ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013"

Transkript

1 ALES, s.r.o. Zpniva auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2013

2 KPMG Ceska republika Audit, S. t.o. Pobfeznf 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet WNW.kpmg.cz Zprava nezavisle!ho auditora pro spolecnika spolecnosti ALES, s.r.o. Provedli jsme audit pfiiozene ucetni zaverky spoiecnosti ALES, s.r.o., tj. rozvahy k 31. prosinci 2013, vykazu zisku a ztnity za rok 2013 a pfilohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouziijch rymamnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. Udaje 0 spoiecnosti ALES, s.r.o. jsou uvedeny v bode I pfilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarn!ho organu licem! jednotky za licem! zaverku Statut:irni organ spoiecnosti ALES, s.r.o. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctiry obraz v souiadu s ceskymi ucetnimi predpisy, a za takory vnitfui kontroini system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovaia ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora NaSi odpovmnosti je vyjadrit na zakiade provedeneho auditu ryrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souiadu se zakonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi apiikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske repubiiky. V souiadu s temito predpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a napianovat a provest audit tak, abychom ziskaii primerenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje rymamne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorskych postupu, jejichz chern je ziskat dukami informace o castkach a skutecnostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorskych postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje rymamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Ph vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfui kantroini system, ktery je reievantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici verny a poctiry obraz. CHern tohota posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoii vyjadht se k ticinnasti vnitfuiho kontralniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje pasouzeni vhodnosti pouziijch ucetnich metod, primerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni ceikove prezentace ucetni zaverky. Jsme presvedceni, ze ziskane dukami informace paskytuji dostatecny a vhodny zakiad pro vyjadreni naseha ryroku. KPt.1G Ceskoi r~publik a Audit. 5.r.0., a CZi:!d'I hmlted liability compao( and a member firm 01 the KPMG net... ort: of independent member firms alfiliated... ith KPMG International CooperatIVe f KPMG Intemclllonan. a S... is-;; enbty. Obcl,odni rejstrlk ~ eden y M~s!skym soudem v Prale oddll C. ~ Io tka IC49i:i19187 Ole CZ

3 Vyrok auditora Podle naseho nazoru "cetni zaverka podava vern' a.,.. ALES, S.r.o. k 31. prosinci 2013 a nakladu 'n ~ ~octjvy obraz aktiv a paslv spolecnosti v souladu s ceskymi ucetnimi pl'edpisy. ' vy osu a vysledkujejilio hospodareni za rok 2013 V Praze, dne 26. kvetna 2014 lng. Petr Sikora Partner Opravneni cislo 2001

4 Ucetni zaverka byla sestavena dne 26. kvetna Statutarni organ ucetni jednotky 7 ~i il Ing. Radek Jindra jednatel

5 fez ALES, s.r.o. Ucetni uzaverka za rok 2013 Obsah OBSAH ROZVAHA K Aktiva k Pasiva k VYKAZ ZISKU A ZTRATY ZA ROK PREHLED 0 ZMENAcH VLASTNiHO KAPITALU K PRiLOHA UCETNi UZAVERKY ZA ROK

6 ALES,s.r.o. Ucetni uzaverka za rok Rozvaha k Aktiva k (Udaje v tis. Ke) Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CElKEM B. Dlouhodoby majetek I. DJouhodoby nehmotny majetek Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software II. Dlouhodoby hmotny majetek Pozemky Stavby Samostatne movite veci a SQubory movitych vecl Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek lll. Dlouhodoby flnancni majetek Pod fly v ovladanych a fizenych OSOb<lch C. Obezna aktiva Zasoby Material Nedokoncena vyroba a polotovary VVrobky Zbozi II. Dlouhodobe pohledavky Odlozena dai'iova pohledavka II!. Kratkodobe pohledavky !. Pohledilvky z obchodnich vztah~ Pohledavky - ovladana nebo ovladajici osoba Stat - danove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Jine pohledavky IV. Kratkodoby finanlni majetek Penize Ucty v bankach D. I. Casov.! rozlisenf !. Naklady pflstich obdobi I C~,..h R~~ f j : 2

