Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra"

Transkript

1 Vzorový příklad Model environmentálního vzdělávání - Přírůstkový Rekonstrukce environmentálního centra PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Zelená linka pro zájemce o dotace:

2 OSNOVA 1 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU VSTUPNÍ ÚDAJE PROJEKTU POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROJEKTU LIST INFO LIST INVESTIČNÍ NÁKLADY BĚŽNÉ CENY LIST NÁKLADY A PŘÍJMY BEZ PROJEKTU LIST NÁKLADY A PŘÍJMY S PROJEKTEM LIST ZDROJE FINANCOVÁNÍ LIST VÝSTUP PRO SFŽP KONTROLA RELEVANTNOSTI VÝSLEDKŮ STANOVENÍ MÍRY PODPORY

3 1 CHARAKTERISTIKA PROJEKTU V rámci projektu je navrženo rozšíření stávajícího environmentálního centra (dále jen centrum ). Žadatelem na projekt, respektive vlastníkem a následně provozovatelem infrastruktury (centra) bude Obec tzn. veřejný subjekt (provozovatelem mohou být organizace 100% vlastněné veřejným subjektem). Realizace projektu je plánována na období , tzn. uvedení projektu do provozu je plánováno na Předpokládané přímé realizační náklady projektu jsou stanoveny ve výši tis. Kč bez DPH. Celkové náklady projektu (včetně souvisejících ostatních nákladů projektu dle Implementačního dokumentu OPŽP) činí tis. Kč bez DPH, resp tis.kč včetně DPH. Na základě celkových nákladů a s tím souvisejících ostatních nákladů projektu je patrné, že celkové náklady projektu nepřesáhnou hranici 50 mil a projekt tedy bude definován jako Individuální projekt. Žadatel není plátcem DPH. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o rekonstrukci environmentálního centra, je tedy projekt zařazen dle Implementačního dokumentu Operačního programu Životní prostředí , do prioritní osy 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu, respektive do oblasti podpory Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací. Projekty, kdy se jedná o rekonstrukci nebo rozšíření stávajícího objektu v rámci prioritní osy 7, musí být zpracovány (nejedná-li se projekt v tzv. provozní ztrátě) Modelem environmentálního vzdělávání - přírůstkovým (dle aktuální zveřejněné verze Modelu). 2 VSTUPNÍ ÚDAJE PROJEKTU Souhrnný přehled vstupních údajů projektu je uveden v tabulkách níže. Položky investiční, provozní náklady a příjmy (bez projektu a s projektem) jsou detailněji uvedeny v příslušných kapitolách tohoto příkladu. Všechny údaje, které jsou uvedené v tabulkách, je nezbytné vyplnit do Modelu environmentálního vzdělávání - přírůstkového který je relevantní pro výpočet míry podpory pro projekty na základě historických dat, a to z důvodu zajištění správné funkce výpočtu Modelu. Pozn.: Údaje, týkající se investičních a provozních nákladů (viz Tabulka 1 a Tabulka 2) se do Modelu musí zadat v tisících Kč s přesností na 3 desetinná místa (tzn., že je-li náklad Kč, do Modelu Zpracovatel zadá číslo 20,825!!!). Model následně zobrazuje zaokrouhlené hodnoty na částku v tisících, (tj. 21 tis. Kč), přesto však počítá s přesnými částkami zadanými Zpracovatelem. 3

4 Tabulka 1: Vstupní data stávajícího stavu bez projektu Položka Jednotka Hodnota Info Vlastník infrastruktury veřejný/obec Obec Provozovatel infrastruktury veřejný/obec Obec Zahájení realizace projektu Den/měsíc/rok Ukončení realizace projektu Den/měsíc/rok Provozní náklady bez projektu včetně DPH Fixní náklady tis. Kč/rok 1 780,000 Variabilní náklady: Elektrická energie tis. Kč/rok 13,500 Spotřební materiál tis. Kč/rok 300,000 Celkové roční provozní náklady tis. Kč/rok 2 093,500 Příjmy bez projektu včetně DPH Školící činnost centra tis. Kč/rok 1 400,000 Gastro tis. Kč/rok 700,000 Celkové roční příjmy tis. Kč/rok 2 100,000 Tabulka 2: Vstupní data stavu s projektem Položka Jednotka Hodnota Investiční náklady projektu (tis. Kč na tři desetinná místa) bez DPH Projekce tis. Kč 1 300,000 Zpracování žádosti tis. Kč 200,000 Studie proveditelnosti tis. Kč 100,000 Finanční (ekonomická) analýza tis. Kč 100,000 Energetický audit (energetický průkaz budovy) tis. Kč 200,000 Výstavba tis. Kč ,000 Stroje, zařízení a vybavení environmentálního centra tis. Kč 2 300,000 Ostatní náklady s projektem tis. Kč 1 470,500 Provozní náklady s projektem včetně DPH Fixní náklady tis. Kč/rok 1 810,000 Variabilní náklady: Elektrická energie tis. K/rok č 14,492 Spotřební materiál tis. Kč/rok 500,000 4

