Služby města Oseka, s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby města Oseka, s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2011 Služby města Oseka, s.r.o

2 Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO FIRMA V ROCE PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI HLAVNÍ UKAZATELE ORGÁNY SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA JEDNATEL SPOLEČNOSTI STRUKTURA SPOLEČNOSTI VLASTNÍK ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ROZVAHA VÝSLEDOVKA (zkráceně, v druhovém členění nákladů, v tis. Kč) VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY K DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PŘÍLOHY:

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu společnosti Služby města Oseka, s.r.o. za rok Společnost v roce 2011 pokračovala v plnění krátkodobých i dlouhodobých interních i externích záměrů. Své plány pro rok 2011 splnila a završila tak již desátý rok své existence ve formě společnosti s ručením omezeným. Děkuji všem zaměstnancům společnosti za odvedenou práci, která se vyznačovala neustále se zvyšující profesionalitou a odpovědným přístupem ke svěřeným úkolům. Nemohu opomenout ani našeho vlastníka město Osek, který svým vstřícným postojem vytvářel podmínky pro činnost společnosti a tím se neodmyslitelně podílel na naplnění všech cílů, které byly pro rok 2011 stanoveny. Věřím, že rok 2012 bude pro společnost obdobím rozvoje a prosperity, že všechny cíle a plány se podaří naplnit stejně jako v roce předchozím a i v dalším období bude společnost Služby města Oseka, s.r.o. spolehlivým a důvěryhodným obchodním partnerem. Vojtěch Mašek jednatel 3

4 1.1. FIRMA V ROCE 2011 Společnost dosáhla v roce 2011 zisku ve výši 164 tis. Kč. Vzhledem k neustálým růstům cen, zejména v oblasti pohonných hmot, pokládáme zisk v této výši za uspokojivý. Náklady, výnosy a některé další ekonomické údaje jsou dále uvedeny v kapitole 5. V roce 2011 zaměstnávala firma přepočteně 27,7 zaměstnanců. Prostřednictvím Města Oseka pracovalo při čištění veřejných prostranství dalších 30 pracovníků na veřejně prospěšné práce s dotací 3,3 mil. Kč. Firma umožnila v průběhu roku celkem 45 občanům výkonu veřejné služby (v průměru pouze 110 hodin měsíčně). V průběhu roku proběhly 2 kontroly ze stran státních orgánů: Úřadu práce v Teplicích, který kontroloval dodržování zákona o zaměstnanosti v oblasti plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, kde bylo předmětem kontroly plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví. Kontroly neshledaly žádné podstatné porušení povinností ze strany organizace. Firma využila rezerv vytvořených v předchozích letech a provedla výměnu všech původních oken v budově v provozním areálu za nová plastová a současně byla kompletně rekonstruována původní podlaha provozní haly, která byla předmětem přetrvávajících závad ze strany KHS. Zastupitelstvo města Oseka vyhovělo žádosti společnosti a poskytlo společnosti čtyřletý úvěr ve výši 900 tis. Kč na nákup nového vozidla. S přispěním vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč pořídila společnost do majetku komunální vozidlo Bonetti FX 100/35 E5, které slouží k celoročnímu jako plnohodnotné vozidlo pro zimní údržbu, tak k plnění celoročních úkoly při údržbě města. Jedná se o rovnocennou náhradu za dříve pořizovaná vozidla Multicar Fumo, jejichž cena byla o cca 500 tis. Kč vyšší. 4

5 Byla provedena rozsáhlejší oprava nosiče kontejnerů Tatra 815. Na základě mandátní smlouvy pro Město Osek prováděla firma organizační zajištění investičních akcí 1.etapa rekonstrukce cest na hřbitově, 1. etapa opravy obvodové zdi na hřbitově, Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě u koupaliště a Rozvaděče pro úspory elektrické energie na veřejném osvětlení a rovněž nákup a instalaci nových dekorů vánoční výzdoby v Tyršově ulici. Spolupracovali jsme s městem Osek při nastavení nového režimu údržby a provozu oseckého koupaliště. Oblast odpadového hospodářství jsme rozšířili o třídění odpadu pro nově vybudovanou linku na skládce Celio, která z odpadu vyrábí palivo pro cementárny. Po deseti letech jsme v souladu se zákonem museli zajistit obnovení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů Sběrného dvora pro odpad ostatní a nebezpečný v areálu společnosti. Pro správu dat jsme pořídili nový firemní server. Vzhledem k tomu, že skončilo období, ve kterém si mohla firma uplatňovat ztrátu předchozích let do základu daně, za rok 2011 by firma poprvé platila daň z příjmu, a to ve výši 52 tis. Kč. Vzhledem k daňovým úlevám pro firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením však daň z příjmu právnických osob hradit společnost nebude. 5