7 rez ALES,s.r.o, Ucetni uzaverka za rok 2013 Pasiva k (Udaje v tis. Ke) PASIVA CELKEM A. Vlastnf kapital 1. Zakladni kapital 1. Zakladni kapital Ill. IV. Rezervni 'andy, nedelltelny fond a ostatni (ondy ze zlsku 1. Zakonny rezervni fond/nedelitelny fond 2. Statutarni a ostatn i (andy Vysledek hospodaieni minulych let 1. Nerozdeleny zisk minulych let V. Vysledek hospodafeni beineho ucetniho obdobi (+ - ) D. Cizi zdroje 1. Rezervy 3. Rezerva na dan z pi"ljmu 4. Ostatni rezervy S II. III. Dlouhodobe zavazky 10. Odloieny danovy zavazek Kr;jtkodobe zavazky 1. Zavazky Z obchodnich vztahu 5. Ziivazky k zamestnancum 6. Ztivazky ze socialnfho zabezpecenf a zdravotniho pojistenf 7. Stat - danove zelvazky a dotace 8. Kratkodobe pnjate zalohy 10. Oohadne ucry pasivni C. I. Casove rozliseni 1. VYdaje prfstfch obdobf 2. Vynosy pnstich obdobi 98S

8 rez ALES, s.r.o. Ucetni uzaverka za rok Vykaz zisku a ztraty za rok Triby za prodej zbo!! A. Naklady vynalozene na pradane zbo!r + Obchodni marie II. Vykony 1. Triby za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb (Udaje v tis. Ke) Rok Rok S S Zmena stavu zasob vlastni cinnosti 3. Aktivace B. VYkonova spotreba 1. Spotreba materialu a energie 2. Sluiby + Pridana hod nota C. Osobnf niiklady 1. Mzdov! niiklady 3. Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni 4. Socialni naklady D. Dane a poplatky E. Odplsy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku III. Triby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu 1. Triby z prodeje dlouhodobeho majetku 2. Trzby 2 prodeje materliilu F. Z~statkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu 1. Zustatkovii cena prodaneho dlouhodobeho majetku 2. Prodany material G. Zmena stavu rezerv a opravnych polo!ek v provozni oblasti a komplexnich naklad~ pfistich obdobf IV. Ostatnf provoznf vynosy H. Ostatni provozni naklady * Provozni yvsledek hospodareni VI. TrZby z prodeje cennych papirij a podil~ J. Prodane cenne papiry a podily X. vynosove uroky N. Nakladove uroky XI. Ostatni finaneni vynosy O. Ostatni finanen i naklady * Flnanenf vysledek hospodareni Q. Dan z prrjm ~ za beiznou <':inmost 1. splatna 2. odlozena ** Vysledek hospodareni za beznou einnost *** Vysledek hospodareni za "cetnr obdobi (+/.) **** Vysledek hospodareni pred zdanenim 1247 o o o o S 914 S o o S 595 o o o l,;-,c~, q '~ J b li c 4

9 ALES, 5.r.o. Uce!n! uzaverka za rok Prehled 0 zmenach vlastniho kapitalu k (Udaje v tis. Ke) Zakladnf kapltal Rezervni 'ondy, Vysledek hospodareni Nerozdeleny zisk VLASTNf KAPITAL nedelitelny fond a bezneho ucetni'ho minulych let CELKEM ostalni fandy ze zisku obdobi OD~ Ztrata bezneho obdobi Rozdeleni vysledku hospodareni ODD Zisk beineho obdobi Rozdt!Hen i vysledku hospodareni ODD IL tl I{c~l,blr 5

