VYROCNIZPRAvA NADACE ZDENKA SAKAL Y. Nadace Zdenka Bakaly - -, vzdelcini je nejlepsi investice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYROCNIZPRAvA NADACE ZDENKA SAKAL Y. Nadace Zdenka Bakaly - -, vzdelcini je nejlepsi investice"

Transkript

1 - -, Nadace Zdenka Bakaly Rimsko 526/ 20, Proha Ie, VYROCNIZPRAvA v NADACE ZDENKA SAKAL Y ' vzdelcini je nejlepsi investice 2010

2 .. Nazev: Sidlo: It: Nadace Zdenka Bakaly adni udaje 0 nadaci: Datum vzniku nadace: Vyse nadacniho jmeni: Zrizovalel: A.rmsk6 526/ Proho inf bokalonodoce.cz. It, Nadace Zdenka Bakaly Praha 2, Vinohrady, Rimska 526/20, PSG Nadace je zapsana v nadacnim rejstriku u Mestskeho soudu v Praze, Oddil N, vloika cervence tis. Kc Zdenek Bakala Ucel nadace: a) podpora jednotlivcu pri studiu v zahranici a pri realizaci jejich studijni ci vedecke prace b) podpora projektu zejmena v oblasti vzdelavani, dale v oblasti vedy, kultury, zdravotni pece, charity, komunalnich aktivit, sportu a ekologie. Organy nadace: Spravni rada: Revizor: Michaela Bakala (predsedkyne) Irma Comstockova (clen) Otto Jelinek (clen) Pepper de Callier (clen) Daniel Rosicry Pravo jednani jmenem nadace Jmenem nadace jedna nayenek predseda sprayni rady nebo jim poyereny clen sprayn i rady. PodepisoYani za nadaci se deje tak, ie k napsanemu nebo otistenemu nazyu nadace pripoji Syuj podpis. Schuze spravni rady Clenoye spravni rady se sesli na spolecnem zasedani v sidle nadace: dne dne dne dne dne dne dne dne vzdelonl je nejlepsi investice

3 Nadace Zdenka Bakaly,,,hI,," majetku nada Aktiva (k poslednimu dni ucetniho obdobq Dlouhodoby majetek celkem 64 tis. Kc Kratkodoby majetek celkem tis. Kc Aktiva celkem tis. Kc ~ imsk6 526/ 20, Proha 2, info bokolonodoce.cz IC~, informace jsou uvedeny V celych tisicich Pasiva (k poslednimu dni ueetniho obdobi) Vlastni jmeni tis. Ke Fondy tis. Ke Vysledek hospodareni za beine ueetni obdobi 306 tis. Ke (ztrata) Neuhrazena ztrata minulych let 2 tis. Ke Dohadne uely pasivni 17 tis. Ke Vydaje pristich obdobi 12 tis. Ke Pasiva celkem tis. Kc Bliie viz ueetni zaverka, ktera je pfilohou teto yyroeni zpravy. Nadacni dary poskytnute nadaci V roce 2010 prijala nadace dary od zahranienich spoleenosti: XR Investment Holdings Limited ve yysi tis. Ke Crossroads Capital Investments Inc. ve yysi tis. Ke Ostatni darci, kteri si nepreji by! zverejneni ve yysi 96 tis. Ke Prehled 0 pouziti majetku nadace Nadace poskytla v roce 2010 nadacni pi'ispevky v celkove yysi tis. Kc. Z celkove yyse poskytnuiych prispevku bylo na ueely podpory jednotlivcu a projektu v oblastech, pro ktere byla nadace zaloiena, poskytnuto: FyzickYm osobam tis. Kc v programu Scholarship. Oslatni prispevky fyzickym osobam ve yysi 360 tis. Kc. PnivnickYm osobcim byly poskytnuly nadaeni prispevky ve yysi tis. Kc. vzdekloi Je nejlepsi invest ice

4 Nadace Zdenka Bakaly ehled poskytnutych pns A: imsk6 526/ 20, Prona inf bokalonadoce.cz It, vku Obdarovany PORG - gymnazium a zakladni skola, o.p.s. Oxyprotect obeanske sdruzeni Ustav pro soudobe dejiny AV CR, v.v.i. Tereza K. Monika H. Ondrej S. Dagmar Z. Pavel K. Daniel B. Filip R. Michal M. Branko C. NarodohospodarskY Ustav AV CR, v.v.i. Agora CE, o.p.s. Nadacni fond Josefa Luxe Jan K. Celkem Castka v tis. Kc Zhodnoceni dodriovani pravidel stanovenych pro omezeni nakladu na spravu nadace v souladu sci. X statutu nadace nesmi celkove rocni naklady souvisejici se spravou nadace preyysit 20 % hodnoty nadacniho jmeni podle jeho stavu k 31. prosinci tehoz roku. Naklady na spravu nadace za rok 2010 dosahly yyse 393 tis. Kc, coz je 19,66 % hodnoty nadacniho jmeni. Nadace pri svem hospodareni dodriela pravidla stanovena pro omezeni nakladu souvisejicich s jeji spravou. vzdelonl Je nejlepsi investice

