KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")"

Transkript

1 KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen, Chodske nam. 2 se si'dlem: Chodske namestf 2, Plzen zastoupeny: Ing. Ivanou Raunerovou, feditelkou ICO: osoba opravnena jednat za Kupujiciho: Ing. Ivana Raunerova, feditelka bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. cislo uctu: /0800 kontaktni osoba: Ing. Ivana Raunerova telefon: {dale jen "Kupujici") na strane jedne Prodavajici: Profiscan s.r.o. se si'dlem/mfstem podnikdni: Moskevska 14/1, Most zapsana v: Krajskeho soudu v Usti nad Labem vlozka oddi'l C ICO: DIC: CZ zastoupeny/jednaji'cf: Radovan Civis, jednatel bankovni spojeni: CSOB, a.s.; pobocka Plzen cislo uctu: / 0300 kontaktni osoba: Radovan Civis, jednatel (dale jen "Prodavajici") na strane druhe Kupujici a Prodavajici jsou dale spolecne oznaceni jako,,smluvnistrany" a kazdy zvlast'jako,,smluvni strana". Pfedmet smlouvy je realizovan v ramci projektu: Modernizace a implementace oboru Geodezie a katastr nemovitosti do praxe, registracnf cislo projektu: CZ.1.14/2.4.00/ , Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury zakladnfho, stfedni'ho a vyssiho odborneho skolstvi, podporeneho v ramci Operacniho programu ROP NUTS II Jihozapad. Tato Smlouva byla uzavrena na zaklade vysledku zadavacfho rfzeni na vefejnou zakazku s nazvem,,modernizace A IMPLEMENTACE OBORU GEODEZIE A KATASTR

2 AlEMOVITOSTf DO PRAXE (3. vyhlaseni) - Pocitace s prfslusenstvi'm (dale jen,,ve?ejna zakazka"), zadavanou Kupujici'm jako zadavatelem ve smyslu zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsi'ch predpisu (dale tez jen,,zvz"}. V ramci predmetne verejne zakazky byla jako nejvhodnejsi nabi'dka vybrana nabfdka Prodavajiclho. I. PREDMETSMLOUVY 1. Pfedmetem teto Smlouvy je dodavka 6 ks notebooku, 21 ks PC, 42 ks monitoru, 1 ks tiskarny 2. Specifikace pfedmetu koupe je uvedena v Priloze c. 1 teto Smlouvy. 3. Prodavaji'ci se zavazuje odevzdat Kupuji'ci'mu kompletnf 6 ks notebooku, 21 ks PC, 42 ks monitoru, 1 ks tiskarny a to vcetne pffslusenstvi (dale jen,,zbozi") a umoznit Kupuji'cfmu nabyt vlastnicke pravo k tomuto Zbozi a Kupuji'ci se zavazuje, ze Zbozi prevezme a zaplati Prodavaji'ci'mu kupnf cenu ve vysi a se splatnosti podle cl. III. teto Smlouvy. Pfesna specifikace a parametry Zbozi jsou bli'ze specifikovany v Priloze c. 1 teto Smlouvy, ktera tvori jejf nedilnou soucast. 4. Soucasti zavazku Prodavajiclho dodat Zbozi je rovnez doprava Zbozi do mista pineni die cl II. teto Smlouvy (vcetne pnpadneho transportniho pojisteni Zbozi), uvedeni do provozu, montaz a instalace Zbozi, dale povinnost predvest Kupuji'ci'mu veskere pozadovane funkce a parametry Zbozi vymezene v Priloze c. 1 teto Smlouvy a dale dodani kompletnf technicke a dalsf dokumentace nezbytne k uzivani Zbozi, vcetne navodu k obsluze vceskem jazyce, jakoz i provest dalsf ukony specifikovane vzadavacf dokumentaci a jejfch pnlohach. Pfedani kompletnfho pineni bude protokolarne potvrzeno. 5. Prodavaji'ci je rovnez povinen provest vmfste pineni zaskoleni clenu obsluhy Zbozi vrozsahu nezbytnem k radnemu zaskoleni', a to pro vsechny cleny obsluhy Zbozi. Obsahovou naplnf zaskoleni' bude zvladnutf obsluhy Zbozi a vsech soucasti dodavky Zbozi v plnem rozsahu. 6. Zbozi musi presne odpovidat sjednane kvalite, technickym pozadavkum uvedenym vteto Smlouve, pnp. prfslusnym technickym normam a specifikaci'm, bude zhotoveno z noveho a kvalitnfho materialu. Dale bude pine vyhovovat ucelu, pro ktery bylo objednano, a pro kteryje urceno. 7. Dodane Zbozi musi splnovat pozadavky zakona c. 22/1997 Sb., o technrckych pozadavcich na vyrobky a o zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsi'ch predpisu. Kupuji'ci pfedlozf prfslusna prohlasenf o shode k dodanemu Zbozf.

3 8. Vsechen material a nahradni dfly urcene k uzi'vani vzafizem'ch die Pfflohy c. 1 teto Smiouvy dodane jako soucast predmetu koupe budou vzdy originalni, doporucene a schvalene vyrobcem pro dany typ Zbozi. 9. Prodavaji'ci potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dodavaneho Zbozi tykaji'ci se predmetu vyse uvedene verejne zakazky, a ze mu jsou znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podmi'nky, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k plnem nezbytne, a to rovnez ve vazbe na jfm prokazanou kvalifikaci pro pineni verejne zakazky. Prodavaji'ci prohlasuje, ze je odborne zpusobily k zajisteni predmetu Smiouvy. 10. Prodavaji'ci vyslovne potvrzuje, ze proveril veskere podklady a pokyny Kupuji'ci'ho, ktere obdrzel do dne uzavreni teto Smiouvy, i pokyny, ktere jsou obsazeny v zadavaci'ch podminkach, ktere Kupujfci stanovil pro zadani Smiouvy, ze je shledal vhodnymi, ze sjednana cena a zpusob pineni vcetne doby trvani Smiouvy obsahuje a zohlednuje vsechny vyse uvedene podmi'nky a okolnosti. II. DOBAAMISTOPLNENI 1. Prodavaji'ci se zavazuje, ze Zbozi doda Kupujicfmu a splni sve zavazky die cl. I. teto Smiouvy do [ ]. 2. Predavaci protokol bude sepsan pote, co bude Zbozi fadne predano a budou radne splneny zavazky uvedene v cl. I. teto Smiouvy. Predavaci protokol bude podepsan obema Smluvni'mi stranami. 3. Mi'stem pineni verejne zakazky budou prostory v sidle Kupuji'ci'ho na adrese: Stfednf prumyslova skola stavebni7 Plzen, Chodske nam. 1, Chodske namesti 2, Plzeri, v pri'pade vhodnosti nebo potfeby tez jine mi'sto die pokynu Kupuji'ci'ho. III. KUPNI CENA A PLATEBNf PODMI'NKY 1. Kupni' cena Zbozi je stanovena dohodou Smluvni'ch stran a vychazi z cenove nabidky Prodavaji'ci'ho, kalkulovane v ramci zadavaci'ho nzeni na predmet plnem'teto Smiouvy, 2. Kupujfci se zavazuje uhradit Prodavajici'mu za dodani' Zbozi sjednanou kupnf cenu ve vysi: ,- Kc bez DPH (slovy: sest set ctyfi tisi'c sedm set sedesat ctyri korun ceskych) 21%DPH