6 2. PROFIL SPOLEČNOSTI 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: Služby města Oseka, s.r.o. Identifikační čísla: IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0800 Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem Sídlo: Osek, Zahradní 246, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným Základní kapitál: ,--Kč Zápis: obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo web: Společnost Služby města Oseka, s.r.o. byla založena Městem Osek jako jediným zakladatelem a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne ZÁKLADNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI Společnost má vydány živnostenské listy a koncese na následující činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Správa a údržba nemovitostí Poskytování technických služeb Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Silniční motorová doprava nákladní Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6

7 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Technické činnosti v dopravě Zprostředkování služeb Montáž suchých staveb Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Realitní činnost 2.3. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Posláním společnosti je zajišťování kvalitní, rychlé a komplexní údržby města ve všech oblastech, které byly společnosti svěřeny, s hlavním důrazem na udržení stability firmy v tržním prostředí HLAVNÍ UKAZATELE Obrat tis. Kč Hospodářský výsledek tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Produktivita práce tis. Kč/zam Osobní náklady tis. Kč Průměrný přepočt.počet zaměstnanců (bez VPP) zam. 27,5 28,5 Pozn: všechny údaje ve zprávě jsou uváděny bez DPH. 7

8 3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 3.1. VALNÁ HROMADA Funkci valné hromady společnosti plní podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Rada města Oseka ve složení: Ing. Lenka Říhová, starostka města Ing. Jiří Hlinka, místostarosta města Mgr. Jan Sklepník Josef Müller Mgr. Luboš Čapek Taťána Dondová Lenka Říhová 3.2. DOZORČÍ RADA Dozorčí rada pracovala po celý rok 2011 ve složení: Ing. Růžena Kittlová předseda dozorčí rady Ing. Jan Civín člen dozorčí rady JUDr. Jiří Rousek člen dozorčí rady 3.3. JEDNATEL SPOLEČNOSTI Vojtěch Mašek 4. STRUKTURA SPOLEČNOSTI 4.1. VLASTNÍK Jediným vlastníkem je Město Osek, IČO , se sídlem v Oseku, Zahradní 246, PSČ

9 4.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Město Osek Rada města Oseka Dozorčí rada Jednatel Administrativní a technické středisko Personální středisko Středisko údržby, dopravy a hřbitova Středisko odpadového hospodářství 5. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 5.1. ROZVAHA AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek 0 7 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné věci movité a soubor movitých věcí Oběžná aktiva Zásoby

10 Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva Časové rozlišení PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Rezervní fond Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy 878 Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Na meziročním zvýšení čisté hodnoty stálých aktiv se odrážejí nákup dlouhodobého majetku vozidla Bonetti. V oblasti oběžných aktiv je nápadné výrazné snížení stavu finančních prostředků, které je ovšem způsobeno jednak nákupem hmotného majetku, jednak čerpáním rezerv, vytvořených v minulých letech. Stav finančního majetku pokrývá více než měsíční potřebu společnosti a je dostatečný. Nejpodstatnější informací v oblasti pasiv je pozitivně hodnocený nárůst vlastního kapitálu a již zmíněné čerpání rezerv, vytvořených na výměnu oken a opravu podlahy provozní budovy. 10

11 5.2. VÝSLEDOVKA (zkráceně, v druhovém členění nákladů, v tis. Kč) Číslo účtu Název účtu Náklady 50x Spotřebované nákupy x Služby x Osobní náklady x Daně a poplatky x Jiné provozní náklady x Odpisy, rezervy, komplex.náklady x Finanční náklady Náklady celkem Výnosy 60x Tržby za vlastní výkony a zboží x Jiné provozní výnosy x Finanční výnosy 6 13 Výnosy celkem Hospodářský výsledek NÁKLADY: 1. Spotřebované nákupy Na zvýšení nákladů na spotřebované nákupy má největší růst zvýšení ceny pohonných hmot náklady zde stouply o téměř 150 tis. Kč a nákup velkého množství posypové soli (u které se rovněž mimořádně zvýšila cena) na počátku roku U ostatních druhů nakupovaných nákladů je stav podobný předchozím rokům 2. Služby Do nákladů na služby se promítají v největší míře náklady na opravu provozní budovy (čerpání rezerv) ve výši 793 tis. Kč a náklady na opravy motorových vozidel, zejména 11

