KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013"

Transkript

1 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k zvýšila o tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení stavu dlouhodobého hmotného majetku o tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky se zvýšily o tis. Kč a stav dlouhodobého nehmotného majetku se snížil o 816 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek Město eviduje v účetnictví dlouhodobý nehmotný majetek v zůstatkové hodnotě tis. Kč. Na účtu software bylo v roce 2013 účtováno o převzetí majetku od zrušené příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně (dále jen IKS) v hodnotě 160 tis. Kč. Část tohoto majetku byla převedena do evidence příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň (89 tis. Kč). Odpisy byly zúčtovány ve výši 818 tis. Kč. Ocenitelná práva jsou zastoupena softwarem E-ZAK, který slouží k elektronickému zadávání veřejných zakázek, v hodnotě 131 tis. Kč. Tento software byl pořízen v roce V roce 2013 nebylo na účet ocenitelných práv účtováno, odpisy byly zúčtovány ve výši 16 tis. Kč. Na účet drobného nehmotného majetku bylo převedeno programové vybavení od IKS za 36 tis. Kč. Vyřazeno bylo programové vybavení v pořizovací ceně 133 tis. Kč na základě rozhodnutí rady města. Na účtu ostatního dlouhodobého majetku bylo v roce 2013 účtováno o nákupu lesních hospodářských osnov (1.183 tis. Kč) a o převzetí majetku od IKS studie rozvoje (231 tis. Kč). Na základě rozhodnutí rady města byla vyřazena změna č. 5 územního plánu, která je již neplatná (500 tis. Kč), a lesní hospodářské osnovy z důvodu pozbytí jejich platnosti (276 tis. Kč). Odpisy ostatního dlouhodobého nehmotného majetku byly zúčtovány ve výši tis. Kč. Na účtu nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku je veden nový územní plán města (1.165 tis. Kč), Lesní hospodářské osnovy od společnosti Lesprojekt Stará Boleslav (51 tis. Kč), tvorba portálu katastru nemovitostí Georeal Plzeň (228 tis. Kč) a systém nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (65 tis. Kč). Na účet ostatního dlouhodobého nehmotného majetku byly převedeny náklady na nákup lesních hospodářských osnov v částce tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je veden v účetnictví města v zůstatkové hodnotě tis. Kč. Město má zpracovaný odpisový plán pro odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který byl schválen radou města usnesením č. 53/ dne Zvolena byla rovnoměrná metoda odpisování majetku města. Město v průběhu roku 2013 nenakoupilo žádné pozemky. Na základě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku uzavřené dne s DSO Vodovod Hamr byly do evidence zavedeny pozemky za 252 tis. Kč. Prodány byly pozemky do vlastnictví více osob. Z důvodu prodeje byly vyřazeny pozemky v pořizovací ceně 262 tis. Kč. Změny v přírůstcích a úbytcích pozemků, které se uskutečnily v průběhu roku 2013, byly průběžně zaznamenávány do katastru nemovitostí katastrálního území. Na účtu bylo v roce 2013 účtováno mimo jiné o změnách geometrického plánu (vznik pozemků, snížení nebo zvýšení ceny, přisloučení, vypořádání podílů, odstranění duplicity, směny pozemků). Dále se jednalo o přeúčtování mezi analytickými účty z titulu vzniku věcných břemen, změny kultury, změny v evidenci zastaveného majetku apod. Jednalo se rovněž o přírůstek pozemků na základě bezúplatného převodu nebo na základě souhlasného prohlášení (historický majetek obce). Zůstatková hodnota staveb je ve výši tis. Kč. Město uzavřelo dne s DSO Vodovod Hamr 12 smluv o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku, podle kterých bezúplatně převedlo městu do jeho výlučného vlastnictví majetek specifikovaný ve smlouvách v celkové hodnotě tis. Kč. Uzavření smluv bylo odsouhlaseno zastupitelstvem města dne usnesením č. 160/