5 .. Nadace Zdenko Bokoly Ie: Rimsk6 526/ 20, Prono infofibokolonodoce.cz nfnrm:~n' 0 ucetni zav rce a vyrok auditora k ucetni zaverce za beine ucetni obdobi: Auditorska spoleenost, ktera ovefila ueetni zaverku beineho ucetniho obdobi: KPMG Ceska republika Audit, s.r.o., se sidlem Pobfeini la, Praha, cislo opravneni KACR 71, auditor Ing. Karel Charvat, cislo opravneni KACR 20. Vyrok auditora k ueetni zaverce beineho ueetniho obdobi 2010 byl vydan dne 20. kvetna Prilohou teto yyrocni zpnivy je rovnez kompletni zprava nezavisleho auditora 0 auditu ueetni zaverky sestavene k 31. prosinci 2010 a 0 overeni souladu informaci uvedenych ve v)iroeni zprave s ueetni zaverkou veetne rozvahy, v)ikazu zisku a z1raty a pfflohy ueetni zaverky. Veskere vyznamne informace 0 ucetni zaverce roku 2010 jsou obsazeny v priloze ucetni zaverky. V Praze dne 20. kvetna 2011 Irma Comstockova clenka spravn! rady (na zaklade pine moci) Nadace Zdelika 8akaly Pfilohy vyrocni zpravy: - Zprava nezavisleho auditora 0 ovefeni v)iroeni zpravy za rok 2010, jejii soucastf je zprava nezavisleho auditora k ueetni zaverce za rok Ueetni zaverka za rok 2010 vzdelani je nejlepsi investice

6 KPMG Ce5ka republika Audit. 5.r.O. Pobreinr64811a '86 00 Praha 8 Ceska repubhka Telephone Fax Inlernel wwvvkpmgcz Zprava nezavish!ho auditora pro spravni radu Nadace Zdenka Bakaly U~etn i zaverka Na z:iklade provedeneho auditu jsme dne 20. kvetna 20 II vydali k ucetni zaverce, ktera je soucasti teto vyrocni zpravy, zpravu nasledujlciho znenl: "Provedli jsme audit pfilozene ueetnl zaverky Nadace Zdeilka Bakaly, tj. rozvahy k 31. prosinci 20 I 0, rykazu zisku a ztraty za rok 20 loa pfilohy teto lieetni zaverky, veetne popisu pouzitych ryznamnych ueetnich metod a ostatnlch doplilujicich udaju. Udaje 0 Nadaci Zdellka Bakaly jsou uvedeny v bode I pfilohy teto ueetni zaverky. OdpovifdnoSI sprillmi rady za licemi zoverku Spravni rada Nadace Zdellka Bakaly je odpovedna za sestaveni IIcetni zaverky, ktenl podava vemy a poctiry obraz v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy, a za takory vn itfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucelnl zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodcm neba chybou. Odpovifdllosl audilora Na i odpovednosti je vyjadfit na z:iklade provedeneho auditu vyrok k teto uretni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se z:ikonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske rcpubliky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodriovat elicke poiadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahmujc provedeni audilorskych postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o caslkach a skutecnostech uvedenych v IIcetni 7..8Verce. Vyber auditorskych postupu zavisi na tlsudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem neba chybau. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucelnl zaverky podavajici vemy a poctiry obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolnfho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnlch metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posol1zeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, Ze ziskane ditkazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfenf na eho ryroku. Vyrok audilora Podle naseho nazoru ucelni zaverka podava vemy a poctivy obraz aktiv a pasiv Nadace Zdellka Bakaly k 31. prosinci 2010 a mikladu, vynosu a vysledku jejiho hospodafenf za rok 2010 v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy." I(PMG Cask!)!lIptJbh~1I Audit. sr 0, II Cloct'l Ilmlled ~abd.1v cortlj)al'\y a'ld It member firm 01 lhe!cpmg network of ondopenderu membef I.rm, aflll.ated _rn KPMG InlemaloQRll ~.~ {'l{pmg InternalJOnal1, Sw.u &!'lilly 0tx:n00nI rlllsttl1: vedetiv MGstskvm loudom y PralS cxkin c. violk Ie ole: CZ6990(1I996

