Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pfedmet cinnosti: hostinske a ubytovaci sluzby, narup zbozi za ucelem dalsiho prodeje Smenarenska cinnost, provoz sportovnich zafizeni"

Transkript

1 2006 W ATIMEX a.s.

2 WATIMEX a.s. Zapis d bchdnih rejstfiku: Ml!stsk}' sud v Praze, dd.b, vlzka 9055 Malstranska 344, Senhraby PSC akciva splecnst (d ) Pfedmet cinnsti: hstinske a ubytvaci sluzby, narup zbzi za ucelem dalsih prdeje Smenarenska cinnst, prvz sprtvnich zafizeni Statutami rgan: Pfedseda pfedstavenstva - Nila Zurawska, Szafirva 32 m. 55, Lublin Plska republika Clen pfedstavenstva - Ivan Hamliy, Lvv. Ggla 6, Ukrajina Clen pfedstavenstva - Mgr. Jan Zacharias, Pd Zvahvem 23/ Praha 5 Dzrci rada: Pfedseda dzrci rady - Jarsla,:a Vavrva, Vyska Lhta , Cercany Clen dzrci rady - Halyna Hamlyi, Ggla 6, Lvv, Ukrajina Clen dzrci rady - Daniel Hartman, Jaspisva 327/3, Praha 5 Zakladni kapital ucetni jedntky: ,- Akcie: ks akcii na majite1e ve jmenvite hdnte Kc 1000,- v listinne pdbe

3 Vy-vj vyknnsti nasi splecnsti v rce 2006 byl vlivnen zejmena narustem knkurence a rustem cen na vstupech. Destinace hte1u je mi hlavni zajem 0 aktualni kngresvy servis (hlavni zajem je na kapacita ubytvam v Urvni 100 a vice pkju, vetsi sprtvni kapacity). Splecnst nemenila prti minuly'm letllm zamereni sve pdnikate1ske aktivity bude dale zamerena na male a stredne velke kngresy, respektive firemni jednam a skleni. Cenva re1ace sluieb v suvislsti s ubytvam je die manaierskeh rzhdnuti drzena v cenve hladine 5* htelu. D buducna lze cekavat rbustni narust knkurence, ktery lze celit rustem kvality pskytvanych prduktu. Lze predpkladat vetsi dfuaz na nve investice vyvlane pzadavky klienm. Ucetni jedntka musi identifikvat svji knkurencni diferenciaci a tu svym klientllm zdfuaziivat. Pr rk 2007 se nepfepklada negativni vy-vj hspdafeni splecnsti, nicmene v prubehu rku 2007 jiz dsl k pklesu planvanych trzeb. P datu ucetni zaverky nenastaly zadne vyznamne skutecnsti menici neb vliviiujici stay majetku a zavazku ucetni jedntky. Ucetni jedntka se nezaby-va vyzkumem neb vy-vjem. V blasti pracvne pravnich vztazich se splecnst zamefuje na tyt aktivity - duchdve pfipjisteni,. Ucetni jedntka nenaby-vala svych bchdnich pdilu. Ucetni jedntka nema rganizacni slzku v cizine Ucetni jedntka - neprvadi knslidaci srych vykazu. Hspdarsky vysledek p zdaneni pfipadajici na I akcii Cinni Kc zisk 26,02 (2005), ztrata 28,93 (2006) Ucetni zaverka byla vefena auditrem s vyrkem bez ryhrad.

4 Zprava nezavisleh auditra vereni vy-rcni zpravy za bdbi d 1.1. d zapis v bchdnim bchdni jmen: sidl: Ie: Hlavni pfedmet rejstfiku: pdnikani: MS v Praze ddil B, vlzka 9055 W ATIMEX a.s. Malstranska 344, Senhraby prvzvani htelu SEN Ovei'ili jsme pi'ilzenu ucetni zeiverku vyse uvedene splecnsti. Za sestaveni tet ucetni zaverky v suladu s ceskymi ucetnimi pi'edpisy a za verne zbrazeni skutecnsti v ni dpvida statutami rgan. Suceisti tet dpvednsti je navrhnut, zavest a zajistit vniti'ni kntrly nad sestavvanim ucetni zaverky a vernym zbrazenim skutecnsti v ni tak, aby nebsahvala vyznamne nespravnsti zplisbene pdvdem neb chybu, zvlit a uplati\.vat vhdne ucetni zasady a prvadet ucetni dhady, ktere jsu, s hledem na danu situaci, pi'imei'ene. NaSi dpvednsti je vydat na zaklade prvedeneh auditu vyrk k tet ucetni zaverce. Audit jsme prvedli v suladu se zaknem 0 auditrech a Mezinardnimi auditrskymi standardy a suvisejicimi aplikacnimi dlzkami Kmry auditru Ceske republiky. V suladu s temit pi'edpisy jsem pvinni ddrzvat eticke nrmy a naplanvat a prvest audit tak, abychm ziskali pi'imei'enu jisttu, ze ucetni zaverka nebsahuje vyznamne nespravnst. Audit zahmuje prvedeni auditrskych pstupli, jejichz chern je ziskat dlikazni infrmace 0 castkach a skutecnstech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditrskych pstupli zeivisi na usudku auditra, vcetne th, jak auditr psudi rizika, ze ucetni zaverka bsahuje vyznamne nespravnsti zplisbene pdvdem neb chabu. Pi'i psuzvani techt rizik auditr pi'ihledne k vniti'nim kntrlam, ktere jsu relevantni pr sestaveni ucetni zaverky a verne zbrazeni skutecnsti v nf. CHern psuzeni vniti'nich kntrl je navrhnut vhdne auditrske pstupy, nikli vyjadi'it se k ucinnsti vniti'nich kntrl. Audit tez zahmuje psuzeni vhdnsti puzitych ucetnich metd, pi'imei'ensti ucetnich dhadli prvedenych vedenim i psuzeni celkve prezentace ucetni zaverky. Dmnivame se, ze ziskane dlikazni infrmace jsu dstatecne a vhdne a jsu pi'imei'enym zakladem pr vyjadi'eni vyrku auditra. VYrk bez vyhrad: Pdle naseh nazru ucetni zaverka ve vsech vy-znamnych hledech pdava verny a pctivy- braz aktiv, pasiv a financni situace splecnsti k a nakladu., VY-nsu.a vy-sledku hspdareni za bdbi d d v suladu s ucetnimi predpisy platnymi v Ceske republice. Prverili jsme tez vecnu spravnst udajii uvedenych ve zprave 0 vztazich mezi prpjenymi sbami splecnsti WATIMEX a.s. k Za sestaveni tet zpravy 0 vztazich je zdpvedne vedeni splecnsti WATIMEX a.s. Nasim Uklem je vydat na zciklade prvedene prverky stanvisk k tet zprave 0 vztazich. Prverku jsme prvedli v suladu s Mezinardnimi auditrskymi standardy vztahujicimi se k prverce a suvisejicimi aplikacnimi dlzkami Kmry auditru Ceske republiky. Tyt standardy vyzaduji, abychm planvali a prvedli prverku s chem ziskat shedni mim jistty, ze zprava 0 vztazich nebsahuje vyznamne nespravnsti. Prverka je mezena predevsim na dtazvcini pracvnikii splecnsti a na analyticke pstupy a vybervym zpiisbem prvedene prvereni vecne spravnsti udajii.

