KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")"

Transkript

1 KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen, Chodske nam. 2 se si'dlem: Chodske namestf 2, Plzen zastoupeny: Ing. Ivanou Raunerovou, feditelkou ICO: osoba opravnena jednat za Kupujiciho: Ing. Ivana Raunerova, feditelka bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. cislo uctu: /0800 kontaktni osoba: Ing. Ivana Raunerova telefon: {dale jen "Kupujici") na strane jedne Prodavajici: Profiscan s.r.o. se si'dlem/mfstem podnikdni: Moskevska 14/1, Most zapsana v: Krajskeho soudu v Usti nad Labem vlozka oddi'l C ICO: DIC: CZ zastoupeny/jednaji'cf: Radovan Civis, jednatel bankovni spojeni: CSOB, a.s.; pobocka Plzen cislo uctu: / 0300 kontaktni osoba: Radovan Civis, jednatel (dale jen "Prodavajici") na strane druhe Kupujici a Prodavajici jsou dale spolecne oznaceni jako,,smluvnistrany" a kazdy zvlast'jako,,smluvni strana". Pfedmet smlouvy je realizovan v ramci projektu: Modernizace a implementace oboru Geodezie a katastr nemovitosti do praxe, registracnf cislo projektu: CZ.1.14/2.4.00/ , Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury zakladnfho, stfedni'ho a vyssiho odborneho skolstvi, podporeneho v ramci Operacniho programu ROP NUTS II Jihozapad. Tato Smlouva byla uzavrena na zaklade vysledku zadavacfho rfzeni na vefejnou zakazku s nazvem,,modernizace A IMPLEMENTACE OBORU GEODEZIE A KATASTR

2 AlEMOVITOSTf DO PRAXE (3. vyhlaseni) - Pocitace s prfslusenstvi'm (dale jen,,ve?ejna zakazka"), zadavanou Kupujici'm jako zadavatelem ve smyslu zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsi'ch predpisu (dale tez jen,,zvz"}. V ramci predmetne verejne zakazky byla jako nejvhodnejsi nabi'dka vybrana nabfdka Prodavajiclho. I. PREDMETSMLOUVY 1. Pfedmetem teto Smlouvy je dodavka 6 ks notebooku, 21 ks PC, 42 ks monitoru, 1 ks tiskarny 2. Specifikace pfedmetu koupe je uvedena v Priloze c. 1 teto Smlouvy. 3. Prodavaji'ci se zavazuje odevzdat Kupuji'ci'mu kompletnf 6 ks notebooku, 21 ks PC, 42 ks monitoru, 1 ks tiskarny a to vcetne pffslusenstvi (dale jen,,zbozi") a umoznit Kupuji'cfmu nabyt vlastnicke pravo k tomuto Zbozi a Kupuji'ci se zavazuje, ze Zbozi prevezme a zaplati Prodavaji'ci'mu kupnf cenu ve vysi a se splatnosti podle cl. III. teto Smlouvy. Pfesna specifikace a parametry Zbozi jsou bli'ze specifikovany v Priloze c. 1 teto Smlouvy, ktera tvori jejf nedilnou soucast. 4. Soucasti zavazku Prodavajiclho dodat Zbozi je rovnez doprava Zbozi do mista pineni die cl II. teto Smlouvy (vcetne pnpadneho transportniho pojisteni Zbozi), uvedeni do provozu, montaz a instalace Zbozi, dale povinnost predvest Kupuji'ci'mu veskere pozadovane funkce a parametry Zbozi vymezene v Priloze c. 1 teto Smlouvy a dale dodani kompletnf technicke a dalsf dokumentace nezbytne k uzivani Zbozi, vcetne navodu k obsluze vceskem jazyce, jakoz i provest dalsf ukony specifikovane vzadavacf dokumentaci a jejfch pnlohach. Pfedani kompletnfho pineni bude protokolarne potvrzeno. 5. Prodavaji'ci je rovnez povinen provest vmfste pineni zaskoleni clenu obsluhy Zbozi vrozsahu nezbytnem k radnemu zaskoleni', a to pro vsechny cleny obsluhy Zbozi. Obsahovou naplnf zaskoleni' bude zvladnutf obsluhy Zbozi a vsech soucasti dodavky Zbozi v plnem rozsahu. 6. Zbozi musi presne odpovidat sjednane kvalite, technickym pozadavkum uvedenym vteto Smlouve, pnp. prfslusnym technickym normam a specifikaci'm, bude zhotoveno z noveho a kvalitnfho materialu. Dale bude pine vyhovovat ucelu, pro ktery bylo objednano, a pro kteryje urceno. 7. Dodane Zbozi musi splnovat pozadavky zakona c. 22/1997 Sb., o technrckych pozadavcich na vyrobky a o zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsi'ch predpisu. Kupuji'ci pfedlozf prfslusna prohlasenf o shode k dodanemu Zbozf.

3 8. Vsechen material a nahradni dfly urcene k uzi'vani vzafizem'ch die Pfflohy c. 1 teto Smiouvy dodane jako soucast predmetu koupe budou vzdy originalni, doporucene a schvalene vyrobcem pro dany typ Zbozi. 9. Prodavaji'ci potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dodavaneho Zbozi tykaji'ci se predmetu vyse uvedene verejne zakazky, a ze mu jsou znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podmi'nky, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k plnem nezbytne, a to rovnez ve vazbe na jfm prokazanou kvalifikaci pro pineni verejne zakazky. Prodavaji'ci prohlasuje, ze je odborne zpusobily k zajisteni predmetu Smiouvy. 10. Prodavaji'ci vyslovne potvrzuje, ze proveril veskere podklady a pokyny Kupuji'ci'ho, ktere obdrzel do dne uzavreni teto Smiouvy, i pokyny, ktere jsou obsazeny v zadavaci'ch podminkach, ktere Kupujfci stanovil pro zadani Smiouvy, ze je shledal vhodnymi, ze sjednana cena a zpusob pineni vcetne doby trvani Smiouvy obsahuje a zohlednuje vsechny vyse uvedene podmi'nky a okolnosti. II. DOBAAMISTOPLNENI 1. Prodavaji'ci se zavazuje, ze Zbozi doda Kupujicfmu a splni sve zavazky die cl. I. teto Smiouvy do [ ]. 2. Predavaci protokol bude sepsan pote, co bude Zbozi fadne predano a budou radne splneny zavazky uvedene v cl. I. teto Smiouvy. Predavaci protokol bude podepsan obema Smluvni'mi stranami. 3. Mi'stem pineni verejne zakazky budou prostory v sidle Kupuji'ci'ho na adrese: Stfednf prumyslova skola stavebni7 Plzen, Chodske nam. 1, Chodske namesti 2, Plzeri, v pri'pade vhodnosti nebo potfeby tez jine mi'sto die pokynu Kupuji'ci'ho. III. KUPNI CENA A PLATEBNf PODMI'NKY 1. Kupni' cena Zbozi je stanovena dohodou Smluvni'ch stran a vychazi z cenove nabidky Prodavaji'ci'ho, kalkulovane v ramci zadavaci'ho nzeni na predmet plnem'teto Smiouvy, 2. Kupujfci se zavazuje uhradit Prodavajici'mu za dodani' Zbozi sjednanou kupnf cenu ve vysi: ,- Kc bez DPH (slovy: sest set ctyfi tisi'c sedm set sedesat ctyri korun ceskych) 21%DPH

