VYROCNIZPRAvA NADACE ZDENKA SAKAL Y. Nadace Zdenka Bakaly - -, vzdelcini je nejlepsi investice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYROCNIZPRAvA NADACE ZDENKA SAKAL Y. Nadace Zdenka Bakaly - -, vzdelcini je nejlepsi investice"

Transkript

1 - -, Nadace Zdenka Bakaly Rimsko 526/ 20, Proha Ie, VYROCNIZPRAvA v NADACE ZDENKA SAKAL Y ' vzdelcini je nejlepsi investice 2010

2 .. Nazev: Sidlo: It: Nadace Zdenka Bakaly adni udaje 0 nadaci: Datum vzniku nadace: Vyse nadacniho jmeni: Zrizovalel: A.rmsk6 526/ Proho inf bokalonodoce.cz. It, Nadace Zdenka Bakaly Praha 2, Vinohrady, Rimska 526/20, PSG Nadace je zapsana v nadacnim rejstriku u Mestskeho soudu v Praze, Oddil N, vloika cervence tis. Kc Zdenek Bakala Ucel nadace: a) podpora jednotlivcu pri studiu v zahranici a pri realizaci jejich studijni ci vedecke prace b) podpora projektu zejmena v oblasti vzdelavani, dale v oblasti vedy, kultury, zdravotni pece, charity, komunalnich aktivit, sportu a ekologie. Organy nadace: Spravni rada: Revizor: Michaela Bakala (predsedkyne) Irma Comstockova (clen) Otto Jelinek (clen) Pepper de Callier (clen) Daniel Rosicry Pravo jednani jmenem nadace Jmenem nadace jedna nayenek predseda sprayni rady nebo jim poyereny clen sprayn i rady. PodepisoYani za nadaci se deje tak, ie k napsanemu nebo otistenemu nazyu nadace pripoji Syuj podpis. Schuze spravni rady Clenoye spravni rady se sesli na spolecnem zasedani v sidle nadace: dne dne dne dne dne dne dne dne vzdelonl je nejlepsi investice

3 Nadace Zdenka Bakaly,,,hI,," majetku nada Aktiva (k poslednimu dni ucetniho obdobq Dlouhodoby majetek celkem 64 tis. Kc Kratkodoby majetek celkem tis. Kc Aktiva celkem tis. Kc ~ imsk6 526/ 20, Proha 2, info bokolonodoce.cz IC~, informace jsou uvedeny V celych tisicich Pasiva (k poslednimu dni ueetniho obdobi) Vlastni jmeni tis. Ke Fondy tis. Ke Vysledek hospodareni za beine ueetni obdobi 306 tis. Ke (ztrata) Neuhrazena ztrata minulych let 2 tis. Ke Dohadne uely pasivni 17 tis. Ke Vydaje pristich obdobi 12 tis. Ke Pasiva celkem tis. Kc Bliie viz ueetni zaverka, ktera je pfilohou teto yyroeni zpravy. Nadacni dary poskytnute nadaci V roce 2010 prijala nadace dary od zahranienich spoleenosti: XR Investment Holdings Limited ve yysi tis. Ke Crossroads Capital Investments Inc. ve yysi tis. Ke Ostatni darci, kteri si nepreji by! zverejneni ve yysi 96 tis. Ke Prehled 0 pouziti majetku nadace Nadace poskytla v roce 2010 nadacni pi'ispevky v celkove yysi tis. Kc. Z celkove yyse poskytnuiych prispevku bylo na ueely podpory jednotlivcu a projektu v oblastech, pro ktere byla nadace zaloiena, poskytnuto: FyzickYm osobam tis. Kc v programu Scholarship. Oslatni prispevky fyzickym osobam ve yysi 360 tis. Kc. PnivnickYm osobcim byly poskytnuly nadaeni prispevky ve yysi tis. Kc. vzdekloi Je nejlepsi invest ice