2 Dále město účtovalo o bezúplatném převzetí Rekonstrukce a výstavby polní cesty H2 v k.ú. Branná od Státního pozemkového úřadu v částce tis. Kč a Hradítka před Branským rybníkem v částce 609 tis. Kč. Dále byl na účet zúčtován přírůstek ve výši tis. Kč - město uzavřelo s DSO Vodovod Hamr kupní smlouvu o koupi a prodeji kanalizačního a vodovodního řadu spojenou se změnou smlouvy o půjčce (smlouva ze dne a dodatek k této smlouvě ze dne Jednalo se o zařazení rekonstrukcí v ulicích Novohradská, Klofáčova a Na Kopečku). Z významnějších akcí byly dále zařazeny práce provedené při výstavbě sběrného dvora v areálu Technických služeb Třeboň v ulici Rybářská a zhodnocení lázeňských objektů, objektů škol, chodníků a ostatních komunikací a veřejného osvětlení. Vyřazeny byly byty, vedené v pořizovací ceně 814 tis. Kč, které byly prodány, a chodníky a veřejné osvětlení v částce 296 tis. Kč z důvodu kompletní rekonstrukce. Zůstatková hodnota samostatných movitých věcí a souborů je ve výši tis. Kč. Na účtu bylo v roce 2013 účtováno zejména o převodu majetku od IKS (4.481 tis. Kč). Dále se jednalo např. o pořízení klavíru Petrof na základě kupní smlouvy uzavřené s Českým rozhlasem (93 tis. Kč), nákup technického vybavení sběrného dvora, např. kontejnery a sudy od společnosti EUROVIA CS, a.s. (232 tis. Kč), o pořízení kopírky Minolta (98 tis. Kč), disků do počítače (192 tis. Kč), fotokiosku (131 tis. Kč), souboru vybavení učeben ZŠ Na Sadech (713 tis. Kč) a promítací plochy pro kino Světozor (57 tis. Kč). Dále byla vyřazena optická metropolitní FTTB síť - majetek v pořizovací ceně tis. Kč. Mimo to byla vyřazena např. kopírka Minolta, počítače, plátno v kině, stůl. Odpisy movitých věcí byly zúčtovány ve výši tis. Kč. Prostřednictvím účtu movitých věcí bylo účtováno o převodu majetku z IKS na nově vzniklou PO Městská knihovna Třeboň. Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku bylo účtováno o přírůstku v celkové výši tis. Kč. Jednalo se zejména o majetek převedený od IKS. Část tohoto majetku byla předána Městské knihovně Třeboň. Na účet ostatního dlouhodobého hmotného majetku je veden majetek po IKS v hodnotě Kč. Jedná se o technické zhodnocení (prostory zámku Expozice). Odpisy tohoto majetku byly zúčtovány ve výši 297 tis. Kč. Zůstatek účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v částce tis. Kč představuje vynaložené investiční náklady na akce, které nebyly k datu předány do užívání. Jedná se hlavě o sportovní areál Hliník ( tis. Kč), ZTV k Břilicům (8.689 tis. Kč) a zhodnocení lázeňských objektů. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem jsou zastoupeny vkladem do společností (v tis. Kč): Bertiny lázně Třeboň, s.r.o Technické služby Třeboň, s.r.o Stavební bytové družstvo Města Třeboň Lázně Aurora, s.r.o Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o Městská Vodohospodářská, s.r.o. 200 V průběhu roku 2013 nebylo účtováno o změnách v evidenci vkladů. Na účtu ostatního dlouhodobého finančního majetku jsou vedeny veřejně neobchodovatelné akcie společnosti Teplospol a.s. Jindřichův Hradec ve výši tis. Kč. Jedná se o ks akcií v nominální hodnotě 1 tis. Kč a 608 ks akcií v nominální hodnotě 1 tis. Kč bezúplatně převedených z FNM ČR na město Třeboň. Dále je na účtu vedeno ks akcií České spořitelny, a.s. v nominální hodnotě 100 Kč v celkové výši 770 tis. Kč. V průběhu roku 2013 město na účtu ostatního dlouhodobého finančního majetku neúčtovalo. Dlouhodobé pohledávky Na účtu ostatních dlouhodobých pohledávek jsou vedeny pohledávky v částce 58 tis. Kč z půjček města poskytnutých občanům na střešní nástavby. V roce 2013 bylo splaceno 60 tis. Kč

