Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 25 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány Správa družstva Zpráva o činnosti správy družstva Představenstvo družstva Technický úsek Ekonomický úsek Analýza dluhů na nájmu Členské záležitosti Nájem a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytů Různé informace S-B s.r.o. - zateplení Sedlčany čp. 166

2 Profil SBD Sedlčany Název firmy: Označení firmy: Stavební bytové družstvo Sedlčany SBD Sedlčany Adresa: U Háječku 711 tel.: , Sedlčany fax: Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze oddíl XCVIII vložka 184 Zapisované základní jmění: 5 tis. Kč IČO: 3761 DIČ: CZ3761 Bankovní spojení: ČSOB a.s. Příbram /3 GE Capital Bank Sedlčany /6 Úřední hodiny na správě družstva: pondělí: středa: Pokladní hodiny na správě družstva: pondělí: a středa: a Předmětem činnosti je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již V roce 1974 bylo družstvo sloučeno se Stavebním bytovým družstvem zaměstnanců Strojíren RD v Sedlčanech a v roce 198 se Stavebním bytovým družstvem pro okres Příbram se sídlem Červený Hrádek. Naše družstvo spravuje k celkem 193 bytů a 49 garáží. Z celkového počtu spravovaných bytů je 966 bytů ve vlastnictví družstva, 47 bytů převedených do vlastnictví členů a 8 bytů cizích fyzických osob. SBD Sedlčany má bytový fond rozmístěný mimo Sedlčany ještě ve 23 dalších obcích. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne Družstvo je právnickou osobou, statutárním orgánem družstva je 5-ti členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. SBD Sedlčany je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy. Přehledy o spravovaných objektech Přehled bytů podle vztahu k bytu k (porovnání s rokem 21, 22, 23 a 24): stav k stav k stav k stav k stav k družstevní byty byty převedené do vlastnictví cizí byty ve správě celkem Přehled bytů podle místa a podle stavu k : Celkem Sedlčany Ostatní obce družstevní byty byty převedené do vlastnictví cizí byty celkem

3 Organizační struktura a volené orgány družstva Volené orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů b) představenstvo c) kontrolní komise d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Shromáždění delegátů plní v plném rozsahu působnost členské schůze družstva. Jednání shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou ročně. Minulé shromáždění delegátů se konalo dne při účasti 47 z celkového počtu 71 pozvaných delegátů (tj.66,197 %). Úkoly vyplývající z usnesení shromáždění delegátů byly průběžně plněny. Přehled účasti na shromáždění delegátů za roky 21-25: počet delegátů pozvaných zúčastněných % 66,2% 6,56% 57,75% 63,16% 92,11% Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím Shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Předseda představenstva svolává a řídí schůze představenstva, jedná jménem představenstva družstva navenek ve všech věcech družstva. Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán družstva. Kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Vyjadřuje se k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. Její jednání řídí předseda kontrolní komise. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá. Schází se podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové družstva užívající prostory daného bytového domu. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové družstva projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy a to zejména výsledky hospodaření střediska bytového hospodářství, opravy a způsob jejich financování, pronájmy společných prostor domu atd. Ze svého středu volí tří až sedmičlenný výbor samosprávy a delegáty na shromáždění delegátů v počtu stanoveném představenstvem. Členskou schůzi samosprávy svolává výbor samosprávy podle potřeby, nejméně však jednou do roka. Není-li zvolen výbor samosprávy, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo družstvo prostřednictvím pověřeného pracovníka. Zvýšené náklady s tím spojené se hradí k tíži střediska bytového hospodářství příslušné samosprávy. Členové představenstva a kontrolní komise: Na dnešním shromáždění delegátů proběhne volba členů představenstva družstva a kontrolní komise. Již na loňském shromáždění delegátů a současně i ve výroční zprávě jsme delegáty a členy družstva vyzývali, aby se zamysleli nad tím, koho by ve vedení družstva rádi viděli. Na začátku roku rozeslali pracovníci správy družstva všem samosprávám tabulku, ve které jsme žádali uvést jména členů výboru samosprávy, jméno delegáta na shromáždění delegátů a uvést případný návrh kandidátů pro volby do představenstva družstva a kontrolní komise. Bohužel z 71 rozeslaných tabulek se vyplněných vrátilo pouze 3. Těm, kteří věnovali vyplnění tabulky svůj čas, děkujeme. Současné složení představenstva družstva a kontrolní komise: Předseda představenstva Antonín Hron Místopředseda představenstva Josef Kabíček Členové představenstva Vladimír Kremlička Josef Vondráček Ing. Pavel Bláha Předseda kontrolní komise Dana Pešková Členové kontrolní komise Irena Zárubová Dagmar Šimková

