KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY"

Transkript

1 C.j.: 197/KN/ll r r v KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBORKONTROLY i * Sesidlem: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, Karlovy Vary Dvory, Ceska republika - * Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni obce Tatrovice 16: za rok20h Pfezkoumani se uskutecnilo dne: na zaklade pisemne zadosti obce v souladu s ustanovenim 42 odst. 1, zakona /2000 Sb.j ve znenf pozdejsich pfedpisu. Pfedmet prezkoumani je urcen zakonem c. 420/2004 Sb.j o pfezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Misto uskutecneneho pfezkoumani: Obecni ufad Tatrovice Tatrovice Chodov Pfezkoumani bylo provedeno na zaklade opravneni vyplyvajiciho z povefeni k pfezkoumani ve smyslu 5 zakona c. 420/2004 Sb., vydaneho feditelem Krajskeho ufadu Karlovarskeho krajepodc.j.: 351/KN/ll ac.j. 352/KN/ll dne 9. cervna2011. Zastupci obce: Ludek Nemec - starosta obce Jarmila Nemcova - ucetni Pfezkoumani vykonaly: kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani: Helena Rybova - kontrolor: Dana Bumbalova

2 C.j.: 197/KN/ll Pfezkoumani hospodafem zahrnovalo ovefeni provedene vyberovym zpusobem mj. s pfihlednutim k: dodrzovani povinnosti ulozenych zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu a dalsimi pravnimi pfedpisy upravujicimi flnancni hospodareni USC; - souladu hospodareni s flnancnimi prostfedky ve srovnani s rozpoctem, dodrzeni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financnf vypomoci a podminek jejich pouziti, - vecne a formalni spravnosti dokladu o pfezkoumavanych operacich. A. Prezkoumane pisemnosti Pri pfezkoumani hospodareni obce Tatrovice byly pfezkoumany nasledujici pisemnosti: Drub pisemnosti Pravidla rozpoctoveho provizoria Rozpoctova opatfeni Rozpoctovy vyhled Schvaleny rozpocet Zaverecny licet Bankovni vypis Dohoda o hmotne odpovednosti Invented soupis majetku a zavazku Popis pisemnosti Pravidla rozpoctoveho provizoria nebyla stanovena s ohledem na termin schvaleni rozpoctu obce na rok Rozpoctova opatfeni c. 1/2011 az c. 4/2011 schvalena zastupitelstvem obce dne 28.2., 23.5., a Rozpoctovy vyhled zpracovany do roku Schodkovy rozpocet obce Tatrovice na rok 2011 projednany a schvaleny usnesenim c. OZ 17/2011 na 2. jednani zastupitelstva obce dne Navrh rozpoctu zvefejnen vterminu od do Zaverecny ucet obce Tatrovice za rok 2010 projednany zastupitelstvem obce dne Soucasti zaverecneho uctu pfi jeho projednavani byla Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni obce za rok Informace o pfijatych napravnych opatfeni byla zaslana kontrolnimu organu dne Navrh zaverecneho uctu zvefejnen od Uzemni samospravny celek se dopustil spravniho deliktu tim, ze v rozporu s 17 odst. 6 nezvefejnil navrh zaverecneho uctu ( 22a odst. 2 pism. c) zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu). Stav bankovnich uctu die vypisu z Komercni banky: ke dni souhlasi s vykazanym zustatkem na uctu 231 Zakladni bezny ucet ve vysi ,44 Kc (c. uctu u Komercni banky)a na uctu Terminovany vklad ve vysi ,44 Kc (c. uctu u Komercni banky); ke dni souhlasi s vykazanym zustatkem na uctu 231- Zakladni bezny ucet ve vysi Kc (c. uctu u Komercni banky) a na uctu ,70 Kc (uctu u Komercni banky). Dohoda o hmotne odpovednosti sepsana s pracovnici zodpovednou za vedeni pokladny obecniho ufadu dne Plan inventur vydany starostou obce dne vcetne jmenovani 4clenne inventarizacni komise - dokument vzalo na

