Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti. Stavebního bytového družstva Sedlčany. za rok. Obsah:"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Stavebního bytového družstva Sedlčany za rok Obsah: 25 Profil SBD Sedlčany Identifikační údaje Předmět činnosti Přehled o spravovaných objektech Organizační struktura Volené orgány Správa družstva Zpráva o činnosti správy družstva Představenstvo družstva Technický úsek Ekonomický úsek Analýza dluhů na nájmu Členské záležitosti Nájem a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytů Různé informace S-B s.r.o. - zateplení Sedlčany čp. 166

2 Profil SBD Sedlčany Název firmy: Označení firmy: Stavební bytové družstvo Sedlčany SBD Sedlčany Adresa: U Háječku 711 tel.: , Sedlčany fax: Zápis do obchodního rejstříku: Městský soud v Praze oddíl XCVIII vložka 184 Zapisované základní jmění: 5 tis. Kč IČO: 3761 DIČ: CZ3761 Bankovní spojení: ČSOB a.s. Příbram /3 GE Capital Bank Sedlčany /6 Úřední hodiny na správě družstva: pondělí: středa: Pokladní hodiny na správě družstva: pondělí: a středa: a Předmětem činnosti je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Dále svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již V roce 1974 bylo družstvo sloučeno se Stavebním bytovým družstvem zaměstnanců Strojíren RD v Sedlčanech a v roce 198 se Stavebním bytovým družstvem pro okres Příbram se sídlem Červený Hrádek. Naše družstvo spravuje k celkem 193 bytů a 49 garáží. Z celkového počtu spravovaných bytů je 966 bytů ve vlastnictví družstva, 47 bytů převedených do vlastnictví členů a 8 bytů cizích fyzických osob. SBD Sedlčany má bytový fond rozmístěný mimo Sedlčany ještě ve 23 dalších obcích. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne Družstvo je právnickou osobou, statutárním orgánem družstva je 5-ti členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. SBD Sedlčany je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy. Přehledy o spravovaných objektech Přehled bytů podle vztahu k bytu k (porovnání s rokem 21, 22, 23 a 24): stav k stav k stav k stav k stav k družstevní byty byty převedené do vlastnictví cizí byty ve správě celkem Přehled bytů podle místa a podle stavu k : Celkem Sedlčany Ostatní obce družstevní byty byty převedené do vlastnictví cizí byty celkem

3 Organizační struktura a volené orgány družstva Volené orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů b) představenstvo c) kontrolní komise d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva kde uplatňují členové své právo řídit záležitosti družstva, kontrolovat činnost družstva a jeho orgánů. Shromáždění delegátů plní v plném rozsahu působnost členské schůze družstva. Jednání shromáždění delegátů svolává představenstvo podle potřeby, nejméně jednou ročně. Minulé shromáždění delegátů se konalo dne při účasti 47 z celkového počtu 71 pozvaných delegátů (tj.66,197 %). Úkoly vyplývající z usnesení shromáždění delegátů byly průběžně plněny. Přehled účasti na shromáždění delegátů za roky 21-25: počet delegátů pozvaných zúčastněných % 66,2% 6,56% 57,75% 63,16% 92,11% Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím Shromáždění delegátů vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo se schází podle potřeby, zpravidla jednou za měsíc. Předseda představenstva svolává a řídí schůze představenstva, jedná jménem představenstva družstva navenek ve všech věcech družstva. Za výkon funkce odpovídá předseda představenstvu. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán družstva. Kontroluje veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Vyjadřuje se k účetní závěrce a k návrhu na rozdělení zisku nebo na úhrady ztráty družstva. Na zjištěné nedostatky upozorňuje představenstvo a vyžaduje zjednání nápravy. Její jednání řídí předseda kontrolní komise. Kontrolní komise odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti. Na ostatních orgánech družstva je nezávislá. Schází se podle potřeby, nejméně jednou za tři měsíce. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové družstva užívající prostory daného bytového domu. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové družstva projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy a to zejména výsledky hospodaření střediska bytového hospodářství, opravy a způsob jejich financování, pronájmy společných prostor domu atd. Ze svého středu volí tří až sedmičlenný výbor samosprávy a delegáty na shromáždění delegátů v počtu stanoveném představenstvem. Členskou schůzi samosprávy svolává výbor samosprávy podle potřeby, nejméně však jednou do roka. Není-li zvolen výbor samosprávy, zajišťuje plnění jeho úkolů představenstvo družstvo prostřednictvím pověřeného pracovníka. Zvýšené náklady s tím spojené se hradí k tíži střediska bytového hospodářství příslušné samosprávy. Členové představenstva a kontrolní komise: Na dnešním shromáždění delegátů proběhne volba členů představenstva družstva a kontrolní komise. Již na loňském shromáždění delegátů a současně i ve výroční zprávě jsme delegáty a členy družstva vyzývali, aby se zamysleli nad tím, koho by ve vedení družstva rádi viděli. Na začátku roku rozeslali pracovníci správy družstva všem samosprávám tabulku, ve které jsme žádali uvést jména členů výboru samosprávy, jméno delegáta na shromáždění delegátů a uvést případný návrh kandidátů pro volby do představenstva družstva a kontrolní komise. Bohužel z 71 rozeslaných tabulek se vyplněných vrátilo pouze 3. Těm, kteří věnovali vyplnění tabulky svůj čas, děkujeme. Současné složení představenstva družstva a kontrolní komise: Předseda představenstva Antonín Hron Místopředseda představenstva Josef Kabíček Členové představenstva Vladimír Kremlička Josef Vondráček Ing. Pavel Bláha Předseda kontrolní komise Dana Pešková Členové kontrolní komise Irena Zárubová Dagmar Šimková

