KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KUPNI SMLOUVA. uzavfena podle ust. 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva")"

Transkript

1 KUPNI SMLOUVA uzavfena podle ust a nasl. zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonfk (dale jen,,obcansky zakonik") (dale jen,,smlouva") SMLUVNISTRANY Kupujfci: Stredni prumyslova skola stavebni, Plzen, Chodske nam. 2 se si'dlem: Chodske namestf 2, Plzen zastoupeny: Ing. Ivanou Raunerovou, feditelkou ICO: osoba opravnena jednat za Kupujiciho: Ing. Ivana Raunerova, feditelka bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s. cislo uctu: /0800 kontaktni osoba: Ing. Ivana Raunerova telefon: {dale jen "Kupujici") na strane jedne Prodavajici: Profiscan s.r.o. se si'dlem/mfstem podnikdni: Moskevska 14/1, Most zapsana v: Krajskeho soudu v Usti nad Labem vlozka oddi'l C ICO: DIC: CZ zastoupeny/jednaji'cf: Radovan Civis, jednatel bankovni spojeni: CSOB, a.s.; pobocka Plzen cislo uctu: / 0300 kontaktni osoba: Radovan Civis, jednatel (dale jen "Prodavajici") na strane druhe Kupujici a Prodavajici jsou dale spolecne oznaceni jako,,smluvnistrany" a kazdy zvlast'jako,,smluvni strana". Pfedmet smlouvy je realizovan v ramci projektu: Modernizace a implementace oboru Geodezie a katastr nemovitosti do praxe, registracnf cislo projektu: CZ.1.14/2.4.00/ , Oblast podpory: 2.4 Rozvoj infrastruktury zakladnfho, stfedni'ho a vyssiho odborneho skolstvi, podporeneho v ramci Operacniho programu ROP NUTS II Jihozapad. Tato Smlouva byla uzavrena na zaklade vysledku zadavacfho rfzeni na vefejnou zakazku s nazvem,,modernizace A IMPLEMENTACE OBORU GEODEZIE A KATASTR

2 AlEMOVITOSTf DO PRAXE (3. vyhlaseni) - Pocitace s prfslusenstvi'm (dale jen,,ve?ejna zakazka"), zadavanou Kupujici'm jako zadavatelem ve smyslu zakona c. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve zneni pozdejsi'ch predpisu (dale tez jen,,zvz"}. V ramci predmetne verejne zakazky byla jako nejvhodnejsi nabi'dka vybrana nabfdka Prodavajiclho. I. PREDMETSMLOUVY 1. Pfedmetem teto Smlouvy je dodavka 6 ks notebooku, 21 ks PC, 42 ks monitoru, 1 ks tiskarny 2. Specifikace pfedmetu koupe je uvedena v Priloze c. 1 teto Smlouvy. 3. Prodavaji'ci se zavazuje odevzdat Kupuji'ci'mu kompletnf 6 ks notebooku, 21 ks PC, 42 ks monitoru, 1 ks tiskarny a to vcetne pffslusenstvi (dale jen,,zbozi") a umoznit Kupuji'cfmu nabyt vlastnicke pravo k tomuto Zbozi a Kupuji'ci se zavazuje, ze Zbozi prevezme a zaplati Prodavaji'ci'mu kupnf cenu ve vysi a se splatnosti podle cl. III. teto Smlouvy. Pfesna specifikace a parametry Zbozi jsou bli'ze specifikovany v Priloze c. 1 teto Smlouvy, ktera tvori jejf nedilnou soucast. 4. Soucasti zavazku Prodavajiclho dodat Zbozi je rovnez doprava Zbozi do mista pineni die cl II. teto Smlouvy (vcetne pnpadneho transportniho pojisteni Zbozi), uvedeni do provozu, montaz a instalace Zbozi, dale povinnost predvest Kupuji'ci'mu veskere pozadovane funkce a parametry Zbozi vymezene v Priloze c. 1 teto Smlouvy a dale dodani kompletnf technicke a dalsf dokumentace nezbytne k uzivani Zbozi, vcetne navodu k obsluze vceskem jazyce, jakoz i provest dalsf ukony specifikovane vzadavacf dokumentaci a jejfch pnlohach. Pfedani kompletnfho pineni bude protokolarne potvrzeno. 5. Prodavaji'ci je rovnez povinen provest vmfste pineni zaskoleni clenu obsluhy Zbozi vrozsahu nezbytnem k radnemu zaskoleni', a to pro vsechny cleny obsluhy Zbozi. Obsahovou naplnf zaskoleni' bude zvladnutf obsluhy Zbozi a vsech soucasti dodavky Zbozi v plnem rozsahu. 6. Zbozi musi presne odpovidat sjednane kvalite, technickym pozadavkum uvedenym vteto Smlouve, pnp. prfslusnym technickym normam a specifikaci'm, bude zhotoveno z noveho a kvalitnfho materialu. Dale bude pine vyhovovat ucelu, pro ktery bylo objednano, a pro kteryje urceno. 7. Dodane Zbozi musi splnovat pozadavky zakona c. 22/1997 Sb., o technrckych pozadavcich na vyrobky a o zmene a doplneni nekterych zakonu, ve zneni pozdejsi'ch predpisu. Kupuji'ci pfedlozf prfslusna prohlasenf o shode k dodanemu Zbozf.

