Úvod. Gabriela Olejníková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Gabriela Olejníková"

Transkript

1 Srovnání přístupu českých účetních standardů, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a Amerických všeobecně uznávaných standardů (US GAAP) k účetnímu vykazování nehmotných aktiv a leasingu Gabriela Olejníková Abstrakt Příspěvek se zabývá stavem harmonizace českých účetních standardů, IAS/IFRS a US GAAP se zaměřením na nehmotná aktiva a leasing. V článku jsou popsány jak základní rozdíly tak vybrané zvláštní výjimky, týkající se těchto oblastí. Dále ukazuje, jaké podmínky je každý podnik nucen splnit při vykazování podle všech těchto standardů. Zároveň se snaží poukázat na významné odlišnosti českého účetnictví vůči jmenovaným mezinárodním normám. Klíčová slova Nehmotná aktiva, goodwill, zřizovací výdaje, výzkum a vývoj, finanční leasing, operativní leasing, US GAAP, IAS/IFRS, české účetní standardy Úvod Základním stavebním kamenem každé ekonomiky je podnik. Jeho chod a fungování je vystaveno působení mnoha vlivů. Zároveň je však i on tím, který ovlivňuje své okolí. Právě účetní systémy zajišťují propojení vnitřního prostředí a vnějšího okolí podniku. Jejich prostřednictvím jsou poskytovány ekonomicky významné informace a udržována komunikace mezi jejich uživateli. Podobně jako v případě právních systémů, i v systému (zejména regulace) účetnictví přetrvávají rozdíly mezi přístupem evropským a anglosaským. Pro kontinentální model regulace účetnictví je typická úprava právními normami a tím daná menší pružnost, větší možnost politizace, větší podřízenost daňovým zákonům a obchodnímu právu. Za správně vedené je považováno takové účetnictví, které je v souladu se zákony. Majetek je zařazován podle toho, komu právně náleží. Přístup je reprezentován Německem, Rakouskem, Francií. Pro anglosaský model je příznačná regulace pomocí profesních standardů či principů. Ty zpravidla vycházejí ze zažité praxe. Za správně vedené je považované takové účetnictví, které respektuje stanovené principy věrně zobrazuje popisovanou realitu, obsah má přednost před formou. Nad právním pojetím vlastnictví převažuje princip ovládání určitého majetku. K tomuto modelu patří zejména účetnictví ve Velké Británii, Irsku, USA, Kanadě, Austrálii. Ekonomická propojenost jednotlivých ekonomik, která je v současném světě stále těsnější, vede i ke snahám o sblížení systémů účetnictví jednotlivých zemí a dosažení mezinárodní srovnatelnosti výsledků účetnictví, tj. zejména účetních výkazů. V Evropě na sebe tuto úlohu převzala IASC (od r IASB), která vytvořila Mezinárodní účetní standardy (IAS). Ty jsou v současné době nahrazovány upravenými Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zatím nejlépe propracovaný účetní systém je vytvořen v USA (US GAAP). Zde tyto požadavky od roku 1934 prošly největším a nejrozsáhlejším vývojem.

