ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013"

Transkript

1 ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

2 KPMG Ceska republika Audit, S. t.o. Pobfeznf 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet WNW.kpmg.cz Zprava nezavisle!ho auditora pro spolecnika spolecnosti ALES, s.r.o. Provedli jsme audit pfiiozene ucetni zaverky spoiecnosti ALES, s.r.o., tj. rozvahy k 31. prosinci 2013, vykazu zisku a ztnity za rok 2013 a pfilohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouziijch rymamnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. Udaje 0 spoiecnosti ALES, s.r.o. jsou uvedeny v bode I pfilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarn!ho organu licem! jednotky za licem! zaverku Statut:irni organ spoiecnosti ALES, s.r.o. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctiry obraz v souiadu s ceskymi ucetnimi predpisy, a za takory vnitfui kontroini system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovaia ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora NaSi odpovmnosti je vyjadrit na zakiade provedeneho auditu ryrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souiadu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi apiikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske repubiiky. V souiadu s temito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a napianovat a provest audit tak, abychom ziskaii primerenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje rymamne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorskych postupu, jejichz chern je ziskat dukami informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje rymamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Ph vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfui kantroini system, ktery je reievantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici verny a poctiry obraz. CHern tohota posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoii vyjadht se k ticinnasti vnitfuiho kontralniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje pasouzeni vhodnosti pouziijch ucetnich metod, primerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni ceikove prezentace ucetni zaverky. Jsme presvedceni, ze ziskane dukami informace paskytuji dostatecny a vhodny zakiad pro vyjadreni naseha ryroku. KPt.1G Ceskoi r~publik a Audit. 5.r.0., a CZi:!d'I hmlted liability compao( and a member firm 01 the KPMG net... ort: of independent member firms alfiliated... ith KPMG International CooperatIVe f KPMG Intemclllonan. a S... is-;; enbty. Obcl,odni rejstrlk ~ eden y M~s!skym soudem v Prale oddll C. ~ Io tka IC49i:i19187 Ole CZ

3 Vyrok auditora Podle naseho nazoru "cetni zaverka podava vern' a.,.. ALES, S.r.o. k 31. prosinci 2013 a nakladu 'n ~ ~octjvy obraz aktiv a paslv spolecnosti v souladu s ceskymi ucetnimi pl'edpisy. ' vy osu a vysledkujejilio hospodareni za rok 2013 V Praze, dne 26. kvetna 2014 lng. Petr Sikora Partner Opravneni cislo 2001

4 Ucetni zaverka byla sestavena dne 26. kvetna Statutarni organ ucetni jednotky 7 ~i il Ing. Radek Jindra jednatel

5 fez ALES, s.r.o. Ucetni uzaverka za rok 2013 Obsah OBSAH ROZVAHA K Aktiva k Pasiva k VYKAZ ZISKU A ZTRATY ZA ROK PREHLED 0 ZMENAcH VLASTNiHO KAPITALU K PRiLOHA UCETNi UZAVERKY ZA ROK

6 ALES,s.r.o. Ucetni uzaverka za rok Rozvaha k Aktiva k (Udaje v tis. Ke) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CElKEM B. Dlouhodoby majetek I. DJouhodoby nehmotny majetek Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software II. Dlouhodoby hmotny majetek Pozemky Stavby Samostatne movite veci a SQubory movitych vecl Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek lll. Dlouhodoby flnancni majetek Pod fly v ovladanych a fizenych OSOb<lch C. Obezna aktiva Zasoby Material Nedokoncena vyroba a polotovary VVrobky Zbozi II. Dlouhodobe pohledavky Odlozena dai'iova pohledavka II!. Kratkodobe pohledavky !. Pohledilvky z obchodnich vztah~ Pohledavky - ovladana nebo ovladajici osoba Stat - danove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Jine pohledavky IV. Kratkodoby finanlni majetek Penize Ucty v bankach D. I. Casov.! rozlisenf !. Naklady pflstich obdobi I C~,..h R~~ f j : 2

