PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 2014"

Transkript

1 Pfiloha k ucetni zaveice za rok 214 PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 214 Obchodni firma: Si'dlo: Pravni forma: v 1C: Olomouc, Sladkovskeho 696/42 akciova spolecnost OBSAH 1. OBECNEUDAJE ZAKLADNf CHARAKTERISTIKA SPOLECNOSTI OSOBY PODILEJiCI SE VICE NEZ 2 % NA ZAKLADNIM KAPITALU SPOLECNOSTI ORGANlZACNi STRUKTURA SPOLECNOSTI PREDSTAVENSTVO A oozorci RADA ZAHRANICNI PROVOZOVNA OSOBNiNAKLADYAZAMfiSTNANCI 4 2. U ETNI METODY A OBECNE UCETNI ZASADY ZPUSOBY OCENENI, ODEPISOVANIA TVORBY OPRAVNYCH POLOZEK A REZERV Dlouhodoby hmotny anehmotny majetek Odpisy dlouhodobeho majetku Zdsoby Opravne polozky Rezervy PREPOCTY UDAJU v cizica MENACH NA CESKOU MENU FINANCNI PRONAJEM S NASLEDNOU KOUPI NAJATE VECI ZMENY ZPUSOBU OCENOVANI, POSTUPU ODPISOVAM A POSTUPU UCTOVANI OPROTI PREDCHAZEJICIMU UCETNIMU OBDOBI 8 3. DOPLNUJICI UDAJE K ROZVAZE A VYKAZU ZISKU A ZT 3.1. DLOUHODOBY MAJETEK /.^...^.^."<...X 9 O

2 Pfiloha k ucetrri zaverce za rok I. I. Dioiihodoby nehmotny majetek Dioiihodoby hmotny majetek Majetek najaty formou fmancniho a operativniho leasingu, Dioiihodoby hmotny majetek zatizenv zasttivnim pravem 3.2. POHLEDAVKY ' Dlouhodobe pohledavky Krai kodobe pohledavky 3.3. KRATKODORY FINANCNI MAJFTFK 3.4. CASOVI; RO/LlSLNI AKTIV 3.5. Vl.ASTNJ KAPITAI 3.6. RrzFRVY 3.7. ZAVA/KY Diouhodobe zdvazky Krdlkodobe zavazky 3.8. BANKOVNJ UVFRY A VYPOMOCI 3.9. KRATKOIXM^; UV RY 3.1. CASOVI: RO/I.ISLNI PASIV DOPIMJJia UDAJH K VYKA7.U ZISKU A /TRATY 4. OSTATNI DOPL1MUJICI UDAJE ZAVA/KY NI-VI-.DLNL v UCLTNICTVI 4.2. SROVNATHI.MOST UDAJU v UCFTNJ ZAVKRCI 4.3. UOAI.OS ii. KTLRL; NASTALY PO DATU uctitni /AVHRKY PREHLED O PENEZNICH TOCICH :i

3 Pfiloha k ucetni zaverce za rok OBECNE UDAJE 1.1. Zakladni charakteristika spolecnosti Akciova spolecnost Olomouc se sidlem Sladkovskeho 696/42 vznikla dne zapsanim do obchodniho rejstfiku Krajskeho soudu v Ostrave, kde je veden pod spisovou znackou oddil B,vlozka 413. Spolecnost byla zalozena jednorazove transformaci ze statniho podniku Drobne zbozi Olomouc na zaklade privatizacniho projektu podie zakona 92,91 Sb. Spolecnost ma zakladni kapital ve vysi ,- Kc. Hlavnim pfedmetem cinnosti je koupe zbozi za ucelem jeho prodeje, tedy obchodni cinnost. Tato cinnost pfedstavuje 91% vynosu spolecnosti. Spolecnost je slozena ze dvou velkoobchodnich zavodu Olomouc a Opava a site vlastnich maloobchodnich jednotek, ktere podnikaji castecne ve vlastnich nemovitostech a castecne v nemovitostech pronajatych. Pfi zpracovani rocni ucetni zaverky vychazelo vedeni spolecnosti z pfedpokladu kontinualnmo pokracovani hlavnich cinnosti spolecnosti v obdobnem sortimentu Osoby podflejici se vice nez 2 % na zakladnim kapitalu spolecnosti Akcionir/ Spolefnik Ing.Jifi HonC,Mo nerova 21,779 Olomouc Ostatni Podil na zakladnim kapit&lu k k % 49% 52% 51% 1 % 1% 1.3. Organizacni struktura spolecnosti Spolecnost fidi pfedseda spolecnosti. Dale jsou jim fizeny odborne useky dvou velkoobchodnich zavodu a oblasti maloobchodnich jednotek.v cele jednotlivych useku VOZ a MO stoji vedouci VOZ a vedouci provozoven, spadajici pod manazera prodejen. Obchodni usek se cleni na oddeleni nakupu a prodeje a je veden pfedsedou pfedstavenstva. Provoz fidi provozne technicky namestek. Pfimo pod vedeni pfedsedy pfedstavenstva je zaclenen odbor ekonomiky a pravni utvar.v roce 214 byla zrusena funkce generalni feditel.