4 127000,44 Kc DPH (slovy: jedno sto dvacet sedm tisi'c korun ceskych ctyricet ctyfi haleru) ,44 Kc vcetne DPH (slovy: sedm set tficet jedna tisfc sedm set sedesat ctyfi korun ceskych ctyficet ctyri haleru). 3. Platby budou probi'hat vyhradne v ceskych korunach. Rovnez veskere cenove udaje a platebnf doklady budou uvadeny v teto mene. 4. Kupni cena je uplna, konecna a nemenna a zahrnuje veskere naklady a poplatky spojene s dodanim Zbozi a instated, uvedeni do provozu, zaskoleni obsluhy a se splneni'm povinnosti Prodavaji'ci'ho die Smlouvy vcetne baleni, pfepravy a vykladky Zbozi a dodani dokumentace k Zbozi. Tato kupni cena je sjednana jako cena nejvyse pnpustna, ktera je prekrocitelna pouze vpnpade zmeny pravnich predpisu ovlivnuji'ci'ch vysi DPH u ceny sjednanetoutosmlouvou. Prodavajici odpovi'da za to, ze sazba dane z pridane hodnotyje stanovena vsouladu s platnymi pravnimi predpisy. Vpfi'pade, ze dojde ke zmene zakonne sazby DPH, je Prodavajici ke kupni cene bez DPH povinen uctovat DPH v platne vysi. 5. Kupnf cena bude Prodavaji'cimu uhrazena jednorazove na zaklade radneho dahoveho dokladu (faktury), splnujfci'ho veskere nalezitosti die zvlastnfch pravnich predpisu, pficemz faktura muze byt vystavena az po radnem splneni vsech zavazku Prodavaji'ci'ho. Pn'lohou faktury za dodane Zbozf a splneni vsech povinnosti Prodavaji'ci'ho musi byt kopie Protokolu o predanf a prevzeti Zbozi podepsaneho obema Smluvnimi stranami. Doba splatnosti dahoveho dokladu (faktury) se stanovuje na 30 kalendarnich dnu ode dne doruceni danoveho dokladu Kupuji'ci'mu. Ve zduvodnenych pffpadech a na zaklade vzajemneho projednanf muze byt splatnost prodlouzena podle potfeby Kupuji'ciho, 6. Dnem uhrady se rozumi den, kdy byla celkova uctovana castka prokazatelne odepsana z uctu Kupuji'cfho ve prospech uctu Prodavaji'ci'ho. 7. Kupujici neposkytne Prodavaji'cimu zadnou zalohu na plneni predmetu teto Smlouvy. 8. Prodavajici vystavi Kupuji'ci'mu danovy doklad - fakturu, ktera bude Kupuji'ci'mu pfedana pri predanf Zbozf. 9. Ucetni danovy doklad {faktura) musi byt predlozen ve 2 (dvou) originalech a splnovat nalezitosti danoveho dokladu die zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu. Ucetni a danovy doklad musi obsahovat zejmena tyto nalezitosti: a) identifikacni udaje kupuji'ciho adresu, sidlo, ICO, DIG b) identifikacni udaje prodavaji'ci'ho adresu, sidlo, ICO, DIC

5 c) oznaceni ucetni'ho dokladu a jeho pofadove ci'slo d) popis obsahu ucetni'ho dokladu e) datum vystaveni f) datum uskutecneni zdanitelneho plneni g) vysi ceny bez dane celkem h) sazbu dane i) vysi dane celkem zaokrouhlenou die pnslusnych pravnfch predpisu j) cenu celkem vcetne dane k) oznaceni penezni'ho ustavu a ci'slo uctu, na ktery se ma platit, konstantm' a variabilm symbol I) duvod uctovani s odvolanim na smlouvu m) presne oznaceni projektu, ze ktereho je vefejna zakazka financovana registracni cfslo projektu - CZ.l.14/2,4.00/ , nazev projektu - Modernizace a implementace oboru Geodezie a katastr nemovitostfdo praxe n) kod a nazev rozpoctove polozky projektu o) v zahlavi faktury prvky publicity p) razi'tko a podpis osoby opravnene k vystaveni danoveho a ucetni'ho dokladu q) kopie predavaci'ho protokolu 10. V pn'pade, ze faktura nebude mi't odpovi'daji'ci nalezitosti, je Kupuji'ci' opravnen ji vratit ve Ihute splatnosti zpet Prodavaji'ci'mu k doplnenf, aniz se tak dostane do prodleni' se splatnosti (uhradou). Lhuta splatnosti pocfna bezet znovu od pocatku po opetovnem doruceni nalezite doplnene nebo opravene faktury Kupujici'mu. 11. Uhrada za plneni die teto Smlouvy bude realizovana bezhotovostni'm prevodem na ucet Prodavaji'ciho, a ktery je soucasne uveden vzahlavfteto Smlouvy. V pn'pade, ze dojde ke zmene cisla bankovniho uctu, Prodavaji'ci se zavazuje bezprostredne tuto skutecnost Kupujici'mu sdelit a postupovat vsouladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, ve zneni pozdejsfch predpisu (dale jen,,zakon o DPH"). Za okamzik uhrady kupni cenyje povazovan okamzik odepsani pnslusne castky z uctu Kupujici'ho. IV. PREDANf A PREVZETl'ZBOZf 1. Prodavaji'ci odevzda Kupujici'mu Zbozi vdohodnutem mnozstvi, jakosti a provedeni. Veskere Zbozi dodavane Prodavaji'cfm Kupuji'ci'mu ztitulu teto Smlouvy musi splnovat kvalitativni pozadavky die teto Smlouvy, Prodavaji'ci Kupujici'mu odevzda Zbozf vc. dokladu, ktere se ke Zbozi vztahuji' (zarucni listy, navody k uzivani, osvedcenf atd.).

6 2. Prodavajfcf je povinen spolu se Zbozi'm dodat Kupujfci'mu kompletni technickou a dalsi dokumentaci nezbytnou kuzivanf Zbozf, vcetne navodu kobsluze vceskem jazyce, a to jak v pfsemne, tak elektronicke podobe. 3. Prodavajfcf odevzda Kupujfcfmu Zbozf bez jakychkoli vad a vsouladu s podminkami stanovenymi touto Smlouvou. Pfedavacf protokol {dodacf list) muze byt podepsan nejdfive vokamziku, kdy bude beze zbytku realizovana dodavka Zbozf Prodavajfdm vcetne souvisejicfch vykonu a sluzeb sjednanych touto Smlouvou. 4. Zbozi je dodano v okamziku prevzeti Zbozf Kupujfcim v mfste plnenf die cl. II odst. 2 teto Smlouvy, a to po splnenf vsech zavazku Prodavajfcfho z tohoto smluvnfho vztahu. 5. Kupujfci pri prevzetf Zbozf provede kontrolu: dodaneho Zbozf z pohledu existence zjevnych vad, dokladu dodanych se Zbozfm, funkcnosti provedene instalace pfedanf a prevzetf Zbozf prodavajfcf vyhotovi dodacf list (predavacf protokol), ktery za Kupujfciho podepfse ktomu povereny zastupce. Prodavajfcf je povinen na dodacfm listu min. specifikovat dodavane Zbozf, uvest datum pfedanf a prevzetf. Dodacf list bude dale obsahovat jmeno a podpis predavajfcf osoby za Prodavajfdho a jmeno a podpis pfejfmajfcf osoby za Kupujfcfho. Prodavajfcf odpovi'da za to, ze informace uvedene v dodacfm listu odpovfdajf skutecnosti. Nebude-li dodacf list obsahovat udaje uvedene vtomto odstavci, je Kupujfcf opravnen prevzetf Zbozf odmftnout, a to az do predanf dodacfho listu s vyse uvedenymi udaji. 7. V pffpade zjistenf vad Zbozf muze Kupujfcf odmftnout prevzetf Zbozf, coz fadne i s duvody potvrdf v pfedavacfm protokolu. 8. Prodavajfcf je povinen po celou dobu trvanf Smlouvy disponovat kvalifikacf, kterou prokazal vramci zadavacfho ffzenf, ktere predchazelo uzavrenf teto Smlouvy. V prfpade porusenf tohoto ujednanf ma Kupujfcf pravo od teto Smlouvy odstoupit. 9. Prodavajfcf nenf opravnen postoupit jakakoliv prava anebo povinnosti z teto Smlouvy na tfetf osoby bez predchozfho pfsemneho souhlasu Kupujfcfho. 10. Prodavajfcf souhlasf s tfm, ze jakekoliv jeho pohledavky vuci Kupujfcfmu, ktere vzniknou na zaklade teto uzavfene Smlouvy, nebude moci postoupit ani zapocftat jednostrannym pravnim ukonem.

