KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013"

Transkript

1 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2013 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva Stálá aktiva se v porovnání se stavem k zvýšila o tis. Kč. Jednalo se hlavně o zvýšení stavu dlouhodobého hmotného majetku o tis. Kč. Dlouhodobé pohledávky se zvýšily o tis. Kč a stav dlouhodobého nehmotného majetku se snížil o 816 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek Město eviduje v účetnictví dlouhodobý nehmotný majetek v zůstatkové hodnotě tis. Kč. Na účtu software bylo v roce 2013 účtováno o převzetí majetku od zrušené příspěvkové organizace Informační a kulturní středisko města Třeboně (dále jen IKS) v hodnotě 160 tis. Kč. Část tohoto majetku byla převedena do evidence příspěvkové organizace Městská knihovna Třeboň (89 tis. Kč). Odpisy byly zúčtovány ve výši 818 tis. Kč. Ocenitelná práva jsou zastoupena softwarem E-ZAK, který slouží k elektronickému zadávání veřejných zakázek, v hodnotě 131 tis. Kč. Tento software byl pořízen v roce V roce 2013 nebylo na účet ocenitelných práv účtováno, odpisy byly zúčtovány ve výši 16 tis. Kč. Na účet drobného nehmotného majetku bylo převedeno programové vybavení od IKS za 36 tis. Kč. Vyřazeno bylo programové vybavení v pořizovací ceně 133 tis. Kč na základě rozhodnutí rady města. Na účtu ostatního dlouhodobého majetku bylo v roce 2013 účtováno o nákupu lesních hospodářských osnov (1.183 tis. Kč) a o převzetí majetku od IKS studie rozvoje (231 tis. Kč). Na základě rozhodnutí rady města byla vyřazena změna č. 5 územního plánu, která je již neplatná (500 tis. Kč), a lesní hospodářské osnovy z důvodu pozbytí jejich platnosti (276 tis. Kč). Odpisy ostatního dlouhodobého nehmotného majetku byly zúčtovány ve výši tis. Kč. Na účtu nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku je veden nový územní plán města (1.165 tis. Kč), Lesní hospodářské osnovy od společnosti Lesprojekt Stará Boleslav (51 tis. Kč), tvorba portálu katastru nemovitostí Georeal Plzeň (228 tis. Kč) a systém nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem (65 tis. Kč). Na účet ostatního dlouhodobého nehmotného majetku byly převedeny náklady na nákup lesních hospodářských osnov v částce tis. Kč Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek je veden v účetnictví města v zůstatkové hodnotě tis. Kč. Město má zpracovaný odpisový plán pro odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, který byl schválen radou města usnesením č. 53/ dne Zvolena byla rovnoměrná metoda odpisování majetku města. Město v průběhu roku 2013 nenakoupilo žádné pozemky. Na základě smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku uzavřené dne s DSO Vodovod Hamr byly do evidence zavedeny pozemky za 252 tis. Kč. Prodány byly pozemky do vlastnictví více osob. Z důvodu prodeje byly vyřazeny pozemky v pořizovací ceně 262 tis. Kč. Změny v přírůstcích a úbytcích pozemků, které se uskutečnily v průběhu roku 2013, byly průběžně zaznamenávány do katastru nemovitostí katastrálního území. Na účtu bylo v roce 2013 účtováno mimo jiné o změnách geometrického plánu (vznik pozemků, snížení nebo zvýšení ceny, přisloučení, vypořádání podílů, odstranění duplicity, směny pozemků). Dále se jednalo o přeúčtování mezi analytickými účty z titulu vzniku věcných břemen, změny kultury, změny v evidenci zastaveného majetku apod. Jednalo se rovněž o přírůstek pozemků na základě bezúplatného převodu nebo na základě souhlasného prohlášení (historický majetek obce). Zůstatková hodnota staveb je ve výši tis. Kč. Město uzavřelo dne s DSO Vodovod Hamr 12 smluv o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku, podle kterých bezúplatně převedlo městu do jeho výlučného vlastnictví majetek specifikovaný ve smlouvách v celkové hodnotě tis. Kč. Uzavření smluv bylo odsouhlaseno zastupitelstvem města dne usnesením č. 160/

