Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, Chrudim ICO: VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 570, 537 27 Chrudim ICO: 275 20 561 VYR06NJ ZPRAVA. za raft 2009"

Transkript

1 Chrudimska nemocnice, a.s. Vaclavska 57, Chrudim ICO: VYR6NJ ZPRAVA za raft 29

2 Vazeni spoluobcane, dovolte mi, abych jako feditel zhodnotil uplynuly rok 29 z pohledu zmen v poskytovani zdravotni pece v Chrudimske nemocnici, a.s.. Vzh/edem k vysokemu zajmu vefejnosti o nase zdravotnicke sluzby se nam podafilo i v roce 29 zvysit rozsah a soucasne i uroven poskytovane pece. Nase us'm tee dokladovat na zvysujicim se poctu provedenych operacf jak laparoskopickych, tak i z oblasti cevni chirurgie, onkochirurgie, mammachirurgie a chirurgie plasticke. Dale se nam podafilo uvest do provozu nove lekafske ambulance - ocni ambulanci a ambulanci klinicke vyzivy. Podarilo se rozsfrit odborny lekafsky tym o specialistu v oblasti chirurgie prsu. V prubehu roku 29 se nam podafilo otevfit nove provozy dlouhodobe intenzivni osetfovatelske pece a dlouhodobe intenzivni pece s pusobnosti pro cely Pardubicky kraj.vsechna luzkova oddeleni nadale poskytovala vysoky standard zdravotnickych sluzeb. Mottem nasi pece se stala kvalita pece a bezpecnost zdravotnfch informaci".toto potvrzuje ziskani certifikatu kvality die normy ISO 91 a certifikatu bezpecnosti informaci die normy ISO 27 1 pro celou nemocnici. Zamestnanci byli a jsou zainteresovani na dodrzovani a zvysovani kvality poskytovane pece ve vztahu k nasim klientum. Chapeme nasi nemocnici jako integralni soucast krajskeho systemu zafizeni akutni pece. Z techto duvodu jsme v roce 29 zahajili pfipravu pfevzeti LSPP pod svou spravu v roce 21. Dale jsme navazali uzsi spolupraci napfiklad se zafizenim Hospic Chrudim vcetne nabidky nasich volnych obsluznych kapacit ostatnim zdravotnickych zafizenim. Dalsi rozvoj naseho zdravotnickeho zafizeni koreloval se zavery stfednedobe koncepce zdravotnictvi Pardubickeho kraje, se kterymi se ztotoznujeme a odpovidaji strategickym cilum Chrudimske nemocnice,a.s. \v. MUDr. Tomas Vondracek, v.r. pfedseda1 pfedstavenstva Chrudimska nemocnice, a.s.

3 H ichrudimska NEMOCNICE VYROCNI ZPRAVA ZA UCETNI OBDOBI OD DO vyhotovena podle ustanoveni 21 Zakona o ucetnictvi, v platnem zneni, ktera je pfedmetem ovefeni auditora. Zakladni informace Chrudimska nemocnice, a.s., ico , byla zapsana do obchodniho rejstfiku, vedenem Krajskym soudem v Hradci Kralove, oddil B, vlozka 2626, dne Sidlo spolecnosti: Vaclavska 57, Chrudim. Charakter spolecnosti: Provozovani nestatniho zdravotnickeho zafizenf Jediny akcionar: Pardubicky kraj Pardubice, Komenskeho nam. 125, , ICO Akcie: 583 ks kmenove akcie na jmeno v listinne podobe ve jmenovite hodnote 1,- Kc omezene pfevoditelne. Zakladni kapital: 58 3,- Kc, splaceno 1% Hlavni pfedmet podnikani: Poskytovani komplexni a nedelitelne ambulantni a luzkove, zakladni a specializovane diagnosticke a lecebne pece

4 Chrudimska nemocnice, a. s. poskytuje akutni luzkovou a ambulantni peci na 369 luzkach z toho na 245 luzkach akutnich, na 94 luzkach LDN a 3 luzkach intenzivni pece v oborech: Luzkove oddeleni Oddeleni ARO Chirurgicke oddeleni Interni oddeleni Porodnicko-gynekologicke oddeleni Detske a novorozenecke oddeleni Oddeleni LDN Neurologicke oddeleni Komplement, ambulance Oddeleni klinicke biochemie Mikrobiologie Patologicko anatomicka laboratof Hematologie a krevni transfuze Rehabilitace Lekarna TRN Ambulance: urologicka amb., mamoiogicka amb. plasticka amb., cevni amb., ocni amb. Oddeleni, ktera zajist'uji komplexni servis pro vsechna oddeleni s akutni luzkovou a ambulantni peci vcetne laboratori Administrativni, provozni a technicka cast Reditelstvi nemocnice Ekonomicky odbor Technicky odbor Odbor lecebne vyzivy Odbor informatiky Provozni odbor Chrudimska nemocnice, a.s. poskytuje zdravotni peci v plnem rozsahu pro tyto zdravotni pojist'ovny: 111 Vseobecna zdravotni pojisfovna 21 Vojenska zdravotni pojisfovna 25 Ceska prumyslova zdravotni pojisfovna 27 Oborova pojisfovna zamestnancu bank a pojisfoven 29 Zamestnanecka pojisfovna ^koda 211 Zdravotni pojisfovna Ministerstva vnitra 213 Revirni bratrska pokladna 217 Zdravotni pojisfovna Metal Aliance

