PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 2014"

Transkript

1 Pfiloha k ucetni zaveice za rok 214 PRILOHA K UCETNI ZAVERCE ZA ROK 214 Obchodni firma: Si'dlo: Pravni forma: v 1C: Olomouc, Sladkovskeho 696/42 akciova spolecnost OBSAH 1. OBECNEUDAJE ZAKLADNf CHARAKTERISTIKA SPOLECNOSTI OSOBY PODILEJiCI SE VICE NEZ 2 % NA ZAKLADNIM KAPITALU SPOLECNOSTI ORGANlZACNi STRUKTURA SPOLECNOSTI PREDSTAVENSTVO A oozorci RADA ZAHRANICNI PROVOZOVNA OSOBNiNAKLADYAZAMfiSTNANCI 4 2. U ETNI METODY A OBECNE UCETNI ZASADY ZPUSOBY OCENENI, ODEPISOVANIA TVORBY OPRAVNYCH POLOZEK A REZERV Dlouhodoby hmotny anehmotny majetek Odpisy dlouhodobeho majetku Zdsoby Opravne polozky Rezervy PREPOCTY UDAJU v cizica MENACH NA CESKOU MENU FINANCNI PRONAJEM S NASLEDNOU KOUPI NAJATE VECI ZMENY ZPUSOBU OCENOVANI, POSTUPU ODPISOVAM A POSTUPU UCTOVANI OPROTI PREDCHAZEJICIMU UCETNIMU OBDOBI 8 3. DOPLNUJICI UDAJE K ROZVAZE A VYKAZU ZISKU A ZT 3.1. DLOUHODOBY MAJETEK /.^...^.^."<...X 9 O

2 Pfiloha k ucetrri zaverce za rok I. I. Dioiihodoby nehmotny majetek Dioiihodoby hmotny majetek Majetek najaty formou fmancniho a operativniho leasingu, Dioiihodoby hmotny majetek zatizenv zasttivnim pravem 3.2. POHLEDAVKY ' Dlouhodobe pohledavky Krai kodobe pohledavky 3.3. KRATKODORY FINANCNI MAJFTFK 3.4. CASOVI; RO/LlSLNI AKTIV 3.5. Vl.ASTNJ KAPITAI 3.6. RrzFRVY 3.7. ZAVA/KY Diouhodobe zdvazky Krdlkodobe zavazky 3.8. BANKOVNJ UVFRY A VYPOMOCI 3.9. KRATKOIXM^; UV RY 3.1. CASOVI: RO/I.ISLNI PASIV DOPIMJJia UDAJH K VYKA7.U ZISKU A /TRATY 4. OSTATNI DOPL1MUJICI UDAJE ZAVA/KY NI-VI-.DLNL v UCLTNICTVI 4.2. SROVNATHI.MOST UDAJU v UCFTNJ ZAVKRCI 4.3. UOAI.OS ii. KTLRL; NASTALY PO DATU uctitni /AVHRKY PREHLED O PENEZNICH TOCICH :i