2 Vlivem harmonizace světového účetnictví dochází k postupnému prolínání a vzájemnému ovlivňování nejen těchto systémů. Cíl a metodika Cílem je systematicky a přístupným způsobem popsat současný stav harmonizace světového účetnictví v oblasti nehmotných aktiv a leasingu. Ve své práci se chci věnovat srovnání dvou nadnárodních a mezinárodně uznávaných účetních norem (IAS/IFRS, US GAAP) a českých účetních standardů a jejich přístupu k vykazování, ocenění a další charakteristice nehmotných aktiv a leasingu. V první fázi jsem se věnovala sběru informací z dostupných zdrojů (monografie, internet, ) a poté jejich podrobné analýze. Na základě získaných údajů jsem vypracovala dané srovnání. Nehmotná aktiva Klasifikace IAS 38 Nehmotná aktiva stanoví, že nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum, které nemá hmotnou podstatu. A může být vykázáno v rozvaze tehdy, pokud splňuje danou definici, lze jej spolehlivě ocenit a je u něj pravděpodobné, že z něj budou podniku plynout budoucí ekonomické užitky. Vylučuje tak jako nehmotné aktivum např. zřizovací výdaje, výdaje na reklamní a propagační činnost a další. Strohá definice US GAAP pouze uvádí, že nehmotný majetek je majetek (kromě finančních nástrojů) bez fyzické substance. Nejkonkrétnější klasifikaci uvádí české účetní standardy. Zde je za nehmotný majetek považován majetek, který byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností vstupní cena dle daňových zákonů je vyšší než Kč (nebo rozhodne-li podnik ve svých směrnicích o jiné cenové hladině, pak se řídí touto) a doba použitelnosti delší než rok. Stejně jako u hmotného majetku IAS/IFRS a US GAAP nepředepisují přesně, jak se nehmotný majetek má vykazovat. Uvádí pouze, že se podnik má řídit zásadami materiality a zobrazovat pravdivý a věrný obraz. Přesto uvádí R. Mládek několik rozdělení společných pro IFRS i US GAAP: Nehmotný majetek vyplývající ze zákona ( patenty, ), Nehmotný majetek vyplývající ze smlouvy (výrobní dohody, dohody o stavbě, ), Nehmotný majetek vyplývající z jiné dohody (vysílací licence, licence na užívaní software, ), Nehmotný majetek vyplývající z technologie ( vlastní počítačové programy, výrobní procesy, technické dokumentace, ), Nehmotný majetek vyplývající ze vztahů (záznamy o úvěrové bonitě věřitelů, ), Goodwill.

3 České účetní standardy rozdělují nehmotný majetek na zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva, goodwill (u něhož kritéria doby použití a ocenění neplatí) a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem. Ocenění Jak IFRS tak US GAAP uvádějí jako základní druh ocenění pořizovací (kupní) cenu, která byla vyplacena v rámci arm s length transaction. To znamená v transakci provedené mezi nezávislými stranami, které jednali dobrovolně a bez tísně. IFRS dále také uvádí, že součástí pořizovací ceny mohou být také vedlejší náklady jako cla, nevratné daně a další. Podmínkou je však souvislost těchto nákladů s uvedením majetku do provozu. Stejně je tomu i v rámci českých účetních standardů. Složitější je situace u nehmotného majetku vytvořeného, vyrobeného ve vlastní režii. České účetní standardy stanoví, že takto získaný majetek se oceňuje vlastními náklady. US GAAP zase uvádějí, že náklady, které souvisí s tvorbou (nebo obnovením) nehmotného majetku (včetně goodwillu), nejsou specificky identifikovatelné. Nelze určit jejich životnost a často se vztahují na operace jednotky vcelku. Jsou nazývány náklady období a nemohou vstupovat do hodnoty majetku. Stejně tak veškeré náklady, které se zahrnují do výzkumu a vývoje jsou těmito náklady období. Z toho vyplývá, že se tak do pořizovací ceny nehmotného aktiva mohou zahrnout pouze právní poplatky, soudní výlohy a podobné náklady, které jsou nezbytné k tomu, aby se majetek zaregistroval a právně ošetřil. IFRS (IAS 38) dovoluje zahrnout do ceny nehmotného aktiva vyrobeného ve vlastní režii všechny přímo související náklady nutné k tvorbě, produkci a přípravě majetku do stavu, kdy je ho možné začít používat. Problémem je však podmínka budoucích ekonomických výhod a tak je těžké určit právě ty náklady, které k tomuto zhodnocení povedou. Důležité je však také při samotné tvorbě rozeznat fázi výzkumu a vývoje. Náklady na výzkum má totiž společnost povinnost zahrnout do nákladů běžného období, nikoliv do hodnoty majetku. Výdaje na vývoj lze aktivovat do hodnoty majetku pokud jsou splněny tyto 3 podmínky: dokončení aktiva je proveditelné, společnost má zájem na dokončení aktiva, společnost je schopna využívat nebo prodat toto aktivum. Dalším způsobem ocenění je ocenění majetku reálnou hodnotou. Reálná hodnota je stanovena srovnáním s cenami na aktivním trhu předmětného majetku. Toto ocenění umožňují jak IFRS, tak US GAAP a nejčastěji je využíváno při akvizicích. České účetní standardy dovolují ocenění reálnou hodnotou za předem určených podmínek (např. při přeměně společnosti nebo pokud je ukládá zvláštní předpis). Navazující ocenění Jednou z možností, kdy lze i v českém účetnictví zohlednit tržní cenu majetku, (ale pouze směrem dolů) je přecenění majetku (tvorba opravné položky přechodné snížení hodnoty

