Úvod. Gabriela Olejníková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Gabriela Olejníková"

Transkript

1 Srovnání přístupu českých účetních standardů, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a Amerických všeobecně uznávaných standardů (US GAAP) k účetnímu vykazování nehmotných aktiv a leasingu Gabriela Olejníková Abstrakt Příspěvek se zabývá stavem harmonizace českých účetních standardů, IAS/IFRS a US GAAP se zaměřením na nehmotná aktiva a leasing. V článku jsou popsány jak základní rozdíly tak vybrané zvláštní výjimky, týkající se těchto oblastí. Dále ukazuje, jaké podmínky je každý podnik nucen splnit při vykazování podle všech těchto standardů. Zároveň se snaží poukázat na významné odlišnosti českého účetnictví vůči jmenovaným mezinárodním normám. Klíčová slova Nehmotná aktiva, goodwill, zřizovací výdaje, výzkum a vývoj, finanční leasing, operativní leasing, US GAAP, IAS/IFRS, české účetní standardy Úvod Základním stavebním kamenem každé ekonomiky je podnik. Jeho chod a fungování je vystaveno působení mnoha vlivů. Zároveň je však i on tím, který ovlivňuje své okolí. Právě účetní systémy zajišťují propojení vnitřního prostředí a vnějšího okolí podniku. Jejich prostřednictvím jsou poskytovány ekonomicky významné informace a udržována komunikace mezi jejich uživateli. Podobně jako v případě právních systémů, i v systému (zejména regulace) účetnictví přetrvávají rozdíly mezi přístupem evropským a anglosaským. Pro kontinentální model regulace účetnictví je typická úprava právními normami a tím daná menší pružnost, větší možnost politizace, větší podřízenost daňovým zákonům a obchodnímu právu. Za správně vedené je považováno takové účetnictví, které je v souladu se zákony. Majetek je zařazován podle toho, komu právně náleží. Přístup je reprezentován Německem, Rakouskem, Francií. Pro anglosaský model je příznačná regulace pomocí profesních standardů či principů. Ty zpravidla vycházejí ze zažité praxe. Za správně vedené je považované takové účetnictví, které respektuje stanovené principy věrně zobrazuje popisovanou realitu, obsah má přednost před formou. Nad právním pojetím vlastnictví převažuje princip ovládání určitého majetku. K tomuto modelu patří zejména účetnictví ve Velké Británii, Irsku, USA, Kanadě, Austrálii. Ekonomická propojenost jednotlivých ekonomik, která je v současném světě stále těsnější, vede i ke snahám o sblížení systémů účetnictví jednotlivých zemí a dosažení mezinárodní srovnatelnosti výsledků účetnictví, tj. zejména účetních výkazů. V Evropě na sebe tuto úlohu převzala IASC (od r IASB), která vytvořila Mezinárodní účetní standardy (IAS). Ty jsou v současné době nahrazovány upravenými Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zatím nejlépe propracovaný účetní systém je vytvořen v USA (US GAAP). Zde tyto požadavky od roku 1934 prošly největším a nejrozsáhlejším vývojem.

