Sberne suroviny, a.s. IC: Vyrocni zprava

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sberne suroviny, a.s. IC: 608 27 718. Vyrocni zprava"

Transkript

1 Sberne suroviny, a.s. IC: Vyrocni zprava sestavena za rok koncici 31. prosincem 2014

2 Obsah: 1. Identifikacnf udaje Informace o v'(voji v'{konnosti, Cinnosti a stavajfcim hospodarskem postaveni ucetni jednotky Inform ace o predpokladanem v'fvoji cinnosti ucetnf jednotky Inform ace o vyznamnych skuteenostech, ktere nastaly az po rozvahovem dni Inform ace o aktivitach v oblasti ochrany zivotniho prostredi a pracovnepravnich vztah Inform ace o organizacni sloke v zahranici Informace o aktivitach v oblasti vyzkumu a v'fvoje Ucetni zaverka za rok 2014 v plnem rozsahu Zprava auditora za rok Zprava o vztazfch mezi propojenymi osobami Zprava predstavenstva o podnikatelske cinnosti spolecnosti a o stavu jejiho majetku

3 1. IDENTIFIKACNi UDAJE Obchodnf firma: Sberne suroviny, a.s. Identifikacnf cfslo: Sfdlo spolecnosti: C:eske Budejovice, Prazska 493, PSC Pravnf forma: Akciova spolecnost Datum vzniku: 1. ledna 1994 Spoleenost byla zapsana do obchodnfho rejstrfku u Krajskeho soudu v Ceskych Budejovidch, C:eska republika, cf slo vlozky 632, odd fl B. Akciova spolecnost byla zalofona Fondem narodnfho majetku C:eske Republiky se sfdlem Praha 2, Rabfnovo nabr.42, na zaklade privatizacnfho projektu c INFORMACE 0 vyvoji vykonnosti, CINNOSTI A STAVAJICIM HOSPODARSKEM POSTAVENIUCETNIJEDNOTKY Spolecnost v ucetnfm obdobf roku 2014 provadela vetsinu sve cinnosti v oblasti nakladanf s odpady a to predevsfm sber a v'fkup papfru, srotll, barevnych kova, plasta a strepa. Nejdalezitejsf ekonomicke vysledky dosazene spolecnostf v roce 2014 av minulych letech a jejich srovnanf jsou uvedeny v nasledujfd tabulce: Obrat v tis. Kc 2014 Obrat v tis. Kc 2013 Papfr Papfr Sroty Sroty Barevne kovy Barevne kovy Plasty Plasty Strepy 91 strepy 102 Odbyt v tunach 2014 Odbyt v tunach 2013 Papfr Papfr Sroty sroty Barevne kovy 516 Barevne kovy 447 Plasty 338 Plasty 308 Strepy 265 Strepy 330 Nejv'fznamnejsfm odvetvfm spolecnosti z hlediska prodaneho mnozstvf materialu v tunach je papfr, kter'f v uplynulem ucetnfm obdobf roku 2014 tvoril 48,97% odbytu. Dalsfm v'fznamnym odvetvfm je zelezny srot, kter'f se na celkovem odbytu podilel 44,55%. Barevne kovy tvorily 3% z celkoveho odbytu. Zbyvajfd plasty, strepy pak cinily 3,48% z celkoveho mnozstvf odbytovych tun. 3

4 Ekonomicke v'{sledky dosaiene v roce 2014 a porovnanl s rokem 2013 Ukazatel VVkaz zisku a ztrat Ob rat z toho: trzbv z hlavnf cinnosti Osobnf naklady ztrata Rozvaha Dlouhodobv maietek Obefoa aktiva Ostatnf aktiva Vlastnf kapital Cizf zdroie Ostatnf pasiva Pn'lm. zamest. prepocreny Celkova vykazana ztrata z hospodarenr spolecnosti za rok 2014 je ,84 Kc. Na ztratu za rok 2014 mel nejvetsl vliv nartlst osobnlch naklad6 o tis. Kc vlivem vyplaceneho odstupneho pri rusenl pracovnlch mist a personalnlch zmenach predevslm v rldldch strukturach. Snlzenl stavu o 5 zamestnanc6 se projevl az v roce Dalslm velkym mimoradnym vlivem byla generalnl oprava lisu, dopravnlku a zpevnenr plochy strechy v Ceskych Budejovidch za tis. Kc. 3. INFORMACE 0 PREDPOKlADANEM vyvoji CINNOSTI UCETNi JEDNOTKY Spolecnost predpoklada vyvljet v nasledujlcf m ucetnlm obdobl cinnost v oblasti zpracovanf druhotnych suroviny a to predevslm ve zpracovanr zelezneho srotu a paplru. Hlavnlm a zasadnlm ukolem spolecnosti pro rok 2015 je zv'fsenl celkoveho objemu zpracovanych druhotnych surovin a dosazenr provoznfho zisku. K zajistenr tohoto die je nutne udrfonf pozic v oblasti lidoveho v'{kupu i pres menfd se legislativu a tlaky kolektivnfch system6 a obd. V oblasti firemnlho v'{kupu si spolecnost i na zaklade provedene reorganizace dala za di posflenr pozic. Zabezpecenr plynulejslho a efektivnejsfho zpracovanr surovin ma pomoci i provedena oprava lisu na provozovne Ceske Budejovice. 4. INFORMACE 0 vyznamnych SKUTECNOSTECH, KTERE NASTALY AZ PO ROZVAHOVEM DNI Dne 18. prosince 2014 rozhodla dozorcr rada o odvolanr predsedy predstavenstva pana Jaroslava Kucery a zvolenr pana Jana Sestaka do funkce clena predstavenstva s ucinnostf od 1. ledna Tyto skutecnosti byly do obchodnfho rejstrrku zapsany dne 24. unora Mezi koncem rozvahoveho dne a okamzikem sestavenr vyrocnf zpravy nenastaly zadne jine vyznamne udalosti, ktere by predstavovaly neobvykle zmeny ve stavu aktiv a zavazk6 a skutecnostr, ktere poskytujf dalsl informace o podmf nkach ci situacf ch, ktere existovaly ke konci rozvahoveho dne a skuteenostr, ktere jako nejiste podmfnky a situace existovaly ke konci rozvahoveho dne. 4

