Zaverecny ucet. Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice. I.Rozpoctove prijmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaverecny ucet. Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice. I.Rozpoctove prijmy"

Transkript

1 Zaverecny ucet Nazev a sidlo ucetni jednotky: Obec Tatnovice c.p TATROVICE ICO: I.Rozpoctove prijmy Dan prij.fyz.osob ze za Dan prij.fyz.os.z sam.vyd.c Dan z prij.fyz.os.z kapit.vyn Dan prijmu pravnickych osob Dan z pridane hodnoty Odvody za odneti pudy-z.p.f Poplatek ze psu Popl.uzivani vefej.prostranst spravni poplatky Dan z nemovitosti Neinv.prijate transf.z VPS SR Neinv.prij.tran.ze SR-s.d.vzt Ost.neiny.prij.transfery ze SR Neinv.prijate transf.od kraju Ost.pfevody z vlastnich fondu invest.prijate transf.od kraju Prijmy z pronajmu pozemku Pfij.z pronaj.ost.nemovitosti Priqmy uroku (cast) Pfiqmy prodeje pozemku Prijmy z prod.ost.nemovitosti 6171 Cinnost mistni spravy Priqmy z uroku (cast) 6310 Obec.prij.a vyd.z fin.operaci Prijmy c e l k e m , ,6 61,1 132,4 100,8 123,7 112,0 112,0 231,9 105,3 14,7 871,0 255,2 45,3 45,3 174,2

2 ll.rozpoctove vydaje = : Dol ^ Opravy a udrzovani Opravy a udrzovani Ost. zal ezi t. pozem. komum' kaci Nakup ostatnich sluzeb Zalezitosti radiokomunikaci Neinvesticni transfery obcim Zakladni skoly Pohosteni Vecne dary Ost. zal. kul t., ci rk., sdel. pros. Opravy a udrzovam' vyuz. vol.casu deti a mladeze Elektricka energie Nakup ostatm'ch sluzeb verejne osvetleni ostatni nakup DNM Uzemni planovani Platy zamest. v prac. pomeru Pov.pojistne na soc.zab... Pov.pojistne na ver.zdrav.poj. Ostatm' nakupy j.n. Komun.sluzby a uz.rozvoj j.n. Stroje,pfistro;je,zarizeni Sber a svoz nebezpec.odpadu Nakup ostatnich sluzeb Sber a svoz komunalnich odpadu Pohonne hmotv a maziva Opravy a udrzovani Pece o vzhled obci a ver.zelen Pohonne hmoty a maziva Nakup ostatnich sluzeb

3 odmeny cl.zastup.obci a kraju Pov.pojistne na yef.zdray.poj cestovne (tuzem.i zahranic.) zastupitelstva obci ostatni osobm' vydaje Ost.platby za prov.prac.j.n Pov.pojistne na vef.zdrav.poj Nakup materialu j.n Cestovne (tuzem.i zahranic.) Volby do Parlamentu CR ostatni osobni vydaje Ost.platby za prov.prac.j.n Pov.pojistne na ver.zdrav.poj Cestovne (tuzem.i zahranic.) Pohosteni Ostatni nakupy j.n Volby do zast.uzem.samospr.eel Ostatni nakupy j.n Ostat.vseob.vnitr.sprava j.n Ostatni osobni vydaje Ost.platby za prov.prac.j.n Pov.pojistne na soc.zab Pov.pojistne na ver.zdrav.poj Knihy, ucebni pomucky a tisk DHDM Nakup materialu j.n Studena voda Sluzby post Sluzby telekom. a radiokom Sluzby peneznich ustavu Nakup ostatnich sluzeb Opravy a udrzovani Programove vybaveni cestovne (tuzem.i zahranic.) Ostatni nakupy j.n Nakup kolku Cinnost mistni spravy Sluzby peneznich ustavu !^t. prevody vlastnim fondum Obec.prij.a vyd.z fin.operaci Vydaje z FV min.let kraj-obec Financni vyporadani minul.let

4 V y d a j e c e l k e m ill. I II stala aktiva Dlouhodoby nehmotny majetek Nehmotne vysledky vyzkumu a vyvoje Software Ocenitelna prava Povolenky na emise a preferencrn limity Drobny dlouhodoby nehmotny majetek ostatm' dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek usporadaci ucet techni'ckeho zhodnoceni dlouhodobeho nehmotneho majetku Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek Pozemky Kulturni predmety Stavby Samostatne movite veci a soubory movitych veci Pestitelske celky trvalych porostu Drobny dlouhodoby hmotny majetek Ostatm' dlouhodoby hmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek usporadaci ucet techm'ckeho zhodnoceni Rekapitulace: Stavy u banky: bezny ucet KB ,36 terminovany ucet KB ,18 Nedoplatky, pohledavky: splatka domu cp ,00

5 Zalohove faktury za el. proud: ,00 Mzdy ,00 Vyuctovani k jinym vefejnym rozpoctum podle ust. 17, odst. 3/ rozpoctovych pravidel - ostatni prime dane 6.535,00 Pfilohy: Zprava o vysledku prezkoutnam' hospodareni obce Tatrovice za rok 2010 Rozvaha, Pri'loha, Vykaz zizku a ztrat Vyhotovila: Jarmila Nerticova Ludek N e m e c starosta obce

