ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků OA, HŠ a SOŠ, Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.52/ Druh zakázky: služby OBSAH: I. Základní údaje o zadavateli:... 2 II. Předmět veřejné zakázky... 2 III. Místo plnění veřejné zakázky... 3 IV. Termín plnění veřejné zakázky... 3 V. Způsob zpracování nabídkové ceny... 4 VI. Požadavky na nabídku (včetně termínu a místa podání nabídky)... 4 VII. Hodnotící kritéria... 5 VIII. Kvalifikační požadavky... 5 IX. Platební podmínky... 7 X. Obchodní podmínky... 7 XI. Dotazy... 8 XII. Ostatní... 8

2 I. Základní údaje o zadavateli: Název zadavatele: Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 5519, příspěvková organizace Právní forma: Příspěvková organizace IČ: DIČ: CZ Sídlo: Zborovská 519, Turnov Statutární zástupce: Ing. Milena Lednejová, tel.: , Kontaktní osoba: Ing. Milena Lednejová, tel.: II. Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zadavatele v rámci projektu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků OA, HŠ a SOŠ, (registrační číslo: CZ.1.07/1.3.52/ ), realizovaného v rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji II. (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost). Všechny požadované kurzy musí být akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. Názvy kurzů mohou být odlišné od názvů kurzů uvedených v této zadávací dokumentaci, avšak po obsahové stránce se nesmí lišit. Zadavatelem jsou požadovány následující kurzy v níže uvedeném hodinovém rozsahu, počtu účastníků a skupin: Díl A: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků pro využívání ICT ve výuce Název 1 Rozsah Počet os./skup. MS Outlook 6 vyuč. hod. 10 os./1 skup. MS PowerPoint I 6 vyuč. hod. 10 os./1 skup. MS PowerPoint II 6 vyuč. hod. 10 os./1 skup. MS Word II 6 vyuč. hod. 10 os./1 skup. Internet pro pokročilé 7 vyuč. hod. 10 os./1 skup. MS Excel I 7 vyuč. hod. 10 os./1 skup. 1 Římská číslice I značí úroveň začátečníků až mírně pokročilých, římská číslice II značí úroveň pokročilejší.

3 MS Excel II 7 vyuč. hod. 10 os./1 skup. MS Word I 7 vyuč. hod. 10 os./1 skup. Adobe Photoshop 14 vyuč. hod. 5 os./1 skup. AutoCAD 14 vyuč. hod. 5 os./1 skup. Díl B: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků vedoucí k naplňování cílů kurikulární reformy Název Rozsah Počet os./skup. Jak úspěšně komunikovat 8 vyuč. hod. 10 os./1 skup. Komunikace v obtížných situacích 8 vyuč. hod. 10 os./1 skup. Asertivita v životě pedagoga 8 vyuč. hod. 10 os./1 skup. Syndrom vyhoření 8 vyuč. hod. 10 os./1 skup. Díl C: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Název Rozsah Počet os./skup. Anglický jazyk 60 vyuč. hod. 11 os./2 skup. Francouzský jazyk 60 vyuč. hod. 5 os./1 skup. Dodavatel zajistí prezenční listiny, hodnotící dotazníky a certifikáty o absolvování kurzu. Uchazeč dále zajistí občerstvení pro účastníky na kurzech v rámci dílu A v maximálním rozsahu 125 Kč/os./den (celkem 100 osob) a v rámci dílu B v maximálním rozsahu 125 Kč/os./den (celkem 40 osob). Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,-- Kč s DPH, ,-- Kč bez DPH. III. Místo plnění veřejné zakázky Místem plnění veřejné zakázky jsou budovy zadavatele Alešova 1723, Turnov a Zborovská 519, Turnov. IV. Termín plnění veřejné zakázky Předpokládané datum zahájení plnění: Předpokládané datum ukončení plnění: Harmonogram pro realizaci jednotlivých kurzů je následující:

4 2012 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Díl A Díl B X X Díl C X X X X 2013 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Díl A X X X X X X Díl B X X Díl C X X X X X X Tento harmonogram je předběžný, konkrétní termíny školení budou zadavatelem s dodavatelem služeb domluveny. V. Způsob zpracování nabídkové ceny Uchazeč stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná. Uchazeč předloží jako přílohu nabídky detailní rozpis ceny dle jednotlivých položek (kurzů a občerstvení), uvedených v předmětu plnění. (U každé položky uchazeč uvede cenu v Kč bez DPH, vyčíslí DPH a dále uvede celkovou cenu vč. DPH.) Cena kurzů je dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozena od DPH. Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s plněním předmětu této veřejné zakázky při zpracování nabídkové ceny. Celková nabídková cena bude uvedena v Kč, a to v členění - nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH s příslušnou sazbou a nabídková cena včetně DPH. Nabídková cena v tomto členění bude uvedena na krycím listu nabídky (vzor viz Příloha č. 1). Nabídková cena nesmí překročit částku Kč ,00 včetně DPH. VI. Požadavky na nabídku (včetně termínu a místa podání nabídky) Aby mohla být nabídka hodnocena, musí být zaslána poštou nebo doručena osobně na adresu školy Zborovská 519, Turnov a to do 7. srpna 2012 do 9:00 hodin (lhůta pro podání nabídky je tudíž od 25. července 2012 do 7. srpna 2012 do 9:00 hodin). Obálka, ve které bude nabídka doručena, musí být