2 Dále město účtovalo o bezúplatném převzetí Rekonstrukce a výstavby polní cesty H2 v k.ú. Branná od Státního pozemkového úřadu v částce tis. Kč a Hradítka před Branským rybníkem v částce 609 tis. Kč. Dále byl na účet zúčtován přírůstek ve výši tis. Kč - město uzavřelo s DSO Vodovod Hamr kupní smlouvu o koupi a prodeji kanalizačního a vodovodního řadu spojenou se změnou smlouvy o půjčce (smlouva ze dne a dodatek k této smlouvě ze dne Jednalo se o zařazení rekonstrukcí v ulicích Novohradská, Klofáčova a Na Kopečku). Z významnějších akcí byly dále zařazeny práce provedené při výstavbě sběrného dvora v areálu Technických služeb Třeboň v ulici Rybářská a zhodnocení lázeňských objektů, objektů škol, chodníků a ostatních komunikací a veřejného osvětlení. Vyřazeny byly byty, vedené v pořizovací ceně 814 tis. Kč, které byly prodány, a chodníky a veřejné osvětlení v částce 296 tis. Kč z důvodu kompletní rekonstrukce. Zůstatková hodnota samostatných movitých věcí a souborů je ve výši tis. Kč. Na účtu bylo v roce 2013 účtováno zejména o převodu majetku od IKS (4.481 tis. Kč). Dále se jednalo např. o pořízení klavíru Petrof na základě kupní smlouvy uzavřené s Českým rozhlasem (93 tis. Kč), nákup technického vybavení sběrného dvora, např. kontejnery a sudy od společnosti EUROVIA CS, a.s. (232 tis. Kč), o pořízení kopírky Minolta (98 tis. Kč), disků do počítače (192 tis. Kč), fotokiosku (131 tis. Kč), souboru vybavení učeben ZŠ Na Sadech (713 tis. Kč) a promítací plochy pro kino Světozor (57 tis. Kč). Dále byla vyřazena optická metropolitní FTTB síť - majetek v pořizovací ceně tis. Kč. Mimo to byla vyřazena např. kopírka Minolta, počítače, plátno v kině, stůl. Odpisy movitých věcí byly zúčtovány ve výši tis. Kč. Prostřednictvím účtu movitých věcí bylo účtováno o převodu majetku z IKS na nově vzniklou PO Městská knihovna Třeboň. Na účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku bylo účtováno o přírůstku v celkové výši tis. Kč. Jednalo se zejména o majetek převedený od IKS. Část tohoto majetku byla předána Městské knihovně Třeboň. Na účet ostatního dlouhodobého hmotného majetku je veden majetek po IKS v hodnotě Kč. Jedná se o technické zhodnocení (prostory zámku Expozice). Odpisy tohoto majetku byly zúčtovány ve výši 297 tis. Kč. Zůstatek účtu nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku v částce tis. Kč představuje vynaložené investiční náklady na akce, které nebyly k datu předány do užívání. Jedná se hlavě o sportovní areál Hliník ( tis. Kč), ZTV k Břilicům (8.689 tis. Kč) a zhodnocení lázeňských objektů. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem jsou zastoupeny vkladem do společností (v tis. Kč): Bertiny lázně Třeboň, s.r.o Technické služby Třeboň, s.r.o Stavební bytové družstvo Města Třeboň Lázně Aurora, s.r.o Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o Třeboňské lesy a rybníky, s.r.o Městská Vodohospodářská, s.r.o. 200 V průběhu roku 2013 nebylo účtováno o změnách v evidenci vkladů. Na účtu ostatního dlouhodobého finančního majetku jsou vedeny veřejně neobchodovatelné akcie společnosti Teplospol a.s. Jindřichův Hradec ve výši tis. Kč. Jedná se o ks akcií v nominální hodnotě 1 tis. Kč a 608 ks akcií v nominální hodnotě 1 tis. Kč bezúplatně převedených z FNM ČR na město Třeboň. Dále je na účtu vedeno ks akcií České spořitelny, a.s. v nominální hodnotě 100 Kč v celkové výši 770 tis. Kč. V průběhu roku 2013 město na účtu ostatního dlouhodobého finančního majetku neúčtovalo. Dlouhodobé pohledávky Na účtu ostatních dlouhodobých pohledávek jsou vedeny pohledávky v částce 58 tis. Kč z půjček města poskytnutých občanům na střešní nástavby. V roce 2013 bylo splaceno 60 tis. Kč

