Sberne suroviny, a.s. IC: Vyrocni zprava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava"

Transkript

1 Sberne suroviny, a.s. IC: Vyrocni zprava sestavena za rok koncici 31. prosincem 2014

2 Obsah: 1. Identifikacnf udaje Informace o v'(voji v'{konnosti, Cinnosti a stavajfcim hospodarskem postaveni ucetni jednotky Inform ace o predpokladanem v'fvoji cinnosti ucetnf jednotky Inform ace o vyznamnych skuteenostech, ktere nastaly az po rozvahovem dni Inform ace o aktivitach v oblasti ochrany zivotniho prostredi a pracovnepravnich vztah Inform ace o organizacni sloke v zahranici Informace o aktivitach v oblasti vyzkumu a v'fvoje Ucetni zaverka za rok 2014 v plnem rozsahu Zprava auditora za rok Zprava o vztazfch mezi propojenymi osobami Zprava predstavenstva o podnikatelske cinnosti spolecnosti a o stavu jejiho majetku

3 1. IDENTIFIKACNi UDAJE Obchodnf firma: Sberne suroviny, a.s. Identifikacnf cfslo: Sfdlo spolecnosti: C:eske Budejovice, Prazska 493, PSC Pravnf forma: Akciova spolecnost Datum vzniku: 1. ledna 1994 Spoleenost byla zapsana do obchodnfho rejstrfku u Krajskeho soudu v Ceskych Budejovidch, C:eska republika, cf slo vlozky 632, odd fl B. Akciova spolecnost byla zalofona Fondem narodnfho majetku C:eske Republiky se sfdlem Praha 2, Rabfnovo nabr.42, na zaklade privatizacnfho projektu c INFORMACE 0 vyvoji vykonnosti, CINNOSTI A STAVAJICIM HOSPODARSKEM POSTAVENIUCETNIJEDNOTKY Spolecnost v ucetnfm obdobf roku 2014 provadela vetsinu sve cinnosti v oblasti nakladanf s odpady a to predevsfm sber a v'fkup papfru, srotll, barevnych kova, plasta a strepa. Nejdalezitejsf ekonomicke vysledky dosazene spolecnostf v roce 2014 av minulych letech a jejich srovnanf jsou uvedeny v nasledujfd tabulce: Obrat v tis. Kc 2014 Obrat v tis. Kc 2013 Papfr Papfr Sroty Sroty Barevne kovy Barevne kovy Plasty Plasty Strepy 91 strepy 102 Odbyt v tunach 2014 Odbyt v tunach 2013 Papfr Papfr Sroty sroty Barevne kovy 516 Barevne kovy 447 Plasty 338 Plasty 308 Strepy 265 Strepy 330 Nejv'fznamnejsfm odvetvfm spolecnosti z hlediska prodaneho mnozstvf materialu v tunach je papfr, kter'f v uplynulem ucetnfm obdobf roku 2014 tvoril 48,97% odbytu. Dalsfm v'fznamnym odvetvfm je zelezny srot, kter'f se na celkovem odbytu podilel 44,55%. Barevne kovy tvorily 3% z celkoveho odbytu. Zbyvajfd plasty, strepy pak cinily 3,48% z celkoveho mnozstvf odbytovych tun. 3

4 Ekonomicke v'{sledky dosaiene v roce 2014 a porovnanl s rokem 2013 Ukazatel VVkaz zisku a ztrat Ob rat z toho: trzbv z hlavnf cinnosti Osobnf naklady ztrata Rozvaha Dlouhodobv maietek Obefoa aktiva Ostatnf aktiva Vlastnf kapital Cizf zdroie Ostatnf pasiva Pn'lm. zamest. prepocreny Celkova vykazana ztrata z hospodarenr spolecnosti za rok 2014 je ,84 Kc. Na ztratu za rok 2014 mel nejvetsl vliv nartlst osobnlch naklad6 o tis. Kc vlivem vyplaceneho odstupneho pri rusenl pracovnlch mist a personalnlch zmenach predevslm v rldldch strukturach. Snlzenl stavu o 5 zamestnanc6 se projevl az v roce Dalslm velkym mimoradnym vlivem byla generalnl oprava lisu, dopravnlku a zpevnenr plochy strechy v Ceskych Budejovidch za tis. Kc. 3. INFORMACE 0 PREDPOKlADANEM vyvoji CINNOSTI UCETNi JEDNOTKY Spolecnost predpoklada vyvljet v nasledujlcf m ucetnlm obdobl cinnost v oblasti zpracovanf druhotnych suroviny a to predevslm ve zpracovanr zelezneho srotu a paplru. Hlavnlm a zasadnlm ukolem spolecnosti pro rok 2015 je zv'fsenl celkoveho objemu zpracovanych druhotnych surovin a dosazenr provoznfho zisku. K zajistenr tohoto die je nutne udrfonf pozic v oblasti lidoveho v'{kupu i pres menfd se legislativu a tlaky kolektivnfch system6 a obd. V oblasti firemnlho v'{kupu si spolecnost i na zaklade provedene reorganizace dala za di posflenr pozic. Zabezpecenr plynulejslho a efektivnejsfho zpracovanr surovin ma pomoci i provedena oprava lisu na provozovne Ceske Budejovice. 4. INFORMACE 0 vyznamnych SKUTECNOSTECH, KTERE NASTALY AZ PO ROZVAHOVEM DNI Dne 18. prosince 2014 rozhodla dozorcr rada o odvolanr predsedy predstavenstva pana Jaroslava Kucery a zvolenr pana Jana Sestaka do funkce clena predstavenstva s ucinnostf od 1. ledna Tyto skutecnosti byly do obchodnfho rejstrrku zapsany dne 24. unora Mezi koncem rozvahoveho dne a okamzikem sestavenr vyrocnf zpravy nenastaly zadne jine vyznamne udalosti, ktere by predstavovaly neobvykle zmeny ve stavu aktiv a zavazk6 a skutecnostr, ktere poskytujf dalsl informace o podmf nkach ci situacf ch, ktere existovaly ke konci rozvahoveho dne a skuteenostr, ktere jako nejiste podmfnky a situace existovaly ke konci rozvahoveho dne. 4

