VYROCNIZPRAvA NADACE ZDENKA SAKAL Y. Nadace Zdenka Bakaly - -, vzdelcini je nejlepsi investice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYROCNIZPRAvA NADACE ZDENKA SAKAL Y. Nadace Zdenka Bakaly - -, vzdelcini je nejlepsi investice"

Transkript

1 - -, Nadace Zdenka Bakaly Rimsko 526/ 20, Proha Ie, VYROCNIZPRAvA v NADACE ZDENKA SAKAL Y ' vzdelcini je nejlepsi investice 2010

2 .. Nazev: Sidlo: It: Nadace Zdenka Bakaly adni udaje 0 nadaci: Datum vzniku nadace: Vyse nadacniho jmeni: Zrizovalel: A.rmsk6 526/ Proho inf bokalonodoce.cz. It, Nadace Zdenka Bakaly Praha 2, Vinohrady, Rimska 526/20, PSG Nadace je zapsana v nadacnim rejstriku u Mestskeho soudu v Praze, Oddil N, vloika cervence tis. Kc Zdenek Bakala Ucel nadace: a) podpora jednotlivcu pri studiu v zahranici a pri realizaci jejich studijni ci vedecke prace b) podpora projektu zejmena v oblasti vzdelavani, dale v oblasti vedy, kultury, zdravotni pece, charity, komunalnich aktivit, sportu a ekologie. Organy nadace: Spravni rada: Revizor: Michaela Bakala (predsedkyne) Irma Comstockova (clen) Otto Jelinek (clen) Pepper de Callier (clen) Daniel Rosicry Pravo jednani jmenem nadace Jmenem nadace jedna nayenek predseda sprayni rady nebo jim poyereny clen sprayn i rady. PodepisoYani za nadaci se deje tak, ie k napsanemu nebo otistenemu nazyu nadace pripoji Syuj podpis. Schuze spravni rady Clenoye spravni rady se sesli na spolecnem zasedani v sidle nadace: dne dne dne dne dne dne dne dne vzdelonl je nejlepsi investice

3 Nadace Zdenka Bakaly,,,hI,," majetku nada Aktiva (k poslednimu dni ucetniho obdobq Dlouhodoby majetek celkem 64 tis. Kc Kratkodoby majetek celkem tis. Kc Aktiva celkem tis. Kc ~ imsk6 526/ 20, Proha 2, info bokolonodoce.cz IC~, informace jsou uvedeny V celych tisicich Pasiva (k poslednimu dni ueetniho obdobi) Vlastni jmeni tis. Ke Fondy tis. Ke Vysledek hospodareni za beine ueetni obdobi 306 tis. Ke (ztrata) Neuhrazena ztrata minulych let 2 tis. Ke Dohadne uely pasivni 17 tis. Ke Vydaje pristich obdobi 12 tis. Ke Pasiva celkem tis. Kc Bliie viz ueetni zaverka, ktera je pfilohou teto yyroeni zpravy. Nadacni dary poskytnute nadaci V roce 2010 prijala nadace dary od zahranienich spoleenosti: XR Investment Holdings Limited ve yysi tis. Ke Crossroads Capital Investments Inc. ve yysi tis. Ke Ostatni darci, kteri si nepreji by! zverejneni ve yysi 96 tis. Ke Prehled 0 pouziti majetku nadace Nadace poskytla v roce 2010 nadacni pi'ispevky v celkove yysi tis. Kc. Z celkove yyse poskytnuiych prispevku bylo na ueely podpory jednotlivcu a projektu v oblastech, pro ktere byla nadace zaloiena, poskytnuto: FyzickYm osobam tis. Kc v programu Scholarship. Oslatni prispevky fyzickym osobam ve yysi 360 tis. Kc. PnivnickYm osobcim byly poskytnuly nadaeni prispevky ve yysi tis. Kc. vzdekloi Je nejlepsi invest ice