3 Pfiloha k ucetni zaverce za rok OBECNE UDAJE 1.1. Zakladni charakteristika spolecnosti Akciova spolecnost Olomouc se sidlem Sladkovskeho 696/42 vznikla dne zapsanim do obchodniho rejstfiku Krajskeho soudu v Ostrave, kde je veden pod spisovou znackou oddil B,vlozka 413. Spolecnost byla zalozena jednorazove transformaci ze statniho podniku Drobne zbozi Olomouc na zaklade privatizacniho projektu podie zakona 92,91 Sb. Spolecnost ma zakladni kapital ve vysi ,- Kc. Hlavnim pfedmetem cinnosti je koupe zbozi za ucelem jeho prodeje, tedy obchodni cinnost. Tato cinnost pfedstavuje 91% vynosu spolecnosti. Spolecnost je slozena ze dvou velkoobchodnich zavodu Olomouc a Opava a site vlastnich maloobchodnich jednotek, ktere podnikaji castecne ve vlastnich nemovitostech a castecne v nemovitostech pronajatych. Pfi zpracovani rocni ucetni zaverky vychazelo vedeni spolecnosti z pfedpokladu kontinualnmo pokracovani hlavnich cinnosti spolecnosti v obdobnem sortimentu Osoby podflejici se vice nez 2 % na zakladnim kapitalu spolecnosti Akcionir/ Spolefnik Ing.Jifi HonC,Mo nerova 21,779 Olomouc Ostatni Podil na zakladnim kapit&lu k k % 49% 52% 51% 1 % 1% 1.3. Organizacni struktura spolecnosti Spolecnost fidi pfedseda spolecnosti. Dale jsou jim fizeny odborne useky dvou velkoobchodnich zavodu a oblasti maloobchodnich jednotek.v cele jednotlivych useku VOZ a MO stoji vedouci VOZ a vedouci provozoven, spadajici pod manazera prodejen. Obchodni usek se cleni na oddeleni nakupu a prodeje a je veden pfedsedou pfedstavenstva. Provoz fidi provozne technicky namestek. Pfimo pod vedeni pfedsedy pfedstavenstva je zaclenen odbor ekonomiky a pravni utvar.v roce 214 byla zrusena funkce generalni feditel.

4 Pfiloha k ucetni zaverce za rok Pfedstavenstvo a dozorci rada K rozvahovemu dni Pfedstavenstvo Dozon^ rada Funkce Pfedseda Clen Clen Pfedseda Clen Clen Jmeno IngJifi HonC Mgr.Marek HonC Radim Sramek IngJana Faltynkova Svatopluk Kfiz Jifi HonC Vprubehu ucetniho obdobi doslo knasledujicim zmenam vpfedstavenstvu a dozorci rade spolecnosti: Pfedstavenstvo DozoriSf rada Funkce Puvodni len Novy c1en Datum zmeny Pfedseda Mistopfedseda Clen Pfedseda Mistopfedseda Clen Petra Sramkova Jifi HonC Zahranicni provozovna Spolecnost nema zadnou zahranicni provozovnu Osobni naklady a zamestnanci Prumerny pocet zamestnancu a clenu vedeni spole^nosti a osobni naklady za rok 214 a 213 jsou nasledujici: 214 Zamfistnanci Vedeni spolefinosti Pocet MzdovS naklady Soc. a zdrav. zabezpejfeni Ostatni osobni naklady (udaje v tis. KC) Osobni n&klady celkem Zame"stnanci Vedeni spolecnosti Pocet Mzdove" naklady Soc. a zdrav. zabezpe eni Ostatni osobni naklady X^ucT^ /Pv 648 (udaje v tis. KC") Osobni ndklady celkem Ny 354 'V\1 (? M^J t\l a.s.

5 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 Pocet zamestnancu vychazi z prumerneho pfepocteneho stavu pracovniku. Pod pojmem vedeni spolecnosti se rozumi pfedseda pfedstavenstva,technicky namestek, fedltel VOZ. V ostatnich osobnich nakladech jsou zahrnuty dohody o provedeni prace a odstupne. Clenum pfedstavenstva byly za rok 214 vyplaceny odmeny v celkove vysi tis. Kc, v roce 213 byla vyse techto odmen 1.32 tis. Kc. Zdravotni pojisteni ztechto odmen za rok 214 cini Kc 127 tis. a socialni 314 tis Kc Vzhledem k vykazane ztrate za rok 213 nebyly clenum pfedstavenstva vyplaceny tantiemy. Clenum vedeni spolecnosti ani clenum statutarnich a dozorcich organu nebyly v roce 214 poskytnuty zadnepujcky auvery aanijinaplneni, a to ani vnepenezni forme.

