Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35"

Transkript

1 Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., OCP Prezentace Španělská ekonomika IBEX 35 11/2014

2 Upozornění TATO PREZENTACE MÁ SLOUŽIT INVESTORŮM, U NICHŽ SE OČEKÁVÁ, ŽE BUDOU ČINIT VLASTNÍ INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ A BUDOU SE O VÝHODNOSTI INVESTIC DO INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ ZDE UVEDENÝCH ROZHODOVAT SAMOSTATNĚ. VYUŽIJETE-LI INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PREZENTACI, ČINÍTE TAK VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ. VÝNOS ANI NÁVRATNOST INVESTICE NEJSOU ZARUČENY. VÝKONNOST INVESTICE V MINULOSTI NEZARUČUJE PŘÍZNIVÉ VÝSLEDKY DO BUDOUCNA. HODNOTA, CENA ČI PŘÍJEM Z AKTIV SE MŮŽE MĚNIT ANEBO BÝT TAKÉ OVLIVNĚN POHYBEM SMĚNNÝCH KURZŮ. SKUTEČNOSTI, KTERÉ V BUDOUCNU NASTANOU, SE MOHOU OD INFORMACÍ UVEDENÝCH V TÉTO PREZENTACI VÝZNAMNĚ LIŠIT A MOHOU TAK VÝZNAMNĚ OVLIVNIT DOPORUČENÍ ČI ANALÝZY OBSAŽENÉ V TÉTO PREZENTACI, PŘIČEMŽ INTERVAL BUDOUCÍCH ZMĚN NENÍ MOŽNÉ PŘEDEM STANOVIT. INFORMACE POSKYTNUTÉ V TÉTO PREZENTACI SE V BUDOUCNU MOHOU UKÁZAT JAKO NESPRÁVNÉ, INVESTICE UČINĚNÉ NA JEJICH ZÁKLADĚ MOHOU BÝT ZTRÁTOVÉ. VŽDY EXISTUJE RIZIKO, ŽE VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH BUDE ODLIŠNÝ OD OČEKÁVANÉHO VÝVOJE, A TO ZEJMÉNA Z DŮVODŮ, KTERÉ NELZE PŘEDVÍDAT NEBO KTERÉ LZE PŘEDVÍDAT JEN ČÁSTEČNĚ (VÝVOJ POČASÍ, ZMĚNA POLITICKÉ SITUACE, NEHODY, PŘÍRODNÍ KATASTROFY, ŠKŮDCI A NEMOCE, VÝVOJ TECHNOLOGIÍ APOD.). V ZÁVISLOSTI NA DALŠÍM VÝVOJI MŮŽEME KDYKOLIV SVÉ DOPORUČENÍ V BUDOUCNU ODVOLAT NEBO ZMĚNIT, A TO I NA OPAČNÉ. SPOLEČNOST AURA INVRST GROUP, S.R.O. JE VÁZANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNSOTI COLOSSEUM, A.S., LICENCOVANÉHO OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY, NAD KTERÝM VYKONÁVÁ DOHLED ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. NENÍ-LI V TÉTO PREZENTACI UVEDENO JINAK, NEMÁ SPOLEČNOST VÝZNAMNÝ FINANČNÍ PODÍL ANI ZÁJEM NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ŽÁDNÉHO EMITENTA FINANČNÍCH NÁSTROJŮ NEBO NA INVESTIČNÍCH STRATEGIÍCH UVEDENÝCH V TÉTO PREZENTACI A ANI S ŽÁDNÝM EMITENTEM FINANČNÍCH NÁSTROJŮ NEMÁ UZAVŘENOU DOHODU O TVORBĚ A ŠÍŘENÍ INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍ. EMITENTI FINANČNÍCH NÁSTROJŮ UVEDENÍ V PREZENTACI NEJSOU SPOLEČNOSTÍ INFORMOVÁNI O INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍCH PŘED JEJICH VYDÁNÍM A ŠÍŘENÍM. SPOLEČNOST UPLATŇUJE V RÁMCI JEJÍHO PROVOZU PRAVIDLA PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ, KTERÉ BRÁNÍ VZNIKU STŘETU ZÁJMŮ VE VZTAHU K INVESTIČNÍM DOPORUČENÍM. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA 2

