LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31."

Transkript

1 ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. BREZNA 2011

2 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfeinf 648/1 a Praha 8 Ceska repubfika Telephone Fax Internet W.fo/W,kpmg.cz Zprava nezavisle~ho auditora pro akcionare spolecnosti Letiste Praha, a. s. Provedli jsme audit piilozene mimohldne konsolidovane ueetnf zaverky spoleenosti Letiste Praha, a. s., tj. konsolidovane rozvahy k 31. bieznu 20 II, konsolidovaneho vykazu zisku a ztnily, konsolidovaneho piehledu 0 zmemich vlastnfho kapitalu a konsolidovaneho piehledu o peneznfch tocfch za obdobf od 1. ledna 20 II do 31. biezna 20 II a plflohy teto konsolidovane ueetnf zaverky, veetne popisu pouzit)'ch vyznamnych ueetnfch metod a ostatnlch dopliiujfcfch udaju. Udaje 0 0 spoleenosti Letiste Praha, a.s. jsou uvedeny v bode I piflohy teto konsolidovane ueetnf zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za konsolidovanou ucetni zaverku Statutamf organ spoleenosti Letiste Praha, a. s. je odpovedny za sestavenf mimoiadne konsolidovane ueetni zaverky, kteni pod.v' vemy a poctivy obraz v souladu s eeskymi ueetnfmi piedpisy, a za takovy vnitini kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni konsolidovane ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne nespnivnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovmnosti je vyj.diit na zaklade provedeneho auditu vyrok k teto mimoiadne konsolidovane ueetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zokonem 0 auditorech, Mezin'rodnimi auditorskymi standardy a souvisejicfmi aplikaenimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito piedpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom zfskali piimeienou jistotu, ze konsolidovami ucetnf zaverka neobsah uj e vyznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedenf auditorskych postupu, jejichz chern je ziskat dukazni informace o castkach a skuteenostech uvedenych v konsolidovane ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, veetne vyhodnoceni rizik, ze konsolidovan' ueetnf z'verka obsahuje vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pii vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitini kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni konsolidovane ucetni zaverky pod'vajicf verny a poctivy obraz. CHern tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadiit se k ueinnosti vnitiniho kontrolniho systernu ueetnf jednotky. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitych ueetnich metod, piimerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenfm i posouzenf celkove prezentace konsolidovane ueetnf zaverky. Jsme piesvedeeni, ze ziskane dukazni informace poskytujf dostateeny a vhodny zaklad pro vyjadieni na,eho vyroku. KPMG Ceska republika Audit. s.r.o.. B Czech limited liability company and a member firm of the KPMG n"twor1( of Independent member firms affiliated.. lith KPt.1G Internanonaf Cooperallve rkpmg Internallonal1. a Swiss en tit y Obd1odn( rejstfik veden{ M';stsk-;.m soudem v Prale odd~ C. ~ lo1ka IC DIC CZ699OO1996

3 Vyrok auditora Pod Ie naseho nazoru mimofadna konsolidovana ueetnf zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spoleenosti Letiste Praha, a.s. k 31. bfeznu 2011 a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodal'enf a peneznfch toku za obdobf 1. ledna 2011 do 31. bfezna 2011 v souladu s ceskymi ucetnfmi pfedpisy. Ostatni skutecnosti Mimofad na konsolidovana ueetnf zaverka byla sestavena v souladu se zakonem e Sb. ke dni pfedchazejicfmu rozhodny den rozdelenf spoleenos!i Letiste Praha, a. s. odstepenfm casti obchodniho jmeni vztahujicfho se k naplneni zakona c Sb., 0 vlastnictvi letiste Praha-Ruzyne, ktere pfeslo sloueenim na spoleenost Cesky Aeroholding, a.s. Rozdeleni odstepenim sloueenfm bylo zapsano do obchodnfho rejstffku dne 1. Hjna Nas vyrok neobsahuje vyhradu ve vtahu k uvedene skutecnosti. V Praze, dne 3. fijna kPt<1? t?l ~/~ d...?/ KPMG Ceska republiica Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 Ing. Pave avitkovsky Partner Opravnenf cfslo 69