7 11. Prodavajfcf odpovfda Kupujfci'mu za skodu zpusobenou porusenim povinnosti podle teto Smiouvy nebo povinnosti stanovene obecne za'vaznym pravnim pfedpisem. 12. Smiuvnf strany se dohodly a Prodavajfcf urcil, ze osobou opravnenou kjednanf za Prodavajfcfho ve vecech, ktere se tykajf teto Smiouvy a jejf realizace je: jmeno: Martin Lega't tel.: Prodavajici bere na vedomi, ze na tuto kontaktni osobu budou smerovany oznameni o potfebe garancnfho zasahu die cl. VI odst. 8 teto Smiouvy. Zmena teto osoby musf byt Kupuji'ci'mu neprodlene pfsemne oznamena, pricemz je ucinna okamzikem dorucenf tohoto pi'semneho oznameni Kupujfci'mu. 13. Strany se dohodly a Kupuji'cf urcil, ze osobou opravnenou kjednani za Kupujt'ci'ho ve vecech, ktere se tykajf teto Smiouvy a jejf realizace jsou: jmeno: Ing. Ivana Raunerova telefon: Veskera korespondence, pokyny, oznameni, zadosti, zaznamy a jine dokumenty vznikle na zaklade teto Smiouvy mezi Smluvnfmi stranami nebo v souvislosti s nf budou vyhotoveny v pfsemne forme vceskem jazyce a dorucujf se buct osobne nebo doporucenou postou, faxem ci em; kruka'm a na dorucovacf adresy opravnenych osob die teto Smiouvy. 15. Prodavajici je povinen dodrzet veskere zavazky obsazene vjeho nabfdce do vefejne zaka'zky, ktera predchazela uzavrenf teto Smiouvy. V. SMLUVNf POKUTY 1. Nedoda-li Prodavajfcf Kupujfcfmu Zbozi (ci jakoukoli cast Zbozf) ve Ihute uvedene v cl. II. odst. 1 teto Smiouvy, je povinen zaplatit Kupujfcfmu smiuvnf pokutu ve vysi 0,05 % z kupnf ceny nedodaneho Zbozf v Kc vc. DPH, a to za kazdy zapocaty den prodlem. 2. Smiuvnf strany povazujf vyse ujednanych smluvnfch pokut za zcela primerene. Zaplacenfm smiuvnf pokuty nenf dotceno pravo na nahradu skody, ktera vznikia Smiuvnf strane pozadujfcf smiuvnf pokutu v pficinne souvislosti s porusenfm Smiouvy, se kterym je splnena povinnost platit smiuvnf pokuty.

8 3. V pffpade prodleni' Prodavaji'cfho s nastupem k odstranenf vad nahlasenych Kupujfcfm die cl. VI odst. 4. teto Smlouvy, se Prodavajfci zavazuje uhradit Kupujicfmu smluvnf pokutu ve vysi 0,05 % z kupni ceny za kazdy zapocaty den prodleni, cfmz neni dotceno pravo Kupujfciho na nahradu skody. Celkova vyse smluvnf pokuty neni omezena. 4. Smluvnf pokuta je splatna do triceti dm od data, kdy byla povinne strane dorucena pfsemna vyzva kjeji'mu zaplaceni ze strany opravnene strany, a to na ucet opravnene strany uvedeny vzahlavi teto Smlouvy. 5. Pro pri'pad prodleni se zaplacenim kupni ceny sjednavajf Smluvni strany urok z prodleni ve vysi stanovene obcanskopravnimi pfedpisy. 6. Uhradou jakekoli smluvni pokuty neni dotceno pravo Kupujfciho na nahradu skody vuci Prodavajfcfmu z titulu porusenf zavazku plynouci'ch z teto Smlouvy. 7. Prodavajfci je povinen dodrzovat internf predpisy Kupujfcfho, se kterymi bude seznamen. 8. Kupujicf poskytne Prodavajfcfmu pouze nezbytnou soucinnost k provedenf pineni (zejm. zajistf Prodavajfcfmu pfi'stup do svych prostor). Prodavajfci je opravnen vstupovat do prostor Kupujfcfho v souvislosti s pinenfm zavazku jen se souhlasem nebo v prftomnosti opravnene osoby Kupuji'ciho. VI. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNf DOBA A REKLAMACE 1. Prodavajfci prohlasuje, ze na predmetu koupe nevaznou zadne fakticke vady, o kterych Prodavajfci' vi nebo by vedet mel, a zadne pravnf vady. 2. Nevyplyva-li z pfflohy c. 1 teto Smlouvy jinak, je Prodavajfcf povinen poskytnout Kupujfcfmu zaruku na dodane plnenf vdelce 24 mesfcu. Vprubehu zarucnf doby se Prodavajfcf zavazuje zajist'ovat odstranovanf vad nahlasenych Kupujfcfm. V souvislosti s odstranovanfm zarucnfch vad Prodavajfcf nebude opravnen uctovat zadne naklady (tj. nahradnf dfly, dopravu ke Kupujfcfmu apod.). Rovnez vprfpade odstranovanf zarucnfch vad je Prodavajfcf povinen pouzfvat vyhradne nove a originalnf dfly. 3. Zarucnf doba pocfna bezet dnem prevzetf Zbozf Kupujfcfm. Zarucnf doba se stavf po dobu, po kterou nemuze Kupujicf Zbozf fadne uzi'vat pro vady, za ktere nese odpovednost Prodavajfcf. 4. Veskere zjistene vady je Kupujicf povinen uplatnit u Prodavaji'cfho bez zbytecneho