5 5. INFORMACE 0 AKTIVITACH V OBLASTI OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDf A PRACOVNEPRAVNICH VZTAH0 Velkou pozornost venuje nase akciova spoleenost ochrane zivotniho prostredf. Predevsi m v souvislosti s tf m, Ze nasi hlavni Cinnostf je nakladani s odpady a to prime souvisf s ochranou zivotnfho prostredf. Tuto cinnost nakladanf s odpady neustale zkvalitnujeme. Cetnymi kontrolami provozu nasich vykupen zabezpecujeme ochranu zivotniho prostredf v maximalnf mire. Akciova spolecnost ma k 31. prosinci zamestnancci v pracovnim pomeru. Na zaklade dohod o pradch konanych mime pracovnf pomer pracovalo 12 pracovnfkci. Podle zarazenf do kategorii bylo z celkoveho poctu 10 technicko-hospodarskych pracovnfk(} a 29 pracovnfk(} delnickych profesf, ktere tvori predevsfm ridici nakladnfch automobilci, lisari druhotnych surovin a v'fkupcf druhotnych surovin. V roce 2014 akciova spolecnost zaregistrovala 2 pracovni urazy, ktere byly v tomtez roce odskodneny. Odskodneni bylo zaslano od pojist'ovny prime poskozenym. v oblasti pracovnepravnich vztahci se spolecnost ridf zakonnymi predpisy, poskytuje prfspevek na zavodni stravovanf. 6. INFORMACE 0 ORGANIZACNi SLOZCE V ZAHRANICf Spoleenost nema zadnou organizacni slozku v zahranicf. 7. INFORMACE 0 AKTIVITACH V OBLASTI vyzkumu A vyvoje V roce 2014 spoleenost nevyvfjela zadne aktivity v oblasti v'fzkumu a v'fvoje. 8. UCETNi zaverka ZA ROK 2014 v PLNEM ROZSAHU viz Priloha c ZPRAVA AUDITORA ZA ROK 2014 viz Prfloha c ZPRAVA 0 VZTAZICH MEZI PROPOJENYMI OSOBAMI viz Prfloha c. 3 5

