Služby města Oseka, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Služby města Oseka, s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva za rok 2011 Služby města Oseka, s.r.o

2 Obsah: 1. ÚVODNÍ SLOVO FIRMA V ROCE PROFIL SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI HLAVNÍ UKAZATELE ORGÁNY SPOLEČNOSTI VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA JEDNATEL SPOLEČNOSTI STRUKTURA SPOLEČNOSTI VLASTNÍK ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI ROZVAHA VÝSLEDOVKA (zkráceně, v druhovém členění nákladů, v tis. Kč) VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY K DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PŘÍLOHY:

3 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážená rado města, vážení obchodní partneři, dovoluji si Vám předložit výroční zprávu společnosti Služby města Oseka, s.r.o. za rok Společnost v roce 2011 pokračovala v plnění krátkodobých i dlouhodobých interních i externích záměrů. Své plány pro rok 2011 splnila a završila tak již desátý rok své existence ve formě společnosti s ručením omezeným. Děkuji všem zaměstnancům společnosti za odvedenou práci, která se vyznačovala neustále se zvyšující profesionalitou a odpovědným přístupem ke svěřeným úkolům. Nemohu opomenout ani našeho vlastníka město Osek, který svým vstřícným postojem vytvářel podmínky pro činnost společnosti a tím se neodmyslitelně podílel na naplnění všech cílů, které byly pro rok 2011 stanoveny. Věřím, že rok 2012 bude pro společnost obdobím rozvoje a prosperity, že všechny cíle a plány se podaří naplnit stejně jako v roce předchozím a i v dalším období bude společnost Služby města Oseka, s.r.o. spolehlivým a důvěryhodným obchodním partnerem. Vojtěch Mašek jednatel 3

4 1.1. FIRMA V ROCE 2011 Společnost dosáhla v roce 2011 zisku ve výši 164 tis. Kč. Vzhledem k neustálým růstům cen, zejména v oblasti pohonných hmot, pokládáme zisk v této výši za uspokojivý. Náklady, výnosy a některé další ekonomické údaje jsou dále uvedeny v kapitole 5. V roce 2011 zaměstnávala firma přepočteně 27,7 zaměstnanců. Prostřednictvím Města Oseka pracovalo při čištění veřejných prostranství dalších 30 pracovníků na veřejně prospěšné práce s dotací 3,3 mil. Kč. Firma umožnila v průběhu roku celkem 45 občanům výkonu veřejné služby (v průměru pouze 110 hodin měsíčně). V průběhu roku proběhly 2 kontroly ze stran státních orgánů: Úřadu práce v Teplicích, který kontroloval dodržování zákona o zaměstnanosti v oblasti plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje, kde bylo předmětem kontroly plnění povinností stanovených k ochraně veřejného zdraví. Kontroly neshledaly žádné podstatné porušení povinností ze strany organizace. Firma využila rezerv vytvořených v předchozích letech a provedla výměnu všech původních oken v budově v provozním areálu za nová plastová a současně byla kompletně rekonstruována původní podlaha provozní haly, která byla předmětem přetrvávajících závad ze strany KHS. Zastupitelstvo města Oseka vyhovělo žádosti společnosti a poskytlo společnosti čtyřletý úvěr ve výši 900 tis. Kč na nákup nového vozidla. S přispěním vlastních zdrojů ve výši 500 tis. Kč pořídila společnost do majetku komunální vozidlo Bonetti FX 100/35 E5, které slouží k celoročnímu jako plnohodnotné vozidlo pro zimní údržbu, tak k plnění celoročních úkoly při údržbě města. Jedná se o rovnocennou náhradu za dříve pořizovaná vozidla Multicar Fumo, jejichž cena byla o cca 500 tis. Kč vyšší. 4