7 Vyroeni zpniva Provedli jsme overeni souladu vyrocni zpravy s vy~e uvedenou ueetni zaverkou. Za spnivnost vyrocni zpravy je odpovmna spravni rada Nadace Zdeiika Bakaly. Nasi odpovednosti je vydat na zakladi! provedeneho overeni ryrok 0 souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Overeni jsme provedli v souladu s Mezimirodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy pozaduji, abychom overeni naphinovali a provedli tak, abychorn ziskali primerenou jistotu, Ze infonnace obsarene ve vyrocni zprave, k'tere popisuji skutecnosti, jez jsou tez predmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech ryznarnnych ohledech v souladu s pflslusnou ucetni zaverkou. Jsme presvmceni, Ze provedene overeni poskytuje primel'eny podklad pro vyjadfeni naseho vyroku. Podle naseho nazoru jsou infonnace uvedene ve ryrocni zprave ve vsech ryznamnych ohledech v souladu s ry~e uvedenou ucetni zaverkou. V Praze, dne 20. kvetna 20 II, IYtt: W. 11<j?~f., KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 AJ,) lng. Karel Charvat Partner Opravni!ni cislo 20

8 Zpmcovino v souladu 5 vyhlmkou ~. 5G4I2002 Sb. va znanl pozd6j!1c:h p/edpl.u ROZVAHA (BILANCe) k (v celych tis. Kl:) ICO Nhev olaiinl jednoiky Nadace Zdeilka 8akaly Rlmska 526/20 Praha 2 - Vinohrady AKTIVA A. DlouhodolJj majetel< celkam (r ) I. Nehmotne vysledky vyzkumu a Vivoje Software OcenitelM p<~va DlouhodobY Droboy dlouhodoby neh. ek nehmotny majelek Oslalnl dlouhodoby nehmolnv maietek Nedokoneeny dlouhodobv nehmotnv majelek Poskytnut~ ~Iohy na dlouhodoby nehmotny majelek I. DlouhodobV nehmolny majotok colkom (soufel r. 2 at. 8) II. Pozemky UrOOIecklI dua, predrooly a sblrkv Slavby Samoslaln~ movile Wei a soubory movi\ych v~1 Dlouhodoby P~titel~ celky trvalvch porosl,; hmotny Z~ktadnl s~o a laim zvlrala majetek DrobnY dlouhodoby hmotnv majelek Oslalnl dlouhodobv hmotnv maielek Nedokonfeoy dlouhodobv hmoloy majelek,posl<yirlut~ z~lohy na dlouhodobv hmotnv maielek II. DlouhodobV hmotny majetek celkem (soucet r. 10 at. 19) III. PodUy v o vl ~daoych a rlzenych osob~ch Podlly v os~ch pod podslalovch vlivem D lli\ov~ cen~ paplly drien~ do splalnosti Dlouhodoby PUjeky organizafnlm slo!jolm finan6n1 majetek Oslalnl dlouhod~ pujt;ky Oslalnl dlouhodobv financnl majelek Porizovany dlouhodoby finan6n1 majelek III. DlouhodobV finan~n i majetek calkem (soufel r. 21 at. 27) N. Dpravky k nehmotn\'m vysledkijm VYZkumu a V'fvoje Dpr~vky k softwaru Oprftvky k ocenitelnym prtwum a (0121 (013) (01 4) (018 (019) (041) (051) (031) (0' (021) (022) (025) (026) (028) (029 (042) (052) (061) (062) (063) (066) (067) (069) (043) (072 (073) (074) Cislo rmku b Stav k prvnlmu dni,;felnlho obdobl Stav k poslednlmu dni ueelnlho obdobl Opnlvky k drob~mu dlouhodo~mu nehmolremu malelku (078) Dpravky k dlouho- d~mu majetku Dpravky k ostalnlmu dlouhod~ nehmolremu majelku Opravky k slavb~ OpraYky k samostatnym movitym v~ce m a souborilm movitych~1 Oprttvky k p!!stitelskym celkum trvalvch porostu Opravky k ziflkladnlmu stmu a tablym zvlratum Dpr~vky k drob~mu dlouhod_u hmo l~mu majelku Op<~vky k oslalnlmu dlouhodob~mu hmolremu majelku IV. Dpravky k dlouhodo~mu majetku celkem (soufel r. 29 at 39) (079) (081) (082) (085) (086) (088) (089) !