9 odkladu pote, kdy vadu zjistil, a to formou pfsemneho oznameni (popr. em), obsahuji'cim specifikaci zjistene vady. Jakmile Kupujfci odesle toto oznameni, bude se mi't za to, ze pozaduje bezplatne odstraneni' vady, neuvede-li v oznameni jinak. Zarucni opravy provede Prodavajfcf bezplatne a bezodkladne s ohledem na druh vady Zbozf, nejpozdeji vsak do 30 kalendafnfch dnu od nahlasenf zavady Kupujfcfm. 5. Pokud Prodavajfci neodstranf reklamovanou vadu pfedmetu koupe ve Ihutach uvedenych vteto Smlouve a zaroven Kupujicfmu za vadne Zbozf neposkytne zdarma nahradni feseni o stejnych nebo vyssi'ch technickych parametrech, je povinen zaplatit Kupujfcfmu smluvnf pokutu ve vysi 0,05 % z kupnf ceny, a to za kazdy zapocaty den prodleni az do odstraneni vady anebo poskytnuti nahradni'ho Zbozi o stejnych nebo vyssi'ch technickych parametrech. 6. Pokud je reklamace opravnena, ma Kupujfci pravo na bezplatne odstraneni vytykanych vad. Pokud vadu neni mozno bezplatne odstranit, ma Kupujfci pravo na vymenu vadneho plneni, pnpadne pravo od zavazku plynoucich ze Smlouvy odstoupit (a to i od casti zavazku). Jestlize je reklamace uznana za opravnenou, pricemz dojde k poskytnuti Zbozi (ci dilu) noveho, bezvadneho, bezi nova zarucni Ihuta ode dne predani bezvadneho (nahradnfho) plneni Kupujicfmu. 7. Prodavajfci garantuje rychlost servisnfho zasahu v dobe zaruky {nastup na odstraneni vad nejpozdeji do 2 pracovnich dnu od okamziku ohlaseni zavady ( em, faxem, pfsemne), jednotlive vady v zarucni dobe musf byt odstraneny nejpozdeji do 30 kalendarnfch dnu ode dne zahajenf odstrahovanf vad, nedohodnou-li se osoby opravnene ve vecech technickych za Smluvni strany pfsemne jinak. Za zarucnf opravy neni uctovan material, prace servisni'ho technika, cestovnf ci jine nahrady. Doba zaruky se automaticky prodluzuje o pocet dnu uplynulych od ohlaseni zavad do jejich odstraneni'. Prodavajfcf je povinen odstranovat jednotlive vady vodbornem servisu,,,vadnou cast" Zbozi Prodavajfci' protokolarne prevezme do opravy po pfsemnem odsouhlasenf navrzeneho postupu osoby opravnene ve vecech technickych. 8. V zarucni Ihute je Prodavajfci povinen odstranovat reklamovane vady, poprfpade uspokojit jiny narok Kupuji'ci'ho z vadneho plnenf, a to tak, ze Prodavajfci nastoupi k odstraneni'zavady ve Ihute nejpozdeji do 2 pracovnich dnu od okamziku ohlaseni'zavady Kupujfcfm Prodavajfcfmu telefonicky nebo pfsemne, pricemz vteto souvislosti bere Prodavajfci na vedomf, ze k odstraneni' zavad muze nastoupit v pracovnf den vdobe od 8:00 hodin do 14:00 hodin odpoledne. Nastupem na servisni zasah se rozumf dostavenf se opravneneho zastupce Prodavajfcfho do sfdla Kupuji'ci'ho za ucelem odstranenf oznamene zavady dodaneho Zbozi. V pffpade, ze konec Ihuty k nastupu na odstraneni' zavad uvedene vyse pripadne na dobu mimo rozmezf uvedene vyse a nebude-li mezi Smluvm'mi stranami dohodnuto jinak, je Prodavajfci' povinen nastoupit k odstraneni'

10 nahlasene zavady v nejblizsim moznem termfnu. V prfpade vyskytu vady po dobu behu zarucni doby se zarucni doba prodluzuje o dobu od oznameni zavady Kupujicfm Prodavaji'ci'mu po jeji odstranenf Prodavajici'm. 9. Odstraneni vady musi byt provedeno nejpozdeji v garantovanych Ihutach. Pokud by doba feseni zavady mela presahnout garantovanou Ihutu opravy, Prodavaji'ci zdarma zajistf po celou dobu odstranovanf zavady dodavku nahradm'ho feseni (se stejnymi ci lepsi'mi parametry). 10. Pokud Prodavajfci Kupuji'ci'mu sdelf, ze ve stanovene Ihute opravu nezajisti, resp. vada nebude ve stanovene Ihute odstranena a Prodavaji'ci vcas neposkytne nahradni feseni die pfedchozi'ho odstavce, je Kupuji'cf opravnen provest opravy vlastni'mi kapacitami ci kapacitami tfetfho subjektu. Prodavaji'ci se zavazuje uhradit Kupujici'mu takto vznikle naklady, ktere mu budou pfeuctovany. 11. Prodavaji'ci je povinen uhradit Kupujici'mu skodu, ktera mu vznikla vadnym plneni'm a naklady vznikle pfi uplatnovanf prav z odpovednosti za vady. 12. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdeji do posledm'ho dne zarucni Ihuty, pficemz i reklamace odeslana v poslednf den zarucni Ihuty se povazuje za vcas uplatnenou. 13. Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozem'm Zbozi Kupujicfm. VII. VLASTNICKE PRAVO A PRECHOD NEBEZPECI KODY 1. Podpisem predavacfho protokolu pfechazf na Kupujfci'ho vlastnicke pravo ke Zbozi a vsem hmotnym vystupum, ktere jsou soucastf plnenf Prodavaji'cfho, jakoz i nebezpecf skody na Zbozi. VIII. ODSTOUPENf OD SMLOUVY, ZANIK ZAVAZKU 1. Odstoupit od Smlouvy Ize pouze z duvodu stanovenych ve Smlouve nebo zakonem. 2. Zavazek z teto Smlouvy zanika pfsemnou dohodou Smluvnich stran. 3. Od teto Smlouvy muze Smluvni strana dotcena porusenim povinnosti jednostranne odstoupit pro podstatne poruseni teto Smlouvy, pficemz za podstatne poruseni teto Smlouvy se zejmena povazuje:

11 a) na strane Kupuji'cfho nezaplacem kupnf ceny podle teto Smiouvy ve Ihute delsf 60 dnf po dni splatnosti prfslusne faktury, b) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize byt' i cast Zbozf nebude fadne doda'na v dohodnutem termfnu, c) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize Zbozf nebude mft vlastnosti deklarovane Prodavaji'cfm v teto Smlouve, d) pokud ma Zbozf vady, ktere jej cinf neupotfebitelnym nebo nema vlastnosti, ktere si Kupuji'cf vymfnil nebo o kterych ho Prodavajfcf ujistil, e) nedodrzenf smluvnfch ujednanf o zaruce za jakost a nezajistenf napravy ani po vyzve Kupuji'cfho, f) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize Prodavajfcf neodstranf vady ve Ihute stanovene Smlouvou od pisemneho nahlasenf vady Kupujfcfm nebo v pffpade opakujfci se zavady, g) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize ve sve nabidce vramci vefejne zakazky, ktera pfedchazela uzavrenf teto Smiouvy, uvedl informace nebo doklady, ktere neodpovfdajf skutecnosti a mely nebo mohly mft vliv na vysledek zadavacfho rfzenf. 4. Pfedcasnym ukoncenfm zavazku die teto Smiouvy nejsou dotcena ustanovenf o odpovednosti za skodu (skoda muze spocfvat i vnakladech vynalozenych Kupujfcfm na realizaci noveho vyberoveho/zadavacfho rfzenf), naroky na uplatnenf smluvnfch pokut, o mlcenlivosti a ostatnfch prav a povinnostf zalozenych touto Smlouvou. 5. Skonceni'm ucinnosti Smiouvy zanikajf vsechny zavazky Smluvnfch stran ze Smiouvy. Skonceni'm ucinnosti nebo jejfm zanikem nezanikajl naroky na nahradu skody a zaplacenf smluvnfch pokut sjednanych pro pffpad porusenf smluvnfch povinnostf vznikle pfed skonceni'm ucinnosti Smiouvy, a ty zavazky Smluvnfch stran, ktere podle Smiouvy nebo vzhledem ke sve povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovf zakon. IX. SPOLE NA USTANOVEN^ l. Vztahy mezi stranami se ndf ceskym pravnim ra'dem. Ve vecech Smlouvou vyslovne neupravenych se pravnf vztahy z nf vznikajfci a vyplyvajicf ndf pffslusnymi ustanoveni'mi zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakonfku a ostatnfmi obecne zavaznymi pravnfmi predpisy. 2. Smluvnf strany se dohodly na torn, ze jakakoliv penezita plnenf die Smiouvy jsou radne a vcas splnena, pokud byla prfslusna castka odepsana z uctu povinne strany ve prospech uctu opravnene Smluvnf strany (veritele) nejpozdeji v poslednf den splatnosti.