2 Vlivem harmonizace světového účetnictví dochází k postupnému prolínání a vzájemnému ovlivňování nejen těchto systémů. Cíl a metodika Cílem je systematicky a přístupným způsobem popsat současný stav harmonizace světového účetnictví v oblasti nehmotných aktiv a leasingu. Ve své práci se chci věnovat srovnání dvou nadnárodních a mezinárodně uznávaných účetních norem (IAS/IFRS, US GAAP) a českých účetních standardů a jejich přístupu k vykazování, ocenění a další charakteristice nehmotných aktiv a leasingu. V první fázi jsem se věnovala sběru informací z dostupných zdrojů (monografie, internet, ) a poté jejich podrobné analýze. Na základě získaných údajů jsem vypracovala dané srovnání. Nehmotná aktiva Klasifikace IAS 38 Nehmotná aktiva stanoví, že nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum, které nemá hmotnou podstatu. A může být vykázáno v rozvaze tehdy, pokud splňuje danou definici, lze jej spolehlivě ocenit a je u něj pravděpodobné, že z něj budou podniku plynout budoucí ekonomické užitky. Vylučuje tak jako nehmotné aktivum např. zřizovací výdaje, výdaje na reklamní a propagační činnost a další. Strohá definice US GAAP pouze uvádí, že nehmotný majetek je majetek (kromě finančních nástrojů) bez fyzické substance. Nejkonkrétnější klasifikaci uvádí české účetní standardy. Zde je za nehmotný majetek považován majetek, který byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností vstupní cena dle daňových zákonů je vyšší než Kč (nebo rozhodne-li podnik ve svých směrnicích o jiné cenové hladině, pak se řídí touto) a doba použitelnosti delší než rok. Stejně jako u hmotného majetku IAS/IFRS a US GAAP nepředepisují přesně, jak se nehmotný majetek má vykazovat. Uvádí pouze, že se podnik má řídit zásadami materiality a zobrazovat pravdivý a věrný obraz. Přesto uvádí R. Mládek několik rozdělení společných pro IFRS i US GAAP: Nehmotný majetek vyplývající ze zákona ( patenty, ), Nehmotný majetek vyplývající ze smlouvy (výrobní dohody, dohody o stavbě, ), Nehmotný majetek vyplývající z jiné dohody (vysílací licence, licence na užívaní software, ), Nehmotný majetek vyplývající z technologie ( vlastní počítačové programy, výrobní procesy, technické dokumentace, ), Nehmotný majetek vyplývající ze vztahů (záznamy o úvěrové bonitě věřitelů, ), Goodwill.

3 České účetní standardy rozdělují nehmotný majetek na zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill (u něhož kritéria doby použití a ocenění neplatí) a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem. Ocenění Jak IFRS tak US GAAP uvádějí jako základní druh ocenění pořizovací (kupní) cenu, která byla vyplacena v rámci arm s length transaction. To znamená v transakci provedené mezi nezávislými stranami, které jednali dobrovolně a bez tísně. IFRS dále také uvádí, že součástí pořizovací ceny mohou být také vedlejší náklady jako cla, nevratné daně a další. Podmínkou je však souvislost těchto nákladů s uvedením majetku do provozu. Stejně je tomu i v rámci českých účetních standardů. Složitější je situace u nehmotného majetku vytvořeného, vyrobeného ve vlastní režii. České účetní standardy stanoví, že takto získaný majetek se oceňuje vlastními náklady. US GAAP zase uvádějí, že náklady, které souvisí s tvorbou (nebo obnovením) nehmotného majetku (včetně goodwillu), nejsou specificky identifikovatelné. Nelze určit jejich životnost a často se vztahují na operace jednotky vcelku. Jsou nazývány náklady období a nemohou vstupovat do hodnoty majetku. Stejně tak veškeré náklady, které se zahrnují do výzkumu a vývoje jsou těmito náklady období. Z toho vyplývá, že se tak do pořizovací ceny nehmotného aktiva mohou zahrnout pouze právní poplatky, soudní výlohy a podobné náklady, které jsou nezbytné k tomu, aby se majetek zaregistroval a právně ošetřil. IFRS (IAS 38) dovoluje zahrnout do ceny nehmotného aktiva vyrobeného ve vlastní režii všechny přímo související náklady nutné k tvorbě, produkci a přípravě majetku do stavu, kdy je ho možné začít používat. Problémem je však podmínka budoucích ekonomických výhod a tak je těžké určit právě ty náklady, které k tomuto zhodnocení povedou. Důležité je však také při samotné tvorbě rozeznat fázi výzkumu a vývoje. Náklady na výzkum má totiž společnost povinnost zahrnout do nákladů běžného období, nikoliv do hodnoty majetku. Výdaje na vývoj lze aktivovat do hodnoty majetku pokud jsou splněny tyto 3 podmínky: dokončení aktiva je proveditelné, společnost má zájem na dokončení aktiva, společnost je schopna využívat nebo prodat toto aktivum. Dalším způsobem ocenění je ocenění majetku reálnou hodnotou. Reálná hodnota je stanovena srovnáním s cenami na aktivním trhu předmětného majetku. Toto ocenění umožňují jak IFRS, tak US GAAP a nejčastěji je využíváno při akvizicích. České účetní standardy dovolují ocenění reálnou hodnotou za předem určených podmínek (např. při přeměně společnosti nebo pokud je ukládá zvláštní předpis). Navazující ocenění Jednou z možností, kdy lze i v českém účetnictví zohlednit tržní cenu majetku, (ale pouze směrem dolů) je přecenění majetku (tvorba opravné položky přechodné snížení hodnoty