4 Pfiloha k ucetni zaverce za rok Pfedstavenstvo a dozorci rada K rozvahovemu dni Pfedstavenstvo Dozon^ rada Funkce Pfedseda Clen Clen Pfedseda Clen Clen Jmeno IngJifi HonC Mgr.Marek HonC Radim Sramek IngJana Faltynkova Svatopluk Kfiz Jifi HonC Vprubehu ucetniho obdobi doslo knasledujicim zmenam vpfedstavenstvu a dozorci rade spolecnosti: Pfedstavenstvo DozoriSf rada Funkce Puvodni len Novy c1en Datum zmeny Pfedseda Mistopfedseda Clen Pfedseda Mistopfedseda Clen Petra Sramkova Jifi HonC Zahranicni provozovna Spolecnost nema zadnou zahranicni provozovnu Osobni naklady a zamestnanci Prumerny pocet zamestnancu a clenu vedeni spole^nosti a osobni naklady za rok 214 a 213 jsou nasledujici: 214 Zamfistnanci Vedeni spolefinosti Pocet MzdovS naklady Soc. a zdrav. zabezpejfeni Ostatni osobni naklady (udaje v tis. KC) Osobni n&klady celkem Zame"stnanci Vedeni spolecnosti Pocet Mzdove" naklady Soc. a zdrav. zabezpe eni Ostatni osobni naklady X^ucT^ /Pv 648 (udaje v tis. KC") Osobni ndklady celkem Ny 354 'V\1 (? M^J t\l a.s.

5 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 Pocet zamestnancu vychazi z prumerneho pfepocteneho stavu pracovniku. Pod pojmem vedeni spolecnosti se rozumi pfedseda pfedstavenstva,technicky namestek, fedltel VOZ. V ostatnich osobnich nakladech jsou zahrnuty dohody o provedeni prace a odstupne. Clenum pfedstavenstva byly za rok 214 vyplaceny odmeny v celkove vysi tis. Kc, v roce 213 byla vyse techto odmen 1.32 tis. Kc. Zdravotni pojisteni ztechto odmen za rok 214 cini Kc 127 tis. a socialni 314 tis Kc Vzhledem k vykazane ztrate za rok 213 nebyly clenum pfedstavenstva vyplaceny tantiemy. Clenum vedeni spolecnosti ani clenum statutarnich a dozorcich organu nebyly v roce 214 poskytnuty zadnepujcky auvery aanijinaplneni, a to ani vnepenezni forme.