7 rez ALES,s.r.o, Ucetni uzaverka za rok 2013 Pasiva k (Udaje v tis. Ke) PASIVA CELKEM A. Vlastnf kapital 1. Zakladni kapital 1. Zakladni kapital Ill. IV. Rezervni 'andy, nedelltelny fond a ostatni (ondy ze zlsku 1. Zakonny rezervni fond/nedelitelny fond 2. Statutarni a ostatn i (andy Vysledek hospodaieni minulych let 1. Nerozdeleny zisk minulych let V. Vysledek hospodafeni beineho ucetniho obdobi (+ - ) D. Cizi zdroje 1. Rezervy 3. Rezerva na dan z pi"ljmu 4. Ostatni rezervy S II. III. Dlouhodobe zavazky 10. Odloieny danovy zavazek Kr;jtkodobe zavazky 1. Zavazky Z obchodnich vztahu 5. Ziivazky k zamestnancum 6. Ztivazky ze socialnfho zabezpecenf a zdravotniho pojistenf 7. Stat - danove zelvazky a dotace 8. Kratkodobe pnjate zalohy 10. Oohadne ucry pasivni C. I. Casove rozliseni 1. VYdaje prfstfch obdobf 2. Vynosy pnstich obdobi 98S

8 rez ALES, s.r.o. Ucetni uzaverka za rok Vykaz zisku a ztraty za rok Triby za prodej zbo!! A. Naklady vynalozene na pradane zbo!r + Obchodni marie II. Vykony 1. Triby za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb (Udaje v tis. Ke) Rok Rok S S Zmena stavu zasob vlastni cinnosti 3. Aktivace B. VYkonova spotreba 1. Spotreba materialu a energie 2. Sluiby + Pridana hod nota C. Osobnf niiklady 1. Mzdov! niiklady 3. Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni 4. Socialni naklady D. Dane a poplatky E. Odplsy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku III. Triby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu 1. Triby z prodeje dlouhodobeho majetku 2. Trzby 2 prodeje materliilu F. Z~statkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu 1. Zustatkovii cena prodaneho dlouhodobeho majetku 2. Prodany material G. Zmena stavu rezerv a opravnych polo!ek v provozni oblasti a komplexnich naklad~ pfistich obdobf IV. Ostatnf provoznf vynosy H. Ostatni provozni naklady * Provozni yvsledek hospodareni VI. TrZby z prodeje cennych papirij a podil~ J. Prodane cenne papiry a podily X. vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostatni finaneni vynosy O. Ostatni finanen i naklady * Flnanenf vysledek hospodareni Q. Dan z prrjm ~ za beiznou <':inmost 1. splatna 2. odlozena ** Vysledek hospodareni za beznou einnost *** Vysledek hospodareni za "cetnr obdobi (+/.) **** Vysledek hospodareni pred zdanenim 1247 o o o o S 914 S o o S 595 o o o l,;-,c~, q '~ J b li c 4

9 ALES, 5.r.o. Uce!n! uzaverka za rok Prehled 0 zmenach vlastniho kapitalu k (Udaje v tis. Ke) Zakladnf kapltal Rezervni 'ondy, Vysledek hospodareni Nerozdeleny zisk VLASTNf KAPITAL nedelitelny fond a bezneho ucetni'ho minulych let CELKEM ostalni fandy ze zisku obdobi OD~ Ztrata bezneho obdobi Rozdeleni vysledku hospodareni ODD Zisk beineho obdobi Rozdt!Hen i vysledku hospodareni ODD IL tl I{c~l,blr 5

10 Priloha ucetni uzcjverky za rok I r:~ ~h - 'lui 6

11 ALES, s.r.o. Priloha ueetni uzaverky za rok 2013 Obsah OBSAH OBECNE UDAJE Zalozeni a charakteristika spoleenosti Zmenya dodat ky v obchodnim rejstfiku v uplynul!,m ueetnim obdobi Statutarni or9an Identifikace skupiny UCETNi METODY A OBECNE UCETNi Z;"SADY PREHLED VYZNAMNYCH UCETNicH PRAVIDEL A POSTUPO Dlouhodoby hmotny majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby finaneni majetek Zasoby Pohledavky Zavazky z obchodnich vztahu Uvery Rezervy Prepocty udaj~ v cizfch memkh na ceskou menu "" " Dane Danove odpisy dlouhodobeho majetku Splatna dan vynosy Pouziti odhadu DOPLNUJici UDAJE K ROZVAZE A VYKAZU ZISKU A ZTRATY Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek Majetek najaty formou finaneniho a operativniho lea singu Zasoby Podily v ovladanych a fizenych osobach Pohledavky Vekova struktura kriitkodobych pohledavek z obchodnich vztahu Stiit - danove pohledavky Pohledavky k podnikum ve skupine Vlastni ka pital Zavazky Vekova struktura kratkodobych zavazku z obchodnich vztahu Zavazky k podnikum ve skupine Dohadne uety pasivni l:. ch R~i'ubh~ 7