4 Správa družstva Správa družstva je zřízena k vykonávání běžné činnosti družstva spojené se správou, údržbou a provozem bytových domů, vedením účetnictví a administrativním a spisovým pořádkem. Tvoří ji zaměstnanci družstva v pracovním poměru. Správa družstva měla v roce 25 pět zaměstnanců. V čele správy stojí předseda družstva, který za činnost pracovního aparátu odpovídá, řídí a organizuje jeho práce. Předsedovi jsou podřízeni ostatní pracovníci. V současné době tvoří správu družstva tito pracovníci: Předseda družstva Antonín Hron finanční účetní Stanislava Vokrouhlíková referent pro evidenci nájmu Jitka Jandová referent pro vedení členské evidence Zdeňka Hergetová údržbář výtahů a elektro Josef Škoch Další činnosti družstva, zejména obsluhy kotelen, drobné instalatérské práce atd. jsou zajišťovány uzavíráním dohod sjednaných mimo pracovní poměr tj. dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Zpráva o činnosti družstva Představenstvo družstva Představenstvo družstva pracovalo v hodnoceném období v souladu se schváleným plánem práce. Konalo se 11 schůzí představenstva. Účast členů představenstva je uvedena dále v tabulce. Neúčast je vždy řádně omluvena a ve většině případů byla způsobena nemocí vyjímečně pracovním zaneprázdněním. Jednání představenstva byla vždy usnášeníschopná. Jednání představenstva se zúčastňují pravidelně také členky kontrolní komise. Představenstvo pravidelně měsíčně projednává: členské záležitosti jako např. dědictví členských práv, pronájmy bytů, výměny bytů požadavky na drobné úpravy bytů nebo jejich modernizaci žádosti o půjčky ze statutárního fondu případy dlužníků čtvrtletně jsou projednávány výsledky hospodaření družstva dle potřeby je projednávána výše záloh na služby nebo výše dlouhodobé zálohy Veškerá rozhodnutí představenstva mají návaznost na činnost správy družstva. Podrobnější informace k projednávaným záležitostem jsou tedy obsaženy v další části výroční zprávy. Přehled účasti na jednáních představenstva za uplynulé volební období: 7-12/ / / / /25 1-6/26 6 jednání 11 jednání 12 jednání 11 jednání 11 jednání 6 jednání Antonín Hron Josef Kabíček Vladimír Kremlička Josef Vondráček Ing. Pavel Bláha doplněn na SD v 5/22 Zdeněk Šťovíček odstoupil na SD v 5/

5 Technický úsek Práce technického úseku spočívá: v zajišťování drobných oprav vlastními pracovníky v zajišťování oprav většího rozsahu dodavatelským způsobem V roce 25 činil celkový náklad na opravy a údržbu bytového fondu ve správě SBD Sedlčany ,74 Kč. Z toho ,24 Kč činil podíl na opravách a údržbě bytů ve vlastnictví družstva, ,7 Kč podíl na opravách bytů převedených do vlastnictví a ,8 Kč byl podíl na opravách bytů cizích vlastníků. K opravám většího charakteru, které byly v loňském roce v družstevních objektech prováděny a družstevníky financovány patří zejména: oprava střechy: Sedlčany U Háječku 71 Ploché střechy, Tábor Sedlčany U Háječku 711 Ploché střechy, Tábor Sedlčany Olbrachtova 145 Izolace Sing Sedlčany Za Nemocnicí Ploché střechy, Tábor Doublovičky 8 Ježek, Kosova Hora Velká 15 Kučera, Vysoký Chlumec Zduchovice 64 MP-IZOL opravy komínů: Dublovice 159 Huska, Sedlčany Dublovice 164 Hejhal, Petrovice Dublovice 165 Hejhal, Petrovice Krásná Hora Hejhal, Petrovice Krásná Hora 186 Hejhal, Petrovice Nechvalice 41 Hejhal, Petrovice Zduchovice 64 Hejhal Václav výměny stoupaček nebo ležatých rozvodů vody: Sedlčany 28. října 176 Vondra Petr, Sedlčany Sedlčany Havlíčkova 75 Vondra Petr, Sedlčany Sedlčany Na Potůčku Insterm - Kühnel, Vojkov Sedlčany 28. října 176 a 177 Vondra Petr, Sedlčany Sedlčany Olbrachtova 145 Skalický František, Votice Sedlčany Za Nemocnicí 165 Vondra Petr, Sedlčany výměna vodoměrů: Sedlčany Na Potůčku SBD Sedlčany Sedlčany 28. října 176 a 177 SBD Sedlčany Sedlčany U Háječku SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 164 SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 165 SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 166 SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 167 SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 168 SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 169 SBD Sedlčany zateplení: Sedlčany U Kulturního domu 593a594 Stavba Barták, Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 166 Stavba Barták, Sedlčany nátěr střechy a fasády: Sedlčany Olbrachtova 144 Růzha Milan montáž regulace a měření tepla: Sedlčany Olbrachtova 145 ISTA Česká republika, Praha Sedlčany Olbrachtova 15 ISTA Česká republika, Praha Sedlčany Olbrachtova 151 ISTA Česká republika, Praha výměna oken ve společných prostorách: Sedlčany U Háječku 71 Cetos cz sro, výměna oken v bytech: Klučenice 16 START příspěvky obcím na vybudování vodovodních přípojek: Dolní Hbity 61 a 62 Obec Dolní Hbity oprava balkonů: Sedlčany Havlíčkova 75 Bareš, Sedlčany nátěry oken a malování společných prostor: Sedlčany Na Potůčku 71 Mareš, Kosova Hora vybudování čistírny odpadních vod: Radíč a 62

