ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ERGO pojist'ovna, a.s. Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014"

Transkript

1 Zprava auditora a ucetni zaverka k 31. prosinci 2014

2

3 KPMG Ceska republika Audit, s.r.o. Pob1efnl 648/1 a Praha 8 Ceska republika Telephone Fax Internet Zprava nezavisleho auditora pro akcionare spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s. Provedli jsme audit pfilozene ucetni zaverky spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s., tj. rozvahy k 31. prosinci 2014, v}'kazu zisku a ztraty a prehledu o zmenach vlastniho kapitalu za rok 2014 a prhohy teto ucetni zaverky, vcetne popisu pouzitych v}'znarnnych ucetnich metod a ostatnich doplnujicich udaju. (Jdaje o spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s. jsou uvedeny v bode 1 prilohy teto ucetni zaverky. Odpovednost statutarniho organu ucetni jednotky za ucetni zaverku Statutarni organ spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava vemy a poctiv}' obraz v souladu s ceskyrni ucetnirni pfedpisy, a za takov}' vnitfui kontrolni system, ktery povafuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala v}'znarnne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadrit na zaklade provedeneho auditu v}'rok k teto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, Mezinarodnirni auditorsk)'rni standardy a souvisejicirni aplikacnirni dolozkarni Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s ternito predpisy jsme povinni dodrlovat eticke pofadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, Ze ucetni zaverka neobsahuje v}'znarnne nespravnosti. Audit zahmuje provedeni auditorsk)'ch postupu, jejichz cilem je ziskat dukazni informace o castkach a skuteenostech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditorsk)'ch postupu zavisi na usudku auditora, vcetne vyhodnoceni rizik, ze ucetni zaverka obsahuje v}'znamne nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfui kontrolni system, ktery je relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici vemy a poctiv}' obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfuiho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahmuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimerenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, 2:e ziskane dukazni informace poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho v}'roku. KPMG Cesk~ republika Audit, s.r.o.. a Czech limited liability company and a membor firm of the KPMG network of independent member firms afflhatod with KPMG lntemational Cooperative ('KPMG International'), a Swiss entity. Obchodnl rejstl;j< vede,,y MltstskYm soudem v Prazo oddd C, vloika IC DIC CZ

4 Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava vemy a poctiv)r obraz aktiv a pasiv spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s. k 31. prosinci 2014 a nakladu, v)rnosu a v)rsledku jejiho hospodareni za rok 2014 v souladu s cesk)rmi ucetnimi predpisy. V Praze, dne 23. ilnora 2015 Ing. Romana Benesova Partner Evidencni cislo 1834

5

6 Rozvaha k 31. prosinci 2014 (v tisfcfch Kc) Sfdlo spolecnosti: Vyskocilova 1481/4; 140 oo Praha 4 ICO: AKTIVA Hruba vy~e Uprava Cista vy~e Cista vy~e B. Dlouhodoby nehmotny majetek c. Financnf umfstenf (investlce) Ill. Jina tlnancnf umlstenf Akcie a ostatnl cenne papfry s promenlivym vynosem, ostatnf podfly Dluhove cenne papfry, v tom: a) cenne papfry oceriovane realnou hodnotou proti uctum nakladu a vynosu b) dluhopisy 'OECD' drfene do splatnosti c) ostatnf cenne papfry drfene do splatnosti Oepozita u finanenlch institucf D. Finanenf umlstenf fivotnfho poji~teni, je li nositelem investicnfho rizika pojistnfk E. Dlufnfcl Pohledavky z operacf plfmeho pojl~tenf Pohledavky za pojistnfky Pohledavky za poji~t'ovacfmi zprostfedkovateli II. Pohledavky z operacf zaji~tenf Ill. Ostatnf pohledavky F. Ostatnf aktiva Dlouhodoby hmotny majetek, jiny nef majelek uvadeny v polofce ' C.1. Pozemky a stavby", a zasoby II. Hotovost na uctech u linancnfch institucf a hotovost v pokladne G. Plechodne ucty aktiv II. Odlofene pofizovacf naklady na pojlstne smlouvy, v tom oddelene: a) v fivotnfm poji~tenf b) v nefivotnfm poji~tenf Ostatnf plechodne ucty aktiv AKTIVA CELKEM