12 Tatry. Zvýšení nákladů je zaznamenáno dále u skládkovného a výkupu surovin ve sběrně, zde je však plně kompenzováno zvýšenými výnosy. 3. Osobní náklady, 4. Daně a poplatky, 5. Jiné provozní náklady bez významných změn 6. Odpisy, rezervy, komplexní náklady Výrazné snížení odpisu je opět důsledkem čerpání rezerv, odpisy jako takové poklesly o 266 tis. Kč. Jedná se ovšem o pokles dočasný, nákup nového vozidla se odpisy opět zvýší v podstatě na předchozí úroveň. 7. Finanční náklady bez významnějších změn VÝNOSY 1. Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby za vlastní výkony vzrostly v loňském roce téměř o 15% z 2,9 na 3,3 mil. Kč. O 17% vzrostly i tržby na sběrném dvoře, což je důsledkem jak zvýšeného množství vykoupených surovin, tak i růstem cen. Mírně vzrostly i tržby u dlouhodobých smluv s městem, kdy nám tento náš nejvýznamnější partner částečně kompenzoval zvýšený rozsah výkonů a nárůst cen zejména u pohonných hmot. 2.Jiné provozní výnosy a 3. Finanční výnosy bez významnějších změn, zanedbatelné 12

13 5.3. VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY K Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ,35% 4,42% 1,47% 3,81% 2,86% 0,39% 2,98% Rentabilita tržeb ,95% 1,66% 0,85% 1,51% 1,06% 0,17% 1,21% Rentabilita - ziskovost vlastního kapitálu a rentabilita tržeb je, byť se oproti loňskému roku významně zlepšila, stále na nízké úrovni. Je to následek cenové politiky firmy a jejího vlastníka, kdy jsou ceny vystavěny spíše na úrovni nákladů a zisk vytváří firma spíše z dodatkových činností (sběrna atp.) Likvidita Likvidita 1. stupně - okamžitá (peníze/krátkodobé závazky) ,49 1,77 0,99 0,82 1,04 1,28 0,70 Likvidita 2. stupně - pohotová (oběžná aktiva zásoby/krátkodobé závazky) ,44 2,24 1,53 1,32 1,39 1,66 0,99 Likvidita 3. stupně - běžná (oběžná aktiva/krátkodobé závazky) ,56 2,75 1,58 1,33 1,43 1,73 1,06 13

14 Všechny stupně likvidity jsou stále nad středem pásma doporučovaných hodnot, běžná likvidita je nejméně 3x vyšší, než jsou obvyklé hodnoty. Firma je celoročně schopna plnit bez problémů své závazky vůči svým obchodním partnerům a je finančně velmi stabilní. Další vybrané ukazatele Doba obratu pohledávek (ve 17,38 15,73 17,07 18,70 17,26 15,29 14,31 dnech) Ukazatel věřitelského rizika Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 48,6% 43,2% 35,2% 27,8% 37,0% 36,9% 49,47% 60,86% 71,42% 86,8% 96,1% 89,2% 99,5% 89,91% Průměrná doba obratu pohledávek se snížila, v praxi se hodnota okolo 14 považuje za výbornou; dlouhodobě je velmi vyrovnaná. Zákazníci firmy řádně a včas hradí své závazky a firma v podstatě nemá pohledávky po splatnosti. Ukazatel věřitelského rizika se zvýšil v souvislosti s přijetím nového úvěru, jeho úroveň je však ve firmě běžná. Žádný z ukazatelů neupozorňuje na problémy firmy v oblasti stability financí a bezpečnosti pro zákazníky a věřitele firmy. 14

15 6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále uvádíme, že: 1) nenastaly žádné skutečnosti (mimo výše popsaných) po rozvahovém dni, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy 2) společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 3) účetní jednotka nemá žádnou organizační složku v zahraničí 4) v oblasti životního prostředí firma splňuje požadavky stanovené legislativou a její přístup k ochraně životního prostředí je aktivní 5) předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky: bez významných změn 7. PŘÍLOHY: 1) Příloha k účetní závěrce 2) Výrok auditora k ověření účetní závěrky 3) Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 4) Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 5) Zpráva dozorčí rady společnosti určená valné hromadě 15