3 Poskytnuté dlouhodobé zálohy na transfery jsou zastoupeny zálohami poskytnutými Svazu obcí region Třeboňsko ve výši tis. Kč v letech 2011 až Jedná se o příspěvky na skládku ve Stráži nad Nežárkou. V roce 2013 bylo na účtu účtováno o poskytnutí příspěvku ve výši tis. Kč. B. Oběžná aktiva Oběžná aktiva se oproti stavu k snížila o tis. Kč. Krátkodobé pohledávky se snížily o tis. Kč a krátkodobý finanční majetek o tis. Kč, zvýšil se naopak stav na účtu zboží na skladě o 736 tis. Kč. Zásoby Zboží na skladě je v hodnotě 735 tis. Kč. V lednu 2013 bylo do evidence města převedeno zboží od IKS. V průběhu roku bylo na účtu účtováno v souvislosti s nákupem a prodejem zboží pro Třeboňské informační centrum.. Krátkodobé pohledávky Na účtu odběratelů jsou vedeny především pohledávky z pronájmu nebytových prostor, bytů, záloh na služby a z prodeje movitého majetku. Dále se jedná např. o pohledávky ze střežení objektů (PCO), pohledávky ostatní dle knihy odeslaných faktur. Na účtu opravné položky k odběratelům město vykazuje zůstatek ve výši 598 tis. Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek především z minulých let na pohledávky po splatnosti v souladu s 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Převážně za nájemné a služby za byty. Tvorba opravných položek je prováděna k datu účetní závěrky. V roce 2013 bylo účtováno o tvorbě opravných položek ve výši 107 tis. Kč a rozpuštění ve výši 10 tis. Kč. Krátkodobé poskytnuté zálohy (1.247 tis. Kč) jsou zastoupeny zálohami poskytnutými na dodávku elektrické energie, plynu, vody a ostatními zálohami. Zálohy jsou průběžně vyúčtovávány. Účet jiných pohledávek z hlavní činnosti vykazuje zůstatek ve výši tis. Kč. Jedná se hlavně o pohledávky ze svozu komunálního odpadu, z neuhrazených pokut za přestupky, náklady řízení, poplatků ze psů a z nájmů. Pohledávky po lhůtě jsou průběžně vymáhány. Na účtu jsou vedeny i obtížně vymahatelné pohledávky z minulých let. K jiným pohledávkám z hlavní činnosti byly v roce 2012 vytvořeny opravné položky ve výši tis. Kč. V roce 2013 bylo účtováno o tvorbě ve výši 804 tis. Kč a rozpuštění opravných položek do nákladů ve výši 321 tis. Kč. Na účtu poskytnutých návratných finančních výpomocí krátkodobých byla k vedena půjčka poskytnutá DSO Vodovod Hamr v roce 2012 ve výši tis. Kč na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Práce probíhaly v průběhu let 2012 a Půjčka byla v roce 2013 splacena (vyúčtována). Zůstatek účtu pohledávek za zaměstnanci (144 tis. Kč) je zastoupen pohledávkami z půjček poskytnutých ze sociálního fondu. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery jsou zastoupeny pohledávkami města ve výši tis. Kč. Jedná se o příspěvky poskytnuté občanským a zájmovým sdružením, tělovýchovným a ostatním organizacím ve výši tis. Kč, zálohy poskytnuté jiným podnikatelským subjektům ve výši 310 tis. Kč a zálohy příspěvky na činnost ostatním fyzickým osobám ve výši 90 tis. Kč. Na dohadných účtech aktivních (2.405 tis. Kč) je veden dohad z vyúčtování tepla ve výši tis. Kč, ze zajištění zpětného odběru EKOKOM za 4. čtvrtletí 2013 ve výši 200 tis. Kč a vytvořené dohady na dotace na prevenci kriminality ve výši 131 tis. Kč a program regenerace městských památkových rezervací ve výši 374 tis. Kč. Na účtu ostatních krátkodobých pohledávek je vykázán zůstatek ve výši tis. Kč. Jedná se zejména o pohledávky za služby vyplývající z nájemních smluv na bytové jednotky a nebytové prostory města (3.537 tis. Kč). Dále se jedná o pohledávku za společností MIVA a.s. ve výši 694 tis. Kč. K této pohledávce byla v minulých letech vytvořena opravná položka ve výši 100 %. Mimo to jsou na účtu vedeny další drobné pohledávky. Na účtu ostatních krátkodobých pohledávek je od roku 2013 vedena pohledávka převzatá z IKS ve výši 500 tis. Kč. Jde o pohledávku za fyzickou osobou, na jejíž soukromý účet byly finanční prostředky neoprávněně převedeny příspěvkovou organizací IKS. Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám byly vytvořeny zejména v minulých letech ve výši 696 tis. Kč. V roce 2013 se jednalo o tvorbu opravné položky ve výši 1 tis. Kč.