4 majetku). IFRS využívá pro následné ocenění modelu pořizovací ceny nebo modelu přecenění. Naopak US GAAP jakoukoliv revaluaci majetku zakazuje. Doba životnosti a odpisy Účetní pravidla pro nehmotný majetek se během několika posledních let výrazně změnila. Podle tradičního chápání podstaty majetku se majetek musí vždy spotřebovat. US GAAP i IFRS předpokládají, že právě odpisy budou zobrazovat způsob, jakým firma svůj majetek spotřebuje. V současnosti se už však velká část firem dívá na svůj majetek spíše z finančního hlediska (jako na investici, která v budoucnu přinese zisk) než pouze z hlediska fyzického (jako na něco co vyrábí výrobky nebo umožňuje poskytovat služby a tak zprostředkovaně zisk). Tento pohled pak nevylučuje, že existují investice, které budou přinášet zisk po neurčitelnou dobu. Od toho se také odvíjí možnost, kterou nabízí jak IFRS tak US GAAP. Touto možností je aktivace nehmotného aktiva jako aktiva s neurčitelnou dobou odpisování. Tuto možnost české účetní standardy naprosto vylučují. Ty přesně určují, který druh nehmotného majetku je nutno odepisovat a jaké sazby a metody k tomu využít. Jako příklad lze uvést např. zřizovací výdaje, které IFRS ani US GAAP neuznávají jako nehmotné aktivum, ale české účetní standardy jej za určitých podmínek dovolují aktivovat a odepisovat max. po dobu 5 let. V případě nehmotného aktiva s určitelnou dobou použitelnosti je nutné podle IFRS, US GAAP i českých účetních standardů zohlednit spotřebu ekonomických užitků podnikem a na základě toho stanovit jak dobu tak metodu odepisování. Amortizace je pak ukončena v okamžiku vyřazení nebo prodejem či ukončením činnosti. IFRS a US GAAP ještě požadují minimálně jednou v každém roce provedení kontroly zda: je životnost majetku stále neurčitelná, odpisové doby a metody jsou stále reálné, majetek nebyl znehodnocen. Oprava, údržba a technické zhodnocení Podle IAS 38 většina nákladů, která vznikne po okamžiku pořízení nehmotného majetku pouze udržují jeho současný stav. To je důvodem, proč lze aktivovat takový druh nákladů do hodnoty majetku pouze vzácně. V podstatě jedinou výjimkou, na kterou lze aplikovat tuto výjimku, je software vytvořený pro vlastní potřebu. US GAAP všeobecně neumožňuje kapitalizaci jakéhokoliv kromě koupeného nehmotného majetku. V českém účetním prostředí technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku. Za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku Kč. Účetní jednotka pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování. Při prodloužení doby užívání práva sjednaného smlouvou na dobu určitou, zvýší účetní jednotka o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu a pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy.