5 Celkové roční provozní náklady tis. Kč/rok 2 324,492 Příjmy s projektem včetně DPH Školící činnost centra tis. Kč/rok 2 200,000 Gastro tis. Kč/rok 800,000 Celkové roční příjmy tis. Kč/rok 3 000,000 5

6 3 POSTUP PŘI VYPLŇOVÁNÍ A ŘEŠENÍ PROJEKTU Níže je uveden postup při vyplňování a řešení projektu Rekonstrukce environmentálního centra (dále jen Projekt ) na uvedeném příkladu výstavby (rozšíření) centra. Řešení a členění následujících kapitol odpovídá jednotlivým krokům za sebou tak, jak má Zpracovatel postupovat při vyplňování dat do Modelu environmentálního vzdělávání - přírůstkového při řešení výstupů Projektu. Zpracovatel vyplní postupně odpovídající data do následujících listů v Modelu: List Info List Investiční náklady běžné ceny List Náklady a příjmy bez projektu List Náklady a příjmy s projektem List Zdroje financování List Výstup pro SFŽP 3.1 LIST INFO Zpracovatel nejprve vyplní požadované vstupní údaje, jako jsou identifikační údaje o Žadateli a předkládaném Projektu (jméno žádajícího subjektu, název projektu, ID projektu dle čísla, vygenerovaného k formuláři žádosti v elektronickém prostředí BENE-FILL, kontaktní osoba Žadatele, sídlo Žadatele, telefon a ). Dále je nutné vyplnit předpokládané datum zahájení realizace Projektu a předpokládané datum ukončení realizace Projektu (resp. uvedení Projektu do provozu), následně je zapotřebí definovat položku Má žadatel nárok na vrácení DPH? v tomto případě je nastavena položka na Ne. Žadatel je povinen na listu Info vyplnit položku Kategorie projektu s ohledem na charakter projektu. Tento výběr je čistě na Žadateli/Zpracovateli FA s tím, že na základě celkových investičních nákladů projektu (vč. DPH bez ohledu na její způsobilost), které činí tis. Kč a dle v současnosti platného kurzu ČNB (25,400 Kč/EUR), se jedná o Individuální projekt (jehož celkové investiční náklady nepřekročí částku 50 mil. EUR, což je hranice pro stanovení charakteru projektu dle platných dokumentů národních orgánů a EK). Posledními položkami, které je zapotřebí v rámci tohoto listu definovat jsou Žadatel je veřejný nebo soukromý subjekt? v tomto případě je položka nastavena na veřejný a položka Pokud je Žadatel veřejný subjekt, jaký typ? V tomto případě položka nastavena na obec. 6

