Vyrocni zprava Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova Kyjov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyrocni zprava 2013. Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova180 697 01 Kyjov"

Transkript

1 Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Havlickova Kyjov

2 Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. OBSAH Uvodni slovo predsedy predstavenstva... 3 Obecne udaje o spolecnosti... 4 Struktura akcionaru spolecnosti... 5 Statutarni organy spolecnosti... 6 Cinnost spolecnosti v roce Invests ce Obchod Vysledek hospodareni Prflohy Zprava o vztazich mezi ovladajfci a oviadanou osobou a ostatnfmi osobami ovladanymi stejnou ovladajici osobou za rok 213 Zprava Dozorci rady spolecnosti Ucetni zaverka k Zpravy nezavisleho auditora o overeni ucetni zaverky sestavene k Bl.prosinci 213, vyrocni zpravy a zpravy o vztazich spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s.

3 Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. r Uvodnf slovo pfedsedy pfedstavenstva Vazeni pratele, Teplarna Kyjov, a.s. v roce 213 poskytovala podpurne sluzby pro prenosovou soustavu spolecnosti CEPS po dobu celeho roku, dodavala elektrickou energii spolecnosti E.ON Energie a teplo svym zakaznikum. Celkovy objem trzeb za prodej vlastnich vyrobku v roce 213 cinil 81,7 mil. Kc, pri hospodafskem vysledku pred odpisy EBITDA ve vysi 43,2 mil. Kc a celkovem hospodarskem vysledku pred zdanenfm 15,7 mil. Kc. Hospodarske vysledky pfekrocily planovane cfle. Projekt stavby bioplynove stanice byl z duvodu zruseni podpory na vykupovanou elektrinu zastaven, Teplarna Kyjov nabfdla ostatnfm spolecmkum odkoupeni jejich podilu ve spolecnosti E-Bio Kyjov, ktera mela bioplynovou stanici postavit, V roce 213 pokracovalo jednani o majetkovem vstupu Teplarny Kyjov, a.s. do spolecnosti Teplo Kyjov, s.r.o. s cflem zfskani 51% podilu Teplarny na zakladnim kapitalu Tepla Kyjov po jeho navysenf. Zaverem mi dovolte, abych podekoval vsem zamestnancum, clenum organu spolecnosti za odvedenou praci, obchodnim partnerum a spolupracujicfm institucim, akcionarum a clenum dozorci rady za podporu a spolupraci v roce 213. Ing. Josef Rene Predseda predstavenstva

4 Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Obecne udaje o spolecnosti Nazev ucetnf jednotky: Teplarna Kyjov, a.s. Sfdlo: Havlickova ISO, Kyjov ICO: Pravni forma: akciova spolecnost Rozhodujicf predmet cinnosti: vyroba elektriny vyroba a rozvod tepla Spolecnost byla zalozena zakladatelskou smlouvou sepsanou formou notarskeho zapisu zedne Datum zapsani do obchodniho rejstnku : 5. unora 1997 Vyse zakladnfho kapitalu k : 511,- Kc Akcie : Vystaveny v listinne podobe, na jmeno, v nominalni hodnote 5,- Kc za akcii. Pocet kusu 1 22, akcie nejsou verejne obchodovatelne.

5 Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Struktura akcionafu spolecnosti Nazev, sidlo pocet akcii hodnota vkladu podil % E.ON Trend, s.r.o ,- Kc 47,34 Jihomoravska plynarenska, a.s ,- Kc 32,1 Mesto Kyjov ,- Kc,7 E.ON Czech Holding AG ,- Kc 19,86 Celkem ,- Kc 1, E.ON Trend, s.r.o. 19,86%,7% 47,34% DJMP, a.s I E.ON Czech Holding AG Mesto Kyjov

6 Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Statutarni organy spolecnosti Predstavenstvo jako statutarni organ a vykonne vedeni spolecnosti pracovalo k v tomto slozenf: Ing. Josef Rene Ing. Radim Niedermayer Ing. Jin Suchanek, MBA predseda predstavenstva mfstopredseda predstavenstva clen predstavenstva Kontrolnfm organem spolecnosti je dozorci rada, jejiz slozeni k bylo nasledujicf: RNDr. Jan Valenta predseda dozorci rady p. Eckart Baum mistopredseda dozora rady Mgr. Frantisek Lukl, MPA clen dozorci rady - odstoupil z funkce dne Operativnf vedeni spolecnosti: Ing. Josef Boltnar, MBA vykonny feditel

7 Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. V Cinnost spolecnosti v roce 213 INVESTICE V roce 213 byly zauctovany investicnf platby v celkove vysi 35 tis. Kc, jednalo se o studie k investici planovane na rok 214, cilem bude vystavba vymenfku spaliny - voda na vyuziti odpadniho tepla ze sklarske vany c. 51. Prirdsfcky investic (tis. Kc) rok