4 Správa družstva Správa družstva je zřízena k vykonávání běžné činnosti družstva spojené se správou, údržbou a provozem bytových domů, vedením účetnictví a administrativním a spisovým pořádkem. Tvoří ji zaměstnanci družstva v pracovním poměru. Správa družstva měla v roce 25 pět zaměstnanců. V čele správy stojí předseda družstva, který za činnost pracovního aparátu odpovídá, řídí a organizuje jeho práce. Předsedovi jsou podřízeni ostatní pracovníci. V současné době tvoří správu družstva tito pracovníci: Předseda družstva Antonín Hron finanční účetní Stanislava Vokrouhlíková referent pro evidenci nájmu Jitka Jandová referent pro vedení členské evidence Zdeňka Hergetová údržbář výtahů a elektro Josef Škoch Další činnosti družstva, zejména obsluhy kotelen, drobné instalatérské práce atd. jsou zajišťovány uzavíráním dohod sjednaných mimo pracovní poměr tj. dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce. Zpráva o činnosti družstva Představenstvo družstva Představenstvo družstva pracovalo v hodnoceném období v souladu se schváleným plánem práce. Konalo se 11 schůzí představenstva. Účast členů představenstva je uvedena dále v tabulce. Neúčast je vždy řádně omluvena a ve většině případů byla způsobena nemocí vyjímečně pracovním zaneprázdněním. Jednání představenstva byla vždy usnášeníschopná. Jednání představenstva se zúčastňují pravidelně také členky kontrolní komise. Představenstvo pravidelně měsíčně projednává: členské záležitosti jako např. dědictví členských práv, pronájmy bytů, výměny bytů požadavky na drobné úpravy bytů nebo jejich modernizaci žádosti o půjčky ze statutárního fondu případy dlužníků čtvrtletně jsou projednávány výsledky hospodaření družstva dle potřeby je projednávána výše záloh na služby nebo výše dlouhodobé zálohy Veškerá rozhodnutí představenstva mají návaznost na činnost správy družstva. Podrobnější informace k projednávaným záležitostem jsou tedy obsaženy v další části výroční zprávy. Přehled účasti na jednáních představenstva za uplynulé volební období: 7-12/ / / / /25 1-6/26 6 jednání 11 jednání 12 jednání 11 jednání 11 jednání 6 jednání Antonín Hron Josef Kabíček Vladimír Kremlička Josef Vondráček Ing. Pavel Bláha doplněn na SD v 5/22 Zdeněk Šťovíček odstoupil na SD v 5/