7 Obrázek 1: List Info 3.2 LIST INVESTIČNÍ NÁKLADY BĚŽNÉ CENY V rámci tohoto listu vyplňuje Zpracovatel analýzy investiční náklady Projektu v běžných cenách! Investiční náklady musí být v souladu s položkovým rozpočtem, který je součástí projektové dokumentace a se souhrnným položkovým rozpočtem, který dokládá Žadatel v rámci předložení žádosti na Projekt. Pozn.: Investiční náklady se do Modelu zadávají v tisících Kč s přesností na 3 desetinná místa (tzn., že je-li náklad Kč, do Modelu Zpracovatel zadá číslo 20,825!!!). Model následně zobrazuje zaokrouhlené hodnoty na částku v tisících, tj. 21 tis. Kč, přesto však počítá s přesnými částkami zadanými Zpracovatelem. V případě rozšíření centra, byly v roce 2012 vynaloženy finanční prostředky v rámci projektových prací na zpracování následujících činností (projekce: 1 300,000 tis. Kč, zpracování žádosti: 200,000 tis. Kč, studie proveditelnosti: 100,000 tis. Kč, finanční analýza: 100,000 tis. Kč, energetický audit: 200,000 tis. Kč). Dalšími investičními náklady, které Zpracovatel musí vyplnit v rámci listu, jsou náklady, související s výstavbou v rámci realizace Projektu. Zpracovatel vyplní do buněk v rámci položky Výstavba žlutě podbarvené buňky v jednotlivých letech realizace Projektu. Do těchto buněk (sloupec rok 2013 a 2014) Zpracovatel zadá investiční náklady související s danou položkou (Budovy: ,000 tis, Kč, Terénní a vegetační úpravy: 1 000,000 tis. Kč). V rámci těchto položek je standardně předdefinována životnost na 30 let. Dále musí Zpracovatel vyplnit v rámci položky Stroje a zařízení daný typ technologie nebo zařízení, na kterou vynaloží finanční prostředky. Do buněk v rámci této položky vyplní opět do příslušného roku (2014) hodnotu přepokládaných investičních nákladů (náklady na zpracování materiálů a pomůcek investičního charakteru : 400,000 tis. Kč, audiovizuální technika: 1 000,000 tis. Kč, Nábytek: 500,000 tis. Kč a Gastro 7

8 vybavení: 400,000 tis. Kč). V rámci těchto položek je ponechána životnost na dobu 5, resp. 10 let. Obrázek 2: List Investiční náklady-běžné ceny Z výše uvedených přímých způsobilých realizačních nákladů Projektu (částka za položky Výstavba a Stroje a zařízení = ,000 tis. Kč ,000 tis. Kč = ,000 tis. Kč) může Zpracovatel vypočítat tzv. ostatní náklady Projektu, a to dle podmínek uvedených v Implementačním dokumentu OPŽP, pro prioritní osu 7 a oblast podpory 7.1. V rámci Projektu jsou ostatní investiční náklady nastaveny následovně: rezerva (865,000 tis. Kč = 5%), propagace (86,500 tis. Kč = 0.5%), dozor v průběhu výstavby (519,000 tis. Kč = 3%). V rámci Projektu jsou všechny náklady spojené s realizací Projektu definovány jako způsobilé náklady, z tohoto důvodu nejsou vyplněny žádné náklady v tabulkové části Z toho - nezpůsobilé investiční náklady. Vzhledem ke skutečnosti, že DPH je vždy započteno do celkových nákladů Projektu, je částka odpovídající DPH automaticky Modelem dopočítávána a připočtena do celkových nákladů Projektu. Po vyplnění tohoto listu je tedy patrné, že celkové investiční náklady Projektu činí ,338 tis. Kč vč. DPH a tudíž Projekt je v rámci OPŽP definován jako individuální projekt. Vzhledem ke skutečnosti, že Žadatel není plátcem DPH, je považováno DPH za způsobilý náklad Projektu. 3.3 LIST NÁKLADY A PŘÍJMY BEZ PROJEKTU V rámci listu vyplní Zpracovatel jak fixní a variabilní náklady bez Projektu tak i příjmy bez Projektu, a to ve stálých cenách v cenové úrovni, uvedené na listu Info, [buňka I27] (tis. Kč v c.ú. 2012). Výše nákladů a příjmů bez Projektu bude ve výpočtu Modelu následně využita ke stanovení přírůstkových nákladů a příjmů, tzn. rozdíl nákladů a příjmů ve scénáři s projektem a bez projektu. Na listu Info je zadáváno plátcovství DPH pouze z hlediska investičních nákladů, nikoliv však plátcovství DPH z pohledu provozní činnosti. V tomto případě není žadatel plátcem DPH na provozní činnost (shodně jako není plátcem DPH na investiční činnosti), musí být proto všechny zadávané hodnoty (položky provozních nákladů a příjmů projektu) zadávány včetně DPH! 8