5 Chrudimska nemocnice, a.s. je drzitelem techto certifikatu: lonet

6 Zakladni ekonomicke ukazatele Hospodareni Chrudimske nemocnice, a.s, za obdobi od do skoncilo ztratou ve vysi tis. Kc. Tento vysledek je lepsi o 124 tis.kc nez byl plan na r.29. Chrudimska nemocnice, a.s je od registrovana die 33 zakona c. 337/92 Sb.o sprave dani a poplatku ve zneni pozdejsich pfedpisu k dani z pfijmu pravnickych osob, k dani z pfidane hodnoty, k dani ze zavisle cinnosti a k dani silnicnf. U dani z pfidane hodnoty je mesicnim platcem a to v souvislosti s prodejem zbozi a leciv z vefejne lekarny a v souvislosti s poskytovanim sluzeb nehrazenych ze zdravotniho pojisteni. Poskytovane zdravotnicke sluzby jsou od dane z pfidane hodnoty osvobozene, odvod DPH je provaden die 76 pnslusneho zakona 235/24 Sb. v platnem zneni. Chrudimska nemocnice, a.s. zahajila cinnost dnem pfechodem na novou pravni formu z pffspevkove organizace na akciovou spolecnost. Se vznikem akciove spolecnosti se nezmenil system uhrad od zdravotnich pojist'oven. Na zaklade dodrzovani splatnosti faktur za akciovou spolecnost bylo mozne v r.29 dojednat lepsi obchodni podminky pfi dodavkach leku, materialu a sluzeb. Vybrane regulacni poplatky pfinesly v roce 29 castku 1,8 mil.kc v hotovosti za ambulance, castku 2,4 mil. Kc v hotovosti za hospitalizace a castku 5 mil.kc zaslanou Pardubickym krajem na zaklade navrhu darovacich smluv. V roce 29 byl Chrudimske nemocnici, a.s. navysen zakladnf kapital o 26,1 mil.kc. K vykazala Chrudimska nemocnice, a.s. prumerny pfepocteny evidencni pocet zamestnancu ve vysi 688 osob. Splneni nakladu a vynosu k : Spotfeba materialu byla vykazana ve vysi tis. Kc, nejvyssi polozku z toho uctu pfedstavuji naklady na zdravotni material ve vysi 27.3 tis.kc, leky ve vysi tis.kc, vseobecny material ve vysi 6.6 tis.kc, krev ve vysi tis.kc. Naklady na energie byly ve vysi tis. Kc, objem prodaneho zbozi v lekarne byl ve vysi 4.68 tis. Kc a je kryty trzbami. Naklady na sluzby byly ve vysi tis. Kc z toho najem nemoviteho majetku byl ve vysi tis.kc. Naklady na opravy a udrzbu byly ve vysi tis.kc, z toho nejvetsi polozka byly naklady na udrzbu zdravotnicke techniky ve vysi tis.kc. Osobni naklady vcetne odvodu socialniho a zdravotniho pojisteni byly ve vysi tis.kc. Odpisy byly ve vysi tis.kc. Ostatni naklady byly ve vy i tis.kc (naklady centralni sterilizaci, naklady po odpoctu DPH, pojistne, skoleni atd.). Naklady celkem byly ve vy i tis.kc

7 Struktura nakladu k v tis. Kc Spotfeba materialu D Biergie Dfrodejzbozi I Opravy a udrzovani Cestovne D Sluzby DOsobninaMady DNajem Odpisy Ostatni namady Celkove vynosy kdatu byly zuctovany ve vysi tis. Kc, ztoho trzby za poskytovani zdravotni lecebne a osetrovatelske pece od zdravotnich pojisfoven predstavuji vysi tis. Kc. Zdravotni sluzby - trzby mimo zdravotnich pojistoven byly ve vysi tis. Kc, trzby lekarny tis. Kc. Ostatni vykazane trzby, pfedstavujici aktivaci materialu, najem moviteho majetku, jine provozni a financni vynosy predstavuji vysi tis. Kc Struktura vynosu k v tis.kc I Trzby i prodeje sluzeb Trzby za zbozi DAktivace D Trzby za prodany material FYovoznidotace Ostatni vynosy

8 Spolecnost vykazala tyto ekonomicke ukazatele: Ukazatel Hospodarsky vysledek Nakiady celkem Ztoho Vynosy celkem Ztoho Majetek Ztoho Obezna aktiva Zdroje kryti majetku k Vtom spotf ebovane nakupy sluzby osobni naklady ostatni naklady odpisy fmancni naklady trzby z podnikani aktivace ostatni vynosy vynosy z prodeje materialu dlouhodoby majetek v zustatkove cene nedokonceny majetek vlastni kapital cizi zdroje v tis.kc Pohledavky a zavazky z obchodnich vztahu Pohledavky Zavazky Skutecnosti, ktere nastaly az po skonceni rozvahoveho dne a jsou vyznamne: Vobdobi mezi rozvahovym dnem a datem zpracovani vyrocni zpravy nedoslo k temto vyznamnym udalostem pro spolecnost.

