Certifikace účetní profese v ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Certifikace účetní profese v ČR"

Transkript

1 Certifiace účetní profese v ČR DVA STUPNĚ KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE INS TITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

2 Obsah Co je Certifiace účetní profese v ČR... 1 Kdo může vstoupit do certifiace... 2 Kontaty, termíny, ceny stupeň Certifiovaný účetní stupeň Účetní expert... 5 Pravidla pro vyonání zouše... 6 Uznávání zouše na záladě předchozího vzdělání... 8 Hlavní zásady pro uznání předchozího vzdělání Ja splnit požadovanou praxi...12 Vydávání certifiátů...15 Kontinuální profesní vzdělávání...15 Komora certifiovaných účetních...16 Mezinárodní vzdělávací standardy...17 Uznání zouše v systému ACCA...18 Profil Institutu Svazu účetních...19 Institut Svazu účetních 2008

3 Certifiace účetní profese v ČR certifiace účetní profese v čr Hlavní myšlenou a taé cílem Certifiace účetních v ČR je posílení valifiační úrovně účetní profese v naší zemi a dosažení plné srovnatelnosti s ostatními vyspělými zeměmi EU a světa. Proces eonomicé globalizace a členství Česé republiy v Evropsé unii vyžadují od účetní profese další nové znalosti a ompetence, ale zároveň se tím pro naše profesní účetní otevírá cesta e ariéře na mezinárodní úrovni i možnost podniat v daleo větším rozsahu. Projet Certifiace účetní profese v ČR je pro naplnění těchto cílů záladním a nezbytným roem. Odborná valifiace účetního je nezbytnou podmínou valitního výonu jaéoliv z řady možných účetních specializací na všech úrovních. Cílem Certifiace účetní profese v ČR je zajistit odbornou valifiaci účetního nejen úspěšným složením zouše, teré ověří teoreticé znalosti a pochopení předmětu, ale i zísání praticých zušeností. Nezbytnou podmínou pro vydání certifiátu, osvědčujícího příslušný stupeň, je splnění teoreticých znalostí/předepsaných zouše, naplnění požadovaných praticých dovedností a přijetí Eticého odexu Komory certifiovaných účetních. Přednosti a garance certifiátu Dva stupně valifiace v oboru účetnictví a finance Vyváženost požadavů na teoreticé znalosti a praticé dovednosti Uznatelnost dosaženého předchozího vzdělání a praxe Podpora certifiovaných účetních profesní organizací Zvýhodněný servis vzdělávání a informací od Komory certifiovaných účetních Odpovídá požadavům 8. diretivy EU. Naplňuje vzdělávací standardy pro účetní profesi IFAC (IES 1 7) a je v souladu s globálními osnovami pro účetní profesi UNCTAD OSN Prostupnost do mezinárodního systému ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), tj. uznání zouše na záladě delarace o spolupráci Uznatelnost certifiátu v člensých zemích EU na záladě bilaterálních smluv Atest systému Komorou účetních expertů Francie. V SRN, Raousu a Švýcarsu je Certifiovaný účetní uznán jao evivalent valifiace Bilanzbuchhalter Konstatování shody s požadavy IES IFAC na onferenci IFAC v Praze v červnu 2007 Co vám ověřená valifiace přinese Konurenční výhodu na trhu práce Certifiát odborné způsobilosti podle IES (Mezinárodní vzdělávací standardy pro účetní profesi IFAC) Uplatnění v mezinárodním podniatelsém prostředí Šance na vyšší profesní pozici Prestižní dolad o dosažené odborné profesní valifiaci stupeň stupeň Účetnictví - principy a techniy Právo Kvantitativní metody IT Manažersé účetnictví IFRS ManažersÁ eonomia Daně Finanční řízení Fin. účetnictví a výaznictví Podniový management ProfesNÍ chování a omuniace Auditing a vnitřní ontrola Manažersé finance ÚČETNÍ EXPERT CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ

4 Kdo může vstoupit do certifiace účetních certifiace účetní profese v čr Certifiace účetní profese v ČR je otevřený systém profesního vzdělávání, terý navazuje na šolsou soustavu v ČR a umožňuje i úplnou revalifiaci uchazečům bez předchozího eonomicého vzdělání a praxe. Jedinou podmínou v souladu s mezinárodními předpisy je úplné střední vzdělání nebo úplné střední odborné vzdělání uončené maturitní zoušou. Registraci zájemce o certifiaci provádí výhradně ISÚ na záladě: vyplněné a podepsané žádosti o registraci s požadovanými dolady o nejvyšším dosaženém vzdělání (úředně ověřená fotoopie maturitního vysvědčení nebo diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zoušce); zaplacení vstupního poplatu (údaje o výši a způsobu platby najdete v apitole Kontaty, termíny, ceny na str. 3). Formuláře přihláše jsou na vyžádání zasílány bezplatně a zísat je lze rovněž na internetových stránách ISÚ v rubrice formuláře. Po registraci je adeptovi vystavena registrační arta s registračním číslem a zaslány formuláře umožňující zpracovat a podat žádosti o uznání zouše, předchozí praxe a materiály provádění řízené praxe. Uzávěra žádostí o registraci je aždoročně a Kde se přihlásit Institut Svazu účetních, a.s. V Tůních Praha 2 tel.: tel.:

5 Kontaty, termíny, ceny certifiace účetní profese v čr Kontatní adresa Institut Svazu účetních, a.s. V Tůních 15, Praha 2 IČ: , DČ: CZ tel.: , fax: ucetnich.cz Banovní spojení UniCredit Ban Czech Republic, a.s. nám. Republiy 3a, Praha 1 číslo účtu: /2700 Důležité termíny Registrace do certifiace je z důvodu návaznosti procesu uznávání zouše a praxe a následné přípravy na zoušy v červnu a v prosinci uzavírána ve dvou termínech: (letní semestr) a (zimní semestr) běžného alendářního rou. Žádosti o uznání předchozího vzdělání a praxe jsou podávány (registrace 31.1.) nebo (registrace 15.8.) běžného alendářního rou. Přihlášu e zoušám podává adept 30 dnů před onáním zouše. Poplaty *) (vč. DPH) Jednorázový registrační poplate Kč Roční administrativní poplate Kč Celem vstupní poplate při registraci Kč Úhradu vstupního poplatu při registraci provede adept pod variabilním symbolem, terým je jeho rodné číslo. Administrativní poplate se hradí aždoročně pro následujících dvanáct měsíců. Tento poplate zahrnuje nálady na evidenci, orespondenci, zpracování formulářů a další ativity spojené s řízením a ontrolou systému. Adept je povinen platit administrativní poplate až do řádného uončení registrace, teré oznámí písemnou formou (žádost o zrušení registrace, e teré připojí registrační artu, terou obdržel při vstupu do certifiace). Platbu adept provádí pod variabilním symbolem, terým je jeho registrační číslo. Termín platby: aždoročně do 31. ledna nebo 15. srpna (podle data, dy byl adept registrován). Poplate za řádnou nebo opravnou zoušu v obou stupních Kč Poplate za uznání zouše a předchozí praxe je poplate spojený s projednáním žádosti o uznání jedné zoušy (předmětu) nebo předchozí praxe (jednoho stupně) a činí 1100 Kč. Zvýhodněné poplaty Adepti, teří podali žádost o uznání zouše nejpozději do 2 let od řádného uončení šoly (bez ohledu na její zaměření), mají náro na zvýhodněný poplate spojený se žádostí o uznání zoušy á 550 Kč. Stejné cenové zvýhodnění platí bez časového omezení i pro auditory řádně registrované v Komoře auditorů ČR (všechny zoušy v 1. stupni a zoušy Manažersé účetnictví a Auditing a vnitřní ontrola v 2. stupni) a pro daňové poradce řádně registrované v Komoře daňových poradců ČR (zoušy Právo a Daně v 1. stupni). V případě, že zouša uznána nebude a adept se přihlásí jejímu řádnému složení, bude mu poplate za první účast na této zoušce snížen o 550 Kč (tzn. bude posytnuta sleva ve výši 50% z poplatu spojeného se žádostí o uznání zoušy). Toto zvýhodnění se netýá neuznaných zouše, u terých byl při žádosti o jejich uznání uplatněn zvýhodněný poplate. Platbu provede adept pod variabilním symbolem, terým je jeho registrační číslo. *) Vešeré poplaty v certifiaci jsou zdaněny sazbou DPH 19%.