3 C.J.: 197/KN/ll Koiha doslych faktur Odmenovani clenu zastupitelstva Pokladni doklad Pokladnl kniha (denik) Rozvaha Ucetni doklad Uctovy rozvrh Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu Dohody o pracovni cinnosti Dohody o provedeni prace Smlouvy a dalsi materialy k pfijatym ucelovym dotacim vedomi zastupitelstvo obce due Namatkovou kontrolou pfedlozenych inventurnich soupisu bylo zjisteno: - na uctu Software je evidovan majetek v hodnote do ,00 Kc - vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona /1991 Sb. o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisii, pro nektere vybrane ucetni jednotky - H, - na uctu Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek je evidovana hodnota uzemniho planu v celkove hodnote ,60 Kc, chybne odepsana dotace ( ,00 Kc), chybne \^ypocet rocniho odpisu a tlm i zustatkova cena, zustatek uctu transfery na pofizeni dlouhodobeho majetku nulovy - poruseni ustanoveni CIJS c 708-odpisovani dlouhodobeho majetku. Za rok 2011 bylo zaevidovano celkem 104 dodavatelskych faktur, ktere byly do konce ucetniho obdobi uhrazeny. Kontrolou odmen neuvolnenych clenu zastupitelstva obce bylo zjisteno, ze odmeny jsou poskytovany die platneho narizeni vlady c. 37/2003 Sb. Kontrola pfijmovych a vydajovych pokladnich dokladu za mesic cervenec a srpen 2011, doklad cislo 131 az cislo 157aza mesic prosinec 201 1, doklad cislo 230 az cislo 246. Kontrola zustatku pokladni knihy k souhlasi se zustatkem uctu Pokladna a polozkou Poskytnute zalohy vlastni pokladne, stav pokladni hotovosti k ,00 Kc. Kontrolou zustatku pokladni knihy k bylo zjisteno, ze vykazuje nulovy zustatek, ktery souhlasi se zustatkem na uctu 261- Pokladna a polozkou Poskytnute zalohy vlastni pokladne. Rozvaha sestavena k Kontrola ucetni ch dokladu za mesic cervenec a srpen 2011, vypis z Komercni banky cislo 68 az cislo 85, ucetni doklad cislo 292 az cislo 382 a za mesic prosinec 2011, vypis z Komercni banky cislo 120 az cislo 131, ucetni doklad cislo 535 az cislo 592. Doklady obsahuji nalezitosti die ustanoveni 11 zakona o ucetnictvi. Uctovy rozvrh platny pro rok Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu sestaveny k Dne byla sepsana Dohoda o pracovni cinnosti (ucetni prace), ktera obsahuje zapoceti prace, dokonceni prace, rozsah vykonavane prace a vysi odmeny za vykonanou praci. Ke kontrole byly pfedlozeny 4 Dohody o provedeni prace, ktere obsahuji zapoceti prace, dokonceni prace, rozsah vykonavane prace a vysi odmeny za sjednanou praci. Dne podepsana Smlouva o poskytnuti prispevku z rozpoctu Karlovarskeho kraje na realizaci akce: "Oprava mistnich komunikaci na pozemkovych parcelach cislo 945/14, 967/1 a 958/1 v katastralnim uzemi Tatrovice" ve vysi