8 Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. OBCHOD Elektricka energie Prodej elektriny v roce 213 dosahl celkoveho objemu MWh. Nizkou vyrobu elektriny vyrovnava celorocm drzeni dispecerske zalohy. Z toho spolecnosti Energie, a.s. bylo dodano MWh a pres OTE, a.s. bylo zuctovano 452 MWh. E.ON Pi ode j elektriny (MWh) 5, 45, 4, 35, 3, 25, 2, 1 5, 1, 5,, Podp&rne sluzby pro prenosovou soustavu Podpurna sluzba MZ15 byla v roce 213 poskytovana po dobu celeho roku, v celkovem objemu 111 O92 MWh. Zakaznikem byla spolecnost CEPS, a.s.. Poskytovani zalohy (MWh) 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,,

9 Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a,s. Tepio Odberatele tepla Tepio Kyjov, s.r.o., VMG, a.s., Nemocnice Kyjov, sdruzeni najemnfku - Bytos a bytove druzstvo Moravan odebrali v roce 213 od Teplarny Kyjov, a.s. celkem GJ tepla. Coz o,6 % mene nez v roce , 12, 1, 8, 6, 4, 2, Prodej tepla (GJ), K rok Nakup energii V oblasti nakupu energie ma rozhodujici vyznam polozka zemnfho plynu, ktereho bylo v roce 213 nakoupeno MWh. Nizsi spotreba oproti roku 212 byla dana nizsf vyrobou tepla a elektriny. N akup zemnihoplynu (MWh) rok

10 Vyrocni zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. VYSLEDEK HOSPODARENI V roce 213 dosahia spolecnost celkovych vynosu ve vysi tis. Kc. Pfi celkovych nakladech tis. Kc byl vysledek hospodareni spolecnosti za beznou cinnost kladny ve vysi tis. Kc. Spolecnost neplatila v roce 213 dan z prfjmu. HV zaucetmobdobi (tis.kc) Struktura vynostt Nizsi vynosy z prodeje elektriny oproti roku 212, jsou zpusobeny nizsfmi dodavkami jak spolecnosti E.ON Energie, a.s., tak regulacni energie spolecnosti OTE a.s.. Take vynosy z prodeje tepla byly nizsi ve srovnani s rokem 212. To je kompenzovano vyssfmi vynosy z poskytovani dispecerske zalohy, ktere cinily tis.kc., Oproti roku 212 doslo ke snizenf celkovych vynosu o 8,5 %, coz je zpusobeno predevsim nizsimi pnjmy z prodeje povolenek. Struktura vynosd (tis.kc) 4/J 2, Bostatm npovolenky ateplo Dpodpume slusby, f rok

11 Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Struktura nakladu Ve strukture nakladu doslo ke snizeni v polozce materialu a energie vlivem snizeni spotreby plynu a ostatnfch nakladu v polozce material vlivem snizeni provoznich hodin. Vyrazne snizeni celkovych nakladu oproti roku 212 bylo zpusobeno zauctovanfm opravne polozky ve vysi tis. Kc do roku 212, ktera upravuje zustatkovou hodnotu aktiv o prechodne snizeni hodnoty majetku ponzeneho v grantu Svetove banky, ktery byl poskytnut pro realizaci projektu. Struktura nakladft (tis.kc) aosutni Oodpisy mat, +energie rok Struktura aktiv Aktiva spolecnosti byla k ve vysi tis. Kc. Ve strukture aktiv doslo k zvyseni podilu obeznych aktiv vlivem zvyseni stavu volnych peneznich prostfedku. Nejvetsi podil maji stala aktiva, tedy dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek, a to 55,7%. Obezna aktiva maji v celkovych aktivech podii 43,7%. Struktura aktiv (tis.lc c) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, r rok obezna aktiva stila aktiva 11

12 Vyrocnf zprava 213 Teplarna Kyjov, a.s. Struktura pasiv Ve strukture pasiv nedoslo k vyznamnejsim zmenam. Nejvetsi podll ma vlastni kapital a to 99,2%. Cizi zdroje majf v celkovych pasivech podil,8%. Struktura pasiv (tis.k c) 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,, r rok Dostatni pasiva cizfzdroje iha stnf kapital IftANtoaef Rene predseda predstavenstva Ing. Radim Niedermayer mistopredseda predstavenstva 12