6 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 UCETNI METODY A OBECNE UCETNI ZASADY Ucetnictvi spolecnosti je vedeno a u etni zaverka byla sestavena v souladu se zakonem c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, Vyhlaskou c. 5/22 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona o ucetnictvi, pro ucetni jednotky, kterejsou podnikateli uctujicimi v t v soustave podvojneho ucetnictvi a Ceskymi ucetnimi standardy pro podnikatele. Ucetnictvi respektuje obecne ucetni zasady, pfedevsim zasadu o ocenovani majetku historickymi cenami, zasadu uctovani ve vecne a casove souvislosti, zasadu opatrnosti a pfedpoklad o schopnosti ucetni jednotky pokracovat ve svych aktivitach Zpusoby oceneni, odepisovani a tvorby opravnych polozek a rezerv Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz oceneni je vyssi nez 4 Kc v jednotlivem pfipade a doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok. Pozemky a stavby jsou dlouhodobym hmotnym majetkem bez ohledu na vysi oceneni a dobu pouzitelnosti. Drobnym dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz oceneni je vyssi nez 2 Kc a nizsi nez 4 Kc v jednotlivem pfipade. Dlouhodobym nehmotnym majetkem se rozumi majetek jehoz oceneni je vyssi nez 6 Kc v jednotlivem pfipade a doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok. Drobnym dlouhodobym nehmotnyrn majetkem se rozumi majetek, jehoz oceneni je vyssi nez 2 Kc a nizsi nez 6 Kc v jednotlivem pfipade. Nakoupeny dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je ocenen pofizovacimi cenami. Pofizovaci cena je cena, za kterou byl majetek pofizen a naklady s jeho pofizenim a instalovanim souvisejici. Spolecnost nezahrnuje do pofizovaci ceny uroky zuveru na pofizeni dlouhodobeho majetku. Pofizovaci cena dloubodobeho majetku se v pfipade poskytnuti,snizuje o dotaci poskytnutou na pofizeni tohoto majetku. Technicke zhodnoceni, pokud pfevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za ucetni obdobi castku 4 Kc, zvysuje pofizovaci cenu dlouhodobeho majetku Odpisy dlouhodobeho majetku Dlouhodoby majetek je odpisovan linearni metodou, vjednotlivych pfipadechje pouzit zrychleny zpusob odepisovani. Nebytove prostory Riegrova a Kmochova, osobni auta Octavia,VW. n g Moravela.s. Kategorie majetku Budovy a stavby Stroje a zafizeni Dopravni prostredky i Doba odpisov ni v letech XoVK <; /^ 5 /cr / - i?t\ *"'-G/\ % rojfniho odpisu 2-5

7 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 Inventaf 3 33,3 Software 3 33,3 Ostatni nehmotny majetek 6 16,6 Modely a Sablony Drobny majetek =_ == _ ===,^=_ Doha odpisovani v letech je stanovena podle ocekavane doby upotfebitelnosti dlouhodobeho majetku.odpisy jsou uctovany mesicne a odepisovani je zahajeno v nasledujicim mesici po datu zafazeni do pouzivani Zasoby Nakupovane zasoby jsou ocenovany cenou zjistenou aritmetickym prumerem z pofizovacich cen a naklady souviseji'ci s pofizenim zasob, zejmena pfeprava, clo, provize a pojistne. Jejich ubytky se ocenuji cenou zjistenou vazenym aritmetickym prumerem. Nenastaly pfipady stanoveni repr.pof.ceny na majetku pofizeneho behem ovefovaciho obdobi. ubytky zasob x naklady poh'zeni- ucet 131 ucet 132D PS zasob+pfirustky-ps MD Proti pfedchozimu obdobi nedoslo ke zmene zpusobu oceneni, odpisovani, uctovani a uspofadani polozek zaverky a obsahoveho vymezeni techto polozek Opravne polozky Vyse opravnych polozek k pohledavkam odpovida pravidlum pro tvorbu danove uznatelnych opravnych polozek die zakona c. 593/1992 Sb., o rezervach. Opravne polozky byly vytvofeny pouze k neuhrazenym pohledavkam v cleneni analyticke evidence, die nize uvedeneho rozpisu: opravne polozky k pohledavkam k datu V konkurzu vyr.fizeni Pohl.po splatnosti do 12 mesicu Pohledavky u soudu vie jak 12 mesicu ve vysi tis Kc Opravne polozky k zasobam a majetku nejsou tvofeny, Rezervy Rezervy na opravy hmotneho majetku nebyly v poslednich letech tvofeny. lo

