U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA Okamzik sestaveni: h52m30s Strana:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:"

Transkript

1 Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA Okamzik sestaveni: h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: MS Paseka pfispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve" desetinna mista) polozky ARTIVA CEI,KEM A. STALA AKTIVA Nazev polozky Obdobi bgzne Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BHUTTO KOREKCE NETTO MIHULE licet , , , , , ,00 54,00 54,00 I. Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Mehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 2. Software 3. Ooenitelna prava 4. Povoleuky ua emiae a preferencni limity 5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 8. rispofadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho 9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek 2.081, , , , nehmotneho majetku TT. D.1 ouhodoby hmotny majetek , ,00 54,00 54,00 1. Pozemky 2. Kulturni pfedmety 3. Stavby 4, Samostatneraov.ite veci a soubory movitych veci b. Pest.itelske celky trvalych porostu 6. Diobny dlouhodoby hmotny majetek 7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek , ,00 48,636, ,00 54,00 54,00 9, Ospofadaci u<5et technickeho zhodnoceni dlouhodobeho 10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek hmotneho majetku III. Dlouhodoby financni majetek I. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem 2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem 3. Dluhove cenne paplry drzene do splatnosti 5. Terminovane vklady dlouhodobe C. Ostatni dlouhodoby financni majetek IV. Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe 2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uv ril 3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 5. Dlouhodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych 6. Ostatni dlouhodobe pohledavky 7. Dlouhodobe pokkytnune zalohy na transfery ze zahranici B. OBEZNA AKTIVA , , ,21 1. Zasoby 1. Porizeni materialu 2. Material na sklad 111 j j ;

2 3. Material na ceste 4 Nedokoncena vyroba 5. Polotovary vlastni vyroby 6, Vyrobky 7, Porizeni zbozi 8, Zbozi na sklade 9., Zbozi na ceste 10, Ostatni zasoby II. Kratkodobe pohledavky 1 Odberatele 4. Kratkodobe poskytnute zalohy 5. Jine pohledavky z hlavni cinnosti 6,, Poskytnute navratrie financni vypomoci kratkodobe 10.. Pohledavky za zamestnanci 11 Zuctovarii s institucemi socialniho zapezpeceni a zdravot. pojisteni 12.. Dan z pfijmu 13, Jine prime dane 14.. Dan z pfidane hodnoty 15. Jine dane a poplatky 16. Pohledavky za vybranymi ustfednimi vladnimi institucemi 17 Pohledavky za vybranymi mistniml vladnimi institucemi 18. Pohledavky za ucastniky sdruzeni 23 Kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 24.. Kratkodobe posknute zalohy na transfery 25 Naklady pfistich obdobi 26. Pfijmy pfistich obdobi , , , , , , , ,00 770,00 748,00

3 Licence:DQWP 7,pracoval: Irona CulikovS polozky Nazev polozky 27. Dohadne ucty aktivni 28. Ostatni kratkodobe pohledavky U C R - G O R D I C Synteticky licet S O F T W A R E ***** UCRGDRPA Okamzik sestaveni: h52m30s Strana: 2 Obdobi bezne Obdobi bgzne Obdobi bezne BRDTTO KOREKCE NETTO MINULE III. Kratkodoby financni majetek 1. Majelkove cenne papiry k obchodovani 2. Dluhove cenne papiry k obchodovani 3. Jine cenne papiry 4. Terminovane vklady kratkodobe 5. Jine bezne ucty 9. Bezny ucet 10. Bezny ucet FKSP 15. Ceniny Penize na ceste Pokladna , , , , , , , , , ,87

