Úetní závrka sestavená podle IFRS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úetní závrka sestavená podle IFRS"

Transkript

1 Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od do

2 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice Výkaz souhrnného výsledku Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu Výkaz penžních tok Popis úetní jednotky Základní východiska pro vypracování úetní závrky Risk management Pozemky, budovy a zaízení Nehmotná aktiva Investice v pidružených podnicích Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Peníze a penžní ekvivalenty Základní kapitál Kapitálové fondy a nerozdlené zisky Obchodní a jiné závazky Odložená da Rezervy Tržby Materiálové náklady, spoteba energií a služeb Osobní náklady Ostatní provozní náklady Finanní náklady Zisk (ztráta) z kursových rozdíl Zisk (ztráta) z prodeje podniku Dan z píjm Zisk na akcii Dividendy na akcii Podmínné závazky Transakce se spíznnými stranami Odmny statutárnímu auditorovi Události po datu rozvahového dne

3 1 Výkaz finanní pozice K 31. prosinci AKTIVA Píloha Dlouhodobá aktiva V t i s í c í c h K Pozemky, budovy a zaízení Nehmotná aktiva Investice v pidružených podnicích CELKEM dlouhodobá aktiva Krátkodobá aktiva Zásoby Obchodní a jiné pohledávky Peníze a penžní ekvivalenty Pohledávka z titulu dan z píjmu Náklady píštích období CELKEM krátkodobá aktiva AKTIVA CELKEM VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku a jiné závazky Závazky z titulu dan z píjmu Výnosy píštích období 0 36 Rezervy CELKEM krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Odložený daový závazek Rezervy CELKEM dlouhodobé závazky Vlastní kapitál Upsaný kapitál Emisní ážio Jiné fondy Kumulované zisky (ztráty) Zákonný rezervní fond CELKEM vlastní kapitál VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM

4 2 Výkaz souhrnného výsledku Za rok konící k 31. Prosinci Píloha Ukonené innosti: V t i s í c í c h K Tržby Tržby z prodeje zboží Celkové tržby Ostatní provozní výnosy Materiálové náklady, spoteba energií a služby 20 ( ) ( ) Náklady na prodej zboží (6 810) (7 423) Osobní náklady 21 ( ) ( ) Odpisy (58 821) (55 989) Ostatní provozní náklady 22 (22 220) (34 296) Provozní zisk z ukonených operací Finanní náklady Zisk (ztráta) z kursových rozdíl (3 446) Celkové finanní náklady (1 918) Zisk ( ztráta) z prodeje podniku 25 ( ) 0 Zisk z ukonených inností ped zdanním ( ) Da ze zisku, odložená da (5 713) ZISK (ZTRÁTA) ZA OBDOBÍ ( ) Ostatní souhrnný výsledek: Zajištní penžních tok Da ze zisku týkající se složek ostatního souhrnného výsledku 0 (1 090) Ostatní souhrnný výsledek za období po zdanní CELKOVÝ SOUHRNNÝ VÝSLEDEK ZA OBDOBÍ ( ) Zisk (ztráta) pipadající: Vlastníkm mateského podniku ( ) Menšinové podíly 0 0 Celkový souhrnný výsledek pipadající: Vlastníkm mateského podniku ( ) Menšinové podíly 0 0 istý zisk (ztráta) na akcii piaditelný na podíly akcioná mateské spolenosti (K/ks) Základní (611,53) 91,94 Zedný (611,53) 91,94 4

5 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu Základní kapitál Emisní ážio Rezervní fond Jiné fondy Oceovací rozdíly z pecenní Nerozdlený zisk/ztráta Celkem Stav k (4 646) Peklasifikace a pesuny (822) 0 Souhrnný výsledek období Stav k Peklasifikace a pesuny (1 924) 0 Souhrnný výsledek období ( ) ( ) Stav k

6 4 Výkaz penžních tok Nepímá metoda Penžní toky z ukonených inností Za rok konící k 31. prosinci Píloha V t i s í c í c h K Zisk ped zdanním ( ) Úpravy o: Odpisy Úrokové výnosy (1 210) (761) Ztráta z prodeje podniku Ostatní (rezervy, opravné položky) Nerealizované kurzové zisky/ztráty 0 (3 182) Zisk/ztráta z prodeje stálých aktiv (281) (158) Provozní zisk ped zmnami pracovního kapitálu Zvýšení (snížení) zásob (127) Zvýšení (snížení) pohledávek (18 772) Zvýšení (snížení) závazk (475) (12 506) Penžní prostedky vytvoené provozní inností Pijaté úroky Placená da z píjmu (7 865) 752 isté penžní prostedky z provozní innosti Penžní toky z investiní innosti Píjmy z prodeje podniku Píjmy z prodeje dlouhodobého majetku Výdaje spojené s poízením hmotných aktiv (21 939) ( ) Výdaje spojené s poízením nehmotných aktiv (3 446) (1 135) isté penžní prosedky použité v investiní innosti ( ) Penžní toky z finanní innosti Úhrady dlouhodobých úvr a pjek 0 0 Zvýšení krátkodobých úvr a pjek 0 0 isté penžní prostedky použité ve finanní innosti 0 0 isté zvýšení penžních prostedk a penžních ekvivalent (73 565) Poátení stav penžních prostedk Konený stav penžních prostedk

7 Píloha k úetní závrce 5 Popis úetní jednotky Firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. I: Založení / Vznik: Podpis zakladatelské listiny , zápis do obchodního rejstíku Sídlo: Právní forma: Spisová znaka: Hospodáský rok: Pedmt podnikání: Základní kapitál: T.G.Masaryka 415, Jáchymov, eská republika Akciová spolenost oddíl B, vložka 207, Krajský soud v Plzni 1. leden až 31. prosinec Hlavním pedmtem podnikání spolenosti je: komplexní preventivn kurativní ústavní a ambulantní lázeská pée, balneologie, fyziatrie, interní lékaství, diagnostika, kosmetická plastická chirurgie, rehabilitace provádní zdravotní preventivn kurativní pée, ambulantní i ústavní, lázeské a léebné, poradenské, ošetovatelské, diagnostické a rehabilitaní, pro zamstnance a rodinné píslušníky a.s. Léebné lázn a jiné osoby na základ smluv se zdravotnickými pojišovnami, vetn dopravní zdravotnické služby sloužící k peprav nemocných správa a využití pírodních léivých zdroj v souinnosti s eským inspektorátem lázní a zídel, vetn jejich ochrany tžba a jímání pírodních léivých a stolních vod v dlních dílech ubytovací služby vetn provozování hostinské innosti koup zboží za úelem dalšího prodeje a prodej provozování cestovní agentury silniní motorová doprava rekvalifikaní innost smnárenská innost pronájem a pjování vcí movitých Základní kapitál iní K a je pln splacen (další rozbor viz tabulková ást pílohy) Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu úetní jednotky Jméno / Firma * INVEST KAPA, a.s., Dunajská Lužná, administratívna budova PD, PS , Slovenská republika PENTA FIRST FUND LIMITED, 28 Oktovriou, 319, KANIKA BUSINESS CENTER, 2. poschodí, P.C. 3105, Limassol, Kypr Podíl v % Bž. obd. Min. obd. 71,68% 71,68% 3,81% 3,81% *Spolenost PENTA FIRST FUND LIMITED, se sídlem 28 Oktovriou, 319, KANIKA BUSINESS CENTER, 2. poschodí, P.C. 3105, Limassol, Kypr a vtšinový spoleník spolenost INVEST KAPA, a.s. se dohodly, že 7

