Úetní závrka sestavená podle IFRS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úetní závrka sestavená podle IFRS"

Transkript

1 Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od do

2 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice Výkaz souhrnného výsledku Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu Výkaz penžních tok Popis úetní jednotky Základní východiska pro vypracování úetní závrky Risk management Pozemky, budovy a zaízení Nehmotná aktiva Investice v pidružených podnicích Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Peníze a penžní ekvivalenty Základní kapitál Kapitálové fondy a nerozdlené zisky Obchodní a jiné závazky Odložená da Rezervy Tržby Materiálové náklady, spoteba energií a služeb Osobní náklady Ostatní provozní náklady Finanní náklady Zisk (ztráta) z kursových rozdíl Zisk (ztráta) z prodeje podniku Dan z píjm Zisk na akcii Dividendy na akcii Podmínné závazky Transakce se spíznnými stranami Odmny statutárnímu auditorovi Události po datu rozvahového dne

3 1 Výkaz finanní pozice K 31. prosinci AKTIVA Píloha Dlouhodobá aktiva V t i s í c í c h K Pozemky, budovy a zaízení Nehmotná aktiva Investice v pidružených podnicích CELKEM dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Peníze a penžní ekvivalenty Pohledávka z titulu dan z píjmu Náklady píštích období CELKEM krátkodobá aktiva AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku a jiné závazky Závazky z titulu dan z píjmu Výnosy píštích období 0 36 Rezervy CELKEM krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Odložený daový závazek Rezervy CELKEM dlouhodobé závazky Vlastní kapitál Upsaný kapitál Emisní ážio Jiné fondy Kumulované zisky (ztráty) Zákonný rezervní fond CELKEM vlastní kapitál VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM

4 2 Výkaz souhrnného výsledku Za rok konící k 31. Prosinci Píloha Ukonené innosti: V t i s í c í c h K Tržby Tržby z prodeje zboží Celkové tržby Ostatní provozní výnosy Materiálové náklady, spoteba energií a služby 20 ( ) ( ) Náklady na prodej zboží (6 810) (7 423) Osobní náklady 21 ( ) ( ) Odpisy (58 821) (55 989) Ostatní provozní náklady 22 (22 220) (34 296) Provozní zisk z ukonených operací Finanní náklady Zisk (ztráta) z kursových rozdíl (3 446) Celkové finanní náklady (1 918) Zisk ( ztráta) z prodeje podniku 25 ( ) 0 Zisk z ukonených inností ped zdanním ( ) Da ze zisku, odložená da (5 713) ZISK (ZTRÁTA) ZA OBDOBÍ ( ) Ostatní souhrnný výsledek: Zajištní penžních tok Da ze zisku týkající se složek ostatního souhrnného výsledku 0 (1 090) Ostatní souhrnný výsledek za období po zdanní CELKOVÝ SOUHRNNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ ( ) Zisk (ztráta) pipadající: Vlastníkm mateského podniku ( ) Menšinové podíly 0 0 Celkový souhrnný výsledek pipadající: Vlastníkm mateského podniku ( ) Menšinové podíly 0 0 istý zisk (ztráta) na akcii piaditelný na podíly akcioná mateské spolenosti (K/ks) Základní (611,53) 91,94 Zedný (611,53) 91,94 4

5 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu Základní kapitál Emisní ážio Rezervní fond Jiné fondy Oceovací rozdíly z pecenní Nerozdlený zisk/ztráta Celkem Stav k (4 646) Peklasifikace a pesuny (822) 0 Souhrnný výsledek období Stav k Peklasifikace a pesuny (1 924) 0 Souhrnný výsledek období ( ) ( ) Stav k

6 4 Výkaz penžních tok Nepímá metoda Penžní toky z ukonených inností Za rok konící k 31. prosinci Píloha V t i s í c í c h K Zisk ped zdanním ( ) Úpravy o: Odpisy Úrokové výnosy (1 210) (761) Ztráta z prodeje podniku Ostatní (rezervy, opravné položky) Nerealizované kurzové zisky/ztráty 0 (3 182) Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv (281) (158) Provozní zisk ped zmnami pracovního kapitálu Zvýšení (snížení) zásob (127) Zvýšení (snížení) pohledávek (18 772) Zvýšení (snížení) závazk (475) (12 506) Penžní prostedky vytvoené provozní inností Pijaté úroky Placená da z píjmu (7 865) 752 isté penžní prostedky z provozní innosti Penžní toky z investiní innosti Píjmy z prodeje podniku Píjmy z prodeje dlouhodobého majetku Výdaje spojené s poízením hmotných aktiv (21 939) ( ) Výdaje spojené s poízením nehmotných aktiv (3 446) (1 135) isté penžní prosedky použité v investiní innosti ( ) Penžní toky z finanní innosti Úhrady dlouhodobých úvr a pjek 0 0 Zvýšení krátkodobých úvr a pjek 0 0 isté penžní prostedky použité ve finanní innosti 0 0 isté zvýšení penžních prostedk a penžních ekvivalent (73 565) Poátení stav penžních prostedk Konený stav penžních prostedk