4 majetku). IFRS využívá pro následné ocenění modelu pořizovací ceny nebo modelu přecenění. Naopak US GAAP jakoukoliv revaluaci majetku zakazuje. Doba životnosti a odpisy Účetní pravidla pro nehmotný majetek se během několika posledních let výrazně změnila. Podle tradičního chápání podstaty majetku se majetek musí vždy spotřebovat. US GAAP i IFRS předpokládají, že právě odpisy budou zobrazovat způsob, jakým firma svůj majetek spotřebuje. V současnosti se už však velká část firem dívá na svůj majetek spíše z finančního hlediska (jako na investici, která v budoucnu přinese zisk) než pouze z hlediska fyzického (jako na něco co vyrábí výrobky nebo umožňuje poskytovat služby a tak zprostředkovaně zisk). Tento pohled pak nevylučuje, že existují investice, které budou přinášet zisk po neurčitelnou dobu. Od toho se také odvíjí možnost, kterou nabízí jak IFRS tak US GAAP. Touto možností je aktivace nehmotného aktiva jako aktiva s neurčitelnou dobou odpisování. Tuto možnost české účetní standardy naprosto vylučují. Ty přesně určují, který druh nehmotného majetku je nutno odepisovat a jaké sazby a metody k tomu využít. Jako příklad lze uvést např. zřizovací výdaje, které IFRS ani US GAAP neuznávají jako nehmotné aktivum, ale české účetní standardy jej za určitých podmínek dovolují aktivovat a odepisovat max. po dobu 5 let. V případě nehmotného aktiva s určitelnou dobou použitelnosti je nutné podle IFRS, US GAAP i českých účetních standardů zohlednit spotřebu ekonomických užitků podnikem a na základě toho stanovit jak dobu tak metodu odepisování. Amortizace je pak ukončena v okamžiku vyřazení nebo prodejem či ukončením činnosti. IFRS a US GAAP ještě požadují minimálně jednou v každém roce provedení kontroly zda: je životnost majetku stále neurčitelná, odpisové doby a metody jsou stále reálné, majetek nebyl znehodnocen. Oprava, údržba a technické zhodnocení Podle IAS 38 většina nákladů, která vznikne po okamžiku pořízení nehmotného majetku pouze udržují jeho současný stav. To je důvodem, proč lze aktivovat takový druh nákladů do hodnoty majetku pouze vzácně. V podstatě jedinou výjimkou, na kterou lze aplikovat tuto výjimku, je software vytvořený pro vlastní potřebu. US GAAP všeobecně neumožňuje kapitalizaci jakéhokoliv kromě koupeného nehmotného majetku. V českém účetním prostředí technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu nehmotného majetku. Za technické zhodnocení se považují výdaje na ukončené rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti nehmotného majetku anebo zásahy, které mají za následek změnu účelu nehmotného majetku, pokud po ukončení u jednotlivého nehmotného majetku převýší částku Kč. Účetní jednotka pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy a to rovnoměrně bez přerušení po zbývající dobu odpisování. Při prodloužení doby užívání práva sjednaného smlouvou na dobu určitou, zvýší účetní jednotka o hodnotu technického zhodnocení vstupní cenu a pokračuje v odpisování nehmotného majetku ze zvýšené vstupní ceny snížené o již uplatněné odpisy.