10 Priloha ucetni uzcjverky za rok I r:~ ~h - 'lui 6

11 ALES, s.r.o. Priloha ueetni uzaverky za rok 2013 Obsah OBSAH OBECNE UDAJE Zalozeni a charakteristika spoleenosti Zmenya dodat ky v obchodnim rejstfiku v uplynul!,m ueetnim obdobi Statutarni or9an Identifikace skupiny UCETNi METODY A OBECNE UCETNi Z;"SADY PREHLED VYZNAMNYCH UCETNicH PRAVIDEL A POSTUPO Dlouhodoby hmotny majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby finaneni majetek Zasoby Pohledavky Zavazky z obchodnich vztahu Uvery Rezervy Prepocty udaj~ v cizfch memkh na ceskou menu "" " Dane Danove odpisy dlouhodobeho majetku Splatna dan vynosy Pouziti odhadu DOPLNUJici UDAJE K ROZVAZE A VYKAZU ZISKU A ZTRATY Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek Majetek najaty formou finaneniho a operativniho lea singu Zasoby Podily v ovladanych a fizenych osobach Pohledavky Vekova struktura kriitkodobych pohledavek z obchodnich vztahu Stiit - danove pohledavky Pohledavky k podnikum ve skupine Vlastni ka pital Zavazky Vekova struktura kratkodobych zavazku z obchodnich vztahu Zavazky k podnikum ve skupine Dohadne uety pasivni l:. ch R~i'ubh~ 7

12 ALES, s.r.o. Piiloha ucetnr uzaverky za rok Ostatnr zavazky Odlozena dan Vynosy z bezne cinnosti podle hlavnfch cinnostr Vynosy realizovane se sphznenymi subjekty Nakupy realizovane se sphznenymi subjekty ZAMESTNANCI, VEDENi SPOLECNOSTI A STATUTA.RNi ORGA.NY Osobnr naklady a pocet zamestnanc~ Poskytnute p ~ j cky, uvery ci ostatnr plnenr ZA.VAZKY NEUVEDENE V UCETNICTVi S 10 ODMENA STATUTA.RNiHO AUDITORA... 2S 11 UDA.LOSTI, KTERE NASTALY PO DATU UCETNi ZA.VERKY... 2S 8

13 ALES,s.r.O. Priloha ucetni uzaverky za rok Obecne udaje 1.1 Zalozeni a charakteristika spolecnosti Spolecnost ALES, S.r.o. (dale jen "Spolecnost") vznikla zapsanim do obchodniho rejstriku vedeneho krajskvm soudem v Ceskvch Budejovicich, oddil C, vlozka 2861, dne 15. dubna 1993 Spolecnost rna zakladni kapital ve vviii ,- Kc. ICZ a.s. (IC ) vlastni 100 % akcii spolecnosti. Hlavnfm predmetem cinnosti spolecnosti ALES, S.r.O. je cinnost v oblasti vypocetni techniky, a to jmenovite vyvoj, projektovimi zastaveb, vyroba, udrzba, opravy I modifikace a zkousky: systemu rlzen! a managementu letoveho provozu, vojenskych systemu veleni a flzeni, systemu pro vyhodnocdvani provoznich charakteristik zdroju prehledovych dat 1.2 Zmenya dodatky v obchodnim rejsthku v uplynuh~m ucetnim obdobi One byl z funkce jednatele odvolan lng. Miloslav Vacha. 1.3 Statutarni organ Jednatele lng. Radek Jindra 9

14 ALES,s.r.o. Priloha ucetni uzaverky za rok Identifikace skupiny Spolecnost je ovladana spolecnosti ICZ a.s. Celkova vyse podilu ovladajid osoby na zakladnim kapitalu Spolecnosti v roce 2013 cinila 100 %. Skupinu propojenych osob dale tvofi: Spolecnost ICZ N.V. S.ICZ a.s. Amaio Technologies, a.s. Expert & Partner engineering ez, a.s. EXIMAS Co., Ltd., spa!. 5 r.o.* DELINFO, spa!. 5 LO. D.1CZ Slovakia a.s. Ales l ez Slovakia ICZ Polska Sp. Z 0.0. ALES FZea ICZ Ukrajina ICZ BH A.D. Sidio Teleportboulevard 110 Unit A 1.18, 1043 EJ Amsterdam Na hrebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle Na hrebenech II 1718/10, Praha 4 - Nusle Na hrebenech lil7is/10, Praha 4 - Nusle Starobrnenska 334/3, Sma Londynske niimesti 856/2, Brne Karadzicova B/A, Bratislava Soblahovska 2050, TrenCin Soblahovska 2050, TrenCin UI. Francuska, nr. 34, Katowice Airport Free Zone, P.O.Box , 5EB340 Dubai Kiyevskiy Shlyakh Id-2, Boryspil, Ukrajina Krajla Petra I Karadordevica br. 99a, Banja luka Identifikacni cislo * Spolecnost EXIMAS Co., Ltd., spo\. 5 r.o. byla soucasti skupiny ICZ do brezna