4 127000,44 Kc DPH (slovy: jedno sto dvacet sedm tisi'c korun ceskych ctyricet ctyfi haleru) ,44 Kc vcetne DPH (slovy: sedm set tficet jedna tisfc sedm set sedesat ctyfi korun ceskych ctyficet ctyri haleru). 3. Platby budou probi'hat vyhradne v ceskych korunach. Rovnez veskere cenove udaje a platebnf doklady budou uvadeny v teto mene. 4. Kupni cena je uplna, konecna a nemenna a zahrnuje veskere naklady a poplatky spojene s dodanim Zbozi a instated, uvedeni do provozu, zaskoleni obsluhy a se splneni'm povinnosti Prodavaji'ci'ho die Smlouvy vcetne baleni, pfepravy a vykladky Zbozi a dodani dokumentace k Zbozi. Tato kupni cena je sjednana jako cena nejvyse pnpustna, ktera je prekrocitelna pouze vpnpade zmeny pravnich predpisu ovlivnuji'ci'ch vysi DPH u ceny sjednanetoutosmlouvou. Prodavajici odpovi'da za to, ze sazba dane z pridane hodnotyje stanovena vsouladu s platnymi pravnimi predpisy. Vpfi'pade, ze dojde ke zmene zakonne sazby DPH, je Prodavajici ke kupni cene bez DPH povinen uctovat DPH v platne vysi. 5. Kupnf cena bude Prodavaji'cimu uhrazena jednorazove na zaklade radneho dahoveho dokladu (faktury), splnujfci'ho veskere nalezitosti die zvlastnfch pravnich predpisu, pficemz faktura muze byt vystavena az po radnem splneni vsech zavazku Prodavaji'ci'ho. Pn'lohou faktury za dodane Zbozf a splneni vsech povinnosti Prodavaji'ci'ho musi byt kopie Protokolu o predanf a prevzeti Zbozi podepsaneho obema Smluvnimi stranami. Doba splatnosti dahoveho dokladu (faktury) se stanovuje na 30 kalendarnich dnu ode dne doruceni danoveho dokladu Kupuji'ci'mu. Ve zduvodnenych pffpadech a na zaklade vzajemneho projednanf muze byt splatnost prodlouzena podle potfeby Kupuji'ciho, 6. Dnem uhrady se rozumi den, kdy byla celkova uctovana castka prokazatelne odepsana z uctu Kupuji'cfho ve prospech uctu Prodavaji'ci'ho. 7. Kupujici neposkytne Prodavaji'cimu zadnou zalohu na plneni predmetu teto Smlouvy. 8. Prodavajici vystavi Kupuji'ci'mu danovy doklad - fakturu, ktera bude Kupuji'ci'mu pfedana pri predanf Zbozf. 9. Ucetni danovy doklad {faktura) musi byt predlozen ve 2 (dvou) originalech a splnovat nalezitosti danoveho dokladu die zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu. Ucetni a danovy doklad musi obsahovat zejmena tyto nalezitosti: a) identifikacni udaje kupuji'ciho adresu, sidlo, ICO, DIG b) identifikacni udaje prodavaji'ci'ho adresu, sidlo, ICO, DIC

5 c) oznaceni ucetni'ho dokladu a jeho pofadove ci'slo d) popis obsahu ucetni'ho dokladu e) datum vystaveni f) datum uskutecneni zdanitelneho plneni g) vysi ceny bez dane celkem h) sazbu dane i) vysi dane celkem zaokrouhlenou die pnslusnych pravnfch predpisu j) cenu celkem vcetne dane k) oznaceni penezni'ho ustavu a ci'slo uctu, na ktery se ma platit, konstantm' a variabilm symbol I) duvod uctovani s odvolanim na smlouvu m) presne oznaceni projektu, ze ktereho je vefejna zakazka financovana registracni cfslo projektu - CZ.l.14/2,4.00/ , nazev projektu - Modernizace a implementace oboru Geodezie a katastr nemovitostfdo praxe n) kod a nazev rozpoctove polozky projektu o) v zahlavi faktury prvky publicity p) razi'tko a podpis osoby opravnene k vystaveni danoveho a ucetni'ho dokladu q) kopie predavaci'ho protokolu 10. V pn'pade, ze faktura nebude mi't odpovi'daji'ci nalezitosti, je Kupuji'ci' opravnen ji vratit ve Ihute splatnosti zpet Prodavaji'ci'mu k doplnenf, aniz se tak dostane do prodleni' se splatnosti (uhradou). Lhuta splatnosti pocfna bezet znovu od pocatku po opetovnem doruceni nalezite doplnene nebo opravene faktury Kupujici'mu. 11. Uhrada za plneni die teto Smlouvy bude realizovana bezhotovostni'm prevodem na ucet Prodavaji'ciho, a ktery je soucasne uveden vzahlavfteto Smlouvy. V pn'pade, ze dojde ke zmene cisla bankovniho uctu, Prodavaji'ci se zavazuje bezprostredne tuto skutecnost Kupujici'mu sdelit a postupovat vsouladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, ve zneni pozdejsfch predpisu (dale jen,,zakon o DPH"). Za okamzik uhrady kupni cenyje povazovan okamzik odepsani pnslusne castky z uctu Kupujici'ho. IV. PREDANf A PREVZETl'ZBOZf 1. Prodavaji'ci odevzda Kupujici'mu Zbozi vdohodnutem mnozstvi, jakosti a provedeni. Veskere Zbozi dodavane Prodavaji'cfm Kupuji'ci'mu ztitulu teto Smlouvy musi splnovat kvalitativni pozadavky die teto Smlouvy, Prodavaji'ci Kupujici'mu odevzda Zbozf vc. dokladu, ktere se ke Zbozi vztahuji' (zarucni listy, navody k uzivani, osvedcenf atd.).