16 Příloha k účetní závěrce Sestavené ke dni Služby města Oseka, s.r.o., Zahradní 246, Osek Informace uvedené v příloze vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Popis účetní jednotky Obecné informace ( Čl. II. ) odstavec ( 1 ) 1.1. Obchodní firma: Služby města Oseka, s.r.o. Sídlo : Zahradní 246, Osek u Duchcova Právní forma : společnost s ručením omezeným Předmět podnikání v rozsahu zapsaném v OR : -poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví -správa a údržba nemovitostí -poskytování technických služeb -poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob -montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení -silniční motorová doprava nákladní) -provádění staveb, jejich změn a odstraňování -nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -technické činnosti v dopravě -zprostředkování služeb -montáž suchých staveb -podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -realitní činnost Datum vzniku : IČ : DIČ : CZ Registrace k daním u Finančního úřadu v : Teplicích Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: 28 Účetní období : až Rozvahový den : Osoby podílející se základním kapitálu účetní jednotky více než 20% 16

17 1.2. Město Osek 100% Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku 1.3. nebyly Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období 1.4. jeden jednatel struktura středisek: správa, provozní areál, správa hřbitova, sběrný dvůr V účetním období nedošlo v organizační struktuře ke změnám. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 1.5. K Vojtěch Mašek, jednatel. Členové statutárních orgánů nemají v rámci výkonu své funkce žádné náhrady, zápůjčky ani bezplatné užívání majetku společnosti. Osobní náklady 1.6. Celkové osobní náklady jsou tis Kč Z toho jsou Hrubé mzdy tis Kč Odměny jednatel Garanti Dozorčí rada 245 tis Kč 80 tis Kč 156 tis Kč Sociální pojištění tis Kč Zdravotní pojištění 404 tis Kč Doplatek stravnéh 137 tis Kč Náhrada nemoc 12 tis Kč Členění majetku společnosti 1.7. Na účtě Spotřeba drobného majetku od 1000 do Na účtě Spotřeba drobného majetku do 1000 Na účtě Spotřeba software do Na účtě Zřizovací majetek Na účtě Software nad Na účtě Software od do Na účtě Budovy Na účtě Věci movité nad Na účtě Majetek od do

18 Informace o použitých účetních metodách, Obecných účetních zásadách a způsobech oceňování ( Čl.III. ) 1. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále uvedené informace jsou významné pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotka se v účetním období kalendářního roku 2009 neodchylovala od metod uvedených v 7 odst. 5 zákona o účetnictví. Dále uvedené informace jsou uváděny v souladu s principem významnosti 2.Ocenění a způsob účtování zásob 2.1.a Nakupované zásoby Ocenění a účtování nakupovaných zásob Nakupované zásoby byly oceněny ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují nákupní cenu a vedlejší pořizovací náklady. Nakupované zásoby byly v účetním období účtované způsobem B. Pro výdej ze skladu je používána metoda FIFO. Zásoby vytvořené vlastní činností Ocenění zásob vytvořených vlastní činností Účetní jednotka nemá zásoby vytvořené vlastní činností. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 2.1. b Účetní jednotka nemá dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností. Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 2.1.c Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila žádné cenné papíry, majetkové podíly ani deriváty. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2.1.d Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevykazovala příchovky ani přírůstky zvířat, protože to není předmětem její činnosti. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 2.2. Ve sledovaném účetním období účetní jednotka neúčtovala o majetku pořízeném reprodukční cenou. Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů Druh nákladů balné, - poštovné, - doprava. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 18