6 11. Z PRAVA PREDSTAVENSTVA 0 PODNIKATELSKE CINNOSTI SPOLECNOSTI A 0 STAVU JEJIHO MAJETKU Predstavenstvo spolecnosti Sberne suroviny, a.s. pracovalo v roce 2014 ve slofonf: predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Kucera, mfstopredseda predstavenstva Vladimf r Klivan a clen predstavenstva Ing. Petr Hlavacek. Dozorcf rada spolecnosti Sberne suroviny, a.s. pracovala v roce 2014 ve slofonf: predseda dozorcf rady Markus Konig, clenka dozorcf rady Jaroslava Konigova a clen dozorcf rady Ing. Kamil Dvorak. Spolecnost Sberne suroviny, a.s. se jako v predchozfch letech zamerila predevsfm na nakup neupraveneho zelezneho srotu, odpada barevnych kova, papfru a plasta. Nove byl kladen daraz na ekologickou likvidaci autovraka, kdy spolecnost se snazila vfce prosadit v teto cinnosti. v roce 2014 nakoupila spolecnost Sberne suroviny, a.s. o 11,46 % folezneho srotu vfce nez v roce Spolecnost Sberne suroviny, a.s. se v roce 2014 dlene zamerila take na v>'kup barevnych kova. v teto oblasti byla spolecnostf prijata opatrenf, smerujfd k lepsf organizaci vykupu barevnych kova a podarilo se tak zvysit nakup oproti roku 2013 o 13,33 %. Odpada plasta bylo nakoupeno o 9,9% vice nez v roce Odpada papfru jako jedine komodity se vykoupilo mene o 5,9%. Prodej kovoveho odpadu byl take v roce 2014 vetsinou realizovan pres materskou spoleenost KOVOSROT GROUP CZ a.s., z davodu neexistence vlastnfch zpracovadch kapacit. Rok 2014 byl negativne ovlivnen zvysujfd se konkurend na trhu s kovovym odpadem a ti m pak vytvorenym tlakem na rast nakupnfch cen. Vysledky roku 2014 i tak ukazujf, 2e zvysovanf mnozstvf nakoupenych druhotnych surovin s tlakem na usporu naklada ve vsech oblastech cinnosti j sou jedinou cestou pro zachovanf konkurenceschopne spolecnosti. Spolecnost Sberne suroviny, a.s. vykazala za rok 2014 ztratu ve vysi tis. Kc. Vedenf spolecnosti se v roce 2014 dale zamerilo na provedenf dlouho odkladanych oprav agregata, budov a ploch v Ceskych Budejovidch. Do oblasti oprav bylo v roce 2014 vynalozeno celkem cca tis. Kc. v oblasti investic byla realizovana v roce 2014 v provoze Ceske Budejovice nova mostova vaha vcetne stavebnfch uprav v celkove hodnote 777 tis. Kc. v oblasti socialnfho zabezpecenf byly pfijaty vnitrnf predpisy upravujfd oblast odmenovanf zamestnanca a zamestnaneckych vyhod. Financnf situace Sberne suroviny, a.s. zastala i v roce 2014 stabilizujfdm faktorem. Spolecnost vcas hradila svoje zavazky. Situace na trhu s druhotnymi surovinami byla a bude vlivem silne konkurence velmi slozita a spoleenost Sberne suroviny, a.s. se i vlivem nove legislativy v roce 2015 upravujfd oblast v>'kupu druhotnych surovin od fyzickych osob, coz byla hlavnf cinnost spolecnosti Sberne suroviny, a.s. musf zamerit i na jine oblasti zfskavanf druhotnych surovin. Okamzik sestavenf v>'rocnf zpravy: v C:eskych Budejovidch, dne 20. kvetna 2015 Podpis statutarnfho organu: L Vladimf r Klivan mfstopredseda predstavenstva 6

7 ROZVAHA v pfnem rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisicich Kc ) Obchodni llrma a sidlo ldenlifikacnl cislo -~g~.. ~!..!.1.~... AKTtVA Oznac. rad. a b c AKTIVA CELKEM (r ) 001 A. PohlodAvky za upsany zakladnl kapital 002 B. Dlouhodoby majetek (r ) 003 B.I. Dlouhodoby nehmotny majelek (r.05 ai 12) Zlizovacl v)idaje Nehmolne v)isledky vyzkumu a v)ivoje Software Ocenitelna prava Goodwill Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Nedokonceny dlouhodoby nehmolny majelek Poskytnute zalohy na dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majelek (r.14 az 22) 013 B Pozemky Stavby 015 Samoslatne hmolne movite veci a soubory hmolnych movllych 3 vecl Peslllelske celky trvalych poroslu Dospela zvlfata a jejlch skupiny Jiny dlouhodoby hmolny majelek Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek Poskytnute zalohy na dlouhodoby hmolny majetek Ocellovaci rozdll k nabytemu majelku 022 B.111. Dlouhodoby financnl majetek (1.24 az 30) 023 B Podlly - ovladana osoba Podlly v ticetnlch jednolkach pod podslalnym vllvem Ostalni dlouhodobl! cenne paplry a podily 026 Bofotl ticetnf obdobl Mlnul6 lie. obdobl Brulto Korokce Netto Notto Zapujcky a livery - ovladana nebo ovl!ldajicf osoba, podstatny 027 vllv 5. Jlny dlouhodoby financni majelek Polizovany dlouhodoby financni majelek Poskytnule zalohy na dlouhodoby financni majetek 030

8 Sberna suroviny, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2014 Ozna. AK Tl VA 14<1. BM n6 u atnl obdobl Minul6 ue. obdobl Brutto Korokco Notto Notto a b c c. Ob6fn6 aktlva lf ) C.I. Zasoby (1.33 at 38) C.1.1. Material 2. Ned0kon ena.,y,oba a polotovary 3. vyrobky 4. Mlada a ostatnl zvilata a jejlch skuplny 5. Zbotl 6. Poskytnule zalohy na zasoby C.11. Dlouhodobe pohledllvky (l.40 at 47) C Pohledavky z obchodnich vzlahli 2. Pohledavky ol/fadan<i nebo ovladajicl osoba 3. Pohledavky podslatny vliv 4. Pohledavky ze spolelniky 5. Olouhodob6 poskytnule z<llohy 6. Dohadne ulty akllvni 7. Jlne pohledavky 8. Odlotena danova pohled8vka C.111. Kratkodob6 pohledavky (1.49 at 57) C Pohledavky z obcilodnlch vztahu 2. Pohledavky ovtadana nebo ovladajlcl osoba 3. Pohledllvky podslatny vliv 4. Pohledavky za spole 11iky 5. Socialnl zabezpecenl a zdravotnl pojl!ianl 6. Stat - danove pohledavky 7. Kralkodobe poskytnute zlllohy 8. Dohadn6 ulty akuvnl 9. Jlne pohledavky C.IV. Kratkodoby finanrol majelok (1.59 at 62) C.IV.1. Penlze 2. uety v bankach 3. Kratkodob6 cenne papiry a podlly 4, Poftzovany kralkodoby finan ni majelek 0.1. (;asovo ro:dl4enl (f ) Nakiady pli!tlch obdobi 2. KompielClll naklady plitlic:h obdobi 3. Plljmy pll!tich obdobl