12 ALES, s.r.o. Piiloha ucetnr uzaverky za rok Ostatnr zavazky Odlozena dan Vynosy z bezne cinnosti podle hlavnfch cinnostr Vynosy realizovane se sphznenymi subjekty Nakupy realizovane se sphznenymi subjekty ZAMESTNANCI, VEDENi SPOLECNOSTI A STATUTA.RNi ORGA.NY Osobnr naklady a pocet zamestnanc~ Poskytnute p ~ j cky, uvery ci ostatnr plnenr ZA.VAZKY NEUVEDENE V UCETNICTVi S 10 ODMENA STATUTA.RNiHO AUDITORA... 2S 11 UDA.LOSTI, KTERE NASTALY PO DATU UCETNi ZA.VERKY... 2S 8

13 ALES,s.r.O. Priloha ucetni uzaverky za rok Obecne udaje 1.1 Zalozeni a charakteristika spolecnosti Spolecnost ALES, S.r.o. (dale jen "Spolecnost") vznikla zapsanim do obchodniho rejstriku vedeneho krajskvm soudem v Ceskvch Budejovicich, oddil C, vlozka 2861, dne 15. dubna 1993 Spolecnost rna zakladni kapital ve vviii ,- Kc. ICZ a.s. (IC ) vlastni 100 % akcii spolecnosti. Hlavnfm predmetem cinnosti spolecnosti ALES, S.r.O. je cinnost v oblasti vypocetni techniky, a to jmenovite vyvoj, projektovimi zastaveb, vyroba, udrzba, opravy I modifikace a zkousky: systemu rlzen! a managementu letoveho provozu, vojenskych systemu veleni a flzeni, systemu pro vyhodnocdvani provoznich charakteristik zdroju prehledovych dat 1.2 Zmenya dodatky v obchodnim rejsthku v uplynuh~m ucetnim obdobi One byl z funkce jednatele odvolan lng. Miloslav Vacha. 1.3 Statutarni organ Jednatele lng. Radek Jindra 9

14 ALES,s.r.o. Priloha ucetni uzaverky za rok Identifikace skupiny Spolecnost je ovladana spolecnosti ICZ a.s. Celkova vyse podilu ovladajid osoby na zakladnim kapitalu Spolecnosti v roce 2013 cinila 100 %. Skupinu propojenych osob dale tvofi: Spolecnost ICZ N.V. S.ICZ a.s. Amaio Technologies, a.s. Expert & Partner engineering ez, a.s. EXIMAS Co., Ltd., spa!. 5 r.o.* DELINFO, spa!. 5 LO. D.1CZ Slovakia a.s. Ales l ez Slovakia ICZ Polska Sp. Z 0.0. ALES FZea ICZ Ukrajina ICZ BH A.D. Sidio Teleportboulevard 110 Unit A 1.18, 1043 EJ Amsterdam Na hrebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle Na hrebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle Na hrebenech lil7is/10, Praha 4 - Nusle Starobrnenska 334/3, Sma Londynske niimesti 856/2, Brne Karadzicova B/A, Bratislava Soblahovska 2050, TrenCin Soblahovska 2050, TrenCin UI. Francuska, nr. 34, Katowice Airport Free Zone, P.O.Box , 5EB340 Dubai Kiyevskiy Shlyakh Id-2, Boryspil, Ukrajina Krajla Petra I Karadordevica br. 99a, Banja luka Identifikacni cislo * Spolecnost EXIMAS Co., Ltd., spo\. 5 r.o. byla soucasti skupiny ICZ do brezna