5 Technický úsek Práce technického úseku spočívá: v zajišťování drobných oprav vlastními pracovníky v zajišťování oprav většího rozsahu dodavatelským způsobem V roce 25 činil celkový náklad na opravy a údržbu bytového fondu ve správě SBD Sedlčany ,74 Kč. Z toho ,24 Kč činil podíl na opravách a údržbě bytů ve vlastnictví družstva, ,7 Kč podíl na opravách bytů převedených do vlastnictví a ,8 Kč byl podíl na opravách bytů cizích vlastníků. K opravám většího charakteru, které byly v loňském roce v družstevních objektech prováděny a družstevníky financovány patří zejména: oprava střechy: Sedlčany U Háječku 71 Ploché střechy, Tábor Sedlčany U Háječku 711 Ploché střechy, Tábor Sedlčany Olbrachtova 145 Izolace Sing Sedlčany Za Nemocnicí Ploché střechy, Tábor Doublovičky 8 Ježek, Kosova Hora Velká 15 Kučera, Vysoký Chlumec Zduchovice 64 MP-IZOL opravy komínů: Dublovice 159 Huska, Sedlčany Dublovice 164 Hejhal, Petrovice Dublovice 165 Hejhal, Petrovice Krásná Hora Hejhal, Petrovice Krásná Hora 186 Hejhal, Petrovice Nechvalice 41 Hejhal, Petrovice Zduchovice 64 Hejhal Václav výměny stoupaček nebo ležatých rozvodů vody: Sedlčany 28. října 176 Vondra Petr, Sedlčany Sedlčany Havlíčkova 75 Vondra Petr, Sedlčany Sedlčany Na Potůčku Insterm - Kühnel, Vojkov Sedlčany 28. října 176 a 177 Vondra Petr, Sedlčany Sedlčany Olbrachtova 145 Skalický František, Votice Sedlčany Za Nemocnicí 165 Vondra Petr, Sedlčany výměna vodoměrů: Sedlčany Na Potůčku SBD Sedlčany Sedlčany 28. října 176 a 177 SBD Sedlčany Sedlčany U Háječku SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 164 SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 165 SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 166 SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 167 SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 168 SBD Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 169 SBD Sedlčany zateplení: Sedlčany U Kulturního domu 593a594 Stavba Barták, Sedlčany Sedlčany Za Nemocnicí 166 Stavba Barták, Sedlčany nátěr střechy a fasády: Sedlčany Olbrachtova 144 Růzha Milan montáž regulace a měření tepla: Sedlčany Olbrachtova 145 ISTA Česká republika, Praha Sedlčany Olbrachtova 15 ISTA Česká republika, Praha Sedlčany Olbrachtova 151 ISTA Česká republika, Praha výměna oken ve společných prostorách: Sedlčany U Háječku 71 Cetos cz sro, výměna oken v bytech: Klučenice 16 START příspěvky obcím na vybudování vodovodních přípojek: Dolní Hbity 61 a 62 Obec Dolní Hbity oprava balkonů: Sedlčany Havlíčkova 75 Bareš, Sedlčany nátěry oken a malování společných prostor: Sedlčany Na Potůčku 71 Mareš, Kosova Hora vybudování čistírny odpadních vod: Radíč a 62

6 Nejvíce prostředků na rekonstrukci domu vynaložili v uplynulých třech letech členové samosprávy Sedlčany Za Nemocnicí 166. Byla zde provedena rekonstrukce střechy, zateplení tří stěn a počátkem roku 26 výměna stoupaček. Nemalé prostředky, které mimořádnými splátkami a značným navýšením tvorby fondu oprav museli členové této samosprávy vynaložit, se jim během krátké doby vrátí v úspoře tepla a vody. Velkým problémem uživatelů bytů v nejvyšších patrech domů je havarijní stav střech. Po letošní zimě, kdy na střechách roztávalo velké množství sněhu, a také po každém větším dešti se na správu družstva obrací velké množství členů, s problémem zatékání do bytu. Je smutné, že v některých domech ostatní členové samospráv, kterým zrovna neprší na hlavu, považují celkovou rekonstrukci střechy za zbytečnou. Neuvědomují si, že můžou být ohroženi i oni, pokud by došlo například k zatečení vody do elektroinstalace. Tam kde se problém havarijního stavu střechy vyskytl, by se měli urychleně rozhodnout a rekonstrukci střechy naplánovat. Velkou finanční zátěží bude pro uživatele bytů v panelových domech s výtahem rekonstrukce stávajících výtahů. V některých družstvech již k těmto rekonstrukcím přistoupili, bude proto vhodné čerpat z jejich zkušeností. Zejména se jeví jako výhodné uzavření smlouvy, s firmou, která je schopná provést celkovou rekonstrukci a na její úhradu uzavřít s družstvem pětiletý splátkový kalendář. Mimosedlčanské samosprávy zase trápí vysoké náklady na odvádění a likvidace odpadních vod. Odpadní vody z jímek vyvážela v minulosti především zemědělská družstva na pole, která obhospodařovala a náklad na likvidaci odpadních vod v těchto lokalitách představoval pouze cenu za dopravu. V současné době musí být odpadní vody likvidovány na čistírně odpadních vod, což náklad na likvidaci odpadních vod značně navýšilo. V některých obcích přistoupili k vybudování obecní kanalizace a čistírny odpadních vod. Tam naši členové vynakládají značné prostředky na připojení k této kanalizační síti. Např. v Dolních Hbitech vybudování přípojky představovalo pro 6ti bytový dům 39.,- Kč. V Radíči se uživatelé osmi družstevních bytů rozhodli vybudovat domovní čistírnu odpadních vod. Náklad na její vybudování činil ,- Kč, což představuje náklad na vyvážení jímky zhruba na 5 let. V hojné míře začali uživatelé bytů vyměňovat v bytech (někde i ve společných prostorech) okna. V převážné většině se jedná o individuální záležitosti. V několika domech se důvěrníci pokoušeli dohodnout výměnu oken ve všech bytech, bohužel ani v jednom případě se takovou akci nepodařilo realizovat. Více se také začaly čerpat půjčky ze statutárního fondu družstva. Většinou je čerpají jednotlivci na úhradu mimořádné splátky do fondu oprav. Domu Sedlčany Olbrachtova 145 byla půjčka poskytnuta jako celku na úhradu mimořádných havarijních oprav. V roce 26 již o tuto formu projevilo zájem několik dalších samospráv. Z půjčky je účtován správní poplatek v roční výši 4% a je splatná maximálně do tří let - v jednotlivých případech by bylo zřejmě možné dohodnout i delší např. pětiletou splatnost. Příklad poskytnutí půjčky jednotlivci: samospráva domu se rozhodla, že provede zateplení domu. Na uživatele, kteří mají stejný byt připadne podíl mimořádné splátky do FO 24.,- Kč. Někteří uživatelé na úhradu mimořádné splátky nemají prostředky, proto požádají představenstvo družstva o poskytnutí půjčky. Půjčka je dohodnuta na 24 splátek tj. 2 roky. Správní poplatek bude činit 192,- Kč (nepočítá se jako úrok v bance) tj. 4% x 2 roky. Měsíčně tedy bude platit 18,- Kč, tj. 1,- Kč splátku půjčky a 8,- Kč splátku poplatku. Půjčku lze poskytnout pouze členu družstva a to pouze pokud má dosud dobrou platební morálku a nemá u družstva nezaplacené závazky. (půjčka tedy není poskytována na byty ve vlastnictví ani neplatičům) Příklad poskytnutí půjčky celému domu: Zateplení domu bude stát 4.,- Kč. Na fondu oprav domu je 2.,- Kč. Na zbytek se poskytne půjčka celé samosprávě se splatností 24 měsíců. Poplatek z půjčky by byl 16.,- Kč. Půjčka se bude splácet z tvorby fondu oprav. Měsíční splátka by byla Kč tj. 9.,- Kč. Měsíční tvorba fondu oprav domu je 15.,- Kč. Z toho se bude měsíčně účtovat 9,- na úhradu půjčky a 6.,- Kč by se měsíčně tvořil nový fond oprav. Za dva roky by tedy dům měl zaplacenou půjčku a zároveň na FO naspořeno 144.,- Kč. Půjčku lze poskytnout pouze pro byty ve vlastnictví družstva - vlastníci bytů by museli svůj podíl na opravě řešit individuelně. Ekonomický úsek (ekonomika družstva) V roce 25 dosáhlo družstvo zisk ve výši ,69 Kč. Z toho činí ,9 Kč zisk správy družstva a 16.64,6 Kč zisk bytových hospodářství. Stejně jako v roce 24 se na hospodářském výsledku výrazně projevila zvýšená pozornost výběru poplatků z prodlení a prodej pohledávky vystěhovaného neplatiče. Tyto mimořádné výnosy využilo představenstvo družstva k dokončení modernizace vybavení kanceláře správy družstva, k nákupu nového informačního systému a k vytvoření další rezervy na opravu nebytových prostor.

