 5. Oceilovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody 6. Jine ocenovaci rozdily 7. Opravy minulych obdobi ,00 54,00 54, 00 54,00 II. Fondy ucetni jednotky 1. Fond odmen 2. Fond kulturnich a soclalnich potfeb i. Re t'lvn.i :i x j i l i vofeny ze zlepgeneho vy:.;.l c'jk u hospodafenj 4. Rezervni fond z ostatnich titulu 5. Fond reprodukce majetku, investicni fond 6. Ostatni fondy , , , , , ,38 774, ,47 III. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni bszneho ucetniho obdobi 2. VysJedek hospodafeni ve schvalovacim fizeni 3. Nerozdgleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let , ,44 D. CIZI ZDROJE , , 00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodob6 zavazky 1. Dlouhodobe uvery 2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe 4. Dlouhodobe pfijate zalohy 7. Dlouhodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 8. Ostatni dlouhodobe zavazky 9. Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery III. Kratkodobe zavazky 1. Kratkodobe uvery 4. Jine kratkodobe pujcky 5. Dodavatele 7. Kratkodobe pfijate zalohy 9. Pfijate navratne financni vypomoci kratkodobe 13. Zamestrianci 14. Jine zavazky vuci zamestnancum 15. Zuctovani s institucemi socialniho zabezpecerii a zdravotniho pojisteni 16. Dan z pfijmii 17. Jine pfime dane 18. Dan z pfidane hodnoty 19. Jine dane a poplatky 20. Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce 21. Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim 22. Zavazky k vybranym niistnim vladnim institucim 23. Zavazky k ucastnikilm sdruz'eni 29. Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 30. Kratkodobe pfijate zalohy na transfery 3.1. Vydaje pfistich obdobi , , , , , , ,00 340, , , 00

5 32. Vynosy pfistich obdobi 33. Dohadne ucty pasivni 34. Ostatni kratkodobe zavazky , , , ,00 Odeslano dne: Razitko: Podpis odpovedne osoby: Podpis osoby odpovedne za sestaveni: Okamzik sestaveni: h52rn30s Tel. : Tel. :

6 Licence:DQWP ipracoval: Irena Culikova O C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** OCRGUVPA Okamzik sestaveni: h Im37s Strana: l VYKA?, ZISKU A ZTRATY za obdobi : 12/2012 prispevkove organizace I C O : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: MS Paseka (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) polozky Nazev polozky BEZNE OBDOBI MIHULE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospoda.fska cinnost ucet A. NAKLADY CELKEM , , 74 I. Naklady z cinnosti , ,74 1. Spotfeba materialu 2. Spotfeba energie 3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek 4. Prodctiie zbozi 5. Aktivace dlouhodobeho majetku 6. Akt.Lvace obezneho majetku 7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby 8, Opravy a udrzovani 9. Cestovne 10. Naklady na reprezentacl i:. Aktivace vni troorganizacnich slu2eb 12. Ostatni sluzby 13. Mzdove naklady 14. ZaJconnc socialni poji t5ni 15. Jine socialni pojisteni 16. Zakonne socialni naklady 17. Jine socialni naklady 18. Dan silnicni 19. Dan z nemovitosti 20. Jine dane a poplatky 22. Sm.l uvni pokuty a iiroky z prodleni 23. Jine pokuty a penale 24. Dary 25. Prodany material 26. Manka a skody 27. Tvorba fondu 28. Odpisy dlouhodobeho majetku 29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek 30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek 31. Prodane pozemky 32. Tvorba a zuctovani rezerv 33. Tvorba a zuctovani opravnych polo^ek 34. Naklady z vyrazenych pohledavek 35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 36. Ostatni naklady z cinnosti , , , , , , COG. 333, , , , , , , , , 549, , , , , , , 00 II. Financni naklady 5.692,00 1. Prodane cenne papiry a podily 2. Uroky 3. Kurzove ztraty 4. Naklady z preceneni realnou hodnotou

7 Licence:DQWP r***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUVPA Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: h Im37s Strana: 2 BEZNE OBDOBf MINOLE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost po.]ozky Nazev polozky ucet Ostatni finanani naklady ,00 III. Naklady na transfery 1. Naklady vybranych ustfednich vladnich instituci na transfery NakJady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery 572 V. Dan z piijmii 1. Dan z pfijmu 591?. Dodatecne odvody dane z pfijmu 595