7 Píloha k úetní závrce 5 Popis úetní jednotky Firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. I: Založení / Vznik: Podpis zakladatelské listiny , zápis do obchodního rejstíku Sídlo: Právní forma: Spisová znaka: Hospodáský rok: Pedmt podnikání: Základní kapitál: T.G.Masaryka 415, Jáchymov, eská republika Akciová spolenost oddíl B, vložka 207, Krajský soud v Plzni 1. leden až 31. prosinec Hlavním pedmtem podnikání spolenosti je: komplexní preventivn kurativní ústavní a ambulantní lázeská pée, balneologie, fyziatrie, interní lékaství, diagnostika, kosmetická plastická chirurgie, rehabilitace provádní zdravotní preventivn kurativní pée, ambulantní i ústavní, lázeské a léebné, poradenské, ošetovatelské, diagnostické a rehabilitaní, pro zamstnance a rodinné píslušníky a.s. Léebné lázn a jiné osoby na základ smluv se zdravotnickými pojišovnami, vetn dopravní zdravotnické služby sloužící k peprav nemocných správa a využití pírodních léivých zdroj v souinnosti s eským inspektorátem lázní a zídel, vetn jejich ochrany tžba a jímání pírodních léivých a stolních vod v dlních dílech ubytovací služby vetn provozování hostinské innosti koup zboží za úelem dalšího prodeje a prodej provozování cestovní agentury silniní motorová doprava rekvalifikaní innost smnárenská innost pronájem a pjování vcí movitých Základní kapitál iní K a je pln splacen (další rozbor viz tabulková ást pílohy) Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu úetní jednotky Jméno / Firma * INVEST KAPA, a.s., Dunajská Lužná, administratívna budova PD, PS , Slovenská republika PENTA FIRST FUND LIMITED, 28 Oktovriou, 319, KANIKA BUSINESS CENTER, 2. poschodí, P.C. 3105, Limassol, Kypr Podíl v % Bž. obd. Min. obd. 71,68% 71,68% 3,81% 3,81% *Spolenost PENTA FIRST FUND LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou, 319, KANIKA BUSINESS CENTER, 2. poschodí, P.C. 3105, Limassol, Kypr a vtšinový spoleník spolenost INVEST KAPA, a.s. se dohodly, že 7

8 spolenost PENTA FIRST FUND LIMITED bude na základ písemného zmocnní vykonávat veškerá akcionáská práva ve smyslu 180 odst. 1 obchodního zákoníku, a to dle vlastního uvážení. V prbhu roku vedla INVEST KAPA a.s. úspšn spor o vylouení svých akcií z konkursní podstaty úpadce TANARI, a.s.,.rudolfovská.p. 151/60, eské Budejovice, I: O vylouení tchto akcií z konkurzní podstaty Tanari a.s. pravomocn rozhodl Vrchní soud v Praze dne pod.j: 15 Cmo 91/ Zmny a dodatky provedené v uplynulém úetním období v obchodním rejstíku V uplynulém období došlo ke zmn ve složení statutárního orgánu Spolenosti. Ke dni zaniklo lenství panu Ing. Jaromíru Floriánovi. Popis organizaní struktury podniku Statutární orgány v prbhu úetního období Jméno Funkce Od (datum) Do (datum) MUDr. Eduard Bláha pedseda Ing. Jaromír Florián len Ing. Jana Vaková len

9 Zpsob jednání za spolenost Prokura a) Zastupování: za spolenost jedná pedseda pedstavenstva samostatn, nebo dva lenové pedstavenstva spolen b) Podepisování: jménem spolenosti podepisuje pedseda pedstavenstva, nebo dva lenové pedstavenstva spolen tak, že k obchodnímu jménu spolenosti pipojí svj podpis. V roce 2010 nebyla udlena prokura. Dozorí orgány v prbhu úetního období Jméno Funkce Od (datum) Do (datum) Ing. Zdenk Kubát pedseda Jindich Loukota len Ing. Rudolf Bubla len Trvání podniku Ke dni došlo k prodeji podniku Léebné lázn Jáchymov a.s. spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. za cenu tis. K. Prodejní cena byla stanovena podle posudku znalce jmenovaného soudem. Jediným vlastníkem/akcionáem nabyvatele jsou Lázn Luhaovice, a.s. Rozhodnutí o prodeji podniku bylo schváleno na mimoádné valné hromad, která se konala dne 17. prosince 2010, a na které bylo pítomni akcionái zastupující 94% veškerých hlasovacích práv. Spolenost splnila svou informaní povinnost vi NB dne 15. listopadu 2010, když zaslala na NB oznámení o konání mimoádné valné hromady vetn návrhu smlouvy o prodeji podniku. Souasn spolenost zaslala 16. listopadu 2010 na Burzu Cenných Papír v Praze oznámení o konání této mimoádné valné hromady. Spolenost dále zveejnila zámr o prodeji podniku na svých internetových stránkách, inzerátem v Hospodáských novinách a inzerátem v Obchodním vstníku. K datu je spolenost Léebné lázn Jáchymov a.s. stále existujícím právním subjektem a podléhá tak veškerým povinnostem vyplývajících z Mezinárodních standard finanního výkaznictví (dále jen IFRS) ve znní pijatém Evropskou unií platnými pro úetní závrku pro období k 31. prosinci Spolenost po datu prodeje podniku nevyvíjí dále žádnou aktivitu a tak jsou veškeré innosti spolenosti (i za srovnatelné období) vykázány jako ukonené innosti. V píštím období (tj. kalendání rok 2011) bude probíhat výkup akcií, jednotková cena výkupu byla stanovena ve výši CZK/akcie. 9