12 3. Pokud kterekoliv ustanoveni teto Smiouvy nebo jeho cast bude neplatne ci nevynutitelne a/nebo se stane neplatnym ci nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ci nevynutitelnym soudem ci jinym prislusnym organem, pak tato neplatnost ci nevynutitelnost nebude mi't vliv na platnost ci vynutitelnost ostatni'ch ustanoveni Smiouvy nebo jejich casti. 4. Veskere zmeny ci doplnenf Smiouvy Ize ucinit pouze na zaklade pi'semne dohody Smluvm'ch stran. Takove dohody musi mft podobu datovanych, ci'slovanych a obema Smluvnimi stranami podepsanych dodatku Smiouvy. 5. Nastanou-li u nektere ze stran skutecnosti brani'ci fadnemu plnenf teto Smiouvy, je povinna to ihned bez zbytecneho odkladu oznamit druhe strane a vyvolat jednani zastupcu Kupujicfho a Prodavajicfho. 6. Pfi'lohy uvedene vtextu teto Smiouvy a sumarizovane vzaverecnych ustanovenich Smiouvy tvon nedi'lnou soucast Smiouvy. 7. Smluvnf strany budou vzdy usilovat o smi'rne urovnani pripadnych sporu vzniklych ze Smiouvy. Pri'padne spory vznikle zteto Smiouvy budou reseny podle platne pravni upravy vecne a mfstne pfi'slusnymi organy Ceske republiky (soudnimi organy). 8. Kupuji'cf je opravnen uzfvat Prodavaji'ci'm predanou dokumentaci a materialy pro ucely vyplyvajfci zteto Smiouvy. Prodavajicl souhlasi sti'm, ze ve stejnem rozsahu, vjakem je opravnen tuto dokumentaci a materialy uzivat Kupuji'ci, jsou tuto dokumentaci a materialy opravneni uzivat i tfeti osoby, jez jsou ve smluvnim vztahu s Kupuji'ci'm. 9. Prodavajicf se zavazuje, ze pokud vsouvislosti s realizacf teto Smiouvy pri plneni svych povinnosti prijdou jeho povereni pracovni'ci do styku s osobm'mi/citlivymi udaji ve smyslu zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobni'ch udaju, v platnem zneni, ucinf veskera opatreni, aby nedoslo k neopravnenemu nebo nahodilemu prfstupu ktemto udajum, k jejich zmene, znicenf ci ztrate, neopravnenym prenosum, k jejich jinemu neopravnenemu zpracovanf, jakoz i k jejich jinemu zneuziti. 10. Prodavajicf prohlasuje, ze je schopen dolozit legalni puvod dodaneho Zbozi. Prodavajicf dale prohlasuje, ze je opravnenym partnerem vyrobce pro prodej a servis predmetu teto kupni smlouvy. 11. Prodavajicf se zavazuje dodrzovat povinnosti vyplyvajfci z pravidel Regionalnfho operacniho programu NUTS II Jihozapad, zejmena spolupusobit pri vykonu kontroly. 12. Prodavajicf bere na vedomi, ze je ve smyslu zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejne sprave povinen spolupusobit pri vykonu financni kontroly. Prodavajicl se ve

13 spolupraci se Kupuji'ci'm zavazuje poskytnout kontrolni'm organum jakekoliv dokumenty vztahujicf se k realizaci projektu, podat informace a umoznit vstup do sveho si'dla a jakychkoliv dalsi'ch prostor a na pozemky souvisejfci s projektem nebo jeho realizaci. Prodavajfcf se zavazuje poskytnout na vyzvu sve danove ucetnictvf nebo danovou evidenci k nahlednutf v rozsahu, ktery souvisf s projektem. Prodavajfci se dale zavazuje provest vpozadovanem termfnu, rozsahu a kvalite opatreni kodstraneni kontrolnfch zjisteni a informovat o nich pffslusny kontrolnf organ, Kupujfcfho a poskytovatele dotace. Kontrolmmi organy se rozumi osoby poverene ke kontrole Evropskou komisf, Evropskym ucetnfm dvorem, Nejvyssfm kontrolni'm uradem, Ministerstvem financf CR, Regionalnf radou Soudrznosti, jakoz i dalsfmi organy opravnenymi kvykonu kontroly. Prodavajfci bere na vedomi, ze poskytovatel dotace je opravnen provest u projektu nezavisly vnejsf audit. Prodavajfci je povinen pri vykonu auditu spolupusobit. 13. Prodavajfci' se zavazuje archivovat dokumenty souvisejfcf s realizaci projektu. 14. Prodavajfci' je povinen radne uchovavat original uzavrene kupnf smlouvy vcetne jejfch pffpadnych dodatku a jejf prflohy, veskere originaly ucetnfch dokladu a dalsi'ch dokumentu souvisejfcfch s realizaci' projektu do doby uplynuti trf let od ukoncenf programu, tj. minimalne do konce roku 2021, die cl. 90 Narfzenf Rady (ES) 1083/2006, o obecnych ustanovenfch o Evropskem fondu pro regionalnf rozvoj, Evropskem socialnfm fondu a Fondu soudrznosti. 15. Prodavajfci' se zavazuje pfsemne poskytnout na zadost Kupujfcfho jakekoliv doplnujfcf informace souvisejfci s realizaci' projektu, a to ve Ihute stanovene Kupujfcfm. X. ZAVERE^NA USTANOVENl' 1. Tato Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti v den jejfho podpisu osobami opravnenymi tuto Smlouvu uzavrft. 2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (ctyrech) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Kazda ze Smluvnfch stran obdrzf po 2 (dvou) stejnopisech. 3. Vztahuje-li se duvod neplatnosti jen na nektere ustanovenf Smlouvy, je neplatnym pouze toto ustanovenf, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolnostf, za nichz bylo sjednano, nevyplyva, ze jej nelze oddelit od ostatnfho obsahu Smlouvy. 4. Nedflnou soucastfteto Smlouvy jsou nasledujfcf prflohy: Priloha c. 1 smlouvy- Podrobna technicka specifikace Zbozf

14 5. Smiuvnf strany prohlasuji, ze si Smiouvu pred jejim podpisem precetly a s jejim obsahem bez vyhrad souhlasi. Smiouva je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pfipojujf opravnenf zastupci Smluvnfch stran sve vlastnorucni podpisy. 6. Smiuvnf strany souhlasi s tfm, aby tato uzavrena Smiouva vc. jejich zmen a dodatku byla uverejnena na profilu zadavatele v souladu s 147a zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platnem znenf. V Plzni 10. Za kupujicfho: VPIznidne Za prodavajfcfho: Strednf prumyslova skola stavebni, Plzen, Chodske nam. 2 Profiscan s.r.o. Moskevska 14/1, Most Ing. Ivana Raunerova Radovan Rediteika Strednf pruitiysiova skola sfavebni, PLZEN, Chodske nam. 2 ICO , DlC CZ tel.: , fax: jednatel