7 Dále následují grafy a tabulky o hospodaření družstva: Konečné zůstatky rozvahových účtů k AKTIVA PASIVA 13 Software ,1 321 Dodavatelé ,69 21 Budovy , Přijaté zálohy , 22 Samostatné movité věci , Zaměstnanci , 31 Pozemky ,5 333 Ost.záv.vůči zaměst , 41 Nedokonč.dlouh.nehm.majet , 336 Zúčt.soc. a zdrav.poj , 73 Oprávky k software , Daň z příjmů za zaměst , 81 Oprávky k nebyt.prostorům , DPH ,59 82 Oprávky k samost.mov.věcem , Jiné závazky , Materiál na skladě , Dohadné účty pasivní , 211 Pokladna 9.486, 411 Základní kapitál 196., 213 Ceniny 26.44,5 413 Ostatní kapitálové fondy , Bankovní účty , Nedělitelný fond , Odběratelé , 423 Statutární fond , Poskytnuté provozní zálohy , Statutární fond - půjčky , 315 Pohledávky za členy - služby ,7 427 Sociální fond 2.951, Jiné pohledávky 875, 431 Hospodářský výsledek , Ostatní rezervy 7., 461 Bankovní úvěry na DBV , Dlouhodobé zál.na opravy ,2 479 Ostatní závazky , AKTIVA CELKEM ,44 PASIVA CELKEM ,44 Vývoj hospodářského výsledku družstva za období 21-25: celkem správa byt.hosp Výnosy a náklady družstva jsou uvedeny v následující tabulce: náklady výnosy hospodářský výsledek správa družstva , , ,9 kotelny , ,75 bytová hospodářství , , ,6 celkem za družstvo , , ,69