5 5. INFORMACE 0 AKTIVITACH V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDf A PRACOVNEPRAVNICH VZTAH0 Velkou pozornost venuje nase akciova spoleenost ochrane zivotniho prostredf. Predevsi m v souvislosti s tf m, Ze nasi hlavni Cinnostf je nakladani s odpady a to prime souvisf s ochranou zivotnfho prostredf. Tuto cinnost nakladanf s odpady neustale zkvalitnujeme. Cetnymi kontrolami provozu nasich vykupen zabezpecujeme ochranu zivotniho prostredf v maximalnf mire. Akciova spolecnost ma k 31. prosinci zamestnancci v pracovnim pomeru. Na zaklade dohod o pradch konanych mime pracovnf pomer pracovalo 12 pracovnfkci. Podle zarazenf do kategorii bylo z celkoveho poctu 10 technicko-hospodarskych pracovnfk(} a 29 pracovnfk(} delnickych profesf, ktere tvori predevsfm ridici nakladnfch automobilci, lisari druhotnych surovin a v'fkupcf druhotnych surovin. V roce 2014 akciova spolecnost zaregistrovala 2 pracovni urazy, ktere byly v tomtez roce odskodneny. Odskodneni bylo zaslano od pojist'ovny prime poskozenym. v oblasti pracovnepravnich vztahci se spolecnost ridf zakonnymi predpisy, poskytuje prfspevek na zavodni stravovanf. 6. INFORMACE 0 ORGANIZACNi SLOZCE V ZAHRANICf Spoleenost nema zadnou organizacni slozku v zahranicf. 7. INFORMACE 0 AKTIVITACH V OBLASTI vyzkumu A vyvoje V roce 2014 spoleenost nevyvfjela zadne aktivity v oblasti v'fzkumu a v'fvoje. 8. UCETNi zaverka ZA ROK 2014 v PLNEM ROZSAHU viz Priloha c ZPRAVA AUDITORA ZA ROK 2014 viz Prfloha c ZPRAVA 0 VZTAZICH MEZI PROPOJENYMI OSOBAMI viz Prfloha c. 3 5

