LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31."

Transkript

1 ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. BREZNA 2011

2 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfeinf 648/1 a Praha 8 Ceska repubfika Telephone Fax Internet W.fo/W,kpmg.cz Zprava nezavisle~ho auditora pro akcionare spolecnosti Letiste Praha, a. s. Provedli jsme audit piilozene mimohldne konsolidovane ueetnf zaverky spoleenosti Letiste Praha, a. s., tj. konsolidovane rozvahy k 31. bieznu 20 II, konsolidovaneho vykazu zisku a ztnily, konsolidovaneho piehledu 0 zmemich vlastnfho kapitalu a konsolidovaneho piehledu o peneznfch tocfch za obdobf od 1. ledna 20 II do 31. biezna 20 II a plflohy teto konsolidovane ueetnf zaverky, veetne popisu pouzit)'ch vyznamnych ueetnfch metod a ostatnlch dopliiujfcfch udaju. Udaje 0 0 spoleenosti Letiste Praha, a.s. jsou uvedeny v bode I piflohy teto konsolidovane ueetnf zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za konsolidovanou ucetni zaverku Statutamf organ spoleenosti Letiste Praha, a. s. je odpovedny za sestavenf mimoiadne konsolidovane ueetni zaverky, kteni pod.v' vemy a poctivy obraz v souladu s eeskymi ueetnfmi piedpisy, a za takovy vnitini kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni konsolidovane ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne nespnivnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovmnosti je vyj.diit na zaklade provedeneho auditu vyrok k teto mimoiadne konsolidovane ueetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zokonem 0 auditorech, Mezin'rodnimi auditorskymi standardy a souvisejicfmi aplikaenimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito piedpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom zfskali piimeienou jistotu, ze konsolidovami ucetnf zaverka neobsah uj e vyznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedenf auditorskych postupu, jejichz chern je ziskat dukazni informace o castkach a skuteenostech uvedenych v konsolidovane ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, veetne vyhodnoceni rizik, ze konsolidovan' ueetnf z'verka obsahuje vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pii vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitini kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni konsolidovane ucetni zaverky pod'vajicf verny a poctivy obraz. CHern tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadiit se k ueinnosti vnitiniho kontrolniho systernu ueetnf jednotky. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitych ueetnich metod, piimerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenfm i posouzenf celkove prezentace konsolidovane ueetnf zaverky. Jsme piesvedeeni, ze ziskane dukazni informace poskytujf dostateeny a vhodny zaklad pro vyjadieni na,eho vyroku. KPMG Ceska republika Audit. s.r.o.. B Czech limited liability company and a member firm of the KPMG n"twor1( of Independent member firms affiliated.. lith KPt.1G Internanonaf Cooperallve rkpmg Internallonal1. a Swiss en tit y Obd1odn( rejstfik veden{ M';stsk-;.m soudem v Prale odd~ C. ~ lo1ka IC DIC CZ699OO1996

3 Vyrok auditora Pod Ie naseho nazoru mimofadna konsolidovana ueetnf zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spoleenosti Letiste Praha, a.s. k 31. bfeznu 2011 a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodal'enf a peneznfch toku za obdobf 1. ledna 2011 do 31. bfezna 2011 v souladu s ceskymi ucetnfmi pfedpisy. Ostatni skutecnosti Mimofad na konsolidovana ueetnf zaverka byla sestavena v souladu se zakonem e Sb. ke dni pfedchazejicfmu rozhodny den rozdelenf spoleenos!i Letiste Praha, a. s. odstepenfm casti obchodniho jmeni vztahujicfho se k naplneni zakona c Sb., 0 vlastnictvi letiste Praha-Ruzyne, ktere pfeslo sloueenim na spoleenost Cesky Aeroholding, a.s. Rozdeleni odstepenim sloueenfm bylo zapsano do obchodnfho rejstffku dne 1. Hjna Nas vyrok neobsahuje vyhradu ve vtahu k uvedene skutecnosti. V Praze, dne 3. fijna kPt<1? t?l ~/~ d...?/ KPMG Ceska republiica Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 Ing. Pave avitkovsky Partner Opravnenf cfslo 69