3 Španělská ekonomika se nachází v investičním sweet spotu Sweet spot definujeme jako existenci produkční mezery, rostoucího HDP, strukturálních reforem a růstu monopolní síly Cyklus = úvěrový cyklus + terms of trade + investice + soft faktory (TFP) Trend = demografie + produktivita práce Růst zisků = HDP (Trend + Cyklus) * Podíl zisků na HDP Růst zisků = demografie * produktivita * úvěrový cyklus * Terms of Trade * Investice * soft faktory (TFP) * monopolní síla * daňová zátěž 3

4 Demografický výhled je ve Španělsku negativní Demografická křivka je pro Španělský potenciální růst nepříznivá, značný vliv má čistá emigrace. Španělsko, Průměrná maturita existujícího dluhu levá osa - miliony, pravá osa - meziroční změna v % % 2% 2% 1% 1% 0% -1% -1% Populace - předpověď Roční změna - skutečnost Populace - skutečnost Roční změna - předpověď Zdroj: Eurostat 4

5 Produktivita práce světlé místo v Evropě Produktivita práce se zlepšuje od roku 2006 Španělsko, Reálná produktivita práce zaměstnaných 2000= Irsko Francie Itálie Německo Španělsko Růst produktivity není pouze o růstu nezaměstnanosti. Španělsko zvyšuje konkurenceschopnost a firmy nabírají zaměstnance. Zdroj: Eurostat 5

6 Produktivita práce soukromý sektor ožívá Soukromý sektor generuje meziroční růst nových pracovních míst Španělsko, Meziroční změna zaměstnanosti % Veřejný sektor Soukromý sektor Nominální ULC poklesly od roku 2009 o 6%, což zvyšuje atraktivitu pracovní síly. Zdroj: Eurostat 6

7 Produktivita práce růst zaměstnanosti udržitelný Španělsko již nepotřebuje tak velký růst, aby docházelo k růstu zaměstnanosti při zachování růstu produktivity Španělsko, Růst HDP vs zaměstnanost osa x - HDP r/r ; osa y - meziroční změna zaměstnanosti v privátním sektoru 8% 6% 4% 2% 0% Po reformách trhu práce z r % -4% -6% -8% -10% -12% Před reformami trhu práce Pokles rigidit na trhu práce zvyšuje produktivitu a usnadňuje nabírat zaměstnance Zdroj: Eurostat 7

8 Úvěrový cyklus rebalancování sektorového mixu Prozatím působí úvěrový cyklu stále negativně u domácností i firem. Španělsko, Zadlužení domácností % HDP Španělsko, Zadlužení nefinančních firem % HDP Německo Španělsko Francie Itálie Zdroj: ECB Domácnosti se oddlužují tempem 2.5% HDP ročně Kolem roku 2018 budou domácnosti oddluženy na úroveň 60% HDP Bez nových hypoték klesne zadlužení domácností na polovinu v roce Německo Španělsko Francie Itálie Zdroj: ECB Španělské firmy se oddlužují tempem 7% HDP ročně díky provoznímu přebytku a poklesu investic 8

9 Úvěrový cyklus oddlužení a ozdravení bank Banky zvýšily kapitál a osekaly náklady Španělsko, Racionalizace bankovního sektoru počet Španělsko, Rekapitalizace bankovního sektoru % 280, , , , , , , , ,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25, Počet zaměstnanců (levá osa) Počet poboček (pravá osa) Zdroj: Bank of Spain Vlastní kapitál / Aktiva (pravá osa) Úvěry / Deposita (levá osa) Zdroj: Bank of Spain Banky se před celoevropskými stress-testy rozhodly soustředit na rekapitalizaci Jsou schopny generovat interně značné množství cash-flow Kapitalizace bankovního sektoru se zlepšila ( kapitál za poslední 4 roky navýšen o 100 mld. EUR) V roce 2012 odpisy špatných úvěrů 122 mld. EUR 9