9 Sberna suroviny, a.s. Rozvaha k 31. prosinci 2014 Oznat. a PAS I VA b rad. Bozn6 Mlnul6 tit. titotnf obdobf obdobf c 5 6 PASIVA CELKEM (i' ) A. Vfastnf kapft.11 (i' ) A.I. Zakladni kapltal ( ) A.1.1. Zllkladnl kaplt41 2. Vlastnf akcie a v1astnf obchodni podlly (-) 3. Zmi!ny zakladniho kapilalu A.II. Kapilalove randy (1.74 at 79) A Afio 2. Ostatnl kapilalove randy 3. Ocel\ovaci rozdlly z p1ecenenl majelku a zavazku Ocei\ovacl rozdfly z pfecenenf p11 p1emenach obchodnfch 4 korporacf 5. Rozdfly z plemi!n obchodnfch korporacf 6. Rozdfly z oceni!nl pli plemenach obchodnfch korporacf A.Ill. Fondy ze zisku (l.81+82) A Rezervnf fond 2. Slalulamf a ostatni fondy A.IV. vysledek hospoda1eni mlnu!ych let (l ) A.IV.1. Nerozdi!leny zlsk mlnu!ych let 2. Neuhrazena zlrata mlnulych let 3. Jlny vysledek hospoda1enf mlnu!ych let A.V.1. yysledek hospoda1enl bi!in6ho tiretnlho obdobl (+I ) A.V.2. Rozhodnuto o zalomch na vyplatu podflu na zlsku ( ) B. Clzl zdrojo (l ) B.I. Rezervy (l.91 at 94) B.1.1. Rezervy podle zvlastnich pravnlch pledpfsti 2. Rezerva na dtichody a podobne zavazky 3. Rezerva na dell z plfjmu 4. Ostatnf rezervy B.11. Ofouhodob6 zavazky (1.96 az 105) B Zavazky z obchodnich vztahti 2. Zavazky - ovl8dana nebo ovladajicf osoba 3. Zavazky - podstatny vllv 4. ZAvazky ke spoleenikum 5. Olouhodobll plijate zalohy 6. Vydane dluhopisy 7. Olouhodoba sml!nky k tihradl! 8. Oohadn6 utty pasivni 9. Jfne zllvazky 10. Odlozeny dal\ov)i zavazek t

10 Sberna suroviny, a.s. Rozvaha k 31. proslncl 2014 Oznae. a P A S I V A b Md. B6foe Mlnul6 ue. ueetnl obdobl obdobl c 5 6 B.111. Krotkodobe zavazky (f.107 at 117) B Zllvazky z obchodnlch vztahu 2. Zllvazky - ov~dana nebo ovtadajicl osoba 3. Zllvazky - podstatny vliv 4. Zllvazky ke spoteenikilm 5. Zovazky k zaml!stnancllm 6. Zavazky ze socialniho zabezpetenl a zdravotnlho pojl tonl 7. Stilt - da~ove zavazky a dotace 8. Kratkodoba pfijate zalohy 9. Vydano d1uhopisy 10. Dohadno uety pasivnl 11. Jina zavazky B.IV. Bankovnl livl!ry a yypomoci (l.119 at 121) B.IV. 1. Bankovnl uv6ry dlouh0dob6 2. Kratkodob6 bankovnl livery 3. KratkodobO finanenl yypomocl C.I. casove rozllaonl (f ) C.1.1. yydajo pli tich obdobl 2. V!jnosy pll tlch obdobl t

11 vykaz ZISKU A ZTRATY druhove cleneni za rok koncici 31. prosincem 2014 ( v tisicich Kc ) Obchodnl nrma a sldlo ldonllfikacnl clslo ~~.~.. ~!..D ~-~~~~~~.Y.:.I!~~~ Prozska c: ~_1_. esk~.~':!!1~j.?j.'~ esk~l~eublik!! Oznac. TEXT IM. Beine ucetnl obdobl a b c 1 Mlnul6 uc. obdobl 2 I. Trtby za prodej zboti 01 A. Naklady vynalozene na prodane zbotl 02 + Obchodnl marfo (r.01 02) 03 II. V\ikony (r ) Triby za prodej vlastnlch v-yrobku a slut.eb Zmena slavu zasob vlastni Cinnosll Aktivace B. V)ikonova spolleba ( ) B.1. Spotleba materialu a energle B.2. Slulliy Plldana hodnota (i' ) c. Osobni naklady (r.13 at 16) C.1. Mzdove naklady C.2. Odmeny Cienum organu obchodnl korporace C.3. Naklady na socialni zabezpeeenl a zdravotnl poji!tenl C.4. Socialni naklady Dane a poplalky E. Odpisy dlouhodob6ho nehmotneho a hmotneho majelku F. Ill. Trtby z prodeje dlouhodobeho mojetku a materlolu ( ) Triby z prodeje dlouhodobeho majetku Triby z prodeje materhllu 21 4 Zuslalkova cena prodaneho dlouhodobeho mafelku a materhllu l<l.23+24) F.1. Zustatkovi\ cena prodaneho dlouhodobeho majetku 23 F.2. Prodany material 24 G. Zmena stavu rezerv a opravnych polotek v provoznl oblasu a komolexnich nakladu ollttich obdobl IV. Oslatnl provoznl v"ynosy H. Ostatnl provoznl naklady v. Plevod provoznich v-ynosu 28 I. Plevod provoznlch nakladu 29. Provoznl vysledek hospodalonl l<l )