4

5

6

7 KONSOLIOOVANY PREHLEO 0 ZMENAcH VLASTNiHO KAPITALU ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA 2011 Ostatn! Zakonny Zakladn; kapitalove rezervni kaqital fondi fond tis. Kc tis. Kc tis. Kc Nerozdeleny zisk(+)/ Neuhrazena ztrata (-) tis. K6 Celkem tis. Kc Zust.tek k 1. lednu Prevod vysledku hospodareni za rok Nalezy prj inventurach Zaokrouhlovacf rozdil Vysledek hospoda,en; za ucetni obdobf Zust.tek k 31. pros;nc; Vysledek hospodareni za ucetnf obdobf Zust.tek k 31. b,eznu G416G 1 9G

8 KONSOLIOOVANY PREHLEO 0 PENEZNicH TocicH ZA osoosi LEONA 2011 DO 31. SREZNA / tis. Kc tis. Kc Penezni toky z provozni cinnosti (Jeetni zisk (+) I ztrata (") z bezn. einnosti pred zdanenim A.t A.1.1 A.1.2 A. 1.3 A.1A A.1.5 Opravy 0 nepeneini operace: Odpisy stalych aktiv a pohledavek Zmena stavu opravnych polozek a rezerv Zisk (-) / zlrata (+) z prodeje stllych aktiv Vyuctovane nakladove (+) a vynosove (") uroky Upravy 0 astatnr nepenezni operace " " A.. Cisty penezni tok z provozni clonosti pied zdanimim, zmenami pracovniho kapitalu A.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 Zmena stavu nepeneinich slozek pracovniho kapita/u: Zmena stavu pohledavek a prechodnych udu aktiv Zmena stavu kratkodobych zavazku a prechodnych uctu pasiv Zmena stavu zasob " " A.** Cisty penezni tok z provoznf cionosti pred zdanenim " A.3 AA A.5 Vyplacene uroky Pi'ijate uroky Zaplacena dan z pfijmu za beznou cinnost " " "38914 "24063 A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti "

9 KONSOLIOOVANY PREHLEO 0 PENEZNicH TocicH ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA / tis. Kc tis. Kc Penezni toky z investicni cinnosti B.1 Vydaje spojen;, s nabytim stalych aktiv B.2 Pfijmy z prodeje stalych aktiv B.*** Cisty penezni tok vztahujfci se k investicni cinnosti Penei:ni tcky z financnf cinnosti C.1 Zmena stavu dlouhodobych zavazko a dlouhodobych, prip. kratkodobych uveru C.*"* Cisty peneini tok z finaneni cinnosti eiste solieni I zyyseof peneznich prostredku a penei.nich ekvivalentu Stav peneznich prostredku a peneznich ekvivalentu na pocatku obdobi Stav peneznich prostfedku a peneinich ekvivalentu na konci obdobi j <163 52<1 j 844 Oj6

10 PR!LOHA KONSOLIOOVANE OCETN! zaverky ZA OBOOB! 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNEINFORMACE (a) Vymezeni konsolidacniho celku Skupina spolecnosti (dale "Skupina") je tvorena materskou/konsolidujici spolecnosti Letiste Praha. a. s. a ovladanymi a!izenymi spolecnostmi. Spolecnosti ovladanou a rizenou se pro ucely konsolidace rozumi spolecnost, v niz ridici spolecnost vykonava rozhodujici vliv prostrednictvim: primeho nebo neprimeho uplatiiovan i vice nez 50 % hlasovaeich prav ovladane a rizene spolecnosti nebo prokazatelneho ovladani opera tivnich a strategickych politik a pritom ridiei spolecnostje soucasne v dane spolecnosti akcionarem nebo spolecnikem. Tyto spolecnosti jsou konsolidovany metodou pine konsolidace. Materska spolecnost: Letiste Praha, a. s. (dale "Materska spolecnosf') Spolecnosti ovladane a!izene k 31. breznu 2011 a 31. prosinci 2010 (dale "Deerine spolecnosti"): Nazev spolecnosti Realltn! developerska, a.s. Sky Venture a.s. Whitelines Industries a.s. Sidlo Praha,Ceska republika Praha,Ceska republika Praha, Ceska republika Vlastnicky Hlasovaci I podil % prava % Vliv Bezprostfedni vlastnik Rozhodujici MateFska spolecnost Rozhodujicf ReaJitnf developerska, a.s Rozhodujfci Realitni developerska, a.s. (b) Charakteristi ka Materske spolecnosti Materska spolecnost byla zapsana do obchodn iho rejstriku dne 6. unora 2008 a jeji sidlo je v Praze 6, K Letisti 6/1019, PSG , Geska republika. Identifikacni cislo Materske spolecnosti je (1 )