6 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 UCETNI METODY A OBECNE UCETNI ZASADY Ucetnictvi spolecnosti je vedeno a u etni zaverka byla sestavena v souladu se zakonem c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, Vyhlaskou c. 5/22 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona o ucetnictvi, pro ucetni jednotky, kterejsou podnikateli uctujicimi v t v soustave podvojneho ucetnictvi a Ceskymi ucetnimi standardy pro podnikatele. Ucetnictvi respektuje obecne ucetni zasady, pfedevsim zasadu o ocenovani majetku historickymi cenami, zasadu uctovani ve vecne a casove souvislosti, zasadu opatrnosti a pfedpoklad o schopnosti ucetni jednotky pokracovat ve svych aktivitach Zpusoby oceneni, odepisovani a tvorby opravnych polozek a rezerv Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz oceneni je vyssi nez 4 Kc v jednotlivem pfipade a doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlouhodobym hmotnym majetkem bez ohledu na vysi oceneni a dobu pouzitelnosti. Drobnym dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz oceneni je vyssi nez 2 Kc a nizsi nez 4 Kc v jednotlivem pfipade. Dlouhodobym nehmotnym majetkem se rozumi majetek jehoz oceneni je vyssi nez 6 Kc v jednotlivem pfipade a doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok. Drobnym dlouhodobym nehmotnyrn majetkem se rozumi majetek, jehoz oceneni je vyssi nez 2 Kc a nizsi nez 6 Kc v jednotlivem pfipade. Nakoupeny dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je ocenen pofizovacimi cenami. Pofizovaci cena je cena, za kterou byl majetek pofizen a naklady s jeho pofizenim a instalovanim souvisejici. Spolecnost nezahrnuje do pofizovaci ceny uroky zuveru na pofizeni dlouhodobeho majetku. Pofizovaci cena dloubodobeho majetku se v pfipade poskytnuti,snizuje o dotaci poskytnutou na pofizeni tohoto majetku. Technicke zhodnoceni, pokud pfevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za ucetni obdobi castku 4 Kc, zvysuje pofizovaci cenu dlouhodobeho majetku Odpisy dlouhodobeho majetku Dlouhodoby majetek je odpisovan linearni metodou, vjednotlivych pfipadechje pouzit zrychleny zpusob odepisovani. Nebytove prostory Riegrova a Kmochova, osobni auta Octavia,VW. n g Moravela.s. Kategorie majetku Budovy a stavby Stroje a zafizeni Dopravni prostredky i Doba odpisov ni v letech XoVK <; /^ 5 /cr / - i?t\ *"'-G/\ % rojfniho odpisu 2-5

7 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 Inventaf 3 33,3 Software 3 33,3 Ostatni nehmotny majetek 6 16,6 Modely a Sablony Drobny majetek =_ == _ ===,^=_ Doha odpisovani v letech je stanovena podle ocekavane doby upotfebitelnosti dlouhodobeho majetku.odpisy jsou uctovany mesicne a odepisovani je zahajeno v nasledujicim mesici po datu zafazeni do pouzivani Zasoby Nakupovane zasoby jsou ocenovany cenou zjistenou aritmetickym prumerem z pofizovacich cen a naklady souviseji'ci s pofizenim zasob, zejmena pfeprava, clo, provize a pojistne. Jejich ubytky se ocenuji cenou zjistenou vazenym aritmetickym prumerem. Nenastaly pfipady stanoveni repr.pof.ceny na majetku pofizeneho behem ovefovaciho obdobi. ubytky zasob x naklady poh'zeni- ucet 131 ucet 132D PS zasob+pfirustky-ps MD Proti pfedchozimu obdobi nedoslo ke zmene zpusobu oceneni, odpisovani, uctovani a uspofadani polozek zaverky a obsahoveho vymezeni techto polozek Opravne polozky Vyse opravnych polozek k pohledavkam odpovida pravidlum pro tvorbu danove uznatelnych opravnych polozek die zakona c. 593/1992 Sb., o rezervach. Opravne polozky byly vytvofeny pouze k neuhrazenym pohledavkam v cleneni analyticke evidence, die nize uvedeneho rozpisu: opravne polozky k pohledavkam k datu V konkurzu vyr.fizeni Pohl.po splatnosti do 12 mesicu Pohledavky u soudu vie jak 12 mesicu ve vysi tis Kc Opravne polozky k zasobam a majetku nejsou tvofeny, Rezervy Rezervy na opravy hmotneho majetku nebyly v poslednich letech tvofeny. lo

8 Pfiloha k ucetni zaverce za rok Pfepocty udaju v cizfch menach na ceskou menu K pfepoctu cizi meny na Kc dochazi pouze pfi uhradach do zahranici za nakup zbozi, kde je pouzit pevny kurz, ktery vyplyva z kurzu devizoveho trhu Ceske narodni banky platneho k poslednimu dni rnesice pfedchazejicimu dni vystaveni dokladu v cizi mene Financni pronajem s naslednou koupi najate veci K spolecnost neeviduje majetek pofizeny formou financniho pronajmu Zmeny zpusobu occnovani, postupu odpisovani a postupu uctovani oproti predchazejicimu ucetnimu obdobi V ucetnim obdobi roku 214 nenastaly zadne podstatne zmeny ve zpusobu ocenovani, postupech odpisovani a postupech uctovani oproti pfedchazejicimu ucetnimu obdobi.