3 Poskytnuté dlouhodobé zálohy na transfery jsou zastoupeny zálohami poskytnutými Svazu obcí region Třeboňsko ve výši tis. Kč v letech 2011 až Jedná se o příspěvky na skládku ve Stráži nad Nežárkou. V roce 2013 bylo na účtu účtováno o poskytnutí příspěvku ve výši tis. Kč. B. Oběžná aktiva Oběžná aktiva se oproti stavu k snížila o tis. Kč. Krátkodobé pohledávky se snížily o tis. Kč a krátkodobý finanční majetek o tis. Kč, zvýšil se naopak stav na účtu zboží na skladě o 736 tis. Kč. Zásoby Zboží na skladě je v hodnotě 735 tis. Kč. V lednu 2013 bylo do evidence města převedeno zboží od IKS. V průběhu roku bylo na účtu účtováno v souvislosti s nákupem a prodejem zboží pro Třeboňské informační centrum.. Krátkodobé pohledávky Na účtu odběratelů jsou vedeny především pohledávky z pronájmu nebytových prostor, bytů, záloh na služby a z prodeje movitého majetku. Dále se jedná např. o pohledávky ze střežení objektů (PCO), pohledávky ostatní dle knihy odeslaných faktur. Na účtu opravné položky k odběratelům město vykazuje zůstatek ve výši 598 tis. Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek především z minulých let na pohledávky po splatnosti v souladu s 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Převážně za nájemné a služby za byty. Tvorba opravných položek je prováděna k datu účetní závěrky. V roce 2013 bylo účtováno o tvorbě opravných položek ve výši 107 tis. Kč a rozpuštění ve výši 10 tis. Kč. Krátkodobé poskytnuté zálohy (1.247 tis. Kč) jsou zastoupeny zálohami poskytnutými na dodávku elektrické energie, plynu, vody a ostatními zálohami. Zálohy jsou průběžně vyúčtovávány. Účet jiných pohledávek z hlavní činnosti vykazuje zůstatek ve výši tis. Kč. Jedná se hlavně o pohledávky ze svozu komunálního odpadu, z neuhrazených pokut za přestupky, náklady řízení, poplatků ze psů a z nájmů. Pohledávky po lhůtě jsou průběžně vymáhány. Na účtu jsou vedeny i obtížně vymahatelné pohledávky z minulých let. K jiným pohledávkám z hlavní činnosti byly v roce 2012 vytvořeny opravné položky ve výši tis. Kč. V roce 2013 bylo účtováno o tvorbě ve výši 804 tis. Kč a rozpuštění opravných položek do nákladů ve výši 321 tis. Kč. Na účtu poskytnutých návratných finančních výpomocí krátkodobých byla k vedena půjčka poskytnutá DSO Vodovod Hamr v roce 2012 ve výši tis. Kč na rekonstrukci kanalizace a vodovodu. Práce probíhaly v průběhu let 2012 a Půjčka byla v roce 2013 splacena (vyúčtována). Zůstatek účtu pohledávek za zaměstnanci (144 tis. Kč) je zastoupen pohledávkami z půjček poskytnutých ze sociálního fondu. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery jsou zastoupeny pohledávkami města ve výši tis. Kč. Jedná se o příspěvky poskytnuté občanským a zájmovým sdružením, tělovýchovným a ostatním organizacím ve výši tis. Kč, zálohy poskytnuté jiným podnikatelským subjektům ve výši 310 tis. Kč a zálohy příspěvky na činnost ostatním fyzickým osobám ve výši 90 tis. Kč. Na dohadných účtech aktivních (2.405 tis. Kč) je veden dohad z vyúčtování tepla ve výši tis. Kč, ze zajištění zpětného odběru EKOKOM za 4. čtvrtletí 2013 ve výši 200 tis. Kč a vytvořené dohady na dotace na prevenci kriminality ve výši 131 tis. Kč a program regenerace městských památkových rezervací ve výši 374 tis. Kč. Na účtu ostatních krátkodobých pohledávek je vykázán zůstatek ve výši tis. Kč. Jedná se zejména o pohledávky za služby vyplývající z nájemních smluv na bytové jednotky a nebytové prostory města (3.537 tis. Kč). Dále se jedná o pohledávku za společností MIVA a.s. ve výši 694 tis. Kč. K této pohledávce byla v minulých letech vytvořena opravná položka ve výši 100 %. Mimo to jsou na účtu vedeny další drobné pohledávky. Na účtu ostatních krátkodobých pohledávek je od roku 2013 vedena pohledávka převzatá z IKS ve výši 500 tis. Kč. Jde o pohledávku za fyzickou osobou, na jejíž soukromý účet byly finanční prostředky neoprávněně převedeny příspěvkovou organizací IKS. Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám byly vytvořeny zejména v minulých letech ve výši 696 tis. Kč. V roce 2013 se jednalo o tvorbu opravné položky ve výši 1 tis. Kč.

