Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, Chrudim ICO: VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009"

Transkript

1 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, Chrudim ICO: VYR6NJ ZPRAVA za raft 29

2 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani zdravotni pece v Chrudimske nemocnici, a.s.. Vzh/edem k vysokemu zajmu vefejnosti o nase zdravotnicke sluzby se nam podafilo i v roce 29 zvysit rozsah a soucasne i uroven poskytovane pece. Nase us'm tee dokladovat na zvysujicim se poctu provedenych operacf jak laparoskopickych, tak i z oblasti cevni chirurgie, onkochirurgie, mammachirurgie a chirurgie plasticke. Dale se nam podafilo uvest do provozu nove lekafske ambulance - ocni ambulanci a ambulanci klinicke vyzivy. Podarilo se rozsfrit odborny lekafsky tym o specialistu v oblasti chirurgie prsu. V prubehu roku 29 se nam podafilo otevfit nove provozy dlouhodobe intenzivni osetfovatelske pece a dlouhodobe intenzivni pece s pusobnosti pro cely Pardubicky kraj.vsechna luzkova oddeleni nadale poskytovala vysoky standard zdravotnickych sluzeb. Mottem nasi pece se stala kvalita pece a bezpecnost zdravotnfch informaci".toto potvrzuje ziskani certifikatu kvality die normy ISO 91 a certifikatu bezpecnosti informaci die normy ISO 27 1 pro celou nemocnici. Zamestnanci byli a jsou zainteresovani na dodrzovani a zvysovani kvality poskytovane pece ve vztahu k nasim klientum. Chapeme nasi nemocnici jako integralni soucast krajskeho systemu zafizeni akutni pece. Z techto duvodu jsme v roce 29 zahajili pfipravu pfevzeti LSPP pod svou spravu v roce 21. Dale jsme navazali uzsi spolupraci napfiklad se zafizenim Hospic Chrudim vcetne nabidky nasich volnych obsluznych kapacit ostatnim zdravotnickych zafizenim. Dalsi rozvoj naseho zdravotnickeho zafizeni koreloval se zavery stfednedobe koncepce zdravotnictvi Pardubickeho kraje, se kterymi se ztotoznujeme a odpovidaji strategickym cilum Chrudimske nemocnice,a.s. \v. MUDr. Tomas Vondracek, v.r. pfedseda1 pfedstavenstva Chrudimska nemocnice, a.s.

3 H ichrudimska NEMOCNICE VYROCNI ZPRAVA ZA UCETNI OBDOBI OD DO vyhotovena podle ustanoveni 21 Zakona o ucetnictvi, v platnem zneni, ktera je pfedmetem ovefeni auditora. Zakladni informace Chrudimska nemocnice, a.s., ico , byla zapsana do obchodniho rejstfiku, vedenem Krajskym soudem v Hradci Kralove, oddil B, vlozka 2626, dne Sidlo spolecnosti: Vaclavska 57, Chrudim. Charakter spolecnosti: Provozovani nestatniho zdravotnickeho zafizenf Jediny akcionar: Pardubicky kraj Pardubice, Komenskeho nam. 125, , ICO Akcie: 583 ks kmenove akcie na jmeno v listinne podobe ve jmenovite hodnote 1,- Kc omezene pfevoditelne. Zakladni kapital: 58 3,- Kc, splaceno 1% Hlavni pfedmet podnikani: Poskytovani komplexni a nedelitelne ambulantni a luzkove, zakladni a specializovane diagnosticke a lecebne pece

4 Chrudimska nemocnice, a. s. poskytuje akutni luzkovou a ambulantni peci na 369 luzkach z toho na 245 luzkach akutnich, na 94 luzkach LDN a 3 luzkach intenzivni pece v oborech: Luzkove oddeleni Oddeleni ARO Chirurgicke oddeleni Interni oddeleni Porodnicko-gynekologicke oddeleni Detske a novorozenecke oddeleni Oddeleni LDN Neurologicke oddeleni Komplement, ambulance Oddeleni klinicke biochemie Mikrobiologie Patologicko anatomicka laboratof Hematologie a krevni transfuze Rehabilitace Lekarna TRN Ambulance: urologicka amb., mamoiogicka amb. plasticka amb., cevni amb., ocni amb. Oddeleni, ktera zajist'uji komplexni servis pro vsechna oddeleni s akutni luzkovou a ambulantni peci vcetne laboratori Administrativni, provozni a technicka cast Reditelstvi nemocnice Ekonomicky odbor Technicky odbor Odbor lecebne vyzivy Odbor informatiky Provozni odbor Chrudimska nemocnice, a.s. poskytuje zdravotni peci v plnem rozsahu pro tyto zdravotni pojist'ovny: 111 Vseobecna zdravotni pojisfovna 21 Vojenska zdravotni pojisfovna 25 Ceska prumyslova zdravotni pojisfovna 27 Oborova pojisfovna zamestnancu bank a pojisfoven 29 Zamestnanecka pojisfovna ^koda 211 Zdravotni pojisfovna Ministerstva vnitra 213 Revirni bratrska pokladna 217 Zdravotni pojisfovna Metal Aliance