4 Licence : DQWP U C R -G O R D I C S O F 1 W A R E ****** UCRGURPA Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: h52m30s Strana: 3 Synteticky Obdobi bezne Obdobi minule polozky Nazev polozky licet 1 2 PASIVA CELKEM , , 21 C. VLASTNI KAPITAL , , 21 I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky 1. Jmeni ucetni jednotky 3. Trans fery ria pofizeni dlouhodobeho majetku 4. Kurzove rozd.ily 5. Oceilovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody 6. Jine ocenovaci rozdily 7. Opravy minulych obdobi ,00 54,00 54, 00 54,00 II. Fondy ucetni jednotky 1. Fond odmen 2. Fond kulturnich a soclalnich potfeb i. Re t'lvn.i :i x j i l i vofeny ze zlepgeneho vy:.;.l c'jk u hospodafenj 4. Rezervni fond z ostatnich titulu 5. Fond reprodukce majetku, investicni fond 6. Ostatni fondy , , , , , ,38 774, ,47 III. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni bszneho ucetniho obdobi 2. VysJedek hospodafeni ve schvalovacim fizeni 3. Nerozdgleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let , ,44 D. CIZI ZDROJE , , 00 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodob6 zavazky 1. Dlouhodobe uvery 2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe 4. Dlouhodobe pfijate zalohy 7. Dlouhodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 8. Ostatni dlouhodobe zavazky 9. Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery III. Kratkodobe zavazky 1. Kratkodobe uvery 4. Jine kratkodobe pujcky 5. Dodavatele 7. Kratkodobe pfijate zalohy 9. Pfijate navratne financni vypomoci kratkodobe 13. Zamestrianci 14. Jine zavazky vuci zamestnancum 15. Zuctovani s institucemi socialniho zabezpecerii a zdravotniho pojisteni 16. Dan z pfijmii 17. Jine pfime dane 18. Dan z pfidane hodnoty 19. Jine dane a poplatky 20. Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce 21. Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim 22. Zavazky k vybranym niistnim vladnim institucim 23. Zavazky k ucastnikilm sdruz'eni 29. Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 30. Kratkodobe pfijate zalohy na transfery 3.1. Vydaje pfistich obdobi , , , , , , ,00 340, , , 00

5 32. Vynosy pfistich obdobi 33. Dohadne ucty pasivni 34. Ostatni kratkodobe zavazky , , , ,00 Odeslano dne: Razitko: Podpis odpovedne osoby: Podpis osoby odpovedne za sestaveni: Okamzik sestaveni: h52rn30s Tel. : Tel. :

6 Licence:DQWP ipracoval: Irena Culikova O C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** OCRGUVPA Okamzik sestaveni: h Im37s Strana: l VYKA?, ZISKU A ZTRATY za obdobi : 12/2012 prispevkove organizace I C O : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: MS Paseka (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) polozky Nazev polozky BEZNE OBDOBI MIHULE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospoda.fska cinnost ucet A. NAKLADY CELKEM , , 74 I. Naklady z cinnosti , ,74 1. Spotfeba materialu 2. Spotfeba energie 3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek 4. Prodctiie zbozi 5. Aktivace dlouhodobeho majetku 6. Akt.Lvace obezneho majetku 7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby 8, Opravy a udrzovani 9. Cestovne 10. Naklady na reprezentacl i:. Aktivace vni troorganizacnich slu2eb 12. Ostatni sluzby 13. Mzdove naklady 14. ZaJconnc socialni poji t5ni 15. Jine socialni pojisteni 16. Zakonne socialni naklady 17. Jine socialni naklady 18. Dan silnicni 19. Dan z nemovitosti 20. Jine dane a poplatky 22. Sm.l uvni pokuty a iiroky z prodleni 23. Jine pokuty a penale 24. Dary 25. Prodany material 26. Manka a skody 27. Tvorba fondu 28. Odpisy dlouhodobeho majetku 29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek 30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek 31. Prodane pozemky 32. Tvorba a zuctovani rezerv 33. Tvorba a zuctovani opravnych polo^ek 34. Naklady z vyrazenych pohledavek 35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 36. Ostatni naklady z cinnosti , , , , , , COG. 333, , , , , , , , , 549, , , , , , , 00 II. Financni naklady 5.692,00 1. Prodane cenne papiry a podily 2. Uroky 3. Kurzove ztraty 4. Naklady z preceneni realnou hodnotou

