Vážení čtenáři SCHAFFER 5/2012. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od připravované změny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení čtenáři SCHAFFER 5/2012. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013 připravované změny"

Transkript

1 1/5 SCHAFFER 5/2012 l i s t o p a d Každý rok na podzim naši politici schvalují komplexní novely daňových zákonů, které mají platit od 1. ledna následujícího roku. Letos tomu není jinak. Protože naši politici podporují podnikatelský sektor všemi možnými prostředky, dopřejí i letos podnikatelům dostatek času na to, aby mohli novou daňovou legislativu včas implementovat do interních procesů, upgradovali účetní software, proběhlo školení zaměstnanců, vydali nové ceníky s novou sazbou DPH apod. I letos očekávám, že legislativní proces bude ukončen a novely zákonů publikovány celou řadu pracovních dnů před koncem kalendářního roku. Přesto Vám přeji hezké chvilky při čtení našich Schaffer News. Ing. Martin Felenda, Managing partner Ing. Martin Felenda M&A, mezinárodní zdanění, optimální daňové struktury Ing. Ondřej Havle správa daní a poplatků, daňové řízení Mgr. Aleš Eppinger M&A, obchodní právo, pracovní právo, soudní a arbitrážní řízení Vážení čtenáři Schaffer News, Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu DPH od připravované změny Martina Radová Jak jsme všichni jistě zaznamenali, probíhá v těchto dnech příprava řady daňových změn, které by měly nabýt účinnosti od V tomto příspěvku se budeme věnovat novinkám, které nás čekají v oblasti daně z přidané hodnoty; krátký příspěvek, který následuje, ve stručnosti nastiňuje chystané změny v ostatních daňových zákonech. Poslaneckou sněmovnou byl schválen dlouze diskutovaný stabilizační balíček, který zvyšuje obě sazby DPH o jeden procentní bod, tj. na 15% a 21%. Toto opatření by mělo platit v letech 2013 až Od roku 2016 by se měla začít uplatňovat již schválená jednotná sazba DPH ve výši 17,5%. Stabilizačním balíčkem se nyní bude zabývat Senát. Další novinky v zákoně o DPH jsou navrhovány tzv. technickou novelou, která reaguje především na změny v předpisech EU, obsahuje ovšem také další dílčí úpravy. Technická novela zákona o DPH byla Poslaneckou sněmovnou přijata ve třetím čtení a předána k projednání do Senátu. Senátem byla novela vrácena do Poslanecké sněmovny s pozměňovacími návrhy, níže uvedené body, které jsme pro Vás z této novely vybrali a které považujeme za nejstěžejnější, by již ovšem měly zůstat nezměněny: Ing. Radomír Stružinský IFRS, due diligence