8 Porovnání výnosů správy družstva za roky 22 až 25: popl. na správu členi popl. na správu vlastníci popl. na správu cizí pronájem nebyt.prostor popl. z prodlení správní poplatky úroky mimořádné výnosy vnitropodnikové výkony údržba pro cizí prodej pohledávek Družstvo se v roce 25 stalo povinně plátcem DPH. Otázka DPH je však v podmínkách družstva velice komplikovaná. Některé příjmy družstva vůbec nejsou předmětem DPH, některé jsou od DPH osvobozené a některé se DPH zdaňují. Podle toho se také buď může nebo nemůže uplatnit DPH na vstupu (tedy u nákupů). Například: nájem (tj. poplatek na správu, tvorba fondu oprav a zálohy na provoz domu) u člena družstva není předmětem DPH - u veškerých nákupů pro domy (opravy, žárovky do společných prostor atd.) tedy nemůžeme odečítat DPH. Poplatek na správu vybíraný od vlastníka se zdaňuje. Nájem z nebytových prostor je od DPH osvobozen. Revize výtahů prováděná pracovníkem družstva je pro členy - nájemce bytů bez DPH, ale pro vlastníky bytů s DPH. veškeré správní poplatky se zdaňují dodávka tepla a TUV z družstevních kotelen se zdaňuje (pro členy i nečleny) U nákladů středisek správy družstva můžeme DPH odečíst pouze částečně - např. v r.25 jsme z DPH ,- mohli uplatnit jako odpočet pouze 38.82,- Kč. Oproti tomu u dodávky tepla a TUV, kterou zdaňujeme 5% DPH si můžeme uplatnit celou 19% DPH na plyn a uhlí. Celkově jsme za rok 25 na dani z přidané hodnoty odvedli ,- Kč a uplatnili jsme si odpočet ve výši ,- Kč, což se sice může zdát výhodné, ale vzhledem k náročnosti daňové evidence se jedná o zanedbatelnou částku.

9 Zisk a jeho použití Představenstvo družstva navrhuje následující rozdělení hospodářského výsledku za rok 25: Ze zisku středisek správy družstva ve výši ,9 Kč převést 9.441,9 Kč do statutárního fondu družstva a 3.,- Kč do sociálního fondu. Statutární fond se v souladu s vnitřní směrnicí používá formou půjček k likvidaci havarijních a mimořádných stavů, na objektech družstva, na které nemá daný dům vytvořenu dostatečnou dlouhodobou zálohu na opravy. Sociální fond se používá na financování sociálních potřeb zaměstnanců správy družstva v souladu se směrnicí schválenou představenstvem. Zisk středisek bytového hospodářství ve výši 16.64,6 Kč převést na dlouhodobou zálohu na opravy těch středisek, které zisk vytvořily, tj. domu Sedlčany Na Severním sídlišti 648. Analýza dluhů na nájmu V roce 25 se bohužel zvýšil dluh na nájmu a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytů oproti roku 24 a o částku 61.14,- Kč. Výše dluhu k tak činí ,-Kč. Velký důraz byl kladen na vybírání poplatku z prodlení. Celkem bylo od dlužníků vybráno na poplatku z prodlení ,- Kč. Poplatek z prodlení činí podle vyhlášky 2,5 z dlužné částky za každý den prodlení. U dlouhodobých dluhů činí poplatek z prodlení nakonec i 9% dlužné částky. Pokud se dlužník dostal do svízelné finanční situace např. ztrátou zaměstnání a dohodne se na splátkovém kalendáři, který dodržuje, přistupuje představenstvo družstva k prominutí části (např.1/4-1/2) poplatku. Pokud má však dlužník špatnou platební morálku dlouhodobě nebo na upomínky vůbec nereaguje, vymáhá se poplatek z prodlení v plné výši. V roce 25 byl vystěhován z bytu další dlužník, u kterého soud rozhodl o exekuci na členská práva. Stejným způsobem jsou v současné době řešeny další tři případy. Na přidělení uvolněného bytu bylo vyhlášeno představenstvem družstva výběrové řízení, ve kterém bylo podmínkou pro přidělení bytu odkoupení pohledávky za dlužný nájem, poplatek z prodlení, náklady soudního řízení a náklady na vystěhování. Byt byl přidělen zájemci, který za odkoupení této pohledávky nabídl nejvyšší částku. Nekázeň v úhradách se objevuje i u vlastníků bytů, které jsme vzali do správy. Protože se jedná o společenství vlastníků, které má svůj bankovní účet, neřeší tuto situaci představenstvo družstva, ale pověřený vlastník nebo výbor společenství. Vývoj dluhu na nájemném a úhradách za služby za roky ukazuje následující graf: r.1996 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 r.23 r.24 r.25 Průměrná výše dluhu na byt činila 48,- Kč. Nejvyšší dlužná částka u jednotlivce činila k ,- Kč (po částečné úhradě dluhu členským podílem po exekuci na členská práva). Většinou se jedná o dluhy ve výši 5-6 tis. Kč (tj. nezaplacené 2-3 nájmy) nebo o dluhy do 1,- Kč (tj.když si uživatelé při zvýšení předpisu nájmu neupraví trvalý příkaz v bance). Někde však také částka 1.,- Kč může znamenat nezaplacený nájem dva roky Členské záležitosti Členové družstva v souladu s platnou legislativou mají právo převodu členských práv a povinností spojených s nájmem k bytu. V roce 25 se uskutečnilo 41 převodů členských práv a povinností (včetně dědictví), 1 výměna bytů. Se souhlasem představenstva družstva tedy v souladu se stanovami je přenecháno do podnájmu 65 družstevních bytů. Třem členům družstva zaniklo členství v družstvu na základě pravomocného nařízení výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností. Jejich členským podílem byl částečně uhrazen dlužný nájem a úhrady za užívání bytu. Spolu se zánikem členství jim zanikl také nájem družstevního bytu. Jako náhradní ubytování jim bylo nabídnuto uzavření nájemní smlouvy pro nečleny na dobu určitou s tím, že pokud dlužné částky vyrovnají před uplynutím této doby, bude jim nájemní smlouva prodloužena a pokud znovu složí i členský podíl, může jim být členství v družstvu obnoveno. V jednom případě už tato lhůta uplynula aniž by uživatel bytu uhradil jakoukoli částku. Dokonce již nabylo právní moci i rozhodnutí soudu o přivolení k vystěhování z bytu. Ve dvou případech lhůta končí k a do dnešního dne také neuhradili tito uživatelé bytů nic. Předpokládáme tedy, že tyto případy skončí bohužel opět vystěhováním z bytu.