7 Licence:DQWP r***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUVPA Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: h Im37s Strana: 2 BEZNE OBDOBf MINOLE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost po.]ozky Nazev polozky ucet Ostatni finanani naklady ,00 III. Naklady na transfery 1. Naklady vybranych ustfednich vladnich instituci na transfery NakJady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery 572 V. Dan z piijmii 1. Dan z pfijmu 591?. Dodatecne odvody dane z pfijmu 595

8 Licence:DQWP Zpracoval: 1'rena Culikova polozky Nazev polozky U C R - G O R D I C 0 F T W A R E ****** UCRGUVPA Okamzik sestaveni: h Im37s Strana: 3 BEZNE OBDOBI MIN0LE ODBODI Synteticky Hlavrii cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost ucet B. VYNOSY CEbKKM , ,74 I. Vynosy z cinnosti 1. Vynosy z prodeje vlastnich vyrobku 2. Vynosy z prodeje sluzeb 3. Vynosy z pronajmu 4. Vynosy z prodaneho zbozi 8. Jine vynosy z vlastnich vykonu 9. SmJuvni pokuty a uroky z prodleni 10. Jine pokuty a penale 11. Vynosy z vyfazenych pohledavek 12. Vynosy z prodeje inaterialu 13. Vynosy z prod.eje dlouhodobeho nehmotneho majetku 14. Vynosy z prodeje dlouhodobeho hmotneho majetku krome pozemkii 15. Vynosy z prodeje pozemku 16. Cerpani fondu 17. Ostatni vynosy z cinnosti , , ,00 II. Financni vynosy 4.054,93 1 Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu 2,, Droky 3, Kurzove zisky 4. Vynosy z pfeceneni realnou hodnotou 6 Ostatni financni vynosy , , ,21 IV. Vynosy z transferu , , Vynosy vybj:anych ustfednich vladnich instituci z transferu Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu , ,00 C. Vys]edek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim 2. Vyslcdek hospodafeni bezneho licetniho obdobi , ,44 Odeslano dne: Ra z i t ko: Podpis odpovedne osoby: Podpis osoby odpovedn za sestaveni: Okamzik sestaveni: h Im37s Tel. : Tel. :

9 Licence:DQWP Zpracoval: Irena CulikovS U C R - G O R D I C SOFTWARE ****** Okamzik sestaveni: h47m31s UCRGORPA Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: ZS Paseka prispevkove organizace (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BRUTTO KOREKCE polozky Nazev polozky ucet 1 2 AKTIVA CELKEM A. STALA AKTIVA I. Dlouhodoby nehmotny majetek 1. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 2. Software 3. Ocenitelna prava 4. Povolenky na emise a preferencni limity 5. Drobny dlouhodoby nehmotny majetek 6. Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek 7. Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek 8. Osporadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho nehmotneho majetku 9. Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek , , , , , , , , Obdobi bezne NETTO MINOLE , , , ,90 II. Dlouhodoby hmotny majetek 1. Pozemky 2. Kulturni pf edmety 3. Stavby 4. Samostatne movite veci a soubory movitych veci 5. Pestitelske celky trvalych porostu 6. Drobny dlouhodoby hmotny majetek 7. Ostatni dlouhodoby hmotny majetek 8. Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek 9. Ospofadaci ucet technickeho zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku 10. Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmotny majetek III. Dlouhodoby financni majetek 1. Majetkove ucasti v osobach s rozhodujicim vlivem 2. Majetkove ucasti v osobach s podstatnym vlivem 3. Dluhove cenne papiry drzene do splatnosti 5. Terminovane vklady dlouhodobe 6. Ostatni dlouhodoby financni majetek IV. Dlouhodobe pohledavky 1. Poskytnute navratne financni vypomoci dlouhodobe 2. Dlouhodobe pohledavky z postoupenych uveru 3. Dlouhodobe poskytnute zalohy 5. Dlouhodobe pohledavky z nastroju spoluf inancovanych ze zahranici 6. Ostatni dlouhodobe pohledavky 7. Dlouhodobe poskytnune zalohy na transfery , , , , , , , , , ,90 B. OBEZNA AKTIVA , , ,74 I. Zasoby 1. Pofizeni materialu 2. Material na sklade