5 Chrudimska nemocnice, a.s. je drzitelem techto certifikatu: lonet

6 Zakladni ekonomicke ukazatele Hospodareni Chrudimske nemocnice, a.s, za obdobi od do skoncilo ztratou ve vysi tis. Kc. Tento vysledek je lepsi o 124 tis.kc nez byl plan na r.29. Chrudimska nemocnice, a.s je od registrovana die 33 zakona c. 337/92 Sb.o sprave dani a poplatku ve zneni pozdejsich pfedpisu k dani z pfijmu pravnickych osob, k dani z pfidane hodnoty, k dani ze zavisle cinnosti a k dani silnicnf. U dani z pfidane hodnoty je mesicnim platcem a to v souvislosti s prodejem zbozi a leciv z vefejne lekarny a v souvislosti s poskytovanim sluzeb nehrazenych ze zdravotniho pojisteni. Poskytovane zdravotnicke sluzby jsou od dane z pfidane hodnoty osvobozene, odvod DPH je provaden die 76 pnslusneho zakona 235/24 Sb. v platnem zneni. Chrudimska nemocnice, a.s. zahajila cinnost dnem pfechodem na novou pravni formu z pffspevkove organizace na akciovou spolecnost. Se vznikem akciove spolecnosti se nezmenil system uhrad od zdravotnich pojist'oven. Na zaklade dodrzovani splatnosti faktur za akciovou spolecnost bylo mozne v r.29 dojednat lepsi obchodni podminky pfi dodavkach leku, materialu a sluzeb. Vybrane regulacni poplatky pfinesly v roce 29 castku 1,8 mil.kc v hotovosti za ambulance, castku 2,4 mil. Kc v hotovosti za hospitalizace a castku 5 mil.kc zaslanou Pardubickym krajem na zaklade navrhu darovacich smluv. V roce 29 byl Chrudimske nemocnici, a.s. navysen zakladnf kapital o 26,1 mil.kc. K vykazala Chrudimska nemocnice, a.s. prumerny pfepocteny evidencni pocet zamestnancu ve vysi 688 osob. Splneni nakladu a vynosu k : Spotfeba materialu byla vykazana ve vysi tis. Kc, nejvyssi polozku z toho uctu pfedstavuji naklady na zdravotni material ve vysi 27.3 tis.kc, leky ve vysi tis.kc, vseobecny material ve vysi 6.6 tis.kc, krev ve vysi tis.kc. Naklady na energie byly ve vysi tis. Kc, objem prodaneho zbozi v lekarne byl ve vysi 4.68 tis. Kc a je kryty trzbami. Naklady na sluzby byly ve vysi tis. Kc z toho najem nemoviteho majetku byl ve vysi tis.kc. Naklady na opravy a udrzbu byly ve vysi tis.kc, z toho nejvetsi polozka byly naklady na udrzbu zdravotnicke techniky ve vysi tis.kc. Osobni naklady vcetne odvodu socialniho a zdravotniho pojisteni byly ve vysi tis.kc. Odpisy byly ve vysi tis.kc. Ostatni naklady byly ve vy i tis.kc (naklady centralni sterilizaci, naklady po odpoctu DPH, pojistne, skoleni atd.). Naklady celkem byly ve vy i tis.kc

7 Struktura nakladu k v tis. Kc Spotfeba materialu D Biergie Dfrodejzbozi I Opravy a udrzovani Cestovne D Sluzby DOsobninaMady DNajem Odpisy Ostatni namady Celkove vynosy kdatu byly zuctovany ve vysi tis. Kc, ztoho trzby za poskytovani zdravotni lecebne a osetrovatelske pece od zdravotnich pojisfoven predstavuji vysi tis. Kc. Zdravotni sluzby - trzby mimo zdravotnich pojistoven byly ve vysi tis. Kc, trzby lekarny tis. Kc. Ostatni vykazane trzby, pfedstavujici aktivaci materialu, najem moviteho majetku, jine provozni a financni vynosy predstavuji vysi tis. Kc Struktura vynosu k v tis.kc I Trzby i prodeje sluzeb Trzby za zbozi DAktivace D Trzby za prodany material FYovoznidotace Ostatni vynosy

8 Spolecnost vykazala tyto ekonomicke ukazatele: Ukazatel Hospodarsky vysledek Nakiady celkem Ztoho Vynosy celkem Ztoho Majetek Ztoho Obezna aktiva Zdroje kryti majetku k Vtom spotf ebovane nakupy sluzby osobni naklady ostatni naklady odpisy fmancni naklady trzby z podnikani aktivace ostatni vynosy vynosy z prodeje materialu dlouhodoby majetek v zustatkove cene nedokonceny majetek vlastni kapital cizi zdroje v tis.kc Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu Pohledavky Zavazky Skutecnosti, ktere nastaly az po skonceni rozvahoveho dne a jsou vyznamne: Vobdobi mezi rozvahovym dnem a datem zpracovani vyrocni zpravy nedoslo k temto vyznamnym udalostem pro spolecnost.