2 2/5 Pro přepočet cizí měny na českou měnu bude možné použít, kromě kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou, také směnný kurz Evropské centrální banky. Dochází k novému vymezení místa plnění v případě dlouhodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani. V tomto případě se místo plnění bude řídit místem, kde má tato osoba (příjemce plnění) sídlo nebo místo pobytu. Návrh také přepracovává ustanovení týkající se daňových dokladů. Pro vystavování daňových dokladů se použijí pravidla členského státu, ve kterém je místo plnění. Je-li však místo plnění v jiném členském státě, než ve kterém má dodavatel sídlo nebo provozovnu a osobou povinnou přiznat daň je příjemce plnění, podléhá vystavování daňových dokladů pravidlům členského státu dodavatele. Totéž platí v případě, je-li místo plnění ve třetí zemi. Elektronické doklady budou zrovnoprávněny s doklady listinnými. Novela počítá také se zrušením povinnosti doplňování údajů na daňovém dokladu při poskytnutí služby osobou registrovanou k dani v jiném členském státě, resp. zahraniční osobou, při pořízení zboží z jiného členského státu nebo v režimu přenesení daňové povinnosti. Povinnost doplnit některé údaje se přesouvá do evidence pro daňové účely. Dochází k prodloužení lhůty pro osvobození převodu nemovitostí. Dle návrhu je převod staveb, bytů a nebytových prostor osvobozen od daně až po uplynutí 5 let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo od data, kdy bylo započato první užívání stavby. Plátce se ovšem může rozhodnout, že i po uplynutí této lhůty daň uplatní, čímž si zachová nárok na odpočet daně na vstupu u souvisejících plnění. Pro nové plátce DPH je zdaňovacím obdobím kalendářní měsíc, a to s výjimkou plátců, kteří nemají v tuzemsku sídlo ani provozovnu. Jejich zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. Nepřesáhl-li obrat plátce za předcházející kalendářní rok ,00 CZK a není-li plátce skupinou nebo tzv. nespolehlivým plátcem, může správci daně oznámit změnu zdaňovacího období na kalendářní čtvrtletí. V oblasti ručení za nezaplacenou daň dochází k rozšíření tohoto ustanovení. Příjemce zdanitelného plnění nově ručí také za nezaplacenou daň z toho plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečňování o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna skutečnost, že je tzv. nespolehlivým plátcem. Tento údaj bude veden ve veřejném registru správce daně, status nespolehlivého plátce může získat plátce, který závažným způsobem poruší své povinnosti. Pro rok 2014 je dále počítáno s povinnou elektronickou formou podání vůči správci daně. S účinností od roku 2015 by mělo dojít ke snížení hranice obratu pro vznik plátcovství ze současných ,00 CZK na ,00 CZK Stabilizační balíček přehled dalších změn Výše zmiňovaný stabilizační balíček obsahuje také následující změny zákona o daních z příjmů, z nichž většina platí pro roky 2013 až 2015: solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob, tj. 7% zdanění nadlimitních příjmů (příjmy vyšší než 48násobek měsíční průměrné mzdy), omezení výdajových paušálů u příjmů z podnikání a příjmů z pronájmu, tj. nastavení maximální absolutní výše výdajových paušálů, nemožnost uplatnění slevy na vyživované dítě nebo slevy na manžela/manželku bez vlastních příjmů u osob využívajících výdajové paušály, zrušení slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce

3 3/5 Pro roky 2013 až 2015 dojde ke zrušení stropů pojistného na veřejném zdravotním pojištění. U daně z převodu nemovitostí bude sazba daně zvýšena ze současných 3% na 4%. Postupně bude zrušena tzv. zelená nafta, tj. nárok na vratku části spotřební daně pro zemědělce. Pro příští rok je plánováno snížení nároku, od roku 2014 pak jeho úplné zrušení. Změny související s novelou občanského soudního řádu a exekučního řádu Aleš Eppinger Marie Žabková Dne 9. října 2012 prezident republiky podepsal zákon, který přináší dlouho očekávané změny v oblasti exekucí. Významná část této novely občanského soudního řádu (dále jen OSŘ ), exekučního řádu a dalších souvisejících zákonů nabude účinnosti k 1. lednu Zjednodušení postupu při zahájení exekučního řízení Jedním z klíčových bodů je přenos kompetence nařídit exekuci ze soudů přímo na exekutory. Od vypuštění rozhodování soudu o nařízení exekuce si navrhovatelé slibují především zrychlení exekučního řízení a oproštění soudů od formální agendy spočívající v rozhodování o nařízení exekuce. Díky tomuto by soudy měly získat více prostoru pro dohled nad další činností exekutorů, a to především v oblasti návrhů na zastavení exekucí či opravných prostředků proti rozhodnutí exekutorů. Soudy si ponechají výlučné oprávnění nařídit a provést výkon rozhodnutí pouze v určitých záležitostech jako je např. rozhodování o výchově nezletilých dětí. Více možností pro věřitele Novela přináší nové způsoby provedení exekuce, čímž se fakticky rozšíří možnosti uspokojení věřitelů. Především se zavádí možnost realizovat prodej postiženého obchodního podílu povinného ve společnosti s ručením omezeným, podíl komanditisty v komanditní společnosti a členská práva a povinnosti v bytovém družstvu, a to prostřednictvím dražby. Dnes platná úprava totiž neumožňuje uspokojit pohledávku věřitele těchto postižených hodnot jinak než z práva povinného na vypořádací podíl resp. na podíl na likvidačním zůstatku. Faktická možnost zpeněžit postižené hodnoty tedy výrazně posílí práva věřitelů v této oblasti. Nové exekuční prostředky Dalšími novinkami, které novela zavádí, je exekuce správou nemovitostí či spoluvlastnického podílu na nemovitosti a exekuce správou podniku. Věřitelé tak vedle možnosti prodeje dražbou budou moci být uspokojeni z příjmů, které budou získány v souvislosti se správou daných hodnot. Tedy např. z nájemních smluv týkajících se nemovitosti. Novela dále předpokládá možnost dražby pohledávky a exekuci pozastavením řidičského oprávnění. Pozitivní změnu pro věřitele by měla znamenat i možnost snížit nejnižší podání při dražbě nemovitostí v případě předchozích neúspěchů s prodejem této nemo-