15 ALES, s.r.d. PrilDha ucetni uzaverky za rdk Ucetni metody a obecne ucetni zelsady Ucetnictvi spolecnosti je vedeno a ucetni zaverka byla sestavena v souladu se zakonem c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvi v platnem zneni, vyhlaskdu c. 500/2002 Sb., kterou se prdvadeji nektera ustandveni zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvi, pro ucetni jednotky, ktere jsou podnikateli uctujfcfmi v soustave podvojneho ucetnictvi, v platnem zneni a Ceskymi ucetnimi standardy pro podnikatele v platnem zneni. Ucetnictvi respektuje obecne ucetni zasady I predevsim zasadu 0 ocenovani majetku historickymi cenami, zasadu uctovimf ve vecne a casqv! SQuvislosti, zasadu opatrnosti a predpoklad o schdpnosti ucetni jednotky pokracovat ve svych aktivitach. Udaje v teto ucetni zaverce jsou vyjadreny v tisidch korunach ceskych (tis. Kc). C:f".h ~r'pl:~ 'I( 11

16 ALES, S.r.o. PrUoha ucetni uzilverky za rok Prehled vyznamnych ucetnich pravidel a postupu 3.1 Dlouhodoby hmotny majetek Dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok a jehoz: oceneni je vyssi nei 40 tis. Kc v jednotlivem pfipade. Hmotny majetek s dobou pouzitelnosti delsi nez jeden rok oceneny pri pofizeni cenou 40 tis. Kc a nizs' je povazovan za zasoby a ucrovim do nakladu pri spotrebe. Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je ocenen pofizovad cenou snizenou 0 opravky. Technicke zhodnoceni, pokud prevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za zdaiiovaci obdobi bistku 40 tis. Kc, zvysuje porizovaci cenu dlouhodobeho hmotneho majetku. Porizovaci cena dlouhodobeho hmotneho majetku, s vyjimkou umeleckych del a nedokoncenych investic, je linearne odpisovana po dobu odhadovane zivotnosti majetku nasledujicim zpusobem: Doba odpisovani v letech vypocetni technika Automobily Jnventar Stavby S Zisky ci ztraty z prodeje nebo vyrazeni majetku jsou urceny jako rozdil mezi vynosy z prodeje a ucetni zustatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou uctovany do vykazu zisku a ztraty. ZpOsob tvorby opravnych polozek Na zaklade inventarizace jsou tvoreny opravne polozky k nepouzlvanemu dlouhodobemu hmotnemu majetku, jehoi ocenenf v ucetnktvf je prechodne vyssi nez realna hodnota. 3.2 Dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodobym nehmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok a jehoz oceneni je vyssi nez 60 tis. Kc v jednotlivem pfipade. Dlouhodobym nehmotnym majetkem se rozumi, krome jineho, nehmotne vysledky vyvoje s dobou pouzitelnosti delsi nez jeden rok. Tyto se aktivuji pouze v pfipade vyuziti pro opakovany prodej a ocei'iuji se vlastnfmi naklady, nebo reprodukcnf porizovad cenou/ je-ii nizsi. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje, SW a ocenitelna prava vytvorena vlastni cinnostf pro vlastni potrebu se neaktivujl. Nakoupeny dlouhodoby nehmotny majetek je vykazan v porizovacich cenach. l C. h p'", :!lli- 12

17 ALES,s.r.o. PNloha ucetni uzaverky za rok 2013 Vydaje souvisejicf 5 vyzkumem jsou uctovany do nakladu v roce, kdy vznikajl T echnicke zhodnocenf, pokud prevysijo u jednotliveho majetku v uhrnu za zdanovad obdobf castku 60 tis. Kc, zvysuje porizovaci cenu dlouhodobeho nehmotneho majetku. Dlouhodoby nehmotny majetek je odpisovan linearne na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujfdm zpusobem; Doba odepisovanl Y letech Soft ware 3 Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 3 Ostatni Dlouhodoby financni majetek Dlouhodoby financni majetek predstavuje majetkove ucasti v ovladanych a Nzenych osobach a osobach pod podstatnym vlivem. Dlouhodoby finaneni majetek je uctovan v porizovacf cene. pofizovad cena zahrnuje prime naklady souvisejid 5 pofizenim, napfiklad poplatky a provize maklerum, poradcum, burzam, Majetkove ucasti jsou k rozvahovemu dni ocenovimy porizovad cenou a v pnpade docasneho sniieni realizqvatelne hodnoty pfislusne ucasti je tvofena opravna poloika. 3.4 Zasoby Oceneni Nakupovane zasoby jsou ocenovimy porizovadmi cenami. Porizovaci cena zahrnuje cenu porlzeni a vedlejsi porizovad naklady - zejmena celni poplatky, dopravne a skladovad poplatky, provize a pojistne. Zasoby porfzene vlastnf vyrobou jsou oceneny ve vysi spotrebovaneho materialu, prtmych mzdovych a ostatnich pfimych nakladu na vyrobu. Vydaje zasob ze skladu jsou uctovany metodou FIFO. Zptlsob tvorby opravnych polozek Opravne polozky k zasobam jsou tvoreny v pffpadech, kdy snizeni oceneni zasob v ucetnictvi neni trvaleho chara kteru, napr. na zaklade vekove analyzy zasob. 13