4 Krátkodobý finanční majetek Na základním běžném účtu ÚSC je k veden zůstatek tis. Kč (prostředky jsou vedeny na účtech České spořitelny, a.s., ČSOB, a.s. a u ČNB). Jiné běžné účty jsou zastoupeny depozitním účtem u ČS a.s. (účet cizích prostředků) přijaté kauce, zůstatek k je ve výši 741,6 tis. Kč. Zůstatek běžných účtů fondů ÚSC je ve výši 288 tis. Kč jedná se o prostředky sociálního fondu. Zastupitelstvo města svým usnesením č. 137/ ze dne zrušilo Statut Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně s účinností k Zůstatek účtu FRB byl k převeden na základní účet města. Na účtu cenin jsou vedeny stravenky v hodnotě 91 tis. Kč (1.815 ks v nominální hodnotě 50 Kč) a kolky v hodnotě 3 tis. Kč. C. Vlastní kapitál Vlastní kapitál se v porovnání se stavem k zvýšil o tis. Kč Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk ve výši tis. Kč, výsledkem hospodaření minulých účetních období je zisk ve výši tis. Kč. Na účtu jmění účetní jednotky bylo účtováno zejména o převzetí akce Rekonstrukce a výstavba polní cesty H2 v k.ú. Branná v hodnotě tis. Kč a hradítka před Branským rybníkem v hodnotě 609 tis. Kč. Na základě smluv o bezúplatném převodu nemovitostí a vodohospodářského majetku s DSO Vodovod Hamr bylo jmění účetní jednotky navýšeno o tis. Kč. Na účet transferů byla v důsledku převodu uvedeného majetku převedena částka , představující majetek pořízený z dotací. Na účtu jmění bylo dále účtováno mimo jiné o převodu majetku a transferu od IKS, o bezúplatném převodu vlastnictví stavby vodního díla Třeboň I., OPŠ Podřezanská stoka most od České republiky Zemědělské vodohospodářské správy, bezúplatném převodu pozemků p.č. 1903/34 a p.č. 90/1 od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a o bezúplatném nabytí pozemků na základě souhlasného prohlášení historický majetek města. Na účtu transferů na pořízení dlouhodobého majetku bylo účtováno v souvislosti s převodem majetku pořízeného z dotací ve výši tis. Kč z účtu jmění účetní jednotky. Zúčtované dotace jsou zastoupeny hlavně dotací na pořízení lesních hospodářských osnov od Ministerstva zemědělství (598 tis. Kč), dotací na zateplení a změnu topného systému v MŠ Kopeček (1.612 tis. Kč), dotací na oplocení skateparku (180 tis. Kč) a interaktivní tabule v rámci dopravní výchovy dětí a mládeže (70 tis. Kč), dotací od SZIF na výstavbu skladu techniky v Branné (239 tis. Kč) a SFŽP na zateplení objektu MŠ Kopeček (95 tis. Kč). Odpisy majetku pořízeného z dotací byly zúčtovány ve výši tis. Kč. Ostatní fondy Na účtu ostatních fondů je veden sociální fond, který k vykazuje zůstatek ve výši 432 tis. Kč. V roce 2013 byl příděl do fondu ve výši tis. Kč, čerpání bylo ve výši tis. Kč (stravné, penzijní připojištění, ošatné, životní a pracovní výročí a bezplatné dárcovství krve). Zastupitelstvo města zrušilo Statut fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně s účinností k Zůstatek FRB byl k převeden na základní účet města (viz výše). D. Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky se v porovnání se stavem k snížily o tis. Kč. Jednalo se zejména o snížení stavu na účtu dlouhodobých úvěrů o tis. Kč. Ostatní dlouhodobé závazky se snížily o tis. Kč. Na účtu dlouhodobých úvěrů jsou vedeny závazky z bankovních úvěrů ve výši tis. Kč a jsou zastoupeny těmito úvěry: Úvěr od ČSOB, a.s. (smlouva ze dne ) poskytnutý na financování rekonstrukce části ubytovacího zařízení LA ve výši tis. Kč, zůstatek úvěru k datu účetní závěrky je tis. Kč (poslední splátka ke dni )

