LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LETISTE PRAHA, A. S. ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31."

Transkript

1 ZPRAvA NEZAvlSLEHO AUDITORA A MIMORAoNA KONSOLIOOVANA OCETNi zaverka ZA OBOOBi 3 MESicO KONCici 31. BREZNA 2011

2 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobfeinf 648/1 a Praha 8 Ceska repubfika Telephone Fax Internet W.fo/W,kpmg.cz Zprava nezavisle~ho auditora pro akcionare spolecnosti Letiste Praha, a. s. Provedli jsme audit piilozene mimohldne konsolidovane ueetnf zaverky spoleenosti Letiste Praha, a. s., tj. konsolidovane rozvahy k 31. bieznu 20 II, konsolidovaneho vykazu zisku a ztnily, konsolidovaneho piehledu 0 zmemich vlastnfho kapitalu a konsolidovaneho piehledu o peneznfch tocfch za obdobf od 1. ledna 20 II do 31. biezna 20 II a plflohy teto konsolidovane ueetnf zaverky, veetne popisu pouzit)'ch vyznamnych ueetnfch metod a ostatnlch dopliiujfcfch udaju. Udaje 0 0 spoleenosti Letiste Praha, a.s. jsou uvedeny v bode I piflohy teto konsolidovane ueetnf zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetnijednotky za konsolidovanou ucetni zaverku Statutamf organ spoleenosti Letiste Praha, a. s. je odpovedny za sestavenf mimoiadne konsolidovane ueetni zaverky, kteni pod.v' vemy a poctivy obraz v souladu s eeskymi ueetnfmi piedpisy, a za takovy vnitini kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni konsolidovane ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne nespnivnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovmnosti je vyj.diit na zaklade provedeneho auditu vyrok k teto mimoiadne konsolidovane ueetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zokonem 0 auditorech, Mezin'rodnimi auditorskymi standardy a souvisejicfmi aplikaenimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito piedpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom zfskali piimeienou jistotu, ze konsolidovami ucetnf zaverka neobsah uj e vyznamne nespravnosti. Audit zahrnuje provedenf auditorskych postupu, jejichz chern je ziskat dukazni informace o castkach a skuteenostech uvedenych v konsolidovane ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, veetne vyhodnoceni rizik, ze konsolidovan' ueetnf z'verka obsahuje vyznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pii vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitini kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni konsolidovane ucetni zaverky pod'vajicf verny a poctivy obraz. CHern tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadiit se k ueinnosti vnitiniho kontrolniho systernu ueetnf jednotky. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitych ueetnich metod, piimerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenfm i posouzenf celkove prezentace konsolidovane ueetnf zaverky. Jsme piesvedeeni, ze ziskane dukazni informace poskytujf dostateeny a vhodny zaklad pro vyjadieni na,eho vyroku. KPMG Ceska republika Audit. s.r.o.. B Czech limited liability company and a member firm of the KPMG n"twor1( of Independent member firms affiliated.. lith KPt.1G Internanonaf Cooperallve rkpmg Internallonal1. a Swiss en tit y Obd1odn( rejstfik veden{ M';stsk-;.m soudem v Prale odd~ C. ~ lo1ka IC DIC CZ699OO1996

3 Vyrok auditora Pod Ie naseho nazoru mimofadna konsolidovana ueetnf zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spoleenosti Letiste Praha, a.s. k 31. bfeznu 2011 a nakladu, vynosu a vysledku jejiho hospodal'enf a peneznfch toku za obdobf 1. ledna 2011 do 31. bfezna 2011 v souladu s ceskymi ucetnfmi pfedpisy. Ostatni skutecnosti Mimofad na konsolidovana ueetnf zaverka byla sestavena v souladu se zakonem e Sb. ke dni pfedchazejicfmu rozhodny den rozdelenf spoleenos!i Letiste Praha, a. s. odstepenfm casti obchodniho jmeni vztahujicfho se k naplneni zakona c Sb., 0 vlastnictvi letiste Praha-Ruzyne, ktere pfeslo sloueenim na spoleenost Cesky Aeroholding, a.s. Rozdeleni odstepenim sloueenfm bylo zapsano do obchodnfho rejstffku dne 1. Hjna Nas vyrok neobsahuje vyhradu ve vtahu k uvedene skutecnosti. V Praze, dne 3. fijna kPt<1? t?l ~/~ d...?/ KPMG Ceska republiica Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 Ing. Pave avitkovsky Partner Opravnenf cfslo 69