9 Pfedpokladany budouci vyvoj: Zakladni koncepci cinnosti Chrudimske nemocnice, a.s. v letech bude zvyseni rozsahu a kvality poskytovan6 zdravotni pece pri dosazeni schvaleneho vysledku hospodafeni. Zakladni koncepce je pfedkladana v souladu s rozpracovanymi ukoly, ktere plynou ze stfednedobe koncepce Pardubickeho kraje pro Chrudimskou nemocnici, a.s. Profesionalnim fizenim a s maximalni orientaci na pacienta zvysujeme hodnotu spolecnosti a jejf dobre jmeno za ucelem dosazeni priznivych hospodafskych vysledku pro sveho akcionafe. I v roce 21 budujeme prosperujici organizaci s vysokou firemni kulturou. Svuj uspech chceme postavit na profesionalite svych zamestnancu, ktefi maji maximalni zajem o problemy pacientu, o jejich bezpecnost a spokojenost. Usilujeme o nejlepsi zdravotni peci v oblasti bfisni chirurgie zejmena zamefene na chirurgii miniinvazivni, v oblasti cevni chirurgie, neinvazivni kardiologie, gastroenterologie, porodni a novorozenecke pece. Management bude usilovat o optimalizaci administrativne spravnich nakladu, o zvysovani vykonnosti s durazem na zvyseni uhrad od zdravotnich pojisfoven. Zaroven postupnymi kroky musime usilovat o zvysovani kapitalove struktury a tim i o stabilitu nasi ekonomiky. V lecebne preventivni peci: Prioritou nasi nemocnice nadale bude orientace a rozsifeni objemu a rozsahu zdravotni pece pfedevsim v chirurgickych oborech. Zachovani poskytovane zdravotni pece v ostatnich oborech v rozsahu pece poskytovane v roce 29 v zavislosti na zpusobu uhrad ze zdravotnich pojisfoven.. V nasledne peci orientace na poskytovani dlouhodobe intenzivni osetfovatelske pece a dlouhodobe intenzivni pece. Navyseni poctu luzek dlouhodobe intenzivni pece na 1 luzek pro potfebu celeho Pardubickeho kraje. Navyseni objemu laparoskopickych bfisnich operacnich vykonu v pfipade dohody se zdravotnimi pojisfovnami o uhrade. Rozvoj mammachirurgicke pece vcetne pece onkologicke. Navyseni objemu cevnich operacnich vykonu v pripade dohody se zdravotnimi pojisfovnami o uhrade. Otevfeni a provoz traumatologicko ortopedickeho oddeleni, provadeni endoprotetiky kolenniho a kycelniho kloubu. Navyseni poctu koloskopickych vysetfeni v ramci screeningu kolorektalniho karcinomu. Zlepseni a obnova technickeho vybaveni jednotek intenzivni pece na chirurgii a internim oddeleni. Zlepseni a obnova technickeho vybaveni operacnich salu. Zlepseni a obnova technickeho vybaveni kardiologicke, neurologicke, TRN a gynekologicke ambulance. Zlepseni technickeho vybaveni oddeleni nasledne pece. Obhajeni kontrolniho auditu k udelenym certifikacim z roku 29. Pfiprava nemocnice k akreditaci kvality die SAK

10 Vydaje na cinnost v oblasti vyzkumu a vyvoje: Spolecnost ve sledovanem obdobi nevynalozila na vyzkum a vyvoj zadne vydaje. Aktivity v oblasti ochrany zivotniho prostfedi a pracovnepravnich vztahu: Aktivity v oblasti ochrany zivotniho prostfedi ve sledovanem obdobi spolecnost nevyvijela. V oblasti pracovnepravnich vztahu byla koncem roku 28 uzavfena cast kolektivni smlouvy fesici pfedevsim oblast odmenovani. Od pocatku roku 29 se s vyborem ZO dokoncuji dalsi dohody, vedouci k uzavfeni Kolektivni smlouvy v plnem rozsahu. Organizacni jednotky v zahranici: K datu ovefeni nebyly zfizeny. /w MUDr.Tomas Vondracek, v"r. feditel nemocnice a pfedseda pfedstavenstva Chrudimske nemocnice, a.s. Pfiloha: 1. Ucetni zaverka: Rozvaha, Vykaz zisku a ztraty, Pfiloha, Penezni tok, Zmena kapitalu 2. Zprava o vztazich 3. Zprava auditora