12 Sberna suroviny, a.s. Vykaz z lsku a ztraty - druhov6 C!lon6nl za rok koncicl 31. prosincem Oznae. TEXT 0 b VI. Trtby z prodeje cennych paplru a podlki J. Prodan6 cenn6 papiry a podlly VII. vynosy z dlouhodolm!ho finanb1lho majotku ( ) VU.I. vynosy z podiki v ovladan)'ch osoblich a v lltetnk:h liednotlulch pod nodstatllvm vlivem VII 2. vvnosy z ostatnich dlouhodobych conn)'ch paplril 0 podilll Vll.3. vynosy z os1atniho dlouhodob41ho flnanl!nlho rnajotku VIII. vynosy z kralkodob6h0 finanlniho majelku K. Nliklady z finanlniho majetku IX. vynosy z p7eceneni cennych paplru o dorlv4h) L. Nllklady z p7cconeni cennych paplru a dorlv4tu M. Zmi!na stavu razerv a opravnych polotek ve flnonlnl oblostl x. Vynosov6 uroky N. Ndkladove uroky XI. Ostatni flnantni yynosy 0. Ostatnl Onanbil mlklady XII. Pfovod ftnantnich yynosu p Pfevod finanblich n4kladu. FlnanCnl vysledok hospodafonl (f Dall z plijmu za betnou Cinnost (f.50+51) Q.t. -splaln4 Q 2. -odlozena.. Vysledok hospodafonl za b6tnou Clnnost l(f XIII. Mlmo76dn6 yynosy R. Mlmof6dn6 naklady s. Ou~ z pfljmu z mlmoladn6 Cinnosll (f.56+57) S.1. -sptatna S.2. -odloiena. Mlmo l4dny vystodok hos podafonl ( ) T. Pfovod podilu na yysledku hospodolonl apotecnlkum ( /-)... Vyslodok hospodafonl za lltotnl o bdobl (+/ ) l<l )... Vysledok hospodafenl plod zdan6nlm j(f.30+41h53-54) rad. B62nt\ Mlnulo l!c. utetnl obdobl obdobl c

13 VI IV I IV PRILOHA UCETNI ZAVERKY sestavena za rok koncici 31. prosincem 2014 Sberne suroviny, a.s

14 Sberne suroviny, a.s. Priloha ucetni zaverky rok koncid 31. prosincem 2014 (v tisidch Kc) 0BSAH: OBECNE INFORMACE... 3 zasadni UCETNI POSTUPY POUZIVANE SPOLECNOSTI... 4 DOPLNUJfcf INFORMACE K ROZVAZE A vykazu ZISKU A ZTRATY

15 Sberne suroviny, a.s. Prfloha ucetni zaverky rok koncici 31. prosincem 2014 (v tisicich Kc) 0BECNE INFORMACE POPIS SPOLECNOSTI OBCHODNi FIRMA: Sberne suroviny, a.s. SfoLo: ceske Budejovice, Prazska 493, PSC ICO: PRAvNi FORMA: Akciova spolecnost OEN VZNIKU: 1. ledna 1994 Spofeenost byfa zapsana do obchodniho rejstrfku u Krajskeho soudu v Ceskych Budejovidch, Ceska republika, cfslo vlozky 632, oddfl B. Predmetem podnikanf v celem rozsahu zapsanem v obchodnfm rejstriku: podnikanf v obfasti nakladanf s nebezpecnymi odpady opravy silnicnfch vozidel silnicnf motorova doprava-nakladnf vnitrostatnf provozovana vozidly o nejvetsf povofene hmotnosti do 3,5 tuny vcetne, nakladnf vnitrostatnf provozovana vozidly o nejvetsf povolene hmotnosti nad 3,5 tuny vyroba, instalace, opravy elektrickych strojl1 a prfstroj6, elektronickych a telekomunikacnfch zarfzenf v'froba, obchod a sluzby neuvedene v prflohach I az 3 zivnostenskeho zakona PRAVNICKE A FYZICKE OSOBY, KTERE SPOLECNOST OVLADAJi NEBO V Ni MAJi PODSTATNY VLIV Identifikace osoby Podil v % KOVOSROT GROUP CZ a.s Spofecnost je v postavenf osoby ovfadane spolecnostf KOVOSROT GROUP CZ a.s. 0RGANIZACNi STRUKTURA SPOLECNOSTI Spofecnost se organizacne clenf na provozovny v Ceskych Budejovidch, Vodnanech a v'fkupny. Provozovna v Tabore byla k 1. listopadu 2014 zrusena a rozdelena mezi Ceske Budejovice a Vodnany. CLENOVE PREDSTAVENSTVA A DOZORCi RADY K 31. PROSINCI 2014 Clenove predstavenstva k k Predseda Ino.Jaroslav Kucera Ino.Jaroslav Kucera M f stopredseda Vladimir Klivan Vladimf r Klivan Clen Ing. Petr Hlavacek Ing. Petr Hlavacek Clenove dozorci rady k k Predseda Markus Eberhard Koniq Markus Eberhard Koniq Clen Kamil Dvorak Kamil Dvorak Clen Jaroslava Konioova Jaroslava Koniqova - 3 -

