KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY"

Transkript

1 C.j.: 197/KN/ll r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY i * Sesidlem: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, Karlovy Vary Dvory, Ceska republika - * Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni obce Tatrovice 16: za rok20h Pfezkoumani se uskutecnilo dne: na zaklade pisemne zadosti obce v souladu s ustanovenim 42 odst. 1, zakona /2000 Sb.j ve znenf pozdejsich pfedpisu. Pfedmet prezkoumani je urcen zakonem c. 420/2004 Sb.j o pfezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Misto uskutecneneho pfezkoumani: Obecni ufad Tatrovice Tatrovice Chodov Pfezkoumani bylo provedeno na zaklade opravneni vyplyvajiciho z povefeni k pfezkoumani ve smyslu 5 zakona c. 420/2004 Sb., vydaneho feditelem Krajskeho ufadu Karlovarskeho krajepodc.j.: 351/KN/ll ac.j. 352/KN/ll dne 9. cervna2011. Zastupci obce: Ludek Nemec - starosta obce Jarmila Nemcova - ucetni Pfezkoumani vykonaly: kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani: Helena Rybova - kontrolor: Dana Bumbalova

2 C.j.: 197/KN/ll Pfezkoumani hospodafem zahrnovalo ovefeni provedene vyberovym zpusobem mj. s pfihlednutim k: dodrzovani povinnosti ulozenych zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu a dalsimi pravnimi pfedpisy upravujicimi flnancni hospodareni USC; - souladu hospodareni s flnancnimi prostfedky ve srovnani s rozpoctem, dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financnf vypomoci a podminek jejich pouziti, - vecne a formalni spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich. A. Prezkoumane pisemnosti Pri pfezkoumani hospodareni obce Tatrovice byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Drub pisemnosti Pravidla rozpoctoveho provizoria Rozpoctova opatfeni Rozpoctovy vyhled Schvaleny rozpocet Zaverecny licet Bankovni vypis Dohoda o hmotne odpovednosti Invented soupis majetku a zavazku Popis pisemnosti Pravidla rozpoctoveho provizoria nebyla stanovena s ohledem na termin schvaleni rozpoctu obce na rok Rozpoctova opatfeni c. 1/2011 az c. 4/2011 schvalena zastupitelstvem obce dne 28.2., 23.5., a Rozpoctovy vyhled zpracovany do roku Schodkovy rozpocet obce Tatrovice na rok 2011 projednany a schvaleny usnesenim c. OZ 17/2011 na 2. jednani zastupitelstva obce dne Navrh rozpoctu zvefejnen vterminu od do Zaverecny ucet obce Tatrovice za rok 2010 projednany zastupitelstvem obce dne Soucasti zaverecneho uctu pfi jeho projednavani byla Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni obce za rok Informace o pfijatych napravnych opatfeni byla zaslana kontrolnimu organu dne Navrh zaverecneho uctu zvefejnen od Uzemni samospravny celek se dopustil spravniho deliktu tim, ze v rozporu s 17 odst. 6 nezvefejnil navrh zaverecneho uctu ( 22a odst. 2 pism. c) zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu). Stav bankovnich uctu die vypisu z Komercni banky: ke dni souhlasi s vykazanym zustatkem na uctu 231 Zakladni bezny ucet ve vysi ,44 Kc (c. uctu u Komercni banky)a na uctu Terminovany vklad ve vysi ,44 Kc (c. uctu u Komercni banky); ke dni souhlasi s vykazanym zustatkem na uctu 231- Zakladni bezny ucet ve vysi Kc (c. uctu u Komercni banky) a na uctu ,70 Kc (uctu u Komercni banky). Dohoda o hmotne odpovednosti sepsana s pracovnici zodpovednou za vedeni pokladny obecniho ufadu dne Plan inventur vydany starostou obce dne vcetne jmenovani 4clenne inventarizacni komise - dokument vzalo na