8 Licence:DQWP Zpracoval: 1'rena Culikova polozky Nazev polozky U C R - G O R D I C 0 F T W A R E ****** UCRGUVPA Okamzik sestaveni: h Im37s Strana: 3 BEZNE OBDOBI MIN0LE ODBODI Synteticky Hlavrii cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost ucet B. VYNOSY CEbKKM , ,74 I. Vynosy z cinnosti 1. Vynosy z prodeje vlastnich vyrobku 2. Vynosy z prodeje sluzeb 3. Vynosy z pronajmu 4. Vynosy z prodaneho zbozi 8. Jine vynosy z vlastnich vykonu 9. SmJuvni pokuty a uroky z prodleni 10. Jine pokuty a penale 11. Vynosy z vyfazenych pohledavek 12. Vynosy z prodeje inaterialu 13. Vynosy z prod.eje dlouhodobeho nehmotneho majetku 14. Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho majetku krome pozemkii 15. Vynosy z prodeje pozemku 16. Cerpani fondu 17. Ostatni vynosy z cinnosti , , ,00 II. Financni vynosy 4.054,93 1 Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu 2,, Droky 3, Kurzove zisky 4. Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou 6 Ostatni financni vynosy , , ,21 IV. Vynosy z transferu , , Vynosy vybj:anych ustfednich vladnich instituci z transferu Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu , ,00 C. Vys]edek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim 2. Vyslcdek hospodafeni bezneho licetniho obdobi , ,44 Odeslano dne: Ra z i t ko: Podpis odpovedne osoby: Podpis osoby odpovedn za sestaveni: Okamzik sestaveni: h Im37s Tel. : Tel. :

9 Licence:DQWP Zpracoval: Irena CulikovS U C R - G O R D I C SOFTWARE ****** Okamzik sestaveni: h47m31s UCRGORPA Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: ZS Paseka prispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BRUTTO KOREKCE polozky Nazev polozky ucet 1 2 AKTIVA CELKEM A. STALA AKTIVA I. Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 2. Software 3. Ocenitelna prava 4. Povolenky na emise a preferencni limity 5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 8. Osporadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho nehmotneho majetku 9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek , , , , , , , , Obdobi bezne NETTO MINOLE , , , ,90 II. Dlouhodoby hmotny majetek 1. Pozemky 2. Kulturni pf edmety 3. Stavby 4. Samostatne movite veci a soubory movitych veci 5. Pestitelske celky trvalych porostu 6. Drobny dlouhodoby hmotny majetek 7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 9. Ospofadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku 10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek III. Dlouhodoby financni majetek 1. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem 2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem 3. Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti 5. Terminovane vklady dlouhodobe 6. Ostatni dlouhodoby financni majetek IV. Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe 2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveru 3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 5. Dlouhodobe pohledavky z nastroju spoluf inancovanych ze zahranici 6. Ostatni dlouhodobe pohledavky 7. Dlouhodobe poskytnune zalohy na transfery , , , , , , , , , ,90 B. OBEZNA AKTIVA , , ,74 I. Zasoby 1. Pofizeni materialu 2. Material na sklade

10 II. 1, Material na ceste Nedokoncena vyroba Polotovary vlastni vyroby Vyrobky Pofizeni zbozi Zbozi na sklade Zbozi na ceste Ostatni zasoby Kratkodobe pohledavky Odberatele Kratkodobe poskytnute zalohy Jine pohledavky z hlavni cinnosti Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe Pohledavky za zamestnanci Zuctovani s institucemi socialniho zapezpeceni a zdravot. pojisteni Dan z pfijmu Jine prime dane Dan z pfidane hodnoty 15. Jine dane a poplatky 16. Pohledavky za vybranymi listrednimi vladnimi institucemi 17. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi 18. Pohledavky za ucastniky sdruzeni 23. Kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 24. Kratkodobe posknute zalohy na transfery 25. Naklady pfistich obdobi 26. Prijmy pfistich obdobi , , , , , ,00