3 8. Vsechen material a nahradni dfly urcene k uzi'vani vzafizem'ch die Pfflohy c. 1 teto Smiouvy dodane jako soucast predmetu koupe budou vzdy originalni, doporucene a schvalene vyrobcem pro dany typ Zbozi. 9. Prodavaji'ci potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dodavaneho Zbozi tykaji'ci se predmetu vyse uvedene verejne zakazky, a ze mu jsou znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podmi'nky, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k plnem nezbytne, a to rovnez ve vazbe na jfm prokazanou kvalifikaci pro pineni verejne zakazky. Prodavaji'ci prohlasuje, ze je odborne zpusobily k zajisteni predmetu Smiouvy. 10. Prodavaji'ci vyslovne potvrzuje, ze proveril veskere podklady a pokyny Kupuji'ci'ho, ktere obdrzel do dne uzavreni teto Smiouvy, i pokyny, ktere jsou obsazeny v zadavaci'ch podminkach, ktere Kupujfci stanovil pro zadani Smiouvy, ze je shledal vhodnymi, ze sjednana cena a zpusob pineni vcetne doby trvani Smiouvy obsahuje a zohlednuje vsechny vyse uvedene podmi'nky a okolnosti. II. DOBAAMISTOPLNENI 1. Prodavaji'ci se zavazuje, ze Zbozi doda Kupujicfmu a splni sve zavazky die cl. I. teto Smiouvy do [ ]. 2. Predavaci protokol bude sepsan pote, co bude Zbozi fadne predano a budou radne splneny zavazky uvedene v cl. I. teto Smiouvy. Predavaci protokol bude podepsan obema Smluvni'mi stranami. 3. Mi'stem pineni verejne zakazky budou prostory v sidle Kupuji'ci'ho na adrese: Stfednf prumyslova skola stavebni7 Plzen, Chodske nam. 1, Chodske namesti 2, Plzeri, v pri'pade vhodnosti nebo potfeby tez jine mi'sto die pokynu Kupuji'ci'ho. III. KUPNI CENA A PLATEBNf PODMI'NKY 1. Kupni' cena Zbozi je stanovena dohodou Smluvni'ch stran a vychazi z cenove nabidky Prodavaji'ci'ho, kalkulovane v ramci zadavaci'ho nzeni na predmet plnem'teto Smiouvy, 2. Kupujfci se zavazuje uhradit Prodavajici'mu za dodani' Zbozi sjednanou kupnf cenu ve vysi: ,- Kc bez DPH (slovy: sest set ctyfi tisi'c sedm set sedesat ctyri korun ceskych) 21%DPH

4 127000,44 Kc DPH (slovy: jedno sto dvacet sedm tisi'c korun ceskych ctyricet ctyfi haleru) ,44 Kc vcetne DPH (slovy: sedm set tficet jedna tisfc sedm set sedesat ctyfi korun ceskych ctyficet ctyri haleru). 3. Platby budou probi'hat vyhradne v ceskych korunach. Rovnez veskere cenove udaje a platebnf doklady budou uvadeny v teto mene. 4. Kupni cena je uplna, konecna a nemenna a zahrnuje veskere naklady a poplatky spojene s dodanim Zbozi a instated, uvedeni do provozu, zaskoleni obsluhy a se splneni'm povinnosti Prodavaji'ci'ho die Smlouvy vcetne baleni, pfepravy a vykladky Zbozi a dodani dokumentace k Zbozi. Tato kupni cena je sjednana jako cena nejvyse pnpustna, ktera je prekrocitelna pouze vpnpade zmeny pravnich predpisu ovlivnuji'ci'ch vysi DPH u ceny sjednanetoutosmlouvou. Prodavajici odpovi'da za to, ze sazba dane z pridane hodnotyje stanovena vsouladu s platnymi pravnimi predpisy. Vpfi'pade, ze dojde ke zmene zakonne sazby DPH, je Prodavajici ke kupni cene bez DPH povinen uctovat DPH v platne vysi. 5. Kupnf cena bude Prodavaji'cimu uhrazena jednorazove na zaklade radneho dahoveho dokladu (faktury), splnujfci'ho veskere nalezitosti die zvlastnfch pravnich predpisu, pficemz faktura muze byt vystavena az po radnem splneni vsech zavazku Prodavaji'ci'ho. Pn'lohou faktury za dodane Zbozf a splneni vsech povinnosti Prodavaji'ci'ho musi byt kopie Protokolu o predanf a prevzeti Zbozi podepsaneho obema Smluvnimi stranami. Doba splatnosti dahoveho dokladu (faktury) se stanovuje na 30 kalendarnich dnu ode dne doruceni danoveho dokladu Kupuji'ci'mu. Ve zduvodnenych pffpadech a na zaklade vzajemneho projednanf muze byt splatnost prodlouzena podle potfeby Kupuji'ciho, 6. Dnem uhrady se rozumi den, kdy byla celkova uctovana castka prokazatelne odepsana z uctu Kupuji'cfho ve prospech uctu Prodavaji'ci'ho. 7. Kupujici neposkytne Prodavaji'cimu zadnou zalohu na plneni predmetu teto Smlouvy. 8. Prodavajici vystavi Kupuji'ci'mu danovy doklad - fakturu, ktera bude Kupuji'ci'mu pfedana pri predanf Zbozf. 9. Ucetni danovy doklad {faktura) musi byt predlozen ve 2 (dvou) originalech a splnovat nalezitosti danoveho dokladu die zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich predpisu. Ucetni a danovy doklad musi obsahovat zejmena tyto nalezitosti: a) identifikacni udaje kupuji'ciho adresu, sidlo, ICO, DIG b) identifikacni udaje prodavaji'ci'ho adresu, sidlo, ICO, DIC