5 Prt prverka pskytuje nizsi stupeii jistty nez audit. Audit zpnivy 0 vztazich jsme neprvadeli, a prt nevyjadfujeme vyrk auditra. Na zaldade nasi prverky jsme nezjistili zadne vyznamne nespravnsti udaju uvedenych ve zprave vztazich mezi prpjenymi sbami splecnsti WA TIMEX a.s. k Ovefili jsme tez sulad vyrcni zpravy splecnsti WATIMEX a.s. s vyse uvedenu ucetni zaverku. Za spnivnst vyrcni zpravy je zdpvedne vedeni splecnsti WATIMEX a.s. Nasim Uklem je vydat na zaldade prvedeneh vereni stanvisk 0 suladu vyrcni zpravy s ucetni zaverku. Overeni jsme prvedli v suladu s Mezinardnimi auditrskfmi standardy a suvisejicimi aplikacnimi dlzkami Kmry auditru Ceske republiky. Tyt standardy vyzaduji, aby auditr naplanval a prvedl vereni tak, aby ziskal primerenu jisttu, ze infrmace bsazene ve vyrcni zprave, ktere ppisuji skutecnsti, jez jsu predmetem zbrazeni v ucetni zaverce, jsu ve vsech vyznamnych hledech v suladu s pfislusnu ucetni zaverku. Jsme presvedceni, ze prvedene vereni pskytuje pfimereny pdklad pr vyjadfeni vyrku auditra. Pdle naseh nazru jsu infrmace uvedene ve vyrcni zprave splecnsti WATIMEX a.s. k ve vsech vyznamnych hledech v suladu s vyse uvedenu llcetni zaverku. Datum: Obchdni jmen, sidl a cisl pravneni auditra: Ing. Jsef Ruzicka, s.r.., cisl svedceni 339 Jmen, pnjmeni, cisl dekretu auditra: Ing. Jsef Ruzicka, cisl svedceni 1562 Prilha auditrske zpnivy: Ucetni zllverka za bdbi d

6 Zprava nezavisleh auditra vefeniucetni zaverky za bdbi d 1.1. d (d d ) zapis v bchdnim rejstfiku: bchdni jmen: sidl: Ie: Hlavni pfedmet pdnikani: MS v Praze ddil B, vlzka9055 WATIMEX a.s. Malstranska 344, Senhraby prvzvani htelu SEN Ovefili jsme pfilzenu ucetni zaverku ryse uvedene splecnsti. Za sestaveni tet ucetni zaverky v suladu s ceskymi ucetnimi pfedpisy a za verne zbrazeni skutecnsti v ni dpvida statutami rgan. Sucasti tet dpvednsti je navrhnut, zavest a zajistit vnitfni kntrly nad sestavvanim ucetni zaverky a vernym zbrazenim skutecnsti v ni tak, aby nebsahvala ryznamne nespravnsti zpilsbene pdvdem neb chybu, zvlit a uplati\.vat vhdne ucetni zasady a prvadet ucetni dhady, ktere jsu, s hledem na danu situaci, pfimefene. NaSi dpvednsti je vydat na zaklade prvedeneh auditu v)'rk k tet ucetni zaverce. Audit jsme prvedli v suladu se zaknem 0 auditrech a Mezinardnimi auditrskymi standardy a suvisejicimi aplikacnimi dlzkami Kmry auditru Ceske republiky. V suladu s temit pfedpisy jsem pvinni ddrzvat eticke nrmy a naplanvat a prvest audit tak, abychm ziskali pfimefenujisttu, ze ucetni zaverka nebsahuje ryznamne nespravnst. Audit zahrnuje prvedeni auditrskych pstupil, jejichz chern je ziskat dilkazni infrmace 0 castkach a skutecnstech uvedenych v ucetni zaverce. Vyber auditrskych pstupil zavisi na usudku auditra, vcetne th, jak auditr psudi rizika, ze ucetni zaverka bsahuje ryznamne nespravnsti zpilsbene pdvdem neb chabu. Pfi psuzvani techt rizik auditr pfihiedne k vnitfnim kntrlam, ktere jsu relevantni pr sestaveni ucetni zaverky a verne zbrazeni skutecnsti v ni. CHern psuzeni vnitfnich kntrl je navrhnut vhdne auditrske pstupy, nikli vyjadfit se k ucinnsti vnitfnich kntrl. Audit tez zahrnuje psuzeni vhdnsti puzitych ucetnich metd, pfimefensti ucetnich dhadil prvedenych vedenim i psuzeni celkve prezentace ucetni zaverky. Dmnivame se, ze ziskane dilkazni infrmace jsu dstatecne a vhdne a jsu pfimefenym zakladem pr vyjadfeni v)'rku auditra. V)'rk bez ryhrad: Pdle naseh nazru ucetni zaverka ve vsech ryznamnych hledech pdava verny a pctiry braz aktiv, pasiv a financni situace splecnsti k a nakladu, rynsu a rysledku hspdareni za bdbi d d v suladu s ucetnimi predpisy platnymi v Ceske republice. Datum zpravy: V Praze Obchdnijmen, sidl a cisl pravneni auditra: Ing. Jsef Ruzicka, s.r.., cisl svedceni 339 Jmen, pfijmeni, cisl dekretu auditra: Ing. Jsef Ruzicka, cisl svedceni 1562 Pfilha auditrske zpnivy: Ucetni zaverka za bdbi