6 Nejvíce prostředků na rekonstrukci domu vynaložili v uplynulých třech letech členové samosprávy Sedlčany Za Nemocnicí 166. Byla zde provedena rekonstrukce střechy, zateplení tří stěn a počátkem roku 26 výměna stoupaček. Nemalé prostředky, které mimořádnými splátkami a značným navýšením tvorby fondu oprav museli členové této samosprávy vynaložit, se jim během krátké doby vrátí v úspoře tepla a vody. Velkým problémem uživatelů bytů v nejvyšších patrech domů je havarijní stav střech. Po letošní zimě, kdy na střechách roztávalo velké množství sněhu, a také po každém větším dešti se na správu družstva obrací velké množství členů, s problémem zatékání do bytu. Je smutné, že v některých domech ostatní členové samospráv, kterým zrovna neprší na hlavu, považují celkovou rekonstrukci střechy za zbytečnou. Neuvědomují si, že můžou být ohroženi i oni, pokud by došlo například k zatečení vody do elektroinstalace. Tam kde se problém havarijního stavu střechy vyskytl, by se měli urychleně rozhodnout a rekonstrukci střechy naplánovat. Velkou finanční zátěží bude pro uživatele bytů v panelových domech s výtahem rekonstrukce stávajících výtahů. V některých družstvech již k těmto rekonstrukcím přistoupili, bude proto vhodné čerpat z jejich zkušeností. Zejména se jeví jako výhodné uzavření smlouvy, s firmou, která je schopná provést celkovou rekonstrukci a na její úhradu uzavřít s družstvem pětiletý splátkový kalendář. Mimosedlčanské samosprávy zase trápí vysoké náklady na odvádění a likvidace odpadních vod. Odpadní vody z jímek vyvážela v minulosti především zemědělská družstva na pole, která obhospodařovala a náklad na likvidaci odpadních vod v těchto lokalitách představoval pouze cenu za dopravu. V současné době musí být odpadní vody likvidovány na čistírně odpadních vod, což náklad na likvidaci odpadních vod značně navýšilo. V některých obcích přistoupili k vybudování obecní kanalizace a čistírny odpadních vod. Tam naši členové vynakládají značné prostředky na připojení k této kanalizační síti. Např. v Dolních Hbitech vybudování přípojky představovalo pro 6ti bytový dům 39.,- Kč. V Radíči se uživatelé osmi družstevních bytů rozhodli vybudovat domovní čistírnu odpadních vod. Náklad na její vybudování činil ,- Kč, což představuje náklad na vyvážení jímky zhruba na 5 let. V hojné míře začali uživatelé bytů vyměňovat v bytech (někde i ve společných prostorech) okna. V převážné většině se jedná o individuální záležitosti. V několika domech se důvěrníci pokoušeli dohodnout výměnu oken ve všech bytech, bohužel ani v jednom případě se takovou akci nepodařilo realizovat. Více se také začaly čerpat půjčky ze statutárního fondu družstva. Většinou je čerpají jednotlivci na úhradu mimořádné splátky do fondu oprav. Domu Sedlčany Olbrachtova 145 byla půjčka poskytnuta jako celku na úhradu mimořádných havarijních oprav. V roce 26 již o tuto formu projevilo zájem několik dalších samospráv. Z půjčky je účtován správní poplatek v roční výši 4% a je splatná maximálně do tří let - v jednotlivých případech by bylo zřejmě možné dohodnout i delší např. pětiletou splatnost. Příklad poskytnutí půjčky jednotlivci: samospráva domu se rozhodla, že provede zateplení domu. Na uživatele, kteří mají stejný byt připadne podíl mimořádné splátky do FO 24.,- Kč. Někteří uživatelé na úhradu mimořádné splátky nemají prostředky, proto požádají představenstvo družstva o poskytnutí půjčky. Půjčka je dohodnuta na 24 splátek tj. 2 roky. Správní poplatek bude činit 192,- Kč (nepočítá se jako úrok v bance) tj. 4% x 2 roky. Měsíčně tedy bude platit 18,- Kč, tj. 1,- Kč splátku půjčky a 8,- Kč splátku poplatku. Půjčku lze poskytnout pouze členu družstva a to pouze pokud má dosud dobrou platební morálku a nemá u družstva nezaplacené závazky. (půjčka tedy není poskytována na byty ve vlastnictví ani neplatičům) Příklad poskytnutí půjčky celému domu: Zateplení domu bude stát 4.,- Kč. Na fondu oprav domu je 2.,- Kč. Na zbytek se poskytne půjčka celé samosprávě se splatností 24 měsíců. Poplatek z půjčky by byl 16.,- Kč. Půjčka se bude splácet z tvorby fondu oprav. Měsíční splátka by byla Kč tj. 9.,- Kč. Měsíční tvorba fondu oprav domu je 15.,- Kč. Z toho se bude měsíčně účtovat 9,- na úhradu půjčky a 6.,- Kč by se měsíčně tvořil nový fond oprav. Za dva roky by tedy dům měl zaplacenou půjčku a zároveň na FO naspořeno 144.,- Kč. Půjčku lze poskytnout pouze pro byty ve vlastnictví družstva - vlastníci bytů by museli svůj podíl na opravě řešit individuelně. Ekonomický úsek (ekonomika družstva) V roce 25 dosáhlo družstvo zisk ve výši ,69 Kč. Z toho činí ,9 Kč zisk správy družstva a 16.64,6 Kč zisk bytových hospodářství. Stejně jako v roce 24 se na hospodářském výsledku výrazně projevila zvýšená pozornost výběru poplatků z prodlení a prodej pohledávky vystěhovaného neplatiče. Tyto mimořádné výnosy využilo představenstvo družstva k dokončení modernizace vybavení kanceláře správy družstva, k nákupu nového informačního systému a k vytvoření další rezervy na opravu nebytových prostor.

