KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni"

Transkript

1 KUPNf SMLOUVA Smluvnf strany: Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prfspevkova organizace zrfzena Ministerstvem obrany er se sfdlem: U Vojenske nemocnice 1200, Praha 6 Ie: ole: CZ bank. spojenf: /0710, enb Praha 1 zastoupena: plk. prof. MUDr. Miroslavem Zavoralem, Ph.D., reditelem (dale tez jen "kupujfcf') Firma: DATECO, s.r.o. zapis v OR: vedenem Mestskym soudem v Praze, oddfl C, vlozka zastoupena: lng, Frantisek Famera, jednatel Ie: ole: CZ bankovnf spojenf: /0300 (dale tez jen "prodavajfcf") se dohodly, ze tato smlouva se rfdf zakonem c. 513/1991 Sb., obchodnf zakonfk, ve znenf pozdejsfch predpisu (dale tez jen Obchoz) a s pouzitfm 409 a nasi. ObchZ uzavfrajf na zaklade verejne zakazky naaliro 50ilgaRW, vyberoveho rfzenf zadaneho v souladu s zakonem c. 137/2006 Sb., 0 verejnych zakazkach, ve znenf pozdejsfch predpisu, tuto kupnf smlouvu (dale tez jen "smlouva") I. Pi'edmet plneni 1. Na zaklade vyberoveho rfzenf c 4421N20131 DP - llvn ze dne (dale jen "Vyberove i'izeni") je predmetem plnenf kupnf smlouvy nakup pocftacu a monitoru, ktere jsou blfze specifikovany v pffloze c. 1. Smlouvy (dale jen jako "zbozf" nebo "predmet plnenf"). 2. Prodavajfcf prohlasuje, ze je autorizovanym prodejcem produktu a software Microsoft. Soucastf predmetu plnenf je i nakup softwarovych produktu definovanych v prfloze c. 1 Smlouvy (dale jen jako "Software"). Prodavajfcf se tfmto zavazuje poskytnout kupujfcfmu v souladu s autorskym zakonem pravo uzitf Software (dale jen jako "Licence") zpusobem, v rozsahu a za podmfnek stanovenych v teto Smlouve a zadavacf dokumentaci Vyberoveho rfzen!. II. Doba a misto plneni 1. Prodavajfcf se zavazuje dodat kupujfcfmu predmet plnenf die jednotlivych pozadavku oddelenf informacnf techniky, a to do , jakoz i splnit dalsf sve smluvnf zavazky v souladu s podmfnkami sjednanymi touto smlouvou, v souladu se zadavacf dokumentacf Vyberoveho rfzenf a nabfdkou prodavajfcfho ucinenou v ramci Vyberoveho i'fzenf. 2. Prodavajfcf se zavazuje dod at zbozf do sfdla kupujfcfho na oddelenf informacnf techniky. Prevzetf predmetu plnenf si smluvnf strany potvrdf na dodacfm liste, kdy kazda strana obdrzf jedno pare, a dale predavacfm protokolem. V protokolu musf by! uvedeni jmenem a podepsani za smluvnf strany osoba prebfrajfcf a predavajfcf, dale musf by! uvedeno zjistenf, zda je zbozf