15 ALES, s.r.d. PrilDha ucetni uzaverky za rdk Ucetni metody a obecne ucetni zelsady Ucetnictvi spolecnosti je vedeno a ucetni zaverka byla sestavena v souladu se zakonem c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvi v platnem zneni, vyhlaskdu c. 500/2002 Sb., kterou se prdvadeji nektera ustandveni zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvi, pro ucetni jednotky, ktere jsou podnikateli uctujfcfmi v soustave podvojneho ucetnictvi, v platnem zneni a Ceskymi ucetnimi standardy pro podnikatele v platnem zneni. Ucetnictvi respektuje obecne ucetni zasady I predevsim zasadu 0 ocenovani majetku historickymi cenami, zasadu uctovimf ve vecne a casqv! SQuvislosti, zasadu opatrnosti a predpoklad o schdpnosti ucetni jednotky pokracovat ve svych aktivitach. Udaje v teto ucetni zaverce jsou vyjadreny v tisidch korunach ceskych (tis. Kc). C:f".h ~r'pl:~ 'I( 11

16 ALES, S.r.o. PrUoha ucetni uzilverky za rok Prehled vyznamnych ucetnich pravidel a postupu 3.1 Dlouhodoby hmotny majetek Dlouhodobym hmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok a jehoz: oceneni je vyssi nei 40 tis. Kc v jednotlivem pfipade. Hmotny majetek s dobou pouzitelnosti delsi nez jeden rok oceneny pri pofizeni cenou 40 tis. Kc a nizs' je povazovan za zasoby a ucrovim do nakladu pri spotrebe. Nakoupeny dlouhodoby hmotny majetek je ocenen pofizovad cenou snizenou 0 opravky. Technicke zhodnoceni, pokud prevysilo u jednotliveho majetku v uhrnu za zdaiiovaci obdobi bistku 40 tis. Kc, zvysuje porizovaci cenu dlouhodobeho hmotneho majetku. Porizovaci cena dlouhodobeho hmotneho majetku, s vyjimkou umeleckych del a nedokoncenych investic, je linearne odpisovana po dobu odhadovane zivotnosti majetku nasledujicim zpusobem: Doba odpisovani v letech vypocetni technika Automobily Jnventar Stavby S Zisky ci ztraty z prodeje nebo vyrazeni majetku jsou urceny jako rozdil mezi vynosy z prodeje a ucetni zustatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou uctovany do vykazu zisku a ztraty. ZpOsob tvorby opravnych polozek Na zaklade inventarizace jsou tvoreny opravne polozky k nepouzlvanemu dlouhodobemu hmotnemu majetku, jehoi ocenenf v ucetnktvf je prechodne vyssi nez realna hodnota. 3.2 Dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodobym nehmotnym majetkem se rozumi majetek, jehoz doba pouzitelnosti je delsi nez jeden rok a jehoz oceneni je vyssi nez 60 tis. Kc v jednotlivem pfipade. Dlouhodobym nehmotnym majetkem se rozumi, krome jineho, nehmotne vysledky vyvoje s dobou pouzitelnosti delsi nez jeden rok. Tyto se aktivuji pouze v pfipade vyuziti pro opakovany prodej a ocei'iuji se vlastnfmi naklady, nebo reprodukcnf porizovad cenou/ je-ii nizsi. Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje, SW a ocenitelna prava vytvorena vlastni cinnostf pro vlastni potrebu se neaktivujl. Nakoupeny dlouhodoby nehmotny majetek je vykazan v porizovacich cenach. l C. h p'", :!lli- 12