9 Pfiloha k ucetni zaverce za rok DOPLNUJICI UDAJE K ROZVAZE A VYKAZU ZISKU A ZTRATY 3.1. Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Do konce roku 213 spolecnost evidovala pouze pine odepsany nehmotny majetek Pofizovaci cena Zfizovaci vydaje Software Ocenitelna prava Ostatni DNM NedokonCeny DNM Zalohy na DNM Slav k Pfirustky Ubytky Stavk Pffrustky (udaje vtis. K.C) Ubytky Slav k Opravky Stavk Zfizovaci vydaje Software 715 Ocenitelna prava Ostatni DNM Nedokonieny DNM Zalohy na DNM 715 Pfirustky Ubytky Stavk PFirustky (udaje vtis. KC) Ubytky Stavk Zustatkova hodnota Zfizovaci vydaje Software Ocenitelna prava Ostatni DNM NedokonCeny DNM Zalohy na DNM Stavk Stavk (udaje v tis. Kti) Stavk Odpisy dlouhodobeho nehmotneho majetku zauctovane do nakladu, vcetne majetku vyfazeneho, v roce 213 cinily tis. Kc a v roce 214 cinily 44 tis. Kc.

10 Pfiloha k ucetni zaverce za rok Dlouhodoby hmotny majetek V rozvaze je uvedena plna vyse majetku v pofizovacich cenach Pofizovaci cena Pozemky Stavby Saniostatne movite ve"ci - Stroje a zarizeni - Dopravni prostredky - Invenldf Ostatni DHM Nedokonieny DHM Zalohy na DHM Oceftovaci rozdil Slav k U Prirustky Ubytky Stavk31.12.l Pfirustky Ubytky fudaje v'tis. KC) Stavk3l Opravky Pozemky Stavby Saraostatne movite v6ci - Stroje a zarizeni - Dopravni prostredky - Inventor Ostatni DHM Nedokonc'eny DHM Zalohy na DHM Oceftovaci rozdil Stavk PFirustky Ubytky Stavk Pfirustky Ubytky (udaje vtis. K.C) Stavk Opravne polozky Stavby Stavk Prirustky Ubytky Stavk iidaje v tis. Kg) Pfirustky Ubytky Stavk Zustatkova hodnota Pozemky Stavby Saniostatne movite ve"ci - Stroje a zarizeni - Dopravni prostredky Inventar Ostatni DHM NedokonCeny DHM Zaiohy na DHM Oceftovaci rozdil Stavk Slav k daje v tis Kg) Stavk Odpisy dlouhodobeho hmotneho majetku zauctovane do nakladu, vcetne majetku vyfazeneho, vroce 214 cinily 386 tis.kc a v roce 213 cini 1

11 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 Spolecnost eviduje voperativni evidenci drobny hmotny majetek, zejmena drobny inventaf, nabytek, nastroje a nafadi v pofizovaci cene tis. Kc. Majetek neevidovany v ucetnictvi se ve spolecnosti nenachazi. Zadne polozky vykazu nejsou vzajemne kompenzovany Majetek najaty formou flnancniho a operativniho leasingu Financni leasing Firma nevlastni zadny majetek zatizeny financnim leasingem Popis predmetu (skupiny) Dopravni prostfedky Vypocetni technika Ostatni stroje Doba trviinf v mfisici'ch Celkova castka leasingu Skutefne uhrazeno k31.t2.12 k (udaje v tis. KC) Splatnost k v dalsich letech Operativnf leasing Spolecnost nema zadny majetek zatizeny operativnim leasingem Dlouhodoby hmotny majetek zatizeny zastavnim pravem Stavk Popis majetku I.V588 Hrab.- Ostrava. pozemek c.l 8 1 c.l 8 2 I.V4272- prod.riegrova S.Olomouc inv pozemek C.4272,zadni traktjine1 nebyt.prostor ,44 9,44 1 Ucetni zustatkov hodnota Trzni hodnota Popis, rozsah a ucel zastavniho praa'a/ve'cneho bfemena Zajigtgni kontokorentniho uv r. UCtu /68 v Sberbank. UkonCeno vroce 215,ifidost o vymaz brezen /68 ukonceno v roce 215, zadost o vymaz brezen 215 (udaje v tis. Ki) Hodnota zajistfn^ho zavazku 927 VOZ Olomouc Holice LV ,parcela 299/1,2, / ZajiStSni 1 kontokorentniho livgru /3- CSOB J^- ' -^