4 Krátkodobý finanční majetek Na základním běžném účtu ÚSC je k veden zůstatek tis. Kč (prostředky jsou vedeny na účtech České spořitelny, a.s., ČSOB, a.s. a u ČNB). Jiné běžné účty jsou zastoupeny depozitním účtem u ČS a.s. (účet cizích prostředků) přijaté kauce, zůstatek k je ve výši 741,6 tis. Kč. Zůstatek běžných účtů fondů ÚSC je ve výši 288 tis. Kč jedná se o prostředky sociálního fondu. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 137/ ze dne zrušilo Statut Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně s účinností k Zůstatek účtu FRB byl k převeden na základní účet města. Na účtu cenin jsou vedeny stravenky v hodnotě 91 tis. Kč (1.815 ks v nominální hodnotě 50 Kč) a kolky v hodnotě 3 tis. Kč. C. Vlastní kapitál Vlastní kapitál se v porovnání se stavem k zvýšil o tis. Kč Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši tis. Kč, výsledkem hospodaření minulých účetních období je zisk ve výši tis. Kč. Na účtu jmění účetní jednotky bylo účtováno zejména o převzetí akce Rekonstrukce a výstavba polní cesty H2 v k.ú. Branná v hodnotě tis. Kč a hradítka před Branským rybníkem v hodnotě 609 tis. Kč. Na základě smluv o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku s DSO Vodovod Hamr bylo jmění účetní jednotky navýšeno o tis. Kč. Na účet transferů byla v důsledku převodu uvedeného majetku převedena částka , představující majetek pořízený z dotací. Na účtu jmění bylo dále účtováno mimo jiné o převodu majetku a transferu od IKS, o bezúplatném převodu vlastnictví stavby vodního díla Třeboň I., OPŠ Podřezanská stoka most od České republiky Zemědělské vodohospodářské správy, bezúplatném převodu pozemků p.č. 1903/34 a p.č. 90/1 od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a o bezúplatném nabytí pozemků na základě souhlasného prohlášení historický majetek města. Na účtu transferů na pořízení dlouhodobého majetku bylo účtováno v souvislosti s převodem majetku pořízeného z dotací ve výši tis. Kč z účtu jmění účetní jednotky. Zúčtované dotace jsou zastoupeny hlavně dotací na pořízení lesních hospodářských osnov od Ministerstva zemědělství (598 tis. Kč), dotací na zateplení a změnu topného systému v MŠ Kopeček (1.612 tis. Kč), dotací na oplocení skateparku (180 tis. Kč) a interaktivní tabule v rámci dopravní výchovy dětí a mládeže (70 tis. Kč), dotací od SZIF na výstavbu skladu techniky v Branné (239 tis. Kč) a SFŽP na zateplení objektu MŠ Kopeček (95 tis. Kč). Odpisy majetku pořízeného z dotací byly zúčtovány ve výši tis. Kč. Ostatní fondy Na účtu ostatních fondů je veden sociální fond, který k vykazuje zůstatek ve výši 432 tis. Kč. V roce 2013 byl příděl do fondu ve výši tis. Kč, čerpání bylo ve výši tis. Kč (stravné, penzijní připojištění, ošatné, životní a pracovní výročí a bezplatné dárcovství krve). Zastupitelstvo města zrušilo Statut fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně s účinností k Zůstatek FRB byl k převeden na základní účet města (viz výše). D. Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky se v porovnání se stavem k snížily o tis. Kč. Jednalo se zejména o snížení stavu na účtu dlouhodobých úvěrů o tis. Kč. Ostatní dlouhodobé závazky se snížily o tis. Kč. Na účtu dlouhodobých úvěrů jsou vedeny závazky z bankovních úvěrů ve výši tis. Kč a jsou zastoupeny těmito úvěry: Úvěr od ČSOB, a.s. (smlouva ze dne ) poskytnutý na financování rekonstrukce části ubytovacího zařízení LA ve výši tis. Kč, zůstatek úvěru k datu účetní závěrky je tis. Kč (poslední splátka ke dni )