9 Provozní náklady bez Projektu: V rámci tabulkové části Provozní náklady musí být v rámci Projektu definovány pro položky variabilních nákladů následující variabilní náklady: Elektrická energie. Spotřební materiál. Fixní náklady ve scénáři bez projektu v roce 2014 jsou automaticky proporcionálně dopočítány dle zadaných nákladů uvedených v roce Fixní náklady ve scénáři bez projektu v roce 2015 činí tis. Kč/rok, jednotlivé položky fixních nákladů jsou uvedeny níže: Osobní náklady bez Projektu spojené s provozováním centra byly stanoveny na tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše osobních nákladů. Opravy hmotného majetku spojené s provozováním centra, byly stanoveny na 250 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše nákladů na opravy hmotného majetku. Náklady provozního majetku spojené s provozováním centra, byly stanoveny na 270 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše nákladů na provozní majetek. Režie, poddodávky a ostatní, které souvisí s provozováním centra, byly stanoveny na 60 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše těchto nákladů. Položka Ostatní nebyla využita, a to z důvodu, že ostatní předdefinované položky byly pro definování provozních nákladů dostačující. Obrázek 3: List Náklady a příjmy bez projektu Provozní náklady Variabilní náklady ve scénáři bez projektu se vyplňují v celém prvním roce (rok 2015) po předpokládaném uvedení Projektu do provozu (rok 2014). U každé položky variabilních nákladů, kterou Zpracovatel definoval, Model automaticky vypočítá jednotkový náklad (Kč), který je vypočten jako celkové náklady dané služby, děleno množstvím jednotek. Celkové variabilní náklady v roce 2015 dosahují výše 314 tis. Kč, jednotlivé položky variabilních nákladů jsou uvedeny níže: 9

10 Roční množství spotřebované elektrické energie je KWh. Roční variabilní náklady za spotřebovanou elektrickou energii jsou 13,5 tis. Kč. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto nákladů. Celkové roční variabilní náklady za spotřební materiál, činí 300 tis. Kč. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto nákladů. Celkové provozní náklady v prvním celém roce po uvedení Projektu do provozu (rok 2015) ve scénáři bez projektu, jsou vypočteny ve výši 2 093,5 tis. Kč. Z důvodu, že není počítáno s navýšením nákladů v jednotlivých letech, tedy zůstává celková výše provozních nákladů na hodnotě 2 093,5 tis. Kč včetně DPH. Příjmy bez Projektu: Zpracovatel v rámci tohoto Projektu musí vyplnit položky pro jednotlivé příjmy Projektu ve scénáři bez projektu. Zadání a vyplnění položek pro scénář bez projektu, musí být vyplněno do prvního celého roku po uvedení Projektu do provozu, tedy do roku Obrázek 4: List Náklady a příjmy bez projektu Příjmy V rámci tabulkové části Příjmy jsou v rámci Projektu definovány následující typy příjmů: Školící činnost centra. Gastro. Detailnější stanovení a popis jednotlivých příjmů je uveden v odrážkách níže: Roční úhrada za školící činnost centra činí tis. Kč/rok. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto příjmů. Roční částka za gastronomické služby činí 700 tis. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto příjmů. Celkové roční příjmy bez Projektu v roce 2015 činí tis. Kč/rok, tyto příjmy by bez rozšíření stávajícího centra zůstaly na shodné výši, tedy tis. Kč/rok. Jak je patrné z tabulky níže, stávající centrum vykazuje Čisté příjmy bez reinvestice kladné a to ve výši 7 tis. Kč/rok. 10