13 Zprava dozorci rady Vprubehu roku 213 se dozorci rada spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. v souladu s pfislusnymi ustanovenimi Obchodniho zakoniku a stanov spolecnosti zamefila na vykon cinnosti pfedstavenstva a dohled na podnikatelskou cinnost spolecnosti. V roce 213 doslo ke zmene v obsazeni dozorci rady, kdy ke dni odstoupil z iunkce Mgr. Frantisek Lukl, MPA zvoleny valnou hromadou dne Ucetni zaverku spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. za rok 213 ovefil auditor AUDIT BUSINESS SERVICE, s.r.o. a konstatoval, ze ve vsech vyznamnych ohledech v rne a poctive zobrazuje aktiva, pasiva a financni situaci spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. k 31. prosinci 213 a naklady, vynosy a vysledek hospodafeni za ucetni obdobi od do jsou v souladu se zakonem o ucetnictvi apravnimi normami platnymi v Ceske republice. Dozorci rada v souladu se stanovami pfezkoumala na svem zasedani dne fadnou ucetni zaverku za rok 213 vcetne Zpravy auditora a v souladu s vyrokem auditora doporucuje valne hromade spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. schvalit tuto ucetni zaverku. Dozorci rada take pfezkoumala navrh pfedstavenstva spolecnosti na rozdeleni hospodafskeho vysledku a doporucuje valne hromade tento navrh schvalit. Dozorci rada dale pfezkoumala a projednala, die 66a obchodniho zakoniku,,,zpravu o vztazich mezi propojenymi osobami" a nema k ni pfipominky. VKyjove dne. JanValenta predseda dozorci rady

14 ZPRAVA O VZTAZICH MEZI PROPOJENYMI OSOBAMI podle 66a odst. 9 zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platnem zneni zaucetni obdobi od I.ledna213 do 31. prosince 213

15 Pfedstavenstvo spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. v souladu s ustanovenim 66a odst. 9 zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platnem zneni zpracovalo tuto zpravu o vztazich mezi spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. se sidlem Kyjov, Havlickova 18, PSC jako osobou ovladanou a spolecnosti E.ON SE, se sidlem E.ON-Platz 1, 4479 Dusseldorf, Spolkova republika Nemecko, jako osobou ovladajici, za ucetni obdobi od I.ledna213 do 31. prosince213 (,,sledovane ucetni obdobi"). Teplarna Kyjov, a.s. byla behem sledovaneho ucetniho obdobi dcefinou spolecnosti spolecnosti E.ON Trend s.r.o. (47,34 % podil) a dcefinou spolecnosti spolecnosti E.ON Czech Holding AG (podil ve vysi 19,86%). E.ON Trend s.r.o. byla v danem ucetnim obdobi dcefinou spolecnosti spolecnosti E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH (1% podil). Spolecnost E.ON Czech Holding Verwaltungs-GmbH je dcefinou spolecnosti spolecnosti E.ON Czech Holding AG (99,998% podil) a spolecnosti E.ON Beteiligungen GmbH (,2% podil ). E.ON Czech Holding AG je dcefinou spolecnosti spolecnosti E.ON Beteiligungen GmbH (1% podil). E.ON Beteiligungen GmbH je dcefinou spolecnosti spolecnosti E.ON SE (1% podil) E.ON SE se sidlem E.ON Platz 1, 4479 Dusseldorf mela prostfednictvim E.ON Czech Holding AG a E.ON Trend s.r.o. behem sledovaneho ucetniho obdobi rozhodujici vliv na fizeni spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s.. I. Ovladana osoba Obchodni spolecnost Teplarna Kyjov, a.s. se sidlem Kyjov, Havlickova 18, identifikacni cislo , zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem Krajskym soudem v Brne, oddil B, vlozka 225. II. Ovladajici osoba Obchodni spolecnost E.ON SE, se sidlem E.ON-Platz 1, 4479 Dusseldorf, Spolkova republika Nemecko. IE. Ostatnf propojene osoby Propojenymi osobami ve smyslu 66a, odst. 9, zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku se dale rozumi rovnez nasledujici spolecnosti (uvadeny jsou pouze spolecnosti, se kterymi byly ve sledovanem ucetnim obdobi uzavfeny smlouvy a vuci kterym byly ucineny jine pravni ukony ci ostatni opatfeni): E.ON Energie, a.s., 1C:

16 IV. Smlouvy uzavrene s propojenymi osobami behem sledovaneho ucetniho obdobi Behem sledovaneho ucetniho obdobi byly mezi ovladanou osobou a ovladajici osobou a mezi ovladanou osobou a osobami ovladanymi stejnou ovladajici osobou uzavfeny nasledujici smlouvy, jejichz pfedmetem jsou tato plneni: E.ON Energie, a.s. (kupujici) E.ON Energie, a.s. (prodavajici) E.ON Energie, a.s. (kupujici) 6 smluv o jednorazovem Prodej povolenek na emise obchodu s povolenkami sklenikovych plynu kupujicimu na emise v ramci schematu EU Smlouva o jednorazovem Prodej povolenek na emise obchodu s povolenkami sklenikovych plynu kupujicimu na emise v ramci schematu EU Smlouva o dodavce Prodej elektfiny dodavatelem elektfiny E.ON Energie, a.s. (kupujici) Dodatek ke Smlouve o sdruzenych sluzbach dodavky zeraniho plynu Poskytovani sluzeb sdruzene dodavky plynu zakaznikovi Plneni a protiplneni vyplyvajici z techto smluv byla uskutecnena na zaklade obvyklych podminek na trhu a v souladu s obecne zavaznymi pravnimi pfedpisy. V. Jine pravni likony ucinene v zajmu propojenych osob V prubehu sledovaneho ucetniho obdobi nebyly ve prospech osoby ovladajici nebo osob ovladanych stejnou ovladajici osobou ucineny zadne pravni ukony mimo ramec beznych pravnich ukonu uskutecnovanych na zaklade ustanoveni obecne zavaznych pravnich pfedpisu ovladanou osobou ve vztahu k ovladajici osobe ci osobe ji ovladane (napf. ukony uskutecnovane vuci akcionafi ovladane osoby). VI. Ostatni opatfeni uskutecnena v zajmu nebo na popud propojenych osob V prubehu sledovaneho ucetniho obdobi nebyla v zajmu ci na popud osoby ovladajici nebo osob ovladanych stejnou ovladajici osobou pfijata ci uskutecnena zadna opatfeni mimo ramec beznych opatfeni uskutecnovanych na zaklade ustanoveni obecne zavaznych pravnich pfedpisu ovladanou osobou ve vztahu k ovladajici osobe ci osobe ji ovladane (napf. ukony uskutecnovane vuci akcionafi ovladane osoby).

17 VII. Ujmy vznikle ovladane osobe a zpusob jejich uhrady Ovladane osobe nevznikla z titulu uzavfeni vyse uvedenych smluv, jinych pravnich ukonu, ostatnich opatfenl a poskytnutych plneni ci pfijatych protiplneni zadna ujma. VIII. Duvernost informaci Za duverne jsou v ramci skupiny povazovany informace a skutecnosti, ktere jsou soucasti obchodniho tajemstvi ovladajici, ovladane i dalsich propojenych osob a take ty informace, ktere byly za duverae jakoukoliv propojenou osobou oznaceny. Dale jsou to veskere informace z obchodniho styku, ktere by mohly byt samy o sobe nebo v souvislosti s jinymi informacemi nebo skutecnostmi k ujme jakekoliv z propojenych osob. Z duvodu, aby nemohlo dojit k ujme na strane ovladane osoby, s ohledem na ustanoveni 51 zakona c. 513/1991 Sb., obchodni zakonik, v platnem zneni, neobsahuje tato zprava informace tohoto charakteru. IX. Zaver Tato zprava byla zpracovana pfedstavensrvem ovladane osoby, spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s., dne VKyjovedne : Za pfedstavenstvo ovladane osoby Teplarna Kyjov, a.s. Ing.jjfqs«f Rene pf edseda predstavenstva Ing. Radim Niedermayer mistopf edseda pfedstavenstva

18 ZPRAVA O OVERENI ZPRAVY O VZTAZICH MEZI PROPOJENYMI OSOBAMI Pf ijemce zpravy V Akcionari spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s., se sidlem v Kyjove, Havlickova 18, PSC 697 1, 1C , spis vede OR u Krajskeho soudu v Brne, oddil B, vlozka 225. Pf edmet ovefeni Ovefili jsme vecnou spravnost udaju uvedenych ve zprave o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. za rok koncicisl Za sestaveni teto zpravy o vztazich je odpovedny statutarni organ spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. Nasim ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni stanovisko k teto zprave o vztazich. Ovefeni jsme provedli v souladu s AS c. 56 Komory auditoru Ceske republiky. Tento standard vyzaduje, abychom planovali a provedli ovefeni s cilem ziskat omezenou jistotu, ze zprava o vztazich neobsahuje vyznamne (materialni) vecne nespravnosti. Ovefeni je omezeno pfedevsim na dotazovani pracovniku spolecnosti a na analyticke postupy a vyberovym zpusobem provedene provefeni vecne spravnosti udaju. Proto toto ovefeni poskytuje nizsi stupen jistoty nez audit. Audit jsme neprovadeli, a proto nevyjadfujeme vyrok auditora. Vyrok auditora Na zaklade naseho ovefeni jsme nezjistili zadne skutecnosti, ktere by nas vedly k domnence, ze zprava o vztazich mezi propojenymi osobami spolecnosti za rok koncici obsahuje vyznamne (materialni) vecne nespravnosti. Auditor AUDIT BUSINESS SERVICE, s.r.o., se sidlem Velkopavlpvicka 12, 628 Brno, adresa kancelafe Zderadova 6, 62 Brno, cislo opravneni KACR 141, odpovedny auditor za zpravu auditora Ing. Jan Osusky, cislo opravneni KACR VBrnedne