4

5

6

7 KONSOLIOOVANY PREHLEO 0 ZMENAcH VLASTNiHO KAPITALU ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA 2011 Ostatn! Zakonny Zakladn; kapitalove rezervni kaqital fondi fond tis. Kc tis. Kc tis. Kc Nerozdeleny zisk(+)/ Neuhrazena ztrata (-) tis. K6 Celkem tis. Kc Zust.tek k 1. lednu Prevod vysledku hospodareni za rok Nalezy prj inventurach Zaokrouhlovacf rozdil Vysledek hospoda,en; za ucetni obdobf Zust.tek k 31. pros;nc; Vysledek hospodareni za ucetnf obdobf Zust.tek k 31. b,eznu G416G 1 9G

8 KONSOLIOOVANY PREHLEO 0 PENEZNicH TocicH ZA osoosi LEONA 2011 DO 31. SREZNA / tis. Kc tis. Kc Penezni toky z provozni cinnosti (Jeetni zisk (+) I ztrata (") z bezn. einnosti pred zdanenim A.t A.1.1 A.1.2 A. 1.3 A.1A A.1.5 Opravy 0 nepeneini operace: Odpisy stalych aktiv a pohledavek Zmena stavu opravnych polozek a rezerv Zisk (-) / zlrata (+) z prodeje stllych aktiv Vyuctovane nakladove (+) a vynosove (") uroky Upravy 0 astatnr nepenezni operace " " A.. Cisty penezni tok z provozni clonosti pied zdanimim, zmenami pracovniho kapitalu A.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 Zmena stavu nepeneinich slozek pracovniho kapita/u: Zmena stavu pohledavek a prechodnych udu aktiv Zmena stavu kratkodobych zavazku a prechodnych uctu pasiv Zmena stavu zasob " " A.** Cisty penezni tok z provoznf cionosti pred zdanenim " A.3 AA A.5 Vyplacene uroky Pi'ijate uroky Zaplacena dan z pfijmu za beznou cinnost " " "38914 "24063 A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti "

9 KONSOLIOOVANY PREHLEO 0 PENEZNicH TocicH ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA / tis. Kc tis. Kc Penezni toky z investicni cinnosti B.1 Vydaje spojen;, s nabytim stalych aktiv B.2 Pfijmy z prodeje stalych aktiv B.*** Cisty penezni tok vztahujfci se k investicni cinnosti Penei:ni tcky z financnf cinnosti C.1 Zmena stavu dlouhodobych zavazko a dlouhodobych, prip. kratkodobych uveru C.*"* Cisty peneini tok z finaneni cinnosti eiste solieni I zyyseof peneznich prostredku a penei.nich ekvivalentu Stav peneznich prostredku a peneznich ekvivalentu na pocatku obdobi Stav peneznich prostfedku a peneinich ekvivalentu na konci obdobi j <163 52<1 j 844 Oj6

10 PR!LOHA KONSOLIOOVANE OCETN! zaverky ZA OBOOB! 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNEINFORMACE (a) Vymezeni konsolidacniho celku Skupina spolecnosti (dale "Skupina") je tvorena materskou/konsolidujici spolecnosti Letiste Praha. a. s. a ovladanymi a!izenymi spolecnostmi. Spolecnosti ovladanou a rizenou se pro ucely konsolidace rozumi spolecnost, v niz ridici spolecnost vykonava rozhodujici vliv prostrednictvim: primeho nebo neprimeho uplatiiovan i vice nez 50 % hlasovaeich prav ovladane a rizene spolecnosti nebo prokazatelneho ovladani opera tivnich a strategickych politik a pritom ridiei spolecnostje soucasne v dane spolecnosti akcionarem nebo spolecnikem. Tyto spolecnosti jsou konsolidovany metodou pine konsolidace. Materska spolecnost: Letiste Praha, a. s. (dale "Materska spolecnosf') Spolecnosti ovladane a!izene k 31. breznu 2011 a 31. prosinci 2010 (dale "Deerine spolecnosti"): Nazev spolecnosti Realltn! developerska, a.s. Sky Venture a.s. Whitelines Industries a.s. Sidlo Praha,Ceska republika Praha,Ceska republika Praha, Ceska republika Vlastnicky Hlasovaci I podil % prava % Vliv Bezprostfedni vlastnik Rozhodujici MateFska spolecnost Rozhodujicf ReaJitnf developerska, a.s Rozhodujfci Realitni developerska, a.s. (b) Charakteristi ka Materske spolecnosti Materska spolecnost byla zapsana do obchodn iho rejstriku dne 6. unora 2008 a jeji sidlo je v Praze 6, K Letisti 6/1019, PSG , Geska republika. Identifikacni cislo Materske spolecnosti je (1 )