7 11. PASIVA A. Vlaslnf kapilal Zakladnl kapl!al IV. Oslalnf kapltalove fondy Legenda Hruba vyse Hruba vyse Podfl zajlslilele Cisla vise Pod fl zaiislilele C1s1a vise i v. Rezervnf fond a oslatnl fondy ze zisku VI Nerozdeleny zisk mlnulych utelnfch obdobl nebo neuhrazena ztrata minulych uce1nrch obdobf VII. Zisk nebo zlrala be!neho ucelnlho obdobl c. Technlcke rezervy Rezerva na nezasloufene pojlstne a) hruba vyse b) podfl zajist'ovalelu ( ) Rezerva pojislneho tivotnfch pojistenr a) hrum vyse b) podfl zajist'ovalelu ( ) Rezerva na pojlslna plnenf a) hruba vyse b) podfl zajlst'ovatelu ( ) Rezerva na premie a slevy a) hruba vyse b) podll zajisl'ovatelu (-) Oslalnf technicke rezervy a) hruba vyse 2133 b) podfl zajist'ovatelu (-) 0. Technicka rezerva tivolnfho pojislenl, je li nosilelem inveslicnlho rtzika pojislnlk a) hruba vyse b) podil zajist'ovalelu ( ) G. VMtele zavazky z operacr pfimeho pojistenr II. Zavazky z operacr zajistenr v. Os1a1nf zavazky, z!oho: a) danove zavazky a zavazky ze soclalnfho zabezpecenf H. Plechodne ucly pasiv Vydaje pflslfch obdobf a vynosy plfslfch obdobf II. Oslatnf plechodne ucty pasiv, z!oho: a) dohadne polofky pasivnf PASIVA CELKEM Odeslano dne: 23. unora 2015 Razflko a podpis slatutarnlho organu pojist'ovny ( µ~ lng~na JenSova Osoba odpovmna za u Omeno a podpls) Ing. Jill Madera tel.: Ing. Jilf Madera 101.:

8 Vykaz zisku a ztraty za rok 2014 (v tisfcfch Kc) Sfdlo spolecnosti: Vyskocilova 1481/4; Praha 4 ICO: Legenda I. TECHNICKY OtET K NEllVOTNIMU POJ1$f~Nf 1. Zaslou2ene pojistne, o~slene od zajistenl: a) pfedepsane hrube pojistne b) pojlstne posloupene zajlsfovatelum (-) c) zmena stavu hrube vyse rezervy na nezaslou2ene pojistne (+/ ) d) zmena stavu rezervy na nezasloufone pojlstne, podfl zajisfovatelu (+/ ) 2. Pfevedene vynosy z financnfho umfstenf (investic) z Netechnickeho uctu (polo2ka ) 3. Ostatnr technicke vynosy, oelstiine od zajisliinf 4. Naklady na pojlstna plniinf, ocistene od zajistiinf: a) naklady na pojlstna plnenf: aa) hruba vyse bb) podfl zajlst"ovatelu ( ) b) zmiina stavu rezervy na pojlslna plnenl: aa) hruba vyse bbl podll zajlsfovatelu ( ) 5. Zm6na stavu ostatnfch technickych rezerv, otist6n0 od zajist6nf (-ti-) 7. Cislti vyse provoznfch ncikladu: a) pohzovacl naklady na pojistne smlouvy b) zmena stavu ~sove rozlisen)'ch porizovacfch nakladu (+/ ) c) spravnf re21e d) provize od zajist"ovatelu a podlly na ziscfch (-) 8. Ostatnf technicke naklady, oclsliine od zajlslllnf 10. Mezisoueel, zustatek (vysledek) Technickeho uctu k ne2ivotnfmu pojistenr (polo2ka ) Zakladna Mezisoucet Vysledek Vysledek x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3775 x x x x

9 Legenda Zakladna Mezisoutet Visledek Visledek II. TECHNICKY (ltet K 21VOTNIMU POJ 1$T~NI 1. Zasloulene pojlslne. otl!t6ne od zajl!tenl: a) pledepsane hrube pojlsllle b) pojisllle postoupene zajl!rovatetum (-) 329 x x c) zmena stavu rezervy na nezasloulene pojistne, otl t6na od zajl t6nl (</ ) x Vynosy z linanfnlho umlst6nl (lnvestic): x x x bb) vynosy z ostatnlch lnvestic x x d) vynosy z realizace llnanlnlho umlst6nl (lnvesllc) x Pl lrustky hodnoty llnanfnlho umlst6nl (lnvestic) x Ostalllf technicke vynosy. oti t6ne od zajl tenf x Naklady na pojistna pln6nl, otl t6ne od zaji tenf: x x x a) naklady na pojistna pln6nf: x x x aa) hruba vy e x bb) podll zajisl'ovatelu (-) x x b) zm6na slavu rezervy na pojlstna pln6nf: x aa) hruba vy e 1186 bb) podil zajl l'ovatelu ( ) Zmena stavu ostatnich technick'fch rezerv, oti tena od zaji t6nf (</-): x x x x a) rezervy v llvolnfm pojl t6nl: x x x aa) hruba vy e x x bb) podll zajl l'ovatelu (-) x b) os1a1nr technicke rezervy, otl t6ne od zajl tenf x Premie a slevy, OO t6ne od zajl linf x tisla vy e provoznlch nakladu: x x a) polizovacl naklady na pojlstne smlouvy x b) zmena stavu lasov6 rozll!enych porzovaclch nakladu (+/-) x c) spravnf re!ie x d) provlze od zajisrovalelu a podlly na zlsclch (-) Naklady na linanfnf umls16nf (lnvestice): x x x a) naklady na spravu finantnfho umls16nf (investic), v eln6 U!oku 1867 x b) zmena hodnoty finantnlho umfst6nf (lnvestic) x c) naklady spojene s reallzacl flnanfnlho umfstenf (lnvestic) Ubytky hodnoty flnanlnlho umlstenl (lnvesllc) x Ostatnl technlcke naklady, otl t6ne od zajl tenl Plevod vynosu z flnantnlho umfst6nf (lnvestic) na Netechnlcky Ute! (pololka ) x x Mezisoueel, zustatek (vysjedek) Technickeho Ultu k livolllfmu pojl 16nf (pololka ) x