10 V roce 25 pokračoval převod družstevních bytů do vlastnictví členů družstva podle zákona č. 72/94 Sb. Na základě výzev učiněných družstevníky, bylo převedeno 22 bytů do osobního vlastnictví. O tom, že někdy lidé nemají ponětí, co vlastně převod bytu do vlastnictví znamená, svědčí případ, kdy se uživatelce po převodu bytu do vlastnictví nelíbilo, že má hradit podíl na opravě střechy. Ona přece chtěla převést do vlastnictví pouze byt a ne podíl na společných částech domu. Těžko jsme jí vysvětlovali, že není možné převést v domě byty a střechu nechat družstvu. Přehled převodů bytů do vlastnictví: r.1996 r.1997 r.1998 r.1999 r.2 r.21 r.22 r.23 r.24 r celkem převedeno zůstalo ve správě zcela odešlo ájem a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu N V roce 25 činila předepsaná výše záloh na nájem a úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytů (pouze družstevní byty - bez převedených a bez cizích ve správě) celkem ,5 Kč. Z toho činil předpis: záloh na teplo dodavatelské , Kč záloh na teplo z vlastních kotelen ,3 Kč záloh na teplou vodu dodavatelskou , Kč záloh na teplou vodu z vl.kotelen ,2 Kč záloh na studenou vodu , Kč záloh na ekonomický nájem , Kč tvorby fondu oprav (bez mimoř.splátek) , Kč poplatku na správu , Kč Zálohy na studenou a teplou vodu a na teplo jsou upravovány pro každý byt podle jeho spotřeby v minulých obdobích nebo na žádost uživatelů podle jejich očekávané spotřeby. Zálohy na ekonomický nájem a tvorba fondu oprav domu jsou upravovány podle potřeb jednotlivých domů. Zálohy se podle skutečné výše nákladů vyúčtovávají se členy po skončení zúčtovacího období (kalendářní rok). Skutečné náklady na služby v roce 25 činily: teplo dodavatelské ,27 teplo z vlastních kotelen ,78 studená voda, stočné a vyvážení jímek ,55 teplá voda dodavatelská ,56 teplá voda z vlastních kotelen ,97 Při porovnání nákladů na služby s náklady uvedeným v loňské zprávě, zjistíte, že náklady na teplo oproti roku 24 poklesly. Toto snížení nákladů je způsobeno tím, že v některých domech došlo k přechodu z centrálního na lokální (většinou elektrokotle v bytech) a uživatelé bytů si toto topení hradí přímo dodavateli energie.