6 11. Z PRAVA PREDSTAVENSTVA 0 PODNIKATELSKE CINNOSTI SPOLECNOSTI A 0 STAVU JEJIHO MAJETKU Predstavenstvo spolecnosti Sberne suroviny, a.s. pracovalo v roce 2014 ve slofonf: predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Kucera, mfstopredseda predstavenstva Vladimf r Klivan a clen predstavenstva Ing. Petr Hlavacek. Dozorcf rada spolecnosti Sberne suroviny, a.s. pracovala v roce 2014 ve slofonf: predseda dozorcf rady Markus Konig, clenka dozorcf rady Jaroslava Konigova a clen dozorcf rady Ing. Kamil Dvorak. Spolecnost Sberne suroviny, a.s. se jako v predchozfch letech zamerila predevsfm na nakup neupraveneho zelezneho srotu, odpada barevnych kova, papfru a plasta. Nove byl kladen daraz na ekologickou likvidaci autovraka, kdy spolecnost se snazila vfce prosadit v teto cinnosti. v roce 2014 nakoupila spolecnost Sberne suroviny, a.s. o 11,46 % folezneho srotu vfce nez v roce Spolecnost Sberne suroviny, a.s. se v roce 2014 dlene zamerila take na v>'kup barevnych kova. v teto oblasti byla spolecnostf prijata opatrenf, smerujfd k lepsf organizaci vykupu barevnych kova a podarilo se tak zvysit nakup oproti roku 2013 o 13,33 %. Odpada plasta bylo nakoupeno o 9,9% vice nez v roce Odpada papfru jako jedine komodity se vykoupilo mene o 5,9%. Prodej kovoveho odpadu byl take v roce 2014 vetsinou realizovan pres materskou spoleenost KOVOSROT GROUP CZ a.s., z davodu neexistence vlastnfch zpracovadch kapacit. Rok 2014 byl negativne ovlivnen zvysujfd se konkurend na trhu s kovovym odpadem a ti m pak vytvorenym tlakem na rast nakupnfch cen. Vysledky roku 2014 i tak ukazujf, 2e zvysovanf mnozstvf nakoupenych druhotnych surovin s tlakem na usporu naklada ve vsech oblastech cinnosti j sou jedinou cestou pro zachovanf konkurenceschopne spolecnosti. Spolecnost Sberne suroviny, a.s. vykazala za rok 2014 ztratu ve vysi tis. Kc. Vedenf spolecnosti se v roce 2014 dale zamerilo na provedenf dlouho odkladanych oprav agregata, budov a ploch v Ceskych Budejovidch. Do oblasti oprav bylo v roce 2014 vynalozeno celkem cca tis. Kc. v oblasti investic byla realizovana v roce 2014 v provoze Ceske Budejovice nova mostova vaha vcetne stavebnfch uprav v celkove hodnote 777 tis. Kc. v oblasti socialnfho zabezpecenf byly pfijaty vnitrnf predpisy upravujfd oblast odmenovanf zamestnanca a zamestnaneckych vyhod. Financnf situace Sberne suroviny, a.s. zastala i v roce 2014 stabilizujfdm faktorem. Spolecnost vcas hradila svoje zavazky. Situace na trhu s druhotnymi surovinami byla a bude vlivem silne konkurence velmi slozita a spoleenost Sberne suroviny, a.s. se i vlivem nove legislativy v roce 2015 upravujfd oblast v>'kupu druhotnych surovin od fyzickych osob, coz byla hlavnf cinnost spolecnosti Sberne suroviny, a.s. musf zamerit i na jine oblasti zfskavanf druhotnych surovin. Okamzik sestavenf v>'rocnf zpravy: v C:eskych Budejovidch, dne 20. kvetna 2015 Podpis statutarnfho organu: L Vladimf r Klivan mfstopredseda predstavenstva 6

7 ROZVAHA v pfnem rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisicich Kc ) Obchodni llrma a sidlo ldenlifikacnl cislo -~g~.. ~!..!.1.~... AKTtVA Oznac. rad. a b c AKTIVA CELKEM (r ) 001 A. PohlodAvky za upsany zakladnl kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (r ) 003 B.I. Dlouhodoby nehmotny majelek (r.05 ai 12) Zlizovacl v)idaje Nehmolne v)isledky vyzkumu a v)ivoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmolny majelek Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majelek (r.14 az 22) 013 B Pozemky Stavby 015 Samoslatne hmolne movite veci a soubory hmolnych movllych 3 vecl Peslllelske celky trvalych poroslu Dospela zvlfata a jejlch skupiny Jiny dlouhodoby hmolny majelek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmolny majetek Ocellovaci rozdll k nabytemu majelku 022 B.111. Dlouhodoby financnl majetek (1.24 az 30) 023 B Podlly - ovladana osoba Podlly v ticetnlch jednolkach pod podslalnym vllvem Ostalni dlouhodobl! cenne paplry a podily 026 Bofotl ticetnf obdobl Mlnul6 lie. obdobl Brulto Korokce Netto Notto Zapujcky a livery - ovladana nebo ovl!ldajicf osoba, podstatny 027 vllv 5. Jlny dlouhodoby financni majelek Polizovany dlouhodoby financni majelek Poskytnule zalohy na dlouhodoby financni majetek 030

8 Sberna suroviny, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2014 Ozna. AK Tl VA 14<1. BM n6 u atnl obdobl Minul6 ue. obdobl Brutto Korokco Notto Notto a b c c. Ob6fn6 aktlva lf ) C.I. Zasoby (1.33 at 38) C.1.1. Material 2. Ned0kon ena.,y,oba a polotovary 3. vyrobky 4. Mlada a ostatnl zvilata a jejlch skuplny 5. Zbotl 6. Poskytnule zalohy na zasoby C.11. Dlouhodobe pohledllvky (l.40 at 47) C Pohledavky z obchodnich vzlahli 2. Pohledavky ol/fadan<i nebo ovladajicl osoba 3. Pohledavky podslatny vliv 4. Pohledavky ze spolelniky 5. Olouhodob6 poskytnule z<llohy 6. Dohadne ulty akllvni 7. Jlne pohledavky 8. Odlotena danova pohled8vka C.111. Kratkodob6 pohledavky (1.49 at 57) C Pohledavky z obcilodnlch vztahu 2. Pohledavky ovtadana nebo ovladajlcl osoba 3. Pohledllvky podslatny vliv 4. Pohledavky za spole 11iky 5. Socialnl zabezpecenl a zdravotnl pojl!ianl 6. Stat - danove pohledavky 7. Kralkodobe poskytnute zlllohy 8. Dohadn6 ulty akuvnl 9. Jlne pohledavky C.IV. Kratkodoby finanrol majelok (1.59 at 62) C.IV.1. Penlze 2. uety v bankach 3. Kratkodob6 cenne papiry a podlly 4, Poftzovany kralkodoby finan ni majelek 0.1. (;asovo ro:dl4enl (f ) Nakiady pli!tlch obdobi 2. KompielClll naklady plitlic:h obdobi 3. Plljmy pll!tich obdobl