11 Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova polozky III Nazev polozky Dohadne ucty aktivni Ostatni kratkodobe pohledavky Kratkodoby financni majetek Majetkove cenne papiry k obchodovani Dluhove cenne papiry k obchodovani Jine cenne papiry Terminovane vklady kratkodobe Jine bezne ucty Bezny ucet Bezny ucet FKSP Ceniny Penize na ceste Pokladna U C R - G O R D I C SOFTWARE UCRGURPA Okamzik sestaveni: h47m31s Strana: 2 Obdobi bezne Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULE ucet , , , , , , , , , , , , , ,00

12 Licence:DQWP :***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURPA Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: h47m31s Strana: 3 Synteticky Obdobi bezne Obdobi minule polozky Nazev polozky licet 1 2 PASIVA CELKEM C. VLASTNI KAPITAL , , , ,64 I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky 1. Jmeni ucetni jednotky 3. Transfery na porizeni dlouhodobeho majetku 4. Kurzove rozdily 5. Ocenovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody 6. Jine ocenovaci rozdily 7. Opravy minulych obdobi II. Fondy ucetni jednotky 1. Fond odmen 2. Fond kulturnich a socialnich potf eb 3. Rezervni fond tvofeny ze zlepseneho vysledku hospodafeni 4. Rezervni fond z ostatnich titulu 5. Fond reprodukce majetku, investicni fond 6. Ostatni fondy III. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi 2. Vysledek hospodafeni ve schvalovacim fizeni 3. Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let D. CIZI ZDROJE I. Rezervy 1. Rezervy II. Dlouhodobe zavazky 1. Dlouhodobe uvery 2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe 4. Dlouhodobe pfijate zalohy 7. Dlouhodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 8. Ostatni dlouhodobe zavazky 9. Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery , , , , , , , , , , , , , ,00 III. Kratkodobe zavazky 1. Kratkodobe uvery 4. Jine kratkodobe pujcky 5. Dodavatele 7. Kratkodobe pfijate zalohy 9. Pfijate navratne financni vypomoci kratkodobe 13. Zamestnanci 14. Jine zavazky vuci zamestnancum 15. Zuctovani s institucemi socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni 16. Dan z pfijmu 17. Jine pfime dane 18. Dan z pfidane hodnoty 19. Jine dane a poplatky 20. Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce 21. Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim 22. Zavazky k vybranym mistnim vladnim institucim 23. Zavazky k ucastnikum sdruzeni 29. Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 30. Kratkodobe pfijate zalohy na transfery 31. Vydaje pfistich obdobi , , , , , , , , , ,00

13 32. Vynosy pfistich obdobi 33. Dohadnfe ucty pasivni 34. Ostatni kratkodobe zavazky , , , ,00 Odeslano dne,;:). J4. Razitko: Podpis odpovedne osoby: _ Podpis osoby odpovedne za sastaveni: OkamSik sestaveni: h47m31s 6

14 Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova U C R - G O R D I C SOFTWARE UCRGUVPA Okamzik sestaveni: h48m 5s Strana: 1 VYKAZ ZISKU A ZTRATY za obdobi : 12/2012 pfispevkove organizace ICO : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: ZS Paseka (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) polozky Nazev polozky Synteticky ucet BEZNE OBDOBI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 1 2 MINOLE ODBODI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 3 4 A. NAKLADY CELKEM , ,50 I. Naklady z cinnosti , ,50 1. Spotf eba materialu 2. Spotf eba energie 3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek 4. Prodane zbozi 5. Aktivace dlouhodobeho majetku 6. Aktivace obezneho majetku 7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby 8. Opravy a udrzovani 9. Cestovne 10. Naklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroorganizacnich sluzeb 12. Ostatni sluzby 13. Mzdove naklady 14. Zakonne socialni pojisteni 15. Jine socialni pojisteni 16. Zakonne socialni naklady 17. Jine socialni naklady 18. Dan silnicni 19. Dan z nemovitosti 20. Jine dane a poplatky 22. Smluvni pokuty a uroky z prodleni 23. Jine pokuty a penale 24. Dary 25. Prodany material 26. Manka a skody 27. Tvorba fondu 28. Odpisy dlouhodob6ho majetku 29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek 30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek 31. Prodane pozemky 32. Tvorba a zuctovani rezerv 33. Tvorba a zuctovani opravnych polozek 34. Naklady z vyfazenych pohledavek 35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 36. Ostatni naklady z cinnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 00 II. Financni naklady 2.948, Prodane cenne papiry a podily 2. Uroky 3. Kurzove ztraty 4. Naklady z pfecengni realnou hodnotou

