ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014"

Transkript

1 Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

2

3 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pob1efnl 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro akcionare spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s. Provedli jsme audit pfilozene ucetni zaverky spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2014, v}'kazu zisku a ztraty a prehledu o zmenach vlastniho kapitalu za rok 2014 a prhohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych v}'znarnnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. (Jdaje o spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s. jsou uvedeny v bode 1 prilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetni zaverku Statutarni organ spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava vemy a poctiv}' obraz v souladu s ceskyrni ucetnirni pfedpisy, a za takov}' vnitfui kontrolni system, ktery povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala v}'znarnne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu v}'rok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnirni auditorsk)'rni standardy a souvisejicirni aplikacnirni dolozkarni Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s ternito predpisy jsme povinni dodrlovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, Ze ucetni zaverka neobsahuje v}'znarnne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorsk)'ch postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skuteenostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorsk)'ch postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje v}'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfui kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici vemy a poctiv}' obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfuiho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, 2:e ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho v}'roku. KPMG Cesk~ republika Audit, s.r.o.. a Czech limited liability company and a membor firm of the KPMG network of independent member firms afflhatod with KPMG lntemational Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. Obchodnl rejstl;j< vede,,y MltstskYm soudem v Prazo oddd C, vloika IC DIC CZ

4 Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava vemy a poctiv)r obraz aktiv a pasiv spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s. k 31. prosinci 2014 a nakladu, v)rnosu a v)rsledku jejiho hospodareni za rok 2014 v souladu s cesk)rmi ucetnimi predpisy. V Praze, dne 23. ilnora 2015 Ing. Romana Benesova Partner Evidencni cislo 1834

5

6 Rozvaha k 31. prosinci 2014 (v tisfcfch Kc) Sfdlo spolecnosti: Vyskocilova 1481/4; 140 oo Praha 4 ICO: AKTIVA Hruba vy~e Uprava Cista vy~e Cista vy~e B. Dlouhodoby nehmotny majetek c. Financnf umfstenf (investlce) Ill. Jina tlnancnf umlstenf Akcie a ostatnl cenne papfry s promenlivym vynosem, ostatnf podfly Dluhove cenne papfry, v tom: a) cenne papfry oceriovane realnou hodnotou proti uctum nakladu a vynosu b) dluhopisy 'OECD' drfene do splatnosti c) ostatnf cenne papfry drfene do splatnosti Oepozita u finanenlch institucf D. Finanenf umlstenf fivotnfho poji~teni, je li nositelem investicnfho rizika pojistnfk E. Dlufnfcl Pohledavky z operacf plfmeho pojl~tenf Pohledavky za pojistnfky Pohledavky za poji~t'ovacfmi zprostfedkovateli II. Pohledavky z operacf zaji~tenf Ill. Ostatnf pohledavky F. Ostatnf aktiva Dlouhodoby hmotny majetek, jiny nef majelek uvadeny v polofce ' C.1. Pozemky a stavby", a zasoby II. Hotovost na uctech u linancnfch institucf a hotovost v pokladne G. Plechodne ucty aktiv II. Odlofene pofizovacf naklady na pojlstne smlouvy, v tom oddelene: a) v fivotnfm poji~tenf b) v nefivotnfm poji~tenf Ostatnf plechodne ucty aktiv AKTIVA CELKEM

7 11. PASIVA A. Vlaslnf kapilal Zakladnl kapl!al IV. Oslalnf kapltalove fondy Legenda Hruba vyse Hruba vyse Podfl zajlslilele Cisla vise Pod fl zaiislilele C1s1a vise i v. Rezervnf fond a oslatnl fondy ze zisku VI Nerozdeleny zisk mlnulych utelnfch obdobl nebo neuhrazena ztrata minulych uce1nrch obdobf VII. Zisk nebo zlrala be!neho ucelnlho obdobl c. Technlcke rezervy Rezerva na nezasloufene pojlstne a) hruba vyse b) podfl zajist'ovalelu ( ) Rezerva pojislneho tivotnfch pojistenr a) hrum vyse b) podfl zajist'ovalelu ( ) Rezerva na pojlslna plnenf a) hruba vyse b) podfl zajlst'ovatelu ( ) Rezerva na premie a slevy a) hruba vyse b) podll zajisl'ovatelu (-) Oslalnf technicke rezervy a) hruba vyse 2133 b) podfl zajist'ovatelu (-) 0. Technicka rezerva tivolnfho pojislenl, je li nosilelem inveslicnlho rtzika pojislnlk a) hruba vyse b) podil zajist'ovalelu ( ) G. VMtele zavazky z operacr pfimeho pojistenr II. Zavazky z operacr zajistenr v. Os1a1nf zavazky, z!oho: a) danove zavazky a zavazky ze soclalnfho zabezpecenf H. Plechodne ucly pasiv Vydaje pflslfch obdobf a vynosy plfslfch obdobf II. Oslatnf plechodne ucty pasiv, z!oho: a) dohadne polofky pasivnf PASIVA CELKEM Odeslano dne: 23. unora 2015 Razflko a podpis slatutarnlho organu pojist'ovny ( µ~ lng~na JenSova Osoba odpovmna za u Omeno a podpls) Ing. Jill Madera tel.: Ing. Jilf Madera 101.:

8 Vykaz zisku a ztraty za rok 2014 (v tisfcfch Kc) Sfdlo spolecnosti: Vyskocilova 1481/4; Praha 4 ICO: Legenda I. TECHNICKY OtET K NEllVOTNIMU POJ1$f~Nf 1. Zaslou2ene pojistne, o~slene od zajistenl: a) pfedepsane hrube pojistne b) pojlstne posloupene zajlsfovatelum (-) c) zmena stavu hrube vyse rezervy na nezaslou2ene pojistne (+/ ) d) zmena stavu rezervy na nezasloufone pojlstne, podfl zajisfovatelu (+/ ) 2. Pfevedene vynosy z financnfho umfstenf (investic) z Netechnickeho uctu (polo2ka ) 3. Ostatnr technicke vynosy, oelstiine od zajisliinf 4. Naklady na pojlstna plniinf, ocistene od zajistiinf: a) naklady na pojlstna plnenf: aa) hruba vyse bb) podfl zajlst"ovatelu ( ) b) zmiina stavu rezervy na pojlslna plnenl: aa) hruba vyse bbl podll zajlsfovatelu ( ) 5. Zm6na stavu ostatnfch technickych rezerv, otist6n0 od zajist6nf (-ti-) 7. Cislti vyse provoznfch ncikladu: a) pohzovacl naklady na pojistne smlouvy b) zmena stavu ~sove rozlisen)'ch porizovacfch nakladu (+/ ) c) spravnf re21e d) provize od zajist"ovatelu a podlly na ziscfch (-) 8. Ostatnf technicke naklady, oclsliine od zajlslllnf 10. Mezisoueel, zustatek (vysledek) Technickeho uctu k ne2ivotnfmu pojistenr (polo2ka ) Zakladna Mezisoucet Vysledek Vysledek x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3775 x x x x

9 Legenda Zakladna Mezisoutet Visledek Visledek II. TECHNICKY (ltet K 21VOTNIMU POJ 1$T~NI 1. Zasloulene pojlslne. otl!t6ne od zajl!tenl: a) pledepsane hrube pojlsllle b) pojisllle postoupene zajl!rovatetum (-) 329 x x c) zmena stavu rezervy na nezasloulene pojistne, otl t6na od zajl t6nl (</ ) x Vynosy z linanfnlho umlst6nl (lnvestic): x x x bb) vynosy z ostatnlch lnvestic x x d) vynosy z realizace llnanlnlho umlst6nl (lnvesllc) x Pl lrustky hodnoty llnanfnlho umlst6nl (lnvestic) x Ostalllf technicke vynosy. oti t6ne od zajl tenf x Naklady na pojistna pln6nl, otl t6ne od zaji tenf: x x x a) naklady na pojistna pln6nf: x x x aa) hruba vy e x bb) podll zajisl'ovatelu (-) x x b) zm6na slavu rezervy na pojlstna pln6nf: x aa) hruba vy e 1186 bb) podil zajl l'ovatelu ( ) Zmena stavu ostatnich technick'fch rezerv, oti tena od zaji t6nf (</-): x x x x a) rezervy v llvolnfm pojl t6nl: x x x aa) hruba vy e x x bb) podll zajl l'ovatelu (-) x b) os1a1nr technicke rezervy, otl t6ne od zajl tenf x Premie a slevy, OO t6ne od zajl linf x tisla vy e provoznlch nakladu: x x a) polizovacl naklady na pojlstne smlouvy x b) zmena stavu lasov6 rozll!enych porzovaclch nakladu (+/-) x c) spravnf re!ie x d) provlze od zajisrovalelu a podlly na zlsclch (-) Naklady na linanfnf umls16nf (lnvestice): x x x a) naklady na spravu finantnfho umls16nf (investic), v eln6 U!oku 1867 x b) zmena hodnoty finantnlho umfst6nf (lnvestic) x c) naklady spojene s reallzacl flnanfnlho umfstenf (lnvestic) Ubytky hodnoty flnanlnlho umlstenl (lnvesllc) x Ostatnl technlcke naklady, otl t6ne od zajl tenl Plevod vynosu z flnantnlho umfst6nf (lnvestic) na Netechnlcky Ute! (pololka ) x x Mezisoueel, zustatek (vysjedek) Technickeho Ultu k livolllfmu pojl 16nf (pololka ) x

10 Legenda Zakladna Mezlsoutet Visledek Visledek 111. NETECHNICKY UCET x x 1. Vysledek Technick6ho llelu k neflvo1nlmu pojl lenl (polofka 1.10.) Vysledek Technick6ho llelu k flvolnlmu pojl tenf (polofka ) Plevedene vynosy linantnlho umfst6nl (lnvestic) z Technick6ho lletu k 2ivotnlmu pojl lenl (polofka ) x x Plevod vynosu z linantnlho umlstinf (lnveslic) na TechnickY Utet k ne2ivotnlmu poji tenf (polo2ka 1.2.) x x Os ta Inf vynosy x x Ostalnl naklady x Dall z plfjmu z b6fn6 tlnnosll x Zisk nebo ztrata z b6fn6 tlnnosti po zdanenl x x Mimo/Adne naklady x x 13. Mlmo/Adny zisk nebo ztrata x x 15. Ostalnl dane neuvedene v pledcmzejlcfch potofkach x Zisk nebo ztrata za tltetnf obdobf x Odeslano dne: Razltko a podpis statutarniho organu Osoba odpovl!dna za ueetnictvi Osoba odpovl!dna za ueetnl zav~rku poji~rovny ~ ljmeno a podpis) ijmooo''""'~ 23. unora 2015 '"',...;:::: Ing. Jill Mad ~ra Ing Jill Mad~ra tel.: tel. : ~