5 Náklady vynaložené na opravy a údržbu se stejně jako v případě mezinárodních standardů považují za náklady ovlivňující výši hospodářského výsledku. A nelze je pokládat za součást hodnoty nehmotného majetku. Vnitřně vytvořený goodwill Podniky často vynakládají výdaje, které generují budoucí ekonomické užitky, ale neaktivují je do rozvahy, protože nesplňují definici aktiva. Klasickým příkladem jsou různé reprezentační výdaje. Tyto výdaje tvoří součást vnitřně vytvořeného goodwillu. Podle IFRS podnik nikdy nemůže vnitřně vytvořený goodwill uznat jako aktivum, protože jej nelze oddělit od podniku a ani nepochází ze smluvních nebo zákonných práv. Navíc jej nelze ani spolehlivě ocenit. Podle IFRS i US GAAP tak jedinou možností, jak může vzniknout goodwill je koupě jednoho podniku druhým (nebo její části). Akvizice dává kupujícímu právo ocenit veškerý majetek koupené firmy, včetně toho, který koupená ocenit nemohla, tzn. goodwill. Z tohoto principu se odvíjí i typ ocenění. V tomto případě jej lze ocenit pouze reálnou hodnotou toho, co kupující prodávajícímu zaplatil. Oba tyto účetní standardy také uvádějí návod jak poté alokovat pořizovací hodnotu na jednotlivé majetkové položky. Samozřejmě i hodnota goodwillu může časem klesnout. Odpisování tohoto typu nehmotného aktiva je však zakázáno. Naopak jej musí podnik každoročně testovat na znehodnocení. US GAAP na rozdíl od IFRS obsahuje speciální postup pouze pro znehodnocení goodwillu. IFRS se řídí standardem IAS 36 Snížení hodnoty aktiv. České účetní pravidla rozumí goodwillem kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku, nebo jeho části, nabytého koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společnosti, s výjimkou změny právní formy, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženým o převzaté závazky. Goodwill se odpisuje rovnoměrně šedesát měsíců od nabytí podniku nebo jeho části nebo od rozhodného dne přeměny do nákladů. O případnou následnou změnu kupní ceny podniku nebo jeho části se upraví hodnota goodwillu, a to beze změny doby odpisování. Leasing Finanční leasing České účetní standardy rozumí finančním leasingem přenechání zboží nebo nemovitosti za úplatu do užívání. A to na základě smlouvy o finančním pronájmu, kde si strany sjednají, zda je uživatel oprávněn nebo povinen nabýt zboží nebo nemovitost, která je předmětem smlouvy, nejpozději úhradou posledního závazku ze smlouvy. US GAAP i IFRS uvádějí, že finanční leasing je dohoda, která má jednu nebo více následujících vlastností: přechod vlastnictví předmětu na základě této dohody, dohoda umožňuje nájemci předmět koupit za částku nižší než je reálná hodnota v době, kdy dohoda začne platit, doba trvání dohody se rovná nebo je vyšší než 75 % ekonomického života majetku (US GAAP) nebo trvá většinu života majetku (IFRS), současná hodnota splátek se rovná nebo je vyšší než 90 % reálné hodnoty majetku (US GAAP), se v podstatě rovná reálné hodnotě majetku (IFRS).

