Geewa a.s. Příloha účetní závěrky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Geewa a.s. Příloha účetní závěrky"

Transkript

1 1. Charakteristika a hlavní aktivity Vznik a charakteristika společnosti Geewa a.s. ( společnost ) vznikla 17. října Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Vlastníci společnosti Akcionáři společnosti k 31. prosinci 2014 jsou: MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 49 % KKCG Investments N.V. 31 % Ing. Miloš Endrle 9 % Ostatní 11 % Sídlo společnosti Geewa a.s. Sokolovská 366/84 Praha 8 Karlín Česká republika Identifikační číslo Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2014 Členové představenstva Ing. Miloš Endrle (předseda) Ing. Vladimír Němeček Petr Přibyl Členové dozorčí rady Sylwester Mieczyslaw Janik Ing. Pavel Šťovíček 1

2 Změny v obchodním rejstříku V roce 2014 byly provedeny následující změny v představenstvu společnosti: dne 15. července 2014 byl odvolán Ing. Vladimír Němeček z představenstva společnosti, dne 15. července 2014 byl jmenován do představenstva společnosti Filip Fischer. Tyto změny byly zapsány do obchodního rejstříku 2. září dne 20. prosince 2014 byl odvolán Jens Hilgers z funkce předsedy představenstva a Filip Fischer z funkce člena představenstva, dne 20. prosince 2014 byl jmenován Miloš Endrle do funkce předsedy představenstva, Vladimír Němeček a Petr Přibyl do funkce členů představenstva. Tyto změny byly zapsány do obchodního rejstříku 7. dubna V roce 2014 byly provedeny následující změny v dozorčí radě společnosti: dne 1. října 2014 byl odvolán Ing. Tomasz Janusz Czechowicz z dozorčí rady společnosti, dne 1. října 2014 byl jmenován do dozorčí rady společnosti Marek Jablonský. Tyto změny byly zapsány do obchodního rejstříku 13. listopadu

3 2. Zásadní účetní postupy používané společností Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými nařízeními a vyhláškami platnými v České republice. Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou Ministerstva financí České republiky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Majetek je oceňován pořizovacími cenami, nehmotný majetek je v případě majetku vytvořeného vlastní činností oceňován vlastními náklady. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 20 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Ocenění dlouhodobého majetku vlastní výroby zahrnuje přímý materiál, přímé mzdy a režijní náklady přímo spojené s jeho výrobou až do doby jeho aktivace. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odpisování podle skupin majetku: Majetek Metoda Doba odpisování Stavby Lineární 30 let Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 3 Lineární 2-5 let Software Lineární 3 roky Technická zhodnocení na najatém hmotném majetku jsou odpisována lineární metodou po dobu trvání nájemní smlouvy nebo po dobu odhadované životnosti, a to vždy po tu, která je kratší. Technické zhodnocení software je odpisováno po zbývající dobu životnosti daného software, pokud je v okamžiku aktivace technického zhodnocení delší než 18 měsíců. Pokud je doba odpisování v okamžiku aktivace technického zhodnocení kratší než 18 měsíců, je dané aktivum odpisováno od okamžiku technického zhodnocení po dobu 18 měsíců. b) Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti v ovládaných osobách a osobách pod podstatným vlivem. Majetkové účasti v ovládaných osobách a osobách pod podstatným vlivem jsou k rozvahovému dni oceňovány ekvivalencí (podílem na vlastním kapitálu účasti) a změny ocenění jsou zachyceny prostřednictvím Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti. c) Stanovení opravných položek a rezerv Pohledávky Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek.