5 Byla provedena rozsáhlejší oprava nosiče kontejnerů Tatra 815. Na základě mandátní smlouvy pro Město Osek prováděla firma organizační zajištění investičních akcí 1.etapa rekonstrukce cest na hřbitově, 1. etapa opravy obvodové zdi na hřbitově, Rekonstrukce veřejného osvětlení v lokalitě u koupaliště a Rozvaděče pro úspory elektrické energie na veřejném osvětlení a rovněž nákup a instalaci nových dekorů vánoční výzdoby v Tyršově ulici. Spolupracovali jsme s městem Osek při nastavení nového režimu údržby a provozu oseckého koupaliště. Oblast odpadového hospodářství jsme rozšířili o třídění odpadu pro nově vybudovanou linku na skládce Celio, která z odpadu vyrábí palivo pro cementárny. Po deseti letech jsme v souladu se zákonem museli zajistit obnovení souhlasu k provozování zařízení ke sběru a výkupu odpadů Sběrného dvora pro odpad ostatní a nebezpečný v areálu společnosti. Pro správu dat jsme pořídili nový firemní server. Vzhledem k tomu, že skončilo období, ve kterém si mohla firma uplatňovat ztrátu předchozích let do základu daně, za rok 2011 by firma poprvé platila daň z příjmu, a to ve výši 52 tis. Kč. Vzhledem k daňovým úlevám pro firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením však daň z příjmu právnických osob hradit společnost nebude. 5

6 2. PROFIL SPOLEČNOSTI 2.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Obchodní jméno: Služby města Oseka, s.r.o. Identifikační čísla: IČO: , DIČ: CZ Bankovní spojení: /0800 Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem Sídlo: Osek, Zahradní 246, PSČ Právní forma: společnost s ručením omezeným Základní kapitál: ,--Kč Zápis: obchodní rejstřík Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka číslo web: Společnost Služby města Oseka, s.r.o. byla založena Městem Osek jako jediným zakladatelem a vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne ZÁKLADNÍ AKTIVITY SPOLEČNOSTI Společnost má vydány živnostenské listy a koncese na následující činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví Správa a údržba nemovitostí Poskytování technických služeb Poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení Silniční motorová doprava nákladní Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 6

7 Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Technické činnosti v dopravě Zprostředkování služeb Montáž suchých staveb Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Realitní činnost 2.3. POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI Posláním společnosti je zajišťování kvalitní, rychlé a komplexní údržby města ve všech oblastech, které byly společnosti svěřeny, s hlavním důrazem na udržení stability firmy v tržním prostředí HLAVNÍ UKAZATELE Obrat tis. Kč Hospodářský výsledek tis. Kč Vlastní kapitál tis. Kč Cizí zdroje tis. Kč Produktivita práce tis. Kč/zam Osobní náklady tis. Kč Průměrný přepočt.počet zaměstnanců (bez VPP) zam. 27,5 28,5 Pozn: všechny údaje ve zprávě jsou uváděny bez DPH. 7

8 3. ORGÁNY SPOLEČNOSTI 3.1. VALNÁ HROMADA Funkci valné hromady společnosti plní podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Rada města Oseka ve složení: Ing. Lenka Říhová, starostka města Ing. Jiří Hlinka, místostarosta města Mgr. Jan Sklepník Josef Müller Mgr. Luboš Čapek Taťána Dondová Lenka Říhová 3.2. DOZORČÍ RADA Dozorčí rada pracovala po celý rok 2011 ve složení: Ing. Růžena Kittlová předseda dozorčí rady Ing. Jan Civín člen dozorčí rady JUDr. Jiří Rousek člen dozorčí rady 3.3. JEDNATEL SPOLEČNOSTI Vojtěch Mašek 4. STRUKTURA SPOLEČNOSTI 4.1. VLASTNÍK Jediným vlastníkem je Město Osek, IČO , se sídlem v Oseku, Zahradní 246, PSČ

9 4.2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI Město Osek Rada města Oseka Dozorčí rada Jednatel Administrativní a technické středisko Personální středisko Středisko údržby, dopravy a hřbitova Středisko odpadového hospodářství 5. HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI 5.1. ROZVAHA AKTIVA CELKEM Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek 0 7 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné věci movité a soubor movitých věcí Oběžná aktiva Zásoby

10 Krátkodobé pohledávky Finanční majetek Ostatní aktiva Časové rozlišení PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Rezervní fond Výsledek hospodaření minulých let Výsledek hospodaření běžného účetního období Cizí zdroje Rezervy 878 Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Na meziročním zvýšení čisté hodnoty stálých aktiv se odrážejí nákup dlouhodobého majetku vozidla Bonetti. V oblasti oběžných aktiv je nápadné výrazné snížení stavu finančních prostředků, které je ovšem způsobeno jednak nákupem hmotného majetku, jednak čerpáním rezerv, vytvořených v minulých letech. Stav finančního majetku pokrývá více než měsíční potřebu společnosti a je dostatečný. Nejpodstatnější informací v oblasti pasiv je pozitivně hodnocený nárůst vlastního kapitálu a již zmíněné čerpání rezerv, vytvořených na výměnu oken a opravu podlahy provozní budovy. 10