10 6 Základní východiska pro vypracování úetní závrky Hlavní úetní zásady použité pi píprav této úetní závrky (dále jen úetní závrky) jsou uvedeny níže. Úetní metody a zásady byly konzistentn použity pro všechna zveejnná úetní období, jestliže není uvedeno jinak. 6.1 Základy pro pípravu úetní závrky Úetní závrka spolenosti Léebné lázn Jáchymov a.s. (dále jen Spolenost) byla vyhotovena v souladu s Mezinárodními standardy finanního výkaznictví (dále jen IFRS) ve znní pijatém Evropskou unií platnými pro úetní závrku pro období k 31. prosinci Úetní závrka byla sestavena na bázi historických poizovacích cen s výjimkami, které jsou popsány v úetních postupech níže. Všechny ástky jsou uvedeny v tisících K, jestliže není jinak uvedeno. V souladu s požadavky IFRS jsou pi píprav úetní závrky použity úetní odhady. Píprava úetní závrky rovnž vyžaduje, aby vedení využívalo svj úsudek v procesu aplikace úetních pravidel Spolenosti. Oblasti kladoucí vyšší nároky uplatování úsudku, nebo s vyšší mírou složitosti, i oblasti, ve kterých jsou pro úely sestavení úetní závrky uplatovány dležité pedpoklady a odhady, jsou zejména zachycení opravných položek k pochybným pohledávkám, odpisy dlouhodobých aktiv, snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a rezerv. Minulé úetní období je od do Úpravy srovnatelných údaj V prbhu roku 2010 realizovala Spolenost transakci prodeje podniku. S ohledem na tuto skutenosti Spolenost v podstat ukonila svou innost datem prodeje podniku, tedy k Úetní závrka za minulé období, která byla sestavena dne , nezahrnovala žádné úpravy s ohledem na možné ukonení innosti, protože o prodeji podniku bylo rozhodnuto až po datu sestavení úetní závrky. Úetní závrka za rok 2009 tedy neobsahovala žádné petídní majetku do položky aktiv držených k prodeji a žádné petídní není provedeno ve výkazu finanní pozice za srovnatelné období. V rámci zobrazení srovnatelných informací k období 2010 jsou veškeré údaje ze souhrnného výsledku období 2009 vykázány také jako položky z ukonené innosti. Vzhledem k tomu, že žádná aktivita není pokraující jsou veškeré hlavní položky souhrnného výsledku vykázány samostatn v tomto výkazu. Také není uvedena hodnota istého zisku (ztráty) pipadající vlastníkm mateského podniku a menšinovým podílm z pokraujících inností, protože je tato hodnota nulová. Výkaz o penžních tocích byl sestaven nepímou metodou a zahrnuje pouze položky z ukonené innosti. Žádný penžní tok z pokraujících inností spolenost neeviduje. Píjem z prodeje podniku je vykázán samostatn jako souást investiních inností. 6.3 Zmny Mezinárodních standard v roce 2010 Pijaté standardy a interpretace neliší od zásad použitých v minulém úetním období. Zmny standard a interpretací vydaných Radou, které mají dopad na prezentaci úetní závrky, jsou následující: IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukonené innosti, úinnost od IFRS 1 Sestavování a zveejování úetní závrky, úinnost od IAS 1Sestavování a zveejování úetní závrky, úinnost od Harmonizaní novela IFRS (kvten 2009) 10