9 Cislo Stav k prvnlmu dnl Stav k poslednlmu radku ucelnlho obdobl dni UCelnlho obdobl a b 1 2 B. Kratltodobj majelek celkem (r ) I. Materi4r na sldade (112) 42 Material na cest~ (119) 43 Nedokoncena vyroba (121) 44 Pololova", viaslnl vyroby (122) 45 Zasoby Ivyrobky (123) 46 Zvlrata (124) 47 Zbo1.1 na sklada a v prodeintlch (1) 48 Zbotl na testa (139) 49 Poskyinut6 zalohy na zasoby (314) 50 I. zasoby c:elkem (saucel r. 42 at 50) 51 II. Od ~ ralele ( Sm6nky k inkasu (312) 53 Pohled4vky za eskontovan~ cenre paplry ( Poskylnut6 provoznl zalohy (314-r Oslalnl pohledavky (315) 56 Pohled4vky za zarrestnanci (335) 57 Pohled4vky za institucemi soci41nlho zabezperenl a verejn~ho zdravotnlho poji~t~nl (336) 58 Dan z prljmu (341) 59 Oslalnl prlm6 dan<! (342) 60 pohledavky Dan z pi'idanlt hodnoty (343) 61 Oslalnl dan<! a poptalky (345) 62 Naroky na dolace a ostatn! zoooviml se st.rozpoctem (346\ 63 Nc\rokY na dolace a ostaln! zooovc'ml s rozpottem OSC (348) 64 pohledavky za utaslnlky sdruzenl ( Pohledavky z pevnych lermlnovych operael a opel (373) 66 pohledavky z vydanych dluhopisu (375) 67 Jin<! pohledavky ( Dohadn<! OCt)' aktivnl (388) 69 Opravna palatka k pohledavkam (391) 70 II. Pohlodayky c:elkem (saucel r. 52 at 70) III. Pokladna (211) 72 Ceniny (213) 73 Bankovnl utty ( Kralkodoby Majelkov6 cenn6 paplry k obchodoymi ( finantnl Oluhow cenre paplry k obchodovanl (253) 76 majetek OSla1n1 cenn<! paplry (258) 77 Pollzoyany kralkodoby finanbll majelek (259) 78 Penlze na cesta (+1-261) 79 III. KrMkodobj flnan~ n l majelek eelkem (saucel r. 72 at 79) IV. Naklady pnatich obdobl (381) Jirm aktiva prljmy prlatich obdobl ( Kurs0v6 rozdlly aktivnl (386) 83 IV. Jina aktiva celkem (souc:et r. 81 at 83) UHRN AKTlV Kontrolnl elslo r. 1 at

10 PASIVA I ~~ S:;:::::' Slav' obdobi c d 3 4, "', ole..,... (f ) I_"";men' ( IFondv {9" Jmin' ; <ozdlly, Livaz,," (921) 89 I 1., {soubit f, 87 ai nisi 2. Ubt, "y.ed.u, (+'963: 91-3OE Vyaledek \/Y_' I ve,, nzen' (+' 931 : hospodafenl ""Ia mn. 'et (+' '. 91al93) M lb. col'om (_/ IROZOIVY ("') RnoNY.. Okom (_/ ",.,.,., ( ( IZ6vazk, ' ( ""'_ IPlijaIi! ' '.0'011, ( zavazky ;""nky,hrada (958)1 102 IOohadne ikty po_, ( ", ;.ovazky { , colo... ("'""" /. 08 al (1: 108 S_.,h_ ( ('1 108 Os...".ovaz', ( ( asta..,.ovazky we;, (333) 111 'Z6vazkv ze. ( loan z pnjrn' ( s..." I ( IDanz, {3431 _'~ 1001a." dane _atky ( KnliI<OOob6 Izjvazky ze vztahu ke { Z8VazkY Iz.vazk, ze _hu ' (348: 118 Iz6vazkv z uosanicll,,oao''''... d. {367: 119 IZOvazky., (368: 120 IZOvazkY z oevnicll, ooeraci oocl {373: 121 I J~e Livaz', ( ban'ovnl imi" ( E,'ontn' imi" (2) 124 Wd.n. I d'uhopl" (2"1 125 VI... ' d'uhop~, (255) 126 DoItedne ikty po_' ( l ' 0..., ; finonlnl "ypomoci (379) 128 I 3. 'Livazky ceokam (,.,.a., /. 106 al 128) Vjdaje pn.tich obdobl (363) 130 1: 12 J~... \/Ynes, ""."'" obdobi (364) 131 I po_' (367) 1 I. J'n'... Iv. colo... (_ f. 130 ai 1) UHRN P"SIV /.86+1' , aoio (/.. ai PodpIs II&Bhdmt1O OI'ginu nebo 1yzldl.6 0I0by, ktiirli fa ~ d2? 18 UOeInI jednoiiw' ~ 20. kv6tna ' Irma Comstocke:ofa e/enka spravni rady (na zliklade pine moci) 1 IDENTlF1KACE AUmTORA KPMG Ceskli republika Audit, S.r.O. Pobfcin[6481Ia, Praha 8 It: , I\1IIIiImlkO opnivncol C. 71