10 II. 1, Material na ceste Nedokoncena vyroba Polotovary vlastni vyroby Vyrobky Pofizeni zbozi Zbozi na sklade Zbozi na ceste Ostatni zasoby Kratkodobe pohledavky Odberatele Kratkodobe poskytnute zalohy Jine pohledavky z hlavni cinnosti Poskytnute navratne financni vypomoci kratkodobe Pohledavky za zamestnanci Zuctovani s institucemi socialniho zapezpeceni a zdravot. pojisteni Dan z pfijmu Jine prime dane Dan z pfidane hodnoty 15. Jine dane a poplatky 16. Pohledavky za vybranymi listrednimi vladnimi institucemi 17. Pohledavky za vybranymi mistnimi vladnimi institucemi 18. Pohledavky za ucastniky sdruzeni 23. Kratkodobe pohledavky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 24. Kratkodobe posknute zalohy na transfery 25. Naklady pfistich obdobi 26. Prijmy pfistich obdobi , , , , , ,00

11 Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova polozky III Nazev polozky Dohadne ucty aktivni Ostatni kratkodobe pohledavky Kratkodoby financni majetek Majetkove cenne papiry k obchodovani Dluhove cenne papiry k obchodovani Jine cenne papiry Terminovane vklady kratkodobe Jine bezne ucty Bezny ucet Bezny ucet FKSP Ceniny Penize na ceste Pokladna U C R - G O R D I C SOFTWARE UCRGURPA Okamzik sestaveni: h47m31s Strana: 2 Obdobi bezne Obdobi bezne Obdobi bezne Synteticky BRUTTO KOREKCE NETTO MINULE ucet , , , , , , , , , , , , , ,00

12 Licence:DQWP :***** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGURPA Zpracoval: Irena Culikova Okamzik sestaveni: h47m31s Strana: 3 Synteticky Obdobi bezne Obdobi minule polozky Nazev polozky licet 1 2 PASIVA CELKEM C. VLASTNI KAPITAL , , , ,64 I. Jmeni ucetni jednotky a upravujici polozky 1. Jmeni ucetni jednotky 3. Transfery na porizeni dlouhodobeho majetku 4. Kurzove rozdily 5. Ocenovaci rozdily pfi prvotnim pouziti metody 6. Jine ocenovaci rozdily 7. Opravy minulych obdobi II. Fondy ucetni jednotky 1. Fond odmen 2. Fond kulturnich a socialnich potf eb 3. Rezervni fond tvofeny ze zlepseneho vysledku hospodafeni 4. Rezervni fond z ostatnich titulu 5. Fond reprodukce majetku, investicni fond 6. Ostatni fondy III. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi 2. Vysledek hospodafeni ve schvalovacim fizeni 3. Nerozdeleny zisk, neuhrazena ztrata minulych let D. CIZI ZDROJE I. Rezervy 1. Rezervy II. Dlouhodobe zavazky 1. Dlouhodobe uvery 2. Pfijate navratne financni vypomoci dlouhodobe 4. Dlouhodobe pfijate zalohy 7. Dlouhodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 8. Ostatni dlouhodobe zavazky 9. Dlouhodobe pfijate zalohy na transfery , , , , , , , , , , , , , ,00 III. Kratkodobe zavazky 1. Kratkodobe uvery 4. Jine kratkodobe pujcky 5. Dodavatele 7. Kratkodobe pfijate zalohy 9. Pfijate navratne financni vypomoci kratkodobe 13. Zamestnanci 14. Jine zavazky vuci zamestnancum 15. Zuctovani s institucemi socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni 16. Dan z pfijmu 17. Jine pfime dane 18. Dan z pfidane hodnoty 19. Jine dane a poplatky 20. Zavazky k osobam mimo vybrane vladni instituce 21. Zavazky k vybranym ustfednim vladnim institucim 22. Zavazky k vybranym mistnim vladnim institucim 23. Zavazky k ucastnikum sdruzeni 29. Kratkodobe zavazky z nastroju spolufinancovanych ze zahranici 30. Kratkodobe pfijate zalohy na transfery 31. Vydaje pfistich obdobi , , , , , , , , , ,00