9 Pfedpokladany budouci vyvoj: Zakladni koncepci cinnosti Chrudimske nemocnice, a.s. v letech bude zvyseni rozsahu a kvality poskytovan6 zdravotni pece pri dosazeni schvaleneho vysledku hospodafeni. Zakladni koncepce je pfedkladana v souladu s rozpracovanymi ukoly, ktere plynou ze stfednedobe koncepce Pardubickeho kraje pro Chrudimskou nemocnici, a.s. Profesionalnim fizenim a s maximalni orientaci na pacienta zvysujeme hodnotu spolecnosti a jejf dobre jmeno za ucelem dosazeni priznivych hospodafskych vysledku pro sveho akcionafe. I v roce 21 budujeme prosperujici organizaci s vysokou firemni kulturou. Svuj uspech chceme postavit na profesionalite svych zamestnancu, ktefi maji maximalni zajem o problemy pacientu, o jejich bezpecnost a spokojenost. Usilujeme o nejlepsi zdravotni peci v oblasti bfisni chirurgie zejmena zamefene na chirurgii miniinvazivni, v oblasti cevni chirurgie, neinvazivni kardiologie, gastroenterologie, porodni a novorozenecke pece. Management bude usilovat o optimalizaci administrativne spravnich nakladu, o zvysovani vykonnosti s durazem na zvyseni uhrad od zdravotnich pojisfoven. Zaroven postupnymi kroky musime usilovat o zvysovani kapitalove struktury a tim i o stabilitu nasi ekonomiky. V lecebne preventivni peci: Prioritou nasi nemocnice nadale bude orientace a rozsifeni objemu a rozsahu zdravotni pece pfedevsim v chirurgickych oborech. Zachovani poskytovane zdravotni pece v ostatnich oborech v rozsahu pece poskytovane v roce 29 v zavislosti na zpusobu uhrad ze zdravotnich pojisfoven.. V nasledne peci orientace na poskytovani dlouhodobe intenzivni osetfovatelske pece a dlouhodobe intenzivni pece. Navyseni poctu luzek dlouhodobe intenzivni pece na 1 luzek pro potfebu celeho Pardubickeho kraje. Navyseni objemu laparoskopickych bfisnich operacnich vykonu v pfipade dohody se zdravotnimi pojisfovnami o uhrade. Rozvoj mammachirurgicke pece vcetne pece onkologicke. Navyseni objemu cevnich operacnich vykonu v pripade dohody se zdravotnimi pojisfovnami o uhrade. Otevfeni a provoz traumatologicko ortopedickeho oddeleni, provadeni endoprotetiky kolenniho a kycelniho kloubu. Navyseni poctu koloskopickych vysetfeni v ramci screeningu kolorektalniho karcinomu. Zlepseni a obnova technickeho vybaveni jednotek intenzivni pece na chirurgii a internim oddeleni. Zlepseni a obnova technickeho vybaveni operacnich salu. Zlepseni a obnova technickeho vybaveni kardiologicke, neurologicke, TRN a gynekologicke ambulance. Zlepseni technickeho vybaveni oddeleni nasledne pece. Obhajeni kontrolniho auditu k udelenym certifikacim z roku 29. Pfiprava nemocnice k akreditaci kvality die SAK

10 Vydaje na cinnost v oblasti vyzkumu a vyvoje: Spolecnost ve sledovanem obdobi nevynalozila na vyzkum a vyvoj zadne vydaje. Aktivity v oblasti ochrany zivotniho prostfedi a pracovnepravnich vztahu: Aktivity v oblasti ochrany zivotniho prostfedi ve sledovanem obdobi spolecnost nevyvijela. V oblasti pracovnepravnich vztahu byla koncem roku 28 uzavfena cast kolektivni smlouvy fesici pfedevsim oblast odmenovani. Od pocatku roku 29 se s vyborem ZO dokoncuji dalsi dohody, vedouci k uzavfeni Kolektivni smlouvy v plnem rozsahu. Organizacni jednotky v zahranici: K datu ovefeni nebyly zfizeny. /w MUDr.Tomas Vondracek, v"r. feditel nemocnice a pfedseda pfedstavenstva Chrudimske nemocnice, a.s. Pfiloha: 1. Ucetni zaverka: Rozvaha, Vykaz zisku a ztraty, Pfiloha, Penezni tok, Zmena kapitalu 2. Zprava o vztazich 3. Zprava auditora