4

5

6

7 KONSOLIOOVANY PREHLEO 0 ZMENAcH VLASTNiHO KAPITALU ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA 2011 Ostatn! Zakonny Zakladn; kapitalove rezervni kaqital fondi fond tis. Kc tis. Kc tis. Kc Nerozdeleny zisk(+)/ Neuhrazena ztrata (-) tis. K6 Celkem tis. Kc Zust.tek k 1. lednu Prevod vysledku hospodareni za rok Nalezy prj inventurach Zaokrouhlovacf rozdil Vysledek hospoda,en; za ucetni obdobf Zust.tek k 31. pros;nc; Vysledek hospodareni za ucetnf obdobf Zust.tek k 31. b,eznu G416G 1 9G

8 KONSOLIOOVANY PREHLEO 0 PENEZNicH TocicH ZA osoosi LEONA 2011 DO 31. SREZNA / tis. Kc tis. Kc Penezni toky z provozni cinnosti (Jeetni zisk (+) I ztrata (") z bezn. einnosti pred zdanenim A.t A.1.1 A.1.2 A. 1.3 A.1A A.1.5 Opravy 0 nepeneini operace: Odpisy stalych aktiv a pohledavek Zmena stavu opravnych polozek a rezerv Zisk (-) / zlrata (+) z prodeje stllych aktiv Vyuctovane nakladove (+) a vynosove (") uroky Upravy 0 astatnr nepenezni operace " " A.. Cisty penezni tok z provozni clonosti pied zdanimim, zmenami pracovniho kapitalu A.2 A.2.1 A.2.2 A.2.3 Zmena stavu nepeneinich slozek pracovniho kapita/u: Zmena stavu pohledavek a prechodnych udu aktiv Zmena stavu kratkodobych zavazku a prechodnych uctu pasiv Zmena stavu zasob " " A.** Cisty penezni tok z provoznf cionosti pred zdanenim " A.3 AA A.5 Vyplacene uroky Pi'ijate uroky Zaplacena dan z pfijmu za beznou cinnost " " "38914 "24063 A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti "

9 KONSOLIOOVANY PREHLEO 0 PENEZNicH TocicH ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA / tis. Kc tis. Kc Penezni toky z investicni cinnosti B.1 Vydaje spojen;, s nabytim stalych aktiv B.2 Pfijmy z prodeje stalych aktiv B.*** Cisty penezni tok vztahujfci se k investicni cinnosti Penei:ni tcky z financnf cinnosti C.1 Zmena stavu dlouhodobych zavazko a dlouhodobych, prip. kratkodobych uveru C.*"* Cisty peneini tok z finaneni cinnosti eiste solieni I zyyseof peneznich prostredku a penei.nich ekvivalentu Stav peneznich prostredku a peneznich ekvivalentu na pocatku obdobi Stav peneznich prostfedku a peneinich ekvivalentu na konci obdobi j <163 52<1 j 844 Oj6

10 PR!LOHA KONSOLIOOVANE OCETN! zaverky ZA OBOOB! 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNEINFORMACE (a) Vymezeni konsolidacniho celku Skupina spolecnosti (dale "Skupina") je tvorena materskou/konsolidujici spolecnosti Letiste Praha. a. s. a ovladanymi a!izenymi spolecnostmi. Spolecnosti ovladanou a rizenou se pro ucely konsolidace rozumi spolecnost, v niz ridici spolecnost vykonava rozhodujici vliv prostrednictvim: primeho nebo neprimeho uplatiiovan i vice nez 50 % hlasovaeich prav ovladane a rizene spolecnosti nebo prokazatelneho ovladani opera tivnich a strategickych politik a pritom ridiei spolecnostje soucasne v dane spolecnosti akcionarem nebo spolecnikem. Tyto spolecnosti jsou konsolidovany metodou pine konsolidace. Materska spolecnost: Letiste Praha, a. s. (dale "Materska spolecnosf') Spolecnosti ovladane a!izene k 31. breznu 2011 a 31. prosinci 2010 (dale "Deerine spolecnosti"): Nazev spolecnosti Realltn! developerska, a.s. Sky Venture a.s. Whitelines Industries a.s. Sidlo Praha,Ceska republika Praha,Ceska republika Praha, Ceska republika Vlastnicky Hlasovaci I podil % prava % Vliv Bezprostfedni vlastnik Rozhodujici MateFska spolecnost Rozhodujicf ReaJitnf developerska, a.s Rozhodujfci Realitni developerska, a.s. (b) Charakteristi ka Materske spolecnosti Materska spolecnost byla zapsana do obchodn iho rejstriku dne 6. unora 2008 a jeji sidlo je v Praze 6, K Letisti 6/1019, PSG , Geska republika. Identifikacni cislo Materske spolecnosti je (1 )