11 PRILOHA KONSOLIOOVANE OCETNI ZAVERKY ZA OBOOBl LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovani) (b) Charakteristika Matei'ske spolecnosti (pokracovani) Predmetem podnikani Materske spolecnosti die obchodniho rejstriku je: vyroba, obchod a sluzby neuvedene v prilohach 1 az 3 zivnostenskeho zakona; provozovani verejneho mezinarodniho letiste PrahafRuzyne; udriba a opravy leteckych pozemnich zarizeni; podnikani v elektronickych komunikacich; obchod s eleklrinou; distribuce elektriny; rozvod tepelne energie; vyroba tepelne energie; vykon zememerickych cinnosti; opravy silnicnich vozidel; klempirstvi a oprava karoserii; zednictvi; zamecnictvi, nastrojarstvi; technicko-organizacni cinnost v oblasti pozarni ochrany; vyroba, instalace, opravy elektrickych strojua pristroju, elektronickych a telekomunikacnich zarizeni; montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zarizeni; montaz, opravy a rekonstrukce chladicich zarizeni a tepelnych cerpadel; cinnost ucetnich poradcu, vedeni ucetnictvi, vedeni danove evidence; montaz, opravy, revize a zkousky plynovych zarizeni a plni'mi nadob plyny; poskytovani technickych sluzeb k ochrane majetku a osob; vyroba tepelne energie a rozvod tepelne energie, nepodlehajici licenci realizovana ze zdroju tepelne energie s instalovanym vykonem jednoho zdroje nad 50 kw; poskytovani sluzeb v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci; montaz, opravy, revize a zkousky tlakovych zarizeni a nadob na plyny; vodoinstalaterstvi, topenarstvi; hostinska cinnost; silnicni motorova doprava: nakladni vnitrostatni provozovana vozidly 0 nejvetsi povolene hmotnosti nad 3,5 tuny, vnitrostatni prilezitostna osobni, vnitrostatni verejna linkova, vnitrostatni zvlastni linkova; ostraha majetku a osob; sluzby soukromych detektivu. (2)

12 PRiLOHA KONSOLIOOVANE ljc:etni zaverky ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovani) (b) Charakteristika Matefske spolecnosti (pokracovani) Siozeni predstavenstva k 31. breznu 2011 bylo nasledujici: Funkee Ing. Miroslav Dvorak Mgr. Petr Vlasak Ing. Jiri Pos Marta Guthova, MBA Ing. Martin Hlava predseda prvni mistopredseda clen clen clen Siozeni dozorci rady k 31. breznu 2011 bylo nasledujici: Funkee Ing. Jifi Kubinek MUDr. Pavel Bem Ing. Pavel Stehlik, MBA JUDr. Tomas Jindra Mgr. Roman Bocek, MBA Ing. Tomas Rohlena Eva Hlavova Be. Jiri Kraus mistopredseda clen clen clen clen clen clen clen Dne 1. dubna 2011 zaniklo clenstvi v predstavenstvu Ing. Miroslavu Dvorakovi, Mgr. Petru Vlasakovi a Marte Guthove, MBA. Novym clenem predstavenstva od 1. dubna 2011 je Mgr. Jozef Sincak, MBA. Dne 5. kvetna 2011 byl zvolen predsedou predstavenstva Ing. Jiri Pos a mistopredsedou predstavenstva Mgr. Jozef Sincak, MBA. Tretim clenem predstavenstva je Ing. Martin Hlava. Predsedou vyboru pro audit byl k 31. prosinei 2009 Ing. Ivan Fuksa, mistopredsedou Mgr. Roman Bocek, MBA a clenem vyboru Ing. Tomas Rohlena. K 31. breznu 2011 je mistopredsedou vyboru pro audit Mgr. Roman Bocek, MBA a clenem vyboru Ing. Tomas Rohlena. Predsedou vyboru pro audit po Ing. Ivanu Fuehsovi nebyl nikdo zvolen. (3)