4 Nadace Zdenka Bakaly ehled poskytnutych pns A: imsk6 526/ 20, Prona inf bokalonadoce.cz It, vku Obdarovany PORG - gymnazium a zakladni skola, o.p.s. Oxyprotect obeanske sdruzeni Ustav pro soudobe dejiny AV CR, v.v.i. Tereza K. Monika H. Ondrej S. Dagmar Z. Pavel K. Daniel B. Filip R. Michal M. Branko C. NarodohospodarskY Ustav AV CR, v.v.i. Agora CE, o.p.s. Nadacni fond Josefa Luxe Jan K. Celkem Castka v tis. Kc Zhodnoceni dodriovani pravidel stanovenych pro omezeni nakladu na spravu nadace v souladu sci. X statutu nadace nesmi celkove rocni naklady souvisejici se spravou nadace preyysit 20 % hodnoty nadacniho jmeni podle jeho stavu k 31. prosinci tehoz roku. Naklady na spravu nadace za rok 2010 dosahly yyse 393 tis. Kc, coz je 19,66 % hodnoty nadacniho jmeni. Nadace pri svem hospodareni dodriela pravidla stanovena pro omezeni nakladu souvisejicich s jeji spravou. vzdelonl Je nejlepsi investice

5 .. Nadace Zdenko Bokoly Ie: Rimsk6 526/ 20, Prono infofibokolonodoce.cz nfnrm:~n' 0 ucetni zav rce a vyrok auditora k ucetni zaverce za beine ucetni obdobi: Auditorska spoleenost, ktera ovefila ueetni zaverku beineho ucetniho obdobi: KPMG Ceska republika Audit, s.r.o., se sidlem Pobfeini la, Praha, cislo opravneni KACR 71, auditor Ing. Karel Charvat, cislo opravneni KACR 20. Vyrok auditora k ueetni zaverce beineho ueetniho obdobi 2010 byl vydan dne 20. kvetna Prilohou teto yyrocni zpnivy je rovnez kompletni zprava nezavisleho auditora 0 auditu ueetni zaverky sestavene k 31. prosinci 2010 a 0 overeni souladu informaci uvedenych ve v)iroeni zprave s ueetni zaverkou veetne rozvahy, v)ikazu zisku a z1raty a pfflohy ueetni zaverky. Veskere vyznamne informace 0 ucetni zaverce roku 2010 jsou obsazeny v priloze ucetni zaverky. V Praze dne 20. kvetna 2011 Irma Comstockova clenka spravn! rady (na zaklade pine moci) Nadace Zdelika 8akaly Pfilohy vyrocni zpravy: - Zprava nezavisleho auditora 0 ovefeni v)iroeni zpravy za rok 2010, jejii soucastf je zprava nezavisleho auditora k ueetni zaverce za rok Ueetni zaverka za rok 2010 vzdelani je nejlepsi investice

6 KPMG Ce5ka republika Audit. 5.r.O. Pobreinr64811a '86 00 Praha 8 Ceska repubhka Telephone Fax Inlernel wwvvkpmgcz Zprava nezavish!ho auditora pro spravni radu Nadace Zdenka Bakaly U~etn i zaverka Na z:iklade provedeneho auditu jsme dne 20. kvetna 20 II vydali k ucetni zaverce, ktera je soucasti teto vyrocni zpravy, zpravu nasledujlciho znenl: "Provedli jsme audit pfilozene ueetnl zaverky Nadace Zdeilka Bakaly, tj. rozvahy k 31. prosinci 20 I 0, rykazu zisku a ztraty za rok 20 loa pfilohy teto lieetni zaverky, veetne popisu pouzitych ryznamnych ueetnich metod a ostatnlch doplilujicich udaju. Udaje 0 Nadaci Zdellka Bakaly jsou uvedeny v bode I pfilohy teto ueetni zaverky. OdpovifdnoSI sprillmi rady za licemi zoverku Spravni rada Nadace Zdellka Bakaly je odpovedna za sestaveni IIcetni zaverky, ktenl podava vemy a poctiry obraz v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy, a za takory vn itfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucelnl zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodcm neba chybou. Odpovifdllosl audilora Na i odpovednosti je vyjadfit na z:iklade provedeneho auditu vyrok k teto uretni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se z:ikonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske rcpubliky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodriovat elicke poiadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahmujc provedeni audilorskych postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o caslkach a skutecnostech uvedenych v IIcetni 7..8Verce. Vyber auditorskych postupu zavisi na tlsudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem neba chybau. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucelnl zaverky podavajici vemy a poctiry obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolnfho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnlch metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posol1zeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, Ze ziskane ditkazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfenf na eho ryroku. Vyrok audilora Podle naseho nazoru ucelni zaverka podava vemy a poctivy obraz aktiv a pasiv Nadace Zdellka Bakaly k 31. prosinci 2010 a mikladu, vynosu a vysledku jejiho hospodafenf za rok 2010 v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy." I(PMG Cask!)!lIptJbh~1I Audit. sr 0, II Cloct'l Ilmlled ~abd.1v cortlj)al'\y a'ld It member firm 01 lhe!cpmg network of ondopenderu membef I.rm, aflll.ated _rn KPMG InlemaloQRll ~.~ {'l{pmg InternalJOnal1, Sw.u &!'lilly 0tx:n00nI rlllsttl1: vedetiv MGstskvm loudom y PralS cxkin c. violk Ie ole: CZ6990(1I996