7 Dále následují grafy a tabulky o hospodaření družstva: Konečné zůstatky rozvahových účtů k AKTIVA PASIVA 13 Software ,1 321 Dodavatelé ,69 21 Budovy , Přijaté zálohy , 22 Samostatné movité věci , Zaměstnanci , 31 Pozemky ,5 333 Ost.záv.vůči zaměst , 41 Nedokonč.dlouh.nehm.majet , 336 Zúčt.soc. a zdrav.poj , 73 Oprávky k software , Daň z příjmů za zaměst , 81 Oprávky k nebyt.prostorům , DPH ,59 82 Oprávky k samost.mov.věcem , Jiné závazky , Materiál na skladě , Dohadné účty pasivní , 211 Pokladna 9.486, 411 Základní kapitál 196., 213 Ceniny 26.44,5 413 Ostatní kapitálové fondy , Bankovní účty , Nedělitelný fond , Odběratelé , 423 Statutární fond , Poskytnuté provozní zálohy , Statutární fond - půjčky , 315 Pohledávky za členy - služby ,7 427 Sociální fond 2.951, Jiné pohledávky 875, 431 Hospodářský výsledek , Ostatní rezervy 7., 461 Bankovní úvěry na DBV , Dlouhodobé zál.na opravy ,2 479 Ostatní závazky , AKTIVA CELKEM ,44 PASIVA CELKEM ,44 Vývoj hospodářského výsledku družstva za období 21-25: celkem správa byt.hosp Výnosy a náklady družstva jsou uvedeny v následující tabulce: náklady výnosy hospodářský výsledek správa družstva , , ,9 kotelny , ,75 bytová hospodářství , , ,6 celkem za družstvo , , ,69

8 Porovnání výnosů správy družstva za roky 22 až 25: popl. na správu členi popl. na správu vlastníci popl. na správu cizí pronájem nebyt.prostor popl. z prodlení správní poplatky úroky mimořádné výnosy vnitropodnikové výkony údržba pro cizí prodej pohledávek Družstvo se v roce 25 stalo povinně plátcem DPH. Otázka DPH je však v podmínkách družstva velice komplikovaná. Některé příjmy družstva vůbec nejsou předmětem DPH, některé jsou od DPH osvobozené a některé se DPH zdaňují. Podle toho se také buď může nebo nemůže uplatnit DPH na vstupu (tedy u nákupů). Například: nájem (tj. poplatek na správu, tvorba fondu oprav a zálohy na provoz domu) u člena družstva není předmětem DPH - u veškerých nákupů pro domy (opravy, žárovky do společných prostor atd.) tedy nemůžeme odečítat DPH. Poplatek na správu vybíraný od vlastníka se zdaňuje. Nájem z nebytových prostor je od DPH osvobozen. Revize výtahů prováděná pracovníkem družstva je pro členy - nájemce bytů bez DPH, ale pro vlastníky bytů s DPH. veškeré správní poplatky se zdaňují dodávka tepla a TUV z družstevních kotelen se zdaňuje (pro členy i nečleny) U nákladů středisek správy družstva můžeme DPH odečíst pouze částečně - např. v r.25 jsme z DPH ,- mohli uplatnit jako odpočet pouze 38.82,- Kč. Oproti tomu u dodávky tepla a TUV, kterou zdaňujeme 5% DPH si můžeme uplatnit celou 19% DPH na plyn a uhlí. Celkově jsme za rok 25 na dani z přidané hodnoty odvedli ,- Kč a uplatnili jsme si odpočet ve výši ,- Kč, což se sice může zdát výhodné, ale vzhledem k náročnosti daňové evidence se jedná o zanedbatelnou částku.