13 PRfLOHA KONSOLIDOVANE UCETN! zaverky ZA OBDOB! 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovanf) (b) Charakteristika Matei'ske spolecnosti (pokracovanf) One 29. dubna 2011 vzala dozorci rada na vedomi rezignace na elenstvi v dozorei rade Ing. Jifiho Krause a Ing. Tomase Rohleny s ueinnosti k 1. kvetnu S ueinnosti k 1. kvetnu 2011 jediny akcionar Ceska republika - Ministerstvo financi, v pusobnosti valne hromady, odvolal z funkce elena dozorei rady Ing. Jifiho Kubinka, MUOr. Pavia Bema, Ing. Pavia Stehlika, MBA, JUOR. Tomase Jindru a Mgr. Romana Bocka a zvolil do funkce elena dozorei rady Ing. Josefa Bubenika a Ing. Miroslava Bernaska. One 31. kvetna 2011 byl predsedou dozorei rady zvolen Ing. Josef Bubenik a mistopredsedou Ing. Miroslav Bernasek. K datu sestaveni ueetni zaverky je slozeni predstavenstva nasledujici: Funkce Ing. Jiri Pos Mgr. Jozef Sineak, MBA Ing. Martin Hlava predseda mistopredseda clen K datu sestaveni ueetni zaverky je slozeni dozorei rady nasledujici: Funkce Ing. Josef Bubenik Ing. Miroslav Bernasek Eva Hlavova predseda m istopredseda elen Vybor pro audit nebyl k datu sestaveni ueetni zaverky ustaven. Materska spoleenost byla k 31. breznu 2011 elenena do divizi nasledujicim zpusobem: Finance a korporatni sluzby Letecky obchod, provoz a rizeni majetku Generalni reditel Neletecky obchod, provoz a nakup Bezpeenost V eele kazde divize, s vyjimkou divize Generalni reditel, stoji vrchni reditel. (4)

14 PRiLOHA KONSOLIOOVANE UGETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovani) (b) Charakteristika Matei'skEi spolecnosti (pokracovani) Rozdeleni odstepenim sloucenim Na zaklade Usneseni vlady Geske republiky ze dne 4. kvetna 2011 schvalila vlada rozdeleni Materske spolecnosti formou odstepenim sloucenim casti jejiho jmeni vztahujiciho se k naplneni zakona c. 69/2010 Sb., 0 vlastnictvi letiste Praha-Ruzyne, prechodem tohoto jmeni na Gesky Aeroholding, a.s. Materska spolecnost sestavila konecnou ucetni zaverku v souvislosti s planovanym rozdelenim Materske spolecnosti odstepenim casti jmeni sloucenim do nastupnicke spolecnosti Gesky Aeroholding, a.s. Pro ucely rozdeleni odstepenim sloucenim bylo provedeno oceneni odstepovane casti jmeni posudkem znalce jmenovaneho pro tento ucel soudem. Opravne polozky k jednotlivym druhum majetku, prechodna aktiva a pas iva a rezervy, ktere Materska spolecnost k 31. breznu 2011 eviduje, se v dusledku transakce rozdeleni odstepenim sloucenim nemeni a Materska spolecnost tak v souladu s Geskym ucetnim standardem C Ope race s podnikem rozhodla, ze tyto polozky bud' zustavaji v Matei'ske spolecnosti (pokud nesouvisi s odstepovanou cash jmeni) nebo v ramci rozdeleni odstepenim sloucenim prechazi na nastupnickou spolecnost Gesky Aeroholding, a.s. (pokud souvisi s odstepovanou cash jmeni). (e) Charakteristika i'izenyeh a ovladanyeh spolecnosti Pi'edmetem podnikani Dcerinych spolecnosti je pronajem nemovitosti, bytu a nebytovych prostor. (5)

15 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA UCETNipOSTUPY (a) Zakladni zasady zpracovani konsolidovane ucetni zaverky Konsolidovana ucetni zaverka je sestavena v souladu s ucetnimi pi'edpisy platnymi v Geske republice. Ucetnictvi respektuje obecne ucetni zasady, pi'edevsim zasadu 0 ocenovani majetku historickymi cenami (s vyjimkou oceneni aktiv a zavazku ke dni pofizeni Dcei'inych spolecnosti - viz dale v teto pi'iloze), zasadu uctovani ve vecne a casove souvislosti, zasadu opatrnosti a pi'edpoklad 0 schopnosti ucetni jednotky pokracovat ve svych aktivitach. Pro ucely sestaveni konsolidovane ucetni zaverky Matei'skou spolecnosti doslo ke sjednoceni ucetnich postupu v ramci Skupiny. Vyznamne ucetni postupy, tak jak jsou pouzivany Skupinou, jsou popsany nize. Udaje v teto konsolidovane ucetni zaverce jsou vyjadi'eny v tisicich Kc, pokud neni uvedeno jinak. Konsolidovana ucetni zaverka byla sestavena metodou pi'ime konsolidace. Pi'imou konsolidaci se rozumi konsolidace vsech ucetnich jednotek sku piny najednou, bez vyuziti konsolidovanych ucetnich zaverek pi'ipadne sestavenych za dilci skupiny. Postup provedeni pine konsolidace Charakteristika pine metody konsolidace Plnou metodou konsolidace se rozumi: zacleneni jednotlivych slozek rozvahy a vykazu zisku a ztraty Dcei'inych spolecnosti v pine vysi, po pi'ipadnem pi'eti'ideni a upravach, do rozvahy a vykazu zisku a ztraty Matei'ske spolecnosti, vylouceni ucetnich pi'ipadu mezi ucetnimi jednotkami skupiny, ktere vyjadi'uji vzajemne vztahy. Pi'i zahrnuti Dcei'inych spolecnosti do konsolidacniho celku nevznikl konsolidacni rozdil. (6)