12 Pfiloha k ucetnf zaverce za rok 214 Stavk Pop is majetku 1.V588 Hrab.- Ostrava. pozemek I.V4272- spoluvl.podil 4168, nebyt.prostor Ol.Riegrova 5 Ucetni zustatkova hod nota Trzni hod nota Popis, rozsah a ucel zastavniho prava/v&cnlho bfemena ZajiStfini kontokorentniho uvet.uctu /68 u Sberbank (udaje v tig. K.C) Hodnota zaji5t6n ho zavazku 1639 ZajiStgni incest.uvfiru Sberbank na refmancovani koupfi pozemku Opava 2724/

13 Pfiloha k ucetni zav rce za rok Pohledavky Dlouhodobe pohledavky 2 obchodnich vztahu K podnikum ve skupins ZaspoleCniky Ostatni pohledavky Odlozena daftova pohledavka Slav k z toho nad 5 let StavkJl (udaje v tis. z toho nad 5 let Kratkodobe pohledavky Pohledavkv z obchodnich vztahu brutto - z toho v KC -veur -vusd - v cstatnich cizfch mgnach Opravne polozky netto Stavk (udaje v tis. KC) Stavk Vekova struktura pohledavek z obchodnich vztahu Rok 214 (udaje v tis. KC) Kategorie brutto - z toho v KC - vcizich mfinach Opravne polozky netto Do splatnosti dni dm Po splatnosti dm roky roky a vice Rok 213 Kategorie brutto - z toho v KC - v cizich mgnach Opravn6 polozky netto Do splatnosti dni dni Po splatnosti dni roky Xo^ 2 roky a vice ^^^ ,J>472 (udaje v tis. K.C)

14 Pfiloha k licetni zaverce za rok 214 Bezna Ihuta splatnosti pohledavek z obchodnich vztahu cini 14 az 3 dnu. Pohledavky v cizi mene nevznikly. Pohledavky kryte zastavnim pravem nejsou evidovany. Vsechny pohledavky maji charakter kratkodobych pohledavek Kratkodoby financni majetek Penize a ucty v bankach Financni prostfedky na uctech spolecnosti nejsou nikterak blokovany a jsou evidovany na uctech 221/1 Bezny licet KB Olomouc ve vysi tis. Kc 221/2 Bezny licet KB Opava ve vysi 442 tis. Kc 221/3 Bezny licet CSOB ve vysi tis Kc Kratkodobe cenne papiry a podfly Spolecnost neeviduje kratkodobe cenne papiry a podily Casove rozliseni aktiv Naklady ph'sttch obdobi Tykaji se pfedplatneho casopisu,pocitacovych sluzeb a najemneho Leasing PojiStSni Najemne CertifikatISO9! Ostatni Naklady prilti'ch obdobi celkem Stavk (udaje v tis. Kti) Stavk Pfijmy pfistiho obdobi Jedna se o polozky vydanych faktur za pfefakturaci sluzeb (spojenych s pronajmem nebytovych prostor) v roce 215, tykajici se vynosu roku 214 ve vysi Kc 214 tis. 14