11 Zprac:ov8no v aot,jadu s vyhiiikou t; $b. va zn60i pozoijilch pledpisu vykaz. ZISKU A zraa TV k (v cetych tis. Kt) ICO NUev -'1 jed_, Nadace Zderika 8akaly Rlmski Praha 2 - Vinohrady Cislo uttu A. NJ KLADY Nc\zev ukazatek! Cislo /lidku I. Spotrebovan' Nikupy celkem 501 Spo1leba materialu Spotfeba enelllie Spotfeba ostalnich neskladovatelnjch dodilvek Pradane zbotl 4 II. Slutby celkem 511 Dpravv a udrtovanl Cestovn~ Naklady na reprezentad Dstalnl slutby 8 III. Osobnl niklady celkem 521 Mzdov~ naklady lbkonne socialnl ooi"t6n Dstalnl socialni poj"t~n l lbkonn6 socialni naklady Dstatnl socialnl naklady 13 IV. 00n6 0 poplatky celkem 531 Dan silnienl 14 5 Dar'! z nemovitosu Ostatnl danl1 a DOOlatkv 16 V. Ostatnl niklady celkem 541 Smluvnl pokuty a uroky z prodlenl Dstalnl ookuty a oeniile Odpis 6 pohied8vky Oroky KUfliOV6 ztr3ty Dary Manka a 1I\.ody Jin~ ostalnl naklady 24 M.Od ay. prodanj' majetek. tvorb.1 rezen I opravnych polofek celkem 551 Ddpisy dlouhodobolho nehmotmho a hmotn~ho majetku 25 ZustatkOV3 cena prodan~ho dlouhodobeho nehmotn~ho a 552 hmotnltho majeutu Pradane cenne paplry podlly Pradanj matenal T YOrba rezerv Tvorba opravnych poiotek 30 VII. Po.kytn~ pfispivky celkem 581 \Poskylnut6 pfi~vky zoctovan6 mezi "'W'nizaalimi siotkaml \PoskyInut6 ~ plispivky VIII. 0." z pftjmu celkem celkem 595 \Dodatetne odvody dan6 z prljmu I 33 Oetova trldo 5 celkem (souret r. 1 at 33) hlavnf Cinnosti hospodalski x celkem 6 I 7 I

12 Cislo Uttu B. vynosy Nazev ukazatele Cislo /8dku I. Trfb< za vlastn l vjkony a za zbo11 celkem 601 Trfby za viaslnl virobky TrZby z prodeje sluieb 35 Cinnosti hlavnl I hospod31sko I x I 5 I 6 I 7 I eelkem Tri.bv za prodane zboil 36 II. Zmina stavu Ynltroorganlza~nich zasob celkem 611 2mbna stavu zasob nedokoneeoe vyroby Zmena slaw zasob poiotavan mbna staw zasob vyrobku Zrrena stavu zvrrat 40 III. Aktivace celkem 621 Aktivace materi3lu a zbozi Aktivace vnitroorganizatnic;h sluzeb Aktivace dklullodoboho nehrnotneho majetku Aktivace dlouhodobeho hll"lclttleho majetku 44 IV. Ostatnl.,ynosy celkem Smluvni pokuty a uroky z prodlenf Ostalnl pokuty a penale Plathy za odepsane pohledavky Uroky Kuf1lOvne zisky ZtK:tovani fondu Jine ostatni vyr05y 51 ~. Triby z prodeje majelku. zut-lovanf rezerv a opravnjch polotek celkem Trfby z prodeje d~ neh~ a hmotneho 652 ma~u Trfby z prodeje cennych papiru a podh':' Trfby z prodeje materialu vyrosy z kratkodotleho finana.lho majetku Zuttovanl rezerv vyoosy z dlo<i1odobeho finana.lho majetku ZUIIovani "",avnyell poiotek 56 VI. Pfi'at6 pfisoevky eelkem 681 Pfijate pfi~vky zuttovane mezi organizatnlmi slo1l<aml Plljate p/lsoevky (dary) Plljate tlenske p/ispovky 61 VII. Proyoznf dotace celkem 691!Provozni dotace I 62 Uttov6 tffda 6 celkem (sou6et f. 34 at 62) 87 C. VYSLEDEK HOSPODARENI PRED ZDANENIM Dan zp/ijmu 63 D. VYSLEDEK HOSPODARENI PO ZOANENIM -306 Kontrolnl isle Datum: 20. kv6tna 2011 ~d Podp!s statut8rniho organu nebo tyzk:ke OSOby, Iden!l je odpovf:dn6 za U6etnf jednotku: Irma Comstockova etenka spn\vnl rady (na zaklade ptne moci)