11 Zavedení tchto nových interpretací nemlo žádný vliv na hodnotu vlastního kapitálu k , respektive za rok Souasn nedošlo ke zmn v prezentaci položek finanní pozice ani souhrnného výsledku hospodaení. Spolenost nepedpokládá, že by nové a aktualizované standardy a interpretace, které ješt nebyly schváleny Evropskou Unií mly významný dopad na hodnotu výsledku hospodaení a její finanní situaci. 6.4 Vykazování podle segment Spolenost poskytuje zejména služby v oblasti lázeských pobyt na území eské republiky. Vedení spolenosti se domnívá, že spolenost má pouze jeden provozní segment. 6.5 Transakce v cizích mnách Položky, které jsou souástí úetní závrky, jsou oceovány za použití mny primárního ekonomického prostedí, ve kterém jednotka psobí. Úetní závrka je prezentována v korunách eských, které jsou jak mnou funkní, tak mnou vykazování. Pi útování v cizích mnách je použit denní kurz NB sted. Transakce uskutenné v cizí mn se pepoítávají na funkní mnu na základ smnného kurzu platného v den útování. Kurzové zisky a ztráty, které vyplývají z tchto operací a z pepotu aktiv a závazk evidovaných v cizích mnách smnným kurzem ke konci úetního období se vykazují ve výkazu zisk a ztrát. Pi uzavírání úetních knih jsou majetek a závazky v cizí mn pepoteny kurzem NB k datu roní úetní závrky (tj. k ). 6.6 Pozemky, budovy a zaízení Pozemky nabyté privatizací jsou vykázány v hodnot dle pravidel pro privatizaci k datu vzniku spolenosti Budovy, stroje a zaízení jsou vykázány v historických cenách snížených o hodnotu odpis. Historické ceny zahrnují náklady, které jsou pímo piaditelné na poízení jednotlivých položek. Hmotná aktiva vytvoená vlastní inností se oceují vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují pímý materiál, pímé mzdy a ostatní pímo piaditelné náklady. Hmotná aktiva zahrnují aktiva s dobou životnosti delší, než 1 rok jsou evidována takto: Hmotný majetek od 500,- K do 5 000,- K je útován pímo do spoteby na úet 501 Spoteba materiálu a je dále veden v operativní mimobilanní evidenci. Hmotný majetek od 5 001,- K do ,- K je vykazován v dlouhodobých aktivech spolenosti (úet 022xxx) a odpisován po dobu 2 let. Hmotný majetek od ,- K je vykazován v dlouhodobých aktivech spolenosti, majetek je odpisován v souladu s odpisovým plánem spolenosti. Následné výdaje jsou zahrnuty do hodnoty jednotlivých položek aktiv nebo jsou uznány jako samostatná aktiva za podmínky, že je pravdpodobné, že budoucí ekonomické užitky vytváené aktivem poplynou do spolenosti a výdaje vynaložené na poízení daného aktiva jsou spolehliv mitelné. Veškeré opravy a údržba jsou zaútovány na vrub útu náklad v úetním období, kdy byly vynaloženy. Úroky vyskytující se bhem poizování dlouhodobého hmotného majetku jsou aktivovány do vstupní ceny tohoto majetku, pokud jsou k nmu pímo piaditelné. Po uvedení majetku do používání jsou úroky útovány na vrub finanních náklad. Pozemky v majetku spolenosti se neodepisují. Odpisy ostatních aktiv jsou vypoteny lineární metodou a pedstavují systematické alokování odepisovatelné ástky aktiva po dobu odhadnuté doby použitelnosti aktiva 11

12 (doba odepisování aktiv pedstavuje nejlepší možný odhad doby životnosti jednotlivých aktiv k datu roní úetní závrky): Skupina dlouhodobého majetku Prmrná doba odpisování Bžné období Minulé období Budovy let let Kapitalizované opravy staveb 15 let 15 let Stroje a pístroje 6 8 let 6 8 let Výpoetní technika 2 4 roky 2 4 roky Automobily 4 6 let 4 6 let Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 roky 2 roky Doba použitelnosti aktiv a zbytková hodnota je pezkoumávána a upravována ke každému rozvahovému dni. Úetní hodnota aktiva je snížena na hodnotu jeho zptn získatelné ástky, jestliže úetní hodnota aktiva je vyšší než jeho odhadnutá zptn získatelná ástka (jako odhadnutá zptn získatelná ástka je považována vyšší z hodnot: hodnota z užívání nebo výnosy z prodeje píslušné majetkové položky). Zisky a ztráty z prodeje aktiv jsou ureny porovnáním výnos s úetní hodnotou aktiva. Zisky a ztráty jsou zahrnuty ve výkazu zisku a ztráty. 6.7 Nehmotná aktiva Nehmotná aktiva zahrnují aktiva s dobou životnosti delší než 1 rok. Nehmotný majetek od 500,- K do 5 000,- K je útován pímo do spoteby na úet Náklady na externí služby a je dále veden v mimorozvahové operativní evidenci. Nehmotný majetek s cenou poízení od 5 000,- K do ,- K je vykazován v dlouhodobých aktivech je odpisován po dobu 2 let. Nehmotný majetek s cenou poízení nad ,- K je vykazován v dlouhodobých aktivech a je odpisován v souladu s odpisovým plánem spolenosti. Prmrná doba odpisování Skupina dlouhodobého majetku Bžné období Minulé období Software 2-4 roky 2-4 roky 6.8 Investice v pidružených podnicích Podíly v pidružených podnicích se oceují pomocí historických náklad spojených s jejich poízením. Souástí poízení jsou pouze pímé výdaje spojené s poízením investice. Na konci období je provena hodnota investice zda nedošlo ke snížení hodnoty bhem úetního roku. 6.9 Snížení hodnoty aktiv Aktiva s neomezenou dobou životnosti nejsou odepisována a jsou každý rok pedmtem testu na snížení hodnoty. Aktiva, která jsou odepisována, jsou posuzována nejmén k datu roní úetní závrky z hlediska snížení hodnoty, kdykoli urité události nebo zmny okolností naznaují, že jejich úetní hodnota nemusí být realizovatelná. 12