5 Úvěr od ČS a.s. (smlouva ze dne ) poskytnutý k refinancování kapitálových výdajů schválených v rozpočtu pro rok 2006 a již uhrazených klientem a k financování koupě pozemků od Pozemkového fondu ČR až do výše tis. Kč, zůstatek úvěru k datu účetní závěrky je tis. Kč (poslední splátka ke dni ) Úvěr od ČS a.s. (smlouva ze dne ) na financování příprav žádosti o dotaci ze SROP, na projektovou dokumentaci bazénu Lázní Aurora a na dofinancování investičních akcí, na které budou získány dotace do výše tis. Kč, zůstatek úvěru k datu účetní závěrky je tis. Kč (poslední splátka ke dni ) Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé jsou zastoupeny půjčkou poskytnutou ze SFŽP v roce 2012 na splácení dotace poskytnuté na ČOV Třeboň ve výši tis. Kč. Půjčka bude splácena od roku 2015, poslední splátka ke dni Dlouhodobé přijaté zálohy jsou zastoupeny smlouvami o smlouvě budoucí kupní mezi městem a Stavebním bytovým družstvem města Třeboň Jedná se o 27 smluv uzavřených v letech 2002 až 2005 v celkové částce tis. Kč. Na účtu dlouhodobých přijatých záloh nebylo v roce 2013 účtováno. Zůstatek účtu ostatních dlouhodobých závazků je ve výši tis. Kč. Na účtu je vedeno zejména předplacené nájemné na byty na základě smluv o smlouvách budoucích ve výši tis. Kč (spoluúčast na výstavbě bytů). Závazek se v roce 2013 snížil o tis. Kč. Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky se v porovnání se stavem k snížily o tis. Kč. Účet dodavatelů představuje v částce tis. Kč závazky z neuhrazených neinvestičních faktur. Jedná se zejména o závazky ke společnosti Technické služby Třeboň, s.r.o., závazky z vyúčtování vody od spol. Čevak, a.s., závazky z přijatých faktur od Lesů ČR a další. Závazky pocházejí z prosince 2013 a jsou spláceny ve lhůtě splatnosti. Zůstatek účtu krátkodobých přijatých záloh ve výši tis. Kč je zastoupen hlavně zálohami na služby roku 2013 na byty a nebytové prostory. Vyúčtování skutečné spotřeby a zúčtování záloh je prováděno průběžně. Na účtech zaměstnanců, zúčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění a jiných přímých daní jsou vedeny závazky z vyúčtování mezd za prosinec Závazek z DPH ve výši 824 tis. Kč, jedná se o daňovou povinnost za prosinec Město je měsíčním plátcem daně z přidané hodnoty. Na účtu krátkodobých přijatých záloh na transfery je evidován zůstatek ve výši 327 tis. Kč, představující k datu účetní závěrky nevyúčtovanou přijatou zálohu ze státního rozpočtu na zajištění konání voleb do PS Parlamentu ČR (75 tis. Kč) a zálohu na Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (400 tis. Kč). Vyúčtování proběhlo v únoru Na účtu je dále veden závazek ze záloh poskytnutých MV ČR na podporu prevence kriminality ve výši 135 tis. Kč a MS ČR na lesní hospodářské osnovy ve výši 51 tis. Kč, předpis faktur za činnost lesních odborných hospodářů za 4. čtvrtletí 2013 (333 tis. Kč). Dohadné účty pasivní jsou ve výši tis. Kč a představují dohad na příspěvky poskytnuté z rozpočtu města podnikatelským subjektům, fyzickým osobám a ostatním subjektům ve výši tis. Kč (vedeno rovněž na účtu krátkodobých poskytnutých záloh na transfery). Dále se jedná o závazky z předpokládaných výdajů v roce 2014 na příspěvky Svazku obcí regionu Třeboňsko (5.090 tis. Kč). Dohad byl tvořen v letech 2011 až Komentář k nákladům a výnosům (výkaz zisku a ztráty) Náklady a výnosy vede město Třeboň v hlavní činnosti, o hospodářské činnosti neúčtuje. Výnosy byly zúčtovány ve výši tis. Kč a náklady ve výši tis. Kč. Výsledkem hospodaření běžného účetního období je zisk tis. Kč. K významným výnosům města patří zejména výnosy z činnosti ve výši tis. Kč, finanční výnosy dosahují částky tis. Kč, výnosy z transferů jsou ve výši tis. Kč a výnosy z daní ve výši tis. Kč. Výnosy z činností jsou tvořeny hlavně výnosy z pronájmů ( tis. Kč). Jedná se především o nájem nebytových prostor a pozemků pro Lázně Aurora, s.r.o. a Bertiny lázně Třeboň, s.r.o., pronájem