5 Náklady vynaložené na opravy a údržbu se stejně jako v případě mezinárodních standardů považují za náklady ovlivňující výši hospodářského výsledku. A nelze je pokládat za součást hodnoty nehmotného majetku. Vnitřně vytvořený goodwill Podniky často vynakládají výdaje, které generují budoucí ekonomické užitky, ale neaktivují je do rozvahy, protože nesplňují definici aktiva. Klasickým příkladem jsou různé reprezentační výdaje. Tyto výdaje tvoří součást vnitřně vytvořeného goodwillu. Podle IFRS podnik nikdy nemůže vnitřně vytvořený goodwill uznat jako aktivum, protože jej nelze oddělit od podniku a ani nepochází ze smluvních nebo zákonných práv. Navíc jej nelze ani spolehlivě ocenit. Podle IFRS i US GAAP tak jedinou možností, jak může vzniknout goodwill je koupě jednoho podniku druhým (nebo její části). Akvizice dává kupujícímu právo ocenit veškerý majetek koupené firmy, včetně toho, který koupená ocenit nemohla, tzn. goodwill. Z tohoto principu se odvíjí i typ ocenění. V tomto případě jej lze ocenit pouze reálnou hodnotou toho, co kupující prodávajícímu zaplatil. Oba tyto účetní standardy také uvádějí návod jak poté alokovat pořizovací hodnotu na jednotlivé majetkové položky. Samozřejmě i hodnota goodwillu může časem klesnout. Odpisování tohoto typu nehmotného aktiva je však zakázáno. Naopak jej musí podnik každoročně testovat na znehodnocení. US GAAP na rozdíl od IFRS obsahuje speciální postup pouze pro znehodnocení goodwillu. IFRS se řídí standardem IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. České účetní pravidla rozumí goodwillem kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části, nabytého koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Goodwill se odpisuje rovnoměrně šedesát měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů. O případnou následnou změnu kupní ceny podniku nebo jeho části se upraví hodnota goodwillu, a to beze změny doby odpisování. Leasing Finanční leasing České účetní standardy rozumí finančním leasingem přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání. A to na základě smlouvy o finančním pronájmu, kde si strany sjednají, zda je uživatel oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy. US GAAP i IFRS uvádějí, že finanční leasing je dohoda, která má jednu nebo více následujících vlastností: přechod vlastnictví předmětu na základě této dohody, dohoda umožňuje nájemci předmět koupit za částku nižší než je reálná hodnota v době, kdy dohoda začne platit, doba trvání dohody se rovná nebo je vyšší než 75 % ekonomického života majetku (US GAAP) nebo trvá většinu života majetku (IFRS), současná hodnota splátek se rovná nebo je vyšší než 90 % reálné hodnoty majetku (US GAAP), se v podstatě rovná reálné hodnotě majetku (IFRS).