11 PRILOHA KONSOLIOOVANE OCETNI ZAVERKY ZA OBOOBl LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovani) (b) Charakteristika Matei'ske spolecnosti (pokracovani) Predmetem podnikani Materske spolecnosti die obchodniho rejstriku je: vyroba, obchod a sluzby neuvedene v prilohach 1 az 3 zivnostenskeho zakona; provozovani verejneho mezinarodniho letiste PrahafRuzyne; udriba a opravy leteckych pozemnich zarizeni; podnikani v elektronickych komunikacich; obchod s eleklrinou; distribuce elektriny; rozvod tepelne energie; vyroba tepelne energie; vykon zememerickych cinnosti; opravy silnicnich vozidel; klempirstvi a oprava karoserii; zednictvi; zamecnictvi, nastrojarstvi; technicko-organizacni cinnost v oblasti pozarni ochrany; vyroba, instalace, opravy elektrickych strojua pristroju, elektronickych a telekomunikacnich zarizeni; montaz, opravy, revize a zkousky elektrickych zarizeni; montaz, opravy a rekonstrukce chladicich zarizeni a tepelnych cerpadel; cinnost ucetnich poradcu, vedeni ucetnictvi, vedeni danove evidence; montaz, opravy, revize a zkousky plynovych zarizeni a plni'mi nadob plyny; poskytovani technickych sluzeb k ochrane majetku a osob; vyroba tepelne energie a rozvod tepelne energie, nepodlehajici licenci realizovana ze zdroju tepelne energie s instalovanym vykonem jednoho zdroje nad 50 kw; poskytovani sluzeb v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci; montaz, opravy, revize a zkousky tlakovych zarizeni a nadob na plyny; vodoinstalaterstvi, topenarstvi; hostinska cinnost; silnicni motorova doprava: nakladni vnitrostatni provozovana vozidly 0 nejvetsi povolene hmotnosti nad 3,5 tuny, vnitrostatni prilezitostna osobni, vnitrostatni verejna linkova, vnitrostatni zvlastni linkova; ostraha majetku a osob; sluzby soukromych detektivu. (2)

12 PRiLOHA KONSOLIOOVANE ljc:etni zaverky ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovani) (b) Charakteristika Matefske spolecnosti (pokracovani) Siozeni predstavenstva k 31. breznu 2011 bylo nasledujici: Funkee Ing. Miroslav Dvorak Mgr. Petr Vlasak Ing. Jiri Pos Marta Guthova, MBA Ing. Martin Hlava predseda prvni mistopredseda clen clen clen Siozeni dozorci rady k 31. breznu 2011 bylo nasledujici: Funkee Ing. Jifi Kubinek MUDr. Pavel Bem Ing. Pavel Stehlik, MBA JUDr. Tomas Jindra Mgr. Roman Bocek, MBA Ing. Tomas Rohlena Eva Hlavova Be. Jiri Kraus mistopredseda clen clen clen clen clen clen clen Dne 1. dubna 2011 zaniklo clenstvi v predstavenstvu Ing. Miroslavu Dvorakovi, Mgr. Petru Vlasakovi a Marte Guthove, MBA. Novym clenem predstavenstva od 1. dubna 2011 je Mgr. Jozef Sincak, MBA. Dne 5. kvetna 2011 byl zvolen predsedou predstavenstva Ing. Jiri Pos a mistopredsedou predstavenstva Mgr. Jozef Sincak, MBA. Tretim clenem predstavenstva je Ing. Martin Hlava. Predsedou vyboru pro audit byl k 31. prosinei 2009 Ing. Ivan Fuksa, mistopredsedou Mgr. Roman Bocek, MBA a clenem vyboru Ing. Tomas Rohlena. K 31. breznu 2011 je mistopredsedou vyboru pro audit Mgr. Roman Bocek, MBA a clenem vyboru Ing. Tomas Rohlena. Predsedou vyboru pro audit po Ing. Ivanu Fuehsovi nebyl nikdo zvolen. (3)