11 5.2. VÝSLEDOVKA (zkráceně, v druhovém členění nákladů, v tis. Kč) Číslo účtu Název účtu Náklady 50x Spotřebované nákupy x Služby x Osobní náklady x Daně a poplatky x Jiné provozní náklady x Odpisy, rezervy, komplex.náklady x Finanční náklady Náklady celkem Výnosy 60x Tržby za vlastní výkony a zboží x Jiné provozní výnosy x Finanční výnosy 6 13 Výnosy celkem Hospodářský výsledek NÁKLADY: 1. Spotřebované nákupy Na zvýšení nákladů na spotřebované nákupy má největší růst zvýšení ceny pohonných hmot náklady zde stouply o téměř 150 tis. Kč a nákup velkého množství posypové soli (u které se rovněž mimořádně zvýšila cena) na počátku roku U ostatních druhů nakupovaných nákladů je stav podobný předchozím rokům 2. Služby Do nákladů na služby se promítají v největší míře náklady na opravu provozní budovy (čerpání rezerv) ve výši 793 tis. Kč a náklady na opravy motorových vozidel, zejména 11

12 Tatry. Zvýšení nákladů je zaznamenáno dále u skládkovného a výkupu surovin ve sběrně, zde je však plně kompenzováno zvýšenými výnosy. 3. Osobní náklady, 4. Daně a poplatky, 5. Jiné provozní náklady bez významných změn 6. Odpisy, rezervy, komplexní náklady Výrazné snížení odpisu je opět důsledkem čerpání rezerv, odpisy jako takové poklesly o 266 tis. Kč. Jedná se ovšem o pokles dočasný, nákup nového vozidla se odpisy opět zvýší v podstatě na předchozí úroveň. 7. Finanční náklady bez významnějších změn VÝNOSY 1. Tržby za vlastní výkony a zboží Tržby za vlastní výkony vzrostly v loňském roce téměř o 15% z 2,9 na 3,3 mil. Kč. O 17% vzrostly i tržby na sběrném dvoře, což je důsledkem jak zvýšeného množství vykoupených surovin, tak i růstem cen. Mírně vzrostly i tržby u dlouhodobých smluv s městem, kdy nám tento náš nejvýznamnější partner částečně kompenzoval zvýšený rozsah výkonů a nárůst cen zejména u pohonných hmot. 2.Jiné provozní výnosy a 3. Finanční výnosy bez významnějších změn, zanedbatelné 12

13 5.3. VYBRANÉ UKAZATELE FINANČNÍ ANALÝZY K Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) ,35% 4,42% 1,47% 3,81% 2,86% 0,39% 2,98% Rentabilita tržeb ,95% 1,66% 0,85% 1,51% 1,06% 0,17% 1,21% Rentabilita - ziskovost vlastního kapitálu a rentabilita tržeb je, byť se oproti loňskému roku významně zlepšila, stále na nízké úrovni. Je to následek cenové politiky firmy a jejího vlastníka, kdy jsou ceny vystavěny spíše na úrovni nákladů a zisk vytváří firma spíše z dodatkových činností (sběrna atp.) Likvidita Likvidita 1. stupně - okamžitá (peníze/krátkodobé závazky) ,49 1,77 0,99 0,82 1,04 1,28 0,70 Likvidita 2. stupně - pohotová (oběžná aktiva zásoby/krátkodobé závazky) ,44 2,24 1,53 1,32 1,39 1,66 0,99 Likvidita 3. stupně - běžná (oběžná aktiva/krátkodobé závazky) ,56 2,75 1,58 1,33 1,43 1,73 1,06 13