4 Rezervy Rezerva na nevybranou dovolenou je k rozvahovému dni tvořena na základě analýzy nevybrané dovolené za dané účetní období a průměrných mzdových nákladů včetně nákladů na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění dle jednotlivých zaměstnanců. Rezervu na daň z příjmů vytváří společnost vzhledem k tomu, že okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti. V následujícím účetním období společnost rezervu rozpustí a zaúčtuje zjištěnou daňovou povinnost. V rozvaze je rezerva na daň z příjmů snížena o zaplacené zálohy na daň z příjmů, případná výsledná pohledávka je vykázána v položce Stát-daňové pohledávky. Opravné položky k softwaru Opravné položky k softwaru se stanovují na základě odborného uvážení představenstva společnosti, kdy se bere v úvahu historický pohled na výnosy, očekávané výnosy v budoucnu a případný prodej licence na daný software třetí straně. d) Přepočty cizích měn Společnost používá pro přepočet transakcí v cizí měně denní kurz ČNB. V průběhu roku účtuje společnost pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. e) Účtování výnosů a nákladů Výnosy a náklady se účtují časově rozlišené, tj. do období, s nímž věcně i časově souvisejí. f) Klasifikace závazků Společnost klasifikuje část dlouhodobých závazků, bankovních úvěrů a finančních výpomocí, jejichž doba splatnosti je kratší než jeden rok vzhledem k rozvahovému dni, jako krátkodobé. g) Daň z příjmů Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje odhad daně vypočtený z daňového základu s použitím daňové sazby platné v první den účetního období a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro období, ve kterém budou daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. 4

5 h) Konsolidace V souladu s ustanovením 62 odst. 2 vyhlášky č. 500/2002 Sb. je účetní závěrka společnosti a všech jí konsolidovaných účetních jednotek zahrnuta do konsolidované účetní závěrky společnosti KKCG a.s. se sídlem Vinohradská 1511/230, Praha 10, Česká republika. Její konsolidovaná účetní závěrka bude zveřejněna v souladu s ustanovením 62 odst. 3c) vyhlášky podle 21a zákona o účetnictví. 3. Změna účetních metod a postupů Během roku 2014 nedošlo ke změně účetních metod a postupů. 5

6 4. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek Pořizovací cena Software Nedokončený DNM Celkem Zůstatek k Přírůstky Přeúčtování Zůstatek k Oprávky Zůstatek k Odpisy Zůstatek k Opravné položky Zůstatek k Změna stavu opr. položek Zůst. k Zůstatková hodnota Zůstatková hodnota Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2014 patřilo zejména technické zhodnocení herního serveru ve výši tis. Kč, technické zhodnocení hry Age of Defenders ve výši tis. Kč, technické zhodnocení hry Pool ve výši tis. Kč, hra On Words ve výši tis. Kč (včetně přeúčtování z účtu pořízení majetku), hra Tile On ve výši tis. Kč (včetně přeúčtování) a technické zhodnocení hry Pool Live Tour ios ve výši tis. Kč. 6

7 b) Dlouhodobý hmotný majetek Pořizovací cena Stavby Samostatné movité věci Servery Pool Drobný majetek do 40 tis. Celkem Zůstatek k Přírůstky Zůst. k Oprávky Zůstatek k Odpisy Zůstatek k Zůst. hodn Zůst. hodn Najatý majetek Společnost si pronajímá kancelářské prostory a parkovací stání na dobu určitou do 31. ledna Celkové roční náklady týkající se tohoto nájmu a služeb s tím spojených v roce 2014 činily tis. Kč ( tis. Kč). 6. Finanční majetek a) Dlouhodobý 2014 Majetkové účasti Vlastnický podíl Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2014 Vlastní kapitál k Pořizovací cena Hodnota podílu na vlast. kapitálu (ocenění ekvivalencí) Geewa GmbH 100 % Celkem majetkové účasti V roce 2014 neměla společnost z dlouhodobého finančního majetku žádný výnos z titulu přijatých podílů na zisku. 7