18 ALES, s.r.a. Prnaha ueetnf uzaverky za rak Pohledavky Pohledavky jsou ocenovany jrnenovitou hodnotou, nasledne sniienou 0 pfislusne opravne polozky k pachybnym a nedabytnym eastkam. Pahledavky nabyte za uplatu neba vkladem jsau aceneny porizovaci cenou snizenou 0 opravnou polozku k pochybnym a nedobytnym castkam. Zpusob tvorby opravnych polozek Opravne palazky jsau tvareny na zaklade analyzy daby splatnosti pahledavek - na pahledavky 180 az 365 dn~ pa Ih~te splatnasti je tvarena 50% apravna palazka, na pahledavky vice jak 365 dnu po Ihute splatnosti je tvorena 100% opravna polozka. Opravne polozky jsou rovnez tvoreny die individualnf analyzy jednatlivych pahledavek z hlediska stavu saudnfha fizenf, ekanamickeha stavu dluznika, pravniho stanoviska advokatnich kancelm"i apod. 3.6 Zavazky z obchodnich vztaht'.t Zilvazky z obchodnich vztahu jsou zauctovany ve jmenovite hadnote. 3.7 Rezervy Rezervy jsou vytvareny k pokryti budoudch zilvazku nebo vydaju, u nichz je znam ucel, je pravdepodobne, ze nastanou, avsak zpravidla neni jistil castka ani datum, k nernul vzniknau. Spaleenost vytvarf rezervy predevsfm na adhadovane budauci naklady jiz dokoni'enych a vyfakturovanych zakazek. Rezervu na dan z pfijmu vytvi3fi Spolecnost vzhledem k tomu, ze okamzik sestaveni ucetni zc3verky pfedchazf okamziku stanoveni vyse danove povinnosti. V nasledujidm ucetnim obdobi Spolecnost rezervu rozpustf a zauctuje zjistenou danovou povinnost. V rozvaze je rezerva na dan z pfijmu sniiena 0 zaplacene zalohy na dan z prijmu, pripadna vysledna pahledavka je vykazana v polozce Stat - danave pahledavky. 3.8 Prepocty udajt'.t V cizich menach na ceskou menu Deetn; operace v cizfch menach provadene behem roku jsou uctovany kursem Ceske narodnf banky ke dni uskuteenenf ueetnfha pfipadu. Finaneni majetek, pohledavky a zi3vazky v eizi mene jsou k rozvahovemu dni prepocteny die platneha kurzu vyhlaseneho (eskau narodnf bankou k tamuto datu a zjistene kursove rozdily jsou prouctovany ve prospech financnfch vynosu nebo na vrub financnich nakladu bezneho obdobi. C en i'e-p