11 Prehled o zmenach vlastnfho kapitalu za rok 2014 (v tisfcfch Kc) Sfdlo spolecnosti: Vyskocilova 1481/4; 140 oo Praha 4 IGO: Zakladnf Rezervnf Ostatnf Ocenov:.~ r Zisk (ztrata) Celkem kaeita1 fond~ kaeitalove fond~ roz 1 ~ Z0STATEK K Kurzove rozdfly a ocenovacf rozdily nezahrnute do hospodarskeho vysledku Cisty zisk/ztrata za ucetnf obdobf Podily na zisku Pi'evody do fondu Z0STATEK K Z0STATEK K Kurzove rozdily a ocenovacf rozdfly nezahrnute do hospodai'skeho vysledku Cisty zisk/ztrata za ucetnf obdobf Podfly na zisku Rozpustenf zakonneho rezervnfho fondu Z0STATEK K

12

13 Priloha ucetni zaverky k 31. prosinci 2014

14 I. OBECNY OBSAH... 6 I. I. Charakteristika a hlavnf aktivity I. 2. Pnivnf pomery... 7 I. 3. Vychodiska pro pripravu ucetni zaverky... 7 I. 4. Dulezite ucetni metody... 8 a) Financnf umfstenf... 8 b) Financnf umfstenf zivotnfch poj istenf, je-li nositelem investienfho rizika pojistnfk... 9 c) Naklady a vynosy z fi nancniho umfstenf d) Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek e) Zasoby f) Penize a ceniny... l 0 g) Prepocty cizfch men... l 0 h) Stanovenf opravnych polozek i) Trvale nebo dlouhodobe snf:z.enf hodnoty aktiv j) Predepsane pojistne k) Naklady na pojistna plnenf ) Porizovacf naklady na pojistne sm louvy m) Casove rozlisenf pofizovacfch nakladu na pojistne sm louvy n) Rezerva na nezaslouzene pojistne o) Rezerva na pojistna plnenf p) Rezerva na premie a slevy q) Rezerva pojistneho zivotnfch pojistenf....., r) Rezerva na splnenf zavazku z pouzite technicke urokove miry s) Rezerva zivotnfho pojistenf, je-li nositelem investicniho rizika pojistnfk t) Ostatnf technicke rezervy u) Rezervy v) Podfl zajistitelu na pojistne technickych rezervach w) Metoda rozdelenf spolecnych polo:z.ek mezi zivotni a nezivotnf pojistenf x) Konsolidace y) Dan z prijmu

15 I. 5. Zmeny a odchylky od ucetnich metod a postupu I. 6. Rizeni rizik a) Pojistne riziko v nezivotnim pojisteni b) Pojistne riziko v zivotnim pojisteni c) Operacni riziko d) Trzni riziko e) Dverove riziko f) Riziko likvidity II. ZVLASTNi OBSAH II. 1. Nezivotni pojisteni II. 2. Z v 1votn1 ' poj1sten1 22 v v '... II. 3. Celkova vyse hrubeho predepsaneho pojistneho podle zemi, kde bylo uzavreno II. 4. Provize a ostatni pofizovaci naklady na pojistne smlouvy Ill. OSTATNi UDAJE III. 1. Financni umisteni a) Akcie a ostatni cenne papiry s promenliv:ym v:ynosem, ostatni podily b) Dluhove cenne papiry oceiiovane realnou hodnotou proti uctum nakladu a vynosu a realizovatelne cenne papiry c) Dluhopisy,,OECD" driene do splatnosti d) Ostatni dluhove cenne papiry driene do splatnosti III. 2. Financni umisteni zivotniho pojisteni, je-li nositelem investicniho rizika pojistnik III. 3. Menova struktura financniho umisteni III. 4. Pohledavky a zavazky a) Pohledavky b) Zavazky c) Pohledavky a zavazky vuci podnikum ve skupine d) Dlouhodobe zavazky a pohledavky (doba splatnosti nad pet let) e) Zavazky a pohledavky z pasivniho zajisteni III. 5. Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek III. 6. Pfechodne ucty aktiv a pasiv

16 ( v tisicich Kc) a) Zustatek casove rozlisenych pofizovacich nakladu na pojistne smlouvy b) Dohadne polozky pasivni III. 7. Vlastni kapital a) Zakladni kapital b) Ostatni kapitalove fondy c) Rezervni fond a ostatni fondy ze zisku d) Ocenovaci rozdily z preceneni majetku a zavazku e) Planovane rozdeleni zisku vytvoreneho v beznem obdobi Ill. 8. Technicke rezervy a) Prehled technickych rezerv b) Rezerva na nezasloufone pojistne c) Rezerva pojistneho zivotnich pojisteni d) Rezerva na pojistna plneni e) Rezerva na premie a slevy (hruba vyse) III. 9. Rezervy III. 10. Transakce nevykazane v rozvaze III. 11. Mozne budouci zavazky III. 12. Doplnujici udaje k vykazu zisku a ztraty a) Pojistne premie a slevy b) Spravni naklady c) Ostatni technicke naklady a vynosy d) Ostatni naklady a vynosy e) Zamestnanci a vedouci pracovnici t) Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni g) Stat- danove zavazky a dotace h) Odmenovani clenu spravnich, fidicich a dozorcich organu i) Zapujcky a zalohy poskytnute soucasn)'m clenum statutamich a kontrolnich organu j) Prevody nakladu mezi technick)'mi ucty a netechnick)'m uctem k) Vysledek netechnickeho uctu