13 v, PRILOHA ucetoi z3verky za rok 2010 die vyhl. c. 504/2002 Sb. 1. Charakteristika a hlavoi aktivity ljcetni jednotka: Nadace Zdenka Bakaly ("nadace") Identifikacni cislo: Registrace: Nadacni rejstfik vedeny MestskYm soudern v Praze, oddil N, vlozka 646 Sfdlo nadace: Iumska 526/20, Praha 2 - Vinohrady, Zl'izovatel nadace: Zdenek Bakala Datum zapisu do nadacniho rejstiiku: 24. cervence 2007 Statutlirni organ: Spravni rada Clenove spravni rady k 31. prosinci 2010: Predseda: Clen: Cleo: Clen: Michaela Bakala (vznik clenstv! dne 10. prosioce 2009, zrnena prijmeni zapsana do nadacniho rejstfiku dne 5. brezna ) Otto Jelinek (vznik clenstvi dne 30. brezna 2010) Irma Cornstockova (vznik clenstvi dne 24. cervence 2007) Pepper de Callier (vznik clenstvi dne 24. listopadu 2010) Jrnenern nadace jedna navenek predseda spravni rady nebo jim povereny clen spravni rady. PodepisovanJ za nadaci se deje tak, ze k napsanemu nebo oti~tenernu nazvu nadace pripoji Dozorci rada: nezl'izuje se,jeji funkci vykonava revizor Daniel RosickY (vznik funkce dne 24. cervence 2007) Vyse nadacniho jmeni: tis. Kc (nadacni jrneni je tvofeno penezirym vkladem, ktery je ulozen na uctu c /0300 veded(!m u CSOB)

14 PoslanJ nadace: Hlavni cinnosti nadace je podpora jednotlivcil pri studiu v zahranici a pri realizaci jejich studijni ci vedecke prilce a podpora projektil zejmena voblasti vzdelavanj, dale v oblasti vedy, kultury, zdravotni pece, charity, komumilnich aktivit, sportu a ekologie. Ve sledovanem obdobi nevykodlivala nadace jinou cinnost. Zmeny v nadacnim rejsti'iku v roce 20 I 0: Dne 10. prosince 2009 doslo k zaniku clenstvi ve spravni rade panu Richardovi Sed'ovi. Tato zmena byla zapsana do nadacniho rejsti'iku dne 6. brezna 20 I O. Dne 30. bi'ezna 2010 odstoupil pan Craig H. Comstock ze sprilvni rady. Tato zmena byla zapsana do nadacniho rejsti'iku dne 5. srpna Dne 24. listopadu 20 lose staj novym clenem spravni rady pan Pepper de Callier. Tato zmena byla zapsana do nadacniho rejsti'iku dne 5. brezna 201 I. Na ZIildade rozhodnuti spravni rady ze dne 30. bi'ezna 20 I 0 doslo k navyseni nadacniho jmedi z 500 tis. Kc na 2000 tis. Kc. Tato zmena byla zapsana do nadacnibo rejsti'iku doe 5. srpna

15 2. Zasadni ucetni postupy pouiivane nadaci (a) Zpusob vedeni ucetnictvi, zpracovlini ucetnicb zaznamu a misto jejicb uscbovy Nadace se pfi vedeni ucetnictvi i'idi zakonem c. 563/ 1991 Sb. 0 ucetnictvi v platnem zneni,jakoz i vyhiaskou MF e. 504/2002 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona 0 ucetnictvi, a internimi smernicemi. Dale se i'idi speciatnimi ustanovenimi zakona c. 586/1992 Sb., 0 danich z pi'ijmu v platnem zneni, ktera upravuji vykazovani a zdaiiovani vysledku hospodal'eni neziskovych organizaci. Ucetnictvi je vedeno externi spolecnosti Levey & Jung s.r.o. v ucetnim programu SUN. Veetni dokjady jsou u10zeny v sidle nadace. (b) D1ouhodoby nehmotny a hmotny majetek Dlouhodoby nehmotny a hmotny majetek je evidovan v porizovacich cenach, ktere obsahuji cenu porizeni a nakjady s poi'izenim souvisejici. Dlouhodoby hmotny majetek a dlouhodoby nehmotny majetek, ktery je vykazovan v rozvaze, je odpisovan rovnomeme die typu majetku po dobu predpokjadane do by zivotnosti. Dlouhodoby majetek evidovany v ucetnictvi ve ti'ide 0 odpisuje nadace podle zakona e Sb., 0 danich z prijmu (ve zneni pozdej~ich predpisu). Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek (intemetove strlinky) je odpisovan rovnomeme po dobu 36 mesicu. ( c) Pfepoety cizicb men Nadace pouziva pro pfepoeet cizich men denni kurz Ceske narodni banky platny ke dni zauctovaru ucetniho pi'ipadu. V prubehu roku se uctuje pouze 0 realizovanych kurzorych ziscich a ztratacb. Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dni prepocitavana podle kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho Ceskou narodni bankou. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zacbyceny v rozvaze. (d) Pfijate a poskytnute dary Nadace uctuje 0 financnich prostfedcich prijatych na zliklade darovacich smluv na ueet Fondy, ze ktereho jsou tyto prijate financni prostredky zuetovany die charakteru jejich pouziti a die pozadavku darce nasledujicimi zpusoby: proti bankovnimu uctu v pfipade poskytnuti fmancnich prostfedku fyzick)'m ci pravnickym osoblim, ktere byly vybrany spravni radou; proti nadacnimu jmeni na zakjade pozadavku darce a rozhodnuti spravni rady o nary~eni nadacniho jmeni. 3