3 C.J.: 197/KN/ll Koiha doslych faktur Odmenovani clenu zastupitelstva Pokladni doklad Pokladnl kniha (denik) Rozvaha Ucetni doklad Uctovy rozvrh Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Dohody o pracovni cinnosti Dohody o provedeni prace Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim vedomi zastupitelstvo obce due Namatkovou kontrolou pfedlozenych inventurnich soupisu bylo zjisteno: - na uctu Software je evidovan majetek v hodnote do ,00 Kc - vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona /1991 Sb. o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisii, pro nektere vybrane ucetni jednotky - H, - na uctu Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek je evidovana hodnota uzemniho planu v celkove hodnote ,60 Kc, chybne odepsana dotace ( ,00 Kc), chybne \^ypocet rocniho odpisu a tlm i zustatkova cena, zustatek uctu transfery na pofizeni dlouhodobeho majetku nulovy - poruseni ustanoveni CIJS c 708-odpisovani dlouhodobeho majetku. Za rok 2011 bylo zaevidovano celkem 104 dodavatelskych faktur, ktere byly do konce ucetniho obdobi uhrazeny. Kontrolou odmen neuvolnenych clenu zastupitelstva obce bylo zjisteno, ze odmeny jsou poskytovany die platneho narizeni vlady c. 37/2003 Sb. Kontrola pfijmovych a vydajovych pokladnich dokladu za mesic cervenec a srpen 2011, doklad cislo 131 az cislo 157aza mesic prosinec 201 1, doklad cislo 230 az cislo 246. Kontrola zustatku pokladni knihy k souhlasi se zustatkem uctu Pokladna a polozkou Poskytnute zalohy vlastni pokladne, stav pokladni hotovosti k ,00 Kc. Kontrolou zustatku pokladni knihy k bylo zjisteno, ze vykazuje nulovy zustatek, ktery souhlasi se zustatkem na uctu 261- Pokladna a polozkou Poskytnute zalohy vlastni pokladne. Rozvaha sestavena k Kontrola ucetni ch dokladu za mesic cervenec a srpen 2011, vypis z Komercni banky cislo 68 az cislo 85, ucetni doklad cislo 292 az cislo 382 a za mesic prosinec 2011, vypis z Komercni banky cislo 120 az cislo 131, ucetni doklad cislo 535 az cislo 592. Doklady obsahuji nalezitosti die ustanoveni 11 zakona o ucetnictvi. Uctovy rozvrh platny pro rok Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu sestaveny k Dne byla sepsana Dohoda o pracovni cinnosti (ucetni prace), ktera obsahuje zapoceti prace, dokonceni prace, rozsah vykonavane prace a vysi odmeny za vykonanou praci. Ke kontrole byly pfedlozeny 4 Dohody o provedeni prace, ktere obsahuji zapoceti prace, dokonceni prace, rozsah vykonavane prace a vysi odmeny za sjednanou praci. Dne podepsana Smlouva o poskytnuti prispevku z rozpoctu Karlovarskeho kraje na realizaci akce: "Oprava mistnich komunikaci na pozemkovych parcelach cislo 945/14, 967/1 a 958/1 v katastralnim uzemi Tatrovice" ve vysi

4 =- 197/KN/ll Smlouvy najemni Smlouvy o pfevodu majetku (koupe, prodej, smena, pfevod) Vnitmi pfedpis a smernice Zapisy zjednani zastupitelstva vcetne usnesem Cinnost kontrolniho a fmancniho vyboru ,00 Kc. Celkove naklady ve vysi ,00 Kc byly uhrazeny nasledovne: fa c z na castku ,20 Kc uhrazena dne , bankovni vypis c. 91, fa c z na castku ,80 Kc uhrazena dne bankovni vypis c Dne podepsana Smlouva na poskytnuti pfispevku z rozpoctu Karlovarskeho kraje na realizaci akce: "Tatrovice, socha sv. Jana Nepomuckeho - restaurovani sochy vcetne podstavce a obnovy polychromie" ve vysi ,00 Kc. Celkove naklady ve vysi ,00 Kc byly uhrazeny nasledovne: fa 5. 13/2011 z na castku ,00 Kc uhrazena dne bankovni vypis c Dne byla uzavfena najemni smlouva na pronajem pozemku par. cislo 58/9 o vymefe 101 m2 v katastralnim uzemi Tatrovice za rocni najemne 505,00 Kc. Zamer pronajmu zvefejnenod do Dne byla uzavfena kupni smlouva na prodej pozemku parcelni cislo 45/6 o vymere 66 m2 v katastralnim uzemi obce Tatrovice za dohodnutou cenu 1.320,00 Kc, zamer prodeje zvefejnen na uredni desce obecniho ufadu od do , v zastupitelstvu obce schvalen dne , uhrada kupni ceny ve vysi 1.320,00 Kc provedena dne pokladnim dokladem c Pfi kontrole byly pfedlozeny tyto smernice; - k vedeni a zpracovani ucetnictvi, - k casovemu rozliseni die 69 vyhl. c. 410/2009 Sb., - k majetku obce, - k obehu ucetnich dokladu, - k tvorbe, vyhodnocovani a kontrole rozpoctu, - k poskytovani cestovnich nahrad. Pfi kontrole byly pfedlozeny zapisy z jednani zastupitelstva obce ze dne , , , a Na programu jednani bylo napfiklad: kontrola plneni usneseni z minuleho zasedani, inventarizace majetku obce za rok 2010, vnitfni smernice obce, rozpoctova opatfeni, dotace z Programu obnovy venkova, zpravy z vyboru zastupitelstva obce, zaverecny ucet za rok 2010, pronajmy a prodeje pozemku, uprava komunikaci, pfiprava detskeho sportovniho dne, oprava sochy sv. Jana Nepomuckeho, zprava o cinnosti dobrovolnych hasicu v roce 2011 a plan na rok 2012, inventarizace majetku obce za rok 2011 a rozpocet na rok Zapisy zjednani fmancniho vyboru ze dne (vnitfni smernice c. 1 - c. 8/2011, inventarizace 2010, rozpoctove opatfeni c.1/2011), ze dne (zaverecny ucet obce a audit 2010, rozpoctove opatfeni c. 2/2011), ze dne (plneni rozpoctu za obdobi 1-7/2011, rozpoctove opatfeni c.3/2011), ze dne (fmancni hospodafeni leden - fijen 2011, rozpoctove zmeny) a ze dne (rozpocet na rok 2012, rozpoctovy vyhled).

5 : I97/KN/11 Zapisy ze zasedani kontrolniho vyboru ze due , , a (kontrola plneni usneseni, knihy faktur a knihy pohledavek, pokladni knihy; uhrad mlstnich poplatku a pronajmu a dalsi).