17 I) Zisk pred zdanenim III. 13. Dane III. 14. Nasledne udalosti

18 Pfiloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2014 I. OBECNY OBSAH I. 1. Charakteristika a hlavni aktivity ERGO pojist'ovna, a.s., drive VICTORIA VOLKSBANKEN pojist'ovna, a.s. resp. VICTORIA pojist'ovna, a.s. byla zapsana do obchodniho rejstfiku dne 22. zafi 1994 (ICO ). Akcionafi spolecnosti jsou k 31. prosinci 2014: ERGO Austria International AG, Videii, Rakousko ERGO Versicherung AG, Videii, Rakousko tj. 75,928 % tj. 24,072 % Povoleni k provozovani pojist'ovaci cinnosti ziskala spoleenost dne 11. srpna Spolecnost se zab}'va pojist'ovaci cinnosti od roku Spolecnost se specializuje na tyto druhy pojisteni: zivotni, duchodove, zivotni pojisteni spojene s investicnfm fondem, urazove, pojisteni pfi pobytu v nemocnici, pojisteni lecebnych vyloh v zahranici, zdravotni pojisteni cizincu, pojisteni domacnosti, pojistenf nemovitosti, pojisteni obeanske odpovednosti. Sidlo spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s. Vyskocilova 1481/ Praha 4 Clenove pfedstavenstva a dowrci rady die vypisu z obchodnilw rejstfiku k 31. prosinci 2014: Clenove pfedstavenstva Harald Londer, Leopoldsdorfbei Wien Jana Jensova, Praha Kurt Kalla, Eggendorf Clenove dozorci rady Thomas Schollkopf, Dilsseldorf Josef Adelmann, Wien Josef Kreiterling, Wien 6

19 Pfiloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Zmeny ve statutarnich organech v race 2014: V roce 2014 pan Pavel Chmelik oznamil ukonceni sve cinnosti v predstavenstvu spoleenosti a sve clenstvi v predstavenstvu ukoncil ke dni 31. kvetna K 1. zari 2014 byl zvolen predsedou predstavenstva pan Harald Londer, ktery zaroveii ke dni 31. srpna 2014 ukoncil sve clenstvi v dozorci rade. Ke dni 31. srpna 2014 ukoncila sve clenstvi v dozorci rade pani Elisabeth Stadler. Nov)'mi cleny dozorci rady byli zvoleni pan Josef Adelmann (ke dni 31. srpna 2014) a pan Josef Kreiterling (ke dni 1. listopadu 2014). Predsedou dozorci rady byl zvolen pan Thomas Schollkopf. Predstavenstvo spolecnosti zaroveii k 1. zafi 2014 udelilo dve prokury a to panu Jifimu Maderovi a pani Helene Kundratove. Jmenem spolecnosti jednaji vzdy dva clenove predstavenstva spoleene nebo dva prokuriste spoleene nebo jeden clen predstavenstva, ktery je k tomu predstavenstvem poveren. Organizacni struktura Nejvyssim a ridicim organem pojist'ovny je predstavenstvo. Dale je pojist'ovna rozdelena do jednotlivych oddeleni - predstavenstvo, prijem pojisteni, likvidace pojistnych udalosti, sprava kmene, finance a ucetnictvi, controlling, pojistna matematika, interni audit, informacni technologie, sprava prodeje. I. 2. Pravni pomery Ke dni sestaveni ucetni zaverky jsou veskere pravni pomery spolecnosti v souladu se zakonem c. 277/2009 Sb., o pojist'ovnictvi, v platnem zneni (dale jen,,zakon o pojist'ovnictvi"), se zakonem c. 89/2012 Sb., obeansky zakonik, v platnem zneni, se zakonem c. 38/2004 Sb., o pojist'ovacich zprostredkovatelich a samostatnych likvidatorech pojistnych udalosti, v platnem zneni, vcetne pfislusnych provadecich vyhlasek a dalsimi platn)'mi pravnimi predpisy. I. 3. Vychodiska pro pfipravu ucetni zaverky Pfi vedeni ueetnictvi a sestavovani ucetni zaverky spolecnost postupovala v souladu se zakonem c Sb., o ucetnictvi, v platnem zneni, vyhlaskou c. 502/2002 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu, pro ucetni jednotky, ktere jsou pojist'ovnami, v platnem zneni (dale jen,,vyhlaska 502/2002 Sb.") a s cesk)'mi ucetnimi standardy pro ucetni jednotky, ktere uctuji podle vyhlasky 502/2002 Sb. a dalsimi souvisejicimi predpisy. Dcetnictvi spolecnosti je vedeno tak, aby ucetni zaverka sestavena na jeho zaklade podavala verny a poctivy obraz predmetu ucetnictvi a financni situace spolecnosti. 7