16 3. D1ouhodoby nehmotny majetek Oslalnl dlouhodoby Nedokon~ny dlouhodoby nchmotny maictek nehmotny majctek Cclkcm Pofizovad ceoa Zilstatck k Plinlstky Ubytky PfeU~lovllnl Zuslalck k Oprivky Zustalek k Odpisy Opmvky k ubytkum Pfeli~lovllni ZOstatek k Zol,tatkov8 hodnoia Zol,latkovi hod nola V roce 2010 nadace aktivovala internetove strarucy v celkove ponzovaci hodnote 96 tis. Kc. 4. Krlitkodoby fmaneni majetek Financnf prosti'edky jsou vedeny na beznych uctech v ceskych korumich. Zustatek na bankovnfch uctech k 31. prosinci 2010 cini tis. Kc ( tis. Kc). s. Vlastni zdroje Ziskl(zlnlta) VH ve Ziskl(zlnlta) VlastnJ minulych schval. bl!fneho jm~n! Fond~ lei flzen! obdobl Celkem Zustatek k Pfevod zisku roku Pfijate dary Poskytoute dary Navy~enf nadalnlho jm~n! I 500 Ziskl(zlnlta) roku 20 I Zustatek k II

17 V misledujici tabulee je uvedena struktura pnjat)ieh daro: D:irce XR Investment Holdings Limited Crossroads Capital Investments Inc. Ostatnl d:irci, ktefi si nepfejl by! zverejn!nl Celkem Vy~e daru v tis. Kf V nasledujici tabulce je uvedena struktura poskytnut)ieh daro: PHiemce Fyzicke osoby v programu poskytovanl stipendil (Scholarship) Ostatnf fyzicke osoby Pnlvnicke osoby Celkem Vy~e daru v tis. Kf IS Spravni naklady Spnivni miklady nadaee za rok 2010 cini eelkem 393 tis. Kc ( tis. Kc). Jejieh struktura je misledujici: Slufuy Osobnl naklady Ostatni naklady Odpisy, prodany majetel<,!vorba rezerv a opravnych polouk Celkem Spnlvnl naklady Die statutu nadaee nesrni pi'ekrocit maximalni vyse spnivnieh mikladij za licetni obdobi 20 % nadacniho jmeni zapsaneho v nadacnim rejsti'iku k 31. prosinei daneho licetniho obdobi. Toto pravidlo bylo nadaci v roee 2010 splneno. 7. Mzdove naklady Mzdove miklady za rok 2010 cini 47 tis. Kc ( tis. Kc). Nadaee ve sledovanem obdobi uzavirala pouze dohody 0 provedeni praee. 8. Odmeny a pujcky clen6m statutarnich a dozorcich organu V roee 2010 ani v roee 2009 nebyly clemim spnivni rady a revizorovi nadaee poskytnuty zadne odmeny z titulu vykonu funkee ani zadnc pijjcky a zalohy. 5