16 POPIS ZMEN A DODATK0 PROVEDENYCH V OBCHODNIM REJSTRIKU V ROCE 2014 V race 2014 byly v obchodnim rejstriku provedeny tyto zmeny: Sberne suroviny, a.s. Prfloha ucetnf zaverky rok koncfd 31. prosincem 2014 (v tisfdch Kc) Obchodni korporace se podridila zakonu jako celku postupem podle 777 odst. 5 zakona c. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a druzstvech. Tata skuteenost byla do obchodniho rejstriku zapsana dne 29. srpna ZASADNI UCETNI POSTUPY POUZIVANE SPOLECNOSTI ucetnf zaverka byla pripravena na zaklade ucetnictvf vedeneho v souladu se zakonem o ucetnictvf a prfslusnymi narfzenfmi a vyhlaskami platnymi v C:eske republice. Tata ucetnf zaverka je pripravena v souladu s vyhlaskou Ministerstva finand Ceske republiky c. 500/2002 Sb., kterou se provadejf nektera ustanovenf zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvf, ve znenf pozdejsfch predpisl'.i, pro ucetnf jednotky, ktere jsou podnikateli ucrujfdmi v soustave podvojneho ucetnictvf. Pro zpracovanf ucetnf zaverky za rok 2014 pouzila spolecnost nasledujfcfch ucetnfch metod, zplisobli ocenovanf a zpl'.lsobli odepisovanf: A. DLOUHODOBY NEHMOTNY MAJETEK Dlouhodoby nehmotny majetek je tvoren stanovenymi majetkovymi polozkami s dobou pouzitelnosti delsf nez jeden rok a v ocenenf prevysujfdm 60 tis. Kc. Ocenuje se v pofizovacfch cenach, ktere zahrnujf cenu, za kterou byl majetek porfzen a naklady s jeho porfzenfm souvisejfd. Dlouhodoby nehmotny majetek je odpisovan do nakladl'.i na zaklade predpokladane doby zivotnosti jednotlivych polozek majetku. Naklady na technicke zhodnocenf dlouhodobeho nehmotneho majetku nad 40 tis. Kc zvysujf jeho porizovad cenu. Opravne polozky vyjadrujf docasne snfzenf hodnoty aktiva. Dlouhodoby nehmotny majetek v porizovacf hodnote do 60 tis. Kc nenf vykazovan v rozvaze a je ucrovan do nakladl'.i v race jeho porfzenf. 8. DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK Dlouhodoby hmotny majetek se ocenuje v porizovacfch cenach, ktere zahrnujf cenu, za kterou byl majetek porfzen a naklady s jeho porfzenim souvisejfd. Majetek vytvoreny vlastnf cinnosti se ocenuje vlastnfmi naklady. Soucasti porizovacf ceny dlouhodobeho hmotneho majetku jsou i uroky z uverli a pfijcek prijacych na porizenf majetku. Naklady na technicke zhodnocenf dlouhodobeho hmotneho majetku nad 40 tis. zvysujf jeho porizovad cenu. Befoe opravy a udr2ba se uetujf do nakladl'.i. Samostatne hmotne movite veci s dobou pouzitelnosti delsf nez jeden rok se zahrnujf do dlouhodobeho hmotneho majetku, pokud jejich ocenenf presahne castku 10 tis. Kc. Dlouhodoby hmotny majetek v pofizovacf hodnote do 10 tis. Kc neni vykazovan v rozvaze a je uctovan do nakladl'.i v race jeho porfzenf