19 ROZVAHA v plnem rozsahu kedni: (v celych tisicich KG) l : Nazev a sidlo iicetni jednotky Teplarna Kyjov, a. s. Havlickova 18 Kyjov 6971 Pravni forma licetm jednotky akciova spolecnost Predmet podnikani ucetni jednotky vyroba a distribuce tepla a elektfiny Die vyhlasky S. 5/22 Sb. Sestaveno dne: Podpisovy zaznam Oznac. AKTIVA AKTIVA CELKEM (A.+B.+C.-t-D. I) B. Dlouhodoby majetek (B.I.+B.II.+B.Ill) Dlouhodoby nehmotny maj. (soucet B.I.I, az B.I.8.) 3.Software 6.Jiny dlouhodoby nehmotny majetek Dlouhodoby hmotny majetek (soucet B.II.l az B.II.9) 2.Stavby 3.Samostatne movite v ci a soubory movitych veci 7.Hedokonceny dlouhodoby hmotny majetek B.III. Dlouhodoby fin. maj, (souc. B.III.l. az B.III.7.) 2-Podily v ucetnich jednotkach pod podstatnym vlivem 4.Pujcky a uve"ry-ovl. nebo ovladajici os., podst. vliv C. Obezna aktiva (C.I.+C.II.+C.Ill.+C.IV.) C. I. Zasoby (soucet C.I.I, az C.I.6.) C. I. 1.Material C. II. Dlouhodobe pohledavky (soucet C.II.l. az C.II.7.) 7.Jine pohledavky C.III. Kratkodobe pohledavky (soucet C.III.l az C.III.9.) C. Ill.1.Pohledavky z obchodnich vztahu 3.Pohledavky - podstatny vliv S.Dohadne ucty aktivni 9.Jine pohledavky C. IV. Kratkodoby financni maj. (soucet C.IV.l. az C.IV.4) C. IV.l.Penize 2.Ucty v bankach D. I. Casove rozliseni (D.I.I, + D.I.3) D. I. l.naklady pristich obdobi 3.Prijmy pristich obdobi Brut to Korekce Netto Minule Oznac. PASIVA PASIVA CELKEM (A.+B.+C.I.) A. vlastni kapital (A.I.4A.II.+A.Ill.+A.IV.+A.V.} A. I. Zakladni kapital (A,I.1+A.I.2.+A.I.3.) A. I. 1.Zakladni kapital A. II. Kapitalove fondy (soucet A.II.l. as A.II.6) A. II.l.Emisnl azio 2.Ostatni kapitalove fondy A.III. Rezervni fond, nedelitelny fond a ostatni fondy ze zi, 1 (A. Ill A. Ill.1.Zakonny rezervni fond/nedelitelny fond A. IV. Vysledek hospodareni minulych let (A.IV.l az A.IV.3.) A. IV. 1.Herozdeleny zisk minulych let 2.Neuhrazena ztrata minulych let A. V. Vysledek hospodareni bezneho ucetniho obdobi /+ -/ B Cizi zdroje (B.I.+B.II.+B.III.+B.IV.) B.III. Kratkodobe zavazky (souc. B.III.l az B.III.11.) B. III.1.Zavazky z obchodnich vztahu 5.Zavazky k zamestnancum 6.Zavazky ze socialniho zabezpeceni a zdravotniho pojisteni In I 7.Stat - danove zavasky a dotace lo.dohadne ucty pasivni ll.jine zavazky /.1.+A.III.2. ) Bgzne obd Minule obd Osoba odpovedna za ucetnictvi: Ing. Hana Holeckova Osoba odpovedna za ucetni zaverku: Ing. Josef Boltnar MBA Vytvciero v prcgramir FORM s'

20 VYKAZ ZISKU A ZTRATY, druhove cleneni v pinem rozsahu kedni: (v celych tisicich Kc) 1C: Nazev a sidio ucetni jednotky Teplarna Kyjov, a. s. Havlickova 18 Kyjov 6971 Pravni forma ucetni jednotky akciova spolecnost Die vyhlasky c. 5/22 Sb. Sestaveno dne: Predmet podnikani ucetni jednotky vyroba a distribuce tepla a elektfiny Podpisovy zaznam Osnacenl Text II. Vykony (II.1. az II.3.) II. 1. Trzby za prodej vlastnich vyrobku a sluzeb B. Vykonova spotfeba (B.I. + B.2.) B. 1. Spotfeba materalu a energie 2. Sluzby + Pfidana hodnota (I. - A + II. - B. C. Osobni naklady (soucet C.I. az C.4.) C. 1. Mzdove naklady 2. Odmeny clenum organu spolecnosti a druzstva 3. Naklady na socialnl zabezpeceni a zdravotni pojistenl 4. Socialni naklady D. DanS a poplatky E. Odpisy dlouhodobeho nehmotneho a hmotneho majetku III. Trzby z prodeje dlouhodobeho majetku a materialu (III.l. + III.2.) III.l. Trzby z prodeje dlouhodobeho majetku F. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku a materialu (F.I. + F.2.) F. 1. Zustatkova cena prodaneho dlouhodobeho majetku G. Zraena st. rezerv a opr. pol. v prov. obi. a komplex nakl. pfistich obd. IV. Ostatni provozni vynosy H. Ostatni provozni naklady * Provozni vysledek hospodafeni (zohledneni polozek +. az V.) X. Vynosove uroky XI. Ostatni financnl vynosy. Ostatni financni naklady * Financni vysledek hospodareiii (zohledneni polozek VI. az P.) ** Vysledek hospodafeni za beznou cinnost (PVH+FVH-Q) *** Vysledek hospodafeni za ucetni obdobi (+/-) (VH + MVH - T) **** Vysledek hospodafeni pfed zdanenim (PVH + FVH + MVH - R) Osoba odpovedna za ucetnictvi: Ing. Hana Holeckova Osoba odpovedna za ucetni zaverku: Ing. Josef Boltnar MBA