6 L: I9TKN/11 fen/ze zaverecneho (jednorazoveho) pfezkoumanf f i^szkouinani hospodafeni obce Tatrovice za rok 2011 ziisteny mene zavazne chybv a nedostatky: Ffedmet: Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem *> Pravni pfedpis: Vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pro nektere srybrane ucetni j ednotky 11 odst. 1 - Na uctu dlouhodobeho nehmotneho majetku bylo uctovano v rozporu s vyhlaskouc. 410/2009 Sb. o Na uctu Software je evidovan majetek v hodnote do ,00 Kc - vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pro nektere vybrane ucetni j ednotky *** Pravni pfedpis: CUS ( 36 odst. 1 zakona o ucetnictvi) CUS 708 bod 7. - Uzemni celek nedodrzel postup pfi zmene metody odpisovani dlouhodobeho majetku. o Na uctu Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek je evidovana hodnota uzemniho planu v celkove hodnote ,60 Kc, chybne odepsana dotace ( ,00 Kc), chybne vypocet rocniho odpisu a tim i zustatkova cena, zustatek uctu Transfery na pofizeni dlouhodobeho majetku nulovy - poruseni ustanoveni CUS c odpisovani dlouhodobeho majetku. byly zjisteny zavazne chybv a nedostatk\: Pf edmet: Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. a) phieni pfijmu a A^ydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku *> Pravni pfedpis: Zakon c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu ^77 odst. 6 - Navrh zaverecneho iicru nebyl zvefejnen nejmene po dobu 15 dnii pfed jeho projednanim v zastupitelstvu. o Navrh zaverecneho uctu obce Tatrovice za rok 2010 nebyl zvefejnen pfed projednanim v zastupitelstvu obce.

7 opatfeni k odstraneni nedostatku zjistenych pfezkoumani hospodafeni uzemniho celku za rok 2010 ziiltenv mene zavazne ctryby a nedostatky: Pf edmet: Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzerrrnim celkem v Pravni pfedpis: Vyhlaska /2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanovenl zakona /1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pro nektere vybrane ucetni jednotky 32 - Uzemnf celek chybne uctoval o kratkodobych zavazcich. (napraveno) o Na zaklade kontroly pfedlozene knihy doslych faktur a hlavni knihy bylo zjisteno, ze pfedpis pfijatych faktur s pofadovymi cisly 5.1 a c. 2 doslych byly dvakrat v zauctovane na ucet dodavatele, die skutecnosti byly vsechny dosle faktury do konce ucetniho obdobi uhrazeny. Pravni pfedpis: Zakon c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu 30 odst. 1 pism. b) - Uzemni celek neprovedl dokladovou inventuru. (napraveno) o Pfi kontrole inventurnich soupisu bylo zjisteno, ze konecny zustatek uctu dodavatele ve vysi 7.934,- Kc nebyl soucasti dokladove inventury, (die pfedlozenych podkladu v knize doslych faktur a hlavni knize bylo zjisten chybne zauctovany pfedpis u faktur pof. c. 1 apof. c. 2 doslych ). Pravni pfedpis: CUS ( 36 odst. 1 zakona o ucetnictvi) CUS Uzemni celek nedodrzel zakladni postupy uctovam transferu. (nenapraveno) o Kontrolou vazeb u pfedlozenych vykazu zisku a ztraty, FIN M a rozvahy sestavenych k byl zjisten chybny postup pfi uctovani pfijate investicni dotace z rozpoctu Karlovarskeho kraje ve vysi ,- Kc (pofizeni uzemniho planu; polozka 4222), pouzit byl ucet vynosy z ostatnich naroku na misto uctu dotace na pofizeni dlouhodobeho majetku. b) pfi dilcim pfezkoumani v souladu s ustanovem'm 4 odst. 5 zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumavani hospodareni obci a dobrovolnych svazku obci nebylo u obce Tatrovice provedeno dilci pfezkoumani hospodafeni

8 : 197/KN/ll PH pf ezkoumani hospodaf eni obce Tatrovice za rok 2011 bylv ziistenv mene zavazne chybv a nedostatky ( 10 odst 3 pism. b*) zakona c. 420/2004 Sb.): Pf edmet: Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzemriim celkem *> Pravni pfedpis: Vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona /1991 Sb.5 o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu, pro nektere vybrane ucetni jednotky * 11 odst 7 - Na uctu dlouhodobeho nehmotneho majetku bylo uctovano v rozporu s \^hlaskouc. 410/2009 Sb. * Pravni pfedpis: CUS ( 36 odst. 1 zakona o ucetnictvi) CUS 708 bod 7. ~ Uzemni celek nedodrzel postup pri zmene metody odpisovani dloubodobeho majetku. byly zjisteny zavazne chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 pism. c) zakona c. 420/2004 Sb.V. c4 prekroceni pusobnosti o Navrh zaverecneho uctu nebyl zvefejnen nejmene po dobu 15 dim pred jeho projednanim v zastupitelstvu. Uzemni samospravny celek se dopustil spravniho deliktu tim, ze v rozporu s 17 odst. 6 nezvefejnil navrh zaverecneho uctu ( 22a odst. 2 pism. c) zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu). c5 neodstraneni nedostatku zjistenych pfi pfezkoumani za pfedchazejici roky III. Pfi pfezkoumani hospodafenl obce Tatrovice za rok 2011 se uvadi rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. Za spravni delikt se uklada pokuta do ,00 Kc.