4 =- 197/KN/ll Smlouvy najemni Smlouvy o pfevodu majetku (koupe, prodej, smena, pfevod) Vnitmi pfedpis a smernice Zapisy zjednani zastupitelstva vcetne usnesem Cinnost kontrolniho a fmancniho vyboru ,00 Kc. Celkove naklady ve vysi ,00 Kc byly uhrazeny nasledovne: fa c z na castku ,20 Kc uhrazena dne , bankovni vypis c. 91, fa c z na castku ,80 Kc uhrazena dne bankovni vypis c Dne podepsana Smlouva na poskytnuti pfispevku z rozpoctu Karlovarskeho kraje na realizaci akce: "Tatrovice, socha sv. Jana Nepomuckeho - restaurovani sochy vcetne podstavce a obnovy polychromie" ve vysi ,00 Kc. Celkove naklady ve vysi ,00 Kc byly uhrazeny nasledovne: fa 5. 13/2011 z na castku ,00 Kc uhrazena dne bankovni vypis c Dne byla uzavfena najemni smlouva na pronajem pozemku par. cislo 58/9 o vymefe 101 m2 v katastralnim uzemi Tatrovice za rocni najemne 505,00 Kc. Zamer pronajmu zvefejnenod do Dne byla uzavfena kupni smlouva na prodej pozemku parcelni cislo 45/6 o vymere 66 m2 v katastralnim uzemi obce Tatrovice za dohodnutou cenu 1.320,00 Kc, zamer prodeje zvefejnen na uredni desce obecniho ufadu od do , v zastupitelstvu obce schvalen dne , uhrada kupni ceny ve vysi 1.320,00 Kc provedena dne pokladnim dokladem c Pfi kontrole byly pfedlozeny tyto smernice; - k vedeni a zpracovani ucetnictvi, - k casovemu rozliseni die 69 vyhl. c. 410/2009 Sb., - k majetku obce, - k obehu ucetnich dokladu, - k tvorbe, vyhodnocovani a kontrole rozpoctu, - k poskytovani cestovnich nahrad. Pfi kontrole byly pfedlozeny zapisy z jednani zastupitelstva obce ze dne , , , a Na programu jednani bylo napfiklad: kontrola plneni usneseni z minuleho zasedani, inventarizace majetku obce za rok 2010, vnitfni smernice obce, rozpoctova opatfeni, dotace z Programu obnovy venkova, zpravy z vyboru zastupitelstva obce, zaverecny ucet za rok 2010, pronajmy a prodeje pozemku, uprava komunikaci, pfiprava detskeho sportovniho dne, oprava sochy sv. Jana Nepomuckeho, zprava o cinnosti dobrovolnych hasicu v roce 2011 a plan na rok 2012, inventarizace majetku obce za rok 2011 a rozpocet na rok Zapisy zjednani fmancniho vyboru ze dne (vnitfni smernice c. 1 - c. 8/2011, inventarizace 2010, rozpoctove opatfeni c.1/2011), ze dne (zaverecny ucet obce a audit 2010, rozpoctove opatfeni c. 2/2011), ze dne (plneni rozpoctu za obdobi 1-7/2011, rozpoctove opatfeni c.3/2011), ze dne (fmancni hospodafeni leden - fijen 2011, rozpoctove zmeny) a ze dne (rozpocet na rok 2012, rozpoctovy vyhled).

5 : I97/KN/11 Zapisy ze zasedani kontrolniho vyboru ze due , , a (kontrola plneni usneseni, knihy faktur a knihy pohledavek, pokladni knihy; uhrad mlstnich poplatku a pronajmu a dalsi).

6 L: I9TKN/11 fen/ze zaverecneho (jednorazoveho) pfezkoumanf f i^szkouinani hospodafeni obce Tatrovice za rok 2011 ziisteny mene zavazne chybv a nedostatky: Ffedmet: Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem *> Pravni pfedpis: Vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pro nektere srybrane ucetni j ednotky 11 odst. 1 - Na uctu dlouhodobeho nehmotneho majetku bylo uctovano v rozporu s vyhlaskouc. 410/2009 Sb. o Na uctu Software je evidovan majetek v hodnote do ,00 Kc - vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pro nektere vybrane ucetni j ednotky *** Pravni pfedpis: CUS ( 36 odst. 1 zakona o ucetnictvi) CUS 708 bod 7. - Uzemni celek nedodrzel postup pfi zmene metody odpisovani dlouhodobeho majetku. o Na uctu Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek je evidovana hodnota uzemniho planu v celkove hodnote ,60 Kc, chybne odepsana dotace ( ,00 Kc), chybne vypocet rocniho odpisu a tim i zustatkova cena, zustatek uctu Transfery na pofizeni dlouhodobeho majetku nulovy - poruseni ustanoveni CUS c odpisovani dlouhodobeho majetku. byly zjisteny zavazne chybv a nedostatk\: Pf edmet: Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 1 pism. a) phieni pfijmu a A^ydaju rozpoctu vcetne peneznich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostfedku *> Pravni pfedpis: Zakon c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu ^77 odst. 6 - Navrh zaverecneho iicru nebyl zvefejnen nejmene po dobu 15 dnii pfed jeho projednanim v zastupitelstvu. o Navrh zaverecneho uctu obce Tatrovice za rok 2010 nebyl zvefejnen pfed projednanim v zastupitelstvu obce.