17 ALES,s.r.o. PNloha ucetni uzaverky za rok 2013 Vydaje souvisejicf 5 vyzkumem jsou uctovany do nakladu v roce, kdy vznikajl T echnicke zhodnocenf, pokud prevysijo u jednotliveho majetku v uhrnu za zdanovad obdobf castku 60 tis. Kc, zvysuje porizovaci cenu dlouhodobeho nehmotneho majetku. Dlouhodoby nehmotny majetek je odpisovan linearne na zaklade jeho predpokladane doby zivotnosti nasledujfdm zpusobem; Doba odepisovanl Y letech Soft ware 3 Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje 3 Ostatni Dlouhodoby financni majetek Dlouhodoby financni majetek predstavuje majetkove ucasti v ovladanych a Nzenych osobach a osobach pod podstatnym vlivem. Dlouhodoby finaneni majetek je uctovan v porizovacf cene. pofizovad cena zahrnuje prime naklady souvisejid 5 pofizenim, napfiklad poplatky a provize maklerum, poradcum, burzam, Majetkove ucasti jsou k rozvahovemu dni ocenovimy porizovad cenou a v pnpade docasneho sniieni realizqvatelne hodnoty pfislusne ucasti je tvofena opravna poloika. 3.4 Zasoby Oceneni Nakupovane zasoby jsou ocenovimy porizovadmi cenami. Porizovaci cena zahrnuje cenu porlzeni a vedlejsi porizovad naklady - zejmena celni poplatky, dopravne a skladovad poplatky, provize a pojistne. Zasoby porfzene vlastnf vyrobou jsou oceneny ve vysi spotrebovaneho materialu, prtmych mzdovych a ostatnich pfimych nakladu na vyrobu. Vydaje zasob ze skladu jsou uctovany metodou FIFO. Zptlsob tvorby opravnych polozek Opravne polozky k zasobam jsou tvoreny v pffpadech, kdy snizeni oceneni zasob v ucetnictvi neni trvaleho chara kteru, napr. na zaklade vekove analyzy zasob. 13

18 ALES, s.r.a. Prnaha ueetnf uzaverky za rak Pohledavky Pohledavky jsou ocenovany jrnenovitou hodnotou, nasledne sniienou 0 pfislusne opravne polozky k pachybnym a nedabytnym eastkam. Pahledavky nabyte za uplatu neba vkladem jsau aceneny porizovaci cenou snizenou 0 opravnou polozku k pochybnym a nedobytnym castkam. Zpusob tvorby opravnych polozek Opravne palazky jsau tvareny na zaklade analyzy daby splatnosti pahledavek - na pahledavky 180 az 365 dn~ pa Ih~te splatnasti je tvarena 50% apravna palazka, na pahledavky vice jak 365 dnu po Ihute splatnosti je tvorena 100% opravna polozka. Opravne polozky jsou rovnez tvoreny die individualnf analyzy jednatlivych pahledavek z hlediska stavu saudnfha fizenf, ekanamickeha stavu dluznika, pravniho stanoviska advokatnich kancelm"i apod. 3.6 Zavazky z obchodnich vztaht'.t Zilvazky z obchodnich vztahu jsou zauctovany ve jmenovite hadnote. 3.7 Rezervy Rezervy jsou vytvareny k pokryti budoudch zilvazku nebo vydaju, u nichz je znam ucel, je pravdepodobne, ze nastanou, avsak zpravidla neni jistil castka ani datum, k nernul vzniknau. Spaleenost vytvarf rezervy predevsfm na adhadovane budauci naklady jiz dokoni'enych a vyfakturovanych zakazek. Rezervu na dan z pfijmu vytvi3fi Spolecnost vzhledem k tomu, ze okamzik sestaveni ucetni zc3verky pfedchazf okamziku stanoveni vyse danove povinnosti. V nasledujidm ucetnim obdobi Spolecnost rezervu rozpustf a zauctuje zjistenou danovou povinnost. V rozvaze je rezerva na dan z pfijmu sniiena 0 zaplacene zalohy na dan z prijmu, pripadna vysledna pahledavka je vykazana v polozce Stat - danave pahledavky. 3.8 Prepocty udajt'.t V cizich menach na ceskou menu Deetn; operace v cizfch menach provadene behem roku jsou uctovany kursem Ceske narodnf banky ke dni uskuteenenf ueetnfha pfipadu. Finaneni majetek, pohledavky a zi3vazky v eizi mene jsou k rozvahovemu dni prepocteny die platneha kurzu vyhlaseneho (eskau narodnf bankou k tamuto datu a zjistene kursove rozdily jsou prouctovany ve prospech financnfch vynosu nebo na vrub financnich nakladu bezneho obdobi. C en i'e-p