11 Obrázek 5: List Náklady a příjmy bez projektu Příjmy - Náklady 3.4 LIST NÁKLADY A PŘÍJMY S PROJEKTEM V rámci tohoto listu vyplní Zpracovatel jak fixní a variabilní náklady, tak i příjmy ve scénáři s projektem a to ve stálých cenách v cenové úrovni 2012 (tis. Kč). Vzhledem ke skutečnosti, že Žadatel není plátcem DPH, musí být všechny zadávané hodnoty pro položky nákladů a příjmů zadávány včetně DPH! V rámci listu musí Zpracovatel vyplnit náklady i příjmy včetně nákladů a příjmů očekávaných z důvodu realizace Projektu, tzn. jednotlivé položky jsou vyplňovány jako součet položek bez projektu a Projektu samotného. Vlivem realizace Projektu nedojde k žádné změně jednotlivých typů nákladů a příjmů, které byly definovány v rámci listu bez projektu. Provozní náklady vč. Projektu: Fixní náklady ve scénáři s projektem v roce 2014 jsou automaticky proporcionálně dopočítány dle zadaných nákladů uvedených v roce Fixní náklady ve scénáři s projektem v roce 2015 činí tis. Kč, jednotlivé položky fixních nákladů jsou uvedeny níže: Osobní náklady spojené s provozováním centra byly stanoveny na tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše osobních nákladů. Opravy hmotného majetku spojené s provozováním centra, byly stanoveny na 250 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše nákladů na opravy hmotného majetku. Náklady provozního majetku spojené s provozováním centra, byly stanoveny na 300 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše nákladů na provozní majetek. Režie, poddodávky a ostatní, které souvisí s provozováním centra, byly stanoveny na 60 tis. Kč / rok. Dle předpokladu v průběhu jednotlivých let nebude docházet k nárůstu výše těchto nákladů. Položka Ostatní nebyla využita, a to z důvodu, že ostatní předdefinované položky byly pro definování provozních nákladů dostačující. Variabilní náklady se vyplňují v celém prvním roce (rok 2015) po předpokládaném uvedení Projektu do provozu (rok 2014). U každé položky variabilních nákladů, kterou Zpracovatel definoval, Model automaticky vypočítá jednotkový náklad (Kč), který je vypočten jako celkové náklady dané služby, děleno množstvím jednotek za danou službu. Celkové variabilní náklady v roce 2015 dosahují výše 514 tis. Kč, jednotlivé položky variabilních nákladů jsou uvedeny níže: Roční množství spotřebované elektrické energie je KWh. Roční variabilní náklady za spotřebovanou elektrickou energii jsou 14,492 tis. Kč. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto nákladů. 11

12 Celkové roční variabilní náklady za spotřební materiál, činí 500 tis. Kč. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto nákladů. Celkové provozní náklady s Projektem v prvním celém roce uvedení Projektu do provozu (rok 2015) jsou vypočteny ve výši 2 324,492 tis. Kč/rok. Z důvodu, že není počítáno s navýšením nákladů v jednotlivých letech, tedy zůstává celková výše provozních nákladů s Projektem na hodnotě 2 324,492 tis. Kč/rok včetně DPH. Obrázek 6: List Náklady a příjmy s projektem Provozní náklady Příjmy vč. Projektu: Zpracovatel v rámci tohoto Projektu musí vyplnit položky pro jednotlivé příjmy Projektu ve scénáři s projektem. Zadání a vyplnění položek pro scénář s projektem, musí být vyplněno do prvního celého roku po uvedení Projektu do provozu, tedy do roku Školící činnost centra. Gastro. Detailnější stanovení a popis jednotlivých příjmů je uveden v odrážkách níže: Roční úhrada za školící činnost centra činí tis. Kč/rok. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto příjmů. Roční částka za gastronomické služby činí 800 tis. V průběhu let není předpokládáno navýšení těchto příjmů. Celkové roční příjmy s Projektem v prvním celém roce po uvedení Projektu do provozu (rok 2015) činí tis. Kč/rok, tyto příjmy Projektu jsou pro následující roky provozu předpokládány ve shodné výši, tedy tis. Kč/rok včetně DPH. 12

13 Obrázek 7: List Náklady a příjmy s projektem Příjmy Jak je patrné z tabulky níže, po realizaci Projektu centrum vykazuje kladné Čisté příjmy bez reinvestice a to ve výši 676 tis. Kč/rok, tzn. Obrázek 8: List Náklady a příjmy s projektem Příjmy - Náklady 3.5 LIST ZDROJE FINANCOVÁNÍ V rámci tohoto listu musí Zpracovatel analýzy nastavit finanční zdroje na dofinancování Projektu tak, aby byly hodnoty v buňkách [H45, H59, J59 K59] rovny 0 tedy -. Jestliže nedojde ke správnému definování zdrojů na dofinancování Projektu, jsou výše uvedené buňky nebo jedna z buněk podsvíceny červenou barvou viz obrázek níže. Obrázek 9: List Zdroje financování Veřejný subjekt Částka k dofinancování V rámci dofinancování Projektu Žadatel počítá s využitím půjčky u bankovního subjektu a to ve výši Kč, ostatní zdroje na dofinancování Projektu budou hrazeny z vlastních zdrojů Žadatele. V rámci listu Zpracovatel vyplňuje pouze buď tabulku Veřejný subjekt nebo Soukromý subjekt a to v závislosti na typu žadatele. V tomto případě je vyplňována tabulka Veřejný subjekt. V rámci vyplnění tabulky Veřejný subjekt je vyplněna hodnota předpokládaného úvěru do buňky [H 52]. Finanční zdroje z úvěru budou sloužit k financování nezpůsobilých nákladů a z tohoto důvodu je buňka [I 52] vyplněna hodnotou 0%. Zbývající náklady, které je nezbytné dofinancovat, budou financovány z vlastních zdrojů Žadatele, tzn. částka Kč je vložena do buňky [H 51] a procento 13