13 PRfLOHA KONSOLIDOVANE UCETN! zaverky ZA OBDOB! 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovanf) (b) Charakteristika Matei'ske spolecnosti (pokracovanf) One 29. dubna 2011 vzala dozorci rada na vedomi rezignace na elenstvi v dozorei rade Ing. Jifiho Krause a Ing. Tomase Rohleny s ueinnosti k 1. kvetnu S ueinnosti k 1. kvetnu 2011 jediny akcionar Ceska republika - Ministerstvo financi, v pusobnosti valne hromady, odvolal z funkce elena dozorei rady Ing. Jifiho Kubinka, MUOr. Pavia Bema, Ing. Pavia Stehlika, MBA, JUOR. Tomase Jindru a Mgr. Romana Bocka a zvolil do funkce elena dozorei rady Ing. Josefa Bubenika a Ing. Miroslava Bernaska. One 31. kvetna 2011 byl predsedou dozorei rady zvolen Ing. Josef Bubenik a mistopredsedou Ing. Miroslav Bernasek. K datu sestaveni ueetni zaverky je slozeni predstavenstva nasledujici: Funkce Ing. Jiri Pos Mgr. Jozef Sineak, MBA Ing. Martin Hlava predseda mistopredseda clen K datu sestaveni ueetni zaverky je slozeni dozorei rady nasledujici: Funkce Ing. Josef Bubenik Ing. Miroslav Bernasek Eva Hlavova predseda m istopredseda elen Vybor pro audit nebyl k datu sestaveni ueetni zaverky ustaven. Materska spoleenost byla k 31. breznu 2011 elenena do divizi nasledujicim zpusobem: Finance a korporatni sluzby Letecky obchod, provoz a rizeni majetku Generalni reditel Neletecky obchod, provoz a nakup Bezpeenost V eele kazde divize, s vyjimkou divize Generalni reditel, stoji vrchni reditel. (4)

14 PRiLOHA KONSOLIOOVANE UGETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA VSEOBECNE INFORMACE (pokracovani) (b) Charakteristika Matei'skEi spolecnosti (pokracovani) Rozdeleni odstepenim sloucenim Na zaklade Usneseni vlady Geske republiky ze dne 4. kvetna 2011 schvalila vlada rozdeleni Materske spolecnosti formou odstepenim sloucenim casti jejiho jmeni vztahujiciho se k naplneni zakona c. 69/2010 Sb., 0 vlastnictvi letiste Praha-Ruzyne, prechodem tohoto jmeni na Gesky Aeroholding, a.s. Materska spolecnost sestavila konecnou ucetni zaverku v souvislosti s planovanym rozdelenim Materske spolecnosti odstepenim casti jmeni sloucenim do nastupnicke spolecnosti Gesky Aeroholding, a.s. Pro ucely rozdeleni odstepenim sloucenim bylo provedeno oceneni odstepovane casti jmeni posudkem znalce jmenovaneho pro tento ucel soudem. Opravne polozky k jednotlivym druhum majetku, prechodna aktiva a pas iva a rezervy, ktere Materska spolecnost k 31. breznu 2011 eviduje, se v dusledku transakce rozdeleni odstepenim sloucenim nemeni a Materska spolecnost tak v souladu s Geskym ucetnim standardem C Ope race s podnikem rozhodla, ze tyto polozky bud' zustavaji v Matei'ske spolecnosti (pokud nesouvisi s odstepovanou cash jmeni) nebo v ramci rozdeleni odstepenim sloucenim prechazi na nastupnickou spolecnost Gesky Aeroholding, a.s. (pokud souvisi s odstepovanou cash jmeni). (e) Charakteristika i'izenyeh a ovladanyeh spolecnosti Pi'edmetem podnikani Dcerinych spolecnosti je pronajem nemovitosti, bytu a nebytovych prostor. (5)

15 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA UCETNipOSTUPY (a) Zakladni zasady zpracovani konsolidovane ucetni zaverky Konsolidovana ucetni zaverka je sestavena v souladu s ucetnimi pi'edpisy platnymi v Geske republice. Ucetnictvi respektuje obecne ucetni zasady, pi'edevsim zasadu 0 ocenovani majetku historickymi cenami (s vyjimkou oceneni aktiv a zavazku ke dni pofizeni Dcei'inych spolecnosti - viz dale v teto pi'iloze), zasadu uctovani ve vecne a casove souvislosti, zasadu opatrnosti a pi'edpoklad 0 schopnosti ucetni jednotky pokracovat ve svych aktivitach. Pro ucely sestaveni konsolidovane ucetni zaverky Matei'skou spolecnosti doslo ke sjednoceni ucetnich postupu v ramci Skupiny. Vyznamne ucetni postupy, tak jak jsou pouzivany Skupinou, jsou popsany nize. Udaje v teto konsolidovane ucetni zaverce jsou vyjadi'eny v tisicich Kc, pokud neni uvedeno jinak. Konsolidovana ucetni zaverka byla sestavena metodou pi'ime konsolidace. Pi'imou konsolidaci se rozumi konsolidace vsech ucetnich jednotek sku piny najednou, bez vyuziti konsolidovanych ucetnich zaverek pi'ipadne sestavenych za dilci skupiny. Postup provedeni pine konsolidace Charakteristika pine metody konsolidace Plnou metodou konsolidace se rozumi: zacleneni jednotlivych slozek rozvahy a vykazu zisku a ztraty Dcei'inych spolecnosti v pine vysi, po pi'ipadnem pi'eti'ideni a upravach, do rozvahy a vykazu zisku a ztraty Matei'ske spolecnosti, vylouceni ucetnich pi'ipadu mezi ucetnimi jednotkami skupiny, ktere vyjadi'uji vzajemne vztahy. Pi'i zahrnuti Dcei'inych spolecnosti do konsolidacniho celku nevznikl konsolidacni rozdil. (6)