19 ALES, S.r.O. Priloha ucetni uzaverky za rok Dane Danove odpisy dlouhodobeho majetku Pro ucely vypoctu danovych odpis~ je pouzita linearni a zrychlena metoda Splatna dan Dan z pfijmu za dane obdobf se ski ada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlozene dani. Splatna dan zahrnuje odhad dane vypocteny z danoveho zakladu s pouzitim danove sazby platne v prvni den ucetniho obdobf a veskere domerky a vratky za minula obdobf. Odlozena dan vychazi z vesker1ch docasnych rozdilu mezi ucetn! a danovou hodnotou aktiv a pasiv, prfpadne dalsich docasnych rozdilu (danova ztrata), 5 pouzitfm ocekavane danove sazby platne pro obdobi, ve kterem budou danovy zavazek nebo pohledavka uplatneny. o odlozene danove pohledavce se ucruje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, ze bude nasledujidch ucetnich obdobich uplatnena. v 3.10 Vynosy vynosy jsou zauctovany k datu doruceni zboii a jeho akceptace zakaznikem nebo k datu uskutecneni sluzeb a jsou vykazany po odecteni slev a dane z pridane hodnoty Pouziti odhadu Sestaveni ucetni zaverky vyzaduje, aby vedeni spolecnosti pouzivalo odhady a predpoklady, jez maji vliv na vykazovane hodnoty majetku a zc3vazku k datu licetn! zc3verky a na vykazovanou vysi vynosu a nakladu za sledovane obdobi. Vedeni spolecnosti je presvedceno, ze pouzite odhady a predpoklady se nebudou vyznamnym zp~sobem IiSit od skutecnych hod not v naslednych ucetnich obdobich. t 15

20 ALES,s.r.o. pfiloha ucetn; uzaverky za rok Doplnujici udaje k rozvaze a vykazu zisku a ztraty 4.1 Dlouhodoby majetek Dlouhodoby nehmotny majetek Porizovaci cena (udaje v tis. Kc) Sta v k Pi'irOstky Pi'euCtovini Prir6stky Pi'euCtovani Nehmotne vysledky a 3717 vyzkumu a vyvoje Software a a Nedokonteny dlouhodoby nehmotny majetek 4198 a a a a a Celkem Opn'vky (udaj e v tis. Kc) Stavk Pi"irl!istky Ubytky Pi'irQstky Ubytky , Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje a 3717 Software a Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek a a a a a a a Celkem ZOstatkova hod nota (udaje v tis. Kc) Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje a Software Nedokoncen y dlouhodoby nehmotny majetek 4198 a a Celkem Odpisy dlouhodobeho nehmotneho majetku zauctovane do naklado Odpisy dlouhodobeho nehmotneho majetku v roce 2013 cinily tis. Kc ( tis. Kc). C7ed. I ul Ie 16

21 ALES,5.r.a. Pfilaha ucetni uzaverky za rak Dlouhodoby hmotny majetek Porizovaci cena (udaje v tis. Ke) Pfirdstky Ubytky Prir6stky Ubytky Pozemky Stavby 11 8S Samostatne movite veci Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Celkem Opravky a opravne polozky (udaje v tis. Ke) Pfiriistky Ubytky PHrOstky Ubytky Pozemky Stavby Samostatne movite veci Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Celkem Zllstatkova hod nota (Udaje v tis. Ke) Pozemky Stavby Samostatne movite viki Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Celkem Odpisy dlouhodobeho hmotneho majetku zauetovane do nakladll Odpisy dlauhadabeha hmatneha majetku v race 2013 cinily 462 tis. Kc ( tis. Kc). C~,,:h ~.,~p\,; '. 17