6 1. stupeň / CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ Tento valifiační stupeň představuje omplexní ucelenou účetní valifiaci, terá vychází ze současného pojetí a požadavů profese vyžadujících nejen vysoý stupeň znalostí v disciplínách jao jsou účetnictví, daně a právo, ale taé v oblasti financování podniu a další dovednosti. Kvalifiace Certifiovaný účetní je vhodná pro samostatné účetní, hlavní účetní, vedoucí účtáren, taé vša pro eonomy nebo finanční ředitele ve středních a velých firmách. Nositel profesního titulu Certifiovaný účetní je připraven zcela samostatně pracovat jao účetní v účetních jednotách střední veliosti nebo vést účtárny velých firem. Ovládá zpracování většiny běžných účetních případů až do úrovně účetní závěry včetně řešení daňové problematiy. Ovládá náladové účetnictví, zálady finančního řízení a používání dalších eonomicých nástrojů v podniové praxi. Požadované minimální vzdělání: úplné střední vzdělání uončené maturitní zoušou. Předepsané zoušy: 1. Účetnictví principy a techniy 2. Právo 3. Kvantitativní metody - IT 4. Manažersá eonomia 5. Daně 6. Finanční účetnictví a výaznictví 7. Profesní chování a omuniace 8. Manažersé finance Lhůta pro doončení zouše v tomto stupni je stanovena na 7 let a začíná běžet od první uznané nebo složené zoušy. V případě, že adept v této lhůtě nesloží všechny zoušy předepsané pro tento stupeň, jsou mu anulovány ty, teré přesáhly stanovenou sedmiletou lhůtu. Vzhledem tomu, že termíny uznávání se neshodují s termíny zouše (červen, prosinec), je v případě uznaných zouše považován za rozhodný termín, od něhož začíná běžet lhůta, nejbližší termín onání zoušy následující po datu uznání: např. první zouša v 1. stupni byla uznána v září 2008 zbývající zoušy v prvním stupni by měly být doončeny nejpozději v prosinci 2015, nebo první zouša v 1. stupni byla uznána v dubnu 2009 zbývající zoušy v prvním stupni by měly být doončeny nejpozději v červnu Zoušy, teré jsou adeptovi uznány z titulu výonu profese auditora (všechny zoušy v prvním stupni) nebo daňového poradce (Právo a Daně), jsou z tohoto pravidla zcela vyloučeny, neboť jejich platnost se váže na členství v příslušné profesní omoře. Požadovaná praxe: minimálně 2 roy řízené praxe a naplnění dovedností stanovených pro tento stupeň, nebo minimálně 4 roy praxe předchozí a naplnění dovedností stanovených pro tento stupeň. Charateristiy jednotlivých předmětů v 1. stupni Účetnictví principy a techniy / Vymezení potřeby, podstata, postavení a vývoj účetnictví. Světová harmonizace účetnictví. Zálady účetnictví. Finanční účetnictví podniatelů v ČR včetně účetní závěry. Zálady vnitropodniového účetnictví. Právo / Výlad záladních záonů používaných podniateli v praxi (občansé právo, obchodní právo, trestní právo, finanční právo, pracovní právo, správní právo). Záladní principy práva EU. Systém rozhodování o právech a povinnostech v ČR. Komplexní podrobný výlad něterých částí práva vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, vztahy podle obchodního záoníu, obchodní společnosti a družstva. Systém cenných papírů v ČR. Kvantitativní metody IT / Informatia, finanční a pojistná matematia, matematicé repetitorium, statisticé metody v účetnictví, statisticý model národního hospodářství. Vazby mezi eonomicými údaji a uazateli v situaci nejistoty a rizia. Manažersá eonomia / Záladní eonomicé pojmy a principy, miroeonomie, maroeonomie, mezinárodní eonomia, podniová eonomia, mareting, logistia, výroba, investice, podniové finance. Daně / Komplexní znalost problematiy přímých a nepřímých daní, správy daní a poplatů, systému zdravotního a sociálního pojištění. Zálady mezinárodního zdanění. Finanční účetnictví a výaznictví / Úvod do IFRS, záladní odlišnosti IFRS a CAS, rozdíly mezi IFRS a US GAAP, zálady onsolidované účetní závěry podle IFRS, audit účetní závěry, finanční analýza. Profesní chování a omuniace / Správa a řízení organizace, podniatelsá etia a eticé chování, historie a role účetní profese v podniání, vedení a řízení jednotlivců a týmů, řízení lidsých zdrojů, omuniace, psychohygiena. Manažersé finance / Funce finančního řízení a vazba na orporátní strategii, řízení pracovního apitálu, hodnocení projetů, podniové finance, nálady apitálu a nálady dluhu, oceňování podniů. Podrobné sylaby jsou uvedeny na webových stránách v rubrice zoušy.

7 2. stupeň / ÚČETNÍ EXPERT Kvalifiace Účetní expert představuje nejvyšší úroveň, terá je plně srovnatelná s obdobnými profesními tituly užívanými v zahraničí (např. Chartered Certified Accountant nebo Expert Compatible). Z hledisa obsahového pojetí a požadavů je Účetní expert velmi dobře připraven, a to ja teoreticy, ta praticy pro vyšší účetně eonomicé a finančnicé pracovní pozice, např. hlavní účetní velých organizací a mezinárodních společností, finanční ředitele, finanční analytiy, příp. další specializované pozice, de je požadována hlubší ompetence v oborech účetnictví a finance. Držitel profesního titulu Účetní expert má všechny odborné předpolady uvedené u titulu Certifiovaný účetní. Mimoto ovládá účetnictví v plném rozsahu nejen podle ČUS, ale taé podle metodiy IFRS, vč. zpracování onsolidované účetní závěry. Má ověřené hluboé znalosti a dovednosti v oblasti finančního řízení, manažersého účetnictví, podniového managementu, auditu a vnitřních ontrolních systémů, užívaných v praxi velých účetních jednote. Požadované minimální vzdělání: úplné střední vzdělání uončené maturitní zoušou a absolvování (příp. uznání) všech zouše předepsaných pro stupeň CU. Předepsané zoušy: 9. Manažersé účetnictví 10. IFRS (Mezinárodní standardy účetního výaznictví) 11. Finanční řízení 12. Podniový management 13. Auditing a vnitřní ontrola Lhůta pro doončení zouše v tomto stupni je stanovena na 5 let a začíná běžet od první uznané nebo složené zoušy. V případě, že adept v této lhůtě nesloží všechny zoušy předepsané pro tento stupeň, jsou mu anulovány ty, teré přesáhly stanovenou pětiletou lhůtu. Vzhledem tomu, že termíny uznávání se neshodují s termíny zouše (červen, prosinec), je v případě uznaných zouše považován za rozhodný termín, od něhož začíná běžet lhůta, nejbližší termín onání zoušy následující po datu uznání: např. první zouša v 2. stupni byla uznána v září 2008 zbývající zoušy v druhém stupni by měly být doončeny nejpozději v prosinci 2013, nebo první zouša v 2. stupni byla uznána v dubnu 2009 zbývající zoušy v druhém stupni by měly být doončeny nejpozději v červnu Zoušy Auditing a vnitřní ontrola a Manažersé účetnictví, teré jsou adeptovi uznány z titulu výonu profese auditora, jsou z tohoto pravidla zcela vyloučeny, neboť jejich platnost se váže na členství v příslušné profesní omoře. Požadovaná praxe: minimálně 1 ro řízené praxe a naplnění dovedností stanovených pro tento stupeň. Praxi lze zahájit až po doončení stupně CU (praxe i zouše) a její naplnění je v tomto případě ověřováno vždy pohovorem. Charateristiy jednotlivých předmětů v 2. stupni Manažersé účetnictví / Pojem, cíl, obsah, strutura manažersého účetnictví, záladní pojmy a ritéria manažersého účetnictví, členění náladů, zobrazení náladů, výnosů a zisu v účetnictví, metodicé otázy využití alulace v řízení po linii výonů, alulace plných a variabilních náladů, specifia alulace s přiřazováním náladů ativitám, alulační systém, systém plánů a rozpočtů, řízení režijních náladů, rozdílové metody řízení hospodárnosti jednicových náladů, metoda standardních náladů a výnosů, odpovědnostní účetnictví a předpolady jeho fungování, rozhodování na existující apacitě, rozhodování o budoucí apacitě, informace manažersého účetnictví pro cenová rozhodování, strategicy orientované manažersé účetnictví. IFRS / Strutura oncepčního rámce Mezinárodních standardů účetního výaznictví, sestavení onsolidované účetní závěry včetně výazu peněžních toů a výazu o změnách vlastního apitálu, apliace IFRS v plném rozsahu při sestavování účetní závěry. Finanční řízení / Role a odpovědnost vůči acionářům, hodnocení projetů, avizice a fúze, reorganizace a reonstruce financování, treasury a řízení rizi, eonomicé prostředí nadnárodních podniů, atuální otázy finančního řízení. Podniový management / Význam a záladní pojmy managementu a podniání, manažersé funce, strategicé a operativní řízení, procesní řízení, znalostní a inovační řízení, projetové řízení, řízení rizi, řízení informačních technologií a informačních systémů, environmentální řízení. Auditing a vnitřní ontrola / Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu, odpovědnost auditora, eticé chování auditora, zpráva auditora, auditorsé postupy, audit a výpočetní technia, audit účetní závěry a výroční zprávy, doumentace a důazní informace, interní audit a vnitřní ontrola. Podrobné sylaby jsou uvedeny na webových stránách v rubrice zoušy.