7 opatfeni k odstraneni nedostatku zjistenych pfezkoumani hospodafeni uzemniho celku za rok 2010 ziiltenv mene zavazne ctryby a nedostatky: Pf edmet: Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzerrrnim celkem v Pravni pfedpis: Vyhlaska /2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanovenl zakona /1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pro nektere vybrane ucetni jednotky 32 - Uzemnf celek chybne uctoval o kratkodobych zavazcich. (napraveno) o Na zaklade kontroly pfedlozene knihy doslych faktur a hlavni knihy bylo zjisteno, ze pfedpis pfijatych faktur s pofadovymi cisly 5.1 a c. 2 doslych byly dvakrat v zauctovane na ucet dodavatele, die skutecnosti byly vsechny dosle faktury do konce ucetniho obdobi uhrazeny. Pravni pfedpis: Zakon c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu 30 odst. 1 pism. b) - Uzemni celek neprovedl dokladovou inventuru. (napraveno) o Pfi kontrole inventurnich soupisu bylo zjisteno, ze konecny zustatek uctu dodavatele ve vysi 7.934,- Kc nebyl soucasti dokladove inventury, (die pfedlozenych podkladu v knize doslych faktur a hlavni knize bylo zjisten chybne zauctovany pfedpis u faktur pof. c. 1 apof. c. 2 doslych ). Pravni pfedpis: CUS ( 36 odst. 1 zakona o ucetnictvi) CUS Uzemni celek nedodrzel zakladni postupy uctovam transferu. (nenapraveno) o Kontrolou vazeb u pfedlozenych vykazu zisku a ztraty, FIN M a rozvahy sestavenych k byl zjisten chybny postup pfi uctovani pfijate investicni dotace z rozpoctu Karlovarskeho kraje ve vysi ,- Kc (pofizeni uzemniho planu; polozka 4222), pouzit byl ucet vynosy z ostatnich naroku na misto uctu dotace na pofizeni dlouhodobeho majetku. b) pfi dilcim pfezkoumani v souladu s ustanovem'm 4 odst. 5 zakona c. 420/2004 Sb., o pfezkoumavani hospodareni obci a dobrovolnych svazku obci nebylo u obce Tatrovice provedeno dilci pfezkoumani hospodafeni

8 : 197/KN/ll PH pf ezkoumani hospodaf eni obce Tatrovice za rok 2011 bylv ziistenv mene zavazne chybv a nedostatky ( 10 odst 3 pism. b*) zakona c. 420/2004 Sb.): Pf edmet: Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzemriim celkem *> Pravni pfedpis: Vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona /1991 Sb.5 o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu, pro nektere vybrane ucetni jednotky * 11 odst 7 - Na uctu dlouhodobeho nehmotneho majetku bylo uctovano v rozporu s \^hlaskouc. 410/2009 Sb. * Pravni pfedpis: CUS ( 36 odst. 1 zakona o ucetnictvi) CUS 708 bod 7. ~ Uzemni celek nedodrzel postup pri zmene metody odpisovani dloubodobeho majetku. byly zjisteny zavazne chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 pism. c) zakona c. 420/2004 Sb.V. c4 prekroceni pusobnosti o Navrh zaverecneho uctu nebyl zvefejnen nejmene po dobu 15 dim pred jeho projednanim v zastupitelstvu. Uzemni samospravny celek se dopustil spravniho deliktu tim, ze v rozporu s 17 odst. 6 nezvefejnil navrh zaverecneho uctu ( 22a odst. 2 pism. c) zakona c. 250/2000 Sb. o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu). c5 neodstraneni nedostatku zjistenych pfi pfezkoumani za pfedchazejici roky III. Pfi pfezkoumani hospodafenl obce Tatrovice za rok 2011 se uvadi rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. Za spravni delikt se uklada pokuta do ,00 Kc.