5 Úvěr od ČS a.s. (smlouva ze dne ) poskytnutý k refinancování kapitálových výdajů schválených v rozpočtu pro rok 2006 a již uhrazených klientem a k financování koupě pozemků od Pozemkového fondu ČR až do výše tis. Kč, zůstatek úvěru k datu účetní závěrky je tis. Kč (poslední splátka ke dni ) Úvěr od ČS a.s. (smlouva ze dne ) na financování příprav žádosti o dotaci ze SROP, na projektovou dokumentaci bazénu Lázní Aurora a na dofinancování investičních akcí, na které budou získány dotace do výše tis. Kč, zůstatek úvěru k datu účetní závěrky je tis. Kč (poslední splátka ke dni ) Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé jsou zastoupeny půjčkou poskytnutou ze SFŽP v roce 2012 na splácení dotace poskytnuté na ČOV Třeboň ve výši tis. Kč. Půjčka bude splácena od roku 2015, poslední splátka ke dni Dlouhodobé přijaté zálohy jsou zastoupeny smlouvami o smlouvě budoucí kupní mezi městem a Stavebním bytovým družstvem města Třeboň Jedná se o 27 smluv uzavřených v letech 2002 až 2005 v celkové částce tis. Kč. Na účtu dlouhodobých přijatých záloh nebylo v roce 2013 účtováno. Zůstatek účtu ostatních dlouhodobých závazků je ve výši tis. Kč. Na účtu je vedeno zejména předplacené nájemné na byty na základě smluv o smlouvách budoucích ve výši tis. Kč (spoluúčast na výstavbě bytů). Závazek se v roce 2013 snížil o tis. Kč. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky se v porovnání se stavem k snížily o tis. Kč. Účet dodavatelů představuje v částce tis. Kč závazky z neuhrazených neinvestičních faktur. Jedná se zejména o závazky ke společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o., závazky z vyúčtování vody od spol. Čevak, a.s., závazky z přijatých faktur od Lesů ČR a další. Závazky pocházejí z prosince 2013 a jsou spláceny ve lhůtě splatnosti. Zůstatek účtu krátkodobých přijatých záloh ve výši tis. Kč je zastoupen hlavně zálohami na služby roku 2013 na byty a nebytové prostory. Vyúčtování skutečné spotřeby a zúčtování záloh je prováděno průběžně. Na účtech zaměstnanců, zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění a jiných přímých daní jsou vedeny závazky z vyúčtování mezd za prosinec Závazek z DPH ve výši 824 tis. Kč, jedná se o daňovou povinnost za prosinec Město je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty. Na účtu krátkodobých přijatých záloh na transfery je evidován zůstatek ve výši 327 tis. Kč, představující k datu účetní závěrky nevyúčtovanou přijatou zálohu ze státního rozpočtu na zajištění konání voleb do PS Parlamentu ČR (75 tis. Kč) a zálohu na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (400 tis. Kč). Vyúčtování proběhlo v únoru Na účtu je dále veden závazek ze záloh poskytnutých MV ČR na podporu prevence kriminality ve výši 135 tis. Kč a MS ČR na lesní hospodářské osnovy ve výši 51 tis. Kč, předpis faktur za činnost lesních odborných hospodářů za 4. čtvrtletí 2013 (333 tis. Kč). Dohadné účty pasivní jsou ve výši tis. Kč a představují dohad na příspěvky poskytnuté z rozpočtu města podnikatelským subjektům, fyzickým osobám a ostatním subjektům ve výši tis. Kč (vedeno rovněž na účtu krátkodobých poskytnutých záloh na transfery). Dále se jedná o závazky z předpokládaných výdajů v roce 2014 na příspěvky Svazku obcí regionu Třeboňsko (5.090 tis. Kč). Dohad byl tvořen v letech 2011 až Komentář k nákladům a výnosům (výkaz zisku a ztráty) Náklady a výnosy vede město Třeboň v hlavní činnosti, o hospodářské činnosti neúčtuje. Výnosy byly zúčtovány ve výši tis. Kč a náklady ve výši tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk tis. Kč. K významným výnosům města patří zejména výnosy z činnosti ve výši tis. Kč, finanční výnosy dosahují částky tis. Kč, výnosy z transferů jsou ve výši tis. Kč a výnosy z daní ve výši tis. Kč. Výnosy z činností jsou tvořeny hlavně výnosy z pronájmů ( tis. Kč). Jedná se především o nájem nebytových prostor a pozemků pro Lázně Aurora, s.r.o. a Bertiny lázně Třeboň, s.r.o., pronájem