16 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA UCETNi POSTUPY (pokracovimi) (a) Zakladni zasady zpracovani konsolidovane ucetni zaverky (pokracovani) Preceneni na realnou hodnotu K datu zahrnuti Dcerinych spolecnosti do konsolidacniho celku (tj. k 19. prosinci 2008) byla jejich aktiva a pas iva precenena na realnou hodnotu. Realna hodnota aktiv a pasiv byla stanovena kvalifikovanym odhadem tak, ze byla odvozena od porizovaci ceny akcii Dcerinych spolecnosti pri pouziti predpokladu, ze cena akcii je rovna realne hod note pozemku po zohledneni ucetni hodnoty ostatnich aktiv a zavazku Dcerinych spolecnostf. Souvisejici odlozena dan nebyla zohlednena a uctovana. Pri pouziti tohoto predpokladu byla aktiva a zavazky k datu zahrnuti do konsolidacniho celku pi'ecenena na realnou hodnotu takto: realna hod nota vsech aktiv a zavazku, vyjma pozemku, je rovna jejich ucetni hodnote, realna hod nota pozemku se rovna porizovaci cene akcii po odecteni I pricteni ucetni hodnoty ostatnich aktiv a zavazku Dcerinych spolecnostf. Vzhledem ke skutecnosti, ze cely prebytek porizovaci ceny akcii nad ucetni hodnotou aktiva zavazku Dcerinych spolecnosti byl alokovan do oceneni pozemku Dcerinych spolecnosti, nevznikl pri zahrnuti Dcerinych spolecnosti do konsolidacniho celku zadny konsolidacn i rozd il. Konsolidace plnou metodou Materska spolecnost secetla pretridene a upravene udaje z ucetni zaverky s pretridemymi a upravenymi udaji ucetnich zaverek Dcerinych spolecnosti s vyloucenim: vzajemnych operaci mezi Materskou a Dcerinymi spolecnostmi, vzajemnych pohledavek a zavazku a nakladu a vynosu v ramci Sku piny, ktere maji vyznamny vliv na stay majetku, zavazku a vysledkove polozky v konsolidovane ucetni zaverce. (7)

17 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA ljcetni POSTUPY (pokracovimi) (b) Dlouhodoby nehmotny majetek Nakoupeny nehmotny majetek je vykazan v porizovacfch cenach, ktere zahrnuji cenu ponzeni a naklady s jeho porizenim souvisejici. Dlouhodoby nehmotny majetek je odpisovan metodou rovnomernych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti, a to zpravidla po dobu 2-6 let. Dlouhodoby nehmotny majetek, jehoz porizovacf cena neprevysuje Ke za polozku, je lietovan do nakladu pri porizeni. Pokud zustatkova hod nota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hod nota snizena na tuto eastku prostrednictvim opravne polozky. (e) Dlouhodoby hmotny majetek Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je vykazan v porizovacfch cenach, ktere zahrnuji cenu porizeni a naklady s jeho porizenim souvisejici. Majetek ziskany formou daru je vykazan v reprodukeni porizovaci cene k datu prevzetf prislusneho majetku. Oceneni dlouhodobeho hmotneho majetku se snizuje 0 dotace ze statniho rozpoetu. Naklady na technicke zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku jsou aktivovany do jeho porizovacf ceny. Opravy a lidrzba dlouhodobeho hmotneho majetku se lietuji primo do nakladu. Dlouhodoby hmotny majetek je odpisovan metodou rovnomernych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujicfm zpusobem: Budovy a stavby Stroje a zarizeni Inventar Motorova vozidla let 4-20 let 6-12 let 4-12 let (8)