16 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA UCETNi POSTUPY (pokracovimi) (a) Zakladni zasady zpracovani konsolidovane ucetni zaverky (pokracovani) Preceneni na realnou hodnotu K datu zahrnuti Dcerinych spolecnosti do konsolidacniho celku (tj. k 19. prosinci 2008) byla jejich aktiva a pas iva precenena na realnou hodnotu. Realna hodnota aktiv a pasiv byla stanovena kvalifikovanym odhadem tak, ze byla odvozena od porizovaci ceny akcii Dcerinych spolecnosti pri pouziti predpokladu, ze cena akcii je rovna realne hod note pozemku po zohledneni ucetni hodnoty ostatnich aktiv a zavazku Dcerinych spolecnostf. Souvisejici odlozena dan nebyla zohlednena a uctovana. Pri pouziti tohoto predpokladu byla aktiva a zavazky k datu zahrnuti do konsolidacniho celku pi'ecenena na realnou hodnotu takto: realna hod nota vsech aktiv a zavazku, vyjma pozemku, je rovna jejich ucetni hodnote, realna hod nota pozemku se rovna porizovaci cene akcii po odecteni I pricteni ucetni hodnoty ostatnich aktiv a zavazku Dcerinych spolecnostf. Vzhledem ke skutecnosti, ze cely prebytek porizovaci ceny akcii nad ucetni hodnotou aktiva zavazku Dcerinych spolecnosti byl alokovan do oceneni pozemku Dcerinych spolecnosti, nevznikl pri zahrnuti Dcerinych spolecnosti do konsolidacniho celku zadny konsolidacn i rozd il. Konsolidace plnou metodou Materska spolecnost secetla pretridene a upravene udaje z ucetni zaverky s pretridemymi a upravenymi udaji ucetnich zaverek Dcerinych spolecnosti s vyloucenim: vzajemnych operaci mezi Materskou a Dcerinymi spolecnostmi, vzajemnych pohledavek a zavazku a nakladu a vynosu v ramci Sku piny, ktere maji vyznamny vliv na stay majetku, zavazku a vysledkove polozky v konsolidovane ucetni zaverce. (7)

17 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA ljcetni POSTUPY (pokracovimi) (b) Dlouhodoby nehmotny majetek Nakoupeny nehmotny majetek je vykazan v porizovacfch cenach, ktere zahrnuji cenu ponzeni a naklady s jeho porizenim souvisejici. Dlouhodoby nehmotny majetek je odpisovan metodou rovnomernych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti, a to zpravidla po dobu 2-6 let. Dlouhodoby nehmotny majetek, jehoz porizovacf cena neprevysuje Ke za polozku, je lietovan do nakladu pri porizeni. Pokud zustatkova hod nota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hod nota snizena na tuto eastku prostrednictvim opravne polozky. (e) Dlouhodoby hmotny majetek Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je vykazan v porizovacfch cenach, ktere zahrnuji cenu porizeni a naklady s jeho porizenim souvisejici. Majetek ziskany formou daru je vykazan v reprodukeni porizovaci cene k datu prevzetf prislusneho majetku. Oceneni dlouhodobeho hmotneho majetku se snizuje 0 dotace ze statniho rozpoetu. Naklady na technicke zhodnoceni dlouhodobeho hmotneho majetku jsou aktivovany do jeho porizovacf ceny. Opravy a lidrzba dlouhodobeho hmotneho majetku se lietuji primo do nakladu. Dlouhodoby hmotny majetek je odpisovan metodou rovnomernych odpisu na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujicfm zpusobem: Budovy a stavby Stroje a zarizeni Inventar Motorova vozidla let 4-20 let 6-12 let 4-12 let (8)