11 Minimcilni zavazny vycet informaci podle vyhlasky c. 5/22 Sb ROZVAHA v plnem rozsahu kedni (v celych tisicich Kc) Obchodni firma nebo jiny nazev ucetni jednotky Chrudimska nemocnice, a.s. Sidlo nebo bydliste ucetni jednotky a misto podnikani lisi-li se od bydliste Vaclavska 57 Chrudim Oznaceni a AKTI V b Cis. c Bezne ucetni obdobi Brutto Korekce 1 2 Netto 3 vlinule ucetni obdobi 4 AKTIVA CELKEM A. Pohledavky za upsany zakladni kapital B. Dlouhodoby majetek B.I. Dlouhodoby nehmotny majetek Software Nedokonceny dlouhodoby nehmotny majetek B.ll. Dlouhodoby hmotny majetek Stavby Samostatne movite veci a soubory movitych veci Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek C. Obezna aktiva C.I. Zasoby C.I.1. Material Zbozi C.lll. Kratkodobe pohledavky C.III.1. Pohledavky z obchodniho styku Pohledavky - ovladajici a fidici osoba Stat - dafiove pohledavky Kratkodobe poskytnute zalohy Dohadne ucty aktivni Jine pohledavky C.IV. Kratkodoby financni majetek C.IV.1. Penize Ucty v bankach D.I. Casove rozliseni D.I.1. Naklady pfistich obdobi Pfijmy pfistich obdobi

12 Oznaceni PAS I VA Cis. Stav v beznem ucet. obdobi Stav v minulem ucet. obdobi a b c 5 6 PASIVA CELKEM A. Vlastni kapital A.I. Zakladni kapital A.I.1. Zakladni kapital A.M. Kapitalove fondy Ostatni kapitalove fondy A.lll. Rezervni fondy, nedelitelny fond a ostatni fondy ze zisku A.III.1. Zakonny rezervni fond / Nedelitelny fond A.IV. Vysledek hospodafeni minulych let Neuhrazena ztrata minulych let A.V. Vysledek hospodafeni bezneho ucetniho obdobi (+/-) B. Cizi zdroje B.ll. Dlouhodobe zavazky Jine zavazky B.lll. Kratkodobe zavazky B.III.1. Zavazky z obchodniho styku Zavazky - ovladajici a fidici osoba Zavazky k zamestnancum Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni Stat - danove zavazky a dotace Kratkodobe prijate zalohy B.IV. Bankovni uvery a vypomoci B.IV.1. Bankovni uvery dlouhodobe C.I. Casove rozliseni C.I.1. Vydaje pfistich obdobi Vynosy pfistich obdobi

13 Sestaveno dne: Podpisovy zaznam statutarniho organu ucetni jednotky nebo podpisovy zaznam fyzicke osoby, ktera je ucetnf jednotkou Pravnf forma ucetnf Pfedmet podnikani

14 Minimalni zavazny vycet informaci podle vyhlasky c. 5/22 Sb VYKAZ ZISKU A ZTRATY v plnem rozsahu Obchodni firma nebo jiny nazev ucetni jednotky Chrudimska nemocnice, a.s. Sidlo nebo bydliste ucetni jednotky a misto podnikani lisi-li se od bydliste kedni (v celych tisicfch Kc) Vaclavska 57 Chrudim 5372 ICO Oznaceni a TEXT b Cis. c Skutecnost v ucetnim obdobi sledovanem 1 minulem 2 I. Tiiby za prodej zbozi A. Naklady vynalozene na prodane zbozi Obchodni marze II. Vykony Trzby za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb Aktivace B. Vykonova spotfeba B.1. Spotfeba materialu a energie B.2. Sluzby Pfidana hodnota C. Osobni naklady C.1. Mzdove naklady C.2. Odmeny clenum organu spolecnosti a druzstva C.3. Naklady na socialni zabezpeceni a zdravotni pojisteni D. Dane a poplatky E. Odpisy diouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku III. Trzby z prodeje diouhodobeho majetku a materialu Trzby z prodeje diouhodobeho majetku Trzby z prodeje materialu F. Zustatkova cena prodaneho diouhodobeho majetku a materialu F.2. Prodany material G. Zmena stavu rezerv a opravnych polozek v provozni oblasti a komplexnich nakladu pfistich obdobi (+/-) IV. Ostatni provozni vynosy H. Ostatni provozni naklady * Provozni vysledek hospodafeni X. Vynosove iiroky 42 N. Nakladove iiroky Ostatni financni naklady * Financni vysledek hospodareni ** Vysledek hospodareni za beznou cinnost

15 *** Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi (+/-) **** Vysledek hospodafeni pfed zdanenim (+/-) (f ) Sestaveno dne: Podpisovy zaznam statutarniho organu ucetni jednotky nebo podpisovy zaznam fyzicke osoby, ktera je ucetni jednotkou Pravni forma ucetni Pfedmet podnikani