11 PRILOHA KONSOLIOOVANE OCETNI ZAVERKY ZA OBOOBl LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovani) (b) Charakteristika Matei'ske spolecnosti (pokracovani) Predmetem podnikani Materske spolecnosti die obchodniho rejstriku je: vyroba, obchod a sluzby neuvedene v prilohach 1 az 3 zivnostenskeho zakona; provozovani verejneho mezinarodniho letiste PrahafRuzyne; udriba a opravy leteckych pozemnich zarizeni; podnikani v elektronickych komunikacich; obchod s eleklrinou; distribuce elektriny; rozvod tepelne energie; vyroba tepelne energie; vykon zememerickych cinnosti; opravy silnicnich vozidel; klempirstvi a oprava karoserii; zednictvi; zamecnictvi, nastrojarstvi; technicko-organizacni cinnost v oblasti pozarni ochrany; vyroba, instalace, opravy elektrickych strojua pristroju, elektronickych a telekomunikacnich zarizeni; montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zarizeni; montaz, opravy a rekonstrukce chladicich zarizeni a tepelnych cerpadel; cinnost ucetnich poradcu, vedeni ucetnictvi, vedeni danove evidence; montaz, opravy, revize a zkousky plynovych zarizeni a plni'mi nadob plyny; poskytovani technickych sluzeb k ochrane majetku a osob; vyroba tepelne energie a rozvod tepelne energie, nepodlehajici licenci realizovana ze zdroju tepelne energie s instalovanym vykonem jednoho zdroje nad 50 kw; poskytovani sluzeb v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci; montaz, opravy, revize a zkousky tlakovych zarizeni a nadob na plyny; vodoinstalaterstvi, topenarstvi; hostinska cinnost; silnicni motorova doprava: nakladni vnitrostatni provozovana vozidly 0 nejvetsi povolene hmotnosti nad 3,5 tuny, vnitrostatni prilezitostna osobni, vnitrostatni verejna linkova, vnitrostatni zvlastni linkova; ostraha majetku a osob; sluzby soukromych detektivu. (2)

12 PRiLOHA KONSOLIOOVANE ljc:etni zaverky ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovani) (b) Charakteristika Matefske spolecnosti (pokracovani) Siozeni predstavenstva k 31. breznu 2011 bylo nasledujici: Funkee Ing. Miroslav Dvorak Mgr. Petr Vlasak Ing. Jiri Pos Marta Guthova, MBA Ing. Martin Hlava predseda prvni mistopredseda clen clen clen Siozeni dozorci rady k 31. breznu 2011 bylo nasledujici: Funkee Ing. Jifi Kubinek MUDr. Pavel Bem Ing. Pavel Stehlik, MBA JUDr. Tomas Jindra Mgr. Roman Bocek, MBA Ing. Tomas Rohlena Eva Hlavova Be. Jiri Kraus mistopredseda clen clen clen clen clen clen clen Dne 1. dubna 2011 zaniklo clenstvi v predstavenstvu Ing. Miroslavu Dvorakovi, Mgr. Petru Vlasakovi a Marte Guthove, MBA. Novym clenem predstavenstva od 1. dubna 2011 je Mgr. Jozef Sincak, MBA. Dne 5. kvetna 2011 byl zvolen predsedou predstavenstva Ing. Jiri Pos a mistopredsedou predstavenstva Mgr. Jozef Sincak, MBA. Tretim clenem predstavenstva je Ing. Martin Hlava. Predsedou vyboru pro audit byl k 31. prosinei 2009 Ing. Ivan Fuksa, mistopredsedou Mgr. Roman Bocek, MBA a clenem vyboru Ing. Tomas Rohlena. K 31. breznu 2011 je mistopredsedou vyboru pro audit Mgr. Roman Bocek, MBA a clenem vyboru Ing. Tomas Rohlena. Predsedou vyboru pro audit po Ing. Ivanu Fuehsovi nebyl nikdo zvolen. (3)