22 ALES, s.r.o. Prilaha ucetnf uz<iverky za rak Majetek najaty formou financniho a operativniho leasingu Finaneni leasing Spalecnast neeviduje majetek najaty farmau financniha leasingu. Operativnf proniijem (leasing) (udaje v tis. Ke) Popis predmetu I sku piny predmet6 Skutecne uhrazene splatky v r Skutecne uhrazene splatky v r Odhad splatek y roee 2014 Pronajem nebytovych prostor Pronajem automobilu Celkem Uvedene udaje jsau bez dane z piidane hadnaty, pakud je mazna tuta dan uplatnit jaka adpacet na vstupu. 4.2 Zasoby (udaje v tis. Ke) Material Opravna polozka k materialu Nedokoncena vyroba VYrobky Opravna poloika k vyrobk~m Zbozr Opravna polozka ke zboii -912 a Celkem Podily V ovladanych a rlzenych osobach EXIMAS Ca., Ltd., spal. s r.a. (udaje v tis. Ke) Obdobi Porizovad Nominaln! Vlastnicky Hlasovaci cena hodnota podil v % prava v 0/0 Vlastni kapital spol. Vysledek hospo- dareni Opravna polozka Oceneni S 39 a 6 Spalecnast pradala spalecnast EXIMAS Ca., Ltd., spal. s r.a. za 167 tis. Kc. Prastrednictvfm spalecnasti EXIMAS Ca., Ltd., spal. s La. vlastnila spalecnast ALES, S.r.a. padil ve spalecnasti OMEK, s.r.a. r: t::.tl P Jt I" 18

23 ALES,s.r.o. Priloha ueetni uzaverky za rok Pohledavky Vekova struktura kratkodobych pohledavek z obchodnich vztahcj Vekova struktura pohledavek z obehodnieh vztahu Ro. Kategorie Do Po splatnosti Celkem po Celkem splatnosti - splatnosti a dni 180 dni 360 dni roky vice let 2013 Brutto Brutto Stat - danove pohledavky Spolecnost nevykazala k pohledavky z titulu dani. Spolecnost vykazala k pohledavku z titulu DPH ve vysi 450 tis. a dale pohledavku z titulu zi3loh zaplacenych na dan z prfjmu ve vysi 676 tis Pohledavky k podnikcjm ve sku pine Kratkodobe pohledavky uvedene v bode obsahuji i nasledujici pohledavky k podnikum ve skupine: (udaje v tis. Ke) Nazev spolecnosti Kratkodobe pohledavky ALES a. s. Celkem kratkodobe pohledavky k podnikllm ve skupine Spolecnost dale eviduje pohledavky k podnikum ve sku pine z titulu kratkodobyeh pujcek poskytnutyeh v ramei dohodnuteho uveroveho ramee: (udaje v tis. Ke) Nazev spolecnosti Kratkodobe pohledavky ICZ a. s. Celkem kratkodobe pohledavky k podniktam ve sku pine Stavk C=. c'; f Jt,{ 19

24 ALES, s.r.o. Prfloha ueetnf uzaverky za rok Vlastni kapital Na zaklade usnesenf valne hromady byla ztrata roku 2012 ve vysi tis. Ke prevedena na ueet nerozdeleneho zisku minulych let. a rozdelenf zisku vznikleho v roce 2013 nebylo k datu sestaveni licetn! zelverky rozhodnuto. 4.6 Zavazky Vekova struktura kratkodobych zavazkll z obchodnich vztahll Vekova struktura kratkodobych zavazku Z obchodnich vztahu (Udaje v tis. Ke) Rok Kategorie Do Po splatnosti Celkem Celkem splatnosti a po ,oky vice splatnosti dni dni dni let 2013 Kratkodobe Kratkodobe Zavazky k podnikllm ve skupine Kratkodobe zavazky uvedene V bode obsahujf i nasledujfd zavazky k podnik~m ve skupine: (udaje v tis. Ke) Nazev spolecnosti Kratkodobe z;jvazky ICZ a.s. EXIMAS Co., Ltd., spa I. s r. O. Celkem kralkodobe zavazky k podnikom ve sku pine o Dohadne ucty pasivni Dohadne uety pasivnf jsou tvoreny nevyfakturovanymi subdodavkami a odhadovanymi naklady na odmeny. ""z :h;{ r IcLc 20