15 Licence:DQWP ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUVPA Zpracoval: Irena Culikovi Okamzik sestaveni: h48m 5s Strana: 2 BEZNE OBDOBI MINULE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodarska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost polozky Nazev polozky licet Ostatni financni naklady ,00 III. Naklady na transfery 1. Naklady vybranych ustfednich vladnich instituci na transfery Naklady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery 572 V. Dan z pfijmii 1. Dan z pfijmu Dodatecne odvody dang z pfijmu 595

16 Licence:DQWP ****** u C R - G 0 F(DIG SOFTWARE ****** UCRGUVPA Zpracoval : Irena Culikova Okamzik sestaveni: BEZNE OBDOBI 14h48m 5s MINULE ODBODI Strana: 3 Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost polozky Nazev polozky ucet B. VYNOSY CELKEM I. Vynosy z cinnosti 1. Vynosy z prodeje vlastnich vyrobkii 2. Vynosy z prodeje sluzeb 3. Vynosy z pronajmu 4. Vynosy z prodaneho zbozi 8. Jine vynosy z vlastnich vykonu 9. Smluvni pokuty a uroky z prodleni 10. Jine pokuty a penale 11. Vynosy z vyfazenych pohledavek 12. Vynosy z prodeje materialu 13. Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehmotneho majetku 14. Vynosy z prodeje dlouhodob^ho hmotneho majetku krome pozemku 15. Vynosy z prodeje pozemku 16. Cerpani fondu 17. Ostatni vynosy z cinnosti II. Financni vynosy 1. Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu 2. Oroky 3. Kurzove zisky 4. Vynosy z pf eceneni realnou hodnotou 6. Ostatni financni vynosy IV. Vynosy z transferu 1. Vynosy vybranych ustfednich vladnich instituci z transferu 2. Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu , , , , , , , , , , , , , , ,00 C. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim 2. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi Odeslano dne: Razitko: 3k!. Giomouc Podpis odpovedne osoby: i W \J Podpis osoby odpovedne za sestaveni: Okamzik sestaveni: h48m 5s

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 150 927

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 39 331 575,23 19 631 338,22 19 700

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

ROZVAHA - BILANCE. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 70948810 Název: Pedagogicko-psychologická poradna, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 72744618 Název: Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, př.org. Sestavená k rozvahovému

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

Licence: D29F XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 00526517 Název: Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková

Více

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Licence: DKSM XCRGURXA / RYC (07042011 / 15042011) Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) Období: 12 / 2011 IČO: 75027461 Název: Mateřská škola Bílá, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sestavená

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 72 472 939,92 20 780 410,61 51 692

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70996067 Název: ZŠ a MŠ Libčany AKTIVA CELKEM 6 130 766,10 3 863 673,96 2 267 092,14 3 211 255,97 A.

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75027399 Název: Základní škola a Mateřská škola Strahovice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 2 368

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 70994471 Název: Základní škola Nýrov AKTIVA CELKEM 617 930,27 288 450,50 329 479,77 275 607,83 A. Stálá

Více

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem

Licence: DMND XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71236554 Název: Dům dětí a mládeže Jednička, Dvůr Králové nad Labem AKTIVA CELKEM 3 370 339,50 2 496

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 70982996 Název: Mateřská škola Petrovice, okres Třebíč, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 660 527,41

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Telecí; IČO 71006125; Telecí 178, 569 94 Telecí Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 85782 Název: Domov Důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Krumvíř, okres Břeclav, příspěvková organizace; IČO 70940126; Krumvíř 23, 691 73 Krumvíř Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace Předmět

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola; IČO 70695288; Dolní Podluží 364, 407 55 Dolní Podluží Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a mateřská škola Radim, okres Jičín; IČO 70999864; Radim 74, 507 12 Radim Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč,

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Církvice 202; IČO 75034883; 202, Církvice Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO

Česká Lípa. Číslo položky Název položky Syntetický ÚČETNÍ OBDOBÍ. účet BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO NETTO ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední odborná škola a Střední odborné 28. října 2707 Česká Lípa IČ 14451018 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 1 2 3 4