6 IFRS ještě praví, že pronajatý majetek má mít takový specializovaný charakter, že pouze nájemce jej může používat bez významných modifikací. Zároveň lze označit za finanční leasing i dohodu, jejíž vypovězení přinese nájemci ztrátu nebo pokud nájemci vzniknou zisky nebo ztráty spojené se změnou zůstatkové hodnoty majetku. Finanční leasing u pronajímatele Podle IFRS pronajímatel uzná aktiva držená v rámci finančního leasingu ve své rozvaze jako pohledávku v částce, která se rovná souhrnu minimálních leasingových plateb, které získá za dobu leasingu (příp. zvýšené o nezaručenou zbytkovou hodnotu na něj připadající), sníženého o nerealizovatelný finanční výnos. Leasingové platby jednak snižují hodnotu pohledávky, jednak jsou uznány jako finanční výnos. Finanční výnosy jsou rozděleny tak, aby byla zajištěna konstantní úroková míra u zůstatku čisté investice do leasingu. V tomto případě si jsou požadavky IFRS a US GAAP velmi podobné a liší se pouze v několika malých detailech. US GAAP požadují provést na zjištění finančního leasingu tzv. Two-step-test, atd. Specifický je také finanční leasing financovaný třetí stranou tzv. leasing s finanční pákou. Tento typ leasingu nastane, pokud si pronajímatel na předmět pronájmu půjčí od banky nebo jiného finančního subjektu. České účetní standardy uvádějí tento postup. Majetek, který je předmětem leasingu, je aktivován a odepisován pronajímatelem. Příjem z pronájmu se vykazuje rovnoměrně po celou dobu leasingu. Finanční leasing u nájemce IFRS a US GAAP stanoví, že finanční leasing se v tomto případě účtuje jako aktivum a jako závazek plynoucí z budoucích splátek v částce rovnající se buď obvyklé ceně daného aktiva, nebo současné hodnotě minimálních leasingových splátek na počátku leasingu. Finanční leasing se zaúčtuje v nižší z obou uvedených hodnot. Tyto mezinárodní standardy určují, že k výpočtu současné hodnoty minimálních leasingových splátek za obvyklých okolností by měla být použita implicitní úroková míra leasingu 1. US GAAP předepisují použití mezní úvěrové sazby 2 nájemce v případě, že je nižší než sazba implicitní danému leasingu. Není-li výše této sazby známa, umožňují i IAS využití mezní úvěrové sazby. Splátky nájemného jsou poměrně rozděleny mezi nesplacený závazek a finanční náklady ve výkazu zisku a ztráty tak, aby byl zůstatek nesplaceného závazku úročen do nákladů stejnou sazbou. České účetní standardy nájemci dovolují účtovat pouze o leasingových splátkách, které jsou účtovány u pronajímatele do výnosů a u nájemce do nákladů. Na konci doby finančního leasingu pak nájemce přebírá předmět leasingu do svého majetku. 1 Implicitní úroková míra: diskontní sazba stanovená na začátku leasingu, kdy je hrubá investice do leasingu (součet minimálních leasingových plateb a nezaručené zbytkové hodnoty) rovna součtu reálné hodnoty pronajatého aktiva a počátečních přímých nákladů. 2 sazba, která se zjistí na základě závazné nabídky od banky (nebo jiného nezávislého finančního ústavu) a která bere v úvahu současný stav na trhu a u půjčující firmy.