6 IFRS ještě praví, že pronajatý majetek má mít takový specializovaný charakter, že pouze nájemce jej může používat bez významných modifikací. Zároveň lze označit za finanční leasing i dohodu, jejíž vypovězení přinese nájemci ztrátu nebo pokud nájemci vzniknou zisky nebo ztráty spojené se změnou zůstatkové hodnoty majetku. Finanční leasing u pronajímatele Podle IFRS pronajímatel uzná aktiva držená v rámci finančního leasingu ve své rozvaze jako pohledávku v částce, která se rovná souhrnu minimálních leasingových plateb, které získá za dobu leasingu (příp. zvýšené o nezaručenou zbytkovou hodnotu na něj připadající), sníženého o nerealizovatelný finanční výnos. Leasingové platby jednak snižují hodnotu pohledávky, jednak jsou uznány jako finanční výnos. Finanční výnosy jsou rozděleny tak, aby byla zajištěna konstantní úroková míra u zůstatku čisté investice do leasingu. V tomto případě si jsou požadavky IFRS a US GAAP velmi podobné a liší se pouze v několika malých detailech. US GAAP požadují provést na zjištění finančního leasingu tzv. Two-step-test, atd. Specifický je také finanční leasing financovaný třetí stranou tzv. leasing s finanční pákou. Tento typ leasingu nastane, pokud si pronajímatel na předmět pronájmu půjčí od banky nebo jiného finančního subjektu. České účetní standardy uvádějí tento postup. Majetek, který je předmětem leasingu, je aktivován a odepisován pronajímatelem. Příjem z pronájmu se vykazuje rovnoměrně po celou dobu leasingu. Finanční leasing u nájemce IFRS a US GAAP stanoví, že finanční leasing se v tomto případě účtuje jako aktivum a jako závazek plynoucí z budoucích splátek v částce rovnající se buď obvyklé ceně daného aktiva, nebo současné hodnotě minimálních leasingových splátek na počátku leasingu. Finanční leasing se zaúčtuje v nižší z obou uvedených hodnot. Tyto mezinárodní standardy určují, že k výpočtu současné hodnoty minimálních leasingových splátek za obvyklých okolností by měla být použita implicitní úroková míra leasingu 1. US GAAP předepisují použití mezní úvěrové sazby 2 nájemce v případě, že je nižší než sazba implicitní danému leasingu. Není-li výše této sazby známa, umožňují i IAS využití mezní úvěrové sazby. Splátky nájemného jsou poměrně rozděleny mezi nesplacený závazek a finanční náklady ve výkazu zisku a ztráty tak, aby byl zůstatek nesplaceného závazku úročen do nákladů stejnou sazbou. České účetní standardy nájemci dovolují účtovat pouze o leasingových splátkách, které jsou účtovány u pronajímatele do výnosů a u nájemce do nákladů. Na konci doby finančního leasingu pak nájemce přebírá předmět leasingu do svého majetku. 1 Implicitní úroková míra: diskontní sazba stanovená na začátku leasingu, kdy je hrubá investice do leasingu (součet minimálních leasingových plateb a nezaručené zbytkové hodnoty) rovna součtu reálné hodnoty pronajatého aktiva a počátečních přímých nákladů. 2 sazba, která se zjistí na základě závazné nabídky od banky (nebo jiného nezávislého finančního ústavu) a která bere v úvahu současný stav na trhu a u půjčující firmy.

7 Operativní (provozní) leasing IFRS i US GAAP definují jako operativní leasing všechny ostatní formy leasingu než je leasing finanční. Za základní rozdíl se považuje okolnost převodu všech rizik a výhod, vyplývajících z vlastnictví aktiva s výjimkou právního nároku. V případě operativního leasingu nedochází k úplnému převodu rizik a výhod. České účetní pravidla nerozlišují mezi provozním a finančním leasingem ve smyslu účetního postupu. Splátky jsou účtovány do výsledovky a najatá věc je vedena u nájemce v podrozvahové evidenci. Operativní (provozní) leasing u pronajímatele Jak již bylo řečeno, české účetnictví oba typy leasingu považuje za provozní, tzn. že majetek pořízený na leasing aktivuje a odepisuje pronajímatel, nájemce účtuje pouze o nákladech (nájemné). Podle IFRS a US GAAP se majetek, který vlastní pronajímatel za účelem užívání v rámci provozního leasingu, účtuje jako majetek a odepisuje se po celou dobu životnosti. Příjem z pronájmu se zpravidla vykazuje rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Operativní (provozní) leasing u nájemce IFRS, US GAAP i české účetní standardy určují, že nájemné za provozní leasing má být účtováno rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Prodej a zpětný leasing (sale and lease-back) Pokud podnik nějaký majetek prodá a znovu ho pronajme, jedná se o prodej se zpětným pronájmem. Zda se bude jednat o prodej a následný operační leasing, nebo o prodej a následný finanční leasing, záleží na podmínkách následného pronájmu. Pokud pronájem splní jedno nebo více kritérií pro kapitalizaci, majetek a závazek se zaúčtuje v reálné hodnotě pronajatého majetku. Existuje-li rozdíl mezi reálnou hodnotou majetku a jeho starou účetní hodnotou, jedná se o zisk nebo ztrátu. Ztráta se v tomto případě ve výkazu zisku a ztráty promítne ihned, zisk se naopak musí časově rozlišit a rozpustit v průběhu doby trvání pronájmu. Transakce se posuzuje jako prodej a následný operační leasing, jestliže dohoda o pronájmu nesplní ani jedno z kritérií pro kapitalizaci. Pak se případný zisk i ztráta ve výsledovce projeví okamžitě. Je-li však ztráta vynahrazována splátkami nižšími, než by byly, kdyby se jednalo pouze o pronájem, musí se tato časově rozlišit. Tento přístup je shodný pro IFRS i US GAAP. České účetnictví s touto možností vůbec nepočítá, tzn. není ve standardech upravena. Oba kroky takovéto transakce se posuzují a účtují odděleně. Diskuse Dobře vedené účetnictví, správně sestavená účetní závěrka a výroční zpráva poskytují nutné informace o stávajícím i očekávaném vývoji podniku. Podmínkou je však jednotný účetní systém, který zaručí srozumitelnost, srovnatelnost a hlavně pravdivost těchto informací uvedených v účetních výkazech. Jak již bylo uvedeno mezi dva nejvíce uznávané mezinárodní účetní systémy patří IFRS a US GAAP. Přesto, že oba jsou již zavedenými standardy, nejsou stále plně využívány po celém světě. Mnoho evropských zemí, i Česká republika, má své národní účetní systémy, které jsou