11 Minimcilni zavazny vycet informaci podle vyhlasky c. 5/22 Sb ROZVAHA v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) Obchodni firma nebo jiny nazev ucetni jednotky Chrudimska nemocnice, a.s. Sidlo nebo bydliste ucetni jednotky a misto podnikani lisi-li se od bydliste Vaclavska 57 Chrudim Oznaceni a AKTI V b Cis. c Bezne ucetni obdobi Brutto Korekce 1 2 Netto 3 vlinule ucetni obdobi 4 AKTIVA CELKEM A. Pohledavky za upsany zakladni kapital B. Dlouhodoby majetek B.I. Dlouhodoby nehmotny majetek Software Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek B.ll. Dlouhodoby hmotny majetek Stavby Samostatne movite veci a soubory movitych veci Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek C. Obezna aktiva C.I. Zasoby C.I.1. Material Zbozi C.lll. Kratkodobe pohledavky C.III.1. Pohledavky z obchodniho styku Pohledavky - ovladajici a fidici osoba Stat - dafiove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne ucty aktivni Jine pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek C.IV.1. Penize Ucty v bankach D.I. Casove rozliseni D.I.1. Naklady pfistich obdobi Pfijmy pfistich obdobi

12 Oznaceni PAS I VA Cis. Stav v beznem ucet. obdobi Stav v minulem ucet. obdobi a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastni kapital A.I. Zakladni kapital A.I.1. Zakladni kapital A.M. Kapitalove fondy Ostatni kapitalove fondy A.lll. Rezervni fondy, nedelitelny fond a ostatni fondy ze zisku A.III.1. Zakonny rezervni fond / Nedelitelny fond A.IV. Vysledek hospodafeni minulych let Neuhrazena ztrata minulych let A.V. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi (+/-) B. Cizi zdroje B.ll. Dlouhodobe zavazky Jine zavazky B.lll. Kratkodobe zavazky B.III.1. Zavazky z obchodniho styku Zavazky - ovladajici a fidici osoba Zavazky k zamestnancum Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Stat - danove zavazky a dotace Kratkodobe prijate zalohy B.IV. Bankovni uvery a vypomoci B.IV.1. Bankovni uvery dlouhodobe C.I. Casove rozliseni C.I.1. Vydaje pfistich obdobi Vynosy pfistich obdobi

13 Sestaveno dne: Podpisovy zaznam statutarniho organu ucetni jednotky nebo podpisovy zaznam fyzicke osoby, ktera je ucetnf jednotkou Pravnf forma ucetnf Pfedmet podnikani

14 Minimalni zavazny vycet informaci podle vyhlasky c. 5/22 Sb VYKAZ ZISKU A ZTRATY v plnem rozsahu Obchodni firma nebo jiny nazev ucetni jednotky Chrudimska nemocnice, a.s. Sidlo nebo bydliste ucetni jednotky a misto podnikani lisi-li se od bydliste kedni (v celych tisicfch Kc) Vaclavska 57 Chrudim 5372 ICO Oznaceni a TEXT b Cis. c Skutecnost v ucetnim obdobi sledovanem 1 minulem 2 I. Tiiby za prodej zbozi A. Naklady vynalozene na prodane zbozi Obchodni marze II. Vykony Trzby za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb Aktivace B. Vykonova spotfeba B.1. Spotfeba materialu a energie B.2. Sluzby Pfidana hodnota C. Osobni naklady C.1. Mzdove naklady C.2. Odmeny clenum organu spolecnosti a druzstva C.3. Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni D. Dane a poplatky E. Odpisy diouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku III. Trzby z prodeje diouhodobeho majetku a materialu Trzby z prodeje diouhodobeho majetku Trzby z prodeje materialu F. Zustatkova cena prodaneho diouhodobeho majetku a materialu F.2. Prodany material G. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexnich nakladu pfistich obdobi (+/-) IV. Ostatni provozni vynosy H. Ostatni provozni naklady * Provozni vysledek hospodafeni X. Vynosove iiroky 42 N. Nakladove iiroky Ostatni financni naklady * Financni vysledek hospodareni ** Vysledek hospodareni za beznou cinnost

15 *** Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi (+/-) **** Vysledek hospodafeni pfed zdanenim (+/-) (f ) Sestaveno dne: Podpisovy zaznam statutarniho organu ucetni jednotky nebo podpisovy zaznam fyzicke osoby, ktera je ucetni jednotkou Pravni forma ucetni Pfedmet podnikani

16 HCHRUDIMSKA NEMOCNICE Pfiloha k ucetni zaverce v plnem rozsahu za obdobiroku 29 podle Zdkona c.563/1991 Sb. o ucetnictvi v platnem znenia 39 vyhldsky 5/22 Sb. Chrudimska nemocnice, a.s. Vdclavskd 57, Chrudim ICO: DIC: CZ