6 2. Prodavajfcf je povinen spolu se Zbozi'm dodat Kupujfci'mu kompletni technickou a dalsi dokumentaci nezbytnou kuzivanf Zbozf, vcetne navodu kobsluze vceskem jazyce, a to jak v pfsemne, tak elektronicke podobe. 3. Prodavajfcf odevzda Kupujfcfmu Zbozf bez jakychkoli vad a vsouladu s podminkami stanovenymi touto Smlouvou. Pfedavacf protokol {dodacf list) muze byt podepsan nejdfive vokamziku, kdy bude beze zbytku realizovana dodavka Zbozf Prodavajfdm vcetne souvisejicfch vykonu a sluzeb sjednanych touto Smlouvou. 4. Zbozi je dodano v okamziku prevzeti Zbozf Kupujfcim v mfste plnenf die cl. II odst. 2 teto Smlouvy, a to po splnenf vsech zavazku Prodavajfcfho z tohoto smluvnfho vztahu. 5. Kupujfci pri prevzetf Zbozf provede kontrolu: dodaneho Zbozf z pohledu existence zjevnych vad, dokladu dodanych se Zbozfm, funkcnosti provedene instalace pfedanf a prevzetf Zbozf prodavajfcf vyhotovi dodacf list (predavacf protokol), ktery za Kupujfciho podepfse ktomu povereny zastupce. Prodavajfcf je povinen na dodacfm listu min. specifikovat dodavane Zbozf, uvest datum pfedanf a prevzetf. Dodacf list bude dale obsahovat jmeno a podpis predavajfcf osoby za Prodavajfdho a jmeno a podpis pfejfmajfcf osoby za Kupujfcfho. Prodavajfcf odpovi'da za to, ze informace uvedene v dodacfm listu odpovfdajf skutecnosti. Nebude-li dodacf list obsahovat udaje uvedene vtomto odstavci, je Kupujfcf opravnen prevzetf Zbozf odmftnout, a to az do predanf dodacfho listu s vyse uvedenymi udaji. 7. V pffpade zjistenf vad Zbozf muze Kupujfcf odmftnout prevzetf Zbozf, coz fadne i s duvody potvrdf v pfedavacfm protokolu. 8. Prodavajfcf je povinen po celou dobu trvanf Smlouvy disponovat kvalifikacf, kterou prokazal vramci zadavacfho ffzenf, ktere predchazelo uzavrenf teto Smlouvy. V prfpade porusenf tohoto ujednanf ma Kupujfcf pravo od teto Smlouvy odstoupit. 9. Prodavajfcf nenf opravnen postoupit jakakoliv prava anebo povinnosti z teto Smlouvy na tfetf osoby bez predchozfho pfsemneho souhlasu Kupujfcfho. 10. Prodavajfcf souhlasf s tfm, ze jakekoliv jeho pohledavky vuci Kupujfcfmu, ktere vzniknou na zaklade teto uzavfene Smlouvy, nebude moci postoupit ani zapocftat jednostrannym pravnim ukonem.

7 11. Prodavajfcf odpovfda Kupujfci'mu za skodu zpusobenou porusenim povinnosti podle teto Smiouvy nebo povinnosti stanovene obecne za'vaznym pravnim pfedpisem. 12. Smiuvnf strany se dohodly a Prodavajfcf urcil, ze osobou opravnenou kjednanf za Prodavajfcfho ve vecech, ktere se tykajf teto Smiouvy a jejf realizace je: jmeno: Martin Lega't tel.: Prodavajici bere na vedomi, ze na tuto kontaktni osobu budou smerovany oznameni o potfebe garancnfho zasahu die cl. VI odst. 8 teto Smiouvy. Zmena teto osoby musf byt Kupuji'ci'mu neprodlene pfsemne oznamena, pricemz je ucinna okamzikem dorucenf tohoto pi'semneho oznameni Kupujfci'mu. 13. Strany se dohodly a Kupuji'cf urcil, ze osobou opravnenou kjednani za Kupujt'ci'ho ve vecech, ktere se tykajf teto Smiouvy a jejf realizace jsou: jmeno: Ing. Ivana Raunerova telefon: Veskera korespondence, pokyny, oznameni, zadosti, zaznamy a jine dokumenty vznikle na zaklade teto Smiouvy mezi Smluvnfmi stranami nebo v souvislosti s nf budou vyhotoveny v pfsemne forme vceskem jazyce a dorucujf se buct osobne nebo doporucenou postou, faxem ci em; kruka'm a na dorucovacf adresy opravnenych osob die teto Smiouvy. 15. Prodavajici je povinen dodrzet veskere zavazky obsazene vjeho nabfdce do vefejne zaka'zky, ktera predchazela uzavrenf teto Smiouvy. V. SMLUVNf POKUTY 1. Nedoda-li Prodavajfcf Kupujfcfmu Zbozi (ci jakoukoli cast Zbozf) ve Ihute uvedene v cl. II. odst. 1 teto Smiouvy, je povinen zaplatit Kupujfcfmu smiuvnf pokutu ve vysi 0,05 % z kupnf ceny nedodaneho Zbozf v Kc vc. DPH, a to za kazdy zapocaty den prodlem. 2. Smiuvnf strany povazujf vyse ujednanych smluvnfch pokut za zcela primerene. Zaplacenfm smiuvnf pokuty nenf dotceno pravo na nahradu skody, ktera vznikia Smiuvnf strane pozadujfcf smiuvnf pokutu v pficinne souvislosti s porusenfm Smiouvy, se kterym je splnena povinnost platit smiuvnf pokuty.

8 3. V pffpade prodleni' Prodavaji'cfho s nastupem k odstranenf vad nahlasenych Kupujfcfm die cl. VI odst. 4. teto Smlouvy, se Prodavajfci zavazuje uhradit Kupujicfmu smluvnf pokutu ve vysi 0,05 % z kupni ceny za kazdy zapocaty den prodleni, cfmz neni dotceno pravo Kupujfciho na nahradu skody. Celkova vyse smluvnf pokuty neni omezena. 4. Smluvnf pokuta je splatna do triceti dm od data, kdy byla povinne strane dorucena pfsemna vyzva kjeji'mu zaplaceni ze strany opravnene strany, a to na ucet opravnene strany uvedeny vzahlavi teto Smlouvy. 5. Pro pri'pad prodleni se zaplacenim kupni ceny sjednavajf Smluvni strany urok z prodleni ve vysi stanovene obcanskopravnimi pfedpisy. 6. Uhradou jakekoli smluvni pokuty neni dotceno pravo Kupujfciho na nahradu skody vuci Prodavajfcfmu z titulu porusenf zavazku plynouci'ch z teto Smlouvy. 7. Prodavajfci je povinen dodrzovat internf predpisy Kupujfcfho, se kterymi bude seznamen. 8. Kupujicf poskytne Prodavajfcfmu pouze nezbytnou soucinnost k provedenf pineni (zejm. zajistf Prodavajfcfmu pfi'stup do svych prostor). Prodavajfci je opravnen vstupovat do prostor Kupujfcfho v souvislosti s pinenfm zavazku jen se souhlasem nebo v prftomnosti opravnene osoby Kupuji'ciho. VI. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNf DOBA A REKLAMACE 1. Prodavajfci prohlasuje, ze na predmetu koupe nevaznou zadne fakticke vady, o kterych Prodavajfci' vi nebo by vedet mel, a zadne pravnf vady. 2. Nevyplyva-li z pfflohy c. 1 teto Smlouvy jinak, je Prodavajfcf povinen poskytnout Kupujfcfmu zaruku na dodane plnenf vdelce 24 mesfcu. Vprubehu zarucnf doby se Prodavajfcf zavazuje zajist'ovat odstranovanf vad nahlasenych Kupujfcfm. V souvislosti s odstranovanfm zarucnfch vad Prodavajfcf nebude opravnen uctovat zadne naklady (tj. nahradnf dfly, dopravu ke Kupujfcfmu apod.). Rovnez vprfpade odstranovanf zarucnfch vad je Prodavajfcf povinen pouzfvat vyhradne nove a originalnf dfly. 3. Zarucnf doba pocfna bezet dnem prevzetf Zbozf Kupujfcfm. Zarucnf doba se stavf po dobu, po kterou nemuze Kupujicf Zbozf fadne uzi'vat pro vady, za ktere nese odpovednost Prodavajfcf. 4. Veskere zjistene vady je Kupujicf povinen uplatnit u Prodavaji'cfho bez zbytecneho