8 spolenost PENTA FIRST FUND LIMITED bude na základ písemného zmocnní vykonávat veškerá akcionáská práva ve smyslu 180 odst. 1 obchodního zákoníku, a to dle vlastního uvážení. V prbhu roku vedla INVEST KAPA a.s. úspšn spor o vylouení svých akcií z konkursní podstaty úpadce TANARI, a.s.,.rudolfovská.p. 151/60, eské Budejovice, I: O vylouení tchto akcií z konkurzní podstaty Tanari a.s. pravomocn rozhodl Vrchní soud v Praze dne pod.j: 15 Cmo 91/ Zmny a dodatky provedené v uplynulém úetním období v obchodním rejstíku V uplynulém období došlo ke zmn ve složení statutárního orgánu Spolenosti. Ke dni zaniklo lenství panu Ing. Jaromíru Floriánovi. Popis organizaní struktury podniku Statutární orgány v prbhu úetního období Jméno Funkce Od (datum) Do (datum) MUDr. Eduard Bláha pedseda Ing. Jaromír Florián len Ing. Jana Vaková len

9 Zpsob jednání za spolenost Prokura a) Zastupování: za spolenost jedná pedseda pedstavenstva samostatn, nebo dva lenové pedstavenstva spolen b) Podepisování: jménem spolenosti podepisuje pedseda pedstavenstva, nebo dva lenové pedstavenstva spolen tak, že k obchodnímu jménu spolenosti pipojí svj podpis. V roce 2010 nebyla udlena prokura. Dozorí orgány v prbhu úetního období Jméno Funkce Od (datum) Do (datum) Ing. Zdenk Kubát pedseda Jindich Loukota len Ing. Rudolf Bubla len Trvání podniku Ke dni došlo k prodeji podniku Léebné lázn Jáchymov a.s. spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. za cenu tis. K. Prodejní cena byla stanovena podle posudku znalce jmenovaného soudem. Jediným vlastníkem/akcionáem nabyvatele jsou Lázn Luhaovice, a.s. Rozhodnutí o prodeji podniku bylo schváleno na mimoádné valné hromad, která se konala dne 17. prosince 2010, a na které bylo pítomni akcionái zastupující 94% veškerých hlasovacích práv. Spolenost splnila svou informaní povinnost vi NB dne 15. listopadu 2010, když zaslala na NB oznámení o konání mimoádné valné hromady vetn návrhu smlouvy o prodeji podniku. Souasn spolenost zaslala 16. listopadu 2010 na Burzu Cenných Papír v Praze oznámení o konání této mimoádné valné hromady. Spolenost dále zveejnila zámr o prodeji podniku na svých internetových stránkách, inzerátem v Hospodáských novinách a inzerátem v Obchodním vstníku. K datu je spolenost Léebné lázn Jáchymov a.s. stále existujícím právním subjektem a podléhá tak veškerým povinnostem vyplývajících z Mezinárodních standard finanního výkaznictví (dále jen IFRS) ve znní pijatém Evropskou unií platnými pro úetní závrku pro období k 31. prosinci Spolenost po datu prodeje podniku nevyvíjí dále žádnou aktivitu a tak jsou veškeré innosti spolenosti (i za srovnatelné období) vykázány jako ukonené innosti. V píštím období (tj. kalendání rok 2011) bude probíhat výkup akcií, jednotková cena výkupu byla stanovena ve výši CZK/akcie. 9

10 6 Základní východiska pro vypracování úetní závrky Hlavní úetní zásady použité pi píprav této úetní závrky (dále jen úetní závrky) jsou uvedeny níže. Úetní metody a zásady byly konzistentn použity pro všechna zveejnná úetní období, jestliže není uvedeno jinak. 6.1 Základy pro pípravu úetní závrky Úetní závrka spolenosti Léebné lázn Jáchymov a.s. (dále jen Spolenost) byla vyhotovena v souladu s Mezinárodními standardy finanního výkaznictví (dále jen IFRS) ve znní pijatém Evropskou unií platnými pro úetní závrku pro období k 31. prosinci Úetní závrka byla sestavena na bázi historických poizovacích cen s výjimkami, které jsou popsány v úetních postupech níže. Všechny ástky jsou uvedeny v tisících K, jestliže není jinak uvedeno. V souladu s požadavky IFRS jsou pi píprav úetní závrky použity úetní odhady. Píprava úetní závrky rovnž vyžaduje, aby vedení využívalo svj úsudek v procesu aplikace úetních pravidel Spolenosti. Oblasti kladoucí vyšší nároky uplatování úsudku, nebo s vyšší mírou složitosti, i oblasti, ve kterých jsou pro úely sestavení úetní závrky uplatovány dležité pedpoklady a odhady, jsou zejména zachycení opravných položek k pochybným pohledávkám, odpisy dlouhodobých aktiv, snížení hodnoty dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a rezerv. Minulé úetní období je od do Úpravy srovnatelných údaj V prbhu roku 2010 realizovala Spolenost transakci prodeje podniku. S ohledem na tuto skutenosti Spolenost v podstat ukonila svou innost datem prodeje podniku, tedy k Úetní závrka za minulé období, která byla sestavena dne , nezahrnovala žádné úpravy s ohledem na možné ukonení innosti, protože o prodeji podniku bylo rozhodnuto až po datu sestavení úetní závrky. Úetní závrka za rok 2009 tedy neobsahovala žádné petídní majetku do položky aktiv držených k prodeji a žádné petídní není provedeno ve výkazu finanní pozice za srovnatelné období. V rámci zobrazení srovnatelných informací k období 2010 jsou veškeré údaje ze souhrnného výsledku období 2009 vykázány také jako položky z ukonené innosti. Vzhledem k tomu, že žádná aktivita není pokraující jsou veškeré hlavní položky souhrnného výsledku vykázány samostatn v tomto výkazu. Také není uvedena hodnota istého zisku (ztráty) pipadající vlastníkm mateského podniku a menšinovým podílm z pokraujících inností, protože je tato hodnota nulová. Výkaz o penžních tocích byl sestaven nepímou metodou a zahrnuje pouze položky z ukonené innosti. Žádný penžní tok z pokraujících inností spolenost neeviduje. Píjem z prodeje podniku je vykázán samostatn jako souást investiních inností. 6.3 Zmny Mezinárodních standard v roce 2010 Pijaté standardy a interpretace neliší od zásad použitých v minulém úetním období. Zmny standard a interpretací vydaných Radou, které mají dopad na prezentaci úetní závrky, jsou následující: IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukonené innosti, úinnost od IFRS 1 Sestavování a zveejování úetní závrky, úinnost od IAS 1Sestavování a zveejování úetní závrky, úinnost od Harmonizaní novela IFRS (kvten 2009) 10