13 PRfLOHA KONSOLIDOVANE UCETN! zaverky ZA OBDOB! 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovanf) (b) Charakteristika Matei'ske spolecnosti (pokracovanf) One 29. dubna 2011 vzala dozorci rada na vedomi rezignace na elenstvi v dozorei rade Ing. Jifiho Krause a Ing. Tomase Rohleny s ueinnosti k 1. kvetnu S ueinnosti k 1. kvetnu 2011 jediny akcionar Ceska republika - Ministerstvo financi, v pusobnosti valne hromady, odvolal z funkce elena dozorei rady Ing. Jifiho Kubinka, MUOr. Pavia Bema, Ing. Pavia Stehlika, MBA, JUOR. Tomase Jindru a Mgr. Romana Bocka a zvolil do funkce elena dozorei rady Ing. Josefa Bubenika a Ing. Miroslava Bernaska. One 31. kvetna 2011 byl predsedou dozorei rady zvolen Ing. Josef Bubenik a mistopredsedou Ing. Miroslav Bernasek. K datu sestaveni ueetni zaverky je slozeni predstavenstva nasledujici: Funkce Ing. Jiri Pos Mgr. Jozef Sineak, MBA Ing. Martin Hlava predseda mistopredseda clen K datu sestaveni ueetni zaverky je slozeni dozorei rady nasledujici: Funkce Ing. Josef Bubenik Ing. Miroslav Bernasek Eva Hlavova predseda m istopredseda elen Vybor pro audit nebyl k datu sestaveni ueetni zaverky ustaven. Materska spoleenost byla k 31. breznu 2011 elenena do divizi nasledujicim zpusobem: Finance a korporatni sluzby Letecky obchod, provoz a rizeni majetku Generalni reditel Neletecky obchod, provoz a nakup Bezpeenost V eele kazde divize, s vyjimkou divize Generalni reditel, stoji vrchni reditel. (4)

14 PRiLOHA KONSOLIOOVANE UGETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovani) (b) Charakteristika Matei'skEi spolecnosti (pokracovani) Rozdeleni odstepenim sloucenim Na zaklade Usneseni vlady Geske republiky ze dne 4. kvetna 2011 schvalila vlada rozdeleni Materske spolecnosti formou odstepenim sloucenim casti jejiho jmeni vztahujiciho se k naplneni zakona c. 69/2010 Sb., 0 vlastnictvi letiste Praha-Ruzyne, prechodem tohoto jmeni na Gesky Aeroholding, a.s. Materska spolecnost sestavila konecnou ucetni zaverku v souvislosti s planovanym rozdelenim Materske spolecnosti odstepenim casti jmeni sloucenim do nastupnicke spolecnosti Gesky Aeroholding, a.s. Pro ucely rozdeleni odstepenim sloucenim bylo provedeno oceneni odstepovane casti jmeni posudkem znalce jmenovaneho pro tento ucel soudem. Opravne polozky k jednotlivym druhum majetku, prechodna aktiva a pas iva a rezervy, ktere Materska spolecnost k 31. breznu 2011 eviduje, se v dusledku transakce rozdeleni odstepenim sloucenim nemeni a Materska spolecnost tak v souladu s Geskym ucetnim standardem C Ope race s podnikem rozhodla, ze tyto polozky bud' zustavaji v Matei'ske spolecnosti (pokud nesouvisi s odstepovanou cash jmeni) nebo v ramci rozdeleni odstepenim sloucenim prechazi na nastupnickou spolecnost Gesky Aeroholding, a.s. (pokud souvisi s odstepovanou cash jmeni). (e) Charakteristika i'izenyeh a ovladanyeh spolecnosti Pi'edmetem podnikani Dcerinych spolecnosti je pronajem nemovitosti, bytu a nebytovych prostor. (5)

15 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA UCETNipOSTUPY (a) Zakladni zasady zpracovani konsolidovane ucetni zaverky Konsolidovana ucetni zaverka je sestavena v souladu s ucetnimi pi'edpisy platnymi v Geske republice. Ucetnictvi respektuje obecne ucetni zasady, pi'edevsim zasadu 0 ocenovani majetku historickymi cenami (s vyjimkou oceneni aktiv a zavazku ke dni pofizeni Dcei'inych spolecnosti - viz dale v teto pi'iloze), zasadu uctovani ve vecne a casove souvislosti, zasadu opatrnosti a pi'edpoklad 0 schopnosti ucetni jednotky pokracovat ve svych aktivitach. Pro ucely sestaveni konsolidovane ucetni zaverky Matei'skou spolecnosti doslo ke sjednoceni ucetnich postupu v ramci Skupiny. Vyznamne ucetni postupy, tak jak jsou pouzivany Skupinou, jsou popsany nize. Udaje v teto konsolidovane ucetni zaverce jsou vyjadi'eny v tisicich Kc, pokud neni uvedeno jinak. Konsolidovana ucetni zaverka byla sestavena metodou pi'ime konsolidace. Pi'imou konsolidaci se rozumi konsolidace vsech ucetnich jednotek sku piny najednou, bez vyuziti konsolidovanych ucetnich zaverek pi'ipadne sestavenych za dilci skupiny. Postup provedeni pine konsolidace Charakteristika pine metody konsolidace Plnou metodou konsolidace se rozumi: zacleneni jednotlivych slozek rozvahy a vykazu zisku a ztraty Dcei'inych spolecnosti v pine vysi, po pi'ipadnem pi'eti'ideni a upravach, do rozvahy a vykazu zisku a ztraty Matei'ske spolecnosti, vylouceni ucetnich pi'ipadu mezi ucetnimi jednotkami skupiny, ktere vyjadi'uji vzajemne vztahy. Pi'i zahrnuti Dcei'inych spolecnosti do konsolidacniho celku nevznikl konsolidacni rozdil. (6)