15 Pffloha k ucetni zaverce za rok Vlastni kapital Zmeny vlastniho kapitalu Pfehled o zmenach vlastniho kapitalu - viz Pfehled o zmene VK" Zakladni kapital Zakladni kapital spolecnosti tvori 6438 ks akcii namajitele vejmenovite hodnote 1 Kc. Akcie jsou v zaknihovane podobe a nejsou registrovany na vefejnych trzich Rezervy Zustatekk Tvorba rezerv Cerpani rezerv Zustatekk Tvorba rezerv Cerpani rezerv Zfistatekk Rezervy na opravy OHM Rezervy na rekultivaci Rezervy na rizika Ostatni rezervy (udaje v tis. KC) Rezervy celkem V poslednich letech vcetne roku 214 spolecnost netvofila zadne rezervy na opravy HIM Zavazky Dlouhodobe zavazky Zavazky po Ihute splatnosti 18 dnu a.s. k spolecnost nevykazuje. Zavazky v cizi mene nevznikly. Rovnez zavazky mimo ucetnictvi nejsou evidovany. Vsechny zavazky nalezi do skupiny kratkodobych zavazku. (udaje v tis. KC) Z obchodnich vztahu K podnikum ve skupinfi Ke spolecnikum Ostatnf dlouhodobe zavazk>r Odlozeny danovy zavazek Stavk31.I z toho nad 5 let Stavk z toho nad 5 let Odlozena dan Odlozena dan je vypoctena rozvahovyrn zpusobem ze vse ucetnim a dafiovym zakladem rozvahovych polozek. Mezi rozdilu mezi atfi rozdily 15

16 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 mezi danovou a ucetni zustatkovou hodnotou diouhodobeho majetku, ucetni opravne polozky k pohledavkam a zasobam a ucetni rezervy. Pfi vypoctu spolecnost uplatnila princip opatrnosti, kdy do vypoctu zahrnula pouze polozky, u kterych Ize s vysokou mirou pravdepodobnosti ocekavat jejich realizaci v dohledne budoucnosti. Pro propocet byla pouzita danova sazba ve vysi 19 % platna pro rok 215. Zaklad odlozene dane Rozdily v ucetni a danove ziistatkove cen6 DHM Ucetni opravne polozky k pohledavkam Ucetni opravne polozky k zasobam Jin^ rozdily Kumulovana dafiova ztrata Nevyuzity reinvestifini odpofiet Sazba dan6 z pffjmu Odlozeny danovy z^vazek k31.l % 833 (udaje v tis. K.C) k % Kratkodobe zavazky Zavazky z obchodnich vztahu - z toho v KC -veur -vusd - v ostatnfch cizich mfenach Slav k S (udaje v tis. Kti) Stavk Vekova struktura zavazku z obchodnich vztahu Rok 214 Kategorie - z toho v K - v cizich mgnach Do splatnosti dm' dm Po splatnosti dni roky roky a vice (udaje v tis Rok 213 Kategorie - z toho v KC - v cizich m^nach Do splatnosti dm' dni Po splatnosti dni 1-2 roky roky a vice (udaje v tis. K.C) Bezna Ihuta splatnosti zavazku z obchodnich vztahu cini 3 az 9 dnu. Zavazky po Ihute splatnosti 18 dnu spolecnost nevykazuje. Zavazky v cizi mene nevznikly. Rovnez zavazky mimo ucetnictvi nejsou evidovany. 16

17 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 Zavazky k zamestnancum a statnim Jnstitucim K. zamsstnancum Ze socialniho zabezpeceni Ze zdravotniho poji t ni Financni ufad - daft z pfijmu -DPH - ostatni dane Stavk po splatnosti Stavk (udaje v tis. K.C) po splatnosti 3.8. Bankovni uvery a vypomoci 3.9. Kratkodobe iiverv Banka / vef itel Pocet liviru Celkovd v^ e uv^ru Prum rna sazba Zustatek k vk? Zustatek k vki! (udaje y_tisicich) Zpusob jiitfni Komerc'ni Banka a.s. CSOB, a.s. Cetkem Sberbank Kontokorentm ucty CSOB Kontokorentni uity kratkodobe uvsry ,75 1, ) vlastni smsnky, 2) zastavni smlouvy k nemovitostem, 3) zastavni smlouvy k pohledavkam, 4) zastavni smlouvy k cennym papirum, 5) zajigfovaci prevod prav k movitym vficem, 6} smlouva o vypujcce Dlouhodobe uvery Dlouhodobe uvery spolecnost nevykazuje v 3.1, Casove rozliseni pasiv Vydaje pfistich obdobi K datu ucetni zaverky spolecnost zauctovala do vydaju pfistich obdobi castku 837 tis.kc. Jedna se pfispevek na stravne, najemne,plyn,vodne a stocne, energie vyuctovane v roce 215, tykajici se zuctovaciho obdobi 214 Vynosy pfistich obdobi Pfedem uhrazen6 najemn^ Pfedfakturace pojist^ni Ostatni Vynosy pn'stich obdobi celkem 17 (udaje v tis. KC) Stavk Stavk