10 Vlastní kapitál bank roste i díky reklasifikaci dluhů na performující Banky generují zisky i díky nižším nutným rezervám na špatné úvěry / rozpouštění rezerv Španělsko, Podíl neperformujících půjčkek na všech bankovních půjčkách % NPL Ratio Zdroj: Bank of Spain 10

11 Úvěrový cyklus se zlepšuje u malých a středních podniků Důležité pro tvorbu pracovních míst a růst domácí poptávky. Španělsko, Meziroční změna úvěrů firmám <1mio % 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30% -35% Meziroční změna úvěrů firmám <1mio Banky zvyšují ochotu úvěrovat a firmy zvyšují poptávku po úvěrech. Pomůže i program TLTRO. Zdroj: ECB 11

12 Vláda se zadlužuje, když se privátní sektor oddlužuje Případ rozvahové recese a ospravedlnitelného keynesiánského zásahu Španělsko, Rozpočtový deficit % Strukturální bilance Strukturální primární bilance Rozpočtový deficit Zdroj: Ministerio de Economia y Competitividada 12

13 Rozpočtový deficit poklesne díky levnějšímu refinancování Vláda bude snižovat deficit i díky levnému refinancování náklady dluhu klesají pod tempo růstu HDP Španělsko, Náklady existujícího a nového dluhu % Náklady stávajícího dluhu Náklady nového dluhu Náklady stávajícího dluhu Náklady nového dluhu Úrokové náklady 3.5% HDP deficit klesne o 2% do 6ti let díky refinancování Zdroj: Ministerio de Economia y Competitividada 13

14 Španělská vláda uzamyká nízké výnosy na delší dobu Zvyšování maturity si vyžaduje boj s deflací. Španělsko, Maturita existujícího dluhu počet let Španělsko, Průměrná maturita nového dluhu počet let Průměrná maturita existujícího dluhu Zdroj: Secretaria General del Tesoro y Politica Financiera Průměrná maturita roste poprvé od roku Průměrná maturita nového dluhu Zdroj: Secretaria General del Tesoro y Politica Financiera Španělsko vydává nové dluhopisy s více než osmiletou splatností 14

15 Importní skladba Španělska Španělsko importuje zhruba 20% HDP ve formě ropných produktů Zdroj: Observatory of Economic Complexity 15

16 Exportní skladba Španělska Při exportu ropných produktů 6% 14% HDP čistý import ropných produktů -> důležitý vliv na běžný účet ŠP Zdroj: Observatory of Economic Complexity 16

17 Obchodní bilance registruje extrémní zlepšení Obchodní bilance se kontinuálně zlepšuje od roku 2008, běžný účet je v plusu a zlepšuje zahraniční investiční pozici. Pomáhá i levné EUR. Španělsko, Obchodní bilance 12 měsíců mld. EUR Obchodní bilance za posledních 12 měsíců Růst automobilové výroby pro exporty Pokles objemu importů ropy Import kapitálového zboží Propad domácí poptávky z titulu oddlužování Zdroj: Eurostat 17

18 Investice do nemovitostí budou stagnovat Zásoby neprodaných domů na úrovni zhruba 5ti let Španělsko, Prodeje a výstavba domů, SA počet 60,000 50,000 40,000 30,000 Prodané domy 20,000 10,000 Zahájená výstavba 0 Zahájená výstavba Prodané domy Zdroj: Ministerio de Economia y Competitividada 18

19 Ceny domů se stabilizují Ceny přestaly klesat, mírné pomalé oživení, dobré pro banky Španělsko, Index cen nemovitostí 2007= Index cen nemovitostí Zdroj: ECB 19