13 Ztráta ze snížení hodnoty je zaútována ve výši ástky, o kterou úetní hodnota aktiva pevyšuje jeho realizovatelnou hodnotu a je okamžit vykázána jako náklad ve výkazu zisku a ztráty. Realizovatelná hodnota pedstavuje reálnou hodnotu sníženou o náklady prodeje nebo hodnotu z užívání, je-li vyšší. Za úelem posouzení snížení hodnoty jsou aktiva sdružována na nejnižších úrovních, pro které existují samostatn identifikovatelné penžní toky (penzotvorné jednotky) Dlouhodobá aktiva urená k prodeji Dlouhodobá aktiva klasifikována jako aktiva urená k prodeji jsou ocenna v nižší z hodnot úetní hodnoty a reálné hodnoty po odetení náklad na prodej. Dlouhodobá aktiva jsou klasifikována jako urená k prodeji v pípad, že jejich úetní hodnota bude realizována prostednictvím prodeje, nikoliv pokraujícím používáním. Tato podmínka je považována za splnnou pouze tehdy, je-li uskutenní prodeje vysoce pravdpodobné a aktivum je k dispozici k okamžitému prodeji ve stávajícím stavu. V roce 2010 nebyla klasifikována žádná dlouhodobá aktiva jako aktiva urená k prodeji Zásoby Zásoby se oceují na nižší z úrovní náklad na jejich poízení a isté realizovatelné hodnoty. Do náklad na jejich poízení se zahrnuje poizovací cena a další náklady poízení (dopravné, ). Ocenní zásob pi vyskladnní se provádí metodou FIFO (first-in-first-out) Obchodní pohledávky Obchodní pohledávky se prvotn vykazují v reálné hodnot a následn jsou oceovány zstatkovou hodnotou na základ metody efektivní úrokové sazby po snížení hodnoty podle kriterií uvedených níže. Snížení hodnoty obchodních pohledávek je útováno, když má spolenost objektivní podklad, že nebude schopna inkasovat celou ástku splatnou k termínu splatnosti pohledávek. Toto snížení hodnoty je útováno na vrub náklad úetního období. Kriteria pro snížení hodnoty pohledávek: Druh majetku Bžné období Obchodní pohledávky 20% od 3 do 6 msíc po splatnosti, 50% od 6 do 12 msíc po splatnosti, 80% od 12 do 18 msíc po splatnosti a 100% více jak 18 msíc po splatnosti Zpsob stanovení Minulé období 20% od 3 do 6 msíc po splatnosti, 50% od 6 do 12 msíc po splatnosti, 80% od 12 do 18 msíc po splatnosti a 100% více jak 18 msíc po splatnosti V pípad oprávnných pochybností o úhrad pohledávek je opravná položka tvoena do 100% hodnoty již v roce vzniku pohledávky Penžní prostedky, penžní ekvivalenty, deriváty Peníze a penžní prostedky zahrnují penžní hotovost v pokladn, peníze na bankovních útech vetn krátkodobých vkladových út a depozitních smnek a likvidní finanní investice s maximáln tímsíní lhtou splatnosti. V rozvaze jsou tyto položky k datu roní úetní závrky ocenny poizovací cenou, zstatky penžních prostedk v cizí mn jsou k datu roní úetní závrky pepoteny v souladu s principy uvedenými v bod 6.4. Pijaté úvry a pjky: pjky jsou pi jejich vzniku vykázány v reálné hodnot snížené o vzniklé transakní náklady. Pjky jsou klasifikovány jako bžné závazky, pokud spolenost nemá neomezené právo odložit úhradu závazk pinejmenším na 12 msíc po datu rozvahového dne. K mla spolenost k dispozici 0 tis. K (2009: tis. K) neerpaných úvrových píslib, které byly zajištny zástavním právem k budovám. 13

14 Deriváty Derivátové obchody slouží pouze ke krytí rizik vyplývajících ze zmn kursových rozdíl cizomnných výnos (zahraniní klienti) nebo zmny hodnoty cizomnových aktiv. Deriváty jsou vykazovány v reálné hodnot. Zpsob vykázání této reálné hodnoty závisí na typu derivátu, zda se jedná o zajišovací nástroj nebo nástroj k obchodování. Zajišovací úetnictví je možné aplikovat, pokud: je na poátku zajišovací transakce zajišovací vztah formáln zdokumentován, je efektivita zajišovacího vztahu objektivn mitelná, je zajišovací vztah vysoce efektivní v prbhu úetního období, se v pípad zajištní oekávaných transakcí výskyt této transakce oekává s vysokou pravdpodobností. Zmna reálné hodnoty derivát zajišujících reálnou hodnotu se útují do náklad, resp. výnos, spolu s píslušnou zmnou reálné hodnoty zajištného aktiva, která souvisí se zajišovaným rizikem. Zmna reálné hodnoty derivát zajišujících oekávané penžní toky se prvotn útuje do vlastního kapitálu. Zisk nebo ztráta pipadající na neefektivní ást je vykázána ve výkazu zisku nebo ztráty. Jestliže uplynula doba, na kterou byl zajišovací nástroj sjednán, nebo jestliže byl derivát prodán nebo již dále nespluje kritéria pro zajišovací úetnictví, jsou kumulovaný zisk nebo ztráta existující ve vlastním kapitálu ponechány ve vlastním kapitálu až do doby, než je oekávaná transakce ukonena a vykázána ve výkazu zisku nebo ztráty. Zmna hodnoty derivát, které nesplují požadavky na zajišovací úetnictví je zaútována pímo do výsledku hospodaení jako souást zisku (ztrát) z kursových rozdíl v pípad derivát na prodej cizí mny ízení kapitálu Cílem spolenosti je maximalizovat hodnotu spolenosti a výnos akcioná a tomuto cíli je podízena i politika ízení kapitálu. Spolenost si není vdoma jakýchkoli externích požadavk na ízení kapitálu nebo na proces ízení. Z tohoto pohledu je kapitálem myšlena celá hodnota vlastního kapitálu tak, jak je uvedena ve výkazu finanní pozice spolenosti Zamstnanecké požitky Spolenost poskytuje pro aktuáln zamstnané pracovníky pouze krátkodobé zamstnanecké požitky. Tmi jsou zejména mzdy, roní dovolená, odmny za splnní hospodáského výsledku. Na základ zákonem stanoveného procenta z hrubých mezd jsou odvádny píspvky na pojistné na sociální zabezpeení a na státní politiku zamstnanosti. Náklady na sociální zabezpeení jsou zaútovány jako náklad do úetního období, jako související mzdové náklady. Spolenost nemá žádné další dchodové závazky (závazky definovaných požitk vyžadující pojistn matematické odhady k datu roní úetní závrky) Rezervy O rezervách se útuje tehdy, jestliže je stávající závazek Spolenosti (smluvní nebo mimosmluvní) dsledkem skutenosti, k níž došlo v minulosti, a jestliže je vysoce pravdpodobné, že Spolenost bude nucena ke splnní tohoto závazku erpat zdroje, z nichž jí plyne ekonomický pínos, a pokud je možné spolehliv odhadnout výši tohoto závazku. V pípadech, kdy je významným faktorem asová hodnota penz, se výše rezervy stanoví metodou diskontování oekávaných budoucích penžních tok sazbou ped zdanním, která odráží aktuální tržní zhodnocení asové hodnoty penz, pípadn též rizika specifická pro daný závazek. Pokud je použito diskontování, nárst výše rezervy v prbhu doby se vykazuje jako nákladový úrok. Spolenost nevykazuje žádné rezervy na budoucí provozní ztráty Podmínné závazky a podmínná aktiva Zpsob, jakým Spolenost ošetuje závazky, u nichž je nejistá ástka a asování, závisí na odhadu vedení Spolenosti, týkajícího se ástky a asování závazku a pravdpodobnosti odlivu prostedk pedstavujících ekonomický prospch, které budou požadovány pi úhrad závazku. O podmínných závazcích není v úetních 14