19 předcházejícímu období 2.4. V roce 2008 začala účetní jednotka účtovat o mzdových nákladech pracovníků z úřadu práce a dotací na mzdové náklady pracovníku z úřadu práce na nákladových a výnosových účtech. V minulých obdobích účtovala účetní jednotka o těchto výdajích a příjmech na rozvahových účtech. Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek 2.5. Ve sledovaném účetním období nebyly vytvořeny opravné položky. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek (účtovaný v účtové třídě 0) a použité odpisové metody při stanovení odpisů 2.6. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici tak, že účetní odpisy se používají u nově pořízeného majetku od Drobný majetek od ,- Kč se odepisuje dva roky. U majetku pořízeného před tímto datem se účetní a daňové odpisy rovnají. Doba odepisování účetních odpisů se stanovuje individuálně s přihlédnutím ke skutečné době životnosti a době použitelnosti majetku. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou jako aktuálních či pevných kurzů s uvedením termínů jejich změn Ve sledovaném období účetní jednotka nepracovala s údaji v cizí měně. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou. Pohyb majetku 2.9. Účetní jednotka nakoupila dlouhodobý movitý majetek za ,- Kč. Drobný majetek nakoupila ve výši 158 tis. Kč. Drobný majetek byl vyřazen za 64 tis. Kč likvidací. Propojené osoby Vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na základě běžných obchodních podmínek. K měla účetní jednotka závazek vůči Městu Osek ve výši 1,364 tis. Kč. Jedná se o zůstatek půjček. Rezervy Ve sledovaném období účetní jednotka nevytvořila žádné zákonné rezervy. Rezerva na opravu podlahy a rezerva na opravu oken byla vyčerpána v roce Majetek neuvedený v rozvaze V rozvaze není uveden drobný majetek v pořizovací ceně do 10 tis. Kč, o kterém je účtováno jako o zásobách, v celkové hodnotě 845 tis. Kč. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty ( Čl. IV ) Významné položky pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky 19

20 Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. věcným břemenem 3.1.a Účetní jednotka nevlastní žádný hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem. Pohledávky po lhůtě splatnosti 3.2.a Pohledávky z obchodního styku ve lhůtě splatnosti 155 tis. Kč Pohledávky ostatní ve lhůtě splatnosti 0 Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti 6 tis. Kč Pohledávky ostatní po lhůtě splatnosti 0 Pohledávka ve výši 6 tis.byla uhrazena v pokladně společnosti. Závazky po lhůtě splatnosti 3.4.a Závazky z obchodního styku ve lhůtě splatnosti 77 tis Kč Účetní jednotka nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Účetní jednotka nemá žádné závazky ani pohledávky se sjednanou dobou splatnosti delší než 5 let. Závazky kryté podle zástavního práva 3.4.c Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 3.4.d Účetní jednotka nemá žádné závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. Náklady na provedený audit za rok Náklady na audit za rok 2011 činí 42 tis. Kč. Struktura tržeb za účetní období 3.6. Tržby za služby tis Kč Tržby za prodej soli Jiné provozní výnosy Finanční výnosy 15 tis Kč 2 tis Kč 6 tis Kč Veškeré výnosy byly realizovány pouze v tuzemsku. Vlastní kapitál 3.7. Základní kapitál tis Kč Rezervní fond 65 tis Kč Neuhrazená ztráta minulých let tis Kč Výsledek hosp. běž.roku Celkem 164 tis Kč tis Kč K datu činil vlastní kapitál tis Kč. Oproti minulému účetnímu období se zvýšil o zisk běžného roku a snížil o výplatu podílu na zisku formou odměny jednateli společnosti. 20

21 Rezervy 3.8. Rezerva na opravu podlahy celkem ,- Kč. Vyčerpáno ,- Kč. Rezerva na opravu oken celkem ,- Kč. Vyčerpáno ,- Kč. Dotace na investiční a provozní účely 3.9. Společnost v období roku 2011 neobdržela žádnou dotaci z Úřadu práce na mzdové náklady veřejně prospěšné činnosti. Splatné závazky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění K eviduje společnost splatné závazky na sociální zabezpečení ve výši ,- Kč a na zdravotní pojištění ve výši ,- Kč. Daňové nedoplatky Společnost eviduje k nezaplacenou daň z příjmu srážkovou ve výši 2.228,- Kč, daň z příjmu zálohovou ve výši ,- Kč a nezaplacené DPH ve výši ,- Kč. Následné události Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné jiné významné události. Údaje o zpracování přílohy k účetní závěrce Okamžik sestavení účetní závěrky : Podpisový záznam statutárního orgánu : Vojtěch Mašek, jednatel 21

22 ,,, ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA 0 ovefeni ucetni zaverky k ucetni jednotky Sluzby mesta Oseka, s.r.o. V Usti nad Labem, Auditor: PRIMASKAAUDIT, a.s. Nad Primaskou Praha 10 Osvidceni c.: 209