18 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA ljcetni POSTUPY (pokracov{mi) (e) Dlouhodoby hmotny majetek (pokracov{mi) U majetku, na nemz bylo provedeno teehnicke zhodnoceni, ktere na zaklade odhadu odbornych useku (utvaru) ovlivnilo dobu zivotnosti, jsou odpisy vypocteny ze zustatkove ceny zvysene 0 cenu technickeho zhodnoceni a na zaklade nove (prehodnocene) doby zivotnosti. Dlouhodoby hmotny majetek v porizovacf cene od 500 Kc do Kc je uctovan do nakladu pri spotrebe a dale je sledovan v podrozvahove evidenci. Pozemky ve vlastnictvi Dcerinych spolecnostf byly pri zahrnutf do konsolidacniho celku preceneny na realnou hodnotu (viz poznamka 2 (a)). Pokud zustatkova hod nota aktiva presahuje jeho odhadovanou zpetne ziskatelnou castku, je jeho zustatkova hodnota snizena na tuto castku prostrednictvim opravne polozky. (d) Dlouhodoby financni majetek Dluhove cenne papiry jsou uctovany v porizovacf cene. V pripade docasneho snizeni hodnoty dluhovych cennych papiru drzenych do splatnosti jsou tvoreny opravne polozky. (e) Zasoby Nakoupene zasoby jsou oceneny porizovacf cenou snizenou 0 opravnou polozku. Porizovacf cena zahrnuje veskere naklady souvisejicf s porizenim techto zasob (zejmena dopravne). Pro ubytky nakoupenych zasob uziva Skupina metodu vazeneho aritmetickeho prumeru. Opravna polozka k pomaluobratkovym a zastaralym zasobam je tvorena na zaklade analyzy obratkovosti zasob a na zaklade individualniho posouzeni zasob. (9)

19 PRILOHA KONSOLIOOVANE OCETNI ZAVERKY ZA OBOOBI LEONA 2011 DO 31. BREZNA tjcetni POSTUPY (pokracov{ml) (f) Pohledflvky Pohledavky jsou vykazany v nominalni hodnote snizene 0 opravnou polozku k pochybnym pohledavkam. Opravna polozka k pohledavkam je vytvorena na zaklade vekove struktury pohledavek a individualniho posouzeni bonity dluzniku. (g) Penize a penezni ekvivalenty Penezni prostredky jsou penize v hotovosti vcetne cenin a peneznich prostredku na bankovnim uctu. Peneznimi ekvivalenty se rozumi kratkodoby likvidni financni majetek, ktery je snadno a pohotove smenitelny za predem znamou castku peneznich prostredku a u tohoto majetku se nepredpokladaji vyznamne zmeny hodnoty v case. Za penezni ekvivalenty jsou povazovany penezni ulozky s nejvyse trimesicni vypovedni Ihutou a likvidni cenne papiry k obchodovani na verejnem trhu. (h) Pi'epocet cizich men Transakce provadene v cizich menach jsou prepocteny a zauctovany devizovym kursem Geske narodni banky platnym ke dni predchazejicimu den transakce. Vsechny zustatky peneznich aktiv, pohledavek a zavazku vedenych v cizich menach byly prepocteny devizovym kursem zverejnenym Geskou narodni bankou k rozvahovemu dni. Vsechny kurzove zisky a ztraty z prepoctu peneznich aktiv, pohledavek a zavazku jsou uctovany do vykazu zisku a ztraty. (i) Vynosy Trzby jsou zauctovany k datu poskytnuti sluzeb nebo doruceni zbozi a jeho akceptace zakaznikem a jsou vykazany po odecteni slev a dane z pridane hodnoty. (j) Leasing Porizovaci cena majetku ziskaneho formou financniho nebo operativniho leasingu neni aktivovana do dlouhodobeho majetku. Naklady jsou uctovany rovnomerne po celou dobu trvani leasingu. Budouci leasingove splatky, ktere nejsou k rozvahovemu dni splatne, jsou vykazany v priloze k ucetni zaverce, ale nejsou zachyceny v rozvaze. (10)