6 čističky odpadních vod společnosti Městská vodohospodářská s.r.o., nájem obecních bytů, nájem rybníků Rybářství Třeboň a.s., nájem ostatních nebytových prostor, pozemků, parkoviště a další. Dále se jedná o výnosy ze správních a místních poplatků ( tis. Kč), výnosy z prodeje pozemků ve výši tis. Kč zejména p.č pozemek pro Chráněné bydlení (1.716 tis. Kč), doprodej parcel v lokalitě K Břilicům (3.768 tis. Kč), výnosy z prodeje služeb (3.583 tis. Kč zejména předplatné, vstupné, střežení objektů, parkovací automaty apod.), ostatní výnosy z činností (6.878 tis. Kč vyúčtování tepla, odvody z investičních fondů ZŠ a MŠ, věcná břemena, výnosy za zajištění zpětného odběru a využití odpadů apod.) a výnosy z pokut a penále (1.986 tis. Kč). K významným nákladům patří náklady z činností, které byly zúčtovány ve výši tis. Kč. Dále se jedná o finanční náklady (1.295 tis. Kč), náklady na transfery ( tis. Kč) a daň z příjmů ( tis. Kč). Nejvyššími položkami nákladů z činnosti jsou odpisy dlouhodobého majetku ( tis. Kč), náklady na mzdy ( tis. Kč), zákonné sociální pojištění ( tis. Kč), náklady na ostatní služby ( tis. Kč zejména sběr a svoz komunálního odpadu, údržba veřejné zeleně, čištění města, zimní údržba komunikací, sběr a svoz separovaného odpadu). Dále náklady na opravy ( tis. Kč budovy, odbahnění rybníků, opravy městských komunikací a další), spotřebu energií (7.293 tis. Kč) a materiálu (2.170 tis. Kč). Komentář k dalším předkládaným podkladům V souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek a v souladu se Zásadami schvalování účetní závěrky města Třeboně jsou mezi podklady pro schválení účetní závěrky města zařazeny i zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a stejně tak i roční zpráva interního auditu. Přílohou tohoto podkladového materiálu je Zpráva z vykonaného interního auditu č. 1/2013. Audit provedla Bc. Alena Valentová. V březnu roku 2014 proběhlo přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok 2013 externím auditorem (společností TOP Auditing, s.r.o., Koliště 1965/13a, Brno, IČ: ). Při přezkoumání hospodaření bylo konstatováno, že účetnictví společnosti je vedeno na velmi dobré úrovni v souladu s právními předpisy. Ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 vyplývá, že auditorská firma, která přezkum provedla, nezjistila žádné chyby a nedostatky. Nezjistila ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti. Komentář zpracovala: Ing. Alena Baštová, vedoucí odboru finančního a majetkového Pozn.: Jako podklad ke zpracování Komentáře ke schvalované účetní závěrce města Třeboně za rok 2013 byly mimo jiné použity některé části Protokolu o přezkoumání hospodaření za období od do , který v rámci provedení přezkoumání hospodaření města Třeboně za rok 2013 zpracovala auditorská společnost TOP Auditing, s.r.o., Koliště 1965/13a, Brno, IČ: Originál protokolu o přezkoumání hospodaření je uložen na odboru finančním a majetkovém.