9 197/KN/ll IV, Pri prezkoumani hospodareni obce Tatrovice za rok 2011 Byly zjisteny die 10 odst. 4 pfsm. b) nasledujfcf ukazatele: a) podfl pohledavek na rozpoctu uzemnfho celku b) podfl zavazku na rozpoctu uzemniho celku c) podfl zastaveneho majetku na ceikovem majetku uzemniho celku 0,31 % 1,85 % 0% Karlovy Vary dne Podpisy kontroloru: Helena Rybova ^ kontrolor povefeny ffzenfm prezkoumani ('Dana Bumbalova kontrolor S obsahem zpravy o vysledku pfezkoumanf hospodareni' obce Tatrovice o poctu 10 stran byl seznamen a jeho stejnopis obdrzel T> rrr*1- okres SokoJov Ludek Nemec, starosta obce Dne

10 MKF IBaMpis fv IT Oc: Pocet vytisku 1 1 Predano Tatrovice Karlovarsky kraj Pfevzal Ludek Nemec Helena Rybova Poznamka: Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave o vysledku pfezkoumani hospodareni a podat o torn pisemnou informaci pnslusnem pfezkoumavajicimu organu a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy spolu se zaverecnym uctem v organech uzemniho celku. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) tehoz zakona uvest Ihutu, ve ktere poda pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plnenl pfijatych opatfeni a v teto Ihute pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti Ize ulozit uzemnlmu celku die ustanoveni 14 pism, f), g), h) zakona c. 420/2004 Sb., pofadkove pokuty az do vyse Kc v jednom pfipade. 10

11 Obec Tatrovice, Tatrovice 26, Chodov KrajskJ Ofad Karlovarskeho kraje Odbor kontroly - Helena Rybova Zavodni 353/ Karlovy Vary - Dvorv Tatrovice, 2.2,2012 Vec; Stanovisko k navrhu zpravy o vystedku pfezkoumani hospodareni obce Tatrovice za rok Kbodu B. ZilSfeni ze zaverecneho (iednorazov^ho1) pfezkoumani : Na uctu Software je evidovan majetek v hodnote do ,00 Kc Ktomuto nedostatku uvadime, ze se jedna o chybu, kdy byl majetek na tomto uctu veden dlouhodobe chybne, tato chyba byla po upozorneni opravena a tento rnajetek byl pfeveden na ucet018. Uzemm celek nedodrzei postup pfi zmene metody odpisovanf dlouhodobeho majetku Nespravne jsme si vysvetlili, ze se dotace musi odepsat, coz jsme udelali jednorazove. celou Castku, rnisto postupneho rozpou&teni dotace. Po upozorneni jsme provedli spravny v^poc^et odpisu a chybu jsme opravili. Navrh zaverecneho uctu obce Tatrovice za rok 2010 nebyl zvefejnen pred projednanim vzastupitelstvu obce Vzacatku pusobenf noveho zastupitelstva, ve snaze co nejle.pe splnit vsechny povinnosti, vyuzila Obec Tatrovice podktady zprogramu firmy Verlag Dashofer, Vnitfni organlzacm predpisy, ktery byl na Obecnim ufade k dispozici. V Harmoaogramu G etn[ zaverky je v cl 5 - Vzor pro spravne vyhotoveni zdverecneho uctu (v pf(ioze) - bod 5.1. obsahove vyrnezenf, bod 5.2 zvefejnovani udaju zu e1nf zavsrky obce.bod Zvefejfiovane Odaje a Povtnnost stanoven^ obci. Vbode 5.2. je uvedeno, ze Odaje jsou pfedlozeny zastupitelstvu, ktere je povinno zaujmout stanovisko a Odaje zvefejnit Podie toho jsme mylne usoudili, ze zaverecny ucet se zvefejnuje po projednani v zastupitelstvu, coz jsme ucinili a ucet byl po dobu nejmene 15 dnti vyvesen na Ofednf desce i v elektronicke podobe, ale ne pred zasedanim zastupitelstva, ale po zasedani. 2adne pfipominky k zaverecnemu uctu jsme neobdrzeli. Toto uvadirne jako vysvetlenf, ze jsme tak necinili ijmyslne, ale v dobre vlfe, ze odborn^ firma ma odborne materialy zpracov^ny podle platn^ch zakonu, ktere zde uvadi a tudlz jsme byli pfesvsdceni, ze jsme vynalozili veskere usili pro spravrv/ postup pfi vyhotoven! a zvefejnenf zavferecneho uctu tak, jak je uvedeno v zakone 250/2000 Sb. 22b). Kfaodu C. Zaver, bod I. Plnem opatfeni k odstraneni nedostatko zjigtenvch za rok 2Q1Q Uzemni celek nedodrzel zaidadni postupy uctovant transferu - nenapraveno PFt pfezkournans hospodareni za rok 2010 byl zjisten chybn^ postup pfi u tovani pfijate investicnf dotace z rozpoctu Karlovarskeho kraje ve v^si ,- Kc (ponzeni uzemniho planu, polozka 4222), pouzit Ocet vynosy zostatnich naroko na misto uctu dotace na.pofizeni dtouhodobeho majetku.