10 Legenda Zakladna Mezlsoutet Visledek Visledek 111. NETECHNICKY UCET x x 1. Vysledek Technick6ho llelu k neflvo1nlmu pojl lenl (polofka 1.10.) Vysledek Technick6ho llelu k flvolnlmu pojl tenf (polofka ) Plevedene vynosy linantnlho umfst6nl (lnvestic) z Technick6ho lletu k 2ivotnlmu pojl lenl (polofka ) x x Plevod vynosu z linantnlho umlstinf (lnveslic) na TechnickY Utet k ne2ivotnlmu poji tenf (polo2ka 1.2.) x x Os ta Inf vynosy x x Ostalnl naklady x Dall z plfjmu z b6fn6 tlnnosll x Zisk nebo ztrata z b6fn6 tlnnosti po zdanenl x x Mimo/Adne naklady x x 13. Mlmo/Adny zisk nebo ztrata x x 15. Ostalnl dane neuvedene v pledcmzejlcfch potofkach x Zisk nebo ztrata za tltetnf obdobf x Odeslano dne: Razltko a podpis statutarniho organu Osoba odpovl!dna za ueetnictvi Osoba odpovl!dna za ueetnl zav~rku poji~rovny ~ ljmeno a podpis) ijmooo''""'~ 23. unora 2015 '"',...;:::: Ing. Jill Mad ~ra Ing Jill Mad~ra tel.: tel. : ~

11 Prehled o zmenach vlastnfho kapitalu za rok 2014 (v tisfcfch Kc) Sfdlo spolecnosti: Vyskocilova 1481/4; 140 oo Praha 4 IGO: Zakladnf Rezervnf Ostatnf Ocenov:.~ r Zisk (ztrata) Celkem kaeita1 fond~ kaeitalove fond~ roz 1 ~ Z0STATEK K Kurzove rozdfly a ocenovacf rozdily nezahrnute do hospodarskeho vysledku Cisty zisk/ztrata za ucetnf obdobf Podily na zisku Pi'evody do fondu Z0STATEK K Z0STATEK K Kurzove rozdily a ocenovacf rozdfly nezahrnute do hospodai'skeho vysledku Cisty zisk/ztrata za ucetnf obdobf Podfly na zisku Rozpustenf zakonneho rezervnfho fondu Z0STATEK K

12

13 Priloha ucetni zaverky k 31. prosinci 2014

14 I. OBECNY OBSAH... 6 I. I. Charakteristika a hlavnf aktivity I. 2. Pnivnf pomery... 7 I. 3. Vychodiska pro pripravu ucetni zaverky... 7 I. 4. Dulezite ucetni metody... 8 a) Financnf umfstenf... 8 b) Financnf umfstenf zivotnfch poj istenf, je-li nositelem investienfho rizika pojistnfk... 9 c) Naklady a vynosy z fi nancniho umfstenf d) Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek e) Zasoby f) Penize a ceniny... l 0 g) Prepocty cizfch men... l 0 h) Stanovenf opravnych polozek i) Trvale nebo dlouhodobe snf:z.enf hodnoty aktiv j) Predepsane pojistne k) Naklady na pojistna plnenf ) Porizovacf naklady na pojistne sm louvy m) Casove rozlisenf pofizovacfch nakladu na pojistne sm louvy n) Rezerva na nezaslouzene pojistne o) Rezerva na pojistna plnenf p) Rezerva na premie a slevy q) Rezerva pojistneho zivotnfch pojistenf....., r) Rezerva na splnenf zavazku z pouzite technicke urokove miry s) Rezerva zivotnfho pojistenf, je-li nositelem investicniho rizika pojistnfk t) Ostatnf technicke rezervy u) Rezervy v) Podfl zajistitelu na pojistne technickych rezervach w) Metoda rozdelenf spolecnych polo:z.ek mezi zivotni a nezivotnf pojistenf x) Konsolidace y) Dan z prijmu