8 Pravidla pro vyonání zouše Celové pojetí ověřování znalostí (zouše) bylo oncipováno podle principů a postupů, teré jsou užívány v systému ACCA a dalších prestižních profesně vzdělávacích systémech. Požadavy na znalosti, proces přípravy zoušových zadání, organizace a průběh zouše, přístupy vyhodnocování zoušových zadání a další organizační a metodicé postupy se řídí doporučeními a standardy Výboru pro mezinárodní vzdělávací standardy účetních IFAC (IAESB). Zoušy v certifiaci se onají 2x ročně (červen, prosinec) v Praze a v Brně. Přihláša na zoušy Přihlášu e zoušám podává adept 30 dnů před termínem onání zoušy. Přihlášu lze podat eletronicy (formulář je umístěn na webových stránách ISÚ), faxem nebo poštou. Principy zoušy Zoušové zadání vypracovává a hodnotí zušební omisař. Zadání zoušy a její vyhodnocení ontroluje zušební recenzent. dohled nad průběhem a hodnocením zouše vyonává nezávislý orgán Komitét pro certifiaci a vzdělávání. Všechny zoušy mají pouze písemnou formu. Doba na vyonání aždé zoušy je vymezena časovým limitem 3 hodiny. Pro složení zoušy je nutné dosáhnout minimálně 50 bodů ze 100 možných. zoušy jsou anonymní zoušu vyonává adept pod číselným ódem, terý si vylosuje při prezenci před zahájením zoušy. Pořadí a počet zouše Pořadí zouše v prvním stupni si může adept volit podle svého uvážení s výjimou zouše Finanční účetnictví a výaznictví a Manažersé finance - jedná se o zoušy v poročilé resp. navazující úrovni. Zoušu Finanční účetnictví a výaznictví lze sládat až po složení nebo uznání zoušy Účetnictví principy a techniy. Zoušu Manažersé finance lze sládat až po složení nebo uznání zoušy Manažersá eonomia. Pořadí zouše v druhém stupni si volí adept podle svého uvážení. Počet zouše onaných v jednom zoušovém termínu volí adept sám podle svého uvážení, podle svých možností. Zoušy v druhém stupni lze sládat až po doončení všech zouše v prvním stupni.

9 certifiace účetní profese v čr Vyhodnocení zouše Výslede zoušy sdělí ISÚ adeptovi písemně nejpozději do 60 dnů od termínu onání zoušy. Výsledy zoušy nejsou sdělovány telefonicy ani em. Revize hodnocení zoušy Systém vyhodnocení zouše připouští jeden mimořádný opravný prostřede tzv. Revizi hodnocení zoušy. V případě, že adept nebude souhlasit s hodnocením, může požádat o revizi hodnocení zoušy. Svoji písemnou žádost zašle na adresu ISÚ nejpozději do 14-ti dnů po vyhlášení výsledů zouše. Poplate za revizi hodnocení zoušy činí Kč vč. DPH. Revizi hodnocení provede nezávislý expert, a to podle ritérií pro hodnocení zoušy zpracovaných zušebním omisařem. Stanoviso revize hodnocení zoušy potvrdí Komitét pro certifiaci a vzdělávání a vyrozumí žadatele ve lhůtě nejpozději do 3 měsíců od podání žádosti. Pravidla a postupy při revizi hodnocení zoušy jsou vymezeny směrnicí Komitétu pro certifiaci a vzdělávání. Opaování zoušy Opaování zoušy pro adepty, teří neuspěli u jedné nebo více zouše, je možné nejdříve v následujícím řádném termínu onání zouše, tj. v červnu nebo prosinci. Platnost zoušy Platnost zoušy v rozpracovaném (neuzavřeném) stupni CU je aceptována po dobu 7 let od termínu jejího složení, resp. uznání. Platnost zoušy v rozpracovaném (neuzavřeném) stupni UEx je aceptována po dobu 5 let od termínu jejího složení, resp. uznání. Poud adept nesloží v této lhůtě všechny zoušy předepsané pro příslušný stupeň, budou mu anulovány ty zoušy (uznané nebo složené), teré lhůtu přesáhly. Lhůta pro doončení zouše v rozpracovaném stupni se počítá od první složené nebo uznané zoušy (uznáním se v tomto případě rozumí souhlasné rozhodnutí Rady pro uznání předchozího vzdělání a praxe na záladě žádosti o uznání zoušy podané adeptem). Vzhledem tomu, že termíny uznávání se neshodují s termíny zouše (červen, prosinec), je v případě uznaných zouše považován za rozhodný termín, od něhož začíná běžet lhůta, nejbližší termín onání zoušy následující po datu uznání. Zoušy, teré jsou adeptovi uznány z titulu výonu profese auditora nebo daňového poradce, jsou z tohoto pravidla zcela vyloučeny, neboť jejich platnost se váže na členství v příslušné profesní omoře. Příprava na zoušy Formu přípravy na zoušy volí adept podle svého uvážení. V nabídce vzdělávacích ací ISÚ najde přípravné urzy a tréniny na zoušy v certifiaci, účast na nich vša není povinná. Na zoušy je možné se připravit taé samostudiem, nabízíme celou řadu učebních pomůce (učebnice, cvičné přílady, CD ROM, sborníy se zadáním a řešením z minulých zouše). Poplaty za vyonání zouše Poplate za řádnou nebo opravnou zoušu v obou stupních činí 1950 Kč. V případě, že zouša nebyla v minulosti uznána a jedná se o první pous o její složení, má adept náro na uplatnění slevy ve výši 50% z poplatu spojeného se žádostí o uznání zoušy. Toto zvýhodnění se netýá zouše, u terých byl při žádosti o jejich uznání uplatněn zvýhodněný poplate.

10 Uznávání zouše na záladě předchozího vzdělání Možnost uznání předchozího vzdělání vychází z principu návaznosti tohoto systému na vzdělávací soustavu v ČR. Zoušy lze uznat pouze v případě, že adept absolvoval odborné vzdělání na střední, vyšší odborné nebo vysoé šole a složil zoušy z předepsaných předmětů v taové úrovni a rozsahu, teré jsou srovnatelné s požadavy vymezenými v předmětových osnovách/sylabech certifiace (uplatňován princip alespoň 80% shody). Posouzení předchozího vzdělání pro účely uznání zouše je v ompetenci Rady pro uznání vzdělání a praxe (nezávislý orgán složený z odborníů ze šolství a praxe) a bude prováděno v zásadě podle dvou režimů buď podle systémových pravidel nebo podle závěrů evaluačních procesů u vybraných eonomicých fault vysoých šol. Adept žádá o uznání zoušy na předepsaném formuláři s požadovanými přílohami. Formulář obdrží po registraci do certifiace a lze jej taé zísat na webových stránách ISÚ v rubrice formuláře. Nezbytnou součástí žádosti o uznání zoušy jsou tyto dolady: úředně ověřená fotoopie maturitního vysvědčení, u absolventa vysoé šoly úředně ověřená fotoopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zoušce, fotoopie vysvědčení z posledních dvou ročníů střední šoly, u absolventa vysoé šoly prostá fotoopie výazu o studiu, struturovaný profesní životopis (s podrobným uvedením průběhu odborné praxe, tj. název podniu, společnosti, druh odborné činnosti, pracovní zařazení, další jednorázové odborné výony nebo doplňující valifiační urzy vztahující se žádosti). V případě, že dolady budou pro rozhodnutí Rady nedostatečné nebo málo průazné, může Rada požádat o jejich doplnění, nebo pozvat adepta ověřovacímu pohovoru. Termín pro uzávěru žádostí o uznání zouše je vždy a podle data semestru registrace do certifiace. Poplaty spojené se žádostí o uznání zoušy naleznete v apitole Kontaty, termíny, ceny na str. 3. Uznatelnost zouše u jednotlivých předmětů 1/ Účetnictví principy a techniy lze uznat (podle pravidel min. maturita z účetnictví + posouzení Radou). 2/ Právo lze uznat (podle pravidel min. BZK + posouzení Radou). 3/ Kvantitativní metody a IT lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou). 4/ Manažersá eonomia lze uznat (podle pravidel min. příslušné semestrální ZK + posouzení Radou). 5/ Daně nelze uznat *) (na šolách není výua a ověřování znalostí v požadované úrovni praticých apliací). 6/ Finanční účetnictví a výaznictví nelze uznat (šoly vyučují IFRS v úrovni, terá není v požadovaném praticém ontextu). 7/ Profesní chování a omuniace nelze uznat (na šolách se neučí vůbec nebo v požadovaném rozsahu). 8/ Manažersé finance lze uznat (podle pravidel min. SZK v úrovni magistersého studia + posouzení Radou). 9/ Manažersé účetnictví lze uznat (podle pravidel min. SZK v úrovni magistersého studia + posouzení Radou). 10/ IFRS **) nelze uznat. 11/ Finanční řízení nelze uznat. 12/ Podniový management nelze uznat. 13/ Auditing a vnitřní ontrola ***) nelze uznat. *) V případě zoušy Daně a Právo bude i nadále aceptována výjima (možnost uznání zoušy) u daňových poradců registrovaných v KDP ČR. **) Zoušu IFRS lze uznat držitelům diplomu IFRS Specialista (zouša v ISÚ) nebo DipIFR (zouša v ACCA). ***) V případě auditorů registrovaných v KA ČR bude uplatňována stávající výjima uznání celého stupně CU a ve stupni UEx zouše z předmětů Manažersé účetnictví a Auditing a vnitřní ontrola.