21 PREHLED O PENEZNICH TOCICH =1. ***«* e. =/22 *,. zaobdobiod do (v celych tislcich Kc) 1C: Sestavenodne: Nazev a sidlo ucetni jednotky Teplarna Kyjov, a. s. Havlickova 18 Kyjov 6971 Pravni forma ucetni jednotky akciova spolecnost fl Pfedmet podnikani ucetni jednotky vyroba a distribuce tepla a elektfiny Podpisovy zaznam Polozka Text Bezne obd. Minule obd. P. Stav peneznich prostredku (PP) a ekvivalentu na zacatku licetniho obdobi PENEZNI TOKY Z HLAVNI VYDELECNE CINNOSTI (PROVOZNI CINNOST) Z. Ucetni zisk nebo ztrata z be ne cinnosti pfed zdanenim A.I. Uprava o nepenezni operace A.1.1. Odpisy stalych aktiv ( + ) s vyj.zust.ceny a dale uraof. opr. pol. k majetku A.1.2. Zmena stavu opravnych polozek, rezezrv A.1.3. Zisk(ztrata) z prodeje stalych aktiv, vyuct. do vynosu (-), do nakladu ( + ) A.1.5. Vyuctovane nakladove uroky( + ), s vyj. kap., vyiictovane vynosove uroky (-) A.1.6. Piripadne upravy o ostatni nepenezni operace A.* Cisty peneznl tok z provozni cinnosti pfed zdanenim, zmenarni pr. kap A.2. Zraena stavu nepeneznich slozek pracovniho kapitalu A.2.1. Zmena stavu pohledavek z provozni cinnosti { + /-) au cas. rozliseni A.2.2. Zmena stavu kratkodobych zavazku z provozni cinnosti ( + /-) pu cas. rozl. -l A.2.3. Zmena stavu zasob ( + /-) A.** Cisty peneznl tok z provozni cinnosti pfed zdanenim a mimor. polozkami A.4. Prijate uroky ( + ) A.*** Cisty penezni tok z provozni cinnosti PENEZNI TOKY Z INVESTICNI CINNOSTI B.I. Vydaje spojene s nabytim stalych aktiv B.2. Pfijmy z prodeje stalych aktiv B.*** Cisty penezni tok vztahujici se k investicni cinnosti PENEZNI TOKY Z FINANCNICH CINHOSTI F. Ciste zvyseni, resp. snizeni peneznich prostfedku R. Stav peneznich prostfedku a ekvivalentu na konci obdobi Osoba odpovedna za ucetnictvi: Ing. Hana Holeckova Osoba odpovedna za ucetni zaverku: Ing. Josef Boltnar MBA

22 PREHLED O ZMENACH VLASTNIHO KAPITALU za obdobi od do C: Nazev a sidlo ucetni jednotky Teplarna Kyjov, a. s. Havlickova 18 Kyjov 6971 Pravni forma ucetni jednotky akciova spolecnost (v celych tislcich Kc) Sestaveno dne: Predmet podnikani ucetni jednotky vyroba a distribuce tepla a elektfiny Podpisovy zaznam Polozka Text A. Zakladnl kapital zapsany v obchodnim rejstfiku (ucet411) A.I. Pocatecni stav A.4. Konecny zustatek B. Zakladnl kapital nezapsany (ucet 419) C. A. +/- B. se zohlednenim uctu 252 C.I. Pocatecni zustatek A. +/- B. C.5. Konecny zustatek A. +/- B. D. Eraisni azio D.I. Pocatecni stav D.3. Snizeni D.4. Konecny zustatek E. Rezervni fondy E.I. Pocatecni stav E.2. Zvyseni E.3. Snizeni E.4. Konecny zustatek F. Ostatni fondy ze zisku G. Kapitalove fondy G.I. Pocatecni stav G.3. Snizeni G.4. Konecny zustatek H. Rozdily z pfeceneni nezahrnute do vysledku hospodafeni I. Zisk ucetnich obdobi (ucet zustatek na strane D uctu Pocatecni stav 1.2. Zvyseni 1.3. Snizeni 1.4. Konecny zustatek J. Ztrata ucetnich obdobi (ucet zustatek na strane MD uctu 431) J.I. Pocatecni stav J.2. Zvyseni J.3. Snizeni J.4. Konecny zustatek K. Zisk/ztrata za ucetni obdobi po zdaneni Bezne obd. Minule obd Osoba odpovedna za ucetnictvi: Ing. Hana Holeckova Osoba odpovedna za ucetni zaverku: Ing. Josef Boltnar MBA