7 Operativní (provozní) leasing IFRS i US GAAP definují jako operativní leasing všechny ostatní formy leasingu než je leasing finanční. Za základní rozdíl se považuje okolnost převodu všech rizik a výhod, vyplývajících z vlastnictví aktiva s výjimkou právního nároku. V případě operativního leasingu nedochází k úplnému převodu rizik a výhod. České účetní pravidla nerozlišují mezi provozním a finančním leasingem ve smyslu účetního postupu. Splátky jsou účtovány do výsledovky a najatá věc je vedena u nájemce v podrozvahové evidenci. Operativní (provozní) leasing u pronajímatele Jak již bylo řečeno, české účetnictví oba typy leasingu považuje za provozní, tzn. že majetek pořízený na leasing aktivuje a odepisuje pronajímatel, nájemce účtuje pouze o nákladech (nájemné). Podle IFRS a US GAAP se majetek, který vlastní pronajímatel za účelem užívání v rámci provozního leasingu, účtuje jako majetek a odepisuje se po celou dobu životnosti. Příjem z pronájmu se zpravidla vykazuje rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Operativní (provozní) leasing u nájemce IFRS, US GAAP i české účetní standardy určují, že nájemné za provozní leasing má být účtováno rovnoměrně po celou dobu trvání leasingu. Prodej a zpětný leasing (sale and lease-back) Pokud podnik nějaký majetek prodá a znovu ho pronajme, jedná se o prodej se zpětným pronájmem. Zda se bude jednat o prodej a následný operační leasing, nebo o prodej a následný finanční leasing, záleží na podmínkách následného pronájmu. Pokud pronájem splní jedno nebo více kritérií pro kapitalizaci, majetek a závazek se zaúčtuje v reálné hodnotě pronajatého majetku. Existuje-li rozdíl mezi reálnou hodnotou majetku a jeho starou účetní hodnotou, jedná se o zisk nebo ztrátu. Ztráta se v tomto případě ve výkazu zisku a ztráty promítne ihned, zisk se naopak musí časově rozlišit a rozpustit v průběhu doby trvání pronájmu. Transakce se posuzuje jako prodej a následný operační leasing, jestliže dohoda o pronájmu nesplní ani jedno z kritérií pro kapitalizaci. Pak se případný zisk i ztráta ve výsledovce projeví okamžitě. Je-li však ztráta vynahrazována splátkami nižšími, než by byly, kdyby se jednalo pouze o pronájem, musí se tato časově rozlišit. Tento přístup je shodný pro IFRS i US GAAP. České účetnictví s touto možností vůbec nepočítá, tzn. není ve standardech upravena. Oba kroky takovéto transakce se posuzují a účtují odděleně. Diskuse Dobře vedené účetnictví, správně sestavená účetní závěrka a výroční zpráva poskytují nutné informace o stávajícím i očekávaném vývoji podniku. Podmínkou je však jednotný účetní systém, který zaručí srozumitelnost, srovnatelnost a hlavně pravdivost těchto informací uvedených v účetních výkazech. Jak již bylo uvedeno mezi dva nejvíce uznávané mezinárodní účetní systémy patří IFRS a US GAAP. Přesto, že oba jsou již zavedenými standardy, nejsou stále plně využívány po celém světě. Mnoho evropských zemí, i Česká republika, má své národní účetní systémy, které jsou