20 TFP a soft faktory strukturální reformy Španělsko snižuje rigidity na trhu práce spolu s Řeckem a Portugalskem OECD - Legislativa na ochranu zaměstnanosti EPL index - vyšší znamená přísnější legislativa Hodnota indexu 2013 Změna indexu Zdroj: OECD 20

21 TFP a soft faktory strukturální reformy Produkční mezera ve Španělsku je 5%, zvýšení potenciálu bude držet inflaci a sazby nízko EU - Dopad reforem na roční zvýšení potenciálního HDP % 1.6% 1.4% 1.2% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4% 0.2% 0.0% Příštích 5 let Příštích 10 let Zdroj: European Commission 21

22 TFP a soft faktory strukturální reformy Politická situace se komplikuje Růst popularity populistické strany Podemos Hlavním problémem je pokles reálných příjmů a nezaměstnanost Volby až na konci roku 2015 Potřeba Německa umožnit uvolnění fiskální restrikce 22

23 Monopolní síla firem roste Růst produktivity a pokles mzdových nákladů znamená vyšší marže pro firmy. Důležitá je i provozní páka. Španělsko, Hrubý provozní přebytek / HDP % Hrubý provozní přebytek / HDP Ziskovost španělských firem se zlepšuje Kladně působí provozní páka při šplhání z produkční mezery. Zdroj: Eurostat 23

24 IBEX 35 je reprezentován zejména bankami 42% indexu tvoří banky Spotřební zboží, 9.93 Ostatní, Doprava, 4.29 IT, Stavebnictví, 6.11 Zdravotnictví, 1.42 Banky, Telekomunikace, Energetika, Zdroj: Bolsa de Madrid 24

25 IBEX 35 nereflektoval monopolní sílu firem Rekapitalizace bank je však u konce a síla španělské ekonomiky se projeví na zisku bank skrze rozpouštění rezerv. IBEX 35, 24M Forward blended EPS EPS 1,300 1,200 1,100 1, Rekapitalizace bank / odpisy NPL 500 Blended 24M forward earnings Zdroj: Bloomberg 25

26 Uchopení investice Top down vs. Bottom up přístup Přímé držení 1) long ETF / long futures index Opční charakter 1) Bonus certifikát index (upside, bariéra) 2) Express certifikát banky (fixní kupón, bariéra) 26

27 Děkuji za pozornost Vytvořil: Jan Kaška, Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., OCP verze:

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013

Ekonomické výhledy. 2014: Spotřebitelům pomůže nulová inflace. EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 2013 EKONOMICKÝ A STRATEGICKÝ VÝZKUM 24. října 213 Čtvrtletní zpráva a report Ekonomické výhledy 214: Spotřebitelům pomůže nulová inflace Jan Vejmělek (42) 222 8 568 jan_vejmelek@kb.cz Jiří Škop (42) 222 8

Více

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic

Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje. David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Rok po FX intervenci ČNB Dopady do cenového vývoje David Marek Hlavní ekonom Deloitte Czech Republic Situace před FX intervencí Deflační ofenziva Spotřebitelské ceny (říjen 2013): CPI 0,9 % y/y MP inflace:

Více

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012

4 FINANČNÍ SEKTOR. Graf IV.1. Graf IV.2. Tab. IV.1. Česká národní banka / Zpráva o finanční stabilitě 2011/2012 59 Vývoj v roce 211 byl z pohledu českého finančního sektoru relativně příznivý. V oblasti úvěrového rizika, kapitálové přiměřenosti a ziskovosti si bankovní sektor jako celek udržuje dobrou výchozí pozici,

Více

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz Ropa WTI - short Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů Vít Jedlička, analytik jedlicka@colosseum.cz 3.12.2013 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

A Východiska predikce

A Východiska predikce A Východiska predikce A.1 Vnější prostředí V porovnání s minulou predikcí se výhled globálního ekonomického růstu mírně zlepšil, nejistoty ohledně budoucího vývoje však nadále přetrvávají. Za změnou výhledu