2 prebfrano bez zjevnych vad nebo s vadami. Je-li prebfrano s vadami, musi byt uveden termin odstranenf. 3. Za kupujicfho je opravnen zbozf pi'evzft Jii'f Bocan, Stanislav Havel. III. Kupnicena 1. Sjednana kupni cena zai'fzenf ve vysi Kt: bez OPH, tj vcetne OPH obsahuje veskere naklady prodavajfciho vc. balneho, dopravneho, cia, poplatku atd. 2. Smluvni strany se dohodly, ze sjednanou cenu Ize pi'ekrocit pouze ve vyjimecnych pi'ipadech, tj. pi'i prokazatelnem navysenf cen surovin, paliv, energif, smenneho kurzu koruny vuci euru nebo dolaru 0 vice nez 20%, kdyz takova zmena ceny musf byt pi'edem a dostatecne dopredu projednana s kupujfcfm, tento mus! zmenu kupnf ceny prokazatelne odsouhlasit. V prfpade zmeny celnich ci danovych sazeb muze byt kupni cena navysena bez dalsfho, ovsem jen ve vysi odpovidajfcf dane zmene. IV. Fakturacni a platebni podminky 1. Kupujic{ neposkytne k uhrade kupni ceny prodavajicimu zalohy. 2. Oanovy doklad bude dodan spolecne s dodanfm predmetu plnenf. 3. Ucetni danove doklady (faktura) musi splnovat nalezitosti dai'loveho dokladu die zakona c. 563/1991 Sb. 0 ucetnictvi. ve zneni pozdejsich pfedpisu. Ucetnf a danovy doklad musf obsahovat zejmena tyto nalezitosti: a) oznaceni povinne a opravnene osoby, adresu, sidlo, ole. b) cislo dokladu, c) den odeslani a den splatnosti, den zdanitelneho plneni. d) oznaceni penezniho ustavu a cislo uctu, na ktery se rna platit, konstantni a variabilnf symbol, e) uctovanou castku, OPH, uctovanou castku vc. OPH, f) nazev dodavky, ozna{:enf Msti dodavky, g) duvod uctovanf s odvolanim na smlouvu; h) razitko a podpis osoby opravnene k vystaveni dai'loveho a ucetnfho dokladu, i) seznam pi'iloh, j) dais! nalezitosti, pokud je stanovi obecne zavazny pi'edpis. 4. V pi'ipade, ze danovy ucetni doklad (faktura) nebude obsahovat nalezitosti vyse uvedene nebo k nemu nebudou pi'ilozeny i'adne doklady (pfflohy) smlouvou vyzadovane, je kupujfcf opravnen vratit jej prodavajicfmu a pozadovat vystavenf novaho i'adneho danoveho ueetnfho dokladu (faktury). Pravo vratit tento doklad prodavajfcimu zanika, neuplatnf-ii jej kupujfcf do 14ti pracovnich dnu ode dne dorucenf takoveho dokladu prodavajlcfm. Pocfnaje dnem dorueenf opraveneho danoveho ucetnfho dokladu (faktury) kupujfcfmu zacne plynout nova IhUta splatnosti. Prodavajfcf, je vsak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit 0 smlouvou pozadovane pi'ilohy, je-ii k tomu kupujicim dodatecne vyzvan i po Ihute vyse uvedena stirn, ze vsak takovato vyzva nema ucinky spojene s vracenfm danoveho ucetniho dokladu (faktury) die tohoto odstavce. 5. Ooba splatnosti faktury je stanovena na 60 kalendai'nfch dnu ode dne jejfho dorucenf kupujfcfmu a smluvnf strany se dohodly, ze prodavajic! nebude kupujfcfho penalizovat po 2

3 dobu dalsfch 30 dnu. Platby budou probfhat vyhradne v CZK a rovnei veskere cenove udaje budou v teto mene. V. Obchodni podminky 1. Prodavajfcf preda kupujfcfmu k dodanemu zboif neprodlene dodacf list, ihned pri predanf zboii je povinen uvest zboif do provozu (tj. provest instalaci). Spolu s predmetem plnenf je prodavajfcf povinen dodat navod k pouiitf v ceskem jazyce. 2. SouMstf poskytnutf Licence je i pfedanf vesker9ch dokladu prokazujicich poskytnutf takoveto Licence a Software. Doklady uvedene v pfedchozf vete se zavazuje prodavajfcf dodat spolu s pfedmetem plnenf. 3. V pffpade prodlenf prodavajfcfho s dodanim zboil a jeho instalaci die odst. 1, je prodavajfcf povinen kupujfcfmu uhradit smluvnf pokutu ve vysi Kc za kaidy den prodlenf, narok na nahradu skody tim nenf dot(~en. VI. Odpovednost za vady', zaruka 1. Reklamaci zjevnych vad kupujfcf uplatnf u prodavajfcfho pfi pi'edanf a pfevzetf, nejpozdeji do podpisu protokolu 0 pi'edanf a pi'evzetf zapisem do tohoto protokolu. 2. Reklamaci ostatnfch vad je kupujfcf povinen uplatnit u prodavajfcfho bez zbytecneho odkladu pfsemne do rukou jeho opravneneho zastupce na adresu uvedenou v zahlavf teto smlouvy. 3. Kupujfcf je povinen oznamit zjistenou vadu bez odkladu na telefonnfm cfsle..nebo u.. Zaruenf a pozaruenf servis zajist'uje spoleenost DELL Computer, spo!. s.r.o (pro zaruky 24 x 7 a servis Prosupport) od 8 do 17 hodin ps enduser. pdf 4. Prodavajfcf se zavazuje provest napravu do 24 hodin, od nahlasenf zavady. 5. Zaruenf doba za jakost pi'edmetu plnenf cinf 60 mesfcu a pocfna beiet dnem dodanf pfedmetu plnenf nebo jeho casti. 6. Kupujfcf je opravnen provest operativnf vymenu vadnych komponentu odbornym pracovnfkem kupujfcfho, bez asistence servisnfho technika prodavajfcfho, pfieemi v pffpade takoveto vymeny vadnych komponentu na zboif zustava zachovana zarucnf doba zboif die teto smlouvy v plnem rozsahu. VII. Smluvni pakuta a urok z prodleni 1. V pffpade prodleni prodavajfcfho s dodanfm zboii ve sjednane Ihute je prodavajfcf povinen zaplatit kupujfcfmu za veas nedodane zbozf smluvnf pokutu ve vysi 0,05% z ceny nedodaneho zbozf za kaidy zapocaty den prodlenf ai do i'cidneho splnlmf zavazku. 2. V pi'fpade prodleni kupujfcfho s uhradou kupnf ceny dodaneho zbozf ve sjednane IhUte splatnosti je kupujfcf povinen zaplatit prodavajfcfmu smluvnf pokutu ve vysi 0,02 % z fakturovane Mstky za kaidy zapoeaty den prodlenf ai do uplneho zaplacenf. 3