15 Pnloha c. 1 smlouvy- Podrobna technicka specifikace Zbozi Notebook 6 ks HP ProBook 650 (F1P32EA#BCM) OS: Original system Windows 8 Pro downgrade to W7 64 CZ/SK/ENG (pfedinstalovano W7 Pro, v balenf na mediich W8Pro) Kancelarsky software: MICROSOFT Office 2013 Standard SNGLOLP NLAcdmc CPU: 4th Generation Intel Core J7-4702MQ (2.2GHz; 6MB L3 cache, 4 cores); Up to 3.2GHz with Intel Turbo Boost Technology - dosahuje 7290 bodu v PassMark Grafika: AMD Radeon HD 8750M, with 1 GB dedicated DDR5 video memory - splnuje pozadavek na 600 bodu v PassMark Displej: 15.6" diagonal LED-backlit FHD antireflexni SVA slim (1920 xloso) - matny HDD: 750GB 7200 rpm Mechanika: DVD+/-RW SuperMuIti DL Drive RAM: 8GB (1x8) RAM DDR MHz Sit': Broadcom a/b/g/n WiFi Adapter (2x2), Bluetooth ctecka otisku prstu Klavesnice odolna proti politf tekutinami - odvodovne kanalky HP 6-cell Lithium-Ion Battery (55 WHr) s vydrzf az 10 hod portova vybava: VGA - Ix HDMI (pomocf prilozene redukce z DisplayPortu) - Ix Stereo microphone port - Ix Stereo headphone port - Ix Power Connector - Ix Docking Connector - Ix RJ-45 (Ethernet) - Ix USB 3.0-4x USB 3.0 charging port - Ix Seriovy port - Ix Media Card Reader - supports SD, SDHC, SDXC Zaruka: 2 roky

16 21x PC + 42x monitor 21x Axes Computers PC Professional CPU: INTEL Core BOX - dosahuje 5100 bodu v PassMark Graficka karta: Intel HD Graphics dosahuje 700 bodu v PassMark, podporuje 3D zobrazeni, vystupy VGA + DVI + HDMI, podporuje pripojeni 2 monitoru Operacnf system: MICROSOFT Windows Pro 8.1 CZ OEM 64bit-Ize provest downgrade na Win 7 Pro SSD: KINGSTON 120GB SSDNow V300 (SV300S37A/120G) Operacni pamet': KINGSTON 8GB DDR (KVR16N11/8) Obsahuje ctecku pamet'ovych karet Klavesnice + mys: GENIUS Slim Star C110 USB Kancelafsky software: MICROSOFT Office 2013 Standard SISIGL OLP NL Acdmc Forty vzadu: 4x USB x USB 2.0, vystupy a vstup zvukove karty Porzy vpredu: 2x USB 2.0, 2x USB 3x0, vystup a vstup zvukove karty Zaruka: 2 roky 42x monitor BenQ GL2250HM (9H.L6XLA.DBE) Typ obrazovky: LCD TFT monitor Podsvfceni: LED Uhloprfcka [pake]: 21,5 Rozliseni: max x 1080 Roztec bodu [mm]: Pomerstran: 16:9 Jas [cd/m2]: 250 Kontrast: 1000:1,12M:1 dynamicky Odezva [ms]: 5ms, 2ms (GTG) Pozorovaci uhly (Horizontal/Vertikal): 160 /170 Pocet barev: 16.7 milionu Reproduktory: 1W x 2 Konektory: D-Sub/ DVI-D/ HDMI Napajeni: interni Spotreba [WJ: 30W (max) Stand By rezim [W]: <0.3W TCO: TCO 5.0 Montaz na zed': VESA 100 x 100 mm Naklapem monitoru: -5 /15 Ban/a: cerna Rozmery (se stojanem, SxVxH mm): x x 173.9

17 Rozmery (bez stojanu, SxVxH mm): x x 60.5 Hmotnost [kg]: 3.8/5,4 Zaruka: 2 roky Barevna tiskarna A3 Xerox Phaser 7100 Cava {7100V_N) Format tiskarny: laserova, barevna, A3 Procesor: 667 MHz Rozliseni: Az Az 1200 x 1200 dpi Rychlost cerneho tisku: Az 30 str./min Rychlost barevneho tisku: Az 30 str./min Rozhrani: 10/100Base-T Ethernet LAN, USB 2.0 Max. mesfcni zatizeni: Az stran/mesi'c Duplex: ano - pomocf pndavne jednotky, ktera je soucasti dodavky Displej: ano Zasobnik: Standardnf Rucnf podavac: 150 listu: Uzivatelske formaty: 75 x 98 mm az A3, 210 x 900 mm a 297 x 1 200mm Zasobnik 1: 250 listu; uzivatelske formaty: 148 x 210 mm az 297 x 432 mm Zaruka: 2 roky

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany

KUPN Í SMLO UV A. Článek I Smluvní strany Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy KUPN Í SMLO UV A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

Článek I Smluvní strany

Článek I Smluvní strany Příloha č. 1 Návrh kupní smlouvy K U P N Í S M L O U V A uzavřená podle 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího:

KUPNÍ SMLOUVA. číslo smlouvy Kupujícího: číslo smlouvy Prodávajícího: (Poznámka: uchazeč předloží tento závazný text kupní smlouvy ve své nabídce, doplněny budou pouze identifikační údaje a zástupce uchazeče, celková cena dodávky v čl. IV, smlouva bude podepsaná oprávněnou

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 409 a násl. zák. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) v platném znění Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném..

Více

Kupní smlouva č. P14V10000050

Kupní smlouva č. P14V10000050 Příloha č. 1 Kupní smlouva č. P14V10000050 (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I. Smluvní

Více

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ KUPNi SMLOUVA c.j. KRPL-49055-8/CJ-2011-1800VZ die 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich predpisu, (dale jen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany

Kupní smlouva uzavřená podle 409 a násl. obchodního zákoníku I. Smluvní strany číslo smlouvy kupujícího: číslo smlouvy prodávajícího: uchazeč v dále uvedené smlouvě řádně a správně doplní údaje na zeleně vyznačených místech dle své předkládané nabídky 1.1. Prodávající: Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. Sídlo: Strnady 136, 252

Více

Kupní smlouva č. uzavřená mezi

Kupní smlouva č. uzavřená mezi Kupní smlouva č. uzavřená mezi Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Sídlo: Denisova 3, 751 52 Přerov IČ: 619 85 759 DIČ: CZ61985759 Jednající: Mgr. Romana Studýnková,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Příspěvková organizace: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Více

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní

Více

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva

Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva Příloha č. 4 Dodávka 18 notebooků včetně softwaru pro Základní školu Karlovy Vary, Truhlářská 19, příspěvkovou organizaci Kupní smlouva 1 KUPNÍ SMLOUVA (dále jen smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079

Více

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany

NÁVRH Smlouva č. Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany NÁVRH Smlouva č uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník Nákup IC technologií (dále jen smlouva ) Smluvní strany Kupující: Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodávka technologie hrubotřídění pro společnost PRAGOTRADE spol. s. r. o. 1. SMLUVNÍ STRANY

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zdkonik, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (ddlejen,,obchodni zdkonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel

Příloha č. 4 ZD. příspěvková organizace. tel Příloha č. 4 ZD OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00B1Q5Z KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Statutární město Opava se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava Zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem IČ: 00300535

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Kupní smlouva. uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Kupní smlouva uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 1. Smluvní strany Prodávající: Jan Vitoul sídlo: Litovel Nová Ves 5, p. Chudobín 783 21 právní forma: Fyzická osoba zastoupený:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek I. Smluvní strany Obec Chvalšiny Sídlo: Chvalšiny 38,

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupující: Sídlo: IČ: 27791637 DIČ: Jednající: I. Smluvní strany ARS rozvojová agentura, s.r.o.