8 pro ně závaznými pravidly a jsou často v rozporu právě s mezinárodními standardy. V současnosti však dochází ke snaze o celosvětovou harmonizaci. Prvotním rozdílem je podstata jednotlivých účetních standardů. Česká účetní legislativa je založena na pravidlech. Naopak IFRS a US GAAP určují pouze principy. Také provázanost české účetní a daňové základny je někdy důvodem, proč je přijaté řešení spíše založené na daňových ohledech než na přesném, pravdivém a poctivém zobrazení transakce (např. zřizovací výdaje jako nehmotné aktivum, přecenění majetku na reálnou hodnotu) jako je tomu u mezinárodních standardů. Problémem je i rozdílná propracovanost jednotlivých účetních standardů. IFRS často nabízí ve zkoumaných oblastech více možností řešení a nechávají tak poměrně dost prostoru pro řešení subjektivní. US GAAP se jeví jako mnohem propracovanější systém. Ale ani on se nevyvaroval volnějšího přístupu (např. definice nehmotného aktiva, která vlastně spíše uvádí, co nehmotné aktivum není než je). Příkladem může být i ocenění nehmotných aktiv. Malé a dalo by se říci i nevýznamné rozdíly mezi IFRS a US GAAP jsou v ocenění nehmotných aktiv získaných koupí. Zde se shodují na ocenění pořizovací (kupní) cenou. IFRS však stejně jako české účetní pravidla dále přiznává možnost vedlejších nákladů jako jsou cla a další, které se také mohou stát součástí pořizovací ceny. Naopak při ocenění majetku vytvořeného ve vlastní režii dochází k značným rozporům mezi všemi třemi účetními systémy. Americké GAAP dovolují zahrnout do hodnoty nehmotného aktiva pouze finanční prostředky spojené přímo s právním ošetřením aktivace tohoto majetku. Vylučuje tak veškeré vlastní náklady vynaložené na jeho tvorbu, které jsou uznatelné jak podle IFRS tak českých účetních standardů. Je však otázkou, zda je přesné určení pravidel, jako je tomu často u české účetní legislativy, nějakou výhodou. Snaha být uceleným souborem pravidel a zároveň poskytnout určitou svobodu při rozhodování o výstupech, se často projevuje ve vzniku, sice nezamýšlených, ale přesto vytvořených, únikových cestičkách jako je mimo-rozvahové účetnictví. Právě leasing může být příkladem úspěšného zamezení tohoto problému, jako je tomu v účetních systémech IFRS a US GAAP. Daná, a v současnosti již velmi dobře propracovaná, pravidla znemožňují možnosti jako je např. schování závazku. A tato oblast se tak stává vysoce transparentní a spolehlivou. Přesto, jak lze vidět v předcházející části i české účetní předpisy se již nyní svojí podobou přibližují k dalším dvěma zkoumaným mezinárodním standardům (např. definice goodwill) a rozdíly jsou někdy pouze formálního charakteru. Závěr Současný stav harmonizace je ovlivňován mnoha faktory. Vzhledem k tomu, že všechny uvedené účetní systémy jsou založeny na jiných prioritách a zásadách, neustále mezi nimi existují značné rozdíly. Oblast nehmotných aktiv a leasingu je jednou z těch, kde v posledních letech došlo k mnoha významným změnám směrem k jednotnosti účetních systémů. Přesto stále existují rozdíly, dané kulturní odlišností, nabytými zkušenostmi a právním prostředím. IFRS a US GAAP se stále více ve svých východiscích přibližují. Přesto nejen české účetnictví čeká ještě velmi dlouhá cesta, než bude dosáhnuto jednotného účetního systému, který bude splňovat všechny požadavky.

9 Literatura 1. Mezinárodní standardy účetního výkaznictví : včetně Mezinárodních účetních standardů a Interpretací. 1. vyd. Praha : HZ Praha, spol. s r. o., ISBN MLÁDEK, R. Světové účetnictví : IFRS US GAAP. 3. aktualizované a přepracované vyd. Praha : Linde Praha, a. s. - Právnické a ekonomické nakladatelství, s. ISBN LOJA, R., VOJÁČKOVÁ, H. Účetní závěrka podle IFRS se zaměřením na majetek. 1. vyd. Praha : BILANCE, spol. s r. o., s. ISBN HÝBLOVÁ, E., SEDLÁČEK, J., VALOUCH, P.. Mezinárodní účetnictví. 1. vyd. Brno : Masarykova univerzita v Brně, s. ISBN IAS, US GAAP a české účetní předpisy podrobnosti a rozdíly, Pricewaterhouse- Coopers. Praha Zákon č. 353/2001 Sb. O účetnictví, v aktuálním znění 7. Vyhláška 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 8. Mezinárodní harmonizace finančního účetnictví. Západočeská univerzita [online] [cit ] Dostupné z: 9. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.[online].[2004], 2004 [cit ]. Dostupný z WWW: <http://business.center.cz/business/finance/ucetnictvi/ceske-ucetnistandardy/podnikatele/>

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR)

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ (zákon a účetní standardy ČR) Hmotný majetek - pořizovací cena (cena pořízení + (dlouhodobý) náklady související s pořízením) - reprodukční pořizovací cena - vlastní

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku skupiny Alfa k 31. 3. 2014 Bodové hodnocení tis. Kč Tržby z prodeje zboží a služeb (187 600 + 79 920 * 5/12 2 600 výp (ii) 1 100 výp (ii)) 217 200 2 Náklady na prodané

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ

4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ 2 4. KAPITOLA: DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK - ČLENĚNÍ, OCEŇOVÁNÍ, POŘIZOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady.