15 výkazech útováno, nebo jejich existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou pln pod kontrolou Spolenosti. Podmínné závazky jsou prbžn provovány tak, aby se zjistilo, zda se odtok prostedk pedstavujících ekonomický prospch nestal pravdpodobným. Pokud je pravdpodobné, že dojde k odtoku prostedk pedstavujících ekonomický pínos z dvodu položky, která byla pvodn považována za podmínný závazek, vykáže se na ni rezerva v úetních výkazech za období, ve kterém ke zmn pravdpodobnosti došlo. Podmínná aktiva nejsou v úetní závrce uvedena. Informace o nich by byly uvedeny v píloze pouze tehdy, když by bylo pravdpodobné, že v souvislosti s nimi vyplyne v dohledné budoucnosti Spolenosti ekonomický pínos Výnosy Výnosy se skládají z reálné hodnoty za prodané zboží a poskytnuté služby snížené o da z pidané hodnoty, rabaty a slevy. Výnosy jsou uznány po splnní následujících kriterií pro jejich rozpoznání: a) tržby z prodeje zboží Tržby za prodej zboží jsou uznány, když spolenost zboží dodá a odbratel zboží pevezme (pevod vlastnického práva a rizik spojených s držbou zboží). b) prodeje služeb a výrobk Tržby z poskytování služeb jsou uznány v úetním období, ve kterém byly služby poskytnuty. Výnosy jsou uznány v období, kdy spolenost uskutenila výkony (léení, stravování, ubytování) Státní dotace a státní podpora Státní dotace, vetn nepenžních dotací v reálné hodnot, se nevykazují, dokud neexistuje pimená jistota, že: úetní jednotka splní s nimi spojené podmínky dotace budou pijaty. Státní dotace pijaté na poízení pozemk, budov a zaízení jsou vykazovány jako snížení hodnoty drženého (poizovaného) aktiva v okamžiku, kdy jsou splnny smluvní požadavky pro piznání dotace. Vykázání dotace není závislé na datu úhrady pedpokládaných výdaj. Pijaté dotace na úhradu provozních náklad jsou útovány do výsledku hospodaení Spolenosti do období, v nmž byly pijaty Rozdlení dividend Rozdlení dividend pro akcionáe spolenosti je uznáno ve finanních výkazech jako závazek v období, ve kterém byly dividendy schváleny akcionái spolenosti Da z píjm Splatná da se uruje v souladu s platnými úetními pedpisy. Sazba dan z píjm právnických osob inila v roce % a v roce 2010 inila 19% Odložená da Odložená da je stanovena ze všech pechodných rozdíl vycházejících z daové základny aktiv, závazk a jejich úetní hodnoty v rozvaze a je vypotena závazkovou metodou pi použití rozvahového pístupu. Odložená da z píjm se stanoví za použití daové sazby (a daových zákon), které byly schváleny nebo proces jejich schvalování v podstat dokonen a o kterých se pedpokládá, že budou úinné v období, ve kterém bude píslušná daová pohledávka realizována nebo závazek odložené dan z píjmu vyrovnán. Odložená daová pohledávka je uznána jenom v takovém rozsahu, v jakém je pravdpodobné, že zdanitelný zisk bude v budoucnu realizován. 15