7 Dzrci rada se v rce 2006 zabjvala kntrlu cinnsti statuhirnih rganu. K cinnsti statutarnih rganu nema zadnych pfipminek. Dzrci rada przkumala llcetni zaverku rku Nema zadne pfipminky a ani namitky k llcetni zaverce. Dzrci rada navrhuje dsuhlasit llcetni zaverku v pdbe, kteru zpracval statutarni rgan llcetni jedntky. Daniel Hartman - clen dzrci rady WATIMEX, a.s.

8 Udaje jsu uvadeny v tis. Kc (1) Ppis ucetni jedntky Obchdni firma: WATIMEX a.s. Zapis d bchdnih rejstfiku: Ml:stsk)' sud v Praze, dd.b, vltka 9055 Datum vzniku Sidl: Malstranska 344, Senhraby pse Pravni frma: akciva splecnst (d ) Ie: Predmet cinnsti: hstinske a ubytvaci sluzby, nakup zbzi za ucelem dalsih prdeje Smenarenska 6nnst, prvz sprtvnich zafizeni Statutlirni rgan: Predseda predstavenstva - Nila Zurawska, Szafirva 32 m. 55, Lublin Plska republika Clen predstavenstva - Ivan Hamliy, Lvv. Ggla 6, Ukrajina Clen predstavenstva - Mgr. Jan Zacharias, Pd Zvahvem 23/ Praha 5 Dzrci rada: Predseda dzrci rady - Jarslava Vavrva, Vyska Lhta , Cercany Clen dzrci rady - Halyna Hamlyi, Ggla 6, Lvv, Ukrajina Clen dzrci rady - Daniel Hartman, Jaspisva 327/3, Praha 5 Zakladni kapitai ucetni jedntky: ,- Ppis rganizacni struktury: 1/ Valna hrmada 2/ Predstavenstv 3/ management 4/ statni zamestnanci

9 Infrmace 0 bchdnich mistech, vcetne uvedeni kntaktnich adres: prvzvna Htel S.E.N. Malstranska 344 Senhraby www htelsen.cz (2) Ucetni jedntka nema zadny pdil v jine splecnsti neb druzstvu Rk2004 Rk2005 Rk2006 Rk2004 Rk2005 Rk tis tis tis. 670 tis 721 tis. Rk2004 Rk2005 Rk tis. 299 tis. 180 tis. Ucetni jedntka nepskytia zadnu vysiepujcek, uveru, pskytnurych zarukach a statnich pineni - akcimifum, cienum rganu spiecnsti neb fidicim pracvnikum Ucetni jedntka beme prdava vyrbky a pskytuje sluzby spfiznenym sbam. Objem transakci:

10 Spriznena strana Krlitkdbe IDluhdbe Ivan Hamliy Kratkdba pujcka 0 0 Interunin Base Pnt Atritec Dluhdb' Dluhdb' Dluhdb' zavazek zavazek zavazek Uhrada v rce 2006: Basepnt : Kc ,- Atritec: Kc ,- - Ridi se pfislusnymi ustanvenimi zakna c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvi a prvadeci vyhlasku c.500/2003 Sb. a Ceskymi ucetnimi standardy - Uctvy rzvrh nebyl mdifikvan prti bemym zvyklstem Ucetni jedntka nepuziva zadne vyjimky neb dchylky d metd danych vyse uvedenych pstupu uctvani - Mist uschvy ucetnich dkladu, pdkladu a infnnaci je na adrese: WATIMEX a.s., Malstranska 344, Senhraby Za rzhdujici vnitrucetni smemice ucetni jedntka pvazuje tyt smemice: beh ucetnich dkladu die behu ucetnich dkladu je sbu dpvednu za zauctvam: Jarslava Vavrva die behu ucetni dkladu je sbu dpvednu za ucetni pfipad: Bhumil Serak. inventarizace clenve inventarizacni kmise: Pkladni htvsti: Jarslava Vavrva Zdenka Tlamichva Milada Dailkva Zasby: Milena Bartakva veduci stredisek