11 Zavedení tchto nových interpretací nemlo žádný vliv na hodnotu vlastního kapitálu k , respektive za rok Souasn nedošlo ke zmn v prezentaci položek finanní pozice ani souhrnného výsledku hospodaení. Spolenost nepedpokládá, že by nové a aktualizované standardy a interpretace, které ješt nebyly schváleny Evropskou Unií mly významný dopad na hodnotu výsledku hospodaení a její finanní situaci. 6.4 Vykazování podle segment Spolenost poskytuje zejména služby v oblasti lázeských pobyt na území eské republiky. Vedení spolenosti se domnívá, že spolenost má pouze jeden provozní segment. 6.5 Transakce v cizích mnách Položky, které jsou souástí úetní závrky, jsou oceovány za použití mny primárního ekonomického prostedí, ve kterém jednotka psobí. Úetní závrka je prezentována v korunách eských, které jsou jak mnou funkní, tak mnou vykazování. Pi útování v cizích mnách je použit denní kurz NB sted. Transakce uskutenné v cizí mn se pepoítávají na funkní mnu na základ smnného kurzu platného v den útování. Kurzové zisky a ztráty, které vyplývají z tchto operací a z pepotu aktiv a závazk evidovaných v cizích mnách smnným kurzem ke konci úetního období se vykazují ve výkazu zisk a ztrát. Pi uzavírání úetních knih jsou majetek a závazky v cizí mn pepoteny kurzem NB k datu roní úetní závrky (tj. k ). 6.6 Pozemky, budovy a zaízení Pozemky nabyté privatizací jsou vykázány v hodnot dle pravidel pro privatizaci k datu vzniku spolenosti Budovy, stroje a zaízení jsou vykázány v historických cenách snížených o hodnotu odpis. Historické ceny zahrnují náklady, které jsou pímo piaditelné na poízení jednotlivých položek. Hmotná aktiva vytvoená vlastní inností se oceují vlastními náklady. Vlastní náklady zahrnují pímý materiál, pímé mzdy a ostatní pímo piaditelné náklady. Hmotná aktiva zahrnují aktiva s dobou životnosti delší, než 1 rok jsou evidována takto: Hmotný majetek od 500,- K do 5 000,- K je útován pímo do spoteby na úet 501 Spoteba materiálu a je dále veden v operativní mimobilanní evidenci. Hmotný majetek od 5 001,- K do ,- K je vykazován v dlouhodobých aktivech spolenosti (úet 022xxx) a odpisován po dobu 2 let. Hmotný majetek od ,- K je vykazován v dlouhodobých aktivech spolenosti, majetek je odpisován v souladu s odpisovým plánem spolenosti. Následné výdaje jsou zahrnuty do hodnoty jednotlivých položek aktiv nebo jsou uznány jako samostatná aktiva za podmínky, že je pravdpodobné, že budoucí ekonomické užitky vytváené aktivem poplynou do spolenosti a výdaje vynaložené na poízení daného aktiva jsou spolehliv mitelné. Veškeré opravy a údržba jsou zaútovány na vrub útu náklad v úetním období, kdy byly vynaloženy. Úroky vyskytující se bhem poizování dlouhodobého hmotného majetku jsou aktivovány do vstupní ceny tohoto majetku, pokud jsou k nmu pímo piaditelné. Po uvedení majetku do používání jsou úroky útovány na vrub finanních náklad. Pozemky v majetku spolenosti se neodepisují. Odpisy ostatních aktiv jsou vypoteny lineární metodou a pedstavují systematické alokování odepisovatelné ástky aktiva po dobu odhadnuté doby použitelnosti aktiva 11

12 (doba odepisování aktiv pedstavuje nejlepší možný odhad doby životnosti jednotlivých aktiv k datu roní úetní závrky): Skupina dlouhodobého majetku Prmrná doba odpisování Bžné období Minulé období Budovy let let Kapitalizované opravy staveb 15 let 15 let Stroje a pístroje 6 8 let 6 8 let Výpoetní technika 2 4 roky 2 4 roky Automobily 4 6 let 4 6 let Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 roky 2 roky Doba použitelnosti aktiv a zbytková hodnota je pezkoumávána a upravována ke každému rozvahovému dni. Úetní hodnota aktiva je snížena na hodnotu jeho zptn získatelné ástky, jestliže úetní hodnota aktiva je vyšší než jeho odhadnutá zptn získatelná ástka (jako odhadnutá zptn získatelná ástka je považována vyšší z hodnot: hodnota z užívání nebo výnosy z prodeje píslušné majetkové položky). Zisky a ztráty z prodeje aktiv jsou ureny porovnáním výnos s úetní hodnotou aktiva. Zisky a ztráty jsou zahrnuty ve výkazu zisku a ztráty. 6.7 Nehmotná aktiva Nehmotná aktiva zahrnují aktiva s dobou životnosti delší než 1 rok. Nehmotný majetek od 500,- K do 5 000,- K je útován pímo do spoteby na úet Náklady na externí služby a je dále veden v mimorozvahové operativní evidenci. Nehmotný majetek s cenou poízení od 5 000,- K do ,- K je vykazován v dlouhodobých aktivech je odpisován po dobu 2 let. Nehmotný majetek s cenou poízení nad ,- K je vykazován v dlouhodobých aktivech a je odpisován v souladu s odpisovým plánem spolenosti. Prmrná doba odpisování Skupina dlouhodobého majetku Bžné období Minulé období Software 2-4 roky 2-4 roky 6.8 Investice v pidružených podnicích Podíly v pidružených podnicích se oceují pomocí historických náklad spojených s jejich poízením. Souástí poízení jsou pouze pímé výdaje spojené s poízením investice. Na konci období je provena hodnota investice zda nedošlo ke snížení hodnoty bhem úetního roku. 6.9 Snížení hodnoty aktiv Aktiva s neomezenou dobou životnosti nejsou odepisována a jsou každý rok pedmtem testu na snížení hodnoty. Aktiva, která jsou odepisována, jsou posuzována nejmén k datu roní úetní závrky z hlediska snížení hodnoty, kdykoli urité události nebo zmny okolností naznaují, že jejich úetní hodnota nemusí být realizovatelná. 12