5 c) oznaceni ucetni'ho dokladu a jeho pofadove ci'slo d) popis obsahu ucetni'ho dokladu e) datum vystaveni f) datum uskutecneni zdanitelneho plneni g) vysi ceny bez dane celkem h) sazbu dane i) vysi dane celkem zaokrouhlenou die pnslusnych pravnfch predpisu j) cenu celkem vcetne dane k) oznaceni penezni'ho ustavu a ci'slo uctu, na ktery se ma platit, konstantm' a variabilm symbol I) duvod uctovani s odvolanim na smlouvu m) presne oznaceni projektu, ze ktereho je vefejna zakazka financovana registracni cfslo projektu - CZ.l.14/2,4.00/ , nazev projektu - Modernizace a implementace oboru Geodezie a katastr nemovitostfdo praxe n) kod a nazev rozpoctove polozky projektu o) v zahlavi faktury prvky publicity p) razi'tko a podpis osoby opravnene k vystaveni danoveho a ucetni'ho dokladu q) kopie predavaci'ho protokolu 10. V pn'pade, ze faktura nebude mi't odpovi'daji'ci nalezitosti, je Kupuji'ci' opravnen ji vratit ve Ihute splatnosti zpet Prodavaji'ci'mu k doplnenf, aniz se tak dostane do prodleni' se splatnosti (uhradou). Lhuta splatnosti pocfna bezet znovu od pocatku po opetovnem doruceni nalezite doplnene nebo opravene faktury Kupujici'mu. 11. Uhrada za plneni die teto Smlouvy bude realizovana bezhotovostni'm prevodem na ucet Prodavaji'ciho, a ktery je soucasne uveden vzahlavfteto Smlouvy. V pn'pade, ze dojde ke zmene cisla bankovniho uctu, Prodavaji'ci se zavazuje bezprostredne tuto skutecnost Kupujici'mu sdelit a postupovat vsouladu se zakonem c. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, ve zneni pozdejsfch predpisu (dale jen,,zakon o DPH"). Za okamzik uhrady kupni cenyje povazovan okamzik odepsani pnslusne castky z uctu Kupujici'ho. IV. PREDANf A PREVZETl'ZBOZf 1. Prodavaji'ci odevzda Kupujici'mu Zbozi vdohodnutem mnozstvi, jakosti a provedeni. Veskere Zbozi dodavane Prodavaji'cfm Kupuji'ci'mu ztitulu teto Smlouvy musi splnovat kvalitativni pozadavky die teto Smlouvy, Prodavaji'ci Kupujici'mu odevzda Zbozf vc. dokladu, ktere se ke Zbozi vztahuji' (zarucni listy, navody k uzivani, osvedcenf atd.).

6 2. Prodavajfcf je povinen spolu se Zbozi'm dodat Kupujfci'mu kompletni technickou a dalsi dokumentaci nezbytnou kuzivanf Zbozf, vcetne navodu kobsluze vceskem jazyce, a to jak v pfsemne, tak elektronicke podobe. 3. Prodavajfcf odevzda Kupujfcfmu Zbozf bez jakychkoli vad a vsouladu s podminkami stanovenymi touto Smlouvou. Pfedavacf protokol {dodacf list) muze byt podepsan nejdfive vokamziku, kdy bude beze zbytku realizovana dodavka Zbozf Prodavajfdm vcetne souvisejicfch vykonu a sluzeb sjednanych touto Smlouvou. 4. Zbozi je dodano v okamziku prevzeti Zbozf Kupujfcim v mfste plnenf die cl. II odst. 2 teto Smlouvy, a to po splnenf vsech zavazku Prodavajfcfho z tohoto smluvnfho vztahu. 5. Kupujfci pri prevzetf Zbozf provede kontrolu: dodaneho Zbozf z pohledu existence zjevnych vad, dokladu dodanych se Zbozfm, funkcnosti provedene instalace pfedanf a prevzetf Zbozf prodavajfcf vyhotovi dodacf list (predavacf protokol), ktery za Kupujfciho podepfse ktomu povereny zastupce. Prodavajfcf je povinen na dodacfm listu min. specifikovat dodavane Zbozf, uvest datum pfedanf a prevzetf. Dodacf list bude dale obsahovat jmeno a podpis predavajfcf osoby za Prodavajfdho a jmeno a podpis pfejfmajfcf osoby za Kupujfcfho. Prodavajfcf odpovi'da za to, ze informace uvedene v dodacfm listu odpovfdajf skutecnosti. Nebude-li dodacf list obsahovat udaje uvedene vtomto odstavci, je Kupujfcf opravnen prevzetf Zbozf odmftnout, a to az do predanf dodacfho listu s vyse uvedenymi udaji. 7. V pffpade zjistenf vad Zbozf muze Kupujfcf odmftnout prevzetf Zbozf, coz fadne i s duvody potvrdf v pfedavacfm protokolu. 8. Prodavajfcf je povinen po celou dobu trvanf Smlouvy disponovat kvalifikacf, kterou prokazal vramci zadavacfho ffzenf, ktere predchazelo uzavrenf teto Smlouvy. V prfpade porusenf tohoto ujednanf ma Kupujfcf pravo od teto Smlouvy odstoupit. 9. Prodavajfcf nenf opravnen postoupit jakakoliv prava anebo povinnosti z teto Smlouvy na tfetf osoby bez predchozfho pfsemneho souhlasu Kupujfcfho. 10. Prodavajfcf souhlasf s tfm, ze jakekoliv jeho pohledavky vuci Kupujfcfmu, ktere vzniknou na zaklade teto uzavfene Smlouvy, nebude moci postoupit ani zapocftat jednostrannym pravnim ukonem.

7 11. Prodavajfcf odpovfda Kupujfci'mu za skodu zpusobenou porusenim povinnosti podle teto Smiouvy nebo povinnosti stanovene obecne za'vaznym pravnim pfedpisem. 12. Smiuvnf strany se dohodly a Prodavajfcf urcil, ze osobou opravnenou kjednanf za Prodavajfcfho ve vecech, ktere se tykajf teto Smiouvy a jejf realizace je: jmeno: Martin Lega't tel.: Prodavajici bere na vedomi, ze na tuto kontaktni osobu budou smerovany oznameni o potfebe garancnfho zasahu die cl. VI odst. 8 teto Smiouvy. Zmena teto osoby musf byt Kupuji'ci'mu neprodlene pfsemne oznamena, pricemz je ucinna okamzikem dorucenf tohoto pi'semneho oznameni Kupujfci'mu. 13. Strany se dohodly a Kupuji'cf urcil, ze osobou opravnenou kjednani za Kupujt'ci'ho ve vecech, ktere se tykajf teto Smiouvy a jejf realizace jsou: jmeno: Ing. Ivana Raunerova telefon: Veskera korespondence, pokyny, oznameni, zadosti, zaznamy a jine dokumenty vznikle na zaklade teto Smiouvy mezi Smluvnfmi stranami nebo v souvislosti s nf budou vyhotoveny v pfsemne forme vceskem jazyce a dorucujf se buct osobne nebo doporucenou postou, faxem ci em; kruka'm a na dorucovacf adresy opravnenych osob die teto Smiouvy. 15. Prodavajici je povinen dodrzet veskere zavazky obsazene vjeho nabfdce do vefejne zaka'zky, ktera predchazela uzavrenf teto Smiouvy. V. SMLUVNf POKUTY 1. Nedoda-li Prodavajfcf Kupujfcfmu Zbozi (ci jakoukoli cast Zbozf) ve Ihute uvedene v cl. II. odst. 1 teto Smiouvy, je povinen zaplatit Kupujfcfmu smiuvnf pokutu ve vysi 0,05 % z kupnf ceny nedodaneho Zbozf v Kc vc. DPH, a to za kazdy zapocaty den prodlem. 2. Smiuvnf strany povazujf vyse ujednanych smluvnfch pokut za zcela primerene. Zaplacenfm smiuvnf pokuty nenf dotceno pravo na nahradu skody, ktera vznikia Smiuvnf strane pozadujfcf smiuvnf pokutu v pficinne souvislosti s porusenfm Smiouvy, se kterym je splnena povinnost platit smiuvnf pokuty.