11 Hmtny a nehmtny majetek: Jarslava Vavrva Bhumil Senik Dkladva inventura: Jarslava Vavrva Bhumil Serak fyzicka inventura hmtneh majetku prbihala : fyzicka inventura nehmtneh maj etku pr bihala: fyzicka inventura pkladni htvsti prbihala: fyzicka inventura zasb: dkladvainventuraprbihala: ceiivam (ceny, zmeny cen, pravne plzky) pdrbneji je ppsan v samstatne casti pfilhy tvrba casveh rzlisvani, system dhadnych plzek Casve rzliseni se neuplatiiuje u nevyznamnych castek a pakujicich se plzek. tvrba rezerv ucetni jedntka tvfi tyt rezervy: rezerva na dail z pfijmu - vzhledem ke ztrate nebyla vytvfena Pfi ceiivani majetku a zavazku a pfi uctvani 0 vysledku hspdafeni bere ucetni jedntka za zaklad: * Veskere naklady a vynsy, ktere se vztahuji k ucetnimu bdbi bez hledu na datum jejich placeni. * Rizika, ztraty a znehdnceni, ktere se tykaji majetku a zavazku a jsu ucetni jedntce znamy ke dni sestaveni ucetni zaverky. Zpusby ceiivani, ktere ucetni jedntka plizivala pfi sestaveni ucetni zaverky za rk 2006 jsu nasledujici: Dluhdby nehmtny majetek se ceiiuje v pfizvacich cenach, ktere bsahuji cenu pfizeni a naklady s pfizenim suvisejici. Naklady na technicke zhdnceni dluhdbeh nehmtneh investicnih majetku zvysuji jeh pfizvaci cenu. Berne pravy a udrzba se uctuji d nakladu. Drbny dluhdby nehmtny majetek (d ,-- Kc) se nevykazuje v rzvaze a uctuje se pfi pfizeni jednrazve d nakladu. Dluhdby hmtny majetek se ceiiuje v pfizvacich cenach, ktere bsahuji cenu pfizeni a naklady s pfizenim suvisejici. Ucetni jedntka se rzhdla 0 hdntvem limitu ve vysi Kc ,- Naklady na technicke zhdnceni dluhdbeh investicnih majetku zvysuji jeh pfizvaci cenu. Berne pravy a uddba se uctuji d nakladu. Dluhdby hmtny majetek v rzmezi d 5000,-- Kc d ,-- Kc se vykazuje v rzvaze v pfizvacich cenach a depisuje se d nakladu p dbu 36 mesicu. Ostatni

12 majetek (d 5 000,-- Ke) se nevykazuje v rzvaze a uetuje se pn pfizeni jednnizve d mildadu. Zasby Nakupvane zasby jsu ceneny skuteenymi pfizvacimi cenami,zahmujicimi fakturvanu eastku a vedlejsi naklady (pfepravne cizi i vlastni, d). Vydej zasb ze skladu se ceiiuje v cenach, v nichz jsu zasby ceneny na sklade. (metda vazeneh aritmetickeh prumeru / - Nedkneena yfrba se ceiiuje ve vlastnich nakladech, tj. v pfimych nakladech, ppf. veetne vyrbni rdie. Pfi inventarizaci (pfi uzavirani ueetnich knih) se zjist'uje tez tizitna hdnta zasb (viz 26dst. 1 zakna e. 563/91 Sb., 0 ueetnictvi), ktera se prvnava s cenenim zasb v ueetnictvi. Zjisti-li se skryte pfirustky hdnty, nezauetvavaji se. Zjisti-li se skryte ubytky hdnty, analyzuji se a pkud neni snizeni hdnty definitivni, vytvfi se pravna plzka (ue. sk. 19). Pfi definitivnim snizeni hdnty se uetuje na vrub uetu Manka a skdy. Phledavky se uetuji v nminalni hdnte, respektive v cene prizvaci. Pchybne phledavky se snizuji pmci pravnych plzek, uetvanych na vrub nakladu, na svu realizaeni hdntu. Phledavky pr bchdvani se ceiiuji v realne hdnte. Ueetni jedntka nema zadne takvet phledavky. Vlastni kapital se vykazuje ve vysi zap sane v bchdnim rejstfiku u pfislusneh bchdnih sudu. Ueetni jedntka je pvinna vytvaret rezervni fnd. Zavazky jsu vykazany v nminalni hdnte. Za kratkdbe zavazky a uvery se ve vykaznictvi pvazuje i cast dluhdbych plzek, ktera je splatna d jedn rku d data ueetni zaverky. Finaneni najem se zachycuje tak, ze leasingve spl<itkyjsu uetvany pmci easveh rzliseni d nakladu. V zavazcich jsu vykazany puze splatne zavazky z titulu finanenih najmu - nikliv za cele bdbi. Reprdukeni pnzvaci cena dpvida kvalifikvanemu ceneni pfislusneh majetku v danem case. V rce 2006 nebyly reprdukeni ceny ptizity. (5.3) Pdstatne zmeny zpu.sbu cenvani, pstupu. dpisvani a pstupu. uctvani prti predchazeiicimu ucetnimu bdbi (viz. 8 zakna c. 563/1991 Sb., 0 ucetnictvo - vvcisleni zmen Ueetni jedntka nerealizvala zadne zmeny ve zpusbu ceiivani,...

13 (5.4) Infrmace 0 dchylkach d metd pdle 7 dstavec 5 zakna 0 ucetnictvi s uvedenim vlivu na majetek a zavazky, na financni situ ace a yysledek hspdareni Deetni jedntka nerealizuje zadne dchylky. (5.5) Zpusb stanveni pravek, pravnych plzek Opravne plzky a pnivky vytvarene na vrub mikladu (bez eleneni daiive a nedaiive): K Tvrba Rz usteni K tis. 122 tis. 160 tis tis. Opravne plzky k phledavkcim vychazi z easveh pfistupu - k phledavkcim p lhute splatnsti dele jak 12 mesicu se vytvari celkva 100%ni pravna plzka, k phledavkam p lhute splatnsti dele nez 6 mesicu d 12 mesicu se vytvari celkva 50%ni pravna plzka. Zdrjem infrmaci je dkladva inventura phledavek. Opravne plzky vytvarene na vrub daiirych nakladu (ve smyslu ustanveni zakna e. 593/1992 Sb., 0 rezervach pr zjisteni zakladu dane z pfljmu): Tvrba dan. pr. plzek k phled. p splatnsti 20% (5.6) Zpusb sestaveni dpisyych planu pr investicni majetek a puzite dpisve metdy ph stanveni ucetnich dpisu Dcetni jedntka zahajuje dpisvcini v kalendafnim mesici p datu zafazeni majetku d uzivcini. Drbny dluhdby nehmtny majetek (d ,-- Ke) se nevykazuje v rzvaze a uetuje se pfi pfizeni jednrazve d nakladu. Dluhdby nehmtny majetek se depisuje d nakladu na zaklade pfedpkladane dby zivtnsti pfislusneh majetku.