6 čističky odpadních vod společnosti Městská vodohospodářská s.r.o., nájem obecních bytů, nájem rybníků Rybářství Třeboň a.s., nájem ostatních nebytových prostor, pozemků, parkoviště a další. Dále se jedná o výnosy ze správních a místních poplatků ( tis. Kč), výnosy z prodeje pozemků ve výši tis. Kč zejména p.č pozemek pro Chráněné bydlení (1.716 tis. Kč), doprodej parcel v lokalitě K Břilicům (3.768 tis. Kč), výnosy z prodeje služeb (3.583 tis. Kč zejména předplatné, vstupné, střežení objektů, parkovací automaty apod.), ostatní výnosy z činností (6.878 tis. Kč vyúčtování tepla, odvody z investičních fondů ZŠ a MŠ, věcná břemena, výnosy za zajištění zpětného odběru a využití odpadů apod.) a výnosy z pokut a penále (1.986 tis. Kč). K významným nákladům patří náklady z činností, které byly zúčtovány ve výši tis. Kč. Dále se jedná o finanční náklady (1.295 tis. Kč), náklady na transfery ( tis. Kč) a daň z příjmů ( tis. Kč). Nejvyššími položkami nákladů z činnosti jsou odpisy dlouhodobého majetku ( tis. Kč), náklady na mzdy ( tis. Kč), zákonné sociální pojištění ( tis. Kč), náklady na ostatní služby ( tis. Kč zejména sběr a svoz komunálního odpadu, údržba veřejné zeleně, čištění města, zimní údržba komunikací, sběr a svoz separovaného odpadu). Dále náklady na opravy ( tis. Kč budovy, odbahnění rybníků, opravy městských komunikací a další), spotřebu energií (7.293 tis. Kč) a materiálu (2.170 tis. Kč). Komentář k dalším předkládaným podkladům V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu se Zásadami schvalování účetní závěrky města Třeboně jsou mezi podklady pro schválení účetní závěrky města zařazeny i zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a stejně tak i roční zpráva interního auditu. Přílohou tohoto podkladového materiálu je Zpráva z vykonaného interního auditu č. 1/2013. Audit provedla Bc. Alena Valentová. V březnu roku 2014 proběhlo přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok 2013 externím auditorem (společností TOP Auditing, s.r.o., Koliště 1965/13a, Brno, IČ: ). Při přezkoumání hospodaření bylo konstatováno, že účetnictví společnosti je vedeno na velmi dobré úrovni v souladu s právními předpisy. Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 vyplývá, že auditorská firma, která přezkum provedla, nezjistila žádné chyby a nedostatky. Nezjistila ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Komentář zpracovala: Ing. Alena Baštová, vedoucí odboru finančního a majetkového Pozn.: Jako podklad ke zpracování Komentáře ke schvalované účetní závěrce města Třeboně za rok 2013 byly mimo jiné použity některé části Protokolu o přezkoumání hospodaření za období od do , který v rámci provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok 2013 zpracovala auditorská společnost TOP Auditing, s.r.o., Koliště 1965/13a, Brno, IČ: Originál protokolu o přezkoumání hospodaření je uložen na odboru finančním a majetkovém.