9 odkladu pote, kdy vadu zjistil, a to formou pfsemneho oznameni (popr. em), obsahuji'cim specifikaci zjistene vady. Jakmile Kupujfci odesle toto oznameni, bude se mi't za to, ze pozaduje bezplatne odstraneni' vady, neuvede-li v oznameni jinak. Zarucni opravy provede Prodavajfcf bezplatne a bezodkladne s ohledem na druh vady Zbozf, nejpozdeji vsak do 30 kalendafnfch dnu od nahlasenf zavady Kupujfcfm. 5. Pokud Prodavajfci neodstranf reklamovanou vadu pfedmetu koupe ve Ihutach uvedenych vteto Smlouve a zaroven Kupujicfmu za vadne Zbozf neposkytne zdarma nahradni feseni o stejnych nebo vyssi'ch technickych parametrech, je povinen zaplatit Kupujfcfmu smluvnf pokutu ve vysi 0,05 % z kupnf ceny, a to za kazdy zapocaty den prodleni az do odstraneni vady anebo poskytnuti nahradni'ho Zbozi o stejnych nebo vyssi'ch technickych parametrech. 6. Pokud je reklamace opravnena, ma Kupujfci pravo na bezplatne odstraneni vytykanych vad. Pokud vadu neni mozno bezplatne odstranit, ma Kupujfci pravo na vymenu vadneho plneni, pnpadne pravo od zavazku plynoucich ze Smlouvy odstoupit (a to i od casti zavazku). Jestlize je reklamace uznana za opravnenou, pricemz dojde k poskytnuti Zbozi (ci dilu) noveho, bezvadneho, bezi nova zarucni Ihuta ode dne predani bezvadneho (nahradnfho) plneni Kupujicfmu. 7. Prodavajfci garantuje rychlost servisnfho zasahu v dobe zaruky {nastup na odstraneni vad nejpozdeji do 2 pracovnich dnu od okamziku ohlaseni zavady ( em, faxem, pfsemne), jednotlive vady v zarucni dobe musf byt odstraneny nejpozdeji do 30 kalendarnfch dnu ode dne zahajenf odstrahovanf vad, nedohodnou-li se osoby opravnene ve vecech technickych za Smluvni strany pfsemne jinak. Za zarucnf opravy neni uctovan material, prace servisni'ho technika, cestovnf ci jine nahrady. Doba zaruky se automaticky prodluzuje o pocet dnu uplynulych od ohlaseni zavad do jejich odstraneni'. Prodavajfcf je povinen odstranovat jednotlive vady vodbornem servisu,,,vadnou cast" Zbozi Prodavajfci' protokolarne prevezme do opravy po pfsemnem odsouhlasenf navrzeneho postupu osoby opravnene ve vecech technickych. 8. V zarucni Ihute je Prodavajfci povinen odstranovat reklamovane vady, poprfpade uspokojit jiny narok Kupuji'ci'ho z vadneho plnenf, a to tak, ze Prodavajfci nastoupi k odstraneni'zavady ve Ihute nejpozdeji do 2 pracovnich dnu od okamziku ohlaseni'zavady Kupujfcfm Prodavajfcfmu telefonicky nebo pfsemne, pricemz vteto souvislosti bere Prodavajfci na vedomf, ze k odstraneni' zavad muze nastoupit v pracovnf den vdobe od 8:00 hodin do 14:00 hodin odpoledne. Nastupem na servisni zasah se rozumf dostavenf se opravneneho zastupce Prodavajfcfho do sfdla Kupuji'ci'ho za ucelem odstranenf oznamene zavady dodaneho Zbozi. V pffpade, ze konec Ihuty k nastupu na odstraneni' zavad uvedene vyse pripadne na dobu mimo rozmezf uvedene vyse a nebude-li mezi Smluvm'mi stranami dohodnuto jinak, je Prodavajfci' povinen nastoupit k odstraneni'

10 nahlasene zavady v nejblizsim moznem termfnu. V prfpade vyskytu vady po dobu behu zarucni doby se zarucni doba prodluzuje o dobu od oznameni zavady Kupujicfm Prodavaji'ci'mu po jeji odstranenf Prodavajici'm. 9. Odstraneni vady musi byt provedeno nejpozdeji v garantovanych Ihutach. Pokud by doba feseni zavady mela presahnout garantovanou Ihutu opravy, Prodavaji'ci zdarma zajistf po celou dobu odstranovanf zavady dodavku nahradm'ho feseni (se stejnymi ci lepsi'mi parametry). 10. Pokud Prodavajfci Kupuji'ci'mu sdelf, ze ve stanovene Ihute opravu nezajisti, resp. vada nebude ve stanovene Ihute odstranena a Prodavaji'ci vcas neposkytne nahradni feseni die pfedchozi'ho odstavce, je Kupuji'cf opravnen provest opravy vlastni'mi kapacitami ci kapacitami tfetfho subjektu. Prodavaji'ci se zavazuje uhradit Kupujici'mu takto vznikle naklady, ktere mu budou pfeuctovany. 11. Prodavaji'ci je povinen uhradit Kupujici'mu skodu, ktera mu vznikla vadnym plneni'm a naklady vznikle pfi uplatnovanf prav z odpovednosti za vady. 12. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdeji do posledm'ho dne zarucni Ihuty, pficemz i reklamace odeslana v poslednf den zarucni Ihuty se povazuje za vcas uplatnenou. 13. Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozem'm Zbozi Kupujicfm. VII. VLASTNICKE PRAVO A PRECHOD NEBEZPECI KODY 1. Podpisem predavacfho protokolu pfechazf na Kupujfci'ho vlastnicke pravo ke Zbozi a vsem hmotnym vystupum, ktere jsou soucastf plnenf Prodavaji'cfho, jakoz i nebezpecf skody na Zbozi. VIII. ODSTOUPENf OD SMLOUVY, ZANIK ZAVAZKU 1. Odstoupit od Smlouvy Ize pouze z duvodu stanovenych ve Smlouve nebo zakonem. 2. Zavazek z teto Smlouvy zanika pfsemnou dohodou Smluvnich stran. 3. Od teto Smlouvy muze Smluvni strana dotcena porusenim povinnosti jednostranne odstoupit pro podstatne poruseni teto Smlouvy, pficemz za podstatne poruseni teto Smlouvy se zejmena povazuje:

11 a) na strane Kupuji'cfho nezaplacem kupnf ceny podle teto Smiouvy ve Ihute delsf 60 dnf po dni splatnosti prfslusne faktury, b) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize byt' i cast Zbozf nebude fadne doda'na v dohodnutem termfnu, c) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize Zbozf nebude mft vlastnosti deklarovane Prodavaji'cfm v teto Smlouve, d) pokud ma Zbozf vady, ktere jej cinf neupotfebitelnym nebo nema vlastnosti, ktere si Kupuji'cf vymfnil nebo o kterych ho Prodavajfcf ujistil, e) nedodrzenf smluvnfch ujednanf o zaruce za jakost a nezajistenf napravy ani po vyzve Kupuji'cfho, f) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize Prodavajfcf neodstranf vady ve Ihute stanovene Smlouvou od pisemneho nahlasenf vady Kupujfcfm nebo v pffpade opakujfci se zavady, g) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize ve sve nabidce vramci vefejne zakazky, ktera pfedchazela uzavrenf teto Smiouvy, uvedl informace nebo doklady, ktere neodpovfdajf skutecnosti a mely nebo mohly mft vliv na vysledek zadavacfho rfzenf. 4. Pfedcasnym ukoncenfm zavazku die teto Smiouvy nejsou dotcena ustanovenf o odpovednosti za skodu (skoda muze spocfvat i vnakladech vynalozenych Kupujfcfm na realizaci noveho vyberoveho/zadavacfho rfzenf), naroky na uplatnenf smluvnfch pokut, o mlcenlivosti a ostatnfch prav a povinnostf zalozenych touto Smlouvou. 5. Skonceni'm ucinnosti Smiouvy zanikajf vsechny zavazky Smluvnfch stran ze Smiouvy. Skonceni'm ucinnosti nebo jejfm zanikem nezanikajl naroky na nahradu skody a zaplacenf smluvnfch pokut sjednanych pro pffpad porusenf smluvnfch povinnostf vznikle pfed skonceni'm ucinnosti Smiouvy, a ty zavazky Smluvnfch stran, ktere podle Smiouvy nebo vzhledem ke sve povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovf zakon. IX. SPOLE NA USTANOVEN^ l. Vztahy mezi stranami se ndf ceskym pravnim ra'dem. Ve vecech Smlouvou vyslovne neupravenych se pravnf vztahy z nf vznikajfci a vyplyvajicf ndf pffslusnymi ustanoveni'mi zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakonfku a ostatnfmi obecne zavaznymi pravnfmi predpisy. 2. Smluvnf strany se dohodly na torn, ze jakakoliv penezita plnenf die Smiouvy jsou radne a vcas splnena, pokud byla prfslusna castka odepsana z uctu povinne strany ve prospech uctu opravnene Smluvnf strany (veritele) nejpozdeji v poslednf den splatnosti.

12 3. Pokud kterekoliv ustanoveni teto Smiouvy nebo jeho cast bude neplatne ci nevynutitelne a/nebo se stane neplatnym ci nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ci nevynutitelnym soudem ci jinym prislusnym organem, pak tato neplatnost ci nevynutitelnost nebude mi't vliv na platnost ci vynutitelnost ostatni'ch ustanoveni Smiouvy nebo jejich casti. 4. Veskere zmeny ci doplnenf Smiouvy Ize ucinit pouze na zaklade pi'semne dohody Smluvm'ch stran. Takove dohody musi mft podobu datovanych, ci'slovanych a obema Smluvnimi stranami podepsanych dodatku Smiouvy. 5. Nastanou-li u nektere ze stran skutecnosti brani'ci fadnemu plnenf teto Smiouvy, je povinna to ihned bez zbytecneho odkladu oznamit druhe strane a vyvolat jednani zastupcu Kupujicfho a Prodavajicfho. 6. Pfi'lohy uvedene vtextu teto Smiouvy a sumarizovane vzaverecnych ustanovenich Smiouvy tvon nedi'lnou soucast Smiouvy. 7. Smluvnf strany budou vzdy usilovat o smi'rne urovnani pripadnych sporu vzniklych ze Smiouvy. Pri'padne spory vznikle zteto Smiouvy budou reseny podle platne pravni upravy vecne a mfstne pfi'slusnymi organy Ceske republiky (soudnimi organy). 8. Kupuji'cf je opravnen uzfvat Prodavaji'ci'm predanou dokumentaci a materialy pro ucely vyplyvajfci zteto Smiouvy. Prodavajicl souhlasi sti'm, ze ve stejnem rozsahu, vjakem je opravnen tuto dokumentaci a materialy uzivat Kupuji'ci, jsou tuto dokumentaci a materialy opravneni uzivat i tfeti osoby, jez jsou ve smluvnim vztahu s Kupuji'ci'm. 9. Prodavajicf se zavazuje, ze pokud vsouvislosti s realizacf teto Smiouvy pri plneni svych povinnosti prijdou jeho povereni pracovni'ci do styku s osobm'mi/citlivymi udaji ve smyslu zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobni'ch udaju, v platnem zneni, ucinf veskera opatreni, aby nedoslo k neopravnenemu nebo nahodilemu prfstupu ktemto udajum, k jejich zmene, znicenf ci ztrate, neopravnenym prenosum, k jejich jinemu neopravnenemu zpracovanf, jakoz i k jejich jinemu zneuziti. 10. Prodavajicf prohlasuje, ze je schopen dolozit legalni puvod dodaneho Zbozi. Prodavajicf dale prohlasuje, ze je opravnenym partnerem vyrobce pro prodej a servis predmetu teto kupni smlouvy. 11. Prodavajicf se zavazuje dodrzovat povinnosti vyplyvajfci z pravidel Regionalnfho operacniho programu NUTS II Jihozapad, zejmena spolupusobit pri vykonu kontroly. 12. Prodavajicf bere na vedomi, ze je ve smyslu zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejne sprave povinen spolupusobit pri vykonu financni kontroly. Prodavajicl se ve

13 spolupraci se Kupuji'ci'm zavazuje poskytnout kontrolni'm organum jakekoliv dokumenty vztahujicf se k realizaci projektu, podat informace a umoznit vstup do sveho si'dla a jakychkoliv dalsi'ch prostor a na pozemky souvisejfci s projektem nebo jeho realizaci. Prodavajfcf se zavazuje poskytnout na vyzvu sve danove ucetnictvf nebo danovou evidenci k nahlednutf v rozsahu, ktery souvisf s projektem. Prodavajfci se dale zavazuje provest vpozadovanem termfnu, rozsahu a kvalite opatreni kodstraneni kontrolnfch zjisteni a informovat o nich pffslusny kontrolnf organ, Kupujfcfho a poskytovatele dotace. Kontrolmmi organy se rozumi osoby poverene ke kontrole Evropskou komisf, Evropskym ucetnfm dvorem, Nejvyssfm kontrolni'm uradem, Ministerstvem financf CR, Regionalnf radou Soudrznosti, jakoz i dalsfmi organy opravnenymi kvykonu kontroly. Prodavajfci bere na vedomi, ze poskytovatel dotace je opravnen provest u projektu nezavisly vnejsf audit. Prodavajfci je povinen pri vykonu auditu spolupusobit. 13. Prodavajfci' se zavazuje archivovat dokumenty souvisejfcf s realizaci projektu. 14. Prodavajfci' je povinen radne uchovavat original uzavrene kupnf smlouvy vcetne jejfch pffpadnych dodatku a jejf prflohy, veskere originaly ucetnfch dokladu a dalsi'ch dokumentu souvisejfcfch s realizaci' projektu do doby uplynuti trf let od ukoncenf programu, tj. minimalne do konce roku 2021, die cl. 90 Narfzenf Rady (ES) 1083/2006, o obecnych ustanovenfch o Evropskem fondu pro regionalnf rozvoj, Evropskem socialnfm fondu a Fondu soudrznosti. 15. Prodavajfci' se zavazuje pfsemne poskytnout na zadost Kupujfcfho jakekoliv doplnujfcf informace souvisejfci s realizaci' projektu, a to ve Ihute stanovene Kupujfcfm. X. ZAVERE^NA USTANOVENl' 1. Tato Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti v den jejfho podpisu osobami opravnenymi tuto Smlouvu uzavrft. 2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (ctyrech) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Kazda ze Smluvnfch stran obdrzf po 2 (dvou) stejnopisech. 3. Vztahuje-li se duvod neplatnosti jen na nektere ustanovenf Smlouvy, je neplatnym pouze toto ustanovenf, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolnostf, za nichz bylo sjednano, nevyplyva, ze jej nelze oddelit od ostatnfho obsahu Smlouvy. 4. Nedflnou soucastfteto Smlouvy jsou nasledujfcf prflohy: Priloha c. 1 smlouvy- Podrobna technicka specifikace Zbozf