15 I. 5. Zmeny a odchylky od ucetnich metod a postupu I. 6. Rizeni rizik a) Pojistne riziko v nezivotnim pojisteni b) Pojistne riziko v zivotnim pojisteni c) Operacni riziko d) Trzni riziko e) Dverove riziko f) Riziko likvidity II. ZVLASTNi OBSAH II. 1. Nezivotni pojisteni II. 2. Z v 1votn1 ' poj1sten1 22 v v '... II. 3. Celkova vyse hrubeho predepsaneho pojistneho podle zemi, kde bylo uzavreno II. 4. Provize a ostatni pofizovaci naklady na pojistne smlouvy Ill. OSTATNi UDAJE III. 1. Financni umisteni a) Akcie a ostatni cenne papiry s promenliv:ym v:ynosem, ostatni podily b) Dluhove cenne papiry oceiiovane realnou hodnotou proti uctum nakladu a vynosu a realizovatelne cenne papiry c) Dluhopisy,,OECD" driene do splatnosti d) Ostatni dluhove cenne papiry driene do splatnosti III. 2. Financni umisteni zivotniho pojisteni, je-li nositelem investicniho rizika pojistnik III. 3. Menova struktura financniho umisteni III. 4. Pohledavky a zavazky a) Pohledavky b) Zavazky c) Pohledavky a zavazky vuci podnikum ve skupine d) Dlouhodobe zavazky a pohledavky (doba splatnosti nad pet let) e) Zavazky a pohledavky z pasivniho zajisteni III. 5. Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek III. 6. Pfechodne ucty aktiv a pasiv

16 ( v tisicich Kc) a) Zustatek casove rozlisenych pofizovacich nakladu na pojistne smlouvy b) Dohadne polozky pasivni III. 7. Vlastni kapital a) Zakladni kapital b) Ostatni kapitalove fondy c) Rezervni fond a ostatni fondy ze zisku d) Ocenovaci rozdily z preceneni majetku a zavazku e) Planovane rozdeleni zisku vytvoreneho v beznem obdobi Ill. 8. Technicke rezervy a) Prehled technickych rezerv b) Rezerva na nezasloufone pojistne c) Rezerva pojistneho zivotnich pojisteni d) Rezerva na pojistna plneni e) Rezerva na premie a slevy (hruba vyse) III. 9. Rezervy III. 10. Transakce nevykazane v rozvaze III. 11. Mozne budouci zavazky III. 12. Doplnujici udaje k vykazu zisku a ztraty a) Pojistne premie a slevy b) Spravni naklady c) Ostatni technicke naklady a vynosy d) Ostatni naklady a vynosy e) Zamestnanci a vedouci pracovnici t) Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni g) Stat- danove zavazky a dotace h) Odmenovani clenu spravnich, fidicich a dozorcich organu i) Zapujcky a zalohy poskytnute soucasn)'m clenum statutamich a kontrolnich organu j) Prevody nakladu mezi technick)'mi ucty a netechnick)'m uctem k) Vysledek netechnickeho uctu

17 I) Zisk pred zdanenim III. 13. Dane III. 14. Nasledne udalosti

18 Pfiloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Rok koncici 31. prosincem 2014 I. OBECNY OBSAH I. 1. Charakteristika a hlavni aktivity ERGO pojist'ovna, a.s., drive VICTORIA VOLKSBANKEN pojist'ovna, a.s. resp. VICTORIA pojist'ovna, a.s. byla zapsana do obchodniho rejstfiku dne 22. zafi 1994 (ICO ). Akcionafi spolecnosti jsou k 31. prosinci 2014: ERGO Austria International AG, Videii, Rakousko ERGO Versicherung AG, Videii, Rakousko tj. 75,928 % tj. 24,072 % Povoleni k provozovani pojist'ovaci cinnosti ziskala spoleenost dne 11. srpna Spolecnost se zab}'va pojist'ovaci cinnosti od roku Spolecnost se specializuje na tyto druhy pojisteni: zivotni, duchodove, zivotni pojisteni spojene s investicnfm fondem, urazove, pojisteni pfi pobytu v nemocnici, pojisteni lecebnych vyloh v zahranici, zdravotni pojisteni cizincu, pojisteni domacnosti, pojistenf nemovitosti, pojisteni obeanske odpovednosti. Sidlo spolecnosti ERGO pojist'ovna, a.s. Vyskocilova 1481/ Praha 4 Clenove pfedstavenstva a dowrci rady die vypisu z obchodnilw rejstfiku k 31. prosinci 2014: Clenove pfedstavenstva Harald Londer, Leopoldsdorfbei Wien Jana Jensova, Praha Kurt Kalla, Eggendorf Clenove dozorci rady Thomas Schollkopf, Dilsseldorf Josef Adelmann, Wien Josef Kreiterling, Wien 6