4 Nadace Zdenka Bakaly ehled poskytnutych pns A: imsk6 526/ 20, Prona inf bokalonadoce.cz It, vku Obdarovany PORG - gymnazium a zakladni skola, o.p.s. Oxyprotect obeanske sdruzeni Ustav pro soudobe dejiny AV CR, v.v.i. Tereza K. Monika H. Ondrej S. Dagmar Z. Pavel K. Daniel B. Filip R. Michal M. Branko C. NarodohospodarskY Ustav AV CR, v.v.i. Agora CE, o.p.s. Nadacni fond Josefa Luxe Jan K. Celkem Castka v tis. Kc Zhodnoceni dodriovani pravidel stanovenych pro omezeni nakladu na spravu nadace v souladu sci. X statutu nadace nesmi celkove rocni naklady souvisejici se spravou nadace preyysit 20 % hodnoty nadacniho jmeni podle jeho stavu k 31. prosinci tehoz roku. Naklady na spravu nadace za rok 2010 dosahly yyse 393 tis. Kc, coz je 19,66 % hodnoty nadacniho jmeni. Nadace pri svem hospodareni dodriela pravidla stanovena pro omezeni nakladu souvisejicich s jeji spravou. vzdelonl Je nejlepsi investice

5 .. Nadace Zdenko Bokoly Ie: Rimsk6 526/ 20, Prono infofibokolonodoce.cz nfnrm:~n' 0 ucetni zav rce a vyrok auditora k ucetni zaverce za beine ucetni obdobi: Auditorska spoleenost, ktera ovefila ueetni zaverku beineho ucetniho obdobi: KPMG Ceska republika Audit, s.r.o., se sidlem Pobfeini la, Praha, cislo opravneni KACR 71, auditor Ing. Karel Charvat, cislo opravneni KACR 20. Vyrok auditora k ueetni zaverce beineho ueetniho obdobi 2010 byl vydan dne 20. kvetna Prilohou teto yyrocni zpnivy je rovnez kompletni zprava nezavisleho auditora 0 auditu ueetni zaverky sestavene k 31. prosinci 2010 a 0 overeni souladu informaci uvedenych ve v)iroeni zprave s ueetni zaverkou veetne rozvahy, v)ikazu zisku a z1raty a pfflohy ueetni zaverky. Veskere vyznamne informace 0 ucetni zaverce roku 2010 jsou obsazeny v priloze ucetni zaverky. V Praze dne 20. kvetna 2011 Irma Comstockova clenka spravn! rady (na zaklade pine moci) Nadace Zdelika 8akaly Pfilohy vyrocni zpravy: - Zprava nezavisleho auditora 0 ovefeni v)iroeni zpravy za rok 2010, jejii soucastf je zprava nezavisleho auditora k ueetni zaverce za rok Ueetni zaverka za rok 2010 vzdelani je nejlepsi investice

6 KPMG Ce5ka republika Audit. 5.r.O. Pobreinr64811a '86 00 Praha 8 Ceska repubhka Telephone Fax Inlernel wwvvkpmgcz Zprava nezavish!ho auditora pro spravni radu Nadace Zdenka Bakaly U~etn i zaverka Na z:iklade provedeneho auditu jsme dne 20. kvetna 20 II vydali k ucetni zaverce, ktera je soucasti teto vyrocni zpravy, zpravu nasledujlciho znenl: "Provedli jsme audit pfilozene ueetnl zaverky Nadace Zdeilka Bakaly, tj. rozvahy k 31. prosinci 20 I 0, rykazu zisku a ztraty za rok 20 loa pfilohy teto lieetni zaverky, veetne popisu pouzitych ryznamnych ueetnich metod a ostatnlch doplilujicich udaju. Udaje 0 Nadaci Zdellka Bakaly jsou uvedeny v bode I pfilohy teto ueetni zaverky. OdpovifdnoSI sprillmi rady za licemi zoverku Spravni rada Nadace Zdellka Bakaly je odpovedna za sestaveni IIcetni zaverky, ktenl podava vemy a poctiry obraz v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy, a za takory vn itfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucelnl zaverky tak, aby neobsahovala ryznamne nespravnosti zpusobene podvodcm neba chybou. Odpovifdllosl audilora Na i odpovednosti je vyjadfit na z:iklade provedeneho auditu vyrok k teto uretni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se z:ikonem 0 auditorech, Mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske rcpubliky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodriovat elicke poiadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje ryznamne nespravnosti. Audit zahmujc provedeni audilorskych postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o caslkach a skutecnostech uvedenych v IIcetni 7..8Verce. Vyber auditorskych postupu zavisi na tlsudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje ryznamne nespravnosti zpusobene podvodem neba chybau. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucelnl zaverky podavajici vemy a poctiry obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolnfho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnlch metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posol1zeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, Ze ziskane ditkazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfenf na eho ryroku. Vyrok audilora Podle naseho nazoru ucelni zaverka podava vemy a poctivy obraz aktiv a pasiv Nadace Zdellka Bakaly k 31. prosinci 2010 a mikladu, vynosu a vysledku jejiho hospodafenf za rok 2010 v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy." I(PMG Cask!)!lIptJbh~1I Audit. sr 0, II Cloct'l Ilmlled ~abd.1v cortlj)al'\y a'ld It member firm 01 lhe!cpmg network of ondopenderu membef I.rm, aflll.ated _rn KPMG InlemaloQRll ~.~ {'l{pmg InternalJOnal1, Sw.u &!'lilly 0tx:n00nI rlllsttl1: vedetiv MGstskvm loudom y PralS cxkin c. violk Ie ole: CZ6990(1I996