11 Jak je uvedeno v předchozím, trápí mimosedlčanské samosprávy vysoké náklady na odvádění odpadních vod. Pro porovnání uvádíme ceny vodného a stočného v některých lokalitách: v odné stočné jímka Celkem/m3 Dodav atel v odné stočné doprav a a čištění odp.v od Sedlčany 19,6 2,2 39,8 Dublov ice 17,3 17,3 v lastní studna Kosov a Hora 19,6 3 49,6 Osečany 24,3 47,9 72,2 ZS Kos.Hora + ČOV Sedlčany Vy soký Chlumec 23 87,89 11,89 Obec Vy s.chlumec Autodoprav a Hron Fr. Zv irotice 24,91 12,1 37,1 Kamýk n.vlt 19,8 17,81 37,61 Obec Kamýk n.vlt. Obec Kamýk n.vlt. Petrov ice 21,3 13,7 34,73 Hrabří 28,83 28,83 mimo SBD Krásná Hora 21,46 19,12 4,58 VHS Benešov VHS Benešov Klučenice 39,69 7,93 47,62 Štětkov ice 151,51 151,51 mimo SBD ZS Kos.Hora + ČOV Sedlčany Při vyvážení jímek samozřejmě není účtována dopravcem cena za m3, ale cena za kilometr a odvezené množství. Různé informace Dlouhodobou záležitostí, kterou se představenstvo družstva zabývá a která se týká jak Sedlčan, tak okolních obcí, je dořešení majetkoprávních vztahů k pozemkům, na nichž jsou postaveny družstevní domy, nebo které naši družstevníci užívají. Bezplatné převody zastavěných pozemků od státu snad budou již v roce 26 dokončeny. Již jsou převedeny všechny pozemky v okolních obcích, v současné době jsou v řešení pozemky v Sedlčanech. V některých případech jsou již odkoupeny i ostatní pozemky náležející k domům - většinou zahrádky nebo zelené plochy okolo domů. Problém nastává u domů postavených na pozemcích, které jsou ve vlastnictví soukromých osob nebo obcí. Tyto pozemky se musí odkoupit nebo pronajmout. V závěru roku byl zahájen přechod na nový informační systém, kterým bude vedena veškerá agenda správy družstva. Zavádění dat do nového systému, které ještě není zcela dokončeno, znamená pro pracovníky správy družstva zvýšené pracovní nasazení a neobešlo se samozřejmě bez komplikací. Za případné nesrovnalosti se uživatelům, kterých se týkaly, omlouváme. Jistě jste zaznamenali jinou podobu vyúčtování, nebo předpisů nájmu. Novou podobu bude mít také přehled o tvorbě a čerpání fondů oprav. Po zavedení všech potřebných dat chceme předávat spolu s výpisem fondu oprav i další údaje, které by mohly členy družstva zajímat. V průběhu posledního čtvrtletí by měla být uvedena do provozu poslední součást systému, která umožní jednotlivým uživatelům zobrazení stavu jejich předpisu a úhrad nájmu a výborům samospráv sledovat stav fondu oprav prostřednictvím internetu. S uživateli bytů a zástupci samospráv bude uzavřena smlouva o vzdáleném přístupu do systému a bude jim přiděleno heslo, kterým se budou do systému přihlašovat. Zájemci o tuto službu se mohou hlásit od října 26. Zároveň s přípravou této služby bude zahájena také tvorba internetových stránek družstva. Měly by na nich být zveřejněny obecné informace o družstvu, organizační struktura, kontakty a úřední hodiny, stanovy a směrnice družstva, různé formuláře a další informace. Spokojené bydlení všem členům družstva přejí funkcionáři a pracovníci správy Stavebního bytového družstva Sedlčany. V Sedlčanech Vypracovala: Vokrouhlíková Stanislava

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2014 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění

Více

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů

Představenstvo Bytového družstva Svitavy v souladu s uzavřenou dohodou o správcovství Vás žádá o spolupráci a zabezpečení těchto úkolů B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz ---------------------------------------------------------------------------------------

Více

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011

I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 B Y T O V É D R U Ž S T V O S V I T A V Y Školní 335/5 568 02 Svitavy, tel.fax. 461 533 746, e-mail: info.bdsy@seznam.cz www.bdsvitavy.cz I N F O R M A Č N Í L I S T č. 66/2011 Představenstvo Bytového

Více

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích)

STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) STANOVY Bytového družstva Bellušova 1824-1826 ( 552 a násl. zákona č. 90/2012, o obchodních korporacích) část první ZÁKLADNÍ POJMY Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu

Více

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3

S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 S T A N O V Y LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 3 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo družstva Družstvo přijalo firmu Lidové bytové družstvo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V ROCE 2013 ZELENÁ HORA stavební bytové družstvo Brněnská 1146/30 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00 05 07 84 DIČ: CZ 00 05 07 84 Zápis družstva v obchodním rejstříku je veden u Krajského soudu v Brně, oddíl Dr XXXIV,vložka

Více

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha

Dr.Václav Houša předseda představenstva SBD Nový domov Praha v y d á v á S p r á v n í b y t o v é d r u ž s t v o N o v ý d o m o v P r a h a o b č a s n í k r o k 2 0 0 4 * * * číslo2 Vážení čtenáři, vím, a napsal jsem to už v minulém čísle tohoto našeho časopisu,

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH. Havlíčkova 523/20 STANOVY STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁBŘEH Havlíčkova 523/20 STANOVY 1 Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Firma přijala název: Stavební bytové družstvo Zábřeh a má sídlo: Zábřeh, Havlíčkova 523/20, PSČ 789 01 Čl.