14 způsobilosti výdajů v buňce [I 51] na dofinancování ze strany Žadatele, je stanoveno jako podíl z položky Zbývá dofinancovat [buňka H59] a Zp. výdaje [buňka J59] a bylo v našem příkladu vyčísleno na hodnotu 34,47 %. Takto nastavená procenta zaručí financování jak způsobilých, tak i nezpůsobilých výdajů Projektu. Obrázek 10: List Zdroje financování Veřejný subjekt obec Jestliže je správně vyplněna tabulka veřejný subjekt je automaticky vyplněna tabulka na řádcích [27 až 44] Tabulka finančních zdrojů dle formuláře žádosti v elektronickém prostředí BENE-FILL, která je zcela shodná s tabulkou v elektronické Žádosti BENE-FILL viz níže. Obrázek 11: List Zdroje financování Skladba financování Projektu Vzhledem ke skutečnosti, že je ve zdrojích na dofinancování Projektu předpokládáno využití úvěru od bankovního subjektu, musí být nastaveny parametry/hodnoty předpokládaného úvěru, viz buňky [H222 až H228]. Parametry úvěru jsou: doba splácení 20 let, doba odkladu 8 let (dle min. délky odkladu z Modelu), úroková sazba 4 % s fixní úrokovou sazbou a konstantní splátkou jistiny, poplatek za zřízení úvěru jako % celkového úvěru je roven 0. Obrázek 12: List Zdroje financování Bankovní úvěr/půjčka veřejnému subjektu 14

15 3.6 LIST VÝSTUP PRO SFŽP Zpracovatel analýzy musí na tomto listu vyplnit následující údaje: Datum zpracování buňka [P3]. Jméno zpracovatele buňka [P5]. Telefon zpracovatele buňka [P7]. Na tomto listu jsou uvedeny vypočtené hodnoty/parametry, které byly v rámci analýzy Modelem stanoveny. Na základě vypočtených hodnot je například stanoveno, zda má Projekt nárok na přidělení dotace z OPŽP. V případě, že ano, jsou poté vypočteny výše dotace/í, dále je na tomto listu uvedeno, zda Projekt vytváří významnou část odpisů, tzn. zda je finančně udržitelný, více viz kapitoly níže. 4 KONTROLA RELEVANTNOSTI VÝSLEDKŮ Jelikož se jedná o Individuální Projekt, jsou na základě zadaných (vyplněných) dat do Modelu, stanoveny výsledky FA ve standardizované podobě následovně na listu Výstup pro SFŽP. Jedná se zejména o následující ukazatele finanční výkonnosti Projektu: Čistá současná hodnota bez podpory společenství FNPV/C = tis. Kč, [buňka F51]. Čistá současná hodnota s podporou společenství FNPV/K = tis. Kč, [buňka I51]. Finanční míra návratnosti bez podpory společenství FRR/C = - 3,7 % [buňka F50]. Finanční míra návratnosti s podporou společenství FRR/K = 1,7 % [buňka I50]. Vzhledem k tomu, že Projekt vytváří významnou část odpisů, viz obrázek níže (list Výstup pro SFŽP, [buňka F69], je Projekt tzv. finančně udržitelný (Projekt vytváří významnou část odpisů). Na základě výše uvedených (Modelem vypočtených) hodnot lze konstatovat, že v rámci výpočtu analýzy byla obdržena relevantní data a tudíž lze stanovit míru podpory z dotačního titulu OPŽP. Obrázek 13: List Výstup pro SFŽP Projekt vytváří významnou část odpisů 15