14 5. Smiuvnf strany prohlasuji, ze si Smiouvu pred jejim podpisem precetly a s jejim obsahem bez vyhrad souhlasi. Smiouva je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pfipojujf opravnenf zastupci Smluvnfch stran sve vlastnorucni podpisy. 6. Smiuvnf strany souhlasi s tfm, aby tato uzavrena Smiouva vc. jejich zmen a dodatku byla uverejnena na profilu zadavatele v souladu s 147a zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platnem znenf. V Plzni 10. Za kupujicfho: VPIznidne Za prodavajfcfho: Strednf prumyslova skola stavebni, Plzen, Chodske nam. 2 Profiscan s.r.o. Moskevska 14/1, Most Ing. Ivana Raunerova Radovan Rediteika Strednf pruitiysiova skola sfavebni, PLZEN, Chodske nam. 2 ICO , DlC CZ tel.: , fax: jednatel

15 Pnloha c. 1 smlouvy- Podrobna technicka specifikace Zbozi Notebook 6 ks HP ProBook 650 (F1P32EA#BCM) OS: Original system Windows 8 Pro downgrade to W7 64 CZ/SK/ENG (pfedinstalovano W7 Pro, v balenf na mediich W8Pro) Kancelarsky software: MICROSOFT Office 2013 Standard SNGLOLP NLAcdmc CPU: 4th Generation Intel Core J7-4702MQ (2.2GHz; 6MB L3 cache, 4 cores); Up to 3.2GHz with Intel Turbo Boost Technology - dosahuje 7290 bodu v PassMark Grafika: AMD Radeon HD 8750M, with 1 GB dedicated DDR5 video memory - splnuje pozadavek na 600 bodu v PassMark Displej: 15.6" diagonal LED-backlit FHD antireflexni SVA slim (1920 xloso) - matny HDD: 750GB 7200 rpm Mechanika: DVD+/-RW SuperMuIti DL Drive RAM: 8GB (1x8) RAM DDR MHz Sit': Broadcom a/b/g/n WiFi Adapter (2x2), Bluetooth ctecka otisku prstu Klavesnice odolna proti politf tekutinami - odvodovne kanalky HP 6-cell Lithium-Ion Battery (55 WHr) s vydrzf az 10 hod portova vybava: VGA - Ix HDMI (pomocf prilozene redukce z DisplayPortu) - Ix Stereo microphone port - Ix Stereo headphone port - Ix Power Connector - Ix Docking Connector - Ix RJ-45 (Ethernet) - Ix USB 3.0-4x USB 3.0 charging port - Ix Seriovy port - Ix Media Card Reader - supports SD, SDHC, SDXC Zaruka: 2 roky

16 21x PC + 42x monitor 21x Axes Computers PC Professional CPU: INTEL Core BOX - dosahuje 5100 bodu v PassMark Graficka karta: Intel HD Graphics dosahuje 700 bodu v PassMark, podporuje 3D zobrazeni, vystupy VGA + DVI + HDMI, podporuje pripojeni 2 monitoru Operacnf system: MICROSOFT Windows Pro 8.1 CZ OEM 64bit-Ize provest downgrade na Win 7 Pro SSD: KINGSTON 120GB SSDNow V300 (SV300S37A/120G) Operacni pamet': KINGSTON 8GB DDR (KVR16N11/8) Obsahuje ctecku pamet'ovych karet Klavesnice + mys: GENIUS Slim Star C110 USB Kancelafsky software: MICROSOFT Office 2013 Standard SISIGL OLP NL Acdmc Forty vzadu: 4x USB x USB 2.0, vystupy a vstup zvukove karty Porzy vpredu: 2x USB 2.0, 2x USB 3x0, vystup a vstup zvukove karty Zaruka: 2 roky 42x monitor BenQ GL2250HM (9H.L6XLA.DBE) Typ obrazovky: LCD TFT monitor Podsvfceni: LED Uhloprfcka [pake]: 21,5 Rozliseni: max x 1080 Roztec bodu [mm]: Pomerstran: 16:9 Jas [cd/m2]: 250 Kontrast: 1000:1,12M:1 dynamicky Odezva [ms]: 5ms, 2ms (GTG) Pozorovaci uhly (Horizontal/Vertikal): 160 /170 Pocet barev: 16.7 milionu Reproduktory: 1W x 2 Konektory: D-Sub/ DVI-D/ HDMI Napajeni: interni Spotreba [WJ: 30W (max) Stand By rezim [W]: <0.3W TCO: TCO 5.0 Montaz na zed': VESA 100 x 100 mm Naklapem monitoru: -5 /15 Ban/a: cerna Rozmery (se stojanem, SxVxH mm): x x 173.9

17 Rozmery (bez stojanu, SxVxH mm): x x 60.5 Hmotnost [kg]: 3.8/5,4 Zaruka: 2 roky Barevna tiskarna A3 Xerox Phaser 7100 Cava {7100V_N) Format tiskarny: laserova, barevna, A3 Procesor: 667 MHz Rozliseni: Az Az 1200 x 1200 dpi Rychlost cerneho tisku: Az 30 str./min Rychlost barevneho tisku: Az 30 str./min Rozhrani: 10/100Base-T Ethernet LAN, USB 2.0 Max. mesfcni zatizeni: Az stran/mesi'c Duplex: ano - pomocf pndavne jednotky, ktera je soucasti dodavky Displej: ano Zasobnik: Standardnf Rucnf podavac: 150 listu: Uzivatelske formaty: 75 x 98 mm az A3, 210 x 900 mm a 297 x 1 200mm Zasobnik 1: 250 listu; uzivatelske formaty: 148 x 210 mm az 297 x 432 mm Zaruka: 2 roky

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy

KUPNÍ SMLOUVA č. I. Předmět smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. Smluvní strany Odběratel Název zadavatele: Obec Hlohovčice Sídlo zadavatele: Hlohovčice 80, 345 61 Hlohovčice IČ: 00572403 Osoba oprávněná jednat: Josef Kaigl, starosta obce Telefon: +420

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I Smluvní strany Kupující: (dále jen kupující ) Základní škola ÚL, Neštěmická

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., a dle ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany: Prodávající: Sídlo: Jednající: Bankovní.