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk

Závěrečný účet města Vimperk. za rok 2011. Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Město Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Závěrečný účet města Vimperk za rok 2011 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Zvěřejněno:

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek

1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1. Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek 1.1 Nabytí majetku Bezúplatné nabytí majetku od nevybrané účetní jednotky. Majetek bezúplatně nabytý od nevybrané účetní jednotky se oceňuje reprodukční pořizovací

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Závěrečný účet města Třince za rok Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015 Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00297976 Název: Obec Jeseník nad Odrou Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014

o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0071/14/Tr Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice, IČ00275808, za rok 2014 Přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 06 / 2014 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému dni 30. červnu 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 1 M ě s t o J i ř í k o v ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2011 zákon č. 250/2000 Sb., 17, odst. 1-7 Obsah: 01. Údaje o plnění rozpočtu výdajů a příjmů 02. Tvorba a čerpání peněţních fondů 03. Finanční majetek 04.

Více

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská)

krajinu, 89850/ENV/06 + 48,0 + 0,0 + 48,0 + 48,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-40,0 + 0,0 + 0,0 + 0,0-38,8 investiční akci (Regenerace sídlištì Dukelská) Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T MĚSTA RÝMAŘOVA ZA ROK 2006 Zpracoval: Martin Ondra Dne: březen / 2007 Zahrnuté úpravy rozpočtu (údaje v tis.kč) Příjmy Příjem Splátky Saldo oper. Přebytek Zdroje Výdaje Text rozpočtu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hradčovice Hradčovice 168 68733 Hradčovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 24. února 2014

Více

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014

XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 XI. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla auditorská společnost GRINEX AUDIT s.r.o., IČ: 24277827, osvědčení Komory auditorů České republiky č. 537 (dále auditor ). Dílčí

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320

Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 1 Město Žamberk Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk, IČ: 00279846, tel. 465 670 320 Závěrečný účet města Žamberka ke dni 31. 12. 2011 I. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke dni

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 03 / 2015 IČO: 70891320 Název: Zlínský kraj Sestavená k rozvahovému dni 31. březnu 2015 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání

Více

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok:

Závěrečný účet ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145. Rozpočtový rok: ÚSC: IČO: OBEC Mutěnice 00285145 Rozpočtový rok: 2013 Závěrečný účet Na základě zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje Obec Mutěnice návrh na závěrečný účet obce

Více