13 Ztráta ze snížení hodnoty je zaútována ve výši ástky, o kterou úetní hodnota aktiva pevyšuje jeho realizovatelnou hodnotu a je okamžit vykázána jako náklad ve výkazu zisku a ztráty. Realizovatelná hodnota pedstavuje reálnou hodnotu sníženou o náklady prodeje nebo hodnotu z užívání, je-li vyšší. Za úelem posouzení snížení hodnoty jsou aktiva sdružována na nejnižších úrovních, pro které existují samostatn identifikovatelné penžní toky (penzotvorné jednotky) Dlouhodobá aktiva urená k prodeji Dlouhodobá aktiva klasifikována jako aktiva urená k prodeji jsou ocenna v nižší z hodnot úetní hodnoty a reálné hodnoty po odetení náklad na prodej. Dlouhodobá aktiva jsou klasifikována jako urená k prodeji v pípad, že jejich úetní hodnota bude realizována prostednictvím prodeje, nikoliv pokraujícím používáním. Tato podmínka je považována za splnnou pouze tehdy, je-li uskutenní prodeje vysoce pravdpodobné a aktivum je k dispozici k okamžitému prodeji ve stávajícím stavu. V roce 2010 nebyla klasifikována žádná dlouhodobá aktiva jako aktiva urená k prodeji Zásoby Zásoby se oceují na nižší z úrovní náklad na jejich poízení a isté realizovatelné hodnoty. Do náklad na jejich poízení se zahrnuje poizovací cena a další náklady poízení (dopravné, ). Ocenní zásob pi vyskladnní se provádí metodou FIFO (first-in-first-out) Obchodní pohledávky Obchodní pohledávky se prvotn vykazují v reálné hodnot a následn jsou oceovány zstatkovou hodnotou na základ metody efektivní úrokové sazby po snížení hodnoty podle kriterií uvedených níže. Snížení hodnoty obchodních pohledávek je útováno, když má spolenost objektivní podklad, že nebude schopna inkasovat celou ástku splatnou k termínu splatnosti pohledávek. Toto snížení hodnoty je útováno na vrub náklad úetního období. Kriteria pro snížení hodnoty pohledávek: Druh majetku Bžné období Obchodní pohledávky 20% od 3 do 6 msíc po splatnosti, 50% od 6 do 12 msíc po splatnosti, 80% od 12 do 18 msíc po splatnosti a 100% více jak 18 msíc po splatnosti Zpsob stanovení Minulé období 20% od 3 do 6 msíc po splatnosti, 50% od 6 do 12 msíc po splatnosti, 80% od 12 do 18 msíc po splatnosti a 100% více jak 18 msíc po splatnosti V pípad oprávnných pochybností o úhrad pohledávek je opravná položka tvoena do 100% hodnoty již v roce vzniku pohledávky Penžní prostedky, penžní ekvivalenty, deriváty Peníze a penžní prostedky zahrnují penžní hotovost v pokladn, peníze na bankovních útech vetn krátkodobých vkladových út a depozitních smnek a likvidní finanní investice s maximáln tímsíní lhtou splatnosti. V rozvaze jsou tyto položky k datu roní úetní závrky ocenny poizovací cenou, zstatky penžních prostedk v cizí mn jsou k datu roní úetní závrky pepoteny v souladu s principy uvedenými v bod 6.4. Pijaté úvry a pjky: pjky jsou pi jejich vzniku vykázány v reálné hodnot snížené o vzniklé transakní náklady. Pjky jsou klasifikovány jako bžné závazky, pokud spolenost nemá neomezené právo odložit úhradu závazk pinejmenším na 12 msíc po datu rozvahového dne. K mla spolenost k dispozici 0 tis. K (2009: tis. K) neerpaných úvrových píslib, které byly zajištny zástavním právem k budovám. 13

14 Deriváty Derivátové obchody slouží pouze ke krytí rizik vyplývajících ze zmn kursových rozdíl cizomnných výnos (zahraniní klienti) nebo zmny hodnoty cizomnových aktiv. Deriváty jsou vykazovány v reálné hodnot. Zpsob vykázání této reálné hodnoty závisí na typu derivátu, zda se jedná o zajišovací nástroj nebo nástroj k obchodování. Zajišovací úetnictví je možné aplikovat, pokud: je na poátku zajišovací transakce zajišovací vztah formáln zdokumentován, je efektivita zajišovacího vztahu objektivn mitelná, je zajišovací vztah vysoce efektivní v prbhu úetního období, se v pípad zajištní oekávaných transakcí výskyt této transakce oekává s vysokou pravdpodobností. Zmna reálné hodnoty derivát zajišujících reálnou hodnotu se útují do náklad, resp. výnos, spolu s píslušnou zmnou reálné hodnoty zajištného aktiva, která souvisí se zajišovaným rizikem. Zmna reálné hodnoty derivát zajišujících oekávané penžní toky se prvotn útuje do vlastního kapitálu. Zisk nebo ztráta pipadající na neefektivní ást je vykázána ve výkazu zisku nebo ztráty. Jestliže uplynula doba, na kterou byl zajišovací nástroj sjednán, nebo jestliže byl derivát prodán nebo již dále nespluje kritéria pro zajišovací úetnictví, jsou kumulovaný zisk nebo ztráta existující ve vlastním kapitálu ponechány ve vlastním kapitálu až do doby, než je oekávaná transakce ukonena a vykázána ve výkazu zisku nebo ztráty. Zmna hodnoty derivát, které nesplují požadavky na zajišovací úetnictví je zaútována pímo do výsledku hospodaení jako souást zisku (ztrát) z kursových rozdíl v pípad derivát na prodej cizí mny ízení kapitálu Cílem spolenosti je maximalizovat hodnotu spolenosti a výnos akcioná a tomuto cíli je podízena i politika ízení kapitálu. Spolenost si není vdoma jakýchkoli externích požadavk na ízení kapitálu nebo na proces ízení. Z tohoto pohledu je kapitálem myšlena celá hodnota vlastního kapitálu tak, jak je uvedena ve výkazu finanní pozice spolenosti Zamstnanecké požitky Spolenost poskytuje pro aktuáln zamstnané pracovníky pouze krátkodobé zamstnanecké požitky. Tmi jsou zejména mzdy, roní dovolená, odmny za splnní hospodáského výsledku. Na základ zákonem stanoveného procenta z hrubých mezd jsou odvádny píspvky na pojistné na sociální zabezpeení a na státní politiku zamstnanosti. Náklady na sociální zabezpeení jsou zaútovány jako náklad do úetního období, jako související mzdové náklady. Spolenost nemá žádné další dchodové závazky (závazky definovaných požitk vyžadující pojistn matematické odhady k datu roní úetní závrky) Rezervy O rezervách se útuje tehdy, jestliže je stávající závazek Spolenosti (smluvní nebo mimosmluvní) dsledkem skutenosti, k níž došlo v minulosti, a jestliže je vysoce pravdpodobné, že Spolenost bude nucena ke splnní tohoto závazku erpat zdroje, z nichž jí plyne ekonomický pínos, a pokud je možné spolehliv odhadnout výši tohoto závazku. V pípadech, kdy je významným faktorem asová hodnota penz, se výše rezervy stanoví metodou diskontování oekávaných budoucích penžních tok sazbou ped zdanním, která odráží aktuální tržní zhodnocení asové hodnoty penz, pípadn též rizika specifická pro daný závazek. Pokud je použito diskontování, nárst výše rezervy v prbhu doby se vykazuje jako nákladový úrok. Spolenost nevykazuje žádné rezervy na budoucí provozní ztráty Podmínné závazky a podmínná aktiva Zpsob, jakým Spolenost ošetuje závazky, u nichž je nejistá ástka a asování, závisí na odhadu vedení Spolenosti, týkajícího se ástky a asování závazku a pravdpodobnosti odlivu prostedk pedstavujících ekonomický prospch, které budou požadovány pi úhrad závazku. O podmínných závazcích není v úetních 14