9 197/KN/ll IV, Pri prezkoumani hospodareni obce Tatrovice za rok 2011 Byly zjisteny die 10 odst. 4 pfsm. b) nasledujfcf ukazatele: a) podfl pohledavek na rozpoctu uzemnfho celku b) podfl zavazku na rozpoctu uzemniho celku c) podfl zastaveneho majetku na ceikovem majetku uzemniho celku 0,31 % 1,85 % 0% Karlovy Vary dne Podpisy kontroloru: Helena Rybova ^ kontrolor povefeny ffzenfm prezkoumani ('Dana Bumbalova kontrolor S obsahem zpravy o vysledku pfezkoumanf hospodareni' obce Tatrovice o poctu 10 stran byl seznamen a jeho stejnopis obdrzel T> rrr*1- okres SokoJov Ludek Nemec, starosta obce Dne

10 MKF IBaMpis fv IT Oc: Pocet vytisku 1 1 Predano Tatrovice Karlovarsky kraj Pfevzal Ludek Nemec Helena Rybova Poznamka: Uzemni celek je ve smyslu ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., povinen pfijmout opatfeni k naprave chyb a nedostatku uvedenych v teto zprave o vysledku pfezkoumani hospodareni a podat o torn pisemnou informaci pnslusnem pfezkoumavajicimu organu a to nejpozdeji do 15 dnu po projednani teto zpravy spolu se zaverecnym uctem v organech uzemniho celku. Uzemni celek je dale ve smyslu ustanoveni 13 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb., povinen v informacich podle ustanoveni 13 odst. 1 pism. b) tehoz zakona uvest Ihutu, ve ktere poda pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu pisemnou zpravu o plnenl pfijatych opatfeni a v teto Ihute pfislusnemu pfezkoumavajicimu organu uvedenou zpravu zaslat. Za nesplneni techto povinnosti Ize ulozit uzemnlmu celku die ustanoveni 14 pism, f), g), h) zakona c. 420/2004 Sb., pofadkove pokuty az do vyse Kc v jednom pfipade. 10