17 I. Obecne udaje 1.1 Zakladni udaje: Nazev ucetni jednotky: Chrudimska nemocnice, a.s. ICO: DIG: CZ Sidlo: Vaclavska 57, Chrudim Pravni forma: akciova spolecnost Rozhodujici pfedmet cinnosti: Komplexni ambulantni a luzkova lecebna pece Datum vzniku: zapis v OR, zahajeni cinnosti Rozvahovy den: Okamzik sestaveni ucetni zaverky: Pfedmet podnikani: Provozovani nestatniho zdravotnickeho zafizeni, zapsano dne Velkoobchod, zapsano dne Hostinska cinnost, zapsano dne Ubytovaci sluzby, zapsano dne Inzenyrska cinnost v investicni vystavbe, zapsano dne Sprava a udrzba nemovitosti, zapsano dne Reklamni cinnost a marketing, zapsano dne Vyroba chemickych latek a chemickych pfipravku, zapsano dne Udaje o fyzickych a pravnickych osobach, ktere se podileji 2 a vice procenty na zakladnim kapitalu ucetni jednotky: Jmeno, nazev podilnika Pardubicky kraj, Komenskeho nam. 125, Pardubice, 1C: % 29 1% 1.4 Popis zmen a dodatku provedenych v uplynulem ucetnim obdobi v obchodnim rejstriku: Zvyseni zakladniho kapitalu o castku 15.3.,-- Kc, splaceno 1%, nepenezity vklad. Akcie: 475 ks kmenove akcie najmeno v listinne podobe ve jmenovite hodnote 1.,-- Kc omezene pfevoditelne. Emisni kurz akcii pfi upisovani a rovna jmenovite hodnote akcie. Zvyseni zakladniho kapitalu o castku 1.8.,-- Kc, splaceno 1%, nepenezity vklad. Akcie 583 ks kmenove akcie najmeno v listinne podobe ve jmenovite hodnote 1.,-- Kc omezene pfevoditelne. Emisni kurz akcii pfi upisovani a rovna jmenovite hodnote akcie.

18 1.5 Popis organizacni struktury licctni jednotky a jeji zasadni zmeny behem uplynuleho ucetniho obdobi: Statutarni organ - pf edstavenstvo - tf iclenne Tficlenne pf edstavenstvo bylo zapsano v obchodnim rejstfiku dne dnem vzniku clenstvi v pfedstavenstvu je datovano k Zpusobjednani za spolecnost: Cinnost spolecnosti fidi a jejim jmenem jedna pf edstavenstvo. Za pf edstavenstvo jedna navenek jmenem spolecnosti kazdy clen pfedstavenstva samostame. Podepisovani za spolecnosti se deje tak, ze k vytistene nebo napsane obchodni firme spolecnosti pfipoji svuj podpis pfedseda pfedstavenstva nebo clen pfedstavenstva. Dozorci rada sesticlenna, v OR zapsana zmena dne , den vzniku clenstvi (zmena) Popis organizacni struktury ucetni jednotky k rozvahovemu dni: Pf edstavenstvo tf iclenne: MUDr.Tomas Vondracek, pfedseda pfedstavenstva, clen pfedstavenstva, bytem Na Vysluni 1227, Chrudim, vznik clenstvi MUDr.Vladimir Ninger, Ph.D., clen pfedstavenstva, bytem Spojilska 1777, 53 3 Pardubice, vznik clenstvi Ing.Ivan Uresova, MBA, clen pfedstavenstva, bytem Dostojevskeho 474, Vysoke Myto, vznik clenstvi Dozorci rada sesticlenna: Mgr.Marketa Tauberova, vznik clenstvi Ing.Leos Dostal, vznik clenstvi Bc.Miloslav Macela, vznik clenstvi MUDr.Vera Zdimalova, vznik clenstvi MUDr.Bronislav Pavelka, vznik clenstvi MUDr.Dalibor Kasik, vznik clenstvi Zmeny behem uplynuleho ucetniho obdobi: Dne pfestal vykonavat funkci pfedsedy pfedstavenstva MUDr.Vojtech Nemecek, bytem Severni, Nasavrky. Dne doslo ke zmene v osobe pfedsedy pfedstavenstva, kterym se stal MUDr.Tomas Vondracek, bytem Na Vysluni 1227, Chrudim. Doslo k rozsifeni pfedstavenstva z jednoclenneho na tficlenne a dne se stali dalsimi cleny pfedstavenstva MUDr.Vladimir Ninger, Ph.D., bytem Spojilska 1777, 53 3 Pardubice a Ing. Ivana Uresova, MBA, bytem Dostojevskeho 474, Vysoke Myto.

19 1.6 Jin en a a pfijmeni clenu statutarnich organu k rozvahovemu dni: Pfedstavenstvo tficlenne: MUDr.Tomas Vondracek, pfedseda pfedstavenstva, clen pfedstavenstva, bytem Na Vyslunf 1227, Chrudim, vznik clenstvi MUDr.Vladimir Ninger, Ph.D., clen pfedstavenstva, bytem Spojilska 1777, 53 3 Pardubice, vznik clenstvi Ing.Ivan Uresova, MBA, clen pfedstavenstva, bytem Dostojevskeho 474, Vysoke Myto, vznik clenstvi Dozorci rada sesticlenna: Mgr.Marketa Tauberova, vznik clenstvi Ing.Leos Dostal, vznik clenstvi Bc.Miloslav Macela, vznik clenstvi MUDr.Vera Zdimalova, vznik clenstvi MUDr.Bronislav Pavelka, vznik clenstvi MUDr.Dalibor Kasik, vznik clenstvi Obchodni firma a sidlo ucetnich jednotek, v nichz ma ucetni jednotka vetsi nez 2% podil na jejich zakladnim kapitalu: Nazev a sidlo Nevyskytuje se Podil na ZK 29 Vlastni kapital 29 Ucetni HV Vyse podilu na zakladnim kapitalu techto obchodnich spolecnosti nebo druzstev: Nevyskytuje se Dohody mezi spolecniky, ktere zakladaji rozhodovaci prava bez ohledu na vysi podilu na zakladnim kapitalu u techto obchodnich spolecnosti nebo druzstev: Nevyskytuje se Vyse vlastniho kapitalu a vyse ucemiho vysledku hospodafeni za posledni ucetni obdobi techto obchodnich spolecnosti nebo druzstev s ohledem na spolehlivost, srovnatelnost, srozumitelnost a vyznamnost ( 19 odst.6 zakona o ucetnictvi): Nevyskytuje se. 1.8 Byly uzavfeny ovladaci smlouvy nebo smlouvy o pfevodech zisku? Jake povinnosti z nich vyplyvaji? Nevyskytuje se.