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4532/21/7.1.4/2011 S Evropskou unií zlepšujeme školu Název Předmět zakázky (služba/dodávka/ stavební práce)

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smlouva o dílo uzavřená v souladu s ustanovením 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění Smluvní strany: Objednatel: Město Vyškov Se sídlem: Masarykovo náměstí 108/1, 682 01

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove,

KUPNI SMLOUVA. Stfedni prumyslova skola, Stfedni odborna skola a Stfedni odborne uciliste, Hradec Kralove, Pfiloha c. 7 KUPNI SMLOUVA Cislo: kterou ve smyslu pfislusnych ustanoveni zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, uzavfely nize uvedeneho dne, mesice a roku na zaklade

Více

Kupní smlouva. Preambule

Kupní smlouva. Preambule Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku ( dále jen OZ ) mezi smluvními stranami: Preambule Na základě zadávacího řízení ohledně zadání veřejné zakázky malého

Více

Obchodní podmínky. Kupní smlouva

Obchodní podmínky. Kupní smlouva Obchodní podmínky Příloha č. 4 Číslo smlouvy odběratele : Číslo smlouvy dodavatele : Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi : Město Horní Jiřetín se sídlem

Více

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ

MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR SPRÁVNÍ Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 6/2013, o zadávání veřejných zakázek) Vážení, zamýšlíme zadat dle

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi

Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Příloha č. 4 Návrh kupní smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) mezi Kupující: Sídlo: IČ: 61989061 DIČ: Základní

Více

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH)

SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) SMLOUVA O DÍLO (NÁVRH) 1. SMLUVNÍ STRANY 1. OBJEDNATEL Název: Obec Oldřichov v Hájích Adresa: Oldřichov v Hájích 151, 463 31 Chrastava IČO: 00481483 Statutární zástupce: Jaromír Tichý, starosta obce (dále

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ

KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ KUPNÍ SMLOUVA evidována pod č.j. KRPP- 152306-11/ČJ-2012-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GEOMINE a.s. NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky vydává obchodní společnost Geomine a.s. se sídlem Příbram VI, Husova 570, PSČ 261 02,

Více

Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Základní škola Strakonice, Dukelská 166 Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Naše značka: pc1311 Vyřizuje: Gracík Datum: 22.11.2013 Základní škola Strakonice, Dukelská 166

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky KUPNÍ SMLOUVA O DODÁVCE TOALETNÍHO PAPÍRU MALÉHO uzavřená podle 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Česká republika Úřad vlády České republiky se sídlem: nábř.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení: KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Zadavatel: Základní škola a Mateřská škola Rakvice Zastoupená: Mgr. Jaroslavem Vysloužilem, ředitele školy Sídlem: Rakvice, Horní 566, 691 03 IČ: 49963074 Bankovní spojení:

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ).

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ). Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Střední zdravotnická škola Kroměříž Zastoupená: Mgr. Dagmar Ondruškovou, ředitelkou Sídlem: Albertova 4261, 767 26 Kroměříž IČ: 00637939 Bankovní spojení: komerční

Více

Sm louva 0 d110. eli Predmet a licel smlouvy

Sm louva 0 d110. eli Predmet a licel smlouvy ./ Sm louva 0 d110 uzavfena niie uvedeneho dne, mesice a roku ve smyslu ustanoveni 537 a nas/edujicich Obchodniho zakoniku (dale jen obchodni zakonfk) mezi: Akademie Jana Amose Komenskeho o.s., oblast

Více

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran

Kupní smlouva. uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupní smlouva uzavřené dle ustanovení 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito stranami: I. Označení smluvních stran Kupující: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č.

Více

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy Společnost: se sídlem: IČ: DIČ: Číslo účtu Zastoupená: zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v..., oddíl..., vložka... (dále jen prodávající

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY Dodávání kancelářských potřeb dodavatelem zaměstnávajícím osoby se zdravotním postižením uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a podle 11 zákona

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy

D-SUB, DVI, HDMI Doba odezvy SPECIFIKACE ZAKÁZKY Veřejná zakázka malého rozsahu na realizaci projektu registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.32375 Nová cesta za poznáním v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podle Vnitřní směrnice

Více

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto N/ify uvedeneho due, mesice a roku ucastniti 1) Obchodni akademie, Plzen, nam. T. G. Masaryka 13; namestit. G. Masaryka 1530/13, 301 00 Plzen; 1C: 49778161, zastoupena Mgr. Miloslavem Skuhravym, feditelem

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace K veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky, zadávané podle 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky:

Více

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky.

Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme, že zahajujeme výběrové řízení v níže uvedené věci a vyzýváme Vás k podání nabídky. Výzva k podání nabídek na dodávku materiálního vybavení ( EU peníze školám ). Věc: Oznámení o zahájení výběrového řízení, zakázky malého rozsahu a výzva k podání nabídky. Jako zadavatel Vám tímto oznamujeme,

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany Smlouva o dílo I. Smluvní strany 1. Objednatel: Město Hořice sídlo: nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice zastoupený: Ivanem Doležalem, starostou města IČ: 00271560 DIČ: CZ00271560 osoba oprávněná

Více

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

Rámcová smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK Rámcová smlouva Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 269 odst. 2 s použitím ustanovení 409 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ]

KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] [ ] ( Prodávající ) a Veolia Transport Východní Čechy a.s. ( Kupující ) KUPNÍ SMLOUVA č. [ ] Stránka 1 z 11 Tato kupní smlouva byla uzavřena dle 409 a násl. obchodního zákoníku, v platném znění dne [ ]

Více

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků

Smlouva o zajištění výukových kurzů, ubytování, stravování a dopravy učitelů a žáků Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zajištění zahraničního jazykového pobytu pro žáky a učitele Smlouva o zajištění výukových kurzů,

Více

Kupní smlouva č. P14V10000023

Kupní smlouva č. P14V10000023 Kupní smlouva č. P14V10000023 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní strany Kupující:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Střední zemědělské škole v Písku Střední zemědělská škola v Písku poptává více zájemců v rámci projektu Dalším vzděláváním k rozvoji Písecka Tvorba a pilotní realizace modulárních

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace spolková činnost Rada obce Hrušovany u Brna, dle usnesení č. RO ze dne a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb, o obcích, rozhodla o přidělení dotace pro: 1/ sídlo:

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5402-70/ČJ-2012-990656 Počet listů: 5 SMLOUVA O DÍLO na výměnu oken v objektu ubytovna Barbora uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi

Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva. mezi Příloha č. 5 Zásad vzorová kupní smlouva KUPNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ PRAHA 15. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném

Více

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU S M L O U V A O K O U P I M O V I T É V Ě C I DLE 2079 AN. OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO 62156462, DIČ CZ62156462 bankovní spojení: KB