8 3. V pffpade prodleni' Prodavaji'cfho s nastupem k odstranenf vad nahlasenych Kupujfcfm die cl. VI odst. 4. teto Smlouvy, se Prodavajfci zavazuje uhradit Kupujicfmu smluvnf pokutu ve vysi 0,05 % z kupni ceny za kazdy zapocaty den prodleni, cfmz neni dotceno pravo Kupujfciho na nahradu skody. Celkova vyse smluvnf pokuty neni omezena. 4. Smluvnf pokuta je splatna do triceti dm od data, kdy byla povinne strane dorucena pfsemna vyzva kjeji'mu zaplaceni ze strany opravnene strany, a to na ucet opravnene strany uvedeny vzahlavi teto Smlouvy. 5. Pro pri'pad prodleni se zaplacenim kupni ceny sjednavajf Smluvni strany urok z prodleni ve vysi stanovene obcanskopravnimi pfedpisy. 6. Uhradou jakekoli smluvni pokuty neni dotceno pravo Kupujfciho na nahradu skody vuci Prodavajfcfmu z titulu porusenf zavazku plynouci'ch z teto Smlouvy. 7. Prodavajfci je povinen dodrzovat internf predpisy Kupujfcfho, se kterymi bude seznamen. 8. Kupujicf poskytne Prodavajfcfmu pouze nezbytnou soucinnost k provedenf pineni (zejm. zajistf Prodavajfcfmu pfi'stup do svych prostor). Prodavajfci je opravnen vstupovat do prostor Kupujfcfho v souvislosti s pinenfm zavazku jen se souhlasem nebo v prftomnosti opravnene osoby Kupuji'ciho. VI. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNf DOBA A REKLAMACE 1. Prodavajfci prohlasuje, ze na predmetu koupe nevaznou zadne fakticke vady, o kterych Prodavajfci' vi nebo by vedet mel, a zadne pravnf vady. 2. Nevyplyva-li z pfflohy c. 1 teto Smlouvy jinak, je Prodavajfcf povinen poskytnout Kupujfcfmu zaruku na dodane plnenf vdelce 24 mesfcu. Vprubehu zarucnf doby se Prodavajfcf zavazuje zajist'ovat odstranovanf vad nahlasenych Kupujfcfm. V souvislosti s odstranovanfm zarucnfch vad Prodavajfcf nebude opravnen uctovat zadne naklady (tj. nahradnf dfly, dopravu ke Kupujfcfmu apod.). Rovnez vprfpade odstranovanf zarucnfch vad je Prodavajfcf povinen pouzfvat vyhradne nove a originalnf dfly. 3. Zarucnf doba pocfna bezet dnem prevzetf Zbozf Kupujfcfm. Zarucnf doba se stavf po dobu, po kterou nemuze Kupujicf Zbozf fadne uzi'vat pro vady, za ktere nese odpovednost Prodavajfcf. 4. Veskere zjistene vady je Kupujicf povinen uplatnit u Prodavaji'cfho bez zbytecneho

9 odkladu pote, kdy vadu zjistil, a to formou pfsemneho oznameni (popr. em), obsahuji'cim specifikaci zjistene vady. Jakmile Kupujfci odesle toto oznameni, bude se mi't za to, ze pozaduje bezplatne odstraneni' vady, neuvede-li v oznameni jinak. Zarucni opravy provede Prodavajfcf bezplatne a bezodkladne s ohledem na druh vady Zbozf, nejpozdeji vsak do 30 kalendafnfch dnu od nahlasenf zavady Kupujfcfm. 5. Pokud Prodavajfci neodstranf reklamovanou vadu pfedmetu koupe ve Ihutach uvedenych vteto Smlouve a zaroven Kupujicfmu za vadne Zbozf neposkytne zdarma nahradni feseni o stejnych nebo vyssi'ch technickych parametrech, je povinen zaplatit Kupujfcfmu smluvnf pokutu ve vysi 0,05 % z kupnf ceny, a to za kazdy zapocaty den prodleni az do odstraneni vady anebo poskytnuti nahradni'ho Zbozi o stejnych nebo vyssi'ch technickych parametrech. 6. Pokud je reklamace opravnena, ma Kupujfci pravo na bezplatne odstraneni vytykanych vad. Pokud vadu neni mozno bezplatne odstranit, ma Kupujfci pravo na vymenu vadneho plneni, pnpadne pravo od zavazku plynoucich ze Smlouvy odstoupit (a to i od casti zavazku). Jestlize je reklamace uznana za opravnenou, pricemz dojde k poskytnuti Zbozi (ci dilu) noveho, bezvadneho, bezi nova zarucni Ihuta ode dne predani bezvadneho (nahradnfho) plneni Kupujicfmu. 7. Prodavajfci garantuje rychlost servisnfho zasahu v dobe zaruky {nastup na odstraneni vad nejpozdeji do 2 pracovnich dnu od okamziku ohlaseni zavady ( em, faxem, pfsemne), jednotlive vady v zarucni dobe musf byt odstraneny nejpozdeji do 30 kalendarnfch dnu ode dne zahajenf odstrahovanf vad, nedohodnou-li se osoby opravnene ve vecech technickych za Smluvni strany pfsemne jinak. Za zarucnf opravy neni uctovan material, prace servisni'ho technika, cestovnf ci jine nahrady. Doba zaruky se automaticky prodluzuje o pocet dnu uplynulych od ohlaseni zavad do jejich odstraneni'. Prodavajfcf je povinen odstranovat jednotlive vady vodbornem servisu,,,vadnou cast" Zbozi Prodavajfci' protokolarne prevezme do opravy po pfsemnem odsouhlasenf navrzeneho postupu osoby opravnene ve vecech technickych. 8. V zarucni Ihute je Prodavajfci povinen odstranovat reklamovane vady, poprfpade uspokojit jiny narok Kupuji'ci'ho z vadneho plnenf, a to tak, ze Prodavajfci nastoupi k odstraneni'zavady ve Ihute nejpozdeji do 2 pracovnich dnu od okamziku ohlaseni'zavady Kupujfcfm Prodavajfcfmu telefonicky nebo pfsemne, pricemz vteto souvislosti bere Prodavajfci na vedomf, ze k odstraneni' zavad muze nastoupit v pracovnf den vdobe od 8:00 hodin do 14:00 hodin odpoledne. Nastupem na servisni zasah se rozumf dostavenf se opravneneho zastupce Prodavajfcfho do sfdla Kupuji'ci'ho za ucelem odstranenf oznamene zavady dodaneho Zbozi. V pffpade, ze konec Ihuty k nastupu na odstraneni' zavad uvedene vyse pripadne na dobu mimo rozmezf uvedene vyse a nebude-li mezi Smluvm'mi stranami dohodnuto jinak, je Prodavajfci' povinen nastoupit k odstraneni'