20 PRiLOHA KONSOLIOOVANE UCETNi ;zaverky ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA UCETNI POSTUPY (pokracov{mi) (k) Rezervy Skupina tvori rezervy k pokrytf budoucfch zavazku nebo vydaju, u nichz je znam ucel, je pravdepodobne, ze nastanou, avsak zpravidla neni jista castka nebo datum, k nemuz vzniknou. Skupina vykazuje v rezervach nesplaceny zavazek z titulu dane z prijmu (I) Zamestnanecke pozitky Na nevybranou dovolenou a na odmeny zamestnancu Skupina vytvari dohadnou polozku pasivni. Na ostatni zamestnanecke pozitky Skupina vytvafi rezervu. K financovani statniho duchodoveho pojisteni hradi Skupina pravidelne odvody do statniho rozpoctu. Skupina dale poskytuje svym zamestnancum prispevek na penzijni pripojisteni a zivotni pojisteni na zaklade podminek stanovenych v kolektivni smlouve. (m) Zavazky, livery a financni vypomoci Skupina klasifikuje cast dlouhodobych zavazku a bankovnich liveru, jejichz doba splatnosti je kratsi nez jeden rok vzhledem k datu ucetni zaverky, jako kratkodobe. (n) Dluhopisy Skupina zauctovala dluhopisy k okamziku jejich emise v oceneni emisnim kurzem. Rozdfl mezi jmenovitou hodnotou a nizsim emisnim kurzem je uctovan ve vecne a casove souvislosti na vrub financnich nakladu. V pripade kuponovych dluhopisu uctuje Skupina odpovidajfcf vysi nakladu na vrub nakladovych uroku. Dluhopisy splatne do jednoho roku jsou vykazany jako kratkodobe. Soucasne jsou jako kratkodobe vykazany urokove zavazky z kuponu splatnych do 1 roku. Dluhopisy se splatnostf nad jeden rok jsou vykazany jako dlouhodobe. (0) Urokove naklady Urokove naklady vyplyvajfci z uveru na porizeni dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku jsou aktivovany behem doby kompletace majetku a jeho pripravy k pouzivani. Ostatni naklady spojene s uvery jsou uctovany do nakladu. (11 )

21 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA OCETNi POSTUPY (pokracovani) (p) Odlozena dan Odlozena dan se vykazuje u vsech prechodnych rozdilu mezi zustatkovou hodnotou aktiva nebo zavazku v rozvaze a jejich danovou hodnotou. Odlozena danova pohledavka je zauctovana, pokud je pravdepodobne, ze ji bude mozne danove uplatnit v budoucnosti. (q) Spi'iznene strany Spfiznenymi stranami Sku piny se rozumi: akcionar a dalsi statem vlastnene podniky, spolecnosti a instituce; clenove statutarnich, dozorcich a ridicich organu Skupiny a osoby blizke temto osobam, vcetne podniku, kde tito clenove a osoby maji podstatny nebo rozhodujici vliv. Vyznamne transakce a zustatky se spfiznenymi stranami jsou uvedeny v poznamkach 14 a 15. (r) Vlastni kapital Zakladni kapital Skupiny se vykazuje ve vysi zapsane u Materske spolecnosti v obchodnim rejstriku mestskeho soudu. Pripadne zvyseni nebo snizeni zakladniho kapitalu na zaklade rozhodnuti valne hromady nebo v souladu se zakonem a stanovami Materske spolecnosti na zaklade rozhodnuti predstavenstva, ktere nebylo ke dni ucetni zaverky zaregistrovano, se vykazuje jako zmeny zakladniho kapitalu. Akciova spolecnost vytvari rezervni fond rocne ve vysi 5 % z cisteho zisku az do vyse 20 % zakladniho kapitalu. Takto vytvorene zdroje se mohou poutit jen k uhrade ztraty. (s) Pi'ehled 0 peneznich tocich Skupina sestavila pre hied 0 peneznich tocich s vyuzitim nepfime metody. (t) Nasledne udalosti Dopad udalosti, ktere nastaly mezi rozvahovym dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky, je zachycen v ucetnich vykazech v pfipade, ze tyto udalosti poskytly doplnujici informace o skutecnostech, ktere existovaly k rozvahovemu dni. (12)