5 řádně označena příjemcem, odesílatelem a zřetelným nápisem Neotevírat veřejná zakázka malého rozsahu Zajištění realizace kurzů k DVPP pro OA, HŠ a SOŠ, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace a musí být doručena v neporušeném stavu. Nabídka musí být zaslána ve 2 vyhotoveních (originál a zcela totožná prostá kopie), formát A4, originál musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče a orazítkován, pokud uchazeč používá razítko. Obě vyhotovení musí být vloženy do jedné uzavřené obálky. Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy, musí být očíslovány vzestupně. Obsahová náplň nabídky musí být následující: krycí list zakázky (vzor viz Příloha č. 1), který obsahuje informace o zadavateli i o uchazeči a o ceně; registrační číslo projektu, jeho název; identifikační údaje zadavatele i uchazeče (obchodní firma nebo název, sídlo, právní forma, identifikační číslo, bylo-li přiděleno); kontaktní osoba na uchazeče (telefon, ); název a popis předmětu zakázky (dle Zadávací dokumentace) včetně cenové kalkulace (jednotkové ceny, celkové ceny, ceny bez DPH i s DPH); návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče (návrh bude obsahovat veškeré skutečnosti uvedené v Zadávací dokumentaci a dle tohoto dokumentu požadované. Přijatá nabídka bude zapsána do evidence přijatých nabídek, kde bude mimo obchodní jméno uchazeče uveden také čas, datum, způsob přijetí. VII. Hodnotící kritéria Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je dle ustanovení 78 odst. 1 písm. b) zákona nejnižší nabídková cena. Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny vč. DPH. Výše nabídkové ceny je konečná a nelze ji překročit. VIII. Kvalifikační požadavky 2 Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel podle 53 odst. 1 písm. a) k): a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti v organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele 2 Tyto kvalifikační předpoklady jsou dle zákona o veřejných zakázkách.

6 právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak i v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak k zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů podle 54 písm. d); pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, a j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.

7 Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů dle písm. a) k) předložením čestného prohlášení (Příloha č. 2). Tento doklad nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů. Uchazeč musí dále doložit v prosté kopii výpis z obchodního rejstříku či výpis z jiné obdobné evidence, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky. Tento výpis (či jiný dokument) taktéž nesmí být starší 90 kalendářních dnů ke dni podání nabídky. IX. Platební podmínky Fakturace se bude uskutečňovat měsíčně, tj. po skončení daného měsíce, vždy za kurzy realizované v daném měsíci. Na faktuře bude uveden název a číslo projektu. Splatnost daňových dokladů bude 14 kalendářních dnů od data jejího vystavení. Dodavatel musí na faktuře podrobně specifikovat fakturované služby. Platby za poskytnuté služby budou realizovány bezhotovostním převodem. Zálohy se neposkytují. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran zruší termín školení později než 5 pracovních dnů před sjednaným termínem, vzniká druhé smluvní straně nárok fakturovat smluvní pokutu ve výši Kč za každý jednotlivý případ zrušení školení. X. Obchodní podmínky Součástí nabídky musí být návrh smlouvy. Uchazeč předloží návrh smlouvy na předmět zakázky, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem, a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí obsahovat zejména: a) označení smluvních stran, b) vymezení předmětu plnění, c) místo plnění, d) termíny plnění dle požadavků této výzvy, e) cenu dle požadavků této výzvy, cena bez DPH, vč. DPH a uvedení samotného DPH, příp. uvést, že dodavatel není plátcem DPH, f) obchodní a platební podmínky dle této výzvy, g) další ujednání. h) povinnost, aby dodavatel umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Návrh smlouvy musí obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce.

8 Návrh smlouvy musí být orazítkovaný (pokud uchazeč používá razítko) a podepsaný uchazečem či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu; originál plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. XI. Dotazy Dotazy týkající se výběrového řízení je možno zasílat na ovou adresu a a Tyto dotazy budou zodpovězeny do 4 pracovních dnů a odpovědi budou zaslány všem uchazečům, případně vyvěšeny na místě, kde byla zveřejněna Výzva k podání nabídek. XII. Ostatní Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Obsah nabídek považuje zadavatel za důvěrný. Uchazeč se zavazuje plně respektovat pravidla povinné publicity v rámci OP VK. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o předloženém návrhu smlouvy. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel může zrušit zadávací řízení až do doby uzavření smlouvy. Zadavatel informuje uchazeče, že se nejedná o zadávací řízení dle 21 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V Turnově dne 24. července 2012 Jméno a podpis statutárního zástupce: Ing. Milena Lednejová Seznam příloh: Příloha č. 1 Vzor krycího listu nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne 8.9.2014 1. Zadavatel Název:

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ )

KVALIFIKA NÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, ve zn ní pozd jších p edpis (dále ZVZ ) KVALIFIKANÍ DOKUMENTACE podle zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis (dále ZVZ ) Rámcová smlouva o vývoji a údržb aplikaního programového vybavení pro oblast Správy údajové

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více