17 Sberne suroviny, a.s. Priloha ucetni zaverky rok koncid 31. prosincem 2014 (v tisidch Kc) C. ZP0SOB SESTAVENI ODPISOVEHO PlANU DLOUHODOBEHO MAJETKU Odpisy jsou vypocteny z ceny, ve ktere je majetek ocenen v ucetnictvf a to na zaklade predpokladane doby zivotnosti. Odpisy majetku vyjadrujf jeho opotrebeni a uctujf se na vrub naklad l'.j proti poloke,,opravky". Predpokladana zivotnost je stanovena takto: Druh majetku Pocet let O/o Stavbv, budow 30 a 20 2,5-5 Stroie a zarizenf 10 az 10 Dopravnf prostredky 5 az 22 Jiny majetek 2 mesfcnf odpis D. ZAsoev Nakupovane zasoby jsou oceneny skutecnymi porizovacfmi cenami. Porizovad cena zahrnuje cenu, za kterou byly zasoby porfzeny, a naklady souvisejfcf s jejich porfzenfm. Druhy nakladl'.j souvisejfcfch s porfzenfm zasob, ktere se zahrnujf do porizovacfch cen nakupovanych zasob: prepravne, uprava materialu, provize atd. Ke konci rozvahoveho dne se porizovacf cena nakupovanych zasob upravuje v prf pade prechodneho snf2enf jejich hodnoty pomocf opravnych polo2ek, ktere jsou zauctovany na vrub nakladl'.j. Opravne polozky jsou stanoveny v rozvaze ve sloupci korekce. E. POHLEDAVKY Pohledavky se uctujf pri svem vzniku ve sve jmenovite hodnote, pohledavky nabyte za uplatu porizovacf cenou. Ke konci rozvahoveho dne se ocenenf pochybnych pohledavek snifoje pomocf opravnych polo2ek uctovanych na vrub nakladl'.j. Jako kratkodobe pohledavky se vykazuje i cast dlouhodobych pohledavek, ktera je splatna do jednoho roku od konce rozvahoveho dne. ZP0SOB STANOVENI OPRAVNYCH POLOZEK: Pohledavky po splatnosti vice nez 365 dnl'.j Pohledavky po splatnosti nad 180 dnl'.j do 365 dnl'.j Pohledavky po splatnosti nad 90 dnl'.j do 180 dnl'.j Pohledavky predane k pravnfmu vymahanf 100 % 50 % 0 % 100 % F. OPERACE v CIZi MENE Majetek a zavazky vyjadrene v cizf mene se prepocftavajf na ceskou menu kurzem devizoveho trhu stanovenym na zaklade devizoveho kurzu C:eske narodni banky. Prepocet na ceskou menu se provadf k okamziku uskutecnenf ucetniho pripadu a ke konci rozvahoveho dne. Pri prepoctu na ceskou menu k okamziku uskuteenenf ucetniho prfpadu se pouzfvajf aktualnf dennf kurzy. Ke konci rozvahoveho dne se pro ocenenf majetku a zavazkl'.j v cizf mene pouzfva devizov'f kurz stanoveny ceskou narodnf bankou pro dany den. G. financni LEASING Pri uctovanf majetku, kter'f je pronajacy formou financnfho leasingu, se leasingove splatky zahrnujf do nakladl'.j. Pronajacy maj etek nenf v rozvaze vykazan jako hmotny majetek. Splatky najemneho placene predem se casove rozlisujf. Majetek nabyty z financniho leasingu za zbytkovou kupnf cenu je zahrnucy v obchodnfm majetku

18 Sberne suroviny, a.s. Priloha ucetni zaverky rok koncid 31. prosincem 2014 (v tisfdch Kc) H. SPLATNA A ODLOZENA DAN z PRIJMO Danz prfjmu za dane obdobf se sklada ze splatne dane a ze zmeny stavu v odlofone dani. Splatna dan zahrnuje odhad dane vypocteny z danoveho zakladu s pouzitfm danove sazby platne v prvnf den ucetniho obdobi a veskere domerky a vratky za minula obdobf. Odlozena dan vychazf z vesker'{ch docasnych rozdllu mezi ucetnf a danovou hodnotou aktiv a pasiv, prfpadne dalsfch docasnych rozdilu (danova ztrata), s pouzitfm ocekavane danove sazby platne pro obdobf, ve kterem budou danovy zavazek nebo pohledavka uplatneny. 0 odlofone danove pohledavce se uctuje pouze tehdy, je-li pravdepodobne, ze bude v nasledujfdch ucetnfch obdobfch uplatnena. I. NEOMEZENE TRVANi SPOLECNOSTI Pri sestavenf ucetnf zaverky za rok 2014 byly pouzity ucetnf metody zpusobem, kte,.y vychazf z predpokladu, ze spolecnost bude nepretrzite pokraeovat ve sve cinnosti a Ze zaroven neexistuje zadna v'lznamna nejistota, spocfvajfd zejmena ve skutecnosti, ktera by nasvedeovala tomu, ze spolecnost nemusf byt schopna nepretrzite pokraeovat ve sve cinnosti a v dusledku toho naprfklad neplnit sve zavazky. Vedenf spoleenosti nema zadne informace 0 tom, ze by u spolecnosti existovala takova v'lznamna nejistota, poprf pade Ze by existovala skutecnost, ktera by spolecnost omezovala nebo jf zabranovala pokraeovat ve sve cinnosti i v dohledne budoucnosti. J. ZMENY UCETNICH METOD A POSTUPO Oproti ucetnfmu obdobf roku 2013 nedoslo v race 2014 k zadnym podstatnym zmenam