22 LETISTE PRAHA. A. S. PRiLOHA KONSOLIOOVANE UCETNi ZAVERKY ZA osoosi LEONA 2011 DO 31. SREZNA UCETNI POSTUPY (pokracovani) (t) Nasledne udalosti (pokracovani) v pripade. ze mezi rozvahovym dnem a dnem sestaveni ucetni zaverky doslo k vyznamnym udalostem predstavujicim skutecnosti. ktere nastaly po rozvahovem dni. jsou dusledky techto udalosti popsany v pfiloze ucetni zaverky. ale nejsou zauctovany v ucetnich vykazech. (u) Pouziti odhadu Sestaveni ucetni zaverky vyzaduje. aby vedeni Skupiny pouzivalo odhady a predpoklady. jez maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zavazku k datu ucetni zaverky a na vykazovanou vysi vynosu a nakladu za sledovane obdobi. Vedeni Sku piny stanovilo tyto odhady a predpoklady na zaklade jemu dostupnych relevantnfch informaci. Nicmene. jak vyplyva z podstaty odhadu. skutecne hodnoty v budoucnu se mohou od techto odhadu odlisovat. Odhadya predpoklady pouzite v beznem ucetnfm obdobi se tykaly predevsim hodnoty vykazaneho dlouhodobeho majetku urceneho k pronajmu a dlouhodobeho financniho majetku. V pripade dlouhodobeho majetku urceneho k pronajmu vychazely odhady a predpoklady ze znaleckeho oceneni zpracovaneho pro ucely ucetni zaverky k 31. prosinci 2010 a v prfpade dlouhodobeho financniho majetku z posouzeni hodnoty v okamziku akvizice. (13)

23 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA SROVNATELNOST UOAJO A SESTAVENI UCETNI ZAVERKY Tato mimoradna konsolidovana ucetni zaverka byla sestavena za obdobi od 1. ledna 2011 do 31. brezna Udaje srovnatelneho obdobi predstavuji inform ace za rok 2010, resp. k 31. prosinci Mimoradna ucetni zaverka Materske spolecnosti byla sestavena v souladu se zakonem c. 125/2008 Sb., 0 premenach obchodnich spolecnosti a druzstev, ke dni predchazejicimu rozhodnemu dni rozdeleni Materske spolecnosti odstepenim casti obchodniho jmeni vztahujiciho se k naplneni zakona c. 69/2010 Sb., 0 vlastnictvi letiste Praha-Ruzyne, ktere prejde sloucenim na spolecnost Cesky Aeroholding, a.s. (dale viz poznamka 20). V dusledku teto skutecnosti vznikla podle 22 zakona c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi povinnost sestavit take konsolidovanou ucetni z<lverku za obdobi od 1. ledna 2011 do 31. brezna (14)

24 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi ZAVERKY ZA OBOOBi LEONA 2011 DO 31. BREZNA DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK Porizovacf cena Pfirustky I 1. ledna 2011 Qi'euctovani Vyrazeni 31. bfezna 2011 tis. Ke tis. Ke tis. Ke tis. Ke ZFizovaci vydaje Software Ocenitelna prava Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokoneeny majetek Celkem Opravky 1. ledna 2011 Pfirustky VyFazeni 31. bfezna 2011 tis. Ke tis. Ke tis. Ke tis. Ke ZFizovaci vydaje Software Ocenitelna prava 506 ~ Q 799 Celkem wM1 Q Zustatkova hod nota 233 Q (15)

25 PRiLOHA KONSOLIOOVANE OCETNi zaverky ZA OBOOBi 001. LEONA 2011 DO 31. BREZNA DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK (pokracoviini) Porizovaci cena Piirustky I 1. ledna 2010!2reuctovanl VyFazeni 31 ~rosince 2010 tis. KG tis. KG tis. KG tis. KG Zfizovad vydaje Software Ocenitelna prava Jiny dlouhodoby nehmotny majetek NedokonGeny majetek =... Q Celkem Opravky 1. ledna 2010 Prirustky Vyi'azenf 31. ~rosince 2010 tis. KG tis. KG tis. KG tis. KG Zfizovad vydaje Software Ocenitelna prava Q Q 506 Celkem ll..3illl Q Zustatkova hodnota 2Z4 ZQ5 233 Q31 Souhrnna vyse drobneho nehmotneho majetku neuvedeneho V rozvaze k 31. breznu 2011 odepsaneho primo do nakladu v obdobi 1-3/2011 je celkem 302 tis. KG (k 31. prosinci 2010: 5940 tis. KG). Nejvyznamnejsi investici do dlouhodobeho nehmotneho majetku v obdobi 1-3/2011 predstavovaly predevsim uprava software kameroveho systemu a technicke zhodnoceni vizualizagnlho software pro Gisticku odpadnlch vod. (16)

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 V Praze dne 27.2.2012 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1. Základní údaje

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 TEZAS a.s. Sídlo společnosti : Pernerova 52, 186 7 PRAHA 8 Karlín, Provoz : Panelová 289, 19 15 PRAHA 9 Satalice IČO : 6193549 DIČ : CZ6193549 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 213 I. ÚVOD II. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více