25 ALES,s.r.o. Priloha licetn! uzaverky za rok Ostatni zavazky Spolecnost rna zavazek ve vysi 549 tis. Kc ( tis. Kc) z titulu pojistneho na socialn! zabezpeceni a pffspevku na statn! politiku zamestnanosti, verejneho zdravotnfho pojistenf a' d~chodoveho sporen! splatny 20. ledna 2014 (zavazek byl uhrazen ). Dale spolecnost eviduje danovy zavazek ve vysi 4761 tis. Kc ( tis. Kc), ze ktereho 160 tis. Kc ( tis. Kc) predstavuje zavazek z titulu dane ze zavisle cinnosti, splatny 20. ledna 2014 (zavazek byl uhrazen ). 4.7 Dan z prijmu Odlozena dan Odlozenou danovou pohledavku Ize analyzovat nasledovne: Odlozena dan z titulu (Udaje v tis. Kc) Zasoby Rezervy o 19 Majetek Socialni pojistenf zap\acene v nasledujidm race Dancva ztrata minulych Jet o 967 Celkem Splatna dan Splatna dan z prrjrn~ ( tis. Kc). zahrnuje odhad dane za zdanovad obdob! 2013 ve vysi tis. Kc 4.8 Rezervy K byl odhad danove povinnosti za rok 2013 ve vysi tis. Kc ( tis. Kc) snizen 0 zaplacene zalohy na dan z prijrn~ ve vysi 450 tis. Kc ( tis. Kc). vysledny zavazek ve vysi 825 t is. Kc ( tis. Kc) je vykazan v polozce Rezerva na dan z prrjrn~. 21

26 ALES, s. r.o. PFilo ha ucetnf uzaverky za rok Vynosy z bezne cinnosti podle hlavnich cinnosti Rok 2013 Rok 2012 Prodej sluzeb HW!SW Reselling Trzby za prodej vlastnich vyrobko a sluzeb celkem Vynosy realizovane se spriznenymi subjekty 2013 (udaje V tis. Kc) Subjekt Vztah ke spolecnosti zbozi Sluzby rez N.V. 100% vlastnik ICZ a.s. a a ICZ a.s. Materska spolecnost a a ALES a. 5. Sesterska spolecnost EXIMA5 Co., Ltd., spal. 5 r.o. Dcei'ina spolecnost a 4 Celkem Ost. vynosv I S a a a 15 Fin. Celkem vynosy a IS a 1433 a (udaje v tis. Kc) 5ubjekt Vztah ke spolecnosti zbofi Sluzby ICZ N.V. 100% vlastnik lez a.s. a 20 Iez a.s. Materskil spolecnost a 4 ALES a. S. Sesterskil spolecnost EXIMAS Co., Ltd., spa I. 5 r.o. Dcei'ina spolecnost a 16 Celkem Ost. vynosy a a 454 a 454 Fi n. Celkem vjnosy a a a Nakupy realizovane se spriznenymi subjekty 2013 (udaje v tis. Kc) Subjekt Vztah ke spolecnosti lbozi Fi n. Celkem nakladv ICZ a.s. Matei'ska spolecnost ALE S a. s. Sesterska spolecnost 1908 a 1908 Celkem

27 rez ALES, s.r.o. Piiloha u(,etni uzaverky za rok (udaje v tis. Ke) Subjekt Vztah ke spolecnosti zboii Sluzby Ost. Fin. Celkem vynosy vynosy ICZ a.s. Materska spolecnost ALES a. s. Sesterska spolecnost B EXIMAS Co., Ltd., spai. 5 r.o. DceAna spolecnost Celkem Vsechny vyznamne transakce se spfiznenymi osobami byly uskutecneny za beznych trinich podminek. Spolecnost nema 5 jedinym vlastnikem ICZ a.s. uzavrenu Qvladaci smlouvu. Zprava 0 vzajemnych vztazich bude SQucasti vyrocni Zpn3VY. 23

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 a) základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

1. Úvodní slovo zakladatele

1. Úvodní slovo zakladatele Výroční zpráva 2014 Obsah 1. Úvodní slovo zakladatele... 3 2. Vznik a účel Nadace Karla Janečka... 4 3. Identifikační údaje Nadace Karla Janečka... 4 4. Lidé v Nadaci Karla Janečka... 4 5. Činnost Nadace

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více