7 Vyroeni zpniva Provedli jsme overeni souladu vyrocni zpravy s vy~e uvedenou ueetni zaverkou. Za spnivnost vyrocni zpravy je odpovmna spravni rada Nadace Zdeiika Bakaly. Nasi odpovednosti je vydat na zakladi! provedeneho overeni ryrok 0 souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Overeni jsme provedli v souladu s Mezimirodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy pozaduji, abychom overeni naphinovali a provedli tak, abychorn ziskali primerenou jistotu, Ze infonnace obsarene ve vyrocni zprave, k'tere popisuji skutecnosti, jez jsou tez predmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech ryznarnnych ohledech v souladu s pflslusnou ucetni zaverkou. Jsme presvmceni, Ze provedene overeni poskytuje primel'eny podklad pro vyjadfeni naseho vyroku. Podle naseho nazoru jsou infonnace uvedene ve ryrocni zprave ve vsech ryznamnych ohledech v souladu s ry~e uvedenou ucetni zaverkou. V Praze, dne 20. kvetna 20 II, IYtt: W. 11<j?~f., KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Opravneni cislo 71 AJ,) lng. Karel Charvat Partner Opravni!ni cislo 20

8 Zpmcovino v souladu 5 vyhlmkou ~. 5G4I2002 Sb. va znanl pozd6j!1c:h p/edpl.u ROZVAHA (BILANCe) k (v celych tis. Kl:) ICO Nhev olaiinl jednoiky Nadace Zdeilka 8akaly Rlmska 526/20 Praha 2 - Vinohrady AKTIVA A. DlouhodolJj majetel< celkam (r ) I. Nehmotne vysledky vyzkumu a Vivoje Software OcenitelM p<~va DlouhodobY Droboy dlouhodoby neh. ek nehmotny majelek Oslalnl dlouhodoby nehmolnv maietek Nedokoneeny dlouhodobv nehmotnv majelek Poskytnut~ ~Iohy na dlouhodoby nehmotny majelek I. DlouhodobV nehmolny majotok colkom (soufel r. 2 at. 8) II. Pozemky UrOOIecklI dua, predrooly a sblrkv Slavby Samoslaln~ movile Wei a soubory movi\ych v~1 Dlouhodoby P~titel~ celky trvalvch porosl,; hmotny Z~ktadnl s~o a laim zvlrala majetek DrobnY dlouhodoby hmotnv majelek Oslalnl dlouhodobv hmotnv maielek Nedokonfeoy dlouhodobv hmoloy majelek,posl<yirlut~ z~lohy na dlouhodobv hmotnv maielek II. DlouhodobV hmotny majetek celkem (soucet r. 10 at. 19) III. PodUy v o vl ~daoych a rlzenych osob~ch Podlly v os~ch pod podslalovch vlivem D lli\ov~ cen~ paplly drien~ do splalnosti Dlouhodoby PUjeky organizafnlm slo!jolm finan6n1 majetek Oslalnl dlouhod~ pujt;ky Oslalnl dlouhodobv financnl majelek Porizovany dlouhodoby finan6n1 majelek III. DlouhodobV finan~n i majetek calkem (soufel r. 21 at. 27) N. Dpravky k nehmotn\'m vysledkijm VYZkumu a V'fvoje Dpr~vky k softwaru Oprftvky k ocenitelnym prtwum a (0121 (013) (01 4) (018 (019) (041) (051) (031) (0' (021) (022) (025) (026) (028) (029 (042) (052) (061) (062) (063) (066) (067) (069) (043) (072 (073) (074) Cislo rmku b Stav k prvnlmu dni,;felnlho obdobl Stav k poslednlmu dni ueelnlho obdobl Opnlvky k drob~mu dlouhodo~mu nehmolremu malelku (078) Dpravky k dlouho- d~mu majetku Dpravky k ostalnlmu dlouhod~ nehmolremu majelku Opravky k slavb~ OpraYky k samostatnym movitym v~ce m a souborilm movitych~1 Oprttvky k p!!stitelskym celkum trvalvch porostu Opravky k ziflkladnlmu stmu a tablym zvlratum Dpr~vky k drob~mu dlouhod_u hmo l~mu majelku Op<~vky k oslalnlmu dlouhodob~mu hmolremu majelku IV. Dpravky k dlouhodo~mu majetku celkem (soufel r. 29 at 39) (079) (081) (082) (085) (086) (088) (089) !