19 Sberne suroviny, a.s. Prfloha ucetnf zaverky rok koncfd 31. prosincem 2014 (v tisidch Kc) OOPLNUJICI INFORMACE K ROZVAZE A vykazu ZISKU A ZTRATY 1. DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK PORIZOVAci CENA Stav k Polozka Prirustky Pozemkv Stavby Samost. HMV* a soubory HMV Nedokonceny OHM** Celkem * HMV = hmotne movite veci, ** OHM = dlouhodoby hmotny majetek Ubytky Preuctovani Stav k OPRAVKY Polozka Stav k Prirt.stky Pozemky Stavbv Samost. HMV a soubory HMV Celkem Ubytky Preuetovani Stav k ZOSTATKOVA CENA Polozka Stavk Stav k Pozemkv Stavby Samost. HMV a souborv HMV Nedokoncenv OHM Celkem VYZNAMNE PRiROSTKY v BEZNEM UCETNiM OBDOBi v roce 2014 byla porfzena a instalovana nova vaha na provoz v C:eskych Budejovidch v celkove hodnote 777 tis. Kc. MAJETEK ZATIZENY VECNYM PRAVEM Spolecnost nema sv5j majetek zatffony zadnym v'fznamnym vecnym pravem tretfch osob (zastavnfm a zadrfovadm pravem, vecnym bremenem, pravem stavby). DLOUHODOBY HMOTNY MAJETEK NEVYKAZANY V ROZVAZE v souladu s ucetnfmi postupy uctovala spolecnost cast dlouhodobeho hmotneho do naklad5 v roce jeho porfzenf. Souhrnna vyse drobneho hmotneho majetku neuvedeneho v rozvaze, kte,.y je k 31. prosinci 2014 jeste v pouzfvanf, Cinf v porizovadch cenach 638 tis. Kc ( tis. Kc)

20 Sberne suroviny, a.s. Prfloha ucetnf zaverky rok koncfd 31. prosincem 2014 (v tisfdch Kc) 2. FINANCNI LEASING Spolecnost je smluvne zavazana platit leasingove splatky za financnf leasing dopravnich prostredkrt, strojet a zarfzenf nasledovne: Druh dlouhodobeho majetku Leasingove splatky Zaplaceno k celkem Splatno do 1 roku Splatno od 1 do 5 let Osobnf automobil Kolow nakladac Celkem v pretbehu befoeho ucetnfho obdobf spolecnost nenabyla zadne veci z financnfho leasingu. 3. ZASOBY Na zaklade provedene inventury k 31. prosinci 2014 byla identifikovana zasoba materialu ve v'{si 3225 tis. Kc c tis. Kc). Spoleenost vytvorila k 31. prosinci 2014 opravnou polozku k zasobam ve v'fsi 107 tis. Kc ( tis. Kc). 4. POHLEDAVKY A zavazky Z OBCHODNICH VZTAH0 a) Kratkodobe pohledavky z obchodnfch vztahrt cini tis. Kc ( tis. Kc), ze kte,.ych tis. Kc ( tis. Kc) predstavuji pohledavky po lhrtte splatnosti. Opravna polozka k pochybnym pohledavkam k 31. prosinci 2014 cinila 4710 tis. Kc ( tis. Kc). b) Kratkodobe zavazky z obchodnich vztahet Cini 1152 tis. Kc ( tis. Kc), ze kte,.ych 130 tis. Kc ( tis. Kc) predstavujf zavazky po lhlite splatnosti. c) Dohadne ucty pasivnf ve v'fsi 1249 tis. Kc ( tis. Kc) predstavujf zejmena nevyfakturovane dodavky materialu

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s.

Obsah přílohy. Příloha k účetní závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha k závěrce PCB Benešov, a. s. Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z ch

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Příloha k účetní závěrce za rok 2014 (k 31. 12. 2014) Název účetní jednotky: Knoflíkářský průmysl Žirovnice a. s. Sídlo: Žirovnice, Tyršova 707, PSČ 394 68 Právní forma: Akciová společnost Identifikační

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

NUPHARO HOLDING A.S.

NUPHARO HOLDING A.S. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO HOLDING A.S. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř

ROZVAHA. v plném rozsahu ke (v celých tisících Kč) řád. AKTIVA CELKEM (ř )=ř V souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k dani z příjmů 1x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v plném rozsahu ke 31.12.213 (v celých

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

P íloha k ú etní záv rce podle

P íloha k ú etní záv rce podle P íloha k ú etní záv rce podle ODSTAVEC 1 Firma: Sídlo: I : Mestansky ˇˇ pivovar v Policce, ˇ a.s. Pivovarska 151, 572 14 Policka ˇ 6112344 Právní forma ú etní jednotky: P edm t podnikání (pop. ú el z

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2013 v obchodní firmě: Varnea a.s. OBSAH: OBECNÉ INFORMACE... 2 ÚČETNÍ ZÁSADY, POSTUPY, ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ A ODPISOVÁNÍ... 3 DOPLŇUJÍCÍ

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 0 květen 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2010 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013

Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 31.PROSINCI 2013 Pozemní a dopravní stavby Chomutov, a.s. ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2013 PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU Zákonný Základní rezervní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více