12 zic: cagbu jsme v pfedchozlm obdobf napravili zapisem na Gcet 672 D ( ) proti uctu 403 OO). Toto mame doloieno ve vykazech. Zrejme se na tifitu 403 projevllo chybne uctovani Hve teto dotace, kdy Jsme ji celou (ve v^st ,-) odepsali - tuto chybu mame v pfedchozim bode. Na Octu 674 (resp. 672) tato castka ale nem, tudiz i z toho je videt, ji prsvedli a chybu jsme napravili. Kdyz pracovnice pfi kontrole dosly kzaveru, ze jsme y za pfedchozi obdobi neodstranili, a ohradili jsme se proti tomu tak, jak vyse popssujeme, nsm feceno, ie stfm nemohou nic delat, ze tak rnaji nastaven^ program. My si vtomto ipade myslime, ze nebyl dodr^en 6, bod 3b) z^kona c. 420/2004 Sb., podle ktereho jsou icntrolofi povinni postupovat tak, aby pri prezkoumanl byl zjisten skutecay stav vecu., a vnavaznosti na to i bod 3c), kdy jsou kontrolofi povinni Setfit prava a pravem chranene zajmy uzemniho celku..., Jak uvadime, provedli jsme opravy chyb, ktere nam jsou ale v navrhu zpravy vytceny, coz bychom pndy samozrejme nemohls udslat, ale na druhou stranu si neumime pfedstavit situaci, ze bychom odesllaii vedome chybne vykazy. Proto jsme se pfiklonili k variante, kterou slychavame na Skolenich, ze pn kontrole pfed terminem odeslani v^kazu nam kontroeon pomahajf pfipadne chyby napravit Odeslali jsme vykaz Fin 2-12M a dalsi vykazy mame pfipraveny kodeslani vterrnfnu ZdOvodu, ze byste meli ktomuto nasemu postupu namitky, nevyuzivame IhCrty 30 dnu pro nase stanovisko a odes[!ame jej v co rnozna nejkrats~im terrnlnu. Podle zakona 420/2004 Sb., 7, odst 1f) pozadujeme pfilozenf tohoto nageho stanoviska kezprave o vysledku pfezkoumani hospodafeni. S pozdravem Ludek N e m e c starosta obce Pfilohv: Harmonogram uceini zaverky (vzor) - cl. 5 Rozvahak V^kaz zisku a ztraty I

13 vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanovenl zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvu ve znem pozdejsich pfedpisu, pro nektere vybrane jednotky, ustanoveni 3 vyhlasky, podie ktereho se ucetni zaverka sklada z casti: rozvaha, (bilance)l vykaz zisku a ztrat, ~ pfiloha, pfehled o penezmch tocich, pfehled o zmenach vlastniho kapitalu. Pnfaha pro obce musl zajistit, aby OSetni zaverka poskytla komptexni Odaje o majetkove, financnf a duchodove situaci obce. Udsj'e, ktere neposkytne rozvaha a vykaz zisku a ztrat, doplnuje pnloha. Termin: Odpovfda: v ramc's rocni ucetni zaverky ved. Octamy 3.3. Zpracovanf ukazatelu pro financnf rozbor. Termin: Qdpovlda: v ramd rocni ucetni zaverky ved. financniho odboru CI.4 Proverenfspravnosti 4.1. Overeni rocnf Ocetni zaverky auditorem, resp. pracovnikem krajskeho ufadu v souladu s ustanovenim zakona o obcich (viz ustanoveni 42 zakona c. 128/2000 Sb. a 17 odst. 5 zakona c. 250/2000 Sb.). Termtn: Odpovida: nasl. obdobi po hodnocenem roce ved. financnf ho odboru Cl.5 Zaverecny ucet Poznamka: Viz ustanoveni' 43 zakona c. 128/2QOO Sb. VZOR; 5.1. Obsahove vymezeni: Zaverecny ucet obce obsahuje pfedevsim: a) zakladnf identlfikacni udaje {pravni forma, sfdlo, f O), b) zvefejfiovane udaje z ftnancnich a ucetmch vykazo, c) pfilohu k ucetni zavercs ve srozurniteinem a upinem rozsahu, d) vyrok auditors vcetnejeho jrnena, cisla dekretu (iicence), e) udaje o dulezitych skutecnostech, k nirnz doslo mezi datem, ke kteremu jsou rozvaha, vykaz zisku a ztrat, vykaz o plneni rozpoctu schvaleny k pfedani zastupitelsivu, a datem konani schuzezastupitelstva, ktera schvafuje ucetni zaverku, f) vyklad k upiynuiemu a predpokiadanemu vyvoji cinnosti obce a dalsi clnnosti (podnikatelska cinnostobce) afinancni situaci ucetnf jednotky, g) informace o zmene financni situace (z uctu 933), h) informace o prodeji a pofizovani diouhodobeho financniho majetku, i) vymezeni aktiv obce, ktere nesplnuji podminky budoucfho prospechu (nedobytne pohledavky, neupotfebitelny majetekapod.). Termin: Odpovida: tinor nasl. obdobi ved. financniho odboru