18 Clenove spnivni rady, revizor a jejich rodinni pi'islusnici rovnez nejsou ticastni v osobach, s nirniz nadace uzavrela za vykazovane ticetni obdobi obchodni smlouvy nebo jine smluvni vztahy krom~ darovacich smluv ve pros ch nadace. 9. Dan z pi'ijmu Pi'ijmy nadace nepodlehaji dani z pfijrnu podle ustanoveni 18 mona 0 dani z pi'ijmu c. 586/1992 Sb., ve zn~ni pozd~jsich pfedpisu, nebor' jsou zi~kav{my z cinnosti vyplyvajici z poslani nadace. Vzhledem k teto skutecnosti je vykazana dai\ova povinnost za rok 20 I 0 a 2009 nulova. 10. Zavazky oevykazaoe v rozvaze Nadace neeviduje zadoe zavazky, ktere by k rozvahovemu dni nebyly vykazany v rozvaze. 11. Vyzoamoa oasledoa udalost Spravni rad~ nadace neni znama zadmi ryznamna nasledna udalost, ktera by vyzadovala tipravu ticetnich rykazu nebo zvefejneni v pfiloze ticetni zav~rky, krorne zapisu zmeny ve slozen! spravni rady nadace popsane v bode 1. V Praze dne 20. kv~tna 20 II Podpisory zftznam: '... ~... (~ Inna Comstockova clenka spravni rady (na zftklad~ pine moci) 6

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X

Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 13 I 2011 IČO: 28274466 Název: Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2011 Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. Imimořádná Imezitimní D.typ závěrky označte

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc )

Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) Rozvaha podle Pfflohy c. 1 vyhlasky c. 504/2002 Sb. Ucetni jednotka doruci: 1 x pfislusnemu fin. organu Rozvaha v plnem rozsahu k 31.12.2012 ( v celych tisfcich Kc ) ICO 25550641 Nazev, sfdlo a pravni

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s.

Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti Czech Property Investments, a.s. THIS DOCUMENT IS A NON-BINDING CZECH TRANSLATION OF THE SIGNED ENGLISH ANNUAL REPORT. IN CASE OF ANY DISCREPANCY BETWEEN THE ENGLISH AND THE CZECH VERSION, THE ENGLISH VERSION SHALL PREVAIL. Zpráva nezávislého

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

ATLAS AUDIT s.r.o. K Bílému vrchu 1717, 250 88 Čelákovice Název společnosti: VOP CZ, s.p. Sídlo společnosti: IČO: 000 00 493 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA za rok 2015 Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 504/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky Účetní jednotka doručí:

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253634 Název: Obec Nemanice 54 6324-321 AKTIVA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00572292 Název: Obec Novy Kramolin 59 23423-321

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00253570 Název: Obec Milavce AKTIVA CELKEM 80 159

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro zřizovatele Nadace Nova Se sídlem: Kříženeckého nám. 1078/5a, Hlubočepy, 152 00

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DU7X XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00233382 Název: Mestys Komarov AKTIVA CELKEM 224

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY. k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu k 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) : 12 / 2013 IÈO: 00253618 Název: Obec Mrakov AKTIVA CELKEM 152 152

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Licence: D9ZR XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D9ZR XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00253804 Název: Obec Tlumacov 80 AKTIVA CELKEM 26

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč )

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k ( v celých tisících Kč ) Výkaz zisku a ztráty podle Přílohy č. 2 vyhlášky č. 04/2002 Sb Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému finančnímu orgánu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.201 ( v celých tisících Kč ) IČO 27129772 Název a sídlo

Více

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005

Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Poradna pro integraci Účetní závěrka 2005 Rozvaha Aktiva Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu Číslo řádku účetního období dni účetního období A. Dlouhodobý majetek ř. 09 + 20 + 28-40 1 6 0 I. Dlouhodobý

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 (v Kč) IČ 70822301 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Občanské sdružení Martin Bendova 5/1121 163 00 Praha 6 - Řepy Občanské sdružení NÁKLADY Hlavní Činnost

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Ozna ení a uspo ádání dle vyhlášky. 54/22 Sb. Ú etní jednotka doru í: p íslušnému finan nímu orgánu 1 x P EDB ŽNÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k 31.12.215 ( v tis. K ) I O 656267 eský Krumlov Horní Brána Název,

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

in VALENTA-NOCAR, sr.o.

in VALENTA-NOCAR, sr.o. in VALENTA-NOCAR, sr.o. audit, daňové a účetnf poradenství Zpráva nezávislého auditora určená zakladateli účetní jednotky Zpráva o účetní závěrce Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu - ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 31.12.2016 (v celych tisících Kc) ˇ Název a sídlo účetní jednotky OBEC PREKLADATELU ˇ IČO Pod Nuselskymi schody 3 00549096 Praha 2 120 00 A.

Více

Deloitte Audit s.r.o. Nile House Karolinská 654/2 186 00 Praha 8 - Karlín Česká republika ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro akcionáře společnosti Český Aeroholding, a.s. Se sídlem: Jana Kašpara 1069/1, 160

Více

Licence: KULB XCRGURUA / RUA2 ( :56 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: KULB XCRGURUA / RUA2 ( :56 / ) Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2010 IČO: 70891508 Název: Liberecký kraj Sestavená k

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více