19 ALES, S.r.O. Priloha ucetni uzaverky za rok Dane Danove odpisy dlouhodobeho majetku Pro ucely vypoctu danovych odpis~ je pouzita linearni a zrychlena metoda Splatna dan Dan z pfijmu za dane obdobf se ski ada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlozene dani. Splatna dan zahrnuje odhad dane vypocteny z danoveho zakladu s pouzitim danove sazby platne v prvni den ucetniho obdobf a veskere domerky a vratky za minula obdobf. Odlozena dan vychazi z vesker1ch docasnych rozdilu mezi ucetn! a danovou hodnotou aktiv a pasiv, prfpadne dalsich docasnych rozdilu (danova ztrata), 5 pouzitfm ocekavane danove sazby platne pro obdobi, ve kterem budou danovy zavazek nebo pohledavka uplatneny. o odlozene danove pohledavce se ucruje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, ze bude nasledujidch ucetnich obdobich uplatnena. v 3.10 Vynosy vynosy jsou zauctovany k datu doruceni zboii a jeho akceptace zakaznikem nebo k datu uskutecneni sluzeb a jsou vykazany po odecteni slev a dane z pridane hodnoty Pouziti odhadu Sestaveni ucetni zaverky vyzaduje, aby vedeni spolecnosti pouzivalo odhady a predpoklady, jez maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zc3vazku k datu licetn! zc3verky a na vykazovanou vysi vynosu a nakladu za sledovane obdobi. Vedeni spolecnosti je presvedceno, ze pouzite odhady a predpoklady se nebudou vyznamnym zp~sobem IiSit od skutecnych hod not v naslednych ucetnich obdobich. t 15

20 ALES,s.r.o. pfiloha ucetn; uzaverky za rok Doplnujici udaje k rozvaze a vykazu zisku a ztraty 4.1 Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Porizovaci cena (udaje v tis. Kc) Sta v k Pi'irOstky Pi'euCtovini Prir6stky Pi'euCtovani Nehmotne vysledky a 3717 vyzkumu a vyvoje Software a a Nedokonteny dlouhodoby nehmotny majetek 4198 a a a a a Celkem Opn'vky (udaj e v tis. Kc) Stavk Pi"irl!istky Ubytky Pi'irQstky Ubytky , Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje a 3717 Software a Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek a a a a a a a Celkem ZOstatkova hod nota (udaje v tis. Kc) Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje a Software Nedokoncen y dlouhodoby nehmotny majetek 4198 a a Celkem Odpisy dlouhodobeho nehmotneho majetku zauctovane do naklado Odpisy dlouhodobeho nehmotneho majetku v roce 2013 cinily tis. Kc ( tis. Kc). C7ed. I ul Ie 16

21 ALES,5.r.a. Pfilaha ucetni uzaverky za rak Dlouhodoby hmotny majetek Porizovaci cena (udaje v tis. Ke) Pfirdstky Ubytky Prir6stky Ubytky Pozemky Stavby 11 8S Samostatne movite veci Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Celkem Opravky a opravne polozky (udaje v tis. Ke) Pfiriistky Ubytky PHrOstky Ubytky Pozemky Stavby Samostatne movite veci Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Celkem Zllstatkova hod nota (Udaje v tis. Ke) Pozemky Stavby Samostatne movite viki Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Celkem Odpisy dlouhodobeho hmotneho majetku zauetovane do nakladll Odpisy dlauhadabeha hmatneha majetku v race 2013 cinily 462 tis. Kc ( tis. Kc). C~,,:h ~.,~p\,; '. 17

22 ALES, s.r.o. Prilaha ucetnf uz<iverky za rak Majetek najaty formou financniho a operativniho leasingu Finaneni leasing Spalecnast neeviduje majetek najaty farmau financniha leasingu. Operativnf proniijem (leasing) (udaje v tis. Ke) Popis predmetu I sku piny predmet6 Skutecne uhrazene splatky v r Skutecne uhrazene splatky v r Odhad splatek y roee 2014 Pronajem nebytovych prostor Pronajem automobilu Celkem Uvedene udaje jsau bez dane z piidane hadnaty, pakud je mazna tuta dan uplatnit jaka adpacet na vstupu. 4.2 Zasoby (udaje v tis. Ke) Material Opravna polozka k materialu Nedokoncena vyroba VYrobky Opravna poloika k vyrobk~m Zbozr Opravna polozka ke zboii -912 a Celkem Podily V ovladanych a rlzenych osobach EXIMAS Ca., Ltd., spal. s r.a. (udaje v tis. Ke) Obdobi Porizovad Nominaln! Vlastnicky Hlasovaci cena hodnota podil v % prava v 0/0 Vlastni kapital spol. Vysledek hospo- dareni Opravna polozka Oceneni S 39 a 6 Spalecnast pradala spalecnast EXIMAS Ca., Ltd., spal. s r.a. za 167 tis. Kc. Prastrednictvfm spalecnasti EXIMAS Ca., Ltd., spal. s La. vlastnila spalecnast ALES, S.r.a. padil ve spalecnasti OMEK, s.r.a. r: t::.tl P Jt I" 18