9 Cislo Stav k prvnlmu dnl Stav k poslednlmu radku ucelnlho obdobl dni UCelnlho obdobl a b 1 2 B. Kratltodobj majelek celkem (r ) I. Materi4r na sldade (112) 42 Material na cest~ (119) 43 Nedokoncena vyroba (121) 44 Pololova", viaslnl vyroby (122) 45 Zasoby Ivyrobky (123) 46 Zvlrata (124) 47 Zbo1.1 na sklada a v prodeintlch (1) 48 Zbotl na testa (139) 49 Poskyinut6 zalohy na zasoby (314) 50 I. zasoby c:elkem (saucel r. 42 at 50) 51 II. Od ~ ralele ( Sm6nky k inkasu (312) 53 Pohled4vky za eskontovan~ cenre paplry ( Poskylnut6 provoznl zalohy (314-r Oslalnl pohledavky (315) 56 Pohled4vky za zarrestnanci (335) 57 Pohled4vky za institucemi soci41nlho zabezperenl a verejn~ho zdravotnlho poji~t~nl (336) 58 Dan z prljmu (341) 59 Oslalnl prlm6 dan<! (342) 60 pohledavky Dan z pi'idanlt hodnoty (343) 61 Oslalnl dan<! a poptalky (345) 62 Naroky na dolace a ostatn! zoooviml se st.rozpoctem (346\ 63 Nc\rokY na dolace a ostaln! zooovc'ml s rozpottem OSC (348) 64 pohledavky za utaslnlky sdruzenl ( Pohledavky z pevnych lermlnovych operael a opel (373) 66 pohledavky z vydanych dluhopisu (375) 67 Jin<! pohledavky ( Dohadn<! OCt)' aktivnl (388) 69 Opravna palatka k pohledavkam (391) 70 II. Pohlodayky c:elkem (saucel r. 52 at 70) III. Pokladna (211) 72 Ceniny (213) 73 Bankovnl utty ( Kralkodoby Majelkov6 cenn6 paplry k obchodoymi ( finantnl Oluhow cenre paplry k obchodovanl (253) 76 majetek OSla1n1 cenn<! paplry (258) 77 Pollzoyany kralkodoby finanbll majelek (259) 78 Penlze na cesta (+1-261) 79 III. KrMkodobj flnan~ n l majelek eelkem (saucel r. 72 at 79) IV. Naklady pnatich obdobl (381) Jirm aktiva prljmy prlatich obdobl ( Kurs0v6 rozdlly aktivnl (386) 83 IV. Jina aktiva celkem (souc:et r. 81 at 83) UHRN AKTlV Kontrolnl elslo r. 1 at

10 PASIVA I ~~ S:;:::::' Slav' obdobi c d 3 4, "', ole..,... (f ) I_"";men' ( IFondv {9" Jmin' ; <ozdlly, Livaz,," (921) 89 I 1., {soubit f, 87 ai nisi 2. Ubt, "y.ed.u, (+'963: 91-3OE Vyaledek \/Y_' I ve,, nzen' (+' 931 : hospodafenl ""Ia mn. 'et (+' '. 91al93) M lb. col'om (_/ IROZOIVY ("') RnoNY.. Okom (_/ ",.,.,., ( ( IZ6vazk, ' ( ""'_ IPlijaIi! ' '.0'011, ( zavazky ;""nky,hrada (958)1 102 IOohadne ikty po_, ( ", ;.ovazky { , colo... ("'""" /. 08 al (1: 108 S_.,h_ ( ('1 108 Os...".ovaz', ( ( asta..,.ovazky we;, (333) 111 'Z6vazkv ze. ( loan z pnjrn' ( s..." I ( IDanz, {3431 _'~ 1001a." dane _atky ( KnliI<OOob6 Izjvazky ze vztahu ke { Z8VazkY Iz.vazk, ze _hu ' (348: 118 Iz6vazkv z uosanicll,,oao''''... d. {367: 119 IZOvazky., (368: 120 IZOvazkY z oevnicll, ooeraci oocl {373: 121 I J~e Livaz', ( ban'ovnl imi" ( E,'ontn' imi" (2) 124 Wd.n. I d'uhopl" (2"1 125 VI... ' d'uhop~, (255) 126 DoItedne ikty po_' ( l ' 0..., ; finonlnl "ypomoci (379) 128 I 3. 'Livazky ceokam (,.,.a., /. 106 al 128) Vjdaje pn.tich obdobl (363) 130 1: 12 J~... \/Ynes, ""."'" obdobi (364) 131 I po_' (367) 1 I. J'n'... Iv. colo... (_ f. 130 ai 1) UHRN P"SIV /.86+1' , aoio (/.. ai PodpIs II&Bhdmt1O OI'ginu nebo 1yzldl.6 0I0by, ktiirli fa ~ d2? 18 UOeInI jednoiiw' ~ 20. kv6tna ' Irma Comstocke:ofa e/enka spravni rady (na zliklade pine moci) 1 IDENTlF1KACE AUmTORA KPMG Ceskli republika Audit, S.r.O. Pobfcin[6481Ia, Praha 8 It: , I\1IIIiImlkO opnivncol C. 71