19 Pfiloha ucetni zaverky (nekonsolidovana) Zmeny ve statutarnich organech v race 2014: V roce 2014 pan Pavel Chmelik oznamil ukonceni sve cinnosti v predstavenstvu spoleenosti a sve clenstvi v predstavenstvu ukoncil ke dni 31. kvetna K 1. zari 2014 byl zvolen predsedou predstavenstva pan Harald Londer, ktery zaroveii ke dni 31. srpna 2014 ukoncil sve clenstvi v dozorci rade. Ke dni 31. srpna 2014 ukoncila sve clenstvi v dozorci rade pani Elisabeth Stadler. Nov)'mi cleny dozorci rady byli zvoleni pan Josef Adelmann (ke dni 31. srpna 2014) a pan Josef Kreiterling (ke dni 1. listopadu 2014). Predsedou dozorci rady byl zvolen pan Thomas Schollkopf. Predstavenstvo spolecnosti zaroveii k 1. zafi 2014 udelilo dve prokury a to panu Jifimu Maderovi a pani Helene Kundratove. Jmenem spolecnosti jednaji vzdy dva clenove predstavenstva spoleene nebo dva prokuriste spoleene nebo jeden clen predstavenstva, ktery je k tomu predstavenstvem poveren. Organizacni struktura Nejvyssim a ridicim organem pojist'ovny je predstavenstvo. Dale je pojist'ovna rozdelena do jednotlivych oddeleni - predstavenstvo, prijem pojisteni, likvidace pojistnych udalosti, sprava kmene, finance a ucetnictvi, controlling, pojistna matematika, interni audit, informacni technologie, sprava prodeje. I. 2. Pravni pomery Ke dni sestaveni ucetni zaverky jsou veskere pravni pomery spolecnosti v souladu se zakonem c. 277/2009 Sb., o pojist'ovnictvi, v platnem zneni (dale jen,,zakon o pojist'ovnictvi"), se zakonem c. 89/2012 Sb., obeansky zakonik, v platnem zneni, se zakonem c. 38/2004 Sb., o pojist'ovacich zprostredkovatelich a samostatnych likvidatorech pojistnych udalosti, v platnem zneni, vcetne pfislusnych provadecich vyhlasek a dalsimi platn)'mi pravnimi predpisy. I. 3. Vychodiska pro pfipravu ucetni zaverky Pfi vedeni ueetnictvi a sestavovani ucetni zaverky spolecnost postupovala v souladu se zakonem c Sb., o ucetnictvi, v platnem zneni, vyhlaskou c. 502/2002 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu, pro ucetni jednotky, ktere jsou pojist'ovnami, v platnem zneni (dale jen,,vyhlaska 502/2002 Sb.") a s cesk)'mi ucetnimi standardy pro ucetni jednotky, ktere uctuji podle vyhlasky 502/2002 Sb. a dalsimi souvisejicimi predpisy. Dcetnictvi spolecnosti je vedeno tak, aby ucetni zaverka sestavena na jeho zaklade podavala verny a poctivy obraz predmetu ucetnictvi a financni situace spolecnosti. 7

20 I. 4. Dulefite ucetni metody a) Financni umisteni Dluhove cenne papiry Dluhove cenne papiry jsou uctovany k okamziku porfzeni v pofizovaci cene. Pofizovaci cenou se rozumi cena, za kterou byly dluhove cenne papiry porizeny, vcetne nakoupeneho alikvotniho urokoveho vynosu a pfimych nakladu souvisejicich s jejich poffzenim. Spolecnost provadi amortizaci premie nebo diskontu u veskerych dluhovych cennych papiru. Premie ci diskont jsou rozpousteny do v:ynosu a nakladu od okamziku pofizeni do data splatnosti rovnomerne. Amortizovane dluhove cenne papiry jsou k rozvahovemu dni preceneny na realnou hodnotu s vyjimkou dluhopisu drienych do splatnosti, jejichz emitentem je clensky stat Organizace pro ekonomickou spolupraci a rozvoj a jejichz hodnoceni bylo alespoii dvema mezinarodne uznavan:ymi ratingov:ymi agenturami stanoveno na urovni Ceske republiky nebo vyssi (dale,,dluhopisy dr:zene do splatnosti OECD"). Spoleenost vykazuje dluhopisy,,oecd" dr:zene do splatnosti k rozvahovemu dni v nabehle (amortizovane) hodnote. Realnou hodnotou se rozumi tr:zni hodnota, ktera je vyhlasena na tuzemske ci zahranicni burze nebo na jinem verejnem (organizovanem) trhu. Spoleenost pouziva trzni hodnotu, ktera je vyhlasena k okamziku ne pozdejsimu, nez je okamzik oceneni, a nejvice se blizicimu tomuto datu. Neni-li trzni hodnota k dispozici nebo tato nedostatecne vyjadruje realnou hodnotu, je realna hodnota stanovena metodou kvalifikovaneho odhadu. Nabehlou (amortizovanou) hodnotou se rozumi cena pouzita pfi prvotnim zachyceni v ucetnictvi (pofizovaci cena) zvysena o nabehle prfslusenstvi a upravena o amortizaci diskontu I premie a sni:zena o opravne polozky. Spoleenost cleni dluhove cenne papiry na cenne papiry oceiiovane realnou hodnotou proti uctum nakladu a vynosu nebo cenne papiry realizovatelne, dluhopisy,,oecd" drzene do splatnosti a ostatni cenne papiry dr:zene do splatnosti. Zmena realne hodnoty dluhovych cennych papiru oceiiovanych proti uctum nakladu a vynosu a cennych papiru realizovatelnych se uctuje vysledkove. Zmena realne hodnoty u dluhovych cennych papiru dr:zenych do splatnosti, ktere se preceiiuji na realnou hodnotu, se uctuje rozvahove. Pokud jsou dluhove cenne papiry denominovany v cizi mene, je jejich hodnota prepoctena na ceskou menu aktualnim kurzem vyhlasen:ym CNB a kurzovy rozdil dluhovych cennych papiru oceiiovanych realnou hodnotou se stava soucasti preceneni realnou hodnotou. Akcie a ostatni cenne papiry s promenlivym vynosem Akcie a ostatni cenne papiry s promenliv:ym vynosem jsou uctovany k okamziku porizeni 8