7 Vyroeni zpniva Provedli jsme overeni souladu vyrocni zpravy s vy~e uvedenou ueetni zaverkou. Za spnivnost vyrocni zpravy je odpovmna spravni rada Nadace Zdeiika Bakaly. Nasi odpovednosti je vydat na zakladi! provedeneho overeni ryrok 0 souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Overeni jsme provedli v souladu s Mezimirodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy pozaduji, abychom overeni naphinovali a provedli tak, abychorn ziskali primerenou jistotu, Ze infonnace obsarene ve vyrocni zprave, k'tere popisuji skutecnosti, jez jsou tez predmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech ryznarnnych ohledech v souladu s pflslusnou ucetni zaverkou. Jsme presvmceni, Ze provedene overeni poskytuje primel'eny podklad pro vyjadfeni naseho vyroku. Podle naseho nazoru jsou infonnace uvedene ve ryrocni zprave ve vsech ryznamnych ohledech v souladu s ry~e uvedenou ucetni zaverkou. V Praze, dne 20. kvetna 20 II, IYtt: W. 11<j?~f., KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 AJ,) lng. Karel Charvat Partner Opravni!ni cislo 20

8 Zpmcovino v souladu 5 vyhlmkou ~. 5G4I2002 Sb. va znanl pozd6j!1c:h p/edpl.u ROZVAHA (BILANCe) k (v celych tis. Kl:) ICO Nhev olaiinl jednoiky Nadace Zdeilka 8akaly Rlmska 526/20 Praha 2 - Vinohrady AKTIVA A. DlouhodolJj majetel< celkam (r ) I. Nehmotne vysledky vyzkumu a Vivoje Software OcenitelM p<~va DlouhodobY Droboy dlouhodoby neh. ek nehmotny majelek Oslalnl dlouhodoby nehmolnv maietek Nedokoneeny dlouhodobv nehmotnv majelek Poskytnut~ ~Iohy na dlouhodoby nehmotny majelek I. DlouhodobV nehmolny majotok colkom (soufel r. 2 at. 8) II. Pozemky UrOOIecklI dua, predrooly a sblrkv Slavby Samoslaln~ movile Wei a soubory movi\ych v~1 Dlouhodoby P~titel~ celky trvalvch porosl,; hmotny Z~ktadnl s~o a laim zvlrala majetek DrobnY dlouhodoby hmotnv majelek Oslalnl dlouhodobv hmotnv maielek Nedokonfeoy dlouhodobv hmoloy majelek,posl<yirlut~ z~lohy na dlouhodobv hmotnv maielek II. DlouhodobV hmotny majetek celkem (soucet r. 10 at. 19) III. PodUy v o vl ~daoych a rlzenych osob~ch Podlly v os~ch pod podslalovch vlivem D lli\ov~ cen~ paplly drien~ do splalnosti Dlouhodoby PUjeky organizafnlm slo!jolm finan6n1 majetek Oslalnl dlouhod~ pujt;ky Oslalnl dlouhodobv financnl majelek Porizovany dlouhodoby finan6n1 majelek III. DlouhodobV finan~n i majetek calkem (soufel r. 21 at. 27) N. Dpravky k nehmotn\'m vysledkijm VYZkumu a V'fvoje Dpr~vky k softwaru Oprftvky k ocenitelnym prtwum a (0121 (013) (01 4) (018 (019) (041) (051) (031) (0' (021) (022) (025) (026) (028) (029 (042) (052) (061) (062) (063) (066) (067) (069) (043) (072 (073) (074) Cislo rmku b Stav k prvnlmu dni,;felnlho obdobl Stav k poslednlmu dni ueelnlho obdobl Opnlvky k drob~mu dlouhodo~mu nehmolremu malelku (078) Dpravky k dlouho- d~mu majetku Dpravky k ostalnlmu dlouhod~ nehmolremu majelku Opravky k slavb~ OpraYky k samostatnym movitym v~ce m a souborilm movitych~1 Oprttvky k p!!stitelskym celkum trvalvch porostu Opravky k ziflkladnlmu stmu a tablym zvlratum Dpr~vky k drob~mu dlouhod_u hmo l~mu majelku Op<~vky k oslalnlmu dlouhodob~mu hmolremu majelku IV. Dpravky k dlouhodo~mu majetku celkem (soufel r. 29 at 39) (079) (081) (082) (085) (086) (088) (089) !