6 C.j.: 372/KN/10 KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sfdlem: Karlovy Vary, Zavodni 353/88, Karlovy Vary - Dvory, eska republika Zprava o vysledku pfezkoumani hospodareni obce Tatrovice 1C: Pfezkoumani se uskutecnilo ve dnech: zarok2010 na zaklade pisemne zadosti obce v souladu s ustanovenim 42 odst. 1, zakona c. 128/2000 Sb., ve zneni pozdejsich pfedpisu. Pfedmet pfezkoumani je urcen zakonem c. 420/2004 Sb., o pfezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych celku a dobrovolnych svazku obci. Mfsto provedeni pfezkoumani: Obec Tatrovice Tatrovice Chodov Pfezkoumam bylo provedeno na zaklade opravneni vyplyvajiciho z povefeni k pfezkoumani ve smyslu 5 zakona c. 420/2004 Sb., vydaneho feditelem Krajskeho ufadu Karlovarskeho krajepodc.j.: 533/KN/10 ac.j.: 531/KN/10 ze dne 30.cervna2010. Zastupci za Obec: Ludek Nemec - starosta obce Jarmila Nemcova - ucetni obecniho ufadu Pfezkoumani vykonaly: - kontrolor povefeny fizenim pfezkoumani: Ing. Emilie Motejzikova kontrolofi: Dagmar Klemakova

7 C.j.: 372/KN/10 > Pravni pfedpis: Zakon c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu 16 odst. 4 - Nebyla splnena povinnost uskutecnit rozpoctove opatfeni v pfipade zmen ve financnich vztazich k jinemu rozpoctu nebo v pfipade, ze hrozilo nebezpeci vzniku rozpoctoveho schodku. (napraveno) Nebyly zjisteny zavazne chyby a nedostatky. b) pfi dilcim pfezkoumani v souladu s ustanovenim 4 odst. 5 Zakona c. 420/2004 Sb., o pf ezkoumavani hospodareni obci a dobrovolnych svazku obci nebylo u obce Tatrovice provedeno dilci prezkoumani hospodareni. II. Pfi prezkoumani hospodareni obce Tatrovice za rok 2010 byly zjisteny mene zavazne chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 pism. b) zakona c. 420/2004 sb.): Predmet: Zakon c. 420/2004 Sb. 2 odst. 2 pism. h) ucetnictvi vedene uzemnim celkem *** Pravni pfedpis: Vyhlaska c. 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu, pro nektere vybrane ucetni jednotky 32 - Uzemni celek chybne uctoval o kratkodobych zavazcich. *»* Pravni pfedpis: CUS ( 36 odst. 1 zakona o ucetnictvi) CUS Uzemni celek nedodrzel zakladni postupy uctovani transferii.»j* Pravni pfedpis: Zakon c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pfedpisu 30 odst. 1 pism. b) - Uzemni celek neprovedl uplnou dokladovou inventuru. III. Pfi prezkoumani hospodareni obce Tatrovice za rok 2010 se neuvadi zadna rizika die 10 odst. 4 pism. a) zakona c. 420/2004 Sb. IV. Pfi prezkoumani hospodafeni - Obec Tatrovice - za rok 2010 Byly zjisteny die 10 odst. 4 pism. b) nasledujici ukazatele: a) podil pohledavek na rozpoctu uzemniho celku 3,45 % b) podil zavazku na rozpoctu uzemniho celku 1,80 % c) podil zastaveneho majetku na celkovem majetku uzemniho celku 0 %

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810

Plnění rozpočtu dle paragrafů podrobně za období 1 až 13/2014 Obec Dubno - IČO: 00662810 Příjmy 0000 1111 0000 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 510,00 560,00 600 392,61 107,21 0000 1112 0000 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 30,00 80,00 37 064,56 46,33 0000 1113 0000 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00478512 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00232238 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 12 00251810 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČ 2014 12 00275263 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

============================================================================================================================= I.

============================================================================================================================= I. Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČ 2012 13 00599441 Název nadřízeného orgánu:...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M. sestavený k 31.12.2007 (v Kč na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M schváleno č.j. 111/138 224/2002 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ ROK MĚSÍC IČO 2007 12 00285455

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30.06.2012 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK MĚSÍC

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2-12 M ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ROK MĚSÍC IČO 2014 13 00473553 sestavený k 31.12.2014 (v Kč

Více

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VILANTICE ZA ROK 2014 IČO: 00580767 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Adresa: Obec Vilantice, Vilantice 101, 544

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Městys Opatov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00290068 název Městys Opatov ulice, č.p. Opatov 149 obec Opatov PSČ, pošta 675 28 Kontaktní

Více

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín. za rok 2011 Návrh závěrečného účtu obce Čtveřín za rok 2011 (zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Zpracováno : 9.5.2012 Vyvěšeno : 9.5.2012 Svěšeno : Vypracovala:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013

Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 V souladu se zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 17, odst. 6 předkládám Návrh závěrečného účtu obce Bravantice za rok 2013 Rozpočet obce Bravantice na rok 2013 byl schválen

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Podhostýnský mikroregion závěrečný účet 2014 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2014 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pomezí nad Ohří IČ: 00572730

Více