23 Zprtiva o ucetni ztiverce Ucetnijednotka: Slulby mesta Oseka, s.r.o.-zpr6va 0 ovefeni zlcetni z4verky k 3I.I2.20II Na zaklade smlouvy mezi ucetni jednotkou SlliZby mesta Oseka, s.r.o. a auditorskou firmou PRIMASKA AUDIT, a.s. jsme provedli audit pi'ilozeni ucetni ztiverky Sluzby mesta Oseka, s.r.o. tj. rozvahy k , vf!kazu zisku a ztrtity, pi'ehledu o pene'i.nich tocich a pi'ehledu o zmentich vlastniho kapittilu za obdobi od do a pi'flohy lito ucetni ztiverky, ktera obsahuje popis polizitf;ch vjznamnych ucetnich metod a da!si vysvetlujici iriformace. Zprava je urcena pro vedeni ucetni jednotky a jedineho spoleenika a poskytuje informace o skutecnostech a hlavnich problemech, ktere byly pfedmetem provefovani pracovniku auditorske spolecnosti. Ucetni jednotka: IC: Sluzby mesta Oseka, s.r.o. Zahradni Osek I Pi'edmet podniktini: poskytovani sllizeb pro zemedelstvi a zahradnictvf, sprava a udrzba nemovitosti, poskytovani technick;ych sllizeb, poskytovani sllizeb pro osobni hygienu a sllizeb souvisejicich s peci o vzhled osob, montaz, opravy, revize a zkousky vyhrazenych elektric!rych zafizeni, silnicni motorova doprava nakladni, provadeni staveb, jejich zmen a odstranovani, nakllidani s odpady (vyjma nebezpecnych), technicke Cinnosti v doprave, zprostfedkovani sllizeb, mont liz suchych staveb, podniklini v oblasti nakladani s nebezpeenymi odpady a realitnf Cinnost Auditorskli zprava by/a vyhotovena za ucetni obdobi ad I.I.2011 do 3I.I Pfedmetem ovefeni by/a ucetni zaverka ucetni jednotky k 3I.I2. 20 II. Odpovldnost statutarniho orgtinu ucetni jednotky za ucetni zaverku Statutarni organ je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s cesk;ymi ucetnimi pfedpisy. Soucasne odpovida statutarni organ ucetni jednotky Sluiby mesta Oseka, s.r.o. za takovj vnitfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne (materialnf) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Dale musi ucetni jednotka zvolit a uplatfwvat vhodne ucetni metody a provadet ucetni odhady, ktere jsou s ohledem na danou situaci pfimefene. Odpovldnost auditora Nasi odpovednosti je vyjlidfit na zaklade naseho auditu vyrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem c. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinarodnimi auditorsk;ymi standardy a souvisejicimi aplikacnfmi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodrzovat eticke normy a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne (materialnf) nespravnosti. PRIMASKA AUDIT, a.s- zapsan4 do Obchodniho rejstfiku Mestskjm soudem v Praze, dne II. Cervence I996, pod spisovou znackou - oddil B, vloika 4181, Nad Primaskou 27, /00 00 Praha /0, tel.: ,-334, fax: ,-308, IC: , DIC: CZ , cislo uctu u CSOB ewmail: internetove str4nky:www.primaska.cz SMLO-ZAUZII-/94.docx Cislo osvedceni KA CR: 209 strana 2

24 Utetnijednotka: Slutby mhta Oseka, s.r.o.- zprtlva o ovifeni Utetnl ztlvirky k I Audit zahrnuje provedeniauditorslcych postupu k ziskimi dukaznich informaci o castktich a udqjich zvefejnenych v ucetni zaverce. Vyber auditorslcych postupu zavlsl na usudku auditora, zahrnujicim i posouzeni a vyhodnoceni rizik vyznamne (materialni) nespravnosti udaju uvedenych v ucetni zaverce zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavqjici verny a poctivf obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit fez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouiitfch ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, ze dukazni iriformace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho vyroku. Vyrok auditora Podle naseho mizoru iicetni ztiverka podtivti verny a poctivji obraz aktiv a pasiv iicetni jednotky Sluzby mesta Oseka, s.r.o. k a ntikladu, vjinosu, vjisledku jejiho hospodafeni a peneznich toku za rok koncfci v souladu s ceskymi iicetnimi pfedpisy. Auditor spoleenosti PRIMASKA AUDIT, a.s. proto dava k ucetni zaverce ucetnijednotky Sluiby mesta Oseka, s.r.o. k vyrok BEZ vyhrad. v okamiiku vydani vfroku k ucetni zaverce nebyla jeste zpracovana vyrocm zprava a pfedlozena zprava o vztazich mezi propojenymi osobami. Upozornujeme proto, ze vfse uvedeny vfrok se vztahuje pouze k ucetni zaverce a nevyjadfuje nazor auditora na vfrocni zpravu a zpravu o vztazich mezi propojenymi osobami. V Usti nadlabem, ~... PRIMASKA AUDIT, a.s. Nad Primaskou 27, Praha 10 cislo opravneni KACR 209 auditor lng. Pavel Adam cislo osvedceni KA CR 1267 mistopfedseda pfedstavenstva zpravu fevzal VytiskC. $.. z.'t. PRIMASKA AUDIT, a.s- zapsana do Obchodniho rejstflku Mistskjm soudem v Praze, dne 11. Cervence 1996, pod spisovou znatkou - oddil B, vlozka 4181, Nad Primaskou 27, Praha 10, tel.: ,-334, fax: ,-308, IC: DIC: CZ , cislo uctu u CSOB / internetove str6nky:www.primaska.cz SMLO-ZAUZJ l-194.docx Cislo osvedi!eni RA CR: 209 strana3