9 Zisk a jeho použití Představenstvo družstva navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku za rok 25: Ze zisku středisek správy družstva ve výši ,9 Kč převést 9.441,9 Kč do statutárního fondu družstva a 3.,- Kč do sociálního fondu. Statutární fond se v souladu s vnitřní směrnicí používá formou půjček k likvidaci havarijních a mimořádných stavů, na objektech družstva, na které nemá daný dům vytvořenu dostatečnou dlouhodobou zálohu na opravy. Sociální fond se používá na financování sociálních potřeb zaměstnanců správy družstva v souladu se směrnicí schválenou představenstvem. Zisk středisek bytového hospodářství ve výši 16.64,6 Kč převést na dlouhodobou zálohu na opravy těch středisek, které zisk vytvořily, tj. domu Sedlčany Na Severním sídlišti 648. Analýza dluhů na nájmu V roce 25 se bohužel zvýšil dluh na nájmu a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů oproti roku 24 a o částku 61.14,- Kč. Výše dluhu k tak činí ,-Kč. Velký důraz byl kladen na vybírání poplatku z prodlení. Celkem bylo od dlužníků vybráno na poplatku z prodlení ,- Kč. Poplatek z prodlení činí podle vyhlášky 2,5 z dlužné částky za každý den prodlení. U dlouhodobých dluhů činí poplatek z prodlení nakonec i 9% dlužné částky. Pokud se dlužník dostal do svízelné finanční situace např. ztrátou zaměstnání a dohodne se na splátkovém kalendáři, který dodržuje, přistupuje představenstvo družstva k prominutí části (např.1/4-1/2) poplatku. Pokud má však dlužník špatnou platební morálku dlouhodobě nebo na upomínky vůbec nereaguje, vymáhá se poplatek z prodlení v plné výši. V roce 25 byl vystěhován z bytu další dlužník, u kterého soud rozhodl o exekuci na členská práva. Stejným způsobem jsou v současné době řešeny další tři případy. Na přidělení uvolněného bytu bylo vyhlášeno představenstvem družstva výběrové řízení, ve kterém bylo podmínkou pro přidělení bytu odkoupení pohledávky za dlužný nájem, poplatek z prodlení, náklady soudního řízení a náklady na vystěhování. Byt byl přidělen zájemci, který za odkoupení této pohledávky nabídl nejvyšší částku. Nekázeň v úhradách se objevuje i u vlastníků bytů, které jsme vzali do správy. Protože se jedná o společenství vlastníků, které má svůj bankovní účet, neřeší tuto situaci představenstvo družstva, ale pověřený vlastník nebo výbor společenství. Vývoj dluhu na nájemném a úhradách za služby za roky ukazuje následující graf: r.1996 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 r.23 r.24 r.25 Průměrná výše dluhu na byt činila 48,- Kč. Nejvyšší dlužná částka u jednotlivce činila k ,- Kč (po částečné úhradě dluhu členským podílem po exekuci na členská práva). Většinou se jedná o dluhy ve výši 5-6 tis. Kč (tj. nezaplacené 2-3 nájmy) nebo o dluhy do 1,- Kč (tj.když si uživatelé při zvýšení předpisu nájmu neupraví trvalý příkaz v bance). Někde však také částka 1.,- Kč může znamenat nezaplacený nájem dva roky Členské záležitosti Členové družstva v souladu s platnou legislativou mají právo převodu členských práv a povinností spojených s nájmem k bytu. V roce 25 se uskutečnilo 41 převodů členských práv a povinností (včetně dědictví), 1 výměna bytů. Se souhlasem představenstva družstva tedy v souladu se stanovami je přenecháno do podnájmu 65 družstevních bytů. Třem členům družstva zaniklo členství v družstvu na základě pravomocného nařízení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností. Jejich členským podílem byl částečně uhrazen dlužný nájem a úhrady za užívání bytu. Spolu se zánikem členství jim zanikl také nájem družstevního bytu. Jako náhradní ubytování jim bylo nabídnuto uzavření nájemní smlouvy pro nečleny na dobu určitou s tím, že pokud dlužné částky vyrovnají před uplynutím této doby, bude jim nájemní smlouva prodloužena a pokud znovu složí i členský podíl, může jim být členství v družstvu obnoveno. V jednom případě už tato lhůta uplynula aniž by uživatel bytu uhradil jakoukoli částku. Dokonce již nabylo právní moci i rozhodnutí soudu o přivolení k vystěhování z bytu. Ve dvou případech lhůta končí k a do dnešního dne také neuhradili tito uživatelé bytů nic. Předpokládáme tedy, že tyto případy skončí bohužel opět vystěhováním z bytu.

10 V roce 25 pokračoval převod družstevních bytů do vlastnictví členů družstva podle zákona č. 72/94 Sb. Na základě výzev učiněných družstevníky, bylo převedeno 22 bytů do osobního vlastnictví. O tom, že někdy lidé nemají ponětí, co vlastně převod bytu do vlastnictví znamená, svědčí případ, kdy se uživatelce po převodu bytu do vlastnictví nelíbilo, že má hradit podíl na opravě střechy. Ona přece chtěla převést do vlastnictví pouze byt a ne podíl na společných částech domu. Těžko jsme jí vysvětlovali, že není možné převést v domě byty a střechu nechat družstvu. Přehled převodů bytů do vlastnictví: r.1996 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 r.23 r.24 r celkem převedeno zůstalo ve správě zcela odešlo ájem a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu N V roce 25 činila předepsaná výše záloh na nájem a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytů (pouze družstevní byty - bez převedených a bez cizích ve správě) celkem ,5 Kč. Z toho činil předpis: záloh na teplo dodavatelské , Kč záloh na teplo z vlastních kotelen ,3 Kč záloh na teplou vodu dodavatelskou , Kč záloh na teplou vodu z vl.kotelen ,2 Kč záloh na studenou vodu , Kč záloh na ekonomický nájem , Kč tvorby fondu oprav (bez mimoř.splátek) , Kč poplatku na správu , Kč Zálohy na studenou a teplou vodu a na teplo jsou upravovány pro každý byt podle jeho spotřeby v minulých obdobích nebo na žádost uživatelů podle jejich očekávané spotřeby. Zálohy na ekonomický nájem a tvorba fondu oprav domu jsou upravovány podle potřeb jednotlivých domů. Zálohy se podle skutečné výše nákladů vyúčtovávají se členy po skončení zúčtovacího období (kalendářní rok). Skutečné náklady na služby v roce 25 činily: teplo dodavatelské ,27 teplo z vlastních kotelen ,78 studená voda, stočné a vyvážení jímek ,55 teplá voda dodavatelská ,56 teplá voda z vlastních kotelen ,97 Při porovnání nákladů na služby s náklady uvedeným v loňské zprávě, zjistíte, že náklady na teplo oproti roku 24 poklesly. Toto snížení nákladů je způsobeno tím, že v některých domech došlo k přechodu z centrálního na lokální (většinou elektrokotle v bytech) a uživatelé bytů si toto topení hradí přímo dodavateli energie.