11 Zprac:ov8no v aot,jadu s vyhiiikou t; $b. va zn60i pozoijilch pledpisu vykaz. ZISKU A zraa TV k (v cetych tis. Kt) ICO NUev -'1 jed_, Nadace Zderika 8akaly Rlmski Praha 2 - Vinohrady Cislo uttu A. NJ KLADY Nc\zev ukazatek! Cislo /lidku I. Spotrebovan' Nikupy celkem 501 Spo1leba materialu Spotfeba enelllie Spotfeba ostalnich neskladovatelnjch dodilvek Pradane zbotl 4 II. Slutby celkem 511 Dpravv a udrtovanl Cestovn~ Naklady na reprezentad Dstalnl slutby 8 III. Osobnl niklady celkem 521 Mzdov~ naklady lbkonne socialnl ooi"t6n Dstalnl socialni poj"t~n l lbkonn6 socialni naklady Dstatnl socialnl naklady 13 IV. 00n6 0 poplatky celkem 531 Dan silnienl 14 5 Dar'! z nemovitosu Ostatnl danl1 a DOOlatkv 16 V. Ostatnl niklady celkem 541 Smluvnl pokuty a uroky z prodlenl Dstalnl ookuty a oeniile Odpis 6 pohied8vky Oroky KUfliOV6 ztr3ty Dary Manka a 1I\.ody Jin~ ostalnl naklady 24 M.Od ay. prodanj' majetek. tvorb.1 rezen I opravnych polofek celkem 551 Ddpisy dlouhodobolho nehmotmho a hmotn~ho majetku 25 ZustatkOV3 cena prodan~ho dlouhodobeho nehmotn~ho a 552 hmotnltho majeutu Pradane cenne paplry podlly Pradanj matenal T YOrba rezerv Tvorba opravnych poiotek 30 VII. Po.kytn~ pfispivky celkem 581 \Poskylnut6 pfi~vky zoctovan6 mezi "'W'nizaalimi siotkaml \PoskyInut6 ~ plispivky VIII. 0." z pftjmu celkem celkem 595 \Dodatetne odvody dan6 z prljmu I 33 Oetova trldo 5 celkem (souret r. 1 at 33) hlavnf Cinnosti hospodalski x celkem 6 I 7 I