16 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA UCETNi POSTUPY (pokracovimi) (a) Zakladni zasady zpracovani konsolidovane ucetni zaverky (pokracovani) Preceneni na realnou hodnotu K datu zahrnuti Dcerinych spolecnosti do konsolidacniho celku (tj. k 19. prosinci 2008) byla jejich aktiva a pas iva precenena na realnou hodnotu. Realna hodnota aktiv a pasiv byla stanovena kvalifikovanym odhadem tak, ze byla odvozena od porizovaci ceny akcii Dcerinych spolecnosti pri pouziti predpokladu, ze cena akcii je rovna realne hod note pozemku po zohledneni ucetni hodnoty ostatnich aktiv a zavazku Dcerinych spolecnostf. Souvisejici odlozena dan nebyla zohlednena a uctovana. Pri pouziti tohoto predpokladu byla aktiva a zavazky k datu zahrnuti do konsolidacniho celku pi'ecenena na realnou hodnotu takto: realna hod nota vsech aktiv a zavazku, vyjma pozemku, je rovna jejich ucetni hodnote, realna hod nota pozemku se rovna porizovaci cene akcii po odecteni I pricteni ucetni hodnoty ostatnich aktiv a zavazku Dcerinych spolecnostf. Vzhledem ke skutecnosti, ze cely prebytek porizovaci ceny akcii nad ucetni hodnotou aktiva zavazku Dcerinych spolecnosti byl alokovan do oceneni pozemku Dcerinych spolecnosti, nevznikl pri zahrnuti Dcerinych spolecnosti do konsolidacniho celku zadny konsolidacn i rozd il. Konsolidace plnou metodou Materska spolecnost secetla pretridene a upravene udaje z ucetni zaverky s pretridemymi a upravenymi udaji ucetnich zaverek Dcerinych spolecnosti s vyloucenim: vzajemnych operaci mezi Materskou a Dcerinymi spolecnostmi, vzajemnych pohledavek a zavazku a nakladu a vynosu v ramci Sku piny, ktere maji vyznamny vliv na stay majetku, zavazku a vysledkove polozky v konsolidovane ucetni zaverce. (7)

17 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA ljcetni POSTUPY (pokracovimi) (b) Dlouhodoby nehmotny majetek Nakoupeny nehmotny majetek je vykazan v porizovacfch cenach, ktere zahrnuji cenu ponzeni a naklady s jeho porizenim souvisejici. Dlouhodoby nehmotny majetek je odpisovan metodou rovnomernych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti, a to zpravidla po dobu 2-6 let. Dlouhodoby nehmotny majetek, jehoz porizovacf cena neprevysuje Ke za polozku, je lietovan do nakladu pri porizeni. Pokud zustatkova hod nota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hod nota snizena na tuto eastku prostrednictvim opravne polozky. (e) Dlouhodoby hmotny majetek Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je vykazan v porizovacfch cenach, ktere zahrnuji cenu porizeni a naklady s jeho porizenim souvisejici. Majetek ziskany formou daru je vykazan v reprodukeni porizovaci cene k datu prevzetf prislusneho majetku. Oceneni dlouhodobeho hmotneho majetku se snizuje 0 dotace ze statniho rozpoetu. Naklady na technicke zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku jsou aktivovany do jeho porizovacf ceny. Opravy a lidrzba dlouhodobeho hmotneho majetku se lietuji primo do nakladu. Dlouhodoby hmotny majetek je odpisovan metodou rovnomernych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujicfm zpusobem: Budovy a stavby Stroje a zarizeni Inventar Motorova vozidla let 4-20 let 6-12 let 4-12 let (8)