11 Jak je uvedeno v předchozím, trápí mimosedlčanské samosprávy vysoké náklady na odvádění odpadních vod. Pro porovnání uvádíme ceny vodného a stočného v některých lokalitách: v odné stočné jímka Celkem/m3 Dodav atel v odné stočné doprav a a čištění odp.v od Sedlčany 19,6 2,2 39,8 Dublov ice 17,3 17,3 v lastní studna Kosov a Hora 19,6 3 49,6 Osečany 24,3 47,9 72,2 ZS Kos.Hora + ČOV Sedlčany Vy soký Chlumec 23 87,89 11,89 Obec Vy s.chlumec Autodoprav a Hron Fr. Zv irotice 24,91 12,1 37,1 Kamýk n.vlt 19,8 17,81 37,61 Obec Kamýk n.vlt. Obec Kamýk n.vlt. Petrov ice 21,3 13,7 34,73 Hrabří 28,83 28,83 mimo SBD Krásná Hora 21,46 19,12 4,58 VHS Benešov VHS Benešov Klučenice 39,69 7,93 47,62 Štětkov ice 151,51 151,51 mimo SBD ZS Kos.Hora + ČOV Sedlčany Při vyvážení jímek samozřejmě není účtována dopravcem cena za m3, ale cena za kilometr a odvezené množství. Různé informace Dlouhodobou záležitostí, kterou se představenstvo družstva zabývá a která se týká jak Sedlčan, tak okolních obcí, je dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž jsou postaveny družstevní domy, nebo které naši družstevníci užívají. Bezplatné převody zastavěných pozemků od státu snad budou již v roce 26 dokončeny. Již jsou převedeny všechny pozemky v okolních obcích, v současné době jsou v řešení pozemky v Sedlčanech. V některých případech jsou již odkoupeny i ostatní pozemky náležející k domům - většinou zahrádky nebo zelené plochy okolo domů. Problém nastává u domů postavených na pozemcích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo obcí. Tyto pozemky se musí odkoupit nebo pronajmout. V závěru roku byl zahájen přechod na nový informační systém, kterým bude vedena veškerá agenda správy družstva. Zavádění dat do nového systému, které ještě není zcela dokončeno, znamená pro pracovníky správy družstva zvýšené pracovní nasazení a neobešlo se samozřejmě bez komplikací. Za případné nesrovnalosti se uživatelům, kterých se týkaly, omlouváme. Jistě jste zaznamenali jinou podobu vyúčtování, nebo předpisů nájmu. Novou podobu bude mít také přehled o tvorbě a čerpání fondů oprav. Po zavedení všech potřebných dat chceme předávat spolu s výpisem fondu oprav i další údaje, které by mohly členy družstva zajímat. V průběhu posledního čtvrtletí by měla být uvedena do provozu poslední součást systému, která umožní jednotlivým uživatelům zobrazení stavu jejich předpisu a úhrad nájmu a výborům samospráv sledovat stav fondu oprav prostřednictvím internetu. S uživateli bytů a zástupci samospráv bude uzavřena smlouva o vzdáleném přístupu do systému a bude jim přiděleno heslo, kterým se budou do systému přihlašovat. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit od října 26. Zároveň s přípravou této služby bude zahájena také tvorba internetových stránek družstva. Měly by na nich být zveřejněny obecné informace o družstvu, organizační struktura, kontakty a úřední hodiny, stanovy a směrnice družstva, různé formuláře a další informace. Spokojené bydlení všem členům družstva přejí funkcionáři a pracovníci správy Stavebního bytového družstva Sedlčany. V Sedlčanech Vypracovala: Vokrouhlíková Stanislava

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 26 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 27 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 2009 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené

Více

Zpráva o činnosti. StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany. za rok. Obsah:

Zpráva o činnosti. StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany. za rok. Obsah: Zpráva o činnosti StavebníhobytovéhodružstvaSedlčany za rok Obsah: 24 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány Správa

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla pro zřizování samospráv v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 5/2014 Pravidla

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. Opava, září 2014 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: Úvodní

Více

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010.

Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Zpráva k účetní závěrce za rok 2010. Společenství Archangelská 864,865,868 (dale jen společenství ) je právnickou osobou, je zapsáno v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu S, vložka

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva)

NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) NÁVRH Statut rezervního fondu Okresního stavebního bytového družstva (dále jen družstva) Statut fondu pro financování investičních výdajů, zejména rekonstrukcí a modernizací bytových domů a jejich příslušenství

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Výroční zpráva. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 23 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány Správa

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148

Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava. zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 Rozvoj stavební bytové družstvo U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava zapsané dne 16.10.1963 u OR KS v Ostravě, oddíl Dr XXII, vložka 148 IČ 00053104 za rok 2014 Projednáno a schváleno představenstvem

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Strana 1 (celkem 6) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4

Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Z Á P I S ze shromáždění vlastníků jednotek v budově Otradovická 730,731 Praha 4, které se konalo dne 5.6.2014 v jídelně ZŠ Písnická, Praha 4 Přítomni: dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č.1 tohoto

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA (dále jen stanovy ) Bytové družstvo Ostružinová Medlánky se zakládá jako bytové družstvo za účelem koupě bytového domu na ulici Ostružinová 496/1, 497/5, 498/3, 499/7, 500/9 a

Více

Článek I. Předmět úpravy

Článek I. Předmět úpravy Směrnice č.2/2011 O nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Článek I. Předmět úpravy (1) Tato směrnice upravuje: a) nájemné v bytech