11 Obec Tatrovice, Tatrovice 26, Chodov KrajskJ Ofad Karlovarskeho kraje Odbor kontroly - Helena Rybova Zavodni 353/ Karlovy Vary - Dvorv Tatrovice, 2.2,2012 Vec; Stanovisko k navrhu zpravy o vystedku pfezkoumani hospodareni obce Tatrovice za rok Kbodu B. ZilSfeni ze zaverecneho (iednorazov^ho1) pfezkoumani : Na uctu Software je evidovan majetek v hodnote do ,00 Kc Ktomuto nedostatku uvadime, ze se jedna o chybu, kdy byl majetek na tomto uctu veden dlouhodobe chybne, tato chyba byla po upozorneni opravena a tento rnajetek byl pfeveden na ucet018. Uzemm celek nedodrzei postup pfi zmene metody odpisovanf dlouhodobeho majetku Nespravne jsme si vysvetlili, ze se dotace musi odepsat, coz jsme udelali jednorazove. celou Castku, rnisto postupneho rozpou&teni dotace. Po upozorneni jsme provedli spravny v^poc^et odpisu a chybu jsme opravili. Navrh zaverecneho uctu obce Tatrovice za rok 2010 nebyl zvefejnen pred projednanim vzastupitelstvu obce Vzacatku pusobenf noveho zastupitelstva, ve snaze co nejle.pe splnit vsechny povinnosti, vyuzila Obec Tatrovice podktady zprogramu firmy Verlag Dashofer, Vnitfni organlzacm predpisy, ktery byl na Obecnim ufade k dispozici. V Harmoaogramu G etn[ zaverky je v cl 5 - Vzor pro spravne vyhotoveni zdverecneho uctu (v pf(ioze) - bod 5.1. obsahove vyrnezenf, bod 5.2 zvefejnovani udaju zu e1nf zavsrky obce.bod Zvefejfiovane Odaje a Povtnnost stanoven^ obci. Vbode 5.2. je uvedeno, ze Odaje jsou pfedlozeny zastupitelstvu, ktere je povinno zaujmout stanovisko a Odaje zvefejnit Podie toho jsme mylne usoudili, ze zaverecny ucet se zvefejnuje po projednani v zastupitelstvu, coz jsme ucinili a ucet byl po dobu nejmene 15 dnti vyvesen na Ofednf desce i v elektronicke podobe, ale ne pred zasedanim zastupitelstva, ale po zasedani. 2adne pfipominky k zaverecnemu uctu jsme neobdrzeli. Toto uvadirne jako vysvetlenf, ze jsme tak necinili ijmyslne, ale v dobre vlfe, ze odborn^ firma ma odborne materialy zpracov^ny podle platn^ch zakonu, ktere zde uvadi a tudlz jsme byli pfesvsdceni, ze jsme vynalozili veskere usili pro spravrv/ postup pfi vyhotoven! a zvefejnenf zavferecneho uctu tak, jak je uvedeno v zakone 250/2000 Sb. 22b). Kfaodu C. Zaver, bod I. Plnem opatfeni k odstraneni nedostatko zjigtenvch za rok 2Q1Q Uzemni celek nedodrzel zaidadni postupy uctovant transferu - nenapraveno PFt pfezkournans hospodareni za rok 2010 byl zjisten chybn^ postup pfi u tovani pfijate investicnf dotace z rozpoctu Karlovarskeho kraje ve v^si ,- Kc (ponzeni uzemniho planu, polozka 4222), pouzit Ocet vynosy zostatnich naroko na misto uctu dotace na.pofizeni dtouhodobeho majetku.

12 zic: cagbu jsme v pfedchozlm obdobf napravili zapisem na Gcet 672 D ( ) proti uctu 403 OO). Toto mame doloieno ve vykazech. Zrejme se na tifitu 403 projevllo chybne uctovani Hve teto dotace, kdy Jsme ji celou (ve v^st ,-) odepsali - tuto chybu mame v pfedchozim bode. Na Octu 674 (resp. 672) tato castka ale nem, tudiz i z toho je videt, ji prsvedli a chybu jsme napravili. Kdyz pracovnice pfi kontrole dosly kzaveru, ze jsme y za pfedchozi obdobi neodstranili, a ohradili jsme se proti tomu tak, jak vyse popssujeme, nsm feceno, ie stfm nemohou nic delat, ze tak rnaji nastaven^ program. My si vtomto ipade myslime, ze nebyl dodr^en 6, bod 3b) z^kona c. 420/2004 Sb., podle ktereho jsou icntrolofi povinni postupovat tak, aby pri prezkoumanl byl zjisten skutecay stav vecu., a vnavaznosti na to i bod 3c), kdy jsou kontrolofi povinni Setfit prava a pravem chranene zajmy uzemniho celku..., Jak uvadime, provedli jsme opravy chyb, ktere nam jsou ale v navrhu zpravy vytceny, coz bychom pndy samozrejme nemohls udslat, ale na druhou stranu si neumime pfedstavit situaci, ze bychom odesllaii vedome chybne vykazy. Proto jsme se pfiklonili k variante, kterou slychavame na Skolenich, ze pn kontrole pfed terminem odeslani v^kazu nam kontroeon pomahajf pfipadne chyby napravit Odeslali jsme vykaz Fin 2-12M a dalsi vykazy mame pfipraveny kodeslani vterrnfnu ZdOvodu, ze byste meli ktomuto nasemu postupu namitky, nevyuzivame IhCrty 30 dnu pro nase stanovisko a odes[!ame jej v co rnozna nejkrats~im terrnlnu. Podle zakona 420/2004 Sb., 7, odst 1f) pozadujeme pfilozenf tohoto nageho stanoviska kezprave o vysledku pfezkoumani hospodafeni. S pozdravem Ludek N e m e c starosta obce Pfilohv: Harmonogram uceini zaverky (vzor) - cl. 5 Rozvahak V^kaz zisku a ztraty I