14 5.2. Zverejnovani ildsju z ucetni zaverky obce. Gdaje z ucetnlch a financnicn vykazu spolu s pfflohou ucetni zaverky, kde je zpracovana i potrebna analyza, jsou pfedeozeny zastupiteistvu, ktere je povinno k ucetnf zaverce zaujmout stanovisko a zverejnit udaje. 5.2,1. Zvefejnovane udaje: - pfedepsane udaje z rozvahy a vykazu zisku a ztrat, vykazu o pinenf rozpoctu a pfflohy k ticetnf zaverce, - vyrok auditora (kontrolora OO), ktery overil ucetnf zaverku, - misto ulozeni zaverecneho uctu a pnlohy k ucetni zaverce, - pohledavky a zavazky po ihtitespiatnosti, dlouhodob^ hmotny majetek zatfzeny zastavnfm pravem, popf. v cn mi bfemeny, - zavazky vyznamneho charakteru, ktere nejsou vedeny v ucetnictvi (napf. pnjate zaruky) Povinnost stanovena obci Ucetnf jednotka - obec je povinna po schvaleni vjrocnf zpravy umoznit kazdemu do nf nahlednout v sidle Ocetaf jednotky nebo v rneste zverejnenem pro oznamenf. Termin: neprodlene po schvaleni Odpovfda: zastupitefstvo.meo, obce Pravni uprava: - Zakon c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, vezneni pozdejsich pfedpistj - Zakon c. 586/1992 Sb., o danich z pryrnu, ve znenf pazdejsich pfedpisu - Zakon c. 588/1992 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve znenf pozdejsich pfedpisu - Zakon c. 128/2000 Sb., o obcfch (obecnfznzem), vezneni pozdejsfcri pfedpisu - Zakon c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnfch rozpoctu, ve znenf pozdejsich pfedpisu - Vyhlaska c. 383/2009 Sb., o ucetnich zaznamech v technick^ forme vybran^ch flcetnich jednotek a jejich pfedavanf do centralnfho systemu fjcetnfch inforrnacf statu - Vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se pnovadejf nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnidvf, ve znenf pozdejsfcri pfedpisu, pro nektere vybrane jednotky - Vyhlaska c. 449/2009 Sb., ozpusobu, terminech a rozsahu tidaju pfedkladanych pro hodnocenf plnenf statnfho rozpoctu, rozpoctu statnfch fondu, rozpoctu uzemnfch samospravnych celku, rozpoctu dobrovolnych svazku obci a rozpoctii Regionalnfch rad regiond soudrznosti - Cesky ucetni standard pro nektere vybrane ucetnf jednotky c Otevfrani a uzavfranf ucetnich knih Ocetni standard pro n ktere vybrane ucetni jednotky c Octy a zasady uctovani na ucetni standard pro nektere vybrane ucetni jednotky c Transfery - Cesky ucetni standard pro nektere vybrane ucetni jednotky c Fondy ucetnf jednotky

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE Krajsky ufad Stredoceskeho kraje ~Z Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_087517/2012/KUSK Cj.: 006064/2013/KUSK Stejnopis c. J/ Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni kontroly obci a analyz SpZn: CJ: Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni Obec Podhorni Ujezd a Vojice, 1C: 00271942 za rok 2011 Pfezkoumani

Více

Krajsky urad Usteckeho kraje

Krajsky urad Usteckeho kraje Krajsky urad Usteckeho kraje Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem odbor kontroly JID: Jednaci Cislo.: 2006/2014/KUUK 471/KON/2013 Stejnopis c. 1 ZPRAVA o vysledku prezkoumani hospodafeni obec

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE. IC: 00235784 za rok 2013 1 Krajsky ufad Stfedoceskeho kraje / Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_089564/2013/KUSK Stejnopis c. Cj.: 121588/2013/KUSK Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE IC: 00235784 za rok 2013

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce TOUSICE Krajsky ufad Stredoceskeho kraje / XUi&ULLUUHiUtUiiUfll m HBsi I '-5... I I^L. Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZl31696/2011/KUSK Cj.: 003 895/2012/KUSK Stejnopis c. 9 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni

Více

Krajsky ufad Usteckeho kraje

Krajsky ufad Usteckeho kraje Krajsky ufad Usteckeho kraje Velka Hradebni 3118/48, 400 02 Usti nad Labem odbor kontroly OBECNI UftAD NK>DLANY >; -3. 10. 2011 JID: 120461/2011/KUUK ak» rn Jednaci cislo.: 445/KON/2011 Pfi'lohy Stejnopis

Více

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY C.J.: 322/KN/12 r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY Se sidlem: Karlovy Vary, Zavodnf 353/88,360 21 Karlovy Vary-Dvory, Ceska republika Zprava o vysledku prezkoumanl hospodareni obce Tatrovice

Více

Zaverecny ucet. Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice. I.Rozpoctove prijmy

Zaverecny ucet. Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice. I.Rozpoctove prijmy Zaverecny ucet Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice c.p. 26 357 43 TATROVICE ICO: 00573124 I.Rozpoctove prijmy 0000 1111 Dan prij.fyz.osob ze za 0000 1112 Dan prij.fyz.os.z sam.vyd.c. 0000 1113

Více

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Č.j.: 263/KN/12 KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vojtanov