18 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA ljcetni POSTUPY (pokracov{mi) (e) Dlouhodoby hmotny majetek (pokracov{mi) U majetku, na nemz bylo provedeno teehnicke zhodnoceni, ktere na zaklade odhadu odbornych useku (utvaru) ovlivnilo dobu zivotnosti, jsou odpisy vypocteny ze zustatkove ceny zvysene 0 cenu technickeho zhodnoceni a na zaklade nove (prehodnocene) doby zivotnosti. Dlouhodoby hmotny majetek v porizovacf cene od 500 Kc do Kc je uctovan do nakladu pri spotrebe a dale je sledovan v podrozvahove evidenci. Pozemky ve vlastnictvi Dcerinych spolecnostf byly pri zahrnutf do konsolidacniho celku preceneny na realnou hodnotu (viz poznamka 2 (a)). Pokud zustatkova hod nota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hodnota snizena na tuto castku prostrednictvim opravne polozky. (d) Dlouhodoby financni majetek Dluhove cenne papiry jsou uctovany v porizovacf cene. V pripade docasneho snizeni hodnoty dluhovych cennych papiru drzenych do splatnosti jsou tvoreny opravne polozky. (e) Zasoby Nakoupene zasoby jsou oceneny porizovacf cenou snizenou 0 opravnou polozku. Porizovacf cena zahrnuje veskere naklady souvisejicf s porizenim techto zasob (zejmena dopravne). Pro ubytky nakoupenych zasob uziva Skupina metodu vazeneho aritmetickeho prumeru. Opravna polozka k pomaluobratkovym a zastaralym zasobam je tvorena na zaklade analyzy obratkovosti zasob a na zaklade individualniho posouzeni zasob. (9)

19 PRILOHA KONSOLIOOVANE OCETNI ZAVERKY ZA OBOOBI LEONA 2011 DO 31. BREZNA tjcetni POSTUPY (pokracov{ml) (f) Pohledflvky Pohledavky jsou vykazany v nominalni hodnote snizene 0 opravnou polozku k pochybnym pohledavkam. Opravna polozka k pohledavkam je vytvorena na zaklade vekove struktury pohledavek a individualniho posouzeni bonity dluzniku. (g) Penize a penezni ekvivalenty Penezni prostredky jsou penize v hotovosti vcetne cenin a peneznich prostredku na bankovnim uctu. Peneznimi ekvivalenty se rozumi kratkodoby likvidni financni majetek, ktery je snadno a pohotove smenitelny za predem znamou castku peneznich prostredku a u tohoto majetku se nepredpokladaji vyznamne zmeny hodnoty v case. Za penezni ekvivalenty jsou povazovany penezni ulozky s nejvyse trimesicni vypovedni Ihutou a likvidni cenne papiry k obchodovani na verejnem trhu. (h) Pi'epocet cizich men Transakce provadene v cizich menach jsou prepocteny a zauctovany devizovym kursem Geske narodni banky platnym ke dni predchazejicimu den transakce. Vsechny zustatky peneznich aktiv, pohledavek a zavazku vedenych v cizich menach byly prepocteny devizovym kursem zverejnenym Geskou narodni bankou k rozvahovemu dni. Vsechny kurzove zisky a ztraty z prepoctu peneznich aktiv, pohledavek a zavazku jsou uctovany do vykazu zisku a ztraty. (i) Vynosy Trzby jsou zauctovany k datu poskytnuti sluzeb nebo doruceni zbozi a jeho akceptace zakaznikem a jsou vykazany po odecteni slev a dane z pridane hodnoty. (j) Leasing Porizovaci cena majetku ziskaneho formou financniho nebo operativniho leasingu neni aktivovana do dlouhodobeho majetku. Naklady jsou uctovany rovnomerne po celou dobu trvani leasingu. Budouci leasingove splatky, ktere nejsou k rozvahovemu dni splatne, jsou vykazany v priloze k ucetni zaverce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. (10)