25 ,,, ',.( '.. A B. I. B. I. B. II. B. II. B. Ill. B. Ill vliv 027.h

26 .,;.c.,, I,,,,,..,.,.,,.,.,,, oznac AKTIVA rad a ~. "- Ill ~ 1 aktlva (f ) 031 'c. I. (f.33 at 38) 032,,, Bezne ucetni obdobl Min.uc. obdobi Brutto Korekce Netto Netto II 3 4,,......, ':'. ;<:'.:: ;...,,., j.;3:16..,}!''}' tf~8 J. :::i:' 'n<cu C. I. 1 i 033 _ vyroba a I , Zbozi zalohv na zasobv 038 ~ ~ ~ ~ C. II. (f. 40 at 47) 039 C. II. 1 ""'. z 1 vztahu a 11dlcl osoba I ivliv ;:;_"~, "1 za "P "1' cleny '"' aza lnln i zalohy uety aktivnl IJine I 047 ',, 1',...- : :. <,. : (i. 49 at 57) 048 ::' ''i '. -.> ' C. Ill. Krlitkodobe :',)... C. Ill. 1 'Z 1 vztam I '- a 11dlcl osoba I '- i vliv 051 I.. ; za opv W""'J cleny VoV~O,.Q a za 4 I Socialnl Ia I I Stat - da~ove "'" zalohy 055 'P i ucty aktivnl Jine 1 057!C. IV. (1. 59 az 62) 058 Iii : )' :!-)"<'}. l'~;;?:i\1!lil~ j:;((:/342 C. IV Oetyv i cenne papiry a pod fly i financnl 062 D. I. "' (1. 64 at 66) 063 I>' I/YH1'8 i'ij!''t' :'. '()!..,...,, '}!118. < tl5 D. I. 1 "' p1istlch obdobi _11! I ' pristich obdobl P1ijmy pfistlch obdobi 066 ~ ~e. v<>vt:.1jc ~. ' c '... ' ' '..,. ' <<:... ~~ ' ir=. ' I //2

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014

Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Zpráva o činnosti společnosti Služby města Oseka, s.r.o za rok 2014 Iveco Daily 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si předložit Vám zprávu o činnosti společnosti Služby

Více

Výroční zpráva. za rok 2012. Služby města Oseka, s.r.o.

Výroční zpráva. za rok 2012. Služby města Oseka, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2012 Služby města Oseka, s.r.o. 30. 4. 2013 Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO...3 1.1. FIRMA V ROCE 2012...4 2. PROFIL SPOLEČNOSTI...8 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...8 2.2. ZÁKLADNÍ AKTIVITY

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce ZD Košťálov a.s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a českými účetními standardy

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Vacov k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Technické služby Litvínov s.r.o. S.K.Neumanna 1521 436 01 Litvínov IČO 254 238 35 DIČ CZ254 238 35 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Čl. I Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Firma Technické služby

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří.