4 3. V prfpade prodlenf prodavajfcfho s odstranenfm zjistenych a prokazanych vad zbozf je povinen zaplatit prodavajfcf kupujfcimu smluvnf pokutu ve vysi 0,05% z ceny vadne dodaneho zbozf za kaidy zapoeaty den prodlenf az do odstraneni vady. VIII. Odstoupenf od smlouvy 1. Kupujici je opravnen pisemne odstoupit od smlouvy, pokud: a) na majetek prodavajicfho byto zahajeno insolvencnf rizenf, b) navrh na prohlaseni konkursu byt zamftnut pro nedostatek majetku prodavajfcfho, c) prodavajfci vstoupf do likvidace, d) nastane vyssf moc, kdy dojde k okolnostem, ktere nemohou smluvnf strany ovlivnit a ktere zcela a na dobu delsf nei 90 dnu znemoznf nektere ze smluvnich stran plnit sve zavazky ze smlouvy, e) prodavajfci je v prodlenf s dodanfm zboii dele nez 10 dnf, f) prohlasenf uvedene v cl. I. 2 se ukaze jako nepravdive. 2. Kupujfci je dale opravnlm odstoupit od smlouvy, vznikla-ji mu cinnostf nebo necinnostf prodavajicfho skoda nebo vznik skody hrozi nebo bylo-ii poskozeno dobre jmeno kupujfcfho. 3. Kupujfci a prodavajfcf jsou dale opravneni odstoupit od smlouvy v prfpade podstatneho poruseni smluvnfch povinnost[ druhou smluvni stranou. 4. Odstoupeni od smlouvy musi by! ucineno pfsemne a dorueeno druhe strane, pricemz ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznameni. Nasledky odstoupeni od smlouvy se ridi pffslusnymi ustanovenimi obchodnfho zakoniku. 5. Smluvni strany mohou ukoncit smlouvu pfsemnou dohodou. IX. Zaverefna ustanoveni 1. Nenf-Ii v teto smlouve dohodnuto jinak, ridf se vzajemne vztahy obou smluvnfch stran ustanovenfmi obchodnfho zakonfku. 2. V prfpade sporu se obe smluvnf strany zavazujf pokusit se predevsim 0 jeho urovnani smfrem, v pripade soudniho sporu bude vee projednavana soudem pfislusnym podle obcanskeho soudnfho radu. 3. Tuto smlouvu Ize doplnovat oi mlmit pouze formou pfsemneho dodatku, podepsaneho opravnenymi zastupci obou smluvnich strano 4. Smluvnf strany prohlasuji, ie jsou opravneny zavazat se zpusobem uvedenym v teto smlouve. Pokud se toto prohlaseni ukaze nepravdivym, zavazuji se k nahrade veskere skody, ktera by tak mohla vzniknout. 5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kupujici obdrzi 2 vyhotoveni a prodavajici 2 vyhotovenf. 6. Tato smlouva je platna a ucinna dnem podpisu obou smluvnfch strano 7. Smluvni strany zaroven potvrzuji, ze si tuto smlouvu pi'ed jejfm podpisem pi'ecetly a s jejim obsahem souhlasi, ze nebyla uzavfena v tisni ani za mipadne nevyhodnych podminek. Na dukaz toho pi'ipojuji sve podpisy. 4

5 8. Pi'flohou a nedflnou soucastf smlouvy je: Pi'floha c specifikace pi'edmetu plnenf V Praze dne V Praze dne za kupl1jfcfho ;. za prodavajfc~ho, ~. t " Usti'ednf vo ska nemocnice - Vojenske fakultnf nemocnice Praha 5