15 výkazech útováno, nebo jejich existence bude potvrzena pouze tím, že dojde nebo nedojde k jedné nebo více nejistým událostem v budoucnosti, které nejsou pln pod kontrolou Spolenosti. Podmínné závazky jsou prbžn provovány tak, aby se zjistilo, zda se odtok prostedk pedstavujících ekonomický prospch nestal pravdpodobným. Pokud je pravdpodobné, že dojde k odtoku prostedk pedstavujících ekonomický pínos z dvodu položky, která byla pvodn považována za podmínný závazek, vykáže se na ni rezerva v úetních výkazech za období, ve kterém ke zmn pravdpodobnosti došlo. Podmínná aktiva nejsou v úetní závrce uvedena. Informace o nich by byly uvedeny v píloze pouze tehdy, když by bylo pravdpodobné, že v souvislosti s nimi vyplyne v dohledné budoucnosti Spolenosti ekonomický pínos Výnosy Výnosy se skládají z reálné hodnoty za prodané zboží a poskytnuté služby snížené o da z pidané hodnoty, rabaty a slevy. Výnosy jsou uznány po splnní následujících kriterií pro jejich rozpoznání: a) tržby z prodeje zboží Tržby za prodej zboží jsou uznány, když spolenost zboží dodá a odbratel zboží pevezme (pevod vlastnického práva a rizik spojených s držbou zboží). b) prodeje služeb a výrobk Tržby z poskytování služeb jsou uznány v úetním období, ve kterém byly služby poskytnuty. Výnosy jsou uznány v období, kdy spolenost uskutenila výkony (léení, stravování, ubytování) Státní dotace a státní podpora Státní dotace, vetn nepenžních dotací v reálné hodnot, se nevykazují, dokud neexistuje pimená jistota, že: úetní jednotka splní s nimi spojené podmínky dotace budou pijaty. Státní dotace pijaté na poízení pozemk, budov a zaízení jsou vykazovány jako snížení hodnoty drženého (poizovaného) aktiva v okamžiku, kdy jsou splnny smluvní požadavky pro piznání dotace. Vykázání dotace není závislé na datu úhrady pedpokládaných výdaj. Pijaté dotace na úhradu provozních náklad jsou útovány do výsledku hospodaení Spolenosti do období, v nmž byly pijaty Rozdlení dividend Rozdlení dividend pro akcionáe spolenosti je uznáno ve finanních výkazech jako závazek v období, ve kterém byly dividendy schváleny akcionái spolenosti Da z píjm Splatná da se uruje v souladu s platnými úetními pedpisy. Sazba dan z píjm právnických osob inila v roce % a v roce 2010 inila 19% Odložená da Odložená da je stanovena ze všech pechodných rozdíl vycházejících z daové základny aktiv, závazk a jejich úetní hodnoty v rozvaze a je vypotena závazkovou metodou pi použití rozvahového pístupu. Odložená da z píjm se stanoví za použití daové sazby (a daových zákon), které byly schváleny nebo proces jejich schvalování v podstat dokonen a o kterých se pedpokládá, že budou úinné v období, ve kterém bude píslušná daová pohledávka realizována nebo závazek odložené dan z píjmu vyrovnán. Odložená daová pohledávka je uznána jenom v takovém rozsahu, v jakém je pravdpodobné, že zdanitelný zisk bude v budoucnu realizován. 15

16 6.23 Dležité úetní úsudky a klíové zdroje nejistoty pi odhadech Pi uplatování úetních pravidel Spolenosti uvedených výše se od vedení vyžaduje, aby provedlo úsudky a vypracovalo odhady a pedpoklady o výši úetní hodnoty aktiv a závazk, která není okamžit zejmá z jiných zdroj. Odhady a píslušné pedpoklady se realizují na základ zkušeností z minulých období a jiných faktor, které se v daném pípad považují za relevantní. Skutené výsledky se od tchto odhad mohou lišit. Odhady a píslušné pedpoklady se pravideln provují. Zmny úetních odhad se vykazují v období, ve kterém byl daný odhad opraven (pokud má oprava vliv pouze na píslušné období), nebo v období vytvoení opravy a v budoucích obdobích (pokud má oprava vliv na bžné i budoucí období). Životnost pozemk, budov a zaízení a nehmotných aktiv Spolenost provuje na konci každého úetního období odhady doby použitelnosti pozemk, budov a zaízení. V bžném roce nebylo nutné doby použitelnosti upravovat Pehled o penžních tocích Pehled o penžních tocích je sestaven nepímou metodou. 16