16 5 STANOVENÍ MÍRY PODPORY Výsledky stanovení míry podpory jsou souhrnně uvedeny na listu Výstup pro SFŽP. V rámci FA byly vypočteny následující hodnoty pro stanovení částek na financování Projektu: Míra nedostatku financování = 73,67 % [buňka N54]. Příspěvek Společenství jako podíl z celkových způsobilých veřejných výdajů Projektu = 62,62 % [buňka N55]. Souhrn zdrojů na financování Projektu: Celkové výdaje Projektu = Kč vč. DPH [buňka E16]. Výše podpory z OPŽP celkem = Kč z celkových způsobilých veřejných výdajů Projektu [buňka E25]. Zdroje potřebné k dofinancování Projektu ze strany Žadatele celkem = Kč [buňka G44]), z toho: Vlastní zdroje Žadatele = Kč [buňka G37], Bankovní úvěr/půjčka = Kč [buňka G39]. Výstupem z Modelu je také tabulka Tabulka finančních zdrojů dle formuláře žádosti v elektronickém prostředí BENE-FILL a Skladba financování projektu na listu Zdroje financování, tyto údaje využije Zpracovatel při vyplňování žádosti v el. prostředí BENE-FILL. 16

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora

Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora Vzorový příklad pro Jádrový model - Zelená louka výstavba sběrného dvora PŘÍLOHA 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR Www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce

Více

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY

METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO PROJEKTY VYTVÁŘEJÍCÍ PŘÍJMY DLE ČL. 55 NAŘÍZENÍ RADY (ES) Č. 1083/2006 Verze 2 březen 2011 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYMEZENÍ POJMŮ 5 3 PŘEHLED PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A DOKUMENTŮ 8 4 INSTITUCIONÁLNÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1. Aktivita B PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Oblast intervence 3.1 Služby v oblasti sociální integrace Aktivita B Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 2 Strana 1 z 100 VYDÁNÍ Č. PLATNÉ OD ZPRACOVAL: SCHVÁLIL:

Více

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE

METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ PŘÍLOHA Č. 10A PŘÍRUČKY PRO ŽADATELE METODIKA PRO VÝPOČET FINANČNÍ MEZERY PROJEKTŮ VYTVÁŘEJÍCÍCH PŘÍJEM ROP SZ v3 10. března 2015 Obsah 1 Obecný postup... 3 1.1 Působnost čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006... 3 1.2 Referenční období...

Více

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY. Verze k 18. 7. 2014 ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ŽADATELE K ADMINISTRACI ŽÁDOSTÍ V RÁMCI VÝZVY PRO VEŘEJNÉ BUDOVY Verze k 18. 7. 2014 Obsah 1. Obecná upřesnění příloh k formuláři Žádosti o poskytnutí podpory a k uzavření Smlouvy, resp.

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ŠKOLICÍ STŘEDISKA Výzva II Praha - srpen 2009 1 Dokument je

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 10.10. 2008 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.env.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP verze ke dni 26. 2. 2010 Ministerstvo životního prostředí ČR, www.mzp.cz, Státní fond životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 Tel.:

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJ VÝZVA I Praha říjen 2008 Dokument je výhradním vlastnictvím

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V21 IPRM Zlín 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 57 V21 IPRM Atraktivní Olomouc 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR

POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR POKYNY PRO PŘÍJEMCE PODPORY V RÁMCI NÁRODNÍCH PROGRAMŮ SFŽP ČR 1. ÚVOD...3 2. ROZHODNUTÍ MINISTRA..3 3. SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY.. 4 3.1. PODKLADY KE SMLOUVĚ.5 3.1.1. PŘÍLOHY I PROGRAM OCHRANY OZONOVÉ

Více

ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1.

ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1. ecba Server 1.0 Uživatelský manuál ecba s.r.o., 2010, verze 1.0.7.100220802 www.ecba.cz ecba s.r.o., 2008, www.ecba.cz, verze 1.0.1.080527a Obsah ÚVOD... 3 Systémové požadavky... 3 Upozornění... 3 Struktura

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III Praha červen 2012 Dokument

Více

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o.

Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST s.r.o. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Červenec, 2008 MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. Národní 15 110 00 Praha 1 Česká republika

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku.

Seznam Vodohospodářského majetku. Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Seznam Vodohospodářského majetku Příloha č. 1 Zde bude uveden inventarizační seznam majetku se stavem ke konci příslušného roku. Nájemné Příloha č. 2 Zde bude uvedena konkrétní hodnota nájemného pro příslušný

Více

MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO ŘÍZENÍ verze 1.2 prosinec 2014 Státní fond životního prostředí ČR Kaplanova 1931 148 00 Praha 11 OBSAH MANUÁL K SOUTĚŽNÍMU FORMULÁŘI PRO POTŘEBY KONCESNÍHO

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY VÝZVA III prodloužení Praha září 2011

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více