20 I. 4. Dulefite ucetni metody a) Financni umisteni Dluhove cenne papiry Dluhove cenne papiry jsou uctovany k okamziku porfzeni v pofizovaci cene. Pofizovaci cenou se rozumi cena, za kterou byly dluhove cenne papiry porizeny, vcetne nakoupeneho alikvotniho urokoveho vynosu a pfimych nakladu souvisejicich s jejich poffzenim. Spolecnost provadi amortizaci premie nebo diskontu u veskerych dluhovych cennych papiru. Premie ci diskont jsou rozpousteny do v:ynosu a nakladu od okamziku pofizeni do data splatnosti rovnomerne. Amortizovane dluhove cenne papiry jsou k rozvahovemu dni preceneny na realnou hodnotu s vyjimkou dluhopisu drienych do splatnosti, jejichz emitentem je clensky stat Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj a jejichz hodnoceni bylo alespoii dvema mezinarodne uznavan:ymi ratingov:ymi agenturami stanoveno na urovni Ceske republiky nebo vyssi (dale,,dluhopisy dr:zene do splatnosti OECD"). Spoleenost vykazuje dluhopisy,,oecd" dr:zene do splatnosti k rozvahovemu dni v nabehle (amortizovane) hodnote. Realnou hodnotou se rozumi tr:zni hodnota, ktera je vyhlasena na tuzemske ci zahranicni burze nebo na jinem verejnem (organizovanem) trhu. Spoleenost pouziva trzni hodnotu, ktera je vyhlasena k okamziku ne pozdejsimu, nez je okamzik oceneni, a nejvice se blizicimu tomuto datu. Neni-li trzni hodnota k dispozici nebo tato nedostatecne vyjadruje realnou hodnotu, je realna hodnota stanovena metodou kvalifikovaneho odhadu. Nabehlou (amortizovanou) hodnotou se rozumi cena pouzita pfi prvotnim zachyceni v ucetnictvi (pofizovaci cena) zvysena o nabehle prfslusenstvi a upravena o amortizaci diskontu I premie a sni:zena o opravne polozky. Spoleenost cleni dluhove cenne papiry na cenne papiry oceiiovane realnou hodnotou proti uctum nakladu a vynosu nebo cenne papiry realizovatelne, dluhopisy,,oecd" drzene do splatnosti a ostatni cenne papiry dr:zene do splatnosti. Zmena realne hodnoty dluhovych cennych papiru oceiiovanych proti uctum nakladu a vynosu a cennych papiru realizovatelnych se uctuje vysledkove. Zmena realne hodnoty u dluhovych cennych papiru dr:zenych do splatnosti, ktere se preceiiuji na realnou hodnotu, se uctuje rozvahove. Pokud jsou dluhove cenne papiry denominovany v cizi mene, je jejich hodnota prepoctena na ceskou menu aktualnim kurzem vyhlasen:ym CNB a kurzovy rozdil dluhovych cennych papiru oceiiovanych realnou hodnotou se stava soucasti preceneni realnou hodnotou. Akcie a ostatni cenne papiry s promenlivym vynosem Akcie a ostatni cenne papiry s promenliv:ym vynosem jsou uctovany k okamziku porizeni 8

21 ( v tisicich Kc) v porizovaci cene. Porizovaci cenou se rozumi cena, za kterou byly akcie a ostatni cenne papiry s promenliv:ym v}'nosem pofizeny, vcetne primych nakladu s jejich pofizenim souvisejicich. K rozvahovemu dni jsou akcie a jine cenne papiry s promenliv:ym v}'nosem preceneny na realnou hodnotu. Realnou hodnotou se rozumi tr:zni hodnota, ktera je vyhlasena na tuzemske ci zahranieni burze nebo na jinem vefejnem (organizovanem) trhu. Spolecnost pouziva trzni hodnotu, ktera je vyhlasena k okamziku ne pozdejsimu, nez je okamzik oceneni, a nejvice se blizicimu tomuto datu. Neni-li tr:zni hodnota k dispozici nebo tato nedostatecne vyjadfoje realnou hodnotu, je realna hodnota stanovena metodou kvalifikovaneho odhadu. Pokud jsou akcie a ostatni cenne papiry s promenliv:ym vynosem denominovany v cizi mene, je jejich hodnota prepoctena na ceskou menu aktualnim kurzem vyhlasen:ym CNB a kurzovy rozdil se stava soucasti preceneni realnou hodnotou. Pfeceneni akcii a ostatnich cennych papiru s promenliv:ym vynosem je promitnuto vysledkove. Depozita ufinancnich instituci Depozita u financnich instituci jsou k okamziku pofizeni uctovany v nominalnich hodnotach. Ke konci ucetniho obdobi j sou tato aktiva pfecenovana na realnou hodnotu. u kratkodobych depozit u financnich instituci je realna hodnota predstavovana nominalni hodnotou vcetne easoveho rozliseni uroku. Pokud jsou depozita denominovana v cizi mene, je jejich hodnota prepoctena na ceskou menu aktualnim kurzem vyhlasenym CNB a kurzovy rozdil se stava soucasti preceneni. Zmena realne hodnoty se uctuje vysledkove. b) Financni umisteni zivotnich pojisteni, je-li nositelem investicniho rizika pojistnik 0 financnim umisteni zivotnich pojisteni, je-li nositelem investicniho rizika pojistnik, je uctovano oddelene od ostatniho financniho umisteni. K rozvahovemu dni je finaneni umisteni zivotniho pojisteni, je-li nositelem investicniho rizika pojistnik, pfeceneno na realnou hodnotu. Za ucelem zachovani verneho a poctiveho obrazu pfedmetu ucetnictvi se 0 veskerych zmenach realne hodnoty uctuje vysledkove. c) Naklady a vynosy z financniho umisteni Zpusob rozdeleni nakladu a vynosu z financniho umistenf mezi i ivotnf a neiivotni pojistenf Naklady a vynosy z finaneniho umisteni jsou v prubehu ucetniho obdobi uctovany na technicky ucet zivotniho pojisteni. cast nakladu a vynosu zachycenych na technickem uctu zivotniho pojisteni s zivotnim pojistenim nesouvisejici je ke konci ucetniho obdobi 9