10 nahlasene zavady v nejblizsim moznem termfnu. V prfpade vyskytu vady po dobu behu zarucni doby se zarucni doba prodluzuje o dobu od oznameni zavady Kupujicfm Prodavaji'ci'mu po jeji odstranenf Prodavajici'm. 9. Odstraneni vady musi byt provedeno nejpozdeji v garantovanych Ihutach. Pokud by doba feseni zavady mela presahnout garantovanou Ihutu opravy, Prodavaji'ci zdarma zajistf po celou dobu odstranovanf zavady dodavku nahradm'ho feseni (se stejnymi ci lepsi'mi parametry). 10. Pokud Prodavajfci Kupuji'ci'mu sdelf, ze ve stanovene Ihute opravu nezajisti, resp. vada nebude ve stanovene Ihute odstranena a Prodavaji'ci vcas neposkytne nahradni feseni die pfedchozi'ho odstavce, je Kupuji'cf opravnen provest opravy vlastni'mi kapacitami ci kapacitami tfetfho subjektu. Prodavaji'ci se zavazuje uhradit Kupujici'mu takto vznikle naklady, ktere mu budou pfeuctovany. 11. Prodavaji'ci je povinen uhradit Kupujici'mu skodu, ktera mu vznikla vadnym plneni'm a naklady vznikle pfi uplatnovanf prav z odpovednosti za vady. 12. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdeji do posledm'ho dne zarucni Ihuty, pficemz i reklamace odeslana v poslednf den zarucni Ihuty se povazuje za vcas uplatnenou. 13. Zaruka se nevztahuje na zavady zpusobene neodbornou manipulaci nebo mechanickym poskozem'm Zbozi Kupujicfm. VII. VLASTNICKE PRAVO A PRECHOD NEBEZPECI KODY 1. Podpisem predavacfho protokolu pfechazf na Kupujfci'ho vlastnicke pravo ke Zbozi a vsem hmotnym vystupum, ktere jsou soucastf plnenf Prodavaji'cfho, jakoz i nebezpecf skody na Zbozi. VIII. ODSTOUPENf OD SMLOUVY, ZANIK ZAVAZKU 1. Odstoupit od Smlouvy Ize pouze z duvodu stanovenych ve Smlouve nebo zakonem. 2. Zavazek z teto Smlouvy zanika pfsemnou dohodou Smluvnich stran. 3. Od teto Smlouvy muze Smluvni strana dotcena porusenim povinnosti jednostranne odstoupit pro podstatne poruseni teto Smlouvy, pficemz za podstatne poruseni teto Smlouvy se zejmena povazuje:

11 a) na strane Kupuji'cfho nezaplacem kupnf ceny podle teto Smiouvy ve Ihute delsf 60 dnf po dni splatnosti prfslusne faktury, b) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize byt' i cast Zbozf nebude fadne doda'na v dohodnutem termfnu, c) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize Zbozf nebude mft vlastnosti deklarovane Prodavaji'cfm v teto Smlouve, d) pokud ma Zbozf vady, ktere jej cinf neupotfebitelnym nebo nema vlastnosti, ktere si Kupuji'cf vymfnil nebo o kterych ho Prodavajfcf ujistil, e) nedodrzenf smluvnfch ujednanf o zaruce za jakost a nezajistenf napravy ani po vyzve Kupuji'cfho, f) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize Prodavajfcf neodstranf vady ve Ihute stanovene Smlouvou od pisemneho nahlasenf vady Kupujfcfm nebo v pffpade opakujfci se zavady, g) na strane Prodavaji'ci'ho, jestlize ve sve nabidce vramci vefejne zakazky, ktera pfedchazela uzavrenf teto Smiouvy, uvedl informace nebo doklady, ktere neodpovfdajf skutecnosti a mely nebo mohly mft vliv na vysledek zadavacfho rfzenf. 4. Pfedcasnym ukoncenfm zavazku die teto Smiouvy nejsou dotcena ustanovenf o odpovednosti za skodu (skoda muze spocfvat i vnakladech vynalozenych Kupujfcfm na realizaci noveho vyberoveho/zadavacfho rfzenf), naroky na uplatnenf smluvnfch pokut, o mlcenlivosti a ostatnfch prav a povinnostf zalozenych touto Smlouvou. 5. Skonceni'm ucinnosti Smiouvy zanikajf vsechny zavazky Smluvnfch stran ze Smiouvy. Skonceni'm ucinnosti nebo jejfm zanikem nezanikajl naroky na nahradu skody a zaplacenf smluvnfch pokut sjednanych pro pffpad porusenf smluvnfch povinnostf vznikle pfed skonceni'm ucinnosti Smiouvy, a ty zavazky Smluvnfch stran, ktere podle Smiouvy nebo vzhledem ke sve povaze maji trvat i nadale, nebo u kterych tak stanovf zakon. IX. SPOLE NA USTANOVEN^ l. Vztahy mezi stranami se ndf ceskym pravnim ra'dem. Ve vecech Smlouvou vyslovne neupravenych se pravnf vztahy z nf vznikajfci a vyplyvajicf ndf pffslusnymi ustanoveni'mi zakona c. 89/2012 Sb., obcanskeho zakonfku a ostatnfmi obecne zavaznymi pravnfmi predpisy. 2. Smluvnf strany se dohodly na torn, ze jakakoliv penezita plnenf die Smiouvy jsou radne a vcas splnena, pokud byla prfslusna castka odepsana z uctu povinne strany ve prospech uctu opravnene Smluvnf strany (veritele) nejpozdeji v poslednf den splatnosti.