12 Cislo Uttu B. vynosy Nazev ukazatele Cislo /8dku I. Trfb< za vlastn l vjkony a za zbo11 celkem 601 Trfby za viaslnl virobky TrZby z prodeje sluieb 35 Cinnosti hlavnl I hospod31sko I x I 5 I 6 I 7 I eelkem Tri.bv za prodane zboil 36 II. Zmina stavu Ynltroorganlza~nich zasob celkem 611 2mbna stavu zasob nedokoneeoe vyroby Zmena slaw zasob poiotavan mbna staw zasob vyrobku Zrrena stavu zvrrat 40 III. Aktivace celkem 621 Aktivace materi3lu a zbozi Aktivace vnitroorganizatnic;h sluzeb Aktivace dklullodoboho nehrnotneho majetku Aktivace dlouhodobeho hll"lclttleho majetku 44 IV. Ostatnl.,ynosy celkem Smluvni pokuty a uroky z prodlenf Ostalnl pokuty a penale Plathy za odepsane pohledavky Uroky Kuf1lOvne zisky ZtK:tovani fondu Jine ostatni vyr05y 51 ~. Triby z prodeje majelku. zut-lovanf rezerv a opravnjch polotek celkem Trfby z prodeje d~ neh~ a hmotneho 652 ma~u Trfby z prodeje cennych papiru a podh':' Trfby z prodeje materialu vyrosy z kratkodotleho finana.lho majetku Zuttovanl rezerv vyoosy z dlo<i1odobeho finana.lho majetku ZUIIovani "",avnyell poiotek 56 VI. Pfi'at6 pfisoevky eelkem 681 Pfijate pfi~vky zuttovane mezi organizatnlmi slo1l<aml Plljate p/lsoevky (dary) Plljate tlenske p/ispovky 61 VII. Proyoznf dotace celkem 691!Provozni dotace I 62 Uttov6 tffda 6 celkem (sou6et f. 34 at 62) 87 C. VYSLEDEK HOSPODARENI PRED ZDANENIM Dan zp/ijmu 63 D. VYSLEDEK HOSPODARENI PO ZOANENIM -306 Kontrolnl isle Datum: 20. kv6tna 2011 ~d Podp!s statut8rniho organu nebo tyzk:ke OSOby, Iden!l je odpovf:dn6 za U6etnf jednotku: Irma Comstockova etenka spn\vnl rady (na zaklade ptne moci)

13 v, PRILOHA ucetoi z3verky za rok 2010 die vyhl. c. 504/2002 Sb. 1. Charakteristika a hlavoi aktivity ljcetni jednotka: Nadace Zdenka Bakaly ("nadace") Identifikacni cislo: Registrace: Nadacni rejstfik vedeny MestskYm soudern v Praze, oddil N, vlozka 646 Sfdlo nadace: Iumska 526/20, Praha 2 - Vinohrady, Zl'izovatel nadace: Zdenek Bakala Datum zapisu do nadacniho rejstiiku: 24. cervence 2007 Statutlirni organ: Spravni rada Clenove spravni rady k 31. prosinci 2010: Predseda: Clen: Cleo: Clen: Michaela Bakala (vznik clenstv! dne 10. prosioce 2009, zrnena prijmeni zapsana do nadacniho rejstfiku dne 5. brezna ) Otto Jelinek (vznik clenstvi dne 30. brezna 2010) Irma Cornstockova (vznik clenstvi dne 24. cervence 2007) Pepper de Callier (vznik clenstvi dne 24. listopadu 2010) Jrnenern nadace jedna navenek predseda spravni rady nebo jim povereny clen spravni rady. PodepisovanJ za nadaci se deje tak, ze k napsanemu nebo oti~tenernu nazvu nadace pripoji Dozorci rada: nezl'izuje se,jeji funkci vykonava revizor Daniel RosickY (vznik funkce dne 24. cervence 2007) Vyse nadacniho jmeni: tis. Kc (nadacni jrneni je tvofeno penezirym vkladem, ktery je ulozen na uctu c /0300 veded(!m u CSOB)

14 PoslanJ nadace: Hlavni cinnosti nadace je podpora jednotlivcil pri studiu v zahranici a pri realizaci jejich studijni ci vedecke prilce a podpora projektil zejmena voblasti vzdelavanj, dale v oblasti vedy, kultury, zdravotni pece, charity, komumilnich aktivit, sportu a ekologie. Ve sledovanem obdobi nevykodlivala nadace jinou cinnost. Zmeny v nadacnim rejsti'iku v roce 20 I 0: Dne 10. prosince 2009 doslo k zaniku clenstvi ve spravni rade panu Richardovi Sed'ovi. Tato zmena byla zapsana do nadacniho rejsti'iku dne 6. brezna 20 I O. Dne 30. bi'ezna 2010 odstoupil pan Craig H. Comstock ze sprilvni rady. Tato zmena byla zapsana do nadacniho rejsti'iku dne 5. srpna Dne 24. listopadu 20 lose staj novym clenem spravni rady pan Pepper de Callier. Tato zmena byla zapsana do nadacniho rejsti'iku dne 5. brezna 201 I. Na ZIildade rozhodnuti spravni rady ze dne 30. bi'ezna 20 I 0 doslo k navyseni nadacniho jmedi z 500 tis. Kc na 2000 tis. Kc. Tato zmena byla zapsana do nadacnibo rejsti'iku doe 5. srpna