8 Pfiloha k ucetni zaverce za rok Pfepocty udaju v cizfch menach na ceskou menu K pfepoctu cizi meny na Kc dochazi pouze pfi uhradach do zahranici za nakup zbozi, kde je pouzit pevny kurz, ktery vyplyva z kurzu devizoveho trhu Ceske narodni banky platneho k poslednimu dni rnesice pfedchazejicimu dni vystaveni dokladu v cizi mene Financni pronajem s naslednou koupi najate veci K spolecnost neeviduje majetek pofizeny formou financniho pronajmu Zmeny zpusobu occnovani, postupu odpisovani a postupu uctovani oproti predchazejicimu ucetnimu obdobi V ucetnim obdobi roku 214 nenastaly zadne podstatne zmeny ve zpusobu ocenovani, postupech odpisovani a postupech uctovani oproti pfedchazejicimu ucetnimu obdobi.

9 Pfiloha k ucetni zaverce za rok DOPLNUJICI UDAJE K ROZVAZE A VYKAZU ZISKU A ZTRATY 3.1. Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Do konce roku 213 spolecnost evidovala pouze pine odepsany nehmotny majetek Pofizovaci cena Zfizovaci vydaje Software Ocenitelna prava Ostatni DNM NedokonCeny DNM Zalohy na DNM Slav k Pfirustky Ubytky Stavk Pffrustky (udaje vtis. K.C) Ubytky Slav k Opravky Stavk Zfizovaci vydaje Software 715 Ocenitelna prava Ostatni DNM Nedokonieny DNM Zalohy na DNM 715 Pfirustky Ubytky Stavk PFirustky (udaje vtis. KC) Ubytky Stavk Zustatkova hodnota Zfizovaci vydaje Software Ocenitelna prava Ostatni DNM NedokonCeny DNM Zalohy na DNM Stavk Stavk (udaje v tis. Kti) Stavk Odpisy dlouhodobeho nehmotneho majetku zauctovane do nakladu, vcetne majetku vyfazeneho, v roce 213 cinily tis. Kc a v roce 214 cinily 44 tis. Kc.

10 Pfiloha k ucetni zaverce za rok Dlouhodoby hmotny majetek V rozvaze je uvedena plna vyse majetku v pofizovacich cenach Pofizovaci cena Pozemky Stavby Saniostatne movite ve"ci - Stroje a zarizeni - Dopravni prostredky - Invenldf Ostatni DHM Nedokonieny DHM Zalohy na DHM Oceftovaci rozdil Slav k U Prirustky Ubytky Stavk31.12.l Pfirustky Ubytky fudaje v'tis. KC) Stavk3l Opravky Pozemky Stavby Saraostatne movite v6ci - Stroje a zarizeni - Dopravni prostredky - Inventor Ostatni DHM Nedokonc'eny DHM Zalohy na DHM Oceftovaci rozdil Stavk PFirustky Ubytky Stavk Pfirustky Ubytky (udaje vtis. K.C) Stavk Opravne polozky Stavby Stavk Prirustky Ubytky Stavk iidaje v tis. Kg) Pfirustky Ubytky Stavk Zustatkova hodnota Pozemky Stavby Saniostatne movite ve"ci - Stroje a zarizeni - Dopravni prostredky Inventar Ostatni DHM NedokonCeny DHM Zaiohy na DHM Oceftovaci rozdil Stavk Slav k daje v tis Kg) Stavk Odpisy dlouhodobeho hmotneho majetku zauctovane do nakladu, vcetne majetku vyfazeneho, vroce 214 cinily 386 tis.kc a v roce 213 cini 1