9 Cislo Stav k prvnlmu dnl Stav k poslednlmu radku ucelnlho obdobl dni UCelnlho obdobl a b 1 2 B. Kratltodobj majelek celkem (r ) I. Materi4r na sldade (112) 42 Material na cest~ (119) 43 Nedokoncena vyroba (121) 44 Pololova", viaslnl vyroby (122) 45 Zasoby Ivyrobky (123) 46 Zvlrata (124) 47 Zbo1.1 na sklada a v prodeintlch (1) 48 Zbotl na testa (139) 49 Poskyinut6 zalohy na zasoby (314) 50 I. zasoby c:elkem (saucel r. 42 at 50) 51 II. Od ~ ralele ( Sm6nky k inkasu (312) 53 Pohled4vky za eskontovan~ cenre paplry ( Poskylnut6 provoznl zalohy (314-r Oslalnl pohledavky (315) 56 Pohled4vky za zarrestnanci (335) 57 Pohled4vky za institucemi soci41nlho zabezperenl a verejn~ho zdravotnlho poji~t~nl (336) 58 Dan z prljmu (341) 59 Oslalnl prlm6 dan<! (342) 60 pohledavky Dan z pi'idanlt hodnoty (343) 61 Oslalnl dan<! a poptalky (345) 62 Naroky na dolace a ostatn! zoooviml se st.rozpoctem (346\ 63 Nc\rokY na dolace a ostaln! zooovc'ml s rozpottem OSC (348) 64 pohledavky za utaslnlky sdruzenl ( Pohledavky z pevnych lermlnovych operael a opel (373) 66 pohledavky z vydanych dluhopisu (375) 67 Jin<! pohledavky ( Dohadn<! OCt)' aktivnl (388) 69 Opravna palatka k pohledavkam (391) 70 II. Pohlodayky c:elkem (saucel r. 52 at 70) III. Pokladna (211) 72 Ceniny (213) 73 Bankovnl utty ( Kralkodoby Majelkov6 cenn6 paplry k obchodoymi ( finantnl Oluhow cenre paplry k obchodovanl (253) 76 majetek OSla1n1 cenn<! paplry (258) 77 Pollzoyany kralkodoby finanbll majelek (259) 78 Penlze na cesta (+1-261) 79 III. KrMkodobj flnan~ n l majelek eelkem (saucel r. 72 at 79) IV. Naklady pnatich obdobl (381) Jirm aktiva prljmy prlatich obdobl ( Kurs0v6 rozdlly aktivnl (386) 83 IV. Jina aktiva celkem (souc:et r. 81 at 83) UHRN AKTlV Kontrolnl elslo r. 1 at

10 PASIVA I ~~ S:;:::::' Slav' obdobi c d 3 4, "', ole..,... (f ) I_"";men' ( IFondv {9" Jmin' ; <ozdlly, Livaz,," (921) 89 I 1., {soubit f, 87 ai nisi 2. Ubt, "y.ed.u, (+'963: 91-3OE Vyaledek \/Y_' I ve,, nzen' (+' 931 : hospodafenl ""Ia mn. 'et (+' '. 91al93) M lb. col'om (_/ IROZOIVY ("') RnoNY.. Okom (_/ ",.,.,., ( ( IZ6vazk, ' ( ""'_ IPlijaIi! ' '.0'011, ( zavazky ;""nky,hrada (958)1 102 IOohadne ikty po_, ( ", ;.ovazky { , colo... ("'""" /. 08 al (1: 108 S_.,h_ ( ('1 108 Os...".ovaz', ( ( asta..,.ovazky we;, (333) 111 'Z6vazkv ze. ( loan z pnjrn' ( s..." I ( IDanz, {3431 _'~ 1001a." dane _atky ( KnliI<OOob6 Izjvazky ze vztahu ke { Z8VazkY Iz.vazk, ze _hu ' (348: 118 Iz6vazkv z uosanicll,,oao''''... d. {367: 119 IZOvazky., (368: 120 IZOvazkY z oevnicll, ooeraci oocl {373: 121 I J~e Livaz', ( ban'ovnl imi" ( E,'ontn' imi" (2) 124 Wd.n. I d'uhopl" (2"1 125 VI... ' d'uhop~, (255) 126 DoItedne ikty po_' ( l ' 0..., ; finonlnl "ypomoci (379) 128 I 3. 'Livazky ceokam (,.,.a., /. 106 al 128) Vjdaje pn.tich obdobl (363) 130 1: 12 J~... \/Ynes, ""."'" obdobi (364) 131 I po_' (367) 1 I. J'n'... Iv. colo... (_ f. 130 ai 1) UHRN P"SIV /.86+1' , aoio (/.. ai PodpIs II&Bhdmt1O OI'ginu nebo 1yzldl.6 0I0by, ktiirli fa ~ d2? 18 UOeInI jednoiiw' ~ 20. kv6tna ' Irma Comstocke:ofa e/enka spravni rady (na zliklade pine moci) 1 IDENTlF1KACE AUmTORA KPMG Ceskli republika Audit, S.r.O. Pobfcin[6481Ia, Praha 8 It: , I\1IIIiImlkO opnivncol C. 71