9 Sberna suroviny, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2014 Oznat. a PAS I VA b rad. Bozn6 Mlnul6 tit. titotnf obdobf obdobf c 5 6 PASIVA CELKEM (i' ) A. Vfastnf kapft.11 (i' ) A.I. Zakladni kapltal ( ) A.1.1. Zllkladnl kaplt41 2. Vlastnf akcie a v1astnf obchodni podlly (-) 3. Zmi!ny zakladniho kapilalu A.II. Kapilalove randy (1.74 at 79) A Afio 2. Ostatnl kapilalove randy 3. Ocel\ovaci rozdlly z p1ecenenl majelku a zavazku Ocei\ovacl rozdfly z pfecenenf p11 p1emenach obchodnfch 4 korporacf 5. Rozdfly z plemi!n obchodnfch korporacf 6. Rozdfly z oceni!nl pli plemenach obchodnfch korporacf A.Ill. Fondy ze zisku (l.81+82) A Rezervnf fond 2. Slalulamf a ostatni fondy A.IV. vysledek hospoda1eni mlnu!ych let (l ) A.IV.1. Nerozdi!leny zlsk mlnu!ych let 2. Neuhrazena zlrata mlnulych let 3. Jlny vysledek hospoda1enf mlnu!ych let A.V.1. yysledek hospoda1enl bi!in6ho tiretnlho obdobl (+I ) A.V.2. Rozhodnuto o zalomch na vyplatu podflu na zlsku ( ) B. Clzl zdrojo (l ) B.I. Rezervy (l.91 at 94) B.1.1. Rezervy podle zvlastnich pravnlch pledpfsti 2. Rezerva na dtichody a podobne zavazky 3. Rezerva na dell z plfjmu 4. Ostatnf rezervy B.11. Ofouhodob6 zavazky (1.96 az 105) B Zavazky z obchodnich vztahti 2. Zavazky - ovl8dana nebo ovladajicf osoba 3. Zavazky - podstatny vllv 4. ZAvazky ke spoleenikum 5. Olouhodobll plijate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. Olouhodoba sml!nky k tihradl! 8. Oohadn6 utty pasivni 9. Jfne zllvazky 10. Odlozeny dal\ov)i zavazek t

10 Sberna suroviny, a.s. Rozvaha k 31. proslncl 2014 Oznae. a P A S I V A b Md. B6foe Mlnul6 ue. ueetnl obdobl obdobl c 5 6 B.111. Krotkodobe zavazky (f.107 at 117) B Zllvazky z obchodnlch vztahu 2. Zllvazky - ov~dana nebo ovtadajicl osoba 3. Zllvazky - podstatny vliv 4. Zllvazky ke spoteenikilm 5. Zovazky k zaml!stnancllm 6. Zavazky ze socialniho zabezpetenl a zdravotnlho pojl tonl 7. Stilt - da~ove zavazky a dotace 8. Kratkodoba pfijate zalohy 9. Vydano d1uhopisy 10. Dohadno uety pasivnl 11. Jina zavazky B.IV. Bankovnl livl!ry a yypomoci (l.119 at 121) B.IV. 1. Bankovnl uv6ry dlouh0dob6 2. Kratkodob6 bankovnl livery 3. KratkodobO finanenl yypomocl C.I. casove rozllaonl (f ) C.1.1. yydajo pli tich obdobl 2. V!jnosy pll tlch obdobl t

11 vykaz ZISKU A ZTRATY druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2014 ( v tisicich Kc ) Obchodnl nrma a sldlo ldonllfikacnl clslo ~~.~.. ~!..D ~-~~~~~~.Y.:.I!~~~ Prozska c: ~_1_. esk~.~':!!1~j.?j.'~ esk~l~eublik!! Oznac. TEXT IM. Beine ucetnl obdobl a b c 1 Mlnul6 uc. obdobl 2 I. Trtby za prodej zboti 01 A. Naklady vynalozene na prodane zbotl 02 + Obchodnl marfo (r.01 02) 03 II. V\ikony (r ) Triby za prodej vlastnlch v-yrobku a slut.eb Zmena slavu zasob vlastni Cinnosll Aktivace B. V)ikonova spolleba ( ) B.1. Spotleba materialu a energle B.2. Slulliy Plldana hodnota (i' ) c. Osobni naklady (r.13 at 16) C.1. Mzdove naklady C.2. Odmeny Cienum organu obchodnl korporace C.3. Naklady na socialni zabezpeeenl a zdravotnl poji!tenl C.4. Socialni naklady Dane a poplalky E. Odpisy dlouhodob6ho nehmotneho a hmotneho majelku F. Ill. Trtby z prodeje dlouhodobeho mojetku a materlolu ( ) Triby z prodeje dlouhodobeho majetku Triby z prodeje materhllu 21 4 Zuslalkova cena prodaneho dlouhodobeho mafelku a materhllu l<l.23+24) F.1. Zustatkovi\ cena prodaneho dlouhodobeho majetku 23 F.2. Prodany material 24 G. Zmena stavu rezerv a opravnych polotek v provoznl oblasu a komolexnich nakladu ollttich obdobl IV. Oslatnl provoznl v"ynosy H. Ostatnl provoznl naklady v. Plevod provoznich v-ynosu 28 I. Plevod provoznlch nakladu 29. Provoznl vysledek hospodalonl l<l )