14 Všechny stupně likvidity jsou stále nad středem pásma doporučovaných hodnot, běžná likvidita je nejméně 3x vyšší, než jsou obvyklé hodnoty. Firma je celoročně schopna plnit bez problémů své závazky vůči svým obchodním partnerům a je finančně velmi stabilní. Další vybrané ukazatele Doba obratu pohledávek (ve 17,38 15,73 17,07 18,70 17,26 15,29 14,31 dnech) Ukazatel věřitelského rizika Krytí stálých aktiv vlastním kapitálem 48,6% 43,2% 35,2% 27,8% 37,0% 36,9% 49,47% 60,86% 71,42% 86,8% 96,1% 89,2% 99,5% 89,91% Průměrná doba obratu pohledávek se snížila, v praxi se hodnota okolo 14 považuje za výbornou; dlouhodobě je velmi vyrovnaná. Zákazníci firmy řádně a včas hradí své závazky a firma v podstatě nemá pohledávky po splatnosti. Ukazatel věřitelského rizika se zvýšil v souvislosti s přijetím nového úvěru, jeho úroveň je však ve firmě běžná. Žádný z ukazatelů neupozorňuje na problémy firmy v oblasti stability financí a bezpečnosti pro zákazníky a věřitele firmy. 14

15 6. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE V souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, dále uvádíme, že: 1) nenastaly žádné skutečnosti (mimo výše popsaných) po rozvahovém dni, které by byly významné pro naplnění účelu výroční zprávy 2) společnost nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje 3) účetní jednotka nemá žádnou organizační složku v zahraničí 4) v oblasti životního prostředí firma splňuje požadavky stanovené legislativou a její přístup k ochraně životního prostředí je aktivní 5) předpokládaný vývoj činnosti účetní jednotky: bez významných změn 7. PŘÍLOHY: 1) Příloha k účetní závěrce 2) Výrok auditora k ověření účetní závěrky 3) Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou 4) Informace dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi propojenými osobami 5) Zpráva dozorčí rady společnosti určená valné hromadě 15

16 Příloha k účetní závěrce Sestavené ke dni Služby města Oseka, s.r.o., Zahradní 246, Osek Informace uvedené v příloze vycházejí z účetních záznamů účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní záznamy) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Popis účetní jednotky Obecné informace ( Čl. II. ) odstavec ( 1 ) 1.1. Obchodní firma: Služby města Oseka, s.r.o. Sídlo : Zahradní 246, Osek u Duchcova Právní forma : společnost s ručením omezeným Předmět podnikání v rozsahu zapsaném v OR : -poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví -správa a údržba nemovitostí -poskytování technických služeb -poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob -montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení -silniční motorová doprava nákladní) -provádění staveb, jejich změn a odstraňování -nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) -technické činnosti v dopravě -zprostředkování služeb -montáž suchých staveb -podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady -realitní činnost Datum vzniku : IČ : DIČ : CZ Registrace k daním u Finančního úřadu v : Teplicích Průměrný přepočtený stav zaměstnanců: 28 Účetní období : až Rozvahový den : Osoby podílející se základním kapitálu účetní jednotky více než 20% 16

17 1.2. Město Osek 100% Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku 1.3. nebyly Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období 1.4. jeden jednatel struktura středisek: správa, provozní areál, správa hřbitova, sběrný dvůr V účetním období nedošlo v organizační struktuře ke změnám. Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni 1.5. K Vojtěch Mašek, jednatel. Členové statutárních orgánů nemají v rámci výkonu své funkce žádné náhrady, zápůjčky ani bezplatné užívání majetku společnosti. Osobní náklady 1.6. Celkové osobní náklady jsou tis Kč Z toho jsou Hrubé mzdy tis Kč Odměny jednatel Garanti Dozorčí rada 245 tis Kč 80 tis Kč 156 tis Kč Sociální pojištění tis Kč Zdravotní pojištění 404 tis Kč Doplatek stravnéh 137 tis Kč Náhrada nemoc 12 tis Kč Členění majetku společnosti 1.7. Na účtě Spotřeba drobného majetku od 1000 do Na účtě Spotřeba drobného majetku do 1000 Na účtě Spotřeba software do Na účtě Zřizovací majetek Na účtě Software nad Na účtě Software od do Na účtě Budovy Na účtě Věci movité nad Na účtě Majetek od do