20 PRiLOHA KONSOLIOOVANE UCETNi ;zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA UCETNI POSTUPY (pokracov{mi) (k) Rezervy Skupina tvori rezervy k pokrytf budoucfch zavazku nebo vydaju, u nichz je znam ucel, je pravdepodobne, ze nastanou, avsak zpravidla neni jista castka nebo datum, k nemuz vzniknou. Skupina vykazuje v rezervach nesplaceny zavazek z titulu dane z prijmu (I) Zamestnanecke pozitky Na nevybranou dovolenou a na odmeny zamestnancu Skupina vytvari dohadnou polozku pasivni. Na ostatni zamestnanecke pozitky Skupina vytvafi rezervu. K financovani statniho duchodoveho pojisteni hradi Skupina pravidelne odvody do statniho rozpoctu. Skupina dale poskytuje svym zamestnancum prispevek na penzijni pripojisteni a zivotni pojisteni na zaklade podminek stanovenych v kolektivni smlouve. (m) Zavazky, livery a financni vypomoci Skupina klasifikuje cast dlouhodobych zavazku a bankovnich liveru, jejichz doba splatnosti je kratsi nez jeden rok vzhledem k datu ucetni zaverky, jako kratkodobe. (n) Dluhopisy Skupina zauctovala dluhopisy k okamziku jejich emise v oceneni emisnim kurzem. Rozdfl mezi jmenovitou hodnotou a nizsim emisnim kurzem je uctovan ve vecne a casove souvislosti na vrub financnich nakladu. V pripade kuponovych dluhopisu uctuje Skupina odpovidajfcf vysi nakladu na vrub nakladovych uroku. Dluhopisy splatne do jednoho roku jsou vykazany jako kratkodobe. Soucasne jsou jako kratkodobe vykazany urokove zavazky z kuponu splatnych do 1 roku. Dluhopisy se splatnostf nad jeden rok jsou vykazany jako dlouhodobe. (0) Urokove naklady Urokove naklady vyplyvajfci z uveru na porizeni dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku jsou aktivovany behem doby kompletace majetku a jeho pripravy k pouzivani. Ostatni naklady spojene s uvery jsou uctovany do nakladu. (11 )

21 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA OCETNi POSTUPY (pokracovani) (p) Odlozena dan Odlozena dan se vykazuje u vsech prechodnych rozdilu mezi zustatkovou hodnotou aktiva nebo zavazku v rozvaze a jejich danovou hodnotou. Odlozena danova pohledavka je zauctovana, pokud je pravdepodobne, ze ji bude mozne danove uplatnit v budoucnosti. (q) Spi'iznene strany Spfiznenymi stranami Sku piny se rozumi: akcionar a dalsi statem vlastnene podniky, spolecnosti a instituce; clenove statutarnich, dozorcich a ridicich organu Skupiny a osoby blizke temto osobam, vcetne podniku, kde tito clenove a osoby maji podstatny nebo rozhodujici vliv. Vyznamne transakce a zustatky se spfiznenymi stranami jsou uvedeny v poznamkach 14 a 15. (r) Vlastni kapital Zakladni kapital Skupiny se vykazuje ve vysi zapsane u Materske spolecnosti v obchodnim rejstriku mestskeho soudu. Pripadne zvyseni nebo snizeni zakladniho kapitalu na zaklade rozhodnuti valne hromady nebo v souladu se zakonem a stanovami Materske spolecnosti na zaklade rozhodnuti predstavenstva, ktere nebylo ke dni ucetni zaverky zaregistrovano, se vykazuje jako zmeny zakladniho kapitalu. Akciova spolecnost vytvari rezervni fond rocne ve vysi 5 % z cisteho zisku az do vyse 20 % zakladniho kapitalu. Takto vytvorene zdroje se mohou poutit jen k uhrade ztraty. (s) Pi'ehled 0 peneznich tocich Skupina sestavila pre hied 0 peneznich tocich s vyuzitim nepfime metody. (t) Nasledne udalosti Dopad udalosti, ktere nastaly mezi rozvahovym dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky, je zachycen v ucetnich vykazech v pfipade, ze tyto udalosti poskytly doplnujici informace o skutecnostech, ktere existovaly k rozvahovemu dni. (12)

22 LETISTE PRAHA. A. S. PRiLOHA KONSOLIOOVANE UCETNi ZAVERKY ZA osoosi LEONA 2011 DO 31. SREZNA UCETNI POSTUPY (pokracovani) (t) Nasledne udalosti (pokracovani) v pripade. ze mezi rozvahovym dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky doslo k vyznamnym udalostem predstavujicim skutecnosti. ktere nastaly po rozvahovem dni. jsou dusledky techto udalosti popsany v pfiloze ucetni zaverky. ale nejsou zauctovany v ucetnich vykazech. (u) Pouziti odhadu Sestaveni ucetni zaverky vyzaduje. aby vedeni Skupiny pouzivalo odhady a predpoklady. jez maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zavazku k datu ucetni zaverky a na vykazovanou vysi vynosu a nakladu za sledovane obdobi. Vedeni Sku piny stanovilo tyto odhady a predpoklady na zaklade jemu dostupnych relevantnfch informaci. Nicmene. jak vyplyva z podstaty odhadu. skutecne hodnoty v budoucnu se mohou od techto odhadu odlisovat. Odhadya predpoklady pouzite v beznem ucetnfm obdobi se tykaly predevsim hodnoty vykazaneho dlouhodobeho majetku urceneho k pronajmu a dlouhodobeho financniho majetku. V pripade dlouhodobeho majetku urceneho k pronajmu vychazely odhady a predpoklady ze znaleckeho oceneni zpracovaneho pro ucely ucetni zaverky k 31. prosinci 2010 a v prfpade dlouhodobeho financniho majetku z posouzeni hodnoty v okamziku akvizice. (13)