13 32. Vynosy pfistich obdobi 33. Dohadnfe ucty pasivni 34. Ostatni kratkodobe zavazky , , , ,00 Odeslano dne,;:). J4. Razitko: Podpis odpovedne osoby: _ Podpis osoby odpovedne za sastaveni: OkamSik sestaveni: h47m31s 6

14 Licence:DQWP Zpracoval: Irena Culikova U C R - G O R D I C SOFTWARE UCRGUVPA Okamzik sestaveni: h48m 5s Strana: 1 VYKAZ ZISKU A ZTRATY za obdobi : 12/2012 pfispevkove organizace ICO : NAZEV UCETNI JEDNOTKY: ZS Paseka (v Kc, s pfesnosti na dve desetinna mista) polozky Nazev polozky Synteticky ucet BEZNE OBDOBI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 1 2 MINOLE ODBODI Hlavni cinnost Hospodafska cinnost 3 4 A. NAKLADY CELKEM , ,50 I. Naklady z cinnosti , ,50 1. Spotf eba materialu 2. Spotf eba energie 3. Spotfeba jinych neskladovatelnych dodavek 4. Prodane zbozi 5. Aktivace dlouhodobeho majetku 6. Aktivace obezneho majetku 7. Zmena stavu zasob vlastni vyroby 8. Opravy a udrzovani 9. Cestovne 10. Naklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroorganizacnich sluzeb 12. Ostatni sluzby 13. Mzdove naklady 14. Zakonne socialni pojisteni 15. Jine socialni pojisteni 16. Zakonne socialni naklady 17. Jine socialni naklady 18. Dan silnicni 19. Dan z nemovitosti 20. Jine dane a poplatky 22. Smluvni pokuty a uroky z prodleni 23. Jine pokuty a penale 24. Dary 25. Prodany material 26. Manka a skody 27. Tvorba fondu 28. Odpisy dlouhodob6ho majetku 29. Prodany dlouhodoby nehmotny majetek 30. Prodany dlouhodoby hmotny majetek 31. Prodane pozemky 32. Tvorba a zuctovani rezerv 33. Tvorba a zuctovani opravnych polozek 34. Naklady z vyfazenych pohledavek 35. Naklady z drobneho dlouhodobeho majetku 36. Ostatni naklady z cinnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 00 II. Financni naklady 2.948, Prodane cenne papiry a podily 2. Uroky 3. Kurzove ztraty 4. Naklady z pfecengni realnou hodnotou

15 Licence:DQWP ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUVPA Zpracoval: Irena Culikovi Okamzik sestaveni: h48m 5s Strana: 2 BEZNE OBDOBI MINULE ODBODI Synteticky Hlavni cinnost Hospodarska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost polozky Nazev polozky licet Ostatni financni naklady ,00 III. Naklady na transfery 1. Naklady vybranych ustfednich vladnich instituci na transfery Naklady vybranych mistnich vladnich instituci na transfery 572 V. Dan z pfijmii 1. Dan z pfijmu Dodatecne odvody dang z pfijmu 595