2 Účetní jednotka aplikuje tento standard v účetnictví pro výpůjční náklady. IAS 23 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 23 Výpůjční náklady [Novelizace celého standardu - viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 6, vkládá

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Osnova: 1. Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobý nehmotný majetek 3. Technické zhodnocení dlouhodobého majetku 4. Způsoby pořízení dlouhodobého

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000

1.1.2010 Cena bez DPH 800 000 1.1.2010 Převzat do evidence dlouhodobého majetku 800 000 1.1.2010 Přijetí první zvýšené splátky (akontace) 150 000 Účetní systémy 1 - Materiál k 7. cvičení Příklad účtování leasingu - podle ČÚS a IAS Zadání podmínek Pronajimatel pořídil 1.1. 2010 mikrobus za účelem jeho pronájmu - pořizovací cena 800 000,- Týž den

Více

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.1 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Vymezení

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY

VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY VÝZNAM ZDROJŮ ÚČETNÍCH DAT PŘI STANOVOVÁNÍ BONITY Abstrakt GABRIELA DLASKOVÁ Příspěvek se zabývá změnou bonity reprezentovanou změnou hodnot bankrotního modelu ZETA v důsledku aplikace dat z účetních výkazů

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ IFRS SPECIALISTA Číslo adepta (tento kód napište do levé spodní části každého dalšího použitého listu papíru s řešením příkladů) Kalkulačka (jméno výrobce, typ

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva

Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část. IAS 38 - Nehmotná aktiva Účetní systémy 2 4. přednáška druhá část IAS 38 - Nehmotná aktiva Definice: Nehmotné aktivum je identifikovatelné nepeněžní aktivum nehmotné povahy, držené pro a) využití ve výrobě b) dodávku zboží nebo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Cíl 1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. Rozsah působnosti

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 27 Následné získání dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA

AKTIVA a PASIVA ROZVAHA Majetek podniku souhrn prostředků pro hospodářskou činnost organizace Majetek z pohledu účetnictví: podle druhů majetku podle zdrojů financování Majetek z hlediska formy = AKTIVA Majetek z hlediska zdrojů

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i)

K výše uvedeným výkazům jsou k dispozici následující dodatečné informace: (i) Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 (a) Společnost Alfa dne 1. 4. 2012 pořídila 60% podíl ve společnosti Beta. Pořizovací cena této investice se skládá z 12 500 tis. Kč splatných

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Finanční zpravodaj 1/2014

Finanční zpravodaj 1/2014 Strana 12 Finanční zpravodaj 1/2014 9 Změna Českého účetního standardu č. 001 Účty a zásady účtování na účtech oznamuje Ministerstvo financí změnu Českého účetního standardu pro účetní jednotky, které

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

ČLENĚNÍ A OCEŇOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb.

3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/7.1 Novela zákonů o DPH a ZDP zákonem č. 87/2009 Sb. Nejdůležitější dopady novely, účinné od 1. 4. 2009, jsou následující: Snížená sazba

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č.

Právní rámec. Zákon o účetnictví - 24, 25, 27. Vyhláška č. 410/2009 Sb. - 55, 56, 64, 71. 29 zákona o dani z příjmů. Český účetní standard č. Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování

Oceňování majetku. Právní rámec. Zákon o účetnictví a oceňování Oceňování majetku Cílem videokurzu je objasnění oceňování majetku územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací v návaznosti na současnou právní úpravu. Právní rámec Zákon o účetnictví

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku

Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Český účetní standard č. 708 odpisování dlouhodobého majetku Nový český účetní standard (dále jen ČSÚ) pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., byl zveřejněn

Více

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz

Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Alena Kopfová Katedra finančního práva a národního hospodářství, kanc. 122 Alena.Kopfova@law.muni.cz Majetková struktura (aktiva) 1. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012)

Licence: DD06 XCRGUPXA / PXA (05042012 / 12012012) A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 46772707 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Sdružení obcí pro

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více