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly

K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly L I B E R E C K Ý K R A J K r a j s k ý ú ř a d L i b e r e c k é h o k r a j e odbor kontroly Obecní úřad Plavy čp. 186 p. Věra Mužíčková, starostka 468 46 Plavy Váš dopis ze dne: Vaše čj./zn. Naše čj.značka:

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Krajský úřad Zllnského kraje

Krajský úřad Zllnského kraje Krajský úřad Zllnského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 68704 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Krajský úřad Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje 1 1,,c:::;>,;,:,'U,..... Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Traplice Traplice 404 687 04 Traplice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Miskovice za rok 2008 (podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš. za rok 2014 DSO: Svazek obcí Kelčany, Milotice, Skoronice,Vacenovice,Vlkoš IČ: 75833352 Rozpočtový rok: 2014 Závěrečný účet Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš za rok 2014 Závěrečný účet DSO

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011

Skutečné příjmy a výdaje v roce 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2011 Závěrečný účet obce Rakvice za rok 2010 byl zpracován dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb. Zastupitelstvo obce Rakvice schválilo rozpočet

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh

Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Závěrečný účet obce Jiřetín pod Jedlovou za rok 2013 - návrh Rozpočet obce Jiřetín pod Jedlovou na rok 2013 byl sestaven na základě Metodiky tvorby a projednání rozpočtu obce na rok 2013 a návrhu své příspěvkové

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2013 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 DSO Vodovody a kanalizace Židlochovicko za rok 2012 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost 2012 Nedaňové příjmy třída 2 16 847 000,00 16 931 000,00 16 927

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012

Zpráva č. 11/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 25.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 321/2012 KUSP 321/2013 KŘ Zpráva

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2

Závěrečný účet Svazku obcí Říčany Ostrovačice 2010 2 O B S A H 1. Úvod str. 3 2. Plnění rozpočtu příjmová část str. 3 2.1. Nedaňové příjmy 2.2. Přijaté dotace 3. Plnění rozpočtu výdajová část str. 4 3.1. Běžné výdaje 3.2 Kapitálové výdaje 4. Plnění rozpočtu

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2012 Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Závada, IČ 00635553 za rok 2014 Elektronický podpis - 12.3.2015 KUMSX01H1965 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 15.8.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Název : OBEC NESOVICE Sídlo : 683 33 Nesovice 305 Právní forma : Obec - územní samosprávní celek Předmět činnosti : stanoveno předpisem č. 128/2000 Sb. IČO : 00292141 Rozvahový

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrádek, IČ 00535958 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.3.2015 KUMSX01H6PT1 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011

Zpráva č. 10/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dešná, IČ: 00568520 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dešná Dešná 88 763 15 Slušovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 20.4.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 490/2012 KUSP 490/2012 KŘ Zpráva

Více

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D2IG XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71220003 Název: Domov důchodců Velké Hamry, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 197 971 163,96 53 157

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008

Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Závěrečný účet Obce Tvrdonice za rok 2008 Účetní jednotka: Obec Tvrdonice Nám.Míru 31/96 691 53 Tvrdonice IČO: 283631 Závěrečný účet se zpracovává dle 17, zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: D72L XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové AKTIVA CELKEM 2 969 448,64 2 263 549,24 705

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 -

Závěrečný účet. náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363. Účetní období: 2011 - 1 - Účetní jednotka: - 1 - Městys Moravská Nová Ves náměstí Republiky 107 691 55 Moravská Nová Ves IČO: 283363 Účetní období: 2011 Závěrečný účet sestavený dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE

SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE SVAZEK OBCÍ ŘÍČANY - OSTROVAČICE náměstí Osvobození 340, Říčany u Brna, PSČ 664 82 poštovní adresa: Ostrovačice, náměstí Viléma Mrštíka 54, PSČ 664 81 ZÁVĚREČNÝ ÚČET za rok 2014 1. ÚVOD Svazek obcí Říčany

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 43541496 Název: Základní škola a mateřská škola Hranice, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 10 618

Více