18 Informace o použitých účetních metodách, Obecných účetních zásadách a způsobech oceňování ( Čl.III. ) 1. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování v předkládané účetní závěrce jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Dále uvedené informace jsou významné pro analýzu údajů obsažených v rozvaze a ve výkazu zisku a ztráty. Účetní jednotka se v účetním období kalendářního roku 2009 neodchylovala od metod uvedených v 7 odst. 5 zákona o účetnictví. Dále uvedené informace jsou uváděny v souladu s principem významnosti 2.Ocenění a způsob účtování zásob 2.1.a Nakupované zásoby Ocenění a účtování nakupovaných zásob Nakupované zásoby byly oceněny ve skutečných pořizovacích cenách, které zahrnují nákupní cenu a vedlejší pořizovací náklady. Nakupované zásoby byly v účetním období účtované způsobem B. Pro výdej ze skladu je používána metoda FIFO. Zásoby vytvořené vlastní činností Ocenění zásob vytvořených vlastní činností Účetní jednotka nemá zásoby vytvořené vlastní činností. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností 2.1. b Účetní jednotka nemá dlouhodobý nehmotný majetek vytvořený vlastní činností. Ocenění cenných papírů a majetkových podílů 2.1.c Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevlastnila žádné cenné papíry, majetkové podíly ani deriváty. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2.1.d Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nevykazovala příchovky ani přírůstky zvířat, protože to není předmětem její činnosti. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 2.2. Ve sledovaném účetním období účetní jednotka neúčtovala o majetku pořízeném reprodukční cenou. Druhy nákladů souvisejících s pořízením, které se zahrnují do pořizovacích cen nakupovaných zásob, a druhy nákladů zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních nákladů Druh nákladů balné, - poštovné, - doprava. Podstatné změny způsobu oceňování, postupů odpisování a postupů účtování oproti 18

19 předcházejícímu období 2.4. V roce 2008 začala účetní jednotka účtovat o mzdových nákladech pracovníků z úřadu práce a dotací na mzdové náklady pracovníku z úřadu práce na nákladových a výnosových účtech. V minulých obdobích účtovala účetní jednotka o těchto výdajích a příjmech na rozvahových účtech. Způsob stanovení opravných položek k majetku s uvedením zdroje informací pro stanovení výše opravných položek 2.5. Ve sledovaném účetním období nebyly vytvořeny opravné položky. Způsob sestavení odpisových plánů pro dlouhodobý majetek (účtovaný v účtové třídě 0) a použité odpisové metody při stanovení odpisů 2.6. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici tak, že účetní odpisy se používají u nově pořízeného majetku od Drobný majetek od ,- Kč se odepisuje dva roky. U majetku pořízeného před tímto datem se účetní a daňové odpisy rovnají. Doba odepisování účetních odpisů se stanovuje individuálně s přihlédnutím ke skutečné době životnosti a době použitelnosti majetku. Způsob uplatněný při přepočtu údajů v cizích měnách na českou měnu (uplatnění kurzů vyhlašovaných Českou národní bankou jako aktuálních či pevných kurzů s uvedením termínů jejich změn Ve sledovaném období účetní jednotka nepracovala s údaji v cizí měně. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou Ve sledovaném účetním období nepoužívala účetní jednotka ocenění reálnou hodnotou. Pohyb majetku 2.9. Účetní jednotka nakoupila dlouhodobý movitý majetek za ,- Kč. Drobný majetek nakoupila ve výši 158 tis. Kč. Drobný majetek byl vyřazen za 64 tis. Kč likvidací. Propojené osoby Vztahy mezi propojenými osobami probíhaly na základě běžných obchodních podmínek. K měla účetní jednotka závazek vůči Městu Osek ve výši 1,364 tis. Kč. Jedná se o zůstatek půjček. Rezervy Ve sledovaném období účetní jednotka nevytvořila žádné zákonné rezervy. Rezerva na opravu podlahy a rezerva na opravu oken byla vyčerpána v roce Majetek neuvedený v rozvaze V rozvaze není uveden drobný majetek v pořizovací ceně do 10 tis. Kč, o kterém je účtováno jako o zásobách, v celkové hodnotě 845 tis. Kč. Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty ( Čl. IV ) Významné položky pro hodnocení majetkové a finanční situace účetní jednotky 19