23 ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA Prijemce zprdvy auditora Akcionafi spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s., se sidlem v Kyjove, Havlickova 18, PSC: 697 1,1C: , spis vede OR u Krajskeho soudu v Brne, oddil B, vlozka 225. Provedli jsme audit pfilozene ucetni zaverky spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s., ktera se sklada z rozvahy k , vykazu zisku a ztraty za rok koncici , pfehledu o zmenach vlastniho kapitalu za rok koncici , pfehledu o peneznich tocich za rok koncici a pfilohy teto ucetni zaverky, ktera obsahuje popis pouzitych podstatnych ucetnich metod a dalsi vysvetlujici informace. Udaje o spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. jsou uvedeny vpfiloze ucetni zaverky. Odpovednost statutdrniho orgdnu ucetni jednotky za ucetni zdverku Statutarni organ spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. je odpovedny za sestaveni ucetni zaverky, ktera podava verny a poctivy obraz v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy, a za takovy vnitfni kontrolni system, ktery povazuje za nezbytny pro sestaveni ucetni zaverky tak, aby neobsahovala vyznamne (materialni) nespravnosti zpusobene podvodem nebo chybou. Odpovednost auditora Nasi odpovednosti je vyjadfit na zaklade naseho auditu vyrok kteto ucetni zaverce. Audit jsme provedli v souladu se zakonem o auditorech, mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. V souladu s temito pfedpisy jsme povinni dodrzovat eticke pozadavky a naplanovat a provest audit tak, abychom ziskali pfimefenou jistotu, ze ucetni zaverka neobsahuje vyznamne (materialni) nespravnosti. Audit zahrnuje provedeni auditorskych postupu k ziskani dukaznich informaci o castkach a udajich zvefejnenych v ucetni zaverce. Vyber postupu zavisi na usudku auditora, zahrnujicim i vyhodnoceni rizik vyznamne (materialni) nespravnosti udaju uvedenych v ucetni zaverce zpusobene podvodem nebo chybou. Pfi vyhodnocovani techto rizik auditor posoudi vnitfni kontrolni system relevantni pro sestaveni ucetni zaverky podavajici verny a poctivy obraz. Cilem tohoto posouzeni je navrhnout vhodne auditorske postupy, nikoli vyjadfit se k ucinnosti vnitfniho kontrolniho systemu ucetni jednotky. Audit tez zahrnuje posouzeni vhodnosti pouzitych ucetnich metod, pfimefenosti ucetnich odhadu provedenych vedenim i posouzeni celkove prezentace ucetni zaverky. Jsme pfesvedceni, ze dukazni informace, ktere jsme ziskali, poskytuji dostatecny a vhodny zaklad pro vyjadfeni naseho vyroku. Vyrok auditora Podle naseho nazoru ucetni zaverka podava verny a poctivy obraz aktiv a pasiv spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. k anakladu avynosu avysledkujejiho hospodafeni a peneznich toku za rok koncici v souladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy. AUDIT BUSINESS SERVICE, s.r.o., se sidlem Velkopavlovicka 12, 628 Brno, adresa kancelafe Zderadova 6, 62 Brno, cislo opravneni KACR 141^, odjagyedny auditor za zpravu auditora Ing. Jan Osusky, cislo opravneni KACR P. infe, 17 V Brne dne Vi C R 4?/ Ing. Jan Osusky