16 HCHRUDIMSKA NEMOCNICE Pfiloha k ucetni zaverce v plnem rozsahu za obdobiroku 29 podle Zdkona c.563/1991 Sb. o ucetnictvi v platnem znenia 39 vyhldsky 5/22 Sb. Chrudimska nemocnice, a.s. Vdclavskd 57, Chrudim ICO: DIC: CZ

17 I. Obecne udaje 1.1 Zakladni udaje: Nazev ucetni jednotky: Chrudimska nemocnice, a.s. ICO: DIG: CZ Sidlo: Vaclavska 57, Chrudim Pravni forma: akciova spolecnost Rozhodujici pfedmet cinnosti: Komplexni ambulantni a luzkova lecebna pece Datum vzniku: zapis v OR, zahajeni cinnosti Rozvahovy den: Okamzik sestaveni ucetni zaverky: Pfedmet podnikani: Provozovani nestatniho zdravotnickeho zafizeni, zapsano dne Velkoobchod, zapsano dne Hostinska cinnost, zapsano dne Ubytovaci sluzby, zapsano dne Inzenyrska cinnost v investicni vystavbe, zapsano dne Sprava a udrzba nemovitosti, zapsano dne Reklamni cinnost a marketing, zapsano dne Vyroba chemickych latek a chemickych pfipravku, zapsano dne Udaje o fyzickych a pravnickych osobach, ktere se podileji 2 a vice procenty na zakladnim kapitalu ucetni jednotky: Jmeno, nazev podilnika Pardubicky kraj, Komenskeho nam. 125, Pardubice, 1C: % 29 1% 1.4 Popis zmen a dodatku provedenych v uplynulem ucetnim obdobi v obchodnim rejstriku: Zvyseni zakladniho kapitalu o castku 15.3.,-- Kc, splaceno 1%, nepenezity vklad. Akcie: 475 ks kmenove akcie najmeno v listinne podobe ve jmenovite hodnote 1.,-- Kc omezene pfevoditelne. Emisni kurz akcii pfi upisovani a rovna jmenovite hodnote akcie. Zvyseni zakladniho kapitalu o castku 1.8.,-- Kc, splaceno 1%, nepenezity vklad. Akcie 583 ks kmenove akcie najmeno v listinne podobe ve jmenovite hodnote 1.,-- Kc omezene pfevoditelne. Emisni kurz akcii pfi upisovani a rovna jmenovite hodnote akcie.

18 1.5 Popis organizacni struktury licctni jednotky a jeji zasadni zmeny behem uplynuleho ucetniho obdobi: Statutarni organ - pf edstavenstvo - tf iclenne Tficlenne pf edstavenstvo bylo zapsano v obchodnim rejstfiku dne dnem vzniku clenstvi v pfedstavenstvu je datovano k Zpusobjednani za spolecnost: Cinnost spolecnosti fidi a jejim jmenem jedna pf edstavenstvo. Za pf edstavenstvo jedna navenek jmenem spolecnosti kazdy clen pfedstavenstva samostame. Podepisovani za spolecnosti se deje tak, ze k vytistene nebo napsane obchodni firme spolecnosti pfipoji svuj podpis pfedseda pfedstavenstva nebo clen pfedstavenstva. Dozorci rada sesticlenna, v OR zapsana zmena dne , den vzniku clenstvi (zmena) Popis organizacni struktury ucetni jednotky k rozvahovemu dni: Pf edstavenstvo tf iclenne: MUDr.Tomas Vondracek, pfedseda pfedstavenstva, clen pfedstavenstva, bytem Na Vysluni 1227, Chrudim, vznik clenstvi MUDr.Vladimir Ninger, Ph.D., clen pfedstavenstva, bytem Spojilska 1777, 53 3 Pardubice, vznik clenstvi Ing.Ivan Uresova, MBA, clen pfedstavenstva, bytem Dostojevskeho 474, Vysoke Myto, vznik clenstvi Dozorci rada sesticlenna: Mgr.Marketa Tauberova, vznik clenstvi Ing.Leos Dostal, vznik clenstvi Bc.Miloslav Macela, vznik clenstvi MUDr.Vera Zdimalova, vznik clenstvi MUDr.Bronislav Pavelka, vznik clenstvi MUDr.Dalibor Kasik, vznik clenstvi Zmeny behem uplynuleho ucetniho obdobi: Dne pfestal vykonavat funkci pfedsedy pfedstavenstva MUDr.Vojtech Nemecek, bytem Severni, Nasavrky. Dne doslo ke zmene v osobe pfedsedy pfedstavenstva, kterym se stal MUDr.Tomas Vondracek, bytem Na Vysluni 1227, Chrudim. Doslo k rozsifeni pfedstavenstva z jednoclenneho na tficlenne a dne se stali dalsimi cleny pfedstavenstva MUDr.Vladimir Ninger, Ph.D., bytem Spojilska 1777, 53 3 Pardubice a Ing. Ivana Uresova, MBA, bytem Dostojevskeho 474, Vysoke Myto.