11 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 Spolecnost eviduje voperativni evidenci drobny hmotny majetek, zejmena drobny inventaf, nabytek, nastroje a nafadi v pofizovaci cene tis. Kc. Majetek neevidovany v ucetnictvi se ve spolecnosti nenachazi. Zadne polozky vykazu nejsou vzajemne kompenzovany Majetek najaty formou flnancniho a operativniho leasingu Financni leasing Firma nevlastni zadny majetek zatizeny financnim leasingem Popis predmetu (skupiny) Dopravni prostfedky Vypocetni technika Ostatni stroje Doba trviinf v mfisici'ch Celkova castka leasingu Skutefne uhrazeno k31.t2.12 k (udaje v tis. KC) Splatnost k v dalsich letech Operativnf leasing Spolecnost nema zadny majetek zatizeny operativnim leasingem Dlouhodoby hmotny majetek zatizeny zastavnim pravem Stavk Popis majetku I.V588 Hrab.- Ostrava. pozemek c.l 8 1 c.l 8 2 I.V4272- prod.riegrova S.Olomouc inv pozemek C.4272,zadni traktjine1 nebyt.prostor ,44 9,44 1 Ucetni zustatkov hodnota Trzni hodnota Popis, rozsah a ucel zastavniho praa'a/ve'cneho bfemena Zajigtgni kontokorentniho uv r. UCtu /68 v Sberbank. UkonCeno vroce 215,ifidost o vymaz brezen /68 ukonceno v roce 215, zadost o vymaz brezen 215 (udaje v tis. Ki) Hodnota zajistfn^ho zavazku 927 VOZ Olomouc Holice LV ,parcela 299/1,2, / ZajiStSni 1 kontokorentniho livgru /3- CSOB J^- ' -^

12 Pfiloha k ucetnf zaverce za rok 214 Stavk Pop is majetku 1.V588 Hrab.- Ostrava. pozemek I.V4272- spoluvl.podil 4168, nebyt.prostor Ol.Riegrova 5 Ucetni zustatkova hod nota Trzni hod nota Popis, rozsah a ucel zastavniho prava/v&cnlho bfemena ZajiStfini kontokorentniho uvet.uctu /68 u Sberbank (udaje v tig. K.C) Hodnota zaji5t6n ho zavazku 1639 ZajiStgni incest.uvfiru Sberbank na refmancovani koupfi pozemku Opava 2724/

13 Pfiloha k ucetni zav rce za rok Pohledavky Dlouhodobe pohledavky 2 obchodnich vztahu K podnikum ve skupins ZaspoleCniky Ostatni pohledavky Odlozena daftova pohledavka Slav k z toho nad 5 let StavkJl (udaje v tis. z toho nad 5 let Kratkodobe pohledavky Pohledavkv z obchodnich vztahu brutto - z toho v KC -veur -vusd - v cstatnich cizfch mgnach Opravne polozky netto Stavk (udaje v tis. KC) Stavk Vekova struktura pohledavek z obchodnich vztahu Rok 214 (udaje v tis. KC) Kategorie brutto - z toho v KC - vcizich mfinach Opravne polozky netto Do splatnosti dni dm Po splatnosti dm roky roky a vice Rok 213 Kategorie brutto - z toho v KC - v cizich mgnach Opravn6 polozky netto Do splatnosti dni dni Po splatnosti dni roky Xo^ 2 roky a vice ^^^ ,J>472 (udaje v tis. K.C)