16 Licence:DQWP ****** u C R - G 0 F(DIG SOFTWARE ****** UCRGUVPA Zpracoval : Irena Culikova Okamzik sestaveni: BEZNE OBDOBI 14h48m 5s MINULE ODBODI Strana: 3 Synteticky Hlavni cinnost Hospodafska cinnost Hlavni cinnost Hospodafska cinnost polozky Nazev polozky ucet B. VYNOSY CELKEM I. Vynosy z cinnosti 1. Vynosy z prodeje vlastnich vyrobkii 2. Vynosy z prodeje sluzeb 3. Vynosy z pronajmu 4. Vynosy z prodaneho zbozi 8. Jine vynosy z vlastnich vykonu 9. Smluvni pokuty a uroky z prodleni 10. Jine pokuty a penale 11. Vynosy z vyfazenych pohledavek 12. Vynosy z prodeje materialu 13. Vynosy z prodeje dlouhodobeho nehmotneho majetku 14. Vynosy z prodeje dlouhodob^ho hmotneho majetku krome pozemku 15. Vynosy z prodeje pozemku 16. Cerpani fondu 17. Ostatni vynosy z cinnosti II. Financni vynosy 1. Vynosy z prodeje cennych papiru a podilu 2. Oroky 3. Kurzove zisky 4. Vynosy z pf eceneni realnou hodnotou 6. Ostatni financni vynosy IV. Vynosy z transferu 1. Vynosy vybranych ustfednich vladnich instituci z transferu 2. Vynosy vybranych mistnich vladnich instituci z transferu , , , , , , , , , , , , , , ,00 C. Vysledek hospodafeni 1. Vysledek hospodafeni pfed zdanenim 2. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi Odeslano dne: Razitko: 3k!. Giomouc Podpis odpovedne osoby: i W \J Podpis osoby odpovedne za sestaveni: Okamzik sestaveni: h48m 5s

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ

Období běžné Období běžné Období běžné Číslo Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ 28.01.2015 12:14:09 Okamžik sestavení: 28.01.2015 12h14m10s Strana: 1 BILANCE za období : 12/2014 ROZVAHA - územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 00365432 Název: Obec Skalička AKTIVA CELKEM 12 417

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Svazek obcí Niva; IČO 70939721; Chlum 43, 388 01 p. Blatná Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO; IČO 70960691; Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice Svazek obcí Předmět činnosti sestavena

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Dolní Třebonín; IČO 00245852; Dolní Třebonín 6, 382 01 Dolní Třebonín Zatím neurčeno Předmět

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Brněnec; IČO 00276464; Moravská Chrastová 77, 569 04 Brněnec Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087.

A K T I V A C E L K E M 55513706.86 9678437.24 45835269.62 43782981.97. A. Stálá aktiva 52316664.29 9678437.24 42638227.05 42638087. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Čehovice, 24 79821 Čehovice, Obec, IČ:00288101 Sestavená k : 31.07.2013 za období: 07/2013 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Svatojánský Újezd; IČO 00578606; Svatojanský Újezd 54, 507 81 Svatojanský Újezd Název položky Zatím neurčeno

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Košice; IČO 49540858; Košice 46, 285 04 Uhlířské Janovice Obec nebo městská část hlavního města

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Vincencov, 79806 Vincencov, Obec, IČ:47919761 Sestavená k : 31.12.2014 za období: 12/2014 v Kč, s přesností

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Městys Velký Újezd; IČO 00299677; Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Vinařice; IČO 00235113; V. ulice 250, 273 07 Vinařice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky DSO Mikroregion Podlesí; IČO 70910812; Milenov 120, 753 61 Milenov Zatím neurčeno Předmět činnosti

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 43750486 Název: Obec Veliká Ves AKTIVA CELKEM 28

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00239046 Název: Obec Činěves AKTIVA CELKEM 109 331

Více