12 3. Pokud kterekoliv ustanoveni teto Smiouvy nebo jeho cast bude neplatne ci nevynutitelne a/nebo se stane neplatnym ci nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ci nevynutitelnym soudem ci jinym prislusnym organem, pak tato neplatnost ci nevynutitelnost nebude mi't vliv na platnost ci vynutitelnost ostatni'ch ustanoveni Smiouvy nebo jejich casti. 4. Veskere zmeny ci doplnenf Smiouvy Ize ucinit pouze na zaklade pi'semne dohody Smluvm'ch stran. Takove dohody musi mft podobu datovanych, ci'slovanych a obema Smluvnimi stranami podepsanych dodatku Smiouvy. 5. Nastanou-li u nektere ze stran skutecnosti brani'ci fadnemu plnenf teto Smiouvy, je povinna to ihned bez zbytecneho odkladu oznamit druhe strane a vyvolat jednani zastupcu Kupujicfho a Prodavajicfho. 6. Pfi'lohy uvedene vtextu teto Smiouvy a sumarizovane vzaverecnych ustanovenich Smiouvy tvon nedi'lnou soucast Smiouvy. 7. Smluvnf strany budou vzdy usilovat o smi'rne urovnani pripadnych sporu vzniklych ze Smiouvy. Pri'padne spory vznikle zteto Smiouvy budou reseny podle platne pravni upravy vecne a mfstne pfi'slusnymi organy Ceske republiky (soudnimi organy). 8. Kupuji'cf je opravnen uzfvat Prodavaji'ci'm predanou dokumentaci a materialy pro ucely vyplyvajfci zteto Smiouvy. Prodavajicl souhlasi sti'm, ze ve stejnem rozsahu, vjakem je opravnen tuto dokumentaci a materialy uzivat Kupuji'ci, jsou tuto dokumentaci a materialy opravneni uzivat i tfeti osoby, jez jsou ve smluvnim vztahu s Kupuji'ci'm. 9. Prodavajicf se zavazuje, ze pokud vsouvislosti s realizacf teto Smiouvy pri plneni svych povinnosti prijdou jeho povereni pracovni'ci do styku s osobm'mi/citlivymi udaji ve smyslu zakona c. 101/2000 Sb., o ochrane osobni'ch udaju, v platnem zneni, ucinf veskera opatreni, aby nedoslo k neopravnenemu nebo nahodilemu prfstupu ktemto udajum, k jejich zmene, znicenf ci ztrate, neopravnenym prenosum, k jejich jinemu neopravnenemu zpracovanf, jakoz i k jejich jinemu zneuziti. 10. Prodavajicf prohlasuje, ze je schopen dolozit legalni puvod dodaneho Zbozi. Prodavajicf dale prohlasuje, ze je opravnenym partnerem vyrobce pro prodej a servis predmetu teto kupni smlouvy. 11. Prodavajicf se zavazuje dodrzovat povinnosti vyplyvajfci z pravidel Regionalnfho operacniho programu NUTS II Jihozapad, zejmena spolupusobit pri vykonu kontroly. 12. Prodavajicf bere na vedomi, ze je ve smyslu zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejne sprave povinen spolupusobit pri vykonu financni kontroly. Prodavajicl se ve

13 spolupraci se Kupuji'ci'm zavazuje poskytnout kontrolni'm organum jakekoliv dokumenty vztahujicf se k realizaci projektu, podat informace a umoznit vstup do sveho si'dla a jakychkoliv dalsi'ch prostor a na pozemky souvisejfci s projektem nebo jeho realizaci. Prodavajfcf se zavazuje poskytnout na vyzvu sve danove ucetnictvf nebo danovou evidenci k nahlednutf v rozsahu, ktery souvisf s projektem. Prodavajfci se dale zavazuje provest vpozadovanem termfnu, rozsahu a kvalite opatreni kodstraneni kontrolnfch zjisteni a informovat o nich pffslusny kontrolnf organ, Kupujfcfho a poskytovatele dotace. Kontrolmmi organy se rozumi osoby poverene ke kontrole Evropskou komisf, Evropskym ucetnfm dvorem, Nejvyssfm kontrolni'm uradem, Ministerstvem financf CR, Regionalnf radou Soudrznosti, jakoz i dalsfmi organy opravnenymi kvykonu kontroly. Prodavajfci bere na vedomi, ze poskytovatel dotace je opravnen provest u projektu nezavisly vnejsf audit. Prodavajfci je povinen pri vykonu auditu spolupusobit. 13. Prodavajfci' se zavazuje archivovat dokumenty souvisejfcf s realizaci projektu. 14. Prodavajfci' je povinen radne uchovavat original uzavrene kupnf smlouvy vcetne jejfch pffpadnych dodatku a jejf prflohy, veskere originaly ucetnfch dokladu a dalsi'ch dokumentu souvisejfcfch s realizaci' projektu do doby uplynuti trf let od ukoncenf programu, tj. minimalne do konce roku 2021, die cl. 90 Narfzenf Rady (ES) 1083/2006, o obecnych ustanovenfch o Evropskem fondu pro regionalnf rozvoj, Evropskem socialnfm fondu a Fondu soudrznosti. 15. Prodavajfci' se zavazuje pfsemne poskytnout na zadost Kupujfcfho jakekoliv doplnujfcf informace souvisejfci s realizaci' projektu, a to ve Ihute stanovene Kupujfcfm. X. ZAVERE^NA USTANOVENl' 1. Tato Smlouva nabyva platnosti a ucinnosti v den jejfho podpisu osobami opravnenymi tuto Smlouvu uzavrft. 2. Smlouva se vyhotovuje ve 4 (ctyrech) stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Kazda ze Smluvnfch stran obdrzf po 2 (dvou) stejnopisech. 3. Vztahuje-li se duvod neplatnosti jen na nektere ustanovenf Smlouvy, je neplatnym pouze toto ustanovenf, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolnostf, za nichz bylo sjednano, nevyplyva, ze jej nelze oddelit od ostatnfho obsahu Smlouvy. 4. Nedflnou soucastfteto Smlouvy jsou nasledujfcf prflohy: Priloha c. 1 smlouvy- Podrobna technicka specifikace Zbozf