Více

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14

SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 SMLOUVA O DÍLO č. V 05 02 14 Uzavřena dle nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Smluvní strany 1. Objednatel : Střední průmyslová škola stavební Ostrava, příspěvková organizace ul. Středoškolská

Více

Rámcová smlouva na renovaci tonerů

Rámcová smlouva na renovaci tonerů Rámcová smlouva Renovace tonerů Rámcová smlouva na poskytování dodávek uzavřená podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Objednatel Plzeňský

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Příloha č. 1 zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu veřejné zakázky na dodávku informačních technologií pro Gymnázium Havlíčkův Brod Část A Dataprojektory dataprojektor 5 ks LCD dataprojektor

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni

KUPNf SMLOUVA. II. Doba a misto plneni KUPNf SMLOUVA Smluvnf strany: Ustfedni vojenska nemocnice - Vojenska fakultni nemocnice Praha prfspevkova organizace zrfzena Ministerstvem obrany er se sfdlem: U Vojenske nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.43/01.0014 CZ.1.07/3.2.10/03.0036 Název projektu: Výzva k podání nabídek (2) (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015

Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 Vefejnopravni smlouva Vefejnopravni smlouva o poskytnuti neinvesticni dotace z rozpoctu obce Jasenna cislo: SVPDOT05/2015 (uzavfena die 159 a nasl. zakona c. 500/2004 Sb., spravni fad, ve zneni pozdejsich

Více

garantované množství

garantované množství 4. Rozsah plnění: zboží garantované množství předpoklad další dodávky v III. IV. čtvrtletí 2015 celkem štěrbinový deskový lapač z PVC 10 ks 25 ks 35 ks štěrbinový deskový lapač z PVC včetně železného stojanu

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek

2) Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup 5 ks notebooků včetně software, 15 ks PC včetně software, 5 ks kopírek Regioinfo, spol. s r.o. Jablonecká 8/31 460 01 Liberec 5 Tel. č.: 482 710 626 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Dodávka výpočetní techniky pro projekt Program dlouhobé péče o uchazeče o zaměstnání propojením rekvalifikace

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem Hlavního města Prahy Název zakázky: Dodávka, instalace výpočetní techniky a programového vybavení

Více

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka

Odpovednost autosalonu Amilo Car a.s. za vady vozidla a právní záruka Reklamační řád Tento dokument obsahuje Reklamační řád (dále jen RŘ ) autosalonu Amilo car a.s. se sídlem ve Zlíně, Prštné 526, 760 01, Zlín, IČ: 28278801, společnost zapsaná v obchodním rejstříku v Brně,

Více

Z Á K L A D N Í S E S T A V A

Z Á K L A D N Í S E S T A V A (interní objednací kód) Funkcionalita / program. Sestava PC-A-01 Sestava PC-A-01 Z Á K L A D N Í S E S T A V A Systémová platforma Zaručená podpora operačního systému Microsoft Windows aktuální verze dostupné

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA č. smlouvy kupujícího: K 640 010 135 15 Smluvní strany: Kupující: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 IČO: 70994234

Více

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace je zpracována jako příloha výzvy k podání nabídky. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu zadávané v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Dodávka notebooků, tabletů

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany (dále jen jako Smlouva ) Objednatel Základní škola

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název projektu: Moderní ekonomická škola Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0784 Šablona: I/2 č. materiálu: VY_12_INOVACE_09 Jméno

Více

PODPORENO Z EVROPSKEHO FONDU PRO REGIONALNf ROZVOJ. SmSr budoucnost - cil prosperita KUPNI SMLOUVA

PODPORENO Z EVROPSKEHO FONDU PRO REGIONALNf ROZVOJ. SmSr budoucnost - cil prosperita KUPNI SMLOUVA GO PODPORENO Z EVROPSKEHO FONDU REGIONALNf ROZVOJ EVROPSKA UNIE SmSr budoucnost - cil prosperita N> KUPNI SMLOUVA uzavfena podle pravmho radu Ceske republiky v souladu s ustanovenfm 409 a nasl. zakona

Více

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II.

Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Příloha č.1 Specifikace předmětu zakázky část II. Projekt Inovace ve vzdělávacím procesu Vyšší odborné školy, Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bzenec, registrační číslo CZ.1.07/1.3.41/01.0038

Více

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu

SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB. uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu *k^y* SMLOUVA O POSKYTOVANI SLUZEB uzavfena die ustanoveni 2586 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu C.j.:KRPL-110069-16./CJ-2014-1800VZ Smluvni strany: Ceska

Více

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099

KUPNÍ SMLOUVA. ev. č. RCV-2012-Z099 KUPNÍ SMLOUVA ev. č. RCV-2012-Z099 uzavřená podle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Kraj Vysočina se sídlem: zastoupený:

Více

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 Všeobecné obchodní podmínky prodeje průmyslových lepidel 1/2009 společnosti TERMOLAN CZ, s.r.o., Škroupova 957, 500 02 Hradec Králové, IČ: 26009170, Zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci

Více

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran

Čl. II Práva a povinnosti smluvních stran Smlouva č. 15/011-0 Smlouva o poskytování poradenských služeb uzavřená na základě 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) Česká republika Úřad vlády České republiky

Více

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Čl. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen smlouva ) podle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. I. Smluvní strany HORTUS správa zeleně s.r.o. IČ: 604 86 791 se sídlem Praha 9, Rubeška 389/5,

Více

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany.

Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015. Čl. I. Smluvní strany. Smlouva o dílo č. E633-S-916/2015 č. zhotovitele: 25/2015 Na projekt stavby s názvem: uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani

Více

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídky (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno 042/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky

vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky vyhlašuje výběrové řízení na podání nabídky na dodávku výpočetní techniky Třebízského 1010 e-mail: cag@cag.cz internet: http://www.cag.cz Bankovní spojení: 106237073/0300 IČO: 639 08 352 Číslo zakázky

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Příloha č. 7 Návrh smlouvy na zajištění jazykových a jazykově-metodických kurzů v zahraničí pro zvýšení kvalifikace pedagogů a zvýšení kvality výuky na 1. Základní škole Holešov Objednatel: Název: 1. Základní

Více

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob

Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven. v v. v ZS a MS Kopidlno. uchazeč: Sdružení fyzických osob Veřejná zakázka Rekonstrukce počítačových pracoven v v v ZS a MS Kopidlno uchazeč: TeX. Sdružení fyzických osob v David Holman,Michal Spína T.G.Masaryka 179 Libáň 50723 IČ: 67455921 DIČ: CZ-7906083438

Více

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek

Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace Příloha výzvy k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0116 Modernizace výuky

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka

Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka Smlouva o zajištění kurzu anglického jazyka uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU JIHOMORAVSKÉHO KRAJE NA ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROJEKTU Smluvní strany: 1. Jihomoravský kraj zastoupený: Ing. Stanislavem Juránkem hejtmanem Jihomoravského kraje

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY: KUPNÍ SMLOUVA Uchazeči v dále uvedeném návrhu řádně a správně doplní údaje na žlutě vyznačených místech dle své předkládané nabídky. Kupní smlouva bude v rámci nabídky předložena v jednom vydání. NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY:

Více