14 Sftware Zrizvaci vydaje Ostat majetek DIuhdby hmtny majetek v rzmezi d 5000,-- Kc d ,-- Kc se vykazuje v rzvaze v prizvacich cemich a depisuje p dbu 36 mesicu d mildadu. Ostatni majetek (d 5 000,-- Kc) se nevykazuje v rzvaze a uctuje se pi'i prizeni jednnlzve d mildadu. DIuhdby hmtny majetek se depisuje d mildadu na zaklade predpkhidane zivtnsti prislusneh majetku. dby Budvy Strje, pristrje a zai'izeni Dpravni prstredky,pcitace Inventar Danve dpisy jsu ve smyslu prislusnych ustanveni zakna c. 586/1992 Sb., 0 danich z prijmu maximaini - ptizivaji se tyt prpcty: linearni. Budvy Strje, pi'istrje a zai'izeni Dpravni prstredky Inventar Lineami Lineami Lineami Lineami Pr prepcet majetku a zavazku vyjadrenych v cizi mene na cesku menu je ptizivan tent kurz: Prepcet ke dni uskutecneni ucetnih pripadu 1) denni kurz - die vyhiaseni banky CNB Den uskutecneni ucetnih pripadu pr ucely vypctu kurzvych rzdilu: - den vystaveni faktury (neb bdbneh dkladu) ucetni jedntku, uvedeny na faktui'e a den prvedeni uhrady, pdle vypisu z uctu z banky, den pi'ijeti faktury (neb bdbneh dkladu) ucetni jedntku a den prvedeni Uhrady pdle vypisu z uctu z banky, den pi'ijmu neb vydani htvsti pdle pkladnih dkladu, den prvedeni financni perace (vkiad neb vyber z bankvnih uctu, cerpani neb splaceni bankvnih uveru) pdle vypisu z uctu z banky, den pskytnuti zaihy a den jejih vyuctvani, ppr. vraceni, den vyhtveni ucetnih dkladu, ppr. den uskutecneni ucetnih pripadu, neni-li shdny se dnem vyhtveni ucetnih dkladu, v statnich pripadech.

15 K datu ueetni zaverky byly ptizity tyt deviz. kurzy: EMU 1EUR 27,495 USA 1 USD 20,876 (5.8) Zpusb stanveni realne hdnty u majetku a zavazku, ktere se v suladu se zaknem cenuh realnu hdntu; ppis puziteh cenvacih mdelu Deetni jedntka nestanvuje realnu hdntu u majetku a zavazku. Deetni jedntka: nema pdily s rzhdujici ueasti neb pdstatnym vlivem na jinem subjektu nevlastni zadne derivaty zadny majetek a ani zavazky nejsu zajisteny derivaty. (6.1) Vyznamne plzky pr hdnceni financni, majetkve a duchdve pzice pdniku a pr ananzu vfkazu a tyt infrmace nevvplfvah prim ani neprim z rzvahy a vfkazu zisku a ztrat Rzhdujici zavazek ve vysi 23 mil. Ke predstavuje zavazek viici sbam, ktere jsu kapitalve svazarn s akcinari Trmi cena nemvitsti je dhadvana na cenu prevysujici ueetni zustatkvu cenu.

16 majetek Sftware Ocenitelna prava U statnih majetku nebyl vyznamny psun, ktery by nesuhlasil s beznym hspdarenim splecnsti. (6.2.3) Pfizeni dluhdbeh majetku frmu financnih leasingu v rce 2006 (hdnty bez DPH) Celkva hdnta leasin u Uhrazene s latk d 31/ Zb' a uhradit d 31/12/07 Zb' a uhradit v dalsich letech Zadny majetek neni zatizen zastavnim pravem, ppr. u nemvitsti vecnym bremenem Ucetni jedntka s yyiimku financnich prsttedkii nema zadny jiny financni majetek (6.2.4.) licetni jedntka nema bankvni livery a ani nepskytla bankvni garance tfetim stranam Ucetni jedntka pcitala dlzenu dail z prijmii z rzdilu mezi ziistatkvu cenu majetku, byla pouzita sazba 24 %. Odlzena dail z diivdu bezretnsti nebyla pcitana 0 pravnych plzek k phledavkam a ani z vykazane ztraty.

17 (7.1) Rzpis zrizvacich rtdaju - neni uvazvan (7.2) Rzpis zavazku na pjisteni a danve nedplatky Scialni pjisteni Zdravtni pjisteni Zavisla Cinnst DPH Silnicni clan Dan z rfmu Z th D splatnsti P splatnsti - d 90 dnu p splatnsti d 90 d 180 dnu p splatnsti - d 180 d 365 dnu p splatnsti - nad jeden rk p splatnsti se splatnsti d Ucetni jedntka nema zadne phledavky kryte pdle zastavnih pniva neb jistene jiny'm zpusbem D splatnsti P splatnsti Zth - d 90dnu p splatnsti - d 180 dnu p splatnsti - d 365 dnu p splatnsti - nad 1 rk p splatnsti

18 (7.4) Phledavky a zavazky, kteremaii k rzvahvemu dni splatnst delsi nez pet let - nejsu uvazvany (7.6) Rzpis drbneh majetku neuvedeneh v bilanci Ueetni jedntka eviduje tent majetek puze ve fyzickych jedntkach (7.7) Cizi majetek uvedenyv bilanci (napriklad najem pdniku... ) - neni uvazvan (7.8) Penzijni zavazky - neni uvazvan (7.9) Zavazky vuci ucetnim jedntkam v knslidacnim celku - s yfhradu zavazku vuci prpjenym sbam nejsu. Maiitele neprvadi;u knslidaci a ani nevvzaduii pdklady pr knslidaci.