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Příloha č.4 - Vzor návrhu smlouvy Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I Smluvní strany Kupující: Střední

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Kupní smlouva. Smluvní strany. 1. Předmět smlouvy JIHOČESKÝ KRAJ. se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Kupní smlouva K U J C P 0 0 0 V 0 E J č. smlouvy kupujícího: SK/OINF/030/15 č. smlouvy prodávajícího VH -09-2015 Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami

K U P N Í S M L O U V A. uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami K U P N Í S M L O U V A uzavřena podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami Kupující: Název: Obec Baška Sídlo: Baška 420, 739 01 Baška Zastoupena:

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: D10015. Evidenční číslo prodávajícího:

Více

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky

Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Příloha č. 5: Návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Kupující: Sídlo: Žlutava 271, Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Kupující: Smluvní strany Název: Obec Žlutava Sídlo: Žlutava 271, 763 61 Napajedla Jejímž jménem jedná: Ing. Stanislav Kolář - starosta E-mail: obeczlutava@volny.cz Telefon/fax: 577

Více

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany

N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ VZ. I. Smluvní strany N Á V R H KUPNÍ SMLOUVY KRPK-9142/ČJ-2010-1900VZ dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název..

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Návrh kupní smlouvy závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Dodávka mobilních zařízení KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona

Více

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy.

Lhůta pro podání nabídek: začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK CENTRÁLNÍ ZADAVATEL: Ministerstvo zdravotnictví České republiky Sídlem: Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2 IČ: 00024341 Adresa profilu zadavatele: http://www.egordion.cz/nabidkagordion/profilmz

Více

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656

Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 Návrh kupní smlouvy Č.J.: PPR-1401/ČJ-2015-990656 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Článek I. Smluvní

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Smlouva o dodávce LCD monitorů uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi: Českou národní bankou Na Příkopě 28 115 03 Praha 1 zastoupenou: Ing.

Více

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ

KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ VZ KUPNÍ SMLOUVA č.j. KRPP-74889/ČJ-2011-0300VZ uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA

Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA Příloha č. 3 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Příloha č. 3 Návrh smlouvy

Příloha č. 3 Návrh smlouvy Příloha č. 3 Návrh smlouvy Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může uchazeč

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená v souladu s ust a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ust. 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Zákona občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I. Smluvní strany 1. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními

Více

Kupní Smlouva o zajištění služeb

Kupní Smlouva o zajištění služeb Kupní Smlouva o zajištění služeb uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Návrh kupní smlouvy, příloha č. 4 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Technika pro IZS dopravní automobil pro JSDH Plánice K u p n í s m l o u v a uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA dle ust. 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami

Více

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ

Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ VZ (Návrh) Kupní smlouva č. KRPE-84954/ČJ-2012-1700VZ (dále také smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění I. SMLUVNÍ STRANY Kupující:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo:

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7. Číslo: Příloha č. 7 KUPNÍ SMLOUVA Číslo: kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB Příloha č. 4 SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB uzavřená podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. SMLUVNÍ STRANY: Objednatel Základní škola, Základní

Více

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany

Návrh kupní smlouvy. I Smluvní strany Příloha č. 2 k č.j. PPR-14748-3/ČJ-2014-990656 Návrh kupní smlouvy č.j. PPR-14748/ČJ-2014-990656 uzavřená v souladu 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:.

Kupní smlouva. III. Kupní cena 3.1 Kupní cena byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky prodávajícího v následující výši:. Kupní smlouva uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen občanský zákoník ) mezi: Prodávajícím: Se sídlem IČO: Zastoupena Společnost

Více

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule

ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění tuto KUPNÍ SMLOUVU Preambule Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany: se sídlem.. zast... IČ:. DIČ: CZ.. (dále jen prodávající na straně jedné) a TEPVOS, spol. s r.o. se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 4 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle ustanovení 2079 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Prodávající: I. Smluvní strany sídlo: IČO: zastoupený: DIČ:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka kancelářských potřeb uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: LAW CZ s.r.o.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel)

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) 1 KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: Zastoupený: Sídlo: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon: E-mail: ( dále jen dodavatel) Objednatel: Zastoupený: Mgr. Jaroslavou Cháberovou Sídlo: 386

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. Článek I. Smluvní strany SLZ-1847-11/ČJ-2011-009HVZ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen obchodní zákoník ) (dále jen smlouva ) Článek

Více

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva )

Návrh kupní smlouvy. uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace Návrh kupní smlouvy uzavřené ve smyslu ustanovení 2085 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) ( smlouva ) Nákup nádob na odpad pro obec Vranovice

Více

Kupní smlouva č. xxxxxxx

Kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník )

Kupní smlouva. (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Kupní smlouva (dále jen smlouva ) uzavřená dle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) Evidenční číslo kupujícího: Evidenční číslo prodávajícího: Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ]

KUPNÍ SMLOUVA. I. Smluvní strany. Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] DIČ: [ ] KUPNÍ SMLOUVA I. Smluvní strany Dodavatel: [ ] Zastoupený: [ ] Sídlo: [ ] IČ: [ ] DIČ: [ ] Bankovní spojení: [ ] Číslo účtu: [ ] Telefon: [ ] Tel./fax: [ ] E-mail: [ ] ( dále jen dodavatel) Objednatel:

Více

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník )

Kupní smlouva. uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Příloha č. 7 Výzvy - Závazné požadavky zadavatele na obsah návrhu smlouvy (vzor smlouvy) Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též občanský zákoník ) Město

Více

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ. die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, zakonik")

KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL /CJ VZ. die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, zakonik) KUPNI SMLOUVA c.j. KRPL-30474-3/CJ-2011-1800VZ die 409 a ndsl. zdkona c. 513/1991 Sb., Obchodni zakonik, ve zneni pozdejsich pfedpisfl, (ddlejen,,obchodni zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku byla

Více

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx

Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx NÁVRH Rámcová kupní smlouva č. xxxxxxx Uzavřená dle ustanovení 269 odst. obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění. dodavatel: a zadavatel: I. Smluvní strany... IČO: DIČ: zastoupená

Více

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA.j. MV-62107/SIK uzav ená na základ rámcové smlouvy . MV /P-2010 Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č.j. MV-62107/SIK5-2011 (dále jen smlouva ) uzavřená na základě rámcové smlouvy č. MV-74773-80/P-2010 (dále jen rámcová smlouva ) dle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ

KUPNl SMLOUVA. die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik) KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ KUPNl SMLOUVA die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zneni, (dale jen,,obcansky zakonik") KRPL-97366-7/CJ-2015-1800VZ nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I.