11 Zprac:ov8no v aot,jadu s vyhiiikou t; $b. va zn60i pozoijilch pledpisu vykaz. ZISKU A zraa TV k (v cetych tis. Kt) ICO NUev -'1 jed_, Nadace Zderika 8akaly Rlmski Praha 2 - Vinohrady Cislo uttu A. NJ KLADY Nc\zev ukazatek! Cislo /lidku I. Spotrebovan' Nikupy celkem 501 Spo1leba materialu Spotfeba enelllie Spotfeba ostalnich neskladovatelnjch dodilvek Pradane zbotl 4 II. Slutby celkem 511 Dpravv a udrtovanl Cestovn~ Naklady na reprezentad Dstalnl slutby 8 III. Osobnl niklady celkem 521 Mzdov~ naklady lbkonne socialnl ooi"t6n Dstalnl socialni poj"t~n l lbkonn6 socialni naklady Dstatnl socialnl naklady 13 IV. 00n6 0 poplatky celkem 531 Dan silnienl 14 5 Dar'! z nemovitosu Ostatnl danl1 a DOOlatkv 16 V. Ostatnl niklady celkem 541 Smluvnl pokuty a uroky z prodlenl Dstalnl ookuty a oeniile Odpis 6 pohied8vky Oroky KUfliOV6 ztr3ty Dary Manka a 1I\.ody Jin~ ostalnl naklady 24 M.Od ay. prodanj' majetek. tvorb.1 rezen I opravnych polofek celkem 551 Ddpisy dlouhodobolho nehmotmho a hmotn~ho majetku 25 ZustatkOV3 cena prodan~ho dlouhodobeho nehmotn~ho a 552 hmotnltho majeutu Pradane cenne paplry podlly Pradanj matenal T YOrba rezerv Tvorba opravnych poiotek 30 VII. Po.kytn~ pfispivky celkem 581 \Poskylnut6 pfi~vky zoctovan6 mezi "'W'nizaalimi siotkaml \PoskyInut6 ~ plispivky VIII. 0." z pftjmu celkem celkem 595 \Dodatetne odvody dan6 z prljmu I 33 Oetova trldo 5 celkem (souret r. 1 at 33) hlavnf Cinnosti hospodalski x celkem 6 I 7 I

12 Cislo Uttu B. vynosy Nazev ukazatele Cislo /8dku I. Trfb< za vlastn l vjkony a za zbo11 celkem 601 Trfby za viaslnl virobky TrZby z prodeje sluieb 35 Cinnosti hlavnl I hospod31sko I x I 5 I 6 I 7 I eelkem Tri.bv za prodane zboil 36 II. Zmina stavu Ynltroorganlza~nich zasob celkem 611 2mbna stavu zasob nedokoneeoe vyroby Zmena slaw zasob poiotavan mbna staw zasob vyrobku Zrrena stavu zvrrat 40 III. Aktivace celkem 621 Aktivace materi3lu a zbozi Aktivace vnitroorganizatnic;h sluzeb Aktivace dklullodoboho nehrnotneho majetku Aktivace dlouhodobeho hll"lclttleho majetku 44 IV. Ostatnl.,ynosy celkem Smluvni pokuty a uroky z prodlenf Ostalnl pokuty a penale Plathy za odepsane pohledavky Uroky Kuf1lOvne zisky ZtK:tovani fondu Jine ostatni vyr05y 51 ~. Triby z prodeje majelku. zut-lovanf rezerv a opravnjch polotek celkem Trfby z prodeje d~ neh~ a hmotneho 652 ma~u Trfby z prodeje cennych papiru a podh':' Trfby z prodeje materialu vyrosy z kratkodotleho finana.lho majetku Zuttovanl rezerv vyoosy z dlo<i1odobeho finana.lho majetku ZUIIovani "",avnyell poiotek 56 VI. Pfi'at6 pfisoevky eelkem 681 Pfijate pfi~vky zuttovane mezi organizatnlmi slo1l<aml Plljate p/lsoevky (dary) Plljate tlenske p/ispovky 61 VII. Proyoznf dotace celkem 691!Provozni dotace I 62 Uttov6 tffda 6 celkem (sou6et f. 34 at 62) 87 C. VYSLEDEK HOSPODARENI PRED ZDANENIM Dan zp/ijmu 63 D. VYSLEDEK HOSPODARENI PO ZOANENIM -306 Kontrolnl isle Datum: 20. kv6tna 2011 ~d Podp!s statut8rniho organu nebo tyzk:ke OSOby, Iden!l je odpovf:dn6 za U6etnf jednotku: Irma Comstockova etenka spn\vnl rady (na zaklade ptne moci)