16 6.23 Dležité úetní úsudky a klíové zdroje nejistoty pi odhadech Pi uplatování úetních pravidel Spolenosti uvedených výše se od vedení vyžaduje, aby provedlo úsudky a vypracovalo odhady a pedpoklady o výši úetní hodnoty aktiv a závazk, která není okamžit zejmá z jiných zdroj. Odhady a píslušné pedpoklady se realizují na základ zkušeností z minulých období a jiných faktor, které se v daném pípad považují za relevantní. Skutené výsledky se od tchto odhad mohou lišit. Odhady a píslušné pedpoklady se pravideln provují. Zmny úetních odhad se vykazují v období, ve kterém byl daný odhad opraven (pokud má oprava vliv pouze na píslušné období), nebo v období vytvoení opravy a v budoucích obdobích (pokud má oprava vliv na bžné i budoucí období). Životnost pozemk, budov a zaízení a nehmotných aktiv Spolenost provuje na konci každého úetního období odhady doby použitelnosti pozemk, budov a zaízení. V bžném roce nebylo nutné doby použitelnosti upravovat Pehled o penžních tocích Pehled o penžních tocích je sestaven nepímou metodou. 16

17 7 Risk management 7.1 Finanní rizika faktory S ohledem na svoji aktivitu je spolenost vystavena více druhm rizik: tržní riziko (zahrnuje mnová rizika, úroková rizika a cenová rizika), kreditní riziko, riziko likvidity a cash flow, úrokové riziko. Celkový program risk managementu spolenosti je primárn zamen na obtížn pedvídatelná rizika finanního trhu a snaží se minimalizovat potenciální nepíznivé efekty do financí spolenosti. a) tržní rizika Riziko zmny smnných kurz ást lázeských služeb je poskytována zahraniním klientm, kteí provádjí úhrady v jiné než funkní mn spolenosti (jedná se zejména o úhrady v EUR a USD). Naproti tomu vtšina vstup je hrazena v CZK, což pináší zvýšené riziko vyplývající ze zmny smnného kurzu EUR/CZK, USD/CZK. ízení smnných rizik je uskuteováno aktualizací prodejních cen v návaznosti na vývoj smnných kurz a pomocí termínovaných derivátových obchod s bankovními subjekty na nákup i prodej cizí mny. Cenová rizika Spolenost není vystavena významným cenovým rizikm. b) kreditní rizika Spolenost nemá významnou koncentraci kreditních rizik, s cílem dále snížit toto riziko jsou významné ástky za poskytnuté služby fakturovány pouze subjektm s odpovídající kreditní historií. Obchody s drobnými zákazníky (maloobchod) jsou hrazeny v hotovosti nebo platebními kartami. c) rizika likvidity V rámci obezetného ízení rizika likvidity spolenost zachovává dostatenou úrove hotovosti a dostupnosti financování prostednictvím pimeného objemu úvrových produkt urených k tomuto úelu. d) úroková rizika Vzhledem k tomu, že spolenost nemá žádná významná úroená aktiva, jsou výnosy a penžní toky z provozní innosti spolenosti v podstat nezávislé na zmnách tržních úrokových sazeb. 17

18 8 Pozemky, budovy a zaízení Náklady/ocenní Pozemky Budovy a stavby Stroje, zaízení, dopravní prostedky a ostatní Poízení investic, zálohy na investice CELKEM Poizovací cena k Pírstky Úbytky 0 (154) (9 720) 0 (9 874) Pevody (13 731) 0 Pevody do dlouhodobých aktiv urených k prodeji Poizovací cena k Pírstky (1 467 Úbytky (32 146) 492) ( ) (9 037) ( ) Pevody Pevody do dlouhodobých aktiv urených k prodeji Poizovací cena k Oprávky k ( ) ( ) 0 ( ) Odpisy daného roku 0 (38 736) (16 650) 0 (55 386) Úbytky Ztráty ze snížení hodnoty Pevody do dlouhodobých aktiv urených k prodeji Oprávky k ( ) ( ) 0 ( ) Odpisy daného roku 0 (41 188) (16 057) 0 (57 245) Úbytky Ztráty ze snížení hodnoty Oprávky k Netto hodnota k Netto hodnota k V roce 2010 poídila Spolenost majetek za tis. K. Šlo zejména o technické zhodnocení budov (Ústav Ionizaního záení, LS Bhounek, LD Astoria, atd.) ve výši tis. K, poízení provozního vybavení ve výši tis. K a probíhajícími rekonstrukcemi za tis. K. V roce 2010 spolenost poídila drobný majetek v celkové hodnot tis. K (v roce 2009 v hodnot tis. K). V roce 2010 Spolenost neerpala žádné dotace v souvislosti s poízením aktiv. Spolenost v roce 2009 pijala dotaci jako píspvek na poízení dlouhodobých aktiv ve výši tis. K. Dotace byla použita zejména na výstavbu aquacentra Agricola a rekonstrukci lázeského domu Ak. Bhounek. V souvislosti s prodejem podniku obdržela spolenost souhlas od Úadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad souhlas o zmn píjemce podpory z titulu výše uvedené dotace na Radonové Lázn Jáchymov a.s. 18