22 Rok koncici 3 1. prosincem 2014 (v tisfcich Kc) pfevedena na netechnicky ucet a jejich pomema cast je nasledne pfevedena na technicky ucet nezivotniho pojisteni. Naklady a vynosy z finaneniho umisteni jsou ke konci roku pfevedeny na zaklade pfimeho prifazeni jednotlivych slofok finaneniho umisteni. Naklady a vynosy z realizace financniho umisteni Spolecnost pfi uctovani o realizaci financniho umisteni pouziva tzv.,,brutto" metodu a v souladu s ni uctuje oddelene 0 veskerych vynosech z realizace ve vysi prodejni ceny pfislusnych finanenich instrumentu a zvlast' 0 nakladech ve vysi ucetni hodnoty prislusne slozky financniho umisteni zachycene v ucetnictvi. d) Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je evidovan v pofizovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v porizovaci cene od Kc do Kc a nehmotny majetek v porizovaci cene od Kc do Kc je odepisovan rovnomeme po dobu 24 mesicu. Majetek v pofizovaci cene do I 000 Kc je uctovan do nakladu v ucetnim obdobi, ve kterem byl porizen. Roeni odpisova sazba ucetnich odpisu vychazi z pfedpokladane doby pouzivani hmotneho a nehmotneho majetku. Spoleenost si stanovila nasledujici plan ucetnich odpisu podle skupin majetku: Majetek Software Ostatni nehmotny majetek Hmotny majetek Kancelarske zarizeni, PC Automobily Trezor, stavebni upravy Pocet let odepisovani e) Zasoby Zasoby jsou oceneny v porizovacich cenach. Porizovaci cena zahmuje cenu pofizeni a vedlejsi naklady spojene s porizenim. f) Penize a ceniny Penize a ceniny jsou oceneny nominalnimi hodnotami. g) Prepocty cizich men Transakce provadene behem roku jsou pfepocteny kurzem devizoveho trhu vyhlasovan)'m CNB, ktery je platny ke dni vzniku ucetniho pfipadu, pfipadne kurzem, za jaky byla transakce realizovana. 10

23 Rok koncici 31. prosincem 2014 Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dni prepocitana podle oficialniho kurzu CNB platnemu k danemu dni. Pokud nebylo vyse uvedeno jinak, uctuji se kurzove zisky a ztraty vysledkove. h) Stanoveni opravnych polozek Opravne polozky jsou vytvareny k pohledavkam a ostatnim aktivum s vyjimkou financniho umisteni vykazovaneho v realne hodnote. Opravne polozky vyjadfuji prechodny pokles hodnoty jednotlivych aktiv stanoveny na zaklade odbomeho posouzeni rizik vedenim spolecnosti. Spolecnost tvori opravne polozky netto zpusobem, tj. do nakladu nebo vynosu se uctuje castka ve vysi rozdilu stavu opravnych polo:z.ek na pocatku a na konci ucetniho obdobi. Opravne polozky k pohledavkam za pojistniky a zprostredkovateli stanovi spoleenost na zaklade analyzy jejich navratnosti. Opravne polozky jsou tvoreny jednak pausalne na zaklade vekove struktury pohledavek a dale zohlednuji riziko neplaceni jednotlivych skupin pohledavek. Opravne polozky k dluhopisum,,oecd" dr:z.en:ym do splatnosti se uctuji pouze v pfipade, :le existuje riziko spojene s nesplacenim jmenovite hodnoty dluhopisu, v:ynosu z dluhopisu nebo obojiho. i) Trvale nebo dlouhodobe snizeni hodnoty aktiv Spolecnost provadi k rozvahovemu dni test trvaleho nebo dlouhodobeho sni:z.eni hodnoty aktiv, ktera nejsou precenovana na realnou hodnotu, a aktiv, ktera precenovana jsou, ale precenovaci rozdily jsou zachycovany rozvahove. Trvale nebo dlouhodobe sni:z.eni hodnoty daneho aktiva je promitnuto vysledkove. j) Predepsane pojistne Predepsane hrube pojistne zahmuje veskere castky splatne podle pojistnych smluv behem ucetniho obdobi, nezavisle na skutecnosti, :le se tyto castky vztahuji zcela nebo zcasti k pozdejsim ucetnim obdobim. k) Naklady na pojistna plneni Naklady na pojistna plneni se uctuji ve vysi castek pfiznanych k vyplate pojistnych plneni z titulu zlikvidovanych pojistnych udalosti a dale zahmuji extemi a intemi naklady pojist'ovny spojene s likvidaci pojistnych udalosti. Naklady na pojistna plneni se sni:z.uji 0 regresy a jine obdobne naroky pojist'ovny. 0 nakladech na pojistna plneni se uctuje v okamziku ukonceni likvidace pojistne udalosti a stanoveni vyse plneni. I) Pofizovaci naklady na pojistne smlouvy Pofizovaci naklady na pojistne smlouvy zahmuji vsechny prime a nepfime naklady vznikle v souvislosti s uzavrenim pojistnych smluv. 11