20 1.9 Prumerny pf epocteny pocet zamestnancu behem ucetniho obdobi z toho pocet clenu fidicich organu: Prumerny pocet zamestnancu - z toho pocet clenu fidicich organu Osobni naklady, ktere byly vynalozeny na zamestnance z toho na cleny fidicich organu: Vyse osobnich nakladu na zamestnance - z toho na cleny fidicich organu ^_ Odmeny osobam, ktere jsou statutarnim organem, clenum statutarnich a dozorcich organu, jakoz i vyse vzniklych nebo sjednanych penzijnich zavazku byvalych clenu vyjmenovanych organu (uhrnne lidaje): Kategorie osob Dozorci rada Vyse pujcek, uveru, s uvedenim urokove sazby a hlavni podminek, poskytnuta zajisteni a ostatni plneni (napf. bezplatna pfedani k uzivani osobnich automobilu nebo jinych movitych a nemovitych veci, vyuziti sluzeb poskytovanych ucetni jednotkou a platby duchodoveho pfipojisteni), jak penezni, tak v nepenezni forme osobam, ktere jsou statutarnim organem, clenum statutarnich nebo jinych fidicich a dozorcich organu vcetne byvalym osobam a clenum techto organu v uhrnne vysi oddelene za jednotlive kategorie osob: Osobam, ktere jsou statutarnim organem spolecnosti byla k zakladu dane z pfijmu ze zavisle cinnosti behem ucetniho obdobi pfipoctena za bezplatne pfedani osobnich automobilu do uzivani financni castka ve vysi 72.2,-- Kc

21 II. Ucetni metody 2.1 Aplikace obecnych ucetnich zasad: Ucetni zasady uplatnovane v Chrudimske nemocnici, a.s. jsou v souladu s platnou legislativou. 2.2 Pouzite ucetni metody: Spolecnost neuplatfiuje zadne metody, ktere by se lisily od zakonem stanovenych ucetnich metod. 2.3 Zpusoby ocenovani a odepisovani: Druhy aktiv Material Nedokoncena vyroba Polotovary vlastni vyroby Vyrobky Zvifata Zbozi DHM vytvofeny vlastni cinnosti DNM vytvofeny vlastni cinnosti Cenne papiry Majetkove ucasti Pf ichovky a pf irustky zvif at Oceneni Pofizovaci cena Nevyskytuje se Nevyskytuje se Nevyskytuje se Nevyskytuje se Pofizovaci cena Vlastni naklady die kalkulace Nevyskytuje se Nevyskytuje se Nevyskytuje se Nevyskytuje se Ocenovani probiha v souladu s ucetnimi pfedpisy a platnou legislativou, pfedevsim 24 a 25 zakona o ucetnictvi. Postupy stanoveni ucetnich odpisu dlouhodobeho majetku vychazeji z planu ucetnich odpisu. Ucetni jednotka ma stanoven linearni zpusob odepisovani. Dafiove odpisy uplatnuje ucetni jednotka v souladu se zakonem o dani z pfijmu. 2.4 Informace o odchylkach od metod podle 7 odst. 5 zakona, jejich vliv na majetek a zavazky, na financni situaci a vysledek hospodafeni ucetni jednotky: Spolecnost uctuje o pfedbeznych uhradach smluvenych se zdravotnimi pojist'ovnami jako o vynosech ucetnimi zapisy MD 311 odberatele / Dal 62 trzby z prodeje sluzeb, nikoli jako o zavazcich MD 221 bankovni ucty / Dal 324 pfijate zalohy. Vyuctovani poskytnute zdravotni pece za pfislusny kalendafni rok je provadeno v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy. Pro rok 29 se jedna o vyhlasku Ministerstva zdravotnictvi c.464/28 Sb., o stanoveni hodnot bodu, vyse uhrad zdravotni pece hrazene ze zdravotni pojisteni a regulacnich omezeni objemu poskytnute zdravotni pece pro rok 29. Vysledna pausalni uhrada nalezi zdravotnickemu zafizeni pfi splneni pfislusnych podminek, uvedenych