17 7 Risk management 7.1 Finanní rizika faktory S ohledem na svoji aktivitu je spolenost vystavena více druhm rizik: tržní riziko (zahrnuje mnová rizika, úroková rizika a cenová rizika), kreditní riziko, riziko likvidity a cash flow, úrokové riziko. Celkový program risk managementu spolenosti je primárn zamen na obtížn pedvídatelná rizika finanního trhu a snaží se minimalizovat potenciální nepíznivé efekty do financí spolenosti. a) tržní rizika Riziko zmny smnných kurz ást lázeských služeb je poskytována zahraniním klientm, kteí provádjí úhrady v jiné než funkní mn spolenosti (jedná se zejména o úhrady v EUR a USD). Naproti tomu vtšina vstup je hrazena v CZK, což pináší zvýšené riziko vyplývající ze zmny smnného kurzu EUR/CZK, USD/CZK. ízení smnných rizik je uskuteováno aktualizací prodejních cen v návaznosti na vývoj smnných kurz a pomocí termínovaných derivátových obchod s bankovními subjekty na nákup i prodej cizí mny. Cenová rizika Spolenost není vystavena významným cenovým rizikm. b) kreditní rizika Spolenost nemá významnou koncentraci kreditních rizik, s cílem dále snížit toto riziko jsou významné ástky za poskytnuté služby fakturovány pouze subjektm s odpovídající kreditní historií. Obchody s drobnými zákazníky (maloobchod) jsou hrazeny v hotovosti nebo platebními kartami. c) rizika likvidity V rámci obezetného ízení rizika likvidity spolenost zachovává dostatenou úrove hotovosti a dostupnosti financování prostednictvím pimeného objemu úvrových produkt urených k tomuto úelu. d) úroková rizika Vzhledem k tomu, že spolenost nemá žádná významná úroená aktiva, jsou výnosy a penžní toky z provozní innosti spolenosti v podstat nezávislé na zmnách tržních úrokových sazeb. 17

18 8 Pozemky, budovy a zaízení Náklady/ocenní Pozemky Budovy a stavby Stroje, zaízení, dopravní prostedky a ostatní Poízení investic, zálohy na investice CELKEM Poizovací cena k Pírstky Úbytky 0 (154) (9 720) 0 (9 874) Pevody (13 731) 0 Pevody do dlouhodobých aktiv urených k prodeji Poizovací cena k Pírstky (1 467 Úbytky (32 146) 492) ( ) (9 037) ( ) Pevody Pevody do dlouhodobých aktiv urených k prodeji Poizovací cena k Oprávky k ( ) ( ) 0 ( ) Odpisy daného roku 0 (38 736) (16 650) 0 (55 386) Úbytky Ztráty ze snížení hodnoty Pevody do dlouhodobých aktiv urených k prodeji Oprávky k ( ) ( ) 0 ( ) Odpisy daného roku 0 (41 188) (16 057) 0 (57 245) Úbytky Ztráty ze snížení hodnoty Oprávky k Netto hodnota k Netto hodnota k V roce 2010 poídila Spolenost majetek za tis. K. Šlo zejména o technické zhodnocení budov (Ústav Ionizaního záení, LS Bhounek, LD Astoria, atd.) ve výši tis. K, poízení provozního vybavení ve výši tis. K a probíhajícími rekonstrukcemi za tis. K. V roce 2010 spolenost poídila drobný majetek v celkové hodnot tis. K (v roce 2009 v hodnot tis. K). V roce 2010 Spolenost neerpala žádné dotace v souvislosti s poízením aktiv. Spolenost v roce 2009 pijala dotaci jako píspvek na poízení dlouhodobých aktiv ve výši tis. K. Dotace byla použita zejména na výstavbu aquacentra Agricola a rekonstrukci lázeského domu Ak. Bhounek. V souvislosti s prodejem podniku obdržela spolenost souhlas od Úadu regionální rady regionu soudržnosti Severozápad souhlas o zmn píjemce podpory z titulu výše uvedené dotace na Radonové Lázn Jáchymov a.s. 18

19 K ani k nemla spolenost položky dlouhodobého majetku, které by nebyly v rámci aktivity využívány. Test na snížení hodnoty majetku ke konci roku 2009 a 2010 neukázal žádnou penzotvornou jednotku majetku, která by vyžadovala snížení vykázané hodnoty ke konci úetního období. V souvislosti s prodejem podniku byla veškerá hmotná aktiva Spolenosti k datu prodána spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. Spolenost nevlastní žádná aktiva za úelem prodeje a nemá uzaveny žádné významné smlouvy na poízení pozemk, budov a zaízení. 9 Nehmotná aktiva Náklady/ocenní Software Ostatní nehmotná aktiva Poízení investic CELKEM Poizovací cena k Pírstky Úbytky Poizovací cena k Pírstky Úbytky (16 904) (1 522) 0 (18 426) Poizovací cena k Oprávky k (12 339) (1 487) 0 (13 826) Odpisy daného roku (568) (35) 0 (603) Úbytky Oprávky k (12 907) (1 522) 0 (14 429) Odpisy daného roku (1 576) 0 0 (1 576) Úbytky Oprávky k Netto hodnota k Netto hodnota k V roce 2010 poídila spolenost nehmotný majetek ve výši tis. K. Jednalo se zejména o technické zhodnocení úetního software Vema. V souvislosti s prodejem podniku byla veškerá nehmotná aktiva Spolenosti k datu prodána spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. 10 Investice v pidružených podnicích Spolenost mla k rozhodující podíl v následujících spolenostech: Název Vznik spolenosti Podíl na základním kapitálu Výše základního kapitálu Energie Jáchymov s.r.o %

20 Výše vlastního kapitálu spolenosti Energie Jáchymov s.r.o. k 30. prosinci 2010 byla tis tis. K (1 268 tis. K v roce 2009). V souvislosti s prodejem podniku byla veškerá nehmotná aktiva Spolenosti, tedy i rozhodující podíl ve spolenosti Energie Jáchymov s.r.o, k datu prodána spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. 11 Zásoby Materiál Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby V souvislosti s prodejem podniku byly veškeré zásoby Spolenosti k datu prodány spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. 12 Obchodní a jiné pohledávky Obchodní pohledávky Poskytnuté zálohy Daové pohledávky (peplatek DPH, ) Dotace Ostatní pohledávky Píjmy píštích období, dohadné úty aktivní S ohledem na krátkou dobu inkasa pohledávek je vykázaná hodnota pohledávek považována za jejich reálnou hodnotu. Spolenost neeviduje pohledávky s dobou splatnosti delší než 5 let. Veškeré pohledávky z obchodního styku byly v rámci prodeje podniku pevedeny na spolenost Radonové Lázn Jáchymov a.s. a proto nevznikli k datu úetní závrky žádné dvody dle kritérií uvedených v bodu (2009: bylo ve výši tis. K). 13 Peníze a penžní ekvivalenty Peníze v hotovosti Úty v bankách Zstatek bankovního útu je k tvoen píjmem z prodeje podniku spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. a bude použit na zptný odkup akcií Spolenosti. Penžní prostedky na bankovních útech jsou úroeny pohyblivou úrokovou sazbou, která se uruje na denním základ (denní bankovní depozitní sazby). V roce 2009 spolenost držela penžní prostedky ve výši 474 tis. K (viz bod 19 Ekologické rezervy) uloženy na zvláštním bankovním útu a jejich použití bylo úelov vázáno na erpání rezerv. V roce 2010 Spolenost rozpustila nebo pevedla veškeré rezervy. V souvislosti s prodejem podniku spolenosti Radonové Lázn Jáchymov a.s. již není dvod pro jejich tvorbu. 20