11 certifiace účetní profese v čr Orientační přehled uznání zouše Číslo zoušy / předmět Dosažené vzdělání Profesní valifiace Obchodní aademie Baalářsé studium Magistersé studium Daňový poradce*) Auditor 1. Účetnictví principy a techniy Maturita z účetnictví ZK ZK --- ano 2. Právo --- BZK SZK (BZK) ano ano 3. KM - IT --- ZK ZK --- ano 4. Manažersá eonomia --- ZK ZK --- ano 5. Daně ano ano 6. Finanční účetnictví a výaznictví ano 7. Profesní chování a omuniace ano 8. Manažersé finance SZK --- ano 9. Manažersé účetnictví SZK --- ano 10. IFRS **) Finanční řízení Podniový management Auditing a vnitřní ontrola ano Legenda SZK zoušu lze uznat za předpoladu složení státní závěrečné zoušy BZK zoušu lze uznat za předpoladu složení baalářsé státní zoušy ZK zoušu lze uznat za předpoladu složení zoušy na VŠ ano zoušu lze uznat --- zoušu nelze uznat *) daňovým poradcům lze uznat další zoušy ve stupni Certifiovaný účetní na záladě dosaženého předchozího vzdělání **) zoušu IFRS lze uznat držitelům diplomu IFRS Specialista (zouša v ISÚ) nebo DipIFR (zouša v ACCA) 9

12 Hlavní zásady pro uznání předchozího vzdělání (Slouží jao obecná pravidla pro rozhodování Rady pro uznání předchozího vzdělání a praxe.) 1) Zoušy lze uznat pouze v případě, že adept absolvoval odborné vzdělání na střední, vyšší odborné nebo vysoé šole, poud studium řádně uončil a proazatelně složil zoušy z předepsaných předmětů v taové úrovni a rozsahu, teré jsou srovnatelné s požadavy vymezenými v předmětových osnovách/sylabech certifiace (uplatňován princip alespoň 80% shody). 2) Uznání zouše je v zásadě možné u zouše Účetnictví principy a techniy, Právo, KM IT, Manažersá eonomia a Manažersé finance předepsaných pro 1. stupeň Certifiovaný účetní. V 2. stupni Účetní expert je možné uznat pouze zoušu Manažersé účetnictví (viz bod 8) a zoušu Auditing a vnitřní ontrola (viz bod 13). Od rou 2004 je z tohoto pravidla vyjmuta zouša Finanční účetnictví a výaznictví (šoly vyučují IFRS v úrovni, terá není v požadovaném praticém ontextu) a od zimního semestru rou 2008 taé zouša Daně (na šolách není výua a ověřování znalostí v požadované úrovni praticých apliací) a zouša Profesní chování a omuniace (na šolách se neučí vůbec nebo v požadovaném rozsahu) o uznání těchto zouše žádat nelze. 3) Zoušy lze plnohodnotně uznat za předpoladu, že doba od uončení studia nepřesáhla 5 let (pro stanovení této lhůty je rozhodný ro, ve terém byla šola řádně uončena, a počítá se datu podání žádosti o uznání zoušy). U zouše Účetnictví principy a techniy, Kvantitativní metody IT a Manažersá eonomia je možné uplatnit výjimu z pravidla uznávání zouše do 5 let od uončení studia, dy je možné posuzovat uznání těchto zouše s ohledem na soustavně vyonávanou odbornou praxi a doplňové profesní vzdělávání v jejím průběhu, avša nejdéle ve lhůtě do 10 let od uončení šoly. Odborná praxe i doplňové profesní vzdělávání musí v těchto případech odrážet předmětovou náplň zoušy. 4) Zoušy vyonané adeptem na šolách, teré řádně nedoončil, uznávány nejsou. 5) Absolventům obchodních aademií lze uznat zoušu Účetnictví principy a techniy; předpoladem pro uznání zoušy je složení maturitní zoušy z účetnictví; povinnost doložit - maturitní vysvědčení (úředně ověřená fotoopie), vysvědčení z posledních dvou ročníů (fotoopie) a struturovaný profesní životopis. 6) Absolventům ostatních středních šol s eonomicým zaměřením lze uznat zoušu Účetnictví principy a techniy; předpoladem pro uznání zoušy je složení maturitní zoušy z účetnictví; povinnost doložit - maturitní vysvědčení (úředně ověřená fotoopie), vysvědčení z posledních dvou ročníů (fotoopie) a struturovaný profesní životopis. 7) Absolventům vyšších odborných šol s eonomicým zaměřením lze uznat zoušy Účetnictví principy a techniy, Manažersá eonomia a KM IT v 1. stupni; předpoladem pro uznání zouše je vyonání zouše z těchto předmětů v úrovni absolutoria; povinnost doložit diplom a vysvědčení o absolutoriu (úředně ověřená fotoopie), potvrzení o obsahu a rozsahu absolutoria, výaz o studiu (fotoopie) a struturovaný profesní životopis. 8) Absolventům magistersého studia eonomicých fault vysoých šol (s výjimou vojensých vysoých šol) lze uznat zoušy Účetnictví principy a techniy, Právo, KM IT, Manažersá eonomia a Manažersé finance v 1. stupni a zoušu Manažersé účetnictví v 2. stupni; 10

13 certifiace účetní profese v čr předpoladem pro uznání zouše je vyonání zouše z těchto disciplín v požadované úrovni (semestrální ZK, BZK nebo SZK viz orientační přehled uznání zouše); povinnost doložit diplom a osvědčení o státní závěrečné zoušce (úředně ověřená fotoopie), výaz o studiu (fotoopie) a struturovaný profesní životopis. 9) Absolventům baalářsého studia eonomicých fault vysoých šol lze uznat zoušy Účetnictví principy a techniy, Právo, KM IT a Manažersá eonomia v 1. stupni; předpoladem pro uznání zouše je vyonání zouše z těchto disciplín v požadované úrovni (semestrální ZK nebo BZK viz orientační přehled uznání zouše); povinnost doložit diplom a osvědčení o státní závěrečné zoušce (úředně ověřená fotoopie), výaz o studiu (fotoopie) a struturovaný profesní životopis. 10) Absolventům vysoých šol s jiným než eonomicým zaměřením a vojensých vysoých šol lze uznat relevantní zoušy v 1. stupni; předpoladem pro uznání zouše je složení státní závěrečné zoušy (příp. baalářsé zoušy) z předmětu, o jehož uznání žádají; povinnost doložit diplom a osvědčení o státní závěrečné zoušce (úředně ověřená fotoopie), výaz o studiu (fotoopie) a struturovaný profesní životopis. 11) Absolventům zahraničních šol s eonomicým zaměřením lze uznat relevantní zoušy v 1. stupni (příp. zoušu Manažersé účetnictví ve stupni druhém); předpoladem pro uznání zouše je složení zouše z předmětů, o jejichž uznání adept usiluje, v požadované úrovni a rozsahu podle pravidel uvedených v bodech 1 4; povinnost doložit diplom a osvědčení o závěrečné zoušce (úředně ověřená fotoopie), výaz o studiu (fotoopie), nostrifiace (úředně ověřená fotoopie) a struturovaný profesní životopis. 12) Daňovým poradcům zapsaným v Komoře daňových poradců ČR lze uznat romě výše uvedeného taé zoušy Daně a Právo; žádosti o uznání těchto dvou zouše je požadováno doložení fotoopie osvědčení KDP ČR o zápisu do seznamu daňových poradců a struturovaný profesní životopis. 13) Auditorům zapsaným v Komoře auditorů ČR lze uznat všechny zoušy v 1. stupni a zoušy Manažersé účetnictví a Auditing a vnitřní ontrola v 2. stupni; povinnost doložit - fotoopie osvědčení KA ČR o zápisu do seznamu auditorů a struturovaný profesní životopis. 11