14 5. Smiuvnf strany prohlasuji, ze si Smiouvu pred jejim podpisem precetly a s jejim obsahem bez vyhrad souhlasi. Smiouva je vyjadrenfm jejich prave, skutecne, svobodne a vazne vule. Na dukaz pravosti a pravdivosti techto prohlasenf pfipojujf opravnenf zastupci Smluvnfch stran sve vlastnorucni podpisy. 6. Smiuvnf strany souhlasi s tfm, aby tato uzavrena Smiouva vc. jejich zmen a dodatku byla uverejnena na profilu zadavatele v souladu s 147a zakona c. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, v platnem znenf. V Plzni 10. Za kupujicfho: VPIznidne Za prodavajfcfho: Strednf prumyslova skola stavebni, Plzen, Chodske nam. 2 Profiscan s.r.o. Moskevska 14/1, Most Ing. Ivana Raunerova Radovan Rediteika Strednf pruitiysiova skola sfavebni, PLZEN, Chodske nam. 2 ICO , DlC CZ tel.: , fax: jednatel

15 Pnloha c. 1 smlouvy- Podrobna technicka specifikace Zbozi Notebook 6 ks HP ProBook 650 (F1P32EA#BCM) OS: Original system Windows 8 Pro downgrade to W7 64 CZ/SK/ENG (pfedinstalovano W7 Pro, v balenf na mediich W8Pro) Kancelarsky software: MICROSOFT Office 2013 Standard SNGLOLP NLAcdmc CPU: 4th Generation Intel Core J7-4702MQ (2.2GHz; 6MB L3 cache, 4 cores); Up to 3.2GHz with Intel Turbo Boost Technology - dosahuje 7290 bodu v PassMark Grafika: AMD Radeon HD 8750M, with 1 GB dedicated DDR5 video memory - splnuje pozadavek na 600 bodu v PassMark Displej: 15.6" diagonal LED-backlit FHD antireflexni SVA slim (1920 xloso) - matny HDD: 750GB 7200 rpm Mechanika: DVD+/-RW SuperMuIti DL Drive RAM: 8GB (1x8) RAM DDR MHz Sit': Broadcom a/b/g/n WiFi Adapter (2x2), Bluetooth ctecka otisku prstu Klavesnice odolna proti politf tekutinami - odvodovne kanalky HP 6-cell Lithium-Ion Battery (55 WHr) s vydrzf az 10 hod portova vybava: VGA - Ix HDMI (pomocf prilozene redukce z DisplayPortu) - Ix Stereo microphone port - Ix Stereo headphone port - Ix Power Connector - Ix Docking Connector - Ix RJ-45 (Ethernet) - Ix USB 3.0-4x USB 3.0 charging port - Ix Seriovy port - Ix Media Card Reader - supports SD, SDHC, SDXC Zaruka: 2 roky

16 21x PC + 42x monitor 21x Axes Computers PC Professional CPU: INTEL Core BOX - dosahuje 5100 bodu v PassMark Graficka karta: Intel HD Graphics dosahuje 700 bodu v PassMark, podporuje 3D zobrazeni, vystupy VGA + DVI + HDMI, podporuje pripojeni 2 monitoru Operacnf system: MICROSOFT Windows Pro 8.1 CZ OEM 64bit-Ize provest downgrade na Win 7 Pro SSD: KINGSTON 120GB SSDNow V300 (SV300S37A/120G) Operacni pamet': KINGSTON 8GB DDR (KVR16N11/8) Obsahuje ctecku pamet'ovych karet Klavesnice + mys: GENIUS Slim Star C110 USB Kancelafsky software: MICROSOFT Office 2013 Standard SISIGL OLP NL Acdmc Forty vzadu: 4x USB x USB 2.0, vystupy a vstup zvukove karty Porzy vpredu: 2x USB 2.0, 2x USB 3x0, vystup a vstup zvukove karty Zaruka: 2 roky 42x monitor BenQ GL2250HM (9H.L6XLA.DBE) Typ obrazovky: LCD TFT monitor Podsvfceni: LED Uhloprfcka [pake]: 21,5 Rozliseni: max x 1080 Roztec bodu [mm]: Pomerstran: 16:9 Jas [cd/m2]: 250 Kontrast: 1000:1,12M:1 dynamicky Odezva [ms]: 5ms, 2ms (GTG) Pozorovaci uhly (Horizontal/Vertikal): 160 /170 Pocet barev: 16.7 milionu Reproduktory: 1W x 2 Konektory: D-Sub/ DVI-D/ HDMI Napajeni: interni Spotreba [WJ: 30W (max) Stand By rezim [W]: <0.3W TCO: TCO 5.0 Montaz na zed': VESA 100 x 100 mm Naklapem monitoru: -5 /15 Ban/a: cerna Rozmery (se stojanem, SxVxH mm): x x 173.9