22 mimo jine v bodech 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 pfilohy c.l teto vyhlasky. Chrudimska nemocnice, a.s. vykazuje vykony zdravotnim pojist'ovnam prubezne die poskytovane pece, o techto pfedbeznych platbach uctuje az ve chvili, kdy zdravotni pojist'ovna tyto vykazane body (tj. pocet hospitalizaci, pocet bodu, DRG) uzna a to v navaznosti na vyse citovanou uhradovou vyhlasku c. 464/28 Sb.,, pfiloha c. 1 bod 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. * V techto polozkach jsou uvedeny zarovefi dodatecne uznane vykony, vykazane zdravotnim pojist'ovnam, ktere nebyly pojist'ovnam v prvni fazi uznany. 2.5 Zpusob stanoveni opravnych polozek a opravek k majetku. Zdroje informaci pro stanoveni vyse opravnych polozek a opravek: Opravne polozky k pohledavkam jsou stanoveny v souladu s platnou legislativou. Spolecnost stanovila zpusob opravnych polozek k pohledavkam smernici c. SM-18. Opravne polozky k majetku nebyly prozatim stanoveny, nebyl duvod pro jejich tvorbu. 2.6 Zpusob uplatneny pri prepoctu udaju v cizich menach na ceskou menu: V ucetni jednotce se nevyskytuji ucetni pfipady, kdy by byly pouzivany cizi meny. Vyjimkou jsou zahranicni pracovni cesty, kde pro ucely prepoctu cizich men pouziva ucetni jednotka denni kurzy CNB. 2.7 Zpusob stanoveni real 116 hod not v prislusneho majetku a zavazku: Nevyskytuje se Pouzity ocefiovaci model pfi oceneni cennych papiru a derivatu realnou hodnotou: Nevyskytuje se Zmeny realne hodnoty vcetne zmen v oceneni podilu ekvivalenci podle jednotlivych druhu flnancniho majetku a zpusob jejich zauctovani: Nevyskytuje se Pokud nebyl cenny papir, podil a derivat ocenen realnou hodnotou nebo ekvivalenci, uvede ucetni jednotka duvody a pfipadnou vysi opravne polozky: Nevyskytuje se.

23 III. Vyznamne polozky (skupiny polozek) z rozvahy a vykazu zisku a ztraty Uvedeny jsou polozky, jejich uvedeni je podstatne pro analyzu a pro hodnoceni fmancni a majetkove situace ucetni jednotky a pro hodnoceni vysledku hospodafeni, pokud tyto informace nevyplyvaji pfimo ani nepfimo z rozvahu nebo vykazu zisku a ztraty. 3.1 Vyznamne udaje, ktere nc jsou v licetnich vykazech samostatne vykazany zejmena: Vykaz zisku a ztraty Ucet 518 ostatni sluzby k ve vysi ,61 tis. Kc. Nejvetsi podil na techto sluzbach ma najem nemoviteho majetku vuci Pardubickemu kraji ve vysi ,4 tis.kc a prani pradla dodavatelsky ve vysi 5.78,3 tis.kc. Ucet 548 ostatni naklady k ve vysi ,2 tis.kc. Nejvetsi podil na techto nakladech maji naklady po odpoctu DPH ve vysi 5.614,28 tis.kc - spolecnost ma podle zakona o DPH narok na odpocet DPH pouze ve vysi stanoveneho koeficientem, naklady centralni sterilizace ve vysi 3.523,96 tis.kc, naklady na agregovane vykony ve vysi 2.376,2 tis.kc - pozadavky jine organizace na provedeni vykonu nemocnici. Ucet 648 ostatni vynosy k ve vysi , tis.kc. Nejvetsi podil na techto vynosech ma bezuplatne nabyti krve od darcu ve vysi 1.22,88 tis.kc, stravne ve vysi 1.774,45 tis.kc, vyrovnavaci platba od Pardubickeho kraje ve vysi 14.12,9 tis.kc. Skupina uctu 64 k ve vysi ,15 tis.kc - nejvetsi podil na teto skupine ma ucet viz popis vyse. Dale je to licet 642 trzby z prodeje materialu - krev ve vysi 4.594,85 tis.kc Skupina uctu 62 aktivace k ve vysi 3.75,25 tis.kc. Nejvetsi podil na techto vynosech ma aktivace sterilizace ve vysi 3.523,96 tis.kc. Rozvaha Ucet naklady pfistich obdobi - odpis drobneho majetku ve vysi 5.794,23 tis.kc Ucet vyuctovani zdravotnich pojist'oven - srazka ZP ve vysi 5.7,4 tis.kc Ucet vynosy pfistich obdobi - najem zaplaceny dopfedu ve vysi 5.669,21 tis.kc Ucet vyuctovani zdravotnich pojist'oven - pfeplatek ZP ve vysi 658,14 tis.kc V ramci zmeny metody uctovani: Byl snizen ucet 13 o castku 539,32 tis.kc a zvysen ucet 21 o castku 539,32 tis.kc. Jedna se o automatickou zavoru, ktera je drobnou stavbou. Byl snizen ucet 381 o drobny majetek, ktery byl zakoupen v r.28 a 29 a pfijat na sklad. Zarovefi byl zvysen ucet 22 o tento drobny majetek. Jedna se o castku 7.8,14 tis.kc. Byl pfeveden zustatek uctu 351 na ucet 311. Byl pfeveden zustatek uctu 378 na 311. Jedna se o vystavene faktury mimo pohledavky za zdravotni vykony. Byl pfeveden zustatek uctu 379 na 325. Jedna se o ostatni zavazky. Byly pfevedeny zustatky uctu 648 na 62. Jedna se o vykony, ktere souvisi s cinnosti organizace Byly pfevedeny zustatky uctu 61 na 62. Nejedna se o vyrobky, ale o sluzby.