23 ALES,s.r.o. Priloha ueetni uzaverky za rok Pohledavky Vekova struktura kratkodobych pohledavek z obchodnich vztahcj Vekova struktura pohledavek z obehodnieh vztahu Ro. Kategorie Do Po splatnosti Celkem po Celkem splatnosti - splatnosti a dni 180 dni 360 dni roky vice let 2013 Brutto Brutto Stat - danove pohledavky Spolecnost nevykazala k pohledavky z titulu dani. Spolecnost vykazala k pohledavku z titulu DPH ve vysi 450 tis. a dale pohledavku z titulu zi3loh zaplacenych na dan z prfjmu ve vysi 676 tis Pohledavky k podnikcjm ve sku pine Kratkodobe pohledavky uvedene v bode obsahuji i nasledujici pohledavky k podnikum ve skupine: (udaje v tis. Ke) Nazev spolecnosti Kratkodobe pohledavky ALES a. s. Celkem kratkodobe pohledavky k podnikllm ve skupine Spolecnost dale eviduje pohledavky k podnikum ve sku pine z titulu kratkodobyeh pujcek poskytnutyeh v ramei dohodnuteho uveroveho ramee: (udaje v tis. Ke) Nazev spolecnosti Kratkodobe pohledavky ICZ a. s. Celkem kratkodobe pohledavky k podniktam ve sku pine Stavk C=. c'; f Jt,{ 19

24 ALES, s.r.o. Prfloha ueetnf uzaverky za rok Vlastni kapital Na zaklade usnesenf valne hromady byla ztrata roku 2012 ve vysi tis. Ke prevedena na ueet nerozdeleneho zisku minulych let. a rozdelenf zisku vznikleho v roce 2013 nebylo k datu sestaveni licetn! zelverky rozhodnuto. 4.6 Zavazky Vekova struktura kratkodobych zavazkll z obchodnich vztahll Vekova struktura kratkodobych zavazku Z obchodnich vztahu (Udaje v tis. Ke) Rok Kategorie Do Po splatnosti Celkem Celkem splatnosti a po ,oky vice splatnosti dni dni dni let 2013 Kratkodobe Kratkodobe Zavazky k podnikllm ve skupine Kratkodobe zavazky uvedene V bode obsahujf i nasledujfd zavazky k podnik~m ve skupine: (udaje v tis. Ke) Nazev spolecnosti Kratkodobe z;jvazky ICZ a.s. EXIMAS Co., Ltd., spa I. s r. O. Celkem kralkodobe zavazky k podnikom ve sku pine o Dohadne ucty pasivni Dohadne uety pasivnf jsou tvoreny nevyfakturovanymi subdodavkami a odhadovanymi naklady na odmeny. ""z :h;{ r IcLc 20

25 ALES,s.r.o. Priloha licetn! uzaverky za rok Ostatni zavazky Spolecnost rna zavazek ve vysi 549 tis. Kc ( tis. Kc) z titulu pojistneho na socialn! zabezpeceni a pffspevku na statn! politiku zamestnanosti, verejneho zdravotnfho pojistenf a' d~chodoveho sporen! splatny 20. ledna 2014 (zavazek byl uhrazen ). Dale spolecnost eviduje danovy zavazek ve vysi 4761 tis. Kc ( tis. Kc), ze ktereho 160 tis. Kc ( tis. Kc) predstavuje zavazek z titulu dane ze zavisle cinnosti, splatny 20. ledna 2014 (zavazek byl uhrazen ). 4.7 Dan z prijmu Odlozena dan Odlozenou danovou pohledavku Ize analyzovat nasledovne: Odlozena dan z titulu (Udaje v tis. Kc) Zasoby Rezervy o 19 Majetek Socialni pojistenf zap\acene v nasledujidm race Dancva ztrata minulych Jet o 967 Celkem Splatna dan Splatna dan z prrjrn~ ( tis. Kc). zahrnuje odhad dane za zdanovad obdob! 2013 ve vysi tis. Kc 4.8 Rezervy K byl odhad danove povinnosti za rok 2013 ve vysi tis. Kc ( tis. Kc) snizen 0 zaplacene zalohy na dan z prijrn~ ve vysi 450 tis. Kc ( tis. Kc). vysledny zavazek ve vysi 825 t is. Kc ( tis. Kc) je vykazan v polozce Rezerva na dan z prrjrn~. 21