14 Pfiloha k licetni zaverce za rok 214 Bezna Ihuta splatnosti pohledavek z obchodnich vztahu cini 14 az 3 dnu. Pohledavky v cizi mene nevznikly. Pohledavky kryte zastavnim pravem nejsou evidovany. Vsechny pohledavky maji charakter kratkodobych pohledavek Kratkodoby financni majetek Penize a ucty v bankach Financni prostfedky na uctech spolecnosti nejsou nikterak blokovany a jsou evidovany na uctech 221/1 Bezny licet KB Olomouc ve vysi tis. Kc 221/2 Bezny licet KB Opava ve vysi 442 tis. Kc 221/3 Bezny licet CSOB ve vysi tis Kc Kratkodobe cenne papiry a podfly Spolecnost neeviduje kratkodobe cenne papiry a podily Casove rozliseni aktiv Naklady ph'sttch obdobi Tykaji se pfedplatneho casopisu,pocitacovych sluzeb a najemneho Leasing PojiStSni Najemne CertifikatISO9! Ostatni Naklady prilti'ch obdobi celkem Stavk (udaje v tis. Kti) Stavk Pfijmy pfistiho obdobi Jedna se o polozky vydanych faktur za pfefakturaci sluzeb (spojenych s pronajmem nebytovych prostor) v roce 215, tykajici se vynosu roku 214 ve vysi Kc 214 tis. 14

15 Pffloha k ucetni zaverce za rok Vlastni kapital Zmeny vlastniho kapitalu Pfehled o zmenach vlastniho kapitalu - viz Pfehled o zmene VK" Zakladni kapital Zakladni kapital spolecnosti tvori 6438 ks akcii namajitele vejmenovite hodnote 1 Kc. Akcie jsou v zaknihovane podobe a nejsou registrovany na vefejnych trzich Rezervy Zustatekk Tvorba rezerv Cerpani rezerv Zustatekk Tvorba rezerv Cerpani rezerv Zfistatekk Rezervy na opravy OHM Rezervy na rekultivaci Rezervy na rizika Ostatni rezervy (udaje v tis. KC) Rezervy celkem V poslednich letech vcetne roku 214 spolecnost netvofila zadne rezervy na opravy HIM Zavazky Dlouhodobe zavazky Zavazky po Ihute splatnosti 18 dnu a.s. k spolecnost nevykazuje. Zavazky v cizi mene nevznikly. Rovnez zavazky mimo ucetnictvi nejsou evidovany. Vsechny zavazky nalezi do skupiny kratkodobych zavazku. (udaje v tis. KC) Z obchodnich vztahu K podnikum ve skupinfi Ke spolecnikum Ostatnf dlouhodobe zavazk>r Odlozeny danovy zavazek Stavk31.I z toho nad 5 let Stavk z toho nad 5 let Odlozena dan Odlozena dan je vypoctena rozvahovyrn zpusobem ze vse ucetnim a dafiovym zakladem rozvahovych polozek. Mezi rozdilu mezi atfi rozdily 15

16 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 mezi danovou a ucetni zustatkovou hodnotou diouhodobeho majetku, ucetni opravne polozky k pohledavkam a zasobam a ucetni rezervy. Pfi vypoctu spolecnost uplatnila princip opatrnosti, kdy do vypoctu zahrnula pouze polozky, u kterych Ize s vysokou mirou pravdepodobnosti ocekavat jejich realizaci v dohledne budoucnosti. Pro propocet byla pouzita danova sazba ve vysi 19 % platna pro rok 215. Zaklad odlozene dane Rozdily v ucetni a danove ziistatkove cen6 DHM Ucetni opravne polozky k pohledavkam Ucetni opravne polozky k zasobam Jin^ rozdily Kumulovana dafiova ztrata Nevyuzity reinvestifini odpofiet Sazba dan6 z pffjmu Odlozeny danovy z^vazek k31.l % 833 (udaje v tis. K.C) k % Kratkodobe zavazky Zavazky z obchodnich vztahu - z toho v KC -veur -vusd - v ostatnfch cizich mfenach Slav k S (udaje v tis. Kti) Stavk Vekova struktura zavazku z obchodnich vztahu Rok 214 Kategorie - z toho v K - v cizich mgnach Do splatnosti dm' dm Po splatnosti dni roky roky a vice (udaje v tis Rok 213 Kategorie - z toho v KC - v cizich m^nach Do splatnosti dm' dni Po splatnosti dni 1-2 roky roky a vice (udaje v tis. K.C) Bezna Ihuta splatnosti zavazku z obchodnich vztahu cini 3 az 9 dnu. Zavazky po Ihute splatnosti 18 dnu spolecnost nevykazuje. Zavazky v cizi mene nevznikly. Rovnez zavazky mimo ucetnictvi nejsou evidovany. 16