15 2. Zasadni ucetni postupy pouiivane nadaci (a) Zpusob vedeni ucetnictvi, zpracovlini ucetnicb zaznamu a misto jejicb uscbovy Nadace se pfi vedeni ucetnictvi i'idi zakonem c. 563/ 1991 Sb. 0 ucetnictvi v platnem zneni,jakoz i vyhiaskou MF e. 504/2002 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona 0 ucetnictvi, a internimi smernicemi. Dale se i'idi speciatnimi ustanovenimi zakona c. 586/1992 Sb., 0 danich z pi'ijmu v platnem zneni, ktera upravuji vykazovani a zdaiiovani vysledku hospodal'eni neziskovych organizaci. Ucetnictvi je vedeno externi spolecnosti Levey & Jung s.r.o. v ucetnim programu SUN. Veetni dokjady jsou u10zeny v sidle nadace. (b) D1ouhodoby nehmotny a hmotny majetek Dlouhodoby nehmotny a hmotny majetek je evidovan v porizovacich cenach, ktere obsahuji cenu porizeni a nakjady s poi'izenim souvisejici. Dlouhodoby hmotny majetek a dlouhodoby nehmotny majetek, ktery je vykazovan v rozvaze, je odpisovan rovnomeme die typu majetku po dobu predpokjadane do by zivotnosti. Dlouhodoby majetek evidovany v ucetnictvi ve ti'ide 0 odpisuje nadace podle zakona e Sb., 0 danich z prijmu (ve zneni pozdej~ich predpisu). Ostatni dlouhodoby nehmotny majetek (intemetove strlinky) je odpisovan rovnomeme po dobu 36 mesicu. ( c) Pfepoety cizicb men Nadace pouziva pro pfepoeet cizich men denni kurz Ceske narodni banky platny ke dni zauctovaru ucetniho pi'ipadu. V prubehu roku se uctuje pouze 0 realizovanych kurzorych ziscich a ztratacb. Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dni prepocitavana podle kurzu devizoveho trhu vyhlaseneho Ceskou narodni bankou. Nerealizovane kurzove zisky a ztraty jsou zacbyceny v rozvaze. (d) Pfijate a poskytnute dary Nadace uctuje 0 financnich prostfedcich prijatych na zliklade darovacich smluv na ueet Fondy, ze ktereho jsou tyto prijate financni prostredky zuetovany die charakteru jejich pouziti a die pozadavku darce nasledujicimi zpusoby: proti bankovnimu uctu v pfipade poskytnuti fmancnich prostfedku fyzick)'m ci pravnickym osoblim, ktere byly vybrany spravni radou; proti nadacnimu jmeni na zakjade pozadavku darce a rozhodnuti spravni rady o nary~eni nadacniho jmeni. 3

16 3. D1ouhodoby nehmotny majetek Oslalnl dlouhodoby Nedokon~ny dlouhodoby nchmotny maictek nehmotny majctek Cclkcm Pofizovad ceoa Zilstatck k Plinlstky Ubytky PfeU~lovllnl Zuslalck k Oprivky Zustalek k Odpisy Opmvky k ubytkum Pfeli~lovllni ZOstatek k Zol,tatkov8 hodnoia Zol,latkovi hod nola V roce 2010 nadace aktivovala internetove strarucy v celkove ponzovaci hodnote 96 tis. Kc. 4. Krlitkodoby fmaneni majetek Financnf prosti'edky jsou vedeny na beznych uctech v ceskych korumich. Zustatek na bankovnfch uctech k 31. prosinci 2010 cini tis. Kc ( tis. Kc). s. Vlastni zdroje Ziskl(zlnlta) VH ve Ziskl(zlnlta) VlastnJ minulych schval. bl!fneho jm~n! Fond~ lei flzen! obdobl Celkem Zustatek k Pfevod zisku roku Pfijate dary Poskytoute dary Navy~enf nadalnlho jm~n! I 500 Ziskl(zlnlta) roku 20 I Zustatek k II