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec

Sazebník. příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec Sazebník příspěvku na správu a plateb za úkony správy SBD Třinec (schváleno shromážděním delegátů dne 25.4.2007, doplněn usnesením SD 28.11.2007, 17.6.2009, 23.6.2010, 22.06.2011, 12.06.2013, 18.06.2014,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2008 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10

Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Stavební bytové družstvo Litoměřice, Novobranská 10 Výběr ekonomických ukazatelů 2014 Shromáždění delegátů 23.5.2015 v Roudnici n/l E-mail : sbdltm @ sbdltm. cz http:// www. sbdltm. cz SBD Litoměřice Vybrané

Více

Směrnice o nájemném z bytu

Směrnice o nájemném z bytu Směrnice o nájemném z bytu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 12.6.2014 12.6.2014 0 Dne: 14.5.2014 Dne: 12.6.2014 1 / 5 Směrnice o nájemném z bytu Čl. 1 Předmět úpravy (1) Tyto směrnice upravují

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 ZA ROK 2014 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2014 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2015 Představenstvo stavebního bytového

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č. 37/2012 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva

Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva Pravidla hospodaření Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstva čl. 1 Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou používány tyto zkrácené názvy: družstvo stanovy dům správce byt nájem nájemce

Více

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo

1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA. C I H E L N A, družstvo 1 27.8.2009 ÚČETNÍ METODIKA C I H E L N A, družstvo 2 27.8.2009 Účetní metodika slouží k popisu účtů a významu jejich použití ve společnosti CIHELNA družstvo. Jednotlivé účty nesou název a náplň, případně

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014)

Statut Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů (úplné znění k 24.9.2014) MĚSTO KLIMKOVICE Úplné znění Statutu Fondu na opravy, rekonstrukce a modernizaci bytových domů a bytů jak vyplývá ze změn provedených dodatkem č. 1 schváleného dne 22..2006, dodatkem č. 2 schváleného dne

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok 213 Obsah: Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo

Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo PRACOVNÍ VERZE!!!!!!!!!!!!! PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZASÍLEJTE NA EMAIL DRUŽSTVA sbdrybnicky2@seznam.cz Pravidla hospodaření SBD Rybníčky II-družstvo strana 1 / celkem 10 stran Obsah: 1. Vymezení pojmů a vysvětlení

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah: Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 28 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány

Více

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu.

Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček na opravy, údržbu a dodatečné investice do bytového fondu. Stavební bytové družstvo DRUBYD, Ciolkovského 625/54, 734 01 Karviná Ráj, zapsané v obch. rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. Dr XXII, vložka 239 Zásady pro poskytování vnitrodružstevních půjček

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu

M ě s t o BLŠANY. Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu M ě s t o BLŠANY Opatření města Blšany č. 1/2011 k čerpání z fondu na podporu oprav, modernizace a rozšíření bytového fondu Zastupitelstvo města Blšany na svém zasedání dne 9. března 2011 Usnesením č.

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů

Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů 1. Tato směrnice upravuje Směrnice o nájemném z bytů a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů Čl. 1 Předmět úpravy a) nájemné v družstevních bytech a družstevních nebyt. prostorech (dále jen byt

Více

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina

Obec Libina. Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Obec Libina Zásady č.1/2012 Obce Libina o vytváření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje Obce Libina na území Obce Libina Zastupitelstvo obce Libina se na svém zasedání dne 12.9.2012 v bodě10.10.

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Statut účelového Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Ústí nad Orlicí schválilo na svém zasedání dne 18. února 2008 v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. d) zákona

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

2) Členská schůze samosprávy se svolává písemnou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání.

2) Členská schůze samosprávy se svolává písemnou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů před jejím konáním. Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad jednání. Směrnice představenstva číslo 7/2011 novela od 1. 1. 2015 Stavební bytové družstvo Rožnov Směrnice o činnostech při zajišťování správy domu, postupu svolávání, jednání a vyhodnocení hlasování samospráv

Více

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti

ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti Směrnice č. 118/2015 ZÁSADY pro určování běžné a jiné správní činnosti družstva a stanovení příspěvků a poplatků na tyto činnosti K zajištění jednotného postupu pro určování běžné a jiné správní činnosti

Více

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR

SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA MIMO ÚKONY SPOJENÉ S OBVYKLÝM UŽÍVÁNÍM BYTŮ, SPOLEČNÝCH PROSTOR Stavební bytové družstvo SCHZ předpis č.: OS 07 vydání č.: 8 platnost od : 1.1.2014 počet str. : 5 typ ON: organizační směrnice název ON: SAZBY ADMINISTRATIVNÍCH POPLATKŮ ZA PROVÁDĚNÍ ÚKONŮ SPRÁVOU DRUŽSTVA

Více

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943

Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Bytové družstvo Kamenice Sídliště II 26, Kamenice, PSČ 251 68 je zapsané v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl DR, vložka 2943 Směrnice o nájemném z družstevních bytů a družstevních nebytových

Více

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.

Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin. Stavební bytové družstvo Vsetín, Štěpánská 967, Vsetín Tel: 571 499 511, fax: 571 418 180, e-mail:info@sbdvsetin.cz, www.sbdvsetin.cz Směrnice č. 69/2014 o vymáhání dlužného nájemného a jiných dluhů I.