Více

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku)

STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) STANOVY Bytového družstva U Jezera 2039 2042 ( 221 a násl. obchodního zákoníku) ČÁST PRVNÍ: ZAKLADNÍ POJMY Článek 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je právnickou osobou a zapisuje se do obchodního rejstříku.

Více

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení

STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení STANOVY Bytového družstva Bedřich 4483 PREAMBULE Bytové družstvo Bedřich 4483 je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových, hospodářských, sociálních a jiných potřeb

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II.

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA DUBINA II. ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Firma BYTOVÉ DRUŽSTVO DUBINA II. Článek 2 Sídlo družstva Odolena Voda:; Nad Štolami 459, PSČ 250 70 Článek 3 Vznik a trváni

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví.

Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné smluvní podmínky nájmu bytu (nebytového prostoru) v podmínkách bytového spoluvlastnictví. Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 1/2014 Všeobecné

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradiště ROK 2007 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PŘEDMĚT ČINNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O ČLENSKÉ ZÁKLADNĚ... 4 1.4

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO LITOMĚŘICE STANOVY 2011 Shromáždění delegátů SBD Litoměřice 14.5.2011, Říp, Roudnice nad Labem STANOVY Stavební bytové družstvo Litoměřice OBSAH Část I. -_Základní ustanovení....

Více

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 -

STANOVY. BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA HORN 67,družstvo - 1 - 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. 2) Družstvo bylo založeno z důvodu koupě bytových

Více

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo

STANOVY. Bytového družstva AZ Domov, družstvo STANOVY Bytového družstva AZ Domov, družstvo ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení ČLÁNEK 1. Úvodní ustanovení 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno za účelem zajišťování bytových

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) Část I. Základní ustanovení STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA SEZEMÍNSKÁ 2029, PRAHA 5 (IČ 276 25 397) e-mail: BDSezeminska3@email.cz, web: www.bd2029.sweb.cz/ Str. 1 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Bytové družstvo 1. Firma: Bytové družstvo

Více

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů,

Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, červenec 2013 Vážení členové družstva, nájemci a vlastníci bytů, v roce 2013 jsme si připomněli padesáté výročí založení našeho bytového družstva. HODOŇAN, stavební bytové družstvo je nástupcem SBD Bažantnice

Více

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení

STANOVY bytového družstva. Část I. Základní ustanovení STANOVY bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy 2) Sídlo: Čechova 1634, Benešov, PSČ 256 01 3) Stavební bytové družstvo Benešov u Prahy (dále

Více

Lidového bytového družstva Olomouc

Lidového bytového družstva Olomouc INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Lidového bytového družstva Olomouc ročník 5 ČERVEN 2005 číslo 1 * Shromáždění delegátů 26.5.05 * Výsledky hospodaření 2004 * Změny stanov * Dění v samosprávách * Informace technické

Více

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení

STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod. Část I. Základní ustanovení STANOVY Stavebního bytového družstva Náchod Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO NÁCHOD 2) Sídlo: Parkány 311, 547 01 Náchod 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo) je zapsáno

Více

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno

ZPRAVODAJ. Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno ZPRAVODAJ SBD Ocelář Kladno č. 3 podzim 2004 strana 1 ZPRAVODAJ Stavebního bytového družstva Ocelář Kladno číslo 3 podzim 2004 3 Úvodní slovo Vážení členové družstva, vážení čtenáři! Dovolte, abychom již

Více

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka

STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka STANOVY Bytového družstva T. G. Masaryka Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo T. G. Masaryka 1365 2) Sídlo: T. G. Masaryka 1365, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 3) Bytové družstvo (dále

Více

S T A N O V Y bytového družstva

S T A N O V Y bytového družstva S T A N O V Y bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Firma přijala název Stavební bytové družstvo Olomouc a má sídlo v Olomouci 10, U Kovárny 540/44, PSČ 770 10. Čl. 2 1) Družstvo je společenstvím

Více

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva

Návrh Mandátní smlouvy. Mandátní smlouva Mandátní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a

Více

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13

1 Úvodní slovo předsedy představenstva SBD Vítkovice 2-9. 2 Změna právního postavení družstva od 1.1.2014 10-13 STAVEBNÍ BYTOVÉ DR U ŽS TVO VÍTKOVICE, Ostrava - Mariánské Hory, Daliborova 54, 709 71 IČ 00050806, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 I N F O R M Á T O R Obsah str.č. 1 Úvodní slovo předsedy

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo upravené dle zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Část I. Základní ustanovení

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 Číslo 1 2015 strana 1 ZPRAVODAJ LBD PRAHA 9 Vydává představenstvo a správa pro členy LBD Praha 9 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTECH LIDOVÉHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA PRAHA 9 SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

Více

Stanovy bytového družstva Varnsdorf

Stanovy bytového družstva Varnsdorf STANOVY Bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo 2) Sídlo:, nám. E. Beneše 470, PSČ 407 47 3) Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je zapsáno ve veřejném rejstříku

Více