24 Vysvetleni vybranych vyznamnych polozek resp. jejich zmen podle jednotlivych radku rozvahy a vykazu zisku a ztraty podle odst vyhl., oznacenych arabskou cislici, itere byly slouceny Polozky rozvahy C.III.9-Jine 3ohledavky D.I.I -Naklady Dfistich obdobi D.I.3 - Pfijmy pfistich obdobi A.II.1 Ostatni tapitalove fondy 3.III.1 Jine zavazky C.LI Vydaje pfistich obdobi C.IIL1 Pohledavky z obchodniho styku 32 tis. Kc - nesplacene pujcky FKSP poskytnute zamestnancum v PO a pfevedene do AS 24 tis. Kc - refundace Nakup drobneho majetku pfi pfevodu PO na AS a jeho postupne rozpusteni Pfijmy - vratky ZP patfici do r. 29, ale budou uhrazeny v r.21 Pfijate dary Splaceni faktury za pofizeni NIS - ucet 479 ve vysi 515 tis.kc Vydaje - srazky ZP patfici do r. 29 a srazeny budou v r. 21 Zauctovany opravne polozky k pohledavkam za r. 27 a 28 ve vysi 286 tis.kc Polozky vykazu zisku a ztraty A. II. 3 Aktivace B.2 Sluzby E.III.2 Trzby zprodeje materialu G.IV. Ostatni provozni vynosy H. Ostatni provozni naklady O. Ostatni financni naklady Aktivace sterilizace - opravy a udrzovani - najemne nemovitosti - prani pradla dodavatelsky - likvidace odpadu -ostatni sluzby Trzby z prodeje krve Viz text vyse Viz text vyse tis. Kc tis. Kc 5 78 tis. Kc tis. Kc tis. Kc Urok z cerpani kontokorentu ( KNT ve vysi 25 mil.kc) Podrozvahova evidence Ucetni jednotka eviduje na podrozvahovych uctech: Pronajaty majetek Vypujceny majetek Drobny majetek od 5,-- Kc do 2., Kc v pofizovaci cene, drobny majetek darovany v reprodukcni cene

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ OD 1.1.2008 DO 31.12.2008 vyhotovená podle ustanovení 21 Zákona o účetnictví,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř V souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke 31.12.213 (v celých

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 17

MÚZO PRAHA /4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 17 MÚZO PRAHA - 2010/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 1/ 17 MÚZO PRAHA - 2010/4Q VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Strana: 8/ 17 ORGANIZACE: 48112089 Příloha č.3 - Přehled o peněžních tocích

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana:

U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: Licence:DQWP /.praooval: Irena Culikova U C R - G O R D I C S O F T W A R E ***-> DCRGURPA 14032012 Okamzik sestaveni: 17.02.2013 14h52m30s Strana: ROZVAHA - BILANCE za obdobi : 12/2012 ICO :70645949 NAZEV

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu Dle vyhlasky c. 5/ Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní v plném rozsahu ke dni 31.1.15 (v celych tisících Kc) I 6494737 Název a sídlo ú etní jednotky Stavební bytove druzstvo Katerinky 873, druzstvo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace ve zjednodušeném rozsahu ROZVAHA pro nevýdlené organizace ve zjednodušeném rozsahu ke dni 1.12.215 Název a sídlo úetní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Archeo Sever o.p.s. I 15758 K Vapence 448 Teplice 415 Oznaení a AKTIVA b

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ROZVAHA. ve zjednodusenem ˇ rozsahu. ke dni: (v celych tisících Kc) ˇ Cinnosti ˇ zastupcu pojistovny ˇ a makleru ˇ

ROZVAHA. ve zjednodusenem ˇ rozsahu. ke dni: (v celych tisících Kc) ˇ Cinnosti ˇ zastupcu pojistovny ˇ a makleru ˇ ROZVAHA ke dni: 31.12.2015 (v celych tisících Kc) ˇ I : 24271888 Název a sídlo ú etní jednotky INSCOM, s.r.o. Opletalova 917/9 Praha 1 11000 Právní forma ú etní jednotky Spolecnost ˇ s rucením ˇ omezenym

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ke dni ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Společenství

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více