Více

Informace z organizačně-právního úseku

Informace z organizačně-právního úseku V Tišnově dne 10.12.2009 Zpravodaj č. 2/2009 Informace z organizačně-právního úseku Informace o převodech bytů do osobního vlastnictví K 30.6.2009 požádalo 41 družstevníků o převod bytu do osobního vlastnictví,

Více

Čl. I Právní předpisy

Čl. I Právní předpisy Směrnice č. 1/2013 o pohledávkách 1.10 a Obec: Rychnov u Jablonce nad Nisou Adresa: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO: 00262552 Směrnici schválil: zastupitelstvo města Rychnova u Jablonce

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, Česká Třebová IČ ZA ROK 2015

Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, Česká Třebová IČ ZA ROK 2015 Stavební bytové družstvo Česká Třebová, Lidická 240, 560 02 Česká Třebová IČ 00046213 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA ROK 2015 Zpracováno: Česká Třebová leden - duben 2016 Představenstvo stavebního bytového

Více

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností

Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnost realitní kanceláře při převodu členských práv a povinností Činnosti realitní kanceláře při převodu vlastnického práva k jednotce (bytové nebo nebytové) Činnost realitní kanceláře při převodu členských

Více

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51

SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 SMĚRNICE BYTOVÉHO DRUŽSTVA OHRADNÍ 1344/51 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Směrnice Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Družstvo) navazují na stanovy Bytového družstva Ohradní 1344/51 (dále jen Stanovy).

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 -

Čl. 1 Působnost a účel pravidel. Čl. 2 Základní ustanovení, názvosloví. Čl. 3 Příjmy úvěrového fondu - 1 - SMĚRNICE Č. 11/2008 Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20. 3. 2008 pod

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701, Štúrova 55, Praha 4 Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 IČ: 26762579 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za ROK 2006 Zpracoval: Správní firma Předkládá: Výbor společenství BUSSMARK,

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, , tel.: POZVÁNKA Strana 1 (celkem 7) STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO STRAKONICE Heydukova 116, Strakonice, 386 01, tel.: 383 313 711 POZVÁNKA Na shromáždění delegátů Stavebního bytového družstva Strakonice, konané ve čtvrtek

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy

Směrnice č.2/2014. Úvodní ustanovení. Čl. 1 Předmět úpravy Okresní stavební bytové družstvo Havlíčkův Brod Jihlavská 564, 580 01 Havlíčkův Brod tel. ústředna: 569 430 920 fax: 569 430 949 e-mail: osbdhb@osbdhb.cz Směrnice č.2/2014 O nájemném z družstevních bytů

Více

vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva.

vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Zpravodaj č. 1/2010 Vážení družstevníci a vlastníci bytů, vydáváme první číslo ZPRAVODAJE Květnice SBD v r. 2010, ve kterém Vám podáváme informace z jednotlivých úseků správy družstva. Informace z organizačně

Více

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s.

STANOVY. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Křesomyslova 2, Praha 4, z.s. SCHVÁLENO ČLENSKOU SCHŮZÍ SRPŠ DNE 2016 1. Název a sídlo ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Název: Spolek rodičů

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2011

Zpráva o hospodaření za rok 2011 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2011 Vypracovala: 12.3.2012 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Zpráva o hospodaření za rok 2014 Společenství vlastníků jednotek domu Bochovská 560,561,562,563 a 564 Bochovská 564/7, Praha 5 Jinonice, 158 00 Zpráva o hospodaření za rok 2014 Vypracovala: 3.4.2015 Jan Bláha 1 Finanční prostředky Pokladna

Více

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6

Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Bronzová 2024-6 Datum a místo konání: 10. června 2014, v ZŠ Bronzová od 18:00 hod. Obsah: 1 Přivítání účastníků, předložení programu, seznámení s pravidly

Více

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ

SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SBD ROZVOJ Schválené shromážděním delegátů dne 6. 6. 2007 a 2. 11. 2011 Zásady hospodaření SBD Rozvoj Shromáždění delegátů

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva

ROZVAHA k 31.12.2013. Aktiva. Pasiva Rozvaha k 31.12.2013 Strana 1z1 ROZVAHA k 31.12.2013 Označení Název rozvahové položky Poč. zůstatek Koneč. zůstatek Aktiva B. Krátkodobý majetek celkem 910 836,40 1 485 711,20 B.11. Pohledávky celkem 51

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto:

Představenstvo družstva předkládá delegátům tyto dvě varianty na zvýšení správního příspěvku na běžnou správní činnost družstva takto: 12) Návrh na změnu správního příspěvku na činnost družstva a odměny družstva pro společenství vlastníků za správu domu a pozemku a změna směrnice č. 118/2015 ze dne 28.5.2015 Tabulka v příloze ukazuje

Více

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice".

V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice. Vyvěšeno: 28. 2. 2007 Sejmuto: 15. 3. 2007 V y h l á š k a Města Slavonice č. 1/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení na území města Slavonice". Zastupitelstvo města Slavonice

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Organizační směrnice 1/11- včetně dodatků PRAVIDLA PRO STANOVENÍ NÁJEMNÉHO A ÚHRAD ZA PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ S UŽÍVÁNÍM BYTŮ POŘÍZENÝCH V DRUŽSTEVNÍ BYTOVÉ VÝSTAVBĚ Úvod Směrnice upravuje způsob stanovení

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717

Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje. Závěrečný účet 2015 obce Kladruby - návrh který bude projednán dne 23.06.2015 na zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Kladrubech Ukazatel rozpočtu 2014 2015 v tis.kč upr. rozpočet skutečnost

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více