20 Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem, popř. věcným břemenem 3.1.a Účetní jednotka nevlastní žádný hmotný majetek, který je zatížen zástavním právem. Pohledávky po lhůtě splatnosti 3.2.a Pohledávky z obchodního styku ve lhůtě splatnosti 155 tis. Kč Pohledávky ostatní ve lhůtě splatnosti 0 Pohledávky z obchodního styku po lhůtě splatnosti 6 tis. Kč Pohledávky ostatní po lhůtě splatnosti 0 Pohledávka ve výši 6 tis.byla uhrazena v pokladně společnosti. Závazky po lhůtě splatnosti 3.4.a Závazky z obchodního styku ve lhůtě splatnosti 77 tis Kč Účetní jednotka nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. Účetní jednotka nemá žádné závazky ani pohledávky se sjednanou dobou splatnosti delší než 5 let. Závazky kryté podle zástavního práva 3.4.c Účetní jednotka nemá žádné závazky kryté podle zástavního práva Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 3.4.d Účetní jednotka nemá žádné závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze. Náklady na provedený audit za rok Náklady na audit za rok 2011 činí 42 tis. Kč. Struktura tržeb za účetní období 3.6. Tržby za služby tis Kč Tržby za prodej soli Jiné provozní výnosy Finanční výnosy 15 tis Kč 2 tis Kč 6 tis Kč Veškeré výnosy byly realizovány pouze v tuzemsku. Vlastní kapitál 3.7. Základní kapitál tis Kč Rezervní fond 65 tis Kč Neuhrazená ztráta minulých let tis Kč Výsledek hosp. běž.roku Celkem 164 tis Kč tis Kč K datu činil vlastní kapitál tis Kč. Oproti minulému účetnímu období se zvýšil o zisk běžného roku a snížil o výplatu podílu na zisku formou odměny jednateli společnosti. 20

21 Rezervy 3.8. Rezerva na opravu podlahy celkem ,- Kč. Vyčerpáno ,- Kč. Rezerva na opravu oken celkem ,- Kč. Vyčerpáno ,- Kč. Dotace na investiční a provozní účely 3.9. Společnost v období roku 2011 neobdržela žádnou dotaci z Úřadu práce na mzdové náklady veřejně prospěšné činnosti. Splatné závazky na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění K eviduje společnost splatné závazky na sociální zabezpečení ve výši ,- Kč a na zdravotní pojištění ve výši ,- Kč. Daňové nedoplatky Společnost eviduje k nezaplacenou daň z příjmu srážkovou ve výši 2.228,- Kč, daň z příjmu zálohovou ve výši ,- Kč a nezaplacené DPH ve výši ,- Kč. Následné události Mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné jiné významné události. Údaje o zpracování přílohy k účetní závěrce Okamžik sestavení účetní závěrky : Podpisový záznam statutárního orgánu : Vojtěch Mašek, jednatel 21

22 ,,, ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA 0 ovefeni ucetni zaverky k ucetni jednotky Sluzby mesta Oseka, s.r.o. V Usti nad Labem, Auditor: PRIMASKAAUDIT, a.s. Nad Primaskou Praha 10 Osvidceni c.: 209