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO

DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Zborovska 11 15021 Praha 5 urad Stredoceskeho kra e SpZn: SZ_042541120101KUSK Stejnopis C. 2 Cj.: 013442/20111KUSK Zpniva 0 vysledku prezkoumani hospodareni DSO MIKROREGION KUTNOHORSKO Ie: 75030764 za

Více

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO Odbor ekonomicky - oddeleni metodiky a kontroly

KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO Odbor ekonomicky - oddeleni metodiky a kontroly , 'V ", KRAJSKY URAD KRALOVEHRADECKEHO KRAJE Odbor ekonomicky - oddeleni metodiky a kontroly SpZn: CJ: Zprava 0 vysledku prezkoumani hospodareni Obec Krchleby, e: 00579190 za rok 2014 Prezkoumani se uskutecnilo

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce PAVLOVICE IC: 00508471. za rok 2015

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce PAVLOVICE IC: 00508471. za rok 2015 Stfedocesky kraj ODBOR KONTROLY Zborovska 11 15021 Praha5 SpZn: SZ_075076/2015/KUSK Cj.: 002267/2016/KUSK Stejnopis c.^ Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce PAVLOVICE IC: 00508471 za rok 2015

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2871/2012/KÚÚK 322/KON/2012 Stejnopis č. 2Na pozemku p.p. 594/5 v k.ú. Dušníky 1. ZPRÁVA o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Nechanicko, IČ: 70957606 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Verušičky IČ: 00255131

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Metuje, IČ: 70156239 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3435/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrušová, IČ: 00854034 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 2.10.2012 14.2.2013 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: za rok 2011 / PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Turkovice, IČ: 00274445 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 24.1.2012 na základě zákona Č. 420/2004

Více

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce VONOKLASY

Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce VONOKLASY Krajsky urad Stredoceskeho kraje ODBOR F I N AN C N f KONTROLY Zborovska 11 150 21 Praha5 SpZn: SZ_099039/2012/KUSK Cj.: 004064/2013/KUSK Stejnopis c. Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni obce VONOKLASY

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Přezkoumání Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2012 se uskutečnilo ve dnech: 11.1.2013 11.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 1304/2015/KUUK PH/Dobříň/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J

K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J K R A J S K Y U R A D J I H O C E S K Y K R A J EKONOMICKY ODBOR ODDELENI PREZKUMU A METODIKY HOSPODARENf OBCi c.j.: KUJCK 15721/2012 OEKO-PR stejnopis c. 2 Zprava o vysledku pfezkoumani hospodafeni za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Libňatov, IČ: 00278084 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Vysoká Srbská, IČ: 00273228 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce PODVEKY. IC: 00498572 za rok 2013. Podveky 54 285 06 Sázava

Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce PODVEKY. IC: 00498572 za rok 2013. Podveky 54 285 06 Sázava Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Cj.: SZ_062285/20 13/KUSK 103225/20 13/KUSK Stejnopis c. 2 Zpráva o výsledku prezkoumání hospodarení obce PODVEKY IC: 00498572 za rok 2013 Prezkoumání se uskutecnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Přepychy, IČ: 00274127 za rok 2012 Přezkoumání 7.1.2013-22.5.2013 se uskutečnilo ve dnech: na základě zákona Č. 420/2004 Sb.,

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 32976/2015/KUUK 366/KON/2014 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Lukavec u Hořic, IČ: 00271781 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012

SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE. IČ: 00509868 za rok 2012 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_096751/2012/KUSK Stejnopis č. Čj.: 007407/2013/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VINAŘICE IČ: 00509868 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo dne:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2395/2013/KUUK 315/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 4154/2014/KUUK 502/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 2267/2014/KUUK 274/KON/2013 Stejnopis č. 2 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové. 1866, IČ: 70955280 za rok 2012

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové. 1866, IČ: 70955280 za rok 2012 KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: V10 ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové Zóny 1866, IČ:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: za rok 2013 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chýšť, IČ: 00273686 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 10.2.2014 na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumáváni

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2012 Přezkoumání se

Více

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i "S ejnoprs c.: /

I: <>~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c... I (..i S ejnoprs c.: / Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava ----- ----.~._~,, t I: ~I e._.!.ť..~;lg!...ť.c..... I (..i "S ejnoprs c.: / l.~~..:~::::.:. i:::..i :. -::::,"":.*,=.:" J a Č. I:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací čislo.: 1552/2013/KUUK 504/KON/2012 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2010 Přezkoumání

Více

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti:

A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: A. Přezkoumané písemnosti Při přezkoumání hospodaření - Obec Třebnouševes - byly přezkoumány následující písemnosti: Druh písemnosti Popis písemnosti Rozpočtová opatření Rozpočtové změny byly prováděny

Více

KRAJSKY URAD KARLOV ARSKEHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKY URAD KARLOV ARSKEHO KRAJE ODBOR KONTROLY 198/KN1l1,, v, KRAJSKY URAD KARLOV ARSKEHO KRAJE ODBOR KONTROLY J Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vojtanov

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Třebihošť, IČ: 00278378 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 3284/2013/KUUK 436/KON/2012 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Soběraz, IČ: 00578576 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žďár nad Metují, IČ: 00273279 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje , Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 91643//2014/KUUK 286/KON/2014 Stejnopis Č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč

Obec Lhotka. Lhotka č. 11, 588 56 Telč Obec Lhotka Lhotka č. 11, 588 56 Telč Závěrečný účet za rok 2011 - ve zkráceném rozsah u vkč Občané mají možnost nahlédnout do originálních výkazů FIN 2-12M, ROZVAHA, výkaz ZISKU A ZTRÁT a PŘÍLOHA v plném

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Krajský úřad Olomouckého

Krajský úřad Olomouckého Krajský úřad Olomouckého SpZn.: KÚOK/56033/2011/KŘ-K/7220 Č.j.: KUOK 30359/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc kraje Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Horka, IČ: 70953945 za rok 2013

Více

KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE ^^QDBOREKONOMICKY, ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI %CiAKONTROLY ssoupova 18, Plzeii <3

KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE ^^QDBOREKONOMICKY, ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI %CiAKONTROLY ssoupova 18, Plzeii <3 KRAJSKY URAD PLZENSKEHO KRAJE ^^QDBOREKONOMICKY, ODDELENI PREZKOUMAVANI HOSPODARENI %CiAKONTROLY ssoupova 18, 306 13 Plzeii

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 26182/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Lhotice se sídlem Lhotice 31, 67531 Jemnice,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: za rok 2012 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Řečany nad Labem, IČ: 00274208 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 14.11.2012 8.4.2013 na základě zákona Č. 420/2004

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl55292/2011 Č.j.: KUOK 1482/2012 Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc /KŘ-Kl7326 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012. Obec Bezdědovice, IČ 00476838. f.j.

ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012. Obec Bezdědovice, IČ 00476838. f.j. \ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENI OBci č.j.: KUJCK 12406/2012 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2012 Obec Bezdědovice,

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Č.j.: 62/KN/11 KRAJsKÝ ÚŘAD KARLOV ARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pšov

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací číslo.: 87324/2012/KUUK 299/KON/2012 Stejnopis Č. 1 Zápis Z dílčího přezkoumání hospodaření obec Nová

Více

KRAJSKY URAD KARLOV ARSKEHO KRAJE ODBORKO TROLY

KRAJSKY URAD KARLOV ARSKEHO KRAJE ODBORKO TROLY Č.j.: 4651KN1l o ).. J.,, 'V r KRAJSKY URAD KARLOV ARSKEHO KRAJE ODBORKO TROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88,36021 Karlovy Vary - Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j. Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOKl12393/201 0/KŘ-Kl7131 Č.j.: KUOK 3280/2011 Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 6 Přílohy: O o výsledku Zpráva přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV. IČ: za rok 2011 Krajsk'" úřad Středočeského kraje t :, Zborovská 11 15o 21 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 098277/20111KUSK 003454/20 12/KUSK Stejnopis č. ~ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce VELETOV IČ: 00235857 za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Obědovice, IČ: 00653471 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

PARDUBICKÝ KRAJ krajský úřad ~ai ic~

PARDUBICKÝ KRAJ krajský úřad ~ai ic~ Lu PARDUBICKÝ KRAJ krajský úřad ~ai ic~ Zpráva o výsledku přezkoumánĺ hospodaření dobrovolného svazku obcí DSO Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko, IČ: 70151156 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18. 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3053/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Předslav,

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194

o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 obce Rybitví, IČ: 00274194 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: od 1. října 2014 do 1. října 2014

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KUOK/52864/2015/0KŘ-K/7227 Č.j.: KUOK 1876/2016 Odbor kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 7 Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2005

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. za rok 2005 Č.j. : KUJCK 7398/2005/OEKO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2005 Název ÚC: Obec Loučovice IČ: 00245984 Přezkoumání se uskutečnilo dne 6. 10. 2005 jako dílčí přezkoumání a dne 8. 3. 2006

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE. IČ: 00233005 za rok 2011 Krajsk' úřad Středočeského kraje.. I.: I' Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ 1I2857/20111KUSK Čj.: 00316I/2012/KUSK Stejnopis č. L Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse VRCHOTOVYJANOVICE

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOKl57101/2011/KŘ-Kl7433 Č.j.: KUOK 1059/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran:6 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 32031/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kdousov se sídlem Kdousov 14, 675,32 Třebelovice,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oldříš, IČ: 00277070 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo dne: 17.5.2011 na základě zákona č. 420/2004 Sb.,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: /' Č. j.: KUJI 19024/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Měšín hospodaření se sídlem Měšín 33, 58601 Jihlava 1,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.:" Č. j.: KUJI 28915/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná hospodaření se sídlem Mezná 40, 393 01 Pelhřimov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 C. j.: KUJI 26238/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ubušínek se sídlem Ubušínek 16, 592 65 Rovečné,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: za rok 2008 SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2008 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 12.11.2008-17.4.2009 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením

Více

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE / KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Stará Voda, IČ: 00269590 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Urbanice, IČ: 00528986 za rok 2008 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Krajský úřad Usteckého kraje

Krajský úřad Usteckého kraje I, Krajský úřad Usteckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 odbor kontroly Ústí nad Labem JID: Jednací číslo.: 8353/2015/KUUK 409/KON/2015 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA O výsledku přezkoumání hospodaření obec

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický - oddělení metodiky a kontroly SpZn: Čj: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Samšina, IČ: 00272078 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více