21 ( v tisicich Kc) v porizovaci cene. Porizovaci cenou se rozumi cena, za kterou byly akcie a ostatni cenne papiry s promenliv:ym v}'nosem pofizeny, vcetne primych nakladu s jejich pofizenim souvisejicich. K rozvahovemu dni jsou akcie a jine cenne papiry s promenliv:ym v}'nosem preceneny na realnou hodnotu. Realnou hodnotou se rozumi tr:zni hodnota, ktera je vyhlasena na tuzemske ci zahranieni burze nebo na jinem vefejnem (organizovanem) trhu. Spolecnost pouziva trzni hodnotu, ktera je vyhlasena k okamziku ne pozdejsimu, nez je okamzik oceneni, a nejvice se blizicimu tomuto datu. Neni-li tr:zni hodnota k dispozici nebo tato nedostatecne vyjadfoje realnou hodnotu, je realna hodnota stanovena metodou kvalifikovaneho odhadu. Pokud jsou akcie a ostatni cenne papiry s promenliv:ym vynosem denominovany v cizi mene, je jejich hodnota prepoctena na ceskou menu aktualnim kurzem vyhlasen:ym CNB a kurzovy rozdil se stava soucasti preceneni realnou hodnotou. Pfeceneni akcii a ostatnich cennych papiru s promenliv:ym vynosem je promitnuto vysledkove. Depozita ufinancnich instituci Depozita u financnich instituci jsou k okamziku pofizeni uctovany v nominalnich hodnotach. Ke konci ucetniho obdobi j sou tato aktiva pfecenovana na realnou hodnotu. u kratkodobych depozit u financnich instituci je realna hodnota predstavovana nominalni hodnotou vcetne easoveho rozliseni uroku. Pokud jsou depozita denominovana v cizi mene, je jejich hodnota prepoctena na ceskou menu aktualnim kurzem vyhlasenym CNB a kurzovy rozdil se stava soucasti preceneni. Zmena realne hodnoty se uctuje vysledkove. b) Financni umisteni zivotnich pojisteni, je-li nositelem investicniho rizika pojistnik 0 financnim umisteni zivotnich pojisteni, je-li nositelem investicniho rizika pojistnik, je uctovano oddelene od ostatniho financniho umisteni. K rozvahovemu dni je finaneni umisteni zivotniho pojisteni, je-li nositelem investicniho rizika pojistnik, pfeceneno na realnou hodnotu. Za ucelem zachovani verneho a poctiveho obrazu pfedmetu ucetnictvi se 0 veskerych zmenach realne hodnoty uctuje vysledkove. c) Naklady a vynosy z financniho umisteni Zpusob rozdeleni nakladu a vynosu z financniho umistenf mezi i ivotnf a neiivotni pojistenf Naklady a vynosy z finaneniho umisteni jsou v prubehu ucetniho obdobi uctovany na technicky ucet zivotniho pojisteni. cast nakladu a vynosu zachycenych na technickem uctu zivotniho pojisteni s zivotnim pojistenim nesouvisejici je ke konci ucetniho obdobi 9