24 m) Casove rozliseni pofizovacich nakladu na pojistne smlouvy Casove rozlisene pofizovaci naklady na pojistne smlouvy zahrnuji cast nakladu vzniklych pfi uzavirani pojistnych smluv v prubehu be:lneho ucetniho obdobi, ktera se vztahuje k vynosum nasledujicich ucetnich obdobi. Ke konci ucetniho obdobi spolecnost posuzuje pfimerenost vyse casove rozlisenych pofizovacich nakladu v ramci testu postacitelnosti technickych rezerv. Neiivotni pojisteni castka casove rozlisenych porizovacich nakladu na pojistne smlouvy v nezivotnim pojisteni vychazi z celkove vyse nakladu na pofizeni pojistnych smluv vzniklych v be:lnem obdobi a odpovida casovemu rozliseni predepsaneho pojistneho. Castky easoveho rozliseni pofizovacich nakladu na pojistne smlouvy jsou stanoveny pro jednotliva odvetvi nezivotnich pojisteni. Zivotni pojisteni (jina nei investicni) Vyse easove rozlisenych pofizovacich nakladu v zivotnim pojisteni je stanovena na zaklade metody zillmerovani pro vypocet rezervy pojistneho zivotnich pojisteni, viz bod 1.4.( q). Pofizovaci naklady se nerozlisuji v pfipade pojisteni pro pfipad smrti. lnvesticni iivotni pojisteni (iivotni pojistenf, je-li nositelem investicniho rizika pojistnik) Pro investicni zivotni pojisteni s jednorazove placen:ym zivotnim pojistenim, se pofizovaci naklady easove nerozlisuji. Pro investicni zivotni pojisteni se sjednan:ym beznym pojistn:ym je vyse easove rozlisenych pofizovacich nakladu v investicnim zivotnim pojisteni stanovena s vyuzitim pojistne matematickych metod na zaklade hodnoty ocekavanych budoucich poplatku na uhradu pocateenich nakladu. n) Rezerva na nezaslouzene pojistne Rezerva na nezasloufone pojistne je tvorena jak u zivotnich, tak i u nezivotnich pojisteni, s vyjimkou zivotniho pojisteni s jednorazov:ym pojistn:ym a investicniho zivotniho pojisteni. Vyse teto rezervy odpovida casti predepsaneho pojistneho, ktera easove souvisi s nasledujicim nebo s pozdejsim ucetnim obdobim, a stanovi se jako souhrn techto casti pojistneho vypocitany podle jednotlivych pojistnych smluv za pouziti metody "pro rata temporis". o) Rezerva na pojistna plneni Rezervy na pojistna plneni jsou tvoreny ve vysi predpokladanych nakladu na pojistne udalosti: a) hlasene do konce be:lneho ucetniho obdobi, ale v beznem ucetnim obdobi nezlikvidovane (RBNS), b) do konce be:lneho obdobi vznikle, ale nenahlasene (IBNR). Vyse rezervy na pojistna plneni z pojistnych udalosti hlasenych do konce ucetniho obdobi je stanovena jako souhm rezerv vypocitanych pro jednotlive hlasene pojistne udalosti. 12

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice)

B. Dlouhodobý nehmotný majetek C. Finanční umístění (investice) ERGO pojišťovna, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2015 (v tisících Kč) Sídlo společnosti: Vyskočilova 1481/4; 140 00 Praha 4 IČO: 61858714 Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše I. AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný

Více

ERGO pojišťovna, a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2015

ERGO pojišťovna, a.s. Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Příloha účetní závěrky k 31. prosinci 2015 I. OBECNÝ OBSAH... 6 I. 1. Charakteristika a hlavní aktivity... 6 I. 2. Právní poměry... 7 I. 3. Východiska pro přípravu účetní závěrky... 7 I. 4. Důležité účetní

Více

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM

ROZVAHA. k 30. září Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: v tisících Kč I. AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA k 3. září 24 Pojišťovna: Česká pojišťovna a.s., Spálená 16, Praha 1 IČO: 45272956 v tisících Kč I. AKTIVA Legenda Hrubá výše Úprava Čistá výše 1 2 3 4 B. Dlouhodobý nehmotný majetek, z toho: C.

Více

Účetní závěrka. ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009. 7 ING Pojišťovna, a.s.

Účetní závěrka. ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009. 7 ING Pojišťovna, a.s. Účetní závěrka ING pojišťovna, a.s. a zpráva auditora k 31. prosinci 2009 7 8 9 rozvaha k 31. prosinci 2009 (v tisících Kč) 2009 2009 2009 2008 hrubá výše úprava čistá výše čistá výše AKTIVA C. Finanční

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu

Údaje o pojišťovně. snížení základního kapitálu Údaje o pojišťovně Základní údaje o pojišťovně Obchodní firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. Právní forma: akciová společnost Sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000.

AEGON Pojišťovna, a.s. akciová společnost. Praha 4, Na Pankráci 26/322, PSČ 140 00. 21.09.2010, zápis předsedy představenstva. 380.000. AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí

Více

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK.