13 vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanovenl zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvu ve znem pozdejsich pfedpisu, pro nektere vybrane jednotky, ustanoveni 3 vyhlasky, podie ktereho se ucetni zaverka sklada z casti: rozvaha, (bilance)l vykaz zisku a ztrat, ~ pfiloha, pfehled o penezmch tocich, pfehled o zmenach vlastniho kapitalu. Pnfaha pro obce musl zajistit, aby OSetni zaverka poskytla komptexni Odaje o majetkove, financnf a duchodove situaci obce. Udsj'e, ktere neposkytne rozvaha a vykaz zisku a ztrat, doplnuje pnloha. Termin: Odpovfda: v ramc's rocni ucetni zaverky ved. Octamy 3.3. Zpracovanf ukazatelu pro financnf rozbor. Termin: Qdpovlda: v ramd rocni ucetni zaverky ved. financniho odboru CI.4 Proverenfspravnosti 4.1. Overeni rocnf Ocetni zaverky auditorem, resp. pracovnikem krajskeho ufadu v souladu s ustanovenim zakona o obcich (viz ustanoveni 42 zakona c. 128/2000 Sb. a 17 odst. 5 zakona c. 250/2000 Sb.). Termtn: Odpovida: nasl. obdobi po hodnocenem roce ved. financnf ho odboru Cl.5 Zaverecny ucet Poznamka: Viz ustanoveni' 43 zakona c. 128/2QOO Sb. VZOR; 5.1. Obsahove vymezeni: Zaverecny ucet obce obsahuje pfedevsim: a) zakladnf identlfikacni udaje {pravni forma, sfdlo, f O), b) zvefejfiovane udaje z ftnancnich a ucetmch vykazo, c) pfilohu k ucetni zavercs ve srozurniteinem a upinem rozsahu, d) vyrok auditors vcetnejeho jrnena, cisla dekretu (iicence), e) udaje o dulezitych skutecnostech, k nirnz doslo mezi datem, ke kteremu jsou rozvaha, vykaz zisku a ztrat, vykaz o plneni rozpoctu schvaleny k pfedani zastupitelsivu, a datem konani schuzezastupitelstva, ktera schvafuje ucetni zaverku, f) vyklad k upiynuiemu a predpokiadanemu vyvoji cinnosti obce a dalsi clnnosti (podnikatelska cinnostobce) afinancni situaci ucetnf jednotky, g) informace o zmene financni situace (z uctu 933), h) informace o prodeji a pofizovani diouhodobeho financniho majetku, i) vymezeni aktiv obce, ktere nesplnuji podminky budoucfho prospechu (nedobytne pohledavky, neupotfebitelny majetekapod.). Termin: Odpovida: tinor nasl. obdobi ved. financniho odboru