12 Sberna suroviny, a.s. Vykaz z lsku a ztraty - druhov6 C!lon6nl za rok koncicl 31. prosincem Oznae. TEXT 0 b VI. Trtby z prodeje cennych paplru a podlki J. Prodan6 cenn6 papiry a podlly VII. vynosy z dlouhodolm!ho finanb1lho majotku ( ) VU.I. vynosy z podiki v ovladan)'ch osoblich a v lltetnk:h liednotlulch pod nodstatllvm vlivem VII 2. vvnosy z ostatnich dlouhodobych conn)'ch paplril 0 podilll Vll.3. vynosy z os1atniho dlouhodob41ho flnanl!nlho rnajotku VIII. vynosy z kralkodob6h0 finanlniho majelku K. Nliklady z finanlniho majetku IX. vynosy z p7eceneni cennych paplru o dorlv4h) L. Nllklady z p7cconeni cennych paplru a dorlv4tu M. Zmi!na stavu razerv a opravnych polotek ve flnonlnl oblostl x. Vynosov6 uroky N. Ndkladove uroky XI. Ostatni flnantni yynosy 0. Ostatnl Onanbil mlklady XII. Pfovod ftnantnich yynosu p Pfevod finanblich n4kladu. FlnanCnl vysledok hospodafonl (f Dall z plijmu za betnou Cinnost (f.50+51) Q.t. -splaln4 Q 2. -odlozena.. Vysledok hospodafonl za b6tnou Clnnost l(f XIII. Mlmo76dn6 yynosy R. Mlmof6dn6 naklady s. Ou~ z pfljmu z mlmoladn6 Cinnosll (f.56+57) S.1. -sptatna S.2. -odloiena. Mlmo l4dny vystodok hos podafonl ( ) T. Pfovod podilu na yysledku hospodolonl apotecnlkum ( /-)... Vyslodok hospodafonl za lltotnl o bdobl (+/ ) l<l )... Vysledok hospodafenl plod zdan6nlm j(f.30+41h53-54) rad. B62nt\ Mlnulo l!c. utetnl obdobl obdobl c

13 VI IV I IV PRILOHA UCETNI ZAVERKY sestavena za rok koncici 31. prosincem 2014 Sberne suroviny, a.s

14 Sberne suroviny, a.s. Priloha ucetni zaverky rok koncid 31. prosincem 2014 (v tisidch Kc) 0BSAH: OBECNE INFORMACE... 3 zasadni UCETNI POSTUPY POUZIVANE SPOLECNOSTI... 4 DOPLNUJfcf INFORMACE K ROZVAZE A vykazu ZISKU A ZTRATY

15 Sberne suroviny, a.s. Prfloha ucetni zaverky rok koncici 31. prosincem 2014 (v tisicich Kc) 0BECNE INFORMACE POPIS SPOLECNOSTI OBCHODNi FIRMA: Sberne suroviny, a.s. SfoLo: ceske Budejovice, Prazska 493, PSC ICO: PRAvNi FORMA: Akciova spolecnost OEN VZNIKU: 1. ledna 1994 Spofeenost byfa zapsana do obchodniho rejstrfku u Krajskeho soudu v Ceskych Budejovidch, Ceska republika, cfslo vlozky 632, oddfl B. Predmetem podnikanf v celem rozsahu zapsanem v obchodnfm rejstriku: podnikanf v obfasti nakladanf s nebezpecnymi odpady opravy silnicnfch vozidel silnicnf motorova doprava-nakladnf vnitrostatnf provozovana vozidly o nejvetsf povofene hmotnosti do 3,5 tuny vcetne, nakladnf vnitrostatnf provozovana vozidly o nejvetsf povolene hmotnosti nad 3,5 tuny vyroba, instalace, opravy elektrickych strojl1 a prfstroj6, elektronickych a telekomunikacnfch zarfzenf v'froba, obchod a sluzby neuvedene v prflohach I az 3 zivnostenskeho zakona PRAVNICKE A FYZICKE OSOBY, KTERE SPOLECNOST OVLADAJi NEBO V Ni MAJi PODSTATNY VLIV Identifikace osoby Podil v % KOVOSROT GROUP CZ a.s Spofecnost je v postavenf osoby ovfadane spolecnostf KOVOSROT GROUP CZ a.s. 0RGANIZACNi STRUKTURA SPOLECNOSTI Spofecnost se organizacne clenf na provozovny v Ceskych Budejovidch, Vodnanech a v'fkupny. Provozovna v Tabore byla k 1. listopadu 2014 zrusena a rozdelena mezi Ceske Budejovice a Vodnany. CLENOVE PREDSTAVENSTVA A DOZORCi RADY K 31. PROSINCI 2014 Clenove predstavenstva k k Predseda Ino.Jaroslav Kucera Ino.Jaroslav Kucera M f stopredseda Vladimir Klivan Vladimf r Klivan Clen Ing. Petr Hlavacek Ing. Petr Hlavacek Clenove dozorci rady k k Predseda Markus Eberhard Koniq Markus Eberhard Koniq Clen Kamil Dvorak Kamil Dvorak Clen Jaroslava Konioova Jaroslava Koniqova - 3 -