4 4/5 vitosti. Umožnění postihu majetkových hodnot manžela povinného, a to tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů, je dalším z pozitiv, které novela přináší. Všechny tyto nové exekuční prostředky by měly umožnit uspokojení většího počtu věřitelů, a to v mnohem větší míře. Přiměřenost exekucí Velmi důležitou změnou především ve prospěch povinných je přiměřenost exekucí, která má zaručit, že zabavovaný majetek nebude mnohem vyšší hodnoty než dlužná částka. Mělo by se tak předejít případům, kdy byl kvůli nepatrnému dluhu zablokován majetek povinného i v hodnotě několika milionů. Pokud bude od účinnosti novely vymáhaná povinnost v hrubém nepoměru k majetku povinného, na který by se vztahoval zákaz nakládání s majetkem, může exekutor před zasláním vyrozumění oprávněnému rozhodnout, že se zákaz vztahuje pouze na část majetku přiměřenou vymáhané povinnosti. Zrušení exekutorských zápisů Za krok zpět lze považovat zrušení pravomoci exekutorů sepisovat exekutorské zápisy. Tato agenda bude nyní přenesena pouze na notáře. Zrušením doložky přímé exekuční vykonatelnosti bude účastníkům závazkových právních vztahů upřena možnost přímo před notářem uzavřít dohodu, kterou se jeden z účastníků zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého účastníka, v níž svolí, aby byl nařízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestliže svou povinnost řádně a včas nesplní. Na co se dále připravit Pro úplnost uvádíme ještě další změny, které novela OSŘ a exekučního řádu přináší. Některé z těchto změn jsou však odbornou veřejností považovány spíše za problematické. Novela zavádí možnost koupit draženou nemovitost do 15 dní ode dne zveřejnění usnesení o příklepu, a to za cenu alespoň o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání. Tento institut však může dle některých názorů znamenat výrazné znejistění postavení vydražitele. Od možnosti sloučit exekuce vedené proti stejnému dlužníkovi si navrhovatel slibuje především snížení nákladů pro dlužníky. Nicméně kritici této změny poukazují na komplikovanost různých zákonných lhůt, určité znepřehlednění řízení a možné spory mezi jednotlivými věřiteli o výtěžek. Dlouho očekávaná novela exekucí byla tedy přijata a především vypuštění rozhodování soudu o nařízení exekuce slibuje celkové zjednodušení exekučního řízení. Věříme, že se změny, které nová právní úprava zavádí, osvědčí i v praxi.

5 5/5 Novelizovaná definícia predĺženia účinná od Milan Černák V súčasnosti platná definícia predĺženia znie, že podnikateľ je predĺžený až vtedy, keď účtovná hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu majetku spoločnosti. V tejto definícii nastane výrazná zmena. Od 1. januára 2013 bude podnikateľ predĺžený ak má viac ako jedného veriteľa a ak hodnota jeho záväzkov (bez ohľadu na splatnosť) prevýši hodnotu jeho majetku. Povinnosť ohlásiť insolventnosť budú mať napríklad i spoločnosti, ktoré majú pôžičky pred splatnosťou z materských spoločností prevyšujúce hodnotu vlastného majetku. V návaznosti na Česko-maďarské obchodní fórum 2012 pořádané společnostmi Schaffer & Partner a Instant Business kft. jsme zahájili spolupráci se řadou mezinárodních společností a podpořili obchodní výměnu mezi Českou republikou a Maďarskem. Hlavním mediálním partnerem této akce bylo nezávislé internetové zpravodajství Obsah tohoto materiálu má čistě informativní charakter. Přestože jsme věnovali sestavování tohoto materiálu patřičnou pozornost a péči, nepřebírají společnosti skupiny Schaffer & Partner žádnou zodpovědnost za případné chyby a nepřesnosti, ani neodpovídají za jakékoli škody vzniklé na základě užití těchto informací. V každém případě doporučujeme vyžádat si v konkrétním případě naši odbornou radu. V souladu s ustanovením 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v platném znění, Vám tímto sdělujeme, že máte možnost odmítnout další elektronické zasílání obchodních a informačních sdělení společnosti Schaffer & Partner. Pokud nemáte zájem o zasílání informačního bulletinu, dejte prosím Odpovědět na a do předmětu napište NEZASÍLAT. V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím níže uvedených kontaktů Skupina Schaffer & Partner, Vodičkova 710/31, Praha 1, Tel.: , Fax: ,