8 pro ně závaznými pravidly a jsou často v rozporu právě s mezinárodními standardy. V současnosti však dochází ke snaze o celosvětovou harmonizaci. Prvotním rozdílem je podstata jednotlivých účetních standardů. Česká účetní legislativa je založena na pravidlech. Naopak IFRS a US GAAP určují pouze principy. Také provázanost české účetní a daňové základny je někdy důvodem, proč je přijaté řešení spíše založené na daňových ohledech než na přesném, pravdivém a poctivém zobrazení transakce (např. zřizovací výdaje jako nehmotné aktivum, přecenění majetku na reálnou hodnotu) jako je tomu u mezinárodních standardů. Problémem je i rozdílná propracovanost jednotlivých účetních standardů. IFRS často nabízí ve zkoumaných oblastech více možností řešení a nechávají tak poměrně dost prostoru pro řešení subjektivní. US GAAP se jeví jako mnohem propracovanější systém. Ale ani on se nevyvaroval volnějšího přístupu (např. definice nehmotného aktiva, která vlastně spíše uvádí, co nehmotné aktivum není než je). Příkladem může být i ocenění nehmotných aktiv. Malé a dalo by se říci i nevýznamné rozdíly mezi IFRS a US GAAP jsou v ocenění nehmotných aktiv získaných koupí. Zde se shodují na ocenění pořizovací (kupní) cenou. IFRS však stejně jako české účetní pravidla dále přiznává možnost vedlejších nákladů jako jsou cla a další, které se také mohou stát součástí pořizovací ceny. Naopak při ocenění majetku vytvořeného ve vlastní režii dochází k značným rozporům mezi všemi třemi účetními systémy. Americké GAAP dovolují zahrnout do hodnoty nehmotného aktiva pouze finanční prostředky spojené přímo s právním ošetřením aktivace tohoto majetku. Vylučuje tak veškeré vlastní náklady vynaložené na jeho tvorbu, které jsou uznatelné jak podle IFRS tak českých účetních standardů. Je však otázkou, zda je přesné určení pravidel, jako je tomu často u české účetní legislativy, nějakou výhodou. Snaha být uceleným souborem pravidel a zároveň poskytnout určitou svobodu při rozhodování o výstupech, se často projevuje ve vzniku, sice nezamýšlených, ale přesto vytvořených, únikových cestičkách jako je mimo-rozvahové účetnictví. Právě leasing může být příkladem úspěšného zamezení tohoto problému, jako je tomu v účetních systémech IFRS a US GAAP. Daná, a v současnosti již velmi dobře propracovaná, pravidla znemožňují možnosti jako je např. schování závazku. A tato oblast se tak stává vysoce transparentní a spolehlivou. Přesto, jak lze vidět v předcházející části i české účetní předpisy se již nyní svojí podobou přibližují k dalším dvěma zkoumaným mezinárodním standardům (např. definice goodwill) a rozdíly jsou někdy pouze formálního charakteru. Závěr Současný stav harmonizace je ovlivňován mnoha faktory. Vzhledem k tomu, že všechny uvedené účetní systémy jsou založeny na jiných prioritách a zásadách, neustále mezi nimi existují značné rozdíly. Oblast nehmotných aktiv a leasingu je jednou z těch, kde v posledních letech došlo k mnoha významným změnám směrem k jednotnosti účetních systémů. Přesto stále existují rozdíly, dané kulturní odlišností, nabytými zkušenostmi a právním prostředím. IFRS a US GAAP se stále více ve svých východiscích přibližují. Přesto nejen české účetnictví čeká ještě velmi dlouhá cesta, než bude dosáhnuto jednotného účetního systému, který bude splňovat všechny požadavky.