14 Ja splnit požadovanou praxi Odborná valifiace účetního je nezbytnou podmínou valitního výonu jaéoliv z řady možných účetních specializací na všech úrovních. Cílem Certifiace účetní profese v ČR je zajistit odbornou valifiaci účetního nejen úspěšným složením zouše, teré ověří teoreticé znalosti a pochopení předmětu, ale i zísání relevantních praticých zušeností. Proto nezbytnou podmínou pro vydání certifiátu osvědčujícího příslušný valifiační stupeň musí být i absolvování řízené praxe pod vedením šolitele nebo onzultanta nebo doložení praxe již zísané. Cílem praxe je zísání dostatečného rozsahu zušeností, dovedností a návyů při řešení účetních případů a schopnost apliovat nabyté teoreticé znalosti v reálných situacích. Certifiát pro aždý stupeň vyjadřuje onrétní činnosti nebo dovednosti, teré musí adept ovládat. Praxe zísaná před vstupem do certifiace Musí být doložena předepsaným způsobem. Nezbytnou součástí žádosti o uznání předchozí praxe jsou Záznamy žádosti o uznání předchozí praxe (formuláře obdrží adept po registraci do certifiace a dále je může zísat na internetových stránách ISÚ v rubrice formuláře ) a struturovaný profesní životopis s podrobným uvedením průběhu odborné praxe. Žádost o uznání předchozí praxe je adept povinen předložit do 30 dnů po registraci do certifiace, tj nebo podle data semestru registrace. Praxi lze uznat pouze ve stupni CU za předpoladu splnění požadovaného standardu profilujících dovedností a požadované minimální dély praxe 4 roy. Auditoři zapsaní v KA ČR jsou z tohoto pravidla vyjmuti a mohou požádat o uznání předchozí praxe i ve stupni UEx, a to za předpoladu splnění požadovaného standardu profilujících dovedností a požadované minimální dély praxe 2 roy (tj. celem min. 6 let pro stupeň CU a UEx), přičemž i v tomto případě platí zásada, že naplnění praxe ve stupni UEx je ověřováno vždy pohovorem. Posouzení předchozí praxe pro účely jejího uznání je v ompetenci nezávislé Rady pro uznání vzdělání a praxe. V případě, že předložené dolady budou pro rozhodnutí Rady nedostatečné nebo málo průazné, může Rada požádat o jejich doplnění nebo pozvat adepta ověřovacímu pohovoru. Řízená praxe Je určena adeptům, teří nemají dostatečnou praxi předchozí nebo s odbornou praxí teprve začínají. Probíhá na pracovišti nebo v místě podniání adepta pod dohledem šolitele/onzultanta a je monitorována inspetory ISÚ. Šolitel je osoba, terá pracuje s adeptem na stejném pracovišti nebo ve stejné firmě. Dohlíží na práci adepta, pravidelně ji hodnotí a ontroluje plnění požadavů na dosažení dovedností a potvrzuje jejich splnění. Funci šolitele může vyonávat pouze zušený účetní odborní, přičemž je obecně požadováno, aby šolitelem adepta byla v rámci řízené praxe pouze osoba, terá má vyšší valifiaci. Konzultant je osobou, terá nahrazuje funci šolitele v případech, dy adept pracuje jao OSVČ nebo je zaměstnán ve firmě, de vzhledem e strutuře není možné zajistit šolitele přímo na pracovišti. Zahájení řízené praxe oznámí adept předepsaným způsobem. Praxe může být vyonávána nezávisle na zoušách, tj. před, v průběhu nebo po vyonání zouše v příslušném stupni. Praxe je provedena za předpoladu splnění požadovaného standardu profilujících dovedností a požadované minimální dély praxe, terá je stanovena následovně: stupeň CU min. 2 roy pod vedením šolitele nebo min. 3 roy pod vedením onzultanta; stupeň UEx min. 1 ro pod vedením šolitele nebo min. 1,5 rou pod vedením onzultanta. Posouzení řízené praxe pro účely jejího splnění je v ompetenci nezávislé Rady pro uznání vzdělání a praxe. V případě, že předložené dolady budou pro rozhodnutí Rady nedostatečné nebo málo průazné, může Rada požádat o jejich doplnění nebo pozvat adepta ověřovacímu pohovoru. 12

15 Přehled dovedností pro 1. stupeň CERTIFIKOVANÝ ÚČETNÍ Dovednost 1 I/4... zpracování podladů pro onsolidovanou účetní závěru Klíčová dovednost 1 I/5...Apliace IFrs Klíčová dovednost 1 I/6...Jednoduché finanční analýzy 2 2 OKRUH 1 A Zobrazení hospodářsých jevů v účetnictví Klíčová dovednost 1 A/1... zdoumentování eonomicých informací Klíčová dovednost 1 A/2...Zpracování účetních doladů Klíčová dovednost 1 A/3...Kontrola formální správnosti účetnictví Klíčová dovednost 1 A/4...Kontrola věcné správnosti účetnictví OKRUH 1 B Dlouhodobý majete a zásoby Dovednost 1 B/1... zpracování něteré z následujících agend hmotného a nehmotného dlouhodobého majetu Dovednost 1 B/2...Zpracování agendy zásob OKRUH 1 C Evidence účtům zúčtovacích vztahů a peněžních prostředů Dovednost 1 C/1...Proúčtování vztahů se zaměstnanci Dovednost 1 C/2...Poladní niha, ceniny Dovednost 1 C/3...Zaznamenávání přijatých fatur Dovednost 1 C/4...Zpracování vydaných fatur Dovednost 1 C/5...Sty s banou OKRUH 1 D Operace v závěru účetního období Dovednost 1 D/1... účtování na přechodných účtech ativ a pasiv a účtování rezerv Dovednost 1 D/2...Zpracování jednoduché účetní závěry OKRUH 1 E Praticé dovednosti na PC a ovládání účetního software Dovednost 1 E/1...Praticé dovednosti na PC OKRUH 1 F Komuniace s oolím Dovednost 1 F/1... verbální omuniace a vyhotovování písemných zpráv a doumentů OKRUH 1 G Vytvoření vnitřní metodiy účetní jednoty Klíčová dovednost 1 G/1... spolupráce při zpracování vnitřní metodiy OKRUH 1 H Účtování specificých účetních případů Dovednost 1 H/1...Účtování o leasingu Dovednost 1 H/2...Účtování o cenných papírech a vladech Dovednost 1 H/3...Dlouhodobý majete Dovednost 1 H/4...Účtování na apitálových účtech Dovednost 1 H/5...Účtování cestovních náhrad Dovednost 1 H/6...Účtování přechodných účtů ativ a pasiv OKRUH 1 I Operace v závěru účetního období Klíčová dovednost 1 I/1... inventarizace a proúčtování inventarizačních rozdílů Klíčová dovednost 1 I/2...Účetní závěra Klíčová dovednost 1 I/3...Sestavení účetní závěry OKRUH 1 J Manažersé účetnictví a finance Dovednost 1 J/1...Manažersé účetnictví Klíčová dovednost 1 J/2...Kalulace a rozpočetnictví Dovednost 1 J/3...Manažersé finance Klíčová dovednost 1 J/4...Řízení cash flow Dovednost 1 J/5...Finanční plán OKRUH 1 K Povinnosti vyplývající z daňových záonů Klíčová dovednost 1 K/1...Daň z přidané hodnoty Dovednost 1 K/2... Povinnosti vyplývající ze vztahu organizace - zaměstnanec Klíčová dovednost 1 K/3...Daň z příjmů Dovednost 1 K/4...Ostatní daně Klíčová dovednost 1 K/5...Správa daní a poplatů Klíčová dovednost 1 K/6... sty s příslušnými úřady (finanční úřad, zdravotní pojišťovny, správa sociálního zabezpečení) OKRUH 1 L Výpočetní technia a informační systémy Povinná dovednost 1 L/1...Ovládání výpočetní techniy Dovednost 1 L/2...Zabezpečení výpočetní techniy a dat Dovednost 1 L/3...Používání legálního software Klíčová dovednost 1 L/4...Informační systémy OKRUH 1 M Udržování profesionálních vztahů s olegy a zachovávání bezpečnosti informací Povinná dovednost 1 M/1... navazovat a udržovat profesionální vztahy s olegy Povinná dovednost 1 M/2... sledovat a zachovávat důvěrnou povahu a bezpečnost informací OKRUH 1 N Zpracování písemných zpráv a doumentů, vyhodnocení záměrů Povinná dovednost 1 N/1...Písemné zprávy a doumenty Dovednost 1 N/2...Vyhodnocení záměrů OKRUH 1 O Účast na řízení podniu Dovednost 1 O/1...Řízení lidsých zdrojů Dovednost 1 O/2...Rozvoj organizační strutury podniu Dovednost 1 O/3...Rozvoj forem řízení Standard pro 1. stupeň splnění minima 11 dovedností včetně minima 6 dovedností líčových (z nichž minimálně 3 musí být označeny K2) stanovených pro 1. stupeň, splnění všech 4 povinných dovedností (P), tj. pro uznání praxe v 1. stupni musí adept splnit minimálně 15 dovedností z celového počtu P 2 P P P 13