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010

Zpráva statutárního orgánu emitenta 2010 Obsah: POPISNÁ ÁST...3 1. Popis podnikatelské innosti...3 2. Dležité události a transakce a jejich dopad na finanní situaci nebo výsledky hospodaení emitenta jím ovládaných osob...5 TALBULKOVÁ ÁST...6

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2011 I 26701626. Stav k poslednímu dni úet. období. Stav k prvnímu dni úet. období. íslo ádku A K T I V A. Výet položek podle vyhlášky. 504/2002 Sb. ve znní vyhlášky. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2011 Název, sídlo a právní forma a pedmt innosti úetní jednotky I 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003

TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 TEXTOVÁ ÁST INFORMANÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2003 Obchodní firma: Léebné lázn Jáchymov a.s. Sídlo: T.G. Masaryka 415, Jáchymov PS: 362 51 I: 45359229 Zápis v obchodním

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2015 ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu k... 3... 1...... 1... 2....... 2... 0... 1... 5.... Obchodní firma nebo jiný název úetní jednotky PROFI-TEN a.s. I v tisících

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) Léčebných lázní Jáchymov a.s. se sídlem T. G. Masaryka 415, 362 51 Jáchymov IČ 45359229 k 31.3.2011 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř.

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni 31.12.2014. (v celých tisících Kč) Číslo řádku. 5 339 1 136 4 203 3 404 B. Dlouhodobý majetek (ř. Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 5/22 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Contaduria s.r.o. v plném rozsahu ke

Více

I O: 00070564 Rozvaha Sestava: 60 Období: 12/2015 (v K!) Název ú!etní jednotky: M"stská knihovna v eském Krumlov" OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- íslo

Více

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa)

ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I , ) sestavená k (v tisících K na dv desetinná místa) ROZVAHA (bilance) (Souhrnný výkaz pro I 00266418,00911640) sestavená k 31.12.2007 (v tisících K na dv desetinná místa) I 00266418 Msto Krupka Mariánské nám. 22 Krupka 417 42 Název položky Úet ís. k 1.1.2007

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005

Pololetní zpráva. spolenosti. ke dni 30. 6. 2005 Pololetní zpráva spolenosti Jihoeské papírny, a.s, Vtní ke dni 30. 6. 2005 Jihoeské papírny, a.s., Vtní se sídlem 382 11 Vtní. 2, IO 12297 tímto zveejují pololetní zprávu emitenta cenného papíru podle

Více

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha I!O : FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :47:35. Syntetický BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha (v K#, s p%esností na dv$ desetinná místa) okamžik sestavení: 8.2.2016 18:18:13 Název ní jednotky: Sídlo: Kladruby 257 62 Kladruby Právní forma: územní samosprávný celek I!O : 00508454 Název AKTIV

Více

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ]

Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006. [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Výroní zpráva spolenosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2006 [ ádná úetní závrka nebyla ovena auditorem ] Ve Zlín dne 30. dubna 2007 Obsah 1. Profil spolenosti 2. Vrcholové orgány spolenosti a údaje o akcionáích

Více

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám. 1320-1323 Kubánské nám. 1321/18, Praha 10, 100 00 Pozvánka na shromáždění společenství vlastníků jednotek Výbor Společenství vlastníků jednotek Kubánské nám.

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2012 OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské činnosti. 2. Hospodářské výsledky emitenta

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o.

FLUORIT TEPLICE s.r.o. FLUORIT TEPLICE s.r.o. !""" #$%&'(&)*)+,) &'-&. &'-&.!" /0!!0%11231 ''(40 #" )*"5")55 #$# &"")55. %&$' 46!73!89:!%8;1(88% (9+?>+",2 @@@">+",2!-. # / -,9A%B98 - :9!$66+,C2,9A%

Více

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE

DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE DOPLUJÍCÍ INFORMACE K PÍLOZE K ÚETNÍ ZÁVRCE ZA ROK 2013 Název: Statutární msto Brno, mstská ást Brno - Jundrov Adresa: Veslaská 56, 637 00 Brno I: 44 99 27 85 12 Právní forma: územní samosprávný celek

Více

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav

Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010. po oprav Léebné lázn Jáchymov a.s. Pololetní zpráva konsolidovaná k 30.06.2010 po oprav OBSAH POLOLETNÍ ZPRÁVY I. POPISNÁ ÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY 1. Popis podnikatelské innosti 2. Hospodáské výsledky emitenta za pololetí,

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R

FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY. razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R FINANNÍ ÁD SPOLENOSTI RADIOLOGICKÝCH ASISTENT ESKÉ REPUBLIKY razítko SRLA R, podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R I. Úvodní ustanovení OBECNÁ PRAVIDLA HOSPODAENÍ (1) SRLA R v souladu se Stanovami

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná)

Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) Jáchymov Property Management, a.s. Pololetní zpráva (neauditovaná) k 30.06.2013 Na základě upozornění ČNB byly v Pololetní zprávě 2013 odstraněny tyto nedostatky: 1. V popisné části Pololetní zprávy v

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68

OBDOBÍ 4íslo položky Název položky SÚ B8ŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA 2 378 720.44 1 854 040.80 524 679.64 407 318.68 ROZVAHA P?ÍSP8VKOVÉ ORGANIZACE Základní škola Vrbice,, D$dina 239, 691 09, Vrbice 239, P-ísp$vková organizace, Sestavený k : 31.12.2014 (v K, s p-esností na dv$ desetinná místa) Okamžik sestavení : 28.01.2015

Více

S IIL L A A S S F F A A L L T T

S IIL L A A S S F F A A L L T T SSI IILL AASSFF AALLTT ss...rr...oo. VÝRONÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 SILASFALT s.r.o., Štpaákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kunice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: silasfalt@silasfalt.cz IO: 62302370

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin

2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Ministerstvo školství a tlovýchovy eské republiky Tématický plán Obor: Informaní technologie Pedmt: Ekonomika Vyuující: Ing. Danuše Savková 2. roník 2 hodiny týdn, celkem 68 hodin Téma tématický celek

Více

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.

DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s. VÝRONÍ ZPRÁVA 2012 DEKINVEST, uzavený investiní fond, a.s.výroní ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. Zpráva pedstavenstva fondu o podnikatelské innosti Fondu a o stavu jeho majetku

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 ZPRÁVA O HOSPODAENÍ A O INNOSTI PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2009 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Wüstenrot hypotení banka a. s.

Wüstenrot hypotení banka a. s. Wüstenrot hypotení banka a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypoteních zástavních list 6.000.000.000 K s dobou trvání programu 5 let EMISNÍ DODATEK - KONENÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPIS

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2005 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2005 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní platných pedpis) 1 1. Údaje o plnní píjm a výdaj

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012

NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 NÁVRH ZÁVRENÉHO ÚTU MSTA MIROŠOV ZA ROK 2012 1.Údaje o plnní píjm a výdaj za rok 2012 (údaje v K) 1.1. ROZPOTOVÉ HOSPODAENÍ DLE TÍD - PÍJMY 2012 tída skutenost rozpoet rozpoet % SR % UR schválený upravený

Více

WOOD & Company Financial Services, a.s.

WOOD & Company Financial Services, a.s. WOOD & Company Financial Services, a.s. Uveejování informací podle vyhlášky. 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev a obchodník s cennými papíry (dále jen

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2008 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 28 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812, je

Více

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin

Zápis. konané dne 20.kvtna 2005 v 10:00 hodin Zápis z ádné valné hromady akciové spolenosti PAVUS, a.s. se sídlem Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9 Prosek, I:60193174 zapsané v obchodním rejstíku, vedeném Mstským soudem v Praze oddíl B, vložka 2309

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm

P I Z N Á N Í k dani z p íjm právnických osob podle zákona.. 586/1992 Sb. o daních z p íjm Než zanete vyplovat tiskopis, pette p te si, prosím, pokyny. Finannímu úadu pro / Specializovanému finannímu úadu Praha hl.m. Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 6 01 Daové identifikaní íslo C Z 8 5 9

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník

INVESTINÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiní cíle zákazníka. Investiní dotazník Investiní dotazník INVESTINÍ DOTAZNÍK Dotazník je pedkládán v souladu s 15h a 15i zákona. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znní pozdjších pedpis zákazníkovi spolenosti ATLANTIK finanní

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007

Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Závrená zpráva o útování a daovém posouzení hospodaení SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov za úetní a zdaovací období roku 2007 Základní princip útování v úetní jednotce SRPdŠ pi SPŠ/VOŠ Chomutov, IO: 46789812,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod

ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008. Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod ZPRÁVA O HOSPODAENÍ PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2008 Gymnázium J. A. Komenského a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherský Brod Adresa organizace: editel organizace: Zprávu vypracoval(a):

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2005 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14

český B Biologická přeměna 12 Biologické aktivum 12 Blízcí členové rodiny jednotlivce 13 C Celopodniková aktiva 13 Cizí měna 14 REJSTŘÍK český A Akciová opce 9 Aktiva držená dlouhodobým fondem zaměstnaneckých požitků 9 Aktiva z průzkumu a vyhodnocení 10 Aktivní trh 11 Aktivum 11 Antizředění 11 B Biologická přeměna 12 Biologické

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163

- 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice. Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 - 1 - Olšany 75, 341 01 Horažovice Telefon : 376503111 Fax : 376503114 GSM : 724002513 Krajský soud v Plzni, Obchodní rejstík, Oddíl B vložka 163 Výroní zpráva - 2 - Obchodní firma a sídlo spolenosti:

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek

ZNALECKÝ POSUDEK /19/2015. O cenásti pozemku v k.ú. a obci Písek. msto Písek Velké námstí 114/ Písek ZNALECKÝ POSUDEK. 1136/19/2015 O cenásti pozemku. 5983 v k.ú. a obci Písek Objednatel znaleckého posudku: msto Písek Velké námstí 114/3 39719 Písek Úel znaleckého posudku: Stanovení ceny podle platného

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2014 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI

I) ÚDAJE O SPOLENOSTI INFORMANÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2007) (Informaní povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezetného podnikání bank, spoitelních a úvrních družstev

Více

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným 15.4.2015, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer Právní úpravu zvýšení základního kapitálu spolenosti s ruením omezeným nalezneme v zákon.

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006

Návrh. Závrený úet Msta. za rok 2006 K projednání Zastupitelstvu msta Vimperk dne 25. 06. 2007 Msto Vimperk, Steinbrenerova 6, Vimperk Návrh Závrený úet Msta za rok 2006 (podle 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot,

Více

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006

Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 Zpráva obanského sdružení eské myelomové skupiny za rok 2006 eská myelomová skupina je sdružení léka a dalších vdeckých a odborných pracovník, jejichž cílem je výzkum, diagnostika a terapie nemoci zvané

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz peněžních toků Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

Equa bank a.s. Konsolidovaná ú etní záv rka za rok kon ící 31. prosincem 2016

Equa bank a.s. Konsolidovaná ú etní záv rka za rok kon ící 31. prosincem 2016 Konsolidovaná úetní závrka za rok konící 31. prosincem 2016 sestavená v souladu s Mezinárodními standardy úetního výkaznictví ve znní pijatém Evropskou unií VÝKAZ O FINANNÍ POZICI k 31. prosinci 2016 mil.

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec

Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Pravidla pro poskytování finanních dotací a píspvk v oblasti volnoasových aktivit dtí a mládeže z rozpotu Msta Jindichv Hradec Poskytování finanních dotací a píspvk se ídí obecn závaznými pedpisy. Jedná

Více

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek:

EZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. K Aktiva. Dlouhodobý hmotný majetek: ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 315 322 313 006 Oprávky a opravné položky -190 095-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 125 227

Více

Výkaz o peněžních tocích

Výkaz o peněžních tocích Výkaz o peněžních tocích Výkaz CF používaný ve vyspělých zemích Evropské unie od poloviny 60. let minulého století se opíral o zkušenosti z amerického vývoje výkaznictví. V ČR je Opatřením MF ČR čj. 281/50

Více

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s.

. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I. PSG, a.s. V Y H O T O V E N Í. 1 2 3 Z N A L E C K Ý P O S U D E K. 1 1 6-9 / 2 0 0 5 O S T A N O V E N Í C E N Y A K C I Í S P O L E N O S T I P S G, a. s. Objednatel : I: 000 14 834 Zlín, Zarámí 4077, PS 760 40

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více