13 v, PRILOHA ucetoi z3verky za rok 2010 die vyhl. c. 504/2002 Sb. 1. Charakteristika a hlavoi aktivity ljcetni jednotka: Nadace Zdenka Bakaly ("nadace") Identifikacni cislo: Registrace: Nadacni rejstfik vedeny MestskYm soudern v Praze, oddil N, vlozka 646 Sfdlo nadace: Iumska 526/20, Praha 2 - Vinohrady, Zl'izovatel nadace: Zdenek Bakala Datum zapisu do nadacniho rejstiiku: 24. cervence 2007 Statutlirni organ: Spravni rada Clenove spravni rady k 31. prosinci 2010: Predseda: Clen: Cleo: Clen: Michaela Bakala (vznik clenstv! dne 10. prosioce 2009, zrnena prijmeni zapsana do nadacniho rejstfiku dne 5. brezna ) Otto Jelinek (vznik clenstvi dne 30. brezna 2010) Irma Cornstockova (vznik clenstvi dne 24. cervence 2007) Pepper de Callier (vznik clenstvi dne 24. listopadu 2010) Jrnenern nadace jedna navenek predseda spravni rady nebo jim povereny clen spravni rady. PodepisovanJ za nadaci se deje tak, ze k napsanemu nebo oti~tenernu nazvu nadace pripoji Dozorci rada: nezl'izuje se,jeji funkci vykonava revizor Daniel RosickY (vznik funkce dne 24. cervence 2007) Vyse nadacniho jmeni: tis. Kc (nadacni jrneni je tvofeno penezirym vkladem, ktery je ulozen na uctu c /0300 veded(!m u CSOB)

14 PoslanJ nadace: Hlavni cinnosti nadace je podpora jednotlivcil pri studiu v zahranici a pri realizaci jejich studijni ci vedecke prilce a podpora projektil zejmena voblasti vzdelavanj, dale v oblasti vedy, kultury, zdravotni pece, charity, komumilnich aktivit, sportu a ekologie. Ve sledovanem obdobi nevykodlivala nadace jinou cinnost. Zmeny v nadacnim rejsti'iku v roce 20 I 0: Dne 10. prosince 2009 doslo k zaniku clenstvi ve spravni rade panu Richardovi Sed'ovi. Tato zmena byla zapsana do nadacniho rejsti'iku dne 6. brezna 20 I O. Dne 30. bi'ezna 2010 odstoupil pan Craig H. Comstock ze sprilvni rady. Tato zmena byla zapsana do nadacniho rejsti'iku dne 5. srpna Dne 24. listopadu 20 lose staj novym clenem spravni rady pan Pepper de Callier. Tato zmena byla zapsana do nadacniho rejsti'iku dne 5. brezna 201 I. Na ZIildade rozhodnuti spravni rady ze dne 30. bi'ezna 20 I 0 doslo k navyseni nadacniho jmedi z 500 tis. Kc na 2000 tis. Kc. Tato zmena byla zapsana do nadacnibo rejsti'iku doe 5. srpna