8 2013 Majetkové účasti Vlastnický podíl Celkový zisk (+) ztráta (-) za rok 2013 Vlastní kapitál k Pořizovací cena Hodnota podílu na vlast. kapitálu (ocenění ekvivalencí) Geewa GmbH 100 % Celkem majetkové účasti Sídlo dceřiné společnosti je následující: Geewa GmbH Zehdenicker Str Berlin Německo 7. Pohledávky a závazky z obchodních vztahů a) Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých tis. Kč ( tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. Opravná položka k pochybným pohledávkám k 31. prosinci 2014 činila 312 tis. Kč ( tis. Kč). b) Krátkodobé závazky z obchodních vztahů činí tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých 382 tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. 8. Náklady příštích období Náklady příštích období zahrnují zejména časové rozlišení nákladů na služby spojené s nájmem ve výši 607 tis. Kč ( tis. Kč) a licence Atlassian ve výši 154 tis. Kč ( tis. Kč). 9. Opravné položky Opravná položka k software Opravná položka k pohledávkám z obchodních vztahů Opravná položka k jiným pohledávkám Celkem Zůstatek k Tvorba Rozpuštění/použití Zůstatek k

9 10. Základní kapitál Zůstatek k Základní kapitál Celkem ks akcií na jméno o nominální hodnotě 10 Kč Vydáno akcií o nominální hodnotě 10 Kč Zůstatek k akcií o nominální hodnotě 10 Kč V roce 2014 společnost vydala akcií. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 16. června Popis akcii: ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč Preferenční akcie A ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč Preferenční akcie B ks akcie se zvláštními právy v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 Kč Akcie bez hlasovacího práva. 11. Přehled o změnách vlastního kapitálu Základní kapitál Ostatní kapitálové fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Ztráta běžného období Celkem Zůstatek k Zvýšení základního kapitálu Příděly fondům Přecenění majetkové účasti ekvivalencí Ztráta za rok Zůstatek k

10 12. Rezervy Rezerva na nevyčerpanou dovolenou Rezerva na audit Rezerva na odstupné Celkem Zůstatek k Tvorba Čerpání Rozpuštění Zůstatek rezerv k Bankovní úvěry 2014 Splatnost Úvěr KB v Kč Splátkový kalendář 51 tis. Kč měsíčně Úrok. sazba Zůstatek Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let RS KB v CZK+ 7,06 % p.a Celkem Splatnost Úvěr KB v Kč Splátkový kalendář 51 tis. Kč měsíčně Úrok. sazba Zůstatek Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let RS KB v CZK+ 7,06 % p.a Celkem Informace o tržbách Tržby v tuzemsku Evropa 3. země Celkem Reklama Hry Ostatní Celkem

11 15. Informace o spřízněných stranách Půjčky přijaté jsou vykázány v krátkodobých závazcích a představují půjčku ve výši tis. Kč ( tis. Kč) od MCI.Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty s úrokovou sazbou 8-25 % p.a. Nákladové úroky činily tis. Kč ( tis. Kč). Další půjčka vykázaná v této pozici představuje úvěr od Kersting Holding GmbH. Společnosti byly na základě smlouvy o poskytování služeb poskytnuty služby od dceřiné společnosti Geewa GmbH. Z ostatních podniků ve skupině společnost obchodovala se společnostmi Vinohradská 230 a.s., Cestovní kanceláří FISCHER, a.s. a SAZKA a.s. Dále pak se svými akcionáři Kersting Holding GmbH a CUKETA s. r. o. Transakce se spřízněnými stranami Prodej zboží a služeb Objem vzájemných transakcí Pohledávky/Závazky k Akcionáři společnosti Ostatní podniky ve skupině Nákup zboží a služeb Akcionáři společnosti Ostatní podniky ve skupině Půjčky přijaté Akcionáři společnosti Členové statutárních a dozorčích orgánů společnosti neobdrželi v roce 2014 ani 2013 žádné odměny z titulu jejich funkce, půjčky ani jiná plnění. 16. Odložená daň Pohledávky Závazky Rozdíl Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Opravná položka k software Opravná položka k pohledávkám Rezervy Daňové ztráty Odložená daňová pohledávka/(závazek) V souladu s účetními postupy uvedenými v bodě 2g) byla pro výpočet odložené daně použita daňová sazba 19 % ( %). 11