16 certifiace účetní profese v čr Přehled dovedností pro 2. stupeň ÚČETNÍ EXPERT OKRUH 2 A Vytvoření a zavedení účetního systému v účetní jednotce Klíčová dovednost 2 A/1...Finanční účetnictví Klíčová dovednost 2 A/2...Vnitropodniové a manažersé účetnictví Dovednost 2 A/3... vytvoření eonomicého informačního systému OKRUH 2 B Investiční záměry podniu Klíčová dovednost 2 B/1...Strategie rozhodování o investicích Dovednost 2 B/2...Finanční investice OKRUH 2 C Dlouhodobé finanční plánování Klíčová dovednost 2 C/1... apitálová strutura podniu a její optimalizace Dovednost 2 C/2...Dlouhodobé finanční plánování Dovednost 2 C/3...Zahraniční investice a finanční řízení OKRUH 2 D Záladní postupy a metody používané při finančních analýzách Dovednost 2 D/1... Příprava podladů pro finanční analýzy z účetní závěry Klíčová dovednost 2 D/2...Zpracování finanční analýzy OKRUH 2 H Ověření účetní závěry a výroční zprávy auditorem/interní audit Dovednost 2 H/1...Vytvoření plánu auditu Dovednost 2 H/2...Provádění auditu Dovednost 2 H/3...Vyhodnocení auditu Klíčová dovednost 2 H/4... hodnocení účinnosti vnitřního ontrolního systému Dovednost 2 H/5...Vazba mezi vnitřním a externím auditem POZNÁMKA: Dovednosti v tomto oruhu naplní jednotlivé funce: interní audit spolupráce s externím auditorem asistent auditora auditor OKRUH 2 I Navazování a udržování profesionálních vztahů s lienty Povinná dovednost 2 I/1... navazovat a udržovat profesní vztahy s lienty a jinými osobami OKRUH 2 J Pracovní prostředí Povinná dovednost 2 - J/1...Rozvoj v pracovním prostředí Povinná dovednost 2 J/2... Přispívat zachování zdravého a bezpečného pracovního prostředí P P P OKRUH 2 E Komplexní charateristia finančního zdraví firmy Klíčová dovednost 2 E/1... analýza apitálového trhu a další využití finančních analýz OKRUH 2 F Vyhotovení onsolidované účetní závěry Dovednost 2 F/1...Stanovení podmíne onsolidace Dovednost 2 F/2...Zpracování onsolidované účetní závěry OKRUH 2 G Vyhotovení účetní závěry sestavené podle IFRS Klíčová dovednost 2 G/1...Zpracování účetní závěry podle IFrs Standard pro 2. stupeň splnění požadovaného standardu pro 1. stupeň Certifiovaný účetní, splnění minima 5 dovedností včetně minima 3 dovedností líčových stanovených pro 2. stupeň, splnění všech 3 povinných dovedností (P), tj. pro uznání praxe v 2. stupni musí adept splnit minimálně 8 dovedností z celového počtu 22. Praxi pro 2. stupeň nelze uznat bez ověření pohovorem. 14

17 Vydávání certifiátů Kontinuální profesní vzdělávání Certifiáty v oboru účetnictví a finance vydává Hlavní výbor Svazu účetních, se sídlem ve Štěpánsé ulici 28, Praha 1, na záladě doladu o splnění zouše a praxe pro příslušný stupeň, vydaného ISÚ. Další podmínou vydání certifiátu je trestní bezúhonnost adepta, terá má souvislost s výonem účetní profese a v případě certifiátu vyššího stupně též plnění povinnosti KPV. Certifiáty jsou slavnostně předávány cca třirát ročně. Při převzetí certifiátu se jeho držitel svým podpisem zavazuje po dobu výonu profese dodržování zásad stanovených eticým odexem profesních účetních. Do systému certifiace se do rou 2007 přihlásilo přes 9600 adeptů, z nichž již zísalo certifiát, z toho certifiát Účetní asistent, certifiát Bilanční účetní a 192 certifiát Účetní expert. Poplaty za vydání certifiátu (vč. DPH): pro příslušný valifiační stupeň je poplate za vydání originálu certifiátu Kč (v.s. je registrační číslo v certifiaci), v případě ztráty Kč (v.s. dodá seretariát KCÚ), při změně jména Kč (v.s. dodá seretariát KCÚ). Tuto platbu provede adept současně s podáním žádosti o vydání certifiátu pro příslušný stupeň na účet Hlavního výboru Svazu účetních. Trvalou valitu certifiátu si certifiovaní účetní udržují po celou dobu profesní ariéry plněním požadavů v rámci systému ontinuálního profesního vzdělávání (KPV). Systém KPV je vymezen směrnicí KCÚ č. 7/2006, terou se stanoví systém ontinuálního profesního vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na eticý odex profesních účetních a Mezinárodní vzdělávací standard IES IFAC č. 7 Program celoživotního vzdělávání a ontinuální rozvoj profesní způsobilosti. Systém KPV má dvě části, struturovanou a nestruturovanou, přičemž směrnice KCÚ podrobně vymezuje, co terá v sobě zahrnuje a ja se ace a ativity (jednotlivé formy KPV) do obou částí započítávají. Komora certifiovaných účetních stanovila povinnost KPV pro všechny držitele certifiátu v rozsahu 40 hodin ročně (z toho ve struturované části minimálně v rozsahu 30 hodin). Závaze lze převést do následujících dvou alendářních let ta, že vždy musí být za aždé tři po sobě jdoucí roy naplněno KPV v celovém rozsahu 120 hodin. Povinnost plnění KPV se vztahuje na všechny certifiované účetní počínaje alendářním roem následujícím po roce, ve terém obdrželi certifiát. Kontrola plnění KPV je v působnosti Komory certifiovaných účetních. Podrobnosti na internetových stránách Komory ucetnich.cz. Hlavní výbor Svazu účetních Štěpánsá Praha 1 IČ: , DČ: CZ tel.: fax: ucetnich.cz č. účtu: /

18 Komora certifiovaných účetních certifiace účetní profese v čr Založena 13. dubna 1999 na principu dobrovolného členství jao samosprávná profesní organizace. Je samostatnou organizační složou Svazu účetních. Sdružuje odborníy, teří obdrželi certifiát systému certifiace či mají obdobnou valifiaci jiné člensé organizace IFAC. Adepti, teří vstoupili do systému certifiace, počínaje datem semestru registrace , se stávají tzv. přidruženými členy KCÚ. Komora má dva záladní úoly: přispívat rozvoji a zvalitnění účetní profese v ČR a posytovat odborný a další servis svým členům. Komora realizaci svého poslání mj. vydává eticý odex a další normy usměrňující činnost certifiovaných účetních a dohlíží na jejich dodržování, vede seznamy certifiovaných účetních i právnicých osob podle zvláštního předpisu, řeší stížnosti na činnost členů Komory i dalších osob zapsaných v seznamech certifiovaných účetních, zajišťuje ontinuální profesní vzdělávání (KPV). Podrobnější informace na internetových stránách Komory ucetnich.cz. Komora certifiovaných účetních ancelář: Štěpánsá 28, Praha 1 IČ: , DČ: CZ tel.: fax: ucetnich.cz ucetnich.cz č. účtu: /0100 Eticý odex Komory certifiovaných účetních Eticý odex plně vychází z eticého odexu IFAC, terý je vzorem pro člensé organizace. Závaznost norem Eticého odexu v praxi znamená nemalé záruy pro lienty certifiovaných účetních, a to nejen co se týče vality posytovaných služeb, ale taé jejich souladu s právními a profesními normami. Převzetí eticých norem IFAC je rovněž dobrým signálem pro zahraniční firmy, teré jsou ve svých zemích na obdobnou záruu profesní vality zvylé. Eticý odex má následující struturu: Část A Obecná Článe 1 Bezúhonnost a objetivita Článe 2 Řešení eticých onflitů Článe 3 Odborná způsobilost Článe 4 Důvěrný charater informací Článe 5 Daňová praxe Článe 6 Přeshraniční činnost Článe 7 Propagace Část B Článe 8 Článe 9 Článe 10 Článe 11 Článe 12 Článe 13 Článe 14 Část C Článe 15 Článe 16 Článe 17 Článe 18 Pro profesní účetní provozující veřejnou praxi Nezávislost při ověřování Odborná způsobilost a odpovědnost za služby osob, teré nejsou profesními účetními Honoráře a provize Činnosti neslučitelné s výonem práce profesního účetního Peněžní prostředy lientů Vztahy s jinými profesními účetními Relama a zísávání lientů Pro profesní účetní v zaměstnanecém poměru Střet profesních a zaměstnanecých zájmů Vztah e spolupracovníům Odborná způsobilost Prezentace informací Podrobnější informace na internetových stránách Komory certifiovaných účetních 16