24 ZPRAVA NEZAVISLEHO AUDITORA O OVERENI VYROCNI ZPRAVY Pfijemce zpravy Akcionafi spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s., se sidlem v Kyjove, Havlickova 18, PSC 697 1, 1C , spis vede OR u Krajskeho soudu v Brne, oddil B, vlozka 225. Ovefili jsme soulad vyrocni zpravy spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. k s ucetni zaverkou, ktera je obsazena v teto vyrocni zprave. Za spravnost vyrocni zpravy je zodpovedny statutarni organ spolecnosti Teplarna Kyjov, a,s. a ukolem je vydat na zaklade provedeneho ovefeni vyrok o souladu vyrocni zpravy s ucetni zaverkou. Ovefeni jsme provedli v souladu s mezinarodnimi auditorskymi standardy a souvisejicimi aplikacnimi dolozkami Komory auditoru Ceske republiky. Tyto standardy vyzaduji, aby auditor naplanoval a provedl ovefeni tak, aby ziskal pfimefenou jistotu, ze informace obsazene ve vyrocni zprave, ktere popisuji skutecnosti, jez jsou tez pfedmetem zobrazeni v ucetni zaverce, jsou ve vsech vyznamnych (materialnich) ohledech v souladu s pfislusnou ucetni zaverkou. Jsme pfesvedceni, ze provedene ovefeni poskytuje pfimefeny podklad pro vyjadfeni vyroku auditora. Vyrok auditora Podle naseho nazoru jsou informace uvedene ve vyrocni zprave spolecnosti Teplarna Kyjov, a.s. k ve vsech vyznamnych (materialnich) ohledech v souladu s vyse uvedenou ucetni zaverkou. Auditor AUDIT BUSINESS SERVICE, s.r.o., se sidlem Velkopavlpvicka 12, 628 Brno, adresa kancelafe Zderadova 6, 62 Brno, cislo opravneni KACR 141, odpovedny auditor za zpravu auditora Ing. Jan Osusky, cislo opravneni KACR VBrnedne

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví

za rok 2013 Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 dle 21 zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví Tiskárny Havlíčkův Brod a.s. se sídlem: Husova 1881, 580 01 Havlíčkův Brod Identifikační číslo: 465 04 796 Společnost je zapsaná

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014

VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 VÝROÈNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik mìsta Dìèína akciová spoleènost VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Dopravní podnik města Děčína, a.s. Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje o akciové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

TEDOM a.s. Výroční zpráva..

TEDOM a.s. Výroční zpráva.. TEDOM a.s. Výroční zpráva.. 2 Výroční zpráva 2013 Obsah 3 Úvodní slovo generálního ředitele 4 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 7 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 8 Zpráva auditora akcionářům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Zemědělský podnik, a.s. Město Albrechtice Výroční zpráva rok 2014 1 OBSAH... 1 ÚVODNÍ SLOVO... 3 PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 VRCHOLOVÉ ORGÁNY..4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI..5-7

Více

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3

Obsah. 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. 2. Základní identifikační údaje 3 06 8 2 6 0 5 3 7 4 Obsah 0. Úvodní slovo předsedy představenstva 2 2. Základní identifikační údaje 3 3. Informace o účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 4 4. Roční účetní

Více

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov

ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov ČSAD Kyjov Logistics a.s. Boršovská 2228/5 697 34 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Valná hromada ČSAD Kyjov Logistics a.s. Kyjov, dne 25. června 2015 OBSAH strana I. ÚVOD... 3 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 III. ORGÁNY

Více

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6

Úvodní slovo generálního ředitele 3. Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4. Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele 3 Zpráva auditora k výroční zprávě TEDOM a.s. 4 Hlavní údaje účetní závěrky TEDOM a.s. 6 Zpráva auditora akcionářům společnosti TEDOM a.s. 7 Účetní závěrka společnosti

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7

VÝ RO Č N Í ZPR Á V A 0 7 VÝRO ČNÍ ZPRÁ VA 07 O BS AH Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní identifikační údaje 6 Informace o účetních metodách, obecných 8 účetních zásadách a způsobu oceňování Další finanční a nefinanční

Více

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s.

12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. 12 13 výroční zpráva 2014 Factoring KB, a.s. , poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí rizika v rozsahu platební neschopnosti, resp. nevůle

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o.

Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. Výroční zpráva ČEZ Energo, s.r.o. 2012 Obsah 2012 Skupina ČEZ 3 TEDOM a.s. 4 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Zpráva nezávislého auditora k výroční zprávě společnosti 6 Charakteristika a hlavní aktivity

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

The CEE Stock Exchange Group

The CEE Stock Exchange Group The CEE Stock Exchange Group and 2012: its Výroční Capital zpráva Markets 2012/13 Obsah Profil společnosti 2 Činnost 4 Výsledky hospodaření 5 Zpráva dozorčí rady 6 Zpráva o vztazích 8 Finanční část 13

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999

KIS a.s. kapitálová investiční společnost. Výroční zpráva 1999 KIS a.s. kapitálová investiční společnost České pojišťovny Výroční zpráva 1999 Obsah Profil společnosti 1 Složení vrcholových orgánů 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Zpráva představenstva 5 ALPHA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004. PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 PRODECO, a.s. Teplice, ul. Masarykova 51, PSČ 416 78 IČ: 25 02 07 90 OBSAH PROFIL SPOLEČNOSTI... 3 VRCHOLOVÉ ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 5 PŘEHLED

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více