19 Na zaklade valne hrmady splecnsti knane v rce 2006 byl schvaien mlsledujici rzdeleni hspdarskeh yysledku za rk 2005: Kc ,- pructvat na ucet (nerzdeleny zisk r. 2005) Hspdarsky yysledek za rk 2006 je ztnita ve vysi Kc ,- Na zaidade jednam valne hrmady splecnsti dne se pfedpkhida zauctvam ztraty na ucet (neuhrazena ztr<itaminulych let) K ZyYseni 3317 Snizeni K Zv'seni 2724 Snizeni K Z 'seni 835 Snizeni K Z 'seni Snizeni Basepnt Hlding Lim. ZUKK Trading Ltd Ucetni jedntka neemitvala zadne knvertibilni dluhpisy

20 Restauracni sluzby Ostatni Celkem

21 zpniva se prikhida k Vyrcni zprave zpravu prezkumavaji dzrci rada, zprava pdl6ha auditu, v pripade, ze zaverka pdl6ha auditu, zprava bsahuje uplny prehled uzavrenych smluv mezi prpjenymi sbami, vyse plneni,..., zprava uvadi ijin6 pravni ukny a patreni, kter6 byly ucineny v zajmu prpjenych sb neb die jejich ppudu, zprava uvadi zda-li dsl k majetkv6 ujme a pfipade jak byla uhrazena, byl-li pskytnut prtiplneni a vy-hdy a nevy-hd u patreni, za uplnst a spravnst t6t zpravy dpvida statutarru rgan ucetni jedntky. Obchdni firma: W ATIMEX a.s. Zapis d bchdnih rejstfiku: Mestsky sud v Praze, dd.b, vlfka 9055 Datum vzniku Sidl: Malstranska 344, Senhraby PSC Pravni frma: akciva splecnst (d ) IC: Predmet cinnsti: hstinsk6 a ubytvaci sltizby, nakup zbzi za ucelem dalsih prdeje Smenarenska cinnst, prvz sprtvnich zafizeni Statutarru rgan: Predseda predstavenstva - Nila Zurawska, Szafirva 32 m. 55, Lublin Plska republika Clen predstavenstva - Ivan Hamliy, Lvv. Ggla 6, Ukrajina Clen predstavenstva - Mgr. Jan Zacharias, Pd Zvahvem 23/ Praha 5

22 Dzrci rada: Pfedseda dzrci rady - Jarsla~a Vavrva, Vyska Lhta 91, 25722, Cercany Clen dzrci rady - Halyna Hamlyi, Ggla 6, Lvv, Ukrajina Clen dzrci rady - Daniel Hartman, Jaspisva 327/3, Praha 5 Zakladni kapital ucetni jedntky: ,- Akcie: ks akcii na majitele ve jmenvim hdnte Kc 1000,- v listinne pdbe vypracvanu pdle ustanveni 66a dst. 9 zak. c. 513/1991 Sb., bchdnih zakniku v platnem zneni (dale jen "zprava 0 vztazich"). Ovladajici sbu se pr ucely zpravy 0 vztazich rzumi Basepnt Hlding Limited a ZUKK Trading Limited Prpjenymi sbami se pr ucely zpravy 0 vztazich rzumi: Integra Praha S.r.. v likvidaci majitele - likvidatrem je pfedseda pfedstavenstva, jedna se 0 byvaleh Interunin - byvaly akcinar a vlastnik casti phledavky cestvane d zakladatele Bassepnt Artitec - spravce/vlastnik rzhdujicih zavazku - spravce/vlastnik rzhdujicih zavazku castecne splaceni 100 tislc Eur splecnsti Basepnt castecne splaceni 100 tisic Eur splecnsti Artitec

23 C) llcetni jedntka neuskutecnvala a ani nepfijimala zadna mimradna pineni. D) Rekapitulace zustatku vztahu k Interunin Base nt Atritec Dluhdb' zavazek Dluhdb' zavazek Dluhdby zavazek Statutami rgan prhlasuje, ze vyse uvedeny prehled je uplny a spravny. Z vyse uvedenych aktivit nevznikla ucetni jedntce neb prpjene sbe ujma. Vsechny aktivity byly realizvany v suladu s bchdnim zaknikem a nebyl jejich ucelem zastfit jiny vztah. Vyse uvedene aktivity byly realizvany vzdy v Urvni cen bvyklych. Tat zprava 0 vztazich nebsahuje udaje, jejichz uvedeni by mhl zpusbit varnu ujmu splecnsti, jine s ni prpjene sbe. Dale v ni nejsu uvedeny udaje, ktere tvn predmet bchdnih tajemstvi splecnsti a udaje, ktere jsu utajvanymi skutecnstmi pdle zvlastnih zakna. / Nila Zurawsk - predseda predstavenstva WATIMEX a.s.

24 Daniel Hartman Clen dzrcl rady - WATIMEX a.s.

25 Sidl: Ondfj~kva27/609, Praha 3 Ie: zapis v bchdnim bchdni jmen: sidl: Ie: Hlavni pfedmet rejstfiku: pdnikani: MS v Praze ddil B, vlzka 9055 WATIMEX a.s. Malstranska 344, Senhraby prvzvani htelu SEN k za ueelem vydani ryrku 0 tm, zda ueetni zaverka pdava vemy a pctiry braz fmaneni pzice spleensti WATIMEX a.s. k a rysledku jejih hspdai'eni a penemich tku za rk 2006 v suladu s platnymi pi'edpisy Ceske republiky. Jsme si vedmi techt nedstatku a rizik a dmnivame se, ze pr nasi ileetnijedntku tyt nedstatky a rizika neznamenaji tidne ptencinalni zavazky: I. Nejsme si vedmi, ze dsl k zamernym nejasnstem, kten:sby mhli mit ryznamny vliv na ueetni zaverku. 2. Pskytli jsme Vam ptistup ke vsem ueetnim a dalsim pisemnstem a ke vsem zapisum rganu ueetni jedntky. 3. Ueetni jedntka Vas infnnvala 0 vsech smluvach, ktere by, pkud by nebyly splneny, mhly mit vyznamny vii v na ueetni zaverku. Nedsl k zadnym jednanim mezi ueetni jedntku a statnimi rgany rykajicim se vyjimek z platnych ptedpisu a jejich pruseni. 4. Uznavame dpvednst za ueetni a dailvu spravnst pruetvanych ueetnich ptipadu tykajicich se sluzeb, jejichz smluvni pdklad je k dispzici puze u pskytvatele sluzeb.. 5. a) Ueetni zaverka a ucetnictvi tadne zachycuji vysledky ze vsech ueetnich peraci. Vsechny transakce, ktere ucetni jedntka uskutecnila, byly tadne zaznamenany v ucetnich dkladech