19 1.6 Jin en a a pfijmeni clenu statutarnich organu k rozvahovemu dni: Pfedstavenstvo tficlenne: MUDr.Tomas Vondracek, pfedseda pfedstavenstva, clen pfedstavenstva, bytem Na Vyslunf 1227, Chrudim, vznik clenstvi MUDr.Vladimir Ninger, Ph.D., clen pfedstavenstva, bytem Spojilska 1777, 53 3 Pardubice, vznik clenstvi Ing.Ivan Uresova, MBA, clen pfedstavenstva, bytem Dostojevskeho 474, Vysoke Myto, vznik clenstvi Dozorci rada sesticlenna: Mgr.Marketa Tauberova, vznik clenstvi Ing.Leos Dostal, vznik clenstvi Bc.Miloslav Macela, vznik clenstvi MUDr.Vera Zdimalova, vznik clenstvi MUDr.Bronislav Pavelka, vznik clenstvi MUDr.Dalibor Kasik, vznik clenstvi Obchodni firma a sidlo ucetnich jednotek, v nichz ma ucetni jednotka vetsi nez 2% podil na jejich zakladnim kapitalu: Nazev a sidlo Nevyskytuje se Podil na ZK 29 Vlastni kapital 29 Ucetni HV Vyse podilu na zakladnim kapitalu techto obchodnich spolecnosti nebo druzstev: Nevyskytuje se Dohody mezi spolecniky, ktere zakladaji rozhodovaci prava bez ohledu na vysi podilu na zakladnim kapitalu u techto obchodnich spolecnosti nebo druzstev: Nevyskytuje se Vyse vlastniho kapitalu a vyse ucemiho vysledku hospodafeni za posledni ucetni obdobi techto obchodnich spolecnosti nebo druzstev s ohledem na spolehlivost, srovnatelnost, srozumitelnost a vyznamnost ( 19 odst.6 zakona o ucetnictvi): Nevyskytuje se. 1.8 Byly uzavfeny ovladaci smlouvy nebo smlouvy o pfevodech zisku? Jake povinnosti z nich vyplyvaji? Nevyskytuje se.

20 1.9 Prumerny pf epocteny pocet zamestnancu behem ucetniho obdobi z toho pocet clenu fidicich organu: Prumerny pocet zamestnancu - z toho pocet clenu fidicich organu Osobni naklady, ktere byly vynalozeny na zamestnance z toho na cleny fidicich organu: Vyse osobnich nakladu na zamestnance - z toho na cleny fidicich organu ^_ Odmeny osobam, ktere jsou statutarnim organem, clenum statutarnich a dozorcich organu, jakoz i vyse vzniklych nebo sjednanych penzijnich zavazku byvalych clenu vyjmenovanych organu (uhrnne lidaje): Kategorie osob Dozorci rada Vyse pujcek, uveru, s uvedenim urokove sazby a hlavni podminek, poskytnuta zajisteni a ostatni plneni (napf. bezplatna pfedani k uzivani osobnich automobilu nebo jinych movitych a nemovitych veci, vyuziti sluzeb poskytovanych ucetni jednotkou a platby duchodoveho pfipojisteni), jak penezni, tak v nepenezni forme osobam, ktere jsou statutarnim organem, clenum statutarnich nebo jinych fidicich a dozorcich organu vcetne byvalym osobam a clenum techto organu v uhrnne vysi oddelene za jednotlive kategorie osob: Osobam, ktere jsou statutarnim organem spolecnosti byla k zakladu dane z pfijmu ze zavisle cinnosti behem ucetniho obdobi pfipoctena za bezplatne pfedani osobnich automobilu do uzivani financni castka ve vysi 72.2,-- Kc

21 II. Ucetni metody 2.1 Aplikace obecnych ucetnich zasad: Ucetni zasady uplatnovane v Chrudimske nemocnici, a.s. jsou v souladu s platnou legislativou. 2.2 Pouzite ucetni metody: Spolecnost neuplatfiuje zadne metody, ktere by se lisily od zakonem stanovenych ucetnich metod. 2.3 Zpusoby ocenovani a odepisovani: Druhy aktiv Material Nedokoncena vyroba Polotovary vlastni vyroby Vyrobky Zvifata Zbozi DHM vytvofeny vlastni cinnosti DNM vytvofeny vlastni cinnosti Cenne papiry Majetkove ucasti Pf ichovky a pf irustky zvif at Oceneni Pofizovaci cena Nevyskytuje se Nevyskytuje se Nevyskytuje se Nevyskytuje se Pofizovaci cena Vlastni naklady die kalkulace Nevyskytuje se Nevyskytuje se Nevyskytuje se Nevyskytuje se Ocenovani probiha v souladu s ucetnimi pfedpisy a platnou legislativou, pfedevsim 24 a 25 zakona o ucetnictvi. Postupy stanoveni ucetnich odpisu dlouhodobeho majetku vychazeji z planu ucetnich odpisu. Ucetni jednotka ma stanoven linearni zpusob odepisovani. Dafiove odpisy uplatnuje ucetni jednotka v souladu se zakonem o dani z pfijmu. 2.4 Informace o odchylkach od metod podle 7 odst. 5 zakona, jejich vliv na majetek a zavazky, na financni situaci a vysledek hospodafeni ucetni jednotky: Spolecnost uctuje o pfedbeznych uhradach smluvenych se zdravotnimi pojist'ovnami jako o vynosech ucetnimi zapisy MD 311 odberatele / Dal 62 trzby z prodeje sluzeb, nikoli jako o zavazcich MD 221 bankovni ucty / Dal 324 pfijate zalohy. Vyuctovani poskytnute zdravotni pece za pfislusny kalendafni rok je provadeno v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy. Pro rok 29 se jedna o vyhlasku Ministerstva zdravotnictvi c.464/28 Sb., o stanoveni hodnot bodu, vyse uhrad zdravotni pece hrazene ze zdravotni pojisteni a regulacnich omezeni objemu poskytnute zdravotni pece pro rok 29. Vysledna pausalni uhrada nalezi zdravotnickemu zafizeni pfi splneni pfislusnych podminek, uvedenych