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Církvice; IČO 75034930; Církvice, 285 33 Církvice Školské zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Dům s pečovatelskou službou Penzion Polička, Družstevní 970 57201 Polička, Příspěvková organizace, IČ:65684672 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 12/2013 v Kč, s přesností

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého, příspěvková organizace Hodslavice; IČO 70646015; Hodslavice 300, 742 71 Hodslavice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola U dvou sluníček; IČO 75016257; Brněnec 22, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 67439560 Název: Základní umělecká škola R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad Labem Sestavená k rozvahovému

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Horní Dunajovice, okres Znojmo, příspěvková organizace; IČO 71005234; Horní Dunajovice 184, 671 34 Horní Dunajovice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín; IČO 70981868; Lužany 155, 507 06 Lužany Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014 (v

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola, Jánské Lázně, okres Trutnov; IČO 75016851; Školní 81, 542 25 Janské Lázně Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Školské zařízení Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE R O Z V A H A Základní škola a Mateřská škola Jaroslava Dobrovolského, Lužice, okres Hodonín, příspěvková organizace; IČO 75023369; Velkomoravská 220, 696 18 Lužice Název položky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 63830809 Název: Základní škola Praha 9 - Horní Počernice, Stoliňská 823 Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 71008101 Název: Mateřská škola Starý Mateřov Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014 Sídlo

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DW51 XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 13583051 Název: Hankův dům, městské kulturní zařízení Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název položky R O Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Jívka; IČO 71005161; Jívka 65, 542 13 Jívka Předškolní zařízení Předmět činnosti sestavena k 31.3.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 05.06.2015 8h10m13s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2014 I Č O :46276041 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Křekov územní samosprávné celky, svazky obcí,

Více

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D00B XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 640077 Název: Obec Močovice 38 Období Číslo

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49864351 Název: Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace1 Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D9PC ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: Ilona Stránská Okamžik sestavení: 09.02.2015 17h18m56s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) Licence: DFUV XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 3 / 2014 IČO: 70985316 Název: Mateřská škola Lhotka, příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Licence:D8UR ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURUA 20012014 Zpracoval: UR supervizor 9 Okamžik sestavení: 26.03.2015 11h39m 8s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 48282928 Název: Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DSBD XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 68898461 Název: Sdružení pro rozvoj mikroregionu

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Monika Niedobová Okamžik sestavení: 21.04.2015 8h 6m51s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :00576930 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Vělopolí územní samosprávné celky, svazky

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D12D XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 275808 Název: Město Jilemnice AKTIVA CELKEM 705

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70963355 Název: Dobrovolný svazek obcí Holicka AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 00542881 Název: Obec Rozsíčka Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43256201 Název: Obec Dalešice AKTIVA CELKEM 9 558

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00260401 Název: Obec Brniště AKTIVA CELKEM 82 417

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 00269000 Název: Obec Libčany AKTIVA CELKEM 105 362

Více

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DXBZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572314 Název: Obec Čečovice 16 25728-321 AKTIVA

Více

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D1EZ XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00635758 Název: Obec Liboš AKTIVA CELKEM 56 958

Více

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DESA XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00271870 Název: Obec Nemyceves AKTIVA CELKEM 40

Více

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012)

Licence: DPB2 XCRGURXA / RXA (08032012 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00672025 Název: Obec Jindřichovice pod Smrkem AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 48804711 Název: Obec Životice u Nového Jičína

Více

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014

ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 Zpracoval: Ilona Šamalíková Okamžik sestavení: 20.05.2015 17h12m55s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 12/2014 I Č O :47884550 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Obec Ludíkov územní samosprávné celky, svazky

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00378461 Název: Obec Pokojovice Sestavená

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje Číslo Syntetický

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DPOF XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 75055694 Název: Svazek obcí Drahansko a okolí AKTIVA

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D0L0 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 45659168 Název: Sdružení měst a obcí Východní Moravy

Více

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.

IČ: 71002421 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ a MŠ Dolní Třebonín PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12. Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20.01.2015 21:55:41 Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti Licence: D1QU XCRGURXA / RYA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 70285195 Název: Mikroregion Jizni Valassko =705

Více