26 b) Nejsme si vedmi zeivazku z mzneh zpetneh dkupeni prdanych aktiv. c) Nepfijalijsme ani nepskytli zeidne zeiruky s vyjimku uvedenu v prilze d) Obsah ucetnich dkladu neni v rzpru se skutecnym bsahem. 6. Nemame zeidne zamery, ktere by mhly ryznamne vlivnit hdntu a klasifikaci aktiv a pasiv zbrazenych v ucetni zeiverce. 8. Ucetni jedntka vlastni vsechna vykcizaneiaktiva (mei naiezitei vlastnickei preiva) a neexistuji zeidneijinei zastavni preiva, vecnei bfemena a mezeni nakleidcini s aktivy, nez uvedenei v prilze ucetni zeiverce. Veskery majetek, k nemuz meiucetnijedntka vlastnicke preiv,je uveden v ucetni zeiverce. 9. Zaznamenali jsme a vykcizali vsechny sve zeivazky, jak skutecne, tak i ptencinaini (napfiklad: dlzeny danvy zeivazek, smenecny zeivazek, z titulu zmen kursu). Neexistuji zeidne daisi ryznamne zeivazky (respektive vynsy), ktere vyzaduji casve rzliseni neb uvedeni v ucetni zeiverce, respektive v prilze k ucetni zeiverce. 10. P datu ucetni zeiverky se, s vyjimku tech udaisti, ktere jsu uvedeny v prilze, nevyskytly jine udaisti, ktere by vyzadvaly upravu ucetni zeiverky - napfiklad: nebyly pfijaty nve zeivazky, neuskutecnil se vyznamny prdej neb nakup a ani se tyt perace v nejblizsi dbe neplanuji, zadny ryznamny majetek nebyl vyvlastnen neb znicen ci dcizen, nebyly prvedeny nebvykie ucetni zeipisy, ani takve pfipady v nejblizsi dbe ucetni jedntka neplanuje, nebyl zaznamenan vyvj pripadu vztahujicich se k rizikvym blastem a ptencinainim zeivazku, ktere by vyzadval tvrbu rezerv neb pravnych plzek reagujicich na tat rizika. 12. Neexistuji zeidne jine zustatky na nasich uctech s vyjimku tech, c jsu uvedeny v ucetnictvi. Rvnez neexistuje jiny uver mim th, ktery je uveden v ucetnictvi. 13. Transakce se spfiznenymi subjekty a prislusne ceistky phledeivek neb zeivazku vcetne trieb, nakupu, pujcek, prevdu, leasingu, zeiruk apd. byly v ucetni zeiverce feidne zaznamenany ve spreivnem ceneni ajsu uvedeny ve zpreive 0 vztazich mezi vlcidajici a vleidanu sbu. 14. Nedsl k zeidny'mprusenim preivnich pfedpisu, vcetne predpisu vztahujicich se k pfedmetu cinnsti ucetni jedntky, jejichz nasledky by musely byt uvcideny v ucetni zeiverce, neb, ktere by mel byt pdkladem pr zaznamenani nepfedvidane ztreity s vyjimku pfipadu uvedenych v pfilze ucetni zaverky. 15. Zaklad dane je vycislen na pdklade kvalifikvaneh a dpvedneh stanveni danve neucinnych nakladu v suladu s platnymi danvymi pfedpisy 16. Zadna ze Zadna z transakci zachycenych v ucetnictvi nevede k znamvaci pvinnsti, kteru ma auditr resp. Danvy pradce die zakna c.284/2005 Sb. a)uznavame svji dpvednst za zavedeni kntri, ktere maji sluiit k prevenci a dhalvani pdvdu. b) Infrmvali jsme Vas 0 rysiedcich sveh hdnceni rizika, ze by ucetni zeiverka mhla byt ryznamne zkreslena v dusledku vyskyt pdvdu.

27 c) Obeznamili jsme Vas s vyskytem pdvdu., 0 jejichz existenci vime, neb 0 pdezfenich na jejich vyskyt na Urvni - vedeni, - zamestnancu. - statnich sb, ve spjitsti s nimiz by pdvd mhl mit vyznamny dpad na ucetni zaverku. d) Obeznamili jsme Vas se vsemi bvinenimi ze spachani pdvdu neb pdezreni zjeh spachani, jez maji vliv na ucetni zaverku a na ktere upzmili zamestnanci, byvali zamestnanci, analytici, regulacni rgany Cijine subjekty. 17. Ucetni jedntka pfi sve Cinnsti vzdy pstupvala die platnych pfedpisu. a zaknu. nebyly pfijaty nebvykle prvize neb zprstfedkvatelske pplatky, ktere jsu napadne vyssi nez beme hrazene ucetni jedntku nebyly realizvany nakupy za ceny napadne nizsi neb vyssi nezje cena bvykla, nebyly prvedeny nebvykle htvstni platby, nebyly prve deny platby za zbzi neb sluzby kdy platby smefuji jinam nez d zeme pu.vdu daneh zbzi neb sltizeb, nedsl k placeni blize nespecifikvanych sltizeb neb k pskytnuti pu.jcek vyznamneh rzsahu pradcum, spfiznenym stranam, zamestnancum ucetni jedntky neb statnim zamestnancum, nedsl k nebvyklym transakcim s firmami registrvanymi v zemich s nizkymi danemi neb bez zdaneni, nedsl v prubehu ucetnih bdbi k vysetfvani statnimi rgany, ptizivany ucetni system bsahuje vsechny ptfebne kntrlni mechanismy ptfebne pr zajisteni neprusene fady chrnlgickych ucetni zaznamu.. ptizivany ucetni system bsahuje vsechny ptfebne kntrlni mechanismy ptfebne pr zajisteni neprusene fady chrnlgickych ucetni zaznamu., krme nasledu icich fi adu:

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12

1. Úvod 3. 2. Obecná část 6. 3. Pojištěnci 12 Revírní bratrská pkladna, Zdravtně pjistný plán zdravtní pjišťvna na rk 2012 O B S A H 1. Úvd 3 2. Obecná část 6 3. Pjištěnci 12 4. Základní fnd zdravtníh pjištění 14 4.1 Záměry vývje hspdaření ZFZP v

Více

NNO a daňová problematika

NNO a daňová problematika NNO a daňvá prblematika p 1. 1. 2014 Přednášející: Ing. Zdeněk Kříž Auditr, daňvý pradce dynamická skupina firem váš splehlivý partner Naše firmy pskytují pradenství a služby v blastech auditu, daňvéh

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014.