6 Dateco. S.r.o. Nuselska Praha tel.: fax: Pi'dLOHA C. 1: SPECIFIKACE PREDMETU PLNENi Nab(zene zboil: Dell E-series E2414H 61cm (24") LED monitor VGA,DVI-D (1920x1080) Black EUR 3Y Monitor Replacement Service 8 OptiPlex 7010 DT : up to 90% efficient Power Supply PSU Base Desktop Chassis Popis: Komponent 1 Processor: 3rd Gen Intel Core i Processor (Dual Core, 3.40GHz, 3MB, wi HD2500 Graphics) 1 Memory: 4GB (2X2GB) 1600 MHz DDR3 Non-ECC 1 Hard Drive: 500GB 3.5inch Serial ATA III (7.200 Rpm) Hard Drive 1 Optical Drive: 16XDVD+I-RW Drive 1 Security: ChaSSis Intrusion Switch 1 Cable and bracket: for primary hard drive 3.5inch 1 Hard Drive #2: cables and brackets not included 1 Intel Integrated Graphics 1 Speakers: Internal Dell Business Audio Speaker 1 Mice: Dell Optical (Not Wireless). Scroll USB (3 buttons scroll) Black Mouse 1 Keyboard: Czech (QWERTZ) Dell KB212-B QuietKey USB Keyboard Black for Windows 8 1 Producer Recycling Fund Contribution 2 Producer Recycling Fund Contribution Softwaru 1 Windows Live 1 Optical software not required - OS software sufficient 1 Windows 7 Professional (64Bit Windows 8 License, Media) Czech 1 MS Media: Windows 8 (64Bit) Resource DVD 1 Software: No Productivity Software 1 Intel Standard Manageability, Dell OptiPlex Additional Software: Dell Applications for Windows 7 DATECO systemy a resen! strana 1

7 Dateco, s.r.o. tel.: Nuselska 50, Praha fax: McAfee Security Center 30 Day Trial Sluieb 1 No Installation 1 Asset Service - System & Shipbox Label (Model, Svc Tag, Order Information, Basic Config Details) 1 Base Warranty 1 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty 1 5Yr Basic Warranty - Next Business Day Zboz[ je vyrobeno ve shode s minimalnimi technickymi pozadavky zadavatele uvedenymi ve Specifikaci a minimalnich technickych pozadavclch zadavatele na zboz! v souladu s pi'fslusnymi odbornymi normami a pi'edpisy a dale obsahuje zejmena dokumentaci ve smyslu 9 odst. 1 a 10 zakona c Sb., 0 ochrane spotrebitele, ve zneni pozdejsich pravnich pi'edpisu. DATECO systemy a resen! strana 2

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNI SMLOUVA. I. Predmet plneni .' KUPNI SMLOUVA Smluvnf strany: Ustredni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice PRAHA prlspevkova organizaee zrizena Ministerstvem obrany er se sidlem: U Vojenske nemoenice 1200, 169 02 Praha

Více

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655

Kupnf smlouva. Projekt EU CZ.1.06/3.2.01/08.07655 EVROPSKA UNIE inf:ae~ OPERAfNi EVROPSKY FOND PRO REGIONALNi ROZVOJ MINISTERSTVO ZOMVOTNIC'TVI IllNTEDROVANt PRODRAM ~ANCE PRO va~ ROZVOJ CEsK REPlJBUKY 9 89/ j!c«-jp Kupnf smlouva "Modernizace a obnova

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto N/ify uvedeneho due, mesice a roku ucastniti 1) Obchodni akademie, Plzen, nam. T. G. Masaryka 13; namestit. G. Masaryka 1530/13, 301 00 Plzen; 1C: 49778161, zastoupena Mgr. Miloslavem Skuhravym, feditelem

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany NÁVRH SMLOUVY k výběrovému řízení č.j.: SOAA- 6002/30-2011 Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: S-44/A5101/2011 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR

1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem obrany CR SMLOUVA 0 OiLO die 2886 a nasi. zak. c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk Smluvni strany: 1.1 Objednatel: Ostfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prispevkova organizace zrizena Ministerstvem

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky METAL WORK Pneumatic CZ, s.r.o. Ostravská 494-73925 Sviadnov - Czech Republic Tel: +420 596 748 577, + 420 596 728 010 info@metalwork.cz - www.metalwork.cz DIČ: CZ 286 56 377 - zapsáno u Krajského obchodního

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu)

Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) se uzavírá mezi: Kupní smlouva č.. Uzavřená v souladu se zák. č. 89/2012 Sb. Drtič dřeva (bioodpadu) I. Firma: Sídlo: Zastoupená: IČ: Bankovní spojení: tel.: e-mail: dále jen prodávající a Zapsaná v obchodním

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Kupní smlouva č.j. PPR-26112-15/ČJ-2013-990656 uzavřená dle ustanovení 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I.

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Číslo smlouvy Objednatele : INO/40/01/001674/2008 Číslo smlouvy Poskytovatele : OS_081020_MHMP_ReT 2008/196 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 269

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600

Cislo uctu: 2300138000/2010 Cislo ui:tu: 852332734/0600 -r Cislo smlouvy objednatele: 412012 Smlouva 0 dilo a Smlouva mandatnl uzavfena podle 536 a nasl. a 566 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu.' Cast A Smluvni strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více