22 mimo jine v bodech 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 pfilohy c.l teto vyhlasky. Chrudimska nemocnice, a.s. vykazuje vykony zdravotnim pojist'ovnam prubezne die poskytovane pece, o techto pfedbeznych platbach uctuje az ve chvili, kdy zdravotni pojist'ovna tyto vykazane body (tj. pocet hospitalizaci, pocet bodu, DRG) uzna a to v navaznosti na vyse citovanou uhradovou vyhlasku c. 464/28 Sb.,, pfiloha c. 1 bod 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. * V techto polozkach jsou uvedeny zarovefi dodatecne uznane vykony, vykazane zdravotnim pojist'ovnam, ktere nebyly pojist'ovnam v prvni fazi uznany. 2.5 Zpusob stanoveni opravnych polozek a opravek k majetku. Zdroje informaci pro stanoveni vyse opravnych polozek a opravek: Opravne polozky k pohledavkam jsou stanoveny v souladu s platnou legislativou. Spolecnost stanovila zpusob opravnych polozek k pohledavkam smernici c. SM-18. Opravne polozky k majetku nebyly prozatim stanoveny, nebyl duvod pro jejich tvorbu. 2.6 Zpusob uplatneny pri prepoctu udaju v cizich menach na ceskou menu: V ucetni jednotce se nevyskytuji ucetni pfipady, kdy by byly pouzivany cizi meny. Vyjimkou jsou zahranicni pracovni cesty, kde pro ucely prepoctu cizich men pouziva ucetni jednotka denni kurzy CNB. 2.7 Zpusob stanoveni real 116 hod not v prislusneho majetku a zavazku: Nevyskytuje se Pouzity ocefiovaci model pfi oceneni cennych papiru a derivatu realnou hodnotou: Nevyskytuje se Zmeny realne hodnoty vcetne zmen v oceneni podilu ekvivalenci podle jednotlivych druhu flnancniho majetku a zpusob jejich zauctovani: Nevyskytuje se Pokud nebyl cenny papir, podil a derivat ocenen realnou hodnotou nebo ekvivalenci, uvede ucetni jednotka duvody a pfipadnou vysi opravne polozky: Nevyskytuje se.