12 O odložené daňové pohledávce není účtováno vzhledem k tomu, že existuje významná nejistota ohledně její možné budoucí využitelnosti. 17. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady za rok 2014 a 2013: 2014 Počet Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Počet Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady Zaměstnanci Vedoucí pracovníci Celkem Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 816 tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých 570 tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky ze sociálního zabezpečení a 246 tis. Kč ( tis. Kč) představují závazky ze zdravotního pojištění. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 19. Stát daňové závazky a dotace Daňové závazky činí 294 tis. Kč ( tis. Kč), ze kterých 294 tis. Kč ( tis. Kč) představuje záloha na daň ze závislé činnosti a 0 tis. Kč ( tis. Kč) představují ostatní daně a poplatky. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 20. Informace o odměnách statutárním auditorům Tyto informace jsou uvedeny v příloze konsolidované účetní závěrky sestavené za konsolidační celek, ve kterém je společnost zahrnuta. 21. Ekonomická závislost Společnost je ekonomicky závislá na stálé finanční podpoře od svých akcionářů. Akcionáři společnosti se písemně zavázali poskytnout půjčky, na jejichž základě bude společnost schopna zajistit své financování alespoň po dobu následujících 12 měsíců od rozvahového dne. Proto byla účetní závěrka sestavena za předpokladu časově neomezeného trvání společnosti. 12

13 22. Významná následná událost K datu 28. února 2015 byla na základě návrhu jediného akcionáře Geewa a.s. navržena likvidace společnosti Geewa GmbH. Jens Hilgers byl odvolán z funkce jednatele a byl ustanoven likvidátorem společnosti. Na základě rozhodnutí valné hromady ze dne 25. června 2015 Společnost přijala půjčku ve formě konvertibilního úvěru od dvou hlavních akcionářů, díky které je možné zajistit chod Společnosti minimálně do 31. prosince Půjčka je splatná dne 30. června K datu sestavení účetní závěrky nejsou vedení společnosti známy žádné další významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31. prosinci Sestaveno dne: 21. července 2015 Miloš Endrle Předseda představenstva Petr Přibyl Člen představenstva 13

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s.

OBSAH. Dalkia Kolín, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 1 Dalkia Kolín, a.s. která dříve působila pod názvem Elektrárna Kolín, se stala členem skupiny Dalkia v České republice v lednu 2007. Dalkia Kolín zásobuje tepelnou energií dodávanou v

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s.

2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA ELTODO, a.s. Obsah Základní informace o společnosti 1 Zpráva o činnosti společnosti 2 Zpráva auditora k účetní závěrce a výroční zprávě společnosti ELTODO, a.s. za účetní období roku

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ)

Výroční zpráva za rok 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) RM-S HOLDING, a.s. Výroční zpráva 2009 (OPRAVA A DOPLNĚNÍ) 1 Tímto opravujeme a doplňujeme výroční zprávu společnosti RM-S HOLDING, a.s. za rok 2009 (dále jen Dodatek k výroční zprávě za rok 2009 ) takto:

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky

Obsah. 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 2 GE Money Auto Výroční zpráva 2010 Obsah 1 Zpráva jednatelů 3 Výrok auditora 7 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami 13 Roční účetní závěrka 21 Příloha roční účetní závěrky Zpráva

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011

PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 PREměření, a.s. - člen Skupiny PRE VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2011 V Praze dne 27.2.2012 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1. Základní údaje

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno

ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011. Budoucnost, která má jméno Budoucnost, která má jméno Výroční zpráva 2011 1 ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2011 Obsah 02 Poslání a profil společnosti 03 Vedení společnosti 04 Hlavní události roku 2011 a výhled

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě

Výroční zpráva 2012. Příloha k Výroční zprávě Výroční zpráva 2012 Příloha k Výroční zprávě 1 SPEED LEASE a.s. Příloha k účetní závěrce za rok 2012 PREAMBULE: 4 1. OBECNÉ ÚDAJE 5 1.1 Založení a charakteristika společnosti 5 1.2 Předmět podnikání 5

Více

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky

1. Obecné údaje. 1.1 Popis účetní jednotky PŘÍLOHA TVOŘÍCÍ O SOUČÁST ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. 12. 20030 1. Obecné údaje Přiložená účetní závěrka byla sestavena dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a navazujících předpisů pro účetnictví podnikatelů.

Více