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE. Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří. PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2013 I. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): ZD Záboří IČ : 00114235 DIČ : CZ00114235 Právní forma: družstvo 38801 Blatná Předmět

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace

Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Auditor: Ing. Soňa Báčová, č. oprávnění KAČR 2206 Adresa: U Lomu 35, 511 01 Turnov Telefon: 605 168329, e-mail: sona.bacova@centrum.cz IČ: 72686677, DIČ: CZ7554132597, neplátce DPH Zpráva nezávislého auditora

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce společnosti Academy Center o.p.s. 31. 12. 2011 . 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady,

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti ZOD Němětice k 31.12.2014 ve zjednodušeném rozsahu ve zjednodušeném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Čechova 32 38801 Blatná

Čechova 32 38801 Blatná PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY PRO PODNIKATELE ZA ROK 2014 II. OBECNÉ ÚDAJE Obchodní firma (název) a sídlo (místo podnikání): Zemědělství Blatná, a.s. IČ : 25168568 DIČ : CZ25168568 Čechova 32 38801 Blatná Právní

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31.12. 2008 k 31.12. 2008 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007

Příloha k účetní závěrce MAS Horní Pomoraví o.p.s. k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 S.b, o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2002 k 31. 12. 2002 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2003 k 31. 12. 2003 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová

MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 230, 357 61 Březová MAS Sokolovsko o.p.s. nám. Míru 23, 357 61 Březová Příloha účetní závěrky k 31. 12. 213 Příloha je zpracována v souladu se zákonem o účetnictví zák. č. 563/1991 Sb. a s Vyhláškou č. 54/22 Sb. ve znění

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti

Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti Příloha k účetní závěrce ve zjednodušeném rozsahu společnosti WB MILLS A.S. k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele.

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014

Příloha k účetní závěrce společnosti STONAX o. p. s. k 31. 12. 2014 k 31. 12. 2014 1. Obecné údaje 1.1 Charakteristika společnosti 1.2 Statutární orgány 2. Účetní metody a obecné účetní zásady 2.1 Způsoby ocenění a odepisování 2.1.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu

Příloha k účetní závěrce společnosti Agrochemický podnik Volyně a. s. k 31.12.2014 v plném rozsahu k 31.12.2014 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.)

Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) Příloha k účetní závěrce Za účetní období od. 1.1.2014 do 31.12.2014 (sestavená podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.) 1. Základní údaje účetní jednotky 1.1.Identifikace účetní jednotky Obchodní firma : Zemědělská

Více

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro

Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Zpráva o ověření účetní závěrky určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o ověření účetní závěrky 1. Vykonavatel auditu

Více

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové

P Ř Í L O H A. k roční účetní závěrce 2014 ============================= Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové P Ř Í L O H A k roční účetní závěrce 2014 ============================= Obecné údaje 1. Charakteristika společnosti: Obchodní firma: ALMET, a.s. Sídlo : Ležáky 668, 501 25 Hradec Králové Právní forma :

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod

_9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C? Havlíčkův Brod Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějěích předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu (v celých tlslcích Kč) ke dni 31.12.2014 Obchodní firma nebo jiný název _9..~~~_~~!_~~~Y~~!1L~.Y~~~~5!D:!~~~~C?

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o

1 o -03-2014. c. Osobní náklady 007 155 o. o. Ostatní fina nční náklady 029 8 o. * finanční výsledek ho spodaření 032-4 o 1 I Minimální závazný výčet informací VÝKAZ ZISKU A podle vyhlášky 500/2002 Sb fma t;llí u.., pro.r.?.lu " ve zjednodušeném rozsahu ke ~n i 31. 12.2013 (v celých tisících Kč) I ~-= lm ~'~I P',:.-;~,"~

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč

Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč DSG Brno-Líšeň, IČO: 485 13 181 Příloha k účetní závěrce Dobrovolné sdružení garážníků Jedovnická k 31. 12. 2014 v tis. Kč Obsah přílohy Všeobecné informace... 2 1. Popis účetní jednotky... 2 2. Zaměstnanci

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA. ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č, 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ke dni 31. 12. 2012 (v celých tisících Kč) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: DRAHOKOUPIL ZBOŘIL, k. s.

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2009 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro nepodnikatelské subjekty. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013

Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 Skalagro, a.s., Skalička č.p. 2 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2013 1. Účetní jednotka Obchodní firma: Skalagro, a.s. Sídlo: Skalička č.p. 2 Právní forma: akciová společnost IČ: 25338978 Předmět

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC Firma: Sídlo: I : Bytove druzstvo ˇ Francouzska 95 Francouzska 95, 8 Ostrava 8 94494 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z ízení): 39 vyhl.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č.93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více