22 Rok koncici 3 1. prosincem 2014 (v tisfcich Kc) pfevedena na netechnicky ucet a jejich pomema cast je nasledne pfevedena na technicky ucet nezivotniho pojisteni. Naklady a vynosy z finaneniho umisteni jsou ke konci roku pfevedeny na zaklade pfimeho prifazeni jednotlivych slofok finaneniho umisteni. Naklady a vynosy z realizace financniho umisteni Spolecnost pfi uctovani o realizaci financniho umisteni pouziva tzv.,,brutto" metodu a v souladu s ni uctuje oddelene 0 veskerych vynosech z realizace ve vysi prodejni ceny pfislusnych finanenich instrumentu a zvlast' 0 nakladech ve vysi ucetni hodnoty prislusne slozky financniho umisteni zachycene v ucetnictvi. d) Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je evidovan v pofizovaci cene. Dlouhodoby hmotny majetek v porizovaci cene od Kc do Kc a nehmotny majetek v porizovaci cene od Kc do Kc je odepisovan rovnomeme po dobu 24 mesicu. Majetek v pofizovaci cene do I 000 Kc je uctovan do nakladu v ucetnim obdobi, ve kterem byl porizen. Roeni odpisova sazba ucetnich odpisu vychazi z pfedpokladane doby pouzivani hmotneho a nehmotneho majetku. Spoleenost si stanovila nasledujici plan ucetnich odpisu podle skupin majetku: Majetek Software Ostatni nehmotny majetek Hmotny majetek Kancelarske zarizeni, PC Automobily Trezor, stavebni upravy Pocet let odepisovani e) Zasoby Zasoby jsou oceneny v porizovacich cenach. Porizovaci cena zahmuje cenu pofizeni a vedlejsi naklady spojene s porizenim. f) Penize a ceniny Penize a ceniny jsou oceneny nominalnimi hodnotami. g) Prepocty cizich men Transakce provadene behem roku jsou pfepocteny kurzem devizoveho trhu vyhlasovan)'m CNB, ktery je platny ke dni vzniku ucetniho pfipadu, pfipadne kurzem, za jaky byla transakce realizovana. 10

23 Rok koncici 31. prosincem 2014 Aktiva a pasiva v zahranicni mene jsou k rozvahovemu dni prepocitana podle oficialniho kurzu CNB platnemu k danemu dni. Pokud nebylo vyse uvedeno jinak, uctuji se kurzove zisky a ztraty vysledkove. h) Stanoveni opravnych polozek Opravne polozky jsou vytvareny k pohledavkam a ostatnim aktivum s vyjimkou financniho umisteni vykazovaneho v realne hodnote. Opravne polozky vyjadfuji prechodny pokles hodnoty jednotlivych aktiv stanoveny na zaklade odbomeho posouzeni rizik vedenim spolecnosti. Spolecnost tvori opravne polozky netto zpusobem, tj. do nakladu nebo vynosu se uctuje castka ve vysi rozdilu stavu opravnych polo:z.ek na pocatku a na konci ucetniho obdobi. Opravne polozky k pohledavkam za pojistniky a zprostredkovateli stanovi spoleenost na zaklade analyzy jejich navratnosti. Opravne polozky jsou tvoreny jednak pausalne na zaklade vekove struktury pohledavek a dale zohlednuji riziko neplaceni jednotlivych skupin pohledavek. Opravne polozky k dluhopisum,,oecd" dr:z.en:ym do splatnosti se uctuji pouze v pfipade, :le existuje riziko spojene s nesplacenim jmenovite hodnoty dluhopisu, v:ynosu z dluhopisu nebo obojiho. i) Trvale nebo dlouhodobe snizeni hodnoty aktiv Spolecnost provadi k rozvahovemu dni test trvaleho nebo dlouhodobeho sni:z.eni hodnoty aktiv, ktera nejsou precenovana na realnou hodnotu, a aktiv, ktera precenovana jsou, ale precenovaci rozdily jsou zachycovany rozvahove. Trvale nebo dlouhodobe sni:z.eni hodnoty daneho aktiva je promitnuto vysledkove. j) Predepsane pojistne Predepsane hrube pojistne zahmuje veskere castky splatne podle pojistnych smluv behem ucetniho obdobi, nezavisle na skutecnosti, :le se tyto castky vztahuji zcela nebo zcasti k pozdejsim ucetnim obdobim. k) Naklady na pojistna plneni Naklady na pojistna plneni se uctuji ve vysi castek pfiznanych k vyplate pojistnych plneni z titulu zlikvidovanych pojistnych udalosti a dale zahmuji extemi a intemi naklady pojist'ovny spojene s likvidaci pojistnych udalosti. Naklady na pojistna plneni se sni:z.uji 0 regresy a jine obdobne naroky pojist'ovny. 0 nakladech na pojistna plneni se uctuje v okamziku ukonceni likvidace pojistne udalosti a stanoveni vyse plneni. I) Pofizovaci naklady na pojistne smlouvy Pofizovaci naklady na pojistne smlouvy zahmuji vsechny prime a nepfime naklady vznikle v souvislosti s uzavrenim pojistnych smluv. 11