26 ALES, s. r.o. PFilo ha ucetnf uzaverky za rok Vynosy z bezne cinnosti podle hlavnich cinnosti Rok 2013 Rok 2012 Prodej sluzeb HW!SW Reselling Trzby za prodej vlastnich vyrobko a sluzeb celkem Vynosy realizovane se spriznenymi subjekty 2013 (udaje V tis. Kc) Subjekt Vztah ke spolecnosti zbozi Sluzby rez N.V. 100% vlastnik ICZ a.s. a a ICZ a.s. Materska spolecnost a a ALES a. 5. Sesterska spolecnost EXIMA5 Co., Ltd., spal. 5 r.o. Dcei'ina spolecnost a 4 Celkem Ost. vynosv I S a a a 15 Fin. Celkem vynosy a IS a 1433 a (udaje v tis. Kc) 5ubjekt Vztah ke spolecnosti zbofi Sluzby ICZ N.V. 100% vlastnik lez a.s. a 20 Iez a.s. Materskil spolecnost a 4 ALES a. S. Sesterskil spolecnost EXIMAS Co., Ltd., spa I. 5 r.o. Dcei'ina spolecnost a 16 Celkem Ost. vynosy a a 454 a 454 Fi n. Celkem vjnosy a a a Nakupy realizovane se spriznenymi subjekty 2013 (udaje v tis. Kc) Subjekt Vztah ke spolecnosti lbozi Fi n. Celkem nakladv ICZ a.s. Matei'ska spolecnost ALE S a. s. Sesterska spolecnost 1908 a 1908 Celkem

27 rez ALES, s.r.o. Piiloha u(,etni uzaverky za rok (udaje v tis. Ke) Subjekt Vztah ke spolecnosti zboii Sluzby Ost. Fin. Celkem vynosy vynosy ICZ a.s. Materska spolecnost ALES a. s. Sesterska spolecnost B EXIMAS Co., Ltd., spai. 5 r.o. DceAna spolecnost Celkem Vsechny vyznamne transakce se spfiznenymi osobami byly uskutecneny za beznych trinich podminek. Spolecnost nema 5 jedinym vlastnikem ICZ a.s. uzavrenu Qvladaci smlouvu. Zprava 0 vzajemnych vztazich bude SQucasti vyrocni Zpn3VY. 23

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 DELINFO, spot. s r.o. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013 KPMG Ceska republika Audit. s.r.o. Pobrefni 648/1 a 18600 Pra ha 8 Ceska republika Telephone +420222 123 111 Fax +420 222 123

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Geewa a.s. Příloha účetní závěrky 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října 1997. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PŘÍLOHA SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha SPEED LEASE, a.s. 3 PREAMBULE 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013

Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Bestsport Arena, a.s. Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Bestsport Arena, a.s. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2014. Stavoprojekt Olomouc. a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo místo IČ. Holická 568/31y Olomouc 779 00 Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky (BILANCE) Stavoprojekt Olomouc ke dni 31.12.2014 a.s. ( v celých tisících

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009

D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 D.S. Leasing, a.s, Zpráva auditora a účetní závěrka k 31. prosinci 2009 k 31.12.2009 Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Informace podle 7 odst. 3 zakona Obec Milavce Ucetni

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc )

ROZVAHA v plnem rozsahu ke dni 31.12.2012 ( v celych tislclch Kc ) -.~~--~-- --_.. -"" ~aha podle Pfilohy c. 1 vyhlmky C. 500/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci ucetni zaverku soucasne s dorucenim danoveho priznani za dan z pfijmu 1 x pfislusnemu financnimu uradu ROZVAHA

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o 1 I Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A podle vyhlášky 500/2002 Sb fma t;llí u.., pro.r.?.lu " ve zjednodušeném rozsahu ke ~n i 31. 12.2013 (v celých tisících Kč) I ~-= lm ~'~I P',:.-;~,"~

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více