23 Zprtiva o ucetni ztiverce Ucetnijednotka: Slulby mesta Oseka, s.r.o.-zpr6va 0 ovefeni zlcetni z4verky k 3I.I2.20II Na zaklade smlouvy mezi ucetni jednotkou SlliZby mesta Oseka, s.r.o. a auditorskou firmou PRIMASKA AUDIT, a.s. jsme provedli audit pi'ilozeni ucetni ztiverky Sluzby mesta Oseka, s.r.o. tj. rozvahy k , vf!kazu zisku a ztrtity, pi'ehledu o pene'i.nich tocich a pi'ehledu o zmentich vlastniho kapittilu za obdobi od do a pi'flohy lito ucetni ztiverky, ktera obsahuje popis polizitf;ch vjznamnych ucetnich metod a da!si vysvetlujici iriformace. Zprava je urcena pro vedeni ucetni jednotky a jedineho spoleenika a poskytuje informace o skutecnostech a hlavnich problemech, ktere byly pfedmetem provefovani pracovniku auditorske spolecnosti. Ucetni jednotka: IC: Sluzby mesta Oseka, s.r.o. Zahradni Osek I Pi'edmet podniktini: poskytovani sllizeb pro zemedelstvi a zahradnictvf, sprava a udrzba nemovitosti, poskytovani technick;ych sllizeb, poskytovani sllizeb pro osobni hygienu a sllizeb souvisejicich s peci o vzhled osob, montaz, opravy, revize a zkousky vyhrazenych elektric!rych zafizeni, silnicni motorova doprava nakladni, provadeni staveb, jejich zmen a odstranovani, nakllidani s odpady (vyjma nebezpecnych), technicke Cinnosti v doprave, zprostfedkovani sllizeb, mont liz suchych staveb, podniklini v oblasti nakladani s nebezpeenymi odpady a realitnf Cinnost Auditorskli zprava by/a vyhotovena za ucetni obdobi ad I.I.2011 do 3I.I Pfedmetem ovefeni by/a ucetni zaverka ucetni jednotky k 3I.I2. 20 II. Odpovldnost statutarniho orgtinu ucetni jednotky za ucetni zaverku Statutarni organ je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s cesk;ymi ucetnimi pfedpisy. Soucasne odpovida statutarni organ ucetni jednotky Sluiby mesta Oseka, s.r.o. za takovj vnitfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne (materialnf) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Dale musi ucetni jednotka zvolit a uplatfwvat vhodne ucetni metody a provadet ucetni odhady, ktere jsou s ohledem na danou situaci pfimefene. Odpovldnost auditora Nasi odpovednosti je vyjlidfit na zaklade naseho auditu vyrok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem c. 93/2009 Sb., o auditorech, Mezinarodnimi auditorsk;ymi standardy a souvisejicimi aplikacnfmi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodrzovat eticke normy a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne (materialnf) nespravnosti. PRIMASKA AUDIT, a.s- zapsan4 do Obchodniho rejstfiku Mestskjm soudem v Praze, dne II. Cervence I996, pod spisovou znackou - oddil B, vloika 4181, Nad Primaskou 27, /00 00 Praha /0, tel.: ,-334, fax: ,-308, IC: , DIC: CZ , cislo uctu u CSOB ewmail: internetove str4nky:www.primaska.cz SMLO-ZAUZII-/94.docx Cislo osvedceni KA CR: 209 strana 2

24 Utetnijednotka: Slutby mhta Oseka, s.r.o.- zprtlva o ovifeni Utetnl ztlvirky k I Audit zahrnuje provedeniauditorslcych postupu k ziskimi dukaznich informaci o castktich a udqjich zvefejnenych v ucetni zaverce. Vyber auditorslcych postupu zavlsl na usudku auditora, zahrnujicim i posouzeni a vyhodnoceni rizik vyznamne (materialni) nespravnosti udaju uvedenych v ucetni zaverce zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavqjici verny a poctivf obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit fez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouiitfch ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, ze dukazni iriformace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho vyroku. Vyrok auditora Podle naseho mizoru iicetni ztiverka podtivti verny a poctivji obraz aktiv a pasiv iicetni jednotky Sluzby mesta Oseka, s.r.o. k a ntikladu, vjinosu, vjisledku jejiho hospodafeni a peneznich toku za rok koncfci v souladu s ceskymi iicetnimi pfedpisy. Auditor spoleenosti PRIMASKA AUDIT, a.s. proto dava k ucetni zaverce ucetnijednotky Sluiby mesta Oseka, s.r.o. k vyrok BEZ vyhrad. v okamiiku vydani vfroku k ucetni zaverce nebyla jeste zpracovana vyrocm zprava a pfedlozena zprava o vztazich mezi propojenymi osobami. Upozornujeme proto, ze vfse uvedeny vfrok se vztahuje pouze k ucetni zaverce a nevyjadfuje nazor auditora na vfrocni zpravu a zpravu o vztazich mezi propojenymi osobami. V Usti nadlabem, ~... PRIMASKA AUDIT, a.s. Nad Primaskou 27, Praha 10 cislo opravneni KACR 209 auditor lng. Pavel Adam cislo osvedceni KA CR 1267 mistopfedseda pfedstavenstva zpravu fevzal VytiskC. $.. z.'t. PRIMASKA AUDIT, a.s- zapsana do Obchodniho rejstflku Mistskjm soudem v Praze, dne 11. Cervence 1996, pod spisovou znatkou - oddil B, vlozka 4181, Nad Primaskou 27, Praha 10, tel.: ,-334, fax: ,-308, IC: DIC: CZ , cislo uctu u CSOB / internetove str6nky:www.primaska.cz SMLO-ZAUZJ l-194.docx Cislo osvedi!eni RA CR: 209 strana3