17 Rozmery (bez stojanu, SxVxH mm): x x 60.5 Hmotnost [kg]: 3.8/5,4 Zaruka: 2 roky Barevna tiskarna A3 Xerox Phaser 7100 Cava {7100V_N) Format tiskarny: laserova, barevna, A3 Procesor: 667 MHz Rozliseni: Az Az 1200 x 1200 dpi Rychlost cerneho tisku: Az 30 str./min Rychlost barevneho tisku: Az 30 str./min Rozhrani: 10/100Base-T Ethernet LAN, USB 2.0 Max. mesfcni zatizeni: Az stran/mesi'c Duplex: ano - pomocf pndavne jednotky, ktera je soucasti dodavky Displej: ano Zasobnik: Standardnf Rucnf podavac: 150 listu: Uzivatelske formaty: 75 x 98 mm az A3, 210 x 900 mm a 297 x 1 200mm Zasobnik 1: 250 listu; uzivatelske formaty: 148 x 210 mm az 297 x 432 mm Zaruka: 2 roky

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik

KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik Vyssi policejni skola Ministerstva vnitra v Praze Pod Taborem 102/5 190 24 Praha 9 DV90P00060C9 C.j.: VPSA-1565/EU-2014/OVZI Pocet stran: g KUPNl'SMLOUVA uzavfena v souladu s 1724 a nasi, zakona c. 89/2012

Více

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni

KUPNf SMLOUVA. I. Predmet plneni ., KUPNf SMLOUVA UVN Doru~eno: 11.09.2014 3969/2014-uVN l1aty:21 druh: p~11ohy: Ii/BY: 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 Smluvnf strany: uvnses566daba5 #? Ustredni vojenska nemocnice

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto

uzavfeli ve smyslu 2079 a nasl. zakona c. 89/2012 Sb.. obcanskv zakonik dnesniho dne tuto N/ify uvedeneho due, mesice a roku ucastniti 1) Obchodni akademie, Plzen, nam. T. G. Masaryka 13; namestit. G. Masaryka 1530/13, 301 00 Plzen; 1C: 49778161, zastoupena Mgr. Miloslavem Skuhravym, feditelem

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk

Pardubický kraj VÝZVA. Zlepšení procesu projektového řízení na KrÚ Pk Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 VÝZVA k předložení nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel - Pardubický kraj tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče

... podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče Příloha č. 2 Čestné prohlášení k prokázání základních kvalifikačních předpokladů uchazeče (VZOR) Č E S T N É P R O H L Á Š E N Í Prohlašuji místopřísežně, že jsem uchazečem: a) který v posledních 3 letech

Více

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva") I.

podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva) I. vysocma KRAJSKÝ ÚŘAD dbor informatiky likcva 57. 587 33 Jlhfaya KUPNÍ SMLOUVA KUJIP014Z24U podle 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen smlouva")

Více

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP" Smluvní strany:

Smlouva o dílo. na realizaci zakázky. Rozšífení datové, serverové a síťové infrastruktury TC ORP Smluvní strany: Smluvní strany: Město Třebíč IČ: 00290629 (dále jen Objednatel") a oddíl C, vložka 26849 (dále jen Zhotovitel") dle č l ánku 9 Narrzenf Komise (ES) č. 1828/2006 Smlouva o dílo na realizaci zakázky ~ ROZVOJ

Více

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice"

SMLOUVA O DILO. Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice SMLOUVA O DILO Zajisteni PROJEKTOVE DOKUMENTACE" na akci..novostavba viceuceloveho obecniho domu v obci Pi^ezietice" uzavfend podle 536 a ndsledujicich zdkona c. 513/1991 Sb. obchodniho zdkoniku ve zneni

Více

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb

Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smlouva o poskytnutí služeb vnitřní integrace úřadu, dodávce licencí a zajištění dalších souvisejících služeb Smluvní strany Objednatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Zastoupený:

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou

Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu. Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov Ing. Karlem Goldemundem, starostou Smlouva na dodání a implementaci HW firewallu uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ), mezi těmito smluvními stranami:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257042590 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 3.5.2013 PID: MFCR3XFBCD Č. j.: MF-39358/2013/23-2302/T

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB Návrh Příloha č. 3 k ZD č.j.: MV-125686-6/VZ-2014 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ ODBORNÝCH SLUŽEB podle 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) a podle zákona č. 121/2000

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Zajištění a podpora provozu IS ARES na dobu 60 měsíců Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO BARKOTEX PRAHA spol. s.r.o. se sídlem: Poděbradská 777/9, 190 00 Praha 9 - Vysočany IČ: 43003788 DIČ: CZ43003788 Zastoupena: Ondřejem

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany. Ing. Kamilem Žákem vedoucím odboru majetku města Smlouva o dílo uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen NOZ ). 1. Smluvní strany Objednatel: Zastoupený: Kontaktní osoba: Město Kopřivnice Sídlo: Štefánikova 1163, 742

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému

PŘÍLOHA Č. 7 Návrh smlouvy o dodávce informačního systému ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení:

V souladu s ustanovením 34 odst. 1 zákona Vám zadavatel oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto zadávacím řízení: ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 Telefon: 257043449 Fax: 257042609 IČ: 00006947 DIČ: CZ00006947 V Praze dne 13. prosince 2012 PID MFCR2XHTAZ Č.j.:MF-95576/2012/23-232/BA

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf. Výsledek výběrového evropský ~ IVrr t e ~ sociální J1INISTERS-VO ŠKOLSTV fond v CR EVROPSKÁ UNIE "" P.OF ŽE- A rl:: OVV'"::HOVV INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁvANf OP Vzděláváni Výsledek výběrového řízení Číslo veřejné zakázky:

Více

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt

OP Výzkum a vývoj pro Inovace. KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt -- EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FON D PRO REGIONÁLNf ROZVOJ INVESTICE DO VAŠf BUDOUCNOSTI KUPNÍ SMLOUVA 0. yo'\ \0\ll. \t>\ \1}.0'\Lt I. SMLUVNÍ STRANY KUPUJICI: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI veřejná vysoká

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti VEKRA plastová okna s.r.o., se sídlem Plzeň, Alej Svobody 56, PSČ 323 00 IČ: 263 81 893 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C. vložka

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o p o s k y t o v á n í s l u ž b e b společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468

Více