15 2. Zasadni ucetni postupy pouiivane nadaci (a) Zpusob vedeni ucetnictvi, zpracovlini ucetnicb zaznamu a misto jejicb uscbovy Nadace se pfi vedeni ucetnictvi i'idi zakonem c. 563/ 1991 Sb. 0 ucetnictvi v platnem zneni,jakoz i vyhiaskou MF e. 504/2002 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona 0 ucetnictvi, a internimi smernicemi. Dale se i'idi speciatnimi ustanovenimi zakona c. 586/1992 Sb., 0 danich z pi'ijmu v platnem zneni, ktera upravuji vykazovani a zdaiiovani vysledku hospodal'eni neziskovych organizaci. Ucetnictvi je vedeno externi spolecnosti Levey & Jung s.r.o. v ucetnim programu SUN. Veetni dokjady jsou u10zeny v sidle nadace. (b) D1ouhodoby nehmotny a hmotny majetek Dlouhodoby nehmotny a hmotny majetek je evidovan v porizovacich cenach, ktere obsahuji cenu porizeni a nakjady s poi'izenim souvisejici. Dlouhodoby hmotny majetek a dlouhodoby nehmotny majetek, ktery je vykazovan v rozvaze, je odpisovan rovnomeme die typu majetku po dobu predpokjadane do by zivotnosti. Dlouhodoby majetek evidovany v ucetnictvi ve ti'ide 0 odpisuje nadace podle zakona e Sb., 0 danich z prijmu (ve zneni pozdej~ich predpisu). Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek (intemetove strlinky) je odpisovan rovnomeme po dobu 36 mesicu. ( c) Pfepoety cizicb men Nadace pouziva pro pfepoeet cizich men denni kurz Ceske narodni banky platny ke dni zauctovaru ucetniho pi'ipadu. V prubehu roku se uctuje pouze 0 realizovanych kurzorych ziscich a ztratacb. Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dni prepocitavana podle kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho Ceskou narodni bankou. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zacbyceny v rozvaze. (d) Pfijate a poskytnute dary Nadace uctuje 0 financnich prostfedcich prijatych na zliklade darovacich smluv na ueet Fondy, ze ktereho jsou tyto prijate financni prostredky zuetovany die charakteru jejich pouziti a die pozadavku darce nasledujicimi zpusoby: proti bankovnimu uctu v pfipade poskytnuti fmancnich prostfedku fyzick)'m ci pravnickym osoblim, ktere byly vybrany spravni radou; proti nadacnimu jmeni na zakjade pozadavku darce a rozhodnuti spravni rady o nary~eni nadacniho jmeni. 3

16 3. D1ouhodoby nehmotny majetek Oslalnl dlouhodoby Nedokon~ny dlouhodoby nchmotny maictek nehmotny majctek Cclkcm Pofizovad ceoa Zilstatck k Plinlstky Ubytky PfeU~lovllnl Zuslalck k Oprivky Zustalek k Odpisy Opmvky k ubytkum Pfeli~lovllni ZOstatek k Zol,tatkov8 hodnoia Zol,latkovi hod nola V roce 2010 nadace aktivovala internetove strarucy v celkove ponzovaci hodnote 96 tis. Kc. 4. Krlitkodoby fmaneni majetek Financnf prosti'edky jsou vedeny na beznych uctech v ceskych korumich. Zustatek na bankovnfch uctech k 31. prosinci 2010 cini tis. Kc ( tis. Kc). s. Vlastni zdroje Ziskl(zlnlta) VH ve Ziskl(zlnlta) VlastnJ minulych schval. bl!fneho jm~n! Fond~ lei flzen! obdobl Celkem Zustatek k Pfevod zisku roku Pfijate dary Poskytoute dary Navy~enf nadalnlho jm~n! I 500 Ziskl(zlnlta) roku 20 I Zustatek k II

17 V misledujici tabulee je uvedena struktura pnjat)ieh daro: D:irce XR Investment Holdings Limited Crossroads Capital Investments Inc. Ostatnl d:irci, ktefi si nepfejl by! zverejn!nl Celkem Vy~e daru v tis. Kf V nasledujici tabulce je uvedena struktura poskytnut)ieh daro: PHiemce Fyzicke osoby v programu poskytovanl stipendil (Scholarship) Ostatnf fyzicke osoby Pnlvnicke osoby Celkem Vy~e daru v tis. Kf IS Spravni naklady Spnivni miklady nadaee za rok 2010 cini eelkem 393 tis. Kc ( tis. Kc). Jejieh struktura je misledujici: Slufuy Osobnl naklady Ostatni naklady Odpisy, prodany majetel<,!vorba rezerv a opravnych polouk Celkem Spnlvnl naklady Die statutu nadaee nesrni pi'ekrocit maximalni vyse spnivnieh mikladij za licetni obdobi 20 % nadacniho jmeni zapsaneho v nadacnim rejsti'iku k 31. prosinei daneho licetniho obdobi. Toto pravidlo bylo nadaci v roee 2010 splneno. 7. Mzdove naklady Mzdove miklady za rok 2010 cini 47 tis. Kc ( tis. Kc). Nadaee ve sledovanem obdobi uzavirala pouze dohody 0 provedeni praee. 8. Odmeny a pujcky clen6m statutarnich a dozorcich organu V roee 2010 ani v roee 2009 nebyly clemim spnivni rady a revizorovi nadaee poskytnuty zadne odmeny z titulu vykonu funkee ani zadnc pijjcky a zalohy. 5