16 POPIS ZMEN A DODATK0 PROVEDENYCH V OBCHODNIM REJSTRIKU V ROCE 2014 V race 2014 byly v obchodnim rejstriku provedeny tyto zmeny: Sberne suroviny, a.s. Prfloha ucetnf zaverky rok koncfd 31. prosincem 2014 (v tisfdch Kc) Obchodni korporace se podridila zakonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech. Tata skuteenost byla do obchodniho rejstriku zapsana dne 29. srpna ZASADNI UCETNI POSTUPY POUZIVANE SPOLECNOSTI ucetnf zaverka byla pripravena na zaklade ucetnictvf vedeneho v souladu se zakonem o ucetnictvf a prfslusnymi narfzenfmi a vyhlaskami platnymi v C:eske republice. Tata ucetnf zaverka je pripravena v souladu s vyhlaskou Ministerstva finand Ceske republiky c. 500/2002 Sb., kterou se provadejf nektera ustanovenf zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvf, ve znenf pozdejsfch predpisl'.i, pro ucetnf jednotky, ktere jsou podnikateli ucrujfdmi v soustave podvojneho ucetnictvf. Pro zpracovanf ucetnf zaverky za rok 2014 pouzila spolecnost nasledujfcfch ucetnfch metod, zplisobli ocenovanf a zpl'.lsobli odepisovanf: A. DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK Dlouhodoby nehmotny majetek je tvoren stanovenymi majetkovymi polozkami s dobou pouzitelnosti delsf nez jeden rok a v ocenenf prevysujfdm 60 tis. Kc. Ocenuje se v pofizovacfch cenach, ktere zahrnujf cenu, za kterou byl majetek porfzen a naklady s jeho porfzenfm souvisejfd. Dlouhodoby nehmotny majetek je odpisovan do nakladl'.i na zaklade predpokladane doby zivotnosti jednotlivych polozek majetku. Naklady na technicke zhodnocenf dlouhodobeho nehmotneho majetku nad 40 tis. Kc zvysujf jeho porizovad cenu. Opravne polozky vyjadrujf docasne snfzenf hodnoty aktiva. Dlouhodoby nehmotny majetek v porizovacf hodnote do 60 tis. Kc nenf vykazovan v rozvaze a je ucrovan do nakladl'.i v race jeho porfzenf. 8. DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK Dlouhodoby hmotny majetek se ocenuje v porizovacfch cenach, ktere zahrnujf cenu, za kterou byl majetek porfzen a naklady s jeho porfzenim souvisejfd. Majetek vytvoreny vlastnf cinnosti se ocenuje vlastnfmi naklady. Soucasti porizovacf ceny dlouhodobeho hmotneho majetku jsou i uroky z uverli a pfijcek prijacych na porizenf majetku. Naklady na technicke zhodnocenf dlouhodobeho hmotneho majetku nad 40 tis. zvysujf jeho porizovad cenu. Befoe opravy a udr2ba se uetujf do nakladl'.i. Samostatne hmotne movite veci s dobou pouzitelnosti delsf nez jeden rok se zahrnujf do dlouhodobeho hmotneho majetku, pokud jejich ocenenf presahne castku 10 tis. Kc. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovacf hodnote do 10 tis. Kc neni vykazovan v rozvaze a je uctovan do nakladl'.i v race jeho porfzenf