14 5.2. Zverejnovani ildsju z ucetni zaverky obce. Gdaje z ucetnlch a financnicn vykazu spolu s pfflohou ucetni zaverky, kde je zpracovana i potrebna analyza, jsou pfedeozeny zastupiteistvu, ktere je povinno k ucetnf zaverce zaujmout stanovisko a zverejnit udaje. 5.2,1. Zvefejnovane udaje: - pfedepsane udaje z rozvahy a vykazu zisku a ztrat, vykazu o pinenf rozpoctu a pfflohy k ticetnf zaverce, - vyrok auditora (kontrolora OO), ktery overil ucetnf zaverku, - misto ulozeni zaverecneho uctu a pnlohy k ucetni zaverce, - pohledavky a zavazky po ihtitespiatnosti, dlouhodob^ hmotny majetek zatfzeny zastavnfm pravem, popf. v cn mi bfemeny, - zavazky vyznamneho charakteru, ktere nejsou vedeny v ucetnictvi (napf. pnjate zaruky) Povinnost stanovena obci Ucetnf jednotka - obec je povinna po schvaleni vjrocnf zpravy umoznit kazdemu do nf nahlednout v sidle Ocetaf jednotky nebo v rneste zverejnenem pro oznamenf. Termin: neprodlene po schvaleni Odpovfda: zastupitefstvo.meo, obce Pravni uprava: - Zakon c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, vezneni pozdejsich pfedpistj - Zakon c. 586/1992 Sb., o danich z pryrnu, ve znenf pazdejsich pfedpisu - Zakon c. 588/1992 Sb., o dani z pfidane hodnoty, ve znenf pozdejsich pfedpisu - Zakon c. 128/2000 Sb., o obcfch (obecnfznzem), vezneni pozdejsfcri pfedpisu - Zakon c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnfch rozpoctu, ve znenf pozdejsich pfedpisu - Vyhlaska c. 383/2009 Sb., o ucetnich zaznamech v technick^ forme vybran^ch flcetnich jednotek a jejich pfedavanf do centralnfho systemu fjcetnfch inforrnacf statu - Vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se pnovadejf nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnidvf, ve znenf pozdejsfcri pfedpisu, pro nektere vybrane jednotky - Vyhlaska c. 449/2009 Sb., ozpusobu, terminech a rozsahu tidaju pfedkladanych pro hodnocenf plnenf statnfho rozpoctu, rozpoctu statnfch fondu, rozpoctu uzemnfch samospravnych celku, rozpoctu dobrovolnych svazku obci a rozpoctii Regionalnfch rad regiond soudrznosti - Cesky ucetni standard pro nektere vybrane ucetnf jednotky c Otevfrani a uzavfranf ucetnich knih Ocetni standard pro n ktere vybrane ucetni jednotky c Octy a zasady uctovani na ucetni standard pro nektere vybrane ucetni jednotky c Transfery - Cesky ucetni standard pro nektere vybrane ucetni jednotky c Fondy ucetnf jednotky

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0067/13/Vrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Jeřmanice, IČ 46744959 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 3. 2. 2014 na základě

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

~---------------~--~

~---------------~--~ a Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Obecní u ř d v a l d l k o v ~---------------~--~ Došlo dne: ---.-::.J..;...::g~.~27-:".:.-/,_'!t~. _ 8.~//1 C.J. ( Stejnopis č.:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0232/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Zahrádky, IČ 00261092 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 7. 11. 2013, 17.

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí

Město Vysoké Veselí Mírové náměstí 9 507 03 Vysoké Veselí KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Vysoké Veselí, IČ: 00272418 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0007/11/Hir Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Bílá, IČ: 00262668 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 5.9.2011 a 25.1.2012

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: ĹK-0083/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obec Kořenov, IČ 00262421 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8. 10. 2013 a 6. 5.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014

SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE. IČ: 00639745 za rok 2014 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_082571/2014/KUSK Stejnopis č. Čj.: 009260/2015/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce ŠTÍHLICE IČ: 00639745 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Štíhlice

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

A. Vysledek pfezkoumani

A. Vysledek pfezkoumani Predmet prezkoumani: Predmetem prezkoumani hospodareni jsou udaje uvedene v 2 odst. 1 a 2 zakona o prezkoumavani hospodareni, V souladu s 6 odst. 3 pismo b) zakona 0 prezkoumavani hospodareni je prezkoumani

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014

Zpráva č.40/2014/kř. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kurovice, IČ: 00287377 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Kurovice Kurovice 68 768 52 Míškovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. března 2015 Ing. Ivo Lejsal KUZL 668/2015 KUSP

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Mgr. Alena Vrbová. Marie Laksarová Ing. Jana N ováková Kra s odbor kontroly ' úřad Libereckého kraje \D l\liberec~ý ~kral Č.j: LK-0186/13Nrb Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření v město Stráž pod Ralskem, le 00260967 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více