23 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA SROVNATELNOST UOAJO A SESTAVENI UCETNI ZAVERKY Tato mimoradna konsolidovana ucetni zaverka byla sestavena za obdobi od 1. ledna 2011 do 31. brezna Udaje srovnatelneho obdobi predstavuji inform ace za rok 2010, resp. k 31. prosinci Mimoradna ucetni zaverka Materske spolecnosti byla sestavena v souladu se zakonem c. 125/2008 Sb., 0 premenach obchodnich spolecnosti a druzstev, ke dni predchazejicimu rozhodnemu dni rozdeleni Materske spolecnosti odstepenim casti obchodniho jmeni vztahujiciho se k naplneni zakona c. 69/2010 Sb., 0 vlastnictvi letiste Praha-Ruzyne, ktere prejde sloucenim na spolecnost Cesky Aeroholding, a.s. (dale viz poznamka 20). V dusledku teto skutecnosti vznikla podle 22 zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi povinnost sestavit take konsolidovanou ucetni z<lverku za obdobi od 1. ledna 2011 do 31. brezna (14)

24 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK Porizovacf cena Pfirustky I 1. ledna 2011 Qi'euctovani Vyrazeni 31. bfezna 2011 tis. Ke tis. Ke tis. Ke tis. Ke ZFizovaci vydaje Software Ocenitelna prava Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokoneeny majetek Celkem Opravky 1. ledna 2011 Pfirustky VyFazeni 31. bfezna 2011 tis. Ke tis. Ke tis. Ke tis. Ke ZFizovaci vydaje Software Ocenitelna prava 506 ~ Q 799 Celkem wM1 Q Zustatkova hod nota 233 Q (15)

25 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK (pokracoviini) Porizovaci cena Piirustky I 1. ledna 2010!2reuctovanl VyFazeni 31 ~rosince 2010 tis. KG tis. KG tis. KG tis. KG Zfizovad vydaje Software Ocenitelna prava Jiny dlouhodoby nehmotny majetek NedokonGeny majetek =... Q Celkem Opravky 1. ledna 2010 Prirustky Vyi'azenf 31. ~rosince 2010 tis. KG tis. KG tis. KG tis. KG Zfizovad vydaje Software Ocenitelna prava Q Q 506 Celkem ll..3illl Q Zustatkova hodnota 2Z4 ZQ5 233 Q31 Souhrnna vyse drobneho nehmotneho majetku neuvedeneho V rozvaze k 31. breznu 2011 odepsaneho primo do nakladu v obdobi 1-3/2011 je celkem 302 tis. KG (k 31. prosinci 2010: 5940 tis. KG). Nejvyznamnejsi investici do dlouhodobeho nehmotneho majetku v obdobi 1-3/2011 predstavovaly predevsim uprava software kameroveho systemu a technicke zhodnoceni vizualizagnlho software pro Gisticku odpadnlch vod. (16)

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY za rok 2014 Název společnosti: AGROPLAST KOBYLY a.s. IČO : 48292494 Sídlo společnosti: Právní forma: Rejstřík: spisová značka Předmět podnikání: Kobyly 93, 463 45 pošta Pěnčín Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Informace podle 7 odst. 3 zakona Obec Milavce Ucetni

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA. Informace podle ő 7 odst. 5 zakona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov

PŘÍLOHA. Informace podle ő 7 odst. 5 zakona. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov A.1. Informace podle ő 7 odst. 3 zakona A.2.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč Akcie: 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč.

Základní kapitál: 2.000.000,- Kč Akcie: 20 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA ROK 2013 Účetní závěrka, sestavená ke dni 31. 8. 2013, je řádnou účetní závěrkou společnosti scanservice a.s. za účetní období tvořené hospodářským rokem, začínajícím 1. 9. 2012

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE za účetní období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky (ÚJ): 1.1 Identifikace účetní jednotky Obchodní firma:

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více