Pracovní sešit výukového modulu č. 7 projektu Inovace vzdělávání na SOŠ a SOU Horky nad Jizerou pro školní rok 2013/2014. Pracvní sešit výukvéh mdulu č. 7 prjektu Invace vzdělávání na SOŠ a SOU Hrky nad Jizeru pr šklní rk 2013/2014 Fiktivní firma Bc. Alena Sládečkvá Antace: Cílem předmětu je rzvj klíčvých kmpetencí a pdnikatelských

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ ' " OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ

DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ OPĚRACÍ, ŘÍZENÍ '  OPERAČNÍCH SÁLŮ A CENTRÁLNÍCH STERILIZACÍ KUMSP00QID9N Veřejná zakázka Rzvj ehealth - Kmplexní infrmační systém pr pracviště peračních sálů a centrálních sterilizací" - Přílha č. 1 Technická specifikace, DODÁNÍ KOMPLETNĚ NOVÉHO SWPRO PLÁNOVÁNÍ

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1

- Plánek Pronajímaných prostor NNF - Stanovisko VZP ke struktuře poskytované péče v rámci spádové oblasti Prahy 1 PŘÍLOHA Č. 1 PODMÍNEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Přílha č. 1 vybrané infrmace Prnajímaných prstrech NNF a Nemcnici Na Františku - Plánek Prnajímaných prstr NNF - Stanvisk VZP ke struktuře pskytvané péče v rámci

Více

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla

SMLOUVA O DÍLO. 1. Smluvní strany. 2. Předmět díla SMLOUVA O DÍLO 1. Smluvní strany 1.1. Zhtvitel:.. se sídlem: IČ: čísl účtu:. zastupení:. Objednatel: Dmv pr seniry Ďáblice se sídlem: Kubíkva 1698/11, 182 00 Praha 8 IČ: 70 87 58 39 čísl účtu: 2001370002/6000

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů

Osnova pro srovnání variant organizace systému úrazového pojištění zaměstnavatelů Osnva pr srvnání variant rganizace systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů Na úvd si dvlujeme zdůraznit, že diskuze nad transfrmací systému úrazvéh pjištění zaměstnavatelů nesmí být zplštěna na puhý diskurz

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020

III. Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond rozvoje bydlení. Koncepce bydlení ČR do roku 2020 III. Ministerstv pr místní rzvj Státní fnd rzvje bydlení Kncepce bydlení ČR d rku 2020 KPMG Česká republika, s.r.. 28. června 2011 Obsah 1. Úvd... 4 2. Analytická část... 6 2.1. Metdická výchdiska... 6

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 3.0 Znění účinné d: 19. 6. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 19. 6. 2015 Verze

Více

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti

PISA 2012 Koncepční rámec finanční gramotnosti PISA 2012 Kncepční rámec finanční gramtnsti Tent dkument byl vytvřen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárdní sítě pr finanční vzdělávání (Internatinal Netwrk n Financial Educatin, INFE), pd vedením

Více

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014

PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: Dokument je povinnou přílohou výzvy IOP č. 22 Konsolidace IT a nové služby TC obcí. verze platná pro rok 2014 Červen 2014 KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY TC OBCÍ MĚSTO ČESKÝ BROD STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO PODPOROVANÉ AKTIVITY: 1. KONSOLIDACE HW A SW ÚŘADU VČETNĚ VIRTUALIZACE APLIKACÍ, DESKTOPŮ, SERVERŮ, INFRASTRUKTURY 3. ZVÝŠENÍ

Více

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně:

Maturitní otázka č. 14. 14/ Zúčtování daní a dotací. DAŇ: zákonem určená platba do veřejného rozpočtu Nepřímé daně Přímé daně: POJMY: Správce daně: Ing. Eliška Galambicvá Maturitní tázka č. 14. 14/ Zúčtvání daní a dtací. Základní pjmy v blasti daní (daň, správce daně, plátce, pplatník, zdaňvací bdbí, splatnst daně). Členění daní (daně přímé a nepřímé).

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů

I. Základní parametry AKCENTA spotřebitelských úvěrů I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000 Kč Úrkvá sazba : 7,9 % až 16,1

Více

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8

Výroční zpráva 2014. Za období 1. 4. 2013 31. 3. 2014 účetní jednotka: GEFOS a.s. Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Výroční zpráva 214 Za období 1. 4. 213 31. 3. 214 účetní jednotka: Kundratka 17, 18 82 Praha 8 výroční zpráva je sestavována dle 2 zákona o účetnictví a 21 Obchodního zákoníku po schválení Výroční zprávy

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska

Export do Polska. manuál pro exportéry. Zastupitelský úřad ČR v Polské republice 2012. Autoři. Karel Kysilka Svatopluk Opěla Katarzyna Baranowska Exprt d Plska manuál pr exprtéry Zastupitelský úřad ČR v Plské republice 2012 Autři Karel Kysilka Svatpluk Opěla Katarzyna Baranwska Plsk je prvním přirzeným cílem marketingvých a akvizičních aktivit našich

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk Úřad Reginální rady Reginální rada reginu sudržnsti Mravskslezsk vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v suladu s Reginálním peračním prgramem reginu

Více