18 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA ljcetni POSTUPY (pokracov{mi) (e) Dlouhodoby hmotny majetek (pokracov{mi) U majetku, na nemz bylo provedeno teehnicke zhodnoceni, ktere na zaklade odhadu odbornych useku (utvaru) ovlivnilo dobu zivotnosti, jsou odpisy vypocteny ze zustatkove ceny zvysene 0 cenu technickeho zhodnoceni a na zaklade nove (prehodnocene) doby zivotnosti. Dlouhodoby hmotny majetek v porizovacf cene od 500 Kc do Kc je uctovan do nakladu pri spotrebe a dale je sledovan v podrozvahove evidenci. Pozemky ve vlastnictvi Dcerinych spolecnostf byly pri zahrnutf do konsolidacniho celku preceneny na realnou hodnotu (viz poznamka 2 (a)). Pokud zustatkova hod nota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hodnota snizena na tuto castku prostrednictvim opravne polozky. (d) Dlouhodoby financni majetek Dluhove cenne papiry jsou uctovany v porizovacf cene. V pripade docasneho snizeni hodnoty dluhovych cennych papiru drzenych do splatnosti jsou tvoreny opravne polozky. (e) Zasoby Nakoupene zasoby jsou oceneny porizovacf cenou snizenou 0 opravnou polozku. Porizovacf cena zahrnuje veskere naklady souvisejicf s porizenim techto zasob (zejmena dopravne). Pro ubytky nakoupenych zasob uziva Skupina metodu vazeneho aritmetickeho prumeru. Opravna polozka k pomaluobratkovym a zastaralym zasobam je tvorena na zaklade analyzy obratkovosti zasob a na zaklade individualniho posouzeni zasob. (9)

19 PRILOHA KONSOLIOOVANE OCETNI ZAVERKY ZA OBOOBI LEONA 2011 DO 31. BREZNA tjcetni POSTUPY (pokracov{ml) (f) Pohledflvky Pohledavky jsou vykazany v nominalni hodnote snizene 0 opravnou polozku k pochybnym pohledavkam. Opravna polozka k pohledavkam je vytvorena na zaklade vekove struktury pohledavek a individualniho posouzeni bonity dluzniku. (g) Penize a penezni ekvivalenty Penezni prostredky jsou penize v hotovosti vcetne cenin a peneznich prostredku na bankovnim uctu. Peneznimi ekvivalenty se rozumi kratkodoby likvidni financni majetek, ktery je snadno a pohotove smenitelny za predem znamou castku peneznich prostredku a u tohoto majetku se nepredpokladaji vyznamne zmeny hodnoty v case. Za penezni ekvivalenty jsou povazovany penezni ulozky s nejvyse trimesicni vypovedni Ihutou a likvidni cenne papiry k obchodovani na verejnem trhu. (h) Pi'epocet cizich men Transakce provadene v cizich menach jsou prepocteny a zauctovany devizovym kursem Geske narodni banky platnym ke dni predchazejicimu den transakce. Vsechny zustatky peneznich aktiv, pohledavek a zavazku vedenych v cizich menach byly prepocteny devizovym kursem zverejnenym Geskou narodni bankou k rozvahovemu dni. Vsechny kurzove zisky a ztraty z prepoctu peneznich aktiv, pohledavek a zavazku jsou uctovany do vykazu zisku a ztraty. (i) Vynosy Trzby jsou zauctovany k datu poskytnuti sluzeb nebo doruceni zbozi a jeho akceptace zakaznikem a jsou vykazany po odecteni slev a dane z pridane hodnoty. (j) Leasing Porizovaci cena majetku ziskaneho formou financniho nebo operativniho leasingu neni aktivovana do dlouhodobeho majetku. Naklady jsou uctovany rovnomerne po celou dobu trvani leasingu. Budouci leasingove splatky, ktere nejsou k rozvahovemu dni splatne, jsou vykazany v priloze k ucetni zaverce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. (10)