18 Pfiloha k ucetni zaveice za rok Dopliiujici udaje k vykazu zisku a ztraty Trzby z bezne cmnosti podle druhu cinnosti Prodej sluzeb Tuzemsko Za rok 214 Zahraniff Tuzemsko (udaje v tisjcc) Za rok 2 13 Zahraniff Trzby za sluzeb eel kern Prodej zboii Triby za prodej zbozi celkem U Naklady na auditorske sluzby a danove poradenstvi V polozce naklady za sluzby jsou v roce 214 zahrnuty naklady na auditorske sluzby ve vysi 8 tis Kc, v roce 213 cinily tyto sluzby 85 tis Kc. Ostatni provozni naklady a vynosy V polozce ostatni provozni vynosy je zahrnuta polozka za pojisteni zivelne pohromy. Provozni vynosy = ucet 644, ve vysi 579 tis Kc Provozni naklady - ucet 543,544,545,546,548,549 ve vysi 1 45 tis Kc 18

19 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 Dan z pfijmu Vypofet danfc z pfijtnu /aklad dang z ucetnktvi Pripocitatetne polozky OdpocUatelne polozky /aklad dan pfed upravami Odecet danove /traty OstaLni odecty Zokrotihlcnv zaktod dane po lip rave Sa/ba dan z prijmii Daft Siev> nadani ZapoCet dan zaplacene v zahranici Splatna dan k % (udajt; y _tis.jcc) U % Dodatecne odvody a vratky dane z ph'imu V roce 214 nebyly zadne dodate ne odvody a vratky dane z pfijmu 4. OSTATNI DOPLNUJiCI UDAJE 4.1. Zavazky nevedene v ucetnictvi Uroky z prodleni a penale Spolecnost neeviduje nezaplacene nepromlcene uroky z prodleni ze zavazku z obchodniho styku k Spolecnost neni v prodleni s placenim socialniho a zdravotniho pojisteni. K datu ucetni zaverky nebyl proveden vefitelskymi institucemi vypocet penale za pozdni platby. Bankovni zaruky Rozsah hotovostniho kryti je popsan v casti 3.3. Kratkodoby financni majetek Srovnatelnost udaju v ucetni zaverce Nejsou zadne odlisnosti pro srovnatelnost obdobi. 19

20 Pfiloha k ucetni zaverce za rok Udalosti, ktere nastaly po datu ucetni zaverky K. dnesnimu datu nejsou znamy zadne udalosti, ktere nastaly po datu ucetni zaveiky. 2

21 Pffloha k ucetni zaverce za rok PREHLED O PENEZNICH TOCICH Pfehled o peneznich tocich (Cash Flow) byl zpracovan nepfimou metodou podle Vyhlasky c. 5/22 Sb. ve forme vykazu, ktery je dale pfilozen. Do peneznich prostfedku a peneznich ekvivalentu jsou zahrnuty jen penize v hotovosti vcetne cenin a penez na ceste ( uctova skupina 21 a 26) a penezni prostfedky na bankovnich uctech ( uctova skupina 22) bez peneznich prostfedku na dlouhodobych terminovanych uctech. Vykaz vychazi z vysledku hospodafeni pfedzdanenim (jako zdroj). Dalsimzdrojem toku penez jsou odpisy dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku. Zmena stavu pohledavek. VOlomoucidne Sestavil: Ceplova Kvetoslava X Podpis statutarniho organu: Funkce: Jmeno: Podpis: pfedseda pfedstavejastva Ing. Jifi Hon; X clen pf edstavenstva Radim Sramek 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s.

Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. Výroční zpráva společnosti ČSAD Liberec, a.s. 2006 Liberec, duben 2007 ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč) IČ 25045504 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Liberec,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více