23 III. Vyznamne polozky (skupiny polozek) z rozvahy a vykazu zisku a ztraty Uvedeny jsou polozky, jejich uvedeni je podstatne pro analyzu a pro hodnoceni fmancni a majetkove situace ucetni jednotky a pro hodnoceni vysledku hospodafeni, pokud tyto informace nevyplyvaji pfimo ani nepfimo z rozvahu nebo vykazu zisku a ztraty. 3.1 Vyznamne udaje, ktere nc jsou v licetnich vykazech samostatne vykazany zejmena: Vykaz zisku a ztraty Ucet 518 ostatni sluzby k ve vysi ,61 tis. Kc. Nejvetsi podil na techto sluzbach ma najem nemoviteho majetku vuci Pardubickemu kraji ve vysi ,4 tis.kc a prani pradla dodavatelsky ve vysi 5.78,3 tis.kc. Ucet 548 ostatni naklady k ve vysi ,2 tis.kc. Nejvetsi podil na techto nakladech maji naklady po odpoctu DPH ve vysi 5.614,28 tis.kc - spolecnost ma podle zakona o DPH narok na odpocet DPH pouze ve vysi stanoveneho koeficientem, naklady centralni sterilizace ve vysi 3.523,96 tis.kc, naklady na agregovane vykony ve vysi 2.376,2 tis.kc - pozadavky jine organizace na provedeni vykonu nemocnici. Ucet 648 ostatni vynosy k ve vysi , tis.kc. Nejvetsi podil na techto vynosech ma bezuplatne nabyti krve od darcu ve vysi 1.22,88 tis.kc, stravne ve vysi 1.774,45 tis.kc, vyrovnavaci platba od Pardubickeho kraje ve vysi 14.12,9 tis.kc. Skupina uctu 64 k ve vysi ,15 tis.kc - nejvetsi podil na teto skupine ma ucet viz popis vyse. Dale je to licet 642 trzby z prodeje materialu - krev ve vysi 4.594,85 tis.kc Skupina uctu 62 aktivace k ve vysi 3.75,25 tis.kc. Nejvetsi podil na techto vynosech ma aktivace sterilizace ve vysi 3.523,96 tis.kc. Rozvaha Ucet naklady pfistich obdobi - odpis drobneho majetku ve vysi 5.794,23 tis.kc Ucet vyuctovani zdravotnich pojist'oven - srazka ZP ve vysi 5.7,4 tis.kc Ucet vynosy pfistich obdobi - najem zaplaceny dopfedu ve vysi 5.669,21 tis.kc Ucet vyuctovani zdravotnich pojist'oven - pfeplatek ZP ve vysi 658,14 tis.kc V ramci zmeny metody uctovani: Byl snizen ucet 13 o castku 539,32 tis.kc a zvysen ucet 21 o castku 539,32 tis.kc. Jedna se o automatickou zavoru, ktera je drobnou stavbou. Byl snizen ucet 381 o drobny majetek, ktery byl zakoupen v r.28 a 29 a pfijat na sklad. Zarovefi byl zvysen ucet 22 o tento drobny majetek. Jedna se o castku 7.8,14 tis.kc. Byl pfeveden zustatek uctu 351 na ucet 311. Byl pfeveden zustatek uctu 378 na 311. Jedna se o vystavene faktury mimo pohledavky za zdravotni vykony. Byl pfeveden zustatek uctu 379 na 325. Jedna se o ostatni zavazky. Byly pfevedeny zustatky uctu 648 na 62. Jedna se o vykony, ktere souvisi s cinnosti organizace Byly pfevedeny zustatky uctu 61 na 62. Nejedna se o vyrobky, ale o sluzby.

24 Vysvetleni vybranych vyznamnych polozek resp. jejich zmen podle jednotlivych radku rozvahy a vykazu zisku a ztraty podle odst vyhl., oznacenych arabskou cislici, itere byly slouceny Polozky rozvahy C.III.9-Jine 3ohledavky D.I.I -Naklady Dfistich obdobi D.I.3 - Pfijmy pfistich obdobi A.II.1 Ostatni tapitalove fondy 3.III.1 Jine zavazky C.LI Vydaje pfistich obdobi C.IIL1 Pohledavky z obchodniho styku 32 tis. Kc - nesplacene pujcky FKSP poskytnute zamestnancum v PO a pfevedene do AS 24 tis. Kc - refundace Nakup drobneho majetku pfi pfevodu PO na AS a jeho postupne rozpusteni Pfijmy - vratky ZP patfici do r. 29, ale budou uhrazeny v r.21 Pfijate dary Splaceni faktury za pofizeni NIS - ucet 479 ve vysi 515 tis.kc Vydaje - srazky ZP patfici do r. 29 a srazeny budou v r. 21 Zauctovany opravne polozky k pohledavkam za r. 27 a 28 ve vysi 286 tis.kc Polozky vykazu zisku a ztraty A. II. 3 Aktivace B.2 Sluzby E.III.2 Trzby zprodeje materialu G.IV. Ostatni provozni vynosy H. Ostatni provozni naklady O. Ostatni financni naklady Aktivace sterilizace - opravy a udrzovani - najemne nemovitosti - prani pradla dodavatelsky - likvidace odpadu -ostatni sluzby Trzby z prodeje krve Viz text vyse Viz text vyse tis. Kc tis. Kc 5 78 tis. Kc tis. Kc tis. Kc Urok z cerpani kontokorentu ( KNT ve vysi 25 mil.kc) Podrozvahova evidence Ucetni jednotka eviduje na podrozvahovych uctech: Pronajaty majetek Vypujceny majetek Drobny majetek od 5,-- Kc do 2., Kc v pofizovaci cene, drobny majetek darovany v reprodukcni cene

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

Výrok auditora Auditor s Report

Výrok auditora Auditor s Report Výrok auditora Auditor s Report ZPRÁVA AUDITORA zakladateli a generálnímu řediteli státního podniku Lesy České republiky, s.p. Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky k rozvahovému dni 31. prosinci

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561

Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Chrudimská nemocnice, a.s. Václavská 570, 537 27 Chrudim IČO: 275 20 561 Obsah výroční zprávy pro rok 2013 Úvod (slovo ředitele) 3 1. Přehled oddělení... 6 2. Všeobecné informace. 7 3. Personální politika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva 2004 obsah 1. Textová část - A. Základní údaje o emitentovi - B. Údaje o činnosti emitenta - C. Údaje o finanční situaci emitenta - D. Údaje

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více