17 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 Zavazky k zamestnancum a statnim Jnstitucim K. zamsstnancum Ze socialniho zabezpeceni Ze zdravotniho poji t ni Financni ufad - daft z pfijmu -DPH - ostatni dane Stavk po splatnosti Stavk (udaje v tis. K.C) po splatnosti 3.8. Bankovni uvery a vypomoci 3.9. Kratkodobe iiverv Banka / vef itel Pocet liviru Celkovd v^ e uv^ru Prum rna sazba Zustatek k vk? Zustatek k vki! (udaje y_tisicich) Zpusob jiitfni Komerc'ni Banka a.s. CSOB, a.s. Cetkem Sberbank Kontokorentm ucty CSOB Kontokorentni uity kratkodobe uvsry ,75 1, ) vlastni smsnky, 2) zastavni smlouvy k nemovitostem, 3) zastavni smlouvy k pohledavkam, 4) zastavni smlouvy k cennym papirum, 5) zajigfovaci prevod prav k movitym vficem, 6} smlouva o vypujcce Dlouhodobe uvery Dlouhodobe uvery spolecnost nevykazuje v 3.1, Casove rozliseni pasiv Vydaje pfistich obdobi K datu ucetni zaverky spolecnost zauctovala do vydaju pfistich obdobi castku 837 tis.kc. Jedna se pfispevek na stravne, najemne,plyn,vodne a stocne, energie vyuctovane v roce 215, tykajici se zuctovaciho obdobi 214 Vynosy pfistich obdobi Pfedem uhrazen6 najemn^ Pfedfakturace pojist^ni Ostatni Vynosy pn'stich obdobi celkem 17 (udaje v tis. KC) Stavk Stavk

18 Pfiloha k ucetni zaveice za rok Dopliiujici udaje k vykazu zisku a ztraty Trzby z bezne cmnosti podle druhu cinnosti Prodej sluzeb Tuzemsko Za rok 214 Zahraniff Tuzemsko (udaje v tisjcc) Za rok 2 13 Zahraniff Trzby za sluzeb eel kern Prodej zboii Triby za prodej zbozi celkem U Naklady na auditorske sluzby a danove poradenstvi V polozce naklady za sluzby jsou v roce 214 zahrnuty naklady na auditorske sluzby ve vysi 8 tis Kc, v roce 213 cinily tyto sluzby 85 tis Kc. Ostatni provozni naklady a vynosy V polozce ostatni provozni vynosy je zahrnuta polozka za pojisteni zivelne pohromy. Provozni vynosy = ucet 644, ve vysi 579 tis Kc Provozni naklady - ucet 543,544,545,546,548,549 ve vysi 1 45 tis Kc 18

19 Pfiloha k ucetni zaverce za rok 214 Dan z pfijmu Vypofet danfc z pfijtnu /aklad dang z ucetnktvi Pripocitatetne polozky OdpocUatelne polozky /aklad dan pfed upravami Odecet danove /traty OstaLni odecty Zokrotihlcnv zaktod dane po lip rave Sa/ba dan z prijmii Daft Siev> nadani ZapoCet dan zaplacene v zahranici Splatna dan k % (udajt; y _tis.jcc) U % Dodatecne odvody a vratky dane z ph'imu V roce 214 nebyly zadne dodate ne odvody a vratky dane z pfijmu 4. OSTATNI DOPLNUJiCI UDAJE 4.1. Zavazky nevedene v ucetnictvi Uroky z prodleni a penale Spolecnost neeviduje nezaplacene nepromlcene uroky z prodleni ze zavazku z obchodniho styku k Spolecnost neni v prodleni s placenim socialniho a zdravotniho pojisteni. K datu ucetni zaverky nebyl proveden vefitelskymi institucemi vypocet penale za pozdni platby. Bankovni zaruky Rozsah hotovostniho kryti je popsan v casti 3.3. Kratkodoby financni majetek Srovnatelnost udaju v ucetni zaverce Nejsou zadne odlisnosti pro srovnatelnost obdobi. 19