19 Mezinárodní vzdělávací standardy IES Mezinárodní federace účetních (International Federation of Accountants IFAC) se sídlem v New Yoru reprezentuje 157 člensých profesních organizací účetních, teré zastupují 2,5 milionu profesních účetních ve 123 zemích světa. Svaz účetních se stal členem IFAC v prosinci 1998 mj. i díy realizaci Certifiace účetní profese v ČR, terá zaručuje splnění vysoých požadavů, ladených na účetní profesi ve vyspělých eonomiách ve světě. Mezi hlavní úoly IFAC patří vytváření standardů zaručujících vysoou valitu účetnictví ve světě. Koncem rou 2003 vyhlásila IFAC Mezinárodní vzdělávací standardy (International Education Standards IES), teré jsou závazné pro člensé organizace IFAC od Mezinárodní vzdělávací standardy pro profesní účetní stanoví hlavní zásady (např. předmět, metodiu a techniy), teré by měly být zahrnuty do vzdělávacích a rozvojových programů a teré splňují předpolady pro mezinárodní uznání, přijetí a uplatnění. Přestože tyto standardy nejsou nadřazeny závazným národním předpisům, jsou svou podstatou normativní. Mezinárodní vzdělávací směrnice pro profesní účetní pomáhají zavádění dobré praxe nebo posytují doporučení. Rovněž mohou nabízet přílady a podporu při zavádění nejlepší praxe nebo nejvhodnějšího způsobu řešení předmětných záležitostí. Strutura IES zahrnuje všechny oblasti, teré rozhodujícím způsobem ovlivňují celou soustavu vzdělávacích a valifiačních požadavů na vzdělávací systémy účetní profese. Obsah jednotlivých standardů IES 1 Vstupní požadavy programu vzdělávání profesních účetních (Entry Requirements to a Program of Professional Accounting Education) IES 2 Obsah odborných vzdělávacích programů (Content of Professional Education Programs) IES 3 Odborné dovednosti (Professional Sills) IES 4 Stavovsé hodnoty, etia a postoje (Professional Values, Ethics and Attitudes) IES 5 Požadavy na praticé zušenosti (Practical Experience Requirements) IES 6 Posouzení odborných schopností a způsobilosti (Assessment of Professional Capabilities and Competence) IES 7 Kontinuální profesní rozvoj (Continuing Professional Development) 17

20 Uznání zouše v systému ACCA Profesní valifiace ACCA je rozdělena do dvou úrovní záladní a profesní. K tomu, aby se andidát stal členem ACCA, je nezbytně nutné, aby úspěšně složil 14 písemných zouše z celového počtu 16 předmětů, doložil minimálně 3 roy relevantní praxe v oboru a zároveň splnil eticé a profesní hodnoty pomocí online modulu eticých případových studií. Pro vstup do profesní úrovně ACCA jsou možné dvě cesty: 1. cesta předpoládá splnění všech zouše v záladní úrovni (Fundamentals), terá obsahuje devět předmětů a je rozdělena na modul vědomostní (Knowledge) a na modul odborností (Sills). Zoušy v záladní úrovni lze rovněž uznat na záladě dosaženého předchozího vzdělání. 2. cesta umožňuje vstup do profesní úrovně na záladě uznání relevantního stupně účetní valifiace areditované u ACCA. Předměty v záladní úrovni jsou rozděleny na vědomostní modul (Knowledge) a na modul odbornosti (Sills), v němž adept nabývá odborné techniy, teré lze charaterizovat jao schopnosti složené z odborných znalostí, dovedností a stavovsých hodnot. Vědomostní modul (Knowledge) F1 Účetní v podniání (Accountant in Business - AB) F2 Manažersé účetnictví (Management Accounting MA) F3 Finanční účetnictví (Financial Accounting FA) Vědomostní modul je úvodem do problematiy finančního a manažersého účetnictví. Z této platformy se potom odvíjí ostatní technicé disciplíny, teré jsou zpracovány detailněji v modulu odbornosti. Ten obsahuje 6 předmětů, teré uceleně porývají hlavní technicé oblasti, teré musí aždý účetní s ohledem na jeho budoucí ariéru zvládnout. Modul odbornosti (Sills) F4 Podniové a obchodní právo (Corporate and Business Law CL) F5 Řízení výonnosti (podniu) (Performance Management PM) F6 Daně (Taxation TX) F7 Účetní výaznictví (Financial Reporting FR) F8 Audit a ověření (Audit and Assurance AA) F9 Finanční řízení (Financial Management FM) Profesní úroveň (Professional) je taé rozdělena do dvou modulů: menového (Essentials) a výběrového (Options), terý obsahuje volitelné předměty. V menovém modulu jsou 3 povinné předměty, teré musí uchazeč splnit všechny a ve výběrovém 4 předměty, z nichž je nutné splnit 2 podle vlastního výběru. Kmenový modul (Essentials) P1 Profesní účetní (Professional Accountant PA) P2 Podniové výaznictví (Corporate Reporting CR) P3 Analýza podniání (Business Analysis BA) Výběrový modul (Options) P4 Poročilé finanční řízení (Advanced Financial Management AFM) P5 Poročilé řízení výonnosti (Advanced Performance Management - APM) P6 Poročilé daně (Advanced Taxation ATX) P7 Poročilý audit a ověření (Advanced Audit and Assurance AAA) Oba moduly obsahují požadavy stejné vědomostní úrovně, jaá je požadována od studentů magistersého studia (Master degree). Držitelé certifiátů Svazu účetních mohu v případě vstupu do systému ACCA požívat výhod uznání zouše podle následující tabuly: Svaz účetních ACCA Technician (CAT) ACCA Qualification Účetní asistent T1, T2, T3, T4, T6, T9 F3 Bilanční účetní všechny zoušy F1 F6, F9 Účetní expert všechny zoušy F1 F9 Účetní expert má uznáno v systému ACCA maximum, tzn. 9 zouše. ACCA neuděluje výjimy v Profesní úrovni. Kvalifiace CAT je obdobou stupně Účetní asistent v Certifiaci účetních v ČR. S ohledem na novou oncepci Certifiace účetní profese v ČR budou nově oncipované sylaby/zoušy postoupeny novému evaluačnímu procesu. Vzhledem daleo větší ompatibilitě nové oncepce certifiace s New Scheme ACCA nepředpoládáme, že by došlo výrazným změnám v uznatelnosti zouše vyonaných v Certifiaci účetních v ČR v ACCA. Zastoupení ACCA pro Česou republiu: The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Na Příopě 9/11, Praha 1, tel.:

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU CERTIFIKACE 1.1 Struktura systému certifikace Dvoustupňová koncepce certifikace poskytuje ucelenou kvalifikaci a předpoklady

Více

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU CERTIFIKACE 1.1 Struktura systému certifikace Dvoustupňová koncepce certifikace poskytuje ucelenou kvalifikaci a předpoklady

Více

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR

SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR SYSTÉM CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O SYSTÉMU CERTIFIKACE 1.1 Struktura systému certifikace Dvoustupňová koncepce certifikace poskytuje ucelenou kvalifikaci a předpoklady

Více

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE

NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE NOVÁ KONCEPCE CERTIFIKACE Dne 28. 2. 2008 schválil Komitét pro certifikaci a vzdělávání upravenou koncepci Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR. NOVÁ DVOUSTUPŇOVÁ STRUKTURA SYSTÉMU Dříve 15 zkoušek

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Akční plán Svazu účetních

Akční plán Svazu účetních ÚVOD K AKČNÍMU PLÁNU V akčním plánu reagují členové a přidružení členové IFACu na záležitosti identifikované v rámci svých odpovědí na dotazník IFACu ohledně dodržování členských povinností. Tento dotazník

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Počty absolventů studijního oboru Účetnictví a daně v posledních 10-ti akademických letech Akademický rok Bakalářské studium Navazující magisterské studium 2015/2016

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 akreditován do roku

Více

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4.

INFORMACE o společnosti. KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011. Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. INFORMACE o společnosti KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. K DATU 31. BŘEZNA 2011 Tyto Všeobecné pojistné podmíny nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. Údaje 31.3.2011 1 Zveřejněno

Více

Směrnice děkana č. 6/2016

Směrnice děkana č. 6/2016 Směrnice děkana č. 6/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu na Ekonomickou fakultu TUL v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech v akademickém roce 2017/2018 Článek I.

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ZÁŘÍ 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 31. BŘEZNA 2013 Zveřejněno na internetových stránách www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová část 3 2. Záladní údaje

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM

II. VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 9 k finanční kontrole podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů I. OBECNÁ ČÁST Finanční kontrola se vykonává podle

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 1. 11. 2013 Účinnost od: 4. 11. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: 39369/2013 Počet stran: 4 Počet příloh:

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.