18 Clenove spnivni rady, revizor a jejich rodinni pi'islusnici rovnez nejsou ticastni v osobach, s nirniz nadace uzavrela za vykazovane ticetni obdobi obchodni smlouvy nebo jine smluvni vztahy krom~ darovacich smluv ve pros ch nadace. 9. Dan z pi'ijmu Pi'ijmy nadace nepodlehaji dani z pfijrnu podle ustanoveni 18 mona 0 dani z pi'ijmu c. 586/1992 Sb., ve zn~ni pozd~jsich pfedpisu, nebor' jsou zi~kav{my z cinnosti vyplyvajici z poslani nadace. Vzhledem k teto skutecnosti je vykazana dai\ova povinnost za rok 20 I 0 a 2009 nulova. 10. Zavazky oevykazaoe v rozvaze Nadace neeviduje zadoe zavazky, ktere by k rozvahovemu dni nebyly vykazany v rozvaze. 11. Vyzoamoa oasledoa udalost Spravni rad~ nadace neni znama zadmi ryznamna nasledna udalost, ktera by vyzadovala tipravu ticetnich rykazu nebo zvefejneni v pfiloze ticetni zav~rky, krorne zapisu zmeny ve slozen! spravni rady nadace popsane v bode 1. V Praze dne 20. kv~tna 20 II Podpisory zftznam: '... ~... (~ Inna Comstockova clenka spravni rady (na zftklad~ pine moci) 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004

NADAČNÍ FOND J&T. Výroční zpráva 2004 NADAČNÍ FOND J&T Výroční zpráva 2004 Obsah Výroční zpráva Nadačního fondu J&T Přehled přijatých darů v průběhu běžného období Přehled poskytnutých darů v průběhu běžného období Rozvaha (bilance) v plném

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 10 CHARAKTERISTIKA A HLAVNÍ AKTIVITY

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek

R o z v a h a. k...31.12...200 3 (v celých tis. K) a b 1 2 A. Stálá aktiva.009-015+026-033+041 001 246 289 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Ministerstvo financí R schváleno MF R.j. 283/77 225/2001 s úinností pro úetní jednotky útující podle útové osnovy pro nevýdlené organizace Úetní jednotka doruí: 1x píslušnému finannímu orgánu R o z v a

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI

R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI R O Z V AH A UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY, SVAZKY OBCI, REGIONALNI RADY REGIONU SOUDRZNOSTI Obec Luzna, Obec Luzna 230 75611 Luzna, Obec, 1C:00304077 Sestavena k : 31.12.2012 za obdobi: 12/2012 v Kc, s pfesnostl

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Úžice 2009 13 00236543 Úžice 38 28504 Úžice Obec

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

Nadace Educa Výroční zpráva 2008

Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Nadace Educa Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva Nadace Educa za rok 2008 Obsah Orgány Nadace Educa 4 Základní údaje o Nadaci Educa 6 Projekty Nadace Educa 8 Přijaté dary a poskytnuté příspěvky 10 Finanční

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008

Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Výroční zpráva Nadačního fondu Naděje pro Vaše srdce za účetní období od 1.1.2008 do 31.12.2008 Účetní jednotka Název : Nadační fond Naděje pro Vaše srdce Sídlo : Střimelická 2498 / 12, 141 00 Praha 4

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: MP1L XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč) : 12 / 2010 IČO: SOR 3 Název: Městská část Praha 2 AKTIVA CELKEM 5 578 892 998,94 89 834 789,55 5 489

Více

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012

1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. Úetní závrka k 31. prosinci 2012 1. Charakteristika a hlavní aktivity Založení a charakteristika spolenosti 1. Pražská úetní spolenost, s. r. o. (dále jen spolenost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více