20 Pfiloha k ucetni zaverce za rok Udalosti, ktere nastaly po datu ucetni zaverky K. dnesnimu datu nejsou znamy zadne udalosti, ktere nastaly po datu ucetni zaveiky. 2

21 Pffloha k ucetni zaverce za rok PREHLED O PENEZNICH TOCICH Pfehled o peneznich tocich (Cash Flow) byl zpracovan nepfimou metodou podle Vyhlasky c. 5/22 Sb. ve forme vykazu, ktery je dale pfilozen. Do peneznich prostfedku a peneznich ekvivalentu jsou zahrnuty jen penize v hotovosti vcetne cenin a penez na ceste ( uctova skupina 21 a 26) a penezni prostfedky na bankovnich uctech ( uctova skupina 22) bez peneznich prostfedku na dlouhodobych terminovanych uctech. Vykaz vychazi z vysledku hospodafeni pfedzdanenim (jako zdroj). Dalsimzdrojem toku penez jsou odpisy dlouhodobeho hmotneho a nehmotneho majetku. Zmena stavu pohledavek. VOlomoucidne Sestavil: Ceplova Kvetoslava X Podpis statutarniho organu: Funkce: Jmeno: Podpis: pfedseda pfedstavejastva Ing. Jifi Hon; X clen pf edstavenstva Radim Sramek 21

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 SFINX a.s. U Smaltovny 115/2 České Budějovice PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE 2014 Obsah : A. Obecné údaje 1. Účetní jednotka 2. Podíl v obchodních společnostech 3. Zaměstnanci a osobní náklady 4. Statutární

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel

společnosti Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel PŘÍLOHA ŘÁDNÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31.12.2013 společnosti Lázně Kyselka, o.p.s. Sestaveno dne: 30.6.2014 Miroslav Perout ředitel 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE Název: Lázně Kyselka, o.p.s. (dále společnost ) Sídlo:

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174

, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999. ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34. PRAHA 6 - Suchdol IČO 25079174 , a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 1999 ALMEDA, a.s. Osvobození 991/34 PRAHA 6 - Suchdol I. ÚVOD... 3 II. OBECNÉ ÚDAJE... 4 II.1. POPIS A.S.... 4 II.2. PODÍLY A.S. V JINÝCH SPOLEČNOSTECH ČI DRUŽSTVECH... 5 II.3.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003 Příloha k účetní závěrce společnosti Interhotel Olympik, a.s. k 31. 12. 2003 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 k 31. 12. 2014 společnosti NOEN a.s., IČ: 25601598 Václavské nám. 802/56, 100 00 Praha 1 Příloha je zpracována v souladu se zákonem 563/91 Sb., o účetnictví a s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013

Příloha k účetní závěrce TECH PHARMA, a.s. k 31.12.2013 k 31.12.2013 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o 1 I Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A podle vyhlášky 500/2002 Sb fma t;llí u.., pro.r.?.lu " ve zjednodušeném rozsahu ke ~n i 31. 12.2013 (v celých tisících Kč) I ~-= lm ~'~I P',:.-;~,"~

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2010 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč Akcie: 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč Akcie: 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Účetní závěrka, sestavená ke dni 31. 8. 2013, je řádnou účetní závěrkou společnosti scanservice a.s. za účetní období tvořené hospodářským rokem, začínajícím 1. 9. 2012

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti WB MILLS A.S. k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více