17 Sberne suroviny, a.s. Priloha ucetni zaverky rok koncid 31. prosincem 2014 (v tisidch Kc) C. ZP0SOB SESTAVENI ODPISOVEHO PlANU DLOUHODOBEHO MAJETKU Odpisy jsou vypocteny z ceny, ve ktere je majetek ocenen v ucetnictvf a to na zaklade predpokladane doby zivotnosti. Odpisy majetku vyjadrujf jeho opotrebeni a uctujf se na vrub naklad l'.j proti poloke,,opravky". Predpokladana zivotnost je stanovena takto: Druh majetku Pocet let O/o Stavbv, budow 30 a 20 2,5-5 Stroie a zarizenf 10 az 10 Dopravnf prostredky 5 az 22 Jiny majetek 2 mesfcnf odpis D. ZAsoev Nakupovane zasoby jsou oceneny skutecnymi porizovacfmi cenami. Porizovad cena zahrnuje cenu, za kterou byly zasoby porfzeny, a naklady souvisejfcf s jejich porfzenfm. Druhy nakladl'.j souvisejfcfch s porfzenfm zasob, ktere se zahrnujf do porizovacfch cen nakupovanych zasob: prepravne, uprava materialu, provize atd. Ke konci rozvahoveho dne se porizovacf cena nakupovanych zasob upravuje v prf pade prechodneho snf2enf jejich hodnoty pomocf opravnych polo2ek, ktere jsou zauctovany na vrub nakladl'.j. Opravne polozky jsou stanoveny v rozvaze ve sloupci korekce. E. POHLEDAVKY Pohledavky se uctujf pri svem vzniku ve sve jmenovite hodnote, pohledavky nabyte za uplatu porizovacf cenou. Ke konci rozvahoveho dne se ocenenf pochybnych pohledavek snifoje pomocf opravnych polo2ek uctovanych na vrub nakladl'.j. Jako kratkodobe pohledavky se vykazuje i cast dlouhodobych pohledavek, ktera je splatna do jednoho roku od konce rozvahoveho dne. ZP0SOB STANOVENI OPRAVNYCH POLOZEK: Pohledavky po splatnosti vice nez 365 dnl'.j Pohledavky po splatnosti nad 180 dnl'.j do 365 dnl'.j Pohledavky po splatnosti nad 90 dnl'.j do 180 dnl'.j Pohledavky predane k pravnfmu vymahanf 100 % 50 % 0 % 100 % F. OPERACE v CIZi MENE Majetek a zavazky vyjadrene v cizf mene se prepocftavajf na ceskou menu kurzem devizoveho trhu stanovenym na zaklade devizoveho kurzu C:eske narodni banky. Prepocet na ceskou menu se provadf k okamziku uskutecnenf ucetniho pripadu a ke konci rozvahoveho dne. Pri prepoctu na ceskou menu k okamziku uskuteenenf ucetniho prfpadu se pouzfvajf aktualnf dennf kurzy. Ke konci rozvahoveho dne se pro ocenenf majetku a zavazkl'.j v cizf mene pouzfva devizov'f kurz stanoveny ceskou narodnf bankou pro dany den. G. financni LEASING Pri uctovanf majetku, kter'f je pronajacy formou financnfho leasingu, se leasingove splatky zahrnujf do nakladl'.j. Pronajacy maj etek nenf v rozvaze vykazan jako hmotny majetek. Splatky najemneho placene predem se casove rozlisujf. Majetek nabyty z financniho leasingu za zbytkovou kupnf cenu je zahrnucy v obchodnfm majetku

18 Sberne suroviny, a.s. Priloha ucetni zaverky rok koncid 31. prosincem 2014 (v tisfdch Kc) H. SPLATNA A ODLOZENA DAN z PRIJMO Danz prfjmu za dane obdobf se sklada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlofone dani. Splatna dan zahrnuje odhad dane vypocteny z danoveho zakladu s pouzitfm danove sazby platne v prvnf den ucetniho obdobi a veskere domerky a vratky za minula obdobf. Odlozena dan vychazf z vesker'{ch docasnych rozdllu mezi ucetnf a danovou hodnotou aktiv a pasiv, prfpadne dalsfch docasnych rozdilu (danova ztrata), s pouzitfm ocekavane danove sazby platne pro obdobf, ve kterem budou danovy zavazek nebo pohledavka uplatneny. 0 odlofone danove pohledavce se uctuje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, ze bude v nasledujfdch ucetnfch obdobfch uplatnena. I. NEOMEZENE TRVANi SPOLECNOSTI Pri sestavenf ucetnf zaverky za rok 2014 byly pouzity ucetnf metody zpusobem, kte,.y vychazf z predpokladu, ze spolecnost bude nepretrzite pokraeovat ve sve cinnosti a Ze zaroven neexistuje zadna v'lznamna nejistota, spocfvajfd zejmena ve skutecnosti, ktera by nasvedeovala tomu, ze spolecnost nemusf byt schopna nepretrzite pokraeovat ve sve cinnosti a v dusledku toho naprfklad neplnit sve zavazky. Vedenf spoleenosti nema zadne informace 0 tom, ze by u spolecnosti existovala takova v'lznamna nejistota, poprf pade Ze by existovala skutecnost, ktera by spolecnost omezovala nebo jf zabranovala pokraeovat ve sve cinnosti i v dohledne budoucnosti. J. ZMENY UCETNICH METOD A POSTUPO Oproti ucetnfmu obdobf roku 2013 nedoslo v race 2014 k zadnym podstatnym zmenam