Pečlivě prostudujte pokyny pro vyplnění přihlášky ke studiu na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Podmínky pro přijetí ke studiu v akreditovaném bakalářském studijním programu Zemědělské inženýrství, studijního oboru Agrobyznys na Mendelově univerzitě v Brně v akademickém roce 2014/2015 Studijní program

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016

Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Hradec Králové, 30. května 2016 č. j. DFF/256/16 Výnos děkanky FF UHK č. 07/2016 Výnos FF UHK o organizačním zajištění studijních pobytů a praktických stáží studentů a mobilitách akademických a administrativních

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ STIPENDIJNÍ ŘÁD OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ze dne 6. listopadu 007 Ministerstvo šolství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. záona č. 111/1998 Sb., o vysoých šolách a o změně a doplnění

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání

Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Vstupní dotazník-další a celoživotní vzdělávání Osobní údaje Jméno Příjmení Bydliště (obec) Věk Kateřina Machatá Uherský Brod 44 let Vzdělávací a studijní kariéra Uveďte požadovaný údaj Obor vzdělání na

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu

Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení v provozu Drážní úřad Wilsonova 300/8 121 06 Praha 2 Vinohrady crdux003w56j CRDUX003W56J Č. j.: DUCR-5218/12/Jr Metodický pokyn pro ověřování odborné způsobilosti fyzických osob k provádění revizí, prohlídek a zkoušek

Více

Statut. pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA

Statut. pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA Statut pro systém ověřování kvality vzdělávání a označování značkou KVALITNÍ ŠKOLA Společnost pro kvalitu školy, z. s., Šamanova 1062/8, 700 30 Ostrava Zábřeh, tel. 733341790, email: info@kvalitaskoly.cz,

Více

Směrnice děkana č. 1/2015

Směrnice děkana č. 1/2015 Směrnice děkana č. 1/2015 Organizace celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů v akademickém roce 2015/16 V Ústí nad Labem, dne 2. 3. 2015 Fakulta sociálně ekonomická UJEP organizuje

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti K DATU 30. ČERVNA 2012 Zveřejněno na internetových stránách KUPEG úvěrové pojišťovny, a.s. www.upeg.cz OBSAH strana 1. Informace o hospodaření společnosti a. Textová část 2 b. Tabulová

Více

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení

Forma a náplň přijímací zkoušky. Způsob hodnocení v rámci přijímacího řízení Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové v akademickém roce 2016/17 V souladu s čl. 25 Statutu Univerzity Hradec Králové

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Cash flow a jeho sledování Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV B3-09/3 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANKY K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI NA FAKULTĚ ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Datum vydání: XXXX Účinnost od: XXXX Účinnost

Více

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT PŘÍRUČKA PRO REALIZÁTORY VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT Tato příručka je určena pro realizátory vzdělávacích aktivit účastnící se projektu Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) pro období 2014 2020 Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK 1) Termíny zkoušek včetně úplného přehledu zkušebních okruhů v rámci zkoušky z odborné způsobilosti k zajišťování

Více

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8.

SMĚRNICE. Kontinuální profesní vzdělávání. Název dokumentu: 9.2.2015. Datum účinnosti: Vydání: 6. Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. Označení: Název dokumentu: Datum účinnosti: 11-S-1 KDP ČR 9.2.2015 Vydání: 6 Aktualizuje dokument ze dne: 25. 8. 2012 Umístění na serveru KDP ČR: Q:\8 - Správa Komory\8.5 - Správa a organizace kanceláře\

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem "restart". To oceníme při opakovaném použití dokumentu.

SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR. Na začátku provedeme inicializaci proměnných jejich vynulováním příkazem restart. To oceníme při opakovaném použití dokumentu. Úloha 1 - Koupě nového televizoru SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR Chceme si oupit nový televizor v hodnotě 000,-Kč. Bana nám půjčí, přičemž její úroová sazba činí 11%. Předpoládejme, že si půjčujeme na jeden ro a

Více

PROCES AKREDITACE ÚČETNÍCH KURZŮ VYUČOVANÝCH NA

PROCES AKREDITACE ÚČETNÍCH KURZŮ VYUČOVANÝCH NA PROCES AKREDITACE ÚČETNÍCH KURZŮ VYUČOVANÝCH NA FAKULTĚ FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE ÚČETNÍMI PROFESNÍMI INSTITUCEMI33 Accounting and audit courses at the Faculty of Finance and

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu,

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo. místo vrchní ministerský rada FM 471 v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 16.

Více

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.

Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní ministerský rada FM 471, v odboru 62 Hospodaření s majetkem státu, odd. 6202 Metodický dohled při hospodaření s majetkem státu Datum: 29.

Více

Příloha č. 2. Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/

Příloha č. 2. Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/ Příloha č. 2 Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/ A) Doklady požadované při ukončení základního vzdělání (od 1948)... 1 B) Doklady požadované při ukončení

Více

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK

Absolvováním AKK se získává odborná způsobilost k výkonu příslušného zdravotnického povolání. I. Příprava vzdělávacího programu AKK Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu akreditovaného kvalifikačního kurzu (zpracování žádosti, průběh, realizace, započítávání a ukončení AKK) Metodický pokyn Ministerstva zdravotnictví

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PROGRAM ALFA, OMEGA č. j.: TACR/8803/2012 POKYNY PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM ALFA, OMEGA Zveřejněno dne: 1. 10. 2012 Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace projektů Dne: 1.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Audit účetní závěrky Autor Ing. Jana Šustrová Datum

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Prohlubování kvalifikace a profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti TECH GASTRO manažerské a lektorské kurzy 1. Identifikační

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 OBSAH 1. ÚVOD... 0 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 0 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 0 4. PŘÍLOHY... 0 1. ROZDĚLOVNÍK / ZÁZNAM O SEZNÁMENÍ...

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM BETA. č. j.: TACR/9322/2012. Zveřejněno dne:

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM BETA. č. j.: TACR/9322/2012. Zveřejněno dne: č. j.: TACR/9322/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ U REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ PROGRAM BETA Zveřejněno dne: 14. 11. 2012 Schválil/a: Rut Bízková Dne: 14. 11. 2012 Verze: 1 Stránka 1 z 13 Typy změn

Více

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014

INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 INFORMACE PRO 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2013/2014 Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny na www stránce univerzity na adrese http://www.tul.cz a Ústavu zdravotnických studií http://www.uzs.tul.cz

Více

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ

Žadatel splňuje podmínky FZ. Žadatel nesplňuje podmínky FZ Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 Vysoká škola logistiky o.p.s. Strana 1 (celkem 10) Dokumentace integrovaného systému ROZHODNUTÍ REKTORA Číslo: RR 06/17-VSLG PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK Vypracoval

Více

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017

OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 OR č. 24/2015 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OPATŘENÍ REKTORA K VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM PRO AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 Datum

Více

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15

JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 JAK SE PŘIHLÁSIT KE STUDIU NA AMAZON - 2. kolo pro šk. rok 2014/15 Uchazečům, kteří se rozhodli pro studium na Anglicko-českém gymnáziu AMAZON se později otvírá možnost podání přihlášek do 2. kola. Dne

Více

Martina Smetanová. Výbory pro audit

Martina Smetanová. Výbory pro audit Martina Smetanová Výbory pro audit Výbory pro audit Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech Tuto povinnost mají subjekty veřejného zájmu za předpokladu naplnění podmínek stanovených

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu.

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne vyhlašuje. Dotační program. Účel projektu. Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1a) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzdělávání konkurenceschopnost prosperita Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.11.3/2922 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: červenec 2016 Číslo: 2/2016 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ)

METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) METODIKA VÝPOČTU FINANČNÍHO ZDRAVÍ (FZ) Povinnost splnit FZ Finanční zdraví (FZ) se vyhodnocuje, pokud je ve Specifické části Pravidel pro žadatele k jednotlivým operacím stanovena podmínka jeho splnění.

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016

Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu. Výpočetní vědy. pro akademický rok 2015/2016 Podmínky přijetí ke studiu v univerzitním studijním programu Výpočetní vědy pro akademický rok 2015/2016 V akademickém roce 2015/2016 bude na VŠB-TU Ostrava otevřen následující studijní program: doktorský

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne. 2017, N Á V R H II. VYHLÁŠKA ze dne. 2017, o zkušebním řádu aprobační zkoušky a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen zákon ) jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů je dle ustanovení 4 odst. 1 písm. d)

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ)

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá devět ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu

Časový plán a základní informace k podávání přihlášek ke studiu Rozšíření a doplnění VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro akademický rok 2011 2012 A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ ke studiu na ČVUT v Praze Fakultě dopravní pro následující NOVĚ AKREDITOVANÝ OBOR Magisterský

Více

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV- SD-4/2013 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA SMĚRNICE DĚKANA FZV UP K ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Předkládá Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D. proděkanka

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program

Město Krupka. na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne vyhlašuje. Dotační program Město Krupka na základě usnesení Zastupitelstva města Krupka č. C/1b) ze dne 28.11.2016 vyhlašuje Dotační program Program se řídí,, Zásadami pro poskytování neinvestiční dotace z rozpočtu města Krupka

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011

VYHLÁŠKA. EkF_VYH_12_011 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ekonomická fakulta Vydala: děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava Platnost od: 1. 11. 2012 VYHLÁŠKA PRAVIDLA přijímacího řízení ke studiu bakalářských studijních

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 2010 Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice tel.: ,

Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, Litoměřice tel.: , Jarošova 23, KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Ředitel Střední školy a Mateřské školy, o. p. s, se sídlem, Litoměřice 412 01, stanovuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více