24 m) Casove rozliseni pofizovacich nakladu na pojistne smlouvy Casove rozlisene pofizovaci naklady na pojistne smlouvy zahrnuji cast nakladu vzniklych pfi uzavirani pojistnych smluv v prubehu be:lneho ucetniho obdobi, ktera se vztahuje k vynosum nasledujicich ucetnich obdobi. Ke konci ucetniho obdobi spolecnost posuzuje pfimerenost vyse casove rozlisenych pofizovacich nakladu v ramci testu postacitelnosti technickych rezerv. Neiivotni pojisteni castka casove rozlisenych porizovacich nakladu na pojistne smlouvy v nezivotnim pojisteni vychazi z celkove vyse nakladu na pofizeni pojistnych smluv vzniklych v be:lnem obdobi a odpovida casovemu rozliseni predepsaneho pojistneho. Castky easoveho rozliseni pofizovacich nakladu na pojistne smlouvy jsou stanoveny pro jednotliva odvetvi nezivotnich pojisteni. Zivotni pojisteni (jina nei investicni) Vyse easove rozlisenych pofizovacich nakladu v zivotnim pojisteni je stanovena na zaklade metody zillmerovani pro vypocet rezervy pojistneho zivotnich pojisteni, viz bod 1.4.( q). Pofizovaci naklady se nerozlisuji v pfipade pojisteni pro pfipad smrti. lnvesticni iivotni pojisteni (iivotni pojistenf, je-li nositelem investicniho rizika pojistnik) Pro investicni zivotni pojisteni s jednorazove placen:ym zivotnim pojistenim, se pofizovaci naklady easove nerozlisuji. Pro investicni zivotni pojisteni se sjednan:ym beznym pojistn:ym je vyse easove rozlisenych pofizovacich nakladu v investicnim zivotnim pojisteni stanovena s vyuzitim pojistne matematickych metod na zaklade hodnoty ocekavanych budoucich poplatku na uhradu pocateenich nakladu. n) Rezerva na nezaslouzene pojistne Rezerva na nezasloufone pojistne je tvorena jak u zivotnich, tak i u nezivotnich pojisteni, s vyjimkou zivotniho pojisteni s jednorazov:ym pojistn:ym a investicniho zivotniho pojisteni. Vyse teto rezervy odpovida casti predepsaneho pojistneho, ktera easove souvisi s nasledujicim nebo s pozdejsim ucetnim obdobim, a stanovi se jako souhrn techto casti pojistneho vypocitany podle jednotlivych pojistnych smluv za pouziti metody "pro rata temporis". o) Rezerva na pojistna plneni Rezervy na pojistna plneni jsou tvoreny ve vysi predpokladanych nakladu na pojistne udalosti: a) hlasene do konce be:lneho ucetniho obdobi, ale v beznem ucetnim obdobi nezlikvidovane (RBNS), b) do konce be:lneho obdobi vznikle, ale nenahlasene (IBNR). Vyse rezervy na pojistna plneni z pojistnych udalosti hlasenych do konce ucetniho obdobi je stanovena jako souhm rezerv vypocitanych pro jednotlive hlasene pojistne udalosti. 12

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012

Výroční zpráva HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., za rok 2012 Výroční zpráva 2012 Myslivost je činnost, jejíž pravidla se utváří s vývojem společnosti více jak tisíc let. Znalosti a dovednosti mysliveckého řemesla, vztah k přírodě a ke zvěři se dědí z otce na syna,

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let

Více

Zakládající člen České asociace pojišťoven

Zakládající člen České asociace pojišťoven Výroční zpráva 2014 Zakládající člen České asociace pojišťoven 2013 Poosmé za sebou (2006 2013) jsme získali od Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění Pojišťovna roku. Již 13 let v řadě byla naše

Více

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky

Definice základních hodnot společnosti. Systematicky hledáme lepší způsoby. Stojíme si za svými sliby a závazky 2006 Výroční zpráva Naše hodnoty Definice základních hodnot společnosti MAXIMA pojišťovna, a. s. je klíčem k tomu, kdo jsme a čeho chceme dosáhnout a současně ukazuje naše standardy obchodního jednání

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ING pojišťovna, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 obsah Úvodní slovo 3 O ing 5 ING a charita 6 Základní informace o společnosti 7 Účetní závěrka 8 Zpráva představenstva ING pojišťovna, a.s. o vztazích mezi Pojišťovnou a propojenými

Více

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5

CETELEM ČR, a.s. Karla Engliše 5/3208 150 00 Praha 5 CETELEM ČR, a.s. ZPRÁVA AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY K 31. PROSINCI 2008 SESTAVENÉ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ CETELEM ČR, a.s. Karla

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií)

ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) VOLKSBANK CZ, a.s. ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA (Zpracovaná podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií) ZA ROK KONČÍCÍ. PROSINCE 6 PricewaterhouseCoopers

Více

Základní údaje o společnosti

Základní údaje o společnosti INFORMACE O SPOLEČNOSTI K 31.12.2014 Základní údaje o společnosti Obchodní firma: Pojišťovna VZP, a.s. Sídlo společnosti: Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7 Identifikační číslo: 27116913 Vznik společnosti

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření nekonsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

13 Výroční zpráva 2013

13 Výroční zpráva 2013 13 Výroční zpráva 2013 Obsah 003 PREZENTAČNÍ ČÁST Vybrané ekonomické ukazatele 4 Základní údaje 6 Zpráva představenstva 7 Orgány společnosti 9 Zpráva auditora pro akcionáře společnosti Atlantik finanční

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng

A2CE. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. pro. hving for consulnng A2CE hving for consulnng Zpráva nezávislého auditora pro věření výroční 31.12.2012 společnost LC.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. zprávyk K V patku 2323/14, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 24826596.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více