KUPNÍ SMLOUVA. dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. I. KUPNÍ SMLOUVA dle ustanovení 2085 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I. Smluvní strany..., se sídlem... IČ... Jednající: Bankovní spojení: Číslo účtu: (dále

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník)

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu 409 a násled. zákona č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (obchodní zákoník) mezi: Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou Vídeňská 800 140 59 Praha 4, Zapsaná

Více

Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy

Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy Obchodní podmínky návrh kupní smlouvy 1. Návrh smlouvy KUPNÍ SMLOUVA č. ODBĚRATEL: Město Zlaté Hory jménem města jedná: Ing. Milan Rác adresa: Nám. Svobody 80 793 76 Zlaté Hory IČ: 00296481 DIČ: CZ00296481

Více

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC:

KUPNI SMLOUVA. 1. Smluvni strany. Kvetna 15, 603 00 Brno. Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI. CNB, pobocka Brno cislo uctu: 75014149 DIC: KUPNI SMLOUVA 1. Smluvni strany Ceska republika - Statni zemedelska a potravinafska inspekce Sidlo: Za kterou jedna: Bankovni spojeni: Kvetna 15, 603 00 Brno Ing. Martin Klanica, ustfedni feditel SZPI

Více

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva )

Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) Kupní smlouva uzavřená podle 2085 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Smlouva ) mezi: Kupujícím: ČR Státní úřad inspekce práce Se sídlem: Kolářská 451/13, 746 01 Opava IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ

KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ KUPNÍ SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ Článek I. Smluvní strany Město Kolín, IČ: 00235440 Karlovo náměstí 78, 280 02 Kolín I. zastoupeno starostou města Mgr. Bc. Vítem Rakušanem (dále jen kupující na straně jedné)

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Kupní smlouva č. podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen zákon ) č. xxxxxxxxx I. Smluvní strany Obec Měšice Se sídlem: Hlavní 55, 250 64 Měšice IČ: 00240451

Více

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP /ČJ VZ. I. Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA Č.j. KRPP- 64307/ČJ-2011-0300VZ I. Smluvní strany 1. Prodávající: Název: IMPROMAT CZ spol. s r.o. Sídlo: U Hellady 697/4, PSČ 140 00 Praha 4 Pobočka: Kreuzmannova 18, PSČ 318 00 Plzeň Zastoupená:

Více

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici")

Smluvni strany. zapsana v obchodnim rejstfiku vedenym krajskym soudem v Usti nad Labem, oddilc, vlozka21089 (dale jen,,prodavajici) KUPNi SMLOUVA C.j. KRPL-32271-6/CJ-2015-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, v platnem zn ni, (dale jen,,obcansky zakonik") nize uvedeneho dne, mesice a roku byla mezi smluvnimi

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Kupní smlouva. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Kupující: Základní umělecká škola Nová Paka Se sídlem: Masarykovo náměstí 1 509 01 Nová Paka IČ: IČO: 67440207 Zastoupený:

Více

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy

Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy Kupující: Zadávací podmínky ZD Podchlumí Dobrá Voda u Hořic Příloha č. 4 Návrh Kupní smlouvy.kupní smlouva, uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami Název Zemědělské družstvo

Více

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA

NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA NÁVRH - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník) společnost: sídlo: Zastoupená: IČ: DIČ: Tel: (dále jen "prodávající") a Statutární

Více

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT

Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Kupní smlouva Osvětlovací technika pro ČT Smluvní strany: 1. Česká televize IČ: 00027383, DIČ:CZ00027383 Kavčí hory 140 70 Praha 4 zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi nezapisuje se do obchodního

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A uzavřená dle 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění uzavřená mezi níže uvedenými stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY Kupující: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace

Více

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená

Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix. Smluvní strany. zapsaná v. zastoupená Kupní smlouva na zakázku Dodávka licencí a podpor pro Citrix Dále jen Smlouva Smluvní strany Společnost.. zapsaná v. zastoupená IČ: DIČ:. Bank. spojení:., č. účtu:. (dále jen Prodávající) a Centrum pro

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. Smluvní strany. Bankovní spojení: Komerční banka, U Průhonu 32, Praha 7 Číslo účtu: /0100 NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Smluvní strany Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem: U Akademie 4, 170 22 Praha 7 zastoupena: Ing. Jiřím Macháčkem, kvestorem IČO: 60461446 DIČ: CZ60461446 Bankovní spojení:

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. se sídlem /místem podnikání/ bankovní spojení:.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 2079 a násl. a 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČO: 70890366

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící

Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící Níže uvedeného dne, měsíce a roku účastnící a 1) Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242, 347 01 Tachov; IČ: 00377805, zastoupené Bc. Lukášem Bardonem, ředitelem (dále jako

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Kupní smlouva uzavíraná na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem Tonery pro potřebu KÚPK KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění Čl. 1 Smluvní strany Kupující: Plzeňský kraj Sídlo: IČ: 70890366

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi

KUPNisMLOUVA. uzavrena mezi UVN Doruteno : 23,04, 2015 2370/2015-uVN KUPNisMLOUVA listy : l0 p..-.l1ahv druh : li/sv : uzavrena mezi ITAGE, spol. s r.o. Sfdlem: nam, Vaclava Vacka 1671/11, Ostrava - Poruba, 708 00 Kontaktnf adresa:

Více

Kupní smlouva č. OLP/3639/2012

Kupní smlouva č. OLP/3639/2012 Kupní smlouva č. OLP/3639/2012 uzavřená v souladu s 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami: Liberecký kraj zastoupený

Více

Kupní smlouva. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka (dále jen prodávající )

Kupní smlouva. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v, oddíl, vložka (dále jen prodávající ) Příloha č. 2 - Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky je uchazeč povinen zapracovat do návrhu na uzavření smlouvy předkládaného jako součást nabídky na realizaci zakázky. Obsah obchodních podmínek může

Více

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Návrh kupní smlouvy

SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního odpadu. Návrh kupní smlouvy Návrh kupní smlouvy uzavřené podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a doplňků, na dodávku pod názvem: Dodávka nového svozového vozidla pro svoz komunálního

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující:

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník. I. Smluvní strany. Kupující: RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník I. Smluvní strany Kupující: Gymnázium J.S.Machara, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Královická 668, Se sídlem:

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 13/081/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

Dodávka ICT vybavení včetně SW

Dodávka ICT vybavení včetně SW Příloha C NÁVRH SMLOUVY Veřejná zakázka Zakázka malého rozsahu (podle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - Tato veřejná zakázka na dodávky se neřídí

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7 Zadávací dokumentace

KUPNÍ SMLOUVA. Příloha č. 7 Zadávací dokumentace Příloha č. 7 Zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA kterou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsenzu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II.

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Článek II. KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 2085 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Článek I Smluvní strany Prodávající: ELKOPLAST CZ, s.r.o. Se sídlem: Zastoupený: Místo

Více

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek a k prokázání splnění kvalifikace, Zadávací dokumentace Zadavatel zakázky tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek v rámci následující veřejné zakázky malého rozsahu (III. kategorie)

Více

Smlouva o zajištění služeb

Smlouva o zajištění služeb Příloha zadávací dokumentace: Návrh smlouvy o zajištění služeb závazné obchodní podmínky na veřejnou zakázku s názvem Zahraniční jazykové kurzy pro učitele a stínování pro pedagogy Smlouva o zajištění

Více

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ

KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ KUPNi SMLOUVA c. j. KRPL-82396-16/CJ-2014-1800VZ die 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakoniku, ve zneni pozdejsich pfedpisu, (dale jen "obcansky zakonik") Nize uvedeneho dne, mesice a roku

Více

otto interier s.r.o. 2.2 V rámci předmětné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka Prodávajícího.

otto interier s.r.o. 2.2 V rámci předmětné veřejné zakázky byla jako nejvhodnější nabídka vyhodnocena nabídka Prodávajícího. Příloha č. 1 Výzvy Kupní smlouva č. P15V10000296/ (dále jen Smlouva ) uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ). I.

Více