19 K ani k nemla spolenost položky dlouhodobého majetku, které by nebyly v rámci aktivity využívány. Test na snížení hodnoty majetku ke konci roku 2009 a 2010 neukázal žádnou penzotvornou jednotku majetku, která by vyžadovala snížení vykázané hodnoty ke konci úetního období. V souvislosti s prodejem podniku byla veškerá hmotná aktiva Spolenosti k datu prodána spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. Spolenost nevlastní žádná aktiva za úelem prodeje a nemá uzaveny žádné významné smlouvy na poízení pozemk, budov a zaízení. 9 Nehmotná aktiva Náklady/ocenní Software Ostatní nehmotná aktiva Poízení investic CELKEM Poizovací cena k Pírstky Úbytky Poizovací cena k Pírstky Úbytky (16 904) (1 522) 0 (18 426) Poizovací cena k Oprávky k (12 339) (1 487) 0 (13 826) Odpisy daného roku (568) (35) 0 (603) Úbytky Oprávky k (12 907) (1 522) 0 (14 429) Odpisy daného roku (1 576) 0 0 (1 576) Úbytky Oprávky k Netto hodnota k Netto hodnota k V roce 2010 poídila spolenost nehmotný majetek ve výši tis. K. Jednalo se zejména o technické zhodnocení úetního software Vema. V souvislosti s prodejem podniku byla veškerá nehmotná aktiva Spolenosti k datu prodána spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. 10 Investice v pidružených podnicích Spolenost mla k rozhodující podíl v následujících spolenostech: Název Vznik spolenosti Podíl na základním kapitálu Výše základního kapitálu Energie Jáchymov s.r.o %

20 Výše vlastního kapitálu spolenosti Energie Jáchymov s.r.o. k 30. prosinci 2010 byla tis tis. K (1 268 tis. K v roce 2009). V souvislosti s prodejem podniku byla veškerá nehmotná aktiva Spolenosti, tedy i rozhodující podíl ve spolenosti Energie Jáchymov s.r.o, k datu prodána spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. 11 Zásoby Materiál Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby V souvislosti s prodejem podniku byly veškeré zásoby Spolenosti k datu prodány spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. 12 Obchodní a jiné pohledávky Obchodní pohledávky Poskytnuté zálohy Daové pohledávky (peplatek DPH, ) Dotace Ostatní pohledávky Píjmy píštích období, dohadné úty aktivní S ohledem na krátkou dobu inkasa pohledávek je vykázaná hodnota pohledávek považována za jejich reálnou hodnotu. Spolenost neeviduje pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let. Veškeré pohledávky z obchodního styku byly v rámci prodeje podniku pevedeny na spolenost Radonové Lázn Jáchymov a.s. a proto nevznikli k datu úetní závrky žádné dvody dle kritérií uvedených v bodu (2009: bylo ve výši tis. K). 13 Peníze a penžní ekvivalenty Peníze v hotovosti Úty v bankách Zstatek bankovního útu je k tvoen píjmem z prodeje podniku spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. a bude použit na zptný odkup akcií Spolenosti. Penžní prostedky na bankovních útech jsou úroeny pohyblivou úrokovou sazbou, která se uruje na denním základ (denní bankovní depozitní sazby). V roce 2009 spolenost držela penžní prostedky ve výši 474 tis. K (viz bod 19 Ekologické rezervy) uloženy na zvláštním bankovním útu a jejich použití bylo úelov vázáno na erpání rezerv. V roce 2010 Spolenost rozpustila nebo pevedla veškeré rezervy. V souvislosti s prodejem podniku spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. již není dvod pro jejich tvorbu. 20

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006

Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 Zpráva o innosti SOB za 1. pololetí roku 2006 (podle zákona. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch, ve znní pozdjších pedpis) Obsah 1. Informace o SOB 2. Informace o cenných papírech SOB 3. Informace o innosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Banka

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Vládní finanní statistika

Vládní finanní statistika Vládní finanní statistika Smysl a možnosti využití pro vládní hospodáskou politiku Vládní finanní statistika pedstavuje zvláštní makroekonomický statistický systém, jehož smyslem je podporovat analýzy

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy

11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy 11. Organizaní složky státu a státní píspvkové organizace. Státní fondy Barbora Slintáková Cílem této pednásky je: vymezit organizaní složky státu a státní píspvkové organizace, popsat základní principy

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU

POLOLETNÍ ZPRÁVA. CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU POLOLETNÍ ZPRÁVA CUKROVAR VRBÁTKY a.s. EMITENT KÓTOVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU 2005 Obsah pololetní zprávy za rok 2005 I. Popisná část 1. základní údaje o emitentovi 2. informace pro akcionáře 3. popis podnikatelské

Více

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014

Skupina NET4GAS. 31. prosince 2014 Zpráva nezávislého auditora a konsolidovaná účetní závěrka sestavená v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií 31. prosince 2014 Obsah Zpráva nezávislého

Více

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí

o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ZÁKON. 357/1992 Sb., o dani ddické, dani darovací a dani z pevodu nemovitostí ve znní zákona. 18/1993 Sb., zákona. 322/1993 Sb., zákona. 42/1994 Sb., zákona. 72/1994 Sb., zákona. 85/1994 Sb., zákona. 113/1994

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku

XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku XI. KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ - systémy financování krátkodobého majetku Krátkodobé zdroje financování zajišují financování bžné innosti podniku k pokrytí krátkodobých aktiv. V této souvislosti vtšinou hovoíme

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více