20 PRiLOHA KONSOLIOOVANE UCETNi ;zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA UCETNI POSTUPY (pokracov{mi) (k) Rezervy Skupina tvori rezervy k pokrytf budoucfch zavazku nebo vydaju, u nichz je znam ucel, je pravdepodobne, ze nastanou, avsak zpravidla neni jista castka nebo datum, k nemuz vzniknou. Skupina vykazuje v rezervach nesplaceny zavazek z titulu dane z prijmu (I) Zamestnanecke pozitky Na nevybranou dovolenou a na odmeny zamestnancu Skupina vytvari dohadnou polozku pasivni. Na ostatni zamestnanecke pozitky Skupina vytvafi rezervu. K financovani statniho duchodoveho pojisteni hradi Skupina pravidelne odvody do statniho rozpoctu. Skupina dale poskytuje svym zamestnancum prispevek na penzijni pripojisteni a zivotni pojisteni na zaklade podminek stanovenych v kolektivni smlouve. (m) Zavazky, livery a financni vypomoci Skupina klasifikuje cast dlouhodobych zavazku a bankovnich liveru, jejichz doba splatnosti je kratsi nez jeden rok vzhledem k datu ucetni zaverky, jako kratkodobe. (n) Dluhopisy Skupina zauctovala dluhopisy k okamziku jejich emise v oceneni emisnim kurzem. Rozdfl mezi jmenovitou hodnotou a nizsim emisnim kurzem je uctovan ve vecne a casove souvislosti na vrub financnich nakladu. V pripade kuponovych dluhopisu uctuje Skupina odpovidajfcf vysi nakladu na vrub nakladovych uroku. Dluhopisy splatne do jednoho roku jsou vykazany jako kratkodobe. Soucasne jsou jako kratkodobe vykazany urokove zavazky z kuponu splatnych do 1 roku. Dluhopisy se splatnostf nad jeden rok jsou vykazany jako dlouhodobe. (0) Urokove naklady Urokove naklady vyplyvajfci z uveru na porizeni dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku jsou aktivovany behem doby kompletace majetku a jeho pripravy k pouzivani. Ostatni naklady spojene s uvery jsou uctovany do nakladu. (11 )

21 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA OCETNi POSTUPY (pokracovani) (p) Odlozena dan Odlozena dan se vykazuje u vsech prechodnych rozdilu mezi zustatkovou hodnotou aktiva nebo zavazku v rozvaze a jejich danovou hodnotou. Odlozena danova pohledavka je zauctovana, pokud je pravdepodobne, ze ji bude mozne danove uplatnit v budoucnosti. (q) Spi'iznene strany Spfiznenymi stranami Sku piny se rozumi: akcionar a dalsi statem vlastnene podniky, spolecnosti a instituce; clenove statutarnich, dozorcich a ridicich organu Skupiny a osoby blizke temto osobam, vcetne podniku, kde tito clenove a osoby maji podstatny nebo rozhodujici vliv. Vyznamne transakce a zustatky se spfiznenymi stranami jsou uvedeny v poznamkach 14 a 15. (r) Vlastni kapital Zakladni kapital Skupiny se vykazuje ve vysi zapsane u Materske spolecnosti v obchodnim rejstriku mestskeho soudu. Pripadne zvyseni nebo snizeni zakladniho kapitalu na zaklade rozhodnuti valne hromady nebo v souladu se zakonem a stanovami Materske spolecnosti na zaklade rozhodnuti predstavenstva, ktere nebylo ke dni ucetni zaverky zaregistrovano, se vykazuje jako zmeny zakladniho kapitalu. Akciova spolecnost vytvari rezervni fond rocne ve vysi 5 % z cisteho zisku az do vyse 20 % zakladniho kapitalu. Takto vytvorene zdroje se mohou poutit jen k uhrade ztraty. (s) Pi'ehled 0 peneznich tocich Skupina sestavila pre hied 0 peneznich tocich s vyuzitim nepfime metody. (t) Nasledne udalosti Dopad udalosti, ktere nastaly mezi rozvahovym dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky, je zachycen v ucetnich vykazech v pfipade, ze tyto udalosti poskytly doplnujici informace o skutecnostech, ktere existovaly k rozvahovemu dni. (12)