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ

2 RE LN EKONOMIKA 2 RE LN EKONOMIKA. 2.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ RE LN EKONOMIKA 13 RE LN EKONOMIKA.1 MAKROEKONOMICK PROSTÿEDÕ Zahraniční i domácí makroekonomický vývoj byl v roce příznivý. Silnou ekonomickou aktivitu neomezilo ani pokračující zpřísňování měnové politiky

Více

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu

Studie, březen 2009. Finanční krize v rezidenčním developmentu Studie, březen 2009 Finanční krize v rezidenčním developmentu 2 Obsah Úvod 5 1 Nemovitostní trhy v turbulentním období 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropských souvislostech 7 1.2 Pozemní stavitelství a rezidenční

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015

TÝDENNÍ PŘEHLED. 29. červen - 3. červenec 2015 TÝDENNÍ PŘEHLED 29. červen - 3. červenec 2015 Zavírací hodnota Týden 3 měsíce Začátek roku Rok Roční min Roční max PX 982-1.3-6.4 3.7-1.5 901 1,058 CZK/EUR 27.10 0.5 1.6 2.1 1.2 27.10 28.32 CZK/USD 24.41-0.1

Více

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova?

SMARTstavebnictví. Daňové úlevy v oblasti vlastnického bydlení v zemích EU-27. Jak zelená je vaše budova? SMARTstavebnictví Strategický Management Analýzy Rozhovory Trendy červen 2011 Jak zelená je vaše budova? Zelené budovy developerům peníze vydělávají a uživatelům šetří str. 12 Hledání nových trhů jako

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU

Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Aktuální vývoj a perspektivy české ekonomiky v širším kontextu 10 let členství v EU Jiří Rusnok Vrchní ředitel, člen bankovní rady ČNB Univerzita Pardubice 28. dubna 2014 Plán prezentace Česká ekonomika

Více

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky

Konvergenční program. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3. III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6

I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3. III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6 OBSAH 1 I. Shrnutí 2 II. Ekonomický výhled ve vyspělých zemích 3 II.1 Eurozóna 3 II.2 Spojené státy 4 II.3 Německo 5 II.4 Japonsko 5 III. Ekonomický výhled v zemích skupiny BRIC 6 III.1 Čína 6 III.2 Indie

Více

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden

TÝDENNÍ PŘEHLED. 26. - 30. červenec 2010. Výhled na tento týden TÝDENNÍ PŘEHLED 26. - 30. červenec 2010 Zavírací hodnota Týden (%) 3 měsíce (%) Začátek roku (%) Rok (%) Roční min Roční max PX 1,175 0.7-7.5 5.1 14.0 1,030 1,315 CZK/EUR 24.78 1.4 3.1 6.7 3.2 24.71 26.60

Více

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky

Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Aktuální ekonomický vývoj a hospodářská politika zemí uskupení BRIC a jejich vyhlídky Ing. Marcela Cupalová, Ph.D. Srovnávací studie č. 2.096 listopad 2011 PI 2.096 2 Obsah: ÚVOD... 2 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH

Více

Platina - LONG. Cena platiny je těsně nad produkčními náklady. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012

Platina - LONG. Cena platiny je těsně nad produkčními náklady. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012 Platina - LONG Cena platiny je těsně nad produkčními náklady Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888

Více

Globální ekonomický výhled

Globální ekonomický výhled PROSINEC 2011 Výhled od skupiny Franklin Templeton Fixed Income Group Christopher Molumphy Michael Materasso Roger Bayston Michael Hasenstab John Beck POTĚŠUJÍCÍ ZPRÁVY Z USA NÁZNAKY ZPOMALENÍ VE SVĚTĚ

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 Kvita, Pawlita & Partneři, s. r.o. Olbrachtova 1334/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava Zapsaná v Obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 6941. ZNALECKÝ POSUDEK č. 30/2013 VE VĚCI URČENÍ ZPENĚŽITELNÉ

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více