19 Sberne suroviny, a.s. Prfloha ucetnf zaverky rok koncfd 31. prosincem 2014 (v tisidch Kc) OOPLNUJICI INFORMACE K ROZVAZE A vykazu ZISKU A ZTRATY 1. DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK PORIZOVAci CENA Stav k Polozka Prirustky Pozemkv Stavby Samost. HMV* a soubory HMV Nedokonceny OHM** Celkem * HMV = hmotne movite veci, ** OHM = dlouhodoby hmotny majetek Ubytky Preuctovani Stav k OPRAVKY Polozka Stav k Prirt.stky Pozemky Stavbv Samost. HMV a soubory HMV Celkem Ubytky Preuetovani Stav k ZOSTATKOVA CENA Polozka Stavk Stav k Pozemkv Stavby Samost. HMV a souborv HMV Nedokoncenv OHM Celkem VYZNAMNE PRiROSTKY v BEZNEM UCETNiM OBDOBi v roce 2014 byla porfzena a instalovana nova vaha na provoz v C:eskych Budejovidch v celkove hodnote 777 tis. Kc. MAJETEK ZATIZENY VECNYM PRAVEM Spolecnost nema sv5j majetek zatffony zadnym v'fznamnym vecnym pravem tretfch osob (zastavnfm a zadrfovadm pravem, vecnym bremenem, pravem stavby). DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK NEVYKAZANY V ROZVAZE v souladu s ucetnfmi postupy uctovala spolecnost cast dlouhodobeho hmotneho do naklad5 v roce jeho porfzenf. Souhrnna vyse drobneho hmotneho majetku neuvedeneho v rozvaze, kte,.y je k 31. prosinci 2014 jeste v pouzfvanf, Cinf v porizovadch cenach 638 tis. Kc ( tis. Kc)

20 Sberne suroviny, a.s. Prfloha ucetnf zaverky rok koncfd 31. prosincem 2014 (v tisfdch Kc) 2. FINANCNI LEASING Spolecnost je smluvne zavazana platit leasingove splatky za financnf leasing dopravnich prostredkrt, strojet a zarfzenf nasledovne: Druh dlouhodobeho majetku Leasingove splatky Zaplaceno k celkem Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let Osobnf automobil Kolow nakladac Celkem v pretbehu befoeho ucetnfho obdobf spolecnost nenabyla zadne veci z financnfho leasingu. 3. ZASOBY Na zaklade provedene inventury k 31. prosinci 2014 byla identifikovana zasoba materialu ve v'{si 3225 tis. Kc c tis. Kc). Spoleenost vytvorila k 31. prosinci 2014 opravnou polozku k zasobam ve v'fsi 107 tis. Kc ( tis. Kc). 4. POHLEDAVKY A zavazky Z OBCHODNICH VZTAH0 a) Kratkodobe pohledavky z obchodnfch vztahrt cini tis. Kc ( tis. Kc), ze kte,.ych tis. Kc ( tis. Kc) predstavuji pohledavky po lhrtte splatnosti. Opravna polozka k pochybnym pohledavkam k 31. prosinci 2014 cinila 4710 tis. Kc ( tis. Kc). b) Kratkodobe zavazky z obchodnich vztahet Cini 1152 tis. Kc ( tis. Kc), ze kte,.ych 130 tis. Kc ( tis. Kc) predstavujf zavazky po lhlite splatnosti. c) Dohadne ucty pasivnf ve v'fsi 1249 tis. Kc ( tis. Kc) predstavujf zejmena nevyfakturovane dodavky materialu

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Výroční zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2011 (období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 23. 12. 2012 1 Obsah: 1. Základní

Více

1. Úvodní slovo zakladatele

1. Úvodní slovo zakladatele Výroční zpráva 2014 Obsah 1. Úvodní slovo zakladatele... 3 2. Vznik a účel Nadace Karla Janečka... 4 3. Identifikační údaje Nadace Karla Janečka... 4 4. Lidé v Nadaci Karla Janečka... 4 5. Činnost Nadace

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad 1 vpřed Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ZA ROK 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Obchodní firma: GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost Sídlo: Karlovy Vary, Mírové náměstí

Více

Úvodní slovo generálního ředitele

Úvodní slovo generálního ředitele Výroční zpráva SAB Finance a.s. za rok 2013 Úvodní slovo generálního ředitele Vážení klienti, vážený akcionáři, vážené kolegyně a kolegové, dostáváte do rukou výroční zprávu společnosti SAB Finance a.s.

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva ELTODO, a.s.

Výroční zpráva ELTODO, a.s. Výroční zpráva ELTODO, a.s. ELTODO PRECIZNOST, STABILITA A FLEXIBILITA V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 0 E L T O D O, a. s. 3 Obsah Základní informace o společnosti...4 Zpráva o činnosti společnosti...5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011

SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 SG Equip ent Finance Czec Republic s.r.o. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 a) základní identifikační údaje účetní jednotky Obchodní jméno: SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Více

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s.

A2C. Zpráva nezávislého auditora. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013. pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. member ot Kreston International pro společnost I.C.P. Invest, uzavřený investiční fond, a.s. o ověření výroční zprávy k 31.12.2013 Zpráva nezávislého auditora living for consulting A2C V parku 2323/14,

Více

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2

Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva. za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014. Výroční zpráva 2013 2014 2 Teplárna Liberec, a.s. Výroční zpráva za období fiskálního roku od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2014 Výroční zpráva 2013 2014 2 Obsah Obecná část... 4 1. Úvodní slovo... 5 2. Profil společnosti... 7 3. Organizační

Více

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb.

Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 7 Sestavená dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, jak vyplývá

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více