22 LETISTE PRAHA. A. S. PRiLOHA KONSOLIOOVANE UCETNi ZAVERKY ZA osoosi LEONA 2011 DO 31. SREZNA UCETNI POSTUPY (pokracovani) (t) Nasledne udalosti (pokracovani) v pripade. ze mezi rozvahovym dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky doslo k vyznamnym udalostem predstavujicim skutecnosti. ktere nastaly po rozvahovem dni. jsou dusledky techto udalosti popsany v pfiloze ucetni zaverky. ale nejsou zauctovany v ucetnich vykazech. (u) Pouziti odhadu Sestaveni ucetni zaverky vyzaduje. aby vedeni Skupiny pouzivalo odhady a predpoklady. jez maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zavazku k datu ucetni zaverky a na vykazovanou vysi vynosu a nakladu za sledovane obdobi. Vedeni Sku piny stanovilo tyto odhady a predpoklady na zaklade jemu dostupnych relevantnfch informaci. Nicmene. jak vyplyva z podstaty odhadu. skutecne hodnoty v budoucnu se mohou od techto odhadu odlisovat. Odhadya predpoklady pouzite v beznem ucetnfm obdobi se tykaly predevsim hodnoty vykazaneho dlouhodobeho majetku urceneho k pronajmu a dlouhodobeho financniho majetku. V pripade dlouhodobeho majetku urceneho k pronajmu vychazely odhady a predpoklady ze znaleckeho oceneni zpracovaneho pro ucely ucetni zaverky k 31. prosinci 2010 a v prfpade dlouhodobeho financniho majetku z posouzeni hodnoty v okamziku akvizice. (13)

23 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA SROVNATELNOST UOAJO A SESTAVENI UCETNI ZAVERKY Tato mimoradna konsolidovana ucetni zaverka byla sestavena za obdobi od 1. ledna 2011 do 31. brezna Udaje srovnatelneho obdobi predstavuji inform ace za rok 2010, resp. k 31. prosinci Mimoradna ucetni zaverka Materske spolecnosti byla sestavena v souladu se zakonem c. 125/2008 Sb., 0 premenach obchodnich spolecnosti a druzstev, ke dni predchazejicimu rozhodnemu dni rozdeleni Materske spolecnosti odstepenim casti obchodniho jmeni vztahujiciho se k naplneni zakona c. 69/2010 Sb., 0 vlastnictvi letiste Praha-Ruzyne, ktere prejde sloucenim na spolecnost Cesky Aeroholding, a.s. (dale viz poznamka 20). V dusledku teto skutecnosti vznikla podle 22 zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi povinnost sestavit take konsolidovanou ucetni z<lverku za obdobi od 1. ledna 2011 do 31. brezna (14)

24 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK Porizovacf cena Pfirustky I 1. ledna 2011 Qi'euctovani Vyrazeni 31. bfezna 2011 tis. Ke tis. Ke tis. Ke tis. Ke ZFizovaci vydaje Software Ocenitelna prava Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokoneeny majetek Celkem Opravky 1. ledna 2011 Pfirustky VyFazeni 31. bfezna 2011 tis. Ke tis. Ke tis. Ke tis. Ke ZFizovaci vydaje Software Ocenitelna prava 506 ~ Q 799 Celkem wM1 Q Zustatkova hod nota 233 Q (15)

25 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK (pokracoviini) Porizovaci cena Piirustky I 1. ledna 2010!2reuctovanl VyFazeni 31 ~rosince 2010 tis. KG tis. KG tis. KG tis. KG Zfizovad vydaje Software Ocenitelna prava Jiny dlouhodoby nehmotny majetek NedokonGeny majetek =... Q Celkem Opravky 1. ledna 2010 Prirustky Vyi'azenf 31. ~rosince 2010 tis. KG tis. KG tis. KG tis. KG Zfizovad vydaje Software Ocenitelna prava Q Q 506 Celkem ll..3illl Q Zustatkova hodnota 2Z4 ZQ5 233 Q31 Souhrnna vyse drobneho nehmotneho majetku neuvedeneho V rozvaze k 31. breznu 2011 odepsaneho primo do nakladu v obdobi 1-3/2011 je celkem 302 tis. KG (k 31. prosinci 2010: 5940 tis. KG). Nejvyznamnejsi investici do dlouhodobeho nehmotneho majetku v obdobi 1-3/2011 predstavovaly predevsim uprava software kameroveho systemu a technicke zhodnoceni vizualizagnlho software pro Gisticku odpadnlch vod. (16)

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků

Zaúčtujte jednotlivé operace Sestavte novou rozvahu a výsledovku. 1) 200 Nákup zboží na fakturu na sklad. 2) 20 Vyúčtování mezd pracovníků AKTIVA PASIVA Stroje 320 Základní kapitál 200 Oprávky 80 Rezervní fond 20 Stálá aktiva 240 Nerozdělený zisk 50 Vlastní kapitál 270 Peníze na BÚ 30 pokladna 0 Dluhy 0 Oběžná aktiva 30 Aktiva celkem 270

Více