17 V misledujici tabulee je uvedena struktura pnjat)ieh daro: D:irce XR Investment Holdings Limited Crossroads Capital Investments Inc. Ostatnl d:irci, ktefi si nepfejl by! zverejn!nl Celkem Vy~e daru v tis. Kf V nasledujici tabulce je uvedena struktura poskytnut)ieh daro: PHiemce Fyzicke osoby v programu poskytovanl stipendil (Scholarship) Ostatnf fyzicke osoby Pnlvnicke osoby Celkem Vy~e daru v tis. Kf IS Spravni naklady Spnivni miklady nadaee za rok 2010 cini eelkem 393 tis. Kc ( tis. Kc). Jejieh struktura je misledujici: Slufuy Osobnl naklady Ostatni naklady Odpisy, prodany majetel<,!vorba rezerv a opravnych polouk Celkem Spnlvnl naklady Die statutu nadaee nesrni pi'ekrocit maximalni vyse spnivnieh mikladij za licetni obdobi 20 % nadacniho jmeni zapsaneho v nadacnim rejsti'iku k 31. prosinei daneho licetniho obdobi. Toto pravidlo bylo nadaci v roee 2010 splneno. 7. Mzdove naklady Mzdove miklady za rok 2010 cini 47 tis. Kc ( tis. Kc). Nadaee ve sledovanem obdobi uzavirala pouze dohody 0 provedeni praee. 8. Odmeny a pujcky clen6m statutarnich a dozorcich organu V roee 2010 ani v roee 2009 nebyly clemim spnivni rady a revizorovi nadaee poskytnuty zadne odmeny z titulu vykonu funkee ani zadnc pijjcky a zalohy. 5

18 Clenove spnivni rady, revizor a jejich rodinni pi'islusnici rovnez nejsou ticastni v osobach, s nirniz nadace uzavrela za vykazovane ticetni obdobi obchodni smlouvy nebo jine smluvni vztahy krom~ darovacich smluv ve pros ch nadace. 9. Dan z pi'ijmu Pi'ijmy nadace nepodlehaji dani z pfijrnu podle ustanoveni 18 mona 0 dani z pi'ijmu c. 586/1992 Sb., ve zn~ni pozd~jsich pfedpisu, nebor' jsou zi~kav{my z cinnosti vyplyvajici z poslani nadace. Vzhledem k teto skutecnosti je vykazana dai\ova povinnost za rok 20 I 0 a 2009 nulova. 10. Zavazky oevykazaoe v rozvaze Nadace neeviduje zadoe zavazky, ktere by k rozvahovemu dni nebyly vykazany v rozvaze. 11. Vyzoamoa oasledoa udalost Spravni rad~ nadace neni znama zadmi ryznamna nasledna udalost, ktera by vyzadovala tipravu ticetnich rykazu nebo zvefejneni v pfiloze ticetni zav~rky, krorne zapisu zmeny ve slozen! spravni rady nadace popsane v bode 1. V Praze dne 20. kv~tna 20 II Podpisory zftznam: '... ~... (~ Inna Comstockova clenka spravni rady (na zftklad~ pine moci) 6

1. Úvodní slovo zakladatele

1. Úvodní slovo zakladatele Výroční zpráva 2014 Obsah 1. Úvodní slovo zakladatele... 3 2. Vznik a účel Nadace Karla Janečka... 4 3. Identifikační údaje Nadace Karla Janečka... 4 4. Lidé v Nadaci Karla Janečka... 4 5. Činnost Nadace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Allianz nadační fond. Výroční

Allianz nadační fond. Výroční Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Allianz nadační fond Výroční zpráva 2012 Zrekonstruovaná část Slezské ulice, která je hlavní dopravní tepnou v Jablonném nad Orlicí. Obsah Základní údaje 4 Allianz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2011 1.0 Úvodní slovo ředitele společnosti Vzdělávací institut AGEL, o.p.s. 2.0 Významné události uplynulého kalendářního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření NADACE AGEL 2011 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady NADACE AGEL 2. Poslání, cíle NADACE AGEL 3. Identifikační údaje NADACE AGEL včetně složení statutárního

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Financování bez hranic

Financování bez hranic Výroční zpráva 2012 Financování bez hranic UniCredit Leasing CZ, a. s., je jednou z největších společností na českém trhu, která nabízí leasingové a úvěrové produkty nejenom pro financování osobních vozidel,

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE EDUCA 2003 Vážení přátelé, předkládáme Vám zprávu o činnosti a hospodaření Nadace Educa v roce 2003. Chtěli bychom Vás informovat o vývoji projektů v uplynulém roce, ale také o našich

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

tce - srredisko CESTA Uherske Hradiste vyrocni ZpRAVA ZA ROK 2013

tce - srredisko CESTA Uherske Hradiste vyrocni ZpRAVA ZA ROK 2013 Diakonie r;~ Ceskobratrske cirkve evangelicke Stredisko CESTA DAKONE tce - srredisko CESTA Uherske Hradiste vyrocni ZpRAVA ZA ROK 2013 Nazev organizace: Sidlo: Telefon: Web: E-mail: C: Bankovni spojeni:

Více