25 ,,, ',.( '.. A B. I. B. I. B. II. B. II. B. Ill. B. Ill vliv 027.h

26 .,;.c.,, I,,,,,..,.,.,,.,.,,, oznac AKTIVA rad a ~. "- Ill ~ 1 aktlva (f ) 031 'c. I. (f.33 at 38) 032,,, Bezne ucetni obdobl Min.uc. obdobi Brutto Korekce Netto Netto II 3 4,,......, ':'. ;<:'.:: ;...,,., j.;3:16..,}!''}' tf~8 J. :::i:' 'n<cu C. I. 1 i 033 _ vyroba a I , Zbozi zalohv na zasobv 038 ~ ~ ~ ~ C. II. (f. 40 at 47) 039 C. II. 1 ""'. z 1 vztahu a 11dlcl osoba I ivliv ;:;_"~, "1 za "P "1' cleny '"' aza lnln i zalohy uety aktivnl IJine I 047 ',, 1',...- : :. <,. : (i. 49 at 57) 048 ::' ''i '. -.> ' C. Ill. Krlitkodobe :',)... C. Ill. 1 'Z 1 vztam I '- a 11dlcl osoba I '- i vliv 051 I.. ; za opv W""'J cleny VoV~O,.Q a za 4 I Socialnl Ia I I Stat - da~ove "'" zalohy 055 'P i ucty aktivnl Jine 1 057!C. IV. (1. 59 az 62) 058 Iii : )' :!-)"<'}. l'~;;?:i\1!lil~ j:;((:/342 C. IV Oetyv i cenne papiry a pod fly i financnl 062 D. I. "' (1. 64 at 66) 063 I>' I/YH1'8 i'ij!''t' :'. '()!..,...,, '}!118. < tl5 D. I. 1 "' p1istlch obdobi _11! I ' pristich obdobl P1ijmy pfistlch obdobi 066 ~ ~e. v<>vt:.1jc ~. ' c '... ' ' '..,. ' <<:... ~~ ' ir=. ' I //2

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2011 1

Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 1 Výroční zpráva 2011 2 Ukazatel Měrná jednotka 2012 Celková aktiva tis. Kč 4019 Stálá aktiva tis. Kč 1338 Základní kapitál tis. Kč 2000 Odpisy majetku tis. Kč 283 Investiční výdaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s.

Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. Výroční zpráva DTS Vrbenský, a.s. 2012 Nákladní a speciální doprava Zemní práce Stavební práce Obsah strana 4 strana 5 strana 6 strana 8 strana 10 strana 11 strana 12 strana 16 strana 17 strana 18 strana

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valné hromady 12 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á a k c i o v á s p o l e č n o s t VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Úvodní slovo předsedy představenstva

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005

FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA. Annual Report 2005 FLUORIT TEPLICE s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA Annual Report 25 1. Základní údaje o společnosti Obchodní firma : FLUORIT TEPLICE s.r.o. Sídlo : Důlní 428, 415 1 Teplice 1 IČO : 482 643 77 DIČ : CZ482 643 77 Právní

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VS Invest a.s. . Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele V uplynulém hospodářském roce 2013, se podařilo dosáhnout tržeb ve výši přes 160 mil. Kč, což je nárůst

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva 2013 2013

Výroční zpráva 2013 2013 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Poslání firmy Obsah Poslání fi rmy 2 Úvodní slovo předsedkyně představenstva a generální ředitelky 3 Zpráva dozorčí rady 4 Profi l společnosti 5 Základní údaje o společnosti

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady...

Obsah. Základní údaje o společnosti... 2. Organizační schéma...3. Zpráva jednatele společnosti...4. Zpráva předsedy dozorčí rady... 1 Obsah Základní údaje o společnosti... 2 Organizační schéma...3 Zpráva jednatele společnosti...4 Zpráva předsedy dozorčí rady...6 Rozvaha v plném rozsahu...9 Výkaz zisku a ztráty...15 Grafy... 19 Příloha

Více

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012

03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva. 13 07. 31 str. Obsah. Základní údaje o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 Výroční zpráva 2012 Obsah Základní údaje 3 01. 4 02. 6 o společnosti Ohlédnutí za rokem 2012 03. Zpráva představenstva 9 04. Zpráva dozorčí rady 10 05. Zpráva nezávislého auditora 11 06. Účetní závěrka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více