Rozvaha. Česká pojišťovna, a. s., Praha. nekonsolidovaná k sestaveno dle mezinárodních účetních standardů. v tisících CZK. Rozvaha nekonsolidovaná k 31.3.26 v tisících CZK Aktuální období Minulé období Aktiva Nehmotný majetek Majetkové podíly v dceřiných a přidružených společnostech a společných podnicích Finanční aktiva Finanční

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s.

Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Povinně uveřejňované informace AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením 23 až 25 vyhlášky

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech

7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech SPECIFIKA VYKAZOVÁNÍ POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Z PŘÍMÉHO 7.4 Pohledávky za pojistníky v účetních výkazech Pohledávky za pojistníky se v rozvaze vykazují v čisté výši. Čistá hodnota pohledávek se vypočítá z

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2013 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2016 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady

Základní údaje o pojišťovně. Údaje o členech dozorčí rady ERGO pojišťovna,a.s. 140 00 Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1481/ 4 Telefon: +420 221 585 111 Telefax: +420 221 585 555 info@ergo.cz, www.ergo.cz Pojišťovna ERGO pojišťovna, a.s. (dále jen "pojišťovna")

Více

PPF banka a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014

PPF banka a.s. Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014 Zpniva auditora a ucetni zaverka za rok koncici 31. prosincem 2014 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pobrefof 648/1 a 186 00 Praha 8 Ceska republika Telephone +420 222 123 111 Fax +420 222 123 100 Internet

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

AEGON Pojišťovna, a.s.

AEGON Pojišťovna, a.s. Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2015 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA pro nevýd le né organizace ve zjednodušeném rozsahu

ROZVAHA pro nevýd le né organizace ve zjednodušeném rozsahu ROZVAHA pro nevýdlené organizace ve zjednodušeném rozsahu ke dni 1.12.215 Název a sídlo úetní jednotky (v celych tisících Kc) ˇ Archeo Sever o.p.s. I 15758 K Vapence 448 Teplice 415 Oznaení a AKTIVA b

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB

ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTU TVÍ JÍCÍCH SUBJEKTŮ POSKYTU SLUŽB ÚČETNICTVÍ SUBJEKTŮ POSKYTUJÍCÍCH SLUŽBY POJIŠTĚNÍ A ZAJIŠTĚNÍ dr. Malíková 1 Výběr z témat 1. Vymezení pojmů (úkoly pojišťoven, základní terminologie, účetní legislativa, oceňování majetku pojišťoven,

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 Ve smyslu 19, odst. 9, zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2009 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 31.3.2015 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 31.3.2015 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 30.04.2015 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s.

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. k 31. 3. 2017 pojišťovna 1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo:

Více

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015

Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 Příloha k účetní závěrce za účetní období 2015 V příloze jsou uvedeny pouze významné údaje pro posouzení finanční, majetkové a hospodářské situace účetní jednotky z hlediska externích uživatelů. 1. OBECNÉ

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 9. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s.

Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. Čtvrtletní zpráva Direct pojišťovny, a.s. k 30. 9. 2017 pojišťovna 1. Údaje o Direct pojišťovně, a.s. Obchodní firma: Právní forma: Sídlo: Direct pojišťovna, a.s. akciová společnost Identifikační číslo:

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2012 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 24.10.2012 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo Obchodní firma:

Více

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S.

ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ČTvrTLETNÍ ZPrÁvA / K 31. BŘEZNU 2015 BNP PARIBAS CARDIF POJIŠŤOVNA, A. S. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní kapitál Počet akcií Předmět podnikání Obchodní jméno společnosti: BNP Paribas Cardif Pojišťovna,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., K ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ČEZ, a. s., Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2014 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány účetní výkazy

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu 30.9.2011 Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2011 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 20.10.2011 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2011 Obchodní

Více

Odborná směrnice č. 3

Odborná směrnice č. 3 Odborná směrnice č. 3 Test postačitelnosti technických rezerv životních pojištění Právní normy: Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pojišťovnictví )

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k

Příloha k účetní závěrce Bytové družstvo Rotavská, družstvo Jaroslava Foglara 1332, Praha 5 k Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou MF ČR 500/2002 Sb, 39 v aktuálním znění, kterou se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách

Sedmá přednáška z UCPO. TÉMA: Účtování o technických rezervách Sedmá přednáška z UCPO TÉMA: Účtování o technických rezervách Technické rezervy Na účtech účtové skupiny 4x Technické rezervy účtuje pojišťovna o technických rezervách podle zvláštních předpisů o pojišťovnictví

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.6.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 14.10.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.6.2010 Obchodní

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje

Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje Příloha účetní závěrky za rok 2014 I. Obecné údaje název Vimperská masna a. s. sídlo Vimperk, Špidrova 84, 385 01 IČO: 46678387 právní forma rozhodující předmět činnosti akciová společnost datum založení

Více

Rozvaha k 31. prosinci 2015

Rozvaha k 31. prosinci 2015 Účetní závěrka Rozvaha k 31. prosinci 2015 31. prosince 2015 31. prosince 2014 Bod Hrubá výše Úprava Čistá výše Čistá výše AKTIVA B. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 54 355 50 061 4 294 5 799 C. Finanční

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu

Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví. k datu Informace dle zákona č. 277/2009 Sb., O pojišťovnictví k datu 30.9.2010 Cestovní pojišťovna ADRIA Way družstvo, zpracováno dne 15.11.2010 Údaje o Cestovní pojišťovně ADRIA Way družstvo k 30.9.2010 Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více