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner.

Vážení čtenáři SCHAFFER 1/2013. Přinášíme vám další vydání našeho informačního bulletinu. DPH od 1. 1. 2013. Martina Radová radova@schaffer-partner. 1/7 SCHAFFER 1/2013 www.schaffer-partner.cz leden 2013 Vláda České republiky se nadále všemi dostupnými prostředky snaží podporovat ekonomickou situaci podniků, osob samostatně výdělečně činných i běžných

Více

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz

březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz ESCNEWSLETTER březen 2013 č. 2 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, v našem 2. vydání odborného občasníku se vracíme ke

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Stavební fórum Daňové novinky 2013

Stavební fórum Daňové novinky 2013 Stavební fórum Daňové novinky 2013 6. prosince 2012 Program Změny ve zdanění fyzických osob Změny od 2013 Další plánované změny Změny ve zdanění právnických osob DPH Změny od 2013 Další plánované změny

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky

Komorní listy. časopis soudních exekutorů 1/2011. III. ročník. vydává Exekutorská komora České republiky Komorní listy časopis soudních exekutorů 1/2011 III. ročník vydává Exekutorská komora České republiky Diskusní fórum TŘEŠŤ 2011 Novelizace vykonávacího řízení Zákon č. 182/2006Sb. o úpadku a způsobech

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

P R O S I N E C 2 0 1 1

P R O S I N E C 2 0 1 1 T A X F R E S H P R O S I N E C 2 0 1 1 Vážení obchodní přátelé, rádi bychom Vás informovali o důležitých legislativních změnách, které v novém roce mohou výrazně ovlivnit Vaše podnikání, a proto je dobré

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014. Oblast Daně Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast Daně Kdo je poplatníkem daně z příjmu fyzických osob osoba, která má příjmy plynoucí výhradně ze zdrojů na území ČR pouze

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR

III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR III. VELKÉ UCELENÉ VZDĚLÁVÁNÍ INSOLVENČNÍCH SPRÁVCŮ ČR Daňová evidence a povinnosti z ní plynoucí pro vedení evidence o majetku a hospodaření podnikatelského subjektu. Daňové subjekty a základní zásady

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ

4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ KLÍČOVÉ KOMPETENCE DO OBCÍ OBECNÉ I ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ NA DOSAH CZ.1.07/3.1.00/50.0015 4. Základy podnikání ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ 1. Připravte si svůj podnikatelský záměr Sepište svůj plán na podnikání. Odpovězte

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 I PROSINEC 2013 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇOVÝ ŘÁD DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Oddíl I.2 Informační servis

Oddíl I.2 Informační servis 1 2 3 Oddíl I.1 4 Informační servis Oddíl I.2 Informační servis Vážený zákazníku, dostalo se Vám do rukou další vydání magazínu PREMIER journal. Toto číslo je nyní zaměřeno především na informace o legislativních

Více

K návrhu rozpočtu na rok 2006

K návrhu rozpočtu na rok 2006 Auditor 8/2005 K návrhu rozpočtu na rok 2006 Ing. Marie Kučerová kancléřka KA ČR Komora auditorů plní řadu funkcí, které jsou jí jednak uloženy zákonem o auditorech a jednak vyplývají z úkolů, které si

Více