9 Literatura 1. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví : včetně Mezinárodních účetních standardů a Interpretací. 1. vyd. Praha : HZ Praha, spol. s r. o., ISBN MLÁDEK, R. Světové účetnictví : IFRS US GAAP. 3. aktualizované a přepracované vyd. Praha : Linde Praha, a. s. - Právnické a ekonomické nakladatelství, s. ISBN LOJA, R., VOJÁČKOVÁ, H. Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na majetek. 1. vyd. Praha : BILANCE, spol. s r. o., s. ISBN HÝBLOVÁ, E., SEDLÁČEK, J., VALOUCH, P.. Mezinárodní účetnictví. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN IAS, US GAAP a české účetní předpisy podrobnosti a rozdíly, Pricewaterhouse- Coopers. Praha Zákon č. 353/2001 Sb. O účetnictví, v aktuálním znění 7. Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 8. Mezinárodní harmonizace finančního účetnictví. Západočeská univerzita [online] [cit ] Dostupné z: 9. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.[online].[2004], 2004 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetnistandardy/podnikatele/>

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví podle Českých účetních standardů pro podnikatele a podle IFRS. Bakalářská diplomová práce Studijní

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08)

Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) Účetní systémy 2 US GAAP, IAS/IFRS (letní semestr 07/08) 1. přednáška (15.2.2007) Rozvaha ACZ a.s. k 31.12. 2005 Aktiva: mil. Kč 1) Krátkodobá aktiva - Peníze a tržní cenné papíry 550 - Pohledávky 100

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depreciation of fixed asset from accounting and taxation perspective David Kowalik

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání českého a amerického

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

Diplomová práce Daňová evidence on-line vypracoval: Bc. Tomáš Holčapek vedoucí práce: Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. obor: Inženýrská informatika a automatizace specializace: Informatika 2006 Anotace Diplomová

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH I. Zpráva nezávislého auditora... 5 II. Informace o Společnosti... 11 III. Nekonsolidované finanční výkazy podle IFRS... 19 IV. Příloha k účetní závěrce dle IFRS... 29 V. Zpráva

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY Ing. Marie Kűchlerová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Jak už napovídá samotný název bakalářské práce, bylo

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006

Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Nové moduly pro řízení inovací CZ.1.07/3.2.02/03.0006 Kapitálové zdroje. 1. Úvod Za významný faktor ekonomického růstu jsou považovány malé a střední podniky. Významnou předností je jejich aktivní účast

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob

Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Daňové odpisy a jejich využití pro optimalizaci základu daně u právnických osob Diplomová práce Autor: Bc. Kateřina Šňupárková

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více